Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rattfylleriseminarier i gymnasiet"

Transkript

1 Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari Notat 0411

2 2

3 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering och material för uppföljning sidan 5 Resultat sidan 6 Redovisning av lärarenkäter sidan 10 Redovisning av elevenkäter sidan 18 Bilaga med innehållsförteckning sidan 21 3

4 Inledning Bakgrund Sedan 1998 erbjuder NTF Stockholms län gymnasieskolorna i länet kostnadsfria seminarier om rattfylleri på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor och är mycket uppskattade och efterfrågade. Sedan 2000 har seminarier även genomförts på Gotland och före 1998 arrangerades liknande seminarier i niondeklasser i Stockholms län och på Gotland. Syfte Att medvetandegöra elever om den förödande kombinationen av alkohol och trafik. Att ge ungdomar ökad insikt så att de vågar säga nej till att köra när de är påverkade, vågar säga nej till att åka med påverkade kamrater och att hindra kamrater från att köra drogpåverkade. Mål 2004 Att genomföra 25 seminarier i minst 20 gymnasieskolor i Stockholms län och därvid nå 3000 elever och deras lärare. Att genomföra en utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter Under året tillkom även ett uppdrag att genomföra ett antal seminarier i gymnasiskolor på Gotland utifrån efterfrågan där. Metod Seminarierna ges i första hand till gymnasieelever i årskurs två, men även andra årskurser bjuds in. Så många elever som möjligt bjuds in till varje seminarium, som oftast hålls i skolans aula. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor. Föreläsarna arbetar alltid i par vid varje seminarium: en föreläsare som på något sätt blivit drabbad - offer, och en föreläsare som själv kört rattfull -förövare. Som föreläsare anlitas bland annat en mamma vars son har förolyckats i en rattfylleriolycka och en kvinnlig nykter alkoholist som många gånger kört tung lastbil berusad i sitt tidigare liv. För varje rattfylleriseminarium disponeras en och en halv timme. Seminarierna inleds med filmen, P.S. Nu vet jag att gud inte finns, en dramadokumentär som handlar om en olycka där tre ungdomar omkommer i en rattfylleriolycka. Efter filmen berättar föreläsarna i ungefär en halvtimme var om sina självupplevda erfarenheter av rattfylleri och trafikolyckor. Därefter ges möjlighet för eleverna att ställa frågor till föreläsarna, både i storgrupp och genom att komma fram efteråt. 4

5 Metod för utvärdering och material för uppföljning Elevenkät Ända sedan verksamheten med rattfylleriseminarier på gymnasiet startade har så gott som alla seminarier utvärderats bland deltagande elever. Detta har skett genom att eleverna på uppmaning av föreläsarna ombeds att fylla i en enkät under de sista fem minuterna av seminariet. Enkäterna samlas därefter ihop av personal på skolan och skickas i svarspostkuvert till NTF Stockholms län. Samma enkätfrågor har använts gentemot eleverna ända sedan utvärderingarna startade. Under 2003 gjordes emellertid en mindre omformulering av ett av de påståenden som förekommer i enkäten. Lärarenkät Sedan 2002 har NTF Stockholms län haft i uppdrag att genomföra lärarutvärderingar på samtliga skolor som bokar och låter genomföra minst ett rattfylleriseminarium under året. Sedan 2003 har instruktionen till skolorna varit att lärarenkäterna ska fyllas i samtidigt som eleverna fyller i sina enkäter, d.v.s. under de sista fem minuterna av seminariet. I samband med respektive rattfylleriseminarium ombeds all skolpersonal som deltar att fylla i en lärarenkät. Bland dem som har svarat på lärarenkäterna finns därför allt från lärare, rektorer och kuratorer till skolsköterskor och idrottslärare. Deltagarrapport Ända sedan rattfylleriseminarierna började utvärderas genom elev- respektive lärarenkäter har det funnits misstanke om att alla seminariedeltagare inte följer uppmaningen att fylla i en enkät för utvärdering. För att ta reda på hur stort detta förmodade bortfall är infördes 2003 en rutin där skolan ombeds fylla i en deltagarrapport med uppgift om antalet deltagande elever respektive lärare/skolpersonal. Denna nya rutin har fungerat relativt väl under året; de flesta skolor har lämnat in de uppgifter som efterfrågas i deltagarrapporten. NTFs respektive skolornas hantering av metoden I samband med bokning av varje seminarium får skolan muntlig information om de rutiner som ska gälla för utvärderingen bland lärare och elever. Under detta samtal ombeds skolan att stå för kopiering av elevenkäterna, något som alltid accepteras. Kontaktpersonen på skolan får också en fråga om hur många lärare som maximalt kan tänkas delta i seminariet, varpå han eller hon får så många lärarenkäter skickade till sig. I samband med utskick av enkätmaterialet får kontaktpersonen även en skriftlig bekräftelse på seminariet, i vilken rutinerna för utvärdering framställs ytterligare en gång. Trots att skolorna får såväl muntlig som skriftlig information om metoden för utvärdering, så är det tyvärr ofta som instruktionerna inte följs. Det kan yttra sig på olika sätt, t.ex. genom att elev- och lärarenkäter samt deltagarrapport helt enkelt saknas då föreläsarna kommer till föreläsningssalen eller att skolan egenhändigt har beslutar att utvärdering ska ske vid ett senare tillfälle (och inte i slutet av seminariet). I det senare fallet brukar man tydligt kunna se en betydligt sämre svarsfrekvens på elevoch lärarenkäterna jämfört med när utvärdering sker under de sista fem minuterna av seminariet. Underlag för utvärdering I rapportens bilaga finns exempel på elev- respektive lärarenkät samt en så kallad deltagarrapport. Material för uppföljning Nytt för 2004 är att skolorna har försetts med ett av Vägverket framtaget uppföljningsmaterial på temat Don t drink & drive inför varje seminarium. Materialet, som består av en eller flera boxar med broschyrer, affischer, lärarhandledning m.m., har skickats med bud till kontaktpersonen på skolan cirka en vecka för seminariet, en rutin som kom igång från och med april. 5

6 Resultat Måluppfyllelse Tack vare en rutin där skolorna ombeds fylla i en så kallad deltagarrapport, kan såväl antalet deltagande elever som deltagande lärare redovisas i sammanställningarna nedan. Stockholms län Antal seminarier: 20 Antal skolor: 17 Antal elever: 2218 Antal elever: 282 Antal lärare: 139 Antal lärare: 13 Gotland Antal seminarier: 3 (Fyra har fakturerats, ett inställt p.g.a. storm) Antal skolor: 3 (Fyra planerade, se ovan) Anledningen att målet för Stockholms län inte har kunnat uppnås, är dels att det rådde brist på lämpliga föreläsare under våren, dels att frånvaron bland eleverna tycks ha ökat jämfört med Under 2004 deltog endast 59 procent av antalet anmälda elever, att jämföra med 2003 då det var en närvaro på 69 procent under de 26 seminarier som genomfördes då. Även på Gotland var det i år en sämre närvaro bland eleverna: Endast 64 procent av de anmälda eleverna deltog i de tre seminarier som kunde genomföras, jämfört med 79 procent som deltog i 2003 års fyra seminarier. Den lägre frånvaron på Gotland i år förmodas bero på att det rådde kraftig storm där under de två dagar som seminarierna genomfördes. Ett av fyra planerade seminarier fick till och med ställas in på grund av att det inte gick några skolbussar. Statistik från respektive seminarium På de följande två sidorna redovisas varje genomfört seminarium utifrån följande uppgifter: * Nr (ordningsnummer på seminariet) * Skolans namn och ev. ordningsnummer på seminariet (vid fler än ett seminarium på samma skola) * Antal anmälda elever enligt uppgift på telefon * Antal närvarande elever enligt deltagarapport * Antal fullständigt ifyllda elevenkäter * Antal närvarande lärare/personal på skolan * Antal fullständigt ifyllda lärarenkäter Stockholms län Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 1 Rodengymnasiet 1 (2) Rodengymnasiet 2 (2) Enskede gårds gymnasium Sjödalsgymnasiet 1 (2) Sjödalsgymnasiet 2 (2) 150 Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan 6 Thorildsplans gymnasium Sigtuna hum.läroverk Bromma gymnasium Kista gymnasium Hersby gymnasium Farsta gymnasium

7 Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 12 S:t Botvids gymnasium 1 (2) S:t Botvids gymnasium 2 (2) 90 Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan 14 Brännkyrka gymnasium Vilunda gymnasium Märstagymnasiet Huddinge gymnasium S:t Martins gymnasium Upplands Bro-gymnasiet Vallentuna gymnasium TOTALT ANTAL: Gotland Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 21 Elfrida Andréegymnasiet Donnersgymnasiet, 22 Klintehamn 150 INSTÄLLT PÅ GRUND AV STORM 23 Christopher Polhemgymnasiet Lövsta landsbyggdsgymnasium TOTALT ANTAL: Anm. Där uppgifter enligt deltagarrapport saknas har uppskattade siffror om deltagande skrivits med understruken kursiverad stil. För lärare är den uppskattade siffran densamma som för antalet inkomna lärarenkäter, för elever är den ett genomsnitt av antalet anmälda elever och antalet inkomna elevenkäter. Resultat elevenkäter Sammanfattningsvis är resultatet av utvärderingarna liksom tidigare år mycket positivt: 97 % av eleverna i Stockholms län och 99 % av eleverna på Gotland instämmer (helt eller delvis) i påståendet att seminariet var meningsfullt. Och på frågan om seminariet var trovärdigt instämmer 99 respektive 98 % av eleverna i Stockholms län respektive på Gotland. 92 % av eleverna i Stockholms län och 93 % av eleverna på Gotland säger sig dessutom ha blivit mer negativa till alkohol och bilkörning efter att ha deltagit i seminariet. Så gott som alla procentandelar ovan är lika bra som 2003, i några fall till och med en eller ett par procentenheter högre än då. Som vanligt har ett stort antal elever har också tagit sig tid att skriva ner fria och öppenhjärtliga kommentarer i slutet av enkäten. Svar från ett annat påstående som också är intressant att jämföra med resultatet från föregående år är frågan om Seminariet har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik. Här har andelen som instämmer (helt eller delvis) i påståendet ökat från 63 till 69 % i Stockholms län jämfört med 2003, medan det har skett en liten minskning från 76 till 73 % på Gotland. Om man jämför hur eleverna svarar på denna fråga i år och förra året, så har det skett en klar förbättring sedan det gjordes en mindre omformulering av påståendet i början av

8 Resultat lärarenkäter Det första intryck man lätt får då man läser redovisningen av svaren på lärarenkäterna är att många som har besvarat enkäten också har tagit sig tid att skriva ner egna förtydliganden av svaret på frågorna. När man läser dessa kommentarer ska man dock vara medveten om att de, i de flesta fall, kommer ifrån en minoritet av respondenterna. Nedan redogörs kortfattat för hur de olika frågorna i enkäten har besvarats, medan en fylligare redogörelse inklusive respondenternas egna förtydliganden återfinns direkt efter avsnittet Resultat i rapporten. I sammanfattningen av enkätsvaren nedan görs också en jämförelse med 2003 års svar på samma frågor. Generellt kan sägas att svaren på frågorna i 2004 års lärarutvärdering i de flesta fall är något mer positiva en de svar som lämnades på samma frågor under Fråga 1 På den första frågan om skolan har givit eleverna tillfälle att förbereda sig och i så fall hur? svarar 37 % procent av respondenterna i Stockholms län nej och på Gotland är andelen 42 %.(En förbättring jämfört med 2003, då siffrorna var 44 respektive 74 %). Knappt en av fyra (22 %) i Stockholms län och en av fyra (25 %) på Gotland svarar i stället vet ej, medan 41 respektive 33 % svarar Ja, genom (Andelen som svarar Ja, genom. har förbättrats sedan 2003 då siffrorna var endast 31 respektive 6 %) De som har svarat Ja, genom på fråga ett har också fyllt på sitt svar med ett eget förtydligande. Dessa förtydliganden avslöjar att förberedelserna i de flesta fall har genomförts på ett av följande sätt, numrerade efter vanligaste förekomst: 1. Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid etc 2. Genom att berätta vad seminariet skulle handla om, utdelning av material e.dyl. 3.Genom annat sätt Fråga 2 På den andra frågan om skolan planerar att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? svarar 44% av respondenterna i Stockholm Ja, genom, medan hela 67% av repndenterna på Gotland lämnar detta svar (2003 var siffrorna 40 repektive 37 %). Ett lika vanligt svar (44 %) i Stockholm är Vet ej, medan endast 33% på Gotland lämnar detta svar (Att jämföra med 2003 då 54 repektive 57 % lämnade Vet ej som svar. Andelen som svarade Nej å frågan var i Stockholm 12 % ( %) och på Gotland 0 % (6 %). Av dem som har svarat Ja, genom på fråga två tycks många, liksom förra året, ha missat att frågan handlade om individuellt stöd. De flesta lämnar nämligen förtydliganden som tyder på att man planerar att ge stöd gruppvis medan endast ett fåtal indikerar att de erbjuder individuellt stöd efter behov. De olika förtydligandena av svaren på frågorna kunde vid sammanställningen av frågan delas in så här, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussioner/övningar på lektionstid e.dyl. 2. Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Fråga 3 På den tredje frågan om skolan planerar något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och trafik och i så fall hur? är vet ej det vanligast förekommande svaret (Stockholms län 50 % respektive Gotland 58 %; dock en förbättring mot 2003 då hela 67 respektive 50 svarade Vet ej )). Glädjande nog svarar emellertid endast 6 respektive 17 % nej på denna fråga, medan 44 % i Stockholms län och 25 % på 8

9 Gotland svarar Ja, genom (Andelen som svarade Ja, genom har i Stockholm ökat från 27 % 2003, medan den i Gotland har minskat från 50 %) Värt att notera vid läsningen av lärarnas kommentarer längre fram i rapporten är att endast en av kommentarerna handlar om det nyframtagna uppföljningsmaterial, som varje skola fått utsänt till sig från och med april. Av dem som har svarat Ja, genom har de flesta respondenterna lämnat förtydliganden som går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Genom temavecka, ANT eller särskilt program 2. Genom undervisning via specifika ämnesområden eller funktioner på skolan 3. Genom allmänna diskussioner/undervisning Fråga 4 På den fjärde frågan ombads respondenterna att svara på frågan Vad tyckte du om seminariet?. Svar på frågan kunde lämnas genom val av ett av fyra kryssalternativ och inte genom att utrymme fanns för fria kommentarer. Resultatet av respondenternas bedömning på frågan ett visar att 99 % av respondenterna i Stockholms län respektive 100 % på Gotland tyckte att seminariet var Mycket bra eller Bra. Andelen som tyckte att seminariet var Mycket bra var i Stockholms län 67 % och på Gotland 75 %. (Att jämföra med 2003 då andelen var 51 respektive 67 %). Endast en respondent ( 2 %) i Stockholms län och ingen på Gotland gav bedömningen Inte så bra och inte någonstans i undersökningen förekom betyget Dåligt (Nästan exakt samma resultat som2003). Fråga 5 På den femte frågan ställdes frågan Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Här var det vanligast förekommande svaret Ja, genom... (Stockholms län 45 % respektive Gotland 66 % ; 2003 var resultatet 55 respektive 59 %.) 40 respektive 17 % svarade därutöver vet ej medan 15 respektive 17 % svarade nej, siffror som i mångt och mycket liknar 2003 års svar. Av dem som har svarat Ja, genom förekom många olika förslag på förbättringar. De flesta av dessa förslag går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd 2. Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. 3. Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns 5. Beröm 6. Övriga synpunkter och önskemål Värt att notera jämfört med 2003 då Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna var vanligast förekommande, är bl.a. att de vanligaste kommentarerna under 2004 har kommit att handla om handlat om seminariets form och dess längd samt Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m.. Nämnas bör också att det under 2004 har kommit in färre kommentarer kring filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns och inte någon kommentar kring önskemål om yngre föreläsare. 9

10 Redovisning av lärarenkäter Antalet inkomna lärarenkäter och deras respektive innehåll redovisas från och med denna sida i rapporten. Här går bl.a. att utläsa hur många enkäter som har inkommit från respektive skola samt vilken typ av personal det är som har svarat. Inkomna lärarenkäter Stockholms län Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat jan Rodengymnasiet 1 (2) 6 Lärare (6 st) jan Rodengymnasiet 2 (2) 1 Lärare 3. 3 feb Enskede gårds gymnasium 3 Lärare (2 st) samt specialpedagog mar Sjödalsgymnasiet 1 (2) 9 Lärare (9 st) mar Sjödalsgymnasiet 2 (2) Ingår i ovan mar Thorildsplans gymnasium apr Sigtuna humanistiska läroverk Ingår i ovan 5 Lärare (3 st), adjunkt och skolsköterska 4 Lärare (3 st) samt rektor apr Bromma gymnasium 5 Skolsköt., bitr. rektor, kurator + datatekniker(2 st) 9. 4 maj Kista gymnasium 4 Skolsköterska, lärare (2 st) samt okänd maj Hersby gymnasium 2 Okänt maj Farsta gymnasium 4 Bitr. rektor, skolsköterska, idrottslärare, vaktmästare sep S:t Botvids gymnasium 1(2) 3 Lärare (3 st) sep S: t Botvids gymnasium 2(2) Ingår i ovan Ingår i ovan okt Brännkyrka gymnasium 2 Lärare (2 st) okt Vilunda gymnasium 5 Lärare (5 st) nov Märstagymnasiet 4 Kurator, lärarkandidat samt lärare (2 st) nov Huddinge gymnasium 9 Lärare (9 st) 10

11 Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat dec S:t Martins gymnasium 2 Yrkeslärare samt kurator dec Upplands Bro-gymnasiet 5 Idrottslärare, resurslärare samt lärare (3 st) dec Vallentuna gymnasium 5 Lärare (5 st) Totalt antal enkäter Stockholms län: 78 st Gotland Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat nov Elfrida Andréegymnasiet 4 Lärare (4 st) nov Donnersgymnasiet, Klintehamn nov Christopher Polhemgymnasiet nov Lövsta landsbyggdsgymnasium Totalt antal enkäter Gotland: 12 st Inställt Inställt pga. storm pga storm 3 Lärare (3 st) 5 Lärare (5 st) Redovisning av enkätsvaren Svarsalternativen i enkäten är av såväl kryssvalstyp som öppna rader. Nedan redovisas hur många personer som har valt de förvalda svarsalternativen på varje fråga. Fria utfyllningar från de tomma raderna redovisas också med hänvisning till från vilket seminarium (nummer inom parantes) kommentaren kommer. För att underlätta läsningen har det fria kommentarerna sorterats under några olika rubriker. 1, Har skolan givit eleverna tillfälle att förbereda sig inför seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 32 st (41 %) Ja, genom 4 st (33 %) 29 st (37 %) Nej 5 st (42 %) 17 st (22 %) Vet ej 3 st (25 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid e.dyl. Ja, genom diskussion, hemsidor om rattfylleri m.m. (2) Ja, genom film, tidningsartiklar, diskussion (3) 11

12 Ja, genom film, droger, föreläsning (3) Ja, genom att arbeta med droger, visa film (3) Ja, genom diskussion på mentorstiden (4) Ja, genom att arbeta med att fundera kring alkoholens skador och faror (4) Ja, genom ett kampanjarbete och diverse broschyrer (4) Ja, genom att vi gått igenom kapitlen i Körkortsteori och tyvärr så hade vi redan sett filmen (14) Ja, genom att läsa det kapitlet i läroboken som tar upp problemet samt viss diskussion kring detta (14) Ja, genom arbetsuppgifter (3 st från seminarium 15) Ja, genom material utsänt av NTF och samtal i klasserna (16) Ja, genom att vi lästavsnittet Brott och straff inom samhällskunskapen (17) Ja, genom studier i grundmedicin (17) Ja, genom diskussion (17) Ja, genom specialarbete tre veckor före på lektionstimmarna (17) Ja, genom att räkna på alkohol och promille (17) Ja, genom att ta upp på mentorstimmen (18) Ja, genom allmän diskussion (21) Ja, vi pratar ofta om alkohol och bilkörning på samhällskunskapen (23) Ja, jag har pratat med eleverna om ämnet (23) Ja, genom att informera om NTF och fundera över ämnet (24) Genom att berätta vad seminariet skull handla om, dela ut material e.dyl. Ja, genom mig! Men det skulle vara bättre om eleverna fick skriftlig information.(4) Ja, genom att mentorn har läst upp ett informationsblad (4) Ja, genom informationsmaterial som lärarna fått tillgång till (8) Ja, genom att dela ut material till mentorerna ((11) Ja, genom informationsmaterial från NTF (11) Ja, genom annonsering i veckobladet (16) Ja, lärarna har berättat att seminariet ska äga rum och vad det heter (18) Ja, muntligt (19) Ja, genom annonsering på livskunskapen (19) Ja, genom att delge eleverna kampanjmaterialet (20) Ja, genom att informera om NTfs kampanjtävling på klassråd (20) Ja, lite information på klassrådet, men det var inte så mycket (20) Ja, genom informationsbroschyrer och studiematerial (20) Genom annat sätt Ja, genom att eleverna deltagit i tävlingen Death Trip (7) Ja, genom projektet Death trip när de nu berörda eleverna i åk 3 gick i åk 2 Ja, genom ANT-program (7) 12

13 2, Planerar skolan att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 34 st (44 %) Ja, genom 8 st (67 %) 10 st (12 %) Nej 0 st ( 0 %) 34 st (44 %) Vet ej 4 st (33 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussion/övningar på lektionstid e.dyl. Ja, genom att det ingår i diskussion i temaveckan (3) Ja, genom lärarsamtal, diskussion i klassen (2 st seminarium 3) Ja, genom diskussion ( X2) Ja, genom gruppdiskussioner (4) Ja, genom att de tidigare har gjort affischer i samband med den här typen av information (9) Ja, genom diskussion i klassen ( X 3) Ja, genom diskussion på mentorstid ( ) Ja, genom att skrivaner tankar och reflektioner (12) Ja, genom diskussion och samtal med klassen och enskilda elever (12) Ja, genom att de deltar i kampanj mot rattfylleri (14) Ja, genom någon form av inlämningsuppgift (14) Ja, genom Hasselateaterns Don t forget to kiss your mother goodbye (15) Ja, genom elevvårdens stöd samt mentorers stöd till grupper och enskilda (16) Ja, genom bilder (16) Ja, genom diskussion i anslutning till seminariet. Hela gruppen, inklusive lärarna, var djupt tagna av de olika inslagen. Helt otroligt av dessa personer att våga och orka ställa upp. Hoppas att ni framför det till dem! (17) Ja, genom diskussion efter seminariet. Uppsatsskrivning senare (17) Ja, genom engagemang av lärare i samhällskunskap + kurator (18) Ja, genom läsarmaterial, men ej planerat vem eller vilka som deltar (19) Ja, genom livskunskapslektionen (19) Ja, genom diskussion på klassrådstid (20) Ja, genom diskussioner i anslutning till fördragen och genom tema om alkohol och andra droger (20) Ja, genom egna initiativ. T.ex. ska jag som lärare i naturkunskap låta mina elever bearbeta intrycken. Vi arbetar med ett projekt om droger. (21) Ja, genom Don t drink & drive (24) Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Ja, genom att kurator och elevvården är informerade och eleverna är meddelade om detta (1) 13

14 Ja, genom att eleverna alltid kan kontakta sin mentor (7) Ja, genom mentor och skolpsykolog (7) Ja, genom mentortid (7) Ja, genom samtal med mig (skolsköterska). Några av eleverna som var väldigt berörda har också pratat med kuratorn (8) 3, Planerar skolan något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och droger i trafiken och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 34 st (44 %) Ja, genom 3 (25 %) 5 st ( 6 %) Nej 2 st (17 %) 39 st (50 %) Vet ej 7 st (58 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom temavecka, ANT eller särskilt program Ja, genom att vi på programmet arbetar aktivt i flera ämnen och har en temadag per år (1) Ja, genom regelbundna temadagar (1) Ja, genom årligen förekommande temadagar, samtal med enskilda elever samt klasser (1 X 2) Ja, genom temaveckor (3 X 3) Ja, genom att årligen genomföra liknande rattfylleriseminarier (8) Ja, genom någon form av inlämningsuppgift (14) Ja, genom återkommande KANT-dagar (17) Genom undervisning via specifika ämnesområden eller specifika funktioner på skolan Ja, genom SANT (Samlevnad, Alkohol;Narkotika, Tobak) och olika temadagar (7 X 2) Ja, genom ANT-program (7) Ja, i en del kasser har samhällskunskapsläraren pratat om alkohol (8) Ja, genom livskunskap (9 X 2,19 X 2, 20) Ja, genom hälsosamtal (9) Ja, det tas ju upp i samhällskunskapen en del + Vägverkets material om rattfylleri (24) Genom allmänna diskussioner/undervisning Ja, genom diskussion på mentorstid ( ) Ja, via ANT-grupp ( 11) Ja, genom arbetsuppgifter (15 X 3) Ja, man fortsätter själv under mentorstid. Alla lärare försöker beröra ämnet i undervisning och under mentorstid. (17) Ja, genom allmän diskussion (21) 14

15 Ja, genom fortsatt seminarier och diskussion (23) Övriga kommentarer Ja, men vet ej hur ännu (6) Ja, genom samarbete med er (8) Ja, en uppföljning vore bra! (12) Ja, genom uppföljning med fordonselever i första hand (18) Ja, kanske jag själv (19) 4, Vad tyckte du om seminariet? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 52 st (67 %) Mycket bra 9 st (75 %) 25 st (32 %) Bra 3 st (25 %) 1 st ( 2 %) Inte så bra 0 st 0 st (<1 %) Dåligt 0 st 78 svar totalt 12 svar totalt 5. Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 35 st (45 %) Ja, genom 8 st (66 %) 12 st (15 %) Nej 2 st (17 %) 31 st (40 %) Vet ej 2 st ( 17 %) 78 svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd Ja, genom tydlig statistik och grafiska bilder (1 X 2 ) Ja, genom att föra in mer kringinformation och jämförelser med andra samhällsproblem (1) Ja, genom att undvika det absurda i att stoppa in så många elever som möjligt i en aula! Kvantitet är INTE detsamma som kvalitet!!! Förvånande att NTF räknar personer på föreläsnngar och inte kvalitet. Mycket duktiga föreläsare, men kontakt är svårt att få när så många elever trängs ihop i en aula. Nytänkande krävs! (2, något förkortad kommentar) 15

16 Ja, genom att låta eleverna vara mer aktiva. 90 minuter direkt efter lunch är för mycket för passivt sittande 16-åringar (4) Ja, genom att ha mer praktiska demonstrationer av effekterna vid påverkan (4) Ja, genom objektiva förklaringar till varför man kör rattfull t.ex. (7) Ja, genom att visa diafilm på olyckor där rattfulla varit framme! (14) Ja, genom arbetsmaterial om seminariet (16) Ja, genom omredigering av de medverandes berättelser. Den första kvinnans berättelse blev alldeles för lång, vilket förtog en del av det viktiga innehållet. (17) Ja, genom redigering och koncentration om vittnesmålen Det fångade och gjorde intryck på eleverna, men det hade inte skadat med lite handledning i retorik, blev för långa berättelser. (17) Ja, genom att vara en aning kortare (17) Ja, genom att förberedelsematerial finns tillgänglit i tid (17) Ja, genom kortare genomförande (17 X2) Ja, genom ytterligare fakta (19) Ja, genom att seminariet hålls i ett intimare format för att få en riktigt god och nära dialog. (20) Ja, genom att någon skadad från platsen finns med. Det finns sådana personer som ställer upp i olika sammanhang (21) Ja, genom att tydligare konstatera att inte bara alkoholister kör rattfulla (20) Ja, genom en levande dialog med skolan. Det skapar förutsättningar för bra efterarbete. (21) Ja, det skulle vara något mer lokalt. Om hur det är på Gotland (24) Ja, mer tid behövs (24). Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. Ja, genom diskussion och temaveckor om hälsa och arbetsliv (3) Ja, genom återkommande seminarier med olika vinklingar, straffpåföljd m.m. (3) Ja, genom att skolan fortsätter med ämnet (6) Ja genom att a, eleverna förbereds och b, genom att mer reklam görs för seminariet så att flera kommer (8) Skolan måste schemalägga seminariet bättre, så att rätt lärare kommer och kan göra uppföljningar efteråt (8) Ja, genom fler seminarier, filmer etc. (9) Ja, genom bättre lokal. Nu satt flera elever skynda bakom pelare varför de inte kunde se på tv:n så bra (9) Ja, genom att kallelse till seminariet skickas ut långt i förväg (minst en vecka före), så att man kan planera förberedelse och efterarbete. (19) Ja, genom att ha ett kortare grupparbete med diskussionsfrågor där eleverna får ställa frågor och vågar framföra sina synpunkter. Då kan varje grupp sammanfatta på exempelvis overhead. (23) Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Ja, genom att få seminariet i mindre grupp. Med diskussion kan allt bli bättre (4) Ja, genom gruppdiskussion (6) 16

17 Ja, säkert. Gruppsamtal, kanske (5) Ja, genom uppföljning där eleverna får ställa frågor till föreläsarna (15 X 2) Ja, genom diskussion i smågrupper (21) Ja, genom att diskutera mer med eleverna, kanske mindre grupper (23) Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns Ja. Filmen är mycket bra, men behöver förnyas (10) Ja, genom att göra en nyare videofilm (18) Ja, genom nyare fil. Eleverna ärjättekänsliga för om en film är gammal, hade nästan varit bättre om den var svart-vit och riktigt gammal. (18) Det kan kännas stötande med en film med titeln PS Nu vet jag attgud inte finns. I en svår situation kan en gudstro faktiskt vara till hjälp för många. Det är väl inte NTFs policy att Gud inte finns, eller? Beröm Seminariet var otroligt! Eleverna sa att detta var det mest meningsfyllda de varit med om inom ANT-informationen. (17) Det handlar om att beröra och det har ni verkligen gjort! (24) Övriga synpunkter och önskemål Ja, genom att kvinnan utvecklar sin berättelse så att det blir tydligare att alkohol och bilkörning inte hör ihop (4) 17

18 Redovisning av elevenkäter Sammanfattningar av samtliga enkätsvar från elever i Stockholms län respektive på Gotland redovisas på nästa sida i denna rapport. I rapportens bilaga finns också utvärderingsresultaten från respektive gymnasieskola. Bortfall I motsats till den givna instruktionen, har ett antal skolor genomfört elevutvärderingen vid ett senare tillfälle än i direkt anslutning till seminariet. I dessa fall kan noteras en betydligt lägre svarsfrekvens än vid de seminarier där elevutvärderingen har genomförts enligt anvisningarna. Ofullständigt seminarium Vid ett seminarium på Gotland kunde filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns inte visas på grund av teknikproblem. Resultatet från elevutvärderingen på denna skola har trots detta tagits med i den allmänna sammanställningen av det totala antalet elevenkäter. Indelning av fria kommentarer För att underlätta läsningen av de många fria kommentarer som återfinns i bilagan, har kommentarerna sorterats in under ett antal rubriker som t.ex. I huvudsak positiva kommentarer och I huvudsak negativa kommentarer. 18

19 Sammanställning av samtliga elevenkäter 2004 Totalt har det gjorts fullständiga sammanställningar av elevenkäter från rattfylleriseminarier i Stockholms län. På Gotland är motsvarande siffra 262 enkäter. En sammanställning av samtliga elevenkäter redovisas nedan; dels i absoluta tal; dels i procent. Stockholms län Antal respektive andel elever som instämmer i påståendena: Seminariet var meningsfullt 1423 / 85 % 202 / 12 % 34 / 2 % 12 / 1 % var trovärdigt 1503 / 90 % 155 / 9 % 7 / >1 % 6 / >1 % har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik 464 / 28 % 691 / 41% 376 / 23% 140 / 8% har gjort mig mer negativ till att köra bil med alkohol i kroppen 1248 / 75% 277 / 17 % 90 / 5 % 56 / 3 % Att köra bil "efter några öl tycker jag kan vara OK 37 / 2 % 94 / 6 % 303 / 18 % 1237 / 74 % har jag alltid tagit avstånd från 1149 / 68 % 260 / 16 % 144 / 9 % 118 / 7 % Gotland Antal respektive andel elever som instämmer i påståendena: Seminariet var meningsfullt 225 / 86 % 34 / 13 % 3 / 1% 0 var trovärdigt 241 / 91 % 20 / 8 % 1 / 1 % 0 har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik 52 / 20 % 138 / 53 % 55 / 21 % 17 / 6 % har gjort mig mer negativ till att köra bil med alkohol i kroppen 200 / 76 % 46 / 17% 10 / 4 % 6 / 3 % Att köra bil "efter några öl tycker jag kan vara OK 54 / 20 % 9 / 3 % 42 / 17 % 157 / 60 % har jag alltid tagit avstånd från 186 / 71 % 41 / 16 % 26 / 10 % 9 /3 % 19

20 20

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER En målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar Eva Wallin Charlotta Rehnman September 1998 Rapport nr 6 Förord STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer