Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rattfylleriseminarier i gymnasiet"

Transkript

1 Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari Notat 0411

2 2

3 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering och material för uppföljning sidan 5 Resultat sidan 6 Redovisning av lärarenkäter sidan 10 Redovisning av elevenkäter sidan 18 Bilaga med innehållsförteckning sidan 21 3

4 Inledning Bakgrund Sedan 1998 erbjuder NTF Stockholms län gymnasieskolorna i länet kostnadsfria seminarier om rattfylleri på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor och är mycket uppskattade och efterfrågade. Sedan 2000 har seminarier även genomförts på Gotland och före 1998 arrangerades liknande seminarier i niondeklasser i Stockholms län och på Gotland. Syfte Att medvetandegöra elever om den förödande kombinationen av alkohol och trafik. Att ge ungdomar ökad insikt så att de vågar säga nej till att köra när de är påverkade, vågar säga nej till att åka med påverkade kamrater och att hindra kamrater från att köra drogpåverkade. Mål 2004 Att genomföra 25 seminarier i minst 20 gymnasieskolor i Stockholms län och därvid nå 3000 elever och deras lärare. Att genomföra en utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter Under året tillkom även ett uppdrag att genomföra ett antal seminarier i gymnasiskolor på Gotland utifrån efterfrågan där. Metod Seminarierna ges i första hand till gymnasieelever i årskurs två, men även andra årskurser bjuds in. Så många elever som möjligt bjuds in till varje seminarium, som oftast hålls i skolans aula. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor. Föreläsarna arbetar alltid i par vid varje seminarium: en föreläsare som på något sätt blivit drabbad - offer, och en föreläsare som själv kört rattfull -förövare. Som föreläsare anlitas bland annat en mamma vars son har förolyckats i en rattfylleriolycka och en kvinnlig nykter alkoholist som många gånger kört tung lastbil berusad i sitt tidigare liv. För varje rattfylleriseminarium disponeras en och en halv timme. Seminarierna inleds med filmen, P.S. Nu vet jag att gud inte finns, en dramadokumentär som handlar om en olycka där tre ungdomar omkommer i en rattfylleriolycka. Efter filmen berättar föreläsarna i ungefär en halvtimme var om sina självupplevda erfarenheter av rattfylleri och trafikolyckor. Därefter ges möjlighet för eleverna att ställa frågor till föreläsarna, både i storgrupp och genom att komma fram efteråt. 4

5 Metod för utvärdering och material för uppföljning Elevenkät Ända sedan verksamheten med rattfylleriseminarier på gymnasiet startade har så gott som alla seminarier utvärderats bland deltagande elever. Detta har skett genom att eleverna på uppmaning av föreläsarna ombeds att fylla i en enkät under de sista fem minuterna av seminariet. Enkäterna samlas därefter ihop av personal på skolan och skickas i svarspostkuvert till NTF Stockholms län. Samma enkätfrågor har använts gentemot eleverna ända sedan utvärderingarna startade. Under 2003 gjordes emellertid en mindre omformulering av ett av de påståenden som förekommer i enkäten. Lärarenkät Sedan 2002 har NTF Stockholms län haft i uppdrag att genomföra lärarutvärderingar på samtliga skolor som bokar och låter genomföra minst ett rattfylleriseminarium under året. Sedan 2003 har instruktionen till skolorna varit att lärarenkäterna ska fyllas i samtidigt som eleverna fyller i sina enkäter, d.v.s. under de sista fem minuterna av seminariet. I samband med respektive rattfylleriseminarium ombeds all skolpersonal som deltar att fylla i en lärarenkät. Bland dem som har svarat på lärarenkäterna finns därför allt från lärare, rektorer och kuratorer till skolsköterskor och idrottslärare. Deltagarrapport Ända sedan rattfylleriseminarierna började utvärderas genom elev- respektive lärarenkäter har det funnits misstanke om att alla seminariedeltagare inte följer uppmaningen att fylla i en enkät för utvärdering. För att ta reda på hur stort detta förmodade bortfall är infördes 2003 en rutin där skolan ombeds fylla i en deltagarrapport med uppgift om antalet deltagande elever respektive lärare/skolpersonal. Denna nya rutin har fungerat relativt väl under året; de flesta skolor har lämnat in de uppgifter som efterfrågas i deltagarrapporten. NTFs respektive skolornas hantering av metoden I samband med bokning av varje seminarium får skolan muntlig information om de rutiner som ska gälla för utvärderingen bland lärare och elever. Under detta samtal ombeds skolan att stå för kopiering av elevenkäterna, något som alltid accepteras. Kontaktpersonen på skolan får också en fråga om hur många lärare som maximalt kan tänkas delta i seminariet, varpå han eller hon får så många lärarenkäter skickade till sig. I samband med utskick av enkätmaterialet får kontaktpersonen även en skriftlig bekräftelse på seminariet, i vilken rutinerna för utvärdering framställs ytterligare en gång. Trots att skolorna får såväl muntlig som skriftlig information om metoden för utvärdering, så är det tyvärr ofta som instruktionerna inte följs. Det kan yttra sig på olika sätt, t.ex. genom att elev- och lärarenkäter samt deltagarrapport helt enkelt saknas då föreläsarna kommer till föreläsningssalen eller att skolan egenhändigt har beslutar att utvärdering ska ske vid ett senare tillfälle (och inte i slutet av seminariet). I det senare fallet brukar man tydligt kunna se en betydligt sämre svarsfrekvens på elevoch lärarenkäterna jämfört med när utvärdering sker under de sista fem minuterna av seminariet. Underlag för utvärdering I rapportens bilaga finns exempel på elev- respektive lärarenkät samt en så kallad deltagarrapport. Material för uppföljning Nytt för 2004 är att skolorna har försetts med ett av Vägverket framtaget uppföljningsmaterial på temat Don t drink & drive inför varje seminarium. Materialet, som består av en eller flera boxar med broschyrer, affischer, lärarhandledning m.m., har skickats med bud till kontaktpersonen på skolan cirka en vecka för seminariet, en rutin som kom igång från och med april. 5

6 Resultat Måluppfyllelse Tack vare en rutin där skolorna ombeds fylla i en så kallad deltagarrapport, kan såväl antalet deltagande elever som deltagande lärare redovisas i sammanställningarna nedan. Stockholms län Antal seminarier: 20 Antal skolor: 17 Antal elever: 2218 Antal elever: 282 Antal lärare: 139 Antal lärare: 13 Gotland Antal seminarier: 3 (Fyra har fakturerats, ett inställt p.g.a. storm) Antal skolor: 3 (Fyra planerade, se ovan) Anledningen att målet för Stockholms län inte har kunnat uppnås, är dels att det rådde brist på lämpliga föreläsare under våren, dels att frånvaron bland eleverna tycks ha ökat jämfört med Under 2004 deltog endast 59 procent av antalet anmälda elever, att jämföra med 2003 då det var en närvaro på 69 procent under de 26 seminarier som genomfördes då. Även på Gotland var det i år en sämre närvaro bland eleverna: Endast 64 procent av de anmälda eleverna deltog i de tre seminarier som kunde genomföras, jämfört med 79 procent som deltog i 2003 års fyra seminarier. Den lägre frånvaron på Gotland i år förmodas bero på att det rådde kraftig storm där under de två dagar som seminarierna genomfördes. Ett av fyra planerade seminarier fick till och med ställas in på grund av att det inte gick några skolbussar. Statistik från respektive seminarium På de följande två sidorna redovisas varje genomfört seminarium utifrån följande uppgifter: * Nr (ordningsnummer på seminariet) * Skolans namn och ev. ordningsnummer på seminariet (vid fler än ett seminarium på samma skola) * Antal anmälda elever enligt uppgift på telefon * Antal närvarande elever enligt deltagarapport * Antal fullständigt ifyllda elevenkäter * Antal närvarande lärare/personal på skolan * Antal fullständigt ifyllda lärarenkäter Stockholms län Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 1 Rodengymnasiet 1 (2) Rodengymnasiet 2 (2) Enskede gårds gymnasium Sjödalsgymnasiet 1 (2) Sjödalsgymnasiet 2 (2) 150 Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan 6 Thorildsplans gymnasium Sigtuna hum.läroverk Bromma gymnasium Kista gymnasium Hersby gymnasium Farsta gymnasium

7 Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 12 S:t Botvids gymnasium 1 (2) S:t Botvids gymnasium 2 (2) 90 Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan Ingår i ovan 14 Brännkyrka gymnasium Vilunda gymnasium Märstagymnasiet Huddinge gymnasium S:t Martins gymnasium Upplands Bro-gymnasiet Vallentuna gymnasium TOTALT ANTAL: Gotland Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 21 Elfrida Andréegymnasiet Donnersgymnasiet, 22 Klintehamn 150 INSTÄLLT PÅ GRUND AV STORM 23 Christopher Polhemgymnasiet Lövsta landsbyggdsgymnasium TOTALT ANTAL: Anm. Där uppgifter enligt deltagarrapport saknas har uppskattade siffror om deltagande skrivits med understruken kursiverad stil. För lärare är den uppskattade siffran densamma som för antalet inkomna lärarenkäter, för elever är den ett genomsnitt av antalet anmälda elever och antalet inkomna elevenkäter. Resultat elevenkäter Sammanfattningsvis är resultatet av utvärderingarna liksom tidigare år mycket positivt: 97 % av eleverna i Stockholms län och 99 % av eleverna på Gotland instämmer (helt eller delvis) i påståendet att seminariet var meningsfullt. Och på frågan om seminariet var trovärdigt instämmer 99 respektive 98 % av eleverna i Stockholms län respektive på Gotland. 92 % av eleverna i Stockholms län och 93 % av eleverna på Gotland säger sig dessutom ha blivit mer negativa till alkohol och bilkörning efter att ha deltagit i seminariet. Så gott som alla procentandelar ovan är lika bra som 2003, i några fall till och med en eller ett par procentenheter högre än då. Som vanligt har ett stort antal elever har också tagit sig tid att skriva ner fria och öppenhjärtliga kommentarer i slutet av enkäten. Svar från ett annat påstående som också är intressant att jämföra med resultatet från föregående år är frågan om Seminariet har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik. Här har andelen som instämmer (helt eller delvis) i påståendet ökat från 63 till 69 % i Stockholms län jämfört med 2003, medan det har skett en liten minskning från 76 till 73 % på Gotland. Om man jämför hur eleverna svarar på denna fråga i år och förra året, så har det skett en klar förbättring sedan det gjordes en mindre omformulering av påståendet i början av

8 Resultat lärarenkäter Det första intryck man lätt får då man läser redovisningen av svaren på lärarenkäterna är att många som har besvarat enkäten också har tagit sig tid att skriva ner egna förtydliganden av svaret på frågorna. När man läser dessa kommentarer ska man dock vara medveten om att de, i de flesta fall, kommer ifrån en minoritet av respondenterna. Nedan redogörs kortfattat för hur de olika frågorna i enkäten har besvarats, medan en fylligare redogörelse inklusive respondenternas egna förtydliganden återfinns direkt efter avsnittet Resultat i rapporten. I sammanfattningen av enkätsvaren nedan görs också en jämförelse med 2003 års svar på samma frågor. Generellt kan sägas att svaren på frågorna i 2004 års lärarutvärdering i de flesta fall är något mer positiva en de svar som lämnades på samma frågor under Fråga 1 På den första frågan om skolan har givit eleverna tillfälle att förbereda sig och i så fall hur? svarar 37 % procent av respondenterna i Stockholms län nej och på Gotland är andelen 42 %.(En förbättring jämfört med 2003, då siffrorna var 44 respektive 74 %). Knappt en av fyra (22 %) i Stockholms län och en av fyra (25 %) på Gotland svarar i stället vet ej, medan 41 respektive 33 % svarar Ja, genom (Andelen som svarar Ja, genom. har förbättrats sedan 2003 då siffrorna var endast 31 respektive 6 %) De som har svarat Ja, genom på fråga ett har också fyllt på sitt svar med ett eget förtydligande. Dessa förtydliganden avslöjar att förberedelserna i de flesta fall har genomförts på ett av följande sätt, numrerade efter vanligaste förekomst: 1. Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid etc 2. Genom att berätta vad seminariet skulle handla om, utdelning av material e.dyl. 3.Genom annat sätt Fråga 2 På den andra frågan om skolan planerar att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? svarar 44% av respondenterna i Stockholm Ja, genom, medan hela 67% av repndenterna på Gotland lämnar detta svar (2003 var siffrorna 40 repektive 37 %). Ett lika vanligt svar (44 %) i Stockholm är Vet ej, medan endast 33% på Gotland lämnar detta svar (Att jämföra med 2003 då 54 repektive 57 % lämnade Vet ej som svar. Andelen som svarade Nej å frågan var i Stockholm 12 % ( %) och på Gotland 0 % (6 %). Av dem som har svarat Ja, genom på fråga två tycks många, liksom förra året, ha missat att frågan handlade om individuellt stöd. De flesta lämnar nämligen förtydliganden som tyder på att man planerar att ge stöd gruppvis medan endast ett fåtal indikerar att de erbjuder individuellt stöd efter behov. De olika förtydligandena av svaren på frågorna kunde vid sammanställningen av frågan delas in så här, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussioner/övningar på lektionstid e.dyl. 2. Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Fråga 3 På den tredje frågan om skolan planerar något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och trafik och i så fall hur? är vet ej det vanligast förekommande svaret (Stockholms län 50 % respektive Gotland 58 %; dock en förbättring mot 2003 då hela 67 respektive 50 svarade Vet ej )). Glädjande nog svarar emellertid endast 6 respektive 17 % nej på denna fråga, medan 44 % i Stockholms län och 25 % på 8

9 Gotland svarar Ja, genom (Andelen som svarade Ja, genom har i Stockholm ökat från 27 % 2003, medan den i Gotland har minskat från 50 %) Värt att notera vid läsningen av lärarnas kommentarer längre fram i rapporten är att endast en av kommentarerna handlar om det nyframtagna uppföljningsmaterial, som varje skola fått utsänt till sig från och med april. Av dem som har svarat Ja, genom har de flesta respondenterna lämnat förtydliganden som går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Genom temavecka, ANT eller särskilt program 2. Genom undervisning via specifika ämnesområden eller funktioner på skolan 3. Genom allmänna diskussioner/undervisning Fråga 4 På den fjärde frågan ombads respondenterna att svara på frågan Vad tyckte du om seminariet?. Svar på frågan kunde lämnas genom val av ett av fyra kryssalternativ och inte genom att utrymme fanns för fria kommentarer. Resultatet av respondenternas bedömning på frågan ett visar att 99 % av respondenterna i Stockholms län respektive 100 % på Gotland tyckte att seminariet var Mycket bra eller Bra. Andelen som tyckte att seminariet var Mycket bra var i Stockholms län 67 % och på Gotland 75 %. (Att jämföra med 2003 då andelen var 51 respektive 67 %). Endast en respondent ( 2 %) i Stockholms län och ingen på Gotland gav bedömningen Inte så bra och inte någonstans i undersökningen förekom betyget Dåligt (Nästan exakt samma resultat som2003). Fråga 5 På den femte frågan ställdes frågan Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Här var det vanligast förekommande svaret Ja, genom... (Stockholms län 45 % respektive Gotland 66 % ; 2003 var resultatet 55 respektive 59 %.) 40 respektive 17 % svarade därutöver vet ej medan 15 respektive 17 % svarade nej, siffror som i mångt och mycket liknar 2003 års svar. Av dem som har svarat Ja, genom förekom många olika förslag på förbättringar. De flesta av dessa förslag går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd 2. Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. 3. Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns 5. Beröm 6. Övriga synpunkter och önskemål Värt att notera jämfört med 2003 då Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna var vanligast förekommande, är bl.a. att de vanligaste kommentarerna under 2004 har kommit att handla om handlat om seminariets form och dess längd samt Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m.. Nämnas bör också att det under 2004 har kommit in färre kommentarer kring filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns och inte någon kommentar kring önskemål om yngre föreläsare. 9

10 Redovisning av lärarenkäter Antalet inkomna lärarenkäter och deras respektive innehåll redovisas från och med denna sida i rapporten. Här går bl.a. att utläsa hur många enkäter som har inkommit från respektive skola samt vilken typ av personal det är som har svarat. Inkomna lärarenkäter Stockholms län Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat jan Rodengymnasiet 1 (2) 6 Lärare (6 st) jan Rodengymnasiet 2 (2) 1 Lärare 3. 3 feb Enskede gårds gymnasium 3 Lärare (2 st) samt specialpedagog mar Sjödalsgymnasiet 1 (2) 9 Lärare (9 st) mar Sjödalsgymnasiet 2 (2) Ingår i ovan mar Thorildsplans gymnasium apr Sigtuna humanistiska läroverk Ingår i ovan 5 Lärare (3 st), adjunkt och skolsköterska 4 Lärare (3 st) samt rektor apr Bromma gymnasium 5 Skolsköt., bitr. rektor, kurator + datatekniker(2 st) 9. 4 maj Kista gymnasium 4 Skolsköterska, lärare (2 st) samt okänd maj Hersby gymnasium 2 Okänt maj Farsta gymnasium 4 Bitr. rektor, skolsköterska, idrottslärare, vaktmästare sep S:t Botvids gymnasium 1(2) 3 Lärare (3 st) sep S: t Botvids gymnasium 2(2) Ingår i ovan Ingår i ovan okt Brännkyrka gymnasium 2 Lärare (2 st) okt Vilunda gymnasium 5 Lärare (5 st) nov Märstagymnasiet 4 Kurator, lärarkandidat samt lärare (2 st) nov Huddinge gymnasium 9 Lärare (9 st) 10

11 Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat dec S:t Martins gymnasium 2 Yrkeslärare samt kurator dec Upplands Bro-gymnasiet 5 Idrottslärare, resurslärare samt lärare (3 st) dec Vallentuna gymnasium 5 Lärare (5 st) Totalt antal enkäter Stockholms län: 78 st Gotland Sem. nr. Datum Skola Antal enkäter Personal som svarat nov Elfrida Andréegymnasiet 4 Lärare (4 st) nov Donnersgymnasiet, Klintehamn nov Christopher Polhemgymnasiet nov Lövsta landsbyggdsgymnasium Totalt antal enkäter Gotland: 12 st Inställt Inställt pga. storm pga storm 3 Lärare (3 st) 5 Lärare (5 st) Redovisning av enkätsvaren Svarsalternativen i enkäten är av såväl kryssvalstyp som öppna rader. Nedan redovisas hur många personer som har valt de förvalda svarsalternativen på varje fråga. Fria utfyllningar från de tomma raderna redovisas också med hänvisning till från vilket seminarium (nummer inom parantes) kommentaren kommer. För att underlätta läsningen har det fria kommentarerna sorterats under några olika rubriker. 1, Har skolan givit eleverna tillfälle att förbereda sig inför seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 32 st (41 %) Ja, genom 4 st (33 %) 29 st (37 %) Nej 5 st (42 %) 17 st (22 %) Vet ej 3 st (25 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid e.dyl. Ja, genom diskussion, hemsidor om rattfylleri m.m. (2) Ja, genom film, tidningsartiklar, diskussion (3) 11

12 Ja, genom film, droger, föreläsning (3) Ja, genom att arbeta med droger, visa film (3) Ja, genom diskussion på mentorstiden (4) Ja, genom att arbeta med att fundera kring alkoholens skador och faror (4) Ja, genom ett kampanjarbete och diverse broschyrer (4) Ja, genom att vi gått igenom kapitlen i Körkortsteori och tyvärr så hade vi redan sett filmen (14) Ja, genom att läsa det kapitlet i läroboken som tar upp problemet samt viss diskussion kring detta (14) Ja, genom arbetsuppgifter (3 st från seminarium 15) Ja, genom material utsänt av NTF och samtal i klasserna (16) Ja, genom att vi lästavsnittet Brott och straff inom samhällskunskapen (17) Ja, genom studier i grundmedicin (17) Ja, genom diskussion (17) Ja, genom specialarbete tre veckor före på lektionstimmarna (17) Ja, genom att räkna på alkohol och promille (17) Ja, genom att ta upp på mentorstimmen (18) Ja, genom allmän diskussion (21) Ja, vi pratar ofta om alkohol och bilkörning på samhällskunskapen (23) Ja, jag har pratat med eleverna om ämnet (23) Ja, genom att informera om NTF och fundera över ämnet (24) Genom att berätta vad seminariet skull handla om, dela ut material e.dyl. Ja, genom mig! Men det skulle vara bättre om eleverna fick skriftlig information.(4) Ja, genom att mentorn har läst upp ett informationsblad (4) Ja, genom informationsmaterial som lärarna fått tillgång till (8) Ja, genom att dela ut material till mentorerna ((11) Ja, genom informationsmaterial från NTF (11) Ja, genom annonsering i veckobladet (16) Ja, lärarna har berättat att seminariet ska äga rum och vad det heter (18) Ja, muntligt (19) Ja, genom annonsering på livskunskapen (19) Ja, genom att delge eleverna kampanjmaterialet (20) Ja, genom att informera om NTfs kampanjtävling på klassråd (20) Ja, lite information på klassrådet, men det var inte så mycket (20) Ja, genom informationsbroschyrer och studiematerial (20) Genom annat sätt Ja, genom att eleverna deltagit i tävlingen Death Trip (7) Ja, genom projektet Death trip när de nu berörda eleverna i åk 3 gick i åk 2 Ja, genom ANT-program (7) 12

13 2, Planerar skolan att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 34 st (44 %) Ja, genom 8 st (67 %) 10 st (12 %) Nej 0 st ( 0 %) 34 st (44 %) Vet ej 4 st (33 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussion/övningar på lektionstid e.dyl. Ja, genom att det ingår i diskussion i temaveckan (3) Ja, genom lärarsamtal, diskussion i klassen (2 st seminarium 3) Ja, genom diskussion ( X2) Ja, genom gruppdiskussioner (4) Ja, genom att de tidigare har gjort affischer i samband med den här typen av information (9) Ja, genom diskussion i klassen ( X 3) Ja, genom diskussion på mentorstid ( ) Ja, genom att skrivaner tankar och reflektioner (12) Ja, genom diskussion och samtal med klassen och enskilda elever (12) Ja, genom att de deltar i kampanj mot rattfylleri (14) Ja, genom någon form av inlämningsuppgift (14) Ja, genom Hasselateaterns Don t forget to kiss your mother goodbye (15) Ja, genom elevvårdens stöd samt mentorers stöd till grupper och enskilda (16) Ja, genom bilder (16) Ja, genom diskussion i anslutning till seminariet. Hela gruppen, inklusive lärarna, var djupt tagna av de olika inslagen. Helt otroligt av dessa personer att våga och orka ställa upp. Hoppas att ni framför det till dem! (17) Ja, genom diskussion efter seminariet. Uppsatsskrivning senare (17) Ja, genom engagemang av lärare i samhällskunskap + kurator (18) Ja, genom läsarmaterial, men ej planerat vem eller vilka som deltar (19) Ja, genom livskunskapslektionen (19) Ja, genom diskussion på klassrådstid (20) Ja, genom diskussioner i anslutning till fördragen och genom tema om alkohol och andra droger (20) Ja, genom egna initiativ. T.ex. ska jag som lärare i naturkunskap låta mina elever bearbeta intrycken. Vi arbetar med ett projekt om droger. (21) Ja, genom Don t drink & drive (24) Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Ja, genom att kurator och elevvården är informerade och eleverna är meddelade om detta (1) 13

14 Ja, genom att eleverna alltid kan kontakta sin mentor (7) Ja, genom mentor och skolpsykolog (7) Ja, genom mentortid (7) Ja, genom samtal med mig (skolsköterska). Några av eleverna som var väldigt berörda har också pratat med kuratorn (8) 3, Planerar skolan något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och droger i trafiken och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 34 st (44 %) Ja, genom 3 (25 %) 5 st ( 6 %) Nej 2 st (17 %) 39 st (50 %) Vet ej 7 st (58 %) svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom temavecka, ANT eller särskilt program Ja, genom att vi på programmet arbetar aktivt i flera ämnen och har en temadag per år (1) Ja, genom regelbundna temadagar (1) Ja, genom årligen förekommande temadagar, samtal med enskilda elever samt klasser (1 X 2) Ja, genom temaveckor (3 X 3) Ja, genom att årligen genomföra liknande rattfylleriseminarier (8) Ja, genom någon form av inlämningsuppgift (14) Ja, genom återkommande KANT-dagar (17) Genom undervisning via specifika ämnesområden eller specifika funktioner på skolan Ja, genom SANT (Samlevnad, Alkohol;Narkotika, Tobak) och olika temadagar (7 X 2) Ja, genom ANT-program (7) Ja, i en del kasser har samhällskunskapsläraren pratat om alkohol (8) Ja, genom livskunskap (9 X 2,19 X 2, 20) Ja, genom hälsosamtal (9) Ja, det tas ju upp i samhällskunskapen en del + Vägverkets material om rattfylleri (24) Genom allmänna diskussioner/undervisning Ja, genom diskussion på mentorstid ( ) Ja, via ANT-grupp ( 11) Ja, genom arbetsuppgifter (15 X 3) Ja, man fortsätter själv under mentorstid. Alla lärare försöker beröra ämnet i undervisning och under mentorstid. (17) Ja, genom allmän diskussion (21) 14

15 Ja, genom fortsatt seminarier och diskussion (23) Övriga kommentarer Ja, men vet ej hur ännu (6) Ja, genom samarbete med er (8) Ja, en uppföljning vore bra! (12) Ja, genom uppföljning med fordonselever i första hand (18) Ja, kanske jag själv (19) 4, Vad tyckte du om seminariet? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 52 st (67 %) Mycket bra 9 st (75 %) 25 st (32 %) Bra 3 st (25 %) 1 st ( 2 %) Inte så bra 0 st 0 st (<1 %) Dåligt 0 st 78 svar totalt 12 svar totalt 5. Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 35 st (45 %) Ja, genom 8 st (66 %) 12 st (15 %) Nej 2 st (17 %) 31 st (40 %) Vet ej 2 st ( 17 %) 78 svar totalt 12 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd Ja, genom tydlig statistik och grafiska bilder (1 X 2 ) Ja, genom att föra in mer kringinformation och jämförelser med andra samhällsproblem (1) Ja, genom att undvika det absurda i att stoppa in så många elever som möjligt i en aula! Kvantitet är INTE detsamma som kvalitet!!! Förvånande att NTF räknar personer på föreläsnngar och inte kvalitet. Mycket duktiga föreläsare, men kontakt är svårt att få när så många elever trängs ihop i en aula. Nytänkande krävs! (2, något förkortad kommentar) 15

16 Ja, genom att låta eleverna vara mer aktiva. 90 minuter direkt efter lunch är för mycket för passivt sittande 16-åringar (4) Ja, genom att ha mer praktiska demonstrationer av effekterna vid påverkan (4) Ja, genom objektiva förklaringar till varför man kör rattfull t.ex. (7) Ja, genom att visa diafilm på olyckor där rattfulla varit framme! (14) Ja, genom arbetsmaterial om seminariet (16) Ja, genom omredigering av de medverandes berättelser. Den första kvinnans berättelse blev alldeles för lång, vilket förtog en del av det viktiga innehållet. (17) Ja, genom redigering och koncentration om vittnesmålen Det fångade och gjorde intryck på eleverna, men det hade inte skadat med lite handledning i retorik, blev för långa berättelser. (17) Ja, genom att vara en aning kortare (17) Ja, genom att förberedelsematerial finns tillgänglit i tid (17) Ja, genom kortare genomförande (17 X2) Ja, genom ytterligare fakta (19) Ja, genom att seminariet hålls i ett intimare format för att få en riktigt god och nära dialog. (20) Ja, genom att någon skadad från platsen finns med. Det finns sådana personer som ställer upp i olika sammanhang (21) Ja, genom att tydligare konstatera att inte bara alkoholister kör rattfulla (20) Ja, genom en levande dialog med skolan. Det skapar förutsättningar för bra efterarbete. (21) Ja, det skulle vara något mer lokalt. Om hur det är på Gotland (24) Ja, mer tid behövs (24). Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. Ja, genom diskussion och temaveckor om hälsa och arbetsliv (3) Ja, genom återkommande seminarier med olika vinklingar, straffpåföljd m.m. (3) Ja, genom att skolan fortsätter med ämnet (6) Ja genom att a, eleverna förbereds och b, genom att mer reklam görs för seminariet så att flera kommer (8) Skolan måste schemalägga seminariet bättre, så att rätt lärare kommer och kan göra uppföljningar efteråt (8) Ja, genom fler seminarier, filmer etc. (9) Ja, genom bättre lokal. Nu satt flera elever skynda bakom pelare varför de inte kunde se på tv:n så bra (9) Ja, genom att kallelse till seminariet skickas ut långt i förväg (minst en vecka före), så att man kan planera förberedelse och efterarbete. (19) Ja, genom att ha ett kortare grupparbete med diskussionsfrågor där eleverna får ställa frågor och vågar framföra sina synpunkter. Då kan varje grupp sammanfatta på exempelvis overhead. (23) Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Ja, genom att få seminariet i mindre grupp. Med diskussion kan allt bli bättre (4) Ja, genom gruppdiskussion (6) 16

17 Ja, säkert. Gruppsamtal, kanske (5) Ja, genom uppföljning där eleverna får ställa frågor till föreläsarna (15 X 2) Ja, genom diskussion i smågrupper (21) Ja, genom att diskutera mer med eleverna, kanske mindre grupper (23) Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns Ja. Filmen är mycket bra, men behöver förnyas (10) Ja, genom att göra en nyare videofilm (18) Ja, genom nyare fil. Eleverna ärjättekänsliga för om en film är gammal, hade nästan varit bättre om den var svart-vit och riktigt gammal. (18) Det kan kännas stötande med en film med titeln PS Nu vet jag attgud inte finns. I en svår situation kan en gudstro faktiskt vara till hjälp för många. Det är väl inte NTFs policy att Gud inte finns, eller? Beröm Seminariet var otroligt! Eleverna sa att detta var det mest meningsfyllda de varit med om inom ANT-informationen. (17) Det handlar om att beröra och det har ni verkligen gjort! (24) Övriga synpunkter och önskemål Ja, genom att kvinnan utvecklar sin berättelse så att det blir tydligare att alkohol och bilkörning inte hör ihop (4) 17

18 Redovisning av elevenkäter Sammanfattningar av samtliga enkätsvar från elever i Stockholms län respektive på Gotland redovisas på nästa sida i denna rapport. I rapportens bilaga finns också utvärderingsresultaten från respektive gymnasieskola. Bortfall I motsats till den givna instruktionen, har ett antal skolor genomfört elevutvärderingen vid ett senare tillfälle än i direkt anslutning till seminariet. I dessa fall kan noteras en betydligt lägre svarsfrekvens än vid de seminarier där elevutvärderingen har genomförts enligt anvisningarna. Ofullständigt seminarium Vid ett seminarium på Gotland kunde filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns inte visas på grund av teknikproblem. Resultatet från elevutvärderingen på denna skola har trots detta tagits med i den allmänna sammanställningen av det totala antalet elevenkäter. Indelning av fria kommentarer För att underlätta läsningen av de många fria kommentarer som återfinns i bilagan, har kommentarerna sorterats in under ett antal rubriker som t.ex. I huvudsak positiva kommentarer och I huvudsak negativa kommentarer. 18

19 Sammanställning av samtliga elevenkäter 2004 Totalt har det gjorts fullständiga sammanställningar av elevenkäter från rattfylleriseminarier i Stockholms län. På Gotland är motsvarande siffra 262 enkäter. En sammanställning av samtliga elevenkäter redovisas nedan; dels i absoluta tal; dels i procent. Stockholms län Antal respektive andel elever som instämmer i påståendena: Seminariet var meningsfullt 1423 / 85 % 202 / 12 % 34 / 2 % 12 / 1 % var trovärdigt 1503 / 90 % 155 / 9 % 7 / >1 % 6 / >1 % har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik 464 / 28 % 691 / 41% 376 / 23% 140 / 8% har gjort mig mer negativ till att köra bil med alkohol i kroppen 1248 / 75% 277 / 17 % 90 / 5 % 56 / 3 % Att köra bil "efter några öl tycker jag kan vara OK 37 / 2 % 94 / 6 % 303 / 18 % 1237 / 74 % har jag alltid tagit avstånd från 1149 / 68 % 260 / 16 % 144 / 9 % 118 / 7 % Gotland Antal respektive andel elever som instämmer i påståendena: Seminariet var meningsfullt 225 / 86 % 34 / 13 % 3 / 1% 0 var trovärdigt 241 / 91 % 20 / 8 % 1 / 1 % 0 har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik 52 / 20 % 138 / 53 % 55 / 21 % 17 / 6 % har gjort mig mer negativ till att köra bil med alkohol i kroppen 200 / 76 % 46 / 17% 10 / 4 % 6 / 3 % Att köra bil "efter några öl tycker jag kan vara OK 54 / 20 % 9 / 3 % 42 / 17 % 157 / 60 % har jag alltid tagit avstånd från 186 / 71 % 41 / 16 % 26 / 10 % 9 /3 % 19

20 20

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2004 2003 Notat 0304 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Sammanställning av enkäter våren 2001 Linda Hallenberg juli 2001 2001 Notat 3 Bakgrund Civilkurage är benämningen på en långsiktig satsning för att minska ungdomsrattfylleriet.

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Sammanställning av enkäter hösten 2001 samt resultat från hela 2001 Helen Olson Januari 2002 2001 Notat 8 Bakgrund Civilkurage är benämningen på en långsiktig satsning

Läs mer

Länge leve livet 2007. Sammanställning av uppföljningssamtal

Länge leve livet 2007. Sammanställning av uppföljningssamtal Länge leve livet 2007 Sammanställning av uppföljningssamtal Helen Sjöberg februari 2008 2 (28) Innehållsförteckning Inledning sidan 5 Sammanställning av uppföljningssamtal sidan 7 Översikt visningar/enkätsvar

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal... Page 1 of 6 MILJÖRÄTT, 5 HP Kurskod: 1TV023, Anmälningskod: 68831, 33%, DAG, NML, vecka: 04-12 Termin: VT 2015 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (49/87) av studenterna. Skriv gärna

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014 Arbetsrapport :14 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink Arbetsrapport :14 FoU Välfärd

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc för

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012030 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc

Läs mer

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Catrin Ankh Vad handlar boken om? Sara, Anna, Kevin och Leo är bästa vänner. De sitter på sitt favoritcafé och pluggar inför matteprovet i morgon. Sara tröttnar och vill

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst

Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst Valdemarsvik Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst Hur startade projektet i Valdemarsvik Ingen eget gymnasium Liten kontroll Mycket pengar Dålig återkoppling

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

Vetenskapsdag Östersund 2017

Vetenskapsdag Östersund 2017 Vetenskapsdag Östersund 2017 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Jag är: 0 52 113 1m 12s 107 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gymnasieelev Gymnasielärare/personal 1 Gymnasieelev 108 (95.58 %)

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv en intervjustudie. Susanne Gustafsson Jonna Nyberg Inger Forsberg

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv en intervjustudie. Susanne Gustafsson Jonna Nyberg Inger Forsberg SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv en intervjustudie Susanne Gustafsson Jonna Nyberg Inger Forsberg SMADIT-metoden Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Minska antalet rattfyllerister

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Pedagogisk planering Engelska årskurs 8, vecka 45-49 Television Broadcast och oregelbundna verb Varför: Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer