Istället för vräkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Istället för vräkning"

Transkript

1 Rapport 2011:10 Istället för vräkning - En handbok för socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden inom kommunen

2 Istället för vräkning - En handbok för socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden inom kommunen. Konsumentverket (78)

3 3 (78) Förord Antalet skuldsatta personer har under det senaste decenniet ökat kraftigt i Sverige. Skuldsättning medför allt större svårigheter att få eget boende. Många personer som riskerat vräkning får också ofta nya hyresskulder. Denna rapport beskriver arbetssätt vars syfte är att öka skuldsatta personers möjligheter till bättre och hållbar vardagsekonomi och till eget boende. Arbetssätten är 1) budget- och skuldrådgivning, 2) uppsökande arbete, 3) ett pedagogiskt arbetsätt samt 4) intern samverkan och samverkan med värdar, kronofogde och inkassoföretag. Budget- och skuldrådgivning tydliggör och strukturerar vardagsekonomin och skuldsituationen samt ger den enskilde verktyg för att hantera sin ekonomi. En helhetsbild av den rådsökandes ekonomiska situation tillsammans med en bild av livssituationen är nödvändigt för att rådgivningen och vardagsekonomi ska fungera. Våra erfarenheter i arbetet som budget- och skuldrådgivare med personer med hyresskulder och i tränings- och försöksboenden utgör grunden för rapporten. Den kan användas som en del av hyres- rådgivning men även inom ordinarie budget- och skuldrådgivning. Arbetssätten ger alternativa lösningar vid hyresskulder, där socialtjänsten annars oftast prövar den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd. Rapporten är en handbok till i första hand socialsekreterare och budget- och skuldrådgivare som arbetar med hyresskulder och träningsboenden inom kommuner. Läsaren förutsätts ha eller få kunskap om lagstiftningarna på annat sätt 1. Den som arbetar med budget- och skuldrådgivning har så gott som alltid genomgått Konsumentverkets grundkurs i ämnet och kan arbeta med dataprogrammet Boss 2. Även vid hyresrådgivning behövs god kunskap om framför allt hyreslagstiftningen och utsökningsbalken. Bostadsrättslagen blir allt viktigare att känna till då antalet ärenden rörande bostadsrätter ökar. Arbetssätten i rapporten har vidareutvecklats och dokumenterats under perioden då ett projekt Ekonomi i fokus bedrevs vid Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning. Projektet finansierades med medel från regeringens hemlöshetssatsning via Socialstyrelsen. 1 Boss budget och skuldrådgivningssystem. 2 Boss budget och skuldrådgivningssystem.

4 4 (78) I vidareutvecklingen av arbetssätten har Irma Asplund bidragit som uppsökare och Kerstin Nilsson som administrativ assistent. Vi tackar Ann-Charlotte Widing och Frida Eriksson - budget- och skuldrådgivare, Christina Högberg och Pia Modin - utredare samt Gunilla Ekstrand och Marianne Wikander enhetschefer på försörjningsstöd som läst och kommenterat rapportmanuset så att det har blivit mer läsarvänligt. Vi tackar även juridiska avdelningen som kontrollerat uppgifterna i hyresskuldsdelen och pressansvarig på Kronofogden. Vi vill särskilt tacka vår projektledare Eva Britt Lönnback- Yilma för hennes tålamod och hjälp i arbetet med denna bok. Konsumentverket har bidragit till tryckningen av rapporten. Mallarna i rapporten finns att ladda ner på Konsumentverkets portal. 3 Stockholm Christina Sehlén och Eva Marzocchelli Skärvall 3

5 5 (78) Innehållsförteckning Sammanfattning Budget- och skuldrådgivning Lagstiftning Organisation och bemanning inom kommunerna Nybesöket En budgetrådgivares monolog Pärmmetoden Fastställande av betalningsutrymme för skulder Skuldrådgivning Inhämtande av skulduppgifter Dokumentation Hyresskulder Uppsägningsgrunder vid hyresskulder Uppsägningsförfarandet Hur lång tid tar det innan man blir uppsagd? Vad händer under uppsägningstiden? Fastställande av exekutionstitel: Upprepade bristande hyresinbetalningar enligt JB 12: Uppsägningsförfarandet Den vanligaste gången vid uppsägningar När får socialtjänsten information? Kronofogdens organisation och handläggningsrutiner Summariska processen Handläggning av ansökningar om betalningsföreläggande Verkställighetsprocessen Beräkning av förbehållsbelopp och utmätning Avhysning Exekutiv försäljning och tvångsförsäljning av bostadsrätt Det praktiska arbetet vid hyresskulder Ärendet inkommer Vid avhysning Uppsökande arbete Metod för uppsök Samarbete med andra enheter inom förvaltningen Nybesök och kartläggning Analys Förhandling med hyresvärden Hyresskuldens reglerande Uppföljning och avslutning... 62

6 6 (78) Fallbeskrivning Fallbeskrivning Framgångsfaktorer i arbetet med hyresskulder Skuldscanning och arbetsplaner för personer i träningslägenheter Beslutsgången och funktioner inom socialtjänsten Hyresvärdarnas krav vid övertagande av kontrakt Det praktiska arbetet med skuldscanningar för personer i träningsoch försökslägenheter Fallbeskrivningar Litteraturförteckning och länkar Anteckningar... 78

7 7 (78) Sammanfattning Hyresskulder är en indikation på att hela ekonomin har havererat. Det är många personer som befinner sig i både en ekonomisk och en social kris med inslag av relationsproblematik, sjukdom, missbruk med mera. Ålderspensionärer med hyresskuld har ofta pengar för att reglera sin hyresskuld, men saknar förmågan att hantera sin ekonomi och att praktiskt genomföra transaktionen. Den gemensamma nämnaren i rapporten är att genom olika metoder och samarbeten inom kommunen öka skuldsatta personers möjligheter att långsiktigt klara av sin vardagsekonomi och få eller behålla ett eget boende. Budget- och skuldrådgivning utgör en metod för att undvika hyresskulder och för att ge möjligheter för att själva klara vardagsekonomin för personer i träningsboenden beskrivs. Formen kallas pärmmetoden eftersom den bygger på att sortera och strukturera den enskildes papper i pärmar, för att på så vis få kontroll över ekonomin. Pärmmetoden innefattar även ett aktivt deltagande från alla parter, både den enskilde, budget- och skuldrådgivare, en eventuell annan part inom socialtjänsten och hyresvärdar. För att hyresvärdar, inkassobolag, Kronofogden och medborgare ska veta vem de kan vända sig till i samband med en hyresskuld, avhysning eller en störning är en central mottagning till hyresrådgivning är avgörande eftersom handläggningen måste ske skyndsamt. Arbetet med hyresskulder begränsas då till ett fåtal handläggare med god kunskap av hyreslagen och utsökningsbalken. Andra fördelar är att ingen tid går förlorad och arbetet läggs på rätt nivå redan från början. En god tillgänglighet till hyresrådgivningen är avgörande för socialtjänstens samarbete med hyresvärdar och när det blir nödvändigt med Kronofogde. Tillsammans med ett snabbt agerande påverkar det den enskildes möjligheter att få bo kvar och ger större möjlighet till förhandling och alternativa lösningar. Därutöver förhindrar ett gott internt samarbete inom socialtjänsten att enskilda hamnar mellan stolar. Budget- och skuldrådgivning vid hyresskulder öppnar dörrar för andra lösningar än försörjningsstöd (socialbidrag) och ger verktyg för att få kontroll på vardagsekonomin. Försörjningsstöd är oftast inte nödvändigt. Frivillig rådgivning utan myndighetsutövning ökar möjligheterna till sådana lösningar. Förutom budget- och skuldrådgivare krävs det uppsökande verksamhet från försörjningsstöd. Det är en förutsättning i arbetet med hyresskulder för att i

8 8 (78) många fall få till stånd en kontakt med hyresgästen. Ett administrativt stöd underlättar allt från handläggning som måste ske skyndsamt till att föra statistik. Arbetet med personer i försöks- och träningslägenheter sker lämpligast direkt vid inflyttning i ett träningsboende. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt innefattar budget- och skuldrågivning och vardagsekonomi ingår i beställningen till utförarenheterna. Ekonomiska arbetsplaner ger tydlighet kring den ekonomiska rehabiliteringen. Budget- och skuldrådgivning är nyckeln till framgång i en ekonomisk rehabilitering, där ett tryggt boende och en fungerande vardagsekonomi är två viktiga beståndsdelar. Det ekonomiska helhetsperspektivet ger möjlighet till resultat på både kort och lång sikt, men det tar lång tid att förändra ett beteende. En ingång till hyresrådgivningen För att hyresvärdar, inkassobolag, Kronofogden och medborgare ska veta vem de kan vända sig till i samband med en hyresskuld, avhysning eller en störning är några utvalda kontaktpersoner (i detta sammanhang kallad en ingång till hyresrådgivning) avgörande eftersom handläggningen måste ske skyndsamt. Arbetet med hyresskulder begränsas då till ett fåtal handläggare med god kunskap av hyreslagen och utsökningsbalken. Andra fördelar är att ingen tid går förlorad och arbetet läggs på rätt nivå redan från början. Strukturerad rådgivning ger hållbara lösningar Arbetet med skulderna och vardagsekonomin ger en god överblick av hela ekonomin. Inga orealistiska avbetalningsplaner föreslås och hyresvärdarna och deras inkassobolag får med tiden förtroende för de förslag som lämnas. Den rådsökande får dessutom med stöd av pärmmetoden 4 att använda sig av även när rådgivningen upphört. Uppsökaren En uppsökare (handläggare) kopplad till hyresrådgivningen är en nödvändighet för att få kontakt med de hyresgäster som inte hör av sig trots informationsbrev och inbokade tider. Många med psykiska problem och ovetande andrahandshyresgäster kan uppmärksammas tidigare, vilket möjliggör bättre lösningar och länkningar till andra instanser. Uppsökaren får dessutom en unik kontakt med bovärdarna i samband med störningar och andra missförhållanden 4 Ett hjälpmedel under budget- och skuldrådgivningen.

9 9 (78) 1. Budget- och skuldrådgivning Idag har närmare en halv miljon människor skulder hos Kronofogden. Kronofogden slår larm om att allt fler har svårt att klara sina åtaganden. Även antalet meddelanden till socialtjänsten om uppsägning på grund av bristande hyresinbetalningar, verkar öka. En obetald hyra är ett allvarligt tecken på att en person mist kontrollen över sin situation och saknar kunskap om hur ekonomin ska struktureras eller om att söka rätt bidrag. Händelser som till exempel sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet kan vara utlösande faktorer. Ofta kommer problemen smygande utan att personerna själva är införstådda i vad som händer. Bristande kunskap eller oförmåga leder även till att de fattar felaktiga beslut. Konsumentverket har sedan slutet av 1970-talet framhållit vikten av att kommunerna ska arbeta med hushållsekonomiska frågor 5. I slutet av 80-talet och i början av 90-talet ökade privatekonomiska problem i samband med avregleringen av kreditmarknaden och trycket på kommunernas budget- och skuldrådgivning ökade. I samband med skuldsaneringslagens tillkomst 1994, fick alla kommuner ett tvingande uppdrag att bedriva budget- och skuldrådgivning. 1.1 Lagstiftning Enligt skuldsaneringslagen 2 ska kommunen inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor för skuldsatta personer. Intentionerna med skuldsaneringslagen är att kommunerna även ska bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa enskilda personer att redan på ett tidigt stadium hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Konsumentverket ska vidare stödja och ge vägledning till den budget- och Viktiga lagar: Skuldsaneringslagen (SFS 2006:548) Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) Jordabalken 12 kap (SFS 1970:994) Utmätningsbalken (SFS 1981:774) Skadeståndslagen (SFS 1998:715) Ellagen (SFS 1997:857) Lag om betalningsföreläggande och handräckning (SFS 1990:746) 5 Budgetrådgivning i den kommunala konsumentverksamheten. Konsumentverket, Allmänna byrån 1983:6-03

10 10 (78) skuldrådgivning som kommunerna ska ansvara för. Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1 ska socialnämnden svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd för familjer och enskilda som behöver det. Hit räknas samtal och råd om ekonomi. Rådgivningsansvaret regleras enligt skadeståndslagen 3 kap 3. Detta innebär bland annat att staten eller kommunen ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållats av att myndigheten lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. En förutsättning för skadestånd är att en person förlitat sig på ett auktoritativt besked från myndigheten och med anledning av detta har fått sin ekonomi märkbart försämrad. Bevisbördan ligger på den skadelidande, som måste kunna påvisa att den felaktiga informationen har lämnats på grund av fel eller försummelse. 1.2 Organisation och bemanning inom kommunerna Kommunernas skyldighet att bedriva budget- och skuldrådgivning har genom skuldsaneringslagen 2006 blivit mer tydlig. Trots detta krav har landets kommuner fortfarande olika syn på hur rådgivningen ska bedrivas och på hur stora resurser man ska avsätta för verksamheten. Inför arbetet med budget- och skuldrådgivning vid hyresskulder och träningsboenden är det av vikt att diskutera hur uppdraget ska se ut och var i organisationen den ska vara placerad. Många kommuner väljer att erbjuda en verksamhet med inriktning mot skuldsanering, även om lagen förespråkar en rådgivning inriktad på vardagsekonomi och skulder. Huvuddelen av landets kommuner har sin budget- och skuldrådgivning placerad inom socialtjänsten, men även tillhörigheter inom kulturförvaltningen och medborgarkontor förekommer. Våra erfarenheter är att det finns en svårighet i att bedriva rådgivning och samtidigt ha befogenheter att bevilja försörjningsstöd. När handläggaren /rådgivaren samtidigt sitter på pengarna till en snabb lösning kan den enskildes motivation till ett långsiktigt förändrat beteende vara lägre.

11 11 (78) Hyresrådgivning inom socialtjänsten Nära samarbete med övriga enheter, vilket förenklar för både den enskilde och övriga handläggare. Tillgång till socialtjänstens datasystem, Infotorg m.m. God kännedom om försörjningsstödsregler, vilket minskar risken för att invagga den enskilde i orimliga förhoppningar. Nackdelar Risk för att hyresrådgivaren blir den enskilde behjälplig med uppdrag/arbetsuppgifter som inte sorteras under någon annan enhet. Den enskilde vill inte ha kontakt då socialtjänsten uppfattas som något negativt. Den enskilde kan förvänta sig försörjningsstöd. Arbetet med budget- och skuldrådgivning skiljer sig beroende på i vilket sammanhang den sker. Vid traditionell rådgivning är det vanligast att den enskilde själv söker hjälp för sina skulder. Det kan gälla ansökningar om skuldsanering, avbetalningar, ackordsförslag. I samband med hyresskulder eller vid träningsboenden är det däremot vanligtvis socialtjänsten som erbjuder en kontakt för råd och stöd. Personer som är i behov av hyresrådgivning eller stöttning i samband med träningsboenden har oftare mer komplexa problem. De har vanligtvis mist kontrollen och behöver stöd på ett mer grundläggande sätt. Detta kan gälla ekonomin, arbete, familj och sjukdom. Många har kontakt med psykiatrin och är djupt deprimerade, vilket får till följd att de isolerar sig och förtränger det faktum att de exempelvis riskerar att bli vräkta eller få elen avstängd. Personer i tränings- och försökslägenheter befinner sig i en rehabilitering. För många av dem är det första gången som de får information och hjälp med att strukturera sin ekonomi. Budget- och skuldrådgivning består av tre delar: budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering. De tre delarna ska värderas lika, men budgetrådgivning och skuldrådgivning utförs parallellt. Dessa två är avhängiga av varandra och för att rådgivningen med vardagsekonomin ska fungera krävs att även skuldbilden är genomgången och att skuldsättningen inte fortsätter. Frågan om en eventuell skuldsanering är något som behandlas betydligt senare. Arbetet med skuldsaneringar beskrivs inte i denna metodbok. Personer med hyresskuld och de som bor i träningsboenden är ett inledningsskede sällan aktuella för en skuldsanering. De saknar kontroll över sin ekonomi, så arbetet fokuseras på budget- och skuldrådgivning. En skuldsanering kan däremot vara det långsiktiga målet i en rehabilitering. Fungerar inte vardagsekonomin, är risken stor att en skuldsanering inte heller kommer att fungera.

12 12 (78) 1.3 Budgetrådgivning Budgetrådgivning innebär att den enskilde får hjälp att planera sin vardagsekonomi. Begreppet vardagsekonomi blir därför synonymt med betydelsen budgetrådgivning. Hyresvärdarna har enligt lag en skyldighet att meddela socialtjänsten när någon riskerar att bli vräkt. Kommunerna har olika rutiner, vanligast är att socialtjänsten skickar ett allmänt hållet brev där man erbjuder den enskilde att själv ta kontakt. Att erbjuda en fastställd tid är ett mer aktivt sätt att bedriva hyresrådgivning. Brevet ska kortfattat beskriva vad saken gäller samt att kontakten endast avser råd och stöd för att förhindra att den enskilde bli vräkt. Information lämnas om vilka handlingar som bör tas med till besöket. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Sid 1(1) Kalle Karlsson Rågsvedsvägen BANDHAGEN Nybesöksbrevet vid hyresskuld Besökstid till hyresrådgivningen Hyresrådgivningen arbetar med att finna lösningar för att reglera hyresskulder och för attförhindra att nya hyresskulder uppstår. Vår metod går ut på att vi sätter hyresgästens vardagsekonomi i fokus och hjälper till med att lägga upp en långsiktig och fungerande budget. Hyresvärdarna är skyldiga enligt lag att meddela socialtjänsten när någon riskerar att förlora sin bostad. Din hyresvärd har meddelat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning att du blivit uppsagd på grund av obetalda hyror. Är skulden inte betald inom tre veckor, har du ingen laglig möjlighet att återvinna besittningsrätten på din lägenhet. Till nybesöken ombeds alla ta med sig: Inkomstuppgifter Räkningar Skulduppgifter Deklaration Lättare att ta med sig verifikationer om det endast rör sig om några få punkter. Med anledning av hyresskulden har du inbokats på en besökstid enligt följande: Tisdagen den 22 september kl 09:00 Vänligen ta fram följande till besöket: - Inkomstuppgifter - Räkningar: hyresavi m.m. - Skulduppgifter - Preliminär skatteberäkning d.v.s. den gul/vit randiga delen i deklarationen. Besöksadress: Slakthusplan 4. T-bana: Globen Vänligen kontakta undertecknad om tiden inte passar eller om du redan har betalat hyresskulden. Med vänlig hälsning Christina Sehlén Budget- och skuldrådgivare Tfn: BO X 81, J O H A N NE S H O V TE L E F O N FAX E-P O S T C H R I S T I N A. S E H L E S T O C K H O L M. S E

13 13 (78) Nybesöket Vid nybesöket påbörjas en första kartläggning/utredning av den rådsökandens situation. Om det finns maka/make eller sambo, kallas den personen också till första besöket. Kartläggningen/utredningen innefattar bland annat: Familjesammansättning Sysselsättning Ekonomi Tillgångar Bostad Hälsa Skulder En budgetrådgivares monolog Inledningsvis ger budgetrådgivaren information om vad rådgivningen kommer att omfatta, vilken hjälp som kan ges och vad som förväntas att den enskilde ska göra själv. Det tar tid men i förlängningen besparas arbete och den rådsökande får en mer överskådlig bild av sin ekonomiska situation. Områdena nedan täcker den viktigaste inledande informationen. 1. Vem jag är och vad jag har för uppdrag Här beskrivs min yrkes- och utbildningsbakgrund t.ex. socionom, jurist, ekonom och var jag sitter i organisationen. Här klargörs även hur jag fått kännedom om hyresskulden alternativt försöksboendet, vilka mandat jag har att fatta beslut om försörjningsstöd och hur länge rådgivningen förväntas pågå. För personer i tränings- och försöksboenden informerar jag även om behovet av en ekonomisk rehabilitering, för att kunna få ett eget hyreskontrakt. 2. Kort beskrivning av budget- och skuldrådgivningens olika delar Målet kanske inte kan vara en skuldsanering i ett inledningsskede eller att socialtjänsten betalar skulden via försörjningsstöd, utan att rådgivaren tillsammans med den enskilde försöker finna alternativa lösningar. Hur ska en hyresskuld kunna regleras eller vilken ekonomisk rehabiliteringsplan ska upprättas vid träningsboenden? 1. Budgetrådgivning 2. Skuldrådgivning 3. Skuldsanering Att rita upp stegen budgetrådgivning, skuldrådgivning och sist eventuell skuldsanering gör att den rådsökande kan se de olika delarna och förstå vikten av att sköta både vardag och skulder.

14 14 (78) Vid hyresskulder måste först och främst den akuta hyresskulden lösas. Därefter tas ställning till om fortsatt stöd av budget- och skuldrådgivning behövs. Både vid hyresskulder och vid träningsboenden är det viktigt att personen får information om att det krävs tålamod och vilja för att få ordning på sin ekonomi och kontroll på sina skulder. 3. Samhällets olika beräkningsgrunder vid skälig levnadsnivå För att Sveriges medborgare ska kunna leva på skälig levnadsnivå finns kommunernas beräkning av försörjningsstöd och Kronofogdens förbehållsbelopp 6. Försörjningsstöd grundar sig på socialtjänstens månatliga prövningar om rätten till ekonomiskt bistånd. (Socialbidrag) och baseras på en riksnorm som fasställs årligen av regeringen. Förbehållet som oftast ligger något högre än försörjningsstödet avser den summa man får förbehålla sig innan Kronofogden utmäter i en inkomst. Förbehållet kallades tidigare existensminimum vilket mer gav en indikation på vad det avser. Utmätningsbeloppet är detsamma oavsett skuldbörda. Ingen är skyldig att betala en annan persons skulder och man ärver dem inte, men vid ett parförhållande d.v.s. makar eller sambos är man i Kronofogdens och socialtjänstens ögon försörjningspliktig för varandra. Detta får till följd att bådas inkomster tas med i beräkningen av förbehållet i proportion till makarnas inkomst; äktenskapsbalkens regler tillämpas analogt. Både försörjningsstödet och Kronofogdens förbehållsbelopp är fastställda för att ge möjlighet till att leva på en skäligekonomisk nivå som innebär att man har det nödvändigaste. 4. Dokumentation och sekretess Information ges om att budget- och skuldrådgivning inte är myndighetsutövning eftersom inga biståndsbeslut fattas. Alla samtal och möten dokumenteras och den enskilde har alltid rätt att läsa det som skrivs. Alla uppgifter läggs in i ett dataprogram Boss 7 för att på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra betalningsutrymmet för skulder och skuldernas storlek. Statistik lämnas årligen till Konsumentverket för en riksomfattande sammanställning. Uppgifterna är då avidentifierade. 5. Rådgivningen bygger på ärlighet Varje gång ärligheten tas upp märks en viss förvåning. Det handlar om att vara ärlig både mot rådgivaren och mot sig själv Konsumentverkets budget- och skuldrådgivningsprogram....det bygger på ärlighet och då menar jag inte att alla kommer hit och blåljuger, utan det handlar om...

15 15 (78) Här diskuteras vilka händelser eller personer som påverkat eller fortfarande påverkar den ekonomiska situationen. Vad klarar den enskilde av och vad klarar den inte av? Hur stor vilja finns till att lösa problemet på egen hand med hjälp av rådgivningen? Det är viktigt att beskriva allvaret i att bostaden riskeras om hyresskulden inte betalas i tid. Ett till två besök hos budget- och skuldrådgivaren kan ge mycket information om familjesituationen och olika beteendemönster. Ekonomin talar sitt eget språk och ger en tydlig bild av hur vi lever och vilka val vi gör. Exempel. En kvinna har en hyresskuld och ligger konstant efter med sina räkningar. Hennes ålderspension ligger cirka 1.000:- över förbehållet och ändå räcker inte pengarna. Vi räknar och räknar men inget stämmer. Efter tredje besöket säger hon. Du talade om ärlighet första gången vi träffades. Jag måste säga som det är. Min vuxne son har alkoholproblem och han kommer hem och äter hos mig varje dag. Jag kan inte säga att han inte får. Det är därför mina pengar inte räcker. Känsla av sammanhang En av grunderna för att rådgivningen ska fungera både avseende hyresskulder och vid träningsboenden är att den rådsökande får en helhetsbild av sin situation. Ekonomiska problemen orsakas ofta av andra faktorer som behöver synliggöras för att personen ska se möjligheter och lösningar. Genom att tänka sig livet som en ruta Sysselsättning Ekonomi Familj Nätverk Hälsa Bostad innehållande olika delar ges en möjlighet till överblick. Alla delar har sin betydelse och måste diskuteras i ett inledningsskede. Den del som inte behöver arbetas med läggs åt sidan men finns kvar i minnesbanken. Helhetsbilden ger struktur och konkret information om vilka hinder och möjligheter som finns. Den ekonomiska delen består både av vardagsekonomi och av skulder. De har lika stor betydelse och för att nå bästa resultat bör den rådsökande få en uppdaterad information under hela rådgivningen.

16 16 (78) Granpratare Den rådsökande är ofta orolig och har svårt att hålla tråden. Samtalet förs ostrukturerat på olika nivåer och det kan vara svårt att få klarhet i vad som hänt tillbaka i tiden och hur problemen ser ut idag. En klient beskrev sig själv som granpratare. Du ska veta, jag kan inte föra ett rakt samtal utan jag far alltid iväg och har svårt att hålla tråden. Tänk dig vårt samtal som en gran. Jag kan inte prata från roten till toppen, utan jag är alltid ute på grenarna och far omkring. Beskrivningen var så bra att vi lånat den under åren. Genom att berätta för ostrukturerade rådsökande om klienten som själv beskrev sig som en granpratare försvinner den negativa laddningen i ordet. I stället blir det något man gemensamt kan hålla sig till och även använda med humor. Stopp, nu är du där ute på grenen igen. En enkel nick eller handrörelse för tillbaka samtalet på rätt spår Pärmmetoden Parallellt men den ekonomiska genomgången påbörjas arbetet för att ge personen ett pedagogiskt hjälpmedel för att ha ordning och kontroll över sin ekonomi och sina handlingar. Pärmarna ska efter en introduktion användas av personen själv. En vardagspärm och en skuldpärm läggs upp med prydliga etiketter, förslagsvis Kalle vardag 2010 och Kalle skulder, för att tydligt separera den löpande ekonomin och skulderna. Makar eller sambos får en gemensam vardagspärm med varsin skuldpärm, eftersom var och en ansvarar för sina skulder. Finns barn i familjen kan även en barnpärm läggas upp för att få ordning på deras papper, som till exempel skolpapper, aktiviteter och krav.

17 17 (78) Vardagspärm Vardagspärmen (60 mm gaffelpärm) omfattar papper som har med inkomster och utgifter att göra. Registret fylls i av personen själv efter en uppgjord mall för att inte riskera att något faller bort. Många har inte helheten klar för sig och har aldrig tänkt på att även bidrag är en inkomst som sätts in under en egen flik. De saknar uppfattning sina utgifter. Följande dialog är inte ovanlig: Budget- och skuldrådgivare: Vilka inkomster har du? Gäldenär: Jag har inga! Budget- och skuldrådgivare: Men vad lever du av då? Gäldenär: Soc! Budget- och skuldrådgivare: Så det är ingen inkomst då. Det är ju pengar du får varje månad? Inkomster sorteras in först. Handskrivs av den enskilde själv. Utgifter med HYRAN först och därefter i prioritetsordning. Handskrivs av den enskilde själv. Genom att be den rådsökande att själv fylla i registret och därefter diskutera varje post, samlas uppgifterna in utan att frågorna är för närgångna eller kränkande: har personen rätt bidrag, finns hemförsäkring, betalas Tvlicensen med mera. Information ges om vikten av att kopiera alla brev och blanketter de skickar samt att datum och namn på vem de talar med alltid noteras. Vardagspärmen behåller alltid den rådsökande för eget arbete mellan besöken. Detta förtydligar att de har huvudansvaret för sin ekonomi.

18 18 (78) Månadsbudgeten När vardagspärmen är sorterad görs vanligtvis en budget i Excel. Många av de rådsökande har flera inkomster, med olika utbetalningsdatum. Det kan röra sig om sjukersättning den 19:e, barnbidrag den 20:e, underhåll den 24:e, bostadsbidrag och lön den 27:e. Ofta förbrukas en inkomst i avvaktan att nästa kommer, vilket leder till att pengar saknas när räkningarna ska betalas i måndasskiftet. Inkomst per månad Fasta utgifter Namn Lisa Andersson Personnummer Handläggare Eva Skärvall Gäller fr o m Augusti 1 839,00 kr Försörjningsstöd 1 273,00 kr Underhåll 1 050,00 kr Barnbidrag 1 600,00 kr Bostadsbidrag 4 007,00 kr Aktivitetsstöd Månadsbudget 6 330,00 kr Lön Summa inkomster: ,00 kr Återstår: 8 038,00 kr Hyra september 8 061,00 kr 570,00 kr Fortum 7 491,00 kr 180,00 kr Läkare 7 311,00 kr 242,00 kr Mobil 7 069,00 kr 1 596,00 kr Com Hem 5 473,00 kr En ny budget görs varje månad, där alla inkomster och utgifter läggs in, för att konkretisera den ekonomiska situationen. Överskott Kommentarer 622,00 kr Handelsbanken 4 851,00 kr 519,00 kr Radiotjänst 4 332,00 kr 4 332,00 kr 4 332,00 kr 4 332,00 kr Över till mat mm. 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Överskottet, längst ner på blanketten ger en fingervisning om hur som finns kvar till mat, förbrukningsvaror, cigaretter mm. Ett allt för lågt belopp visar på ett behov av att minska utgifterna som att exempelvis begränsa abonnemang på kabel-tv, internet, mobil. Skuldpärm Skuldpärmen (40 mm gaffelpärm) sorteras på motsvarande sätt. Skulderna sätts in under flikar, namngivna efter fordringsägare alternativt inkassobolag. Detta beroende på hur långt kravrutinen fortskridit. Att lägga upp ett register utifrån varje enskild fordringsägare kan många gånger vara omöjligt då flertalet har alltför många skulder till olika fordringsägare. En budget- och skuldrådgivare får efter en tid god kunskap om vilka inkassobolag som handhar olika krav. Dessa tre står alltid först i registret. OBS! Under kronofogens flik insorteras endast A-mål och förbehållsbeloppsberäkningar. Sortering efter inkassobolag då registren oftast inte räcker till för alla fordringsägares namn.

19 19 (78) Registret underlättar därmed kartläggningen och ger en snabb första överblick av skuldsituationen. Att använda pärmen ger även lätthanterliga akter. Inga kopior behöver tas utan skulduppgifterna finns dokumenterade i Boss. Papperskopior från Boss- beräkningar läggs alltid in i akten för eventuellt framtida kontakter. Skuldpärmen behåller rådgivaren i ett inledningsskede för att underlätta arbetet med att kartlägga och analysera skuldsituationen. Överenskommelsen Många uppgifter ska hanteras under ett besök. Detta underlättas genom att använda en skriftlig överenskommelse 8. Det är inte något bindande avtal utan en sammanfattning av vad som diskuterats under besöket och en tydlig sammanställning av vad som måste åtgärdas till nästa besök. Klientens namn samt datum för besöket. Markeras med röd bock, när punkten är genomförd. Skriv initialer på den som ska göra vad både BuS och och klienten. Kontaktuppgifter till BuS. 8 Utarbetad i nätverksgruppen Sju sköna rådgivare

20 20 (78) Överenskommelsen har visat sig vara ett tydligt och omtyckt arbetsredskap. Ingen information går förlorad, uppgifterna blir gjorda och det ger även en tydlig bild av hur motiverad personen är. I överenskommelsen framkommer vem som ska göra vad, hur det ska göras och när uppgiften ska vara klar. Tiden för nästa besök anges eller om det räcker med telefonkontakt. En uppgift som inte är klar till nästa besök överförs på nästa månads överenskommelse. Ingen uppgift är för obetydlig. Det kan handla om att köpa en hålslagare, att söka rätt bidrag eller att börja avbetala på en skuld. Arbetsuppgifter läggs både på rådgivaren och på den rådsökande. Originalet lämnas till den rådsökande och kopian behålls av rådgivaren så att man vet att originalet lämnats ut. Överenskommelsen fästs på aktens framsida för att enkelt kunna bocka av de uppgifter man tagit på sig Fastställande av betalningsutrymme för skulder Efter introduktionen görs en första genomgång av betalningsutrymmet. Detta beräknas i Boss enligt Kronofogdens förbehållsberäkning för att ge en bild av den ekonomiska nivån. En felaktig utmätning är inte ovanlig i och med att den rådsökande ofta inte kommunicerat med Kronofogden och därmed inte lämnat en ekonomisk redogörelse för faktiska inkomster och utgifter 9. Många gånger innebära det ett ekonomiskt uppvaknande för den enskilde, när de inser att de levt på en felaktig nivå under en längre tid. En utförligare beskrivning av utmätning ges i avsnittet om Kronofogden. Erfarenhetsmässigt har många personer med hyresskulder haft pengar som använts till annat än hyran. Vid hyresskulder blir det ännu viktigare att räkna ut förbehållet, eftersom den enskilde måste ta en så stor del av sina pengar till att avbetala på sin hyresskuld. När vardagsekonomin är genomgången övergår utredningen i att kartlägga skuldsituationen för att kunna ge en adekvat skuldrådgivning. Kontrollera följande i förbehållsbeloppsberäkningen: Antal vuxna, barn samt umgängesbarn Inkomst Bidrag Skatteavdrag Hyra Medicin och läkarvård Förhöjd fackavgift Tandvård Arbets-/sjukresor Barnomsorgsavgift 9 Se https://www1.kronofogden.se/wf/wf/login.do

21 21 (78) 2. Skuldrådgivning Schablonbilden att många kommer med sina räkningar och brev i kassar stämmer allt för ofta. I skuldrådgivningens inledningsskede används mycket tid till att öppna brev, sortera papper och rensa bland dubbletter av inkassokrav. För att inte ta över ansvaret, görs den första genomgången tillsammans med den rådsökande som sätter in skulduppgifterna i skuldpärmen. Uppgifterna läggs efter hand in i Boss. 2.1 Inhämtande av skulduppgifter En stor del av skuldrådgivningen går ut på att göra en så korrekt skuldsammanställning som möjligt. Huvuddelen av de rådsökande har ingen klar bild av hur stora skulder de har eller hos vilket företag skulderna ligger. Många fordringsägare säljer sina skulder vidare, vilket innebär att arbetet försvåras. Det blir därför mer eller mindre ett detektivarbete att försöka hitta dem. Det är viktigt att gå försiktigt fram för att exempelvis inte riskera preskriptionsavbrott. En kontakt med kronofogden innan utredningen är klar, kan även påskynda ett utmätningsbeslut vilket kan vara negativt då pengarna behövs till att betala på hyresskulden. Hur hittar man skulder? Eftersom ett enhetligt system eller förteckning över alla skulder som en person har saknas, kan följande sex källor användas i karläggningen: 1. Personens egna funderingar kring gamla skulder samt inkassobrev Vanligt är att den skuldsatte endast en vag aning om vilka skulder den har. En diskussion förs därför om var och när krediterna togs och om några krav har kommit de senaste åren. 2. Deklaration Deklarationen ger information om taxerad inkomst, tillgångar och skulder. Har den rådsökande inte deklarerat kan det tyda på flerårig 0-taxering eller på att personen är skönstaxerad. Den preliminära slutskattsedeln (den gulrandiga) samt slutskattsedeln visar bland annat vilka ränteutgifter som betalats till olika fordringsägare, vilket ger en indikation på om en skuld kan finnas.

22 22 (78) 3. Upplysningscentralen (UC) UC är ett bankägt kreditupplysningsföretag. De lämnar uppgifter om en persons kreditvärdighet, oftast i samband med en ansökan om lån eller kredit. Företag anlitar även UC för att fastställa om det är meningsfullt att skicka ett ärende till Kronofogden för verkställighet. Företag betalar årligen för denna service, men som privatperson har man rätt att få uppgifter gratis en gång per år. Det räcker med ett personligt brev där man efterfrågar uppgifter om sig själv eller att man registrerar sig på: https://www.minuc.se Jag anhåller härmed om att ett registerutdrag beträffande mig själv översändes till nedanstående adress. Vänligen Namnteckning Namn... Adress:... Postadress:... Persnr.... Upplysningscentralen AB Registerutdrag Stockholm Om man väljer att skicka ett brev måste följande framgå: Namn Adress Personnummer Brevet måste även undertecknas. Svaret från UC visar bland annat uppgifter om taxerad inkomst två år tillbaka, civilstatus, antal aktuella krediter, antal sökta krediter de senaste åren, antalet betalningsanmärkningar och antalet aktuella ärenden hos Kronofogden. UC-utdraget skickas endast till den adress där personen är mantalsskriven. Rådgivaren har ingen möjlighet att få ut uppgifterna oavsett tillgång till fullmakt. 4. Infotorg Kommunen kan köpa tjänster från Infotorg. En handläggarbehörighet krävs och varje förfrågan kostar en fastställd summa. Vid hyresskulder är detta ett mycket bra hjälpmedel. Förutom uppgifter om taxerad inkomst och betalningsanmärkningar, framkommer även en mer detaljerad bild av familjeförhållandena som exempelvis om det finns barn skrivna på adressen. En ny kreditupplysningslag träder i kraft den 1 januari Den nya lagen innebär att den omfrågade kommer att få hem en kopia när en fråga ställs

23 23 (78) angående betalningsanmärkningar, inkomsttaxeringar och fastighetstaxeringar. Lagen föreskriver att den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. 5. Kronofogdens skuldbilder printar Skulder hos Kronofogden och betalningsanmärkningar är offentliga. Uppgifter om en persons samtliga fastställda skulder, som ligger aktiva för verkställighet kan begäras ut utan fullmakt. En förutsättning är att personnumret är känt för den förfrågan gäller. Lämpligast är att begära en sammanställning av både Allmänna mål (A- mål) och Enskilda mål (E-mål), där varje skuld redovisas separat och med uppgift om aktuellt inkassobolag. Vid A-mål kan även uppgift om preskriptionsdatum framgå. Även en begäran om eventuella betalningsförelägganden (BF) kan göras. Det är skulder som skickats in till Kronofogden, men som ännu ej fastställts eller av annan orsak återkallats eller återredovisats till borgenären. Först när ett föreläggande fastställts genom utslag ger det en betalningsanmärkning. Att därför fråga om aktuella BF upp till fem år tillbaka, ger en bra bild av hur skuldsituationen varit även om de aldrig registrerats som en betalningsanmärkning. Detta är särskilt viktigt vid hot om utmätning av bostadsrätter, där ett saneringslån alternativt en utökning av befintliga lån, är den enda möjligheten att rädda bostaden. Ett missat betalningsföreläggande kan leda till att fel lånebelopp ansöks. Därmed faller hela lösningen och boendet går inte att rädda.

24 24 (78) 6. Kronofogdens microfiche I Kronofogdens dataregister finns samtliga fastställda utslag som registrerats tio år tillbaka i en microfich. En begäran kan göras både muntligen och skriftligt. Handläggningstiden är lång eftersom Kronofogden tar fram uppgiften manuellt. En begäran bör därför begäras i undantagsfall. Undantag görs när en eventuell gammal hyresskuld måste fastställas vid ett träningsboende då den kan vara ett hinder vid övertagandet av hyreskontraktet. Här skriver Kronofogden sökresultatet Ring Kronofogdens kundcenter omskulduppgifter. Att ringa teamen kaninnebära att de börjar utmäta inkomst sombehövs för att reglera en hyresskuld. Tel: Hur hittar man skulder? UC Kronofogden Deklarationen Inkassobrev (Microfich)

25 25 (78) Fullmakten En fullmakt är ett krav för att rådgivaren ska kunna inhämta uppgifter från myndigheter och fordringsägare. Den bör endast omfatta uppgifter om den rådsökandes ekonomi. Behövs uppgifter om annat kan särskild fullmakt formuleras. Fullmakten skrivs oftast i bara ett exemplar, då det vore orimligt att skriva upp till stycken. De flesta inkassobolag godkänner dessutom en kopia. ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Datum FULLMAKT Härmed lämnar jag mitt samtycke till att budget- och skuldrådgivare äger rätt att utbyta information och ta del av uppgifter rörande min ekonomi. Underskrift Namnförtydligande Personnummer SID 1(1) Box 88. Besöksadress Slakthusplan 4 T elefo n Fa x

26 26 (78) Faxmallar Ett sätt att underlätta inhämtandet av skulduppgifter är att skicka ett fax. Med tanke på att antalet verksamma inkassobolag på marknaden är många, görs en grundfaxmall, där varje inkassobolags namn och faxnummer läggs in och sparas som ett nytt dokument. På detta sätt finns uppgifterna redan inlagda inför nästa begäran. I faxet anges namn, personnummer och vad som efterfrågas. Dessa fem punkter finns med på alla fax. Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning BU D G E T - O C H S K U L D R Å D G I V N I N G E N EV A MA R Z O C C H E L L I SK Ä R V A L L Datum: Till: Alektum Inkasso AB Till Faxnr: F rå n: Eva Marzocchelli Skärvall Telefon: Faxnr: E-postadress: Antal sidor i nkl denna: 2 AVSEENDE: Kalle Karlsson f Vi håller på med att göra en sammanställning av Kalles skulder varför vi behöver uppgifter om: Totalskuld Kapitalskuld Löpande räntesats När skulden uppstod Solidariskt betalningsansvar Var vänligfaxa eller skicka uppgifterna till undertecknad. Bifogar fullmakt. FAX Eva Marzocchelli Skärvall Budget- och skuldrådgivare Box 81, JOHANNESHOV, Besöksadress: Slakthusplan 4 Tfn vxl: , Fax: E-post: e v a. s k a r v a l s t o c k h o l m. s e Sammanfattande flödesschema vid nybesök Brev med kallelse Nybesök Uppföljning: besök eller telefon Fullmakt Pärmar Beräkna förbehållet Prel. skuldöversikt Överenskommelse

27 27 (78) Det konkreta stöd de rådsökande får av pärmmetoden upplevs oftast som användbar. Följande kommentarer lämnas: Nu måste jag börja lära mina barn Varför har ingen tagit upp det här förut? Varför finns inte det här som ett ämne i skolan? Det här är den bästa hjälpen jag någonsin fått. 3. Dokumentation Som tidigare nämnts är det angeläget att fastställa var i organisationen hyresrådgivningen bör finnas. Även om den är frikopplad från myndighetsutövningen är det viktigt att dokumentationen stämmer överens med socialtjänstens rutiner. Meddelanden om hyresskulder och avhysningar är inkomna anmälningar till socialtjänsten och måste hanteras rättssäkert. Rådgivningen dokumenteras på ett sådant sätt att även kollegor på andra enheter kan få information om att den rådsökande har kontakt med hyresrådgivningen för att inte riskera dubbelarbete och att insatsen inte beaktas vid andra insatser. Hyresrådgivarens arbete underlättas av att ha behörighet till social-tjänstens dokumentationssystem, för att göra anteckningar och inhämta uppgifter om till exempel försörjningsstöd utgår. En första inkommande information med uppgift om uppsägningen från hyresvärden görs liksom anteckningar om fortsatta insatser. Skulduppgifterna sparas i Boss, vilket anges i socialtjänstens dokumentationssystem. Arbetet med personer försökslägenheter avser en frivillig rådgivning och är därmed inte myndighetsutövning. I dessa ärenden används enbart Boss. IT-stöd som behövs: Infotorg personrapport Boss 10 Kommunernas olika socialregister som exempelvis Paraplyet, Pro Capita osv. 10 Konsumentverkets dataprogram.

28 28 (78) Förvaring av handlingar Rutiner för hur hyresskuldshandlingarna ska förvaras utformas tillsammans med arbetsledaren utifrån den organisation budget- och skuldrådgivare tillhör. En hyresskuld är dock alltid en inkommen anmälan där en förhandsbedömning måste göras, vilket är en uppgift som ligger inom socialtjänsten. Inom vår egen organisation ser rutinerna ut som nedan: Alla inkomna anmälningar om hyresskulder som kommer till budget- och skuldrådgivningen registreras som en inkommande information i socialtjänstens dokumentationssystem. Där förs löpande anteckningar tills en bedömning görs att ärendet inte ska aktualiseras inom socialtjänsten, till exempel på grund av att hyresgästen själv löst sin situation eller att ärendet endast ska handläggas genom frivillig budget- och skuldrådgivning. Parallellt med ovanstående kan även en budget- och skuldrådgivningsakt läggas upp, för att påbörja en ekonomisk utredning för personer som varit på besök och undertecknat en fullmakt. Eftersom det till en början inte går att förutsäga hur hyresskulden ska lösas sker dubbel dokumentation. Förslagsvis kan löpande anteckningar ske i socialtjänstens dokumentationssystem och beräkningar och skuldsammanställningar i Boss. Inkomna anmälningar som varken leder till en utredning eller budget- och skuldrådgivning insorteras åter i diarium. Fullmakt Fullmakten läggs i en plastficka. Fullmakten är en värdehandling. Sekretess Ingen obehörig har tillgång till uppgifterna och inga kontakter tas utan fullmakt eller att den skuldsatte godkänt detta. Olika lagrum reglerar sekretessen för budget- och skuldrådgivning, beroende på om den är organiserad under socialtjänsten eller inte. För enkelhetens skull kan man oavsett placering utgå från principen säg ingenting utan den enskildes tillstånd. Inmatning i Boss Två eller fler Boss-filer används för varje person. En statistikfil som innehåller uppgifter om hur situationen var när ärendet aktualiserades och en så kallad ärendefil, där alla löpande ändringar kan göras efter hand. Arbetsfilen blir ett pedagogiskt instrument, då den visar på nya reviderade skulduppgifter, nytt betalningsutrymme osv.

29 29 (78) Statistikfil: Så här kan en skuldöversikt se ut när rådgivningen påbörjas. STATISTIKFIL Skulder Skuld kr Kapitalskuld kr Summa Skattekontot tax Skattekontot tax Brottsofferfonden 2 st Böter Underhållsstöd Brottsoffermyndigheten Preem Finans Euroshell OK-Q Folksam Portfolia Holding (Hoist Kredit) AK Kontotjänst (Stockholm energi) Stockholms stad Alektum Finans Svensk Adressändring Öppenvård Slutenvård Tandvård Sjukresa Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen P-bot A-målen läggs alltid in först eftersom de preskriberas och att skatten har högre prioritet vid utmätning. Detta ger en samlad bild av skulderna till det allmänna. Endast skatten läggs in årsvis, övriga summeras efter typ av fordran för att spara utrymme. Öppenvård till samma landsting läggs samman för att se om det finns möjlighet till frikort. Jämförs med åren som skulden uppstått. Arbetsfil: Skulder plockas successivt bort efter att de har betalats, preskriberats eller av annan anledning försvunnit. Den rådsökande kan på ett pedagogiskt sätt se hur antalet skulder minskar i förhållande till hur det såg ut vid rådgivningens början. ARBETSFIL Skulder Skuld Kapitalskuld kr kr Summa Skattekontot tax Skattekontot tax Brottsofferfonden 2 st Böter Underhållsstöd Brottsoffermyndigheten Preem Finans Euroshell OK-Q Folksam Portfolia Holding (Hoist Kredit) AK Kontotjänst (Stockholm energi)

30 30 (78) Statistik Statistik som registreras i Boss överförs årligen till konsumentverket för deras rapporter om skuldsituationen i landet. För att kunna sammanställa hur många invånare inom kommunen som berörs av hyresskulder och avhysningar årligen, statistikförs hyresskuldsoch avhysningsmeddelanden med fördel i socialtjänstens dokumentationssystem. Nybesöks-kit Färdigställ en mapp med plastfickor med följande dokument före besök: Fullmakt Färdigskrivna brev till UC Överenskommelsen Månadsbudget (blankett) Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna Telefonnummer till hyresvärdarna och deras inkassobolag Jämförelse mellan förbehållsbeloppet och försörjningsstödsnormen 11 Eftersom budget- och skuldrådgivningens arbete till stor del består av administrativa uppgifter besparas mycket tid genom att ha tydliga arbetsrutiner, mallar och statistikfiler för att underlätta dokumentation och kommunikation. Kronofogdens förbehållsbelopp 2010 ensamstående 4 482:- sambo /gifta 7 405:- barn 0-6 år 2 378:- barn från 7 år 2 737:- Tillkommer grundhyran, Sl-kort om man arbetar, färdtjänst, ev. kosttillägg, barnomsorgsavgift, underhåll, medicin- och läkarkostnader, hemtjänst, A-kassan. Betalningsutrymmet: Skillnaden mellan nettoinkomster inkl. bidragen och KFM:s förbehållsbelopp. Normen för försörjningsstöd i Stockholms kommun 2010 ensamstående 3 680:- sambo 6 050:- barn 0-3 år 2 130:- barn 4-6 år 2 130:- barn 7-10 år 2 350:- barn år 2 660:- barn år 2 960:- barn år 2 990:- Tillkommer bl a grundhyran, SL-kort om man arbetar eller är aktivt arbetssökande, fackföreningsavgift/a-kasseavgift, barnomsorgsavgift, hemtjänst, el/gas, hemförsäkring, kosttillägg, läkarvård och medicin, akut tandvård, umgänge med barn. Prisbasbeloppet: :-. December 2009/Liisa A. 11 Utarbetad av Liisa Anzengruber och Eva Marzocchelli Skärvall

31 31 (78) 4. Hyresskulder I arbetet med personer som sagts upp från sin bostad på grund av hyresskuld eller avhysning är det angeläget att vara väl insatt i Jordabalkens (JB) 12:e kapitel, även kallad Hyreslagen. 4.1 Uppsägningsgrunder vid hyresskulder En hyresskuld är den vanligaste grunden för uppsägning. Hyresgästen kan ha allt från en till flera obetalda hyror. Om en hyresgäst i en bostadslägenhet, är mer än en vecka försenad med sin hyresinbetalning efter förfallodatumet, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid: hyresrätten är då förverkad enl. JB 12:42. Hyresvärdarna handlägger uppsägningsförfarandet på olika sätt. Detta beror bland annat på om de har en egen inkassoavdelning eller om de anlitar ett externt inkassobolag. Bostadsrättsföreningar anlitar många gånger ett separat företag för den ekonomiska förvaltningen, som i sin tur anlitar ett inkassobolag för kravhanteringen vid obetalda hyror. Även juridiskt ombud kan användas. 4.2 Uppsägningsförfarandet Hur lång tid tar det innan man blir uppsagd? Tiden varierar beroende på vem som är hyresvärd men inom de allmännyttiga hyresföretagen och inom många privata hyresvärdar gäller följande: En hyra förfaller till betalning den 30:e i månaden. Om inte hyran är betald inom sju dagar har hyresvärden laglig rätt att säga upp hyresgästen. Oftast skickas en påminnelse ut efter två veckor. Är inte hyresskulden betald i samband med nästkommande hyresinbetalning sägs hyresgästen vanligtvis upp Vad händer under uppsägningstiden? Alla hyresvärdar har egna rutiner, varav den vanligast förekommande är: Hyresgästen får ett brev med en uppsägning som ska delges. Brevet kan vara rekommenderat. Efter undertecknad delgivning har hyresgästen tre veckor på sig att betala skulden alternativt att kommunen meddelar att de åtar sig att reglera hyresskulden. Om skulden betalas inom tre veckorsperioden återvinns besittningsrätten. En fördröjd delgivning kan leda till att skulden hinner betalas och en betalningsanmärkning undviks. En hyresgäst som inte kan delges söks av en delgivningsman, vilket ger ökade kostnader.

32 32 (78) Kommunen får en kopia på uppsägningen av hyresvärden, vilket är ett krav för att uppsägningen ska vara giltig. Socialtjänsten skickar därefter ett informationsbrev till hyresgästen alternativt erbjuder en besökstid. I vissa fall önskar hyresvärden delgivningen i retur för att på så sätt ha fastställt att socialtjänsten tagit del av uppsägningen. Syftet med återvinningstiden och att socialnämnden underrättas är att om möjligt undvika en avhysning. Kommunen får en viktig roll i och med att den genom anmälan får information om hyresskulden och därmed har möjlighet att agera. Kronofogden får hyresvärdens ansökan om vanlig handräckning; avhysning på grund av bristande hyresinbetalning.

33 33 (78) Exempel på uppsägningsmeddelande BOSTADSFÖRETAGET Kalle Karlsson Kungsgatan Bandhagen Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av försummad hyresbetalning Hyresvärd: Bostadsföretaget, Box 333, STOCKHOLM Hyresgäst: Kalle Karlsson, Kungsgatan 66, BANDHAGEN Den förhyrda lägenhetens storlek: 2 rum och kök Belopp som hyresgästen skall betala för att återvinna hyresrätten, med angivande av förfallodag: Period Förfallodag Belopp Mars hyra :- April hyra :- Exempel på handräckning av hyresvärd tillsammans uppgående till 9 344:- att betalas inom tre veckor efter mottagande av uppsägningen. Härutöver har hyresgästen att betala ränta från respektive förfallodag motsvarande Riksbankens referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Hyresgästen har förverkat sin rätt till lägenheten enligt JB 12:42 första stycket, eftersom hyresgästen dröjt mer än 7 dagar efter förfallodagen med att inbetala hyra. Anvisning för hyrans betalning: hyran skall inbetalas på hyresvärdens plusgiro eller bankgiro Stockholm BOSTADSFÖRETAGET Anna Andersson, Bostadsföretaget Socialnämndens kopia Kronofogden Enheten för summarisk process Box VISBY Ansökan om vanlig handräckning (avhysning p.g.a. bristande hyresinbetalning) Hyresvärd: Bostadsföretaget, Box 333, STOCKHOLM Hyresgäst: Kalle Karlsson, Kungsgatan 66, BANDHAGEN Den förhyrda lägenhetens storlek: 2 rum och kök Period Förfallodag Belopp Mars hyra :- April hyra :- Yrkande: - att kronofogdemyndigheten förordnar att svaranden avhyses från ovan angivet hyresobjekt samt tillhörande förråd på egen bekostnad, utan hinder av att utslaget inte vunnit laga kraft. - att svaranden förpliktigas ersätta sökandens kostnader i målet enligt nedan Grund: - att svaranden har icke erlagt ovan angivet hyresbelopp. Mer än en vecka har förflutit efter förfallodagen. Dröjsmålet är inte av ringa betydelse. Hyresrätten är därför förverkad. Ansökningavgift: 300:- Eget arbete/ ombuds arvode 375:- Delgivningskostnader 800:- Verkställighet: Begär verkställighet Begär inte verkställighet Stockholm Anna Andersson, Bostadsföretaget Här kan hyresvärden välja att kryssa i om verkställighet ska begäras eller inte.

34 34 (78) 4.3 Fastställande av exekutionstitel: För att kunna driva en hyresskuld till avhysning måste hyresvärden ha en fastställd exekutionstitel: dom, utslag, beslut eller annan handling, som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet. Det finns olika sätt att gå tillväga och dessa är de vanligaste: Kronofogden får en ansökan om betalningsföreläggande av hyresvärden. Den kan avse både hyresskuld och verkställighet avseende själva vräkningen. Båda grunderna kan ge hyresgästen en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. Hyresvärden avgör vilken grund som ska avses genom sin ansökan. Den så kallade summariska processen inleds. Om hyresgästen inte går att delge återhänvisas ärendet vanligtvis till hyresvärden som då avgör om ärendet ska drivas vidare till exempelvis tingsrätten. Exekutionstitel är här liktydigt med ett utslag. Tingsrätten. Hyresvärden skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Detta används oftast när hyresgästen inte gått att delge, men även om man vill att ett ärende ska omfatta både en aktuell hyresskuld och efterföljande obetalda hyror. Hyresvärden kan sedan skicka domen till Kronofogden och begära verkställighet av avhysningen. Exekutionstitel är här lika med en dom. Hyresnämnden används sällan när det enbart rör sig om en hyresskuld utom vid upprepade försenade hyresinbetalningar, störningar, olaga andrahandsuthyrningar. Exekutionstiteln är här lika med ett beslut. 4.4 Upprepade bristande hyresinbetalningar enligt JB 12:46 Om en hyresgäst vid flera tillfällen betalar hyran sent kan den bli uppsagd på grund av bristande hyresinbetalningar. Denna uppsägningsgrund är mindre vanlig än den avseende en aktuell hyresskuld enligt JB 12:42. Uppsägningen känns igen genom att ett angivet datum finns utsatt då hyresgästen senast måste avflytta. Uppsägningen har oftast föregåtts av att hyresvärden skickat ett varningsbrev till hyresgästen och informerat om att fortsatta försenade inbetalningar kan leda till uppsägning. Lagen är här inte tvingande utan hyresvärden får själv avgöra hur den vill agera Uppsägningsförfarandet Vad händer under uppsägningstiden?

35 35 (78) Hyresgästen får ett brev med uppsägningen och ett angivet datum för avflyttning. Brevet kan vara rekommenderat. Hyresgästen har ingen tidsperiod för att rätta till problemet till skillnad vid en hyresskuld. Det finns inte någon lagstadgad rätt till återvinning efter uppsägningen. Allt hänger på hyresvärdens goda vilja. Kommunen kan eventuellt få en kopia på uppsägningen men hyresvärden har ingen informationsplikt enligt hyreslagen. Ett meddelande lämnas endast om det ingår i värdens egna rutiner. Om kommunen får information skickas ett informationsbrev till hyresgästen alternativt att en besökstid inbokas. Hyresnämnden blir inkopplad om hyresgästen inte självmant flyttar på angivet datum enligt uppsägningen. Hyresvärden skickar en ansökan till hyresnämnden för att få saken prövad. Nämnden kallar både hyresvärd och hyresgäst, med eventuellt ombud, till ett sammanträde där bägge parter från lägga fram sin sak. Hyresnämnden fattar efter överläggning ett beslut i ärendet som parterna måste följa. En hyresgäst som vidtagit åtgärder för att korrigera sitt agerande genom att exempelvis ordna autogiro eller egna medel kan i vissa fall få fördel av detta i hyresnämnden.

36 36 (78) Exempel på uppsägningsmeddelanden från en hyresvärd BOSTADSFÖRETAGET Kalle Karlsson Kungsgatan BANDHAGEN Uppsägning av hyresavtal Hyresvärd: Bostadsföretaget, Box 333, STOCKHOLM Hyresgäst: Kalle Karlsson, Kungsgatan 66, BANDHAGEN Bostadsföretaget säger härmed upp hyresavtalet beträffande den bostadslägenhet Ni hyr av bolaget på Kungsgatan 66 i Bandhagen, fastigheten Granen 3. Utsatt datum för när hyreskontraktet upphör gälla. Avtalet upphör att gälla den 31 augusti Anledningen till uppsägningen är bristande hyresbetalningar. Om Ni inte godtar denna uppsägning och avflyttar från lägenheten kommer Bostadsföretaget att hänskjuta ärendet till hyresnämnden i Stockholm för prövning. Stockholm Anna Andersson, Bostadsföretaget

37 37 (78) 4.5 Den vanligaste gången vid uppsägningar Hyresskuld (JB 12:42) Upprepade hyresskulder (JB 12:42) Uppsägning skickas till: - Hyresgäst - Kronofogden (UTSLAG) - Socialtjänsten Hyresgästen har tre veckor på sig att återvinna hyresrätten efter delgivning, antingen på egen hand eller genom kommunen. Uppsägning skickas till: - Hyresgäst - Socialtjänsten Parallellt skickas en stämningsansökan till: - Tingsrätten (DOM) Varningsbrev skickas till hyresgästen. En uppsägning av hyreskontraktet med angivet flyttdatum skickas till hyresgästen. Hyresrätten är förverkad till hyrestidens utgång Hyresrätten är förverkad. Hyresvärden begär verkställighet av avhysning med stöd av UTSLAG (eller DOM). Hyresgästen flyttar inte utan bor kvar efter att avflyttningsdatumet har passerat. Hyresgästen flyttar enligt angivet datum på uppsägningen. Kronofogden underrättar först hyresgäst om att ärendet inkommit och meddelar sedan avhysningsdatum till: - Hyresvärd - Hyresgäst - Socialtjänsten Ärendet överförs till hyresnämnden, som fattar ett BESLUT. Ärendet handläggs fortsättningsvis på samma sätt som vid hyresskuld JB 12:42. SOCIALTJÄNSTEN kan fortfarande agera i kontaken med hyresvärden och KFM för att förhindra en avhysning. Hyresgästen avflyttar självmant och lämnar tillbaka nycklarna för att undvika en betalningsanmärkning för avhysning. Ev. hyresskuld kvarstår. AVHYSNING En representant från socialtjänsten bör närvara tillsamman med KFM.

38 38 (78) Nedanstående schema visar när kommunen ska få information om en uppsägning eller inte från en hyresvärd, enligt hyreslagstiftningen När får socialtjänsten information? Orsak till vräkning Före uppsägning Vid uppsägning Tid för rättelse Dröjsmål med hyran vilket lett till att hyresrätten är förverkad. Hyresavtalet sägs upp i förtid. JB 12:42 X Tre veckor. Hyresgästen kan själv betala skulden eller att socialnämnden går in enl. JB 12: 44 Dröjsmål med hyran. Ej skyldighet att informera Ingen möjlighet till rätt- Man sägs upp till hyrestidens utgång och får bo kvar under uppsägningstiden. socialnämnden. telse. JB 12:46 Skiss utifrån Pia Kjellboms (doktorand vid Stockholms universitet) föreläsning vid Sociala missionen i Stockholm

39 39 (78) 5. Kronofogdens organisation och handläggningsrutiner Kronofogden är den myndighet som rådgivaren som regel har mest kontakt med. En god förståelse för Kronofogdens organisation och vad varje avdelning gör, underlättar därför arbetet med hyresskulder och utmätningar av bostadsrätter. Beroende på var ärendet handläggs kan rådgivaren göra en snabb bedömning om i vilken fas ärendet befinner sig, vilket ger möjlighet att kunna agera snabbare och mer effektivt. Nedan beskrivs Kronofogdens organisation och handläggningsrutiner kortfattat 12. Kronofogden är sedan 2008 en självständig myndighet som leds av en rikskronofogde. Kontoren finns på ett 50-tal olika platser i Sverige och har olika ansvarsområden. Större städer har oftast sin verksamhet samlad till ett kontor medan mindre orter hänvisas till flera kontor inom regionen beroende på ärendets karaktär. Kronofogden ansvarar för betalningsförelägganden, indrivning av skulder och fastställande av utslag, handräckning vid bland annat hyresskulder, ansökningar om skuldsanering, tillsyn vid konkurser och förebyggande kommunikation. Varje avdelning kallas process. Organisationen kan beskrivas enligt följande: Rikskronofogde 1. Kundprocess/ Kundcenter 2. Summariskprocess/ SUPRO (betalningsföreläggande) 3. Verkställighetsprocess ( indrivningen ) 4. Skuldsaneringsprocess 5. Förebyggande kommunikationsprocess 6. Konkurstillsynsprocess Vid arbetet med hyresskulder och träningsboenden har rådgivaren främst kontakt med avdelningarna 1 3. Därför beskrivs endast dessa avdelningar närmare. Kundcenters kommunikatörer sitter på fem orter i Sverige och svarar på allmänhetens och fordringsägarnas frågor. En persons skulduppgifter är 12 För mer information, se

40 40 (78) offentliga, men personnummer krävs. Följande uppgifter lämnas ut per telefon, brev eller fax: Aktuellt skuldsaldo d.v.s. aktuella ärenden för utmätning Tidigare registrerade skulder (3 4 år tillbaka) Beställning av microfiche Ansökningar om betalningsförelägganden (pågående och avregistrerade) Förbehållsberäkning vid ev. utmätning. 5.1 Summariska processen Avdelningen för den summariska processen benämns både som SUPRO och betalningsföreläggande (-enheten), vilket kan vara förvirrande. Här fastställs följande ansökningar: Betalningsföreläggande Avser endast krav av pengar som till exempel obetalda skulder, underhåll och skadestånd. För att ett inskickat krav från en borgenär ska vara giltigt, måste det framgå vilket kapitalbelopp som avses, förfallodatum och vilken ränta som löper. Handräckning Det är en form av verkställighet där grunden inte avser betalning, utan avhysning/vräkning, bortförande av fordon, verkställande av förbud mm. Ordet handräckning kommer av att Kronofogden räcker en hjälpande hand. OBS: Att en handräckning fastställs är inte detsamma som att den verkställs. Det är enbart beslutet om handräckning som handläggs av den summariska processen. Genomförandet av beslutet sker inom verkställighetsprocessen /indrivningen först när sökanden begär verkställighet. Arbetsuppgifterna är delegerade från tingsrätten till Kronofogden. Går en gäldenär inte att delge eller att kravet bestrids inom utsatt tid, sker den fortsatta handläggningen hos tingsrätten, om borgenären väljer att driva ärendet vidare. Grundtanken med delegeringen är att den som har ett civilrättsligt anspråk på ett enklare sätt ska få hjälp att driva in sin fordran. Det vore ohanterligt och samhällsekonomiskt ofördelaktigt, om alla ärenden fördes till Tingsrätten, med tanken på antalet ansökningar som lämnas in varje år. Hela handläggningen sker skriftligt och möjligheten att lägga fram bevis är begränsad. Kronofogden ska inte pröva om kravet är riktigt, utan ska kräva

41 41 (78) gäldenären enligt den begäran som lämnats in. En ansökan behöver inte innehålla kopior på skuldebrev eller leasingavtal utan det räcker med en skriftlig begäran där själva kravet specificeras. OBS! Vid en hyresskuld kan en begäran till Kronofogden innehålla både en ansökan om betalningsföreläggande avseende obetald hyra men även en ansökan om handräckning. Oftast finns begäran i samma föreläggande men handläggs som två separata ärenden. Hyresvärden väljer att använda sig av detta förfarande för av spara tid. 5.2 Handläggning av ansökningar om betalningsföreläggande Föreläggande och delgivning Efter en ansökan från borgenären skickar Kronofogdens handläggare inom två dagar ett föreläggande och ett delgivningskvitto till gäldenären. Ärendet läggs under bevakning och är delgivningen inte undertecknad och returnerad inom tio dagar skickas en påminnelse. Därefter läggs ärendet återigen under bevakning i cirka en vecka för att sedan lämnas till en delgivningsman. Delgivning via delgivningsman Delgivningsmannen har till uppgift att försöka nå gäldenären både i hemmet, via arbetsgivare, men även genom släkt och grannar. Kan det styrkas att gäldenären verkligen bor i bostaden, men att personen inte öppnar dörren, kan spikning ske. Efter beslut av en jurist inom Kronofogden kan gäldenären anses delgiven genom att delgivningen läggs i brevlådan. Bestridande av skuld Att skriva under en delgivning är ett bevis på att kravet kommit gäldenären tillhanda, inte att kravet godkänts. Ett bestridande måste ske inom tio dagar i annat fall har kravet godkänts. E-post och fax kan även användas om tiden snart har går ut. Ärendenummer och vad saken gäller måste anges. Är en skuld felaktig bör därför ett bestridande skickas in vid samma tidpunkt som delgivningen skrivs under. Risken är annars stor att bestridandet inte kommer in i tid.

42 42 (78) Återvinning Kronofogden har ingen rätt att ändra innehållet i eller ta bort en fastställd skuld. Utslaget fattas utifrån den ansökan en borgenär gör. En omprövning kan endast ske om: grunden för kravet är felaktigt Kronofogden handlagt ärendet på felaktigt sätt, ex. genom felaktig delgivning annat fel Är handläggningen korrekt men gäldenär i efterhand vill få saken prövad, exempelvis med hänsyn till att det saknas grund kravet, måste ärendet föras tillbaka till borgenären. All kommunikation förs då med fordringsägaren eller dess ombud. Exempel: en privatskola krävde ett 13-årigt barn på obetald terminsavgift. Kravet var ställt på barnet, trots att denne inte hade juridisk rätt att ingå avtal och att val av privatskola ansågs ligga inom föräldrarnas ansvarsområde. Det var inte Kronofogdens sak att pröva innehållet, utan de fastställde skulden i och med att modern skrev under delgivningen. Barnet fick en betalnings- anmärkning. I efterhand tillskrevs skolan som valde att återkalla ärendet från Kronofogden, för att därefter överföra kravet på modern. En särskild ansökan hos UC gjordes för att få bort betalningsanmärkningen, då det inte görs per automatik om ett utslag är felaktigt. Fastställande av skuld Kan en gäldenär inte delges, avvisas vanligtvis ärendet av Kronofogden (se ovan angående spikning). Borgenären kan vid vanliga betalningsförelägganden och vid handräckning vända sig till tingsrätten för stämning. Infinner sig inte gäldenären meddelas en tredskodom, vilket innebär att en dom avkunnas trots att en part inte infunnit sig till förhandlingen. Gäldenären kan efter tredskodom ansöka om återvinning. Målet kan då möjligen tas om och gäldenären får ny möjlighet att yttra sig i ärendet. Bestrids inte kravet ska kronofogden meddela utslag, vilket är borgenärens bevis på att denne har rätt att kräva in en skuld. Kreditupplysningsföretagen har tillgång till Kronofogdens utslag och registrerar en betalningsanmärkning, som sedan ligger kvar i tre år från den dagen skulden reglerats. Borgenären kan sedan med stöd av utslaget begära verkställighet.

43 43 (78) Till skillnad från en vanlig fordran måste en hyresskuld vara fastställd med utslag inom två år från det att hyresgästen avflyttade från bostaden. Finns inget utslag kan preskription hävdas. Återkallande Betalas ett krav helt eller delvis inom tio dagar från det att delgivningen undertecknades återkallas hela eller delar av ärendet enligt Kronofogdens rutiner. Vid full betalning fastställs inget utslag och därmed registreras inte heller någon betalningsanmärkning. Ett kvitto på betalningen bör därför mejlas eller faxas samma dag till både Kronofogden och borgenären med tanke på bankernas handläggningstid. En borgenär/hyresvärd har alltid möjlighet att helt eller delvis återkalla ett ärende. Gäldenären måste då kunna åberopa synnerliga skäl eller kunna visa att betalning skett.

44 44 (78) Nedan visas ett flödesschema över hur ett ärende hanteras inom Kronofogden: Ansökan lämnas till Kronofogden Föreläggande skickas för delgivning Svaranden delges Delgivning misslyckas 10 dagar 2 veckor Svaranden bestrider Svaranden bestrider inte Partdelgivning erbjuds vilket innebär att sökanden själv får möjlighet att delge Bestridande till sökanden UTSLAG Sökanden antar erbjudanden om att delge Sökanden hör inte av sig Laga kraft efter en månad Lämnas till Tingsrätten Sökanden begär inte att ärendet ska lämnas till Tingsrätten Delgivningen misslyckas Målet avskrivs Omarbetad version av Kronofogdens skrift KFM 926 utgåva

45 45 (78) 5.3 Verkställighetsprocessen Verkställighetsprocessen benämns vanligtvis verkställigheten eller indrivningen. Avdelningen som handlägger ärendena är indelad i team, som arbetar i områden indelade efter postnummer. Hyresrådgivningen inom en kommun kan ha samarbete med flera olika team beroende på gäldenärernas adresser. Indelningen finns på Kronofogdens hemsida. Handläggarna inom teamen arbetar både inne och ute på fältet och kallas kronoinspektörer. Kronofogdarna är teamens jurister som handlägger mer omfattade juridiska beslut som invändningar mot verkställighet, preskriptionsavbrott och överklaganden av beslut. Verkställigheten handlägger bland annat följande ärenden: Beräkning av förbehållsbelopp och utmätning Verkställa avhysningar Exekutiv försäljning av utmätt egendom exempelvis bostadsrätt, bil och båt Tvångsförsäljning av bostadsrätter Beräkning av förbehållsbelopp och utmätning Kronoinspektörerna har till uppgift att verkställa de fastställda besluten, med fokus på att göra så lite skada som möjligt för den enskilde. Det kallas utmätningsordning 13. Tillgångsundersökning En tillgångsundersökning görs genom en genomgång av tidigare kontrolluppgifter som inkomster och tillgångar i form av bankmedel, bilar, fastigheter med mera. En förbehållsbeloppsberäkning görs som får ligga till grund för bedömningen om skulden kan regleras genom enbart löneutmätning inom tre månader. Huvudregeln är att om en skuld kan betalas via utmätning av inkomst, bankmedel med mera ska inga vidare åtgärder göras. Turordningen vid utmätning är: Kontanter ( pengar på fickan ) Bankmedel Löneutmätning (kan skulden lösas på tre till fyra månader) Fondandelar och aktier Övrig lös egendom (bostadsrätt, bilar, föremål i hemmet mm) 13 Se även Handboken för Utmätning

46 46 (78) Fast egendom (fastighet) Skepp, tvistiga fordringar m.m. Förbehållsbeloppsberäkning För att kunna utreda om en person har ett betalningsutrymme, skickar kronofogden bland annat ett brev till gäldenären med en begäran om en inkomstredogörelse. Svarar inte gäldenären fastställs ett belopp utifrån en schablonberäkning på de uppgifter Kronofogden inhämtat från exempelvis arbetsgivare, försäkringskassa och A-kassa. Kronofogden frågar hyresvärden om hyran. Beslutet om utmätning skickas till arbetsgivaren och försäkringskassan som i sin tur gör ett månatligt avdrag på nettoinkomsten. Beslutet gäller tills Kronofogden meddelar annat. Arbetsgivaren har ingen laglig rätt att kringgå beslutet. En rättelse av ett felaktigt förbehållsbelopp görs skriftligen till Kronofogden med stöd av verifikationer. Ett nytt beslutet fattas med mycket kort handläggningstid och gäller sedan direkt från beslutsdatumet. En mindre förskjutning kan ske på grund av postgången. Är det angeläget att exempelvis arbetsgivaren får kännedom om nytt beslut kan detta faxas direkt från kronofogden om en begäran görs. Anstånd och återbetalning av utmätning När utmätning sker skickas det utmätta beloppet först till Kronofogden. Därefter skickas summan inom loppet av några dagar till respektive fordringsägare. För att behålla eller återfå en felaktig utmätning, måste Kronofogden kontaktas omgående, helst i innan utmätningen hunnit verkställas. Så snart fordringsägarna fått tillgång till pengarna går de inte att återkalla. Anstånd med utmätning i inkomst för att betala en hyresskuld kan godkännas av Kronofogden endast om hyresskulden uppstod innan förbehållsbeslutet fastställdes. Har en gäldenär haft utmätning för samma tid som den har en hyresskuld, har den enligt Kronofogdens regler redan fått förbehålla sig hyran och kan därför inte få göra det en gång till.

47 47 (78) Vid utmätning gäller: En tillgångsundersökning görs En inkomstredogörelse lämnas in av gäldenären En förbehållsberäkning görs oavsett om gäldenären svarar eller ej Särskilt undantag i utmätningen kan göras för hyresskuld, glasögon, tandvård. Avbetalningsplan och kostnadsförslag krävs Utmätningsbeloppet läggs i första hand på kostnader, ränta och därefter på kapitalet A-målen har oftast företräde före E-målen Utmätningen pågår 12 månader om året tills skulden är betald Avhysning En exekutionstitel är en förutsättning för att en hyresvärd ska kunna begära verkställighet av en avhysning/handräckning. Utslaget, domen eller beslutet är oftast giltig under sex månader. Värden har laglig rätt att använda dem under denna period utan att behöva göra om hela uppsägningsprocessen. Passeras tidsgränsen och hyresgästen kan visa att den fortsatt att betala hyran till hyresvärden, som tagit emot pengarna som hyresinbetalning, återfås besittningsrätten då ett nytt hyresförhållande anses ha uppstått. Hyresgästen meddelas och delges avhysningsdatum av Kronofogden. Hyresgästen har sedan en vecka på sig att skriva under delgivningen. Hör den inte av sig försöker kronoinspektören att få personlig kontakt. Inspektören både ringer och åker hem till bostaden och öppnar ingen läggs ett slutet brev och ett öppet brev i brevlådan. Det öppna brevet lämnas särskilt för att få kontakt med en eventuell andrahandshyresgäst. Kontakter tas även med arbetsgivare och andra anhöriga då det anses av största vikt att svaranden bereds tillfälle att yttra sig. När Kronofogden får en begäran om verkställighet från hyresvärden, fastställs datum och klockslag för avhysning. Datumet brukar vanligtvis ligga två till tre veckor fram i tiden. Kommunen underrättas om avhysningsdatum. Anstånd Anstånd avseende verkställighet av avhysning ges alltid av en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Anståndet gäller i högst sex månader, därefter måste processen tas om. Beviljas anstånd kräver hyresvärden oftast att hyresskulden ska betalas i sin helhet eller att den ska avbetalas under anståndstiden. Vanligt är att ett så kallat korttidskontrakt, även kallat 1+1 kontrakt, undertecknas. Kontraktet förlängs med en månad i taget under

48 48 (78) förutsättning att hyresgästen sköter sina åtaganden. Efter ett till två år återgår hyreskontraktet vanligtvis till ett med full besittningsrätt. Exempel på vilka parter, som kan vara inblandade i ett ärende: - Hyresgäst - Hyresvärd/Bostadsrättsförening - Brf:s ekonomiska förvaltare - Inkassobolag - Kronofogden - God man/förvaltare - Äldreomsorgen - Socialtjänst - Anhöriga - Hyresgästföreningen - Psykiatrin - Kreditgivare vid bostadslån - Ombud både från hyresvärd och hyresgäst Avhysningsdagen Vid en avhysning är många parter och personer närvarande: Kronofogden Hyresvärd Hyresgästen Låssmed Socialtjänsten ( i vissa fall) Vid angivet klockslag påbörjas avhysningen oavsett om hyresgästen är närvarande eller inte. När avhysningen påbörjas får hyresgästen packa det allra nödvändigaste innan lägenheten stängs genom låsbyte. Tidigare bokade Kronofogden oftast en flyttbil till själva avhysningen, vilket man slutat med eftersom många hyresgäster redan flyttat på egen hand utan att meddela sig. Om en flyttbil behövs för kvarvarande inventarier, bokas den först någon dag senare. Vid en avhysning magasineras eventuella kvarlämnade tillhörigheter i tre månader genom Kronofogdens försorg. Därefter slängs de eller lämnas till försäljning. Staten står för magasineringskostnaden. Det finns möjlighet att hämta ut hela eller delar av tillhörigheterna under magasineringstiden, mot betalning av magasinskostnad.

49 49 (78) Flytta frivilligt och undvika anmärkning Om en hyresgäst redan har packat, städat och flyttat vid avhysningsdagen sker i stort sett bara ett låsbyte. För att undvika en betalningsanmärkning för avhysning, vilket ses som en allvarligare grad av anmärkning inför framtida boenden, krävs att hyresvärden meddelas och att nycklarna lämnas in. Hyresvärden drar då tillbaka sin begäran om handräckning eftersom detta inte är aktuellt längre, medan en eventuell kvarvarande hyresskuld ligger kvar för utmätning. Återkallande av avhysning En hyresvärd kan helt eller delvis återkalla ärendet från Kronofogden ända fram till den stund låssmeden byter lås. Återkallelsen avser då vanligtvis avflyttningen, d.v.s. handräckningen, medan kravet om utmätning för obetald hyra ligger kvar. För att hyresvärden ska gå med på detta krävs oftast en insats från socialtjänsten eller anhörig som kan gå god för att situationen inte upprepas Exekutiv försäljning och tvångsförsäljning av bostadsrätt Skuldsatta personer som tar kontakt med budget- och skuldrådgivare på grund av att de riskerar att förlora sin bostadsrätt genom exekutiv- eller tvångsförsäljning blir allt vanligare. I båda fallen handlar det om att en bostad utmäts/säljs genom Kronofogdens försäljningsteam, som finns på fem olika platser i landet. Situationerna är olika för de två försäljningssätten. 1. Exekutiv försäljning En bostadsrättsinnehavare som har förfallna skulder hos Kronofogden, oavsett om dessa är knutna till bostaden eller inte, och skulden inte kan regleras med löneutmätning inom tre månader, riskerar att bostadsrätten säljs exekutivt. Handläggningstiden från en ansökan om försäljning till att fastigheten är såld är vanligtvis fyra månader. Indrivningsenheten gör en första tillgångsundersökning och värdering av bostaden. Finns ett övervärde när bostadsrelaterade skulder är reglerade, som till exempel avgifter till bostadsrättsföreningen och krediter med bostaden som säkerhet, skickas ärendet till försäljningsteamet för omedelbar försäljning. En auktoriserad mäklare anlitas för en mer exakt värdering. Släpper inte ägaren in värderingsmannen anlitas låssmed. Kostnaderna läggs på gäldenären. Den kommande försäljningen kungörs på Kronofogdens hemsida/auktionstorget, dagspress, (när det gäller bostadsrätter) och (när det gäller fastigheter). Visning av bostaden sker en till två veckor före auktionen oavsett om

50 50 (78) gäldenären finns i bostaden eller inte. Öppnar inte gäldenären går Kronofogden även denna gång in med låssmed. Datum för visning kungörs på samma sätt som angivits ovan. Försäljning sker genom auktion. Köpet vinner laga kraft efter tre veckor om ingen överklagat försäljningen. Den nye ägaren får tillträde direkt efter full betalning. Flyttar inte gäldenären frivilligt måste köparen begära handräckning, vilket innebär avhysning enligt vanliga rutiner. Gången vid exekutiv försäljning av bostadsrätt Tillgångsundersökning Preliminär värdering vid hembesök Försäljningsteamen tar över Värdering via mäklare Exekutiv försäljning Bostadsrättsföreningen får pengar för eventuell hyresskuld Lån tagna med bostaden som säkerhet regleras Mäklararvodet utbetalas Övriga fordringsägare får sina pengar Reavinst beaktas inte - ny skuld nästkommande taxering Kvarstående skuld lämnas till löneutmätning OBS! Socialtjänsten meddelas inte i dessa ärenden. 2. Tvångsförsäljning En tvångsförsäljning kan endast ske om bostadsrättsinnehavaren har förlorat rätten till att använda lägenheten och mist besittningsrätten, vilket bland annat kan ske om bostadsrättsinnehavaren har: Brustit i att betala avgiften till föreningen Vid upprepade tillfällen varit försenad med inbetalningen av avgiften till bostadsrättsföreningen Vanvårdat sin bostad Varit störande Olovligt hyrt ut bostaden i andra hand Det är endast bostadsrättsföreningen som kan ansöka om en tvångsförsäljning. OBS! Socialtjänsten meddelas inte när en bostadsrätt ska tvångsförsäljas!

51 51 (78) 6. Det praktiska arbetet vid hyresskulder Arbetet med hyresrådgivning är akutstyrt med kort utredningstid, vilket kräver snabbare och tydligare insatser. Vid hyresskulder krävs dessutom en mer omfattande och formell administration. Rådgivningen innebär inte en begränsad kontakt mellan två parter, budgetrådgivare och klient, utan kräver ett omfattade samarbete med flera aktörer. Uttalade rutiner kring samverkan mellan interna samarbetspartners som försörjningsstöd, barnoch ungdomsenhet, vuxenenhet, äldreomsorg samt externa samarbetspartners som hyresvärdar, inkasso, kronofogden och psykiatrin behövs. Hyresrådgivningen omfattar fem steg, där pärmmetoden påbörjas i steg tre: 1. Ärendet inkommer 2. Uppsökande arbete 3. Nybesök och kartläggning inklusive pärmmetoden 4. Analys 5. Uppföljning och avslutning 6.1 Ärendet inkommer När ett ärende inkommer till socialtjänsten påbörjas ett tidskrävande arbete som består av kontroller och administration. Utarbetade riktlinjer för detta är nödvändigt för snabb och korrekt hantering. Diarieföring Alla hyresskulder numreras och diarieförs i datumordning av administratören samt statistikregistreras i socialtjänstens socialregister som underlag för kommunens statistik. Tillhörighet Kontroll om bostaden ligger inom stadsdelens eller kommunens geografiska område och om hyresgästen redan är aktuell inom socialtjänsten görs. Tillhör hyresgästen en annan stadsdelsförvaltning eller kommun, sparas en kopia i diariet och originalet skickas vidare. Kontrollen sker via Kommuninvånarregistret (KIR), där sökningen vanligtvis är gratis. Kontroll i socialtjänstens interna datasystem En sökning görs i socialtjänstens datasystem avseende om hyresgästen redan är aktuell inom någon annan enhet.

52 52 (78) Aktuell på någon annan enhet Är en hyresgäst aktuell inom en annan enhet skickas en kopia på uppsägningen alternativt avhysningen till handläggaren för kännedom. Särskild vikt läggs vid ärenden som är aktuella inom barn- och familjeenheten. Är familjen aktuell skicks en kopia till enhetschefen för kännedom. Vid hyresskulder där personen redan är aktuell inom försörjningsstödsenheten lämnas uppsägningen direkt till ordinarie socialsekreterare. Vid uppsägningar och avhysningar av personer över 65 år kontaktas äldreomsorgen omgående. En kopia på meddelandet skickas till enhetschef och personlig kontakt tas med eventuell aktuell handläggare. Tid för trepartsmöte bokas lämpligen så snart som möjligt. Syftet är att klargöra både ekonomiska problem och andra omvårdnadsbehov. En notering görs om kännedom finns om hyresgästen inom socialtjänsten och eventuell handläggare anges. Exempel på etikett som klistras på uppsägningen som vidarebefordras till annan enhet/avdelning: Infotorg Folkbokföring kontrolleras för att se om hyresgästen kan antas ha flyttat, avlidit eller utvandrat. Särskild kontroll görs för att se om barn finns i hushållet. Delgivning Undertecknas och returneras till hyresvärd och/eller Kronofogde. Hyresvärdar Eftersom tiden är knapp tas alltid kontakt med hyresvärden för att få en bild av den hyresgäst som blivit uppsagd för de grupper som prioriteras. Syftet är att få information om exempelvis: Är skulden redan reglerad? Upprepade försenade hyresinbetalningar? Störningar? Finns barn i bostaden som inte har framgått av folkbokföringen? Hyrs lägenheten ut olovligt i andra hand? Finns indikationer på psykisk ohälsa?

53 53 (78) Denna del är tidskrävande, men ger mycket goda relationer med hyresvärdarna och inkassobolagen. Efterhand byggs kontakten med värdarna upp vilket underlättar fortsatt samarbete. Eftersom sekretess råder får inga personliga förhållanden lämnas utan en hyresgäst medgivande. Däremot kan hyresvärden lämna värdefull information inför det fortsatta arbetet. Kontaktlista till hyresvärdar och inkassobolag En regelbundet uppdaterad kontaktlista till hyresvärdar, inkassobolag och bovärdar med namn på handläggare, telefonnummer, fax, e-postadresser, underlättar arbetet. Även uppgift om områdes- ansvariga vid behov av portkoder kan dokumenteras. Exempel på telefonlista: Företag AB Hyralägenhet Inksasserarna Kontaktperson Område Telefon Fax Brev E-post Kalle Karlsson Dalen hyralgh.se Bengt Bengtsson hyralgh.se Inga Lund Torget inkasserarna.se Plusgiro utan OCR Ange pnr Ange pnr + namn Övrigt Aktuella hyresskulder, samt de som avflyttat inom ett år. Arbetar med gamla ärenden till AB Hyralägenhet Lyxbyggens hyresskulder N namn Vid avhysning Vid avhysningar kontaktas hyresvärd och Kronofogde. Syftet är att utreda om barn finns i bostaden, orsaken till avhysningen samt annan information om exempelvis psykisk sjukdom. En preliminär bedömning om möjligheten att förhindra avhysningen görs. Majoriteten av avhysningsärendena inbokas på ett personligt besök. Utifrån ovanstående kontroller görs en bedömning hur ärendet ska handläggas. När uppsägningen alternativt avhysningen inkommit till socialtjästen skickas snarast ett informationsbrev till hyresgästen. För prioriterade och utsatta grupper skickas ett brev med besökstid. Varken i hyreslagen eller i socialtjänstlagen finns reglerat om att socialtjänsten måste närvara vid en avhysning. Kronofogdens uttryckliga önskemål är dock att socialtjänsten alltid bör närvara. Närvarande tjänsteman kan vara hyresrådgivare, uppsökare eller socialsekreterare. Vid synnerliga skäl som barnfamilj eller allvarlig sjukdom meddelas socialtjänsten särskilt.

54 54 (78) En avhysning kan förhindras ända fram till avhysningsdagen. Kommunikationen mellan alla parter måste vara tydlig. Finns en planering kring hur avhysningen ska kunna undvikas är det därför viktigt att alla underrättas. Detta för att Kronofogden, som enbart agerar på hyresvärdens direktiv, ska veta om det är extra angeläget att snabbt erhålla ett anståndsbeslut. Situationen vid avhysningar kan många gånger vara traumatisk! Rådgivarens arbete vid exekutiv försäljning Inledningsvis utreds skyndsamt möjligheten om försäljningen kan förhindras genom att skulden betalas i sin helhet eller genom avbetalning. Finns möjlighet till ett saneringslån, kan anhöriga gå in och betala skulden eller gå i borgen? Bostadsrätten kan vara helt obelånad trots att den värderats till närmare en miljon. Bostadsrättsföreningar är många gånger angelägna om att förhindra en försäljning och medverka till alternativa lösningar. Det är en granne och delägare som ska tvingas flytta. Rådgivaren angelägna uppgift är att under hela försäljningsperioden kommunicera med Kronofogden, bostadsrättsföreningens styrelse och inkassobolag, för att garantera att alla är delaktiga i vad som beslutas. För personer med trasslig ekonomi kan det vara svårt att få lån hos stora låneinstitut. De hänvisas till nischbanker som beviljar lån med betydligt högre ränta och uppläggningskostnader. Rådgivarens uppgift är att informera om vad detta får för konsekvenser i ett längre perspektiv. Beslutet om lån fattas dock alltid av bostadsrättsinnehavaren. Går det inte att förhindra en försäljning kan rådgivaren försöka medverka till att ett anstånd medges hos Kronofogden, för att bostadsrättsägaren själv ska kunna sälja den på öppna marknaden. En skriftlig ansökan lämnas till Kronofogdens försäljningsteam som fattar ett formellt beslut. Medges anstånd kan gäldenären själv ordna försäljning via mäklare.

55 55 (78) Att Att tänka på på Arbetsbelastning: Uppsägningarna inkommer oftast under en begränsad period Arbetsbelastning: Uppsägningarna inkommer oftast under en begränsad under månaden eftersom hyresvärden går igenom försenade hyresinbetalningarna period under månaden eftersom hyresvärden går igenom försenade hyresinbetalningarna inför nästa månads utskick av hyresavier. Arbetsbelast- inför nästa månads utskick av hyresavier. Arbetsbelastningen ökar därför avsevärt under denna period. ningen ökar därför avsevärt under denna period. Snabbt agerande: Hyresgästen har, har, efter delgivning, endast tre tre veckor på sig sig att att betala hyresskulden och återvinna besittningsrätten. Delgivning: Kontrollera om om hyresgästen verkligen är är delgiven. Hyresvärdar har har olika olika policy policy för när för de när anser de anser att någon att någon är delgiven. är delgiven. Hyresvärdar Avhysning: En avhysning kan kan många många gånger gånger förhindras förhindras ända fram ända till fram tidpunkten till tidpunkten avhysningen. för avhysningen. Hyresvärdar Hyresvärdar vill oftast inte vill att oftast deras inte hyresgäster att deras vräks, hyresgäster vilket för vräks, ger möjlighet vilket ger till möjlighet förhandling. till förhandling. Kommunicera med alla alla inblandade parter: Ha Ha kontakt med med hyresvärd, inkasso, Kronofogde och anhöriga under hela hela uppsägningsperioden. Barnperspektivet: Regeringens uttalade mål är att antalet avhysningar ska ska minskas och och att att inga inga barn barn ska ska vräkas. vräkas. 7. Uppsökande arbete En liten del av dem som har hyresskulder varken betalar räkningarna eller hör av sig till hyresskuldrådgivarna. Barnfamiljer eller andra hyresgäster som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd remitteras vidare till uppsökare. Det uppsökande arbetet är en viktig del i det vräkningsförebyggande arbetet, då socialtjänsten ska se till utsatta som är i behov av stöd. I detta avsnitt beskrivs de grundläggande principerna för uppsökande arbete vid hyresskulder. I Socialtjänstlagen finns främst tre paragrafer som reglerar verksamheten och dess informationsskyldighet: 3 kap 1 genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden 3 kap 4 Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 5 kap 8 Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Socialtjänstlagen 2001:453

56 56 (78) De flesta som uppsökaren aktivt arbetar med har en mångfasetterad problematik. Många saknar kraft att tänka på de ekonomiska problemen, än mindre att göra något åt dem. Några har redan uteblivit från upprepade tider till mottagningsgruppen för försörjningsstöd. Uppsökarens arbete för personer med hyresskulder består av: att skapa kontakt i hemmiljö och på telefon att snabbt kartlägga personens sociala, psykiska och fysiska situation att se eventuella behov av stöd att motivera personen att se över sin ekonomiska situation att länka till budget- och skuldrådgivarna för att reda ut den ekonomiska situationen att ha kunskap och kännedom om värdar, socialtjänst samt psykisk ohälsa och psykiatriska vårdinstanser att vid behov länka till andra stödinsatser Resultaten av uppsökarens arbete visar sig genom att många sköra personer får eller återfår kontakt med socialtjänst och psykiatri samt att vräkningar kan stoppas eller bli mer planerade. För personer som har inkomster och där hyresskulden beror på tillfällig psykisk eller ekonomisk oförmåga kan uppsökande arbete fungera som en väckarklocka. Denna typ av social kontroll minskar även risken för nytt vräkningshot, i och med att personen vet vart han/hon kan vända sig för råd och information. Träff med hyresskuldrådgivare Kontakt Motivationssamtal och anstånd hos värd Uppsök Ingen kontakt Anmälan till BoU, vuxen, äldreomsorg eller psykiatri 7.1 Metod för uppsök Budget- och skuldrådgivarna informerar uppsökaren om personer de inte fått kontakt med. Om avhysningsdatum är satt, kontaktas Kronofogdemyndigheten för att få information om personen kan vara i behov av stöd. Ifall hyresgästen inte bor i lägenheten kan hyresvärd eller Kronofogde ge information om någon annan bor där och om det finns barn. Varje ärende börjar med standarduppsök med sammanlagt tre hembesök. Första uppsöket/hembesöket görs oftast samma dag som anmälan inkommer, men senast inom två dagar. Om kontakt etableras, bokas snabbt

57 57 (78) tid hos budget- och skuldrådgivarna. Vid behov följer uppsökaren med. Ett gemensamt hembesök kan också erbjudas vid behov. Det är av stort värde att se hur personen har det i sin hemmiljö. Många gånger kommer man till stor misär som personen skäms över och av den anledningen inte sökt hjälp tidigare. Efter en initial kontakt är den berörde ofta mycket motiverad även för andra förändringar och kan förmås söka behjälplig i att förbereda mötet genom att samla ihop behövliga papper om personen så önskar. Om personen inte är villig att träffa hyresrådgivaren, meddelas värden att kontakt har etablerats. Uppsökaren eller budget- och skuldrådgivaren försöker förhandla fram ett kortare anstånd för att bedriva motivationsarbete. Om anstånd inte beviljas och klienten tycks ha psykiska besvär, missbruk eller motsvarande, kontaktas kollegorna inom den enhet som kan bli aktuell för att ordna boende. Personen får också både muntlig och skriftlig information om var och hur man kan söka boende samt om att det är bättre att flytta själv innan verkställigheten. Får uppsökaren ingen kontakt avskrivs ärendet här, förutom för barnfamiljer eller för personen med andra indikationer för att vara i behov av stöd. En indikation är låg inkomst motsvarande sjukpenning/sjukersättning/ aktivitetsstöd, vilket kan betyda att personen lider av någon sjukdom. Värden brukar ha kännedom om personen har några problem. Även socialpsykiatrin, missbruksenheten och/eller den psykiatriska mottagningen kan kontaktas. Dessa personer ges en ny tid för hembesök efter en till två dagar. Vid behov av insatser skickas även ett nytt kallelsebrev till förvaltningen eller en anmälan till psykiatrin.

58 58 (78) I de fall lägenheter är olagligt uthyrda i andra hand lämnas ett öppet brev utan kuvert i brevlådan med information om avhysningsdatum och uppsökarens kontaktuppgifter. Johanneshov VIKTIG information till dig som bor i denna lägenhet: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått meddelande från hyresvärden att förstahandshyresgästen i denna lägenhet kommer att sägas upp för avflyttning p g a hyresskulder. Det innebär att du som bor här får heller inte bo kvar i lägenheten utan måste flytta (du har inget besittningsskydd). Vi vill på detta sätt informera dig så att du snarast söker en annan lägenhet och slipper att hamna på gatan. Du är välkommen att höra av dig till mig om du vill få information om vart du kan vända dig eller om du har andra frågor kring ditt boende. Hälsningar Irma Asplund Uppsökare Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Tel Mailadrss: 7.2 Samarbete med andra enheter inom förvaltningen Tydliga och gemensamma rutiner inom socialtjänsten för hur samarbetet i hyresrådgivning ska ske underlättar arbetet, särskilt eftersom tiden är knapp. Kontaktpersoner på varje enhet är också önskvärt. Försörjningsstödsenheten Samarbetet med försörjningsstöd hyresrådgivarna och BUS varierar från kommun till kommun beroende på hur organisationen ser ut. Är personen redan aktuell inom försörjningsstöd handläggs ärendet av ordinarie socialsekreterare. Är en person däremot okänd och i behov av ekonomiskt stöd, varierar det var bedömningen ska göras. Som tidigare påtalats är det svårt att ha dubbla roller i form av rådgivare och myndighetsutövare.

59 59 (78) Barn- och ungdomsenheten Alla ärenden med barn läggs under särskild bevakning. Går ärendet till avhysning utan att en kontakt har kunnat nås trots upprepade försök, görs en anmälan till barn och ungdomsenheten. Gemensamma samtal förs och hembesök görs vid behov. Vuxenenheten och Funktionshinder Motsvarande insats görs när hyresskulden beror på missbruk, psykisk oförmåga eller funktionsnedsättning. Kontakt tas med aktuell enhet och gemensamma hembesök görs vid behov. Vanligt är besök tillsammans med handläggare och klient för att diskutera vad kan göras för bostaden ska kunna räddas. Äldreomsorgen Avser uppsägningen en äldre person över 65 år kontaktas alltid äldreomsorgen. En hyresskuld signalerar i stort sett utan undantag att den äldre av någon anledning är i behov av kommunens insatser. I regel görs ett gemensamt hembesök och därefter en arbetsfördelning. Har den äldre ekonomiska problem och skulder tar rådgivaren vid och försöker få klarhet i vad som brister. Oftast går problemet att avhjälpa med hjälp av autogiro, god man eller anhöriga. Många gånger vill den äldre inte be om hjälp eftersom den skäms över att den inte längre har kontroll på sin ekonomi. 7.3 Nybesök och kartläggning Arbetet inleds och utformas på motsvarande sätt enligt beskrivningen i avsnittet om budgetrådgivning. Till nybesöket kallas även eventuell make eller sambo om de har de har gemensamma barn. Enligt Stockholm stads juridiska avdelning är det korrekt att även tillskriva ickekontraktsinnehavaren om de bor tillsammans och har gemensamma barn. Finns särskilda skäl till att en hyresgäst inte kan komma till nybesöket görs ett hembesök eftersom det är av största vikt att få till ett personligt möte. Ett hembesök ger dessutom ofta en bra bild av hur situationen ser ut. En kaotisk och ostädad lägenhet kan vara en indikation på att mer insatser behövs. 7.4 Analys En snabb och effektiv handläggning av hyresskulder krävs eftersom utredningstiden är begränsad. Kontakten efter det första besöket är tät under en till tre månader och består av regelbundna telefonsamtal och besök. En kartläggning görs av hyresgästens totala ekonomiska situation och övriga eventuella hinder.

60 60 (78) Utredningen har tre syften: att hitta vad som orsakat hyresskulden att finna en lösning på den akuta hyresskulden att arbeta för en långsiktig ekonomisk struktur och stabilitet Majoriteten av dem med hyresskuld har, utöver hotet om att mista sin bostad, även ett hot om elavstängning. Problemen kan ha olika orsaker. Så gott som alla är svårt skuldsatta och har ärenden som ligger hos Kronofogden eller inkasso. Många har redan utmätning men betalar samtidigt på andra skulder Förhandling med hyresvärden En god kommunikation med hyresvärd och Kronofogden är avgörande för att kunna få fram alternativa lösningar och undvika avhysning. När ett ärende har gått så långt som till avhysning avgör hyresvärden om hyresgästen kan få en ny chans. Vid en förhandling kan socialtjänstens råd och stöd vara av betydelse för hyresgästen. Betalningskrav för att få bo kvar Reglerna för att bo kvar kan vara otydliga och många värdar har sina egna rutiner. Även om en hyresgäst juridiskt sätt har rätt att bo kvar efter att kapitalskulden reglerats, kvarstår grundkravet att skulden ska betalas i sin helhet. Därför överförs den vanligtvis till Kronofogden för fortsatt utmätning och betalningsanmärkningen ligger kvar. För att få bo kvar ska olika belopp betalas i olika skeden: tiden fram till delgivning kapitalet delgivning plus tre veckor kapitalet och räntan efter treveckorsfristen kapitalet, räntan och kostnaderna När treveckorsperioden passerats ställer värdarna ofta ytterligare krav för att hyresgästen ska få bo kvar, utöver att hyresskulden regleras. De vanligaste kraven är: Att socialnämnden garanterar hyran framöver, exempelvis genom egna förmedlingsmedel Att hyresinbetalningarna betalas månadsvis genom autogiro Att hyresgästen tecknar ett korttidskontrakt (ett så kallat 1+1-kontrakt)

61 61 (78) Hyresskuldens reglerande Som hyresrådgivare är det angeläget att skilja på rådgivning och myndighetsutövning. I ett inledningsskede informerar därför rådgivaren om att en eventuell ansökan om försörjningsstöd behandlas inom ordinarie verksamhet och enligt de riktlinjer som socialtjänsten upparbetat. I och med detta försvinner dolda förväntningar hos den rådsökande och arbetet kan läggas på att hitta kreativa och hållbara lösningar. Försörjningsstöd När hyresskulden inte går att reglera med egna inkomster kan hyresgästen bli tvungen att ansöka om försörjningsstöd. Därför behövs rutiner inom organisationen för om den utredning som rådgivaren gjort ska ingå som en del i bedömningen. Egna lösningar i form av inkomst och andra ersättningar Försörjningsstöd ska ses som en sista lösning till hyresskuld. Ofta finns andra lösningar som exempelvis: Längre och rimligare avbetalningsplaner med hyresvärden Söka ersättningar och bidrag som exempelvis bostadsbidrag, bostadstillägg, AFA Ta ut del av semester i lön Ekonomisk hjälp via kyrkan eller via fonder Omprövning av förbehållsbeloppet Ansöka om anstånd av utmätningen pga hyresskuld Söka saneringslån Finns anhöriga som kan hjälpa till? Arbeta extra Flertalet hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har ett stort tålamod vid hyresskulder och upprepade förseningar. De beviljar ofta en avbetalningsplan på upp till tre månader om förslaget är rimligt och inkommer i ett tidigt skede. Problem kan däremot uppstå vid allvarliga störningar och olovlig andrahandsuthyrning. Egna medel/förmedlingsmedel I vissa specifika situationer finns behov av att i ett akut skede omhänderta den enskildes ekonomi genom så kallat egna medel. Detta görs mestadels i avvaktan en god man eller förvaltare. Oftast är det äldre personer eller personer med psyksiska problem. Denna insats kan ibland vara enda utvägen för att förhindra en avhysning.

62 62 (78) 7.5 Uppföljning och avslutning Efter att hyresskulden reglerats fortsätter rådgivningen vanligtvis en period med regelbundna möten för arbete med vardagsekonomin och pärmarna. För de flesta tar det tid att ändra ett invant beteende. Kontinuitet och struktur blir därför ledord. Målet med uppföljningen är att få till en beteendeförändring och att inga nya hyresskulder ska uppstå. Fallbeskrivning För att exemplifiera arbetet följer tre avidentifierade fallbeskrivningar utifrån områdena hyresskuld och avhysning. Birger Birger är 75 år, ensamstående, frånskild och har en vuxen dotter som han har mycket sporadisk kontakt med. Birger har tidigare alltid skött sina räkningar. Sedan Birger blev ålderspensionär lever han alltmer isolerad. För att få sällskap äter han alltid ute och bjuder även sina vänner. Han har haft hemtjänst men sagt upp den på egen begäran. Birger har tappat kontrollen över sin ekonomi och har idag en hyresskuld på närmare :- och andra krediter på närmare :-. Hans goda pension ger ett betalningsutrymme enligt Kronofogdens beräkningsätt på över :-. Hyresrådgivningen fick kännedom om Birger genom kravhandläggaren på bostadsbolaget. Birger hade börjat slarva med hyran och riskerade att bli i vräkt på grund av hyresskuld. Värden var orolig för honom och ville helst undvika att säga upp honom. Därför ringde hon innan han blivit formellt uppsagd. (Denna rutin var hyresbolaget egna och inte tvingande i hyreslagen). Hembesök bokades tillsammans med äldreomsorgens biståndsbedömare. Vid hembesöket låg papper spridda över hela lägenheten. Birger var helt utan pengar trots att det var närmare två veckor kvar till pension. Han var välvilligt inställd till att få hjälp och bad att dottern skulle kontaktas. Däremot ville han inte ha hemhjälp. En fullmakt för budget- och skuldrådgivning skrevs. Hyresrådgivaren tog med alla papper till kontoret och sammanställde pärmarna. Uppgifterna lades in i Boss och kontakt togs med fordringsägarna för aktuella skulduppgifter. Utmätning pågick sedan en månad och vid kontroll framkom att den var korrekt.

63 63 (78) Hyresvärden kontaktades och en avbetalningsplan på tre månader godkändes under förutsättning att löpande hyror betalades i tid. Kontakt togs med dottern som lovade att hjälpa sin pappa med mat i avvaktan nästa pension. Kronofogdens indrivningsenhet kontaktades och anstånd med utmätningen godkändes under en månad. Detta med hänsyn till att en del av hyresskulden uppstått innan utmätningen påbörjades och att kvarvarande skuld hos Kronofogden endast avsåg tre fordringsägare på sammanlagt 5.500:-. Nästa beslut om utmätning nästkommande månad begränsades därför till detta belopp. Resterande summa skulle utbetalas till Birger, under förutsättning att ingen annan fordringsägare gått in och begärt verkställighet. Alternativet hade varit att kontakta fordringsägarna och ansöka om anstånd med utmätningen under en period för att trygga hans boende. Fordringsägarna hade ingen skyldighet att godta detta utan det var upp till deras goda vilja. Vid nästa möte hos Birger var dottern närvarande. Pärmarna och Bossberäkningarna gicks igenom för att få en helhet. Postanvisning skrevs där betalning skulle ske för löpande hyra och :- på hyresskulden. Dottern tog hand om Birgers bankomatkort för att garantera att räkningarna kunde betalas. Dottern erbjöd sig att hjälpa till även denna månad. Birger och dottern beslutade sig för att gemensamt försöka sköta ekonomin framöver. Birger skrev under flera fullmakter där pensionerna skulle gå in på ett nyöppnat konto i dotterns namn för att garantera betalning av hyra och övriga löpande räkningar. Dottern lovade att se till att skulden avbetalades inom avbetalningstiden. Inga andra avbetalningsplaner med övriga fordringsägare gjordes enligt önskemål av dottern. De skulle istället få sina pengar via Kronofogden. Med en utmätning på :- i månaden skulle han snart vara skuldfri. Utan hyresvärdens aktiva handlade och omtanke hade Birger med all sannolikhet blivit vräkt. Oklart är hur en ansökan om försörjningsstöd hade prövats med tanke på Birgers stora betalningsutrymme. Nu gick problemet att lösa genom andras goda vilja.

64 64 (78) Stefan och Josefin Stefan och Josefin är ett gift par med två barn. De hyr en lägenhet i första hand av en bostadsrättsförening. Stefan är sjukskriven och Josefin arbetar heltid som kontorist. Ärendet aktualiserades när Kronofogden meddelade dag för avhysning. Uppsägningen hade inkommit till socialtjänsten innan hyresrådgivare fanns. Utredningstiden var ytterst kort så makarna kontaktades via telefon. De var inte införstådda med den kommande avhysningen och blev chockade. Hyresskulden uppgick till cirka :-. Familjen fick enligt hyresvärden bo kvar om skulden reglerades i sin helhet innan avhysningsdagen samt att framtida hyror garanterades. Stefan och Josefin kom på besök redan dagen efter. Familjens papper var i fullständig oordning och de hade enligt dem själva ingen som helt kontroll över sin ekonomi. Inga brev hade öppnats under en längre tid, vilket förklarade ovetskapen till den kommande avhysningen. Vid besöket upprättades en vardagspärm och en skuldpärm. Det visade sig att familjen hade pengar som täckte skulden och en inbetalning gjordes samma dag. Kvittot faxades in till det aktuella inkassobolaget, bostadsrättsföreningens ordförande och föreningens ekonomiska förvaltare. För att säkerställa framtida hyresinbetalningar önskade familjen bistånd i form av förmedlingsmedel. Biståndet beviljades och bostadsrättsföreningen godkände insatsen som garanti. Familjen hade därefter månatliga besök hos rådgivaren med fokus på vardagsekonomin. I och med familjens relativt goda inkomster i förhållande till förbehållsbeloppet, avbetalades även övriga skulder månadsvis. Familjens ekonomi var inte så katastrofal som vid första anblicken. Det var först och främst bristen på kontroll som gjorde att familjen hamnade i en akut ekonomisk kris, som i sin tur kunde ha slutat i bostadslöshet. Fallbeskrivning För att exemplifiera arbetet följer en avidentifierad fallbeskrivning utifrån området bostadsrätt. Robert Robert är en ensamstående man, utan barn som bor i en obelånad bostadsrätt. Han uppbär permanent sjukersättning på grund av psykisk ohälsa. Hyresrådgivningen kontaktades av en syster, då Robert berättat för henne att det varit okända människor i lägenheten....

65 65 (78) Systern är orolig för sin bror och undrar vad han kan mena med att det varit okända människor i lägenheten. Uppsökaren gjorde ett hembesök och hade samtidigt tät kontakt med systern. Oöppnade brev hos Robert visade att kronofogden hade försökt att genomföra en visning av lägenheten då Robert vägrade släppa in dem. Rådgivaren fick tillåtelse att kontakta Kronofogdens försäljningsavdelning och fick då veta följande: Robert hade en obetald parkeringsavgift till bostadsrättsföreningen. Kapitalskulden uppgick till 1.500:-, men nu var skulden uppe i 6.500:-. Ärendet hade drivits vidare till Kronofogden i och med att bostadsrättsföreningen hade krävt försäljning av lägenheten för att få skulden reglerad. Robert ville inte betala skulden, då han ansåg att den var felaktig. Rådgivaren, uppsökaren och systern fann dock att kravet var korrekt. Försäljningen av bostadsrätten stoppades sedermera genom att systern betalade hela skulden. Bostadsrättsföreningen drog därefter tillbaka sitt krav på försäljning. I denna typ av ärenden har Kronofogden ingen skyldighet att informera socialtjänsten. Risken är därför stor att bostadsrätten hade utmätts om systern inte hade agerat i tid och därefter betalat skulden i sin helhet. 7.6 Framgångsfaktorer i arbetet med hyresskulder En ingång För att hyresvärdar, inkassobolag, Kronofogden och medborgare ska veta vem de kan vända sig till i samband med en hyresskuld, avhysning eller en störning är en ingång till hyresrådgivning avgörande eftersom handläggningen måste ske skyndsamt. Arbetet med hyresskulder begränsas då till ett fåtal handläggare med god kunskap av hyreslagen och utsökningsbalken. Andra fördelar är att ingen tid går förlorad och arbetet läggs på rätt nivå redan från början. Strukturerad rådgivning ger hållbara lösningar Arbetet med skulderna och vardagsekonomin ger en god överblick av hela ekonomin. Inga orealistiska avbetalningsplaner föreslås och hyresvärdarna och deras inkassobolag får med tiden förtroende för de förslag som lämnas. Den rådsökande får dessutom med stöd av pärmarna ett hjälpmedel att använda sig av även när rådgivningen upphört.

66 66 (78) Uppsökaren En uppsökare kopplad till hyresrådgivningen är en nödvändighet för att få kontakt med de hyresgäster som inte hör av sig trots informationsbrev och inbokade tider. Många med psykiska problem och ovetande andrahandshyresgäster kan uppmärksammas tidigare, vilket möjliggör bättre lösningar och länkningar till andra instanser. Uppsökaren får dessutom en unik kontakt med bovärdarna i samband med störningar och andra missförhållanden. Administrativt stöd En administrativ assistent är en förutsättning för en väl fungerande hyresrådgivning. Den administrativa delen med hyresskulder är omfattande. Mycket tid används till diarieföring, kontroller, utskick av hyresbrev och statistik som måste ske skyndsamt. Assistenten kan även hjälpa till vid inmatningen av skulduppgifter, ringa samtal och ta emot meddelanden. Lathund vid administration av hyresskulder och avhysningar Kontrollera tillhörigheten via KIR alternativt Infotorg. Vid fel stadsdel/kommun, ta en kopia och skicka originalet vidare. Informera hyresvärd samt Kronofogde. Om delgivning krävs: skriv under och kopiera anmälan. Återsänd originalet. Kontrollera i socialregistret om personen är aktuell på någon annan enhet. Skicka i så fall kopia för kännedom till handläggaren. Notera på hyresskuldsetiketten. Registrera alla ärenden för statistik i socialregistret. Kontrollera via KIR alternativt Infotorg om det finns barn på adressen. Tillskriv alla som inte är aktuella inom försörjningsstöd erbjuds besökstid enligt kommunen rutiner. För personer över 65 år skickas en kopia för kännedom till enhetschef på äldreomsorgen. Notera på hyresskuldsetiketten. Finns barn på adressen, skicka kopia för kännedom till enhetschef på Barn- och Familjeenheten. Notera på hyresskulds etiketten. Vid avhysning får uppsökaren en kopia på anmälan. Diarieför i datumordning. Ange diarienummer, datum, personnummer, namn

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Skuldsanering Karlshamns kommun

Skuldsanering Karlshamns kommun Har du skulder som du aldrig kommer kunna betala? Kontakta oss! Då kanske skuldsanering är något för dig! Här är en guide om hur du ansöker på egen hand. Budget och skuldrådgivningen KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning.

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning. 1 Många förknippar Kronofogden främst med att driva in skulder. Det är också Kronofogdens största uppdrag, men vi gör också mycket annat. Några av de saker vi gör utöver att driva in skulder, är att besluta

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN UTREDNING SID 1 (5) 2012-05-25 Handläggare: Helena Örnevall och Kerstin Larsson Telefon: 08-508 12 000 Till Stadsdelsnämnd Södermalm 2012-06-14 Utredning

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden

Anmälan till överförmyndarnämnden Anmälan till överförmyndarnämnden Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Socialnämnden är enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 6 p LSS skyldig

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning Styrelseärende Styrelsen 2014-12-04 Ärende 10 Handläggare: Fredrik Juhnell Telefon: 08-508 370 00 (vx) Till styrelsen Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning VD:s förslag till

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Ekonomi i fokus för att förebygga hemlöshet och verka för återinträde på bostadsmarknaden.

Ekonomi i fokus för att förebygga hemlöshet och verka för återinträde på bostadsmarknaden. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Ekonomi i fokus för att förebygga hemlöshet och verka för återinträde på bostadsmarknaden. 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Ansökan Skuldsanering

Ansökan Skuldsanering Blanketten ska lämnas till 1 (10) Ansökan Skuldsanering Har du skyddade personuppgifter? Om du har skyddade personuppgifter är det viktigt att du lämnar adressfältet tomt. Läs mer i upplysningarna, punkt

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare,

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, sjukhem, servicehus Anmälan avser Namn Adress Postnummer Personnummer Telefonnummer Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Den

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso FÖRVALTING 2014-10-02 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter

Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (5) Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning

Läs mer