KILSTA - del av Kilsta 3:136, Karlskoga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KILSTA - del av Kilsta 3:136, Karlskoga"

Transkript

1 Förslag till detaljplan för KILSTA - del av Kilsta 3:136, Karlskoga Bilder från området Upprättad 17 oktober 2013 Normalt planförfarande - nya PBL Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen KARLSKOGA KOMMUN GRANSKNINGSTID 20/3-10/

2 Detaljplan för KILSTA - del av Kilsta 3:136, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga

3 3 PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och att redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. VAD ÄR EN DETALJPLAN? Detaljplanen är ett juridiskt dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett avgränsat område. En detaljplan medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt, avstyckningsrätt eller skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt sätt. Planen är även bindande vid prövning av lov. Detaljplaneprocessen vid normalt planförfarande: Planbesked StartPM/Beslut Behovsbedömning/samråd (programsamråd) Samråd Granskning Antagande Laga kraft HANDLINGAR Planförslaget består av: Här befinner sig detaljplanen nu! Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning med genomförandefrågor Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG BAKGRUND Kilsta industriområde är ett av dom två största industriområdena i Karlskoga kommun vilka ännu ej är planlagda. Enligt översiktsplanen för Karlskoga kommun (2011) bör expansion och nyetablering inom Kilsta industriområde medges. Inom Kilsta industriområde har en bit mark sålts där den nya fastighetsägaren vill etablera entreprenadverksamhet och för att det ska vara möjligt behöver området, som till större delen saknar detaljplan, detaljplaneläggas. SYFTE Syftet med detaljplanen är i huvudsak att detaljplanelägga ett område som saknar detaljplan och medge lämplig markanvändning och utnyttjandegrad för industriverksamhet. Då planområdet ligger inom den sekundära vattenskyddszonen, men även en mindre del som berörs av den primära skyddszonen, gäller särskilda villkor för industriverksamhet inom planområdet i detaljplanen.

4 4 PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Enligt Miljöbalkens (MB) 3 kap. ska mark- och vattenområden användas för de ändamål de är mest lämpade. Miljöbalkens 4 kap. innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse för till exempel natur- och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Det 5 kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer för luft och vatten. Enligt kommunens bedömning kommer detaljplanens genomförande inte att leda till betydande miljöpåverkan. Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten eller luft (5 kap MB) kan befaras. Detaljplanen motverkar inte heller kommunens miljökvalitetsmål. Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. PLANDATA LÄGE Planområdet är beläget längs Kilsta Norra industriväg nordväst om Karlskoga tätort, cirka 2 km från centrum. Kilsta industriområde PLANOMRÅDET Bild 1. Lägesöversikt över planområdet i förhållande till Karlskoga tätort. Planområdet är utmärkt med en rosa ring. Bild 2. Inzoomning på planområdet och dess ungefärliga omfattning. OMFATTNING Planområdet omfattar del av fastigheten Kilsta 3:136 (bild 3, s 5). AREAL Planområdets areal är cirka m 2.

5 5 Kilsta industriområde N. Kilsta Industriväg KILSTA 3:136 Planområdets omfattning Fastighetsgräns för Kilsta 3:136 Planområdesgräns MASKINVÄGEN Närmaste bostadsområde Bild 3. Planområdets omfattning i förhållande till fastigheten Kilsta 3:136. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Karlskoga Industrifastighets AB (IFAB) är lagfaren ägare till fastigheten Kilsta 3:136. Den del av fastigheten som detaljplanen avser är såld till en privatperson och avstyckning möjliggörs i och med denna detaljplan. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN BESLUT OM NY DETALJPLAN Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (MBN 229), att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Kilsta - del av Kilsta 3:136. ÖVERSIKTSPLAN I översiktsplanen för Karlskoga kommun, antagen av kommunfullmäktige 1 mars 2011, omnämns Kilsta industriområde som det område i kommunen där den tyngsta industriverksamheten tidigare bedrevs (vilken delvis fortfarande pågår). I översiktsplanen står också att närheten till Kilstabäcken, som rinner norrut till Lonnen, vilken i sin tur är kommunens råvattentäkt, ställer krav på hur vissa ytor inom området får användas. Nya skyddsbestämmelser för råvattentäkten har tagits fram. Delar av Kilstaområdet ligger inom den sekundära skyddszonen, en mindre del ligger även inom den primära skyddszonen. Enligt översiktsplanen är Kilsta det industriområde i Karlskoga kommun som har störst expansionsytor och samtidigt ligger mest skyddat ur störningssynpunkt. Expansion och nyetablering av tung industri bör därför medges, dock ska Kilstabäcken och skyddsbestämmelserna för kommunens vattentäkt beaktas. Lättare industri och serviceföretag är mer optimalt ytmässigt för dom delar av Kilsta industriområde som

6 6 ligger inom den sekundära och primära skyddszonen. Trots närheten till Kilstabäcken är Kilsta industriområde i övrigt bra lokaliserat och har rening för dagvatten, därför bör nyetableringar underlättas i området. Detaljplanens intentioner ligger således helt i linje med översiktsplanen. DETALJPLAN För området gäller följande detaljplan: Nr 52 Kv Lången och Lungen m.m. fastställd , akt 1883K I den gällande detaljplanen (bild 4) är en del av planområdet (cirka 8000 m 2 ) planlagt som allmän platsmark (park). Del av planområdet som saknar detaljplan. Detaljplanelagt område. FORNLÄMNINGAR Inga kända fornlämningar eller andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns inom planområdet. TOMTINDELNING Det finns inga gällande tomtindelningar inom planområdet. Illustrerat planområde Bild 4. Gällande detaljplan, nr 52, för en del av planområdet. MILJÖBEDÖMNING När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras, ska kommunen göra en bedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras i samband med planarbetet. Syftet med detta är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

7 7 I arbetet med detaljplanen har en s.k. behovsbedömning för MKB tagits fram, utformad som en slags checklista, och utifrån den har en samlad bedömning gjorts. Det aktuella planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och någon MKB har därför inte upprättats. Bild 5. Övergripande markanvändning inom planområdet i dagsläget. Bild 6. Jordsorteringshögar inom planområdet. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ÖVERGRIPANDE ANVÄNDNING Inom planområdet finns det idag inga byggnader uppförda. Däremot används en mindre del i söder och i norr som uppställningsplats för jordsortering. Resterande mark inom planområdet består av orörd naturmark. NATUR MARK, VEGETATION & VATTEN Marken inom planområdet är i det närmaste helt plan. Största delen av planområdet består av barr- och blandskog och annan öppen mark. Norr om planområdet tar jordbruksmarken vid. Kilstabäcken som passerar planområdet i öster, kommer från Fisksjön i söder och rinner vidare norrut till Lonnen vilken är Karlskoga kommuns råvattentäkt. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Det finns ingen geoteknisk undersökning utförd inom planområdet. Innan planområdet bebyggs bör en sådan undersökning ske. ALLMÄN PLATSMARK En mindre del av planområdet i söder är sedan tidigare detaljplanelagd som allmän platsmark - park. Parkområdet nyttjas idag inte av allmänheten och bedöms därmed sakna allmänt intresse helt. Cirka 150 meter österut finns en större idrottsplats med ett flertal fotbollsplaner.

8 8 KILSTA N. INDUSTRIVÄG Tyngre industri Planområdet Idrottsplats FLYGFÄLTSVÄGEN MASKINGVÄGEN Bostadsområde Olika slags verksamheter Bild 7. Översikt över planområdets omgivning. BEBYGGELSE Inom planområdet finns det inga byggnader uppförda. Närmast runt planområdet finns främst industribyggnader med varierat utförande, både i väster och sydväst. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 300 meter sydost om planområdet. VERKSAMHETER OCH SERVICE Inom en del av planområdet har Karlskoga Industrifastighets AB (IFAB) uppställningsplats för jordsortering men utöver det finns det ingen befintlig verksamhet inom planområdet. Längs Maskinvägen förekommer däremot flertalet olika versamheter, främst verkstadsindustrier, men även bland annat trävaruindustri, lackerings- och måleriverksamhet, plast- och gummiproduktion. Väster om planområdet finns en industrianläggning som hanterar gasol. Avståndet mellan planområdet och gasoltanken är cirka 500 meter och bedöms vara tillräckligt, särskilt då det ligger en byggnad mellan tanken och planområdet. GATOR OCH TRAFIK GATUNÄT Planområdet, och även det övriga industriområdet, försörjs primärt via Maskinvägen som vid Odlingens trafikplats, cirka 1,3 kilometer sydväst om planområdet, ansluter till E18. Kilsta Norra Industriväg försörjer endast planområdet i sig och de två nordvästra industriverksamheterna. Trafik från centrum nyttjar vanligen Flygfältsvägen som går genom bostadsområdet och passerar en skola, vilket gör den olämplig för tung trafik.

9 9 KOLLEKTIVTRAFIK Det finns flera olika busshållplatser som stannar i närheten av planområdet. Landsortstrafiken 534 har hållplats i Kilsta, cirka 1 kilometer norr om planområdet och utöver denna har stadsbussarna i Karlskoga flera hållplatser i bostadsområdet närmast planområdet. PARKERING, VARUMOTTAG, UTFARTER Befintliga verksamheter inom industriområdet reglerar parkering, varumottag och in- och utfarter inom den egna fastigheten. MILJÖFÖRHÅLLANDEN MILJÖKVALITETSNORMER Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap Miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, för ytvatten, grundvattenförekomster samt för omgivningsbuller. Karlskoga kommun bedömer att MKN för utomhusluft inte är på väg att överskridas varken i nu läget eller efter antagandet av den här detaljplanen. Luftkvalitén i Karlskoga är, i jämförelse med de nationella gränsvärdena, av god kvalitet, dvs underskrider normerna generellt sett. Lonnen, som är Karlskoga kommuns råvattentäkt, är idag övergödd och den ekologiska statusen bedömdes som otillfredsställande i den senaste statusklassningen (2009). MKN är satt till god ekologisk status Bild 8. Föreslagna vattenskyddsområden i förhållande till planområdet. Den gröna buffertzonen visar den primära skyddszonen. Den röda buffertzonen visar den sekundära skyddszonen. VATTENSKYDDSOMRÅDEN Dricksvattenförsörjningen för Karlskoga baseras på råvatten från Timsälven för vilken det i dagsläget saknas fastställda vattenskyddsområden. Bilden ovan (bild 8) visar på de föreslagna vattenskyddszonerna som tagits fram och berör planområdet. Största delen av planområdet omfattas av den sekundära skyddszonen medan en mindre del, cirka 1000 m 2, i det sydöstra hörnet omfattas av den primära skyddszonen. Den primära zonen avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag ger möjlighet till att en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen. Mycket liten risk för förorening bör föreligga. Den sekundära zonen

10 10 skyddar ytvattendraget eller sjön från föroreningsspridning via avrinning direkt på marken och/eller via grundvattnet. Ett stort antal mänskliga verksamheter ger upphov till utsläpp av ämnen som påverkar möjligheterna att nyttja ett vattendrag som råvattentäkt. Exempel på sådana ämnen är organiska miljögifter, tungmetaller, bekämpningsmedel samt bakteriella föroreningar. Den risk som de pågående verksamheterna inom Kilsta industriområde innebär för vattenförsörjningen reduceras dock eftersom industri- och dagvatten passerar genom en vattenreningsanläggning innan det når Kilstabäcken. Denna anläggning är ett eget slutet system som kommunen inte har något ansvar för. Karlskoga kommun har tagit fram kommunala föreskrifter gällande markanvändning i samband med de föreslagna vattenskyddsområdena (finns att tillgå på karlskoga.se). Nedan följer ett utdrag från föreskrifterna! Inom den primära skyddszonen gäller: Petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd. Nyetablering av lagringsplatser för petroleum är förbjuden. All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är förbjuden. Undantaget från förbud är hantering av petroleumprodukter för hushållsändamål, tankning av fordon samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt och arbetsmaskiner) nödvändinga för fordonets drift. Jord- eller vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. För lagring av växtnäringsämnen krävs tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är lagring av konstgödsel. Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov, inkl. upplag av biobränsle för uppvärmning av den egna fastigheten. För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd. För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. Anläggningar för avloppsvatten, som ej är försedda med larm för bräddning där larmet är vidarekopplat till bemannad larmcentral, är förbjudna. Undantaget från krav på larmanordning är enskilda anläggningar dimensionerade för färre än 10 pe och dagvattenanläggningar. Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske till ytvatten utan föregående rening. För tillfälliga och permanenta upplag av massor eller avfall som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten krävs tillstånd. Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. Schaktningsarbeten, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan tillstånd (med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan på ett område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete och mindre vägunderhåll omfattas ej av tillståndsplikt).

11 11 Uppställning av tankbil med farligt gods, på annan plats än av kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. Fordonstvätt (inkl. båttvätt) med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare, är förbjuden. Inom den sekundära skyddszonen gäller: Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt och arbetsmaskiner) nödvändinga för fordonets drift. Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är privatpersons hantering för normalt husbehov. Vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, utan tät täckning, får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov. (Permanent = längre än en avverkningssäsong samt återkommande på samma plats) För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd. För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske till ytvatten utan föregående rening. För tillfälliga och permanenta upplag av massor eller avfall som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten krävs tillstånd. Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. Uppställning av tankbil med farligt gods, på annan plats än av kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. Fordonstvätt (inkl. båttvätt) med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare, är förbjuden. I övrigt förespråkar Karlskoga kommuns Miljökontor lokalt omhändertagande av dagvatten i och med Kilstabäckens känslighet. FÖRORENAD MARK Inga kända markföroreningar finns i området och sannolikheten för förekomst bedöms låg då det inte har förekommit några tyngre verksamheter inom planområdet tidigare som skulle kunnat gett upphov till föroreningar i marken.

12 12 RADON Det finns, enligt kommunens granskningskarta, ingen registrerad förekomst av radon inom planområdet. BULLER Enligt översiktsplanen är Kilsta det industriområde i Karlskoga kommun som ligger mest skyddat ur störningssynpunkt vilket är positivt ur ett bullerperspektiv. Karlskoga kommun bedömer att förslag till markanvändning inte kommer att påverka bullersituationen för närboende negativt, då det är minst 300 meter till närmaste bostadsbebyggelse med en del vegetation som dämpar bullret. TEKNISK FÖRSÖRJNING VATTEN OCH AVLOPP Strax utanför planområdets gräns i väster går Karlskoga Energi och Miljö AB s vatten- och spillvattenledningar som fortsätter nordvästerut. Söder om planområdet sträcker sig en vattenledning. Närmaste dagvattenbrunn- och ledning finns cirka 140 meter söder om planområdet. Inom Kilsta industriområde finns två separata avloppsvattensystem, ett för sanitärt avloppsvatten och ett för industrivatten. Industrivattensystemet recirkuleras med visst avdrag till Kilstabäcken medan de övriga systemen är anslutna till kommunens avloppsreningsverk. Till industrivattensystemet förs processvatten, golvavlopp samt dagoch takvatten från industriområdet. Industriavloppsvatten och dagvatten samlas i en kanal och strömmar därifrån via en oljeskimmer till tre oljeavskiljningsdammar. Kanalen löper parallellt med Kilstabäcken men avskiljs från denna av en vall. EL & ENERGI En lågspänningsledning (Karlskoga Elnät) sträcker sig in på planområdet från öster. Fjärrvärmeledningar (Karlskoga Energi & Miljö AB) finns dragna till befintliga verksamheter söder och väster om planområdet. AVFALL Befintliga verksamheter i området ansvarar för eget avfall. Det finns flera återvinningsstationer i bostadsområdet i öster men de är inte att rekommendera för industriavfall. BREDBAND, TELE Bredbandskablar löper utmed Maskinvägen söder om planområdet och även i väster utmed Kilsta Södra Industriväg. Skanova är ansvariga för telekablar i området vilka går utmed bland annat Kilsta Norra Industriväg.

13 13 FÖRÄNDRINGAR ÖVERGRIPANDE ANVÄNDNING Detaljplanen föreslås medge en byggrätt för Småindustri (J 1 ) med en största byggnadsarea på maximalt 40 % av fastighetsarealen. NATUR MARK, VEGETATION & VATTEN Detaljplanen föreslås inte att reglera vegetationen inom planområdet. Dock ses det positivt till att trädridån i nordost bevaras. ALLMÄN PLATSMARK Parkmark från gällande detaljplan i södra delen av planområdet utgår helt och planläggs som kvartersmark. I övrigt finns det ingen allmän platsmark inom planområdet. BEBYGGELSE Detaljplanen medger byggrätt för Småindustri (J 1 ). Största byggnadsarean (BYA) får maximalt uppnå 40 procent av fastighetsarealen. Högsta byggnadshöjden är 12 meter, dock får enstaka byggnadsdelar, skyltar, master m.m vara högre. GATOR OCH TRAFIK GATUNÄT Inga förändringar i gatunätet erfordras. PARKERING, VARUMOTTAG, UTFARTER Parkering och varumottag förutsätts i sin helhet anordnas inom den egna fastigheten. In- och utfarter regleras genom att körbar förbindelse inte får anordnas i det nordöstliga hörnet av planområdet då det kan innebära försämrad sikt i och med vägkurvans sträckning. Servitut avseende rätt till tillfart till förmån för planområdet behöver skapas (vilket belastar Kilsta 3:1). MILJÖFÖRHÅLLANDEN Detaljplanen medger endast sådan verksamhet där hantering av tidigare nämnda ämnen (se sid 10) inte bör förekomma. Alla verksamheter utifrån Karlskoga kommuns skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är tillståndspliktiga (se sid 10-11). Petroleum och petroleumprodukter bör inte förekomma inom planområdet. Således leder inte planläggningen till några förändringar som innebär ökade störningar eller risker för omgivningen gällande föroreningar eller radon jämfört med gällande detaljplan. Det finns ingen risk för ras eller skred och heller inga risker för översvämningar inom planområdet. Inom planområdet ska dagvattnet omhändertas lokalt (LOD).

14 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING Då huvudledningar för vatten- och avlopp går parallellt med tomtgränsen är en anslutning möjlig. Elnätet kan behöva förstärkas och även en ny anslutning måste till. Fjärrvärme finns inom/till fastigheten och är således anslutningsbart. Avfallshantering är fastighetsägarens ansvar. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Planen bekostas av fastighetsägaren enligt avtal. Planavgift får därför inte tas ut på nuvarande och framtida fastigheter inom planområdet. Se även genomförandefrågor (sid. 15).

15 15 GENOMFÖRANDEFRÅGOR HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt lagstiftningen i nya Planoch bygglagen (PBL - SFS 2010/900). Arbetet med planen påbörjades i oktober 2013 och handläggs under höstern/vintern Detaljplanen förväntas kunna antas vid halvårsskiftet Bygglov kan handläggas parallellt och ges i och med att planen vunnit laga kraft. Även fastighetsbildning kan handläggas parallellt med planhandläggningen. ANTAGANDE Då detaljplanen har stöd i översiktsplanen och i övrigt inte omfattar frågor av principiell art föreslås att den kan antas av samhällsbyggnadsnämnden. GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden skall vara 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för byggande, drift och underhåll inom kvartersmark. Karlskoga Energi & Miljö AB är huvudman för de allmänna ledningsnäten och ansvarar för utbyggnad av VA-nät samt el- och fjärrvärmenät. Skanova är ansvarig för telenätet. AVTAL Mellan Karlskoga Industrifastighets AB och Henrik Berg finns ett köpeavtal gällande del av fastigheten Kilsta 3:136. Henrik Berg, köparen, har i sin tur ett planavtal med Karlskoga kommun avseende framtagandet av detaljplan. FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER Från Kilsta 3:136 avstyckas en fastighet enligt köpeavtal mellan Karlskoga Industrifastighets AB och Henrik Berg. Servitut avseende tillfart till planområdet behöver skapas. PLANEKONOMI Planläggning bekostas av Henrik Berg (ny fastighetsägare enligt köpeavtal) enligt gällande planavtal. Karlskoga Energi & Miljö AB bekostar utbyggnad av de allmänna ledningsnäten. Planavgift får ej tas ut vid framtida bygglovgivning. TEKNISKA UTREDNINGAR Fastighetsägaren, eller av denne anlitad byggherre/entreprenör, är ansvarig för erforderliga tekniska utredningar, så som till exempel geotekniska undersökningar, inför byggande eller andra åtgärder på respektive fastighet.

16 16 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen är upprättad av: Johan Ljung, Plan- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Hans Bohlin, Plansekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sanda Madjo, Fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Övriga tjänstemän som deltagit är: Eleonore Åkerlund, Lantmäteri, Samhällsbyggnadsförvaltningen Leif Lundell, Marknads- och informationschef, Karlskoga Energi & Miljö AB Magnus Jordan, Mätningsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Eliasson, Miljöinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun

17 17 PLANKARTA Ej i skala GRANSKNINGSTID 20/3-10/4 2014

18 18 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 0/ TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA 2:71 4 BOFORS, MALLEN Hultmansgatan Lr Serv Använd gräns, Plangräns Traktgräns Kvarterstrakt Fastighetsgräns Slänt Stödmur Vägkant Staket Spår Fastighetsbeteckningar Traktnamn, Kvartersnamn Gatunamn Ledningsrätt Servitut X Y Bostadshus, Uthus Allmän byggnad, Kyrka Transformator, Skärmtak Industribyggnad Träd Koordinater Rutnätspunkt Koordinatsystem SWEREF Höjdsystem Rikets Epok 1900 Mätklass II Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen NORMALT SKALA 1: 1000 Vid utskrift i A1-format Meter PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser. Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd. KILSTA TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA Använd gräns, Plangräns Bostadshus, Uthus Traktgräns Allmän byggnad, Kyrka Kvarterstrakt Transformator, Skärmtak - del av Kilsta 3:136 Fastighetsgräns Industribyggnad KARLSKOGA KOMMUN Slänt Träd Stödmur X Vägkant Y Koordinater SBN LAGA KRAFT Staket Rutnätspunkt... Spår Johan Ljung, Plan- och exploateringschef :71 4 Fastighetsbeteckningar BOFORS, MALLEN Hultmansgatan Traktnamn, Kvartersnamn Gatunamn Koordinatsystem SWEREF Höjdsystem Rikets Epok 1900

19 Förslag till detaljplan för KILSTA - del av Kilsta 3:136

Skogsrundan - Kv Arkitekten m fl, Karlskoga

Skogsrundan - Kv Arkitekten m fl, Karlskoga SBN 2013.0218 Förslag till detaljplan för Skogsrundan - Kv Arkitekten m fl, Karlskoga Söderkyrkan Upprättad 1 december 2014 Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen KARLSKOGA

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214 Diarienummer PBN 2011-699 214 SÄTILA 2:34 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2013-01-11 Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks kommun Laga kraft 2013-02-25 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 UTSTÄLLNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårbo 1:33 Normalt planförfarande - gamla PBL Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Läs mer

Restaurang vid Granängsvägen

Restaurang vid Granängsvägen LAGA KRAFTHANDLING April 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Restaurang vid Granängsvägen Del av Bollmora 1:94 inom Tyresö

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Valåsen 2:78 Bricketorp, Karlskoga

GRANSKNINGSHANDLING. Valåsen 2:78 Bricketorp, Karlskoga SBN 2014.0267 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Valåsen 2:78 Bricketorp, Karlskoga Upprättad 20 januari 2015 Normalt planförfarande - nya PBL (SFS 2010:900) Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag till detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) Aggerud 2:7. Upprättad 14 april 2014

SAMRÅDSHANDLING. Förslag till detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) Aggerud 2:7. Upprättad 14 april 2014 Förslag till detaljplan för Aggerud 2:7, del av - Baggängsvägen - Stråvägen (mobilmast) Aggerud 2:7 Stråvägen Baggängsvägen Upprättad 14 april 2014 Normalt planförfarande - nya PBL Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Diarienummer Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2013-09-19 T.O.M. 2013-10-10 Enkelt planförfarande Planområde ÖP SAMRÅD

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(8) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2012-12-14 Detaljplan för Västerskogs industriområde, norra Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

Inga tekniska utredningar har utförts.

Inga tekniska utredningar har utförts. 1(2) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-12-25 Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen Skokloster Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

PLANBESKRIVNING (samrådshandling) Planens beteckning SM 83 Antagen av BMn 2009-04-01 Vunnit laga kraft 2009-05-06 Genomförandetidens slut 2014-05-06

PLANBESKRIVNING (samrådshandling) Planens beteckning SM 83 Antagen av BMn 2009-04-01 Vunnit laga kraft 2009-05-06 Genomförandetidens slut 2014-05-06 1 Planens beteckning SM 83 Antagen av BMn 2009-04-01 Vunnit laga kraft 2009-05-06 Genomförandetidens slut 2014-05-06 Detaljplan med enkelt planförfarande utan program för Uvekull 2:133 och Villstads-Haghult

Läs mer

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde Regler för Öjersbo vattenskyddsområde 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Se bilaga. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 3 HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER M M

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514 Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Samrådshandling 2015-06-23 Sida 1 (10) Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga,

Läs mer

Planen handläggs med enkelt planförfarande. Kommunen är huvudman för allmän plats.

Planen handläggs med enkelt planförfarande. Kommunen är huvudman för allmän plats. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-01-11 Detaljplan för Bålsta 3:393 m.fl. Västerskogs industriområde Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 1 LAGAKRAFTHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 Funäsdalen 13:32 och 77:5, Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län MBN 290 PLAN 0041/2010 Planförfattare

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2011-03-07 Dnr: 2011-0095-211 1(7) ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Detaljplanen handläggs

Läs mer

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen 1 ANATAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen Västiås 1:2, Vemdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län Upprättad 2012 01 15 PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Ulrika Ljung, 0550-88543 ulrika.ljung@kristinehamn.se Sida Antagandehandling 1(9) Datum 2007-10-17 Detaljplan för Kv. KOPPARN m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan- och bygglovenheten PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A Dnr: 2014 01740-214 Detaljplan för fastigheten GRUSÅSEN 1:4 m fl inom Grusåsen i SÖDERTÄLJE Upprättad 2014-11-03

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(14) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är att anpassa redan planlagd kvartersmark för fjärrvärmeverk

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling SAMRÅDSHANDLING 2008-04-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2008-07-22 tillhör rev 2009-02-25 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(13) Mika Viisteensaari B2012/561 2015-01-16. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(13) Mika Viisteensaari B2012/561 2015-01-16. Plan- och genomförandebeskrivning ANTAGANDEHANDLING Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(13) Mika Viisteensaari B2012/561 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av SBN 2015-03-17 Laga kraft 2015-XX-XX Västra verken Detaljplan för

Läs mer

DP#283 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. för Dafgårds Höglager, Källbytorp 2:28, Götene kommun, maj 2014

DP#283 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. för Dafgårds Höglager, Källbytorp 2:28, Götene kommun, maj 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med illustration Bilagor Fastighetsförteckning dat 2014.04.11 Geoteknisk undersökning, Skanska 2010-10-15 Planen antagen MBN 2014-05-27 Laga Kraft 2014-06-23 Genomförandetiden

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1/10

SAMRÅDSHANDLING 1/10 SAMRÅDSHANDLING 1/10 Detaljplan för Del av Siretorp 9:74 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: grundkarta fastighetsförteckning plankarta med bestämmelser planbeskrivning inkl

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik,

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2009:304 Utkom från trycket den 18 september 2009 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas

Läs mer

Detaljplan för Domsand

Detaljplan för Domsand Detaljplan för Domsand Fiskebäckstomt 2:1 m.fl Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning Samrådstid 2014-02-18-2014-03-18 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar Plankarta med bestämmelser och

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel.

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel. GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE SKYDDSFÖRESKRIFTER Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR AMBJÖRNARP 1:85 M FL AMBJÖRNARP, TRANEMO KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLINGAR... 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer