Min bostadsrätt i Gula Husen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min bostadsrätt i Gula Husen"

Transkript

1 Mi bostadsrätt i Gua Huse E ite uppsagsbok för dig som är y ifyttad, me äve för dig som bott här äge och gömt bort ett och aat. Iehåer föreiges stadgar och bostadsrättsiehavares rättigheter och skydigheter.

2

3 Iformatio för boede i Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik Som medem och bostadsrättsiehavare är du deägare i Brf Gua Huse. Detta iebär att du dear föreiges tigågar och skuder med aa adra medemmar i föreige. Edast vi som bor här bekostar verksamhete som bedrivs iom området. Förutom agar regerar också föreiges stadgar efter vika riktijer föreige ska skötas. Stadgara hittar du ägre fram i häftet iksom avisigara ti 35 som utfärdats av styrese. Ia du gör ågra förädrigar ie eer ute kotroera vad som står i avisigara som också regerar asvarsfördeige mea dig och föreige. Styrese beståede av medemmar i föreige som tisammas med de kotrakterade förvatara ser ti att at fugerar och sköts på bästa sätt efter de förutsättigar som ges. På styreses asagstava i etrépaet fis ett asag med am och teefoummer ti förvatara, fastighetsskötare, husvärde, styrese m f. I Brf Gua Huse i Häggvik igår fastighetera Smokige 1 och 2, som består av fyra huskroppar med tre trapphus i varje, sammaagt 201 ägeheter, hyresokaer, kvartershus och garage med e yta på tisammas drygt kvm. Ifyttig i området började höste Husvärd är ett förtroedeuppdrag som iehas av e medem i varje trapphus. Uppdraget iebär ite att ma är städare eer ordigspois uta e kotaktperso att väda sig ti. Husvärde har t.ex. had om ycke ti proppskåpet med huvudsäkrigara i trapphuset och ti förrådet med redskap för våres och höstes städdagar. Husvärde asvarar också för att portkode ädras i bad. Se vidare uder rubrike Nyckar. Fastighetsförvatare tar emot feamäigar på te Besökstid i okae vid Häggviksväge 15 mådag och osdag k och torsdag Katastrofummer fis asaget i porte och ska bara utyttjas i yttersta ödfa attetid och heger. Vid störigar i eätet, rig Soetua Eergi te Hemsida på ger iformatio om föreige. Där ka du hitta årsredovisig och stämmoprotoko och äve hämta bakett för asutig ti autogiro för betaig av måadsavgifte. Du ka också väda dig ti ågo i styrese för att få bakette. Lägehete Takvetier regerar i stor utsträckig ufte i våra ägeheter. Systemet består av ibås frå takvetiera och utsug i kök, badrum och förråd och är av det mer avacerade saget med värmeåterviig i varje trappuppgåg. A uft som kommer i är het re och uder de kaa årstide uppvärmd. Smuts i taket vid veties utbås består av damm som fis i ägehete och kommer i adra vägar. Huse har baaserad vetiatio viket iebär att ige veti i ågot rum bör ädras för då bir det obaas i systemet. De obigatoriska vetiatioskotroe, OVK, sker för ärvarade vart tredje år och resutatet asås på asagstava. Eemete ger grudvärme. Temperature mitt i rummet ska vara omkrig 22 grader är det är kat ute. Uppstår ågra probem kotakta fastighetsförvatare. Värme regeras automatiskt uder hea året. Tiufte frå takvetiera är vid behov uppvärmd och ger uder de kaa årstide tiskottsvärme. Luftfitre i de ågsmaa vetiatiosföstre ska vara rea och vita för att vetiatiossystemet ska fugera bra och ufte i ägehete bi bästa möjiga. Byte av fiter bör göras vid behov och ya fiter ka erhåas i fastighetsskötares oka. Köksfäkte är asute ti husets cetraa fäktsystem och fugerar uta motor. Fitret i fäkte bir igesatt av fett och matos och behöver regöras då och då. Fitret ka regöras med diskmede och varmt vatte, me ka äve behöva bytas ibad. Kabe-TV/radio. Samtiga ägeheter och okaer är asuta ti ett kabeät. Detta ger ett stort grudutbud av TV-kaaer och störigsfri radiomottagig om ce- Mi bostadsrätt i Gua Huse 1

4 traateuttag utyttjas. Kostade för kabe-tv igår i måadsavgifte. De som öskar fer kaaer ka sjäv skaffa e dekoder och tecka avta med Comhem. Bakog, terrass och utepats är fitigt aväda uterum. Av häsy ti dia graar får du ite piska och skaka mattor eer gria där med ko och gaso. E-gri är dock tiåte. Ta häsy är du sopar, skottar eer vattar. Bakogådor ska sitta på isida av bakogräcket. För igasig av bakog och terrass krävs byggov. Du måste begära tiståd av styrese ti vike ritigar eer broschyrer bifogas. Tiståd måste äve begäras för uppsättig av vidskyddade väggar. Bakoges ire väggar och tak får edast måas med godkäda färger. Fastighetsskötare hjäper dig med godkäda färger. Utepatsera måste apassas ti omgivige beträffade form och va av växter och ite ikräkta på graes trivse. Se vidare i Avisigara. Huvudkraar för vatte i ägehete sitter mitt emot toaettstoe i badrummet. Se ti att ha e 8 mm isexycke (har tideats aa ägeheter). De ska förvaras sittade på pats eer adees i ärhete. De måste vara ätt tigägig för att sabbt kua stäga av kavattet om oycka är framme. Varmvattet stägs av med de patta ycke av meta. Stäg och öppa kraara ågo gåg varje år så du vet att de fugerar. Ombyggda badrum ka ha adra avstägigsvetier. Ljud som stör, äve tvätt- och diskmaskier, får ite förekomma före kocka 7.00 eer efter Nyckar som aväds i området ska utesutade vara av typ ASSA. Kopior ka edast bestäas via föreiges yckeasvarige. Agåede yckar ti våra gemesamma utrymme, fråga yckeasvarig (se asagstava). Portteefo fis ti aa ägeheter. Med de svarta tagete itryckt ka du prata med besökare utaför, säpp kappe och du hör vad som sägs. Bara e ka taa i taget. Öppa åset med yckekappe. Säpp adrig i ågo du ite käer, det ka drabba dig och dia graar. Portteefoera är på väg att fasas ut då reservdear sakas. Portkode får du av husvärde. Nycke ti ägehetsdörre ka äve avädas ti porte i stäet för kode. Huvudsäkrig ti ägehete fis i trapphuset. Nycke ti skåpet har husvärde. Käarförråd fis ti varje ägehet och dispoeras efter eget behov. Vi du åa eer hyra ut ditt förråd, fråga styrese i förväg. Överbivet gods o. dy. får ite paceras i käargågara uta ska kastas. Det fis e grovsopcotaier för ädamået. De svarta ycke går ti käardörrar och grovsopcotaier. Sopsorterig Det är viktigt att sortera rätt för att ite orsaka högre kostader. Matavfa samar du i papperspåsar som fis att hämta hos fastighetsskötare. Påsara äggs i ikasthus märkta komposterbart. Övriga sopor äggs i aa påse och i ikasthus märkta restavfa. Iga tidigar eer återviigsprodukter får äggas i sopora för det eder ti ökad sopmägd och högre avgifter. E tidigscotaier fis uppstäd vid teispae. Cotaier är edast avsedd för tidigar, rekam etc. Kuvert och kartoger får ite äggas i cotaier. E återviigsstatio för förpackigar, gas och tidigar fis på Smedje-/Liés väg söder om bro över Häggviksede. Det fis äve gasigoo mitt emot edgåge ti pedetågsstatioe. Cotaier för grovsopor står uppstäd vid teispae och töms ormat varje vecka. Om cotaier skue vara fu är du vi bi av med dia grovsopor, måste du iväta ästa tömig. Iga sopor får stäas utaför cotaier. De är ite avsedd för återviigsprodukter, eartikar, rivigsavfa eer mijöfarig avfa. Cotaier är åst samma svarta ycke som går ti käare passar i hägåset. Eartikar, gama vitvaror, kyskåp, frysar och övrigt måste trasporteras bort. Di everatör av y utrustig tar säkerige de gama med sig. Midre eektriska apparater, kaffebryggare, värmeskåp, hårtork och dyikt måste omhädertas på ett mijöväigt och godtagbart sätt. Obs! gödampor av oika sag kassas också som mijöfarigt avfa. Batterihokar fis vid cykeförråde. Fastighetsskötare har pats för att omhäderta och vidarebefordra eartikar ti rätt sopstatio. Cyke- och biparkerig Cyke- och mopedgarage fis vid Häggviksväge 15 Cykeförråd fis vid Häggviksväge 17 B och 23 samt Smedjeväge 1, 5 och 9. Dit går respektive portycke. Det fis äve ett ata patser för motorcykeparkerig i garaget vid Häggviksväge 13. Bipatser för uthyrig fis des vid garaget vid Häggviksväge 13 (68 patser uder jord, 68 patser på taket) des vid järvägsparkerige (30 i garage och 33 utomhus). Drygt 100 av patsera har euttag. 2 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

5 Patsera fördeas efter öskemå och eigt köista, där så behövs. Vid öskemå att hyra bipats, tag kotakt med de som är asvarig för garage och parkerig eigt asag i porte. Gästparkerig fis på garagetaket vid Häggviksväge 13 och på järvägsparkerige. Se vidare Parkerigsbestämmeser. Tvättstugor I varje gårdshus fis e tvättstuga som du har tigåg ti. Tvättstugora har ikade utrustig: två tvättmaskier, e torktumare och ett at. två torkskåp samt e mage. I tvättstugehuset vid Häggviksväge fis e grovtvättstuga, gemesam för aa. De är utrustad med e större grovtvättmaski, e stor tvättmaski, e större tumare, samt torkskåp och separat torkrum. Di svarta ycke går ti aa tvättstugor. Bokig görs på bokigstava med e cyider som har ditt ägehetsummer. Tvättider: Se asagstava. Efter avsutad tvätt måste tvättstuga städas. Detta görs ite av städara. Var oga med att torka av ocke för tvättmedesucka och stä upp dem på vädrig aars bidas svartmöge på ocke och i maskie. Tvättstuga som ite tagits i aspråk 30 miuter efter bokad tid får yttjas av aa. Efter avsutad tvättid får tork och tumare utyttjas i ytterigare 30 miuter. Se ti att aa föster är stägda. Efter avsutad tvätt måste bokigscyider fyttas ti parkerigsskea för att tvättstugora ska kua utyttjas maximat. Ia du aväder mage bör du taa med ågo som är va eer äsa istruktioe det kommer att spara dia kädpegar och reparatioskostader för föreige. Hå ytterdörre åst stöder förekommer. Fritid och hobby Föreigsoka fis i bottevåige på Häggviksväge 23 och är gemesamhetsoka för boede i Gua Huse. De ka hyras ti oika aktiviteter. Där fis ett itet me väutrustat kök. Lokae är rökfritt utrymme iksom trapphuset. Bokig av okae sker hos okaasvarig som också tar emot depositiosavgifte och ämar de föreskrifter för avädige som gäer. I föreigsokae igger äve föreigs expeditioe som styrese dispoerar. Utaför Häggviksväge 23 fis e brevåda för meddeade ti styrese. För boede i föreige går det bra att för tifäiga behov åa hem våra gama bord och stoar. Dessa fis för utåig via husvärde. Bastu fis i gårdshuset vid Smedjeväge 5 9 och ka utyttjas gratis. Bokig sker på e tava utaför bastu. Var och e asvarar för ordig och städig. Kotakta yckeasvarig som ordar med titräde. Sickarbod fis i gårdshuset vid Smedjeväge 1 3. Nyttjas fritt av boede. Var och e asvarar för ordig och städig. Kotakta yckeasvarig som ordar med titräde. Teispa/Bopa för områdets boede och okahyresgäster fis vid Smedjeväge 9. Teisbaa är ti ebart för boede i Gua Huse. De är därför åst. Portycke ger titräde. Ett tihörade förråd fis för teisät m.m. Kotakta yckeasvarig, som ordar med titräde dit. Två fotbosmå står uppstäda uder sommare på gräsmatta utaför teispa. Bouebaa fis iti stora ekpatse. Städig m.m. Piskstäig fis vid Häggviksväge 15 och 23 och vid teispae. Skakig och piskig av mattor på bakoge får ite ske. Området städas gemesamt e gåg på vår och höst. Då hjäps vi åt med att sygga ti de yttre mijö. Städdagara är ågra av områdets stora gemesamhetsdagar och är utmärkta tifäe att bekata sig med sia graar. Dessutom bidrar de som detar ti att håa kostadera för boedet ere. Städig av trapphuse sker eigt uppsatt schema av aitat städföretag. Söröjig och hakbekämpig sköts av förvatare. Uppstår det stora probem uder e heg, kotakta ågo i styrese som ka riga efter förvatare. Aa ka ödskotta eer sopa utaför etré. Sad fis i de gua sadådora och redskap hos husvärde. Är det hat, hjäp ti med sadige för att förebygga oyckor. Trapphuse och käargågara får av bradsäkerhetsskä eigt ett domstosutsag ite vara uppstäigspats för föremå som ka hidra utrymig eer iebära bradfara. Dessutom förhidras städig. Cykar, vagar, pukor etc. fyttas på ägares bekostad. Föreigsstämma Föreigsstämma hås varje år före apri måads utgåg. Då redovisas det gåga årets förvatig av ekoomi och fastigheter. Besut fattas om motioer som ikommit. Styrese och/eer ordförade väjs för ästa verksamhetsår. Mi bostadsrätt i Gua Huse 3

6 Vi ma göra si röst hörd uder öpade verksamhetsår, ta kotakt med styrese uta formaiteter. Nam och teefoummer står asaga i porte. Överåtese/adrahadsuthyrig Överåteserutier i vår föreig är ekast möjiga. Ett exempar av köpekotraktet ska skickas ti föreige eer äggas i föreigs brevåda Häggviksväge 23. E förutsättig för överåtese är att köpare av styrese bevijas iträde i föreige. Vid varje registrerig av överåtese eer patsättig tar föreige ut e avgift på f. ( ) 1.000kr respektive 400kr. Adrahadsuthyrig ka tiåtas i eighet med agstiftig och om beaktasvärda skä föreigger. De måste atid godkäas i förväg av styrese och är otiåte aars. Rökförbud Rökig är förbjude i aa amäa utrymme. Askkoppar fis vid aa portar. Bredbad, kabe-tv m.m. Föreige är asute ti bredbad via Soetua Eergis stadsät. Lägeheter som ite är asuta ka asutas och bekostas då av bostadsrättsiehavare. Föreige har för ärvarade avta med ComHem för kabe-tv. E trivsam föreig Vi hoppas att du och dia ärmaste ska trivas. Har du sypukter på ditt boede och vår mijö får du gära kotakta husvärde eer styrese. Gua Badet Så heter iformatiosskrifte som framstäs av styrese för att förmeda iformatio ti medemmara. Gua Badet utkommer cirka fyra gåger per år. Parkerigsbestämmeser Parkerig iom området får i pricip bara ske på förhyrda patser och gästpatser i garage, på parkerigsdäcket och på järvägsparkerige. Övrig parkerig iom området får ske uder högst 20 miuter. Parkerig uder ägre tid ä 20 miuter medges edast för yrkesmässiga hatverksfordo, där biara är märkta med firmaam eer detta framgår av tydig uppgift iaför vidruta. Parkerig får ite hidra behörig trafik iom området såsom barvagar, roatorer, taxi, utryckigsfordo, sophämtig. Gästpatser är r på parkerigsdäcket och på järvägsparkerige. Boede får ite aväda gästparkerigspatsera. På gästparkerigara är parkerigstide hegfri mådag torsdag begräsad ti högst 24 timmar i föjd. Övriga dagar ikusive dag före hegdag gäer ite de begräsige. Dia gäster ka atså utyttja gästpats t ex ett het veckosut. Du asvarar, som medem i föreige, för att dia gäster har e vä äsbar app iaför vidruta är de parkerar på gästparkerige. På appe ska ages am, adress och gära teefoummer på de ma besöker. Detta gäer äve för hyrd bi, som tifäigt parkerats där i brist på aa bipats. Bitvätt och aa mekig ä hjubyte o d är ite tiåtet iom området. Efterevade av våra parkerigsbestämmeser kotroeras av EuroPark. Amärkig mot kotroavgift görs direkt dit, te Asvarig iom föreige för uthyrig av bipatser och upprättade av köistor ti garagepatser framgår av asag i aa portar. 4 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

7 Stadgar Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik orgaisatiosummer Om föreige 1 Nam, ädamå och säte 2 Medemskap och överåtese 3 Medemskapsprövig juridisk perso 4 Medemskapsprövig fysisk perso 5 Bosättigskrav 6 Adesägade 7 Isats, årsavgift och uppåteseavgift 8 Årsavgiftes beräkig 9 Överåtese- och patsättigsavgift 10 Övriga avgifter 11 Dröjsmå med betaig Föreigsstämma 12 Föreigsstämma 13 Motioer 14 Extra föreigsstämma 15 Dagordig 16 Kaese 17 Rösträtt 18 Ombud och biträde 19 Röstig 20 Jäv 21 Över- och uderskott 22 Vaberedig 23 Stämmas protoko Styrese och revisio 24 Styreses sammasättig 25 Kostituerig 26 Styreses protoko 27 Besutförhet och röstig 28 Besut i vissa frågor 29 Firmateckig 30 Styreses åiggade 31 Utdrag ur ägehetsförteckig 32 Räkeskapsår 33 Revisoreras sammasättig 34 Avgivade av revisiosberättese Bostadsrättshavares rättigheter och skydigheter 35 Bostadsrättshavares asvar 36 Ytterigare istaatioer 37 Brad- och vatteedigsskador 38 Kompemet 39 Feamäa 40 Gemesam upprustig 41 Vavård 42 Tibyggad 43 Ombyggad Avädig av bostadsrätte 44 Avädig av bostadsrätte 45 Sudhet, ordig och gott skick 46 Titrädesrätt 47 Adrahadsuthyrig 48 Ieboede Förverkade 49 Förverkadegruder 50 Hider för förverkade 51 Ersättig vid uppsägig 52 Tvågsförsäjig Övrigt 53 Meddeade 54 Framtida uderhå 55 Uppösig, ikvidatio mm 56 Tokig 57 Stadgeädrig Mi bostadsrätt i Gua Huse 5

8 OM FÖRENINGEN 1 Nam, ädamå och säte Föreiges am är Bostadsrättsföreige Gua Huse i Häggvik. Föreiges ädamå är att främja medemmaras ekoomiska itresse geom att i föreiges hus uppåta bostäder för permaet boede samt okaer åt medemmara för yttjade uta tidsbegräsig. Medems rätt i föreige på grud av såda uppåtese kaas bostadsrätt. Medem som iehar bostadsrätt kaas bostadsrättshavare. Styrese har sitt säte i Soetua. 2 Medemskap och överåtese E y iehavare får utöva bostadsrätte och fytta i i ägehete edast om ha eer ho atagits ti medem i föreige. Förvärvare ska asöka om medemskap i föreige på sätt styrese bestämmer. Ti medemsasöka ska fogas styrkt kopia på överåtesehadig som ska vara uderskrive av köpare och säjare och iehåa uppgift om de ägehet som överåtese avser samt pris. Motsvarade gäer vid byte och gåva. Om överåtesehadige ite uppfyer formkrave är överåtese ogitig. Vid uppåtese erhås medemskap samtidigt med uppåtese. Styrese är skydig att seast iom e måad frå det att asöka om medemskap kom i ti föreige, pröva fråga om medemskap. Föreige ka komma att begära e kredituppysig avseede sökade. E medem som upphör att vara bostadsrättshavare ska ases ha utträtt ur föreige, om ite styrese medger att ha eer ho får stå kvar som medem. 3 Medemskapsprövig juridisk perso Juridisk perso som förvärvat bostadsrätt ti e bostadsägehet får vägras iträde i föreige äve om eda agiva förutsättigar för medemskap är uppfyda. E juridisk perso som är medem i föreige får ite uta samtycke av styrese geom överåtese förvärva ytterigare bostadsrätt ti e bostadsägehet. Kommu och adstig får ej vägras medemskap. 4 Medemskapsprövig fysisk perso Medemskap ka bevijas fysisk perso som övertar bostadsrätt i föreiges hus. De som e bostadsrätt har övergått ti får ite vägras medemskap i föreige om föreige skäige bör godta förvärvare som bostadsrättshavare. Medemskap får ite vägras på grud av ras, hudfärg, atioaitet eer etiskt ursprug, reigio, övertygese eer sexue äggig. E överåtese är ogitig, om de som e bostadsrätt övergått ti vägras medemskap i föreige. Särskida reger gäer vid exekutiv försäjig eer vid tvågsförsäjig. 5 Bosättigskrav Om det ka atas att förvärvare för ege de ite permaet ska bosätta sig i bostadsrättsägehete har föreige rätt att vägra medemskap. 6 Adesägade De som har förvärvat e ade i bostadsrätt får vägras medemskap i föreige om ite bostadsrätte efter förvärvet iehas av makar, registrerade parter eer sådaa sambor på vika samboage tiämpas. 7 Isats, årsavgift och uppåteseavgift Isats, årsavgift och i förekommade fa uppåteseavgift faststäs av styrese. Ädrig av isatse ska atid besutas av föreigsstämma. 8 Årsavgiftes beräkig Årsavgiftera fördeas på bostadsrättsägehetera i förhåade ti ägeheteras adesta. Besut om ädrig av grud för adestasberäkig ska fattas av föreigsstämma. Om besutet medför rubbig av det ibördes förhåadet mea adestae bir besutet gitigt om mist tre fjärdedear av de röstade på stämma gått med på besutet. För ägeheter som efter uppåtese utrustats med bakog får årsavgifte vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tifäe gäade prisbasbeopp, motsvarade gäer för ägehet med frask bakog, ata på mark eer utepats dock med ett påsag på högst 1 %. Styrese ka besuta att i årsavgifte igåede ersättig för taxebuda kostader såsom värme, varmvatte, rehåig, kosumtiosvatte, eektrisk ström, TV, bredbad och teefoi ska eräggas efter förbrukig, area eer per ägehet. 9 Överåtese- och patsättigsavgift Överåteseavgift och patsättigsavgift får tas ut efter besut av styrese. Överåteseavgifte får uppgå ti högst 2,5 % och patsättigsavgifte ti högst 1 % av gäade prisbasbeopp. För aktuet beopp se hemsida Överåteseavgift betaas av förvärvare och patsättigsavgift betaas av patsättare. 10 Övriga avgifter Föreige får i övrigt ite ta ut särskida avgifter för åtgärder som föreige ska vidta med aedig av bostadsrättsage eer aa författig. 6 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

9 11 Dröjsmå med betaig Årsavgifte ska betaas på det sätt styrese besutar. Betaig får dock atid ske geom postavisig, pusgiro eer bakgiro. Om ite årsavgifte eer övriga förpikteser betaas i rätt tid får föreige ta ut dröjsmåsräta eigt räteage på det obetada beoppet frå förfaodage ti dess fu betaig sker samt påmieseavgift eigt förordige om ersättig för ikasso kostader mm. FÖRENINGSSTÄMMA 12 Föreigsstämma Ordiarie föreigsstämma ska håas årige tidigast de 1 mars och seast före jui måads utgåg. 13 Motioer Medem som öskar få ett ärede behadat vid föreigsstämma ska amäa detta seast de 1 februari eer iom de seare tidpukt styrese besutat. 14 Extra föreigsstämma Extra föreigsstämma ska håas är styrese fier skä ti det. Såda föreigsstämma ska äve håas är det för uppgivet ädamå skriftige begärs av revisor eer mist 1/10 av samtiga röstberättigade. 15 Dagordig På ordiarie föreigsstämma ska förekomma: 1. Öppade 2. Godkäade av dagordige 3. Va av stämmoordförade 4. Amäa av stämmoordförades va av protokoförare 5. Va av två justerare tiika rösträkare 6. Fråga om stämma bivit stadgeeigt utyst 7. Faststäade av röstägd 8. Föredragig av styreses årsredovisig 9. Föredragig av revisors berättese 10. Besut om faststäade av resutat- och baasräkig 11. Besut om resutatdispositio 12. Fråga om asvarsfrihet för styreseedamötera 13. Besut om arvode åt styreseedamöter och revisorer för ästkommade verksamhetsår 14. Va av ordförade 15. Va av styreseedamöter och suppeater 16. Va av revisorer och revisorssuppeat 17. Va av vaberedig 18. Av styrese ti stämma häskjuta frågor samt av föreigsmedem amät ärede 19. Avsutade På extra föreigsstämma ska utöver pukt 1 7 och 19 förekomma de ärede för vike stämma bivit utyst. 16 Kaese Kaese ti föreigsstämma ska iehåa uppgift om vika ärede som ska behadas på stämma. Besut får ite fattas i adra ärede ä de som agivits i kaese. Seast två veckor före ordiarie stämma och e vecka före extra stämma ska kaese utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämma. Kaese ska utfärdas ti samtiga medemmar geom utdeig. Om medem uppgivit aa adress ska kaese istäet skickas ti medemme. Kaese ska dessutom asås på ämpig pats iom föreiges hus eer pubiceras på hemsida. 17 Rösträtt Vid föreigsstämma har varje medem e röst. Om fera medemmar iehar bostadsrätt gemesamt har de dock tisammas edast e röst. Medem som iehar fera ägeheter har också edast e röst. Rösträtt har edast de medem som har fugjort sia ekoomiska förpikteser mot föreige eigt dessa stadgar eer eigt ag. 18 Ombud och biträde Medem får utöva si rösträtt geom ombud. Ombudet ska visa upp e skriftig dagteckad fumakt. Fumakte ska uppvisas i origia och gäer högst ett år frå utfärdadet. Ombud får ite företräda mer ä två (2) medemmar. På föreigsstämma får medem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medemme behjäpig. Ombud och biträde får edast vara: aa medem medemmes make/maka, registrerad parter eer sambo förädrar sysko bar aa ärståede som varaktigt sammabor med medemme i föreiges hus god ma Är medem e juridisk perso får dee företrädas av ega stäföreträdare. 19 Röstig Föreigsstämmas besut utgörs av de meig som fått mer ä häfte av de avgiva röstera eer vid ika rösteta de meig som stämmas ordförade biträder. Bakröst är ite e avgive röst. Vid va ases de vad som har fått fest röster. Vid ika rösteta avgörs vaet geom ottig om ite aat besutas av stämma ia vaet förrättas. Stämmoordförade eer föreigsstämma ka besuta att sute omröstig ska geomföras. Vid persova ska dock sute omröstig atid geomföras på begära av röstberättigad. Mi bostadsrätt i Gua Huse 7

10 För vissa besut krävs särskid majoritet eigt bestämmeser i bostadsrättsage. 20 Jäv E medem får ite sjäv eer geom ombud rösta i fråga om: 1. taa mot sig sjäv 2. befriese frå skadestådsasvar eer aa förpiktese getemot föreige 3. taa eer befriese som avses i 1 eer 2 beträffade aa, om medemme i fråga har ett väsetigt itresse som ka strida mot föreiges 21 Över- och uderskott Det över- eer uderskott som ka uppstå i föreiges verksamhet ska baaseras i y räkig. Om föreigsstämma besutar att uppkomme vist ska deas ut ska viste fördeas mea medemmara i förhåade ti ägeheteras årsavgifter för det seaste räkeskapsåret. 22 Vaberedig Vid ordiarie föreigsstämma får vaberedig utses för tide fram ti och med ästa ordiarie föreigsstämma. Vaberediges uppgift är att äma försag ti samtiga persova samt arvode. 23 Stämmas protoko Vid föreigsstämma ska protoko föras av de som stämmas ordförade därti utsett. I fråga om protokoets iehå gäer: 1. att röstägde ska tas i i eer biäggas protokoet 2. att stämmas besut ska föras i i protokoet 3. att om omröstig skett ska resutatet av dea ages i protokoet Protokoet ska seast iom tre veckor håas tigägigt för medemmara. Protokoet ska förvaras på betryggade sätt. STYRELSE OCH REVISION 24 Styreses sammasättig Styrese består av mist tre och högst sju edamöter med högst tre suppeater. Ordförade och styrese väjs av föreigsstämma med e madattid på två år. Om het y styrese väjs på stämma ska madattide för häfte, eer vid udda ta ärmast högre ata, vara ett år. Ti edamot eer suppeat ka förutom medem äve väjas perso som tihör medemmes famijehushå och som är bosatt i föreiges hus. Stämma ka dock väja e (1) edamot som ite uppfyer krave i föregåede meig. 25 Kostituerig Styrese utser iom sig vice ordförade och sekreterare samt fuktioärer om ite föreigsstämma besutat aoruda. 26 Styreses protoko Vid styreses sammaträde ska protoko föras som justeras av ordförade och de ytterigare edamot som styrese utser. Protokoe ska förvaras på betryggade sätt och föras i ummerföjd. Styreses protoko är tigägiga edast för edamöter, suppeater och revisorer. 27 Besutförhet och röstig Styrese är besutför är ataet ärvarade edamöter vid sammaträdet överstiger häfte av samtiga edamöter. Som styreses besut gäer de meig för vike mer ä häfte av de ärvarade röstat eer vid ika rösteta de meig som ordförade biträder. För gitigt besut krävs ehäighet är för besutförhet mista ataet edamöter är ärvarade. Suppeater tjästgör i de ordig som ordförade bestämmer om ite aat bestämts av föreigsstämma eer framgår av arbetsordig (besutad av styrese). 28 Besut i vissa frågor Besut som iebär väsetig förädrig av föreiges hus eer mark ska atid fattas av föreigsstämma. Om e y-, ti- eer ombyggad iebär att medems bostadsrätt förädras ska samtycke frå medem ihämtas. Om bostadsrättshavare ite ger sitt samtycke ti ädrige, bir besutet ädå gitigt om mist två tredjedear av de röstade har gått med på besutet och det dessutom har godkäts av hyresämde. 29 Firmateckig Föreiges firma teckas förutom av styrese av mist två edamöter i föreig. 30 Styreses åiggade Bad aat åigger det styrese: att svara för föreiges orgaisatio och förvatig av dess ageägeheter att avge redovisig för förvatig av föreiges ageägeheter geom att aväma årsredovisig som ska iehåa berättese om verksamhete uder året (förvatigsberättese) samt redogöra för föreiges itäkter och kostader uder året (resutaträkig) och för dess stäig vid räkeskapsårets utgåg (baasräkig) att seast e måad före ordiarie föreigsstämma ti revisorera aväma årsredovisige att seast e vecka före ordiarie föreigsstämma håa årsredovisige och revisiosberättese tigägig att föra medems- och ägehetsförteckig; föreige har rätt att behada i förteckigara igåede persouppgifter på sätt som avses i persouppgiftsage 8 MIN Bostadsrätt i Gua Huse

11 31 Utdrag ur ägehetsförteckig Bostadsrättshavare har rätt att på begära få utdrag ur ägehetsförteckige avseede si bostadsrätt. 32 Räkeskapsår Föreiges räkeskapsår är kaederår. 33 Revisoreras sammasättig Föreigsstämma ska väja mist e och högst två revisorer med högst två suppeater. Revisorer och revisorssuppeater väjs för tide frå ordiarie föreigsstämma fram ti och med ästa ordiarie föreigsstämma. Revisorer behöver ite vara medemmar i föreige och behöver ite heer vara auktoriserade eer godkäda. De vada revisorera ska samverka med auktoriserad revisor. 34 Avgivade av revisiosberättese Revisorera ska avge revisiosberättese ti styrese seast två veckor före föreigsstämma. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 35 Bostadsrättshavares asvar Bostadsrättshavare ska på ege bekostad håa det ire av ägehete i gott skick. Detta gäer äve mark, förråd, garage och adra ägehetskompemet som ka igå i uppåtese. Styrese äger utfärda avisigar ti bestämmesera. Bostadsrättshavare svarar såuda för uderhå och reparatioer av bad aat: ytbeäggig på rummes aa väggar, gov och tak jämte uderiggade ytbehadig, som krävs för att abriga ytbeäggige på ett fackmaa-mässigt sätt icke-bärade ierväggar gas i ägehetes föster och fösterdörrar och dammtätigsister samt a måig förutom utvädig måig och kittig ti ytterdörr hörade besag, gågjär, hadtag, rigkocka, brevikast och ås ikusive yckar; bostadsrättshavare svarar äve för a måig med udatag för måig av ytterdörres utsida ierdörrar och säkerhetsgridar ister och foder radiatorer edast måig edigar för vatte och avopp edast måig vetier och uftisäpp edast måig I badrum, duschrum eer aat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavare därutöver bad aat äve för: ti vägg eer gov hörade fuktisoerade skikt iredig och beysigsarmaturer vitvaror och saitetsporsi govbru med tihörade kämrig ti de de det är åtkomigt frå ägehete resig av govbru och vatteås tvättmaski ikusive edigar och asutigskoppigar på vatteedig I kök eer motsvarade utrymme svarar bostadsrättshavare för a iredig och utrustig såsom bad aat: vitvaror köksfäkt resig av vatteås diskmaski ikusive edigar och asutigskoppigar på vatteedig 36 Ytterigare istaatioer Bostadsrättshavare svarar äve för aa istaatioer i ägehete som istaerats av bostadsrättshavare eer tidigare iehavare av bostadsrätte. 37 Brad- och vatteedigsskador För reparatioer på grud av brad- eer vatteedigsskada svarar bostadsrättshavare edast i begräsad omfattig i eighet med bestämmesera i bostadsrättsage. 38 Kompemet Om ägehete är utrustad med bakog, ata eer utepats svarar bostadsrättshavare edast för rehåig och söskottig. Om ägehete är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavare äve se ti att avriig för dagvatte ite hidras. 39 Feamäa Bostadsrättshavare är skydig att ti föreige amäa fe och brister i såda ägehetsutrustig som föreige svarar för i eighet med bostadsrättsage och dessa stadgar. 40 Gemesam upprustig Föreigsstämma ka i sambad med gemesam uderhåsåtgärd i huset besuta om reparatio och byte av iredig och utrustig avseede de dear av ägehete som medemme svarar för. 41 Vavård Om bostadsrättshavare försummar sitt asvar för ägehetes skick i såda utsträckig att aas säkerhet ävetyras eer att det fis risk för omfattade skador på aas egedom har föreige, efter rätteseamaig, rätt att avhjäpa briste på bostadsrättshavares bekostad. Mi bostadsrätt i Gua Huse 9

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer