SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD) 2009-2013"

Transkript

1 SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD) Slutversion Antagen av årsmötet 16 maj 2009

2 SAKs strategi för rehabilitering av afghaner med funktionsnedsättning Bakgrund RAD-programmet bygger på bybaserad rehabilitering (Community Based Rehabilitation, CBR). CBR är en strategi som utvecklats för rehabilitering, lika möjligheter, minskad fattigdom och social acceptans för personer med funktionsnedsättning 1 Verksamheten startade 1991 i provinsen Takhar i nordöstra Afghanistan med etableringen av en ortopedisk verkstad och kliniker för fysioterapi. Man fokuserade på fysisk rehabilitering av krigsoffer. Genom fysioterpeuternas arbete inbegreps dock tidigt personer med olika slags funktionsnedsättning orsakade av ärftliga faktorer eller sjukdom. Senare blev programmet mera omfattande och innefattade bybaserad verksamhet för att höja medvetenhet och utbildning, yrkesutbildning och lån baserat på CBRs strategi och metoder. Programmet utvidgades mot sydost (Ghazni, Logar och Wardak) och norr (Balkh, Samangan och Jowzjan) i mitten av 90-talet. Fram till 2004 var programmet en del av FN:s Comprehensive Disabled Afghans Programme (CDAP) med SAK som en av de parter som genomförde programverksamheten. År 2004 tog SAK över i sina regioner fullt ut och bytte namn till RAD utvidgades programmet till att omfatta Sandy Gall s Afghanistan Appeal (SGAA) i de östra regionerna Nangarhar, Kunar och Laghman och CBR-verksamhet påbörjades i dessa provinser. RAD är ett omfattande program som arbetar för personer med funktionsnedsättning inom fyra områden: bymobilisering och påverkansarbete, försörjningsstöd, inklusiv och specialundervisning samt rehabiliteringstjänster (fysioterapi och ortopediska verkstäder). Verksamheten genomförs i mer än byar i 43 distrikt i 13 provinser i de nordöstra, norra, sydöstra och östra regionerna. Programmet har 480 anställda (120 kvinnor). Dessutom mobiliserar RAD 340 byvolontärer och 750 medlemmar i CBR-kommittéer. Problembeskrivning I Afghanistan har majoriteten av befolkningen alltid bott på landsbygden och arbetat med jordbruk. De senaste 30 årens krig har fått fattigdomen att öka och sjukdomar har bidragit till höga tal för funktionsnedsättning. Afghanistans riksomfattande översyn av funktionsnedsättning (NDSA), som gjordes 2005 för ministeriet för martyrer och funktionsnedsatta och leddes av Handicap International, visade att vart femte hushåll hade en familjemedlem som var drabbad av något slags funktionsnedsättning 2. Personer med funktionsnedsättning i Afghanistan (som i många utvecklingsländer) har större svårigheter att finna arbete, utbildning, tillgång till hälsovård och social acceptans än sina kapabla likar. Ministeriet för martyrer och funktionsnedsatta skapades under mujahideen-styret för att i första hand stödja krigsskadade personer med funktionsnedsättning. Detta ministerium slogs samman med ministeriet för arbetskraft och sociala affärer Ministeriet (MoLSAMD) har dock från början haft för lite resurser och varit underfinansierat, vilket har lett till frustration bland de funktionsnedsatta som hade höga förväntningar på stöd från staten och aktörer på området, vilka i sin tur hoppades på mera statligt stöd till verksamheten. Som kontrast finns inom den icke-statliga sektorn för funktionsnedsättning flera långsiktiga och engagerade aktörer, både enskilda organisationer och FN, med projekt som startat i mitten 1 Gemensamt positionsdokument: ILO, UNESCO, WHO NDSA:s kartläggning fann ett förekomsttal på 2,7% för afghaner med mycket stora svårigheter i vardagsfunktionerna enligt de definitioner som angetts i International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO

3 av 1980-talet i flyktingläger i Pakistan och inne i Afghanistan. Dessa har i hög grad bidragit till att ge funktionsnedsatta fysisk rehabilitering, utbildning, yrkesutbildning, lån till affärsverksamhet, samt kapacitetsutveckling av individer, yrkesteknisk personal och funktionsnedsattas organisationer. Påverkans- och lobbyarbete har lett till att omsorgen om funktionsnedsatta har tagits med i den afghanska konstitutionen, i hälso- och utbildningsministeriernas policies och i ett lagförslag om funktionsnedsättning anordnade United Nations Mine Action Coordination Agency (UNMACA) en serie nationella konferenser inom sitt program för hjälp till minoffer i linje med Afghanistans åtaganden under fördraget mot minor, vilket resulterat i utvecklingen av Afghanistans nationella handlingsplan för funktionsnedsatta ( ), utarbetad av personer inom MoLSAMD, andra berörda ministerier och intressenter inom området funktionsnedsättning. Planen sätter riktmärken inom sju områden: medicinsk omvårdnad i katastroflägen och på kontinuerlig basis, fysisk rehabilitering, psykiskt stöd och social integrering, ekonomisk integrering, bybaserad rehabilitering, undervisning inom ordinarie skolsystem samt lagar och generella policies. Rapporterna från dessa konferenser har varit underlag för policyarbetet i berörda ministerier och för komponenten för socialt skydd inom Afghanistans nationella utvecklingsplan (ANDS). Dessutom kommer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som antogs av FN:s generalförsamling i december 2006 och trädde i kraft i maj 2008, att utgöra basen för framtida påverkansarbete. Huvudproblem Brist på nationell policy eller starkt inter-ministeriellt stöd har försenat utvecklingen av bra strategier och tillräcklig finansiering för inbegripande av personer med funktionsnedsättning; Stigma som förmärks i samhället förhindrar att funktionsnedsatta inbegrips i det sociala och ekonomiska livet. Detta gäller speciellt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning samt män, kvinnor och barn med intellektuell och mental nedsättning; Afghanistan lider av fattigdom, arbetslöshet och analfabetism, och funktionsnedsatta är ofta de mest sårbara i en sårbar befolkning. Exempelvis skickar många funktionsnedsatta familjeöverhuvuden sina underåriga barn ut i arbete 3. Brist på seriös långtidsfinansiering av projekt för funktionsnedsatta och av kapacitetsutveckling av lokala organisationer för funktionsnedsatta och afghanska enskilda organisationer, förutom en handfull internationella aktörer med långtidsengagemang (Internationella Röda kors-kommittén [ICRC], Handicap International [HI], Serving Emergency Rehabilitation and Vocational Education [SERVE] och SAK); Brist på institutionell kapacitet att handha teknisk service till funktionsnedsatta (lite erfarenhet i att driva program eller brist på professionell expertis); Funktionsnedsattas organisationer uppfattar att deras huvudmål är ekonomisk hållbarhet för de egna medlemmarna eller den egna gruppen. Detta begränsar deras roll i att påverka i en vidare krets. Utgångspunkter SAK arbetar inom sektorerna hälsa, utbildning, landsbygdsutveckling och funktionsnedsättning och verkar inom programmen för mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och utveckling av det civila samhället. 3 International Labour Organisations rapport om urban fattigdom (2008, Altai Consultants) 3

4 Som en del av SAK, som utövare av bybaserad rehabilitering (CBR) och i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, arbetar RAD med ett rättighetsperspektiv på utveckling och service, så att fattiga och marginaliserade grupper kan delta på lika villkor och få samma förmåner som andra samhällsmedlemmar. WHO, ILO och andra aktörer inom funktionsnedsättning har utarbetat förslag till nya riktlinjer för CBR, vilka flyttar tyngdpunkten från separata aktiviteter för funktionsnedsatta (separat utbildning, speciella institutioner) till ett inkluderande synsätt som uppmuntrar till stöd för funktionsnedsatta i alla vanliga aktiviteter i så hög grad som möjligt. Dessa riktlinjer skulle ha varit klara i slutet av 2008 och utgöra basen för en gradvis utveckling av RADs verksamhet bort från specialiserade tjänster till att underlätta integrering av funktionsnedsatta i största möjliga utsträckning i existerande tjänster inom hälsa, utbildning, yrkesträning, mikrolån och anställning. Ett effektivt sätt för RAD att komma igång med detta är att arbeta närmare SAKs program för utbildning, hälsa och landsbygdsutveckling i syfte att inkorporera strategier för att inkludera funktionsnedsatta i programverksamheten. Detta arbete har inletts med ett pilotprojekt med inkluderande utbildning inom utbildningsprogrammet. Gemensam planering och genomförande av gemensamma projekt måste ske i högre grad. Den afghanska regeringen har utarbetat en femårig nationell utvecklingsstrategi, Afghan National Development Strategy (ANDS) (2007/ /13) i samråd med intressenter och givare. Under MoLSAMD som är det ledande ministeriet, har sektorn för socialt skydd satt specifika mål för personer med funktionsnedsättning: I slutet av 2010 ska ökat bistånd ges för att tillgodose alla funktionsnedsattas speciella behov, inklusive integrering i samhället genom tillfällen till utbildning och inkomstbringande anställning; I slutet av 2010 ska utbildning ges i yrkesfärdighet till arbetslösa, varav kvinnor ska utgöra minst 35% och funktionsnedsatta minst 10%; I slutet av 2012/13 ska 3% av de anställda inom den statliga administrationen vara funktionsnedsatta. ANDS strategi för socialt skydd förväntas uppnå större socialt inbegripande av funktionsnedsatta tillsammans med andra sårbara grupper såsom utsatta kvinnor och barn samt droganvändare. ANDS nämner CBR som en lämplig strategi för att verka för socialt och ekonomiskt inbegripande av personer med funktionsnedsättning. Som referenspunkter har satts: Parlamentets godkännande av den nationella lagen om förmåner för funktionsnedsatta och ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; Enskilda organisationers utveckling och antagande av policies och standards för etablering av centra för bybaserad rehabilitering (MoLSAMD i mitten av 2009); Inbegripande av rehabilitering av funktionsnedsatta i BPHS 4 i alla provinser (hälsoministeriet i slutet av 2009) och integrering av drift och huvudfinansiering av existerande centra för fysisk rehabilitering och fysioterapi inom BPHS och EPHS i alla provinser ((hälsoministeriet i slutet av 2012); Utveckling och tillämpning av policy för inkluderande utbildning genom att upprätta en arbetsgrupp och pilotprojekt för genomförandet (utbildningsministeriet i mitten av 2010). 4 BPHS. Basic Package of Health Services, EPHS Essential Package of Health Services, hälsoministeriets program för tillhandahållande av basal hälsovård resp sjukhusvård. 4

5 Detta är därför en god grund för SAK att anpassa sin femårsstrategi till, även om många av dessa mål kommer att vara svåra att nå för regeringen. RAD skulle med tiden vilja stödja ett nätverk av organisationer för funktionsnedsatta för påverkansarbete och stöd till personer med funktionsnedsättning i varje region och sammanlänkade nationellt. RAD:s tillhandahållande av tjänster ska gradvis integreras i den statliga (hälsa, utbildning, arbetsmarknad) eller privata sektorn (t ex mikrolån), även om fortsatt finansiellt stöd kommer att behövas för att säkerställa att kvaliteten på servicen upprätthålls. Faktorer som påverkar denna integrering kommer att vara förbättrad ekonomi i Afghanistan, vidareutveckling och tillämpning av de embryon till policies för stöd till personer med funktionsnedsättning inom utbildning, hälsovård och yrkesfärdighet, tillräcklig expertis i regeringen och i lokalsamhället samt RAD/SAKs förmåga att stödja denna omvandling. Strategi Övergripande mål Full integrering av personer med funktionsnedsättning i samhället, inklusive deras rätt till deltagande och utveckling i samhället samt förbättrad tillgång till allmän service Delmål (syfte) 1. Ökad förståelse för funktionsnedsattas rättigheter och behov 2. Ökat ekonomiskt oberoende för personer med funktionsnedsättning 3. Ökad tillgång till förberedande utbildning i hemmet och i resurscentra för barn i behov av specialundervisning samt ökad integrering i vanliga skolor. 4. Bättre integrering av fysisk rehabilitering (fysioterapi och ortopediska verkstäder) i hälsosystemet. Strategier för genomförande RAD ska arbeta på olika nivåer för att genomföra dessa strategier: 1. På nationell och regional nivå Förespråka att personer med funktionsnedsättning omfattas i nationell policy och planering genom medverkan i arbetsgrupper och enheter om funktionsnedsättning i berörda ministerier samt genom nära samarbete med lokala och internationella aktörer; Stödja kapacitetsutveckling inom statliga departement och sektorer genom utbildning, mentorskap och bistå dem med SAK-personal som en del av koordinerade givarinsatser för att bygga kapacitet; Söka få till stånd gradvis integrering av fysisk rehabilitering (fysioterapi och ortopediska verkstäder) i hälsoministeriets strukturer och dess partners genom partnerskap och tekniskt stöd; Arbeta med personalen inom hälsa för att öka deras medvetenhet om vikten av tidig identifiering och remittering av barn med funktionsnedsättning för att minska ytterligare nedsättning; Arbeta för att RADs bycentra blir resurscentra åt utbildningsministeriet för förberedande utbildning till barn med särskilda behov och för utbildning av speciallärare. Förbättra kvaliteten på läromedel och metodik tillsammans med den nationella arbetsgruppen för inkluderande utbildning; Arbeta för utbildning och anställning av personer med funktionsnedsättning inom statlig och privat sektor genom nationella program för yrkesutbildning samt inom mikrolåns- 5

6 sektorn stödja påverkansarbete för policies som ger personer med funktionsnedsättning tillgång till lån. I ökande grad arbeta genom inhemska afghanska organisationer (enskilda och funktionsnedsattas organisationer) och stödja deras utveckling och strukturer genom relevanta utbildningar och mentorskap; Stärka relationerna till olika forskningsorgan för att öka deras kapacitet att påbörja och fullfölja vetenskapliga studier. 2. På lokal nivå Påverka och bilda nätverk med de lokala styrande och privata sektorn för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att få del av sociala och ekonomiska möjligheter i samhället; Stödja etablering och utveckling av stödgrupper av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer på by- och distriktsnivå vilka kan arbeta för deras rättigheter lokalt; Förenkla för personer med funktionsnedsättning att innefattas i lokala beslutsorgan och allmänna program för lokal utveckling (byutvecklingscentra [CDCs] inom NSP 5, hälsokommittéer inom hälsoministeriets tjänster, utbildningskommittéer i utbildningsministeriets skolor). 3. På individnivå Fortsätta att stödja personer med funktionsnedsättning via service baserad i hemmet eller vid centra tills dess att staten kan tillhandahålla stöd och professionalisera bybaserade rehabiliterare genom att länka dem till relevanta arbeten; Tillhandahålla yrkesträning och anställningsstöd för att personer med funktionsnedsättning ska bli självständiga, med särskilt fokus på kvinnor med funktionsnedsättning så att de kan tjäna ihop en inkomst i sina egna hem; Sträva efter gradvis integrering av enskilda flickor och pojkar med funktionsnedsättning och skolklasser med funktionsnedsatta barn in i vanliga och bybaserade skolor genom att tillhandahålla resurser, utbildning och stöd av kvalificerad personal; Ge stöd till fysisk rehabilitering till rörelsehindrade barn och vuxna, vilken görs tillgänglig för flickor och kvinnor genom utbildning av professionella kvinnliga fysioterapeuter, ortopeditekniker och bybaserade rehabiliterare med tonvikt på rekrytering av personer med funktionsnedsättning. 4. På SAK-nivå Arbeta med SAKs utbildningsprogram för att stärka det inkluderande synsättet i olika typer av skolor (statliga, modellskolor och bybaserade skolor); Skapa länkar till SAKs program för landsbygdsutveckling för att arbeta för försörjningsprojekt som innefattar personer med funktionsnedsättning; Arbeta med SAKs hälsoprogram för att integrera rehabilitering och remittering av personer med funktionsnedsättning i hälsovårdsstrukturerna genom utbildning av personal. Främja lärlingskap för unga personer med funktionsnedsättning i SAKs program för att ge dem färdigheter; Arbeta med mänskliga rättigheter och gender för att främja rättvisa och jämställdhet i SAKs programverksamheter. 5 National Solidarity Programme 6

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Effektrapport för Svenska Afghanistankommittén 2010-13

Effektrapport för Svenska Afghanistankommittén 2010-13 Fastställd 2014-09-16 Anna-Karin Johansson Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén Org nr 802010-4850 Effektrapport för Svenska Afghanistankommittén 2010-13 Svenska Afghanistankommittén, SAK, är

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

SAKs inlägg till arbetet med Sveriges Afghanistanstrategi 2011

SAKs inlägg till arbetet med Sveriges Afghanistanstrategi 2011 26/05/2011 SAKs inlägg till arbetet med Sveriges Afghanistanstrategi 2011 1. Sammanfattning och slutsatser Internationellt bistånd till Afghanistan kommer minska de närmsta åren och inriktas mot att understödja

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 maj 2011 (25.5) (OR. en) 10384/11 SAN 99 NOT från: till: Ärende: Rådets sekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING,

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning Att åldras med funktionsnedsättning framtida utmaningar Jan Lexell Professor, överläkare Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling 2011 2013 STRATEGI FÖR SAKS PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING Svenska Afghanistankommittén (SAK) började sin verksamhet i Afghanistan 1982 med arbete över

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning Innehåller också 2013 Resultat & översikt åren 2010-2013 کمیت هسوید نبرایافغانستان د افغانستان لپاره د سویډنکمیټه Svenska Afghanistankommittén

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Supported employment -från en doktorands perspektiv

Supported employment -från en doktorands perspektiv Supported employment -från en doktorands perspektiv Vad har jag gjort under fem år Germundsson, P., Gustafsson, J. Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment,

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd Rätten till hälsa exemplifierat genom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Elin Jacobsson, utredare Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,

ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, Text of the European Landscape Convention in Swedish ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) European Treaty Series - Nr. 176 EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Mötesplats social hållbarhet 5 december 2016 Johan Carlson, gd Folkhälsomyndigheten Agenda 2030 för en hållbar utveckling People Planet Prosperity Peace

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Politik för hållbart företagande

Politik för hållbart företagande Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU4y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

INNER WHEEL och UNICEF

INNER WHEEL och UNICEF Från Flickorna i Madagaskars Regnskogar till Flickorna bland Bolivias Bergsindianer INNER WHEEL och UNICEF Tillsammans igen 2009-2012 för Flickors Utbildning MÅL: Att öka möjligheterna till en god grundskoleutbildning

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

SVENSKA. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 AFGHANISTANKOMMITTÉN

SVENSKA. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 AFGHANISTANKOMMITTÉN SVENSKA Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 AFGHANISTANKOMMITTÉN OMSLAGET Övre bilden: Barnmorskeeleverna Anjuma Khair Andesh och Nooruma Azizi vid barnmorskeutbildningen i Aibak, Samangan. Undre

Läs mer