Ju 2012:16/2013/98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-19 Ju 2012:16/2013/98"

Transkript

1

2 Bilaga Ju 2012:16/2013/98 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Indelning av Polismyndighetens region syd Beslut Polisregion syd ska delas in i 5 polisområden och 21 lokalpolisområden. I tabellen nedan redovisas de lokalpolisområden och kommuner som ingår i polisområdena. Polisområde nordost Kommun Polisområde mitt Kommun Polisområde nordväst Kommun Polisområde söder Kommun

3 2 Polisområde Malmö (delas in i befintliga närpolisområden exklusive Burlövs kommun) Kommun Den beslutade geografiska indelningen i polisområden och lokalpolisområden träder i kraft vid den tidpunkt den tillträdande rikspolischefen bedömer det som lämpligt. För att förbereda förändringen ska fem polisområdeschefer tillsättas enligt den beslutade indelningen. Tillsättningarna görs hösten Beredning av beslutet Underlag har tagits fram av en utredningsgrupp som letts av förändringskansliet i polisregion syd. Representanter från arbetstagarorganisationerna samt ett huvudskyddsombud har ingått i gruppen. Arbetsgruppen har berett underlaget med Åklagarmyndigheten Kriminalvården, Region Skåne samt berörda tingsrätter, länsstyrelser, kommuner och landsting. Kommittén har berett beslutet med tillträdande ledningsgrupp. En riskbedömning har gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (bilaga 2) och beslutet har förhandlats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (bilaga 3). Skälen för beslutet Genom indelningen i fem polisområden och 21 lokalpolisområden uppnås en tillräcklig verksamhetsvolym för att enheterna på ett effektivt sätt ska kunna hanteras de uppgifter de ska ansvara för i nya Polismyndigheten. Bärkraftiga polisområden och lokalpolisområden skapar förutsättningar för en polisverksamhet med högre enhetlighet och flexibilitet. Förändringen från dagens struktur med fyra polismyndigheter, varav Polismyndigheten i Skåne är indelad i fem områden, till sammanlagt fem polisområden för polisregionen frigör resurser. Dessa ska användas till fler poliser. Därmed ökar förutsättningarna för att följa beslutad inriktning om en polis närmare medborgarna.

4 3 Slutligen innebär beslutad geografisk indelning att ledning och styrning blir tydligare och enklare inom polisregionen. Ärendebeskrivning Av den särskilde utredarens inriktningsbeslut den 16 oktober 2013 framgår att tillträdande regionpolischefer ges i uppdrag att ta fram förslag till geografisk underindelning av respektive polisregion. Tillträdande regionpolischef Annika Stenberg har den 30 maj 2014 redovisat en rekommendation till indelning i polisregion syd. Den 4 september 2014 har en komplettering lämnats. Rapporterna har diarienummer Ju 2012:16/2014/98. I underlaget redovisas den verksamhetsanalys som gjorts samt de överväganden som ligger till grund för Annika Stenbergs rekommendation.

5 Rapport Underbilaga 2a Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Förändringskansliet Region Syd Riskanalys ur arbetsmiljösynpunkt

6 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Syfte Kallade och närvarande deltagare Metod och genomförande Identifierade risker Gemensamma risker oberoende av verksamhet IT-stöd Lokaler Otydlig delegation/fördelning av arbetsmiljöuppgifter Felaktig inplacering Arbetsbelastning Kulturkrockar Delaktighet Långa fysiska avstånd Arbetsledning på distans Kompetens/utbildning Verksamhetsspecifika risker avseende den yttre polisverksamhet och ledning av yttre verksamhet Yttre befälsverksamhet Ensamarbete Otrygghet Belastning på Yttre Befäl Rekrytering/kommendering till landsort Verksamhetsspecifika risker avseende inre polisverksamhet, tex brottssamordning och underrättelseverksamhet Samordningssvårigheter Underrättelseverksamhetens ansvarsområden Verksamhetsspecifika risker avseende utredningsverksamhet på polisområdesnivå t ex grova brott, relationsbrott och övriga åklagarledda ärenden Ansvar och effektiv brottssamordning i FU-ledning Förändrad arbetsort... 12

7 5.4.3 Splittring av väl fungerande arbetslag A-lag och B-lag Kontakt med externa aktörer, såsom kommun/barnahus Verksamhetsspecifika risker avseende utredningsjour och arrestverksamhet inkl Inre Befäl Ensamarbete Inre Befäls tillgänglighet Längre transporttider, exempelvis om det blir färre arrester Verksamhetsspecifika risker avseende beslagsenheter Verksamhetsspecifika risker avseende Stöd och service Internt stöd på distans Slutsatser och reflektioner

8 4 1 Inledning Förändringskansliet Region Syd har på uppdrag av tillträdande regionpolischefen Annika Stenberg genomfört en riskbedömning avseende det förslag som är framlagt om framtida reducering av antalet polisområden inom Polisregion Syd. Förslaget innebär en minskning av antalet polisområden från åtta till fem områden. Förslaget baseras på ett grundförslag till indelning i lokalpolisområden vilka också till stor del kommer att förändras i förhållande till dagens närpolisområden. Riskbedömningen har omfattat hur en sådan geografisk organisationsförändring kan komma att påverka medarbetarnas psykiska och fysiska välbefinnande. För att varken göra analysen för generaliserande eller att direkt beröra alla funktioner i en myndighet, har arbetsgruppen valt att utgå från ett antal funktionsgrupper som anses täcka verksamheten i stort eller att funktionerna anses ha särskilt hög relevans i liggande förslag. Arbetsgruppen har i sin riskbedömning utgått från följande funktionsgruppsindelning: Yttre polisverksamhet, inkl. yttre befälsverksamheten Inre polisverksamhet t ex brottssamordning och underrättelseverksamhet Kriminaljourer, arrestverksamhet, inkl. inre befälsverksamhet Utredningsverksamhet PO-nivå (grova brott, relationsbrott, o övriga åklagarledda ärenden) Beslagsenheter Stöd och service Underlag för riskbedömningen utgörs dels av rapporten Underlag till rekommendationer till polisområdesindelning av polisregion Syd som tillträdande regionpolischefen Annika Stenberg överlämnade till Genomförandekommittén i maj 2014, dels de tidigare riskbedömningar som genomförandekommittén genomfört kring verksamhetsövergången. 2 Syfte Inför verksamhetsförändringar ska riskbedömning gällande arbetsmiljön genomföras för att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker och ta fram åtgärder för att eliminera risker samt mildra negativa konsekvenser. Framtagningen av riskerna har utgått från vad som kan orsaka ohälsa främst ur ett psykosocialt perspektiv om framlagt förslag till geografisk indelning genomförs. Riskbedömningen omfattar alltjämt bedömningar på övergripande nivå med hänsyn till att det för närvarande - utöver de beslut som fattats av Genomförandekommittén - inte finns tillgång till något detaljerat organisationsförslag som grundas på fem polisområden (antal medarbetare /grupper för olika verksamheter, stationeringsorter etc.). Arbetet med att utforma en ev. ny detaljorganisation är tänkt att starta så snart rambeslut om antal polisområden har fattats och pågående tillsättning av polisområdeschefer har avslutats.

9 5 3 Kallade och närvarande deltagare Arbetsgruppen bestod av: Mötesledare: Protokollförare: Christel Thall, stabsavdelningen/arbetsmiljöspec. Lars-Göran Plagman, Sydsamverkans kansli Genomförandekommittén: Hans Olsson, Polisförbundet/HSO, Sollentuna Dag 1 Jonas Ekeblad, SEKO, Kristianstad Dag 1 Emma Timmelstad, Stockholm Ej deltagit Erling Staxäng, Polisförbundet, V Götaland Ej deltagit Bo Gustavsson, Nationell samordnare HSO (ST, Saco, Seko) Ej deltagit Huvudskyddsombud Sydsamverkan (region Syd): Anders Nilsson, Skåne Magnus Sköld, Kalmar Maria Fredriksson, Kronoberg Dag 1 Ronny Götesson, Blekinge Regionala representanter för personalorganisationerna: Tomas Stjernfelt, Polisförbundet Petra Stenkula, SACO-S Dag 2 Mathias Nilsson, ST inom Polisen Dag 2 Monica Veberg, Seko Ej deltagit Karna Tillheden, ersättare Seko Dag 2 Förändringskansliet Region Syd: Ulf Ericsson Charlotta Göransson Dag 1 Jan Olofsson Ej deltagit 4 Metod och genomförande Riskbedömningen genomfördes den 20 augusti och 2 september 2014 av en grupp bestående av en arbetsmiljöspecialist, en protokollförare, arbetsgivarrepresentanter, huvudskyddsombud, företrädare för arbetstagarorganisationerna, varav några tidigare genomfört riskbedömningar åt Genomförandekommittéen. Gruppen hade en jämn representation från de fyra polismyndigheterna i Syd. Arbetet med riskbedömningen inleddes med information och förutsättningar av förslag till geografisk indelning för Polisregion Syd. Därefter tog gruppen fram risker i de olika funktionsgrupperna enligt nedan:

10 Sannolikhet 6 Yttre polisverksamhet, inkl. yttre befälsverksamheten Inre polisverksamhet t ex brottssamordning och underrättelseverksamhet Kriminaljourer, arrestverksamhet, inkl. inre befälsverksamhet Utredningsverksamhet PO-nivå (grova brott, relationsbrott, o övriga åklagarledda ärenden) Beslagsverksamhet/beslagsenheter Stöd och service Risker som framkommit för flertalet funktionsgrupper har sammanställs under punkten Gemensamma risker oberoende av verksamhet. Gruppen har i tillämpliga delar i riskbedömningsarbetet utgått från det nationella metodstödet Genomföra Riskbedömning. Det framkom i ett tidigt skede av arbetet svårigheter att värdera riskerna i siffror enligt nedanstående matris: Sannolik Möjlig Mindre sannolik Osannolik Försumbar Lindrig Allvarlig Synnerligen allvarlig Konsekvens Sannolikheten hur trolig är det att händelsen ska inträffa: 1. Osannolik (kan tänkas inträffa, men inga kända fall) 2. Mindre sannolik (har inträffat vid några tillfällen, förekommit i andra verksamheter) 3. Möjlig (har inträffat några gånger) 4. Sannolik (inträffar ganska ofta) Konsekvens hur stor kan konsekvensen bli om händelsen inträffar: 1. Försumbar (visst obehag men ofarlig eller bagatellskada) 2. Lindrig (skada utan eller med kortare sjukskrivning, max 14 dagar) 3. Allvarlig (längre sjukskrivning, max 180 dagar) 4. Synnerligen allvarlig (dödsfall eller livslånga men) Gruppen har därför lagt vikt och tyngdpunkt i riskbedömningen på att belysa och ta fram åtgärder för att förhindra/förebygga i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Gruppen har i samband med åtgärder beaktat pågående projekt och aktiviteter nationellt och regionalt som på olika sätt belyser och tar fram förslag till hur olika verksamheter ska bedrivas och organiseras.

11 7 5 Identifierade risker För att lättare styras in på att tänka i ett brett perspektiv avseende arbetsmiljöriskerna i hela myndighetens verksamhet, gavs gruppen uppgiften att bedöma ett antal verksamhetsområden. Ur dessa områden utkristalliserade sig en ganska stor grupp risker som ansågs vara gemensamma för alla verksamheter. 5.1 Gemensamma risker oberoende av verksamhet IT-stöd IT-stöd som inte är anpassade och fungerande för den aktuella verksamheten, inklusive nya fysiska arbetsplatser, vilket ger ökad stress och ilska och frustration hos medarbetaren. Problem kunde särskilt befaras i samband med övergången till nya system, kanske särskilt där man måste arbeta i dubbla system såsom i exempelvis utredningssystemen DUR och RAR. I ett arbetsmiljöperspektiv kan förändringarna i de personaladministrativa systemen Palasso och Cops innebära större problem. Så snart beslut om ny indelning finns ska samarbete inledas med systemförvaltning så att förändringar kan införas i enlighet med indelning och antal arbetsplatser. Åtgärder bör diskuteras i samband med riskbedömningen för lokaler och fastigheter. Det är viktigt att skapa rutiner för alla system när fel uppstår Lokaler Lokaler och fastigheter som ej anpassade för den bemanning och verksamhet som ska bedrivas, då både placeringar för vissa verksamheter och storleken på verksamheter kommer att ändras på många ställen. Ett annat personal- och verksamhetsproblem är att behovet av ökad tillgänglighet och behörighet till lokaler (exempelvis avrapporteringsrum och arrestlokaler) i andra regioner och polisområden kan antas öka. Redan idag är detta ett problem, förutom tidsaspekten är det även ett säkerhetsproblem i hanteringen av frihetsberövade. Ett mål i nya myndigheten är korta transporttider genom byggandet av en gränslös myndighet. Lokalfrågan är stor och komplex och ska därför omhändertas i en särskild riskbedömning där frågan om IT-stöd också kan kopplas samman. Ett gemensamt och smidigt in- och utpasseringssystem är en viktig faktor Otydlig delegation/fördelning av arbetsmiljöuppgifter Risk att brister i arbetsmiljön inte åtgärdas eller att åtgärder inte kan genomföras om det finns otydlighet om vem som äger beslut/ansvar. Häri ligger också om alla chefer är fullt förberedda och kompetenta för att ta sig an arbetsmiljöansvaret. Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna måste vara klara i samband med tillträde i funktionen och att man som arbetsmiljöansvarig chef har kunskap, resurser, befogenheter och personlig förmåga att axla ansvaret.

12 Felaktig inplacering Risk att inplacering har blivit felaktig och resursbrist uppstår samt att nödvändiga halvtids- och sidouppgifter inte blir utförda. Om endast ett fåtal frivilliga personer vill arbeta i de mindre och glesbygdsbetonade orterna finns risk att ett fullgott arbete inte utföras som också får en återverkan gentemot medborgarna som inte får den service som utlovats. Även samhörighet och gruppdynamik påverkas negativt, förutom en ökad stress och frustration hos medarbetare och chefer. En strategi kan vara att på ett tidigt stadium klargöra i vilken utsträckning man kan utföra det tänkta uppdraget på respektive arbetsplats. Många lokalpolisområden kan troligtvis inte hålla en mycket högre ambitionsnivå i nyläge två än vad man klarar av idag. Man måste tydliggöra både för personal och externa samarbetsparter att det är en långsiktig utveckling som startar 2015, annars blir det missnöje och frustration Arbetsbelastning Risk att beräkningar av personalresurser och tidsåtgång i olika verksamheter och uppdrag inte är tillräckligt analyserade och bygger för mycket på schablonberäkningar och/eller felaktigheter i inplaceringarna. Se även resursbrist punkt Chefer kan få, kanske framför allt i LPO, utökat ansvar både geografiskt och verksamhetsmässigt. Dessutom försvinner många biträdande chefstjänster. Det är viktigt att chefer och medarbetare följer tänkt delegation och de arbetsuppgifter som är prioriterade. En avgörande faktor är att yttre, inre befäl och gruppchefer kopplas till en kompetent och väl avvägd ledning Kulturkrockar Många individer som ska bilda nya arbetsgrupper med medarbetare från andra verksamheter och som dessutom kanske kommer från andra myndigheter eller geografiska områden och där man inte delar organisationskultur. De s.k. mjuka frågorna har en förmåga att leva mycket länge, men lokalt kan även den operativa lednings- och verksamhetskulturen dröja sig kvar. Risken finns även med i regionens handlingsplan inför genomförandet av en Polismyndighet och där man i respektive myndighet redan idag arbetar med frågan. Dock kommer det att behövas ett omfattande teambuildingarbete inför och efter genomförandet. Det gäller att klargöra och ensa rutiner. Högre lojalitet mot fattade beslut samtidigt som att man visar en större öppenhet med att redovisa problem istället för att bara vilja visa goda resultat är andra faktorer av betydelse Delaktighet Risken finns att all personal inte involveras i önskvärd omfattning i de olika besluten inför nyläge två, exempelvis när det gäller organiserandet av

13 områdesgemensamma grupper i polisområdet, såsom underrättelseverksamheten. Ett stort ansvar kommer att vila på polisområdescheferna, som måste vara mycket aktiva och engagera all personal inför förändringarna Långa fysiska avstånd Det finns en uppenbar risk för långa transporttider/sträckor både till och från jobbet som avstånd till olika uppdrag. Särskilt kan detta gälla specialgrupper såsom spanare mot grov brottslighet, då deras primära ansvarsområde blir regionstäckande. Förutom ineffektivitet, ökar risken för trötthet och trafikolyckor. Brist på transportfordon kan skapa frustration och andra problem. Avvägningar måste också kanske göras om man ska långa transportsträckor i samband med ett frihetsberövande kontra de sträckor en utredare måste köra i ett senare skede. Smart planering och smarta beslut av operativa chefer är ett måste. God avvägning av uppdelad och utlokaliserad verksamhet är viktigt, även om styrningen sker centralt i regionen. Förbättrad videouppkopplingsteknik och mötesteknik är vitalt Arbetsledning på distans Det är nästintill omöjligt att uppnå en fullgod arbetsmiljöledning på distans samt att maximal gruppdynamik uppnås. I lagom avvägning med långa fysiska avstånd, bör denna form av ledning undvikas. Vissa grupperingar är dessutom extra svåra, liksom det finns kompetenta och i princip självgående grupper. Däremot kan en chef på distans sällan fånga upp hur enskilda medarbetare mår, vilket är ett generellt problem redan idag. Allra svårast är det på direkt eller på indirekt nivå, vilket i mångt och mycket är de prioriterade nivåerna i den nya myndigheten. En kompetent med rätt personlig profil är helt avgörande för att lyckas med arbetsmiljöledning på distans. Man bör överväga att ha fler arbetsledare i dessa fall. Det måste också klargöras en tydlig ansvarsfördelning mellan linjechefen respektive de chefer som finns lokalt i polishuset Kompetens/utbildning Många inplacerade personer kan antas ha bristande kompetens efter många års av arbete med andra arbetsuppgifter. Det finns inte utrymme för misstag för nyckelkompetenser, såsom inre och yttre befäl. Utbildningsplaner bör skapas på både nationell, regional, lokal och individuell nivå. Rigid styrning av detta rekommenderas, då framför allt avrostningar efter lång frånvaro inte fungerat särskilt bra i nuvarande myndigheter. 9

14 Verksamhetsspecifika risker avseende den yttre polisverksamhet och ledning av yttre verksamhet Utöver de generella riskerna har arbetsgruppen identifierat följande verksamhetsspecifika risker som är kopplade till olika verksamheter som ska bedrivas eller samordnas på polisområdesnivå Yttre befälsverksamhet Yttre befälens roll och ansvar i förhållande till gruppcheferna för BF/IGVgrupperna är oklar och måste förtydligas inför 1 januari Med färre polisområden kan det förutses att yttre befälen kan få en helt ny roll. Även denna måste utredas närmare. Enligt fattade beslut ska det endast finnas ett yttre befäl i tjänst inom varje polisområde. Förändringskansliet har planerat att initiera ett internt uppdrag för att klargöra rollfördelningen mellan dessa arbetsledande funktioner (IU FK Syd 2 b). I uppdraget kommer även att ingå att utreda hur den yttre ledningen ska utövas i en struktur med fem större polisområden. Uppdraget kommer att utföras under hösten Ensamarbete Oro finns för ensamarbete i samband med arbetspassens början och slut. Som enskild polisman tvingas du utgå ensam från en mindre och obemannad station. Funktioner som yttre befäl och hundförare riskerar att öka tiden för ensamarbete eftersom det tyvärr förekommer redan idag. Patrull om minst två poliser ska också utgå från samma station. Ensamarbete får inte planeras i förväg, men situationer kan förstås uppkomma efterhand Otrygghet Beroende på polisområdenas storlek och arbetsbörda, kan det bli svårt att snabbt få förstärkning från yttre befäl eller andra patruller, vilket skapar en otrygghet i arbetssituationen. Utebliven back-up kan få allvarliga konsekvenser i form av skador, frustration p.g.a. uteblivna resultat och möjlighet att göra ett gott arbete. Detta är inget nytt fenomen och det lär förekomma i framtiden också. Förutom arbetet i IU FK Syd 2B, har utformningen av den regionala LCverksamheten, inklusive dess tekniska lösningar, en stor betydelse och den policy man sätter för uppdragsgivning. Även polisområdenas resursplaneringar och riskbedömningar måste beakta detta nogsamt Belastning på Yttre Befäl Arbetsområdets och arbetsbördans storlek är av betydelse för yttre befäls möjligheter att på ett ur arbetsmiljösynpunkt säkert och tillfredsställande sätt

15 kunna utföra sina arbetsuppgifter och arbetsleda övrig personal. Avsaknad av biträdande funktion omöjliggör delegering av ansvar och befogenheter. Man bör avvakta analyser från det pågående arbetet med yttre befälsverksamheten. Myndigheten måste ha en tydlig ordning för hur polisinsatschef och arbetsledande resurser kan sättas in Rekrytering/kommendering till landsort Risk att det blir svårt att rekrytera medarbetare till landsort vilket får till följd att personal kommenderas och som på sikt kan ge oro över vem som ska kommenderas och det finns även ökad risk för oro hos befintlig personal på glesbygdsorten att inte kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Svårigheter för den enskilde att få ihop livspusslet med familj, pendling etc. Lokalfrågorna är också kopplade till detta. HR-avdelningen måste göra bra analys och planering, för främst polisaspiranterna, för att få en bra fördelning genom långsiktigt strategiskt arbete. 5.3 Verksamhetsspecifika risker avseende inre polisverksamhet, tex brottssamordning och underrättelseverksamhet Punkterna avhandlades inte ytterligare då det anses meningslöst innan Förändringskansliets interna uppdrag avseende regionens underrättelseverksamhet och utredningsverksamhet har kommit till några slutsatser och redovisats. Underrättelseverksamheten är i sin tur beroende av hur NOA kommer att utöva sin processledning Samordningssvårigheter Svårigheter att koppla ihop verksamheterna/processerna/flödena mellan LPO och PO. Frågan utreds för närvarande inom IU FK Syd 9a: Underrättelseverksamhetens ansvarsområden Oklarhet råder om den framtida verksamheten Frågan utreds inom IU FK Syd 9b. 5.4 Verksamhetsspecifika risker avseende utredningsverksamhet på polisområdesnivå t ex grova brott, relationsbrott och övriga åklagarledda ärenden Även nedan angivna risker avhandlades inte närmare då det de måste utredas inom pågående Internt uppdrag inom Förändringskansliet Region Syd.

16 Ansvar och effektiv brottssamordning i FU-ledning Frågan utreds i aktivitet 9 a: Förändrad arbetsort Frågan utreds i aktivitet 9a: Splittring av väl fungerande arbetslag Frågan utreds i aktivitet 9a: A-lag och B-lag Frågan utreds i aktivitet 9a: Kontakt med externa aktörer, såsom kommun/barnahus Frågan utreds i aktivitet 9a 1:3 5.5 Verksamhetsspecifika risker avseende utredningsjour och arrestverksamhet inkl Inre Befäl Även här förde gruppen endast begränsade diskussioner då även jourutredningsverksamheten och Inre befälsverksamheten i mycket stor utsträckning kommer att styras av utfallet från arbetet i det pågående utredningsuppdraget avseende regionens utredningsverksamhet (IU 9a:1-3). Någon större förändring förväntas inte ske den 1 januari 2015 men däremot om regionen gör förändringar i polisområdesindelningen. Det kommer även att läggas ett internt uppdrag på tillträdande polisområdeschefer om hur bl a arrestverksamheten ska utformas inom respektive polisområde den i januari Ensamarbete Frågan utreds i aktivitet 9a: Inre Befäls tillgänglighet Frågan utreds i aktivitet 9a: Längre transporttider, exempelvis om det blir färre arrester Frågan utreds i aktivitet 9a: Verksamhetsspecifika risker avseende beslagsenheter Inga verksamhetsspecifika risker framkom. Aktivitet 9a 1-3 utreder och avger förslag angående beslagsverksamheten.

17 Verksamhetsspecifika risker avseende Stöd och service Verksamhetsområdet är i mångt och mycket inte ett problem för regionen och polisområdena. Det återstår att se vilket ansvar som mer konkret ska ligga på regionskansli respektive polisområdeskansli. Oro finns att administrativa uppgifter ska spilla över på polisområdena att hantera. Nationellt pågår arbete med att definiera nivå av stöd och service till regionerna. 5.8 Internt stöd på distans Se ovan. 5.9 Slutsatser och reflektioner Åtgärder för att förebygga och minimiera identifierade risker har dokumenteras i särskild handlingsplan. Det är viktigt att handlingsplanen regelbundet följs upp och vid behov revideras vid regionledningens ledningsmöten. Delar av de åtgärder som framkommit i riskbedömningen kommer att hamna på polisområdeschef att hantera i takt med att förslag i de olika aktiviteterna beslutas. Viktigt att påpeka är att alla förslag ska vara riskbedömda varför det redan i samband med direktiv klart bör framgå att varje aktivitet i de delar det föreslås förändringar ska riskbedömas med hänsyn till eventuella arbetsmiljökonsekvenser. Polisområdesgränser och regiongränser får inte utgöra hinder att bedriva en effektiv och likartad verksamhet sett i ett nationellt perspektiv där medarbetare och chefer har en god arbetsmiljö. Regionledningen måste i särskild ordning säkerställa att såväl de tillförordnade chefer som ska förordnas inför 1 januari 2015 som de ordinarie chefer som ska tillsättas i en ny-läge 2 organisation har erforderlig kompetens för att ta ansvar för det systematiska arbetsmijöarbetet (SAM) Christel Thall Lars-Göran Plagman

18

19

20 P R O T O K O L L S A N T E C K N I N G Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Protokollsanteckning OFR/Ps synpunkter på hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd. Den hemställan som ligger för förhandling baseras på slutrapporten Översyn av geografisk indelning inom Polisregion Syd såväl som riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt och en konsekvensanalys ur verksamhetssynpunkt. Arbetet fram till slutrapporten har skett i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna i Region syd. OFR/P står bakom huvuddragen i slutrapporten såväl som de fem att-satser som hemställs för beslut. OFR/P vill dock särskilt uppmärksamma beslutsfattaren på att en ny geografisk indelning i Polisregion Syd samt de beslut som framgent måste tas till följd av detta måste ses som en långsiktig process. Detta innebär att de förändringar som sker och de beslut som eventuellt behöver tas t.ex. gällande förändringar av organisation och resursfrågor skall ses i detta längre perspektiv. Detta synsätt får till följd att även de mål som sätts upp för den nya regionen och dess verksamhet, med utgångspunkt i de nationella besluten, måste ses i detta perspektiv. Polisregion Syd måste därför ges tid och mandat att efter hand och med långsiktighet forma avsedd verksamhet och organisation. Ytterligare en utgångspunkt för vårt resonemang är att såväl Polisområden som Lokalpolisområden måste vara självbärande i de verksamhetsdelar som de nationella besluten gjort gällande. Detta innebär, enligt oss, att både Polisområden och Lokalpolisområden måste, för att ha den numerär som avses, innefatta en så likvärdig belastning, t.ex. gällande brottslighet, polisiära händelser, befolkning m.m. som möjligt. Vi har belyst de svårigheter som större Polisområden och Lokalpolisområden ger avseende geografiska avstånd såväl som ökade avstånd till arbetsledning, nyckelfunktioner, ändamålsenliga lokaler m.m. Dessa utmaningar måste såväl den nya Polismyndigheten som Polisregion Syd vara ödmjuka inför och hantera i särskild ordning under 2015.

21 2(2) De risker avseende arbetsmiljö såväl som verksamhet som framkommit under arbetets gång har tydligt lyfts fram och dokumenterats. En förutsättning för att OFR/P skall ställa sig positivt till den föreslagna geografiska förändringen är att dessa risker omhändertas korrekt och systematiskt såväl innan som under och efter den aktuella förändringen. Särskilt bör de risker uppmärksammas som avser indelningen i nya gränsöverskridanden polisområden i förhållande till det områdesspecifika uppdraget. Tillsammans med de risker som tillkommer vid bildandet av nya gränsöverskridande lokalpolisområden och deras polisområdestillhörighet är dessa risker av största vikt att hantera. Utöver detta måste de risker som kan uppstå avseende möjligheterna till samverkan med åklagare och kommuner ges särskilt fokus. OFR/P tillstyrker det aktuella förslaget men vill tydliggöra att merparten av arbetet kvarstår i att tillse att organisationen och dess verksamhet följer den geografiska förändringen och omhändertar de arbetsmiljö- och verksamhetsrisker som uppkommer i samband med förändringen. Riskerna måste nogsamt följas upp och åtgärdas under 2015 och Dessa risker bör ges högsta prioritet i organisationen och för att detta skall ske måste ett övergripande ansvar ligga hos Regionchefen och en särskild kontaktyta som inte ligger i linjeverksamheten måste inrättas för dessa frågor. OFR/P Eu Göran Malmborg Ombudsman

Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad 2014-10-31

Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad 2014-10-31 Hemställan 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad Datum 2014-10-31 Diarienr (åberopas) Rekommendation Enligt tidigare lämnat uppdrag har det genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Ansvarig för åtgärd, klart när? Ansvarig för uppföljning, klart när? Bilaga 1 Rapport A295.306/2014 RISKBEDÖMNINGSUNDERLAG RISKBEDÖMNING: Avseende indelning i tre polisområden

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Regional underindelning Region öst

Regional underindelning Region öst Regional underindelning Region öst Delrapport: Polisområden och Lokalpolisområden Torbjörn Johansson Håkan Boberg Ove Callheim Patrik Crafoord Ann-Louise Kämpe Hanna Sjögren Ann-Louise Stenius Martin Ulvenhag

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8)

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) POLISSTYRELSEN PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) Sammanträdesdatum Diarienummer A 126-656/13 2013-02-08 APG 126-657/13 Tid: Kl. 10:00-13:00 Plats: Folkets Hus i Emmaboda Närvarande ledamöter Kronobergs län: Tjänstgörande

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6)

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Bilagor som medföljer denna rapport: 1. Riskanalysmatriser per målgrupp 1 Riskanalys omorganisation av Humanistiska fakulteten 1 Bakgrund Enligt

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 MINNESANTECKNINGAR Datum 2014-06-26 1 (6) Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 Tid: 2014-06-26 kl 10.00-12.00 Plats: Dockplatsen, Malmö Närvarande För arbetsgivaren: Thorbjörn Lindhqvist, ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten i Kalmar län, arresten i Kalmar, den 16 april 2013

Inspektion av Polismyndigheten i Kalmar län, arresten i Kalmar, den 16 april 2013 PROTOKOLL NPM-enheten Dnr 1997-2013 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten i Kalmar län, arresten i Kalmar, den 16 april 2013 Inledning På uppdrag av chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura genomförde

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Psykoterapiinstitutet, Björngårdsgatan 25, 11852 Stockholm, tel.08-57839700 Teamets medlemmar Carina Lodén-Randall, Lise-Lotte Müller Boberg,

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Datum 2016-02-02 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 334-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 Inledning

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Implementering ny organisation riskanalys

Implementering ny organisation riskanalys HÖGSKOLAN I BORÅS RISKANALYS 1 (7) Implementering ny organisation riskanalys Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2015-10-07 Diarienummer 150319 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.Safstrom@lund.se Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Förhållningssätt Sedan

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer