Socialnämnden. Rapport avtals- Uppdragsuppföljning särskilt boende äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Rapport avtals- Uppdragsuppföljning särskilt boende äldre"

Transkript

1 2014 Socialnämnden Rapport avtals- Uppdragsuppföljning

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av uppföljningen... 4 Sammanfattning av resultat... 4 Syfte... 5 Bakgrund, kommunens uppföljningsansvar... 5 Något om kravställningen på utförarna... 5 Utgångspunkt för denna uppföljning... 6 Beskrivning av uppföljningens genomförande... 7 Kort metodbeskrivning av uppföljningen... 7 Berörda verksamheter... 8 Praktiskt genomförande av uppföljningen... 8 Rapportens struktur... 8 Återkoppling till berörda verksamheter Kund Kundens vardag, Ny kund, Medarbetare/Arbetsmiljö Ny medarbetare Kompetensutveckling Systematiskt arbetsmiljöarbete Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Samverkan med läkare och annan hälso- sjukvårdspersonal Fallprevention Vårdhygien Vård i livets slutskede Demens Undernäring Habilitering/ Rehabilitering Mun- och tandhälsovård Systematiskt utvecklingsarbete Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 2(35)

3 Avvikelsehantering Lex Sarah Synpunkter och klagomål Lex Maria Kvalitetsledningssystem Externa utförare Avtalsuppföljning Bilagor verksamhetssammanfattningar Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 3(35)

4 Sammanfattning av uppföljningen Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har i enlighet med kommunallagens bestämmelser följt upp och granskat verksamheterna i fyra särskilda n för. Två av verksamheterna är utförare i kommunens egen regi, Korallens vård och Väsbygårdens vård, och två är externa leverantörer, Attendo Vårdbo samt Stångberga Omsorg AB. en har fokuserat på hur de krav som är ställda i avtal och uppdrag är uppfyllda. Vidare är syftet med uppföljning att stimulera utförare och leverantörer till kvalitetsutveckling och förbättring av vård och omsorg inom särskilda n för. Ett nytt system för systematisk kvalitetsledning är under utveckling inom socialförvaltningen i Vallentuna kommun och denna uppföljning är den första som utförs i enlighet med det nya systemet. Ett antal väsentliga områden har valts ut. Verksamheterna har först besvarat frågor via en webbaserad enkät. Därefter har frågorna följts upp på ett i verksamheten där fördjupad genomgång och närmare beskrivning av rutiner och processer har genomförts. Från socialförvaltningen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska samt en utredare deltagit tillsammans med verksamhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal från det särskilda t. Utvalda skriftliga rutiner begärdes in för granskning och även avidentifierad individuell dokumentation granskades. Sammanfattning av resultat Inom flera av de väsentliga områden som har följts upp framkommer goda exempel på väl fungerande vård och omsorg. Bland annat erbjuder samtliga fyra verksamheter dagliga aktiviteter till de och möjligheter till utevistelse för de som kan och vill. Alla strävar efter att tillmötesgå de enskildas behov genom inflytande och flexibilitet. Samtliga fyra verksamheter arbetar också aktivt med värdegrundsarbete och har värdegrundsledare som ingår i Vallentuna kommuns värdegrundsnätverk. När det gäller medarbetare och arbetsmiljö finns utarbetade rutiner för nyanställd personal och fast anställd personal följs årligen upp med utvecklingssamtal och individuell plan för kompetensutveckling. Alla verksamheter genomför regelbundna personalmöten samt genomför skyddsronder. Det kan dock konstateras att några områden har identifieras för samtliga fyra verksamheter där fokus på kvalitetsutveckling och förbättringar behöver göras. Framförallt framgår brister när det gäller skriftlig dokumentation i de s genomförandeplaner och sociala journaler. I ett flertal av de granskade genomförandeplanerna är informationen bristfällig kring vad som ska utföras hos enskild individ samt hur och när insatserna ska utföras. Vid dokumenterade händelser saknas ofta åtgärd kopplad till händelserna. Avvikelsehantering är ett annat område där alla verksamheter arbetar aktivt i syfte att kvalitetsutveckla och säkra vård och omsorg, men där det råder osäkerhet kring vilka händelser som ska rapporteras som avvikelser. Dessutom brister uppföljningen av avvikelser på flera verksamheter. I flera verksamheter framkom att skriftliga rutiner kring vårdhygien behöver förbättras, samt också att en bättre uppföljning av personalens genomförda utbildning i basala hygienrutiner behöver göras. Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning och granskning har tagits emot väl ute i verksamheterna och samarbetet har präglats av en gemensam ambition till kvalitetsutveckling och förbättring inom vård och omsorg. Vår bedömning är att samtliga fyra verksamheter till största delen uppfyller de krav som ställts i uppdrag och avtal. I de fall där brister har identifierats kommer verksamheterna få ta del av sina respektive rapporter där kommentarer framgår samt förbättringsförslag. Alternativt framgår krav på åtgärder som ska genomföras inom en viss tidsram. Socialförvaltningen kommer därefter att följa upp att åtgärder har vidtagits. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 4(35)

5 Syfte Syftet med uppföljningen är: Att följa upp i vilken utsträckning leverantörer/utförare har uppfyllt de krav som ställts i avtal/uppdrag. Att stimulera leverantörer/utförare att förbättra kvaliten av vården och omsorgen. Att utföra uppföljning i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Bakgrund, kommunens uppföljningsansvar Kommuner och landsting har ansvar att följa upp verksamhet enligt kommunallagen oavsett om den utförs i egenregi eller av enskild utförare. Kommuner och landsting kan enligt 3 kap. 16 i kommunallagen efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse. Kommuner kan upphandla verksamheter genom lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) eller ge bidrag till enskilda verksamheter som enskilda förskolor/skolor. I Kommunallagen (3 kap. 19, 19 a ) framgår vidare: att när en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen respektive landstinget kontrollera och följa upp verksamheten. Lag (2014:573). att man genom avtalet tillförsäkrar sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Lag (2014:573). att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lag (2014:573). I kommunallagen (6 kap. 7 ) ställs också krav på ansvarig nämnd: Att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns. Att den interna kontrollen är tillräcklig. Att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Något om kravställningen på utförarna De förutsättningar som finns för genomförande av verksamheten regleras huvudsakligen i förfrågningsunderlag, lämnat anbud och avtal/uppdragsbeskrivning som tecknats av parterna. I Konkurrensverkets information kring tillämpning av LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) framgår följande. "Det framgår inte uttryckligen av LOV vilka krav som ska finnas i förfrågningsunderlaget, men alla leverantörer måste uppfylla för tjänsten gällande lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning och arbetsrättslagstiftning. Med lagstiftning avses här även myndigheters föreskrifter." Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 5(35)

6 Varje extern utförare inom socialtjänsten har även ett krav på att följa upp den egna verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Utgångspunkt för denna uppföljning Denna uppföljning utgår till största del från de krav som ställts i avtal, förfrågningsunderlag och godkännanden. I avtalen skrivs krav av olika karaktär in som utföraren har att förhålla sig till: Krav kopplade till olika lagar och författningar som exempel. Dokumentationen ska upprättas i enlighet med gällande lagar, författningar och allmänna råd. Krav kopplade till specifika företeelser som exempel. Utföraren är skyldig att använda genomförandewebben i Treserva för att ta emot uppdrag. Krav kopplade till kommunala riktlinjer och policys som exempel. Utföraren ska följa kommunens dokumenthanteringsplan. Vidare följs verksamhet som bedrivs i offentlig regi upp på samma sätt som de externa utförarna för att få en konkurrensneutral uppföljning. För verksamheten i egen regi finns uppdragsbeskrivningar som används som referenspunkt. En problematik i denna typ av uppföljningar är att vi har att förhålla oss till ett antal ingångna avtal/uppdrag med olika innehåll och löptider. Att utforma uppföljningen individuellt utifrån varje gällande avtal är tidsödande och ineffektivt. För att hantera dessa olikheter kommer dock de förbättringsåtgärder vilka återkopplas till respektive utförare värderas utifrån kraven i respektive avtal/uppdrag. Det innebär att värderingen av bör-åtgärder och ska-åtgärder skiljer mellan utförarna. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 6(35)

7 Beskrivning av uppföljningens genomförande I detta avsnitt beskriver vi kort hur uppföljningen genomförts. Denna uppföljning är den första gällande för som genomförs där vi använder det kvalitetsledningssystem som är under utveckling inom socialförvaltningen i Vallentuna. Det innebär att vi ser många områden som kan vidareutvecklas framledes. Kort metodbeskrivning av uppföljningen Nedan finns en översiktsbild som beskriver avtals/uppdragsuppföljningens genomförande. Webbenkät Chefen för respektive verksamhet fick ett antal frågor i en webbenkät vilka besvarades. Dessa frågor kunde besvaras med ja/nej alternativ. Granskning rutiner/processer Samtliga verksamheter ombads sända in rutiner m.m. kring ett antal väsentliga områden. Dessa dokument granskades och värderades av gruppen som arbetat med uppföljningen. Värdering gjordes på en tregradig skala och varje granskning kompletterades med kommentarer från gruppen som granskat rutinerna. Platsbesök Platsbesök genomfördes i fyra av kommunens fem särskilda n inom omsorgen. Då en av verksamheterna (Augustendal) nyligen har bytt utförare kommer uppföljning av detat att ske vid ett senare tillfälle. Vid en medverkade kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt utredare. Vid besöket användes ett formulär med olika frågor som ställdes. Förutom verksamhetschef medverkade någon medarbetare från personalgruppen. Granskning individuell dokumentation I samband med en begärdes kopior på de senaste genomförandeplanerna samt utdrag ur social journal för sex månader tillbaka in gällande tre kunder per verksamhet som valts ut av myndighetsavdelningen. Dokumentation överlämnades till handläggare på myndighetsavdelningen som avidentifierade all dokumentation. Därefter granskades och värderades dokumentationen av utredarna. Åtgärder De åtgärder som presenteras i denna rapport är åtgärder som identifierats som främst berör socialförvaltningen i kommunen. De åtgärder som kommer att beröra varje verksamhet presenteras i respektive enhetsrapport. Vi gör dock i slutet på denna rapport en översiktlig sammanfattning på de Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 7(35)

8 mest frekventa förbättringsområden som vi har identifierat. Denna uppföljning har genomförts av: Terhi Berlin, utredare Marie Blad, MAS Sussi Thaysen, utredare Urban Jonsson, kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter Denna uppföljning berörde följande enheter: Namn Regi Webbenkät Platsbesök Rutingranskning Dokumentations granskning Korallens vård Kommunal X X X X Väsbygården Kommunal X X X X Stångberga Enskild regi X X X X Vårdbo Enskild regi X X X X Augustendal Enskild regi Verksamheten har just bytt utförare därför ej med vid denna uppföljning Praktiskt genomförande av uppföljningen Initialt har varje utförare fått en webbenkät som har besvarats av respektive verksamhetschef eller motsvarande. I samband med detta har denne också överlämnat beskrivningar på hur enhetens rutiner/processer ser ut på ett urval av områden som är väsentliga. Dessa rutiner har granskats och värderats av en grupp utredare samt av MAS. Platsbesök har därefter genomförts i alla särskilda n för förutom Augustendal. Vid et har MAS och utredare medverkat och från utföraren har som regel ansvarig chef medverkat. Vid dessa tillfällen har som regel även en kortare "sittning" genomförts med någon/några av vårdpersonalen som fått svara på några frågor. I samband med et har berörd chef ombetts förbereda en utskrift av den sociala dokumentationen för sex månader tillbaka för de kunder som myndighetsavdelningen valt ut. Denna dokumentation granskades slutligen utifrån ett antal frågeställningar. Rapportens struktur Den struktur som används nedan för redovisning av de olika uppgifter som följts upp styrs av den struktur vi valt att använda i det kvalitetsledningssystem som är under uppbyggnad. Det innebär att utformningen kommer att vara likartad i kommande uppföljningar inom andra delar av socialförvaltningens verksamheter. Nedanstående bild och efterföljande text ger en översiktlig beskrivning på denna struktur: Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 8(35)

9 Vi har valt att dela upp olika delar av verksamheten i 7 områden: Kund, Medarbetare/Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård m.m. Inom varje område finns ett antal identifierade processer, exempel på processer är: "Ny kund", "Kompetensutveckling", "Systematiskt arbetsmiljöarbete" m.m. Varje process är sedan nedbruten i ett antal aktiviteter som beskriver viktiga moment i processen. Alla uppföljningsfrågor är kopplade till en aktivitet i en process och samtliga åtgärder som kommer att delges verksamheterna kommer vara kopplade till en aktivitet i en process. Återkoppling till berörda verksamheter. Varje verksamhet får en rapport motsvarande denna rapport där bara den egna enhetens utfall på de olika uppföljningspunkterna redovisas. För varje kontrollpunkt finns också en kortare kommentar. Till vissa kontrollpunkter har vi även kompletterat med åtgärder som berörd enhet får vid återkopplingen. Dessa åtgärder är av två kategorier: Förbättringsförslag. Åtgärder som ska genomföras och återkopplas. Alla åtgärder har uppgifter om tidpunkt då åtgärderna ska vara genomförda. Ansvarig för att åtgärden blir genomförd är som regel verksamhetschefen. Varje verksamhetschef på de berörda enheterna läggs upp som användare i kvalitetsledningssystemet och kan därefter dokumentera arbetet med åtgärden direkt i systemet. Detta innebär att uppföljningen av åtgärderna sker i realtid i systemet. På alla åtgärder anges verksamhetschefen på enheten som ansvarig och i samma ögonblick som verksamhetschefen görs ansvarig får denne ett mail om att åtgärden finns och ska bearbetas. När tidsfristen för en åtgärd närmar sig slutet får ansvarig en mailpåminnelse om detta. Detta arbetssätt är en ny möjlighet som vi introducerar från och med denna uppföljning. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 9(35)

10 Bilden visar ett exempel på hur respektive verksamhet kommer att se de åtgärder som de ska arbeta med. Kund Förtydligande Under detta område samlar vi processer som rör det vardagliga "kundnära" omvårdnadsarbetet. Här återfinns till exempel arbete med social dokumentation, kundsamverkan, hantering av personliga medel m.m. Vi har valt att dela upp detta i tre huvudprocesser: - Ny kund, vilken beskriver hur ett mottagande av ny kund går till. - Kundens vardag, vilken beskriver det löpande kundarbetet. - Avslut kund, vilken beskriver tillvägagångssättet vid avslut. Kundens vardag, Förtydligande Processen beskriver viktiga komponenter vi arbetar med för att stödet i vardagen till kunden ska bli så bra som möjligt. Merparten av aktiviteterna är något som berörs varje dag. Den avslutande aktiviteten (förnyelse av genomförandeplan) görs dock endast med vissa intervall. Det finns rutin för informationsöverföring mellan personal t.ex. att dessa tar del av information i social journal inför nytt arbetspass. Samtliga verksamheter har rutiner för informationsöverföring i samband med skiftbyte. En av de fyra verksamheterna har en skriftlig rutin för hur detta ska gå till. Det framgår tydligt hos alla verksamheter att personal som påbörjar sitt pass har ett eget ansvar att söka efter information om de, muntligt och/eller genom att titta i skriftlig dokumentation. En av fyra verksamheter uppger osäkerhet hos omvårdnadspersonalen vad för information som ska skrivas och hur det ska dokumenteras i syste- Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 10(35)

11 Erbjuder verksamheten dagligen någon form av gemensamma aktiviteter för kunderna? met. Samtliga verksamheter har dagliga aktiviteter, de flesta regelbundet återkommande varje vecka. Exempel på aktiviteter är bingo, musikstund, målning, andakt och gymnastik. Aktiviteter leds av personal, volontärer eller inhyrda personer. Erbjuder verksamheten individuella aktiviteter efter kundernas behov och/eller önskemål? Tillgodoser verksamheten den enskildes behov av utevistelse? Utföraren har ingående kunskap om och bedriver verksamheten enligt en dokumenterad värdegrund som överensstämmer med Vallentuna kommuns värdegrund samt socialnämndens lokala värdighetsgarantier. Samtliga verksamheter försöker tillgodose de s individuella önskemål på aktiviteter i mån av tid. En av fyra verksamheter uppger sig aktivt arbeta för att personalen ska prioritera tid för detta. Nyinflyttade tillfrågas om intressen i samband med inflyttningssamtal. Vid uttryckliga önskemål skrivs detta in i den s genomförandeplan. Samtliga verksamheter uppger sig erbjuda utevistelse och att det är lättare att tillgodose på sommaren när de kan vistas ute i trädgården och i omgivningen. En av verksamheterna har som rutin att utevistelse ska erbjudas dagligen till de som kan och om den tackar nej ska det dokumenteras. Frågan har besvarats med ja av samtliga verksamheter. Vi kommer inför kommande uppföljningar överväga om denna ska ställas då frågan är mycket generell. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 11(35)

12 Verksamheten följer regelbundet upp efterlevnaden av Vallentuna kommuns värdegrund och värdighetsgarantier vid APT och andra mötesforum. Det finns en tillfredställande rutin vad gäller hanteringen av kundernas nycklar/värdeföremål m.m. Samtliga verksamheter har utbildade värdegrundsledare som ingår i kommunens värdegrundsnätverk. Aktivt arbete med frågor kring värdegrunden har genomförts med all personal under året där bl.a. utbildningsmaterial från Socialstyrelsen i form av filmer och värdegrundskort har använts. Samtliga verksamheter har en tillfredställande rutin med nyckelkvittens till den s lägenhet. Finns det en rutin för säker hantering av kundens privata medel? Beskriv hur enheten praktiskt arbetar för att ge största möjliga inflytande/flexibilitet för den enskilde. Samtliga verksamheter har som rutin att förvara den s värdeföremål i ett låst skåp samt föra kassabok över hantering av pengar. Tre av fyra verksamheter har som rutin att tydliggöra vem som ansvarar över värdeföremål, den eller personal, samt att skriftligt dokumentera det. I samtliga verksamheter tar man upp frågan om intressen och önskemål i samband med nyinflyttning. Det görs med den enskilde själv och om så önskas även med närstående. En av fyra verksamheter uppger att de aktivt ber om en skriftlig levnadsberättelse i syfte att lära känna den enskilde men respekterar om det blir ett nej. Intressen och önskemål dokumenteras i genomförandeplanen, vilken ska uppdateras regelbundet samt vid behov. Två av fyra verksamheter uppger sig ha återkommande gemensamma möten med de där alla är med och Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 12(35)

13 rutiner Granskning och bedömning av rutiner och processer för arbete med värdegrund inom verksamheten. SÄBO Verksamheten följer gällande avtal kring arkivering. beslutar om exempelvis olika måltidsteman och aktiviter m.m. Samtliga verksamheter uppger att de tillfrågas vad som önskas till kvällsmål. Alla granskade verksamheter arbetar utifrån den nationella värdegrunden. Kommunens egna verksamheter arbetar utöver detta även utifrån Vallentuna kommuns värdegrund. Hos en av de externa verksamheterna arbetar man utöver den nationella värdegrunden även med företagets egna värderingar och man har värderingscoacher. Hos den andra externa verksamheten planerar man att komplementera de nationella värdighetsgarantierna med egna specifika garantier. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt under 2014 med att gallra och överlämna samtliga avslutade akter till kommunen enligt gällande rutin. Det finns en lokal rutin för dokumentation när datasystemet inte fungerar. Två av verksamheterna har en lokal rutin för hur dokumentation såsom tillgång till journaler, genomförandeplaner, vårdplaner och kontaktuppgifter till närstående m.m. ska hanteras i händelse av ett planerat eller oplanerat driftstop. Två av verksamheterna saknar skriftlig rutin men arbete med att ta fram en rutin gällande detta har påbörjats. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 13(35)

14 dokumentation dokumentation Personakten förvaras enligt gällande lagstiftning. Dokumentationen i den sociala journalen är kortfattad men innehåller tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter. Dokumentationen är utformad så den ger möjlighet till spårbarhet, vad har hänt? Finns viktig information om det skulle bli en diskussion om något en månad senare? Två av fyra verksamheter uppger att personakt/journalhandlingar förvaras i pärmar i brandsäkra och låsbara skåp. Två verksamheter har delvis dokumentation inlåst i skåp och delvis framme på hylla på sjuksköterskeexpeditionen. En av verksamheterna saknar brandsäkra skåp för dokumentation. Brandsäkra skåp ska införskaffas och dokumentation kommer från och med nu att förvaras inlåst. Alla verksamheter är bra på att skriva kortfattade journaler. En stor del av journalanteckningarna består av information om aktivitet eller besök. I majoriteten av journalerna på de olika verksamheterna går det ibland flera månader emellan anteckningar. Det saknas också ofta åtgärd kopplad till dokumenterade händelser och avvikelser. Med hänsyn till detta är bedömningen att de sociala journalerna generellt inte är tillräckliga och ändamålsenliga. Spårbarheten i de sociala journalerna varierar. Många gånger dokumenteras upptäckter av sår, dåligt mående och värk men uppgift om åtgärd eller resultat av upptäckten saknas ofta. Då det i många av de sociala journalerna ibland saknas journalanteckningar under flera månader är det svårt att följa händelseutvecklingen. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 14(35)

15 dokumentation Den sociala journalen är skriven så att den är fri från personliga omdömen/värderingar från personal. De sociala journalerna är överlag fria från personliga omdömen och värderingar. Det förekommer i några fall men då i form av positiva omdömen om kundens mående. dokumentation Dokumentationen i den sociala journalen är saklig och vilar på objektiv grund. Dokumentationen i de sociala journalerna är överlag saklig och objektiv. Inslag av subjektiva omdömen finns ibland dock inte i negativ bemärkelse. dokumentation Dokumentationen innehåller inte omdömen eller formuleringar som kan upplevas kränkande. Dokumentationen i den sociala journalen innehåller inga kränkande omdömen och formuleringar. dokumentation dokumentation Det finns anteckningar som redogör för inträffade avvikelser i kundens sociala journal. Texten i den sociala journalen är utformad så att den skulle "tåla" att läsas av kunden eller dennes företrädare. Den avvikelsetyp som generellt dokumenteras i verksamheterna är när kund tackat nej till aktivitet. Detta kan vara ett tecken på att verksamheterna saknar kunskap om vilka händelsetyper som bör registreras som avvikelser. Bedömningen är att dokumentationen i de sociala journalerna skulle tåla att läsas av kunden eller dennes företrädare. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 15(35)

16 dokumentation dokumentation Genomförandeplanen är utformad så att nya medarbetare har god hjälp av denna för att förstå hur insatser ska genomföras för att motsvara kundens behov/önskemål på bästa sätt. Uppgift finns om när genomförandeplanen ska följas upp. Hälften av verksamheterna utformar sina genomförandeplaner på ett sätt som ger nya medarbetare en god hjälp i arbetet hos kund och i en av verksamheterna uppfylls detta delvis. Dock ger genomförandeplanerna hos en av verksamheterna mycket bristfällig information till nya medarbetare. En av verksamheterna har uppföljningsdatum i alla de granskade genomförandeplanerna och resterande verksamheter har det endast i en av tre granskade genomförandeplaner. dokumentation Av genomförandeplanen framgår när och hur olika aktiviteter ska genomföras. En av verksamheterna har genomgående genomförandeplaner som både beskriver när och hur olika aktiviteter ska genomföras på ett tydligt sätt. Två av verksamheterna uppfyller detta delvis. Hos en av verksamheterna brister alla de granskade genomförandeplanerna då det inte framgår hur olika aktiviteter ska genomföras på någon av genomförandeplanerna och när bara framgår på en av dem. Ny kund, Förtydligande Denna process beskriver hur vi går tillväga när vi tar emot en ny kund och introducerar denna inom särskilda n för. Processen beskriver de aktiviteter vi gör fram till och med att vi upprättat kundens första genomförandeplan. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 16(35)

17 Utföraren använder sig av genomförandewebben i Treserva för att ta emot uppdrag från samt kommunicera med myndighetsavdelningen. Det finns en utförlig rutin för att ta emot ny kund. Samtliga verksamheter har rutin med checklista som används vid mottagande av ny kund. Planering av insatserna görs tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Det finns en tydlig beskrivning på kontaktpersonens roll och ansvar som är väl känd i verksamheten. Frågan har besvarats med ja av samtliga verksamheter. Vi kommer inför kommande uppföljningar överväga om denna ska ställas då frågan är mycket generell. Vid kontroll av dokumentationen visade det sig att det finns relativt stora brister i delar av dokumentationen. Samtliga verksamheter har en skriftlig rutin med beskrivning av kontaktpersonens uppdrag. Upprättas genomförande plan för samtliga kunder inom 14 dagar från inflytt? Samtliga verksamheter är medvetna om kravet att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar, vilket oftast görs. Ibland är detta dock svårt att åstadkomma om närstående ska vara med då det är svårt att få till en tid som passar alla. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 17(35)

18 Medarbetare/Arbetsmiljö Förtydligande Processer som primärt bedöms vara relaterade till medarbetare och arbetsmiljö. Inom detta området finns även kompetensutveckling. Huvudfokus inom detta område är alltså våra medarbetares förutsättningar för att ge kunderna ett kvalitativt innehåll i verksamheten. Ny medarbetare Förtydligande Processen beskriver hur vi ger varje ny medarbetare en bra introduktion. Här säkerställer vi att varje ny medarbetare får den vägledning och det stöd som behövs för att denne ska finna sig tillrätta och känna sig välkommen. Introduktionen riktas till personal som nyanställs, byter arbete, eller efter en längre tids ledighet återgår i arbete. Nyanställd personal ges en adekvat introduktion. Det finns en checklista och rutiner för lokal introduktion av nyanställda oavsett anställningsform. Skriftlig checklista och rutin för introduktion av nyanställda finns hos samtliga fyra verksamheter. Där ingår bl.a. genomgång av lokala rutiner, dokumentationssystemet samt att gå dubbelpass med van personal m.m. Kompetensutveckling Förtydligande Denna process beskriver hur vi systematiskt arbetar med kompetensutveckling för våra medarbetare. Delar av detta arbete dokumenteras i "vårdkoll" för verksamheter i kommunal regi. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 18(35)

19 Verksamhetschefen uppfylller kompetenskraven i förfrågningsunderlaget gällande utbildning/erfarenhet. Samtliga verksamhetschefer har den formella kompetens som anges i förfrågningsunderlagen. Det finns en kompetensutvecklingsplan för varje månadsanställd medarbetare. Samtliga medarbetare har fått möjlighet till ett utvecklingssamtal det senaste året. Tre av fyra verksamheter har individuell kompetensutvecklingsplan för månadsanställd personal. Hos en verksamhet saknas kompetensutvecklingsplaner. Verksamhetschefen ser över behov av kompetensutveckling och tar upp det i samband med utvecklingssamtal. I tre verksamheter har all personal fått utvecklingssamtal det senaste året. I den fjärde har endast hälften hunnits med på grund av att verksamhetschefen har varit sjukskriven. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetens- och kunskapsutveckling. Frågan har besvarats med ja av samtliga enheter. Det finns möjlighet till handledning om behov uppstår. I alla verksamheter finns olika former för handledning till personalen. Exempel är dokumentstödjare som handleder omvårdnadspersonal kring social dokumentation, demensforum med utbildade Silivasystrar samt sjuksköterskor och sjukgymnaster som handleder omvårdnadspersonal vid behov. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 19(35)

20 Systematiskt arbetsmiljöarbete Förtydligande I denna process beskrivs det övergripande arbetet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har dock valt att beskriva hantering av arbetsskador, risker och tillbud i en särskild process. Det genomförs regelbundna personalmöten, ca 10 ggr/år. Samtliga verksamheter har regelbundna möten med personalen kring hur verksamheten ska bedrivas enligt lagar, riktlinjer och rutiner. Vissa möten innefattar hela personalstyrkan andra avdelningsvis. Verksamheten har under den senaste 12-månaders perioden genomfört en dokumenterad skyddsrond. Samtliga verksamheter arbetar med skyddrsonder på ett sätt som överensstämmer med praxis inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 20(35)

21 Hälso- och sjukvård Förtydligande Inom detta område finns processer som primärt är relaterade till hälso- och sjukvård. Exempel på sådana är läkemedelshantering, fallprevention, vård i livets slutskede m.m. Det är endast på som kommunen har ansvar hälso- sjukvården. I de fall området finns i andra verksamhetsformer beskriver dessa processer arbetsuppgifter utför på delegation av ansvarig från annan huvudman. Det kan också förekomma processer som behöver beaktas av kommunens personal, tex. basala hygienrutiner, fallprevention osv. trots att ansvaret ligger på annan huvudman. Läkemedelshantering Får patienterna sina läkemedel inom rimlig tidsram i förhållande till vad läkare avsett i ordinationen? Är verksamhetens lokala skriftliga rutin för läkemedelshantering känd och tillgänglig för berörd personal? Samtliga verksamheter har rutin för hur omvårdnadspersonalen ska agera för att mediciner ges i rimlig tid. Om en exempelvis önskar sova länge på morgonen kontaktas sjuksköterska för ställningstagande gällande om den ska väckas för medicinintag eller inte. Rutin för läkemedelshantering gås igenom i samband med introduktion av ny personal. Rutinen finns lättillgänglig på sjuksköterskeexpeditionen hos alla verksamheter. Får omvårdnadspersonal fortlöpande kunskap om hur läkemedel kan påverka den enskilde och om risker vid felaktig hantering av läkemedel? Samtliga verksamheter ingick i läkemedelsprojekt 2012 där omvårdnadspersonal var involverad. Ingen gemensam strukturerad fortsättning har skett efter det. En del personal har bytts ut under Utbildning sker däremot hos alla i samband med delegering av läkemedelshantering. Förbättringspotential finns där mer basal information kring vanligt användande läkemedel, symptom att känna igen etc bör tas upp med omvårdnadsper- Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 21(35)

22 Utförs läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkare årligen enligt Socialstyrelsens föreskrifter? sonalen. Samverkan med läkare och annan hälso- sjukvårdspersonal Samtliga enheter uppger att läkemedelsgenomgångar görs enligt förfrågningsunderlagen. Den lokala skriftliga rutinen kring läkarsamverkan, omfattar hur läkare kontaktas dagtid, jourtid och vid dödsfall. Ja, samtliga uppger att skriftlig information finns tillgänglig hur läkare kontaktas dagtid, jourtid och vid dödsfall. Aktuella telefonnummer eller andra sökvägar till tjänstgörande sjuksköterska är tillgänglig för berörd personal. Finns det en lokal skriftlig rutin för hur kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal? Ja, samtliga uppger att skriftlig information finns tillgänglig för personalen med telefonnummer till tjänstgörande sjuksköterska. Två av verksamheterna uppger att telefonnummer till tjänstgörande sjuksköterska finns inprogrammerat i telefon hos omvårdnadspersonalen. Samtliga verksamheter uppger att rutin finns, denna har dock inte granskats. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 22(35)

23 Fallprevention All berörd personal deltar i teamarbete kring fallprevention. Får omvårdnadspersonalen regelbunden utbildning/handledning i fallförebyggande åtgärder? Ja, alla verksamheter har teamträffar där sjukgymnast, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal ingår. Fallavvikelser tas upp för genomgång av händelse, åtgärdsförslag och uppföljning. Samtliga har också återkommande utbildning av sjukgymnast i förflyttningsteknik, förebyggande åtgärder mm. Vårdhygien Utföraren tillämpar basala hygienrutiner enligt gällande föreskrifter, riktlinjer och rutiner, för att förebygga smittspridning. All personal tillämpar basala hygienrutiner i arbetet? Ja, basala hygienrutiner tillämpas i alla verksamheter. Utsedda hygienombud finns och kontroll görs att samtliga medarbetare gör Vårdhygiens webbaserad utbildning i basala hygienrutiner. Egenkontroll görs att rutinen följs av personalen. Vid nyanställning av fast personal eller vikarier går man igenom basala hygien- Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 23(35)

24 rutiner Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i basala hygienrutiner. Granskning och bedömning av rutiner och processer för basala hygienrutiner i verksamheten. SÄBO Använder vårdpersonal alkogel/handsprit i samband med omvårdnad? rutiner. På två av fyra verksamheter har samtlig personal genomgått Vårdhygiens webbutbildning i basala hygienrutiner. De andra två vet om kravet men känner inte till om alla har genomgått utbildningen. Detta kommer att följas upp i början på En av verksamheterna har en tydlig och utförlig skriftlig rutin där det bl.a. framgår vem som är hygienansvarig sjuksköterska och hygienombud. Vårdhygiens instruktioner kring basala hygienrutiner finns bifogat. Två verksamheter har skriftliga rutiner med hänvisning till Vårdhygiens instruktioner. Det saknas dock information om vem/vilka som är hygienansvariga i verksamheten, hur uppföljning sker ute hos personalen etc. En verksamhet saknar skriftlig hygienrutin helt men följer Vårdhygiens instruktioner kring basala hygienrutiner i det praktiska arbestet. En klar förbättringspotential ses hos tre av verksamheterna när det gäller att dokumentera ner lokala hygienrutiner. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 24(35)

25 Används skyddsutrustning vid orent arbete? Vård i livets slutskede Erbjuds kund att delta i brytpunktssamtal/vårdplanering inför vård i livets slut? Frågan har besvarats med ja av samtliga enheter. Vi kommer inför kommande uppföljningar överväga om denna ska ställas då frågan är mycket generell. Registrerar verksamheten i Palliativa registret? Finns lokala skriftliga rutiner för vård i livets slut? Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 25(35)

26 rutiner Beskriv hur rutinen ser ut för vård i livets slutskede. Granskning och bedömning av rutiner och processer vid vård i livets slutskede inom verksamheten. SÄBO På tre av fyra verksamheter genomförs brytpunktssamtal av läkare och sjuksköterska med den enskilde och ev närstående och informationen förs vidare till övrig berörd personal. Man är lyhörd för hur den enskilde och närstående önskar ha det vid vård i livets slutskede. Vid behov tar man in extra personal för att kunna sitta hos den enskilde och vaka in i det sista. Hänsyn tas till närståendes önskemål att delta vid omhändertagande av den avlidne. På en verksamhet upplevs informationsöverföring till omvårdnadspersonal mellan skiftbyten bristfällig. Två av verksamheterna har tydliga lokala rutiner som tar upp de fyra hörnstenarna i de Nationella riktlinjerna för god vård i livets slutskede: symptomlindring, tvärproffessionellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Hos två av verksamheterna finns utrymme till förbättring då inte alla fyra hörnstenarna finns med eller inte är tydligt beskrivna. Demens Finns det alltid omvårdnadspersonal på plats på resp. avdelning inom demenst nattetid? Att svar ej kommit från en verksamhet beror på att personer med demensproblematik inte bor på enheten. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 26(35)

27 Får all berörd personal kompetensutveckling avseende vård av personer med demenssjukdom? Att svar ej kommit från en verksamhet beror på att personer med demensproblematik inte bor på enheten. Beskriv hur de s behov av bemanning på demensavdelningar tillgodoses nattetid. Undernäring På en verksamhet finns två undersköterskor nattetid på fyra avdelningar. På en verksamhet finns en nattpersonal på två avdelningar på varje våningsplan, samt en personal som går emellan och hjälper till. På en verksamhet finns en nattpersonal på varje avdelning som vid behov samarbetar med varandra. Den fjärde verksamheten har inget demens. Är nattfastan acceptabel, högst 11 timmar? Beskriv hur fördelningen av måltider ser ut på enheten. Samtliga uppger att frukosten serveras utifrån de s önskemål men oftast mellan Lunch mellan 12-13, därefter eftermiddagskaffe/the och middag mellan Kvällsmål serveras mer individuellt efter önskemål. Samtliga har kännedom om att nattfasta inte får överstiga 11 timmar. Alla verk- Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 27(35)

28 samheter uppger att nattpersonal ska fråga om vill ha något att äta eller dricka om de vaknar på natten. Habilitering/ Rehabilitering Handleder sjukgymnast/arbetsterapeut omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt? Upprättar sjukgymnast/arbetsterapeut individuell plan för habilitering och rehabilitering vid behov? Beskriv hur enheten arbetar med rehabilitering/habilitering. Samtliga verksamheter har tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Teamträffar genomförs med omvårdnadspersonal för utbildning i lyftteknik, genomgång av fallavikelser mm. Individuella vårdplaner görs av sjukgymnas med träning för de som har potential till förbättring, alternativt att få bibehålla sin funktion. Sjukgymnast och arbetsterapeut handleder övrig personal vid behov. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 28(35)

29 Mun- och tandhälsovård Om munhälsobedömningen är utförd, har berörd personal tillgång till munvårdskortet med råd och anvisningar om vårdtagarens tand- och munhygien? Samtliga verksamheter erbjuder munhälsobedömning årligen till de. På tre av fyra verksamheter har omvårdnadspersonalen tillgång till munvårdskortet och på en får de muntlig information från sjuksköterskan. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 29(35)

30 Systematiskt utvecklingsarbete Förtydligande Detta område innefattar hur vi systematiskt arbetar för att utveckla verksamheten. Inom området finns olika typer av löpande uppföljningar såsom avvikelsehantering. Här samlar vi de processer som uppenbart syftar till att höja kvalitén i verksamheten. Dessa är också kopplade till andra områden såsom kund, arbetsmiljö m.m. Avvikelsehantering Förtydligande Processen beskriver hur vi arbetar med avvikelser inom området hälso- och sjukvård och omsorg. Från processen finns sidoprocesser som är kopplade till avvikelsehanteringen. Dessa är: - Process lex Sarah - Process lex Maria - Process synpunkter och klagomål Utföraren har en dokumenterad rutin för hantering av avvikelser i verksamheten. Samtliga medarbetare vet vad en avvikelse är/vilka händelser som ska registreras. Avvikelser följs alltid upp på ett sätt som minimerar risken att liknande händelser inträffar igen. I samtliga verksamheter har personal kännedom om, samt kan registrera avvikelser. Flera upplever dock mer eller mindre osäkerhet kring vilka händelser som ska rapporteras, vilken allvarlighetsgrad som ska väljas mm. Verksamheterna efterfrågar mer utbildning i registering av avvikelser. I samtliga verksamheter följs avvikelser upp på teammöten med omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Det saknas dock en strukturerad uppföljning där arbetet med att åtgärda, återkoppla och följa upp behöver förbättras. I två verksamheter saknas utbildning om hur avvikelser- Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 30(35)

31 rutiner Granskning och bedömning av rutiner och processer för hantering av avvikelser i verksamheten. SÄBO na ska följas upp i avvikelsesystemet. Två av verksamheterna har en relativt heltäckande dokumentation kring hur avvikelsehanteringen ska genomföras. De andra två verksamheterna arbetar med avvikelsehantering gällande HSL, men det finns en förbättringspotential när det gäller avvikelsehantering gällande SoL. Lex Sarah Förtydligande Processen beskriver hur vi hanterar rapporter om missförhållande som framförs av en medarbetare. Processen börjar i den stund medarbetaren bedömer att händelsen är ett "misstänkt missförhållande" och väljer att göra en rapport om detta. Utföraren följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt socialnämndens riktlinjer gällande Lex Sarah. Det finns rutin för rapportering, utredning och anmälan av missförhållande enligt lex Sarah. Samtliga verksamheter har en rutin. En av verksamheterna har genomgått utbildning för all personal. En verksamhet planerar att genomföra en webbutbildning under år Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 31(35)

32 Samtliga rapporteringar och utredningar om missförhållande (lex Sarah) skickas till Vallentuna socialförvaltning. Synpunkter och klagomål Förtydligande Processen beskriver hur vi hanterar inkommande synpunkter och klagomål. Processen tydliggör hur hanteringen sker när synpunkter kommer in via hemsida, i verksamhet eller via skrivelse m.m. Samtliga verksamheter uppger att alla rapporter och utredningar enligt lex Sarah skickas till socialförvaltningen. Det finns blanketter för synpunkter och klagomål lättillgängliga för kunder och närstående. Alla verksamheter har blanketter för synpunkter och klagomål lättillgängliga. Utföraren har en dokumenterad rutin för synpunktsoch klagomålshantering, i vilken framgår till vem den enskilde kan vända sig för att lämna synpunkter på verksamheten, samt få besked om tidpunkt för svar. rutiner Granskning och bedömning av rutiner och processer för arbete med synpunkter och klagomål. SÄBO En av de externa verksamheterna har en väl utformad rutin för hantering av synpunkter och klagomål. Man använder sig bland annat av en blankett för att återkoppla vidtagna åtgärder och utfästelser till den som framfört synpunkten. Även den andra externa verksamheten har en rutin för hanteringen, dock saknas en Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 32(35)

33 Lex Maria Förtydligande Processen beskriver hantering av lex Maria anmälningar. Beskrivningen börjar med att en avvikelse identifieras som en vårdskada som senare kan generera en lex Maria rapport. tydlig beskrivning av processen samt fördelning av roller och ansvar i denna. Vad gäller de kommunala verksamheterna har man rutiner men dessa är något föråldrade. Denna förbättringspotential är inte något som ligger på den enskilda verksamheten utan något som behöver göras centralt inom socialförvaltningen. En översyn av området synpunkter & klagomål är inplanerad under våren I praktiken är intrycket att hanteringen trots detta är tillfredställande inom verksamheterna. Utföraren följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt socialnämndens riktlinjer gällande lex Maria. Alla verksamheter följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt socialnämndens riktlinjer gällande lex Maria. Samtliga rapporter som kan vara skäl för lex Maria utredning skickas till MAS i Vallentuna kommun. Ja, samtlig hälso- och sjukvårdspersonal har kännedom om detta på samtliga enheter. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 33(35)

34 Kvalitetsledningssystem Förtydligande Processen beskriver hur vi löpande arbetar med att analysera, utvärdera och förbättra verksamheten inom ramen för kvalitetsledningssystemet. Utföraren har ett kvalitetsledningssystem som uppfylller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. rutiner Granskning och bedömning av rutiner och processer för egenkontroll inom verksamheten. SÄBO En av verksamheterna arbetar aktivt och strukturerat med egenkontroller i företagets kvalitetsledningssystem. Övriga verksamheter arbetar till viss del med egenkontroller, dock inte lika genomgående. Dokumentation finns som visar att verksamheten bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. På de kommunalt drivna enheterna är kvalitetsledningssystemet ännu ej implementerat. Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 34(35)

35 Externa utförare Förtydligande Området innefattar processer m.m. som är relaterade till externa utförare av verksamhet. De processer som är generella utifrån insats samordnas under andra områden. I detta finns endast det som är specifikt för samverkan med externa utförare. Avtalsuppföljning Utföraren deltar aktivt i beställarens samverkansmöten. Samtliga externa utförare deltar aktivt i kommunens samverkansmöten. Bilagor verksamhetssammanfattningar Bilagor med enhetsresultat: Vårdbo Stångberga Väsbygården Korallens vård Socialnämnden, Rapport avtals/uppdragsuppföljning 35(35)

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun Frågeformulär Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun 1(5) Syftet med uppföljningen är att följa upp hur privata och kommunala utförare inom hemtjänsten efterlever Socialstyrelsen

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Uppföljning. Lövstavägen 31

Uppföljning. Lövstavägen 31 Uppföljning Lövstavägen 31 Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få godkänt krävs det minst 80%

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum Svarsjournal 4 enheter har svarat Publikationsnamn Namn Datum webbenkät hälso och sjukvård 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Skriftliga riktlinjer finns gällande avvikelsehantering 3. Rutin finns

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB Hässelby Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrant Adress:

Läs mer

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Älvsjö Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodoresurs.se Verksamhetschef: Malin Aronsson Telefon: 08-579 17 201

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Humana Omsorg AB Ekbacken hus H, 2013 Mitra Bejanpour Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetschef 2014-01-13 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för Ekbacken hus H, 2013...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Kastanjetten Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Enhagsslingan 5, Täby Företag: Tamburinen Omsorg Hemsida: www.solhagagruppen.se/fritid/kastanjetten Verksamhetschef: Sofie Ewerborg

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer