Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om brandfarliga. varor på. bensinstationer"

Transkript

1 Om brandfarliga varor på bensinstationer 1

2 2

3 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor 3

4 Din säkerhet och andras Det handlar om säkerhet på din arbetsplats. Om trygghet och trivsel. För dig själv och för dem som litar på dig. Det handlar också om att göra ett bra jobb. Du som jobbar säkert får mera gjort. Det säkra sättet är i längden det effektivaste. Säkerhet är att veta vad du gör. Att lära dig mer om det du tror dig kunna. Säkerhet är att tänka först och handla sedan. Det är du som har ansvaret. För ditt arbete, för människor och egendom. Det är du som har ansvaret för din säkerhet och andras. INNEHÅLL 4 Din säkerhet och andras 4 Du jobbar med petroleumprodukter 5 Känner du till riskerna kan du undvika olyckor och skador 6 Om elden är lös 8 Tre sätt att släcka 9 Säkerhet på stationsplan 11 Din personliga säkerhet 12 Om tillbehör 12 Lagar och förordningar 13 Första hjälpen vid olycksfall 14 Du lär så länge du lever 15

5 Du jobbar med petroleumprodukter Din arbetsplats. En arbetsplats som andra med ett väsentligt undantag. Du har att göra med petroleumprodukter. Bensin, nafta, fotogen, dieselolja, smörjoljor och smörjfett är några av de vanligaste petroleumprodukterna. Men det finns hundratals andra, alltifrån gasol och andra gaser till fasta produkter som paraffin och asfalt. Alla petroleumprodukter består av kemiska föreningar av kol och väte. I råoljan, som man pumpar upp ur marken, finns tusentals sådana kolväten. Faktiskt kan kol och väte förena sig på nästan hur många sätt som helst. Petroleumprodukter framställs i raffinaderier. Där hettar man först upp råoljan till ca 350º. Den övergår då nästan helt i ångform och leds in i ett destillationstorn. Efterhand som petroleumångorna kyls ned kondenserar kolvätena och kan tas tillvara var för sig. Tornet är med bottnar avdelat i våningar för de olika produkter man vill utvinna. Efter destillation följer den egentliga raffineringen. Det är en vidarebehandling för att slutprodukterna ska få de önskade egenskaperna. Petroleumprodukter har brand-, hälso- och miljöfarliga egenskaper. Produkterna ska därför hanteras på rätt sätt för att inga skador ska uppstå. 5

6 Känner du till riskerna kan du Säkerhet är att undvika faror. Det kan du göra, om du känner riskerna. God produktkännedom är en bra början. Varje bensinstation har en utsedd föreståndare som har utbildning angående brandskydd och brandsläckning. Risk för brand och explosion Petroleumprodukter innehåller stora mängder lagrad energi. Det är därför de är så utmärkta drivmedel. Det är därför de samtidigt är så brandfarliga. Brandfarliga vätskor indelas i olika klasser. Det är vätskans flampunkt som avgör till vilken brandklass den ska räknas. Flampunkten är den lägsta temperatur, då vätskan avger så mycket ånga i luft att gasblandningen kan antändas. För bensin ligger flampunkten mycket lågt, redan vid ca -40ºC. Du kan alltså räkna med att bensin är brand- och explosionsfarlig såväl vid kall väderlek som under heta sommardagar. Du vet väl också, att bensin och oljor är lättare än vatten men tyngre än luft. Ångorna kan alltså lätt rinna ner i servicegropar och tränga in i rörkulvertar och andra lågt liggande utrymmen. Med upptorkning av spill och noggrann vädring undviker du brandfaran. Det är viktigt att inga tändkällor finns i riskområdet, t ex rökning, öppen eld, batteriladdare, svetsning osv. För diesel är flampunkten cirka +55ºC. Den omedelbara brandrisken är därför mindre vid hantering av diesel. Sprängämnesinspektionen har i föreskrift indelat brandfarliga vätskor i fyra klasser, nämligen: Klass 1: Klass 2 a: Klass 2 b: vätskor med en flampunkt lägre än +21ºC vätskor med en flampunkt lika med eller högre än +21ºC men lägre eller lika med +30ºC vätskor med en flampunkt högre än +30ºC men lägre eller lika med +55ºC Klass 3: vätskor med en flampunkt högre än +55º men lägre eller lika med +100ºC Observera att en brandfarlig vara kan ha flera riskklassningar. De vanligaste produkterna har följande flampunkt Gasol -60ºC Motorbensin º Fotogen ca 40ºC Diesel ca 60ºC Eldningsolja ºC Exempel på andra produkter som tillhör brandfarlighetsklass 1 är: K-skydd och koncentrerad spolarvätska. T-gul tillhör brandklass 2 b. 6

7 undvika olyckor och skador Risk för miljöskador En enda liten droppe olja gör en liter vatten odrickbart. Ett fat olja kan täcka en yta som är en kilometer i fyrkant. Olja i naturen kan få allvarliga följder. Olja på en vattenyta sprider sig snabbt. Hindrar syresättningen. Tar död på fiskar och fåglar. Smetar ner stränderna. Olja på marken gör jorden steril och obrukbar. Letar sig lätt ner till grundvattnet och gör det oanvändbart för både människor och djur. Olja i avloppsbrunn utan oljeavskiljare följer med dagvattnet och kan orsaka stora skador. Larma alltid brandkåren om bensin eller olja kommer lös. Mot den här bakgrunden förstår du varför varför det finns så många stränga bestämmelser för hantering av petroleumprodukter. Men känner du till riskerna kan du undvika skadorna. Enligt miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för att åtgärda miljöskador i mark och vatten. Kostnaderna för att sanera en förorenad fastighet kan bli mycket stor, i vissa fall många miljoner. En viktig åtgärd för att minska spill i samband med tankning av bilar är installation av slangbrottsventiler på varje pump. Med anledning av att bensin är lättflyktig avdunstar en del av bensinen ut i luften vid hantering. Detta kan reduceras med slutna system. Motorbensinen innehåller s k aromater (aromatiska kolväten) som t ex bensen, som är ett cancerogent ämne. Högsta tillåtna halt i miljöklass 1-bensin är 1 %. Risker med övriga produkter Eldningsoljor, dieseloljor och fotogener är inte lättflyktiga men även dessa produkter innehåller aromater och fettlösande ämnen. Det är därför viktigt att alltid sköta den personliga hygienen. Kläder som smutsas ned av petroleumprodukter ska bytas och olja eller bensin på huden tvättas bort med tvål och vatten. För att återställa hudfettet bör du använda hudsalva. - Får du motorbränsle, eller olja, på händerna så tvätta direkt med tvål och vatten. Använd hudsalva! - Oljeindränkta trasor eller trassel får du inte stoppa i arbetsklädernas fickor! - Skyddshandskar ska du alltid använda när du hanterar utrustningen. Skyddshandskar ska vara av plast eller annat likvärdigt material och rena invändigt. Se till att handskarna inte blir oljiga invändigt. Hälsorisker Petroleumprodukter består av en mängd olika kolväten som finns i råoljan eller som bildats vid raffineringsprocessen av i råoljan befintliga ämnen. Vissa av dessa produkter är starkt hälsofarliga och några av dem är cancerogena. Det är därför viktigt att du följer de rekommenderade anvisningar som arbetsgivaren eller tillverkaren lämnar på säkerhetsdatabladet. 7

8 Om elden är lös Säkerhet är att vara beredd. Om elden kommer lös, måste du kunna ingripa omedelbart. Veta var brandredskapen finns. Veta vad du ska göra. Då kan du avvärja ett hotande tillbud. Begränska skadeverkningar på människor, egendom och miljö. Rädda Ett tillbud kan bli en katastrof. I första hand försöker du självfallet rädda människor från att skadas. Du varnar alla i närheten. Hjälper till att utrymma byggnader och flytta fordon. Du ska naturligtvis skydda dig själv också. Du ska ha en brandfilt tillgänglig och ha övat dig att använda den. Larma Du själv eller andra kanske lyckas släcka branden. Larma annars omedelbart brandkåren. Brand inom en bensinstation är alltid ett katastrofhot. En viktig del är att alltid rapportera brandtillbud till räddningstjänsten. Även om den inte behöver ingripa. Släcka En mindre brand kan du oftast släcka själv. Om du upptäcker den i tid. Om du har lärt dig i förväg. För att släcka mindre bränder ska det finnas handbrandsläckare eller skum tillgängliga. Du ska ha övat dig att använda dessa. 8

9 Tre sätt att släcka För att brand skall uppstå krävs inte bara brännbart ämne. Det behövs också tändkälla och syre. Det räcker med att du tar bort en av de tre delarna för att branden ska slockna. Kvävning Du kan släcka genom att hindra lufttillförseln. Då får elden inget syre. Slocknar genom kvävning. Kvävning är det bästa sättet att släcka brand i petroleumprodukter. Du använder en pulversläckare, som du riktar direkt mot eldhärden. Men du måste träffa rätt i första försöket. Pulvret tar slut inom sekunder. Du kan också kväva eld med en filt, en rock eller liknande. Det är ett bra sätt att släcka eld i kläder. Speciellt om den som råkat illa ut samtidigt rullar sig på marken eller golvet. Rikta aldrig en pulversläckare mot människor. Lämpning Den tredje släckningsmetoden är lämpning. Det betyder, att du tar bort brännbara ämnen, t ex genom att stänga av gas- och bränsleledningar. Den metoden kan du med fördel använda för att förhindra fortsatt spridning av branden. Tre sätt att släcka. Tre sätt att hindra ett tillbud att bli en katastrof. Ta vara på chansen att öva dig. Kylning Alla brännbara ämnen kräver värme för att kunna brinna. Du kan alltså släcka genom att kyla branden. Du kan också hindra brand att sprida sig, om du kyler ner brännbara ämnen, som ännu ej börjat brinna. Du kyler en brand enklast med vatten. Bra mot brand i trä, papper, tyg och andra fasta ämnen. Bra också mot brand i gasolanläggningar. Men tänk då på att kyla gasbehållaren i första hand. Men vatten leder elektricitet. Får aldrig användas i närheten av strömförande kontakter och apparater. Vid brand ska du alltid slå av huvudströmbrytarna. Mot brand i olja och andra lättare vätskor kan du inte heller använda vatten. En vattenstråle mot flytande eldhärd bara flyttar den och sprider branden ytterligare. På stationen ska finnas brandsläckare med pulver eller skum 9

10 10

11 Säkerhet på stationsplan På stationsplan. Ständigt nya kunder. Som vill bli betjänade. Som betjänar sig själva. Människor, fordon och petroleumprodukter. Höga krav på säkerhet. På en stationsplan händer så mycket. Kan så mycket hända. Du har del i ansvaret för säkerheten. Dina kunders säkerhet, dina arbetskamraters och din egen. Bra regler för säkerhets skull 1. Bensin eller annat drivmedel som rinner genom ett munstycke kan ge upphov till s k statisk elektricitet. Risk för gnistbildning. Påfyllningsmunstycket ska alltid hållas i kontakt med fordonets tanköppning. 2. Drivmedlet från pumparna får bara fyllas i godkända småemballage. Se upp med förbjudna kärl och trattar av plast. 3. Om det blir spill vid påfyllning av drivmedel och olja finns en risk för brand- och halkolyckor. För att undvika miljöskador måste ett spill saneras så snart som möjligt. Hjälp till att hålla stationsplan ren och snygg. Fri från spill och skräp. Sanda vintertid. 4. Öppen eld får naturligtvis icke förekomma på stationsplan. Det finns t o m föreskrivet i lag. Du är skyldig att se till att kunderna inte röker eller använder eld av något slag inom förbudsområdet. Förbudsområdet är området runt cisterner, pumpar, avluftning från cisterner, påfyllning till cisterner, pejlöppningar och lokaler där brandfarlig gas eller vätska förvaras. 5. På en stationsplan är det ofta livlig trafik. Du kan hjälpa till så att den blir riskfri. Det ska finnas tydliga markeringar om hur man ska köra och var man kan parkera. En eventuell utebutik lokaliseras så att inte framkomligheten eller sikten försämras. Om det blir spill vid en påfyllning av drivmedel och olja så finns en risk för brand- och halkolyckor. För att undvika miljöskador måste ett spill saneras så snart som möjligt. Lämpligt saneringsmedel finns på stationen. Använt material måste behandlas som farligt avfall och skickas bort för destruktion. 11

12 Din personliga säkerhet Din personliga säkerhet är lika viktig som någon annans. Det är därför du måste hålla dig till reglerna. Det är därför du måste känna till riskerna. Så att du kan undvika olyckor och skador. Här följer några tips för din personliga säkerhet. 1. Bensin innehåller hälsofarliga komponenter och är giftig. Bensin får aldrig användas för rengöring av händer och kläder eller golv. 2. Oljor och smörjfett är inte giftiga. Men täpper till porerna. Huden kan inte andas. Tvätta dig noga efter arbete med olja och använd skyddskräm. 3. Spillolja, t ex använd motorolja, är giftig och farligt avfall som ska transporteras av godkänd transportör och lämnas till godkänd mottagare. 4. Batterier innehåller syra. Kan fräta sönder hud och kläder. Använv batteribärare och var försiktig. 5. I kemrum till tvättmaskinen hanteras ofta många olika kemikalier som kan vara starkt frätande. Använd föreskriven skyddsutrustning. 6. Var rädd om dina ögon. I många arbeten behöver du skyddsglasögon. Med skyddsglasögon har du chans att se längre. En ögondusch ska finnas på lämplig plats och du ska veta var förbandsmaterial finns. Om tillbehör Som du vet har bensinstationer en ganska omfattande försäljning av biltillbehör och andra varor. Du bör känna till att för en del av dessa gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Gasol är ett exempel på en sådan vara. Det är en ren petroleumprodukt och tillhör gruppen brandfarliga varor. Ett annat exempel är den rika floran av aerosolbehållare med startgas, defroster, låsspray, spolarvätska, k-sprit osv. Dessa förpackningar är också brand- och explosionsfarliga. Du gör alltså säkrast i att se upp även med tillbehören. För alla produkter som har varningsmärkning i form av flamma, andreaskors etc ska det alltid finnas ett informationsblad. Där anges hur produkten ska hanteras och hur man skyddar sig. 12

13 Lagar och förordningar För säkerheten på din arbetsplats gäller lagar, förordningar och olika myndigheters föreskrifter. Arbetsmiljölagen är ett exempel. För att förtydliga den ger Arbetarskyddsstyrelsen ut särskilda föreskrifter, t ex om skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten. I lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor finner du bestämmelser om hantering, ex vis förvaring, transport och försäljning av bl a drivmedel och andra petroleumprodukter. För räddningstjänsten gäller Räddningstjänstlagen som för tillfället genomgår en reformering och blir Lagen om skydd mot olyckor och de föreskrifter som Statens Räddningsverk och f d Sprängämnesinspektionen ger ut. Miljöbalken innehåller naturligtvis också viktiga säkerhetsbestämmelser för bensinstationer. Före detta Sprängämnesinspektionen, numera Statens Räddningsverk, ger ut föreskrifter om konstruktion och kontroll av utrustningen på stationen. SÄIs allmänna råd 1997:8 Bensinstationer behandlar speciellt hur stationer ska byggas, utrustas, kontrolleras och drivas för att minimera risken för olyckor genom brand. Farosymboler Mycket giftig/giftig Explosivt Extremt/Mycket brandfarlig Hälsoskadlig/Irriterande Frätande Miljöfarlig 13

14 Första hjälpen vid olycksfall Säkerhet är att vara beredd på det oväntade. Olyckan är ett ögonblicksverk och oförutsedd. Men är du beredd och har lite kunskap kan du hjälpa den som drabbats, minska skador och lidande och kanske rädda liv. En tumregel när olyckan är framme: Överblicka Varna Första hjälpen LABC Larma När man väl är i säkerhet så jobbar man enligt LABC-principen: L LIVSFARLIGT LÄGE T ex bensin, explosion, brandrisk (eld), rasrisk Släck eventuell brand Sätt personerna i säkerhet Larma A ANDNING Kontrollera medvetande Skapa fri luftväg Kontrollera andningen Om ingen andning Ge mun till mun-andning B BLÖDNING Håll den skadade kroppsdelen högt Tryck ihop sårkanterna Lägg på tryckförband C CHOCK/CIRKULATIONSSVIKT Stoppa blödningar Planläge med benen högt Lägg filtar eller kläder över och under den skadade Inge lugn och var varsam GE ALDRIG MAT ELLER DRYCK TILL SKADADE PERSONER!!! FORTSÄTT ATT OBSERVERA TILLSTÅN- DET PÅ DE SKADADE, DET KAN FÖR- ÄNDRAS!!! BRÄNNSKADOR AKUTSKEDE Kyl skadan med tempererat vatten (ca 20 grader, ej iskallt) i ca 10 minuter Lossa ej fastbrända kläder Försök att värma ej skadade kroppsdelar Ge ej dryck Var uppmärksam på att chock kan uppträda. Vid syra på husen och ögonen skölj med mycket vatten i ca minuter. 14

15 EPILEPSI KRAMPANFALL Förhindra att personen skadar sig mer, t ex ligger och slår huvudet mot marken under krampanfallet. Håll försiktigt i huvudet. Lossa åtsittande kläder runt halsen och ex livrem Stoppa EJ något i munnen Efter krampanfallet, ha ett lugnt och vänligt bemötande, personen är ofta förvirrad och orolig DIABETES LÅGT BLODSOCKER Symtom: Blek, irriterad, kallsvettig, förvirrad Är personen vaken, fråga om vederbörande har diabetes Ge socker, godisk, läsk Om personen blir medvetslös fria luftvägar larma ambulans ASTMA AKUTA ANDNINGSBESVÄR Symtom: Svårt att andas in och ut, pipande eller väsande andningsljud. Låt personen sitta upp framåtlutad frisk luft är oftast bra Om personen har medicin, hjälp honom att ta den Om ingen förbättring larma ambulans BRÖSTSMÄRTOR Symtom: Ont i bröstet, ryggen och armarna, blek, kallsvettig, orolig, eventuell andnöd Låt personen sitta upp Personen ska EJ anstränga sig Lätta på åtsittande kläder Larma ambulans Du lär så länge du lever Skydd och säkerhet är att tänka efter före. Ju mer du vet om riskerna, desto säkrare kan du handla. Säkerheten beror på dina kunskaper, dina erfarenheter och ditt goda omdöme. Den här lilla handboken täcker inte på långa vägar alla problem och situationer som kan uppstå. Du måste själv se till, att du lär dig mer. Vissa saker måste du träna praktiskt för att bli riktigt säker. Brandsläckning t ex och första hjälpen vid olycksfall. Kunskaper och övning i säkerhet kan du aldrig få för mycket av. Du lär så länge du lever. Det är det enda som är riktigt säkert. Produkten är farlig men rätt hanterat händer ingenting. 15

16 Svenska Petroleum Institutet (SPI) är branschorganisation för oljebolagen i Sverige och har som ändamål att tillvarata och befrämja oljebranschens intressen. SPI arbetar inte med frågor som rör priser eller konkurrensen mellan medlemsföretagen. SPI bildades år 1951 Svenska Petroleum Institutet Nybrogatan 11, Stockholm Telefon: Fax:

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Brandavskiljande displayskåp serie SGS Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2. Skapa med färg och ljus

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-11-25 Innehåll: Innehåll:... 2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan... 3

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00

Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00 Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00 Lagar och bestämmelser Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker i AFS 2000:0404 Kemicentrums säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar 1 / 6 1. Identifiering av kemikalien, dess tillverkare, importör eller annan handelsidkare Handelsnamn: Beredningens användningsändamål: Tillverkare: Merikemiitti Sprängämne för stenbrottsarbete. OY FORCIT

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Matrix (alla varianter) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljölagen Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur (2 kap.) arbetsgivare och arbetstagare samverka om de åtgärder som behöver vidtas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Bodyguard Självförsvarsspray Artikelnummer 7 310 561 000 009, 7 310 562 000 008 Leverantör Bodyguard Säkerhetsprodukter Gothenburg AB

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr:

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr: SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 AVSNITT 1 1.1 Produktbeteckning. Trikem Tvättsprit 70% 1.2 Relevant identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån. Rengöring och desinfektion

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03

Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03 Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03 Lagar och bestämmelser Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2011_19.aspx

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Lars Kjellberg, (lars.kjellberg@introteknik.se) Vid olycksfall telefonnummer: 112 (Begär Giftinformationscentralen)

Lars Kjellberg, (lars.kjellberg@introteknik.se) Vid olycksfall telefonnummer: 112 (Begär Giftinformationscentralen) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn ISOTROL GRUND Linoljealkydfärg, opigmenterad Användningsområde: Rostskyddsgrundfärg. Leverantör Företagsnamn Introteknik AB

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HABiol LG Collection AB 1(8) POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Utgivningsdatum 2015-11-17 NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Företagsnamn Adress Rutnummer/Koordinater Telefonnummer Ägare/Ansvarig Kontaktperson vid olycka Övrig information Varuinformationsblad för de kemiska

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN, Tfn: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN, Tfn: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Grunda Aceton Artikelnummer: 1 liter: 4741-00518 5 liter: 4741-00559 Användning: Leverantör: Tillverkare: Lösnings- och

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Nödtelefonnummer: 112 (i icke akuta situationer är numret till Giftinformationscentralen )

Nödtelefonnummer: 112 (i icke akuta situationer är numret till Giftinformationscentralen ) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn: Number 1 Kylarglykol Standard Användningsområden: Frost och korrosionsskydd för bensin- och dieselmotorer. Artikelnummer: 160200,160203,160205,160210

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012 Säkerhet på laboratorium Jerker Mårtensson 2012 Ha koll!! Risker: Skärskador Brännskador Frätskador Förgiftning Elektriska skador Chock Eldsvåda Alla tillbud, även triviala, anmäls till handledaren! Hur

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Utto 170 LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR

FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR WWW.ALPHRAMEDIC.SE BRÄNNSKADOR I SVERIGE 20.000 till sjukvården per år 400 till specialklinik (2%) SEK 15.000 40.000 för plats på specialklinik / dygn I snitt är läkningstiden

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget Produktnamn Signalhorn Artikelnummer 16812 Användningsområde Påkalla hjälp i nödsituation, sjösäkerhet Revisionsdatum 2009-02-06 Distributör Företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lacknafta, nafta (petroleum), väteavsvavlad tung NÖDTELEFON:

Säkerhetsdatablad. Lacknafta, nafta (petroleum), väteavsvavlad tung NÖDTELEFON: Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020118 Omarbetad: 101122 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 437972-3 Utarbetad den: 01-03-2011/ USAB Produktanvändning: Pigmenterad specialolja till träbehandling av möbler och liknande, utomhus.

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Nickel Hi Temp

SÄKERHETSDATABLAD. Nickel Hi Temp SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Nickel Hi Temp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se Vid olycksfall ring 112

Läs mer