Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär"

Transkript

1 Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer att ligga på logistikstrategier och på logistikens samspel med företagens övergripande strategier. Kursen ges i år för sjunde gången, och vi har inspirerats av diskussioner med studenter från tidigare omgångar för att utveckla kursen ytterligare. Eftersom kursen är under ständig utveckling kommer vi att vara lyhörda för Era synpunkter såväl under kursens gång som efter kursens avslutande. Därför vill vi redan nu påminna om hur viktigt det är för oss, och kommande studenter, att ni besvarar den web-baserade kursvärderingen KURT efter att kursen avslutats. I denna kursinformation hittar Du presentation av kursens mål och innehåll, information om examination genom case-uppgifter och muntlig tentamen, schema med förberedelser samt läsanvisningar (se under Schema samt i Litteraturlista). Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär lite mer konkret: Mål: Kursens syfte är att, med stöd i olika teoriområden, skapa förståelse för logistikstrategiska beslut och deras konsekvenser. Efter genomgången kurs skall studenten: Från studiehandboken Vara förtrogen med grunderna för några viktiga teoretiska områden lämpliga för att förstå och förklara strategiska logistikbeslut. Vara förtrogen med grundläggande begrepp som beskriver och förklarar ett företags logistikstrategier. Vara förtrogen med logistikens strategiska betydelse för ett företag. Kunna tillämpa de teoretiska områdena i analys av aktuell utveckling. Kunna genomföra en analys av ett företags strategiska beslutssituation med avseende på logistiken. Lite mer konkret Du ska känna väl till, kunna återge och förklara grundläggande företagsstrategier och logistikstrategier. Du ska förstå och kunna använda begrepp och koncept som är vanligt förekommande i såväl litteratur som i företag. Du ska förstå, kunna återge och diskutera hur ett företags logistik är kopplad till företagets övergripande strategi, samt till andra funktionsstrategier. Du ska kunna använda teoretiska begrepp och koncept för att analysera olika företag och deras logistikbeslut. I det ska du tydligt kunna ta hänsyn till ett företags specifika situation, dvs dess kontext.

2 Kursen är forskningsnära, vilket innebär att vi löpande under kursen knyter an till aktuell forskning inom området, såväl föreläsarnas egen som andras forskning. Kurslitteraturen är en sammanställning av forskningsbaserade artiklar och en bok, som ger en helhetsbild av kursens fokusområde. Det forskningsnära angreppssättet återspeglas också i uppgifterna i kursen, som bygger på att belysa teorier och koncept utifrån olika exempel. Ett ledord för kursen är kontext, dvs att företagets specifika situation spelar stor roll för hur olika teorier och koncept kan tillämpas. Det forskningsnära förhållningssättet kommer att presenteras mer utförligt under kursens gång. Kursens innehåll Kursen bygger på en föreläsningsserie, där utgångspunkterna i litteraturen presenteras och diskuteras på lite olika vis. Vidare kommer två seminarier att genomföras, som är direkt kopplade till en litteraturdiskussion och analys av var sitt case. Litteraturdiskussionerna kommer att utgå från frågeställningar som ni själva definierar, vidare instruktioner följer inför respektive seminarium. Analyserna av casen genomförs som gruppuppgifter, i grupper om max 4 studenter. Återkoppling på uppgifterna kommer att ges skriftligen till varje grupp, samt muntligen i samband med efterföljande föreläsningar. En tredje uppgift, även den baserad på case och på litteratur, ska genomföras individuellt, och de enskilda uppgifterna är inte samma för alla studenter. Vidare kommer den individuella uppgiften att baseras på case-beskrivningarna från gruppuppgifterna, samt delvis koppla tillbaka till innehållet i dem. Alla tre caseuppgifterna är obligatoriska, där gruppuppgifterna bedöms med U/1/2 p, och den individuella med U/2/3/4 p. Obligatorisk innebär, att alla ska göra uppgifterna med godkänt resultat, och finnas med i en grupp. Dessutom är närvaron på seminarium 1 och 2 obligatorisk, och förutsätter aktivt deltagande i diskussionerna. Det är en del av den individuella examinationen. Vid frånvaro kommer en kompletterande uppgift att delas ut. Tidsramarna för case-uppgifterna är medvetet väl tilltagna så att ni själva ska ha möjlighet att planera gruppens arbete såväl som era individuella insatser. Efter godkänt betyg på de tre case-uppgifterna samt godkända seminarier ges betyget 3. Efter kursen erbjuds en individuell muntlig tentamen, för dem som önskar högre betyg på kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och kan ge betyg 4 eller 5. Resultaten i poäng från de tre case-uppgifterna räknas samman, och goda resultat på caseuppgifterna ger ett bättre utgångsläge vid den muntliga tentamen, se betygsmatrisen nedan.

3 Examination Case-uppgifter. I varje case-uppgift finns flera deluppgifter, där gruppen förväntas samarbeta kring samtliga. Om inte uppgifterna är lösta inom uppsatta tidsramar, eller under den nivå som kan förväntas för att vara godkänd, ges betyg U på uppgiften. Gruppen (case 1 & 2) eller individen (case 3) kan (vid betyg U) komplettera, dvs lösa uppgifterna i efterhand, då kan endast den lägsta möjliga poängen ges på den case-uppgiften (1p för case 1 och 2, respektive 2p för case 3). Frånvaro (individuell) från seminarierna, men med godkänd kompletterande uppgift innebär att man får samma betyg som sin grupp, när man klarat sin kompletterande uppgift. Muntlig tentamen. Denna examination avser att examinera mer avancerad kunskap från kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och ger möjlighet till att högre betyg. Om du går upp på den muntliga tentamen kan du på kursen som helhet få betyg (U) 3, 4, 5. Som resultat på den muntliga delen erhåller du en sammanvägning av betygen av två olika examinatorer, som var för sig sätter 3, 4 eller 5. Ni ska anmäla er till muntan på en lista som läggs ut på kursens hemsida. Sista anmälningsdag är 19 december. Mer information om muntans praktiska genomförande ges på föreläsning 1 respektive 10. Betygsättning på kursen som helhet. Betygssättningen på kursen är individuell, och baseras både på resultatet på den muntliga tentamen och på uppgiftsdelen, som vägs samman, se betygsmatrisen nedan. Den sammanlagda poängen från case-uppgifterna ger utgångspunkten Case-betyg 3 eller 4, för beräkning av slutbetyg, enligt: case-poäng case-betyg case-poäng case-betyg 3 Betygsmatris, medräknat betyg på caseuppgifterna och muntlig tentamen: Betygsmatris: Casebetyg Case: betyg 3 (1+1+2, Case: betyg 3 (1+1/2+3 Case: betyg 3 (1+1+4) Case: betyg 4 (7-8p) (G+G+I) 1+2+2) eller 2+2+2) Munta 3+3, eller ingen munta Munta Munta /4* 4 4 Munta Munta 4+5 3/4* 4 4/5* 5 Munta /5* 5 5 *om exceptionellt bra nivå på båda muntabetygen

4 Kommunikation och informationsspridning Kommunikation mellan kursledning och kursens deltagare sker i första hand elektroniskt, via kursens hemsida (www.iei.liu.se/logistik/tets31), och via . Nyheter, schemaförändringar mm publiceras under Nyheter på kursens hemsida. Kursanmälan ska ske till kursen på hemsidan, sedan ska ni även, under en av de första föreläsningarna, anmäla grupper om 4 studenter för att genomföra case-uppgifterna. Genom att vara anmälda till kursen får ni tillgång till kursens filarkiv. Föreläsningsunderlag kommer att finnas tillgängligt i kursens filarkiv strax före eller omedelbart efter respektive föreläsning. Case-uppgifter kommer att finnas i kursens filarkiv för nedladdning senast de dagar som anges under Schema. Case-uppgifter ska lämnas in: - i pappersform till Kristina Dalberg senast de tidpunkter som finns angivna i schemat, samt - per till Kristina (se nedan) vid samma tidpunkt Kursledning Examinator och kursansvarig: Maria Huge-Brodin Kursassistent: Kristina Dalberg

5 Schema (läsanvisningar inom parentes är inte tentamenspliktiga) FÖ 1: Introduktionsföreläsning (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 MÅ R41 Kursens innehåll och organisation presenteras, samt en första genomgång av grundläggande begrepp och kopplingarna mellan logistik och strategi. Konceptet affärsmodell presenteras. Läsanvisning: Porter 1996, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1&2 (Mentzer et al. 2004, Osterwalder 2005, stycke i-iv) FÖ 2: Logistikstrategi ur ett bredare perspektiv (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 TI 8-10 A35 Hur ser kopplingen ut mellan logistikstrategier och andra företagsstrategier? Exempel på hur logistikstrategier och andra funktionella strategier hänger samman. Exempel på hur omvärldsförändringar kan påverka logistikstrategier, såväl direkt som via företagsstrategier. Läsanvisning: Aronsson & Huge-Brodin 2006, Kohn & Huge-Brodin, 2008, (Bourlakis & Bourlakis 2006, Ellram et al. 2007, Markley & Davis 2007, Porter & Kramer 2006) FÖ 3: Grundläggande strategiteorier (Erik Sandberg) Vecka 45 FRE A34 Några viktiga teoretiska utgångspunkter för företagsstrategier presenteras. De olika teoriernas betydelse för logistiken och för logistikstrategier diskuteras. Läsanvisning: Defee & Fugate 2010, Olavarrieta & Ellinger 1997, Porter 1996 (Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 7, Winter 2003, Teece et al. 1997). SEM 1: The Dustin Case & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin) Vecka 46 MÅ (2h per grupp) P30 (P34?) UPPGIFT 1: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 4. FÖ 4: Outsourcing beslutet att köpa in eller göra själv särskilt inköp av logistiktjänster (Dan Andersson, Chalmers) Vecka 47 FRE A34 Vad är outsourcing och på vilka grunder fattar företag strategiska outsourcingbeslut? Mer i detalj analyseras outsourcing av komplexa logistiktjänster. Den under de senaste 20 åren dominerande teoretiska utgångspunkten för akademiska analyser av outsourcing presenteras. Detta är transaktionskostnadsteorin vars främste företrädare Oliver E. Williamson fick Nobelpriset i ekonomi Läsanvisning: Andersson 1998, Ellram & Maltz 1995 (Andersson et al. 2007a, Andersson 2003, Doig & Speckhals 2001, Hendry 1995, McInvor 2000, Walker & Weber 1984) (Rekommenderas varmt: Andersson 1997), (Williamson 1991 & 2008)

6 FÖ 5: Outsourcing av produkter och tjänster - teoretiska utgångspunkter (Mike Malmgren, Ashridge Business School) Vecka 48 MÅ A33 Föreläsningen tar utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv på outsourcing, såsom TCA, RBV samt ett ramverk av Das & Teng (se litteratur nedan). Utifrån detta diskuteras outsourcingbeslutet för produkter respektive tjänster. Läsanvisning: Das & Teng 2001, Ellram & Maltz 1995, Vining and Globerman 1999 (Andersson et al. 2007b, Andersson & Norrman 2004, Fugate et al. 2006, Sahin & Robinson 2002) SEM 2: Newspaper Recycling & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin & Mike Malmberg) Vecka 48 ON (2h per grupp) A301 (A39?) UPPGIFT 2: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 7. FÖ 6: Outsourcing av produkter och tjänster (Mike Malmgren) Vecka 48 FRE S41 Mike har under många år varit verksam som affärsutvecklare och VD på företag runt om i världen, och kommer att bjuda på några sina egna erfarenheter av outsourcingbeslut, och hur de gick. Under detta pass summeras även några av frågeställningarna från seminariet. FÖ 7: Koncept och modeller för logistikstrategier (Maria Huge-Brodin) Vecka 49 FRE S41 Föreläsningen presenterar ett antal koncept som är centrala för logistikstrategier, exempelvis postponement / speculation och lean / agile. Föreläsningen tar fasta på förutsättningar för respektive koncept/modell, och de logistiska effekterna av olika val diskuteras. Läsanvisning: Jones et al. 1997, Mason-Jones et al. 2000, Towill & Christopher 2002, van Hoek 1998, Pagh & Cooper 1998, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 4. UPPGIFT 3: Distribueras , rapport lämnas in , (Resultat meddelas senast 19 december) FÖ 8: Strategisk positionering och logistikplattformar (Mats Abrahamsson) Vecka 50 TI 8-10 A33 Utifrån begrepp som economies of scale & scope och integration förklaras hur ett företag kan utveckla sin strategiska logistikplattform. Föreläsningen tar också upp centrala begrepp såsom positionering utifrån ett logistikperspektiv. Läsanvisning: Abrahamsson et al. 2003, Fischer 1997, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 3 & 8 (Lee 2002, Persson 1991, Persson 1995)

7 FÖ 9: Dynamisk effektivitet (Mats Abrahamsson) samt kurssummering (Maria Huge- Brodin Vecka 51 TI 8-10 A33 Föreläsningen presenterar och förklarar begreppet Dynamisk effektivitet, och hur det förhåller sig till företagets logistiksystem, logistikstrategier och till den övergripande företagsstrategin. Avslutningsvis summeras kursen, och den muntliga tentamen presenteras översiktligt. Läsanvisning: Abrahamsson & Brege 2004, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1, 5, 6, 9. MUNTA (Maria Huge-Brodin, Mats Abrahamsson, Mike Malmgren, Erik Sandberg) Vecka 3 (2015) FRE 8-17 sal meddelas Anmälning enligt särskild anmälningslista, mellan 12 december och 19 december

8 Litteraturlista (Preliminär; mindre justeringar kan ske under vecka 44) Där ej annat anges kan artiklarna laddas ned från Databaserna Emerald eller Business Source Premier. Alternativt sök direkt på journalens titel på LiUs biblioteks hemsida. Ett fåtal av artiklarna (se hänvisning) återfinns i fillagret på kursens hemsida. Nedanstående BOK och artiklar ingår som underlag till den muntliga tentamen, OCH förväntas användas i case-uppgifterna, se särskilda instruktioner. Abrahamsson, M. & Karlöf, S. (2011) Det dynamiska företaget. Om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller, Liber: Malmö. Alla kapitel UTOM 7. BOK, kan köpas på Bokakademin, Kårallen, från och med kursstart. Abrahamsson, M. & Brege, S. (2004) Dynamic Effectiveness - Improved Industrial Distribution from Interaction between Marketing and Logistics Strategies, in Journal of Marketing Channels, Special Issue. Se kursens hemsida Abrahamsson, M., Aldin, N. & Stahre, F. (2003), Platforms for Improved Strategic Flexibility, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3, pp Andersson, D. (1998) Outsourcing Logistics in Partnerships - Driving Forces and Effects, in Bask, A.H. and Vepsäläinen, A.P.J. (eds.), Opening Markets for Logistics, Helsinki, pp Se kursens hemsida Aronsson, H. & Huge-Brodin, M (2006) The environmental impact of changing logistics structures, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 17, No. 3, pp Das, T.K., and Teng, B.S., (2001), Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, Organization studies, Vol. 22, No. 2, pp Defee, C. & Fugate, B. (2010) Changing perspective of capabilities in the dynamic supply chain era, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 21, No.2, pp Ellram, Lisa M. and Maltz, Arnold B. (1995) The Use of Total Cost of Ownership Concept to Model the Outsourcing Decision, The International Journal of Logistics Management, Vol. 6, No. 2, pp Fisher, M,.L. (1997), What is the Right Supply Chain for Your Product, Harvard Business Review, March-April, pp Jones, D, Hines, P & Rich, N. (1997) Lean Logistics, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27, No. ¾, pp Kohn, C. & Huge-Brodin, M. (2008), Centralised distribution systems and the environment: how increased transport work can decrease the environmental impact of logistics, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 11, No. 3, pp Mason-Jones, R., Naylor, B. & Towill, D. (2000) Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the market place, in International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 17, pp

9 Olavarrieta, S. and A. Ellinger (1997). Resource-based theory and strategic logistics research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27 (9/10), pp Pagh, Janus D and Martha C Cooper (1998), Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy, Journal of Business Logistics 19(2): Porter, M. E. (1996) What is strategy? Harvard Business Review, (November-December), pp Towill, D. & Christopher, M. (2002) The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean Or Agile or To be Lean And Agile? In International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 5, No. 3, pp Van Hoek, R. (1998) Reconfiguring the Supply Chain to Implement Postponed Manufacturing, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 1, pp Vining, A. R. & Globerman, S. (1999) A conceptual framework for understanding the outsourcing decision, in European Management Journal, Vol 17, Iss 6, pp

10 Lästips för Dig som vill läsa mer, dessa är ej tentamenspliktiga. Andersson, D. (1997) Utdrag ur: Third Party Logistics Outsourcing Logistics in Partnerships, Linköping studies in Management and Economics, Dissertations, No. 34. Se kursens hemsida Andersson, D. (2003) Dynamics of a TPL Relationship A Swedish Case Study, in Third Party Logistics A Nordic Research Approach, Andersson, Dan, Dreyer, Heidi, Halldorsson, Arni, Jahre, Marianne, Ojala, Lauri, Skjott-Larsen, Tage, Virum, Helge (eds), Publication of the Turku School of Economics and Business Administration, Series B-3:2003, ISBN , pp Se kursens hemsida Andersson, D., Brege, S., Nordigården, D. & Rehme, J. (2007) Outsourcing of Wood-Based Component Manufacturing: Driving forces found in Scandinavian companies, Journal of Forest Products Business Research, Volume No. 4, Article No. 7. pp Se kursens hemsida Bourlakis, M. & Bourlakis, C. (2006) Integrating logistics and information technology strategies for sustainable competitive advantage, in Journal of Enterprise Information Management, Vol. 19, No. 4, pp Doig, R. & Speckhals, W. (2001) Has outsourcing gone too far?, McKinsey Quarterly, 2001, 4. Registrera användare på McKinsey Quarterly s hemsida gratis, mycket annat intressant finns här också. Ellram, L., Tate, W. & Carter, C. (2007) Product-process-supply chain: an integrative approach to three-dimensional concurrent engineering, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 4, pp Hendry, J. (1995) Culture, Community and Networks: The Hidden Cost of Outsourcing, in European Management Journal, vol. 13, pp Håkansson, H. and G. Persson (2004). Supply Chain Management: The Logic of Supply Chains and Networks, in The International Journal of Logistics Management 15(1): Lee, H. (2002) Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties, California Management Review, Spring, Vol. 44, No. 3, pp Markley, M. & Davis, L. (2007) Exploring future competitive advantage through sustainable supply chains, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 9, pp McInvor (2000) A practical framework for understanding the outsourcing process, in Supply Chain Management, Vol 5, No. 1, pp22-36 McKinnon, A. C. (2008) The Potential of Economic Incentives to Reduce CO 2 Emissions from Goods Transport; Paper prepared for the first International Transport Forum on Transport and Energy: the Challenge of Climate Change, Leipzig, May Mentzer, J., Min, S. & Bobbitt, M. (2004) Toward a unified theory of logistics, in The International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34, No. 8, pp

11 Osterwalder, A. (2005) Calrifying Business Models: Origins, present, and future of the concept, in Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16, pp Persson, G. (1991) Achieving Competitiveness Through Logistics, The International Journal of Logistics Management, Volume: 2, Issue: 1, pp Persson, G. (1995) Process Redesign: Some Useful insights, in The International Journal of Logistics Management, Volume: 6 Issue:1, pp Porter, M. & Kramer, M. (2006) Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Social Responsibility, in Harvard Business Review, December 2006, pp Sahin, F. and E. P. Robinson (2002) Flow Coordination and Information Sharing in Supply Chains: Review, Implications, and Directions for Future Research, Decision Sciences 33(4) Teece, D., G. Pisano and A. Shuen (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7). Walker, G. & Weber, D. (1984) A Transaction Cost Approach to Make-or-Buy Decisions, Administrative Science Quarterly, Vol 29 No 3 pp Databas JSTOR Williamson, Oliver E. (1991) Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, in Administrative Science Quarterly, Vol. 36, Iss. 2, pp Williamson, Oliver E., (2008) Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management, in Journal of Supply Chain Management, Vol. 44, Iss. 2, pp Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Entreprenörskap ETE324

Entreprenörskap ETE324 . Entreprenörskap ETE324 Välkommen till kursen entreprenörskap! I den här kursen kommer du att tillägna dig kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution.

Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution. 1. Application A2008-011 A2008-011 - APPLICATION (1/6) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Mats Befattningstitel Centrumchef Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon E-post

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm How companies can implement Customer Relationship Management - A

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs)

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) OPTIMERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETE OCH RÄTT KUNDVAL En försäljningsstrategi för Knowit ecommerce

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Kartläggning av civil logistikforskning

Kartläggning av civil logistikforskning Kartläggning av civil logistikforskning STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON LTU HIG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det?

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:39 Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier

Läs mer

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN September, 2003 LUNDS UNIVERSITET Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Magisteruppsats: Strategic management Författare:

Läs mer

Forskningsrapport 2007:1

Forskningsrapport 2007:1 Forskningsrapport 2007:1 Kartläggning av logistikforskning för handeln av Magnus Lundevall 2007 Förord Författaren Magnus Lundevall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg har under hösten 2006

Läs mer

Digitala tjänster - finns de?

Digitala tjänster - finns de? Digitala tjänster - finns de? Rapport från ITPS avseende regeringsuppdrag att genomföra en kartläggning av hinder för digital tjänsteinnovation, dnr N2007/9354/ITP (delvis) ITPS dnr 1-012-2007/0311 Innehåll

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden En institutionell analys av förändrade förutsättningar och dess påverkan på transaktionskostnader

Läs mer