J-Å Gross Revisionsbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-Å Gross Revisionsbyrå AB"

Transkript

1 J-Å Gross Revisionsbyrå AB Kundträff Program Redovisning K2 och K3 Skatter Skatteförfarandelagen 3:12 Skatter övrigt Övrigt Mutor Kassaregister Investeringssparkonto / Investeringsfonder Rättsfall J-Å Gross Revisionsbyrå AB 1

2 BFN:s K-projekt K1 får tillämpas från 2006 K2 får tillämpas på bokslut K3 Ännu ej färdig K4 Företag som tillämpar IFRS K2 eller K3 K2 skall tillämpas allt som är skrivet inga avvikelser. K3 Företag som vill göra anpassningar får välja K3 (eller tillsvidare befintliga regler) BFN senarelägger. K-projekten måste användas fr o m K2 Alla regler i ett samlat dokument Begränsa antalet tillåtna alternativ Enkla och tydliga regler Färre tilläggsupplysningar Tydliga väsentlighetskriterier Språkliga och pedagogiska förenklingar 2

3 Ej tillåtna alternativ i K2 Egenutvecklade immateriella tillgångar i BR Finansiell leasing i balansräkningen Finansiella instrument till verkligt värde Säkringsredovisning (i flertalet situationer) ex. räntor säkrade med ränte-swap K3 Komponentavskrivningar skall tillämpas Ej tillåtet med progressiva avskrivningar Ex bostadsrättsföreningar Koncernredovisning Förvärvsanalyser, stegvisa förvärv transaktioner med minoriteter Aktierelaterade ersättningar skall redovisas enligt IFRS 2 (personal optioner) Pensioner Rättsfall pågående arbeten Aktiverat utförda men ännu inte fakturerade tjänster som tillgång i BR. Yrkade avdrag i deklarationen med motsvarande belopp och tog upp de belopp som under året blivit fakturerat som intäkt. Enligt SRN är skattereglerna om pågående arbeten frikopplade från redovisningen. Bolaget ska bara beskattas för arbeten på löpande räkning som har fakturerats under inkomståret. 3

4 Skatteförfarandelagen (SFL) Skatteförfarandelagen En helt ny lag Reglerar hur de flesta skatter och avgifter ska fastställas, betalas och deklareras Träder i kraft 1 jan 2012, tillämpas första gången på räkenskapsår som börjar 1 feb 2012 Godkänd för F-skatt (SFL) Årliga beslut kommer inte att tas Ett godkännande gäller fortlöpande t.o.m. återkallande Utvidgat skatteavdrag för F-skatteinnehavare Skatteavdrag ska göras i vissa fall trots att enskild näringsidkare är godkänd för f-skatt Ersättningar överstigande skattebefriade belopp för: Traktamente Milersättning m.m. 4

5 Moms endast i SKD (SFL) Årsvis moms redovisas i skattedeklaration (SKD), ej längre möjligt i inkomstdeklaration (ink.dekl) Senast den 26:e andra månaden efter redovisningsperiodens utgång Deklarationstidpunkt (SFL) Juridiska personer, utom dödsbon, deklarerar vid fyra olika tidpunkter beroende på valt räkenskapsår. Oförändrat för fysiska personer, där kalenderåret styr. Deklarationstidpunkt (SFL) Räkenskapsår Deklarationstidpunkt Slutskattebesked 1 feb 31 jan 1 nov senast 15 apr 1 mar 28/29 feb 1 nov senast 15 apr 1 apr 31 mar 1 nov senast 15 apr 1 maj 30 apr 1 nov senast 15 apr 1 jun 31 maj 15 dec senast 15 jun 1 jul 30 jun 15 dec senast 15 jun 1 aug 31 jul 1 mar senast 15 aug 1 sep 31 aug 1 mar senast 15 aug 1 okt 30 sep 1 jul senast 15 dec 1 nov 31 okt 1 jul senast 15 dec 1 dec 30 nov 1 jul senast 15 dec 1 jan 31 dec 1 jul senast 15 dec 5

6 Deklarationstidpunkt (SFL) Om inkomstdeklaration till fullo lämnas elektroniskt har man 1 extra månad på sig. De nya datumen gäller för räkenskapsår påbörjade 1 feb 2012 eller senare. Inga byråanstånd för juridiska personer lämnas längre Oförändrat byråanstånd för fysiska personer Deklarationsombud (SFL) Möjlighet till flera ombud Endast fysiska personer även i fortsättningen Fullmakt krävs ej längre för att ombudet ska få tillgång till deklarations- och skattekontouppgifter Gäller för skatte-, inkomst- samt punktskattedeklarationer vilka deklareras via SKV:s e-tjänst via e-legitimation Skattetillägg (SFL) Förmildringar i regler kring skattetillägg Lättare att göra frivilliga rättningar Inget skattetillägg vid felaktigheter som kan rättas av SKV med tillgängligt kontrollmaterial 6

7 Beslut om slutskatt (SFL) Fysiska personer och dödsbon får oförändrat sina besked senast 15 dec efter beskattningsårets utgång, många även fortsatt till sommaren Juridiska personer erhåller beskedet senast den 5:e i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång I praktiken innebär det 5 5,5 månader efter sista deklarationstidpunkt Fåmansföretag 3:12 Schablonbelopp för utd Schablonbelopp höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp 2012 (tax 2013) kr From tax 2013 får schablonregeln bara användas i ett företag. Har man fler bolag får man använda huvudregeln i dem Ingen begränsning till närståendekretsen 7

8 Huvudregeln Löneuttag 2011 för att få nyttja lönebaserat utrymme för utdelning under 2012: kr (6 IBB) + 5 % av totala löner kr (10 IBB) = alltid säker Motsvarar lönesumma på kr Tips! Om man ligger på gränsen kan omvänd löneväxling göra att man kommer upp till rätt nivå. Nytt tak för beskattning i tjänst Max 90 inkomstbasbelopp beskattas i tjänst vid utdelning till aktieägare och närstående under Från ett och samma företag under ett år En person ingår i närståendekretsen man utgår från den äldste delägaren Nytt om omkostnadsbeloppet Underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital. Underlaget ska minskas med anskaffningsutgiften för andelen till den del sådant tillskott har ökat värdet på andelen. 8

9 Gränsbelopp i nybildat bolag Aktierna uppkommer när stiftelseurkunden undertecknats Ägarna får beräkna gränsbelopp för 2012 om: Stiftelseurkunden är undertecknad under 2011 även om bolaget registrerades först i början av Vilande bolag För att ett bolags ägare inte ska ha kvalificerad andel i sitt AB ska bolaget vara vilande i 5 år. Ägaren eller dess närståendekrets får inte driva likartad verksamhet i annat bolag under dessa 5 år. Skatter övrigt 9

10 Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Momssatsen sänks till 12 % Gäller ej starköl, vin och sprit Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Hur hanteras detta i representation vid mixad moms? Alternativ 1: Lyft endast 12 % moms på avdragsgill del Alternativ 2: Proportionera moms efter andel mat respektive alkoholhaltig dryck Inkomstskatt Inget femte jobbskatteavdrag Skatterna sänks dock något ändå, tack vare höjt prisbasbelopp (pbb, 2011: kr, 2012: kr) Grundavdrag, skiktgräns och befintligt jobbskatteavdrag påverkas av pbb 10

11 Inkomstskatt Brytpunkt för statlig skatt (20 % / 25 %) Nedre: kr ( kr / mån) Övre: kr ( kr / mån) Skiktgräns (brytpunkt - grundavdrag) Nedre: kr Övre: kr Fastighetsavgift För småhus: 0,75 % på taxeringsvärdet 2011: maximalt kr, motsvarande ett taxeringsvärde om kr 2012: maximalt kr, motsvarande ett taxeringsvärde om kr Nedsättning förmånsvärde bilförmån Det finns tre sätt att sätta ned förmånsvärdet på bilförmån: 1. Den anställde betalar förmån med beskattade pengar, ger nedsättning med motsvarande belopp 2. Omfattande tjänstekörning, minst mil, ger nedsättning till 75 % 3. Den anställde väljer en miljöbil 11

12 Nedsättning förmånsvärde miljöbil Grundförmånsvärdet beräknas efter motsvarande bil i bensin- eller dieselutförande Därefter sätts förmånsvärdet ner till 80 %, max nedsättning kr / år, för etanolbilar Eller till 60 %, max nedsättning kr / år, för elhybrid- eller gasbilar Nedsättning förmånsvärde miljöbil Fr.o.m kommer etanolbilar och elhybridbilar att mista sin nedsättning Endast plug-in hybrider, bilar som kan laddas med el från en yttre energikälla, samt gasbilar kommer att ge en nedsättning till 60 %, max nedsättning kr / år Gäller för Regeringen ska under 2013 återkomma med förslag om nya regler för 2014 och framåt Reklamgåvor Beloppsramar saknas i lagstiftningen SKV har haft avdragsram om 180 kr exkl moms Denna avdragsram är överspelad efter mål i Regeringsrätten (mål nr , den 15 april 2010) där avdrag medgavs för reklamgåva om 350 kr inkl moms (280 kr exkl moms) 12

13 Reklamgåvor Kammarrätten i Göteborg (mål nr ) har därefter godkänt avdrag för reklamgåva motsvarande 369 kr inkl moms (295 kr exkl moms) Det spelade heller ingen roll att dessa gåvor delades ut vid juletid Julgåvor till anställda Max 450 kr inkl moms Eventuella fraktavgifter tas inte med i detta belopp Om värdet överskrids med en enda krona blir gåvan skattepliktig från första kronan Traktamente Det skattefria traktamentet höjs från 210 kr per dag till 220 kr per dag för Avresa före kl Hemkomst efter kl Minst en övernattning Minst 50 km från verksamhetsorten 13

14 Löneväxling privat sjukvård Ögonoperation hos privat vårdgivare Ej avdragsgill för företaget Skattefri förmån för den anställde Exemplet avser ögonoperation till en kostnad av kr. Detta för person A med en årslön om kr (marginalskatt 57 %) och för person B med en årslön om kr (marginalskatt 32 %) Löneväxling privat sjukvård Kostnad för bolaget: Operation: kr Skatt: kr Kostnad: kr ( / 0,737) Operationen är ej avdragsgill, så heller ej skatten därtill, därav ungefärlig beräkning på detta sätt Löneväxling privat sjukvård Minskning av lön för att uppnå kostnadsneutralitet : Bruttolönesänkning: kr ( / 1,3142) Sociala avgifter: kr Summa: kr 14

15 Löneväxling privat sjukvård Skatteavdrag Lön efter skatt att avstå A kr kr B kr kr Löntagaren sparar i kr i % kr 56 % kr 30 % Löneväxling privat sjukvård A B Årslön Månadslön Marginalskatt 57% 32% Kostnad för bolaget Operation Skatt Summa ( / 0,737) Varken kostnad eller skatt är avdragsgill Bruttolönesänkning ( / 1,3142) Sänkning soc.avg kr som går i skatt kr efter skatt Löntagare sparar i kr ( kr - kr efter skatt) i % 56% 30% Övrigt 15

16 Mutor Utredningsförslag syftar till mer modern, ändamålsenlig och tydligare reglering av mutbrott. Vidgad personkrets ska omfattas. För mutansvar krävs att åtgärden otillbörligt påverkar mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag. Följande faktorer ska bedömas: Förmånens karaktär Mottagarens ställning Sättet på vilket förmånen överlämnas (dolt eller öppet) Allmän sedvana och branschpraxis Kassaregister Kassaregister Huvudregel: Företag som säljer varor och tjänster kontant eller via kortbetalning ska ha certifierade kassaregister Undantag: Verksamhet med obetydlig omfattning (fsg < 176 kkr) Fsg av skattebefriade varor och tjänster Taxi Distans- och hemförsäljning Försäljning i automat Automatspel enl lotterilagen Torg- och marknadshandel 16

17 Kassaregister Kassaregister måste vara certifierade Tillverkardeklaration ska finnas Ansluten till certifierad kontrollenhet Kassaregistret ska anmälas till SKV Kund måste alltid erbjudas kvitto Kassaregister SKV gör oanmälda kontroller Får ta ut avgift om kr om lagkraven inte följs kr i avgift om SKV finner att man bryter mot lagkraven en gång till samma år Hos SKV finns listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter. Rättsfall kassaregister (bowlinghall) Undantag kan medges om tillförlitliga underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt Bowlinghallen hade ett särskilt utformat kassaregister och ansökte om undantag Personalen skötte den kontanta kassaredovisningen utan inblandning av VD:n eller annan i styrelsen HFD ansåg att det saknades tillräckliga garantier för att en sådan situation inte skulle kunna uppkomma när minoritetsägaren, tillika VD:n, deltog i kontanthantering eller löpande bokföring Medgav inte bowlinghallen undantag från skyldigheten att inneha ett certifierat kassaregister 17

18 Investeringssparkonto och investeringsfonder Investeringssparkonto Investeringssparkonto är en frivillig sparform Aktier och fonder, men också andra finansiella instrument som optioner, kan placeras på ett investeringssparkonto Investeringssparkonto Inom detta konto beskattas inte vinster och förluster får inte dras av, inte heller utdelningar och räntor beskattas. Däremot schablonbeskattas tillgångarna. Gäller för fysiska personer och dödsbon 18

19 Investeringssparkonto Skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Investeringssparkonto Kapitalunderlaget = Tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året + inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Investeringssparkonto Schablonbeskattningen beräknas: Schablonintäkt= ett kapitalunderlag x SLR 30 nov året före beskattningsåret Schablonintäkt x 30% = skatt Institutet som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera schablonintäkten till Skatteverket. Kvittningsbar skatt 19

20 Investeringssparkonto Vilka behöver inte deklarera för schablonintäkten De vars underlag för statlig inkomstskatt uppgår till högst 200 kronor De personer som bara har intäkt från investeringssparkonto och eventuellt andra intäkter som undantas från deklarationsskyldighet Investeringssparkonto Exempel: Om kontoinnehavaren måste ta upp schablonintäkten till beskattning (på grund av att underlaget för statlig inkomstskatt uppgår till minst 200 kronor) men inte måste deklarera (på grund av att personen bara har intäkt från investeringssparkonto och eventuellt andra intäkter som undantas från deklarationsskyldighet) Kommer kontoinnehavaren inte att få någon deklaration utan ett beslut om slutlig skatt på hösten året efter det aktuella beskattningsåret. Där framgår vilket belopp som kontoinnehavaren ska betala i skatt. Investeringsfonder Fondförvaltare för svenskregistrerade investeringsfonder ska inte längre betala skatt för tillgångarna i fonden. Den slopade skattskyldigheten gör att svenska investeringsfonder, och fondbolag och andra aktörer som säljer sådana fonder, får möjlighet att konkurrera på samma skattemässiga villkor som utländska investeringsfonder och andra utländska aktörer. 20

21 Investeringsfonder Istället ska de som äger andelar i en investeringsfond, svensk eller utländsk, beskattas för en schablonintäkt. Delägaren ska också beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när andelen i fonden avyttras. Den nya skatten gäller alla slags investeringsfonder, t.ex. aktiefonder och räntefonder Investeringsfonder Exempel på hur skatten beräknas En fysisk person som äger fondandelar som den 1 januari 2012 är värda kronor ska ta upp 400 kronor ( *0,4%) till beskattning i inkomstslaget kapital. Sådana inkomster beskattas med 30 procent. Det vill säga skatten blir 120 kronor (400*30%). Investeringsfonder Fysiska personer och dödsbon som ska skatta för en schablonintäkt från fondinnehav behöver inte deklarera om de inte har andra deklarationspliktiga intäkter. Den som äger andelar i investeringsfonder som är värda mindre än kronor behöver inte betala skatt på innehavet om andra inkomster av kapital saknas. 21

22 Övriga rättsfall Övriga rättsfall Skatt på upplöst negativ goodwill HFD Dom Mål nr Pensionspremie dras av intjänandeåret HFD Dom Mål nr Övriga rättsfall Utdelning till annan än aktieägare HFD Domar Mål nr och Dispositionsrätt till båt HFD Domar Mål nr , och

23 Övriga rättsfall Utrangeringsavdrag för byggnad HFD Dom Mål nr J-Å Gross Revisionsbyrå AB 23

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer