J-Å Gross Revisionsbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-Å Gross Revisionsbyrå AB"

Transkript

1 J-Å Gross Revisionsbyrå AB Kundträff Program Redovisning K2 och K3 Skatter Skatteförfarandelagen 3:12 Skatter övrigt Övrigt Mutor Kassaregister Investeringssparkonto / Investeringsfonder Rättsfall J-Å Gross Revisionsbyrå AB 1

2 BFN:s K-projekt K1 får tillämpas från 2006 K2 får tillämpas på bokslut K3 Ännu ej färdig K4 Företag som tillämpar IFRS K2 eller K3 K2 skall tillämpas allt som är skrivet inga avvikelser. K3 Företag som vill göra anpassningar får välja K3 (eller tillsvidare befintliga regler) BFN senarelägger. K-projekten måste användas fr o m K2 Alla regler i ett samlat dokument Begränsa antalet tillåtna alternativ Enkla och tydliga regler Färre tilläggsupplysningar Tydliga väsentlighetskriterier Språkliga och pedagogiska förenklingar 2

3 Ej tillåtna alternativ i K2 Egenutvecklade immateriella tillgångar i BR Finansiell leasing i balansräkningen Finansiella instrument till verkligt värde Säkringsredovisning (i flertalet situationer) ex. räntor säkrade med ränte-swap K3 Komponentavskrivningar skall tillämpas Ej tillåtet med progressiva avskrivningar Ex bostadsrättsföreningar Koncernredovisning Förvärvsanalyser, stegvisa förvärv transaktioner med minoriteter Aktierelaterade ersättningar skall redovisas enligt IFRS 2 (personal optioner) Pensioner Rättsfall pågående arbeten Aktiverat utförda men ännu inte fakturerade tjänster som tillgång i BR. Yrkade avdrag i deklarationen med motsvarande belopp och tog upp de belopp som under året blivit fakturerat som intäkt. Enligt SRN är skattereglerna om pågående arbeten frikopplade från redovisningen. Bolaget ska bara beskattas för arbeten på löpande räkning som har fakturerats under inkomståret. 3

4 Skatteförfarandelagen (SFL) Skatteförfarandelagen En helt ny lag Reglerar hur de flesta skatter och avgifter ska fastställas, betalas och deklareras Träder i kraft 1 jan 2012, tillämpas första gången på räkenskapsår som börjar 1 feb 2012 Godkänd för F-skatt (SFL) Årliga beslut kommer inte att tas Ett godkännande gäller fortlöpande t.o.m. återkallande Utvidgat skatteavdrag för F-skatteinnehavare Skatteavdrag ska göras i vissa fall trots att enskild näringsidkare är godkänd för f-skatt Ersättningar överstigande skattebefriade belopp för: Traktamente Milersättning m.m. 4

5 Moms endast i SKD (SFL) Årsvis moms redovisas i skattedeklaration (SKD), ej längre möjligt i inkomstdeklaration (ink.dekl) Senast den 26:e andra månaden efter redovisningsperiodens utgång Deklarationstidpunkt (SFL) Juridiska personer, utom dödsbon, deklarerar vid fyra olika tidpunkter beroende på valt räkenskapsår. Oförändrat för fysiska personer, där kalenderåret styr. Deklarationstidpunkt (SFL) Räkenskapsår Deklarationstidpunkt Slutskattebesked 1 feb 31 jan 1 nov senast 15 apr 1 mar 28/29 feb 1 nov senast 15 apr 1 apr 31 mar 1 nov senast 15 apr 1 maj 30 apr 1 nov senast 15 apr 1 jun 31 maj 15 dec senast 15 jun 1 jul 30 jun 15 dec senast 15 jun 1 aug 31 jul 1 mar senast 15 aug 1 sep 31 aug 1 mar senast 15 aug 1 okt 30 sep 1 jul senast 15 dec 1 nov 31 okt 1 jul senast 15 dec 1 dec 30 nov 1 jul senast 15 dec 1 jan 31 dec 1 jul senast 15 dec 5

6 Deklarationstidpunkt (SFL) Om inkomstdeklaration till fullo lämnas elektroniskt har man 1 extra månad på sig. De nya datumen gäller för räkenskapsår påbörjade 1 feb 2012 eller senare. Inga byråanstånd för juridiska personer lämnas längre Oförändrat byråanstånd för fysiska personer Deklarationsombud (SFL) Möjlighet till flera ombud Endast fysiska personer även i fortsättningen Fullmakt krävs ej längre för att ombudet ska få tillgång till deklarations- och skattekontouppgifter Gäller för skatte-, inkomst- samt punktskattedeklarationer vilka deklareras via SKV:s e-tjänst via e-legitimation Skattetillägg (SFL) Förmildringar i regler kring skattetillägg Lättare att göra frivilliga rättningar Inget skattetillägg vid felaktigheter som kan rättas av SKV med tillgängligt kontrollmaterial 6

7 Beslut om slutskatt (SFL) Fysiska personer och dödsbon får oförändrat sina besked senast 15 dec efter beskattningsårets utgång, många även fortsatt till sommaren Juridiska personer erhåller beskedet senast den 5:e i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång I praktiken innebär det 5 5,5 månader efter sista deklarationstidpunkt Fåmansföretag 3:12 Schablonbelopp för utd Schablonbelopp höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp 2012 (tax 2013) kr From tax 2013 får schablonregeln bara användas i ett företag. Har man fler bolag får man använda huvudregeln i dem Ingen begränsning till närståendekretsen 7

8 Huvudregeln Löneuttag 2011 för att få nyttja lönebaserat utrymme för utdelning under 2012: kr (6 IBB) + 5 % av totala löner kr (10 IBB) = alltid säker Motsvarar lönesumma på kr Tips! Om man ligger på gränsen kan omvänd löneväxling göra att man kommer upp till rätt nivå. Nytt tak för beskattning i tjänst Max 90 inkomstbasbelopp beskattas i tjänst vid utdelning till aktieägare och närstående under Från ett och samma företag under ett år En person ingår i närståendekretsen man utgår från den äldste delägaren Nytt om omkostnadsbeloppet Underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital. Underlaget ska minskas med anskaffningsutgiften för andelen till den del sådant tillskott har ökat värdet på andelen. 8

9 Gränsbelopp i nybildat bolag Aktierna uppkommer när stiftelseurkunden undertecknats Ägarna får beräkna gränsbelopp för 2012 om: Stiftelseurkunden är undertecknad under 2011 även om bolaget registrerades först i början av Vilande bolag För att ett bolags ägare inte ska ha kvalificerad andel i sitt AB ska bolaget vara vilande i 5 år. Ägaren eller dess närståendekrets får inte driva likartad verksamhet i annat bolag under dessa 5 år. Skatter övrigt 9

10 Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Momssatsen sänks till 12 % Gäller ej starköl, vin och sprit Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Hur hanteras detta i representation vid mixad moms? Alternativ 1: Lyft endast 12 % moms på avdragsgill del Alternativ 2: Proportionera moms efter andel mat respektive alkoholhaltig dryck Inkomstskatt Inget femte jobbskatteavdrag Skatterna sänks dock något ändå, tack vare höjt prisbasbelopp (pbb, 2011: kr, 2012: kr) Grundavdrag, skiktgräns och befintligt jobbskatteavdrag påverkas av pbb 10

11 Inkomstskatt Brytpunkt för statlig skatt (20 % / 25 %) Nedre: kr ( kr / mån) Övre: kr ( kr / mån) Skiktgräns (brytpunkt - grundavdrag) Nedre: kr Övre: kr Fastighetsavgift För småhus: 0,75 % på taxeringsvärdet 2011: maximalt kr, motsvarande ett taxeringsvärde om kr 2012: maximalt kr, motsvarande ett taxeringsvärde om kr Nedsättning förmånsvärde bilförmån Det finns tre sätt att sätta ned förmånsvärdet på bilförmån: 1. Den anställde betalar förmån med beskattade pengar, ger nedsättning med motsvarande belopp 2. Omfattande tjänstekörning, minst mil, ger nedsättning till 75 % 3. Den anställde väljer en miljöbil 11

12 Nedsättning förmånsvärde miljöbil Grundförmånsvärdet beräknas efter motsvarande bil i bensin- eller dieselutförande Därefter sätts förmånsvärdet ner till 80 %, max nedsättning kr / år, för etanolbilar Eller till 60 %, max nedsättning kr / år, för elhybrid- eller gasbilar Nedsättning förmånsvärde miljöbil Fr.o.m kommer etanolbilar och elhybridbilar att mista sin nedsättning Endast plug-in hybrider, bilar som kan laddas med el från en yttre energikälla, samt gasbilar kommer att ge en nedsättning till 60 %, max nedsättning kr / år Gäller för Regeringen ska under 2013 återkomma med förslag om nya regler för 2014 och framåt Reklamgåvor Beloppsramar saknas i lagstiftningen SKV har haft avdragsram om 180 kr exkl moms Denna avdragsram är överspelad efter mål i Regeringsrätten (mål nr , den 15 april 2010) där avdrag medgavs för reklamgåva om 350 kr inkl moms (280 kr exkl moms) 12

13 Reklamgåvor Kammarrätten i Göteborg (mål nr ) har därefter godkänt avdrag för reklamgåva motsvarande 369 kr inkl moms (295 kr exkl moms) Det spelade heller ingen roll att dessa gåvor delades ut vid juletid Julgåvor till anställda Max 450 kr inkl moms Eventuella fraktavgifter tas inte med i detta belopp Om värdet överskrids med en enda krona blir gåvan skattepliktig från första kronan Traktamente Det skattefria traktamentet höjs från 210 kr per dag till 220 kr per dag för Avresa före kl Hemkomst efter kl Minst en övernattning Minst 50 km från verksamhetsorten 13

14 Löneväxling privat sjukvård Ögonoperation hos privat vårdgivare Ej avdragsgill för företaget Skattefri förmån för den anställde Exemplet avser ögonoperation till en kostnad av kr. Detta för person A med en årslön om kr (marginalskatt 57 %) och för person B med en årslön om kr (marginalskatt 32 %) Löneväxling privat sjukvård Kostnad för bolaget: Operation: kr Skatt: kr Kostnad: kr ( / 0,737) Operationen är ej avdragsgill, så heller ej skatten därtill, därav ungefärlig beräkning på detta sätt Löneväxling privat sjukvård Minskning av lön för att uppnå kostnadsneutralitet : Bruttolönesänkning: kr ( / 1,3142) Sociala avgifter: kr Summa: kr 14

15 Löneväxling privat sjukvård Skatteavdrag Lön efter skatt att avstå A kr kr B kr kr Löntagaren sparar i kr i % kr 56 % kr 30 % Löneväxling privat sjukvård A B Årslön Månadslön Marginalskatt 57% 32% Kostnad för bolaget Operation Skatt Summa ( / 0,737) Varken kostnad eller skatt är avdragsgill Bruttolönesänkning ( / 1,3142) Sänkning soc.avg kr som går i skatt kr efter skatt Löntagare sparar i kr ( kr - kr efter skatt) i % 56% 30% Övrigt 15

16 Mutor Utredningsförslag syftar till mer modern, ändamålsenlig och tydligare reglering av mutbrott. Vidgad personkrets ska omfattas. För mutansvar krävs att åtgärden otillbörligt påverkar mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag. Följande faktorer ska bedömas: Förmånens karaktär Mottagarens ställning Sättet på vilket förmånen överlämnas (dolt eller öppet) Allmän sedvana och branschpraxis Kassaregister Kassaregister Huvudregel: Företag som säljer varor och tjänster kontant eller via kortbetalning ska ha certifierade kassaregister Undantag: Verksamhet med obetydlig omfattning (fsg < 176 kkr) Fsg av skattebefriade varor och tjänster Taxi Distans- och hemförsäljning Försäljning i automat Automatspel enl lotterilagen Torg- och marknadshandel 16

17 Kassaregister Kassaregister måste vara certifierade Tillverkardeklaration ska finnas Ansluten till certifierad kontrollenhet Kassaregistret ska anmälas till SKV Kund måste alltid erbjudas kvitto Kassaregister SKV gör oanmälda kontroller Får ta ut avgift om kr om lagkraven inte följs kr i avgift om SKV finner att man bryter mot lagkraven en gång till samma år Hos SKV finns listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter. Rättsfall kassaregister (bowlinghall) Undantag kan medges om tillförlitliga underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt Bowlinghallen hade ett särskilt utformat kassaregister och ansökte om undantag Personalen skötte den kontanta kassaredovisningen utan inblandning av VD:n eller annan i styrelsen HFD ansåg att det saknades tillräckliga garantier för att en sådan situation inte skulle kunna uppkomma när minoritetsägaren, tillika VD:n, deltog i kontanthantering eller löpande bokföring Medgav inte bowlinghallen undantag från skyldigheten att inneha ett certifierat kassaregister 17

18 Investeringssparkonto och investeringsfonder Investeringssparkonto Investeringssparkonto är en frivillig sparform Aktier och fonder, men också andra finansiella instrument som optioner, kan placeras på ett investeringssparkonto Investeringssparkonto Inom detta konto beskattas inte vinster och förluster får inte dras av, inte heller utdelningar och räntor beskattas. Däremot schablonbeskattas tillgångarna. Gäller för fysiska personer och dödsbon 18

19 Investeringssparkonto Skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Investeringssparkonto Kapitalunderlaget = Tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året + inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Investeringssparkonto Schablonbeskattningen beräknas: Schablonintäkt= ett kapitalunderlag x SLR 30 nov året före beskattningsåret Schablonintäkt x 30% = skatt Institutet som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera schablonintäkten till Skatteverket. Kvittningsbar skatt 19

20 Investeringssparkonto Vilka behöver inte deklarera för schablonintäkten De vars underlag för statlig inkomstskatt uppgår till högst 200 kronor De personer som bara har intäkt från investeringssparkonto och eventuellt andra intäkter som undantas från deklarationsskyldighet Investeringssparkonto Exempel: Om kontoinnehavaren måste ta upp schablonintäkten till beskattning (på grund av att underlaget för statlig inkomstskatt uppgår till minst 200 kronor) men inte måste deklarera (på grund av att personen bara har intäkt från investeringssparkonto och eventuellt andra intäkter som undantas från deklarationsskyldighet) Kommer kontoinnehavaren inte att få någon deklaration utan ett beslut om slutlig skatt på hösten året efter det aktuella beskattningsåret. Där framgår vilket belopp som kontoinnehavaren ska betala i skatt. Investeringsfonder Fondförvaltare för svenskregistrerade investeringsfonder ska inte längre betala skatt för tillgångarna i fonden. Den slopade skattskyldigheten gör att svenska investeringsfonder, och fondbolag och andra aktörer som säljer sådana fonder, får möjlighet att konkurrera på samma skattemässiga villkor som utländska investeringsfonder och andra utländska aktörer. 20

21 Investeringsfonder Istället ska de som äger andelar i en investeringsfond, svensk eller utländsk, beskattas för en schablonintäkt. Delägaren ska också beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när andelen i fonden avyttras. Den nya skatten gäller alla slags investeringsfonder, t.ex. aktiefonder och räntefonder Investeringsfonder Exempel på hur skatten beräknas En fysisk person som äger fondandelar som den 1 januari 2012 är värda kronor ska ta upp 400 kronor ( *0,4%) till beskattning i inkomstslaget kapital. Sådana inkomster beskattas med 30 procent. Det vill säga skatten blir 120 kronor (400*30%). Investeringsfonder Fysiska personer och dödsbon som ska skatta för en schablonintäkt från fondinnehav behöver inte deklarera om de inte har andra deklarationspliktiga intäkter. Den som äger andelar i investeringsfonder som är värda mindre än kronor behöver inte betala skatt på innehavet om andra inkomster av kapital saknas. 21

22 Övriga rättsfall Övriga rättsfall Skatt på upplöst negativ goodwill HFD Dom Mål nr Pensionspremie dras av intjänandeåret HFD Dom Mål nr Övriga rättsfall Utdelning till annan än aktieägare HFD Domar Mål nr och Dispositionsrätt till båt HFD Domar Mål nr , och

23 Övriga rättsfall Utrangeringsavdrag för byggnad HFD Dom Mål nr J-Å Gross Revisionsbyrå AB 23

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 1 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer