Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om brandfarliga. varor på. bensinstationer"

Transkript

1 Om brandfarliga varor på bensinstationer 1

2 2

3 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor 3

4 Din säkerhet och andras Det handlar om säkerhet på din arbetsplats. Om trygghet och trivsel. För dig själv och för dem som litar på dig. Det handlar också om att göra ett bra jobb. Du som jobbar säkert får mera gjort. Det säkra sättet är i längden det effektivaste. Säkerhet är att veta vad du gör. Att lära dig mer om det du tror dig kunna. Säkerhet är att tänka först och handla sedan. Det är du som har ansvaret. För ditt arbete, för människor och egendom. Det är du som har ansvaret för din säkerhet och andras. INNEHÅLL 4 Din säkerhet och andras 4 Du jobbar med petroleumprodukter 5 Känner du till riskerna kan du undvika olyckor och skador 6 Om elden är lös 8 Tre sätt att släcka 9 Säkerhet på stationsplan 11 Din personliga säkerhet 12 Om tillbehör 12 Lagar och förordningar 13 Första hjälpen vid olycksfall 14 Du lär så länge du lever 15

5 Du jobbar med petroleumprodukter Din arbetsplats. En arbetsplats som andra med ett väsentligt undantag. Du har att göra med petroleumprodukter. Bensin, nafta, fotogen, dieselolja, smörjoljor och smörjfett är några av de vanligaste petroleumprodukterna. Men det finns hundratals andra, alltifrån gasol och andra gaser till fasta produkter som paraffin och asfalt. Alla petroleumprodukter består av kemiska föreningar av kol och väte. I råoljan, som man pumpar upp ur marken, finns tusentals sådana kolväten. Faktiskt kan kol och väte förena sig på nästan hur många sätt som helst. Petroleumprodukter framställs i raffinaderier. Där hettar man först upp råoljan till ca 350º. Den övergår då nästan helt i ångform och leds in i ett destillationstorn. Efterhand som petroleumångorna kyls ned kondenserar kolvätena och kan tas tillvara var för sig. Tornet är med bottnar avdelat i våningar för de olika produkter man vill utvinna. Efter destillation följer den egentliga raffineringen. Det är en vidarebehandling för att slutprodukterna ska få de önskade egenskaperna. Petroleumprodukter har brand-, hälso- och miljöfarliga egenskaper. Produkterna ska därför hanteras på rätt sätt för att inga skador ska uppstå. 5

6 Känner du till riskerna kan du Säkerhet är att undvika faror. Det kan du göra, om du känner riskerna. God produktkännedom är en bra början. Varje bensinstation har en utsedd föreståndare som har utbildning angående brandskydd och brandsläckning. Risk för brand och explosion Petroleumprodukter innehåller stora mängder lagrad energi. Det är därför de är så utmärkta drivmedel. Det är därför de samtidigt är så brandfarliga. Brandfarliga vätskor indelas i olika klasser. Det är vätskans flampunkt som avgör till vilken brandklass den ska räknas. Flampunkten är den lägsta temperatur, då vätskan avger så mycket ånga i luft att gasblandningen kan antändas. För bensin ligger flampunkten mycket lågt, redan vid ca -40ºC. Du kan alltså räkna med att bensin är brand- och explosionsfarlig såväl vid kall väderlek som under heta sommardagar. Du vet väl också, att bensin och oljor är lättare än vatten men tyngre än luft. Ångorna kan alltså lätt rinna ner i servicegropar och tränga in i rörkulvertar och andra lågt liggande utrymmen. Med upptorkning av spill och noggrann vädring undviker du brandfaran. Det är viktigt att inga tändkällor finns i riskområdet, t ex rökning, öppen eld, batteriladdare, svetsning osv. För diesel är flampunkten cirka +55ºC. Den omedelbara brandrisken är därför mindre vid hantering av diesel. Sprängämnesinspektionen har i föreskrift indelat brandfarliga vätskor i fyra klasser, nämligen: Klass 1: Klass 2 a: Klass 2 b: vätskor med en flampunkt lägre än +21ºC vätskor med en flampunkt lika med eller högre än +21ºC men lägre eller lika med +30ºC vätskor med en flampunkt högre än +30ºC men lägre eller lika med +55ºC Klass 3: vätskor med en flampunkt högre än +55º men lägre eller lika med +100ºC Observera att en brandfarlig vara kan ha flera riskklassningar. De vanligaste produkterna har följande flampunkt Gasol -60ºC Motorbensin º Fotogen ca 40ºC Diesel ca 60ºC Eldningsolja ºC Exempel på andra produkter som tillhör brandfarlighetsklass 1 är: K-skydd och koncentrerad spolarvätska. T-gul tillhör brandklass 2 b. 6

7 undvika olyckor och skador Risk för miljöskador En enda liten droppe olja gör en liter vatten odrickbart. Ett fat olja kan täcka en yta som är en kilometer i fyrkant. Olja i naturen kan få allvarliga följder. Olja på en vattenyta sprider sig snabbt. Hindrar syresättningen. Tar död på fiskar och fåglar. Smetar ner stränderna. Olja på marken gör jorden steril och obrukbar. Letar sig lätt ner till grundvattnet och gör det oanvändbart för både människor och djur. Olja i avloppsbrunn utan oljeavskiljare följer med dagvattnet och kan orsaka stora skador. Larma alltid brandkåren om bensin eller olja kommer lös. Mot den här bakgrunden förstår du varför varför det finns så många stränga bestämmelser för hantering av petroleumprodukter. Men känner du till riskerna kan du undvika skadorna. Enligt miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för att åtgärda miljöskador i mark och vatten. Kostnaderna för att sanera en förorenad fastighet kan bli mycket stor, i vissa fall många miljoner. En viktig åtgärd för att minska spill i samband med tankning av bilar är installation av slangbrottsventiler på varje pump. Med anledning av att bensin är lättflyktig avdunstar en del av bensinen ut i luften vid hantering. Detta kan reduceras med slutna system. Motorbensinen innehåller s k aromater (aromatiska kolväten) som t ex bensen, som är ett cancerogent ämne. Högsta tillåtna halt i miljöklass 1-bensin är 1 %. Risker med övriga produkter Eldningsoljor, dieseloljor och fotogener är inte lättflyktiga men även dessa produkter innehåller aromater och fettlösande ämnen. Det är därför viktigt att alltid sköta den personliga hygienen. Kläder som smutsas ned av petroleumprodukter ska bytas och olja eller bensin på huden tvättas bort med tvål och vatten. För att återställa hudfettet bör du använda hudsalva. - Får du motorbränsle, eller olja, på händerna så tvätta direkt med tvål och vatten. Använd hudsalva! - Oljeindränkta trasor eller trassel får du inte stoppa i arbetsklädernas fickor! - Skyddshandskar ska du alltid använda när du hanterar utrustningen. Skyddshandskar ska vara av plast eller annat likvärdigt material och rena invändigt. Se till att handskarna inte blir oljiga invändigt. Hälsorisker Petroleumprodukter består av en mängd olika kolväten som finns i råoljan eller som bildats vid raffineringsprocessen av i råoljan befintliga ämnen. Vissa av dessa produkter är starkt hälsofarliga och några av dem är cancerogena. Det är därför viktigt att du följer de rekommenderade anvisningar som arbetsgivaren eller tillverkaren lämnar på säkerhetsdatabladet. 7

8 Om elden är lös Säkerhet är att vara beredd. Om elden kommer lös, måste du kunna ingripa omedelbart. Veta var brandredskapen finns. Veta vad du ska göra. Då kan du avvärja ett hotande tillbud. Begränska skadeverkningar på människor, egendom och miljö. Rädda Ett tillbud kan bli en katastrof. I första hand försöker du självfallet rädda människor från att skadas. Du varnar alla i närheten. Hjälper till att utrymma byggnader och flytta fordon. Du ska naturligtvis skydda dig själv också. Du ska ha en brandfilt tillgänglig och ha övat dig att använda den. Larma Du själv eller andra kanske lyckas släcka branden. Larma annars omedelbart brandkåren. Brand inom en bensinstation är alltid ett katastrofhot. En viktig del är att alltid rapportera brandtillbud till räddningstjänsten. Även om den inte behöver ingripa. Släcka En mindre brand kan du oftast släcka själv. Om du upptäcker den i tid. Om du har lärt dig i förväg. För att släcka mindre bränder ska det finnas handbrandsläckare eller skum tillgängliga. Du ska ha övat dig att använda dessa. 8

9 Tre sätt att släcka För att brand skall uppstå krävs inte bara brännbart ämne. Det behövs också tändkälla och syre. Det räcker med att du tar bort en av de tre delarna för att branden ska slockna. Kvävning Du kan släcka genom att hindra lufttillförseln. Då får elden inget syre. Slocknar genom kvävning. Kvävning är det bästa sättet att släcka brand i petroleumprodukter. Du använder en pulversläckare, som du riktar direkt mot eldhärden. Men du måste träffa rätt i första försöket. Pulvret tar slut inom sekunder. Du kan också kväva eld med en filt, en rock eller liknande. Det är ett bra sätt att släcka eld i kläder. Speciellt om den som råkat illa ut samtidigt rullar sig på marken eller golvet. Rikta aldrig en pulversläckare mot människor. Lämpning Den tredje släckningsmetoden är lämpning. Det betyder, att du tar bort brännbara ämnen, t ex genom att stänga av gas- och bränsleledningar. Den metoden kan du med fördel använda för att förhindra fortsatt spridning av branden. Tre sätt att släcka. Tre sätt att hindra ett tillbud att bli en katastrof. Ta vara på chansen att öva dig. Kylning Alla brännbara ämnen kräver värme för att kunna brinna. Du kan alltså släcka genom att kyla branden. Du kan också hindra brand att sprida sig, om du kyler ner brännbara ämnen, som ännu ej börjat brinna. Du kyler en brand enklast med vatten. Bra mot brand i trä, papper, tyg och andra fasta ämnen. Bra också mot brand i gasolanläggningar. Men tänk då på att kyla gasbehållaren i första hand. Men vatten leder elektricitet. Får aldrig användas i närheten av strömförande kontakter och apparater. Vid brand ska du alltid slå av huvudströmbrytarna. Mot brand i olja och andra lättare vätskor kan du inte heller använda vatten. En vattenstråle mot flytande eldhärd bara flyttar den och sprider branden ytterligare. På stationen ska finnas brandsläckare med pulver eller skum 9

10 10

11 Säkerhet på stationsplan På stationsplan. Ständigt nya kunder. Som vill bli betjänade. Som betjänar sig själva. Människor, fordon och petroleumprodukter. Höga krav på säkerhet. På en stationsplan händer så mycket. Kan så mycket hända. Du har del i ansvaret för säkerheten. Dina kunders säkerhet, dina arbetskamraters och din egen. Bra regler för säkerhets skull 1. Bensin eller annat drivmedel som rinner genom ett munstycke kan ge upphov till s k statisk elektricitet. Risk för gnistbildning. Påfyllningsmunstycket ska alltid hållas i kontakt med fordonets tanköppning. 2. Drivmedlet från pumparna får bara fyllas i godkända småemballage. Se upp med förbjudna kärl och trattar av plast. 3. Om det blir spill vid påfyllning av drivmedel och olja finns en risk för brand- och halkolyckor. För att undvika miljöskador måste ett spill saneras så snart som möjligt. Hjälp till att hålla stationsplan ren och snygg. Fri från spill och skräp. Sanda vintertid. 4. Öppen eld får naturligtvis icke förekomma på stationsplan. Det finns t o m föreskrivet i lag. Du är skyldig att se till att kunderna inte röker eller använder eld av något slag inom förbudsområdet. Förbudsområdet är området runt cisterner, pumpar, avluftning från cisterner, påfyllning till cisterner, pejlöppningar och lokaler där brandfarlig gas eller vätska förvaras. 5. På en stationsplan är det ofta livlig trafik. Du kan hjälpa till så att den blir riskfri. Det ska finnas tydliga markeringar om hur man ska köra och var man kan parkera. En eventuell utebutik lokaliseras så att inte framkomligheten eller sikten försämras. Om det blir spill vid en påfyllning av drivmedel och olja så finns en risk för brand- och halkolyckor. För att undvika miljöskador måste ett spill saneras så snart som möjligt. Lämpligt saneringsmedel finns på stationen. Använt material måste behandlas som farligt avfall och skickas bort för destruktion. 11

12 Din personliga säkerhet Din personliga säkerhet är lika viktig som någon annans. Det är därför du måste hålla dig till reglerna. Det är därför du måste känna till riskerna. Så att du kan undvika olyckor och skador. Här följer några tips för din personliga säkerhet. 1. Bensin innehåller hälsofarliga komponenter och är giftig. Bensin får aldrig användas för rengöring av händer och kläder eller golv. 2. Oljor och smörjfett är inte giftiga. Men täpper till porerna. Huden kan inte andas. Tvätta dig noga efter arbete med olja och använd skyddskräm. 3. Spillolja, t ex använd motorolja, är giftig och farligt avfall som ska transporteras av godkänd transportör och lämnas till godkänd mottagare. 4. Batterier innehåller syra. Kan fräta sönder hud och kläder. Använv batteribärare och var försiktig. 5. I kemrum till tvättmaskinen hanteras ofta många olika kemikalier som kan vara starkt frätande. Använd föreskriven skyddsutrustning. 6. Var rädd om dina ögon. I många arbeten behöver du skyddsglasögon. Med skyddsglasögon har du chans att se längre. En ögondusch ska finnas på lämplig plats och du ska veta var förbandsmaterial finns. Om tillbehör Som du vet har bensinstationer en ganska omfattande försäljning av biltillbehör och andra varor. Du bör känna till att för en del av dessa gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Gasol är ett exempel på en sådan vara. Det är en ren petroleumprodukt och tillhör gruppen brandfarliga varor. Ett annat exempel är den rika floran av aerosolbehållare med startgas, defroster, låsspray, spolarvätska, k-sprit osv. Dessa förpackningar är också brand- och explosionsfarliga. Du gör alltså säkrast i att se upp även med tillbehören. För alla produkter som har varningsmärkning i form av flamma, andreaskors etc ska det alltid finnas ett informationsblad. Där anges hur produkten ska hanteras och hur man skyddar sig. 12

13 Lagar och förordningar För säkerheten på din arbetsplats gäller lagar, förordningar och olika myndigheters föreskrifter. Arbetsmiljölagen är ett exempel. För att förtydliga den ger Arbetarskyddsstyrelsen ut särskilda föreskrifter, t ex om skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten. I lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor finner du bestämmelser om hantering, ex vis förvaring, transport och försäljning av bl a drivmedel och andra petroleumprodukter. För räddningstjänsten gäller Räddningstjänstlagen som för tillfället genomgår en reformering och blir Lagen om skydd mot olyckor och de föreskrifter som Statens Räddningsverk och f d Sprängämnesinspektionen ger ut. Miljöbalken innehåller naturligtvis också viktiga säkerhetsbestämmelser för bensinstationer. Före detta Sprängämnesinspektionen, numera Statens Räddningsverk, ger ut föreskrifter om konstruktion och kontroll av utrustningen på stationen. SÄIs allmänna råd 1997:8 Bensinstationer behandlar speciellt hur stationer ska byggas, utrustas, kontrolleras och drivas för att minimera risken för olyckor genom brand. Farosymboler Mycket giftig/giftig Explosivt Extremt/Mycket brandfarlig Hälsoskadlig/Irriterande Frätande Miljöfarlig 13

14 Första hjälpen vid olycksfall Säkerhet är att vara beredd på det oväntade. Olyckan är ett ögonblicksverk och oförutsedd. Men är du beredd och har lite kunskap kan du hjälpa den som drabbats, minska skador och lidande och kanske rädda liv. En tumregel när olyckan är framme: Överblicka Varna Första hjälpen LABC Larma När man väl är i säkerhet så jobbar man enligt LABC-principen: L LIVSFARLIGT LÄGE T ex bensin, explosion, brandrisk (eld), rasrisk Släck eventuell brand Sätt personerna i säkerhet Larma A ANDNING Kontrollera medvetande Skapa fri luftväg Kontrollera andningen Om ingen andning Ge mun till mun-andning B BLÖDNING Håll den skadade kroppsdelen högt Tryck ihop sårkanterna Lägg på tryckförband C CHOCK/CIRKULATIONSSVIKT Stoppa blödningar Planläge med benen högt Lägg filtar eller kläder över och under den skadade Inge lugn och var varsam GE ALDRIG MAT ELLER DRYCK TILL SKADADE PERSONER!!! FORTSÄTT ATT OBSERVERA TILLSTÅN- DET PÅ DE SKADADE, DET KAN FÖR- ÄNDRAS!!! BRÄNNSKADOR AKUTSKEDE Kyl skadan med tempererat vatten (ca 20 grader, ej iskallt) i ca 10 minuter Lossa ej fastbrända kläder Försök att värma ej skadade kroppsdelar Ge ej dryck Var uppmärksam på att chock kan uppträda. Vid syra på husen och ögonen skölj med mycket vatten i ca minuter. 14

15 EPILEPSI KRAMPANFALL Förhindra att personen skadar sig mer, t ex ligger och slår huvudet mot marken under krampanfallet. Håll försiktigt i huvudet. Lossa åtsittande kläder runt halsen och ex livrem Stoppa EJ något i munnen Efter krampanfallet, ha ett lugnt och vänligt bemötande, personen är ofta förvirrad och orolig DIABETES LÅGT BLODSOCKER Symtom: Blek, irriterad, kallsvettig, förvirrad Är personen vaken, fråga om vederbörande har diabetes Ge socker, godisk, läsk Om personen blir medvetslös fria luftvägar larma ambulans ASTMA AKUTA ANDNINGSBESVÄR Symtom: Svårt att andas in och ut, pipande eller väsande andningsljud. Låt personen sitta upp framåtlutad frisk luft är oftast bra Om personen har medicin, hjälp honom att ta den Om ingen förbättring larma ambulans BRÖSTSMÄRTOR Symtom: Ont i bröstet, ryggen och armarna, blek, kallsvettig, orolig, eventuell andnöd Låt personen sitta upp Personen ska EJ anstränga sig Lätta på åtsittande kläder Larma ambulans Du lär så länge du lever Skydd och säkerhet är att tänka efter före. Ju mer du vet om riskerna, desto säkrare kan du handla. Säkerheten beror på dina kunskaper, dina erfarenheter och ditt goda omdöme. Den här lilla handboken täcker inte på långa vägar alla problem och situationer som kan uppstå. Du måste själv se till, att du lär dig mer. Vissa saker måste du träna praktiskt för att bli riktigt säker. Brandsläckning t ex och första hjälpen vid olycksfall. Kunskaper och övning i säkerhet kan du aldrig få för mycket av. Du lär så länge du lever. Det är det enda som är riktigt säkert. Produkten är farlig men rätt hanterat händer ingenting. 15

16 Svenska Petroleum Institutet (SPI) är branschorganisation för oljebolagen i Sverige och har som ändamål att tillvarata och befrämja oljebranschens intressen. SPI arbetar inte med frågor som rör priser eller konkurrensen mellan medlemsföretagen. SPI bildades år 1951 Svenska Petroleum Institutet Nybrogatan 11, Stockholm Telefon: Fax:

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

ANVISNINGAR RÖRANDE REPARATION AV TANKFORDON

ANVISNINGAR RÖRANDE REPARATION AV TANKFORDON ANVISNINGAR RÖRANDE REPARATION AV TANKFORDON Åtgärder som ska vidtas med tankfordon för transport av brandfarlig vätska innan reparation påbörjas Granskad av: Sprängämnesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR Gör hemmet tryggare Tips för rådgivare och utbildare Mänskan har bara ett liv KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR INNEHÅLL Till läsaren...3 1. För en säkrare hem- och närmiljö...6 1.1 Bostaden...6 1.2 Motion och

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer