Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland"

Transkript

1 Arkeologisk utredning Eriks 1:13, Bro socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2007:24

2 2 Omslagsbild: Grav på gravfältet, raä 29, Bro socken. Foto D. Carlsson

3 Eriks 1:13, Bro socken, Gotland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från ArkeoDok 2007:24 Dan Carlsson ArkeoDok Blåeldsvägen Visby Tel Mobil

4 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 Inledning... 9 Utredningens syfte... 9 Begränsning av området... 9 Genomförande av uppdraget Kulturhistoria och fornlämningsbild Förteckning över tidigare registrerade fornlämningar och nya Sammanfattning och rekommendationer Referenser Tekniska och administrativa uppgifter

6 6

7 Sammanfattning Den arkeologiska utredningen har givit vid handen att det centralt, i nordsydlig riktning, i den norra delen nav fastigheten, finns en stensträng från den äldre järnåldern, ca 200 meter lång och gående i nordsydlig riktning. Den börjar i norr i anslutning till gravfältet, fornlämning raä Bro 29, och sträcker sig genom ett skogsområde, över en öppen yta, och åter in i en gles skog, där den upphör. I den sydvästra delen av fastigheten i anslutning till ett äldre vattendrag, finns en tidigare inte registrerad tjärdal, belägen inom exploateringsområdet. Utöver dessa synliga fornlämningar har två begränsade områden bedömts som möjligt boplatsområde, detta mot bakgrund av dels att ett område har ett speciellt ägonamn (platsen heter Tostädar), dels naturförhållandena, med ett lämpligt topografiskt läge i anslutning till ån som boplatsläge och intill stensträngen i det andra fallet. Utöver dessa fornlämningar och områden inom exploateringsområdet, har markägarna gjort undertecknad uppmärksam på ytterligare en tjärdal, belägen utanför exploateringsområdet och en möjlig överodlad boplats, vilka bör registreras i fornminnesregistret. Jag bedömer att den påträffade stensträngen inte är omistlig ur kulturmiljösynpunkt, varför den borde kunna tas bort efter vederbörlig arkeologisk undersökning och dokumentation. Stensträngen passerar över ett område som av topografiska och landskapsmässiga skäl bedöms kunna hysa ovan jord osynliga fornlämningar, varför en eventuell undersökning av stensträngen lämpligen bör ske i detta område, parat med ett antal sökschakt över den möjliga boplatsytan. Det andra möjliga boplatsområdet, beläget i anslutning till ån föreslås undantas i lämpliga delar från exploatering, både mot bakgrund av ett möjligt boplatsläge och med tanke på den ålderdomliga ängskaraktären som området har med förekomst av ett antal mycket gamla ekar (en av dem är för övrigt ett fridlyst naturminne) och ett antal vildapelträd som vittnar om en möjlig bosättning. Avgränsningen av gravfältet mot område som paneras läggas om bör markeras tydligt i terrängen med stakkäppar. 7

8 8 Fig 1. Utdrag ur ekonomiska kartan över Eriks, Ytlings och Suderbys, Bro socken. Det aktuella exploateringsområdet utgörs av fastigheten Eriks 1:13, och är i kartan markerat med röd linje.

9 Inledning Markägarna Göran och Lars Erik Westergren avser att lägga om skogsmark till åker och bevattningsdamm inom nämnda fastighet. Länsstyrelsen anser att det krävs en arkeologisk utredning, med hänvisning till förekomsten av ett flertal fornlämningar inom området och i dess omedelbar närhet. ArkeoDok har uppdragits att utföra den beslutade arkeologiska utredningen. Arbetet utfördes i månadsskiftet november-december 2007 av undertecknad. Siktförhållandena var överlag goda, med avseende på vegetationen, förutom i den östra delen av exploateringsområdet. Denna del av fastigheten utgörs i hög rad av låglänta och tämligen sanka marker med stort inslag av ris och tät undervegetation. Jag bedömer dock möjligheterna att läsa landskapet som goda, med tanke på att huvuddelen av löv och gräs var nervissnade. Därtill är en relativt stor del av området betesmark, vilket har inneburit att det är förhållandevis öppet och lättläst. Utredningens syfte Utredningen syftar till att belysa frågan om det finns tidigare ej kända fornlämningar inom området och att ge förslag till hur en omläggning av skogsmarken till damm och åkermark skulle kunna ske. Uppdraget innebär därtill att markera gränsen mot gravfältet raä Bro 29, vad avser hur nära en byggnation av damm kan ske här. Begränsning av området Den aktuella fastigheten återfinns i den östra delen av en markant och väl avgränsad dalgång i nordostlig-sydvästlig riktning. Genom området flyter under äldre tid en mindre å, i dag kanaliserad. Dalgången utgjorde under äldre tid inägomarken till gårdarna Eriks, Ytlings, Dacker och Suderbys i Bro socken. Vid upprättandet av skattläggningskartan omkring år 1700 återfinns bebyggelsen vid den västra kanten av dalgången (inägomarken) och i 9

10 anslutning till den väg som än idag löper genom området. Området på östra sidan av ån, upp mot nu aktuellt exploateringsområde, utgörs av betesmark och upp mot vägen till Fole i form av skogsmark. En mindre yta är odlad vid under 1600-talet inom den norra delen av exploateringsområdet. Denna åker visar det sig sammanfaller med det stora gravfält som finns i området, fornlämning raä 29, Bro socken. Samma åkeryta kan även följas fram i laga skifteskartan, som är upprättad mot slutet av 1800-talet. Åkern går då under namnet Granhagåkern, vilket det med största sannolikhet även gjorde under 1600-talet. Centralt i dalgången finns rester av ett flertal fornlämningar, framför allt i form av husgrunder och hägnader från den äldre järnåldern. Men här finns också en bildsten och sannolikt också platsen för en silverskatt. Mycket talar för att den centrala delen av dalgången även hyser överodlade gårdsplatser från den yngre järnåldern. Det aktuella exploateringsområdet täcker en yta av drygt 30 ha och utgörs idag helt och hållet av skogsmark.. Mindre delar av området har dock tidigare varit åkermark och landskapet vid gravfältet är till stora delar röjt och betat. Fig 2. Landskapet omkring år 1700 sammanlagd med exploateringsområdet. Det mörkröda är åkermark, det rutlinjerade området är ängsmark och det med vågräta linjer är inhägnade betesmarker. Övrig mark är skogsmark. Det aktuella området var under talet huvudsakligen betesmark. Dock finns en mindre åkeryta upptagen i norra kanten av betessmarken. Denna åker överensstämmer med en åker i laga skifteskartan, som går under namnet Granhagsåkern. Åkern i sig sammanfaller nästan helt med gravfältet, raä 29, vilket innebär att den västra halvan av gravfältet har varit odlad under talet och möjligen längre bak i tiden. 10

11 Genomförande av uppdraget Arbetet har inledningsvis inneburit en genomgång av arkivuppgifter via lantmäterienheten på Gotland, fornlämningsregistret och uppgifter om lösfynd i SHM:s digital arkiv och länsmuseet på Gotland. De kartor som använts är framför allt kartan från 1700, både i dess original och i Ivar Mobergs version i skala 1: Därtill har information hämtats från laga skiftet över de aktuella gårdarna. Laga skifteskartan håller genomgående en mycket hög detaljeringsgrad och noggrannhet. Det förekommer ofta att lantmätaren har ritat ut fornlämningar som idag är bortodlade och kartan visar därtill också var det har varit odlat vid denna tid. Många av de mindre åkrar som togs upp under loppet av 1800-talet kom tämligen snart att läggas ner. Laga skifteskartan, tillsammans med den äldre ekonomiska kartan från 1930-talet, ger en mycket god bild av vilka delar som var odlade vid sekelskiftet 1900 och tiden däromkring. Lösfynd påträffade vid uppodling eller grushämtning eller liknande utgör i många fall en intressant källa till att få ett grepp om bortodlade fornlämningar. Det är framför allt två tidsperioder som utmärker sig i materialet och det är stenålder och vikingatid. Den förra perioden beroende på att många verktyg etc var gjorda i sten, och den senare för att ett mycket stort antal gravar har plöjts bort, varvid fynden kommit i dagen. Utgående från resultaten av arkivstudien genomfördes en noggrann fältinventering, med sikte på att upptäcka eventuella fornlämningar som inte är registrerade i register etc. För en slutlig tolkning av området har en sammanvägning skett utgående från resultaten av arkivstudierna och fältstudien. Resultatet av denna kulturhistoriska analys ligger till grund för en bedömning av möjligheten att omlägga den aktuella marken från skogsmark till bevattningsdamm och åker, som planeras av markägarna. 11

12 12 Fig 3. Fornlämningar inom undersökningsområdet. Gravfältet raä 29 täcker en stor del av den norra delen av den nu aktuella fastigheten. Därtill finns en rest sten registrerad sydväst om gravfältet (raä 101). Den står upptagen som gränssten. Utöver dessa två registrerade fornlämningar har vid fältinventeringen påträffats en stensträng, sannolikt med datering till äldre järnålder (Ny1) och en tjärdal från sen tid i södra delen av fastigheten (Ny2). Utöver dessa två anläggningar har markägarna påvisat två andra tidigare icke registrerade lämningar; i det ena fallet en välbevarad tjärdal (Ny3) och i det andra fallet en plats för en trolig förhistorisk boplats (Ny4).

13 Kulturhistoria och fornlämningsbild Utredningsområdet i förhistorisk och historisk tid Det aktuella områdets norra del täcks till stor del av ett omfattande gravfält fornlämning raä Bro 29, med markanta stensättningar, sannolikt omgivna av yttre kantkedjor. Vid de undersökningar som företogs i anslutning till vägen i norr i samband med att GEAB skulle lägga ner elledning under november 2007, visade på att de tydliga stensättningarna omges av yttre cirkelrunda stenkretsar. De flesta gravarna är uppenbarligen plundrade och man kan notera i fynduppgifter på Statens Historiska Museum förekomsten av flera fynd från Eriks, och där det i vissa fall klart omnämns att de kommer från gravar. Fig 4. Gravfältet, raä 29 i Bro socken, består av kraftigt markerade stensättningar. De flesta gravarna förefaller vara plundrade. Många ligger tämligen glest, vilket indikerar att det sannolikt har funnits yttre kantkejdor runt dem. Den västra halvan av gravfältet har under äldre tid varit åkermark, vilket kan ses på framför allt en del gravar i västra delen som är pålagrade med röjningssten. Foto D. Carlsson 13

14 I den sydvästra kanten av gravfältet, på ett avstånd av ca meter från närmaste grav, finns en rest sten (raä 101). Det är oklart om det rör sig om en gränssten eller om det är en rest sten som skall sättas i samband med gravfältet. I registret står den upptagen som gränssten? Fig 5. Fornlämning raä 101, rest sten, ca 0,6 meter hög. Den står invid en svag ås, som förefaller kunna vara en äldre väg. Det är osäkert om det rör sig om en gränssten eller en förhistorisk rest sten. I den södra delen av gravfältet, strax norr om anslutande åkers nordöstra del, finns en flat kalkhäll synlig i markytan. Det kan här röra sig om kistor mer eller mindre synliga ovan jord. I den södra kanten av gravfältet påträffades en stensträng, tidigare ej registrerad (Ny1). Den är enskiktad och består av 0,2-0,6 meter stora gråstenar och är i hög grad övertorvad. Den fortsätter tvärs genom skogspartiet söder om gravfältet och passerar en öppen yta och avslutas strax på andra sidan ett dike. Den öppna ytan är anmärkningsvärd. Det finns ett flertal gropar i den och den är tämligen högt belägen och helt fri från vegetation, vilket den var redan på 1930-talet enligt den äldre ekonomiska kartan. Området kan möjligen hysa boplatslämningar, vilket bör kontrolleras med hjälp av sökschakt i en etapp 2 om området kommer att omläggas. Men det kan också vara frågan om gropar efter stubbrytning inför upptagande till åker, som aldrig avslutats. Fig 6. Ny fornlämning 1 (Ny1), bestående av en ca 200 meter lång stensträng, i form av en enskiktad stenrad. Sannolikt datering äldre järnålder. Foto D. Carlsson 14

15 I den södra delen av den större yta som skall läggas om finns en tjärdal, väl synlig i markytan (Ny2). Den är ca 3,5 meter i diameter, 0,5 meter djup i centrum och uppbygd av flata kalkhällar. Öppningen finns mot norr, i kanten av en äldre åränna som finns här. Utöver här redovisade fornlämningar finns ingen ytterligare, ovan mark synlig inom området. Dock visade markägarna på ytterligare en tjärdal, belägen nordväst om denna fastighet, och strax väster om ån (Ny3). Den är ca 5,5 meter i diameter och intill 1,0 meter djup i mitten, uppbygd av större och väl lagda kalkflisor. Den har en öppning mot sydväst, med en markant gång in mot centrum av anläggningen. Ytterligare en sannolik fornlämning omtalades av markägarna, belägen i den nu uppodlade marken (Ny4). Det rör sig om ett område med mörk jord och talrika större stenar. Området utgörs av en mindre höjd i åkerlandskapet. Sannolikt är detta platsen för en förhistorisk boplats. Fig 7. En tidigare i fornlämningsregistret ej registrerad tjärda. Tämligen välbevarad, belägen i södra delen av exploateringsområdet och intill en åkant, uppbygd av kalkstenar. Foto D. Carlsson Fig 8. Ytterligare en tidigare ej registrerad tjärdal finns strax utanför exploateringsområdet, påvisad av markägarna. Den är något större än den ovan, uppbygd av kraftiga kalkstenar, särskilt vid öppningen till avtappningen av tjäran. Foto D. Carlsson Fig 9. En svag höjd i åkern, med inslag av en del skörbränd sten och mörk jord, indikerar att det har funnits en boplats i detta område (Ny4). Foto D. Carlsson 15

16 16 Fig 10. Laga skifteskartan över den västra och norra delen av exploateringsområdet. Den östra innehåller ingen information av betydelse här. I kartorna är med rött markerat fastigheten, vilken i norr gränsar till vägen Bro - Fole. De svagt gulfärgade ytorna är upptagna som åkermark i kartan, och man kan notera att flera delar inom utredningsområdet utgörs av gammal åkermark. Noteras bör att gravfältet i norr, raä 29, till stor del är åkermark vid laga skiftet, liksom redan under talet vilket framgår av den äldsta kartan över området (se figur 2). En gul streckad linje ringar in ett område som går under namnet Tostädarna, vilket möjligen antyder att platsen har hyst en gård under äldre tid.

17 En genomgång av området gav tydliga indikationer på att mindre delar varit odlade under äldre tid, vilket framför allt kunde ses genom förekomsten av svaga och grunda diken. Laga skifteskartan är härvid upplysande, då flera av de områden som föreföll vara tidigare åkermark vid fältstudien kunde beläggas i kartan. Kartan visade också på ett antal sannolika stensträngar söder om det nu aktuella området. Detta område är idag till stora delar uppodlat. Det är troligt att de stensträngar som finns kvar som fragment längre ner mot gårdarna Eriks, Suderbys etc. har haft en fortsättning upp mot det nu aktuella området. En viktig faktor i äldre kartor att studera är namnet på ägorna. Varje område i landskapet har ett egennamn som ibland kan belysa frågan om ödegårdar eller flyttade gårdar. Inom området finns det ett par markstycken som har det något märkliga namnet Tostädar (inritat på kartan, figur 8). Namnet skulle mycket väl kunna vara ett gårdsnamn från äldre tid. Det intressanta härvid är att området med ägonamnet Tostädar sammanfaller med ett område intill den gamla ån som bär spår av gammal ängsmark, inte minst i form av ett antal mycket gamla ekar. I en av de gropar som finns i området visade markägarna på att det finns spår av träkol. Det är dock osäkert vad detta kol står för, det kan mycket väl vara från sen tid. I kanten av detta möjlig bebyggelseområde finns även ett par vildapelträd, vilka regelmässigt förekommer på äldre boplatser. Förteckning över tidigare registrerade fornlämningar och nya Raä 29. Gravfält, ca 450x260 m (N-S), bestående av ca 150 fornlämningar, mestadels i tämligen gles gruppering. Dessa utgöres av 8 rösen, ca 140 runda stensättningar och 2 resta stenar. Rösena, huvudsakligen belägna i den centrala och SÖ delen, är 9-14 m diam och 1-1, 3 m höga. Lätt övermossad eller övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m stora gråstenar, ett par har inslag av kalksten. Ett har bitvis synlig kantkedja. Sex har mittgrop, varav ett med hällar. Tre har gravklot av kalksten, intill 0,8 m st. De runda stensättningarna är m diameter (vanligen 5-11 m) och 0,1-0,7 m (0,1-0,5 m). Övertorvade med i ytan talrika till enstaka gråstenar, 0,1-0,4 m stora. Ett tiotal har inslag av kalksten, ett par består enbart därav, de övriga synes ha haft ytlig täckning av flis. Ca fem har delvis synlig fyllning i kanterna av plocksten och grövre grus och sand. Ca fem har bitvis synlig kantkedja. Den största belägen SÖ om 17

18 den centrala delen, har kantvall, 2-4 m bred och 0,4 m hög. Ca 30 har mittgrop eller insjunkning. Ett tiotal har gravklot av kalk- eller gråsten, i sekundära lägen på kanten eller invid anläggningen. Två har sydsten. En har delvis bevarad kista. De resta stenarna, belägna i N och S delarna, är 1 resp 0,3 m höga. Ett tiotal anläggningar har kant- och ytskador. Minst fem i NV delen har pålagts röjningssten. Gravfältets NV och ÖNÖ delar är glesast. Några glest liggande kan vara stensättningar med mittröse eller mittstensättning. Ställvis tät vegetation av gräs och buskar kan dölja ytterligare anläggningar. En har utgrävts i NÖ kanten pga vägbreddning. Tre stensättningar NNÖ om vägen har sannolikt ingått i nr 29. Se nr 34. Raä 101. Rest sten? 0,55 m hög, 0,4x0,3 m. Troligen råsten. Ny 1. Stensträng. Belägenhet. Skogsmark. Den börjar i kanten av gravfältet fornlämning raä 29 i Bro socken och sträcker sig ca 200 meter mot söder. Enskiktad, ställvis glest mellan stenarna, ställvis markant tydlig. 0,3-0,6 meter stora gråstenar, tämligen övertorvade. Stensträngen slutar i söder i något som förefaller vara odling från sen tid, idag skogsmark. Koordinater norra änden ö/ N. Koordinater södra änden ö/ N. Ny 2. Tjärdal. Belägenhet. Skogsmark, plan mark, med en markant kant mot före detta å, som rinner genom området. Ca 40 meter öster om åkerkant och 4 meter söder om dike/åkant. Anläggningen är 3, 5 meter i diameter. Tydlig kant av upp till 1,5 meter långa och 0,5 meter breda kalkstenar. Anläggningen trattformad, med centrum ca 0,5 meter under kanten av anläggningen. Öppning i norr, i en slänt ner mot en kanal (tidigare mindre å). Beväxt med mindre buskar. Koordinater ö, N Ny 3. Tjärdal. Belägenhet. Skogsmark, ca 50 meter väster om å, ca 55 meter söder om åkerkant. Anläggningen är 5,5 meter i diameter, cirkelrund och med markant trattformad försänkning i mitten, ca 1 meter djup. Uppbygd av vällagda 0,5-1,5 meter stora flata kalkhällar. I mitten en gråsten över avtappningshålet. I väster är avtappningen i form av en välbygd gång in mot mitten av anläggningen, uppbygd av stora kalkhällar med ett tak av kalkstensblock, ca 0,8-1,5 meter stora. Beväxt med gräs och mossa. Koordinater ö, N Ny 4. Boplats? Uppgift om mörk jord med inslag av sten. Enligt uppgift från markägarna finns här ett område ca 30 x 30 meter, med markant mycket större sten, mörk jord etc. Området utgör en svag höjd i landskapet och man kan i markytan se en del skörbrända sten och till en del mörk jord. Troligen boplatslämning. Koordinater, ö, N 18

19 Sammanfattning och rekommendationer Väger man samman resultaten av arkivstudierna och fältstudierna framgår det att det är två nya fornlämningar påträffade i området; en stensträng och en tjärdal. Därtill har ytterligare en tjärdal, belägen utanför området, lokaliserats och markerats på karta, samt ett sannolikt boplatsområde i nutida åkermark. Utgående från de äldre kartorna över området har dessutom två mindre områden identifieras som möjliga boplatslägen. I det ena fallet handlar det om ett område som överkorsas av den ovan nämnda stensträngen, i det andra om ett område i anslutning till ån. Min bedömning är att stensträngen och även tjärdalen inte är av omistligt kulturhistoriskt värde, och skulle i princip kunna tas bort efter sedvanlig arkeologisk undersökning och dokumentation, i den mån de berörs av omläggning av marken. Den öppna, möjliga, boplatsytan i anslutning till stensträngen bör undersökas med sökschakt. Det andra möjliga boplatsområdet intill ån bör enligt mitt förmenande undantas från exploatering, både av landskapsmässiga skäl och med hänvisning till risken för boplatslämningar. Området hyser därtill, som ovan sagts, ett antal mycket gamla ekar, varav en är fridlyst. Jag uppskattar att ett avstånd av ca 40 meter från dammvallens yttersida till slänten ovanför vilken gravfältet ligger bör räcka. Det här betyder att åkern sydväst om gravfältet även kan användas för en eventuell dammbyggnad. Det bör dock betonas att utmärkningen av gränsen för vallens utsida i relation till slänten bör göras i terrängen med stakkäppar. Därtill bör man eftersträva att dammvallens krön på den sida som knyter an till gravfältet hålls så låg som det är möjligt för att inte förta intrycket av gravfältets placering på en svag höjd i landskapet. Kartan, figur 10 på följande sida, visar med andra ord det ungefärliga läget för denna avgränsning. Som tidigare framgått finns inga synliga fornlämningar i den östra delen av området. Det är dessutom låglänt, sankt och här bör inte finnas några problem för en omläggning av marken. 19

20 20 Fig 11. Tolkning av den arkeologiska situtionen och förslag till strategi för omläggning av marken till åker och damm. Den sydöstra delen innebär inga problem ur antikvarisk aspekt, bortsett från att tjärdalen, som bedöms inte vara av omistligt värde, måste dokumenteras inför en omläggning. Den norra delen, där enligt uppgift dammen är planerad innebär en del avväganden ur antikvarisk synpunkt. Mitt förslag är att stensträngen, och den öppna ytan som den passerar över, undersöks med sökschakt. Den västra delen, med det öppna ängslandskapet, bevaras intakt. Avgränsningen mot gravfältet i norr bör ske med tydliga markeringar i fält. Det bör dock noteras att det är länsstyrelsen som avgör den vidare hanteringen av ärendet vad gäller fornlämningarna.

21 Referenser Arkiv och kartor Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) Lösfyndsregistret, Statens historiska museum (SHM) Digitala fyndregister, länsmuseet på Gotland Kartor Ekonomiska kartan över Gotland, utdrag Gamla ekonomiska kartan, 1938 Lantmäterikartor: Skattläggningskartan över Eriks med flera, renovationen akt 2, Bro socken Laga skiftet över Eriks, upprättad Ivar Mobergs sammanställning av landskapet

22 Tekniska och administrativa uppgifter ArkeoDoks projektnummer: 2007:23 Länsstyrelsens diarienummer: Uppdragsgivare: Göran och Lars-Erik Westergren, Eriks, Bro Typ av undersökning: Arkeologisk utredning Utförandetid Nov Socken: Kommun: Landskap: län: Ekonomiska kartans blad: Koordinatsystem Bro Gotland Gotland Gotland 6J9b SÖ RT90 2,5 gonv Fastigheter: Eriks 1:13 Projektledning: Handläggare: Fältarbete: Planer och kartor: Layout: Rapportansvarig: Dan Carlsson Dan Carlsson Dan Carlsson Dan Carlsson Dan Carlsson Dan Carlsson 22

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Lickershamn, Stenkyrka socken, Gotland Lst. diarienummer 431-857-06 Juli 2006

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Lickershamn, Stenkyrka socken, Gotland Lst. diarienummer 431-857-06 Juli 2006 Kompletterande särskild arkeologisk utredning Lickershamn, Stenkyrka socken, Gotland Lst. diarienummer 31-87-06 Juli 2006 ArkeoDok Rapport 2006:6 Innehåll Bakgrund 2 Metodval och genomförande 2 Resultat

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland

Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Igenläggning av provgropar inom den vikingatida hamn- och handelsplatsen i Fröjel sn, Gotland Lst. dnr. 431-5257-07 ArkeoDok 2007:20 Bakgrund I samband med en bygglovsförfrågan uppmanades markägaren till

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Ny villa i Hässelstad

Ny villa i Hässelstad Rapport 2009:40 Arkeologisk förundersökning Ny villa i Hässelstad Intill RAÄ 141 Hässelstad 1:2 Skärkind socken Norrköpings kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge,

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Sollentuna kommun, Stockholms län November 2004 Dan Carlsson ArkeoDok Rapport 2005:3 www.arkeodok.com Antikvarisk utredning

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

Vindkraft Gunillaberg

Vindkraft Gunillaberg Vindkraft Gunillaberg Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:46 Jan Borg Vindkraft

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning

Ljusterö golfbana STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Ljusterö golfbana inför planerad utbyggnad, Mörtsunda 1:2, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2001:13 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Arkeologisk utredning

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning för del av fastigheten Backen 6:1, Umeå socken, Umeå kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Dnr 366/09 Innehållsförteckning

Läs mer

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning

Bro-Skällsta. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Bro-Skällsta Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll kring fornlämningarna RAÄ 17:1, 18:1, 18:3 samt 52:1, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Rapport 2012:13

Läs mer

En grav i Skankerstads björkhage

En grav i Skankerstads björkhage Rapport 2010:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En grav i Skankerstads björkhage Invid RAÄ 16 Haddorp 3:1 (tidigare Asplunda 1:1) Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB, CMB; har utifrån generella beslut från Länsstyrelsen i Skåne dnr. 431-3414-11 och dnr. 4312332-2013 under åren 2011

Läs mer

VA vid Ledberg och Lindå vad

VA vid Ledberg och Lindå vad Rapport 2010:102 Arkeologisk förundersökning VA vid Ledberg och Lindå vad RAÄ 8 Ledberg 6:1 och 10:1 m fl Ledbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Rapport 2013:42 Arkeologisk förundersökning Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Intill RAÄ 5 och 22 Tivoliängen Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö

Läs mer

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 2 Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 3 Omslagsbild: Detalj ur storskifteskartan från 1768 Rapport 2007:09, arkeologiska

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

FINNSTA GÄRDE SOLHAGA SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING. Av: Roger Blidmo. Rapport 2003:1087. Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland FINNTA GÄRDE LHAGA ÄRKILD ARKELGIK TREDNING Bro socken, pplands-bro kommun, ppland Av: Roger Blidmo Rapport 2003:1087 Kartor ur allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2184.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Särskild arkeologisk utredning Härdar i utförsbacke inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 uv öst rapport 2008:18 kulturhistoriskt planeringsunderlag Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 Bispmotala tegelbruk Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-605-2008 Annika

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:18 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3,

Läs mer

Två vindkraftverk vid Runnestad

Två vindkraftverk vid Runnestad Rapport 2007:83 Arkeologisk förundersökning Två vindkraftverk vid Runnestad Invid RAÄ 37 och 139 Runnestad 1:1 Rök socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer