2 å rg. J a n N :r 1. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 å rg. J a n. 1 9 2 5. N :r 1. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse."

Transkript

1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och SKerrens härlighet går upp över dig.... Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig.... Och dina portar skola hållas öppna beständigt, både dag och natt en härlighetens boning evinnerligen och till en fröjdeort ifrån släkte till släkte.... Och jag vill sätta frid till din överhet och rättfärdighet till din behärskare.' Gsaia 60: å rg. J a n N :r 1. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

2 Innehållsförteckning. Sociolog'! och sam hällsvetenskap. Några tidsbilder Vad betyder ett nytt krig? Kyrkan och kriget Olyckliga folk! "Han som har rätt därtill Ha de olika regeringarna haft existensberättigande? Den högsta typen för civil styrelse Samhällsmekanismens försämring Judarnas invandring Vetenskap och uppfinningar. Sömnen... 4 Sömnens orsak och väsende... 5 Betydelsen av en god och tillräcklig sömn... 6 Vetenskapen och Bibeln For hemmet och hälsovården. Sättet att bota förkylning Ett sunt sinne Intellektuellt gift och motgift Strödda uppsatser i skilda ämnen. Var Tut-Ankh-Amon Bibelns Josef?... 8 En tragedi i flydda tider Man finner vad man söker Religion och filosofi. Konungens ring (poem)... 8 Guds mångfaldiga vishet i den jordiska skapelsen... 9 Ett mäktigt Varde och dess följder En underbar naturens fabriksanläggning Blomstervärldens under Den obeskrivligt härliga framtiden Forntid Nutid Framtid Varför människan blir sjuk och dör Fallet Huru domen verkställdes DEN GYLLNE TIDSÅLDERN utkommer varje månad med ett 32-sidigt nummer i kvartformat från Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Alla prenumerationer och remissor böra insändas till Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Pris pr ex. 25 öre. Prenumerationspriset pr år, postportot inberäkn., kr. 2; Den Gyllne Tidsåldern kan även beställas å varje postkontor inom landet, i vilket fall prenumerationspriset pr år är kr. 2: 50, postarvodet inberäknat. D. O. T:s redaktör; Erik Welln. Ansvarig utgivare, distributionsledare och Sekreterare och kassör: Arthur Oustalsson. ekonomichef; Aug. Lundborg. Ö rebro Dagblad. Tryckeri

3 Den Gyllne Tidsåldern Arg. 2. Örebro Januari 1925 N:r 1. Anmälan. M ED DETTA NUMMER begynner Den Gyllne Tidsåldern sin andra årgång och vill den härmed begagna även detta tillfälle att till alla sina värderade medarbetare och talrika vänner frambära sitt hjärtliga tack för all den uppmuntran och förståelse som hittills på skilda sätt kommit tidningen till del. Alltifrån dess första framträdande har Den Gyllne Tidsåldern fått glädja sig över en stadig och oavbruten framgång, beträffande läsekretsens tillväxt, så att den, i enlighet med vad som redan framhölls i den första årgångens sista nummer, efter blott några månaders tillvaro hade uppnått en prenumerantsiffra av 17,000. Därjämte försåldes under samma tid många tiotusental ex. av Den Gyllne Tidsåldern som lösnummer, vilket allt vi betraktat som ett mycket tillfredsställande resultat, ett resultat som också i hög grad uppmuntrat oss att göra vårt allra bästa med hänsyn till dess innehåll. Vi våga uttrycka den förhoppningen, att dess innehåll varit av sådan beskaffenhet att alla tidningens hittillsvarande läsare även redan blivit dess vänner, villiga att också i fortsättningen stödja detta företag. Ehuru det vid publicerandet av nästföregående nummer icke syntes behövligt att åter belasta tidningens utrymme med en utförlig anmälan se vi oss dock nu, särskilt till tjänst för alla de nya D. G. T.-prenumeranter vilka vi redan haft glädjen mottaga och fortfarande, som ett resultat av alla våra vänners och läsares förenade ansträngningar att göra denna tidning känd, vänta att ytterligare få mottaga för detta nya år, böra meddela följande: Denna tidning publiceras på olika språk engelska, tyska, franska, polska etc. och har fått en snabb spridning inom de ledande kulturländerna, England, Tyskland, Förenta staterna, Kanada, Australien, Frankrike, Schweiz m. fl. länder. Alldenstund de olika redaktionerna stå i korrespondens med varandra och äga rättighet att använda sig av varandras litterära material, tro vi oss kunna garantera den svenska läsekretsen ett utvalt och gediget innehåll till upplysning och hjälp inom det praktiska livets skilda områden. Om vi skola avgiva någon programförklaring för det kommande året, vilja vi först säga att vi skola vara ärliga i våra framställningar söka att undvika alla överdrifter samt framlägga endast fakta för våra läsare. Enär tidningen icke är beräknad att giva ekonomisk vinst eller tjäna någrå andra själviska intressen och därtill intager en av partier oberoende ställning, är den oförhindrad att uttrycka vad den anser vara sanning i de skilda ting den kommer att beröra. Med hänsyn till de politiska och sociala frågorna skall den söka att giva en opartisk behandling av de förekommande spörsmålen. På grund av att tidningen icke tillhör något parti eller någon sekt: är den icke heller bunden av några partiska hänsyn utan är helt fri till att efter förmåga objektivt behandla de ömtåliga sociala motsättningarna och problemen. Beträffande de ting, som tillhöra det vetenskapliga gebitet, skall det vara dess strävan att omsorgsfullt efter bästa förmåga granska det rikhaltiga material, som i vår tid lämnas av de rent av förbluffande snabba framstegen och utvecklingen inom vetenskapens skilda grenar. Vetenskapliga ting måste behandlas med varsam hand, om de skola bliva till verklig hjälp och nytta. Varje förhastad slutsats utgör ett hinder för sant framåtskridande och undanskymmer sakens verkliga fakta. Vetenskap är icke detsamma som vissa vetenskapsmäns uppfattningar, vilket bäst bevisas av dessa senares ständiga förändringar. Den verklige vetenskapsmannen är ingenting annat än en lärjunge, som ödmjukt och under bekämpande av stora svårigheter söker att bryta inseglen och avläsa hemligheterna i naturens stora uppenbarelse. Det är sådana vetenskapsmäns ärliga forskningar som äro av betydelse för världen vetenskapliga spekulationer och djärva påståenden tjäna endast till att leda den allmänna tankeriktningen in på avvägar och därigenom fördröja sanningens utforskande, d. v. s. hindra den verkliga vetenskapen. Det är dessa förstnämnda, verk-

4 4 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN liga forskares resultat och synpunkter tidningen skall söka framlägga för läsekretsen, uppmanande varje läsare att i ljuset av kända fakta med logik och sunt förnuft pröva framställningarna. Med avseende på de sanitära synpunkterna och andra frågor av allmänt intresse för hemmet och familjen skall tidningen vinnlägga sig om att giva endast sådana framställningar, som bliva till upplysning och praktisk nytta huru alla skola kunna förbättra sitt hälsotillstånd, jämte regler och råd som bliva till hjälp för den enskilde att med friskt mod upptaga kampen för tillvaron och insätta sina bästa krafter i livet. Kom ihåg, att ett hoppfullt sinnelag är en nödvändig betingelse för fysisk spänstighet och vitalitet samt för seger över livets svårighet, och att denna tidning med sina vidgade vyer och ljusa framtidsperspektiv inger hopp och mod. Vad slutligen de religiösa frågorna angå skall tidningen söka att giva dessa en ärlig, fördomsfri och vördnadsfull behandling. Dess hållning är icke dogmatisk men dock grundad på den fasta övertygelsen, att den vördade och föraktade, älskade och hatade, uppskattade och misskända Bibeln innehåller en övermänsklig visdom som klart belyser mänsklighetens historia såväl med hänsyn till svunnen och närvarande tid som ock beträffande framtiden den enda urkund i världen som lämnar en klar överblick av människosläktets historia i dess helhet all historias ledstjärna. Utan denna ledstjärna ligger hela forntiden såsom mörka, kaotiska djup, nattomhöljda tider, vars hemlighetsfulla dunkel vi aldrig skola kunna genomtränga. Och framtiden ja, om den kan den profana historien naturligtvis ej giva oss någon kunskap utan lämna oss att hemfalla till evig undran eller hopplös förtvivlan beträffande frågan vad som utgör målet för människans strävan och tillvaro. Skall mänskligheten aldrig lära känna sitt eget mål, och vad är detta mål? Skola folkens inbördes förhållande alltid vara kännetecknat av avund och fruktan, av krig och blodsutgjutelse, och skola släktets enskilda medlemmar i all framtid plågas av heta febrar, frätande kräftsjukdomar, blinda ögon och stympade lemmar samt andra fysiska vanskapligheter och moraliska defekter? Skall vår värld i alla tider sjuda av ett smärtfyllt liv, eller skall förintelsen bliva slutet på allt detta och vår jord därefter såsom ett Uranias livlösa block rusa fram i rymden under stillheten av en evig natt? Vad är tillvarons mening och mål? Världshistorien lämnar oss intet svar härpå, och vårt släktes ädlaste och djupsinnigaste andar tillstå sin oförmåga att lösa problemen. Men om vi vända oss till Bibeln, finna vi att den klart bestrålar alla mänsklighetens erfarenheter och och öden. Den spårar dess ursprung och första framträdande, flera tusen år före den tid då den profana historien försvinner i traditionens och sagans dunkel, för att därefter följa och noggrant skildra släktets erfarenheter under årtusendenas gång och därjämte spåra dess slutliga uppnåelse av målet, det värdiga och upphöjda mål, vartill den store Upphovsmannen avsett sin mänskliga skapelse, och för vilket den nuvarande tiden endast lämnat förberedande erfarenheter och lärdomar. Enligt Bibeln står hela mänskligheten nu på tröskeln till en bättre tid, en tid vars oförlikneligt härliga andliga värden, rättfärdiga sociala förhållanden, materiella framsteg och förbrödring av folken komma att mer än överträffa mänsklighetens djärvaste drömmar och förhoppningar. Den stummes tunga skall jubla och den blinde skall få sin syn tillbaka, lyder Bibelns enkla framställning härom. En av tidningens uppgifter skall vara att ställa de skiftande företeelserna i vår tid nationernas trångmål, de sociala stridigheterna, den tekniska vetenskapens under etc. i biblisk belysning och påpeka hurusom de alla visa gryningar till en ny tid den gyllne tidsåldern. JJ /^v-o D MORGON! Hur har du sovit i natt? I Tack, alldeles utmärkt som en stock. V J ja g känner mig verkligen som en ny människa. Än du själv då? Åh, jag är samme gamle knarr. Jag har knappast haft en blund i mina ögon. Sömnen är en naturlag, vars diktatoriska makt sträcker sig till allt levande på vår jord. Den är ett av de under, varpå tillvaron är så rik, och dess vä Sömnen. sende och orsaker äro, trots långvariga och ingående undersökningar, alltfort ett stort mysterium. Det är icke endast människor och djur som sova, även växter behöva sömn. Den mest märkbara form för sömn inom växtvärlden är måhända den stora vintervilan, då så många arter draga sig tillbaka. Vad är t. ex. skillnaden mellan salamanderns, snokens och huggormens långa vintervila och den lika långa vilan av en krokus eller hyacint, som om hösten drager till sig

5 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN allt näringsstoff från sina blad och begraver sig i jorden i form av en lök, till dess vårens regn och sol åter kallar fram dess blad och blommor? Men förutom denna långa sömn under vintern eller torrtiden, växtens s. k. vilostadium, är även växtens dagsömn och nattsömn en för botanister välkänd företeelse. Det finnes sålunda en stor mängd plantor som sova gott varje natt, med andra ord, de avbryta en stor del av sina funktioner och hängiva sig åt vila och vederkvickelse. Å andra sidan finnes det växter, som sova om dagen och äro vakna om natten, tjärblomster och nattvioler bl. a. Ja, huru egendomligt det än må låta, påstås det, att denna nödvändighetens lag av vila från oavbrutet arbete även gäller för en del döda ting, t. ex. rullande järnvägsmaterial etc. Till belysning av denna sak citera vi från The London Express": Det må låta underligt att höra folk tala om en trött järnaxel eller en uttröttad järnvägsskena, men sådana uttryck hör man utmed järnvägar och i maskinverkstäder, och det anses riktigt. Ni torde icke kunna föreställa er, att en livlös metall blir trött, men sakkunniga personer, förtrogna med mekanismens lagar, säga, att arbetet tröttar den, och att den behöver vila alldeles såsom vi. Vad är orsaken till att axeln gick av? frågade en trafikchef. 'Uttröttad metall, svarar inspektören. Detta svar är vanligt och i de flesta fall överensstämmande med det verkliga förhållandet. Stundom går en axel av eller går ett hjul sönder under mycket mindre ansträngning än vanligt, och den noggrannaste undersökning, som är möjlig, visar ingen felaktighet eller svaghet. Detta leder ingeniörerna till att giva den 'uttröttade metallen skulden. Kraften hos stålet kan tröttas lika väl som musklerna i kroppen, och metall, som icke får sin vila, upphör att göra tjänst och kan förorsaka stor fara. Åtminstone säga ingeniörerna så, och de påstå, att utan vila försvagas molekylernas inbördes frändskap hos metallen, till dess den brister. Då inställa sig svårigheterna. Sömnens orsak och väsende. Men vi återvända till frågan om människans sömn. Dess allmänna företeelser eller karaktäristiska kännetecken kunna framställas vara dessa följande: Hjärtverksamheten är nedsatt och pulsen mindre hastig än i vaket tillstånd; Ryggmärgens reflexverksamhet avtager och de på reflexväg genom impulser från centrala nervsystemet i verksamhet hållna musklerna och körtlarna inträda i vilotillstånd, på grund varav alla körtelavsöndringar förminskas; Under det syreupptagningen genom lungorna synes vara förökad, avsöndrar systemet mindre kolsyra, och kroppstemperaturen sjunker något, så att den är lägst mellan kl. 2 och 6 på morgonen; Det säges även att kroppen förlorar i vikt under sömnen; Det mest karaktäristiska kännetecknet är dock, att medvetandet är upphävt. Hjärnverksamheten vilar och inga avsiktliga rörelser utföras. Allt detta är emellertid icke orsaker till sömnen. Dessa företeelser äro endast livsyttringar, som under sömnen framträda mindre intensivt än i det vakna tillståndet. De av den medicinska vetenskapen gjorda undersökningarna beträffande sömnens orsaker och natur ha icke lett till något bestämt resultat. De framställda förklaringarna ha visat sig vara endast hypoteser, stridande mot varandra och ofullständiga i sig själva. De olika teorierna gå ut på att söka förklara, hur den under sömnen förekommande avkopplingen av centrala nervsystemet åstadkommes. En teori söker förklara sömnen såsom förorsakad av kramp i hjärnans blodkärl med en samtidigt försiggående ökad blodtillströmning till andra organ. En annan teori sätter sömnen i förbindelse med de hämmande nervernas verksamhet. (Sådana nerver genom vilkas retning ett organs verksamhet avtager eller upphäves kallas hämmande nerver.) Men alldenstund icke ens dessa hämmande nervers verksamhetssätt hittills kunnat förklaras, innebär den sömnförklaring, som sätter sömnen i förbindelse med dessa nerver, ganska liten förklaring. En annan hypotes antager ett särskilt sömncentrum, beläget i förlängda nerven, varifrån ett hämningsinflytande skulle utgå. En del vetenskapsmän, som studerat hjärncellernas kemiska förändringar, hava funnit att bristen på sömn endera framkallar försvagande kemiska förändringar av cellerna eller också borttager något behövligt kemiskt ämne från dem att bristen på sömn förgiftar hjärncellerna, men att sömnen återgiver dem deras normala beskaffenhet. Me detta är ingen förklaring av fenomenet, det är blott ett konstaterande av företeelser. Den beröntde tyske fysiologen, professor Preyer, har framställt ett annat försök till förklaring av sömnen. Från d:r Arthur Sperling, nervläkare i Berlin, citera vi följande om Preyers hypotes: Preyer utgår från den redan av A. von Humboldt gjorda iakttagelsen, att intet organ i människokroppen i vaket tillstånd har att uppvisa en så stark syreförbrukning som hjärnan. Intet annat organ tager i så hög grad syre från blodet. Byggande på detta faktum framställer han frågan: vart tager det under sömnen till hjärnan transporterade syret vägen? Den mängd blod, som under sömnen kretsar genom hjärnan, är varken större eller mindre än i vaket 5

6 6 DEN GYLLNE TIDSÅLDERN tillstånd. Det kan knappast anses bevisat att hjärnan under sömnen företer en särskild blodtomhet eller blodöverfyllnad. Vart tager då det syre vägen, som blodet under sömnen förer till hjärnan? På grund av vår föregående utredning är det tydligt, att syret utgör den egentliga drivfjädern till gangliecellernas verksamhet, och likväl upphöra alla deras funktioner under sömnen. Vad sker då med syret, som numera synes överflödigt? Preyer besvarar denna fråga så, att det med begärlighet upptages och förtäres av de trötthetsämnen, som i vaket tillstånd mer eller mindre rikligt bildas icke blott av musklerna utan även av nervsystemet. Dessa ämnen huvudsakligen mjölksyra och kreatin ha stor frändskap till syret. Så snart som de uppträda, börja de strax att förbruka en ansenlig del av syret, som egentligen skulle tillkomma musklerna och hjärnan, och med tilltagande trötthet ökas syreförbrukningen så, att gangliecellerna utsättas för syrehunger och därigenom hemfalla åt sömnen. Sålunda är sömnen enligt Preyers teori egentligen en syrehunger hos stora hjärnans ganglieceller, och det är trötthetsämnena som taga syret från den hungriga hjärnan. Den Preyerska teorien låter ganska sannolik. I varje fall är den en av de bästa, som blivit framställda. Från d:r Henrik Bergs Läkarebok återgiva vi slutligen: Vetenskapsmännen räkna sömnen som ett livsvillkor och ha, trots alla försök, ännu ej lyckats lämna en tillfredsställande förklaring över densamma. Under vårt arbete och vårt tänkande bildas i vår kropp en mängd avfallsprodukter, ungefär på samma sätt som det i ett sågverk bildas en massa sågspån. Om i sågverket sågspånen ej undanskaffades, skulle med tiden all samfärdsel på bruket försvåras, all trevnad försvinna. I vår kropp är det ett bolag av tre Stora renhållningsentreprenörer, som rastlöst bortföra våra odugliga avfallsämnen: det är huden, lungorna och njurarna. Men dessa bolagsmän få ej överansträngas. Då kunna de nämligen ej utföra det arbete, som åligger dem. Skaparen har därför inrättat vår kropp så, att under ungefär V& av varje dygn arbetet står stilla så mycket som möjligt endast de s. k. ofrivilliga förrättningarna fortgå, ehuru med så ringa fart som möjligt och att under /t av veckan kroppen befrias (eller bör befrias) från arbete i möjligaste grad. Den förra vilan heter sömn, den senare kallas söndagsvila. Och ve den dåre, som vill beröva sin kropp den vilotid i form av sömn eller söndagsvila, som världsmekanismens store konstruktör beräknat åt honom! Han förkortar sitt liv. Sömnens väsende är ännu i dag okänt. Vi veta att människan ej kan vaka i oändlighet. Hon kan vaka ett dygn, två dygn, ja, jag har en gång sett en kvinna som på sju dygn ej sov mer än två timmar det var min hustru som satt i ett ångtält, när ett av våra barn opererats för strypsjuka och låg med silverrör i halsen. Men förr eller senare kommer den timme, då människan ej står ut längre. Soldaten på post släpper geväret och somnar. Modern vid barnets sjuksäng somnar. Den skeppsbrutne på skeppsvraket i det rytande havets famn somnar. Fången, som väntar på fallbilan, somnar. Alla somna. Sömnen är allas herre. Men varför somna vi? Vi veta det ej. Mjölksyrebildningens tillväxt i blodet under livsprocessen säga somliga vara det som till sist utlöser sömnen. Och nu ligger människan där i ett underbart tillstånd. Må riken ramla, må ära, penningar, nöjen, dårskaper, sorger, avund, lögn, kärlek och tusen andra makter gripa tag i andra människors skälvande hjärtan den sovande känner därav intet. Han är utanför det hela. Med slutna ögon, stilla, antingen med fridfullt anlete och drömlös sömn, eller med orolig min plågad av fantastiska drömsyner vilar han, och veken i hans livs lampa är nedskruvad till det minsta möjliga. Dock finnes ett märkvärdigt undantag. Syreupptagningen genom lungorna är under sömnen förökad. De delar av vår kropp, som i all synnerhet under * sömnen hämta välsignelse, äro hjärnan och nervsystemet. Tröttheten liksom sköljes bort, nervsystemet laddas med nya spännkrafter, och såsom pånyttfödd uppstår den dödlige varje dygn från ^ömnen. Det hemlighetsfulla i sömnen kommer kanske aldrig att av de lärde uppdagas. Det är mycket i vårt liv, som vi ej förstå; så t. ex. vardandet. Men vi böra se till, att vi ställa oss i ett rätt förhållande till sömnen, att vi lvda vår Skapares lagar för vår kropp, d. v. s. hälsans lagar, och ej begära att vår kropp skall vara frisk, om vi ej med noggrannhet sörja för dess skötsel «På grund av vissa förhållanden, som vi ej kunna fullt förklara, men ej bestrida, är det säkert, att sömnen före midnatt är mest stärkande. Lycklig den som senast kl. 10 e. m. med en fridfull själsstämning får söka vila på sitt läger! B etydelsen av en god oeh tillräcklig sömn. D:r Mathias Nicoll, medlem av New Yorks Hälsovårdsnämnd, höll nyligen på uppdrag av Hälsovårds-

7 DEN OYLLNE TIDSALDERN 7 departementet ett föredrag genom radio över ämnet relse av de förluster som dagens arbete åsamkat. Sömn. I föredraget framhölls nödvändigheten av Giver du din kropp tillräcklig tid under natten att utföra åtta timmars sömn för uppbyggande av organismens det behövliga reparations- och rekonstruktions celler, vilka ständigt utslitas under ordinär verksamhet. arbetet? Om så icke är fallet, överskrider du ditt Dessutom gavs några värdefulla antydningar konto i Hälsans bank, och olycka kommer med säkerarbetet? för sådana som lida av sömnlöshet: het att följa. Varningssignalerna äro huvudvärk, dålig Om man lider av huvudvärk, dålig matsmältning, matsmältning, förstoppning eller alltid-trött ofta återkommande förkylningar eller alltid känner sig trött, är det en mycket enkel fråga som man bör känslan. Om du sover tillräckligt kommer du att vakna vederkvickt framställa till sig själv: Giver jag mig själv åtta timmars och styrkt. Om du emellertid känner dig sömn för varje natt? En sådan fråga må synas trött och ohågad, har din sömn icke varit tillräcklig. oviktig, men svaret därpå giver ledtråden till frågan om ens hälsotillstånd. Tillräcklig tid för sömn är en betydelsefull sak, emedan det är under densamma som vår växt försiggår. Vi sova för att få vila, och det är under sömnen Besluta dig då strax för att betala dina skulder. Gå i bädd om så skulle behövas flera timmar tidigare och fortsätt med detta till dess du begynner vakna vederkvickt och tillfredsställd. Om sömnen haft tillräcklig tid till att utföra sitt arbete, skall du få vetskap där som vävnaderna återuppbyggas och stärkas efter om. Du kommer då icke att önska sova längre. dagens slit och släp. Kroppen är sammansatt av celler, vilka associera sig till vävnader och organ. Dessa celler och vävnader utslitas ständigt, och allt efter som de bliva förbrukade föras de in i blodomloppet för att av detsamma föras till de organ (njurar, lever, hud och lungor), Ett av de bästa hjälpmedel för god sömn är ett välventilerat rum. Se till att du har tillräckligt med lätta, varma täcken och öppna sedan ett fönster. Detta skall hindra dig från att åter inandas det gift, som kroppen avsöndrar, och i stället tillåta dig inandas ny, frisk luft med dess förråd av syre för blodet. genom vilka de avsöndras från kroppen. Varje Om av någon orsak sömnen icke inställer sig natur tanke och varje rörelse bidraga till att nöta och utslita ligt utan måste framkallas, skall ett varmt bad eller dem. Ju hårdare man arbetar vare sig med en rask promenad i det fria innan man går i bädd ofta hjärnan eller musklerna, desto snabbare bliva dessa åstadkomma underverk. Det är även stundom nyttigt celler förbrukade och desto hastigare bliver blodet fyllt att intaga en lätt måltid, enär en tom mage ofta med giftiga avfallsprodukter. Om vi skola fortsätta utgör en orsak till sömnlöshet. Den föda, som intages att leva, måste dessa utnötta celler endera iståndsättas någon stund innan man går i bädd, bör emel eller ock ersättas med nya. En del av detta reparationsarbete lertid vara enkel och lättsmält. Ett glas varm mjölv utföres av den föda vi äta och den luft vi inandas, och det är i hög grad under sömnen som eller en kopp choklad med en eller två skorpor är tii räckligt. detta rekonstruktionsarbete utföres. Det är då som Dessa som frukta sömnlöshet skulle undvika de den under dagen utgivna styrkan och energien ersättas ting, som föranleda eller befrämja sådan. Intellektuell med nya krafter. Vi finna alltså, att det är åtskilligt arbete som skall utföras under sömnen; och det är endast rätt och till-. börligt att giva kroppen tillräcklig tid till att fullgöra detsamma. Om icke tillräcklig tid därtill gives, blir sysselsättning som upprör känslorna, som t. ex. en spännande roman eller ett eggande spel, överdriven kaffedrickning, rökning, eller ett kraftigt mål strax före sängdags, skall ofta förhindra sömnen. Fatta det beslutet att vara redlig och rättvis mot återställelse- och rekonstruktionsprocessen icke fullbordad. dig själv, med hänsyn till denna sak, sömnen. Giv Uttröttning blir resultatet, med nedsatt ar din kropp tillfälle att hjälpa sig själv. Din belöning betsförmåga och förminskad motståndskraft såsom följd; och det är ett välkänt faktum att det är när motståndskraften är sänkt, som sjukdomar med största framgång anfäkta oss. Det för sömnen nödvändiga antalet timmar må vara olika för skilda individer; men i vår brådskande och oroliga tid, med specialiserat arbete och jäktande verksamhet, kunna vi med säkerhet påstå att icke skall vara bättre hälsa, förökad motståndskraft och större duglighet. Härtill foga vi följande rader från d:r Sperlings penna: Den lugna sömnen är välgörande, den är ett angenämt tillstånd, som avspeglar den friska kroppens inre frid och harmoni. Sömnen är ett av de förträffligaste läkemedel, som utlämnas frän världsalltets väldiga apotek." mindre än åtta timmar äro nödvändiga till gottgö-

8 8 DEN GYLLNE TIDSÅLDERN I bibeln liknas döden vid en sömn, emedan den, på grund av Kristi återlösningsverk, kommer att avbrytas av en uppståndelse. Genom Job talar Gud om människans dödstillstånd, om gnven, sägande: Där hava de ogudaktiga upphört att rasa, där få de uttröttade komma att vila; där hava alla fångar fått ro, de höra där ingen pådrivares röst. Små och stora äro där varandra lika, trälen har där blivit fri ifrån sin herre. (job 3: ) Därefter talar Herren genom profeten om uppståndelsen och säger: Vaknen upp och jublen, I som liggen i graven. (Es. 26: 19.) Det är icke till evig pina människorna skola vakna upp det blir till jubel, till frihet och lycka i den härliga gyllne tidsåldern. 77'» gång, så förtäljer den gamla legend, uti Persien styrde en konung, som bar på sin hand en så underbar ring, i vilken han ristat en sanning: Åven detta en gång skall försvinna. Konungens ring. När vännerna hyllning sin härskare ge, betygande trohet för livet, när kronan han sätter på konungens brud, han tänker på vad som blev skrivet: Åven detta en gång skall försvinna. Denna inskrift för honom en stjärna blev, som i livets mångfaldiga växling gav jämvikt och stadga åt håg och sinn, uti motgång och medgång ledning: Ty allt d e 11 a en gång skall försvinna. När skatterna fördes från främmande land till hovet, till konungens salar, han skattar blott föga den härliga prakt, devisen för honom städs talar: Åven d e nn a en gång skall försvinna. När sargande pilen i skuldran sköts in i stridsvimlets flammande låga, när kämpar begråta sin sårade kung, han säger: "Väl svår är min plåga, men ock denna en gång skall försvinna. Av dagarna mätt och med stämma så svag och trött av de skiftande öden han viskar till sist: Nu mitt liv runnit ut, men säg migl Vad är då väl döden? Skall väl denna en gång ock försvinna? Då som svar till den ensamma, spörjande själ föll en stråle av sol över ringen, likt ett budskap från himlen, från urtidens Gud: den död som nu avklipper vingen, även denna en gång skall försvinna. E. L:g. Var Tut-Ankh-Amon bibelns Josef? FRAN den i England utkommande judiska tidskriften The Jewish World (Den judiska världen) för den 27 nov återgiva vi följande märkliga framställning: Vem var Tut-Ankh-Amon? Var han bibelns Josef? Professor Selikovitsch, den berömde egyptologen, översättaren av de-ursprungliga egyptiska hieroglyferna Le Livre Royal (vilka framträdde år 1882 i Bulletin De L Athenee Oriental, det franska Egyptologiska och Orientaliska Institutets officiella organ), påstår med bestämdhet att så är förhållandet. I sista numret av the Jewish Forum framlägger han en del omständighetsbevis för denna sin övertygelse. Om professorns antagande är korrekt, följer därav att när Tut-Ankh-Amons grav kommer att öppnas, skall den befinnas vara tom, emedan vi veta att israeliterna, när de drogo ut ur Egypten, togo med sig Josefs ben, ehuru denne hade blivit begraven i Egypten. 2 Mos. 13: 19. Tut-Ankh-Amon, säger professorn, var aldrig konung över Egypten. Han var dock en regent eller rättare sagt en medregent, under tiden för den 18:de dynastien, vilket motsvarar den tid i vilken Josef levde. Vi veta, tillägger han, att Tut-Ankh-Amon var gift med Khu-en-Adens dotter. Han var en kättersk regent, som från de egyptiska monumenten lät utplåna de olika gudarnas namn Ra, Osiris, Isis, Ptah, Seb etc. för att i stället införa en annan gudomlighet, vars namn några egyptologer utläsa såsom Aten. Detta förklarar dock professorn vara felaktigt, emedan namnets form är Adon, vilket, såsom vi alla veta, är det hebreiska namnet för Herren; och

9 han drager den slutsatsen att konung Khu erhöll denna sin nya religion från sin vicekonung. Nåväl, ett av de egendomligaste ting, som, för att använda en irisk ordvändning, icke alls finnes i Tut- Ankh-Amons grav, påpekar professorn, är någonting som har naturen av religiösa riter. Det vill säga, det har icke påträffats några sådana i graven. Professorn säger: Varför har ingen mystisk skrift av något slag, innehållande några hänsyftningar till De dödas bok ( Per em Kheru ), eller någon bön eller besvärjelse påträffats? Allt vad de hitintills hava funnit har varit gyllene vagnar, kostbara skulpturer, dyrbara vaser och andra luxuösa föremål, men icke en rad från De dödas bok, ehuru det var den rådande sedvänjan inom den adertonde dynastien att förse alla de döda med ett urval litanior och heliga bönformulär för att tillförsäkra den avlidne ett välbehållet anländande bortom graven i Sanningens hall, fröjdens boning. Men genom fastställandet av Tut-Ankh-Amons identitet med Josef blir utelämnandet av alla liturgiska böner fullt förklarligt, i det stränga order naturligtvis hade blivit givna att icke vanhelga Josefs grav med egyptiskt avguderi. De med hög artistisk konstnärlighet utförda bilderna på sarkofagen äro distinkta semitiska keruber, som i sitt allmänna utseende icke äga någon likhet med de egyptiska gudomligheterna. Dessa fyra graciösa bilder i hög stenrelief äro emellertid av egyptiskt arbete, vilket visas av deras frikostiga prakt. Ingenting är mera graciöst och behagfullt än dessa fyra keruber, viskande till den döde att bortom graven väntar ett nytt liv, ett land av härlig återfödelse och pånyttfödelse. Utelämnandet är misstänkt, det måste medgivas, ehuru det för oss synes kunna förklaras på det sättet, att alldenstund de religiösa trosåskådningarna i Egypten vid tiden för Tut-Ankh-Amons begravning voro föremål för skarpa strider, kunde det väl hava hänt att man beslöt att icke göra den döde ädlingen, DEN OYLLNE TIDSALDERN 9 vem han nu än var, till föremål för religiösa strider och så blev hans begravning neutral. Professorn litar emellertid icke blott och bart på de negativa bevisen för denna teori. Han säger att det finnes absolut övertygande bevis både i bibeln och Talmud. En av Tut-Ankh-Amons titlar, som hava påträffats på egyptiska monument, är Den kraftige tjuren, och detta är just själva den titel, med vilken Mose i sitt avskedstal benämner Josef. I 5 Mos. 33: 17 säger Mose om Josef: Ihär följa några hebreiska ord vilka professorn säger bokstavligen böra översättas:! Den unga tjuren pryder honom härligt. Mose hänvisar här helt enkelt till den egyptiska titel, som förlänats Josef, och säger att denna passade honom beundransvärt v ä l... Men efter allt vad professor Selikovitsch har sagt, även om mycket därav är långt ifrån övertygande, bekänna vi oss vara mera angelägna än någonsin förut om att komma på andra sidan av denna underjordiska dörr i Luxor, som döljer hemligheterna i Tut- Ankh-Amons grav. En sak är viss, om professorns teori bevisar sig vara korrekt, lämnar den fullständig förklaring på en mycket förbryllande fråga med avseende på Luxorgraven, en fråga som professorn emellertid icke berör i intervjuen. Vi åsyfta den oordning och förvirring, som de i graven gömda skatterna vid upptäckandet befunnos vara uti. Men om det emellertid verkligen var Josefs begravningsplats, är det lätt att förstå varför de befunno sig i oordning. En våldsam panik måste hava rått vid israeliternas uttåg ur landet, och ingenting är mera sannolikt än att Josefs kvarlevor, under den vilda rusningen, brådskande, kanske olovligt och i smyg, blevo tagna från den sarkofag, i vilken de hade legat så lång tid, och att de skatter, som därunder blivit rubbade, placerades tillbaka i all hast, på det att graven snabbt skulle kunna tillslutas. Guds mångfaldiga vishet VÅRT JORDISKA SPRÅK är icke rikt nog för att tillåta oss att på tillbörligt sätt i ord uttryck-i vår upphöjde Skapares pris. På vilket område den forskande människoanden än vänder sig vare sig den med teleskopets hjälp utforskar och begrundar världsrymdens under, med mikroskopet intränger i mikrokosmernas hemligheter eller med laboratorieexperiment undersöker olika ämnens sammansättning och bildningssätt, utforskande de lagar och krafter som därvid äro verksamma öppna sig oupphörligt oanade under i naturen, nya under, genom i den jordiska skapelsen. vilka ytterligare frågor, problem och gåtor uppställa sig. Varthän det uppmärksamma ögat blickar framträder under efter under i Guds härliga skapelse. På den himmel som omgiver oss, det stjärnströdda firmamentet, kretsa de lysande stjärnorna i majestätiskt lugn och prakt. På detta valv se vi planeterna, den vita och strålande Venus, den blodröde Mars, den stillsamme Saturnus, den rörlige Merkurius och alla de andra drabanterna löpa sina egendomliga banor. Äro de obebodda, dessa planeter, eller likna de vår

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk Severin Christensen RÄTTSSTATEN Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund grundskyld.dk Severin Christensen Rättstaten Stockholm 1934 * Originalens titel Retsstaten En fremstilling

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Arbetarpress' Förord Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i ETT 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i tillvaron? Om det finns, varför ter sig livet ändå grymt och

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Hur bli en bra kommunist

Hur bli en bra kommunist Liu Shao-chi Hur bli en bra kommunist Föredrag hållna i juli 1939 i Marxist-leninistiska Institutet i Yenan Arbetarkultur 1952 Från den kinesiska texten, publicerad i december 1949, har en engelsk översättning

Läs mer

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson Shamati Yehuda Ashlag Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson 2012 Föreningen för kabbala i Sverige. Omslag: M. Olsen Redigering och grafisk form: M. Folkesson Nedteckning: B. Ashlag

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Vad är syftet med Livet? Av: Fatima Amin

Vad är syftet med Livet? Av: Fatima Amin Vad är syftet med Livet? Av: Fatima Amin www.islamguiden.com 2 Det är inget tvång för människan att acceptera sanning. Men det är säkerligen en skam av människan när han/hon inte ens låter sitt intellekt

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

Minnen och upplevelser

Minnen och upplevelser Angelica Balabanoff Minnen och upplevelser Till minnet av Kata Dahlström Utgiven 1927 på Tidens förlag. Innehåll Förord.... 1 I stället för en självbiografi.... 3 Mitt första tal.... 4 I den italienska

Läs mer

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George.

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George. LLOYD-GEORGE AV LUDVIG NORDSTRÖM Where there is no vision ihe peopie perish, therein lies the secret o( all true hope, for vision is lile. Lloyd-George. STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG 9.(',,-.'.. 25

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Människan skapar sig själv

Människan skapar sig själv Gordon Childe Människan skapar sig själv Gebers Innehåll Arkeologi och historia...1 Äldre stenålderns vildekultur...11 Yngre stenålderns barbarkultur...22 Kopparålderns högre barbarkulturer...33 Stadsbildningsrevolutionen

Läs mer

Något om skrymteri. - C-O Rosenius -

Något om skrymteri. - C-O Rosenius - Något om skrymteri - C-O Rosenius - Det kan synas mindre lönande att företaga ett sådant ämne som detta, då man nämligen vet, att det just är en utmärkande egenskap hos dem, vilka det i synnerhet angår,

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Något om syndafördärvet och dess kännedom

Något om syndafördärvet och dess kännedom Något om syndafördärvet och dess kännedom Men lagen kom också in, på det att synden skulle överflöda I Romarebrevets 5:e kap., som visserligen är ett bland de märkvärdigaste i hela bibeln, har aposteln

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer