Villkor och övrig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor och övrig information"

Transkript

1 Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och tjänster i Sparbanken Öresund med nya i Sparbanken Skåne. Mycket kommer att kännas välbekant, medan annat blir nytt och spännande. Vår målsättning är att du ska känna dig mer än nöjd. Tillsvidare kommer allt att fungera precis som vanligt men vi bifogar redan nu detta dokument med allmänna, särskilda villkor samt övrig information kopplat till de nya produkterna i Sparbanken Skåne. Dessa villkor kommer att gälla från och med övergången till Sparbanken Skånes system, preliminärt i mitten av oktober. Har du frågor är du alltid välkommen att prata med oss. Ring vår kundservice på eller kontakta ditt lokala bankkontor. Du kan också läsa mer på sparbankenskane.se

2 Innehåll Allmänna villkor - Nyckelkund... 3 Villkor - Telefonbanken Privat... 4 Allmänna villkor - Personlig kod... 7 Villkor - Bankkort... 8 Tillägg till Villkor Bankkort...12 Allmänna villkor - Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument)...13 Allmänna villkor - Konto med fast ränta...19 Villkor - Investeringssparkonto...21 Särskild information Investeringssparkonto...26 Allmänna villkor - Ramavtal för fondhandel och fondkonto...28 Information om Sparbanken och om handel med fondandelar...30 Allmänna bestämmelser för Depåavtal...31 Information om Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m m (Depåtjänst)...35 Villkor - Kapitalmarknadskonto (inom Värdepapperstjänst BAS)...38 Anvisningar Kapitalmarknadskonto...39 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...40 Swedbanks riktlinjer för utförande och vidare-befordran av order m m samt information om incitament...42 Information om Sparbankens riktlinjer för hantering av order samt om incitament...44 Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via internet...46 Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m m - (Kapitalmarknadskontotjänst)...50 Information om kundkategorisering...51 Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse...52 Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument...54 Riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m...57 Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m m - (Generell info ny kund)...59 Information om incitament...60 Allmänna villkor - Internationell betalning...61 Allmänna villkor - Bankfack...62 Villkor - Girobetalning...64

3 ALLMÄNNA VILLKOR Nyckelkund Allmänna villkor Nyckelkund Banken tillhandahåller Nyckelkund på de villkor som framgår av detta avtal samt de villkor som gäller för respektive i Nyckelkund ingående tjänst. Kreditgivare av Betal- och Kreditkortet MasterCard är EnterCard. Nyckelkund innebär att ett förmånligare pris tas ut för de ingående tjänsterna än vad som gäller då varje tjänst köps separat. Till Nyckelkund kan olika förmånserbjudanden komma att erbjudas. Om kund vid ingående av Nyckelkund redan har någon eller några av de tjänster som ingår i Nyckelkund så ansluts befintliga avtal till Nyckelkund vilket innebär att pris för Nyckelkund kommer att tas ut istället för den ordinarie årsavgift eller pris per kvartal som gäller för respektive tjänst som ansluts. Observera särskilt nedan under Uppsägning att för uppsägning av ingående tjänster räcker inte att Nyckelkund sägs upp utan att varje tjänst måste sägas upp var för sig. 2. Pris För de i Nyckelkund ingående tjänsterna utgår ett fast enhetspris per månad. Detta enhetspris ersätter de årsavgifter respektive priser per kvartal som gäller då separata avtal ingås för de olika tjänsterna. Övriga priser utgår i enlighet med vad som anges i villkor för respektive tjänst. Särskilt hänvisas till de olika kortvillkoren där prisinformation ges om kostnader som kan tillkomma t ex vid användning av kort utomlands och, vad gäller betalkortet, uppgifter om ränta. För utnyttjande av tilläggstjänster till tjänsterna utgår ordinarie priser. 3. Kommunikation För kund som har tjänsten Internetbanken hos Banken kan banken lämna villkor, information och meddelanden via den kanalen. Kund ansvarar för att ta del av villkor, information och meddelanden då dessa lämnas på ovan angivet sätt. Kund har alltid rätt att på begäran få avtalsvillkor i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. 4. Ändring av villkor Banken har rätt att ändra villkor för Nyckelkund utan att i förväg ha inhämtat kundens godkännande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter det att kund underrättats om densamma. Om kund inte godkänner ändring får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändring träder i kraft. Vad gäller ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa. 5. Uppsägning Kund får säga upp Nyckelkund genast. Banken får säga upp Nyckelkund med minst två månaders uppsägningstid. Uppsägning av Nyckelkund innebär endast att själva tjänsten Nyckelkund sägs upp varvid priset för de ingående tjänsterna återgår till ordinarie pris. De ingående tjänsterna löper vid uppsägning av Nyckelkund vidare enligt sina avtalsvillkor varvid de ordinarie årsavgifterna respektive priser per kvartal gäller. De ingående tjänsterna sägs upp i enlighet med vad som anges i respektive villkor. Priset för Nyckelkund tas ut i förskott varje månad och debiteras det konto som konceptet är kopplat till. Priset gäller även om kund inte vill ha någon eller några av de ingående tjänsterna eller senare säger upp någon av de ingående tjänsterna utan att Nyckelkund sägs upp. Priset kan ändras. Information härom tillställs kund i enlighet med vad som anges nedan, se Ändring av villkor. Kund är skyldig tillse att det finns tillräckligt med medel på debiteringskonto för bankens dragning varje månad. Om pris inte betalas i tid ska kunden, om banken begär det, betala dröjsmålsränta till banken motsvarande den av Riksbanken fastställda vid varje tidpunkt gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Vid försenad betalning får banken även debitera kunden avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Samtliga priser gäller tills vidare. Bl 1001 Utg 2 3

4 VILLKOR Telefonbanken - privat (3) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du har alltid rätt att på begäran få dessa villkor på papper eller i någon annan varaktig form, till exempel som en datafil. Kontakta i så fall banken. Banken har tillstånd att driva bankrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen. 2. Allmänt om telefonbanken Genom telefonbanken kommer du åt de flesta av bankens tjänster via telefon. I telefonbanken finns två huvudsakliga telefonbankstjänster: telefonbanken självbetjäning och telefonbanken personlig service. I telefonbanken självbetjäning kan du själv genomföra transaktioner och andra åtgärder. I telefonbanken personlig service kan du ge banken i uppdrag att genomföra transaktioner och andra åtgärder. Du godkänner att banken för din räkning undertecknar handlingar och vidtar åtgärder som banken bedömer är lämpliga för att utföra uppdragen. Det utbud av tjänster som kan användas genom telefonbanken kan förändras över tid. Banken har rätt att utöka, ändra eller begränsa tjänsterna i telefonbanken och de tekniska förutsättningarna för att använda telefonbanken och tjänsterna. Banken har dessutom rätt att begränsa eller helt stoppa åtkomsten till telefonbanken på grund av underhållsåtgärder, vid driftsstörningar eller när banken bedömer att det bör ske av säkerhetsskäl. För att kunna logga in och använda telefonbanken behöver du även en av banken godkänd ID-metod (för närvarande personlig kod). Det som står om ID-metod i dessa villkor och i bankens villkor för ID-metoden gäller för all användning i telefonbanken, även om den ID-metod som används har utfärdats av annan än banken. När du initierar eller godkänner en transaktion via telefonbanken är din ID-metod ett så kallat betalningsinstrument enligt lagen om betaltjänster och då gäller, förutom dessa villkor, även bankens villkor för kontot som du använder för att göra transaktionen. Dessutom gäller alltid villkoren för de tjänster och konton som du kan använda genom telefonbanken och bankens villkor för den ID-metod du använder. Om de olika villkoren innehåller bestämmelser som inte stämmer överens, så gäller i första hand det som står i villkoren för de specifika tjänsterna/kontona, därefter det som står i bankens villkor för ID-metoden och villkoren för kontot som du använder för att göra transaktionen och tills sist det som står i dessa villkor för telefonbanken. Mer information och instruktioner om telefonbanken samt vilka tjänster du kan använda via telefonbanken får du på bankens eller Swedbankkoncernens webbplats eller genom att ringa telefonbanken. Du ska följa de instruktioner som finns på webbplatsen och i telefonbanken. 3. Bestämmelser angående ID-metoden och transaktioner 3.1 Generella bestämmelser Banken har rätt att förutsätta att det är behörig person som använder telefonbanken när användarens identitet bekräftats av ID-metoden. Om din åtkomst till ID-metoden spärras eller avtalet om ID-metoden löper ut, kan du inte längre använda telefonbanken. Oavsett om det är banken eller annan som utfärdat ID-metoden gäller det som anges i denna punkt 3 gentemot banken. 3.2 Ditt ansvar för att skydda ID-metod och koder Du ska göra allt du kan för att skydda din ID-metod och dina koder från användning av andra än dig själv. Du måste också skydda mobil enhet/annan utrustning med ID-metod så att ingen annan kan använda din ID-metod. ID-metod och/eller koder får bara användas av dig personligen, och får inte ges till eller användas av någon annan detta gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att din ID-metod och/eller dina koder används obehörigt eller inte. ID-metod, mobil enhet och eventuella anteckningar om koder ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt så att ingen kan stjäla eller använda din ID-metod och/eller läsa eventuella anteckningar om koder. ID-metod, mobil enhet eller anteckningar om koder får t ex inte lämnas kvar i träningsanläggning, på hotellrum, i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. På ställen där stöldrisken är stor ska du ha ständig uppsikt över ID-metod, mobil enhet och eventuella anteckningar om koder. Detta gäller även på arbetsplats eller i bostad som lämnas obevakad och olåst eller med öppet fönster. Om det varit inbrott på arbetsplats eller i bostad ska du genast kontrollera att ID-metod, mobil enhet eller anteckningar om kod inte har stulits. Du åtar dig att: a) välja koder som är svåra för andra att avslöja. Vald kod får därför inte ha något samband med ditt personnummer, kortnummer, telefonnummer eller liknande, Bl 1011 utg 2 b) om du behöver anteckna eller förvara en kod, göra det på ett sådant sätt att ingen kan förstå att anteckningen rör en kod för ID-metod, c) inte avslöja kod för någon, d) inte anteckna kod på, i, eller i närheten av telefon/mobil enhet/annan utrustning som används för kommunikation med banken, e) omedelbart ändra kod om du misstänker att någon fått reda på den, och f) använda tillgängliga säkerhetsanordningar, t ex telefonens låskod. 3.3 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner För att försvåra obehöriga transaktioner är du skyldig att: a) skydda telefon, ID-metod och kod på det sätt som anges ovan i punkt 3.2, b) vid vetskap om att telefon, ID-metod eller kod kommit bort, stulits eller använts obehörigt, spärra detta hos banken (eller annan som utfärdat ID-metoden), och c) i övrigt följa villkoren för användning av telefon, ID-metod och kod. Följande gäller när en obehörig transaktion gjorts med din ID-metod och din kod: Om en obehörig transaktion kunnat göras för att du inte skyddat ID-metod och kod så är du ansvarig för ett belopp om högst kr per reklamation. Om en obehörig transaktion kunnat göras för att du genom grov oaktsamhet inte följt någon av dina skyldigheter i a), b) eller c) i första stycket i denna punkt 3.3 så är du ansvarig för ett belopp om högst kr per reklamation. Har du varit särskilt klandervärd så är du dock ansvarig för hela beloppet. Du är inte ansvarig för obehöriga transaktioner som initierats efter det att du spärrat din ID-metod på rätt sätt. Detta gäller inte om du genom att handla svikligt bidragit till den obehöriga transaktionen. 3.4 Reklamation av transaktioner Även om du inte varit oaktsam är du ansvarig för hela beloppet, om du inte meddelar banken utan onödigt dröjsmål efter att du fått kännedom om en obehörig transaktion. Detsamma gäller om banken lämnat dig information om en transaktion och du inte meddelat banken (reklamerat) inom 13 månader från det att beloppet dragits från ditt konto. 3.5 Spärr av ID-metod Du ska spärra ID-metoden så fort du upptäcker förlust av den och/eller kod eller att ID-metoden/kod används obehörigt. Hur du spärrar ID-metoden ser du på webbplatsen. Om någon annan än banken utfärdat ID-metoden, ska du spärra den på det sätt som utfärdaren anger. 4. Information från dig, täckning på konto m m Du åtar dig att alltid lämna korrekt och fullständig information för att dina betalningsorder, uppdrag och instruktioner ska kunna göras på överenskommet sätt. För betalningsorder gäller även följande. Du ansvarar för att det finns tillräckligt stort belopp på ditt angivna konto vid den tidpunkt då betalning ska dras från ditt konto. Tänk på att denna tidpunkt kan inträffa innan beloppet ska vara mottagaren tillhanda. Du måste också kontrollera att belopp, mottagarens namn och annan information stämmer innan du godkänner en betalning. Om det saknas täckning på ditt konto kommer du meddelas om detta under telefonsamtalet. Om banken som en följd av att du brister i något av de avseenden som anges i denna punkt 4 inte kan fullgöra din betalningsorder får banken låta bli att utföra den utan ansvar för eventuell skada som du eller mottagaren drabbas av. 5. Genomförande och återkallelse av betalningsorder, uppdrag och instruktioner Banken anses ha tagit emot din order, ditt uppdrag eller din instruktion när: a) du i telefonbanken självbetjäning (genom att trycka rätt siffer- och teckenkombination alternativt med hjälp av ID-metoden) bekräftat att du vill genomföra betalningen, uppdraget eller instruktionen, och b) i telefonbanken personlig service rådgivaren mottagit din betalningsorder, ditt uppdrag eller din instruktion. Fram till denna tidpunkt har du har möjlighet att återkalla en betalningsorder, ett uppdrag eller en instruktion. 4

5 VILLKOR Telefonbanken - privat (3) 6. Bindande betalningsorder, uppdrag och instruktioner Efter den tidpunkt som anges i punkten 5 ovan är ordern, uppdraget eller instruktionen bindande för dig gentemot banken, företag i bankens koncern och företag i Swedbankkoncernen (t ex Swedbank Robur-gruppen och Swedbank Hypotek AB), även om du t ex brutit mot reglerna för hantering av ID-metoden eller om någon annan använt din ID-metod. Detta gäller dock inte om annat är avtalat mellan dig och banken (t ex i punkten 3.3 ovan) eller framgår av tvingande lag, t ex om betaltjänster eller obehöriga transaktioner. 7. Priser Eventuella priser för telefonbanken och de tjänster du kan använda via telefonbanken får du på får du på webbplatsen, i telefonbanken eller på bankens kontor. 8. Begränsning av tillgänglighet Telefonbankens öppettider får du på webbplatsen eller genom att ringa telefonbanken. Banken får med omedelbar verkan begränsa tillgängligheten till telefonbanken och/eller viss tjänst genom t ex beloppsbegränsningar. Om du överskrider dessa gränser kan det leda till att en betalning inte kan göras. Information om sådana begränsningar ser du på webbplatsen eller genom att ringa telefonbanken. Banken har också rätt att begränsa eller helt stoppa användningen av telefonbanken och/eller viss tjänst på grund av underhållsåtgärder, vid driftsstörningar eller när banken bedömer att det bör ske av säkerhetsskäl. 9. Bankens rätt att spärra tillgången till telefonbanken Om inte annat framgår av tvingande lag, t ex om betaltjänster eller obehöriga transaktioner, har banken rätt att spärra din tillgång till telefonbanken om banken: a) har anledning anta att din ID-metod/kod används på ett bedrägligt, osäkert eller inte godkänt sätt b) har anledning att anta att du bryter mot eller kommer att bryta mot dessa villkor, mot villkoren för ID-metoden eller mot instruktionerna på webbplatsen, c) har grund för att säga upp avtalet enligt punkt 10 nedan, eller d) har anledning att anta att du på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka banken eller annan skada. Du kommer att informeras om sådan spärr på lämpligt sätt. 10. Avtalstid, och uppsägning Ditt avtal om telefonbanken gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Banken har rätt att säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid. Banken har rätt att begära att uppsägning ska ske skriftligen. Om inte annat framgår av tvingande lag, t ex om betaltjänster eller obehöriga transaktioner, har banken dessutom rätt att säga upp avtalet omedelbart om du inte följer dessa villkor eller inte fullgör andra åtaganden mot banken (t ex betalningsförpliktelser), eller banken har skälig anledning att tro att så kommer att ske, och avtalsbrottet kan anses som väsentligt. Alla brott mot lämnade instruktioner eller informationen på webbplatsen eller som ges i telefonbanken ska anses vara ett väsentligt avtalsbrott. Om du avlider upphör ditt avtal om telefonbanken. Om du går i konkurs eller om förvaltare förordnas för dig enligt 11 kap 7 föräldrabalken, har du inte längre rätt att använda telefonbanken. Banken har då rätt att omedelbart spärra din tillgång till telefonbanken och säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. 11. Ändring av villkor Banken får ändra dessa villkor. Banken meddelar ändringar i villkoren senast två månader innan ändringarna ska börja gälla på det sätt som framgår av punkt 13. Banken får låta en villkorsändring gälla omedelbart om den är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annan liknande orsak. Banken informerar om en sådan ändring så snart det kan ske och på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om du inte accepterar en villkorsändring har du rätt att innan ändringen börjar gälla säga upp avtalet för vilket dessa villkor gäller till omedelbart upphörande. Om du inte säger upp avtalet inom denna tid anses du ha godkänt ändringen. 12. Ansvarsbegränsning Banken ansvarar inte för skador som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. För strejk, blockad, bojkott och lockout gäller detta även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. En skada som har uppkommit av andra anledningar än i första stycket ersätts inte av banken, om den har varit normalt aktsam. Banken ansvarar aldrig för indirekta skador, förutom när banken har varit grovt vårdslös. Om banken inte kan genomföra en betalning, annan order, uppdrag eller åtgärd på grund av en sådan omständighet som nämns i första stycket får åtgärden skjutas upp tills banken har möjlighet att genomföra den. Banken ska då betala eventuell avtalad ränta enligt den räntesats som gällde på betalningsdagen. Om ränta inte har avtalats, är banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än vad som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen med tillägg av två procentenheter. Banken ansvarar inte för skada som beror på att banken inte har kunnat genomföra en betalning, ett uppdrag eller en åtgärd på grund av fel eller brist i data-, eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang som banken inte förfogar över. Banken ansvarar heller inte för skada som beror på förlust eller förvrängning av information som överförs i nät som banken inte har kontroll över. När banken medverkar till att genomföra betalningar och tillhandahåller andra betaltjänster ansvarar banken inte för skador som beror på osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för banken att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar i detta fall inte heller när banken handlar i enlighet med svensk lag eller EU-lagstiftning. När du betalar varor, tjänster eller annat från annan än banken genom telefonbanken gäller följande. Bankens uppdrag är endast att medverka vid överföring av betalningen. Banken är aldrig ansvarig för varornas, tjänsternas, etc. mängd, skick eller kvalitet, utebliven eller felaktig leverans eller liknande. Du ansvarar mot banken och annan för skador som beror på fel eller försummelse från dig eller som orsakas genom brott. Detta gäller dock inte om annat är avtalat mellan dig och banken eller framgår av tvingande lag, t ex om betaltjänster eller obehöriga transaktioner, se t ex punkten 3.3 ovan. 13. Meddelanden 13.1 Meddelanden från banken Banken lämnar personliga meddelanden till dig via internetbanken, brev till din folkbokföringsadress eller på annat sätt som du och banken har kommit överens om. Om du vill att banken ska skicka brev till någon annan adress än folkbokföringsadressen eller om du vill ändra din adress måste du meddela banken det. För att beräkna en tidsfrist får banken förutsätta att du har tagit del av ett meddelande som skickats i brev, sju vardagar efter att banken skickade det till din folkbokföringsadress eller till den adress som du har meddelat banken. Har du kvitterat brevet tidigare gäller den tidpunkten. Medelanden till din internetbank får banken förutsätta att du har tagit del av samma dag som det gjordes tillgängligt för dig. Banken kommunicerar på svenska om inte något annat har överenskommits Meddelanden till banken Du kan lämna meddelanden till banken som gäller dessa villkor via internetbanken, telefonbanken personlig service, genom att besöka bankens kontor eller genom att skriva brev. Du kan skicka meddelande via e-post till banken bara om du först har kommit överens om det med adressaten. Om du skickar rekommenderat brev eller vanligt brev till banken, ska det sändas till den adress som anges på avtalet som dessa villkor gäller, eller den adress som banken har anvisat. Meddelande i brev från dig ska anses ha kommit banken tillhanda den bankdag som brevet har kommit fram till nämnda adress. Om meddelandet inte har kommit fram ska det ändå anses ha kommit banken tillhanda om du kan visa att det har skickats på ett ändamålsenligt sätt och vid en sådan tidpunkt att det borde ha kommit fram. 14. Klagomål och tvist Om du är missnöjd med banken ska du framföra ditt klagomål och eventuella krav på ersättning till banken utan dröjsmål efter att du har uppmärksammat eller på goda grunder kan anses borde ha uppmärksammat den omständighet som klagomålet gäller. Stycket ovan gäller inte när du reklamerar betalningar. I sådant fall ska du reklamera i enlighet med punkt 3.4. Om du vill reklamera annat än fel i telefonbanken, t ex fel på vara eller tjänst som du betalat genom telefonbanken, så ska du göra det till säljaren, d v s inte till banken. På samma sätt ska fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmälas till den som sänt eller borde ha sänt informationen. Bl 1011 utg 2 5

6 VILLKOR Telefonbanken - privat (3) En tvist mellan dig och banken med anledning av de förhållanden som regleras av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt, dock utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Banken får även väcka talan vid domstol i ett annat land där du har din hemvist eller där du har tillgångar. Du har också möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Information vid distansavtal När du köper bankens produkter på distans, det vill säga via internet, telefon eller genom svar på brevutskick eller annons, har du rätt att utan kostnad ångra dig inom 14 dagar från den dag som du fick del av avtalsvillkoren. Kontakta banken om du ångrar dig. När banken har tagit emot ditt meddelande upphör avtalet att gälla. Banken får dock ta betalt för transaktioner som du har gjort och tjänster som du har använt under ångerfristen. Information om behandling av personuppgifter Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag, till exempel vid kreditupplysning eller en affärsbedömning. När bankärenden utförs via telefon eller video behandlas personuppgifter även genom inspelning. Personuppgifter behandlas också inom ramen för bankens internet- och mobiltjänster. I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar kan banken komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att göra för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras. För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifterna behandlas för hantering och fullgörelse av avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan banken också komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, och då komma att kontakta kunder via e-post såvida dessa inte uttryckligen tackat nej till det. För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av banker och företag som ingår i bankens koncern samt andra företag som banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är banken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan. Om du vill veta vilka uppgifter banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till banken på den adress som anges på avtalets första sida. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från banken eller om du vill att banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift. Finansiell information Du kan genom telefonbanken komma att få information om t ex valutakurser eller börskurser eller annan information såsom ekonomiska analyser eller analyshjälpmedel. Du uppmanas härmed att alltid basera dina ekonomiska beslut även på annat underlag. Bl 1011 utg 2 6

7 ALLMÄNNA VILLKOR Personlig kod Allmänt Banken tillhandahåller möjlighet till identifiering med Personlig kod på de villkor som framgår av detta avtal och av Produktinformationen. Med Produktinformationen avses den information som banken vid var tid lämnar på bankens eller av banken länkad webbplats, samt den skriftliga information som banken vid var tid lämnar om Personlig kod. Det utbud av tjänster som kan utnyttjas efter identifiering med Personlig kod kan komma att variera från tid till annan. banken förbehåller sig rätten att utöka, ändra eller inskränka utbudet. Kunden förbinder sig att följa de anvisningar som framgår av Produktinformationen. Kunden kan använda Personlig kod för att identifiera sig, godkänna betalningstransaktioner/betalorder och bekräfta uppdrag m m i samband med att kunden nyttjar bankens tjänster m m. Banken lämnar på begäran upplysning om vilka tjänster som kunden har tillgång till med Personlig kod. Personlig kod är en av banken godkänd ID-metod (= identifieringsverktyg) och kan användas för identifiering i banken i den omfattning och på de villkor som banken vid var tid medger. När personlig kod används för att initiera en betalningstransaktion i banken utgör den personliga koden ett betalningsinstrument enligt lagen om betaltjänster. Dessa allmänna villkor gäller för alla personliga koder som kunden utnyttjar mot banken, annat företag i den koncern där banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a Swedbank Robur AB och Swedbank Hypotek AB) såvida inte annat uttryckligen avtalats beträffande viss tjänst/produkt. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat (gäller privatkunder) respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m (gäller företagskunder). I den mån dessa Allmänna villkor Personlig kod innehåller bestämmelser som är oförenliga med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m ska bestämmelserna i dessa Allmänna villkor Personlig kod ha företräde. 2. Kundens åtagande att skydda Personlig kod m m Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Personlig kod mot obehörig användning. Personlig kod får endast användas av kunden personligen. Den får inte lämnas till eller användas av någon annan. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att koden används obehörigt eller inte. Kunden ska förvara och hantera eventuella anteckningar om Personlig kod på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Anteckningarna om koden ska således förvaras på ett säkert sätt så att annan inte ges tillfälle att läsa dem. Anteckningarna får t.ex. inte lämnas kvar obevakade på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor ska anteckningar om Personlig kod hållas under kontinuerlig uppsikt. Detta gäller även för anteckningar om kod som förvaras på arbetsplats eller i bostad som lämnas obevakad och olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott på arbetsplats eller i bostad ska kontrolleras att anteckning om Personlig kod inte tillgripits. Personlig kod får inte användas i strid med gällande lagstiftning. Kunden förbinder sig att: välja Personlig kod som är svår för andra än kunden att avslöja. Personlig kod får därför inte ha något samband med kundens person-, kort- eller telefonnummer eller liknande, göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser en Personlig kod, inte avslöja Personlig kod för någon, inte anteckna kod på telefon/mobiltelefon/dator eller annan teknisk utrustning som används för uppkoppling mot banken eller låta anteckning om kod vara fäst vid telefon/mobiltelefon/dator eller annan tekniks utrustning, eller förvara den tillsammans med telefon/mobiltelefon/dator eller annan teknisk utrustning, om det kan misstänkas att någon annan fått kännedom om koden omedelbart ändra Personlig kod där så är möjligt, samt snarast begära att banken spärrar Personlig kod vid vetskap om att anteckning om koden kommit bort eller tillgripits eller koden använts obehörigt. Kunden ändrar Personlig kod på det sätt som beskrivs i Produktinformationen. Kunden begär att banken spärrar Personlig kod på det sätt som anges i punkt Spärr av Personlig kod m m Kunden är skyldig att snarast anmäla till banken och begära att Personlig kod spärras när kunden har fått vetskap om att anteckning om Personlig kod kommit bort, tillgripits eller använts obehörigen, Anmälan ska ske per telefonnummer som framgår av Produktinformationen. 4. Bindande uppdrag m m Om inte annat uttryckligen följer av punkt 5 andra femte styckena nedan, i annan ordning har avtalats skriftligen med banken eller följer av tvingande lag, gäller följande. Kunden är införstådd med att uppdrag och instruktioner som lämnats till banken med användning av Personlig kod, är bindande för kunden. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med banken med användande av Personlig kod. Vad som nyss sagts om kundens bundenhet i förhållande till banken gäller även i förhållande till annat företag i den koncern där banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a företagen i Swedbank Robur-gruppen och Swedbank Hypotek AB). 5. Betalningsansvar vid obehöriga betalningstransaktioner Kunden är skyldig att: 1. skydda Personlig kod, se punkt 2 ovan, 2. om vetskap föreligger, att Personlig kod kommit bort, tillgripits eller obehörigen använts, snarast anmäla detta till banken, se punkt 3 ovan, och 3. i övrigt följa villkoren för användning av Personlig kod, se punkten 2 ovan. Om obehörig betalningstransaktion har genomförts via banken och Personlig kod har använts för att elektroniskt initiera betalningstransaktionen, står kunden för en förlust om högst 1200 kr. Detta gäller dock inte om kunden visar att transaktionen inte berodde på att han eller hon underlåtit att skydda sin kod. Bestämmelserna i detta stycke gäller för betalningstransaktioner som initieras den 1 augusti 2010 eller senare. Bl 7732 utg 3 Om Personlig kod har använts för att elektroniskt initiera en obehörig betalningstransaktion och denna transaktion har orsakats av att en skyldighet enligt första stycket ovan åsidosatts genom grov oaktsamhet eller uppsåtligen, ska kunden stå för hela förlusten. Är kunden konsument är dock ansvaret enligt föregående stycke begränsat till högst kr. Har kunden handlat särskilt klandervärt, ansvarar kunden dock för hela förlusten. Bestämmelserna i detta stycke gäller för betalningstransaktioner som initieras den 1 augusti 2010 eller senare. Oavsett vad som anges ovan ska kunden inte stå för förlust, om den obehöriga transaktionen har genomförts efter det att kunden har bytt sin Personliga kod eller enligt punkt 3 anmält till banken att koden ska spärras. Detta gäller dock inte om kunden har handlat svikligt. 6. Priser Beträffande priser för Personlig kod se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 7. Reklamation m m Beträffande reklamation, se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 8. Bankens rätt att spärra tillgången till Personlig kod Banken har rätt att när som helst utan föregående meddelande till kunden spärra kundens fortsatta tillgång till Personlig kod om banken har anledning anta att Personlig kod inte används på ett säkert sätt, misstanke om ej godkänd användning eller bedräglig användning av Personlig kod föreligger, grund för uppsägning av avtalet föreligger enligt punkt 10 andra stycket, eller kunden, enligt vad banken har anledning att anta, på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka banken eller annan skada. Kunden kommer att informeras om sådan spärr på så sätt som anges i punkten Ändring av villkor Beträffande ändring av detta avtal, se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 10. Avtalstid, uppsägning m m Detta avtal gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra två månader efter uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligen. Banken har dock rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart om någon av följande omständigheter föreligger: Kunden fullgör inte sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt mot banken och avtalsbrottet får anses som väsentligt. Varje brott mot ordnings- eller säkerhetsregler, mot lämnade anvisningar eller mot Produktinformationen ska anses vara ett väsentligt avtalsbrott. Det finns skälig anledning anta, att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt avtalet eller i övrigt mot banken. Om kunden avlider upphör detta avtal att gälla. Om kunden försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas för kunden enligt 11 kap 7 föräldrabalken, upphör rätten för kunden att utnyttja Personlig kod omedelbart, varvid banken har rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. 11. Ångerrätt vid distansavtal Om detta avtal är ingånget på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har kunden rätt att inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks frånträda avtalet utan särskild kostnad. Kunden ska lämna meddelande om att kunden utnyttjar ångerrätten till banken genom någon av bankens försäljningskanaler där kunden är identifierad, dvs. bankkontor, telefonbank med personlig service eller Internetbanken - Privat. Banken betalar i förekommande fall tillbaka den del av årspriset som hänför sig till tiden efter det att kunden meddelat banken att avtalet skall frånträdas. Banken har dock rätt till ersättning för sådana skäliga kostnader som hänför sig till tiden före det att avtalet upphör. Hit hör bankens kostnader i samband med att avtalet ingicks i form av beställning och distribution av Personlig kod. 12. Meddelanden Beträffande meddelande som ska lämnas enligt detta avtal, se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 13. Kundens ansvar Kunden ansvarar själv för den skada som drabbar denne på grund av fel eller brist i kundens data- och kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Kunden ansvarar gentemot banken och tredje man för skada, som uppkommer genom kundens felaktiga åtgärd eller underlåtenhet, eller som orsakas genom brottsligt förfarande eller obehörigt utnyttjande av Personlig kod. Bestämmelserna i detta stycke gäller dock inte om annat uttryckligen framgår av detta avtal, är skriftligt avtalat mellan kunden och banken i annat avtal, eller följer av tvingande lag. 14. Begränsning av bankens ansvar Beträffande begränsning av bankens ansvar, se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 15. Tillämplig lag och domstol Beträffande tillämplig lag och domstol, se Allmänna villkor inlåning m m samt Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster Privat respektive Allmänna villkor Företagstjänster m m. 7

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 2010-06-09

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 2010-06-09 1(4) Utöver dessa villkor gäller de villkor för inlåning som utfärdats av kontoförande bank, allmänna villkor för internetbanken privat samt i förekommande fall även villkor för avtal om kontokredit. 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer