Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 september 2013"

Transkript

1 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 september 2013

2

3 Sidan 3 av 92 Ärende 1

4 Sidan 4 av 92

5 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Jande Anna Lantoft Sidan 5 av Bygg- och miljönämnden Förslag till budget 2014 för Bygg- och miljönämnden Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden antar Tillväxtkontorets förslag till budget 2014 och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Sammanfattning Med grund i direktiv för budget 2014, kommunens övergripande mål för mandatperioden samt bygg- och miljönämndens mål för mandatperioden har Tillväxtkontoret tagit fram ett förslag till budget för Bygg- och miljönämndens verksamheter En förändring mot tidigare år är att Bygg- och miljönämnden för 2014 har fullt ansvar för och påverkansmöjlighet på hela verksamhetens ekonomi. Kostnader för personal och övriga driftskostnader för bygg- och miljöverksamheterna hanterades tidigare i Kommunstyrelsens budget, men dessa medel är i och med årets budgetram överförda till Bygg- och miljönämndens budget. Tillväxtkontoret bedömer att Bygg- och miljönämndens ram för 2014 täcker förväntande kostnadsökningar för nämndens verksamhet. Vissa omformuleringar samt tillägg i mål och uppdrag föreslås jämfört med nämndens budget för Detta bland annat för att tydligare fokusera på det goda arbetet med bemötande, service och rådgivning. Den stora förändringen mellan budgetdokumenten är den nya strukturen där det på ett tydligare sätt visas hur nämndens mål och uppdrag bidrar till att nå kommunens övergripande mål, samt hur dessa följs upp via indikatorer. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, daterad 27augusti Direktiv för budget 2014, beslutad av kommunstyrelsen den 29 maj 2014 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2013 om budgetdirektiv med budgetram för kommunens samtliga nämnder. Enligt kommunens styrprocess ska den ekonomiska styrningen utgå från den budgetram som tilldelas varje nämnd och förvaltning.

6 Sidan 6 av 92 2(6) Budgetram för Bygg- och miljönämndens verksamheter Till Bygg- och miljönämnden tillförs tkr. Bygg- och miljönämndens budgetram har under 2013 uppgått till 513 tkr. Budgetmedlen har uteslutande avsett nämndverksamhetens kostnader, kostnader för personal och övriga driftkostnader för bygg- och miljöverksamheterna har ingått i Kommunstyrelsens budget. Från 2014 överförs budetmedlen till Bygg- och miljönämnden. Budgetförstärkningen tillsammans med den tidigare budgeten gör att nämndens totala preliminära budgetram för 2014 uppgår till tkr. NETTOBUDGETRAMAR, TKR BUDGETRAM 2013 ENGÅNGS- ANSLAG 2013 TILLSKOTT PRELIMINÄR BUDGETRAM 2014 Bygg- och miljönämnd ) ) Till Bygg- och miljönämnden överförs tkr för bygg- och miljöverksamheterna från Kommunstyrelsen. Förslag till budget 2014 för Bygg- och miljönämnden Tillväxtkontoret har arbetat fram ett förslag till budget 2014 för Bygg- och miljönämnden. Förutsättningar för arbetet har bland annat varit de övergripande målen för mandatperioden, kommunstyrelsens budgetdirektiv samt mål och uppdrag i nuvarande budget för Ekonomi En förändring mot tidigare budgetar är att medel överförs från Kommunstyrelsens budget till Bygg- och miljönämndens budget för kostnader för personal och övriga driftkostnader för bygg- och miljöverksamheterna, vilka tidigare hanterades i Kommunstyrelsens budget. Från och med 2014 har nämnden fullt ansvar för och påverkansmöjlighet på hela verksamhetens ekonomi. Tillväxtkontoret bedömer att Bygg- och miljönämndens ram för 2014 täcker förväntande kostnadsökningar inom verksamheten. Bygg- och miljöchef Miljö (6 medarbetare) Livsmedel (2 medarbetare) Bygglov, strandskydd (6 medarbetare + 2 vakanta) Bygg- och miljönämndens verksamhet med antal anställda (augusti 2013). Målstyrning

7 Sidan 7 av 92 3(6) En dokumentmall för budgeten har tagits fram av Kommunledningskontoret. Under respektive relevant övergripande mål redovisas förslag till nämndmål och uppdrag för Till detta har förslaget kompletterats med indikatorer för att mäta måluppfyllelsen och arbetet med uppdrag. Indikatorerna mäter trender, indikerar hur arbetet med målen går framåt över tid och är en grund för analys kring förbättringar och förändringar. De flesta nämndmål och uppdrag är desamma som i budget Tillväxtkontoret föreslår dock några omformuleringar samt några nya mål och uppdrag. Övergripande mål för mandatperioden för Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kommuninvånarna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad, som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor. Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och andra förbättringar. Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information. o Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för formulering av förbättringsmål. Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning. o Vi ska pröva om en minskad bygglovsplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner. En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom 2 veckor från och med 2012, om beslut fattas på delegation. Handläggningstiderna ska därefter ytterligare kortas. Kommentar: nämndmålet föreslås omformuleras till En komplett bygglovansökan ska behandlas inom högst två veckor om beslutet fattas på delegation. o E-tjänsten för bygglovshantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt. Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och 2011 års översiktsplan ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden.

8 Sidan 8 av 92 4(6) Kommentar: Nämndmålet föreslås omformuleras till Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar. Översiktsplanen ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden. Det behöver inte preciseras vilket år översiktplanen är ifrån och under 2014 beräknas översiktsplanen kompletteras med en specifik del för landsbygden. Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boende- och gatumiljö. Förslag till nya mål och uppdrag Nedan kommenteras de förändringar som föreslås jämfört med innevarande års budgetdokument. Under det övergripande målet Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans föreslås två nya nämndmål med tillhörande uppdrag jämfört med 2013: Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år o Uppdrag: Självfinansieringsgraden avseende miljöbalkstillsyn samt bygglovverksamhet ska öka Nämndens taxor ska vara aktuella o Uppdrag: Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen Ovanstående mål finns redan som fullmäktigeuppdrag och föreslås lyftas in i nämndbudgeten för att få fokus. Uppdraget om självfinansieringsgrad gällande livsmedelstillsyn föreslås tas bort då tillsynen enligt gällande lagstiftning ska vara helt avgiftsfinansierad. Under det övergripande målet Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt föreslås ett nytt nämndmål som direkt kopplar till redan tidigare utpekat uppdrag att utveckla verksamhetens kvalitetssäkring i samband med ärendehantering: Nämndens verksamhet bedrivs med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt o Uppdrag: Utveckla verksamhetens kvalitetssäkring i samband med ärendehantering, samt undersöka möjligheten att öka kostnadstäckningen. Samarbetet i nätverket Miljösamverkan i Stockholms län ger möjlighet att jämföra intäkter per årsarbetare inom miljö och hälsa, timtaxan och antalet debiterade timmar per årsarbetare på ett tydligt sätt. Under det övergripande målet Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun föreslås inga nya nämndmål. Däremot föreslås ytterligare två

9 Sidan 9 av 92 5(6) uppdrag under nämndmålet Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och andra förbättringar: o Utveckla myndighetens rådgivande roll genom personlig kontakt och uppdaterad information på webbplatsen Uppdragen syftar till att ytterligare lägga fokus på gott och professionellt bemötande samt ett aktivt informationsflöde från oss som myndighet. Den senaste serviceundersökningen 1 visar att bemötande är en styrka i verksamheten och att det goda arbetet ska fortsätta. Under det övergripande målet Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år föreslås ett nytt nya nämndmål: Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare. För att bidra till det nya målet föreslås även ett nytt uppdrag: o Bibehålla ett professionellt bemötande i myndighetsrollen Vad gäller nuvarande uppdraget granskning av detaljplaneförslag föreslås att bisatsen om installation av solfångare tas bort då detta genomförts under Under det övergripande målet Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling föreslås ett nytt nämndmål och tre nya uppdrag: Nämnden ska genomföra myndighetstillsyn inom områdena miljö och livsmedel med hög kvalitet o Uppdrag: Miljöbalkstillsyn enligt upprättad tillsynsplan, livsmedelskontroll enligt upprättad kontrollplan samt beakta olika lösningar för bullerproblematik vid handläggning av bygglov samt som remissinstans i detaljplaneprocessen Ett nytt övergripande mål: Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare föreslås för nämnden, då detta mål finns för kommunstyrelsen och kan ses som ett kommunövergripande mål som påverkar alla kommunens verksamheter. För Bygg- och miljönämndens del föreslås följande nämndmål och uppdrag: Utifrån medarbetarundersökningen utveckla och förbättra arbetsplatserna Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Sjukfrånvaron ska vara bland det lägsta i landet 1 Undersökning som mäter företagarnas nöjdhet med kommunen i myndighetsrollen. Görs inom ramen för samarbetet Stockholm Business Alliance.

10 Sidan 10 av 92 6(6) o Uppdrag: Chefer inom nämndens verksamhetsområden deltar i det kommunövergripande chefsprogrammet samt kontinuerligt stärka arbetsgrupperna En sammanställning av samtliga mål, uppdrag och indikatorer för Bygg- och miljönämnden 2014 finns i bilaga Mål- och uppdragssammanställning, daterad 27 augusti Barnperspektiv Bygg- och miljönämndens budget för 2014 har ingen negativ påverkan på kommunens barn och unga. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: Budgetförslag 2014, Bygg- och miljönämnden, daterad 27 augusti 2013 Mål- och uppdragssammanställning, daterad 27 augusti 2014 Direktiv för budget 2014, beslutad av kommunstyrelsen den 29 maj 2014, Dnr

11 Sidan 11 av 92 Bygg- och miljönämnden Budgetförslag

12 Sidan 12 av 92 2(8) Bygg- och miljönämnden Ordförande: Lars Brofalk Kontorschef: Marianne Hagman Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kunderna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen när det gäller bygglovprövning, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar inte för kommunens planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövningsoch tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strandskyddslagstiftningen. Tillsynen inom bygg- och miljöområdet ska säkerställa en hållbar utveckling, god hälsa och välmående hos människor samt främja en god bebyggd miljö. Tillsyn och övrig myndighetsutövning ska ske effektivt och rättvist med stöd av lagstiftning och nationella, regionala och lokala mål. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, också att på ett bra sätt informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut. Bygg- och miljöavdelningen består av enheterna för bygglov, miljö och hälsa, livsmedel och mät. Bygglov, miljö och hälsa samt livsmedel rapporterar till bygg- och miljönämnden, mät rapporterar till kommunstyrelsen. Hela byggoch miljöavdelningen befinner sig organisatoriskt under Tillväxtkontoret där även tekniska avdelningen, kultur och fritidsavdelningen, plan- och exploateringsavdelningen samt näringsliv och miljöstrategisk verksamhet finns.

13 Sidan 13 av 92 3(8) Mål och uppdrag för bygg- och miljönämndens verksamheter Bygg- och miljönämndens nämndmål, uppdrag och indikatorer för 2014 är uppdelade under respektive relevant kommunövergripande mål för hela mandatperioden. De kommunövergripande målen för mandatperioden är: Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare (det här målet finns med för Kommunstyrelsen, Tillväxtkontoret föreslår att det även omfattar Bygg- och miljönämndens verksamheter) Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Nämndmål Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Nämndens taxor ska vara aktuella Uppdrag Självfinansieringsgraden avseende miljöbalktillsyn samt bygglovverksamhet ska öka Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen Indikatorer INDIKATOR METOD Självfinansieringsgrad uppdelat på miljöbalkstillsyn samt bygglovverksamhet Uppföljning Genomförd taxeöversyn Avvikelse från budget/prognos Uppföljning Följs upp i delårs/helårsbokslut

14 Sidan 14 av 92 4(8) Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål Nämndens verksamhet bedrivs med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt Uppdrag Utveckla verksamhetens kvalitetssäkring i samband med ärendehantering Undersöka möjligheten att öka kostnadstäckningen Indikatorer INDIKATOR Kostnadstäckning, antalet debiterade timmar per årsarbetare och taxor för miljö och hälsa METOD Mätning sker genom nätverket Miljösamverkan i Stockholms län Andel överklagade beslut som står sig i överprövande instans Uppföljning Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Nämndmål Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och andra förbättringar Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och översiktsplanen ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden Uppdrag Utveckla myndighetens rådgivande roll genom personlig kontakt och uppdaterad information på webbplatsen Vid handläggning av bygglov, förhandsbesked och remisser ska goda estetiska och arkitektoniska miljöer eftersträvas Indikatorer INDIKATOR Antal beviljade bygglov och förhandsbesked i kommunen per år METOD Statistik

15 Sidan 15 av 92 5(8) Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom en obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning En komplett bygglovansökan ska behandlas inom högst två veckor om beslut fattas på delegation Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare Uppdrag Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för förbättringsmål Vid granskning av detaljplaneförslag ska Bygg- och miljönämnden sträva efter att förtydliga detaljplanebestämmelserna och förenkla tillämpningen av dem t ex genom att föreslå bygglovfria åtgärder för mindre ändringar där det bedöms lämpligt Nämnden ska pröva om en minskad bygglovplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner E-tjänsten för bygglovhantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt Bibehålla ett professionellt bemötande i myndighetsrollen Indikatorer INDIKATOR Nöjd kund index, företag Handläggningstider bygglov, uppdelat per ärendetyp METOD Undersökning genomförs inom SBAsamarbetet Uppföljning Medborgarnas nöjdhet med handläggningen av bygglov och andra myndighetsbeslut Uppföljning

16 Sidan 16 av 92 6(8) Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boendeoch gatumiljö Nämnden ska genomföra myndighetstillsyn inom områdena miljö och livsmedel med hög kvalitet Uppdrag Miljöbalkstillsyn enligt upprättad tillsynsplan Livmedelskontroll enligt upprättad kontrollplan Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard så fort som möjligt Beakta olika lösningar för bullerproblematik vid handläggning av bygglov samt som remissinstans i detaljplaneprocessen Indikatorer INDIKATOR Antal enskilda avlopp som uppnått godkänd standard under året METOD Uppföljning Antal tillsynsärenden Antal delegationsbeslut inom miljö och livsmedel Uppföljning Uppföljning Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Nämndmål Utifrån medarbetarundersökningen utveckla och förbättra arbetsplatserna Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Sjukfrånvaron ska vara bland den lägsta i landet

17 Sidan 17 av 92 7(8) Uppdrag Chefer inom nämndens verksamhetsområden deltar i det kommunövergripande chefsprogrammet Kontinuerligt stärka arbetsgrupperna Indikatorer INDIKATOR Delfrågor ur medarbetarundersökningen METOD Uppföljning Antal internrekryterade till vakanta tjänster Uppföljning Sjukfrånvaro Uppföljning Ekonomi Driftbudget 2014 med plan för BYGG- OCH MILJÖNÄMND UTFALL BUDGET BUDGET PLAN PLAN Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader För år 2015 och 2016 är budgeten uppräknad med 1,7 %. Specificering av förändringar i nämndens budgetram Till Bygg- och miljönämnden tillförs tkr, varav tkr överförs från Kommunstyrelsen till Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens budgetram har under 2013 uppgått till 513 tkr. Budgetmedlen har uteslutande avsett nämndverksamhetens kostnader, kostnader för personal och övriga driftskostnader för bygg- och miljöverksamheterna har ingått i Kommunstyrelsens budget. Från 2014 överförs budgetmedlen till Bygg- och miljönämnden. Budgetförstärkningen tillsammans med den tidigare budgeten gör att nämndens totala preliminära budgetram för 2014 uppgår till tkr. Årets tillskott jämfört med 2013 är 112 tkr. Genom ovanstående förändring har nämnden nu fullt ansvar för och påverkansmöjlighet på hela verksamhetens ekonomi.

18 Sidan 18 av 92 8(8) BYGG- OCH MILJÖNÄMND BUDGET PLAN PLAN Tkr Allmän uppräkning av budgetramen Omfördelning från KS till BMN 5988 Summa 6100 Konsekvensbeskrivning Bygg- och miljönämndens verksamhet har många olika typer av ärenden som inte förväntas minska. Under år 2013 har verksamheten inom bygg- och miljö utökats med två heltidstjänster, en administrativ assistent och en miljöinspektör. Inga förändringar i antal tjänster planeras under år Bygg- och miljönämndens ram för 2014 täcker förväntande kostnadsökningar inom verksamheten. I ramen finns även ett mindre utrymme för verksamhetsutveckling. Här föreslås att fokus läggs på att effektivisera ärendehanteringsprocesserna för ökad kvalitetssäkring och effektivare handläggning. I arbetet med budget 2014 har verksamhetens kostnader och intäkter setts över. För helheten beräknas ramen hållas, däremot beräknas ramen till viss del att omfördelas mellan de olika verksamheterna för att bättre stämma överens med tidigare utfall. Detta arbete kommer att ske när den mer detaljerade nämndbudgeten arbetas fram. Vad gäller taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde föreslås den ses över. Det kan ske tidigast under slutet av Hur detta kommer att påverka intäktssidan kan inte redovisas i nuläget. Investeringsbehov BENÄMNING/ÄNDAMÅL 2014 Avskrivning 2015 Avskrivning Tkr per år per år Uppgradering ärendehanteringssystem miljö? Summa 0? Tillväxtkontoret ser i dagsläget inte några investeringsbehov för Bygg- och miljönämndens verksamhet under Ärendehanteringssystem miljö Ärendehanteringssystemet inom miljöområdet kommer att behöva uppgraderas, preliminärt under år I dagsläget är kostnaden för detta osäker och det är även oklart om den kommer hanteras som en drifts- eller investeringskostnad.

19 Bygg- och miljönämnden Mål- och uppdragssammanställning Sidan 19 av 92

20 2(5) Bygg- och miljönämndens mål och uppdrag 2014 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Självfinansieringsgraden avseende och miljöbalktillsyn samt bygglovverksamhet ska öka. Avvikelse från budget/prognos Självfinansieringsgrad uppdelat på miljöbalkstillsyn samt bygglovverksamhet Följs upp i delårs/helårsbokslut Uppföljning Upplands-Bro kommun ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndens taxor ska vara aktuella Nämndens verksamhet bedrivs med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen Utveckla verksamhetens kvalitetssäkring i samband med ärendehantering Genomförd taxeöversyn Andel överklagade beslut som står sig i överprövande instans Uppföljning Uppföljning Sidan 20 av 92 Undersöka möjligheten att öka kostnadstäckningen Kostnadstäckning, antalet debiterade timmar per årsarbetare och taxor för miljö och hälsa Mätning sker genom nätverket Miljösamverkan i Stockholms län

21 3(5) ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och andra förbättringar Utveckla myndighetens rådgivande roll genom personlig kontakt och uppdaterad information på webbplatsen Antal beviljade bygglov och förhandsbesked i kommunen per år Statistik Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och översiktsplanen ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom en obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information Vid handläggning av bygglov, förhandsbesked och remisser ska goda estetiska och arkitektoniska miljöer eftersträvas Vid granskning av detaljplaneförslag ska Bygg- och miljönämnden sträva efter att förtydliga detaljplanebestämmelserna och förenkla tillämpningen av dem t ex genom att föreslå bygglovfria åtgärder för mindre ändringar där det bedöms lämpligt Sidan 21 av 92 Nämnden ska pröva om en minskad bygglovplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner

22 4(5) Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för förbättringsmål Medborgarnas nöjdhet med handläggningen av bygglov och andra myndighetsbeslut Uppföljning En komplett bygglovansökan ska behandlas inom högst två veckor, om beslut fattas på delegation. Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare E-tjänsten för bygglovhantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt Bibehålla ett professionellt bemötande i myndighetsrollen Handläggningstider bygglov, uppdelat per ärendetyp Nöjd kund index, företag Uppföljning Undersökning genomförs inom SBA-samarbetet Sidan 22 av 92 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boende- och gatumiljö Beakta olika lösningar för bullerproblematik vid handläggning av bygglov samt som remissinstans i detaljplaneprocessen

23 5(5) Nämnden ska genomföra myndighetstillsyn inom områdena miljö och livsmedel med hög kvalitet Miljöbalkstillsyn enligt upprättad tillsynsplan Livmedelskontroll enligt upprättad kontrollplan Antal tillsynsärenden Antal delegationsbeslut inom miljö och livsmedel Uppföljning Uppföljning Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard så fort som möjligt Antal enskilda avlopp som uppnått godkänd standard under året Uppföljning ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Utifrån medarbetarundersökningen utveckla och förbättra arbetsplatserna Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Kontinuerligt stärka arbetsgrupperna Chefer inom nämndens verksamhetsområden deltar i det kommunövergripande chefsprogrammet Delfrågor ur medarbetarundersökningen: Antal internrekryterade till vakanta tjänster Uppföljning Uppföljning Sidan 23 av 92 Sjukfrånvaron ska vara bland den lägsta i landet Sjukfrånvaro Statistik

24 Kommunledningskontoret Sidan 24 av 92 DIREKTIV Handläggare Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Budgetdirektiv för budget 2014

25 2(16) Sidan 25 av 92 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Planeringsförutsättningar... 3 Förväntad utveckling av skatter och generella statsbidrag... 3 Förväntad befolkningsutveckling... 4 Kostnadsutveckling... 5 Prognos över pensionskostnaderna... 5 Investeringar och avskrivning... 6 Finansiering och ränteutveckling... 6 Budgetdirektiv... 6 Finansiella mål... 6 Kommunövergripande mål... 7 Prioriteringar för Preliminära ekonomiska ramar 2014 till nämnderna Budgetdirektiv till nämnderna Budgetdirektiv till bolagen Finansiella krav på bolagen Specifika direktiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Specifika direktiv till AB Upplands-Brohus Tidplan Mall för upprättande av budgetförslag... 14

26 Sidan 26 av 92 3(16) Bakgrund Enligt kommunens styrprocess ska den ekonomiska styrningen utgå från den budgetram som tilldelas varje nämnd och förvaltning. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. I styrprocessen samordnas alla olika behov och resurskrav och prövas mot hela kommunens. Beräkningen av resursutrymmet grundar sig på: - Befolkningsprognos och infrastrukturella faktorer - Beräkning av skatteintäkternas och utjämningsbidragens utveckling samt beräkning av fastighetsavgift - Prognos för löne- och prisutveckling - Prognos för pensionskostnader, räntekostnader och intäkter, avskrivningar Det är Kommunstyrelsens ansvar att i samband med budgetdirektiv för kommande år besluta om ramförändringar med utgångspunkt från politiska ambitioner, behovsförändringar och det uppkomna resultatet. Med utgångspunkt från nämndernas och bolagens redovisningar görs bedömning om kommande års ram. Budgetdirektivet antas av Kommunstyrelsen under april-maj. I budgetdirektivet sammanfattas styrprocessen första fas i materialet där politik och ekonomi vävs samman i ett antal klara planeringsförutsättningar. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I budgetdirektivet anges ekonomiska ramar och kommunövergripande mål och prioriteringar för Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen. De finansiella målen anges också i budgetdirektivet och hur Kommunstyrelsen ser på eventuella förändringar inom personal och verksamhet. Om särskilda kvalitetskrav ställs på något område ska också det stå i direktivet. Planeringsförutsättningar Förväntad utveckling av skatter och generella statsbidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Lanstings (SKL:s) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och generella statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares och regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningsutvecklingen i kommunen eftersom den avviker i jämförelse med hur det ser ut i genomsnitt i landet. Som underlag till budgetdirektiven har SKL:s prognos för februari 2013 använts. Regeringen har i december 2012 presenterat en promemoria med förslag till förändringar i utjämningssystemet som innebär att den genomförs från 1 januari För Upplands-Bro kommuns del innebär förslaget till förändringar i utjämningssystemet att kommunen erhåller cirka 352 kronor per invånare mer i utjämningsbidrag jämfört med nuvarande system. I regeringens förslag ingår ett införandebidrag för att lindra effekterna för dem som drabbas mest. Införandebidraget påverkar samtliga kommuner och SKL har därför gjort en preliminär beräkning av införandebidraget (SKL PM ). SKL:s preliminära beräkningar visar att införandebidraget för kommu-

27 4(16) Sidan 27 av 92 ner sammantaget kommer att uppgå till 318 kronor/invånare (år 2014), 114 kr/inv (år 2015), 29 kr/inv (år 2016), 8 kr/inv (år 2017) och 2 kr/inv (år 2018). Kostnaden för införandebidraget finansieras av samtliga kommuner genom en försämrad regleringspost. Ovanstående belopp ska dras bort från det erhållna beloppet, 352 kr/inv, för respektive år. Det innebär att Upplands-Bro kommun erhåller 34 kronor per invånare 2014 ( =34), 238 kronor per invånare 2015 ( =238) och 323 kronor per invånare 2016 (352-29=323). Med den bedömda befolkningsstorleken får förändringarna i utjämningssystemet följande effekter för kommunen: ÖKAT UTJÄMNINGSBIDRAG KRONOR PER INVÅNARE TOTALT TKR Skatteintäkter och generella statsbidrag Intäkterna beräknas öka med 42,2 miljoner kronor 2014 vilket innebär 3,9 % inklusive införandet av förslaget om ny utjämning och beaktat de införanderegler som föreslås gälla. Mkr Skatteintäkter 929,2 962, , ,2 Inkomstutjämning 114,4 123,7 130,2 138,4 Kostnadsutjämning 4,5 15,3 12,7 12,7 Regleringsbidrag/avgift 11,1 4,8-2,5-9,6 LSS-utjämning -18,5-25,2-25,5-25,8 Fastighetsavgift 35,3 36,2 36,2 36,2 Förslag ändring i utjämningssystemen 0,8 5,9 8,1 Summa intäkter 1 076, , , ,1 Förväntad befolkningsutveckling Kommunens mål är att växa med 350 personer årligen. Upplands-Bro kommuns befolkning bedöms uppgå till personer den 1 november Det är en ökning med 357 personer från 1 november 2012 och motsvarar en ökning med 1,47 %. Upplands-Bro kommun gör årligen en befolkningsprognos under maj månad. Som underlag till skatternas och statbidragens storlek har därför en egen bedömning gjorts av invånarantalet 1 november Nivån på skatter och statsbidrag beräknas på invånarantalet den 1 november året före budgetåret. Den 1 november 2012 hade kommunen invånare och den 1 november 2011

28 Sidan 28 av 92 5(16) var invånarantalet Det innebär att ökningen var 294 personer eller 1,23 % Befolkningsprognos Kostnadsutveckling Inflationen är just nu måttlig och enligt de senaste prognoserna ser utvecklingen att fortsatt vara på en mycket låg nivå 2014, 1,3 %. Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från konsumentprisindex. SKL gör en bedömning genom prisindex för kommunal verksamhet att arbetskraftskostnaderna inom kommunal verksamhet kommer att öka med 2,5 % och övrig förbrukning ökar med 1,9 %. Sammanvägt arbetskraft och övrig förbrukning beräknas en ökning totalt med 2,3 % för hela året (SKL februari 2013). Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetdirektiven är framtagen i december Mkr Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg Gamla utbetalningar, ÖK-SAP Finansiell Kostnad Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 33,4 35,3 34,4 35,4 37,3 24,4 27,0 26,1 27,1 28,8 4,4 2,9 2,4 3,5 4,2 62,2 65,2 62,9 66,0 70,3

29 6(16) Sidan 29 av 92 Investeringar och avskrivning Kommunen har de senaste åren gjort stora investeringar i fritidsanläggningar. Bedömningen med utgångspunkt från detta är att avskrivningsbudgeten behöver ökas med fem miljoner kronor till 39 miljoner kronor under förutsättning att investeringsnivån ligger i nivå med avskrivningarna under 2014, d v s miljoner kronor. Ökar nivån på investeringarna så behöver ytterligare budgetmedel tillskjutas för att hantera avskrivningskostnaderna. Finansiering och ränteutveckling Ränteutvecklingen fram till 2014 är fortsatt osäker. Upplands-Bro kommun har medvetet försökt minimera ränteriskerna på kommunens lån. Under 2013 amorterade kommunen 20 mkr på sina lån samtidigt som 230 mkr överfördes till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB på grund av ny lag om ränteavdragsbegränsningar på interna lån. Kommunen har från 2013 totalt 75 mkr i egna lån. Under förutsättning av att samtliga investeringar egenfinansieras och att lånevolymen blir oförändrad bedöms att budget om en miljon kronor behövs för finansnettot under Budgetdirektiv Finansiella mål Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. I budgeten för 2013 har kommunen angett mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att: - Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. - Vid överskott reserveras högsta möjliga belopp till kommuns resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt budgetår. För 2014 kan 20 mkr att användas från resultatutjämningsreserven. - Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig användbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. - Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. - Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. - Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet. Målen

30 Sidan 30 av 92 7(16) inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. - Kommunens taxor ska vara aktuella. Samtliga nämnder får i uppdrag att årligen höja alla taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen med KPI med bas oktober Kommunövergripande mål Upplands-Bro kommun ska säkerställa en fortsatt god ekonomi för att säkra välfärden, som är vårt grundläggande uppdrag. Därför fokuserar vi på välfärdens kärna och säkerställer utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Valfriheten skapar kvalitetskonkurrens. Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utövare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Desto fler alternativ vi kan erbjuda, desto större är möjligheten att varje människa får den service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven. Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden. ha en ekonomi i balans. använda skattebetalarnas pengar effektivt. fortsätta att vara en expansiv kommun. förbättra servicen till medborgare och företagare varje år. vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling. Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år Minst 250 nya bostäder varje år 350 nya medborgare varje år Skattesänkning under mandatperioden Budgetöverskott om 2 % ska uppnås på två mandatperioder Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Prioriteringar för 2014 I nämndernas preliminära budgetramar för 2014 som anges nedan ingår tillskott för uppräkning av löner och priser. Respektive nämnd ansvarar för att i budgetförslaget bedöma storleken på pris- och lönejustering samt effektiviseringsmöjligheter och omfördelningar inom budgetram inför kommande budgetår samt fördela de tillskjutna medlen till löne-, prisuppräkning, volymförändringar och övriga förändringar samt prioriterade satsningar. Varje nämnd har att ta hänsyn till de prioriteringar som Kommunstyrelsen lämnar i budgetdirektivet och utarbeta sitt budgetförslag inom den preliminära budgetramen för Inför 2014 tillförs totalt tkr till nämnderna i preliminära nettobudgetramar. I budget för 2014 fortsätter kommunens arbete med förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare, brukare, elever, företagare och kunder. Samtliga nämnder har att utforma sina budgetförslag med detta som utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.

31 8(16) Sidan 31 av 92 Budgetförslagen från nämnderna och bolagen ska också ta fasta på att kommunen tar ansvar för miljö och hållbar utveckling. Nuvarande generation i kommunen tar ansvar för kommande generationer. Till Kommunstyrelsens verksamheter tillförs tkr Från Kommunstyrelsens budgetram överförs tkr till Bygg-och miljönämnden som avser budget för bygg- och miljöverksamheterna. Netto innebär det att Kommunstyrelsens preliminära budgetram minskar med tkr. Upplands-Bro kommun är en tillväxtkommun i Stockholmsregionen vilket ställer krav på en god samhällsplanering och god planberedskap. Kommande år arbetar vi vidare med att försköna befintliga områden. Vi fortsätter utvecklingen av kommunens centrum så att de blir välkomnande och attraktiva. Bland annat genom ljussättning av offentliga miljöer upplevs närmiljön tryggare och mer attraktiv. Kommunens verksamhet kompletteras med ett kulturhus 2014 som kommer att ha öppet på kvällar och helger. En lightversion av Kundcenter öppnar i Brohuset Att främja sysselsättningen inom kommunen är ett prioriterat område. Kommunen ska medverka till och skapa förutsättningar för att alla medborgare får möjlighet till egen försörjning. Upplands-Bro kommun ska fortsatt arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och tydliggöra detta för omvärlden. En viktig del i kommunens arbete är att utveckla kvaliteten och servicen i alla våra tjänster. För att kunna följa upp och utvärdera service och kvalitet krävs ett bra stöd för verksamheterna. Till Bygg- och miljönämnden tillförs tkr Bygg- och miljönämndens budgetram har fram till 2013 uppgått till 513 tkr. Budgetmedlen har uteslutande avsett nämndverksamhetens kostnader. Kostnader för personal och övriga driftkostnader för bygg- och miljöverksamheterna har ingått i Tillväxtkontorets budget och således hanterats under Kommunstyrelsens ansvarsområde. Från 2014 överförs budetmedlen till Bygg- och miljönämnden. Budgetförstärkningen tillsammans med den tidigare budgeten gör att nämndens totala preliminära budgetram för 2014 uppgår till tkr. Till Utbildningsnämndens verksamheter tillförs tkr Av tillskottet på totalt 20,7 mkr ska i budgetförslaget 1 mkr avsättas som en pott för att premiera duktiga lärare. I den kommungemensamma verksamheten finns 5,1 mkr avsatt i budget 2013 för lokalkostnader. Dessa medel flyttas över till Utbildningsnämnden i budget 2014 att användas till hyra för skollokaler. Av det totala tillskottet ska Utbildningsnämnden i sitt budgetförslag avsätta denna summa till avsett ändamål. Resterande medel, 14,6 mkr tillskjuts budgetramen för Utbildningsnämnden där nämnden i sitt budgetförslag ska fördela medlen mellan löne- och prisjustering, volymökningar och satsningar utifrån de prioriterade behoven. Utbildningsnämnden ska i sitt budgetförslag för 2014 prioritera och ta hänsyn till små barn och tidig upptäckt av behov av stöd samt höja kvaliteten i undervisning och omsorg.

32 Sidan 32 av 92 9(16) Barn i förskoleåldrar fortsätter att öka likaså elevkullarna i grundskolan. Ökningen sker i de yngre åldrarna medan antalet elever i äldre åldrar blir oförändrat. Detta medför även fler elever i fritidshem och öppen fritidverksamhet. Antalet SFI-elever ökar stadigt vilket också medför ett ökat tryck på grundläggande vuxenutbildning. Nya Härneviskolan tas i drift i sin helhet höstterminen 2013 innebär en ökad skolpeng till externa huvudmän när kommunens genomsnittliga lokalkostnad ökar. Upplands-Bro gymnasiet har idag en anslagsbudget. Kontoret arbetar på att införa en elevpeng, vilket tidigare införts på kommunens förskolor och grundskolor. Kommunerna i Stockholms län har en gemensam prislista för gymnasieprogrammen. Frigymnasierna får elevpeng enligt denna prislista. Kommunens mål om att öka andelen ekologiska inköp till 30 % Barnomsorg på obekväm arbetstid är ett uppdrag att starta fr o m hösten Ökat krav på lärarbehörighet i grundskola, gymnasieskola och vuxen utbildning. Lärarbehörighet särskolan. Till Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tillförs tkr Det nyligen tagna positiva beslutet om uppförande av Kulturhuset samt planerna på ombyggnation av Brohuset medför ökade kostnader för nämnden i form av bland annat hyra, fler tjänster, ökat medieanslag och IT-kostnader. Till Socialnämndens verksamheter tillförs tkr I budgetförslaget för 2014 ska säkerställandet av en god kvalitet inom samtliga verksamheter prioriteras. Inom äldreomsorgen förväntas behovet av insatser inom hemtjänsten och särskilda boenden öka till följd av att antalet äldre ökar. Det ökade behovet av platser för särskilt boende förväntas tillgodoses genom öppnandet av Solgården. Det kommer även att krävas ökad bemanning på äldreboenden med anledning av nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det bor personer med demenssjukdom. Ett fortsatt omställningsarbete behövs inom individ- och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem. Undersöka förutsättningarna att anordna förebyggande hembesök för personer över 75 år. Hemlagad mat inom hemtjänsten. Utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende. Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Utveckla metoder för uppföljning av insatser inom individ- och familjeomsorgen barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Utveckla tidiga insatser för utsatta familjer genom inrättande av Familjecentral i samverkan med öppna förskolan, MVC och BVC. Till ekonomiskt bistånd tillförs tkr Mot bakgrund av ett osäkert konjunkturläge förväntas en fortsatt ökning av antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd år 2014.

33 10(16) Sidan 33 av 92 Preliminära ekonomiska ramar 2014 till nämnderna NETTOBUDGETRAMAR, TKR BUDGETRAM 2013 ENGÅNGS- ANSLAG 2013 TILLSKOTT PRELIMINÄR BUDGETRAM 2014 Revision Kommunstyrelsen ) Affärsmässig verksamhet 0 0 Bygg- och miljönämnd ) Utbildningsnämnd ) Kultur-och fritidsnämnd Socialnämnd Ekonomiskt bistånd Kommungemensam 2) ) 0 SUMMA ) Till Bygg- och miljönämnden överförs tkr för bygg- och miljöverksamheterna från Kommunstyrelsen. 2) Avser dubbel hyreskostnad under första halvåret 2013 för skollokaler. Överförs till Utbildningsnämndens budgetram Budgetdirektiv till nämnderna - Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom ovan angivna preliminära budgetram för 2014 och ska beskriva verksamheterna med utgångspunkt från den preliminära budgetramen och de prioriteringar som gäller för Beskrivning ska göras av förändringar inom verksamheterna avseende vilka kvalitetshöjningar, volymjusteringar och andra satsningar som avses att genomföras budgetåret 2014 inom nämndens ovan preliminära budgetram. - Nämnderna ska redovisa förslag på åtgärder för att inrymma verksamheten inom den preliminära budgetramen med utgångspunkt från de förutsättningar som lämnats i budgetdirektivet. Förslagen ska även innehålla eventuella konsekvenser för nämnden att inrymma verksamheterna inom ovan angivna preliminära budgetram för Nämnden ska i budgetförslaget presentera förslag på nämndspecifika mål och uppdrag för 2014 med utgångspunkt från kommunens övergripande mål. - Nämnden ska redovisa förslag på indikatorer och nyckeltal som mäter mål och uppdrag och som ska följas upp vid delår- och årsbokslut. - Nämnderna ska även lämna förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa. - Nämnderna ska redovisa de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2014, år 2015) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning inklusive avskrivningskostnad. - Nämndens budgetförslag ska följa och redovisas enligt mallen för budgetmaterialets struktur.

34 Sidan 34 av 92 11(16) - Kommunledningskontoret får utfärda ytterligare direktiv beträffande utformningen av budgetmaterialet. - Nämnderna bör utfärda närmare anvisningar för sitt budgetarbete. Budgetdirektiv till bolagen Samtliga av kommunen helägda bolag har att följa kommunens bolagspolicy samt grundläggande ägardirektiv. Därutöver ges årliga ägardirektiv. Efter beslut i Kommunfullmäktige ska bolagsstämman i respektive bolag anta dessa. Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands- Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagen ska vidare: - Samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. - Samordna finansförvaltningen med kommunen och samordna styrelsearbetet och det administrativa arbetet mellan kommunkoncernens bolag. - Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådana uppdrag. Finansiella krav på bolagen Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. Bolagen ska fastställa en budget för En preliminär budget ska delges Kommunstyrelsen senast i september månad Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens budget och årsredovisningar ska samordnas med kommunens tidsplan. Specifika direktiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Upplands-Bro Kommunfastigheter ska lämna koncernbidrag med 3,7 % på insatt kapital och betala ränta för vidareförmedlade lån enligt gällande lånevillkor. Vidareförmedlade lån som omsätts under året ska överföras till Upplands- Bro Kommunfastigheter med kommunal borgen som säkerhet. För de lån som bolaget har med kommunal borgen som säkerhet utgår en borgensavgift om 0,40 % på den lånevolym som bolaget har vid ingången av Borgensavgiften ska vara betald senast vid halvårsskiftet Upplands-Bro Kommunfastigheters serviceinsatser i tid och kvalitet ska motsvara en kundnöjdhet på minst 80 %.

35 12(16) Sidan 35 av 92 Underhållsinsatserna i alla Upplands-Bro Kommunfastigheters lokaler ska öka med minst 20 % till och med (Under 2014 ska underhållsinsatserna öka med 7 % och 2013 ökade underhållsinsatserna med 7 % per år.) Bolaget ska tillsammans med kommunen utreda en förändring av nuvarande hyressättningsmodell. För 2014 får schablondelen i nuvarande hyressättningsmodell höjas med 1,7 %. Specifika direktiv till AB Upplands-Brohus Upplands-Brohus ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 7 % på fastigheternas bokförda värden för att nå en synlig soliditet på 20 % år 2020 (Det motsvarar ca 3,5 % på fastigheternas bedömda marknadsvärde). Upplands-Brohus ska lämna koncernbidrag med belopp som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent. För de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som AB Upplands- Brohus har utgår en borgensavgift om 0,40 %. Borgensavgiften utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av Borgensavgiften ska vara betald senast vid halvårsskiftet Under mandatperioden bygga hyresrätter, bostäder för ungdomar, äldreboende och trygghetsboende dessa investeringar ska ge bolaget lönsamhet på lång sikt. Upp till 20 % av Upplands-Brohus fastighetsbestånd ska säljas eller omvandlas till bostadsrätter. Det frigjorda kapitalet vid försäljning eller ombildning ska användas dels till att finansiera nyproduktion och dels till att förbättra den yttre miljön som entréer och utemiljöerna kring fastigheterna. Arbetet ska ske i samarbete med Tillväxtkontoret. Upplands-Brohus ska vidmakthålla den höga kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum. Upplands-Brohus ska bevaka utvecklingen i Bro samhälle och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen. Bolaget ska ställa ytterligare en lägenhet till Kvinnojouren Annas förfogande.

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 december 2015

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 december 2015 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 december 2015 Ärende 1 Ärende 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Tillväxtkontoret Sandra Henze Kvalitetsstrateg Staben sandra.henze@upplands-bro.se Datum

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Sidan 3 av 439 Ärende 1 Sidan 4 av 439 Sidan 5 av 439 Kommunledningskontoret 2013-10-30 Dnr 2013-000001 Maria Johansson Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm 2014-11-10 Dnr 2014-000676

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 27 januari kl. 8:30, Dävensö, Kulturhuset

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 27 januari kl. 8:30, Dävensö, Kulturhuset KALLELSE 1 (11) Kommunstyrelsen Datum Kommunstyrelsen kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 3 februari 2016, kl 14:00 Plats: Stora scenen, Kulturhuset Ordförande: Camilla Janson Sekreterare: Anna-Lena

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer