Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Brännlund, Runar Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Grillner, Katja Hallin, Sara Jöborn, Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Stenseke, Marie Söderberg, Bo Åhnberg, Annika Ersättare Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Wennergren, Uno Anmälda förhinder Andersson, Leif Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Rengefors, Karin Rudén, Christina Westman, Peter von Schmalensee, Monica VD, ordförande generaldirektör (tom 11) professor (ersättare för Christina Rudén) (per telefon from 4) professor professor (ersättare för Leif Andersson) (tom 10) professor (ersättare för Carl-Eric Hagentoft) (tom 10) professor (ersättare för Karin Rengefors) (tom 7) avdelningschef (tom 7) forskningsdirektör professor (tom 10) professor avdelningschef (ersättare för Monica von Schmalensee) (tom 7) konsult (tom 10) professor professor med. dr professor professor professor lantbrukare professor professor naturvårdschef VD

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Béch, Patrick Schilling, Peter Övriga Ahlmark, John Avramov, Dragana Bergqvist Ampel, Linda Björling, Sofie Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Feldmann Eellend, Beate Förare, Jonas Gretzer, Emma Johansson, Susanne Laurell, Kristina Lingström, Rikard Monaco, Sara Nordin, Lissa Perhans, Karin van Schaik Dernfalk, Johanna Österman, Sara ST SACO chef för kommunikationsenheten Dr. forskningssekreterare senior advisor planeringschef, sekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare informationssekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande forskningssekreterare forskningssekreterare chef för förvaltningsenheten analytiker Vetenskapsrådet forskningssekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Ärende Beslut/Åtgärd 1 2 Godkännande av dagordningen Protokoll från forskarrådets beslut per capsulam den 10 september 2014 samt från Forskarrådets sammanträde den 23 september 2014 Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden Förslag till beslut om; a) budget för Formas verksamhet förslag till beslut om kvarvarande medel från forskningsanslagen b) budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen c) att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära Förslag till beslut om fördelning av medel inom den årliga öppna utlysningen; a) Sammanfattning b) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen mobilitetsstöd för unga forskare c) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen till forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskningsledare d) Sammanfattande statistik och förslagsprotokoll för samtliga beredningsgrupper Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag enligt förslag 2014 och, bilaga 3, att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. och att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära. Föredragande: Rikard Lingström Beslut: att preliminärt fördela medel för till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8, inklusive beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forskningsoch utvecklingsprojekt till unga forskningsledare enligt förslag bilaga 4,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum förslag till beslut att bevilja medel enligt förslag i att uppdra åt bilagorna 1-8; ett förslagsprotokoll för varje generaldirektören, att efter beredningsgrupp inklusive mobilitetsstöd till unga föredragning av forskare samt forsknings- och utvecklingsprojekt till huvudsekreteraren, bevilja unga forskningsledare medel till nästa projekt i rankinglistan i respektive förslag till beslut att det delegeras till beredningsgrupp för generaldirektören, efter föredragning av forsknings- och huvudsekreteraren, att bevilja medel till nästa utvecklingsprojekt i de projekt i rankinglistan för respektive beredningsgrupper där beredningsgrupp, där sökanden väljer att ta tillbaka sökanden väljer att ta tillbaka ansökningar ' sina ansökningar och att motsvarande ska gälla för medel till forsknings- och utvecklingsprojekten till unga forskningsledare där motsvarande rankinglista finns och att besluten bör gälla återtaganden tre månader efter det att beslutsbreven skickats ut Bilaga 4 med jävsprotokoll Föredragande: Georgia Destouni, Linda Bergqvist Ampel, Karin Perhans, Susanne Johansson, Johanna van Schaik Dernfalk, Beate Feldmann Eellend, Kristina Laurell Förslag till beslut om att inte utlysa medel till EU - planeringsbidrag under Beslut: att Formas inte utlyser medel till EUplaneringsbidrag och att: Formas under utvärderar de bidrag till koordinatorer som beviljades av Formas 2014 Föredragande: Sofie Björling

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Förslag till beslut om utlysning i samarbete med Vetenskapsrådet om forskningssamarbete med Brasilien Beslut att: Formas avsätter 10 miljoner kronor per år för utlysning av medel till svenska forskare som i samarbete med brasilianska forskare kan söka om bidrag i enlighet med bilaga 6 Föredragande: Sofie Björling Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om Informationsprojekt Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Informationsprojekt enligt bilaga 7 Föredragande: Jonas Förare Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops enligt bilaga 8 Föredragande: Lissa Nordin Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland enligt bilaga 9 Föredragande: Beate Feldmann Eellend

6 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Informationsärenden Statusrapportering från oberoende observatör av beredningsprocessen den årliga öppna utlysningen Uppdrag avseende en ny modell för resursfördelning gällande direkta anslag för forskning till universitet Information: Dr. Dragana Avramov/Georgia Destouni Beslut att: Formas ställer samman ett förslag avseende inriktning för utveckling av beredningsprocessen som skickas ut till ledamöterna snarast Information: Sara Monaco/Erik Roos 12 Environmental Humanities 13 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning c) Beslut fattade efter delegation d) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Information: Georgia Destouni Information: Georgia Destouni Information: Rikard Lingström Till handlingarna bilaga 13c Till handlingarna bilaga 13d Vid protokollet Justeras

7 Budget 2014 och Bilaga 3) (tkr) 2014 Miljö Landsbygd Uppbundna medel enl. tidigare beslut Öppna utlysningen Riktade utlysningar Varav egeninitierade EU projekt Internationella satsningar initierade av regeringen Samfinansierade enl regleringsbrev Varav SLU växtförädling JTI, Skogforsk SLF SHF IVL SEI Särskilda regeringsuppdrag Varav ARC rapport KSLA bibliotek Sametinget Falsterbo fågelstation Djurskyddsbefrämjande lab New Climate Economy Forskningsfartyg Övrigt Summa tidigare beslutet Anslag Ej uppbundet exkl. beslut i juni och nov Beslut i juni Forskning om samhällets kunskapsöverföring Nya satsningar EU partnerskapsprogram* Öppna utlysningen*, beslut b1) Oförutsedda utgifter* Förslag beslut nov. Medel till öppna utlysningen, beslut a1) Medel till kommunikationsutlysningen, beslut a2) Utgående belopp/anslagssparande Medel till öppna utlysningen, beslut b1) Medel till generaldirektörens förfogande, beslut b2) *ej fördelat per M och L i beslut i juni Överskott/underskott

8 Forskarrådet föreslås för budget 2014 besluta: a1) att fördela 4 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från 2014 års anslagsmedel, a2) att fördela 1 miljon kronor till projekt inom kommunikationsutlysningen från 2014 års anslagsmedel, Forskarrådet föreslås för budget besluta: b1) att fördela 166 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från års anslagsmedel, b2) att fördela 5 miljoner kronor till generaldirektörens förfogande för samverkan m.m. samt att delegera till generaldirektören att besluta om dessa, c) att delegera till generaldirektören att besluta om en detaljerad verksamhetsplan för informations och kommunikationsverksamheten, d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan innebära.

9 Sammanträde med Formas Forskarråd Jävsprotokoll Följande ledamöter anmälde jäv under respektive beredningsgrupp : Runar Brännlund, Sara Hallin, Torgny Näsholm, 2: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 3: Runar Brännlund, Katarina Eckerberg, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 4: Torgny Näslund, Annika Åhnberg 5: Sara Hallin, Agneta Oskarsson 6: Ulf Emanuelson, Agneta Oskarsson, Uno Wennergren 7: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Marie Stenseke, Annika Åhnberg 8: Sara Hallin, Katja Grillner

10 brg0114, Klimatförändring Ahlström Anders Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Vegetationsresiliens mot förändringar i klimat och variabilitet genom dynamisk tillgång till djupt vatten Aljaradin Mohammad Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Klimat inflytande på Utsläpp potential i simulerade halvtorra områden deponier Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Källbestämning av svarta och bruna luftpartiklar baserat på observationer runt hela Arktis Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Stohl Andreas Norwegian Institute for Air Research (NILU), Arfvidsson Jesper Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Konsekvensanalys av klimatförändringens påverkan på slagregn och mikroklimat vid byggnader - osäkerheter och extremer Nik Vahid Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Ask Jenny Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Födovävsstruktur i relation till organiskt och oorganiskt kol: Effekter av ökad älvtillrinning och havsförsurning på kustnära marina födovävar Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Bertilsson Stefan Uppsala universitet, Ekologi och Genetik Pedersen Sindre Andre Norwegian University of Science and Technology, Biology

11 brg0114, Klimatförändring Barthel Roland Göteborgs universitet, Geovetenskaper Ett strukturerat tillvägagångssätt för hållbar planering av grundvattenresurser och grundvattenrelaterade problem Andersson-Sköld Yvonne Göteborgs universitet, Geovetenskaper Metzger Jonathan Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Bayer Tina Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Modellering av kolemissioner från sötvatten till atmosfären och framtida tillförsel av kol till Östersjön via floder Beer Christian Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Humborg Christoph Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM FOU UNGA FORSKNINGSLE DARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Berggren Martin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mark och vatten Jörgen Olofsson Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Laudon Hjalmar Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Poska Anneli Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

12 brg0114, Klimatförändring Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap När grönt, hållbart och smart finns överallt: Hur strävan att reducera klimatutsläppen leder till spridning av pseudo-kommunikation Olausson Ulrika Jönköpings universitet, School of Education and Communication Bergström Ann-Kristin Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap I en kväve(n)föränderlig värld - vilka är effekterna och utgångarna av en ökad tillgång av oorganiskt N i boreala sjöar? Sponseller Ryan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Berndtsson Ronny Lunds universitet, Centre for Societal Resilience En metod för ökad resiliens hos svenska kustkommuner genom hantering av och anpassning till föränderlig översvämningsrisk Becker Per Lunds universitet, Centre for Societal Resilience Hassel Henrik Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Larson Magnus Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Persson Andreas Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Biel Anders Göteborgs universitet, Psykologi Effektiva styrmedel för att reglera utsläpp av koldioxid: Betydelsen av sociala normer och tillit Dupont Sam Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Johansson Lars-Olof Göteborgs universitet, Psykologi Sjöstedt Martin Göteborgs universitet, Statsvetenskap

13 brg0114, Klimatförändring Björk Robert Göteborgs universitet, Geovetenskaper Busk och träd invasion av tundran: vikten av att träffa rätt Hofgaard Annika Norwegian Institute for Nature Research, Ryberg Martin Uppsala universitet, Organismbiologi Björneholm Olle Uppsala universitet, Fysik och astronomi Atmosfäriska aerosolers mikroskopiska struktur: En bas för att modellera makroskopiska egenskaper och uppskatta klimatpåverkan Riipinien Ilona Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Bodin Per Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Parameterisering och modelljämförelse för modellering av den kombinerade effekten av klimat och gödsling på kolets, kvävets och vattnets kretslopp i jordbruksmark Eckersten Henrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Lewan Elisabet Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Brindefalk Björn Stockholms universitet, Ekologi, Miljö och Botanik Ökande havstemperaturers följder för Östersjöns mikroorganismer Brown Ian Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Att upptäcka och utvärdera grönare Arktis i satellitbild tidsserier

14 brg0114, Klimatförändring Buhr Katarina IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Flexibla mekanismer i den globala klimatarkitekturen efter år 2020 (Flex2020) Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Zetterberg Lars IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Development and Marketing PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige Hedenus Fredrik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Sjölander Arvid Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Trolle-Lagerros Ylva Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna Carlsson Jagers Sverker Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Tillit, samhällsstyrningens kvalitet och allmänhetens stöd för styrmedel på klimatområdet: en experimentell och jämförande ansats Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Matti Simon Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Nuvarande och framtida variationer och förändringar av kalla vinterperioder i Sverige: observationer och modellsimuleringar

15 brg0114, Klimatförändring Cong Ronggang Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Skogsskötsel i ett föränderligt klimat - en tvärvetenskaplig studie på olika beslutsnivåer med agent-baserad modellering som ett verktyg för integration Andersson Mats Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Brady Mark Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Jönsson Anna Maria Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lagergren Fredrik Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Dellmuth Lisa Maria Stockholms universitet, Statsvetenskap Winning hearts and minds for global climate governance: public opinion, elite communication, and domestic politics Tallberg Jonas Stockholms universitet, Statsvetenskap Di Baldassarre Giuliano Uppsala universitet, Geovetenskaper Vattenbalansen inom administrativa gränser genom att uttryckligen beräkna osäkerheten i data och modeller Halldin Sven Uppsala universitet, Geovetenskaper Döscher Ralf SMHI, Rossby Centre Förbättring av multi-annual klimatprediktion med hjälp av bättre initialiseringsmetoder Caian Mihaela SMHI, Rossby Centre Königk Torben SMHI, Rossby Centre Wyser Klaus SMHI, Rossby Centre

16 brg0114, Klimatförändring Eliasson Peter Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid och potentiell förmåga att lagra kol Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Pepper David University of New South Wales, School of Biological, Earth and Environmental Science Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Forsberg Bertil Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Kvantifiering av klimatförändringars konsekvenser för hälsan i svenska samhällen Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Bennet Cecilia SMHI, Forskningsavdelningen Ebi Kristie Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Frampton Andrew Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Kolavgivning och vattenburen transport från permafrost under klimatförändring Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Effektiv miljöstyrning i spänningsfältet mellan nationell suveränitet och världsomspännande konsensus: Exemplet *nationellt anpassade minskningsåtgärder* Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Operationalisering av förhandlingsbörda, regler och praktik: En studie av effektiviteten inom FNs internationella klimatsamarbete Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema

17 brg0114, Klimatförändring Ganetz Hillevi Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Kött och genus: smak, etik och hälsa i det samtida Sverige Balkmar Dag Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Pedersen Helena Stockholms universitet, Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Giesler Reiner Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Det osynliga kolet- en tidig indikation på ekosystem förändring! Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Lyon Steve Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Mörth Carl-Magnus Stockholms universitet, Geologiska vetenskaper Glantz Paul Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Uppskatta aerosol optiska egenskaper i Arktis baserat på en lång tidsserie Nilsson Douglas Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Grabs Thomas Uppsala universitet, Geovetenskaper Lågflöden och torka i ett föränderligt klimat Teutschbein Claudia Uppsala universitet, Geovetenskaper Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Varför börjar en produktiv barrskog släppa ut koldioxid? Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och växtpatologi

18 brg0114, Klimatförändring PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Bidrar kvävedepositionen till ökad kolinlagring i skogsmark? Nordin Annika Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig genetik och växtfysiologi Rosenstock Nicholas Lunds universitet, Biologi Wallander Håkan Lunds universitet, Biologi Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träkol som ett möjligt verktyg för att mildra effekterna av klimatförändringarna Nilsson Marie-Charlotte Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Peichl Mattias Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Wardle David Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Gustafsson David SMHI, Forskningsavdelningen Nyckel till Arktis framtida klimat: sötvattenflöden från land till hav Alho Petteri University of Turku, Deptartment of Geography & Geology Arheimer Berit SMHI, Forskningsavdelningen Bosshard Thomas SMHI, Forskningsavdelningen Capell René SMHI, Forskningsavdelningen Olsson Jonas SMHI, Forskningsavdelningen Gustafsson Maria Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser/sbn Avrinning från grön infrastruktur

19 brg0114, Klimatförändring Gårdfeldt Katarina Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Ökande vindhastigheter och utbyte av gaser mellan atmosfär och hav Baeyens Willy Vrije Universiteit Brussel (VUB), Chemistry Nerentop Mastromonaco Michelle Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Parmentier Koen Management Unit Mathematical Models (MUMM), MARCHEM Hallquist Mattias Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Stress-inducerade emissioner från växtlighet: Ett betydande bidrag till den atmosfäriska organiska aerosolen? Mentel Thomas Forschungszentrum Jülich, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre 2: Troposphäre Pleijel Håkan Göteborgs universitet, Biologi och miljövetenskaper Simpson David Chalmers tekniska högskola, Earth and Space Sciences Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Synergieffekter av klimat, eutrofiering och brunifiering på kvaliteten av våra vattenresurser Parkefelt Linda Sydvatten AB, Hennlock Magnus IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Klimatpolitiska beslut och informationsproblem Coria Jessica Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Fischer Carolyn Resources for the Future, RFF, Sterner Thomas Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av jordars kolomsättning och temperaturdynamik

20 brg0114, Klimatförändring Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av markens kolomsättning och temperaturdynamik Jansson Stefan Umeå universitet, Fysiologisk Botanik Klmatförändringar, träds fenologi, fysiologi och genetik Johansson Daniel Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Globala klimatmål: Betydelsen av osäkerhet och lärande O Neill Brian C National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Tebaldi Claudia National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Johansson-Stenman Olof Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Miljö, statuskonsumtion och offentlig politik Aronsson Thomas Umeå universitet, Handelshögskolan Backlund Kenneth Umeå universitet, Handelshögskolan Wendner Ronald University of Graz, Österrike, Department of Economics Johnson Magnus Kungliga Tekniska högskolan, Kemi Ytspecifik atmosfärskemi på molekylär nivå Kahnert Michael SMHI, Forskningsavdelningen Påverkan av strålningsbalansen från klimatpåverkande luftföroreningar i Arktis och kvantifiering av bidrag från olika källor Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Langner Joakim SMHI, Forskningsavdelningen Thomas Manu Anna SMHI, Research and Development

21 brg0114, Klimatförändring Kasimir Klemedtsson Åsa Göteborgs universitet, Geovetenskaper Dikade organogena marker - att detektera områden med höga växthusgasemissioner, tilldelning av emissionsfaktorer och begränsningsåtgärder Coria Jessica Göteborgs universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Minkkinen Kari University of Helsinki, Department of Forest Sciences Stendahl Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Svensson Magnus Göteborgs universitet, Geovetenskaper Kazukauskas Andrius Umeå universitet, Handelshögskolan Hur agerar företagen inom EU ETS? En analys av ekonomiska effekter och intertemporal handel med utsläppsrätte Jaraite Jurate Umeå universitet, Handelshögskolan POST DOK/MOBILITE TSSTÖD 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Keuper Frida Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Den Frusna Festen: markprocesser och växt-mark interaktioner som styr omsättningen av organsikt materialet i tinande permafrost Kjellström Eric SMHI, Rossby Centre Snökanoner i Östersjöområdet: hur påverkas kraftiga snöbyar i ett varmare klimat? Bärring Lars SMHI, Rossby Centre Lind Petter SMHI, Rossby Centre Nikulin Grigory SMHI, Rossby Centre Norin Lars SMHI, Forskningsavdelningen

22 brg0114, Klimatförändring Klein Richard Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Transnationell klimatpolitisk styrning: nya aktörers roll inom klimatanpassning samt deras potential att göra klimatanpassningen mer framgångsrik Bäckstrand Karin Stockholms universitet, Statsvetenskap Persson Åsa Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme van Asselt Harro Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Tunved Peter Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Var kommer de atmosfäriska partiklarna i bakgrundsmiljö ifrån? Roldin Pontus Lunds universitet, Fysik Stenström Kristina Lunds universitet, Fysik Kronsell Annica Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Inkluderande klimatpolitik för legitima och hållbara klimatinstitutioner Magnusdottir Gunnhildur Lily Malmö Högskola, Kultur och samhälle Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Freeman Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Hyvönen Riitta Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants Aggemyr, Elsa Akram, Usman Andersson, Gunilla Arlt, Debora Aspviken, Klara Astor, Tina Bastviken, David Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Department of Ecology Department of Ecology Tema

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Riksdagen, 30 september 2015 Jörgen Larsson Assistant professor in Sustainable consumption patterns Department of Energy and Environment

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det?

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Föredrag vid seminariet Ska Bryssel bestämma till vad och hur vår biomassa får användas??, Sundsvall, 8 maj 2014, anordnat av

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel

Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel Georgia Destouni Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Bert Bolin center för klimatforskning Sammanfattande perspektiv

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO)

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO) 1(5) BioCentrum Intendenturråd PROTOKOLL 2013-12-12 Tid och plats: Rum A-402 kl 09.00-11.15 Närvarande ledamöter: (föreståndare), Nils Mikkelsen (molekylärbiologi), Bengt Guss (mikrobiologi), Eva Sundberg

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tid för hållbar utveckling?

Tid för hållbar utveckling? Tid för hållbar utveckling? Behövs beteendeförändringar eller räcker det med ny teknik? Hur påverkar vår tidsanvändning välbefinnandet och klimatbelastningen? Vad skulle hända om människor fick välja hur

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Bakgrund Utsläpp av luftföroreningar och växthustgaser härstammar till stor del från samma utsläppskällor

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004 kod Måndag 2013-10-28 Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 2013-10-28 SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 2013-10-28 SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 2011-11-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 14.50 Plats: Forskningsrådet Formas, stora

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Jenny Gode 1 Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar Finansiärer: Elforsk, STEM, NV Elforsk rapport 07:39 Huvudförfattare:

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer