Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift"

Transkript

1 Artilleri-Tidskrift Nr

2 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles. The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. bamse with GirAffe AMb A winning combination. Function operating time arena Air defence 24/7 worldwide

3 Utgiven av Artilleriklubben Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd KRYLBO, tel , E-post: Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, LINKÖPING, tel E-post: Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box HALMSTAD Tel Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte Årgång 139 Innehåll Redaktören har ordet... 2 Föreningens ordförande Torbjörn Larsson har ordet... 3 Internationella artillerisymposiet Jessica brinner för rollen som reservare Nammo i Sverige växer så det knakar Tomas Larsson Artilleriutbildning i förändring Börje Nyquist European Correcting Fuze...36 Tillfällig anställning upp till åtta år...41 Notiser...43 Omslagsbild: Jessica Rylander under ett patrulluppdrag i Afghanistan Foto: privat. Layout: Bert-Olof Lax Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören. ISSN

4 Redaktör Stefan Bratt har ordet Vem tar hand om reservarna? Det är mycket nu, som Stefan Sauks smått psykotiske rollfigur, uttryckte sig för ett antal år sedan. Mycket inom Försvarsmakten med nya anställningsavtal, Afghanistan-konflikten med en eskalerande hotbild, en ny EU-stridsgrupp som är operativ efter nyårsaftonens tolvslag för att nämna några angelägenheter för ÖB och hans generaler. Mitt i allt detta finns en grupp som verkar ha blivit mer eller mindre bortglömd reservofficerarna. En, låt vara högst ovetenskaplig undersökning som undertecknad utfört genom att ringa upp exakt 28 stycken bekanta som fortfarande har status som reservare med aktiva kontrakt, visar att deras kontakt med Försvarsmakten är mycket liten, om ens någon. För trots att behovet finns, det konstaterar ett antal av dem som jag fört en dialog med, får de inte tjänstgöra då antingen personalkvoten är för ansträngd eller kostnaderna anses för höga och därmed inte motiverade. En som dock fått gehör för sin roll som reservare, åtminstone hos arbetsgivaren Saab Dynamics i Karlskoga, är Jessica Rylander. Jessica med sin sprudlande personlighet, porträtterats i årets sista Artilleri-Tidskrift som också är tänkt att vända sig i någon större utsträckning än vanligt till de medlemmar inom Artilleriklubben som är reservofficerare. Min förhoppning som redaktör är att ni hittar läsning, som ni inte kunnat ta del av på annat sätt i detta nummer. Låt mig gärna få veta om denna förhoppning infriats. Respass för RMA När jag ändå dryftar min negativa syn på Försvarsmaktens bristande personalkänsla, kan jag inte heller undgå att meddela er, bästa medlemmar, nyheten att RMA-begreppet (Revolution in Military Affairs) nu formellt förpassats till tippen för omotiverade och outnyttjade doktriner. RMA blev just en sådan, då mycket av de miljoner som satsades på att införa RMA, försvenskat till Nätverksbaserat försvar (NBF), aldrig kom till avsedd nytta. Viss nytta hade dessa utvecklingsinsatser, bland inom området gemensam lägesbild. Men mycket var idéer som redan när de presenterades saknade en realistisk möjlighet att genomföras. Jag var själv en av dem som girigt sög i mig och rapporterade om detta nya försvar och intervjuade interna gurus som Johan Kihl och RMA-doktrinens stora, amerikanske förespråkare, viceamiral William Owens. Det sorgliga är att USA, enligt senaste numret av Militaerteknikk, plöjt ned miljarder dollar i att utveckla denna från början sovjetiska doktrin till tämligen klen nytta. Föga förvånande gäller fortfarande att det krävs tillgång till tungt pansar, indirekt eldunderstöd och bekämpning av luftattacker för att ta och hålla terräng, inte minst i urbana miljöer. Gott Nytt år önskar jag å min redaktions vägnar! Krympande ekonomi långt ifrån hela orsaken till aktuella förändringar I fortsättningen ska Försvarsmaktens personalförsörjning vila på frivillig grund och soldater har anställts med start under hösten. Anställningen av dessa soldater bygger på att tidigare utbildade soldater anställs för att ingå i våra insatsförband. Personalens avtal är så utformade att de antingen tjänstgör kontinuerligt eller under viss tid. Regelverken för anställningar är inte klara fullt ut utan kommer efterhand att fastställas. Detta innebar att en nästan hundraårig företeelse, värnplikten, blev vilande vid halvårsskiftet. Någon mönstring och utbildning av värnpliktiga är inte längre aktuell och repetitionsutbildningar har sedan flera år mer eller mindre upphört. Samtidigt som dessa radikala förändringar genomförs inom Försvarsmaktens mjuka sektor förändras också kraven på våra materielsystem. Materielen skall klara fler miljötyper och driftprofiler förändras för insatser, än i avvaktan av insats. System skall vara interoperabla och i många fall ställs höga krav på mobilitet. Systemen anskaffas i kortare serier och behovet av en egen försvarsindustri är nedtonat. Logistiken kring förnödenhetsanskaffning och underhåll är i ständigt blickfång, inte minst för att ta ut ett ratio1). 1) Ratio = förhållande/proportion Detta ställer krav på ett heltnytt materielförsörjningssystem. Måhända kan det vara lätt att förledas av att alla förändringar är till för att hantera en krympande ekonomi men det vore att göra det hela för enkelt, anser jag. Visst, förändringar är nödvändiga för att hantera avdelade resurser men nyttjandet av Försvarsmakten i framtiden ställer nya och förändrade krav. Försvarsmakten skall inte bara kunna nyttjas inom riket utan vara en del av en aktiv säkerhetspolitik med krav för nyttjande utom landets gränser. Vi skall göra det tillsammans med andra och i många fall med kort förvarning. Vi skall kunna göra det under kortare eller längre tid. En annan utveckling av försvaret är svår att se och en ständig diskussion om avvägningar för resurser för både internationella uppgifter och nationella kan förutses. En viktig utgångspunkt måste vara att kunna göra både och, vad gäller system och metoder, men även hur vi till slut kan nyttja våra förband. I detta sammanhang är jag övertygad att Artilleriklubben och vår tidskrift fortsatt kan utgöra en viktig länk för vår framtida försvarsförmåga, inte minst vad gäller att stötta och beskriva förmågorna indirekt bekämpning och strid mot luftmål. brigadchefen Föreningens för I 19, ordförande brigadchefen för I 19, överste Torbjörn Larsson överste sin glädje Torbjörn över att Sverige Larsson fått anser värdskapet att för krympande IAS ekonomi inte är hela orsaken till aktuella förändringar inom Försvarsmakten. 2 3

5 Av Stefan Bratt samt Anders Nyström (projektledare IAS 2010). Internationella Artillerisymposiet 2010 Största samlingen artillerister på svensk mark under flera decennier Av Stefan Bratt samt Anders Nyström (projektledare IAS 2010). Under en knapp vecka i slutet av september och början av oktober genomfördes med Artilleriregementet som värd det största internationella mötet för artillerister på flera decennier. Internationella Artillerisymposiet (IAS 2010) besökte i år av artillerister från sjutton olika länder. Symposiet utgör NATO/PfP-nationernas artillerichefsmöte och erbjuder mycket goda möjligheter till informationsutbyte mellan olika nationer samt personkontakter på olika nivåer. Symposiet hade detta år drygt trettio internationella gäster från 17 olika nationer Förslaget accepterades och planeringen för evenemanget startades för två år sedan. - Vi tyckte från regementets sida att förutom vårt förslag på temat Precision och omedelbar respons att 2010 skulle vara ett utmärkt tillfälle för att presentera den nya materiel som är under tillförsel till Artilleriregementet, förklarar Anders Nyström. Han hade också en lite överraskning i bagaget när seminariet inleddes på förmiddagen den 28 september en jojkande same i hotell Nordkalottens besökskåta. Jojk som togs emot med varma applåder samtidigt som tranbärsjuice och polarklämma med renkött serverades. I sitt välkomstanförande uttryckte dåvarande regementschefen för Artilleriregementet, nuvarande brigadchefen för I 19, överste Torbjörn Larsson sin glädje över att Sverige fått värdskapet för IAS samt den pågående transformationen av försvarsmakten från värnpliktsförsvar till yrkesarmé. Det täta samarbetet med Norge, inte minst via Archeranskaffningen utgjorde också en del av Larssons föredrag. Inte nått ända fram Ett ämne som näste talare, generalmajor och arméinspektör Berndt Grundevik också berörde mer detaljerat i sitt anförande. Denne konstaterade att han ser att Försvarsmakten har svårigheter med att förklara arméns tänkesätt med System inom systemet. Bland årets gäster kan jag nämna generalmajor David Halverson, chef för Fires Center of Excellence i Fort Sill samt tyske brigadgeneralen och artilleriinspektören Heribert Hupka, berättar överstelöjtnant Anders Nyström, till vardags ställföreträdande chef för Artilleriets Stridsskola. Orsaken till att Sveriges denna gång fått värdskapet för seminariet är att Artilleriregementet i samband med IAS 2007 i Kanada, anmälde intresse som arrangör Stundtals var trängseln stor i Bae Global Combat Systems monter. Produktchefen Börje Nyqvist berättar om Archersystemet för en intresserad brittisk delegat. Delegaterna uppställda för fotografering framför hotellets entré. 4 5

6 Försvarsmakten har svårigheter att förklara arméns tankesätt med system inom systemet sa arméinspektören Berndt Grundevik. Vi vet att om vi lyckas att hålla oss till gamla sanningar och lärdomar och öva med dessa i bakhuvudet så är möjligheten god att lyckas i strid. Därför läggs lite mer krut på till exempel skytteövningar för tornskyttar och förmågan att se helheten utanför det personliga operationsområdet. Har vi dessutom en bra förmåga att erövra hjärta och själ hos lokalbefolkningen, då finns också mycket goda förutsättningar för att lyckas med vårt uppdrag. Vi har tyvärr inte nått ända fram i våra ambitioner med att förklara hur vi bygger system av förband utefter de uppgifter som ges med de åtta operativa bataljoner som vi idag förfogar över som en bas. Framgång för värden Angående aktuella artilleristiska frågor deklarerade generalen att såväl grk-förbanden som Tactical Air Control Party-enheter måste bli en organisk del av de sammansatta stridsgrupper som ska verka internationellt. På frågan från en av deltagarna om AI ser någon tydligare politisk vilja till att skicka ut ett svenskt artilleriförband i en internationell mission blev svaret nej! Om våra förluster varit större, tror jag att möjligheten skulle kunna ökat men som situationen är idag anses balansen vara tillräckligt bra för att klara av de uppgifter som våra soldater ska hantera. Den svenska styrkan i Afghanistan utökades i december till 530 personer. Dessutom ingår två stycken helikopter 15. IAS blev utan tvekan en framgång för värden. Vädergudarna var dessutom på ett gott humör då symposiet genomfördes i vackert senhöstväder; klarblå himmel och strålande sol. I samband med besöket på Rödbergsfortet kunde besökarna skåda en milsvid utsikt under tiden som en av guiderna, majoren Ralf Adolfsson, berättade om fortens uppgifter. Efter rundvandring åts middag i fortets matsal. För middagen ansvarade två av symposiets samarbetspartners. 6 7

7 Världsdebut för Archer i serieversion Smällen kom några minuter före tolv på onsdagen den 29 september. Därmed hade också serieversionen av svenska Archersystemet gjort sin internationella debut inför höga artilleriföreträdare från arton olika länder och de företag och leverantörer som medverkat i produktionen. Demonstrationen av Archerpjäsen var en av höjdpunkterna under den förevisningsdag som genomfördes under IAS andra dag. Hela dagen viktes för demonstrationer av en rad nya system och materiel från främst nordiska leverantörer som Kongsberg, Bae Systems Bofors och Global Combat Systems, Vinghög, Nammo, Bae Systems och CITS, för att nämna några exempel. Archer sedd från höger. Pjäsen genomför sitt andra elduppdrag. Första skottet med serieversionen avfyrat några minuter före klockan tolv den 29 september. För Bae Systems och den nya enheten Global Combat Systems (GCS), där Bae Systems Bofors ingår, var möjligheten att visa Archer mycket betydelsefull: Detta var första gången som vi inför en rad initierade representanter från ett stort antal länder kunde visa en i stort sett serieversion av Archer och systemets tillhörande delar, som till exempel ammunitionsfordonet. För oss är det viktigt att få möjligheten att tillsammans med vår svenske kund få visa Archer i sitt rätta element samt ges tillgång att presentera hela systemet; från eldledning i fält till ledning hos högre chef, förklarar Nils-Ove Gustafsson, marknadsansvarig för Archersystemet inom GCS. Omladdning av pjäs. 8 9

8 Förevisnig av en salva med STRIXgranater. Helge Nilsson fungerade som speaker under förevisningen. Kaptenerna Niklas Hämpälä t.v. och Patrik Lassi från Artillerregementet tog en paus mellan salvorna. Det var första gången man visade en serieversionen av Archer och systemets tillhörande delar, som till exempel ammunitionsfordonet. IAS är också ett ypperligt forum att visa framfötterna på för de olika materialleverantörerna: Definitivt. Inte minst med tanke att de som deltar verkar inom det område som är viktigt för vår del, indirekt eld och därmed är både kunniga och har förmåga att värdera all information som ges från olika håll, säger Gustafsson. För första gången visades också Vinghög sin prototyp av ett eldledningsfordon (norsk stridsfordon 90-vagn) försett med sensorsystemet Vingtaqs. Bilder från fordonets kamera visades för åskådarna på storbildsskärm vid observationsplatsen. Under detta moment sköt ett batteri haubits 77 fyra Bonusgranater (åtta substridsdelar) mot sex mål. Fem av målen slogs enligt utvärderingen ut, vilket meddelades från IAS projektledare, överstelöjtnant Anders B Nyström. Även fyra Strixgranater avfyrades mot fyra mål. Resultatet blev tre registrerade träffar

9 Den tyske artilleriinspektören, brigadgeneral Heribert Hupka studerar Vingpossystemets rikt- och positioneringssystem till 8 cm Grk m/84. Öv Anders Carell provskjuter tung ksp med lös ammunition. Norska Nammos ammunitionstillsats för laddövningar rönte stort intresse. Protector för närskydd på Archers dragfordon. Artilleriregementets egen chefinstruktör för förplägnad, kapten Tomas Eriksson ställde sig själv bakom den stora stekpannan och lagade souvas så det stod härliga till! Jörgen Persson, Bae Systems Bofors och Gunnar Andersson, Vinghög låter sig väl smaka av souvasburgarna. C ITS marknadschef, Joakim Brandin talar med tysk överste

10 Major David Jones, f.d. brittisk officer, verkade i tio månader som kanadensisk brigadartillerichef i södra Afghanistan. Kanadensisk brigadartillerichef om understöd i Afghanistan Kunskapen om understödet ökade soldaternas trygghet! Jag vet inte hur många ryggdunkar jag fick under min tid i Afghanistan men det var många som spontant kom fram till mig och tackade för det eldunderstöd vi givit i en utsatt situation. Dess soldater vittnade om att möjligheten till snabb respons och vårt understöd gav dem ökad trygghet. Major David Jones som i tio månader verkade som kanadensisk brigadartillerichef i södra Afghanistan, tvekar inte en sekund när han summerar sina intryck. En insats som bland annat innebar att någon av de sex 15,5 centimeters haubitsar av typen M-777 (fördelat på tre troppar med vardera två pjäser samt fyra 81 millimeter granatkastare per tropp) som Jones hade befäl över avfyrades i stort varje dag. Vi sköt tusentals granater under missionstiden. Merparten sköt vi då enskilda soldater begärde direkt eldunderstöd utan någon föregående planering. Vårt understöd gav våra trupper en möjlighet att försvara sig, eller också utnyttja möjligheten till show of force, säger David Jones när AT får en liten pratstund med honom i samband med IASarrangemanget. Tusentals granater David Jones är brittisk officer men valde efter en period som utbytesofficer (huvudinstruktör för taktik vid kungliga artilleriskolan i Gagetown), att söka kanadensiskt medborgarskap En kanadensisk M-777 avfyras från den kanadensiska campen utanför staden Kandahar. Major David Jones vid sitt stridsledningsfordon i Afghanstan. Jag trivs idag oerhört bra med mitt arbete och den kanadensiska miljön. Jag och övriga i familjen enades långt innan min utbytestjänstgöring löpte ut att vi ville stanna kvar i Kanada. Jag lyckades också att få klartecken från brittiska armén att genomföra en andra period i Kanada men när denna gick mot sitt slut ombads jag återvända till England för att genomföra en luftvärnskurs. Något jag inte kände mig särskilt motiverad för utan ansökte då om kanadensiskt medborgarskap, förklarar David Jones. Att få förlängt förordnande som utvecklingsansvarig för artilleritaktik var inga som helst bekymmer för Jones. Kanadensiska armén tog emot hans kunskaper med öppna armar. David Jones redogör på ett målande och stundtals dramatiskt sätt för hur tiden i Afghanistan förlöpte. Fire Support Officer Den första november 2009 bar det iväg till Afghanistan och Task Force Kandahar Brigade i egenskap av Fire Support Officer (ungefärlig svensk motsvarighet är brigadartillerichef) samt förbindelseofficer gentemot Air/Land Integration Cell (FAC och TACPfunktionen). Campen för Jones och hans kollegor var belägen söder om staden Kandahar i en provins som var utsatt för mycket tuffa strider mot främst olika talibangrupper men även mot klaner med kriminell verksamhet. Några av de fälterfarenheter som David Jones delade med sig till IAS-deltagarna var bland annat vikten av säker identifikation av de mål som skulle bekämpas: Absolut. Vi ställde som ett direkt krav att vi måste ha en positiv identifiering för att genomföra ett uppdrag samtidigt som hänsyn också måste tas till risken för att skada byggnader och tredje person (collateral damage). Skulle vi attackera fel personer skulle det direkt gynna talibanerna. Det var också ett tydligt krav från högre ledning att svaret på en eventuell attack skulle vara proportionellt

11 Den enskilde soldaten måste tränas så mycket som möjligt i att ta ut mål och begära eldunderstöd på ett korrekt sätt, ansåg Major David Jones, här t.h. i samtal med en kollega. Med andra ord när vi sköt med våra 155:or var det slutdiskuterat! David Jones uppskattar att ungefär hälften av den ammunition som förbrukades var icke-dödlig i form av rök eller lys. Mina pjäser var alltid användbara, oavsett väder och därför nyttjades vi som ett effektfullt verktyg för olika befälhavare för att visa show of force. Vårt mål var att under hela dygnet, efter att eldtillstånd getts, bemanna pjäserna och ha granater i luften inom en minut. Flygunderstöd är bra och effektivt när systemet kan operera men i våra väderförhållanden var det alltför ofta som flyget inte kunde göra det Uppdelningen på tre troppar med vardera två pjäser gjordes utifrån tidigare erfarenheter: Ett batteri på två pjäser som kunde skjuta varvet runt var fullt tillräckligt för att nå den effekt som vi var ute efter. Nyttiga erfarenheter Andra erfarenheter i korthet som major Jones delade med sig är följande: Operationer tillsammans med andra staters Vårt understöd gav våra trupper en möjlighet att försvara sig, eller också utnyttja möjligheten till "show of force säger David Jones till AT i samband med IAS-arrangemanget. förband är utmärkt, eftersom olika styrkor kan utnyttjas för ett gemensamt syfte. Förutsättningen för att nå framgång är att dessa styrkor är väl samövade och för en bra dialog. Så var inte alltid fallet under min missionstid. Jag kommer aldrig att klaga på dålig tvbild, efter att ha studerat hundratals timmar av UAV-sänd information när inget händer! Var snabb med att skapa goda relationer med dina kollegor, inte minst från andra länder. Träna och öva den enskilde soldaten så mycket som möjligt i att ta ut mål och begära eldunderstöd på ett korrekt sätt. Inte minst koordinatrapportering är vital kunskap, avslutar den förre brittiske officeren, numera major i den kanadensika armén

12 Generalmajor David Halverson, chef för Fires Center of Excellence i Fort Sill. USA går mot back to basics för artilleri- och luftvärnsfunktionen Generalmajor David Halverson var en av föredragshållarna i samband med IAS. Han är chef för Fires Center of Excellence vid Fort Sill i USA och redogjorde för pågående utveckling inom området. Fires Center of Excellence omfattar sedan drygt ett år tillbaka såväl fältartilleri som luftvärn. I sitt föredrag avhandlade Halverson den aktuella situationen och uppehöll sig vid den indirekta eldens roll på stridsfältet, organisation på olika nivåer, ekonomins fördelning inom olika delområden av den indirekta elden samt den fortsatta utvecklingen av funktionen. För närvarande pågår en utveckling av doktriner mot det framtida stridsfältet. Dessa omsätts sedan i strategier, utvecklingsplaner och funktionskoncept för den indirekta elden. Tillsammans utgör dessa underlag för den framtida utbildningen och utvecklingen av artilleriförbanden. Rollen för understödsförbanden är de klassiska uppgifterna, leverera understöd till egna förband samt att bekämpa motståndarens grupperingar. Artilleriets roll som del i förberedelser i olika operationer berördes också. Vilket understöd behövs? De problemområden som stridssituationerna medför belystes med ett antal frågeställningar, till exempel, hur uppnås graderad verkan, vilka förmågor måste understödsförbanden ha för att möta det oväntade och det komplexa eller hur skapas förmågan till indirekt understöd i hela konfliktspektrat? Andra frågor som generalen berörde var hur den centraliserade striden understöds från taktisk till operativ verksamhet. I US Army fortsatta utveckling av funktionen har ett antal områden definierats som grund för det fortsatta arbetet: Lednings- och kommunikationssystem. Förmågor för indirekta eld inom brigadstridsgruppen. Förmågor för luftvärnsförbanden. När det gäller fördelningen av de ekonomiska resurserna fördelas dessa med cirka hälften på precisionsammunition samt vardera en fjärdedel på sensorutveckling och utskjutningsplattformar samt lednings- och kommunikationssystem. Back to basics! General Halversons viktigaste budskap var att artilleriet måste vidmakthålla basförmågan att leverera och integrera den indirekta elden som en komponent i manöverstriden ( back to basics ) samt att ha förmågan att kraftsamla eld mot stora ytmål eller ett flertal punktmål. Behärskas dessa baskunskaper kan därefter framtida förmågor utvecklas, som till exempel: Decentralisering av beslutsnivån för tillgång till Joint Fires. Balanserad förmåga till precisionsbekämpning, bekämpning med bankorrigerad ammunition samt ytmålsbekämpning. Förmågan att understödja strid på gruppnivå i tid och rum. Förmåga till graderad verkan. Övlt Anders Callert numera ny chef för Artilleriregementet i samtal med en amerikansk kollega, överstelöjtnant Noel D Grubb, en av symposiets uppskattade föredragshållare. Kanske talar de om innebörden av "back-to-basics"? 18 19

13 Lt.Col Noel D Grubb chef för det team som genomför all Excaliburutbildning vid US Armys artillericentrum i Fort Sill, Oklahoma. Excalibur fick oss in i Irak-matchen igen! Vår artilleriförmåga har alltid varit relevant för stridens genomförande men under de senaste åren har behovet av indirekt eld varit mindre efterfrågat. Excalibur ändrade på detta och fick oss tillbaka in i Irakmatchen! Överstelöjtnant Noel D Grubb sjöng verkligen den intelligenta granaten Excaliburs lov när han redogjorde för USA:s användande av Excalibur i såväl Irak som Afghanistan. Grubb om någon borde veta vad han talar om då hans pjäser avfyrade åtskilliga Excaliburgranater under tiden han förde befäl över Kansas Nationalgardes första bataljons Headquarters Battery, baserat i Bagdad. Bataljonens uppdrag var att försvara och utgöra konvojeskort för USA:s ambassad och FN:s irakiska hjälpprogram United Nations Aid Missions to Iraq (UNAMI) i samband med Operation Iraqi Freedom under åren Idag är Grubb chef för teamet som genomför all Excaliburutbildning vid US Armys artillericentra i Fort Sill, Oklahoma. Problemet som vi fick förklarat av oss av olika företrädare för insatsförbanden, till exempel marinkåren och pansarbrigaderna, var att artilleriet var som en schweizisk fickkniv; vi kunde utföra mycket men inte leverera just den förmåga som det då fanns stort behov av nämligen precisionsbekämpning. Excalibur förändrade åsikterna om vår möjlighet att verka, konstaterar Grubb. Vertikal inflygningsvinkel Just förmågan att, med några meters noggrannhet, mäta in GPS-koordinater som överförs under Excaliburs färd till målet, bekämpa punktmål i till exempel stadskvarter, blev en riktigt hit för fältartilleriet. Excalibur fick oss tillbaka in i matchen eftersom vi kunde bekämpa mål i städerna tack vare granatens höga, nästan vertikala, anslagsvinkel mot målet, vilket också reducerar risken för skador på tredje person (collateral damage), säger Grubb och visar på storbildsskärm en video, som visar hur en granat slår ned i bortre änden av ett hus. Granaten tränger in genom taket och exploderar inne i rummet. Den andra änden av huset framstår som intakt utan synliga yttre skador. Jag skulle dock inte vilja sitta i något av rummen i det huset, tillägger Grubb med ett ironiskt tonfall. Finger of death I Afghanistan har utnyttjande av Excalibur varit så framgångsrikt att granaten givits smeknamnet Finger of death bland talibanstyrkorna. Det framgår, enligt Grubbs presentation, av radiokommunikation mellan olika talibangrupper som amerikanska telekrigsenheter avlyssnat. Finger of death, dödens finger, i den meningen att om du är i målområdet och en Excaliburgranat är i luften så pekar dödens finger på dig. Fram till och med presentationen under IAS hade, enligt Grubb drygt 100 Excaliburgranater avfyrats i Afghanistan. De senaste månaderna har utnyttjandet av Excalibur ökat rätt markant. Utmaningen i detta operationsområde är att ta ut rätt målkoordinater med hänsyn till områdets karga terräng. Grubb berättar om ett förband som överfölls av en mindre talibanstyrka i ett bergspass. Den amerikanske plutonchefen begärde omedelbart eldunderstöd för att I Afghanistan har utnyttjandet av Excalibur varit så pass framgångsrikt att talibanska styrkor givit projektilen smeknamnet "Finger of death", enligt Noel D Grubb

14 Laddning av en amerikansk haubits i Afghanistan. blev omedelbar eftersom den vertikala anflygningsvinkeln gjorde att fienden kunde bekämpas. hålla ned talibanerna och omgruppera för artilleribekämpning mot två fiendeställningar. Ett antal 120 millimeters konventionella spränggranater avfyrades och två av ställningarna blev nedhållna. Den tredje ställningen var dock oberörd eftersom talibansoldaterna, beväpnade med bland annat pansarvärnsvapen, tog skydd bakom en större klippa. Då sattes Excalibur in och effekten Dyra granater Excaliburgranaten, som till del är en svensk produkt då Bae Systems Bofors varit djupt involverade i utvecklingsarbetet, är i förhållande till annan ammunition väsentligt dyrare. Ett faktum som inramade den korta frågestund och diskussion som avrundade Grubbs presentation. En av deltagarna hävdade att Excalibur med största sannolikhet är en utmärkt lösning för precisionsbekämpning men han såg ett annat problem kostnaden! Vi är många företrädare här idag för länder vars försvarsbudgetar långt ifrån ökar utan minskar. Under detta förhållande är det ytterligt svårt att motivera inköp av ammunition som exempelvis Excalibur hur gärna än vi vill ha denna förmåga i vår verktygslåda, sade han. Jag har full förståelse för din synpunkt. Vi har också diskussioner, men vi ser att kostnaden blir rimligare att acceptera när produktionen ökar. Om jag kunde avfyra hundra Excalibur för att rädda ett av mina kollegors liv skulle jag inte tveka en sekund, avslutade Grubb. WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Protech Systems P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway The worlds leading provider of Remote Weapon Stations. Chosen by 16 nations with over systems sold and 5000 systems in active service world wide. 22 Phone: Fax:

15 Jessica brinner för rollen som reservare Efter bara några minuters samtal med Jessica Rylander råder det ingen tvekan för mig. Den 34-åriga civilingenjören har ett brinnande engagemang i rollen som reservofficer i luftvärnet. Men,en sak är svår tycker Jessica, det är att hitta tid för att utveckla dessa två yrken samtidigt. För drygt ett år sedan kom Jessica Rylander hem från sin första utlandsmission då hon tillbringat 7,5 månader som samverkansofficer vid skyttekompaniet i FS 17. En tjänstgöring som hennes nuvarande arbetsgivare, försvarsmaterielleverantören Saab Bofors Dynamics (SBD)då såg som något positivt. Jag hade länge velat tjänstgöra i en utlandsmission. Det kändes som det var en viktig del av min personliga utveckling. Min befattning var samverkans- och underrättelseofficer men i praktiken ingick jag i en kompaniledning med fantastisk sammanhållning. Det var intressant och väldigt lärorikt. På vilket sätt kan du använda de militära lärdomar du fick i Afghanistan i din roll som reservare? På många olika sätt men några detaljer vill jag inte gå in på av säkerhetsskäl. Men så mycket kan jag säga att jag förstod definitivt vikten av att, inför en mission eller annat uppdrag, träna och öva så realistiskt som det bara är möjligt. Det jag inte direkt kan säga att jag varit med om under värnplikten. Inte minst träningen i att ta hand om skadade eller döda kamrater. Tillbaka till Sverige Jessica började sin anställning vid SBD i november 2007 efter 5,5 år hos kemijätten Jessikas befattning var samverkans- och underrättelseofficer men i praktiken ingick hon i en kompaniledning. Här deltar Jessika i en patrull ute på landsbygden. Foto: Privat. BASF i tyska Ludwigshafen am Rhein. Att hitta ett jobb inom försvarsindustrin efter den tyska sejouren var ett medvetet val. Ja, jag sökte aktivt efter en arbetsgivare som skulle acceptera och till och med att se det som något positivt att jag tjänstgör vissa perioder inom Försvarsmaktens hank och stör. Jag hade en känsla av att försvarsindustriföretag kunde ha en sådan attityd till reservare, vilket jag nu också fått bekräftat flera gånger, förklarar Jessica. Efter lite sökande fann Jessica det hon letade efter; en platsannons där man sökte en systemingenjör inom SBD i Karlskoga med uppgift att arbeta med robot 70. Hur bra känner du att förståelsen varit för dig och dina ambitioner att utvecklas som reservofficer? De har hittills varit enbart positiva. Att få utföra militär tjänstgöring beror naturligtvis också mycket på vilken tjänst man har i det civila samt hur läget ser ut inom företaget, då det inte alltid är lägligt att vara borta 24 25

16 under längre tid. När jag åkte på FS 17 passade det bra för SBD och jag fick bara en kommentar av min dåvarande avdelningschef när jag berättade om att jag skulle åka till Afghanistan, det ser vi positivt på! Sedan var det inget mer med det. Då tänkte jag; att jag har valt rätt arbetsgivare, säger Jessica och ler. Kärlek på distans Två andra anledningar till att Jessica började se sig om efter något annat att arbeta med och helst på svensk mark, var dels avståndet till kärleken; pojkvännen boende i Tibro samt möjligheterna att genomföra militärtjänstgöring. Ville jag göra tre veckor i försvaret var det inte tal om tjänstledighet från BASF utan jag fick ta semester och då försvann semesterdagarna som jag gärna ville använda till annat ganska fort. Från början hade Jessica siktet inställt på att bli yrkesofficer. Kanske var det pappa Sörens yrkesval som infanteriofficer som hade en viss påverkan? Efter att tagit studenten från teknisk linje i Kinna ryckte hon några dagar senare in på Lv 6 i Halmstad som kompanibefälselev med befattning. Underrättelseledare spaningsradar 90. Ville bli yrkesofficer Jag trivdes bra på Lv 6 men kände samtidigt att framtiden som officer inte kanske var helt given och att den skulle kunna få ett abrupt slut med tanke på allt snack redan då om nedläggningar och minskningar av Försvarsmaktens verksamhet. Istället fattade då fänrik Rylander beslutet att satsa på civilingenjörsutbildning vid Lunds tekniska högskola (LTH) med inriktning kemiteknik, men hon kunde inte riktigt lägga intresset för Försvarsmaktens verksamhet på hyllan. Under ett sabbatsår från ingenjörsstudierna genomförde hon Jessica under sin tid i Afghanistan iförd full stridsmundering. Foto: Privat. reservofficersprogrammet på LvSS i Norrtälje. Jag gick reservofficersprogrammet (ROK) med inriktning på att bli plutonchef för robotsystem 90, som idag tyvärr är avvecklat. Vad vill du att Försvarsmakten ska ge dig tillbaka just nu? Som reservare har du dilemmat att du vill behärska och utveckla två roller samtidigt, din civila yrkesroll och din militära roll. Något som tiden inte alltid medger. Jag kan därför bara önska mig att tiden under tjänstgöring i uniform tas tillvara på bästa möjliga sätt så att jag får möjlighet att få ut maximalt av de övningstillfällen som ges. Vid SBD arbetar nu Jessica med att utveckla nya raketmotorer inom bland annat pansarvärnsområdet. Den rollen innebär också att jag får arbeta med utländska kontakter inom krutområdet och det har jag alltid gillat, berättar Jessica Rylander. Nyligen fick hon en glad nyhet från Luftvärnsregementet då hennes ansökan om befordran till kapten beviljades. Jessica Rylander: Född: i Rydboholm men uppvuxen i Kalsebo, mellan Svenljunga och Tranemo i Västergötland Familj: Pappa Sören, mamma Catharina och broder Joakim. Ålder: 34 Yrke: Systemingenjör (utbildad kemiingenjör) och reservofficer i luftvärnet. Befattning i Försvarsmakten: Luftrumssamordningsofficer (Air operations officer) i brigadstab. Intressen: Utövar aktivt triathlon och genomförde en långdistanstävling i Kalmar i somras. Motto: Fånga dagen! 26 27

17 Nammo i Sverige växer så det knakar Nammo LIABs marknadschef, Robert Daunfeldt, säger att Nammo LIABs verksamhet i Lindesberg växer så det knakar. I tider då flera av landets försvarsindustrier upplever bistra tider är läget nästan det helt omvända för norskägda Nammos svenska verksamheter. I Lindesberg och Karlsborg är det full fart och tillväxten är hög. Nammo LIABs marknadschef, Robert Daunfeldt bekräftar detta: Nammo LIABs verksamhet här i Lindesberg växer så det knakar och vi har bland annat skördat fina framgångar med modernisering av äldre, svensk granatkastarammunition samt en ny typ av stridsvagnsammunition. Tillväxten inom Nammo LIAB huvudsakliga affärsområden; mellan- och grovkalibrig ammunition, har varit nästan 20 procent varje år från starten av det förra decenniet. Vi har upplevt några av år av en rejäl växtvärk, vilket jag tycker klart visar att den flora av produkter som vi erbjuder är kommersiellt intressanta för våra kunder, säger Robert Daunfeldt. Minnesgoda läsare av AT kanske känner igen namnet och jo, det är samma Daunfeldt som tidigare verkade inom Bofors, och dessutom är en av Artilleriklubbens nuvarande styrelsemedlemmar. Bara under 2010 nyanställde Nammo i Lindesberg 15 medarbetare i produktionen och en handfull tjänstemän. Så har det sett ut de senaste två åren. De medarbetare som fick lämna LIAB i början av 2000-talet då marknaden inte var lika het för vår del har vi till del kunnat återanställa ett antal, säger Robert Daunfeldt. Totalt sett arbetar idag 135 personer inom Nammo LIAB, varav 115 i Lindesberg. I Divisionen mellan- och grovkaliber ingår också den norska producenten Raufoss med cirka 600 anställda och den finska producenten Vihtavuori med cirka 100 anställda. Koncernen har verksamhet i sju länder varav Norge, Sverige och Finland är de största. Bildades 1998 Nammo är en förhållandevis ung försvarsindustri då den bildades så sent som 1998 i samband med att dåvarande Celsius tillsammans med norska Raufoss och finska Patria beslutade att slå ihop de olika koncernernas ammunitionsverksamheter till ett bolag Nammo. Samtidigt omstrukturerades verksamheten till fem divisioner; finkaliber, mellan- o grovkaliber, demilitarisering (säker destruktion), missil (raketmotorer) samt Tally (företag i USA). Verksamheten i Lindesberg inleddes redan 1953 när dåvarande Lindesbergs Industrier bildades för att tillverka militär pyroteknik köptes LIAB av Bofors som ägde företaget till Rolf Nydén kontrollerar gjutning av en raketmotorer med svartkrut. Motorer som används för Nammo Liabs växande marknad för sjösäkerhetsprodukter, till exempel nödraketer

18 Nödraketen Ikaros är en av Nammo Liabs storsäljare. En ny produktionslinje har byggts upp som kan ta fram 1800 enheter per dag och dessutom har ett antal monotona arbetsmoment försvunnit för montörerna. Idag har Nammo två ägare, norska staten samt Patria. Det svenska ägandet upphörde år 2002 då Saab efter köpet av Celsius sålde ut sin ägarandel i LIAB till norska staten. Verksamheten i Lindesberg inleddes dock redan 1953 när dåvarande Lindesbergs Industrier bildades för att tillverka militär pyroteknik. Sjutton år senare köptes LIAB av Bofors och ägdes av dessa fram till bildandet av Nammo Flera ben Idag står verksamheten i LIAB på flera ben. Den allt mer växande marknaden för sjösäkerhetsprodukter som till exempel nödraketer, lysfacklor och räddningsbloss, utgör en stabil grund för den dagliga produktionen. Sjösäkerhetssidan har utvecklats oerhört starkt sedan Nammo flyttade produktionen från dåvarande Hanssons Pyrotech i Göteborg till Lindesberg. Har vi en liten svacka i vår militära produktion kan vi mycket enkelt flytta produktionsresurser till sjösäkerhetsprodukter. Vi har också investerat tre miljoner kronor i en unik produktionslinje för dessa lysraketer som kan spotta fram 1800 enheter per dag, säger Robert Daunfeldt. Denna produktionslina används även för de militära lysraketerna. Den nya linjen har förutom att bidra till ett effektivare flöde i produktionen också bidragit till att ett antal monotona monteringsmoment har försvunnit. Fokus på militär produktion Men det är den militära produktion som är huvudfokus för honom och hans försäljarkollegors arbete runt om i världen. Den starka hemmamarknad som Nammo LIAB har, gynnar även den internationella tillväxten. Vår militära sektor är väsentligt större än den civila; jag skulle tro att förhållandet ligger runt Våra riktiga storsäljare internationellt sätt är ammunitionen till 40 och 57 millimeters pjäser, förklarar Daunfeldt. De senaste åren har också Nammo LIAB satsat egna resurser, tillsammans med Raufoss i Norge och GD-OTS i USA, på att ta fram en ny typ av 120 millimeter stridsvagnsprojektil. En satsning som nu börjar bära frukt. Verkligen. Vi har tagit fram en granat med Insensitive Munition-egenskaper (IM) som klarar påskjutning av eld från tunga kulsprutor samt eld i vagnen. Vi har redan kunder som vi förhandlar med avseende försäljning, avslöjar Daunfeldt. Fakta om Nammo i korthet: Cirka anställda, Omsättning drygt 4,2 miljarder svenska kronor, Verksamhet och produktion finns på arton platser i sju länder

19 Tomas Larsson är kapten och arbetar för närvarande vid Metod och sensorsektionen vid ArtSS i Boden. Dessförinnan var Larsson officer vid Luftvärnsbataljonen i Boden där han hade positionen som funktionsofficer med ansvar för bland annat radarutbildning och simulator träning. Bilden t.h. visar en träningsanläggning för bekämpning,en bekämpningssimulator. Artilleriutbildning i förändring? Unikt simulatorförsök med FAC och Jas-pilot Träning med hjälp av simulatorer har använts i flera decennier inom Försvarsmakten. Men, idag är utbildningsmetoden under förvandling. Artilleristridsskolans utvecklingsofficer, kapten Tomas Larson, beskriver i nedanstående text hur simulatorträningen förvandlas, främst beroende på Försvarsmaktens förändring mot en yrkesarmé, vars krav på soldaterna ökar när det gäller kunskap och taktiskt agerande. Inte något nytt Simulatorer har under lång tid använts vid värnpliktsutbildning i försvarsmakten, dess främsta användningsområde har varit att träna operatörer. I dessa simulatorer har många olika tekniska lösningar använts, alltifrån ljusstrålar (strålriktutrustning till granatgeväret) och dataspelsliknande applikationer, några exempel är robot 90- simulator och Artilleriregementets nya bekämpningssimulator (Beksim), till helt verklighetstrogna lösningar (stridsvagnstorntränare). Gemensamt för träningen har ofta varit att träna mängder av operatörer i fastställda handlingsmönster med hjälp av simulatorerna. Öva komplexa förlopp Idag håller detta på att ändras, främst beroende på Försvarsmaktens förändring mot fast anställda soldater och de ökade krav som dessa soldater skall uppfylla. Artillerister ska idag kunna hantera många dimensioner allt ifrån luftrummets utnyttjande till samordning av bekämpning från flera plattformar (flyg-artilleri-grk) samtidigt. Med andra ord finns nytt behov av att kunna öva komplexa förlopp som främst handlar om interaktion mellan individer och många olika tekniska system. Ett sådant område är Forward Air Controllers (FAC), som förutom att vara specialoperatörer även måste kunna omvandla taktiska chefers önskan om effekter till direkta instruktioner till piloterna. I detta fall är det samträningen mellan piloter och FAC den viktiga delen. Samövning Inom A 9 och ArtSS har det funnits idéer om att koppla ihop vår träningsanläggning för eldledningsgrupper (Beksim) med en Detajbild över en arbetsplats i simulatoranläggningen

20 flygsimulator för att genomföra samträning av FAC och stridspiloter. Detta blev möjligt under hösten då Nationellt träningsnätverk genomförde ett uppkopplingsförsök med ett flertal noder där bland annat F 21 ingick. Tillgång gavs då till en transportabel Beksim med den nya programvaran, som upprättades i FMV Smartlabs lokal i Stockholm. Där genomförde (med en JAS 39) en av Livgardets FAC ett flertal bekämpningar mot fienden grupperad i Kvarn. Piloten flög från en simulator på F 21. Både Piloten och Forward Air Controllern såg samma fiende och kunde utföra uppdragen med precision. Efter övningen är det vår uppfattning att försöket varit mycket givande och har stor utvecklingspotential. Nu fortsätter arbetet med att beskriva och kravställa en nätverkslösning för den indirekta bekämpningsfunktionen. Även en simulator för Archerpjäsen kan kopplas till det nya nätverket för virtuell träning. T.v. Pågående övning i en bekämpningssimulator på Revingehed (P7)

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1 Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1 Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Artilleri-Tidskrift Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09, Mobil: 0703-999

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2011 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning Aktivt backspel Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Författare Niklas Gällstedt Handledare Göran Lindblom Aktivt backspel Sammanfattning

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Öppen föreläsning. Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen. marcus.mohlin@fhs.se

Öppen föreläsning. Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen. marcus.mohlin@fhs.se Öppen föreläsning Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen marcus.mohlin@fhs.se Syfte Presentera privata militära företag, vad de är för något och vilket deras tjänsteutbud är Illustrera

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Samtidigt som Jan Andersson tillträder

Samtidigt som Jan Andersson tillträder Mats Nilsson lämnar G/-posten Jan Andersson tar över Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson lämnade sin post den 1 december. Han efterträds den 1 januari 2003 av Jan Andersson, som tillträder den nyinrättade

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

BESLUTSSTÖD. Innehåll 1. INLEDNING. EXAMENSRAPPORT MILITÄRA LEDNINGSSYSTEM Jan Nyberg December 1997. 1.1 Bakgrund

BESLUTSSTÖD. Innehåll 1. INLEDNING. EXAMENSRAPPORT MILITÄRA LEDNINGSSYSTEM Jan Nyberg December 1997. 1.1 Bakgrund BESLUTSSTÖD Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INFORMATION OCH DESS BEHANDLANDE I ETT BESLUTSSTÖD...2 3. SAMMANFATTNING...4 REFERENSER:...5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Jag har valt att behandla hur vi kan gå tillväga

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Europeiska företagsråd (EWC)

Europeiska företagsråd (EWC) Europeiska företagsråd (EWC) Bruksanvisning för arbetsgivare Gjorde du stora eftergifter när ni förhandlade fram avtalet om införandet av ett europeiskt företagsråd (EWC)? Är du rädd att detta forum ska

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 3 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity Co-operating in a Net Centric environment

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Roligare övningsskytte

Roligare övningsskytte Roligare övningsskytte Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här har vi samlat några exempel på sådana övningar.

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 2 2009 A WINNING COMBINATION MOBILITY, OPERATIONAL AVAIL- ABILITY, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 3 2008 Protecting your assets...... the choice is easy Saab Bofors Dynamics develops and produces short to medium range, ground-based air defence systems for

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige [Bild 1] Herr Minister, ärade åhörare, Så sent som för 15-20 år sedan utgjorde den svenska Försvarsmakten en betydande militär maktfaktor i Europa

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer