Min bostadsrätt i Gula Husen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min bostadsrätt i Gula Husen"

Transkript

1 Mi bostadsrätt i Gua Huse E ite uppsagsbok för dig som är y ifyttad, me äve för dig som bott här äge och gömt bort ett och aat. Iehåer föreiges stadgar och bostadsrättsiehavares rättigheter och skydigheter.

2

3 Iformatio för boede i Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik Som medem och bostadsrättsiehavare är du deägare i Brf Gua Huse. Detta iebär att du dear föreiges tigågar och skuder med aa adra medemmar i föreige. Edast vi som bor här bekostar verksamhete som bedrivs iom området. Förutom agar regerar också föreiges stadgar efter vika riktijer föreige ska skötas. Stadgara hittar du ägre fram i häftet iksom avisigara ti 35 som utfärdats av styrese. Ia du gör ågra förädrigar ie eer ute kotroera vad som står i avisigara som också regerar asvarsfördeige mea dig och föreige. Styrese beståede av medemmar i föreige som tisammas med de kotrakterade förvatara ser ti att at fugerar och sköts på bästa sätt efter de förutsättigar som ges. På styreses asagstava i etrépaet fis ett asag med am och teefoummer ti förvatara, fastighetsskötare, husvärde, styrese m f. I Brf Gua Huse i Häggvik igår fastighetera Smokige 1 och 2, som består av fyra huskroppar med tre trapphus i varje, sammaagt 201 ägeheter, hyresokaer, kvartershus och garage med e yta på tisammas drygt kvm. Ifyttig i området började höste Husvärd är ett förtroedeuppdrag som iehas av e medem i varje trapphus. Uppdraget iebär ite att ma är städare eer ordigspois uta e kotaktperso att väda sig ti. Husvärde har t.ex. had om ycke ti proppskåpet med huvudsäkrigara i trapphuset och ti förrådet med redskap för våres och höstes städdagar. Husvärde asvarar också för att portkode ädras i bad. Se vidare uder rubrike Nyckar. Fastighetsförvatare tar emot feamäigar på te Besökstid i okae vid Häggviksväge 15 mådag och osdag k och torsdag Katastrofummer fis asaget i porte och ska bara utyttjas i yttersta ödfa attetid och heger. Vid störigar i eätet, rig Soetua Eergi te Hemsida på ger iformatio om föreige. Där ka du hitta årsredovisig och stämmoprotoko och äve hämta bakett för asutig ti autogiro för betaig av måadsavgifte. Du ka också väda dig ti ågo i styrese för att få bakette. Lägehete Takvetier regerar i stor utsträckig ufte i våra ägeheter. Systemet består av ibås frå takvetiera och utsug i kök, badrum och förråd och är av det mer avacerade saget med värmeåterviig i varje trappuppgåg. A uft som kommer i är het re och uder de kaa årstide uppvärmd. Smuts i taket vid veties utbås består av damm som fis i ägehete och kommer i adra vägar. Huse har baaserad vetiatio viket iebär att ige veti i ågot rum bör ädras för då bir det obaas i systemet. De obigatoriska vetiatioskotroe, OVK, sker för ärvarade vart tredje år och resutatet asås på asagstava. Eemete ger grudvärme. Temperature mitt i rummet ska vara omkrig 22 grader är det är kat ute. Uppstår ågra probem kotakta fastighetsförvatare. Värme regeras automatiskt uder hea året. Tiufte frå takvetiera är vid behov uppvärmd och ger uder de kaa årstide tiskottsvärme. Luftfitre i de ågsmaa vetiatiosföstre ska vara rea och vita för att vetiatiossystemet ska fugera bra och ufte i ägehete bi bästa möjiga. Byte av fiter bör göras vid behov och ya fiter ka erhåas i fastighetsskötares oka. Köksfäkte är asute ti husets cetraa fäktsystem och fugerar uta motor. Fitret i fäkte bir igesatt av fett och matos och behöver regöras då och då. Fitret ka regöras med diskmede och varmt vatte, me ka äve behöva bytas ibad. Kabe-TV/radio. Samtiga ägeheter och okaer är asuta ti ett kabeät. Detta ger ett stort grudutbud av TV-kaaer och störigsfri radiomottagig om ce- Mi bostadsrätt i Gua Huse 1

4 traateuttag utyttjas. Kostade för kabe-tv igår i måadsavgifte. De som öskar fer kaaer ka sjäv skaffa e dekoder och tecka avta med Comhem. Bakog, terrass och utepats är fitigt aväda uterum. Av häsy ti dia graar får du ite piska och skaka mattor eer gria där med ko och gaso. E-gri är dock tiåte. Ta häsy är du sopar, skottar eer vattar. Bakogådor ska sitta på isida av bakogräcket. För igasig av bakog och terrass krävs byggov. Du måste begära tiståd av styrese ti vike ritigar eer broschyrer bifogas. Tiståd måste äve begäras för uppsättig av vidskyddade väggar. Bakoges ire väggar och tak får edast måas med godkäda färger. Fastighetsskötare hjäper dig med godkäda färger. Utepatsera måste apassas ti omgivige beträffade form och va av växter och ite ikräkta på graes trivse. Se vidare i Avisigara. Huvudkraar för vatte i ägehete sitter mitt emot toaettstoe i badrummet. Se ti att ha e 8 mm isexycke (har tideats aa ägeheter). De ska förvaras sittade på pats eer adees i ärhete. De måste vara ätt tigägig för att sabbt kua stäga av kavattet om oycka är framme. Varmvattet stägs av med de patta ycke av meta. Stäg och öppa kraara ågo gåg varje år så du vet att de fugerar. Ombyggda badrum ka ha adra avstägigsvetier. Ljud som stör, äve tvätt- och diskmaskier, får ite förekomma före kocka 7.00 eer efter Nyckar som aväds i området ska utesutade vara av typ ASSA. Kopior ka edast bestäas via föreiges yckeasvarige. Agåede yckar ti våra gemesamma utrymme, fråga yckeasvarig (se asagstava). Portteefo fis ti aa ägeheter. Med de svarta tagete itryckt ka du prata med besökare utaför, säpp kappe och du hör vad som sägs. Bara e ka taa i taget. Öppa åset med yckekappe. Säpp adrig i ågo du ite käer, det ka drabba dig och dia graar. Portteefoera är på väg att fasas ut då reservdear sakas. Portkode får du av husvärde. Nycke ti ägehetsdörre ka äve avädas ti porte i stäet för kode. Huvudsäkrig ti ägehete fis i trapphuset. Nycke ti skåpet har husvärde. Käarförråd fis ti varje ägehet och dispoeras efter eget behov. Vi du åa eer hyra ut ditt förråd, fråga styrese i förväg. Överbivet gods o. dy. får ite paceras i käargågara uta ska kastas. Det fis e grovsopcotaier för ädamået. De svarta ycke går ti käardörrar och grovsopcotaier. Sopsorterig Det är viktigt att sortera rätt för att ite orsaka högre kostader. Matavfa samar du i papperspåsar som fis att hämta hos fastighetsskötare. Påsara äggs i ikasthus märkta komposterbart. Övriga sopor äggs i aa påse och i ikasthus märkta restavfa. Iga tidigar eer återviigsprodukter får äggas i sopora för det eder ti ökad sopmägd och högre avgifter. E tidigscotaier fis uppstäd vid teispae. Cotaier är edast avsedd för tidigar, rekam etc. Kuvert och kartoger får ite äggas i cotaier. E återviigsstatio för förpackigar, gas och tidigar fis på Smedje-/Liés väg söder om bro över Häggviksede. Det fis äve gasigoo mitt emot edgåge ti pedetågsstatioe. Cotaier för grovsopor står uppstäd vid teispae och töms ormat varje vecka. Om cotaier skue vara fu är du vi bi av med dia grovsopor, måste du iväta ästa tömig. Iga sopor får stäas utaför cotaier. De är ite avsedd för återviigsprodukter, eartikar, rivigsavfa eer mijöfarig avfa. Cotaier är åst samma svarta ycke som går ti käare passar i hägåset. Eartikar, gama vitvaror, kyskåp, frysar och övrigt måste trasporteras bort. Di everatör av y utrustig tar säkerige de gama med sig. Midre eektriska apparater, kaffebryggare, värmeskåp, hårtork och dyikt måste omhädertas på ett mijöväigt och godtagbart sätt. Obs! gödampor av oika sag kassas också som mijöfarigt avfa. Batterihokar fis vid cykeförråde. Fastighetsskötare har pats för att omhäderta och vidarebefordra eartikar ti rätt sopstatio. Cyke- och biparkerig Cyke- och mopedgarage fis vid Häggviksväge 15 Cykeförråd fis vid Häggviksväge 17 B och 23 samt Smedjeväge 1, 5 och 9. Dit går respektive portycke. Det fis äve ett ata patser för motorcykeparkerig i garaget vid Häggviksväge 13. Bipatser för uthyrig fis des vid garaget vid Häggviksväge 13 (68 patser uder jord, 68 patser på taket) des vid järvägsparkerige (30 i garage och 33 utomhus). Drygt 100 av patsera har euttag. 2 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

5 Patsera fördeas efter öskemå och eigt köista, där så behövs. Vid öskemå att hyra bipats, tag kotakt med de som är asvarig för garage och parkerig eigt asag i porte. Gästparkerig fis på garagetaket vid Häggviksväge 13 och på järvägsparkerige. Se vidare Parkerigsbestämmeser. Tvättstugor I varje gårdshus fis e tvättstuga som du har tigåg ti. Tvättstugora har ikade utrustig: två tvättmaskier, e torktumare och ett at. två torkskåp samt e mage. I tvättstugehuset vid Häggviksväge fis e grovtvättstuga, gemesam för aa. De är utrustad med e större grovtvättmaski, e stor tvättmaski, e större tumare, samt torkskåp och separat torkrum. Di svarta ycke går ti aa tvättstugor. Bokig görs på bokigstava med e cyider som har ditt ägehetsummer. Tvättider: Se asagstava. Efter avsutad tvätt måste tvättstuga städas. Detta görs ite av städara. Var oga med att torka av ocke för tvättmedesucka och stä upp dem på vädrig aars bidas svartmöge på ocke och i maskie. Tvättstuga som ite tagits i aspråk 30 miuter efter bokad tid får yttjas av aa. Efter avsutad tvättid får tork och tumare utyttjas i ytterigare 30 miuter. Se ti att aa föster är stägda. Efter avsutad tvätt måste bokigscyider fyttas ti parkerigsskea för att tvättstugora ska kua utyttjas maximat. Ia du aväder mage bör du taa med ågo som är va eer äsa istruktioe det kommer att spara dia kädpegar och reparatioskostader för föreige. Hå ytterdörre åst stöder förekommer. Fritid och hobby Föreigsoka fis i bottevåige på Häggviksväge 23 och är gemesamhetsoka för boede i Gua Huse. De ka hyras ti oika aktiviteter. Där fis ett itet me väutrustat kök. Lokae är rökfritt utrymme iksom trapphuset. Bokig av okae sker hos okaasvarig som också tar emot depositiosavgifte och ämar de föreskrifter för avädige som gäer. I föreigsokae igger äve föreigs expeditioe som styrese dispoerar. Utaför Häggviksväge 23 fis e brevåda för meddeade ti styrese. För boede i föreige går det bra att för tifäiga behov åa hem våra gama bord och stoar. Dessa fis för utåig via husvärde. Bastu fis i gårdshuset vid Smedjeväge 5 9 och ka utyttjas gratis. Bokig sker på e tava utaför bastu. Var och e asvarar för ordig och städig. Kotakta yckeasvarig som ordar med titräde. Sickarbod fis i gårdshuset vid Smedjeväge 1 3. Nyttjas fritt av boede. Var och e asvarar för ordig och städig. Kotakta yckeasvarig som ordar med titräde. Teispa/Bopa för områdets boede och okahyresgäster fis vid Smedjeväge 9. Teisbaa är ti ebart för boede i Gua Huse. De är därför åst. Portycke ger titräde. Ett tihörade förråd fis för teisät m.m. Kotakta yckeasvarig, som ordar med titräde dit. Två fotbosmå står uppstäda uder sommare på gräsmatta utaför teispa. Bouebaa fis iti stora ekpatse. Städig m.m. Piskstäig fis vid Häggviksväge 15 och 23 och vid teispae. Skakig och piskig av mattor på bakoge får ite ske. Området städas gemesamt e gåg på vår och höst. Då hjäps vi åt med att sygga ti de yttre mijö. Städdagara är ågra av områdets stora gemesamhetsdagar och är utmärkta tifäe att bekata sig med sia graar. Dessutom bidrar de som detar ti att håa kostadera för boedet ere. Städig av trapphuse sker eigt uppsatt schema av aitat städföretag. Söröjig och hakbekämpig sköts av förvatare. Uppstår det stora probem uder e heg, kotakta ågo i styrese som ka riga efter förvatare. Aa ka ödskotta eer sopa utaför etré. Sad fis i de gua sadådora och redskap hos husvärde. Är det hat, hjäp ti med sadige för att förebygga oyckor. Trapphuse och käargågara får av bradsäkerhetsskä eigt ett domstosutsag ite vara uppstäigspats för föremå som ka hidra utrymig eer iebära bradfara. Dessutom förhidras städig. Cykar, vagar, pukor etc. fyttas på ägares bekostad. Föreigsstämma Föreigsstämma hås varje år före apri måads utgåg. Då redovisas det gåga årets förvatig av ekoomi och fastigheter. Besut fattas om motioer som ikommit. Styrese och/eer ordförade väjs för ästa verksamhetsår. Mi bostadsrätt i Gua Huse 3

6 Vi ma göra si röst hörd uder öpade verksamhetsår, ta kotakt med styrese uta formaiteter. Nam och teefoummer står asaga i porte. Överåtese/adrahadsuthyrig Överåteserutier i vår föreig är ekast möjiga. Ett exempar av köpekotraktet ska skickas ti föreige eer äggas i föreigs brevåda Häggviksväge 23. E förutsättig för överåtese är att köpare av styrese bevijas iträde i föreige. Vid varje registrerig av överåtese eer patsättig tar föreige ut e avgift på f. ( ) 1.000kr respektive 400kr. Adrahadsuthyrig ka tiåtas i eighet med agstiftig och om beaktasvärda skä föreigger. De måste atid godkäas i förväg av styrese och är otiåte aars. Rökförbud Rökig är förbjude i aa amäa utrymme. Askkoppar fis vid aa portar. Bredbad, kabe-tv m.m. Föreige är asute ti bredbad via Soetua Eergis stadsät. Lägeheter som ite är asuta ka asutas och bekostas då av bostadsrättsiehavare. Föreige har för ärvarade avta med ComHem för kabe-tv. E trivsam föreig Vi hoppas att du och dia ärmaste ska trivas. Har du sypukter på ditt boede och vår mijö får du gära kotakta husvärde eer styrese. Gua Badet Så heter iformatiosskrifte som framstäs av styrese för att förmeda iformatio ti medemmara. Gua Badet utkommer cirka fyra gåger per år. Parkerigsbestämmeser Parkerig iom området får i pricip bara ske på förhyrda patser och gästpatser i garage, på parkerigsdäcket och på järvägsparkerige. Övrig parkerig iom området får ske uder högst 20 miuter. Parkerig uder ägre tid ä 20 miuter medges edast för yrkesmässiga hatverksfordo, där biara är märkta med firmaam eer detta framgår av tydig uppgift iaför vidruta. Parkerig får ite hidra behörig trafik iom området såsom barvagar, roatorer, taxi, utryckigsfordo, sophämtig. Gästpatser är r på parkerigsdäcket och på järvägsparkerige. Boede får ite aväda gästparkerigspatsera. På gästparkerigara är parkerigstide hegfri mådag torsdag begräsad ti högst 24 timmar i föjd. Övriga dagar ikusive dag före hegdag gäer ite de begräsige. Dia gäster ka atså utyttja gästpats t ex ett het veckosut. Du asvarar, som medem i föreige, för att dia gäster har e vä äsbar app iaför vidruta är de parkerar på gästparkerige. På appe ska ages am, adress och gära teefoummer på de ma besöker. Detta gäer äve för hyrd bi, som tifäigt parkerats där i brist på aa bipats. Bitvätt och aa mekig ä hjubyte o d är ite tiåtet iom området. Efterevade av våra parkerigsbestämmeser kotroeras av EuroPark. Amärkig mot kotroavgift görs direkt dit, te Asvarig iom föreige för uthyrig av bipatser och upprättade av köistor ti garagepatser framgår av asag i aa portar. 4 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

7 Stadgar Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik orgaisatiosummer Om föreige 1 Nam, ädamå och säte 2 Medemskap och överåtese 3 Medemskapsprövig juridisk perso 4 Medemskapsprövig fysisk perso 5 Bosättigskrav 6 Adesägade 7 Isats, årsavgift och uppåteseavgift 8 Årsavgiftes beräkig 9 Överåtese- och patsättigsavgift 10 Övriga avgifter 11 Dröjsmå med betaig Föreigsstämma 12 Föreigsstämma 13 Motioer 14 Extra föreigsstämma 15 Dagordig 16 Kaese 17 Rösträtt 18 Ombud och biträde 19 Röstig 20 Jäv 21 Över- och uderskott 22 Vaberedig 23 Stämmas protoko Styrese och revisio 24 Styreses sammasättig 25 Kostituerig 26 Styreses protoko 27 Besutförhet och röstig 28 Besut i vissa frågor 29 Firmateckig 30 Styreses åiggade 31 Utdrag ur ägehetsförteckig 32 Räkeskapsår 33 Revisoreras sammasättig 34 Avgivade av revisiosberättese Bostadsrättshavares rättigheter och skydigheter 35 Bostadsrättshavares asvar 36 Ytterigare istaatioer 37 Brad- och vatteedigsskador 38 Kompemet 39 Feamäa 40 Gemesam upprustig 41 Vavård 42 Tibyggad 43 Ombyggad Avädig av bostadsrätte 44 Avädig av bostadsrätte 45 Sudhet, ordig och gott skick 46 Titrädesrätt 47 Adrahadsuthyrig 48 Ieboede Förverkade 49 Förverkadegruder 50 Hider för förverkade 51 Ersättig vid uppsägig 52 Tvågsförsäjig Övrigt 53 Meddeade 54 Framtida uderhå 55 Uppösig, ikvidatio mm 56 Tokig 57 Stadgeädrig Mi bostadsrätt i Gua Huse 5

8 OM FÖRENINGEN 1 Nam, ädamå och säte Föreiges am är Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik. Föreiges ädamå är att främja medemmaras ekoomiska itresse geom att i föreiges hus uppåta bostäder för permaet boede samt okaer åt medemmara för yttjade uta tidsbegräsig. Medems rätt i föreige på grud av såda uppåtese kaas bostadsrätt. Medem som iehar bostadsrätt kaas bostadsrättshavare. Styrese har sitt säte i Soetua. 2 Medemskap och överåtese E y iehavare får utöva bostadsrätte och fytta i i ägehete edast om ha eer ho atagits ti medem i föreige. Förvärvare ska asöka om medemskap i föreige på sätt styrese bestämmer. Ti medemsasöka ska fogas styrkt kopia på överåtesehadig som ska vara uderskrive av köpare och säjare och iehåa uppgift om de ägehet som överåtese avser samt pris. Motsvarade gäer vid byte och gåva. Om överåtesehadige ite uppfyer formkrave är överåtese ogitig. Vid uppåtese erhås medemskap samtidigt med uppåtese. Styrese är skydig att seast iom e måad frå det att asöka om medemskap kom i ti föreige, pröva fråga om medemskap. Föreige ka komma att begära e kredituppysig avseede sökade. E medem som upphör att vara bostadsrättshavare ska ases ha utträtt ur föreige, om ite styrese medger att ha eer ho får stå kvar som medem. 3 Medemskapsprövig juridisk perso Juridisk perso som förvärvat bostadsrätt ti e bostadsägehet får vägras iträde i föreige äve om eda agiva förutsättigar för medemskap är uppfyda. E juridisk perso som är medem i föreige får ite uta samtycke av styrese geom överåtese förvärva ytterigare bostadsrätt ti e bostadsägehet. Kommu och adstig får ej vägras medemskap. 4 Medemskapsprövig fysisk perso Medemskap ka bevijas fysisk perso som övertar bostadsrätt i föreiges hus. De som e bostadsrätt har övergått ti får ite vägras medemskap i föreige om föreige skäige bör godta förvärvare som bostadsrättshavare. Medemskap får ite vägras på grud av ras, hudfärg, atioaitet eer etiskt ursprug, reigio, övertygese eer sexue äggig. E överåtese är ogitig, om de som e bostadsrätt övergått ti vägras medemskap i föreige. Särskida reger gäer vid exekutiv försäjig eer vid tvågsförsäjig. 5 Bosättigskrav Om det ka atas att förvärvare för ege de ite permaet ska bosätta sig i bostadsrättsägehete har föreige rätt att vägra medemskap. 6 Adesägade De som har förvärvat e ade i bostadsrätt får vägras medemskap i föreige om ite bostadsrätte efter förvärvet iehas av makar, registrerade parter eer sådaa sambor på vika samboage tiämpas. 7 Isats, årsavgift och uppåteseavgift Isats, årsavgift och i förekommade fa uppåteseavgift faststäs av styrese. Ädrig av isatse ska atid besutas av föreigsstämma. 8 Årsavgiftes beräkig Årsavgiftera fördeas på bostadsrättsägehetera i förhåade ti ägeheteras adesta. Besut om ädrig av grud för adestasberäkig ska fattas av föreigsstämma. Om besutet medför rubbig av det ibördes förhåadet mea adestae bir besutet gitigt om mist tre fjärdedear av de röstade på stämma gått med på besutet. För ägeheter som efter uppåtese utrustats med bakog får årsavgifte vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tifäe gäade prisbasbeopp, motsvarade gäer för ägehet med frask bakog, ata på mark eer utepats dock med ett påsag på högst 1 %. Styrese ka besuta att i årsavgifte igåede ersättig för taxebuda kostader såsom värme, varmvatte, rehåig, kosumtiosvatte, eektrisk ström, TV, bredbad och teefoi ska eräggas efter förbrukig, area eer per ägehet. 9 Överåtese- och patsättigsavgift Överåteseavgift och patsättigsavgift får tas ut efter besut av styrese. Överåteseavgifte får uppgå ti högst 2,5 % och patsättigsavgifte ti högst 1 % av gäade prisbasbeopp. För aktuet beopp se hemsida Överåteseavgift betaas av förvärvare och patsättigsavgift betaas av patsättare. 10 Övriga avgifter Föreige får i övrigt ite ta ut särskida avgifter för åtgärder som föreige ska vidta med aedig av bostadsrättsage eer aa författig. 6 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

9 11 Dröjsmå med betaig Årsavgifte ska betaas på det sätt styrese besutar. Betaig får dock atid ske geom postavisig, pusgiro eer bakgiro. Om ite årsavgifte eer övriga förpikteser betaas i rätt tid får föreige ta ut dröjsmåsräta eigt räteage på det obetada beoppet frå förfaodage ti dess fu betaig sker samt påmieseavgift eigt förordige om ersättig för ikasso kostader mm. FÖRENINGSSTÄMMA 12 Föreigsstämma Ordiarie föreigsstämma ska håas årige tidigast de 1 mars och seast före jui måads utgåg. 13 Motioer Medem som öskar få ett ärede behadat vid föreigsstämma ska amäa detta seast de 1 februari eer iom de seare tidpukt styrese besutat. 14 Extra föreigsstämma Extra föreigsstämma ska håas är styrese fier skä ti det. Såda föreigsstämma ska äve håas är det för uppgivet ädamå skriftige begärs av revisor eer mist 1/10 av samtiga röstberättigade. 15 Dagordig På ordiarie föreigsstämma ska förekomma: 1. Öppade 2. Godkäade av dagordige 3. Va av stämmoordförade 4. Amäa av stämmoordförades va av protokoförare 5. Va av två justerare tiika rösträkare 6. Fråga om stämma bivit stadgeeigt utyst 7. Faststäade av röstägd 8. Föredragig av styreses årsredovisig 9. Föredragig av revisors berättese 10. Besut om faststäade av resutat- och baasräkig 11. Besut om resutatdispositio 12. Fråga om asvarsfrihet för styreseedamötera 13. Besut om arvode åt styreseedamöter och revisorer för ästkommade verksamhetsår 14. Va av ordförade 15. Va av styreseedamöter och suppeater 16. Va av revisorer och revisorssuppeat 17. Va av vaberedig 18. Av styrese ti stämma häskjuta frågor samt av föreigsmedem amät ärede 19. Avsutade På extra föreigsstämma ska utöver pukt 1 7 och 19 förekomma de ärede för vike stämma bivit utyst. 16 Kaese Kaese ti föreigsstämma ska iehåa uppgift om vika ärede som ska behadas på stämma. Besut får ite fattas i adra ärede ä de som agivits i kaese. Seast två veckor före ordiarie stämma och e vecka före extra stämma ska kaese utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämma. Kaese ska utfärdas ti samtiga medemmar geom utdeig. Om medem uppgivit aa adress ska kaese istäet skickas ti medemme. Kaese ska dessutom asås på ämpig pats iom föreiges hus eer pubiceras på hemsida. 17 Rösträtt Vid föreigsstämma har varje medem e röst. Om fera medemmar iehar bostadsrätt gemesamt har de dock tisammas edast e röst. Medem som iehar fera ägeheter har också edast e röst. Rösträtt har edast de medem som har fugjort sia ekoomiska förpikteser mot föreige eigt dessa stadgar eer eigt ag. 18 Ombud och biträde Medem får utöva si rösträtt geom ombud. Ombudet ska visa upp e skriftig dagteckad fumakt. Fumakte ska uppvisas i origia och gäer högst ett år frå utfärdadet. Ombud får ite företräda mer ä två (2) medemmar. På föreigsstämma får medem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medemme behjäpig. Ombud och biträde får edast vara: aa medem medemmes make/maka, registrerad parter eer sambo förädrar sysko bar aa ärståede som varaktigt sammabor med medemme i föreiges hus god ma Är medem e juridisk perso får dee företrädas av ega stäföreträdare. 19 Röstig Föreigsstämmas besut utgörs av de meig som fått mer ä häfte av de avgiva röstera eer vid ika rösteta de meig som stämmas ordförade biträder. Bakröst är ite e avgive röst. Vid va ases de vad som har fått fest röster. Vid ika rösteta avgörs vaet geom ottig om ite aat besutas av stämma ia vaet förrättas. Stämmoordförade eer föreigsstämma ka besuta att sute omröstig ska geomföras. Vid persova ska dock sute omröstig atid geomföras på begära av röstberättigad. Mi bostadsrätt i Gua Huse 7

10 För vissa besut krävs särskid majoritet eigt bestämmeser i bostadsrättsage. 20 Jäv E medem får ite sjäv eer geom ombud rösta i fråga om: 1. taa mot sig sjäv 2. befriese frå skadestådsasvar eer aa förpiktese getemot föreige 3. taa eer befriese som avses i 1 eer 2 beträffade aa, om medemme i fråga har ett väsetigt itresse som ka strida mot föreiges 21 Över- och uderskott Det över- eer uderskott som ka uppstå i föreiges verksamhet ska baaseras i y räkig. Om föreigsstämma besutar att uppkomme vist ska deas ut ska viste fördeas mea medemmara i förhåade ti ägeheteras årsavgifter för det seaste räkeskapsåret. 22 Vaberedig Vid ordiarie föreigsstämma får vaberedig utses för tide fram ti och med ästa ordiarie föreigsstämma. Vaberediges uppgift är att äma försag ti samtiga persova samt arvode. 23 Stämmas protoko Vid föreigsstämma ska protoko föras av de som stämmas ordförade därti utsett. I fråga om protokoets iehå gäer: 1. att röstägde ska tas i i eer biäggas protokoet 2. att stämmas besut ska föras i i protokoet 3. att om omröstig skett ska resutatet av dea ages i protokoet Protokoet ska seast iom tre veckor håas tigägigt för medemmara. Protokoet ska förvaras på betryggade sätt. STYRELSE OCH REVISION 24 Styreses sammasättig Styrese består av mist tre och högst sju edamöter med högst tre suppeater. Ordförade och styrese väjs av föreigsstämma med e madattid på två år. Om het y styrese väjs på stämma ska madattide för häfte, eer vid udda ta ärmast högre ata, vara ett år. Ti edamot eer suppeat ka förutom medem äve väjas perso som tihör medemmes famijehushå och som är bosatt i föreiges hus. Stämma ka dock väja e (1) edamot som ite uppfyer krave i föregåede meig. 25 Kostituerig Styrese utser iom sig vice ordförade och sekreterare samt fuktioärer om ite föreigsstämma besutat aoruda. 26 Styreses protoko Vid styreses sammaträde ska protoko föras som justeras av ordförade och de ytterigare edamot som styrese utser. Protokoe ska förvaras på betryggade sätt och föras i ummerföjd. Styreses protoko är tigägiga edast för edamöter, suppeater och revisorer. 27 Besutförhet och röstig Styrese är besutför är ataet ärvarade edamöter vid sammaträdet överstiger häfte av samtiga edamöter. Som styreses besut gäer de meig för vike mer ä häfte av de ärvarade röstat eer vid ika rösteta de meig som ordförade biträder. För gitigt besut krävs ehäighet är för besutförhet mista ataet edamöter är ärvarade. Suppeater tjästgör i de ordig som ordförade bestämmer om ite aat bestämts av föreigsstämma eer framgår av arbetsordig (besutad av styrese). 28 Besut i vissa frågor Besut som iebär väsetig förädrig av föreiges hus eer mark ska atid fattas av föreigsstämma. Om e y-, ti- eer ombyggad iebär att medems bostadsrätt förädras ska samtycke frå medem ihämtas. Om bostadsrättshavare ite ger sitt samtycke ti ädrige, bir besutet ädå gitigt om mist två tredjedear av de röstade har gått med på besutet och det dessutom har godkäts av hyresämde. 29 Firmateckig Föreiges firma teckas förutom av styrese av mist två edamöter i föreig. 30 Styreses åiggade Bad aat åigger det styrese: att svara för föreiges orgaisatio och förvatig av dess ageägeheter att avge redovisig för förvatig av föreiges ageägeheter geom att aväma årsredovisig som ska iehåa berättese om verksamhete uder året (förvatigsberättese) samt redogöra för föreiges itäkter och kostader uder året (resutaträkig) och för dess stäig vid räkeskapsårets utgåg (baasräkig) att seast e måad före ordiarie föreigsstämma ti revisorera aväma årsredovisige att seast e vecka före ordiarie föreigsstämma håa årsredovisige och revisiosberättese tigägig att föra medems- och ägehetsförteckig; föreige har rätt att behada i förteckigara igåede persouppgifter på sätt som avses i persouppgiftsage 8 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

11 31 Utdrag ur ägehetsförteckig Bostadsrättshavare har rätt att på begära få utdrag ur ägehetsförteckige avseede si bostadsrätt. 32 Räkeskapsår Föreiges räkeskapsår är kaederår. 33 Revisoreras sammasättig Föreigsstämma ska väja mist e och högst två revisorer med högst två suppeater. Revisorer och revisorssuppeater väjs för tide frå ordiarie föreigsstämma fram ti och med ästa ordiarie föreigsstämma. Revisorer behöver ite vara medemmar i föreige och behöver ite heer vara auktoriserade eer godkäda. De vada revisorera ska samverka med auktoriserad revisor. 34 Avgivade av revisiosberättese Revisorera ska avge revisiosberättese ti styrese seast två veckor före föreigsstämma. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 35 Bostadsrättshavares asvar Bostadsrättshavare ska på ege bekostad håa det ire av ägehete i gott skick. Detta gäer äve mark, förråd, garage och adra ägehetskompemet som ka igå i uppåtese. Styrese äger utfärda avisigar ti bestämmesera. Bostadsrättshavare svarar såuda för uderhå och reparatioer av bad aat: ytbeäggig på rummes aa väggar, gov och tak jämte uderiggade ytbehadig, som krävs för att abriga ytbeäggige på ett fackmaa-mässigt sätt icke-bärade ierväggar gas i ägehetes föster och fösterdörrar och dammtätigsister samt a måig förutom utvädig måig och kittig ti ytterdörr hörade besag, gågjär, hadtag, rigkocka, brevikast och ås ikusive yckar; bostadsrättshavare svarar äve för a måig med udatag för måig av ytterdörres utsida ierdörrar och säkerhetsgridar ister och foder radiatorer edast måig edigar för vatte och avopp edast måig vetier och uftisäpp edast måig I badrum, duschrum eer aat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavare därutöver bad aat äve för: ti vägg eer gov hörade fuktisoerade skikt iredig och beysigsarmaturer vitvaror och saitetsporsi govbru med tihörade kämrig ti de de det är åtkomigt frå ägehete resig av govbru och vatteås tvättmaski ikusive edigar och asutigskoppigar på vatteedig I kök eer motsvarade utrymme svarar bostadsrättshavare för a iredig och utrustig såsom bad aat: vitvaror köksfäkt resig av vatteås diskmaski ikusive edigar och asutigskoppigar på vatteedig 36 Ytterigare istaatioer Bostadsrättshavare svarar äve för aa istaatioer i ägehete som istaerats av bostadsrättshavare eer tidigare iehavare av bostadsrätte. 37 Brad- och vatteedigsskador För reparatioer på grud av brad- eer vatteedigsskada svarar bostadsrättshavare edast i begräsad omfattig i eighet med bestämmesera i bostadsrättsage. 38 Kompemet Om ägehete är utrustad med bakog, ata eer utepats svarar bostadsrättshavare edast för rehåig och söskottig. Om ägehete är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavare äve se ti att avriig för dagvatte ite hidras. 39 Feamäa Bostadsrättshavare är skydig att ti föreige amäa fe och brister i såda ägehetsutrustig som föreige svarar för i eighet med bostadsrättsage och dessa stadgar. 40 Gemesam upprustig Föreigsstämma ka i sambad med gemesam uderhåsåtgärd i huset besuta om reparatio och byte av iredig och utrustig avseede de dear av ägehete som medemme svarar för. 41 Vavård Om bostadsrättshavare försummar sitt asvar för ägehetes skick i såda utsträckig att aas säkerhet ävetyras eer att det fis risk för omfattade skador på aas egedom har föreige, efter rätteseamaig, rätt att avhjäpa briste på bostadsrättshavares bekostad. Mi bostadsrätt i Gua Huse 9

12 42 Tibyggad Aordigar såsom markiser, bakogigasig, beysigsarmaturer, soskydd, paraboateer etc. får moteras på husets utsida edast efter styreses skriftiga godkäade. Bostadsrättshavare svarar för skötse och uderhå av sådaa aordigar. Om det behövs för husets uderhå eer för att fugöra mydighetsbesut är bostadsrättshavare skydig att, efter uppmaig frå styrese, demotera aordigar. 43 Ombyggad Bostadsrättshavare får företa förädrigar i ägehete. Föjade åtgärder får dock ite företas uta styreses tiståd: 1. igrepp i bärade kostruktio, 2. ädrig av befitig edig för avopp, värme, gas eer vatte, eer 3. aa väsetig förädrig av ägehete Styrese får edast vägra tiståd om åtgärde är ti påtagig skada eer oägehet för föreige eer aa medem. Bostadsrättshavare svarar för att erforderiga mydighetstiståd erhås. Förädrigar ska atid utföras på ett fackmaamässigt sätt. ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Avädig av bostadsrätte Bostadsrättshavare får ite aväda ägehete för ågot aat ädamå ä det avsedda. Föreige får dock edast åberopa avvikeser som är av avsevärd betydese för föreige eer ågo aa medem i föreige. 45 Sudhet, ordig och gott skick Bostadsrättshavare är skydig iaktta at som fordras för att bevara sudhet, ordig och gott skick iom eer utom huset samt rätta sig efter föreiges ordigsreger. Detta gäer äve för de som hör ti hushået, gästar bostadsrättshavare eer som utför arbete för bostadsrättshavares räkig. Hör ti ägehete mark, förråd, garage eer aat ägehetskompemet ska bostadsrättshavare iaktta sudhet, ordig och gott skick äve i fråga om sådat utrymme. Ohyra får ite föras i i ägehete. 46 Titrädesrätt Företrädare för föreige har rätt att få komma i i ägehete är det behövs för tisy eer för att utföra arbete som föreige svarar för eer har rätt att utföra. Om bostadsrättshavare ite ämar föreige titräde ti ägehete, är föreige har rätt ti det, ka styrese asöka om särskid hadräckig hos kroofogdemydighete. 47 Adrahadsuthyrig E bostadsrättshavare får uppåta si ägehet i adra had ti aa för sjävstädigt brukade edast om styrese ger sitt skriftiga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftige hos styrese asöka om samtycke ti uppåtese. I asöka ska skäet ti uppåtese ages, vike tid de ska pågå samt ti vem ägehete ska uppåtas. Tiståd ska ämas om bostadsrättshavare har beaktasvärda skä för uppåtese och föreige ite har ågo befogad aedig att vägra samtycke. Styreses besut ka överprövas av hyresämde. 48 Ieboede Bostadsrättshavare får ite irymma utomståede persoer i ägehete, om det ka medföra me för föreige eer aa medem. FÖRVERKANDE 49 Förverkadegruder Nyttjaderätte ti e ägehet som iehas med bostadsrätt ka förverkas och föreige såedes bi berättigad att säga upp bostadsrättshavare ti avfyttig i bad aat föjade fa: bostadsrättshavare dröjer med att betaa årsavgift ägehete uta samtycke uppåts i adra had bostadsrättshavare irymmer utomståede persoer ti me för föreig eer aa medem ägehete aväds för aat ädamå ä vad de är avsedd för och avvikese är av väsetig betydese för föreige eer ågo medem bostadsrättshavare eer de, som ägehete uppåtits ti i adra had, geom vårdsöshet är våade ti att det fis ohyra i ägehete eer om bostadsrättshavare, geom att ite uta oskäigt dröjsmå uderrätta styrese om att det fis ohyra i ägehete, bidrar ti att ohyra sprids i huset bostadsrättshavare ite iakttar sudhet, ordig och gott skick eer rättar sig efter de särskida ordigsreger som föreige meddear bostadsrättshavare ite ämar titräde ti ägehete och ite ka visa gitig ursäkt för detta bostadsrättshavare ite fugör aa skydighet och det måste ases vara av syerig vikt för föreige att skydighete fugörs ägehete het eer ti väsetig de aväds för ärigsverksamhet eer därmed ikartad verksamhet, vike ti e ite oväsetig de igår i brottsigt förfarade eer för tifäiga sexuea förbideser mot ersättig 10 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

13 50 Hider för förverkade Nyttjaderätte är ite förverkad om det som igger bostadsrättshavare ti ast är av ite betydese. I eighet med bostadsrättsage reger ska föreige i vissa fa uppmaa bostadsrättshavare att vidta rättese ia föreige har rätt säga upp bostadsrätte. Sker rättese ka bostadsrättshavare ite skijas frå bostadsrätte. 51 Ersättig vid uppsägig Om föreige säger upp bostadsrättshavare ti avfyttig har föreige rätt ti skadeståd. 52 Tvågsförsäjig Har bostadsrättshavare bivit skid frå ägehete ti föjd av uppsägig ka bostadsrätte komma att tvågsförsäjas eigt regera i bostadsrättsage. ÖVRIGT 53 Meddeade Meddeade deges geom asag i föreiges hus eer på hemsida eer geom e-post eer utdeig. 54 Framtida uderhå Iom föreige ska bidas fod för yttre uderhå. Ti fode ska årige avsättas ett beopp motsvarade mist 0,3 % av fastighetes taxerigsvärde. Om föreige har upprättat uderhåspa ska avsättig ti fode göras eigt pae. 55 Uppösig, ikvidatio m.m. Om föreige uppöses ska behåa tigågar tifaa medemmara i förhåade ti ägeheteras isatser. 56 Tokig För frågor som ite regeras i dessa stadgar gäer bostadsrättsage, age om ekoomiska föreigar och aa agstiftig. Föreige ka ha utfärdat ordigsreger för förtydigade av dessa stadgar. 57 Stadgeädrig Föreiges stadgar ka ädras om samtiga röstberättigade är ese om det. Besutet är äve gitigt om det fattats av två på varadra föjade föreigsstämmor och mist häfte av de röstade på första stämma gått med på besutet, respektive mist två tredjedear på de adra stämma. Bostadsrättsage ka i vissa situatioer föreskriva högre majoritetskrav. Ovaståede stadgar har atagits vid två på varadra föjade stämmor, extra stämma de 11 februari 2010 och ordiarie stämma de 22 apri Soetua de 17 jui 2010 Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik Per Hedström Siw Sjögre Guia Norström ordförade vice ordförade sekreterare A-Marie Ek Mathias Ekud Lars Eriksso Gerhard Rombach edamot edamot edamot edamot Mi bostadsrätt i Gua Huse 11

14 Avisigar ti stadgara 35 Faststäda vid styresemöte Byggde Brf:s* asvar Brh:s* asvar Amärkigar 1. Fasad Begreppet fasad avser fastigheteras ytterväggar och aa övriga byggadsdear som är syiga utifrå Aa ädrigar och tiägg i fasade kräver protokofört styresebesut Uderhåsmåig Tryckimpregerade kostruktiosdetajer får ite måas med färg Ateer Istaatio av paraboate kräver styreses tiståd. Ate får ite moteras på bakogräcke eer ti ågo de gå utaför bakoges yttre begräsig 2. Bakog och terrass Beäggig på bakoggov samt måig av bakoges betogsidor och tak Väggpae Godkäd färg ti sidor och tak tihadahås av föreige Pasttak med tihörade kostruktioer Brh:s asvar efter igasig Vidskyddade väggar Styreses tiståd krävs Igasig Styreses tiståd krävs. Ritigar/ broschyrer ska bifogas asöka. Iga avvikeser frå befitiga materia, form eer takasutig får göras Markis Markiser får sättas upp edast i direkt asutig ti bakog/terrass Rehåig och söskottig 3. Ytterdörr Dörrbad, karm och foder Byte ti stådörr kräver styreses godkäade och asvaret över går ti Brh Ytbehadig, utsida Ytbehadig, isida Låscyider, åskista och besag Hadtag och besag Rigkocka Brevikast och amskyt Brf ädrar i förekommade fa am 4. Ierdörrar *Brf = bostadsrättsföreige *Brh = bostadsrättshavare 12 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

15 Byggde Brf:s* asvar Brh:s* asvar Amärkigar 5. Gov, väggar och tak i ägehet Ytbehadig, ytbeäggig Vad avser badrum och duschrum gäer att är y ytbeäggig abrigas på vägg och/ eer gov ska uderiggade yt behadig utföras eigt vid tidpukte gäade bestämmeser utfärdade av braschorgaisatio och/eer försäkrigsbrasche. Beträffade govbru, se pukt 8 6. Sickerier Iredigssickerier, sockar, foder, och ister samt övriga iredigsdetajer 7. Föster och fösterdörr Karm, båge och tröske med besag Yttre måig och kittig Gas i dörr och föster Ivädig måig av föster och fösterdörr, tröske, karm och båge samt mea bågar Fösterbäk Tätigsist Dammtätigsist Tihadahås av föreige Vädrigsfiter m m Tihadahås av föreige Persie Öskvärt med mörkbru färg 8. VVS-utrustig Tvättstä och bidé Porsi Badare som istaerats av föreige Asvar övergår successivt ti Brh vartefter reservdear utgår WC-sto Gäer porsi och sits Badkar och duschkabi Tvättmaski och torktumare Torkskåp med iredig Tvättbäk och tvättåda Vetiatiosdo Frå- och tiuftsvetier. Brh asvarar för måig och regörig samt för ege istaatio Vatteradiator med veti och termostat Brh svarar för måig Ka- och varmvatteedig Brh svarar för måig samt för ege istaatio Avoppsedig med govbru och si Fyttig av govbru är ite tiåte. Byte av befitig govbru tiåts Kämrig (För fixerig av govmatta ti govbru) Resig av vatteås, govbru och avoppsedigar Brh asvarar för orma regörig av vatteås och govbru Mi bostadsrätt i Gua Huse 13

16 Byggde Brf:s* asvar Brh:s* asvar Amärkigar 9. Köksutrustig Diskmaski Diskbäksbesag av påt Ky- och frysskåp Spis och mikrovågsug Köksfäkt och spiskåpa Motordrive fäkt får ite asutas ti vetiatiossystemet 10. Förråd mm som igår i uppåtese Förråd som tihör ägehet Nätväggar i förråd och garage Cyke- och sopförråd 11. Eistaatioer Säkrigsskåp Frå säkrigsskåp utgåede eedigar, iformatiosedigar för teefoi, kabe- TV, data, kaaisatioer, brytare och fasta armaturer med mera i ägehet Motorvärmaruttag Portteefo Fasas ut successivt. Repareras ej Bredbadskabage fram ti våigspa Brh svarar för bredbadsutrustig i ägehet. Brh bekostar ev kabedragig frå käare ti våigspa. 12. Utepats Utepatser som igår i uppåtese Form, staket och växter ska apassas ti omgivige så att det ite ikräktar på graes trivse. Varje förädrig ska ha styreses tiståd. *Brf = bostadsrättsföreige *Brh = bostadsrättshavare GULA HUSEN Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik Häggviksväge Soetua Teefo: E-post: Hemsida: November 2013

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Utsökning. Utsökningslag kap. l. Pr 47 Utsökningslag 3.12.1895/37. iom-

Utsökning. Utsökningslag kap. l. Pr 47 Utsökningslag 3.12.1895/37. iom- Utsökigsag kap. 1559 ~7 te ka tska ome. ts om a det datt.et, :förfa arterå aer att e för Jskjut vars )gitig främgäer ;öka. t t. ia fo ;tämadka ersättto e som iom- 1örd, 1dig- 5täeer u tas,

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer