Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Broby gård, Märsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185"

Transkript

1 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Broby gård, Märsta Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson, Anders Hallgren, Annika Berntsson, suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Håkan Dahlin samt Solveig Gyring, kansliet 152 Mötets öppnande Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 153 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ninni Ericsson. 154 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Inkommande skrivelser och under AVEL. 155 Föregående mötesprotokoll Protokoll 5/2014 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna. SKRIVELSER 156 Inkomna Från SKK Viktigt ang. den nya reviderade upplagan av SRD -BSI SKK:s kommitté för hundars mentalitet Tillträdesförbud för Gregor Nemanic Förslag till utdelande av Hamiltonplaketten 2015 och SKK:s Förtjänsttecken (senast 31 oktober) Auktorisationer/Exteriördomare (Helene Björkman, labrador) Auktorisationer/exteriördomare (Petra Junehall) Inbjudan att delta på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa december Nyhetsbrev från SKK:s utställningskommitté Erbjudande om att köpa Hundavel i teori och praktik Info till berörda utställningsarrangörer om korrigering av BSI-blankett Breed Specific Instructions BSI Från SSRK Protokoll HS Protokoll Spanieljaktkommittén Bilaga 1,2,3 till protokoll SJK (Ändringsförslag för jaktprovsbestämmelser spaniel ; Championatsregler ; RoA) Inbjudan till Diplomeringskurs instruktör Ansökan om utökat rasregister (Susanne Johansson) Utställningsprogram Från Regionerna Östra protokoll (5/2014) Mittlabben protokoll Sörmland protokoll Norrlabben protokoll (6/2014) Norrlabben ang.beslut att avsäga sig Labradormästerskapet 2016 Värmland protokoll Skaraborg protokoll Skåne protokoll Östergötland protokoll

2 Från Övriga SBK Inbjudan till Regelrevideringskonferens november 2014 Thomas Persson Rapport från Tullgarn Agria Game Fair Peter Näsman ang. LM-reglerna Norsk retrieverklubb ang. nationellt A-prov Stefan Malm med begäran om dispens från kravet att hundar ska vara ögonlysta före parning Utgående Till SSRK HS protokoll 5/2014 Skrivelse ang. komplettering av Gunnar Norlins ansökan om exteriördomare på labrador Dispensansökan för Petra Junehall att delta i aspirantdomarutbildning i Köping Till Regionerna HS- protokoll 5/2014 Regionbrev 3/2014 Region Östra ang. remissvar på skrivelse Region Skåne ang. inkomna synpunkter på grundlydnadskurs Till Övriga M. Öhman ang. svar på remiss De inkommande skrivelserna gicks igenom och kommenterades. EKONOMI 157 Ekonomiska rapporter för juni och juli Ninni gick igenom och kommenterade de ekonomiska rapporterna för juni och juli. Ekonomin är nu i balans i och med att många medlemsavgifter kommit in under den senaste tiden. Dan tog upp frågan om kostnader för klubbens försäkringar. Ulrica fick i uppdrag att utreda försäkringsfrågorna. 158 Revidering av budget Ninni ville ha styrelsens godkännande för att få revidera budgeten för innevarande räkenskapsår. Anledningen är att intäkterna från medlemsavgifter kommer att bli lägre än vad som budgeterats. Detta kan balanseras mot att kostnaderna för medlemshanteringen blir lägre och att styrelsemötena har blivit billigare än vad som budgeterats. Beslöts att göra en revidering av budgeten enligt Ninnis framlagda förslag. 159 Offerter från Scandic hotell, Regionträffen och Labradorfullmäktige Ninni redogjorde för sina förhandlingar med Scandic Upplands Väsby angående priser för konferenslokaler och rumspriser vid Regionträffen respektive Labradorfullmäktige. Resultatet är att rumspriserna har justerats neråt. EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 160 Beslut om ytterligare en raspresentatör till domarkonferensen 2015 Utställningskommitténs förslag om ytterligare en rasrepresentatör till SSRK:S domarkonferens 2015 presenterades av Katarina. Kommittén föreslår Jan-Erik Ek. Styrelsen beslöt att utse Jan-Erik Ek till klubbens rasrepresentatör tillsammans med Anna Geschwindt Eriksson som utsetts tidigare. 161 Beslut om Club Show 2017 Ansökningar om att få anordna Club Show 2017 har inkommit från region Värmland och region Småland. Utställningskommitténs förslag är att region Värmland får ansvaret för utställningen. Styrelsen beslöt att det blir region Värmland som arrangerar Club Show 2017.

3 162 Enkät till regionerna ang. uppdatering av regelverk för inofficiella rasspecialer Katarina redogjorde för utställningskommitténs förslag till revidering av regler för inofficiella rasspecialer. Förslaget ska skickas ut till regionerna för synpunkter. Beslöts att lägga till en fråga i enkäten: ska utställningen benämnas labradorspecial eller rasutställning? Svaren på enkäten ska vara inkomna senast den 1 november. 163 Ansökan om utökat rasregister, Susanne Johansson En ansökan om utökat rasregister har inkommit från Susanne Johansson. Styrelsen beslöt att avslå ansökan med hänvisning till att det är så många just nu som har fått ansökan beviljad. Under tiden kan den sökande gå för ytterligare en rasspecialist. Katarina meddelar SSRK LRK:s beslut. AVEL 164 Frågor kring EIC (Exercise Induced Collapse), HD-avläsning Susanne informerade om den enkät som skickats ut till labradoruppfödare med frågor om EIC. 117 enkäter har skickats ut, 84 svar har inkommit. Åt Susanne uppdrogs att göra en sammanställning av svaren. En tillsammans med övriga retrieverklubbar gemensam uppvaktning angående HD-avläsningar ska göras hos SKK. Susanne fick i uppdrag att kalla till ett möte med avelsansvariga hos övriga retrieverklubbar för att diskutera frågan. 165 Dispensansökan En ansökan om dispens från reglerna om ögonlysning före parning har inkommit från Stefan Malm. Efter diskussion och med hänsyn tagen till de speciella omständigheterna, som Stefan Malm har anfört, beslöt styrelsen att bevilja dispensen. Solveig fick i uppdrag att meddela Stefan Malm styrelsens beslut. Beslutet förklarades omedelbart justerat JAKT. 166 A-provet Anders informerade om arbetet med A-provet som äger rum den 22 oktober. Annons ska läggas ut på hemsidan. Fastslogs att avtal med SSRK angående extradomare måste upprättas. Anders presenterade budgeten för provet, vilken diskuterades och godkändes av styrelsen men med ett tillägg på 2000 kronor för övriga kostnader. 167 LM-reglerna Labradormästerskapet och dess regelverk diskuterades. Sedan förra styrelsemötet har nu Norrlabben avsagt sig sitt åtagande att arrangera LM Detta innebär att det nu saknas arrangörer för LM både för 2015 och Anders informerade om att arbetsgruppen, som tillsatts för att arbeta med LM-reglerna ännu inte har haft något möte. Beslöts att LM-reglerna ska vara färdiga till styrelsens möte i januari för att kunna diskuteras på Regionträffen och presenteras på Labradorfullmäktige Grundprovet Det fortsatta arbetet med Grundprovet diskuterades. Anders har haft kontakt med Willy Gustafsson och redogjorde för de synpunkter denne har på hur grundprovet ska kunna utformas. Styrelsen diskuterade frågan, framför allt om hur domarutbildningen ska gå till, vem som ska hålla i den och vem som ska stå för kostnaderna för denna.

4 169 B-proven Anders informerade om hur många särskilda prov som utförts under våren och hösten. En ökning av proverna har skett i Västsverige. Styrelsen kunde med glädje konstatera att alla prov varit välfyllda. Totalt kommer minst 10 särskilda prov att genomföras under hösten. UTBILDNING 170 Working Camp 2015, budget och fortsatt planering Annika redogjorde för arbetet med planeringen av Working Camp Rekryteringen av instruktörer pågår. Ulrica presenterade budgeten, som godkändes av styrelsen. Styrelsen diskuterade vem som ska ansvara för att arrangera ett Working Test under Campen. Beslöts att HS arrangerar ett WT, under förutsättning att funktionärsfrågan kan lösas. 171 Utbildning provledare Anders har tillskrivit samtliga regioner med en förfrågan om vilka provledare som finns i regionerna och om behovet av att utbilda certifierade provledare. Beslöts att vänta tills samtliga regioner har svarat för att då besluta om vidare utbildningar. Östra, Skåne och Sörmland har hittills anmält behov av utbildade provledare. 172 Working Test Annika meddelade att regionerna har informerats om att de nya reglerna för Working Test kan hämtas från hemsidan samt att Annika har en Power Point från Working Test utbildningen vid Herrfallet tidigare i år. KLUBBEN 173 Regionträffen 2015 Regionträffen kommer att äga rum på Scandic hotell den 31 januari-1 februari. Programmet diskuterades. Varje områdesansvarig ska förbereda sina respektive frågor. Ett färdigt program ska vara klart till nästa styrelsemöte. De ekonomiska förutsättningarna för deltagarna från regionerna är att varje region får sända en deltagare för en kostnad av 700 kronor per person, För ytterligare deltagare betalar regionen hela kostnaden. 174 Tidningen Labradoren Förslag om eventuell provision på kommersiella annonser i Labradoren diskuterades men avslogs. Några principfrågor om vad som kan tas in i tidningen diskuterades. 175 Regionfrågor Regionfrågor diskuterades. Konstaterades att avhopp av ledamöter i ett par regionstyrelser har skett. 176 AU-beslut om retrieverklubbsträffen den 6 september Arbetsutskottet (AU) har samrått om kostnader för två deltagare (Dan Ericsson och Katarina Ramberg) i retrieverklubbsträffen den 6 september. Styrelsen konfirmerade förslaget till beslut om att HS står för kostnaderna för resor och i förekommande fall hotell. 177 Rapport från retrieverklubbsträffen den 6 september Efter förslag från Flatklubben har ett gemensamt möte hållits med alla retrieverklubbar, där gemensamma retrieverfrågor ventilerades. Dan och Katarina informerade om vad som diskuterats på mötet. Bland annat kom man överens om att LRK skulle lämna in en motion till SSRK:s fullmäktige 2015 om att ändra mandatfördelningen vid fullmäktigemötena Man diskuterade också frågor kring valpförmedling och möjligheter att annonsera på Google för att komma direkt till LRK:s valpförmedling, en kostnad på 1000 kronor/månad. Håkan föreslog att klubben skulle kunna registrera domännamn som ett alternativ till att betala Google för att få sökträffar till

5 valphänvisningen. Med egna domännamn såsom labradorvalpar.se och jaktlabradorvalpar.se, finns det förmodligen samma möjligheter till bra sökträffar till en mycket lägre kostnad. Åt Håkan uppdrogs att undersöka detta till nästa möte. Minnesanteckningar från träffen kommer att skickas ut. Ett nytt möte är planerat att äga rum den 21 februari Kommittéernas eventuella deltagande i Regionträffen Styrelsen diskuterade frågan som uppkom på förra styrelsemötet om kommittémedlemmarna skulle inbjudas till regionträffarna och till Labradorfullmäktige. Styrelsen beslutade att till regionträffarna kan kommittémedlemmar inbjudas att delta en eller två dagar, när behov föreligger och efter godkännande av styrelsen. Till Labradorfullmäktige ska inte kommittémedlemmarna inbjudas, eftersom det är ett möte dit alla medlemmar har tillträde. INFORMATION 179 Rasmontern Stockholms Hundmässa Frågor kring klubbens rasmonter på Stockholms hundmässa den december diskuterades. Nya broschyrer ska göras färdiga för att kunna delas ut på mässan. Håkan föreslog att tre broschyrer ska slås samman till en och att arbetet med broschyren Välkommen valp får vänta till senare. Håkan arbetar vidare med broschyrerna. 180 Hemsidan Styrelsen konstaterade att hemsidan fungerar utmärkt. 181 Facebook-sidan En Facebook-logga ska läggas in på klubbens hemsida. SSRK 182 Ev. motioner till SSRK:s fullmäktige 2015 Efter diskussion beslutade styrelsen att lämna in fyra motioner till SSRK:s fullmäktige. Motion 1: Mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige ändras till 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar. Motion 2: Rasklubbsavgifterna till SSRK ska endast gälla för fullbetalande medlem, inte för valpköpare, familjemedlemmar och hedersmedlemmar. Motion 3: Upplösning av SSRK Motion 4: I den händelse att motion 3 tas emot positivt, bildande av en spaniel- och en retrieverklubb. 183 Övriga frågor a) Annika tog upp frågan om A-provets vara eller inte vara. b) Valpförmedlingen, tidpunkten för när man kan få sin kull inlagd på valpförmedlingen c) Håkan rapporterade från samråd med Margot Engström angående välkomstbrev till nya medlemmar samt delade ut ett förslag till text, som han önskar styrelsens synpunkter på. 184 Kommande möten Nästa styrelsemöte blir fredagen och lördagen den oktober med början fredag em. Plats: Scandic hotell i Upplands Väsby. Valberedningen ska inbjudas att delta en av dagarna.

6 185 Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet. Monica Damell Modin Sekreterare Justeras: Dan Ericsson Ordförande Ninni Ericsson Justerare

7

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer