Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär"

Transkript

1 Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer att ligga på logistikstrategier och på logistikens samspel med företagens övergripande strategier. Kursen ges i år för sjunde gången, och vi har inspirerats av diskussioner med studenter från tidigare omgångar för att utveckla kursen ytterligare. Eftersom kursen är under ständig utveckling kommer vi att vara lyhörda för Era synpunkter såväl under kursens gång som efter kursens avslutande. Därför vill vi redan nu påminna om hur viktigt det är för oss, och kommande studenter, att ni besvarar den web-baserade kursvärderingen KURT efter att kursen avslutats. I denna kursinformation hittar Du presentation av kursens mål och innehåll, information om examination genom case-uppgifter och muntlig tentamen, schema med förberedelser samt läsanvisningar (se under Schema samt i Litteraturlista). Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär lite mer konkret: Mål: Kursens syfte är att, med stöd i olika teoriområden, skapa förståelse för logistikstrategiska beslut och deras konsekvenser. Efter genomgången kurs skall studenten: Från studiehandboken Vara förtrogen med grunderna för några viktiga teoretiska områden lämpliga för att förstå och förklara strategiska logistikbeslut. Vara förtrogen med grundläggande begrepp som beskriver och förklarar ett företags logistikstrategier. Vara förtrogen med logistikens strategiska betydelse för ett företag. Kunna tillämpa de teoretiska områdena i analys av aktuell utveckling. Kunna genomföra en analys av ett företags strategiska beslutssituation med avseende på logistiken. Lite mer konkret Du ska känna väl till, kunna återge och förklara grundläggande företagsstrategier och logistikstrategier. Du ska förstå och kunna använda begrepp och koncept som är vanligt förekommande i såväl litteratur som i företag. Du ska förstå, kunna återge och diskutera hur ett företags logistik är kopplad till företagets övergripande strategi, samt till andra funktionsstrategier. Du ska kunna använda teoretiska begrepp och koncept för att analysera olika företag och deras logistikbeslut. I det ska du tydligt kunna ta hänsyn till ett företags specifika situation, dvs dess kontext.

2 Kursen är forskningsnära, vilket innebär att vi löpande under kursen knyter an till aktuell forskning inom området, såväl föreläsarnas egen som andras forskning. Kurslitteraturen är en sammanställning av forskningsbaserade artiklar och en bok, som ger en helhetsbild av kursens fokusområde. Det forskningsnära angreppssättet återspeglas också i uppgifterna i kursen, som bygger på att belysa teorier och koncept utifrån olika exempel. Ett ledord för kursen är kontext, dvs att företagets specifika situation spelar stor roll för hur olika teorier och koncept kan tillämpas. Det forskningsnära förhållningssättet kommer att presenteras mer utförligt under kursens gång. Kursens innehåll Kursen bygger på en föreläsningsserie, där utgångspunkterna i litteraturen presenteras och diskuteras på lite olika vis. Vidare kommer två seminarier att genomföras, som är direkt kopplade till en litteraturdiskussion och analys av var sitt case. Litteraturdiskussionerna kommer att utgå från frågeställningar som ni själva definierar, vidare instruktioner följer inför respektive seminarium. Analyserna av casen genomförs som gruppuppgifter, i grupper om max 4 studenter. Återkoppling på uppgifterna kommer att ges skriftligen till varje grupp, samt muntligen i samband med efterföljande föreläsningar. En tredje uppgift, även den baserad på case och på litteratur, ska genomföras individuellt, och de enskilda uppgifterna är inte samma för alla studenter. Vidare kommer den individuella uppgiften att baseras på case-beskrivningarna från gruppuppgifterna, samt delvis koppla tillbaka till innehållet i dem. Alla tre caseuppgifterna är obligatoriska, där gruppuppgifterna bedöms med U/1/2 p, och den individuella med U/2/3/4 p. Obligatorisk innebär, att alla ska göra uppgifterna med godkänt resultat, och finnas med i en grupp. Dessutom är närvaron på seminarium 1 och 2 obligatorisk, och förutsätter aktivt deltagande i diskussionerna. Det är en del av den individuella examinationen. Vid frånvaro kommer en kompletterande uppgift att delas ut. Tidsramarna för case-uppgifterna är medvetet väl tilltagna så att ni själva ska ha möjlighet att planera gruppens arbete såväl som era individuella insatser. Efter godkänt betyg på de tre case-uppgifterna samt godkända seminarier ges betyget 3. Efter kursen erbjuds en individuell muntlig tentamen, för dem som önskar högre betyg på kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och kan ge betyg 4 eller 5. Resultaten i poäng från de tre case-uppgifterna räknas samman, och goda resultat på caseuppgifterna ger ett bättre utgångsläge vid den muntliga tentamen, se betygsmatrisen nedan.

3 Examination Case-uppgifter. I varje case-uppgift finns flera deluppgifter, där gruppen förväntas samarbeta kring samtliga. Om inte uppgifterna är lösta inom uppsatta tidsramar, eller under den nivå som kan förväntas för att vara godkänd, ges betyg U på uppgiften. Gruppen (case 1 & 2) eller individen (case 3) kan (vid betyg U) komplettera, dvs lösa uppgifterna i efterhand, då kan endast den lägsta möjliga poängen ges på den case-uppgiften (1p för case 1 och 2, respektive 2p för case 3). Frånvaro (individuell) från seminarierna, men med godkänd kompletterande uppgift innebär att man får samma betyg som sin grupp, när man klarat sin kompletterande uppgift. Muntlig tentamen. Denna examination avser att examinera mer avancerad kunskap från kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och ger möjlighet till att högre betyg. Om du går upp på den muntliga tentamen kan du på kursen som helhet få betyg (U) 3, 4, 5. Som resultat på den muntliga delen erhåller du en sammanvägning av betygen av två olika examinatorer, som var för sig sätter 3, 4 eller 5. Ni ska anmäla er till muntan på en lista som läggs ut på kursens hemsida. Sista anmälningsdag är 19 december. Mer information om muntans praktiska genomförande ges på föreläsning 1 respektive 10. Betygsättning på kursen som helhet. Betygssättningen på kursen är individuell, och baseras både på resultatet på den muntliga tentamen och på uppgiftsdelen, som vägs samman, se betygsmatrisen nedan. Den sammanlagda poängen från case-uppgifterna ger utgångspunkten Case-betyg 3 eller 4, för beräkning av slutbetyg, enligt: case-poäng case-betyg case-poäng case-betyg 3 Betygsmatris, medräknat betyg på caseuppgifterna och muntlig tentamen: Betygsmatris: Casebetyg Case: betyg 3 (1+1+2, Case: betyg 3 (1+1/2+3 Case: betyg 3 (1+1+4) Case: betyg 4 (7-8p) (G+G+I) 1+2+2) eller 2+2+2) Munta 3+3, eller ingen munta Munta Munta /4* 4 4 Munta Munta 4+5 3/4* 4 4/5* 5 Munta /5* 5 5 *om exceptionellt bra nivå på båda muntabetygen

4 Kommunikation och informationsspridning Kommunikation mellan kursledning och kursens deltagare sker i första hand elektroniskt, via kursens hemsida (www.iei.liu.se/logistik/tets31), och via . Nyheter, schemaförändringar mm publiceras under Nyheter på kursens hemsida. Kursanmälan ska ske till kursen på hemsidan, sedan ska ni även, under en av de första föreläsningarna, anmäla grupper om 4 studenter för att genomföra case-uppgifterna. Genom att vara anmälda till kursen får ni tillgång till kursens filarkiv. Föreläsningsunderlag kommer att finnas tillgängligt i kursens filarkiv strax före eller omedelbart efter respektive föreläsning. Case-uppgifter kommer att finnas i kursens filarkiv för nedladdning senast de dagar som anges under Schema. Case-uppgifter ska lämnas in: - i pappersform till Kristina Dalberg senast de tidpunkter som finns angivna i schemat, samt - per till Kristina (se nedan) vid samma tidpunkt Kursledning Examinator och kursansvarig: Maria Huge-Brodin Kursassistent: Kristina Dalberg

5 Schema (läsanvisningar inom parentes är inte tentamenspliktiga) FÖ 1: Introduktionsföreläsning (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 MÅ R41 Kursens innehåll och organisation presenteras, samt en första genomgång av grundläggande begrepp och kopplingarna mellan logistik och strategi. Konceptet affärsmodell presenteras. Läsanvisning: Porter 1996, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1&2 (Mentzer et al. 2004, Osterwalder 2005, stycke i-iv) FÖ 2: Logistikstrategi ur ett bredare perspektiv (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 TI 8-10 A35 Hur ser kopplingen ut mellan logistikstrategier och andra företagsstrategier? Exempel på hur logistikstrategier och andra funktionella strategier hänger samman. Exempel på hur omvärldsförändringar kan påverka logistikstrategier, såväl direkt som via företagsstrategier. Läsanvisning: Aronsson & Huge-Brodin 2006, Kohn & Huge-Brodin, 2008, (Bourlakis & Bourlakis 2006, Ellram et al. 2007, Markley & Davis 2007, Porter & Kramer 2006) FÖ 3: Grundläggande strategiteorier (Erik Sandberg) Vecka 45 FRE A34 Några viktiga teoretiska utgångspunkter för företagsstrategier presenteras. De olika teoriernas betydelse för logistiken och för logistikstrategier diskuteras. Läsanvisning: Defee & Fugate 2010, Olavarrieta & Ellinger 1997, Porter 1996 (Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 7, Winter 2003, Teece et al. 1997). SEM 1: The Dustin Case & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin) Vecka 46 MÅ (2h per grupp) P30 (P34?) UPPGIFT 1: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 4. FÖ 4: Outsourcing beslutet att köpa in eller göra själv särskilt inköp av logistiktjänster (Dan Andersson, Chalmers) Vecka 47 FRE A34 Vad är outsourcing och på vilka grunder fattar företag strategiska outsourcingbeslut? Mer i detalj analyseras outsourcing av komplexa logistiktjänster. Den under de senaste 20 åren dominerande teoretiska utgångspunkten för akademiska analyser av outsourcing presenteras. Detta är transaktionskostnadsteorin vars främste företrädare Oliver E. Williamson fick Nobelpriset i ekonomi Läsanvisning: Andersson 1998, Ellram & Maltz 1995 (Andersson et al. 2007a, Andersson 2003, Doig & Speckhals 2001, Hendry 1995, McInvor 2000, Walker & Weber 1984) (Rekommenderas varmt: Andersson 1997), (Williamson 1991 & 2008)

6 FÖ 5: Outsourcing av produkter och tjänster - teoretiska utgångspunkter (Mike Malmgren, Ashridge Business School) Vecka 48 MÅ A33 Föreläsningen tar utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv på outsourcing, såsom TCA, RBV samt ett ramverk av Das & Teng (se litteratur nedan). Utifrån detta diskuteras outsourcingbeslutet för produkter respektive tjänster. Läsanvisning: Das & Teng 2001, Ellram & Maltz 1995, Vining and Globerman 1999 (Andersson et al. 2007b, Andersson & Norrman 2004, Fugate et al. 2006, Sahin & Robinson 2002) SEM 2: Newspaper Recycling & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin & Mike Malmberg) Vecka 48 ON (2h per grupp) A301 (A39?) UPPGIFT 2: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 7. FÖ 6: Outsourcing av produkter och tjänster (Mike Malmgren) Vecka 48 FRE S41 Mike har under många år varit verksam som affärsutvecklare och VD på företag runt om i världen, och kommer att bjuda på några sina egna erfarenheter av outsourcingbeslut, och hur de gick. Under detta pass summeras även några av frågeställningarna från seminariet. FÖ 7: Koncept och modeller för logistikstrategier (Maria Huge-Brodin) Vecka 49 FRE S41 Föreläsningen presenterar ett antal koncept som är centrala för logistikstrategier, exempelvis postponement / speculation och lean / agile. Föreläsningen tar fasta på förutsättningar för respektive koncept/modell, och de logistiska effekterna av olika val diskuteras. Läsanvisning: Jones et al. 1997, Mason-Jones et al. 2000, Towill & Christopher 2002, van Hoek 1998, Pagh & Cooper 1998, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 4. UPPGIFT 3: Distribueras , rapport lämnas in , (Resultat meddelas senast 19 december) FÖ 8: Strategisk positionering och logistikplattformar (Mats Abrahamsson) Vecka 50 TI 8-10 A33 Utifrån begrepp som economies of scale & scope och integration förklaras hur ett företag kan utveckla sin strategiska logistikplattform. Föreläsningen tar också upp centrala begrepp såsom positionering utifrån ett logistikperspektiv. Läsanvisning: Abrahamsson et al. 2003, Fischer 1997, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 3 & 8 (Lee 2002, Persson 1991, Persson 1995)

7 FÖ 9: Dynamisk effektivitet (Mats Abrahamsson) samt kurssummering (Maria Huge- Brodin Vecka 51 TI 8-10 A33 Föreläsningen presenterar och förklarar begreppet Dynamisk effektivitet, och hur det förhåller sig till företagets logistiksystem, logistikstrategier och till den övergripande företagsstrategin. Avslutningsvis summeras kursen, och den muntliga tentamen presenteras översiktligt. Läsanvisning: Abrahamsson & Brege 2004, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1, 5, 6, 9. MUNTA (Maria Huge-Brodin, Mats Abrahamsson, Mike Malmgren, Erik Sandberg) Vecka 3 (2015) FRE 8-17 sal meddelas Anmälning enligt särskild anmälningslista, mellan 12 december och 19 december

8 Litteraturlista (Preliminär; mindre justeringar kan ske under vecka 44) Där ej annat anges kan artiklarna laddas ned från Databaserna Emerald eller Business Source Premier. Alternativt sök direkt på journalens titel på LiUs biblioteks hemsida. Ett fåtal av artiklarna (se hänvisning) återfinns i fillagret på kursens hemsida. Nedanstående BOK och artiklar ingår som underlag till den muntliga tentamen, OCH förväntas användas i case-uppgifterna, se särskilda instruktioner. Abrahamsson, M. & Karlöf, S. (2011) Det dynamiska företaget. Om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller, Liber: Malmö. Alla kapitel UTOM 7. BOK, kan köpas på Bokakademin, Kårallen, från och med kursstart. Abrahamsson, M. & Brege, S. (2004) Dynamic Effectiveness - Improved Industrial Distribution from Interaction between Marketing and Logistics Strategies, in Journal of Marketing Channels, Special Issue. Se kursens hemsida Abrahamsson, M., Aldin, N. & Stahre, F. (2003), Platforms for Improved Strategic Flexibility, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3, pp Andersson, D. (1998) Outsourcing Logistics in Partnerships - Driving Forces and Effects, in Bask, A.H. and Vepsäläinen, A.P.J. (eds.), Opening Markets for Logistics, Helsinki, pp Se kursens hemsida Aronsson, H. & Huge-Brodin, M (2006) The environmental impact of changing logistics structures, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 17, No. 3, pp Das, T.K., and Teng, B.S., (2001), Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, Organization studies, Vol. 22, No. 2, pp Defee, C. & Fugate, B. (2010) Changing perspective of capabilities in the dynamic supply chain era, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 21, No.2, pp Ellram, Lisa M. and Maltz, Arnold B. (1995) The Use of Total Cost of Ownership Concept to Model the Outsourcing Decision, The International Journal of Logistics Management, Vol. 6, No. 2, pp Fisher, M,.L. (1997), What is the Right Supply Chain for Your Product, Harvard Business Review, March-April, pp Jones, D, Hines, P & Rich, N. (1997) Lean Logistics, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27, No. ¾, pp Kohn, C. & Huge-Brodin, M. (2008), Centralised distribution systems and the environment: how increased transport work can decrease the environmental impact of logistics, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 11, No. 3, pp Mason-Jones, R., Naylor, B. & Towill, D. (2000) Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the market place, in International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 17, pp

9 Olavarrieta, S. and A. Ellinger (1997). Resource-based theory and strategic logistics research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27 (9/10), pp Pagh, Janus D and Martha C Cooper (1998), Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy, Journal of Business Logistics 19(2): Porter, M. E. (1996) What is strategy? Harvard Business Review, (November-December), pp Towill, D. & Christopher, M. (2002) The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean Or Agile or To be Lean And Agile? In International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 5, No. 3, pp Van Hoek, R. (1998) Reconfiguring the Supply Chain to Implement Postponed Manufacturing, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 1, pp Vining, A. R. & Globerman, S. (1999) A conceptual framework for understanding the outsourcing decision, in European Management Journal, Vol 17, Iss 6, pp

10 Lästips för Dig som vill läsa mer, dessa är ej tentamenspliktiga. Andersson, D. (1997) Utdrag ur: Third Party Logistics Outsourcing Logistics in Partnerships, Linköping studies in Management and Economics, Dissertations, No. 34. Se kursens hemsida Andersson, D. (2003) Dynamics of a TPL Relationship A Swedish Case Study, in Third Party Logistics A Nordic Research Approach, Andersson, Dan, Dreyer, Heidi, Halldorsson, Arni, Jahre, Marianne, Ojala, Lauri, Skjott-Larsen, Tage, Virum, Helge (eds), Publication of the Turku School of Economics and Business Administration, Series B-3:2003, ISBN , pp Se kursens hemsida Andersson, D., Brege, S., Nordigården, D. & Rehme, J. (2007) Outsourcing of Wood-Based Component Manufacturing: Driving forces found in Scandinavian companies, Journal of Forest Products Business Research, Volume No. 4, Article No. 7. pp Se kursens hemsida Bourlakis, M. & Bourlakis, C. (2006) Integrating logistics and information technology strategies for sustainable competitive advantage, in Journal of Enterprise Information Management, Vol. 19, No. 4, pp Doig, R. & Speckhals, W. (2001) Has outsourcing gone too far?, McKinsey Quarterly, 2001, 4. Registrera användare på McKinsey Quarterly s hemsida gratis, mycket annat intressant finns här också. Ellram, L., Tate, W. & Carter, C. (2007) Product-process-supply chain: an integrative approach to three-dimensional concurrent engineering, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 4, pp Hendry, J. (1995) Culture, Community and Networks: The Hidden Cost of Outsourcing, in European Management Journal, vol. 13, pp Håkansson, H. and G. Persson (2004). Supply Chain Management: The Logic of Supply Chains and Networks, in The International Journal of Logistics Management 15(1): Lee, H. (2002) Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties, California Management Review, Spring, Vol. 44, No. 3, pp Markley, M. & Davis, L. (2007) Exploring future competitive advantage through sustainable supply chains, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 9, pp McInvor (2000) A practical framework for understanding the outsourcing process, in Supply Chain Management, Vol 5, No. 1, pp22-36 McKinnon, A. C. (2008) The Potential of Economic Incentives to Reduce CO 2 Emissions from Goods Transport; Paper prepared for the first International Transport Forum on Transport and Energy: the Challenge of Climate Change, Leipzig, May Mentzer, J., Min, S. & Bobbitt, M. (2004) Toward a unified theory of logistics, in The International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34, No. 8, pp

11 Osterwalder, A. (2005) Calrifying Business Models: Origins, present, and future of the concept, in Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16, pp Persson, G. (1991) Achieving Competitiveness Through Logistics, The International Journal of Logistics Management, Volume: 2, Issue: 1, pp Persson, G. (1995) Process Redesign: Some Useful insights, in The International Journal of Logistics Management, Volume: 6 Issue:1, pp Porter, M. & Kramer, M. (2006) Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Social Responsibility, in Harvard Business Review, December 2006, pp Sahin, F. and E. P. Robinson (2002) Flow Coordination and Information Sharing in Supply Chains: Review, Implications, and Directions for Future Research, Decision Sciences 33(4) Teece, D., G. Pisano and A. Shuen (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7). Walker, G. & Weber, D. (1984) A Transaction Cost Approach to Make-or-Buy Decisions, Administrative Science Quarterly, Vol 29 No 3 pp Databas JSTOR Williamson, Oliver E. (1991) Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, in Administrative Science Quarterly, Vol. 36, Iss. 2, pp Williamson, Oliver E., (2008) Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management, in Journal of Supply Chain Management, Vol. 44, Iss. 2, pp Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24

Kursinformation. Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Kursens mål. Behov av återkoppling

Kursinformation. Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Kursens mål. Behov av återkoppling Kursinformation Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Detta är kursen där vi vidgar rammarna för det som traditionellt behandlats inom logistikområdet. Vi tar oss an flera aktuella hållbarhetsaspekter

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 ARBETSLIVSERFARENHET 2008- Linköpings universitet Lektor på avdelningen Logistik, IEI. Tiden fördelas på ca 70% forskning och

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral training as indicated below:

A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral training as indicated below: CV for Prof. Mats Abrahamsson (a) Personal Details Mats Abrahamsson Born 1960-12-28, in Karlskrona, Sweden (b) Academic Degrees A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Anvisningar till kursen. Föränderlighet och förändringsprocesser i organisationer (7,5 hp) Ändrad: 2012-09-25

Anvisningar till kursen. Föränderlighet och förändringsprocesser i organisationer (7,5 hp) Ändrad: 2012-09-25 Anvisningar till kursen Föränderlighet och förändringsprocesser i organisationer (7,5 hp) Ändrad: 2012-09-25 Masterprogrammet HT 2012 Innehållsförteckning KURSENS UPPLÄGGNING... 3 FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT...

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Business Architecture Program. Folksam 1

Business Architecture Program. Folksam 1 Architecture Program Folksam 1 Kursdatum Kick-off Inför kursstart 12 mars Webbstudier Affärsarkitekturens grunder 16 mars 21 april Dag 1-3 Fördjupningskurs i affärsarkitektur 22 24 april Dag 4 Gruppredovisning

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv. Välkomna! Kursens syfte. Kursplan - Mål för kursen. Varför företagshistoria?

Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv. Välkomna! Kursens syfte. Kursplan - Mål för kursen. Varför företagshistoria? Ekonomi och företagande i ett historiskt perspektiv HFÖA 86 Ekonomprogrammet Linköpings universitet Välkomna! Daniel Nyberg danny@eki.liu.se Kursassistent Anita Brandt anibr@eki.liu.se D1 Kursplan - Mål

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

TNBI65 Bygglogistik 6 hp

TNBI65 Bygglogistik 6 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET MARTIN RUDBERG ITN JANUARI 2013 Kommunikations- och transportsystem TNBI65 Bygglogistik 6 hp Preliminär 2013-01-02 Målsättning med kursen: Kursens övergripande mål är att introducera

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Processbaserad Verksamhetsutveckling Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik Processbaserad Verksamhetsutveckling MTTN05 Kursprogram 2009 Anders Ljungberg Kursens målsättning Kursens övergripande målsättning är att

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

IMAGE MANAGEMENT. Allmänt. Kursens målsättning. Kursstruktur. Kurskod: 23028 Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3

IMAGE MANAGEMENT. Allmänt. Kursens målsättning. Kursstruktur. Kurskod: 23028 Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3 1 IMAGE MANAGEMENT Allmänt Kurskod: 23028 Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3 Nivå: Ämnesstudier Förkunskaper: Kursen kan väljas av studerande på II årskursen och äldre. Förkunskaper motsvarande Marknadsföringsstrategi

Läs mer

Transforming Your Challenges Into Advantages

Transforming Your Challenges Into Advantages Transforming Your Challenges Into Advantages That s Smart, Safe, Sustainable Manufacturing Johan Ydeskog Rockwell Automation At A Glance 22,000 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.35B Fiscal 2013 Sales World s

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer