Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Brännlund, Runar Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Grillner, Katja Hallin, Sara Jöborn, Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Stenseke, Marie Söderberg, Bo Åhnberg, Annika Ersättare Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Wennergren, Uno Anmälda förhinder Andersson, Leif Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Rengefors, Karin Rudén, Christina Westman, Peter von Schmalensee, Monica VD, ordförande generaldirektör (tom 11) professor (ersättare för Christina Rudén) (per telefon from 4) professor professor (ersättare för Leif Andersson) (tom 10) professor (ersättare för Carl-Eric Hagentoft) (tom 10) professor (ersättare för Karin Rengefors) (tom 7) avdelningschef (tom 7) forskningsdirektör professor (tom 10) professor avdelningschef (ersättare för Monica von Schmalensee) (tom 7) konsult (tom 10) professor professor med. dr professor professor professor lantbrukare professor professor naturvårdschef VD

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Béch, Patrick Schilling, Peter Övriga Ahlmark, John Avramov, Dragana Bergqvist Ampel, Linda Björling, Sofie Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Feldmann Eellend, Beate Förare, Jonas Gretzer, Emma Johansson, Susanne Laurell, Kristina Lingström, Rikard Monaco, Sara Nordin, Lissa Perhans, Karin van Schaik Dernfalk, Johanna Österman, Sara ST SACO chef för kommunikationsenheten Dr. forskningssekreterare senior advisor planeringschef, sekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare informationssekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande forskningssekreterare forskningssekreterare chef för förvaltningsenheten analytiker Vetenskapsrådet forskningssekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Ärende Beslut/Åtgärd 1 2 Godkännande av dagordningen Protokoll från forskarrådets beslut per capsulam den 10 september 2014 samt från Forskarrådets sammanträde den 23 september 2014 Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden Förslag till beslut om; a) budget för Formas verksamhet förslag till beslut om kvarvarande medel från forskningsanslagen b) budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen c) att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära Förslag till beslut om fördelning av medel inom den årliga öppna utlysningen; a) Sammanfattning b) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen mobilitetsstöd för unga forskare c) Sammanställning av sökande på förslag att få medel inom utlysningen till forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskningsledare d) Sammanfattande statistik och förslagsprotokoll för samtliga beredningsgrupper Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag enligt förslag 2014 och, bilaga 3, att delegera till generaldirektören att besluta om användningen av medlen för informations- och kommunikationsverksamheten samt medlen för samverkan m.m. och att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan komma att innebära. Föredragande: Rikard Lingström Beslut: att preliminärt fördela medel för till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8, inklusive beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forskningsoch utvecklingsprojekt till unga forskningsledare enligt förslag bilaga 4,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum förslag till beslut att bevilja medel enligt förslag i att uppdra åt bilagorna 1-8; ett förslagsprotokoll för varje generaldirektören, att efter beredningsgrupp inklusive mobilitetsstöd till unga föredragning av forskare samt forsknings- och utvecklingsprojekt till huvudsekreteraren, bevilja unga forskningsledare medel till nästa projekt i rankinglistan i respektive förslag till beslut att det delegeras till beredningsgrupp för generaldirektören, efter föredragning av forsknings- och huvudsekreteraren, att bevilja medel till nästa utvecklingsprojekt i de projekt i rankinglistan för respektive beredningsgrupper där beredningsgrupp, där sökanden väljer att ta tillbaka sökanden väljer att ta tillbaka ansökningar ' sina ansökningar och att motsvarande ska gälla för medel till forsknings- och utvecklingsprojekten till unga forskningsledare där motsvarande rankinglista finns och att besluten bör gälla återtaganden tre månader efter det att beslutsbreven skickats ut Bilaga 4 med jävsprotokoll Föredragande: Georgia Destouni, Linda Bergqvist Ampel, Karin Perhans, Susanne Johansson, Johanna van Schaik Dernfalk, Beate Feldmann Eellend, Kristina Laurell Förslag till beslut om att inte utlysa medel till EU - planeringsbidrag under Beslut: att Formas inte utlyser medel till EUplaneringsbidrag och att: Formas under utvärderar de bidrag till koordinatorer som beviljades av Formas 2014 Föredragande: Sofie Björling

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Förslag till beslut om utlysning i samarbete med Vetenskapsrådet om forskningssamarbete med Brasilien Beslut att: Formas avsätter 10 miljoner kronor per år för utlysning av medel till svenska forskare som i samarbete med brasilianska forskare kan söka om bidrag i enlighet med bilaga 6 Föredragande: Sofie Björling Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om Informationsprojekt Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Informationsprojekt enligt bilaga 7 Föredragande: Jonas Förare Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning om anordnande av konferenser och workshops enligt bilaga 8 Föredragande: Lissa Nordin Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland Beslut att: det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att besluta om fördelning av medel efter utlysning inom Skogsbranden i Västmanland enligt bilaga 9 Föredragande: Beate Feldmann Eellend

6 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum Informationsärenden Statusrapportering från oberoende observatör av beredningsprocessen den årliga öppna utlysningen Uppdrag avseende en ny modell för resursfördelning gällande direkta anslag för forskning till universitet Information: Dr. Dragana Avramov/Georgia Destouni Beslut att: Formas ställer samman ett förslag avseende inriktning för utveckling av beredningsprocessen som skickas ut till ledamöterna snarast Information: Sara Monaco/Erik Roos 12 Environmental Humanities 13 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning c) Beslut fattade efter delegation d) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Information: Georgia Destouni Information: Georgia Destouni Information: Rikard Lingström Till handlingarna bilaga 13c Till handlingarna bilaga 13d Vid protokollet Justeras

7 Budget 2014 och Bilaga 3) (tkr) 2014 Miljö Landsbygd Uppbundna medel enl. tidigare beslut Öppna utlysningen Riktade utlysningar Varav egeninitierade EU projekt Internationella satsningar initierade av regeringen Samfinansierade enl regleringsbrev Varav SLU växtförädling JTI, Skogforsk SLF SHF IVL SEI Särskilda regeringsuppdrag Varav ARC rapport KSLA bibliotek Sametinget Falsterbo fågelstation Djurskyddsbefrämjande lab New Climate Economy Forskningsfartyg Övrigt Summa tidigare beslutet Anslag Ej uppbundet exkl. beslut i juni och nov Beslut i juni Forskning om samhällets kunskapsöverföring Nya satsningar EU partnerskapsprogram* Öppna utlysningen*, beslut b1) Oförutsedda utgifter* Förslag beslut nov. Medel till öppna utlysningen, beslut a1) Medel till kommunikationsutlysningen, beslut a2) Utgående belopp/anslagssparande Medel till öppna utlysningen, beslut b1) Medel till generaldirektörens förfogande, beslut b2) *ej fördelat per M och L i beslut i juni Överskott/underskott

8 Forskarrådet föreslås för budget 2014 besluta: a1) att fördela 4 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från 2014 års anslagsmedel, a2) att fördela 1 miljon kronor till projekt inom kommunikationsutlysningen från 2014 års anslagsmedel, Forskarrådet föreslås för budget besluta: b1) att fördela 166 miljoner kronor till projekt inom den årliga öppna utlysningen från års anslagsmedel, b2) att fördela 5 miljoner kronor till generaldirektörens förfogande för samverkan m.m. samt att delegera till generaldirektören att besluta om dessa, c) att delegera till generaldirektören att besluta om en detaljerad verksamhetsplan för informations och kommunikationsverksamheten, d) att uppdra till generaldirektören att justera budgeten efter de ändringar regleringsbreven för och eventuellt anslagssparande för budgetåret 2014 kan innebära.

9 Sammanträde med Formas Forskarråd Jävsprotokoll Följande ledamöter anmälde jäv under respektive beredningsgrupp : Runar Brännlund, Sara Hallin, Torgny Näsholm, 2: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 3: Runar Brännlund, Katarina Eckerberg, Sara Hallin, Torgny Näsholm, Uno Wennergren 4: Torgny Näslund, Annika Åhnberg 5: Sara Hallin, Agneta Oskarsson 6: Ulf Emanuelson, Agneta Oskarsson, Uno Wennergren 7: Katarina Eckerberg, Katja Grillner, Marie Stenseke, Annika Åhnberg 8: Sara Hallin, Katja Grillner

10 brg0114, Klimatförändring Ahlström Anders Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Vegetationsresiliens mot förändringar i klimat och variabilitet genom dynamisk tillgång till djupt vatten Aljaradin Mohammad Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Klimat inflytande på Utsläpp potential i simulerade halvtorra områden deponier Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Källbestämning av svarta och bruna luftpartiklar baserat på observationer runt hela Arktis Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Stohl Andreas Norwegian Institute for Air Research (NILU), Arfvidsson Jesper Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Konsekvensanalys av klimatförändringens påverkan på slagregn och mikroklimat vid byggnader - osäkerheter och extremer Nik Vahid Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Ask Jenny Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Födovävsstruktur i relation till organiskt och oorganiskt kol: Effekter av ökad älvtillrinning och havsförsurning på kustnära marina födovävar Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Bertilsson Stefan Uppsala universitet, Ekologi och Genetik Pedersen Sindre Andre Norwegian University of Science and Technology, Biology

11 brg0114, Klimatförändring Barthel Roland Göteborgs universitet, Geovetenskaper Ett strukturerat tillvägagångssätt för hållbar planering av grundvattenresurser och grundvattenrelaterade problem Andersson-Sköld Yvonne Göteborgs universitet, Geovetenskaper Metzger Jonathan Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Bayer Tina Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Modellering av kolemissioner från sötvatten till atmosfären och framtida tillförsel av kol till Östersjön via floder Beer Christian Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Humborg Christoph Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM FOU UNGA FORSKNINGSLE DARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Berggren Martin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mark och vatten Jörgen Olofsson Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Laudon Hjalmar Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Poska Anneli Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

12 brg0114, Klimatförändring Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap När grönt, hållbart och smart finns överallt: Hur strävan att reducera klimatutsläppen leder till spridning av pseudo-kommunikation Olausson Ulrika Jönköpings universitet, School of Education and Communication Bergström Ann-Kristin Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap I en kväve(n)föränderlig värld - vilka är effekterna och utgångarna av en ökad tillgång av oorganiskt N i boreala sjöar? Sponseller Ryan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Berndtsson Ronny Lunds universitet, Centre for Societal Resilience En metod för ökad resiliens hos svenska kustkommuner genom hantering av och anpassning till föränderlig översvämningsrisk Becker Per Lunds universitet, Centre for Societal Resilience Hassel Henrik Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Larson Magnus Lunds universitet, Bygg- och miljöteknologi Persson Andreas Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Biel Anders Göteborgs universitet, Psykologi Effektiva styrmedel för att reglera utsläpp av koldioxid: Betydelsen av sociala normer och tillit Dupont Sam Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Johansson Lars-Olof Göteborgs universitet, Psykologi Sjöstedt Martin Göteborgs universitet, Statsvetenskap

13 brg0114, Klimatförändring Björk Robert Göteborgs universitet, Geovetenskaper Busk och träd invasion av tundran: vikten av att träffa rätt Hofgaard Annika Norwegian Institute for Nature Research, Ryberg Martin Uppsala universitet, Organismbiologi Björneholm Olle Uppsala universitet, Fysik och astronomi Atmosfäriska aerosolers mikroskopiska struktur: En bas för att modellera makroskopiska egenskaper och uppskatta klimatpåverkan Riipinien Ilona Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Bodin Per Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Parameterisering och modelljämförelse för modellering av den kombinerade effekten av klimat och gödsling på kolets, kvävets och vattnets kretslopp i jordbruksmark Eckersten Henrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Arkitektur och samhällsbyggnad Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Lewan Elisabet Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Brindefalk Björn Stockholms universitet, Ekologi, Miljö och Botanik Ökande havstemperaturers följder för Östersjöns mikroorganismer Brown Ian Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Att upptäcka och utvärdera grönare Arktis i satellitbild tidsserier

14 brg0114, Klimatförändring Buhr Katarina IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Flexibla mekanismer i den globala klimatarkitekturen efter år 2020 (Flex2020) Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Zetterberg Lars IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Development and Marketing PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige Hedenus Fredrik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Sjölander Arvid Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Trolle-Lagerros Ylva Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna Carlsson Jagers Sverker Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Tillit, samhällsstyrningens kvalitet och allmänhetens stöd för styrmedel på klimatområdet: en experimentell och jämförande ansats Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Matti Simon Luleå tekniska universitet, Ekonomi, teknik och samhälle Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Nuvarande och framtida variationer och förändringar av kalla vinterperioder i Sverige: observationer och modellsimuleringar

15 brg0114, Klimatförändring Cong Ronggang Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Skogsskötsel i ett föränderligt klimat - en tvärvetenskaplig studie på olika beslutsnivåer med agent-baserad modellering som ett verktyg för integration Andersson Mats Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Brady Mark Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Jönsson Anna Maria Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lagergren Fredrik Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Dellmuth Lisa Maria Stockholms universitet, Statsvetenskap Winning hearts and minds for global climate governance: public opinion, elite communication, and domestic politics Tallberg Jonas Stockholms universitet, Statsvetenskap Di Baldassarre Giuliano Uppsala universitet, Geovetenskaper Vattenbalansen inom administrativa gränser genom att uttryckligen beräkna osäkerheten i data och modeller Halldin Sven Uppsala universitet, Geovetenskaper Döscher Ralf SMHI, Rossby Centre Förbättring av multi-annual klimatprediktion med hjälp av bättre initialiseringsmetoder Caian Mihaela SMHI, Rossby Centre Königk Torben SMHI, Rossby Centre Wyser Klaus SMHI, Rossby Centre

16 brg0114, Klimatförändring Eliasson Peter Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid och potentiell förmåga att lagra kol Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Pepper David University of New South Wales, School of Biological, Earth and Environmental Science Smith Benjamin Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Forsberg Bertil Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Kvantifiering av klimatförändringars konsekvenser för hälsan i svenska samhällen Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Bennet Cecilia SMHI, Forskningsavdelningen Ebi Kristie Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Frampton Andrew Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Kolavgivning och vattenburen transport från permafrost under klimatförändring Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Effektiv miljöstyrning i spänningsfältet mellan nationell suveränitet och världsomspännande konsensus: Exemplet *nationellt anpassade minskningsåtgärder* Friman Mathias Linköpings universitet, Tema Operationalisering av förhandlingsbörda, regler och praktik: En studie av effektiviteten inom FNs internationella klimatsamarbete Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema

17 brg0114, Klimatförändring Ganetz Hillevi Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Kött och genus: smak, etik och hälsa i det samtida Sverige Balkmar Dag Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Pedersen Helena Stockholms universitet, Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Giesler Reiner Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Det osynliga kolet- en tidig indikation på ekosystem förändring! Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Lyon Steve Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Mörth Carl-Magnus Stockholms universitet, Geologiska vetenskaper Glantz Paul Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Uppskatta aerosol optiska egenskaper i Arktis baserat på en lång tidsserie Nilsson Douglas Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Grabs Thomas Uppsala universitet, Geovetenskaper Lågflöden och torka i ett föränderligt klimat Teutschbein Claudia Uppsala universitet, Geovetenskaper Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Varför börjar en produktiv barrskog släppa ut koldioxid? Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och växtpatologi

18 brg0114, Klimatförändring PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Bidrar kvävedepositionen till ökad kolinlagring i skogsmark? Nordin Annika Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig genetik och växtfysiologi Rosenstock Nicholas Lunds universitet, Biologi Wallander Håkan Lunds universitet, Biologi Gundale Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träkol som ett möjligt verktyg för att mildra effekterna av klimatförändringarna Nilsson Marie-Charlotte Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Peichl Mattias Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Wardle David Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Gustafsson David SMHI, Forskningsavdelningen Nyckel till Arktis framtida klimat: sötvattenflöden från land till hav Alho Petteri University of Turku, Deptartment of Geography & Geology Arheimer Berit SMHI, Forskningsavdelningen Bosshard Thomas SMHI, Forskningsavdelningen Capell René SMHI, Forskningsavdelningen Olsson Jonas SMHI, Forskningsavdelningen Gustafsson Maria Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser/sbn Avrinning från grön infrastruktur

19 brg0114, Klimatförändring Gårdfeldt Katarina Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Ökande vindhastigheter och utbyte av gaser mellan atmosfär och hav Baeyens Willy Vrije Universiteit Brussel (VUB), Chemistry Nerentop Mastromonaco Michelle Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Parmentier Koen Management Unit Mathematical Models (MUMM), MARCHEM Hallquist Mattias Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Stress-inducerade emissioner från växtlighet: Ett betydande bidrag till den atmosfäriska organiska aerosolen? Mentel Thomas Forschungszentrum Jülich, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre 2: Troposphäre Pleijel Håkan Göteborgs universitet, Biologi och miljövetenskaper Simpson David Chalmers tekniska högskola, Earth and Space Sciences Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Synergieffekter av klimat, eutrofiering och brunifiering på kvaliteten av våra vattenresurser Parkefelt Linda Sydvatten AB, Hennlock Magnus IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat & Hållbara samhällssytem Klimatpolitiska beslut och informationsproblem Coria Jessica Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Fischer Carolyn Resources for the Future, RFF, Sterner Thomas Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av jordars kolomsättning och temperaturdynamik

20 brg0114, Klimatförändring Hugelius Gustaf Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Circumboreal kartering av organiska jordhorisonter och torvmarker - implikationer för modellering av markens kolomsättning och temperaturdynamik Jansson Stefan Umeå universitet, Fysiologisk Botanik Klmatförändringar, träds fenologi, fysiologi och genetik Johansson Daniel Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Globala klimatmål: Betydelsen av osäkerhet och lärande O Neill Brian C National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Tebaldi Claudia National Center of Atmospheric Research, Climate and Global Dynamics Johansson-Stenman Olof Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Miljö, statuskonsumtion och offentlig politik Aronsson Thomas Umeå universitet, Handelshögskolan Backlund Kenneth Umeå universitet, Handelshögskolan Wendner Ronald University of Graz, Österrike, Department of Economics Johnson Magnus Kungliga Tekniska högskolan, Kemi Ytspecifik atmosfärskemi på molekylär nivå Kahnert Michael SMHI, Forskningsavdelningen Påverkan av strålningsbalansen från klimatpåverkande luftföroreningar i Arktis och kvantifiering av bidrag från olika källor Andersson Camilla SMHI, Forskningsavdelningen Langner Joakim SMHI, Forskningsavdelningen Thomas Manu Anna SMHI, Research and Development

21 brg0114, Klimatförändring Kasimir Klemedtsson Åsa Göteborgs universitet, Geovetenskaper Dikade organogena marker - att detektera områden med höga växthusgasemissioner, tilldelning av emissionsfaktorer och begränsningsåtgärder Coria Jessica Göteborgs universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Jansson Per-Erik Kungliga Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Klemedtsson Leif Göteborgs universitet, Geovetenskaper Minkkinen Kari University of Helsinki, Department of Forest Sciences Stendahl Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Svensson Magnus Göteborgs universitet, Geovetenskaper Kazukauskas Andrius Umeå universitet, Handelshögskolan Hur agerar företagen inom EU ETS? En analys av ekonomiska effekter och intertemporal handel med utsläppsrätte Jaraite Jurate Umeå universitet, Handelshögskolan POST DOK/MOBILITE TSSTÖD 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Keuper Frida Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Den Frusna Festen: markprocesser och växt-mark interaktioner som styr omsättningen av organsikt materialet i tinande permafrost Kjellström Eric SMHI, Rossby Centre Snökanoner i Östersjöområdet: hur påverkas kraftiga snöbyar i ett varmare klimat? Bärring Lars SMHI, Rossby Centre Lind Petter SMHI, Rossby Centre Nikulin Grigory SMHI, Rossby Centre Norin Lars SMHI, Forskningsavdelningen

22 brg0114, Klimatförändring Klein Richard Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Transnationell klimatpolitisk styrning: nya aktörers roll inom klimatanpassning samt deras potential att göra klimatanpassningen mer framgångsrik Bäckstrand Karin Stockholms universitet, Statsvetenskap Persson Åsa Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme van Asselt Harro Stockholm Environment Institute, Reducing Climate Risk Theme Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Tunved Peter Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Var kommer de atmosfäriska partiklarna i bakgrundsmiljö ifrån? Roldin Pontus Lunds universitet, Fysik Stenström Kristina Lunds universitet, Fysik Kronsell Annica Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Inkluderande klimatpolitik för legitima och hållbara klimatinstitutioner Magnusdottir Gunnhildur Lily Malmö Högskola, Kultur och samhälle Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Freeman Michael Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Hyvönen Riitta Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 2011-11-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 14.50 Plats: Forskningsrådet Formas, stora

Läs mer

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grund forskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom KSLA NR 3 2013 Nytt & Noterat 1813 2013 FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Blandskogen har framtiden för sig 1813 2013 Jubileumskonferens i juni Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 INNEHÅLL Ledare... 2 I blickpunkten... 3 Föreningsmeddelanden... 4 Litteratur... 12 Konferenser... 16 Företagsinformation... 18 Pressreleaser... 25 Synpunkter

Läs mer

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN ÅR 4 2014 2015 1 SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN TRYCK: ÅTTA45 Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

Allmän miljö- och. 20 naturvård

Allmän miljö- och. 20 naturvård Allmän miljö- och 20 naturvård Förslag till statens budget för 2015 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Allmän miljö- och naturvård... 11 2.1 Omfattning...

Läs mer

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 www.sinnebild.se Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning PROGRAM 7 GEMENSAMMA FÖREDRAG SLU och sektorsansvaret 10 Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Bondens nya uppdrag 11 Janken Myrdal, professor SLU Från jordbruksproduktion till landsbygdsutveckling

Läs mer

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle albaeco. Nr 1, 2006 EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle Redaktionellt Nu läser och hör vi om Kina överallt i

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer