Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november Närvarande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Brännlund, Runar Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Grillner, Katja Hallin, Sara Jöborn, Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Stenseke, Marie Söderberg, Bo Åhnberg, Annika Ersättare Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Wennergren, Uno Anmälda förhinder Andersson, Leif Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Rengefors, Karin Rudén, Christina Westman, Peter von Schmalensee, Monica VD, ordförande generaldirektör (tom 11) professor (ersättare för Christina Rudén) (per telefon from 4) professor professor (ersättare för Leif Andersson) (tom 10) professor (ersättare för Carl-Eric Hagentoft) (tom 10) professor (ersättare för Karin Rengefors) (tom 7) avdelningschef (tom 7) forskningsdirektör professor (tom 10) professor avdelningschef (ersättare för Monica von Schmalensee) (tom 7) konsult (tom 10) professor professor med. dr professor professor professor lantbrukare professor professor naturvårdschef VD

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Béch, Patrick Schilling, Peter Övriga Ahlmark, John Avramov, Dragana Bergqvist Ampel, Linda Björling, Sofie Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Feldmann Eellend, Beate Förare, Jonas Gretzer, Emma Johansson, Susanne Laurell, Kristina Lingström, Rikard Monaco, Sara Nordin, Lissa Perhans, Karin van Schaik Dernfalk, Johanna Österman, Sara ST SACO chef för kommunikationsenheten Dr. forskningssekreterare senior advisor planeringschef, sekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare informationssekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande forskningssekreterare forskningssekreterare chef för förvaltningsenheten analytiker Vetenskapsrådet forskningssekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Ärende Beslut/Åtgärd 1 2 Godkännande av dagordningen Protokoll från forskarrådets beslut per capsulam den 10 september 2014 samt från Forskarrådets sammanträde den 23 september 2014 Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden Förslag till beslut om; a) budget för Formas verksamhet förslag till beslut om kvarvarande medel från forskningsanslagen b) budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen c) att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära Förslag till beslut om fördelning av medel inom den årliga öppna utlysningen; a) Sammanfattning b) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen mobilitetsstöd för unga forskare c) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen till forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskningsledare d) Sammanfattande statistik och förslagsprotokoll för samtliga beredningsgrupper Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag enligt förslag 2014 och, bilaga 3, att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. och att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära. Föredragande: Rikard Lingström Beslut: att preliminärt fördela medel för till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8, inklusive beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forskningsoch utvecklingsprojekt till unga forskningsledare enligt förslag bilaga 4,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum förslag till beslut att bevilja medel enligt förslag i att uppdra åt bilagorna 1-8; ett förslagsprotokoll för varje generaldirektören, att efter beredningsgrupp inklusive mobilitetsstöd till unga föredragning av forskare samt forsknings- och utvecklingsprojekt till huvudsekreteraren, bevilja unga forskningsledare medel till nästa projekt i rankinglistan i respektive förslag till beslut att det delegeras till beredningsgrupp för generaldirektören, efter föredragning av forsknings- och huvudsekreteraren, att bevilja medel till nästa utvecklingsprojekt i de projekt i rankinglistan för respektive beredningsgrupper där beredningsgrupp, där sökanden väljer att ta tillbaka sökanden väljer att ta tillbaka ansökningar ' sina ansökningar och att motsvarande ska gälla för medel till forsknings- och utvecklingsprojekten till unga forskningsledare där motsvarande rankinglista finns och att besluten bör gälla återtaganden tre månader efter det att beslutsbreven skickats ut Bilaga 4 med jävsprotokoll Föredragande: Georgia Destouni, Linda Bergqvist Ampel, Karin Perhans, Susanne Johansson, Johanna van Schaik Dernfalk, Beate Feldmann Eellend, Kristina Laurell Förslag till beslut om att inte utlysa medel till EU - planeringsbidrag under Beslut: att Formas inte utlyser medel till EUplaneringsbidrag och att: Formas under utvärderar de bidrag till koordinatorer som beviljades av Formas 2014 Föredragande: Sofie Björling

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Förslag till beslut om utlysning i samarbete med Vetenskapsrådet om forskningssamarbete med Brasilien Beslut att: Formas avsätter 10 miljoner kronor per år för utlysning av medel till svenska forskare som i samarbete med brasilianska forskare kan söka om bidrag i enlighet med bilaga 6 Föredragande: Sofie Björling Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om Informationsprojekt Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Informationsprojekt enligt bilaga 7 Föredragande: Jonas Förare Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops enligt bilaga 8 Föredragande: Lissa Nordin Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland enligt bilaga 9 Föredragande: Beate Feldmann Eellend

6 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Informationsärenden Statusrapportering från oberoende observatör av beredningsprocessen den årliga öppna utlysningen Uppdrag avseende en ny modell för resursfördelning gällande direkta anslag för forskning till universitet Information: Dr. Dragana Avramov/Georgia Destouni Beslut att: Formas ställer samman ett förslag avseende inriktning för utveckling av beredningsprocessen som skickas ut till ledamöterna snarast Information: Sara Monaco/Erik Roos 12 Environmental Humanities 13 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning c) Beslut fattade efter delegation d) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Information: Georgia Destouni Information: Georgia Destouni Information: Rikard Lingström Till handlingarna bilaga 13c Till handlingarna bilaga 13d Vid protokollet Justeras

7 Budget 2014 och Bilaga 3) (tkr) 2014 Miljö Landsbygd Uppbundna medel enl. tidigare beslut Öppna utlysningen Riktade utlysningar Varav egeninitierade EU projekt Internationella satsningar initierade av regeringen Samfinansierade enl regleringsbrev Varav SLU växtförädling JTI, Skogforsk SLF SHF IVL SEI Särskilda regeringsuppdrag Varav ARC rapport KSLA bibliotek Sametinget Falsterbo fågelstation Djurskyddsbefrämjande lab New Climate Economy Forskningsfartyg Övrigt Summa tidigare beslutet Anslag Ej uppbundet exkl. beslut i juni och nov Beslut i juni Forskning om samhällets kunskapsöverföring Nya satsningar EU partnerskapsprogram* Öppna utlysningen*, beslut b1) Oförutsedda utgifter* Förslag beslut nov. Medel till öppna utlysningen, beslut a1) Medel till kommunikationsutlysningen, beslut a2) Utgående belopp/anslagssparande Medel till öppna utlysningen, beslut b1) Medel till generaldirektörens förfogande, beslut b2) *ej fördelat per M och L i beslut i juni Överskott/underskott

8 Forskarrådet föreslås för budget 2014 besluta: a1) att fördela 4 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från 2014 års anslagsmedel, a2) att fördela 1 miljon kronor till projekt inom kommunikationsutlysningen från 2014 års anslagsmedel, Forskarrådet föreslås för budget besluta: b1) att fördela 166 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från års anslagsmedel, b2) att fördela 5 miljoner kronor till generaldirektörens förfogande för samverkan m.m. samt att delegera till generaldirektören att besluta om dessa, c) att delegera till generaldirektören att besluta om en detaljerad verksamhetsplan för informations och kommunikationsverksamheten, d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan innebära.

9 Sammanträde med Formas Forskarråd Jävsprotokoll Följande ledamöter anmälde jäv under respektive beredningsgrupp : Runar Brännlund, Sara Hallin, Torgny Näsholm, 2: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 3: Runar Brännlund, Katarina Eckerberg, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 4: Torgny Näslund, Annika Åhnberg 5: Sara Hallin, Agneta Oskarsson 6: Ulf Emanuelson, Agneta Oskarsson, Uno Wennergren 7: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Marie Stenseke, Annika Åhnberg 8: Sara Hallin, Katja Grillner

10 brg0114, Klimatförändring Ahlström Anders Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Vegetationsresiliens mot förändringar i klimat och variabilitet genom dynamisk tillgång till djupt vatten Aljaradin Mohammad Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Klimat inflytande på Utsläpp potential i simulerade halvtorra områden deponier Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Källbestämning av svarta och bruna luftpartiklar baserat på observationer runt hela Arktis Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Stohl Andreas Norwegian Institute for Air Research (NILU), Arfvidsson Jesper Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Konsekvensanalys av klimatförändringens påverkan på slagregn och mikroklimat vid byggnader - osäkerheter och extremer Nik Vahid Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Ask Jenny Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Födovävsstruktur i relation till organiskt och oorganiskt kol: Effekter av ökad älvtillrinning och havsförsurning på kustnära marina födovävar Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Bertilsson Stefan Uppsala universitet, Ekologi och Genetik Pedersen Sindre Andre Norwegian University of Science and Technology, Biology

11 brg0114, Klimatförändring Barthel Roland Göteborgs universitet, Geovetenskaper Ett strukturerat tillvägagångssätt för hållbar planering av grundvattenresurser och grundvattenrelaterade problem Andersson-Sköld Yvonne Göteborgs universitet, Geovetenskaper Metzger Jonathan Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Bayer Tina Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Modellering av kolemissioner från sötvatten till atmosfären och framtida tillförsel av kol till Östersjön via floder Beer Christian Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Humborg Christoph Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM FOU UNGA FORSKNINGSLE DARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Berggren Martin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mark och vatten Jörgen Olofsson Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Laudon Hjalmar Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Poska Anneli Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

12 brg0114, Klimatförändring Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap När grönt, hållbart och smart finns överallt: Hur strävan att reducera klimatutsläppen leder till spridning av pseudo-kommunikation Olausson Ulrika Jönköpings universitet, School of Education and Communication Bergström Ann-Kristin Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap I en kväve(n)föränderlig värld - vilka är effekterna och utgångarna av en ökad tillgång av oorganiskt N i boreala sjöar? Sponseller Ryan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Berndtsson Ronny Lunds universitet, Centre for Societal Resilience En metod för ökad resiliens hos svenska kustkommuner genom hantering av och anpassning till föränderlig översvämningsrisk Becker Per Lunds universitet, Centre for Societal Resilience Hassel Henrik Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Larson Magnus Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Persson Andreas Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Biel Anders Göteborgs universitet, Psykologi Effektiva styrmedel för att reglera utsläpp av koldioxid: Betydelsen av sociala normer och tillit Dupont Sam Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Johansson Lars-Olof Göteborgs universitet, Psykologi Sjöstedt Martin Göteborgs universitet, Statsvetenskap

13 brg0114, Klimatförändring Björk Robert Göteborgs universitet, Geovetenskaper Busk och träd invasion av tundran: vikten av att träffa rätt Hofgaard Annika Norwegian Institute for Nature Research, Ryberg Martin Uppsala universitet, Organismbiologi Björneholm Olle Uppsala universitet, Fysik och astronomi Atmosfäriska aerosolers mikroskopiska struktur: En bas för att modellera makroskopiska egenskaper och uppskatta klimatpåverkan Riipinien Ilona Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Bodin Per Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Parameterisering och modelljämförelse för modellering av den kombinerade effekten av klimat och gödsling på kolets, kvävets och vattnets kretslopp i jordbruksmark Eckersten Henrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Lewan Elisabet Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Brindefalk Björn Stockholms universitet, Ekologi, Miljö och Botanik Ökande havstemperaturers följder för Östersjöns mikroorganismer Brown Ian Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Att upptäcka och utvärdera grönare Arktis i satellitbild tidsserier

14 brg0114, Klimatförändring Buhr Katarina IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Flexibla mekanismer i den globala klimatarkitekturen efter år 2020 (Flex2020) Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Zetterberg Lars IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Development and Marketing PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige Hedenus Fredrik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Sjölander Arvid Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Trolle-Lagerros Ylva Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna Carlsson Jagers Sverker Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Tillit, samhällsstyrningens kvalitet och allmänhetens stöd för styrmedel på klimatområdet: en experimentell och jämförande ansats Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Matti Simon Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Nuvarande och framtida variationer och förändringar av kalla vinterperioder i Sverige: observationer och modellsimuleringar

15 brg0114, Klimatförändring Cong Ronggang Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Skogsskötsel i ett föränderligt klimat - en tvärvetenskaplig studie på olika beslutsnivåer med agent-baserad modellering som ett verktyg för integration Andersson Mats Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Brady Mark Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Jönsson Anna Maria Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lagergren Fredrik Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Dellmuth Lisa Maria Stockholms universitet, Statsvetenskap Winning hearts and minds for global climate governance: public opinion, elite communication, and domestic politics Tallberg Jonas Stockholms universitet, Statsvetenskap Di Baldassarre Giuliano Uppsala universitet, Geovetenskaper Vattenbalansen inom administrativa gränser genom att uttryckligen beräkna osäkerheten i data och modeller Halldin Sven Uppsala universitet, Geovetenskaper Döscher Ralf SMHI, Rossby Centre Förbättring av multi-annual klimatprediktion med hjälp av bättre initialiseringsmetoder Caian Mihaela SMHI, Rossby Centre Königk Torben SMHI, Rossby Centre Wyser Klaus SMHI, Rossby Centre

16 brg0114, Klimatförändring Eliasson Peter Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid och potentiell förmåga att lagra kol Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Pepper David University of New South Wales, School of Biological, Earth and Environmental Science Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Forsberg Bertil Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Kvantifiering av klimatförändringars konsekvenser för hälsan i svenska samhällen Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Bennet Cecilia SMHI, Forskningsavdelningen Ebi Kristie Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Frampton Andrew Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Kolavgivning och vattenburen transport från permafrost under klimatförändring Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Effektiv miljöstyrning i spänningsfältet mellan nationell suveränitet och världsomspännande konsensus: Exemplet *nationellt anpassade minskningsåtgärder* Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Operationalisering av förhandlingsbörda, regler och praktik: En studie av effektiviteten inom FNs internationella klimatsamarbete Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema

17 brg0114, Klimatförändring Ganetz Hillevi Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Kött och genus: smak, etik och hälsa i det samtida Sverige Balkmar Dag Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Pedersen Helena Stockholms universitet, Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Giesler Reiner Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Det osynliga kolet- en tidig indikation på ekosystem förändring! Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Lyon Steve Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Mörth Carl-Magnus Stockholms universitet, Geologiska vetenskaper Glantz Paul Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Uppskatta aerosol optiska egenskaper i Arktis baserat på en lång tidsserie Nilsson Douglas Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Grabs Thomas Uppsala universitet, Geovetenskaper Lågflöden och torka i ett föränderligt klimat Teutschbein Claudia Uppsala universitet, Geovetenskaper Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Varför börjar en produktiv barrskog släppa ut koldioxid? Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och växtpatologi

18 brg0114, Klimatförändring PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Bidrar kvävedepositionen till ökad kolinlagring i skogsmark? Nordin Annika Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig genetik och växtfysiologi Rosenstock Nicholas Lunds universitet, Biologi Wallander Håkan Lunds universitet, Biologi Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träkol som ett möjligt verktyg för att mildra effekterna av klimatförändringarna Nilsson Marie-Charlotte Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Peichl Mattias Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Wardle David Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Gustafsson David SMHI, Forskningsavdelningen Nyckel till Arktis framtida klimat: sötvattenflöden från land till hav Alho Petteri University of Turku, Deptartment of Geography & Geology Arheimer Berit SMHI, Forskningsavdelningen Bosshard Thomas SMHI, Forskningsavdelningen Capell René SMHI, Forskningsavdelningen Olsson Jonas SMHI, Forskningsavdelningen Gustafsson Maria Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser/sbn Avrinning från grön infrastruktur

19 brg0114, Klimatförändring Gårdfeldt Katarina Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Ökande vindhastigheter och utbyte av gaser mellan atmosfär och hav Baeyens Willy Vrije Universiteit Brussel (VUB), Chemistry Nerentop Mastromonaco Michelle Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Parmentier Koen Management Unit Mathematical Models (MUMM), MARCHEM Hallquist Mattias Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Stress-inducerade emissioner från växtlighet: Ett betydande bidrag till den atmosfäriska organiska aerosolen? Mentel Thomas Forschungszentrum Jülich, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre 2: Troposphäre Pleijel Håkan Göteborgs universitet, Biologi och miljövetenskaper Simpson David Chalmers tekniska högskola, Earth and Space Sciences Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Synergieffekter av klimat, eutrofiering och brunifiering på kvaliteten av våra vattenresurser Parkefelt Linda Sydvatten AB, Hennlock Magnus IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Klimatpolitiska beslut och informationsproblem Coria Jessica Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Fischer Carolyn Resources for the Future, RFF, Sterner Thomas Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av jordars kolomsättning och temperaturdynamik

20 brg0114, Klimatförändring Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av markens kolomsättning och temperaturdynamik Jansson Stefan Umeå universitet, Fysiologisk Botanik Klmatförändringar, träds fenologi, fysiologi och genetik Johansson Daniel Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Globala klimatmål: Betydelsen av osäkerhet och lärande O Neill Brian C National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Tebaldi Claudia National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Johansson-Stenman Olof Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Miljö, statuskonsumtion och offentlig politik Aronsson Thomas Umeå universitet, Handelshögskolan Backlund Kenneth Umeå universitet, Handelshögskolan Wendner Ronald University of Graz, Österrike, Department of Economics Johnson Magnus Kungliga Tekniska högskolan, Kemi Ytspecifik atmosfärskemi på molekylär nivå Kahnert Michael SMHI, Forskningsavdelningen Påverkan av strålningsbalansen från klimatpåverkande luftföroreningar i Arktis och kvantifiering av bidrag från olika källor Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Langner Joakim SMHI, Forskningsavdelningen Thomas Manu Anna SMHI, Research and Development

21 brg0114, Klimatförändring Kasimir Klemedtsson Åsa Göteborgs universitet, Geovetenskaper Dikade organogena marker - att detektera områden med höga växthusgasemissioner, tilldelning av emissionsfaktorer och begränsningsåtgärder Coria Jessica Göteborgs universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Minkkinen Kari University of Helsinki, Department of Forest Sciences Stendahl Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Svensson Magnus Göteborgs universitet, Geovetenskaper Kazukauskas Andrius Umeå universitet, Handelshögskolan Hur agerar företagen inom EU ETS? En analys av ekonomiska effekter och intertemporal handel med utsläppsrätte Jaraite Jurate Umeå universitet, Handelshögskolan POST DOK/MOBILITE TSSTÖD 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Keuper Frida Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Den Frusna Festen: markprocesser och växt-mark interaktioner som styr omsättningen av organsikt materialet i tinande permafrost Kjellström Eric SMHI, Rossby Centre Snökanoner i Östersjöområdet: hur påverkas kraftiga snöbyar i ett varmare klimat? Bärring Lars SMHI, Rossby Centre Lind Petter SMHI, Rossby Centre Nikulin Grigory SMHI, Rossby Centre Norin Lars SMHI, Forskningsavdelningen

22 brg0114, Klimatförändring Klein Richard Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Transnationell klimatpolitisk styrning: nya aktörers roll inom klimatanpassning samt deras potential att göra klimatanpassningen mer framgångsrik Bäckstrand Karin Stockholms universitet, Statsvetenskap Persson Åsa Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme van Asselt Harro Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Tunved Peter Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Var kommer de atmosfäriska partiklarna i bakgrundsmiljö ifrån? Roldin Pontus Lunds universitet, Fysik Stenström Kristina Lunds universitet, Fysik Kronsell Annica Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Inkluderande klimatpolitik för legitima och hållbara klimatinstitutioner Magnusdottir Gunnhildur Lily Malmö Högskola, Kultur och samhälle Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Freeman Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Hyvönen Riitta Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE

Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE Lennart Persson Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet 2011-05-04 Historik: 2006-10-20 Undertecknande som under ett

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

professor miljöstrateg (from punkt 4) professor (from punkt 4) docent professor med. dr avdelningschef professor (from punkt 4)

professor miljöstrateg (from punkt 4) professor (from punkt 4) docent professor med. dr avdelningschef professor (from punkt 4) FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 49 Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sammanträde med Forskarrådet vid Formas den 5 nov 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund Lars-Erik

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser kan den få för livet i haven?

Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser kan den få för livet i haven? 2013-11-20 Miljöforskningsberedningen Rapport från Miljöforskningsberedningens seminarium om havsförsurning den 12 november 2013 Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Kärnkraftens betydelse för utsläppen av koldioxid

Kärnkraftens betydelse för utsläppen av koldioxid RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET OKTOBER 2013 Kärnkraftens betydelse för utsläppen av koldioxid Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Riksdagen, 30 september 2015 Jörgen Larsson Assistant professor in Sustainable consumption patterns Department of Energy and Environment

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Sammanträde med Forskarrådet vid Formas den 16 juni 2015. Närvarande: Ledamöter Näsholm, Torgny Petersson, Ingrid Andersson, Leif.

Sammanträde med Forskarrådet vid Formas den 16 juni 2015. Närvarande: Ledamöter Näsholm, Torgny Petersson, Ingrid Andersson, Leif. FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 47 Sammanträdesdatum -06-16 Sammanträde med Forskarrådet vid Formas den 16 juni Närvarande: Ledamöter Näsholm, Torgny Petersson,

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Hur inverkar bioenergin på kolbalans och klimatet??

Hur inverkar bioenergin på kolbalans och klimatet?? Hur inverkar bioenergin på kolbalans och klimatet?? Gustaf Egnell, Skogens ekologi och skötsel Biobränsle i energisystemet - dagens kunskapsläge och framtidens utmaningar Stockholm 6 maj 2015 Mulet 15-20

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Resultatlista. Alvins Minne

Resultatlista. Alvins Minne Resultatlista Alvins Minne 2016 Vi vill rikta ett stort tack till tävlingens sponsorer Bravida Sverige AB, Trollhättan Ejes Golv i Trollhättan AB Paintab Måleri AB Team Johansson HB Wennergrens Hiss AB

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants Aggemyr, Elsa Akram, Usman Andersson, Gunilla Arlt, Debora Aspviken, Klara Astor, Tina Bastviken, David Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Department of Ecology Department of Ecology Tema

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Fenologiworkshop för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Kjell Bolmgren Ola Langvall Åslög Dahl www.swe-npn.se Ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Resultatlista Hostruset km Totallista

Resultatlista Hostruset km Totallista 1 64 Erik Anfält-76 Örebro AIK Män 15:38,8 2 115 Mattias Nätterlund-86 Örebro AIK Män 16:26,5 3 113 Ludvig Börjesson-77 Örebro AIK Män 16:33,1 4 41 Linus Nilssen-00 IF Hagen FIK Män 17:17,8 5 29 Per Arvidsson-86

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå 1 (5) 2015-12-16 Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med 2018-02-28 Grundnivå Huvudområde Astronomi Beräkningsteknik om examen inom huvudområdet

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

den 10 maj 2015 Hjärnslaget LEADERBOARD ABC Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total Sär. 49, Burlöv Golfklubb ERIKSSON, Christer

den 10 maj 2015 Hjärnslaget LEADERBOARD ABC Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total Sär. 49, Burlöv Golfklubb ERIKSSON, Christer 1 Eriksson / Eriksson / Olsson / Anderlind - Malmö 49,1-10 132 Burlöv ERIKSSON, Christer 600320-004 15,7 27 ERIKSSON, Rickard Vasatorps 600320-003 9,3 38 OLSSON, Magnus Vasatorps 660930-002 8,0 69 ANDERLIND,

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Klass Placering Namn Förening Tid

Klass Placering Namn Förening Tid RESULTAT 42,2 KM MÄN PER KLASS SKRÄCKLANMARAN 2016 42,2_km_M Senior 1 Christian Apelqvist Göteborg 3,28,25 Senior 2 Martin Gustavsson Solvikingarna 3,45,53 Senior 3 Axel Samuelsson LK TV88 3,50,31 M35

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009.

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009. K1 P 9 Start 11:00 1,3 km 1 58 Arvid Schön 2001 05:07 2 55 Daniel Mannoun 2001 05:14 3 3 Knut-Erik Vassvik 2000 05:34 4 85 Albin Eriksson 05:45 5 59 Kevin Woodward IFK Märsta 06:01 6 485 Fabian Sjöstedt

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT 2009-02-08 Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT Antal deltagare: 103 Klass Plac Start nr Namn Klubb Totalt Diff. H -8 år Sprint klassisk stil 500 m 1 SAUR Isac Åsarna IK 4 SAUR Samuel Åsarna IK 3 LINGENSJÖ

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Remiss-svar från Göteborgs Universitet på förslag till Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion

Remiss-svar från Göteborgs Universitet på förslag till Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion Göteborgs Universitet PhD Åsa Kasimir Klemedtsson asa.kasimir@gvc.gu.se Institutionen för Geovetenskaper Box 460 405 30 Göteborg 031 786 1960 Susanne Johansson Tf föreståndare för CUL 1 / 2 Remiss-svar

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144 Sid 1 (7) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Marianne Hultmark Lena Lundin Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 141. Beslut Utannonsering av stipendium för postdoctor. Dekanus beslutar godkänna utannonsering

Läs mer