SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD) 2009-2013"

Transkript

1 SAKS STRATEGI FÖR REHABILITERING AV AFGHANER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (RAD) Slutversion Antagen av årsmötet 16 maj 2009

2 SAKs strategi för rehabilitering av afghaner med funktionsnedsättning Bakgrund RAD-programmet bygger på bybaserad rehabilitering (Community Based Rehabilitation, CBR). CBR är en strategi som utvecklats för rehabilitering, lika möjligheter, minskad fattigdom och social acceptans för personer med funktionsnedsättning 1 Verksamheten startade 1991 i provinsen Takhar i nordöstra Afghanistan med etableringen av en ortopedisk verkstad och kliniker för fysioterapi. Man fokuserade på fysisk rehabilitering av krigsoffer. Genom fysioterpeuternas arbete inbegreps dock tidigt personer med olika slags funktionsnedsättning orsakade av ärftliga faktorer eller sjukdom. Senare blev programmet mera omfattande och innefattade bybaserad verksamhet för att höja medvetenhet och utbildning, yrkesutbildning och lån baserat på CBRs strategi och metoder. Programmet utvidgades mot sydost (Ghazni, Logar och Wardak) och norr (Balkh, Samangan och Jowzjan) i mitten av 90-talet. Fram till 2004 var programmet en del av FN:s Comprehensive Disabled Afghans Programme (CDAP) med SAK som en av de parter som genomförde programverksamheten. År 2004 tog SAK över i sina regioner fullt ut och bytte namn till RAD utvidgades programmet till att omfatta Sandy Gall s Afghanistan Appeal (SGAA) i de östra regionerna Nangarhar, Kunar och Laghman och CBR-verksamhet påbörjades i dessa provinser. RAD är ett omfattande program som arbetar för personer med funktionsnedsättning inom fyra områden: bymobilisering och påverkansarbete, försörjningsstöd, inklusiv och specialundervisning samt rehabiliteringstjänster (fysioterapi och ortopediska verkstäder). Verksamheten genomförs i mer än byar i 43 distrikt i 13 provinser i de nordöstra, norra, sydöstra och östra regionerna. Programmet har 480 anställda (120 kvinnor). Dessutom mobiliserar RAD 340 byvolontärer och 750 medlemmar i CBR-kommittéer. Problembeskrivning I Afghanistan har majoriteten av befolkningen alltid bott på landsbygden och arbetat med jordbruk. De senaste 30 årens krig har fått fattigdomen att öka och sjukdomar har bidragit till höga tal för funktionsnedsättning. Afghanistans riksomfattande översyn av funktionsnedsättning (NDSA), som gjordes 2005 för ministeriet för martyrer och funktionsnedsatta och leddes av Handicap International, visade att vart femte hushåll hade en familjemedlem som var drabbad av något slags funktionsnedsättning 2. Personer med funktionsnedsättning i Afghanistan (som i många utvecklingsländer) har större svårigheter att finna arbete, utbildning, tillgång till hälsovård och social acceptans än sina kapabla likar. Ministeriet för martyrer och funktionsnedsatta skapades under mujahideen-styret för att i första hand stödja krigsskadade personer med funktionsnedsättning. Detta ministerium slogs samman med ministeriet för arbetskraft och sociala affärer Ministeriet (MoLSAMD) har dock från början haft för lite resurser och varit underfinansierat, vilket har lett till frustration bland de funktionsnedsatta som hade höga förväntningar på stöd från staten och aktörer på området, vilka i sin tur hoppades på mera statligt stöd till verksamheten. Som kontrast finns inom den icke-statliga sektorn för funktionsnedsättning flera långsiktiga och engagerade aktörer, både enskilda organisationer och FN, med projekt som startat i mitten 1 Gemensamt positionsdokument: ILO, UNESCO, WHO NDSA:s kartläggning fann ett förekomsttal på 2,7% för afghaner med mycket stora svårigheter i vardagsfunktionerna enligt de definitioner som angetts i International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO

3 av 1980-talet i flyktingläger i Pakistan och inne i Afghanistan. Dessa har i hög grad bidragit till att ge funktionsnedsatta fysisk rehabilitering, utbildning, yrkesutbildning, lån till affärsverksamhet, samt kapacitetsutveckling av individer, yrkesteknisk personal och funktionsnedsattas organisationer. Påverkans- och lobbyarbete har lett till att omsorgen om funktionsnedsatta har tagits med i den afghanska konstitutionen, i hälso- och utbildningsministeriernas policies och i ett lagförslag om funktionsnedsättning anordnade United Nations Mine Action Coordination Agency (UNMACA) en serie nationella konferenser inom sitt program för hjälp till minoffer i linje med Afghanistans åtaganden under fördraget mot minor, vilket resulterat i utvecklingen av Afghanistans nationella handlingsplan för funktionsnedsatta ( ), utarbetad av personer inom MoLSAMD, andra berörda ministerier och intressenter inom området funktionsnedsättning. Planen sätter riktmärken inom sju områden: medicinsk omvårdnad i katastroflägen och på kontinuerlig basis, fysisk rehabilitering, psykiskt stöd och social integrering, ekonomisk integrering, bybaserad rehabilitering, undervisning inom ordinarie skolsystem samt lagar och generella policies. Rapporterna från dessa konferenser har varit underlag för policyarbetet i berörda ministerier och för komponenten för socialt skydd inom Afghanistans nationella utvecklingsplan (ANDS). Dessutom kommer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som antogs av FN:s generalförsamling i december 2006 och trädde i kraft i maj 2008, att utgöra basen för framtida påverkansarbete. Huvudproblem Brist på nationell policy eller starkt inter-ministeriellt stöd har försenat utvecklingen av bra strategier och tillräcklig finansiering för inbegripande av personer med funktionsnedsättning; Stigma som förmärks i samhället förhindrar att funktionsnedsatta inbegrips i det sociala och ekonomiska livet. Detta gäller speciellt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning samt män, kvinnor och barn med intellektuell och mental nedsättning; Afghanistan lider av fattigdom, arbetslöshet och analfabetism, och funktionsnedsatta är ofta de mest sårbara i en sårbar befolkning. Exempelvis skickar många funktionsnedsatta familjeöverhuvuden sina underåriga barn ut i arbete 3. Brist på seriös långtidsfinansiering av projekt för funktionsnedsatta och av kapacitetsutveckling av lokala organisationer för funktionsnedsatta och afghanska enskilda organisationer, förutom en handfull internationella aktörer med långtidsengagemang (Internationella Röda kors-kommittén [ICRC], Handicap International [HI], Serving Emergency Rehabilitation and Vocational Education [SERVE] och SAK); Brist på institutionell kapacitet att handha teknisk service till funktionsnedsatta (lite erfarenhet i att driva program eller brist på professionell expertis); Funktionsnedsattas organisationer uppfattar att deras huvudmål är ekonomisk hållbarhet för de egna medlemmarna eller den egna gruppen. Detta begränsar deras roll i att påverka i en vidare krets. Utgångspunkter SAK arbetar inom sektorerna hälsa, utbildning, landsbygdsutveckling och funktionsnedsättning och verkar inom programmen för mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och utveckling av det civila samhället. 3 International Labour Organisations rapport om urban fattigdom (2008, Altai Consultants) 3

4 Som en del av SAK, som utövare av bybaserad rehabilitering (CBR) och i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, arbetar RAD med ett rättighetsperspektiv på utveckling och service, så att fattiga och marginaliserade grupper kan delta på lika villkor och få samma förmåner som andra samhällsmedlemmar. WHO, ILO och andra aktörer inom funktionsnedsättning har utarbetat förslag till nya riktlinjer för CBR, vilka flyttar tyngdpunkten från separata aktiviteter för funktionsnedsatta (separat utbildning, speciella institutioner) till ett inkluderande synsätt som uppmuntrar till stöd för funktionsnedsatta i alla vanliga aktiviteter i så hög grad som möjligt. Dessa riktlinjer skulle ha varit klara i slutet av 2008 och utgöra basen för en gradvis utveckling av RADs verksamhet bort från specialiserade tjänster till att underlätta integrering av funktionsnedsatta i största möjliga utsträckning i existerande tjänster inom hälsa, utbildning, yrkesträning, mikrolån och anställning. Ett effektivt sätt för RAD att komma igång med detta är att arbeta närmare SAKs program för utbildning, hälsa och landsbygdsutveckling i syfte att inkorporera strategier för att inkludera funktionsnedsatta i programverksamheten. Detta arbete har inletts med ett pilotprojekt med inkluderande utbildning inom utbildningsprogrammet. Gemensam planering och genomförande av gemensamma projekt måste ske i högre grad. Den afghanska regeringen har utarbetat en femårig nationell utvecklingsstrategi, Afghan National Development Strategy (ANDS) (2007/ /13) i samråd med intressenter och givare. Under MoLSAMD som är det ledande ministeriet, har sektorn för socialt skydd satt specifika mål för personer med funktionsnedsättning: I slutet av 2010 ska ökat bistånd ges för att tillgodose alla funktionsnedsattas speciella behov, inklusive integrering i samhället genom tillfällen till utbildning och inkomstbringande anställning; I slutet av 2010 ska utbildning ges i yrkesfärdighet till arbetslösa, varav kvinnor ska utgöra minst 35% och funktionsnedsatta minst 10%; I slutet av 2012/13 ska 3% av de anställda inom den statliga administrationen vara funktionsnedsatta. ANDS strategi för socialt skydd förväntas uppnå större socialt inbegripande av funktionsnedsatta tillsammans med andra sårbara grupper såsom utsatta kvinnor och barn samt droganvändare. ANDS nämner CBR som en lämplig strategi för att verka för socialt och ekonomiskt inbegripande av personer med funktionsnedsättning. Som referenspunkter har satts: Parlamentets godkännande av den nationella lagen om förmåner för funktionsnedsatta och ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; Enskilda organisationers utveckling och antagande av policies och standards för etablering av centra för bybaserad rehabilitering (MoLSAMD i mitten av 2009); Inbegripande av rehabilitering av funktionsnedsatta i BPHS 4 i alla provinser (hälsoministeriet i slutet av 2009) och integrering av drift och huvudfinansiering av existerande centra för fysisk rehabilitering och fysioterapi inom BPHS och EPHS i alla provinser ((hälsoministeriet i slutet av 2012); Utveckling och tillämpning av policy för inkluderande utbildning genom att upprätta en arbetsgrupp och pilotprojekt för genomförandet (utbildningsministeriet i mitten av 2010). 4 BPHS. Basic Package of Health Services, EPHS Essential Package of Health Services, hälsoministeriets program för tillhandahållande av basal hälsovård resp sjukhusvård. 4

5 Detta är därför en god grund för SAK att anpassa sin femårsstrategi till, även om många av dessa mål kommer att vara svåra att nå för regeringen. RAD skulle med tiden vilja stödja ett nätverk av organisationer för funktionsnedsatta för påverkansarbete och stöd till personer med funktionsnedsättning i varje region och sammanlänkade nationellt. RAD:s tillhandahållande av tjänster ska gradvis integreras i den statliga (hälsa, utbildning, arbetsmarknad) eller privata sektorn (t ex mikrolån), även om fortsatt finansiellt stöd kommer att behövas för att säkerställa att kvaliteten på servicen upprätthålls. Faktorer som påverkar denna integrering kommer att vara förbättrad ekonomi i Afghanistan, vidareutveckling och tillämpning av de embryon till policies för stöd till personer med funktionsnedsättning inom utbildning, hälsovård och yrkesfärdighet, tillräcklig expertis i regeringen och i lokalsamhället samt RAD/SAKs förmåga att stödja denna omvandling. Strategi Övergripande mål Full integrering av personer med funktionsnedsättning i samhället, inklusive deras rätt till deltagande och utveckling i samhället samt förbättrad tillgång till allmän service Delmål (syfte) 1. Ökad förståelse för funktionsnedsattas rättigheter och behov 2. Ökat ekonomiskt oberoende för personer med funktionsnedsättning 3. Ökad tillgång till förberedande utbildning i hemmet och i resurscentra för barn i behov av specialundervisning samt ökad integrering i vanliga skolor. 4. Bättre integrering av fysisk rehabilitering (fysioterapi och ortopediska verkstäder) i hälsosystemet. Strategier för genomförande RAD ska arbeta på olika nivåer för att genomföra dessa strategier: 1. På nationell och regional nivå Förespråka att personer med funktionsnedsättning omfattas i nationell policy och planering genom medverkan i arbetsgrupper och enheter om funktionsnedsättning i berörda ministerier samt genom nära samarbete med lokala och internationella aktörer; Stödja kapacitetsutveckling inom statliga departement och sektorer genom utbildning, mentorskap och bistå dem med SAK-personal som en del av koordinerade givarinsatser för att bygga kapacitet; Söka få till stånd gradvis integrering av fysisk rehabilitering (fysioterapi och ortopediska verkstäder) i hälsoministeriets strukturer och dess partners genom partnerskap och tekniskt stöd; Arbeta med personalen inom hälsa för att öka deras medvetenhet om vikten av tidig identifiering och remittering av barn med funktionsnedsättning för att minska ytterligare nedsättning; Arbeta för att RADs bycentra blir resurscentra åt utbildningsministeriet för förberedande utbildning till barn med särskilda behov och för utbildning av speciallärare. Förbättra kvaliteten på läromedel och metodik tillsammans med den nationella arbetsgruppen för inkluderande utbildning; Arbeta för utbildning och anställning av personer med funktionsnedsättning inom statlig och privat sektor genom nationella program för yrkesutbildning samt inom mikrolåns- 5

6 sektorn stödja påverkansarbete för policies som ger personer med funktionsnedsättning tillgång till lån. I ökande grad arbeta genom inhemska afghanska organisationer (enskilda och funktionsnedsattas organisationer) och stödja deras utveckling och strukturer genom relevanta utbildningar och mentorskap; Stärka relationerna till olika forskningsorgan för att öka deras kapacitet att påbörja och fullfölja vetenskapliga studier. 2. På lokal nivå Påverka och bilda nätverk med de lokala styrande och privata sektorn för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att få del av sociala och ekonomiska möjligheter i samhället; Stödja etablering och utveckling av stödgrupper av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer på by- och distriktsnivå vilka kan arbeta för deras rättigheter lokalt; Förenkla för personer med funktionsnedsättning att innefattas i lokala beslutsorgan och allmänna program för lokal utveckling (byutvecklingscentra [CDCs] inom NSP 5, hälsokommittéer inom hälsoministeriets tjänster, utbildningskommittéer i utbildningsministeriets skolor). 3. På individnivå Fortsätta att stödja personer med funktionsnedsättning via service baserad i hemmet eller vid centra tills dess att staten kan tillhandahålla stöd och professionalisera bybaserade rehabiliterare genom att länka dem till relevanta arbeten; Tillhandahålla yrkesträning och anställningsstöd för att personer med funktionsnedsättning ska bli självständiga, med särskilt fokus på kvinnor med funktionsnedsättning så att de kan tjäna ihop en inkomst i sina egna hem; Sträva efter gradvis integrering av enskilda flickor och pojkar med funktionsnedsättning och skolklasser med funktionsnedsatta barn in i vanliga och bybaserade skolor genom att tillhandahålla resurser, utbildning och stöd av kvalificerad personal; Ge stöd till fysisk rehabilitering till rörelsehindrade barn och vuxna, vilken görs tillgänglig för flickor och kvinnor genom utbildning av professionella kvinnliga fysioterapeuter, ortopeditekniker och bybaserade rehabiliterare med tonvikt på rekrytering av personer med funktionsnedsättning. 4. På SAK-nivå Arbeta med SAKs utbildningsprogram för att stärka det inkluderande synsättet i olika typer av skolor (statliga, modellskolor och bybaserade skolor); Skapa länkar till SAKs program för landsbygdsutveckling för att arbeta för försörjningsprojekt som innefattar personer med funktionsnedsättning; Arbeta med SAKs hälsoprogram för att integrera rehabilitering och remittering av personer med funktionsnedsättning i hälsovårdsstrukturerna genom utbildning av personal. Främja lärlingskap för unga personer med funktionsnedsättning i SAKs program för att ge dem färdigheter; Arbeta med mänskliga rättigheter och gender för att främja rättvisa och jämställdhet i SAKs programverksamheter. 5 National Solidarity Programme 6

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling

Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling Strategi för SAKs program för landsbygdsutveckling 2011 2013 STRATEGI FÖR SAKS PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING Svenska Afghanistankommittén (SAK) började sin verksamhet i Afghanistan 1982 med arbete över

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning Innehåller också 2013 Resultat & översikt åren 2010-2013 کمیت هسوید نبرایافغانستان د افغانستان لپاره د سویډنکمیټه Svenska Afghanistankommittén

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 afghanistankommittén

verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 afghanistankommittén verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 Svenska afghanistankommittén Innehåll SAKs vision, uppdrag och värderingar 1 Ordföranden har ordet 2 Afghanistan 2012 4 Så arbetar SAK i Afghanistan 6 Utbildning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri Preliminärt Internt utbildningsprogram 413 ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri DOKUMENTATION Arbetsmodellen, klassifikation, kodning och bedömning Teori och praktisk tillämpning SIP=Samordnade/individuella

Läs mer

Prel. Internt utbildningsprogram 411 PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING

Prel. Internt utbildningsprogram 411 PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING Prel. Internt utbildningsprogram 411 ICF-DOKUMENTATION PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING ICF- den biopsykosociala arbetsmodellen, klassifikation, kodning, bedömning och genomförande. Praktisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Framsteg, Läs hela rapporten. Utdrag ur SAKs årsrapport 2013

Framsteg, Läs hela rapporten. Utdrag ur SAKs årsrapport 2013 Utdrag ur SAKs årsrapport 2013 Framsteg, resultat och utmaningar Läs hela rapporten på www.sak.se eller beställ ett tryckt exemplar på info@sak.se. På de närmaste sidorna hittar du ett utdrag ur vår årsrapport

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden RAPPORTERINGSPERIOD: 2007-2013

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer