KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats"

Transkript

1 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats Vid osäkerhet ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN för information eller 112 Ögon - Åtgärd Vid ögonstänk med frätande ämne skall vattenspolning med mjuk vattenstråle ske i minst 15 minuter samt fortsättas under transport till akutmottagning alt. Vårdcentral. Det är speciellt viktigt vid alkaliska ämnen. Ibland kan smärtan vara så svår att det inte finns möjlighet att öppna ögonen på den skadade utan att först ha tillfört lokalbedövningsmedel. Vid stänk av irriterande ämne räcker det oftast att spola med mjuk vattenstråle i 5-10 min. Är den skadade helt besvärsfri efter detta är det inte nödvändigt med läkarkontakt men skulle sveda eller smärta återkomma skall den skadade snarast under läkarvård. Mun Förgiftning genom förtäring är sällsynt i samband med olyckor, katastrofer eller masskadesituationer men tas upp kortfattat för helhetens skull. Nedsvalda ämnen kan delas upp i tre klasser: A. Frätande B. Icke frätande C. Petroleumprodukter A. Frätande Vid intoxikation med syror och lutar sker dels en lokal frätskada i mag-tarmkanalen dels sker ofta en resorption med svår lever- och njurpåverkan och rubbningar i syrabasbalansen. B. Icke frätande Intoxikation med icke-frätande medel är den vanligaste intoxikationsformen. Till denna grupp hör alla läkemedelsintoxikationer, intoxikationer med svamp, bär, blommor etc. Hit räknas även de kemikalier som inte är frätande. C. Petroleumprodukter Exempel: Bensin, lacknafta, tändvätskor etc. Ur toxisk synpunkt är innehållet av alifatiska kolväten av stor betydelse. De alifatiska kolvätena svarar för ämnenas låga viskositet och ytspänning. Den låga viskositeten och ytspänningen gör att de snabbt kan sprida sig över fuktiga ytor. Detta innebär att man vid en aspiration (kräkning) redan av små mängder mycket snabbt får en stor spridning över lungalveolerna (lungblåsorna) med stor risk för kemisk lunginflammation. Absorptionen (upptagning) av petroleumprodukter från mag-tarmkanalen är dålig. Ju högre halt av aromatiska kolväten desto bättre resorption (uppsuga). Vid intoxikation med till exempel bensin som innehåller 50% aromatiska kolväten ökar risken för CNS-symtom, lever- och njurpåverkan samt cirkulationspåverkan. 1 Källa: RIB januari 2003

2 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén Åtgärd: Tillförsel av vätska bör ske så snart som möjligt för att späda ut ämnet och eventuellt minska risken för en frätskada. Helst bör mjölk användas då mjölk binder en del frätande och vävnadsfixerande ämnen, har en neutraliserande effekt och kan bilda svårlösliga salter med andra. Observera att vätska EJ får ges till patienter med sänkt medvetandegrad. Kräkningsprovokation Om den skadade inte har svalt något frätande ämne eller petroleumprodukt och inte är medvetandesänkt kan man försöka få den förgiftade att kräkas upp det nedsvalda giftet. Tillvägagångssätt: Före kräkningsprovokation skall den skadade inta 2 glas vatten eller mjölk. 2 fingrar (kortklippta naglar!) förs ned i svalget så långt som möjligt. Där rör man på fingrarna så att den skadade börjar ulka. Man får fortsätta att irritera i svalget tills man märker att kräkningen kommer. Luftvägar och lungor Gaser som inandas kan indelas i tre olika huvudgrupper: A. Retande gaser som utöver sin toxiska effekt i luftvägar och lungor men som ingen eller ringa systemtoxisk effekt. B. Systemtoxiska gaser resorberas via lungorna och transporteras löst i blodet till ett eller flera målorgan där de utövar sin toxiska effekt. C. Inerta gaser är i sig atoxiska men undantränger oxygenet(syret) i luften så att den exponerade avlider till följd av kvävning. A. Retande gaser De retande gaserna kan i sin tur delas upp i gaser med hög respektive låg vattenlöslighet. Gaser med hög vattenlöslighet löser sig i fuktigheten i munnen, näsan och i tårvätskan. De ger därmed snabbt symtom från dessa ställen i form av sveda och irritation. Först senare ger de symtom från de nedre luftvägarna. Gaser med låg vattenlöslighet passerar övre luftvägarna utan att lösas i någon större utsträckning och ger därför få symtom från de övre luftvägarna, utan symtomen kommer senare ifrån de nedre luftvägarna i form av hosta och dyspne (andnöd). Vid höga koncentrationer i luften kan de retande gaserna ge upphov till svullnad i struplocket och svalget samt retning i luftvägarna med astmaliknande symtom som följd. Vid mycket höga koncentrationer kan man få kramp i struphuvudet med omedelbara kvävningssymtom. Samtliga retande gaser men framför allt de med låg vattenlöslighet är lömska så till vida att det kan förekomma ett fritt intervall från intoxikationstillfället tills det att symtom visar sig i form av lungödem. Detta fria intervall kan vara upp till 48 timmar.

3 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén Exempel på gaser med: Hög vattenlöslighet Alkali Ammoniak Formaldehyd Syror Låg vattenlöslighet: Fosgen (i svetsgas) lsocyanat Klor Nitrösa gaser C. Inerta gaser De inerta gaserna är i sig inte giftiga men undantränger luftens oxygen genom att de är tyngre än luft. På detta sätt uppstår en kvävning. Exempel: Koldioxid Kvävgas Gasol (ger vid koncentrationer > 30% även berusning) Åtgärd Den skadade förs snarast möjligt ut i frisk luft. Lossa åtsittande kläder. Om den skadade är vid medvetande placera honom halvsittande. Vid medvetslöshet skall den skadade alltid placeras i stabilt sidoläge. Om den skadades andning är otillräcklig skall konstgjord andning ske. Var dock observant på om den skadade har andats in ett gift som utsöndras genom andningen och som kan vara så giftigt att det kan vara förenat med risk för hjälparen att ge konstgjord andning genom inblåsningsmetoden. (OBS! använd alltid mask.) Vid osäkerhet RING GIFTINFORMATIONSCENTRALEN för information eller 112. Om motgift finns skall den tillföras snarast möjligt. (Endast för sjukvårdspersonal som har delegering på mediciner.) Vid förgiftning med inandade retande gaser skall den skadade behandlas med luftrörsvidgande medel i inhalation samt snarast möjligt cortisoninhalationer. Beakta risken för att lungödem kan uppträda efter upp till 48 timmars latens. Om lungödem uppträder skall detta behandlas med respirator. Vid systemtoxiska gaser skall om möjligt motgift ges snarast, i övrigt ges symtomatisk behandling. Vid förgiftning med inerta gaser skall oxygen snarast tillföras och vid behov ges konstgjord andning.

4 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén Hudkontakt Gifter kan tillföras kroppen genom huden dels genom resorbtion genom intakt hud dels genom injektion genom stick eller bett. Resorbtion genom intakt hud förekommer oftast genom accidentelle spill framför allt inom den kemiska industrin eller vid transporter men även inom jordbruket (bekämpningsmedel). De medel som kommer på huden kan dels utöva lokalverkan dels resorberas och ge en systemeffekt. Medel med lokalverkan: Alkali Ammoniak Fenol Fluorvätesyra Formalin Fosfor Syror Medel med systemverkan: Fenol (cirkulationssvikt, CNS-påverkan, leveroch njurskada Fluorvätesyra (calciumbindare) Fosfor (njur- leverskada) Org fosforföreningar (acetyicholinesterasinhibitor) Åtgärd Vid hudkontakt med giftiga substanser skall den skadade omedelbart spolas av med stora mängder vatten. Om tillgången på vatten är begränsad kläs den skadade av före vattenspolning annars görs vattenspolning både före och efter avklädning. Observera att små mängder vatten kan ge upphov till värmebildning eller spridning av en frätande substans och därmed förvärra skadorna. Efter avspolning skall huden tvättas med tvål och vatten för att avlägsna hudfettet eftersom många gifter är fettlösliga. Vid hudkontakt med frätande ämne skall avspolningen ske så länge den skadade känner smärta eller huden känns hal. Om det finns motgift mot den aktuella kemikalien bör denna tillföras snarast efter sanering. (För sjukvårdspersonal.) Sanering Sanering är en viktig första hjälpen åtgärd vid exposition för många kemikalier. Det är väsentligt att detta görs så snart som möjligt dels för att avbryta expositionen dels så att sjukvårdspersonalen kan börja behandla patienten så snabbt som möjligt. Det är också väsentligt att patienten är sanerad före avtransport till sjukhus så att inte transportmedlen kontamineras med risk för personalen eller att sjukhuset kontamineras och kanske slås ut till stora delar.

5 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén Saneringsplats Saneringsplatsen bör ligga så nära in- och utpassagen till det inre riskområdet som möjligt. Om möjligt skall saneringsplatsen skyddas mot vind och nederbörd men ändå vara väl ventilerad. Vanligen kommer saneringsplatsen att upprättas utomhus men kan tält användas är detta ibland en fördel men man måste se till att dessa är välventilerade. Tillgången till vatten måste vara god. Vattnet bör vara ljummet för att förhindra nedkylning (VIKTIGT) av patienten. Kallt vatten skulle enligt vissa vara en fördel då kyla har en smärtlindrande effekt, minskar absorption från huden genom kärlsammandragning och i vissa fall även dämpa den kemiska reaktionen. Dessa fördelar väger sannolikt lätt jämfört med den stora risk för nedkylning som föreligger om det inte är väldigt varmt ute. Saneringsutrustning Flytande tvål Engångs tvättlappar Frottélakan och handdukar Klädsaxar Plastpåsar och -säckar för kläder Eventuellt kan även nagelborstar, nagelsaxar och nagelpetare behövas om det är fråga om kletiga" kemikalier som har fastnat under naglar. Sanering Patienten spolas snarast av med stora mängder vatten varefter vederbörande kläs av (Obs glöm ej ringar, klockor, smycken etc.). Om tillgången på vatten är begränsad kläs patienten av före vattenspolning annars görs vattenspolning både före och efter avklädning. Vid en del mycket giftiga kemikalier bör den skadade kläs av innan vattenspolning sker så att man inte sprider giftet ytterligare. Observera att små mängder vatten kan ge upphov till värmebildning eller spridning av en frätande substans och därmed förvärra skadorna. Efter avspolning skall huden tvättas med tvål och vatten för att avlägsna hudfettet eftersom många gifter är fettlösliga. Om kemikalier fastnat i håret skall detta schamponeras. Vid hudkontakt med frätande ämne skall avspolningen ske så länge patienten känner smärta eller huden känns hal. Efter sanering skall patienten torkas torr ordentligt och skyddas mot nedkylning. Bårfall bäddas ned ordentligt i filtar och gående skall ha filtar att svepa om sig. Vid vissa kemikalier bör särskilda saneringsmedel användas. Efter sanering förs patienten till uppsamlingsplatsen för vidare vård. Arbetsprinciper I princip kommer det medicinska arbetet att koncentreras till uppsamlingsplatsen eftersom det oftast inte finns praktiska möjligheter för sjukvårdspersonalen att arbeta inom riskområdet. Räddningsledaren och ledningsläkaren samråder om hur de skadade inom riskzonen skall evakueras och hur verksamheten skall prioriteras.

6 Glenn Antonsson, Disa Holm (6) L. Rosén Följande frågor bör beaktas: är det skadliga ämnet så giftigt att det i ett första skede är lämpligt att enbart sätta in tillgängliga resurser till de skadade som själva förmår ta sig ut från riskzonen? skall undsättning i första hand sändas till de delar som förväntas ha de lägsta koncentrationerna av det giftiga ämnet eller skall räddningspersonalen sändas till alla delar av riskzonen och därvid ge personer med de svåraste skadorna högsta prioritet? kan de skadades kläder vara så kontaminerade att räddningspersonalen måste skyddas mot dessa? vågar man, då behov föreligger, vattenbegjuta de skadade redan inom riskzonen med hänsyn till risken för nedkylning? skall helikopterhjälp begäras och finns i så fall risk för att giftiga gaser virvlas upp av rotervinden och gasens spridning blir större. Eftersom det kan röra sig om ett mycket stort antal skadade är det väsentligt att prioritering och behandling görs så ensartad och enkel som möjligt. Snarast patienten anländer till uppsamlingsplatsen skall prioritering för behandling ske (se nedan). Om det rör sig om en förgiftning vid vilken antidot finns tillgänglig är det väsentligt att denna ges snarast (även lokalbehandling på hud). Efter initial behandling prioriteras patienten för avtransport. Prioriteringar Prioriteringen kan göras relativt enkel eftersom det sannolikt rör sig om en väl definierad kemikalie eller åtminstone ett begränsat antal och de flesta skadade kommer att uppvisa samma symtombild fast av olika allvarlighetsgrad. På skadeplatsen kan följande prioritering användas: 1. I behov av bårtransport och allmänpåverkad 2. I behov av bårtransport men ej allmänpåverkad 3. Kan gå själv men skadad eller förvirrad 4. Utan uppenbara skador eller symtom På uppsamlingsplatsen kan följande prioriteringsprinciper användas när det gäller förgiftning med retande gaser eller frätskador: 1. Skadade med intensiv hostretning, andnöd och allmänpåverkan 2. Skadade med kraftig hostretning, ev. illamående, men inte allmänpåverkade 3. Skadade med måttlig eller lindrig hostretning, ögonsymtom och eventuell huvudvärk

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)%

AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)% Räddningsplansgruppen 11 2010-03-12 1 (25) Eva P AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)% Lagringscistern ammoniak norr om vattenverket för biorening Lagringscistern ammoniak vid ångcentralen H314: Orsakar allvarliga

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (12) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 09744, 09944 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Etanolbränsle, etanol och bensinblandning

Etanolbränsle, etanol och bensinblandning 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Materialnamn: REACH registreringsnummer: Synonymer: Etanol Etanolbränsle, etanol och bensinblandning 1.2 Användningsområde Produktanvändning:

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Malmö stad 2008 Andra upplagan Följande personer har sammanställt materialet: Jeanette Gren, Ann-Kristin

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231 SÄKERHETSDATABLAD MISOIL SUPER LUBE 5W-30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Misoil Super Lube 5W-30 Produkttyp Motorolja Omarbetad 2011-12-07 Nödtelefon 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer