Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär"

Transkript

1 Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer att ligga på logistikstrategier och på logistikens samspel med företagens övergripande strategier. Kursen ges i år för sjunde gången, och vi har inspirerats av diskussioner med studenter från tidigare omgångar för att utveckla kursen ytterligare. Eftersom kursen är under ständig utveckling kommer vi att vara lyhörda för Era synpunkter såväl under kursens gång som efter kursens avslutande. Därför vill vi redan nu påminna om hur viktigt det är för oss, och kommande studenter, att ni besvarar den web-baserade kursvärderingen KURT efter att kursen avslutats. I denna kursinformation hittar Du presentation av kursens mål och innehåll, information om examination genom case-uppgifter och muntlig tentamen, schema med förberedelser samt läsanvisningar (se under Schema samt i Litteraturlista). Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär lite mer konkret: Mål: Kursens syfte är att, med stöd i olika teoriområden, skapa förståelse för logistikstrategiska beslut och deras konsekvenser. Efter genomgången kurs skall studenten: Från studiehandboken Vara förtrogen med grunderna för några viktiga teoretiska områden lämpliga för att förstå och förklara strategiska logistikbeslut. Vara förtrogen med grundläggande begrepp som beskriver och förklarar ett företags logistikstrategier. Vara förtrogen med logistikens strategiska betydelse för ett företag. Kunna tillämpa de teoretiska områdena i analys av aktuell utveckling. Kunna genomföra en analys av ett företags strategiska beslutssituation med avseende på logistiken. Lite mer konkret Du ska känna väl till, kunna återge och förklara grundläggande företagsstrategier och logistikstrategier. Du ska förstå och kunna använda begrepp och koncept som är vanligt förekommande i såväl litteratur som i företag. Du ska förstå, kunna återge och diskutera hur ett företags logistik är kopplad till företagets övergripande strategi, samt till andra funktionsstrategier. Du ska kunna använda teoretiska begrepp och koncept för att analysera olika företag och deras logistikbeslut. I det ska du tydligt kunna ta hänsyn till ett företags specifika situation, dvs dess kontext.

2 Kursen är forskningsnära, vilket innebär att vi löpande under kursen knyter an till aktuell forskning inom området, såväl föreläsarnas egen som andras forskning. Kurslitteraturen är en sammanställning av forskningsbaserade artiklar och en bok, som ger en helhetsbild av kursens fokusområde. Det forskningsnära angreppssättet återspeglas också i uppgifterna i kursen, som bygger på att belysa teorier och koncept utifrån olika exempel. Ett ledord för kursen är kontext, dvs att företagets specifika situation spelar stor roll för hur olika teorier och koncept kan tillämpas. Det forskningsnära förhållningssättet kommer att presenteras mer utförligt under kursens gång. Kursens innehåll Kursen bygger på en föreläsningsserie, där utgångspunkterna i litteraturen presenteras och diskuteras på lite olika vis. Vidare kommer två seminarier att genomföras, som är direkt kopplade till en litteraturdiskussion och analys av var sitt case. Litteraturdiskussionerna kommer att utgå från frågeställningar som ni själva definierar, vidare instruktioner följer inför respektive seminarium. Analyserna av casen genomförs som gruppuppgifter, i grupper om max 4 studenter. Återkoppling på uppgifterna kommer att ges skriftligen till varje grupp, samt muntligen i samband med efterföljande föreläsningar. En tredje uppgift, även den baserad på case och på litteratur, ska genomföras individuellt, och de enskilda uppgifterna är inte samma för alla studenter. Vidare kommer den individuella uppgiften att baseras på case-beskrivningarna från gruppuppgifterna, samt delvis koppla tillbaka till innehållet i dem. Alla tre caseuppgifterna är obligatoriska, där gruppuppgifterna bedöms med U/1/2 p, och den individuella med U/2/3/4 p. Obligatorisk innebär, att alla ska göra uppgifterna med godkänt resultat, och finnas med i en grupp. Dessutom är närvaron på seminarium 1 och 2 obligatorisk, och förutsätter aktivt deltagande i diskussionerna. Det är en del av den individuella examinationen. Vid frånvaro kommer en kompletterande uppgift att delas ut. Tidsramarna för case-uppgifterna är medvetet väl tilltagna så att ni själva ska ha möjlighet att planera gruppens arbete såväl som era individuella insatser. Efter godkänt betyg på de tre case-uppgifterna samt godkända seminarier ges betyget 3. Efter kursen erbjuds en individuell muntlig tentamen, för dem som önskar högre betyg på kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och kan ge betyg 4 eller 5. Resultaten i poäng från de tre case-uppgifterna räknas samman, och goda resultat på caseuppgifterna ger ett bättre utgångsläge vid den muntliga tentamen, se betygsmatrisen nedan.

3 Examination Case-uppgifter. I varje case-uppgift finns flera deluppgifter, där gruppen förväntas samarbeta kring samtliga. Om inte uppgifterna är lösta inom uppsatta tidsramar, eller under den nivå som kan förväntas för att vara godkänd, ges betyg U på uppgiften. Gruppen (case 1 & 2) eller individen (case 3) kan (vid betyg U) komplettera, dvs lösa uppgifterna i efterhand, då kan endast den lägsta möjliga poängen ges på den case-uppgiften (1p för case 1 och 2, respektive 2p för case 3). Frånvaro (individuell) från seminarierna, men med godkänd kompletterande uppgift innebär att man får samma betyg som sin grupp, när man klarat sin kompletterande uppgift. Muntlig tentamen. Denna examination avser att examinera mer avancerad kunskap från kursen. Den muntliga tentamen är frivillig, och ger möjlighet till att högre betyg. Om du går upp på den muntliga tentamen kan du på kursen som helhet få betyg (U) 3, 4, 5. Som resultat på den muntliga delen erhåller du en sammanvägning av betygen av två olika examinatorer, som var för sig sätter 3, 4 eller 5. Ni ska anmäla er till muntan på en lista som läggs ut på kursens hemsida. Sista anmälningsdag är 19 december. Mer information om muntans praktiska genomförande ges på föreläsning 1 respektive 10. Betygsättning på kursen som helhet. Betygssättningen på kursen är individuell, och baseras både på resultatet på den muntliga tentamen och på uppgiftsdelen, som vägs samman, se betygsmatrisen nedan. Den sammanlagda poängen från case-uppgifterna ger utgångspunkten Case-betyg 3 eller 4, för beräkning av slutbetyg, enligt: case-poäng case-betyg case-poäng case-betyg 3 Betygsmatris, medräknat betyg på caseuppgifterna och muntlig tentamen: Betygsmatris: Casebetyg Case: betyg 3 (1+1+2, Case: betyg 3 (1+1/2+3 Case: betyg 3 (1+1+4) Case: betyg 4 (7-8p) (G+G+I) 1+2+2) eller 2+2+2) Munta 3+3, eller ingen munta Munta Munta /4* 4 4 Munta Munta 4+5 3/4* 4 4/5* 5 Munta /5* 5 5 *om exceptionellt bra nivå på båda muntabetygen

4 Kommunikation och informationsspridning Kommunikation mellan kursledning och kursens deltagare sker i första hand elektroniskt, via kursens hemsida (www.iei.liu.se/logistik/tets31), och via . Nyheter, schemaförändringar mm publiceras under Nyheter på kursens hemsida. Kursanmälan ska ske till kursen på hemsidan, sedan ska ni även, under en av de första föreläsningarna, anmäla grupper om 4 studenter för att genomföra case-uppgifterna. Genom att vara anmälda till kursen får ni tillgång till kursens filarkiv. Föreläsningsunderlag kommer att finnas tillgängligt i kursens filarkiv strax före eller omedelbart efter respektive föreläsning. Case-uppgifter kommer att finnas i kursens filarkiv för nedladdning senast de dagar som anges under Schema. Case-uppgifter ska lämnas in: - i pappersform till Kristina Dalberg senast de tidpunkter som finns angivna i schemat, samt - per till Kristina (se nedan) vid samma tidpunkt Kursledning Examinator och kursansvarig: Maria Huge-Brodin Kursassistent: Kristina Dalberg

5 Schema (läsanvisningar inom parentes är inte tentamenspliktiga) FÖ 1: Introduktionsföreläsning (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 MÅ R41 Kursens innehåll och organisation presenteras, samt en första genomgång av grundläggande begrepp och kopplingarna mellan logistik och strategi. Konceptet affärsmodell presenteras. Läsanvisning: Porter 1996, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1&2 (Mentzer et al. 2004, Osterwalder 2005, stycke i-iv) FÖ 2: Logistikstrategi ur ett bredare perspektiv (Maria Huge-Brodin) Vecka 45 TI 8-10 A35 Hur ser kopplingen ut mellan logistikstrategier och andra företagsstrategier? Exempel på hur logistikstrategier och andra funktionella strategier hänger samman. Exempel på hur omvärldsförändringar kan påverka logistikstrategier, såväl direkt som via företagsstrategier. Läsanvisning: Aronsson & Huge-Brodin 2006, Kohn & Huge-Brodin, 2008, (Bourlakis & Bourlakis 2006, Ellram et al. 2007, Markley & Davis 2007, Porter & Kramer 2006) FÖ 3: Grundläggande strategiteorier (Erik Sandberg) Vecka 45 FRE A34 Några viktiga teoretiska utgångspunkter för företagsstrategier presenteras. De olika teoriernas betydelse för logistiken och för logistikstrategier diskuteras. Läsanvisning: Defee & Fugate 2010, Olavarrieta & Ellinger 1997, Porter 1996 (Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 7, Winter 2003, Teece et al. 1997). SEM 1: The Dustin Case & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin) Vecka 46 MÅ (2h per grupp) P30 (P34?) UPPGIFT 1: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 4. FÖ 4: Outsourcing beslutet att köpa in eller göra själv särskilt inköp av logistiktjänster (Dan Andersson, Chalmers) Vecka 47 FRE A34 Vad är outsourcing och på vilka grunder fattar företag strategiska outsourcingbeslut? Mer i detalj analyseras outsourcing av komplexa logistiktjänster. Den under de senaste 20 åren dominerande teoretiska utgångspunkten för akademiska analyser av outsourcing presenteras. Detta är transaktionskostnadsteorin vars främste företrädare Oliver E. Williamson fick Nobelpriset i ekonomi Läsanvisning: Andersson 1998, Ellram & Maltz 1995 (Andersson et al. 2007a, Andersson 2003, Doig & Speckhals 2001, Hendry 1995, McInvor 2000, Walker & Weber 1984) (Rekommenderas varmt: Andersson 1997), (Williamson 1991 & 2008)

6 FÖ 5: Outsourcing av produkter och tjänster - teoretiska utgångspunkter (Mike Malmgren, Ashridge Business School) Vecka 48 MÅ A33 Föreläsningen tar utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv på outsourcing, såsom TCA, RBV samt ett ramverk av Das & Teng (se litteratur nedan). Utifrån detta diskuteras outsourcingbeslutet för produkter respektive tjänster. Läsanvisning: Das & Teng 2001, Ellram & Maltz 1995, Vining and Globerman 1999 (Andersson et al. 2007b, Andersson & Norrman 2004, Fugate et al. 2006, Sahin & Robinson 2002) SEM 2: Newspaper Recycling & Litteraturseminarium (Maria Huge-Brodin & Mike Malmberg) Vecka 48 ON (2h per grupp) A301 (A39?) UPPGIFT 2: Distribueras , rapport lämnas in , 09.00, återlämning , samt återkoppling i samband med FÖ 7. FÖ 6: Outsourcing av produkter och tjänster (Mike Malmgren) Vecka 48 FRE S41 Mike har under många år varit verksam som affärsutvecklare och VD på företag runt om i världen, och kommer att bjuda på några sina egna erfarenheter av outsourcingbeslut, och hur de gick. Under detta pass summeras även några av frågeställningarna från seminariet. FÖ 7: Koncept och modeller för logistikstrategier (Maria Huge-Brodin) Vecka 49 FRE S41 Föreläsningen presenterar ett antal koncept som är centrala för logistikstrategier, exempelvis postponement / speculation och lean / agile. Föreläsningen tar fasta på förutsättningar för respektive koncept/modell, och de logistiska effekterna av olika val diskuteras. Läsanvisning: Jones et al. 1997, Mason-Jones et al. 2000, Towill & Christopher 2002, van Hoek 1998, Pagh & Cooper 1998, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 4. UPPGIFT 3: Distribueras , rapport lämnas in , (Resultat meddelas senast 19 december) FÖ 8: Strategisk positionering och logistikplattformar (Mats Abrahamsson) Vecka 50 TI 8-10 A33 Utifrån begrepp som economies of scale & scope och integration förklaras hur ett företag kan utveckla sin strategiska logistikplattform. Föreläsningen tar också upp centrala begrepp såsom positionering utifrån ett logistikperspektiv. Läsanvisning: Abrahamsson et al. 2003, Fischer 1997, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 3 & 8 (Lee 2002, Persson 1991, Persson 1995)

7 FÖ 9: Dynamisk effektivitet (Mats Abrahamsson) samt kurssummering (Maria Huge- Brodin Vecka 51 TI 8-10 A33 Föreläsningen presenterar och förklarar begreppet Dynamisk effektivitet, och hur det förhåller sig till företagets logistiksystem, logistikstrategier och till den övergripande företagsstrategin. Avslutningsvis summeras kursen, och den muntliga tentamen presenteras översiktligt. Läsanvisning: Abrahamsson & Brege 2004, Abrahamsson & Karlöf 2011: Kap 1, 5, 6, 9. MUNTA (Maria Huge-Brodin, Mats Abrahamsson, Mike Malmgren, Erik Sandberg) Vecka 3 (2015) FRE 8-17 sal meddelas Anmälning enligt särskild anmälningslista, mellan 12 december och 19 december

8 Litteraturlista (Preliminär; mindre justeringar kan ske under vecka 44) Där ej annat anges kan artiklarna laddas ned från Databaserna Emerald eller Business Source Premier. Alternativt sök direkt på journalens titel på LiUs biblioteks hemsida. Ett fåtal av artiklarna (se hänvisning) återfinns i fillagret på kursens hemsida. Nedanstående BOK och artiklar ingår som underlag till den muntliga tentamen, OCH förväntas användas i case-uppgifterna, se särskilda instruktioner. Abrahamsson, M. & Karlöf, S. (2011) Det dynamiska företaget. Om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller, Liber: Malmö. Alla kapitel UTOM 7. BOK, kan köpas på Bokakademin, Kårallen, från och med kursstart. Abrahamsson, M. & Brege, S. (2004) Dynamic Effectiveness - Improved Industrial Distribution from Interaction between Marketing and Logistics Strategies, in Journal of Marketing Channels, Special Issue. Se kursens hemsida Abrahamsson, M., Aldin, N. & Stahre, F. (2003), Platforms for Improved Strategic Flexibility, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3, pp Andersson, D. (1998) Outsourcing Logistics in Partnerships - Driving Forces and Effects, in Bask, A.H. and Vepsäläinen, A.P.J. (eds.), Opening Markets for Logistics, Helsinki, pp Se kursens hemsida Aronsson, H. & Huge-Brodin, M (2006) The environmental impact of changing logistics structures, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 17, No. 3, pp Das, T.K., and Teng, B.S., (2001), Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, Organization studies, Vol. 22, No. 2, pp Defee, C. & Fugate, B. (2010) Changing perspective of capabilities in the dynamic supply chain era, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 21, No.2, pp Ellram, Lisa M. and Maltz, Arnold B. (1995) The Use of Total Cost of Ownership Concept to Model the Outsourcing Decision, The International Journal of Logistics Management, Vol. 6, No. 2, pp Fisher, M,.L. (1997), What is the Right Supply Chain for Your Product, Harvard Business Review, March-April, pp Jones, D, Hines, P & Rich, N. (1997) Lean Logistics, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27, No. ¾, pp Kohn, C. & Huge-Brodin, M. (2008), Centralised distribution systems and the environment: how increased transport work can decrease the environmental impact of logistics, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 11, No. 3, pp Mason-Jones, R., Naylor, B. & Towill, D. (2000) Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the market place, in International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 17, pp

9 Olavarrieta, S. and A. Ellinger (1997). Resource-based theory and strategic logistics research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27 (9/10), pp Pagh, Janus D and Martha C Cooper (1998), Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy, Journal of Business Logistics 19(2): Porter, M. E. (1996) What is strategy? Harvard Business Review, (November-December), pp Towill, D. & Christopher, M. (2002) The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean Or Agile or To be Lean And Agile? In International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 5, No. 3, pp Van Hoek, R. (1998) Reconfiguring the Supply Chain to Implement Postponed Manufacturing, in The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 1, pp Vining, A. R. & Globerman, S. (1999) A conceptual framework for understanding the outsourcing decision, in European Management Journal, Vol 17, Iss 6, pp

10 Lästips för Dig som vill läsa mer, dessa är ej tentamenspliktiga. Andersson, D. (1997) Utdrag ur: Third Party Logistics Outsourcing Logistics in Partnerships, Linköping studies in Management and Economics, Dissertations, No. 34. Se kursens hemsida Andersson, D. (2003) Dynamics of a TPL Relationship A Swedish Case Study, in Third Party Logistics A Nordic Research Approach, Andersson, Dan, Dreyer, Heidi, Halldorsson, Arni, Jahre, Marianne, Ojala, Lauri, Skjott-Larsen, Tage, Virum, Helge (eds), Publication of the Turku School of Economics and Business Administration, Series B-3:2003, ISBN , pp Se kursens hemsida Andersson, D., Brege, S., Nordigården, D. & Rehme, J. (2007) Outsourcing of Wood-Based Component Manufacturing: Driving forces found in Scandinavian companies, Journal of Forest Products Business Research, Volume No. 4, Article No. 7. pp Se kursens hemsida Bourlakis, M. & Bourlakis, C. (2006) Integrating logistics and information technology strategies for sustainable competitive advantage, in Journal of Enterprise Information Management, Vol. 19, No. 4, pp Doig, R. & Speckhals, W. (2001) Has outsourcing gone too far?, McKinsey Quarterly, 2001, 4. Registrera användare på McKinsey Quarterly s hemsida gratis, mycket annat intressant finns här också. Ellram, L., Tate, W. & Carter, C. (2007) Product-process-supply chain: an integrative approach to three-dimensional concurrent engineering, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 4, pp Hendry, J. (1995) Culture, Community and Networks: The Hidden Cost of Outsourcing, in European Management Journal, vol. 13, pp Håkansson, H. and G. Persson (2004). Supply Chain Management: The Logic of Supply Chains and Networks, in The International Journal of Logistics Management 15(1): Lee, H. (2002) Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties, California Management Review, Spring, Vol. 44, No. 3, pp Markley, M. & Davis, L. (2007) Exploring future competitive advantage through sustainable supply chains, in International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 9, pp McInvor (2000) A practical framework for understanding the outsourcing process, in Supply Chain Management, Vol 5, No. 1, pp22-36 McKinnon, A. C. (2008) The Potential of Economic Incentives to Reduce CO 2 Emissions from Goods Transport; Paper prepared for the first International Transport Forum on Transport and Energy: the Challenge of Climate Change, Leipzig, May Mentzer, J., Min, S. & Bobbitt, M. (2004) Toward a unified theory of logistics, in The International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34, No. 8, pp

11 Osterwalder, A. (2005) Calrifying Business Models: Origins, present, and future of the concept, in Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16, pp Persson, G. (1991) Achieving Competitiveness Through Logistics, The International Journal of Logistics Management, Volume: 2, Issue: 1, pp Persson, G. (1995) Process Redesign: Some Useful insights, in The International Journal of Logistics Management, Volume: 6 Issue:1, pp Porter, M. & Kramer, M. (2006) Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Social Responsibility, in Harvard Business Review, December 2006, pp Sahin, F. and E. P. Robinson (2002) Flow Coordination and Information Sharing in Supply Chains: Review, Implications, and Directions for Future Research, Decision Sciences 33(4) Teece, D., G. Pisano and A. Shuen (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7). Walker, G. & Weber, D. (1984) A Transaction Cost Approach to Make-or-Buy Decisions, Administrative Science Quarterly, Vol 29 No 3 pp Databas JSTOR Williamson, Oliver E. (1991) Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, in Administrative Science Quarterly, Vol. 36, Iss. 2, pp Williamson, Oliver E., (2008) Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management, in Journal of Supply Chain Management, Vol. 44, Iss. 2, pp Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2016, version 2 Erik Sandberg Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer att ligga på

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

TPPE16 PRODUKTIONSSTRATEGIER

TPPE16 PRODUKTIONSSTRATEGIER LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSPRESENTATION Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2014 08 26 Produktionsekonomi Veronica Lindström, veronica.lindstrom@liu.se TPPE16 PRODUKTIONSSTRATEGIER /Manufacturing

Läs mer

Linköpings Tekniska Högskola 2015-08-25 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik Björn Oskarsson

Linköpings Tekniska Högskola 2015-08-25 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik Björn Oskarsson Linköpings Tekniska Högskola 2015-08-25 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik Björn Oskarsson KURSINFORMATION FÖR KURSEN TETS 23 INKÖP VÄLKOMMEN TILL ÅRETS INKÖPSKURS! Inköp

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

Kursinformation. Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Kursens mål. Behov av återkoppling

Kursinformation. Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Kursens mål. Behov av återkoppling Kursinformation Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Detta är kursen där vi vidgar rammarna för det som traditionellt behandlats inom logistikområdet. Vi tar oss an flera aktuella hållbarhetsaspekter

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

INDUSTRIELL EKONOMI FK

INDUSTRIELL EKONOMI FK 1 AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MIO040 INDUSTRIELL EKONOMI FK Kursprogram VT1 2016(Jan-Mars) Kursansvarig: Peter Berling 2 Förkunskapskrav Industriell ekonomi, grundkurs. Godkänd

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Hållbara logistiksystem (TETS36)

Hållbara logistiksystem (TETS36) Kursinformation 2014 Hållbara logistiksystem (TETS36) Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Detta är kursen där vi vidgar rammarna för det som traditionellt behandlats inom logistikområdet.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation Engelsk benämning: Social Interaction and Organization Kurskod: 1MV017 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Institution: Militärvetenskapliga

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral training as indicated below:

A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral training as indicated below: CV for Prof. Mats Abrahamsson (a) Personal Details Mats Abrahamsson Born 1960-12-28, in Karlskrona, Sweden (b) Academic Degrees A list of the individual's undergraduate and graduate education and postdoctoral

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Business Administration, 15.0 Credits

Business Administration, 15.0 Credits Business Administration, 15.0 Credits Högskolepoäng: 15.0 hp Kurskod: 2ÖÄ008 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för fastställande: 2011-05-23 Beslutad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 ARBETSLIVSERFARENHET 2008- Linköpings universitet Lektor på avdelningen Logistik, IEI. Tiden fördelas på ca 70% forskning och

Läs mer

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista Kursens syfte och mål I kursen introduceras ett perspektiv på organisation och ledningsarbete som bygger

Läs mer

Industriell marknadsföring och supply chain management. Christian Kowalkowski

Industriell marknadsföring och supply chain management. Christian Kowalkowski Industriell marknadsföring och supply chain management Christian Kowalkowski Dagens agenda 1 Kursintroduk&on 2 Vad är industriell marknadsföring? 3 Centrala koncept 4 Rela&onsmarknadsföring 5 Rela&onsdynamik

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Hållbara logistiksystem (TETS36)

Hållbara logistiksystem (TETS36) Kursinformation 2015 Hållbara logistiksystem (TETS36) Varmt välkommen till kursen hållbara logistiksystem! Detta är kursen där vi vidgar rammarna för det som traditionellt behandlats inom logistikområdet.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Karin Axelsson, Malin Nordström, Linda Frygell

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Karin Axelsson, Malin Nordström, Linda Frygell LINKÖPINGS UNIVERSITET 2016-12-20 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Karin Axelsson, Malin Nordström, Linda Frygell KURSINFORMATION I detta dokument beskrivs innehåll och

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Resursbaserad teori Forskarutbildningskurs, 7,5 p

Resursbaserad teori Forskarutbildningskurs, 7,5 p Resursbaserad teori Forskarutbildningskurs, 7,5 p Kursen innehåller en genomgång av framväxten av det resursbaserade perspektivet (utifrån den begreppsapparat som utvecklats av bland andra Barney, 1991

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Studiehandledning HT 2013 790G01 Förord Studiehandledningens

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Välkommen till kursen Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering! Kursen ges av avdelningen för Projekt, innovation och entreprenörskap

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Välkomna CBA01! 11 februari 2015

Välkomna CBA01! 11 februari 2015 Välkomna CBA01! 11 februari 2015 Certified Architect Helheten som utgångspunkt Strategy Models Processes Organization Management IT Q2 Application Information Q1 Q3 Service Q4 Certified Architect Affärsmodellen

Läs mer

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Neuropsychology and Cognitive Neuroscience (15 higher education credits) Avancerad nivå (Second

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Ekonomihögskolan Institutionen för ekonomistyrning och logistik. 2FE078 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits

Ekonomihögskolan Institutionen för ekonomistyrning och logistik. 2FE078 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits Dnr: 2014/2823 3.1.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för ekonomistyrning och logistik 2FE078 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits Huvudområde Företagsekonomi

Läs mer

Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna. Vad ska genomföras? Relatera till litteraturen

Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna. Vad ska genomföras? Relatera till litteraturen Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna Agenda: Vad ska genomföras? Vad är syftet med case 2? Hur ska nyhetsartiklarna väljas ut? Hur hittar man artiklarna? Hur ska case 2: Nyhetsartiklarna redovisas?

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp 1 av 5 Kursplan Uttagen: 2015-06-15 Business Administration 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2ÖÄ008 Inrättad: 2011-05-23 Inrättad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet Reviderad: 2015-05-27 Reviderad

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2015-12-14 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Vårterminen 2016. Kurskod PEG 200, PEG 210 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING! I denna kursbeskrivning

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Industriell tjänsteutveckling TEIM10

Industriell tjänsteutveckling TEIM10 1(6) INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL OCH EKONOMISK UTVECKLING Kowalkowski Biträdande professor i industriell marknadsföring Industriell tjänsteutveckling TEIM10 Kursplan 2016 Kursen syftar till att ge förståelse

Läs mer

Kursinformation för kursen Logistikprojekt TETS

Kursinformation för kursen Logistikprojekt TETS Linköpings Tekniska Högskola 120822 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - IEI Logistik, Maria Björklund Kursinformation för kursen Logistikprojekt TETS 38 2012 Välkommen till kursen

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov

Läs mer

Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas

Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas Kursplan Kursens benämning: Arenasyntes, plattformar egen arena OP Militärteknisk profil 12 hp Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas Kurskod: 1OP238 Gäller från: VT 2012

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan. 2FE049 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits

Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan. 2FE049 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits Kursplan Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan 2FE049 Supply Chain Management, 30 högskolepoäng Supply Chain Management, 30 credits Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Vad är marknadsföring?

Vad är marknadsföring? Introduktion - vad är marknadsföring? Agenda: Vad är marknadsföring? Momentets upplägg Vad är marknadsföring? No wonder our perception of beauty is distorted 1 Audi S6 Race En något annorlunda tävling.

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår BML131 ht 2013 1 BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I Kursbeskrivning HT 2010 Denna delkurs syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17

Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17 Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17 Bakgrund och kursmål Kursens mål är att ge kunskaper inom funktionell programmering, fördjupade kunskaper inom objektorienterad

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet Agenda 1. Kursens mål Ekonomisk styrning (TDEI19): Introduktionsföreläsning Universitetslektor Erik Jannesson Linköping 2015-10-30 2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-10-26 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-10-26 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F Ärende 22 Ärende 23 Dnr: 2016/5398-3.1.2.2

Läs mer

Kursinformation och schema Lingvistik 729G08 (6 hp)

Kursinformation och schema Lingvistik 729G08 (6 hp) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet V1 Kursinformation och schema Lingvistik 729G08 (6 hp) HT 2016 Lärare och examinatorer: Mathias

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Sociologiska institutionen Stockholms Universitet VT 13 Senast uppdaterad: 2013-01-21

Sociologiska institutionen Stockholms Universitet VT 13 Senast uppdaterad: 2013-01-21 Sociologiska institutionen Stockholms Universitet VT 13 Senast uppdaterad: 2013-01-21 Anvisningar till delkursen ORGANISATIONSTEORI (9hp) inom Sociologi PAO II, Sociologi A&A II och Sociologi m ek inr

Läs mer