ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609"

Transkript

1 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar inom ÖNH-regionen sker till största delen genom anamnes och klinisk undersökning. Valet står därefter mellan att behandla med läkemedel, något annat eller inget alls. Många infektioner inom ÖNH går över av sig själva, men en stor andel av all antibiotika som skrivs ut i öppen vård har en ÖNHdiagnos som grund. Nedanstående framställning utgår från nio vanliga ÖNH-symtom. Undersökning av örat Diagnostiken vid öronvärk förutsätter inspektion av trumhinnan och att rörligheten undersöks med pneumatisk otoskopi. Undersökningen försvåras av smal hörselgång eller vax och om patienten inte är stilla. Otomikroskopi är överlägset och ger dessutom möjlighet att rensa hörselgången från vax eller sekret. LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB Öronvärk Akut mediaotit Öronvärk är den vanligaste orsaken till att barn söker läkare och ca besök/år resulterar i diagnosen akut mediaotit, oftast hos barn mellan 1 och 2 års ålder. Mer än hälften av alla barn har haft otit före 5 års ålder. Stora mängder antibiotika förskrivs, framför allt till de 5% av barnen som är otitbenägna, dvs har haft minst 3 otiter under ett halvår eller minst 6 under ett år. Barn med den första otiten före 6 månaders ålder eller mer än 2 otiter före 1 års ålder löper ökad risk att bli otitbenägna. Faktorer som kan öka risken för upprepade otiter är allergi, rökning i hemmet, vistelse i stora barngrupper, immunbrist, kort amningstid samt förändrad bakteriell normalflora (som är en viktig del av infektionsförsvaret) i de övre luftvägarna. Mediaotit hos vuxna är mindre vanligt. En akut varig otit föregås som regel av en virusinfektion som försämrar slemhinneförsvaret, ger ödem i örontrumpeten och hämmar 595

2 ANTIBIOTIKAVAL Akut mediaotit enligt konsensusrapport 2000 FÖRSTAHANDSVAL Penicillin V, 50 mg/kg kroppsvikt fördelat på 2 3 doser/dygn i 5 dagar VID PENICILLINALLERGI Erytromycin, 40 mg/kg kroppsvikt fördelat på 2 3 doser/dygn i 7 10 dagar VID TERAPISVIKT Om inte otiten blivit bättre trots minst 3 dygns antibiotikabehandling ges amoxicillin, 50 mg/kg kroppsvikt fördelat på 2 3 doser/dygn i 10 dagar. VID RECIDIV Om ny otit inom 1 månad ges penicillin V eller amoxicillin i 10 dagar VID PENICILLINALLERGI OCH TERAPISVIKT/RECIDIV VID PENICILLINALLERGI OCH RECIDIV Trimetoprim-sulfa i 10 dagar Författarna rekommenderar trimetoprim-sulfa i 10 dagar ciliefunktionen så att en bakteriell infektion kan etablera sig i mellanörat. De vanligaste bakterierna är pneumokocker och Haemophilus influenzae. Pneumokocker har i stora delar av världen nedsatt känslighet mot vissa antibiotika, men i Sverige är vi relativt förskonade ca 5% av stammarna (viss geografisk variation) har nedsatt känslighet, men resistens är sällsynt. H. influenzae är betalaktamasbildande i ca 8% av fallen. Moraxella catarrhalis, som till nästan 100% är betalaktamasbildande, förekommer vid ca 10% av otiter. Betahemolytiska streptokocker förekommer vid ca 5% av otiter. Huvudsymtomet vid akut mediaotit är öronvärk, men ju yngre barnet är, desto mer diffusa är symtomen. Vid varig otit är trumhinnan rodnad eller blek, buktande och orörlig. Vätska i hörselgången och snabbt minskad smärta tyder på perforation. Röd trumhinna kan också bero på virusorsakad eller tidig bakteriell otit (= simplexotit) eller att barnet skriker vid undersökningen. Det finns då inget var i mellanörat och trumhinnan är rörlig. Det är angeläget att försöka minska antibiotikakonsumtionen vid öronvärk. Höjd huvudända och analgetika är den initiala behandlingen. Det är bara vid varig mediaotit som man behöver överväga att ge antibiotika. Noggrann diagnostik vid öronvärk ger således de bästa förutsättningarna för att kunna avstå från behandling. Det är en ständigt pågående diskussion om i vilken utsträckning barn med akut varig mediaotit behöver antibiotika. Detta beror bl a på att det är svårt att hitta jämförande invändningsfria studier vid olika behandlingsstrategier. En grupp barn som oftast exkluderas ur dessa studier är barn < 2 år. Dessa mindre barn anses också ha en ökad risk för komplikationer. Därför skall barn < 2 år med varig mediaotit behandlas med antibiotika. I konsensusrapporten från år 2000 anges att man kan avvakta med antibiotika till barn > 2 år med en enstaka varig akut mediaotit, som inte är perforerad. Förutsättningen är också att barnet inte är allmänpåverkat och att det finns möjlighet att komma i kontakt med vårdgivare om barnet inte blir bättre, eller skulle bli sämre. Enligt dessa rekommendationer skall också barn med återkommande akuta mediaotiter, immunbrist, immunosuppressiv behandling, missbildningssyndrom, kromosomrubbningar, allvarlig grundsjukdom, resttillstånd efter skall- 596 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

3 ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR basfrakturer eller barn som har opererats i örat (gäller inte plaströr) antibiotikabehandlas. Nasofarynxodling tas vid upprepade recidiv eller vid terapisvikt. Otit som inte svarar på antibiotika eller som fortsätter att recidivera remitteras till ÖNH-specialist för ställningstagande till paracentes eller plaströr. Profylaktisk antibiotikabehandling bör inte ges pga risken för resistensutveckling. Kontroll av hörsel och trumhinnestatus bör ske ca 3 månader efter en mediaotit hos ett barn. Akut mediaotit med komplikationer Mastoidit är ett sällsynt tillstånd, som skall misstänkas vid otit med ihållande värk, igensvullen hörselgång, utstående ytteröra samt rodnad och ömhet bakom örat. Detta skall föranleda akut remiss till ÖNH-specialist. De flesta mastoiditer orsakas av pneumokocker. Vid balanspåverkan, facialispares eller meningit, med samtidig patologi i mellanörat skall ÖNHklinik konsulteras. Barotrauma Om tryckutjämningen via örontrumpeten fungerar dåligt kan tryckförändringar vid flygning eller dykning göra så att trumhinnan dras inåt, vilket ger smärta och i svårare fall även blödning och perforation (se även Tabell 1, s 598) Kronisk otit Långvarigt undertryck i mellanörat eller upprepade akuta otiter kan resultera i kvarstående perforation, adhesiv trumhinna eller kolesteatom. Patienter med retraktioner eller perforationer där kolesteatom kan utvecklas bör kontrolleras av, eller i samråd med, ÖNH-specialist. Rörotit Då mellanörat i ett plaströrsbehandlat öra drabbas av infektion kan smärta förekomma initialt, därefter rinner varet via röret ur örat. Terracortril med Polymyxin B örondroppar i 7 10 dagar är första behandling. Undertryck i mellanörat Undertryck i mellanörat är det vanligaste följdtillståndet efter en akut otit. Minskad ventilation via örontrumpeten gör att trumhinnan blir indragen och får nedsatt rörlighet. Vätska kan bildas i mellanörat (sekretorisk mediaotit). Örontrumpeten kan även påverkas av slemhinnesvullnad vid ÖLI eller allergi, stor adenoid eller, mycket sällsynt, tumör. Patienten kan också ha för vana att sniffandas; korta inandningar med stängd mun. Trycket i mellanörat normaliseras oftast spontant, men det kan ta lång tid, speciellt hos barn. Undertryck kan ge öronvärk, särskilt nattetid. Hörselnedsättning kan förbättras genom tryckutjämning med Valsalva manöver, som främst hos barn underlättas av hjälpmedel, t ex näsballong (finns på Apotek). Läkemedel är inte indicerade. Plaströr skall övervägas vid socialt handikappande långvarig hörselnedsättning eller då trumhinnan är mycket indragen med tendens till adhesion. LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB Extern otit Kroniskt eksem i hörselgången sekundärinfekteras lätt genom att patienten kliar sig i örat. Flitigt badande är en annan vanlig orsak till extern otit, särskilt om vatten hamnar innanför en vaxpropp eller benutväxter i hörselgången (exostoser). Infektion kan även utgå från en furunkel i hörselgången. Huvudsymtomet vid extern otit är öronvärk, som kan bli mycket intensiv, ibland kombinerad med sekretion. Hörselgången är rodnad och kan vara svullen. Tragusömhet finns nästan alltid. Förstahandsbehandling är rensugning och lokal behandling med kortisondroppar med eller utan antibiotika. Alsolsprittamponad, som hålls fuktad några dygn, eller tamponad indränkt i Terracortril med Polymyxin B droppar minskar svullnad, så att det blir möjligt att suga rent. I svåra fall kan infektionen gå ut på ytterörat (se Svullet ytteröra, s 598). Vid kroniska besvär kan man ibland se svamp vid inspektion av hörselgången i form av 597

4 Tabell 1. Akut hörselnedsättning. Hörselgången rengörs först från vax/främmande kropp. Trummhinnestatus Trolig diagnos Förstahandsbehandling Indragen/orörlig/vätska bakom trumhinnan Undertryck i mellanörat Tryckutjämna, Valsalva/näsballong, sniffandningsförbud, se s 597. Rodnad/pus/perforation Akut mediaotit Se s 595. Normal Plötslig dövhet (virus?, Borrelia?) Konsultera ÖNH-specialist. Akustiskt trauma Vila örat (öronpropp i 1 vecka). Skallbasfraktur Konsultera ÖNH-specialist. Hematotympanom (blod bakom trumhinnan) Kan inte ses pga svullen hörselgång Efter trauma; skallbasfraktur Efter barotrauma; slemhinneblödning Extern otit Konsultera ÖNH-specialist. Kontroll efter 1 månad. Rensugning, Terracortril med Polymyxin B örondroppar, Alsolsprittamponad, se s 597. Torr perforation Traumatisk perforation Överväg antibiotikaprofylax vid kontamination (Terracortril med Polymyxin B örondroppar eller penicillin V (otitdos). Kontroll med hörseltest efter 1 månad. svarta eller vita svampsporer. Efter rensugning ges då lokalt antisvampmedel. ÖNH-specialist bör konsulteras om besvären är långdragna, terapiresistenta eller ständigt återkommande. Pseudomonas kan då vara orsaken till infektionen. Profylax är viktigt undvik vatten, tvål och schampo i örat, peta aldrig. Cave tops! Zoster oticus Herpes zoster i hörselgången kan vara en svår differentialdiagnos gentemot extern otit, men bör misstänkas särskilt vid blåsbildning och behandlas med antivirala läkemedel peroralt (se kapitlet Hudsjukdomar, s 318). Vaxpropp Vaxpropp kan ge öronvärk genom att den skaver i hörselgången eller ger extern otit. Vaxpropp kan också ge hörselnedsättning eller yrsel. Rensugning eller spolning av hörselgången underlättas av förbehandling med vaxlösande örondroppar. Bettdysfunktion/käkledsbesvär Vid öronvärk då hörselgång och trumhinna ser normala ut skall bettdysfunktion eller sjukdom i käkled misstänkas, framför allt hos vuxna. Ofta finns anamnes på tidigare käkledsbesvär, tandgnissling eller bettpressning. Man finner palpationsömhet motsvarande tuggmusklerna eller över käklederna då patienten gapar. Akut hörselnedsättning Hörselgången rengörs från vax/främmande kropp. Se i övrigt översikten i Tabell 1, ovan. Svullet ytteröra Erysipelas Erysipelas på ytterörat ger smärta, rodnad och svullnad. Ett litet sår eller ett hörselgångseksem kan vara inkörsporten för streptokocker och stafylokocker, varför flukloxacillin bör användas i första hand. Infektion efter håltagning i örat är inte ovanligt och den kan bli mycket ful och långdragen med smältning av broskvävnad perikondrit. Remittera till ÖNH-klinik om örat är mycket svullet eller vid allmänpåverkan, speciellt vid nedsatt immunförsvar. Borrelialymfocytom Borrelialymfocytom gör enbart örsnibben blåröd och svullen. Det är en klinisk diagnos, men 598 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

5 ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR Tabell 2. Olika diagnoser, orsaker och åtgärder/behandling vid heshet Diagnos a Orsak Åtgärder/Behandling Akut laryngit ÖLI Skonröst, rökförbud och eventuellt hostdämpande medel Kronisk laryngit Rökning/annan toxisk inhalation Rökstopp/exponeringsstopp Gastroesofageal reflux Syrahämmare Stämbandsödem Rökning Rökstopp Stämbandscancer Rökning Rökstopp, strålning och/eller operation Observera! Vid heshet > 3 veckor skall stämbanden inspekteras i sin helhet. För att utesluta cancer krävs ofta fiberlaryngoskopi och eventuellt stroboskopi och provexcision. a. Andra tillstånd som ger heshet är stämbandsknutor, -polyper, -papillom, felaktig röstanvändning, försvagade stämband hos äldre och nervskador. Röstterapi är en viktig del i behandlingen av larynxsjukdomar. serologi är oftast positiv. Barn < 8 år behandlas med penicillin V, 25 mg/kg kroppsvikt 3 gånger/dag, barn 8 12 år med doxycyklin 4 mg/kg kroppsvikt/dag och patienter > 12 år med doxycyklin 200 mg 1 gång/dag i 14 dagar. Hematom Hematom på ytterörat skall tömmas och komprimerande förband anbringas. Upprepade traumata (brottare) eller felaktigt handläggande kan resultera i blomkålsöra. Aterom Aterom förekommer oftast på örsnibben, som blir svullen. Vid infektion tillkommer rodnad och värmeökning. Halsböld Peritonsillit uppkommer oftast i samband med tonsillit. Infektionen når den luckra vävnaden ovanför tonsillen och kan bilda en abscess. Abscesser bakom eller nedom tonsillen är mycket ovanliga. Symtomen på peritonsillit är tilltagande ensidig svalgsmärta, grötigt tal, svårigheter att gapa och svälja samt ofta feber. Man finner en rodnad och svullnad ovanför ena tonsillen. Bölden lokaliseras med provpunktion, incideras och debrideras dagligen. Initialt är detta oftast en streptokockinfektion, som behandlas med penicillin V, 25 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dag i 10 dagar. Klindamycin i 10 dagar rekommenderas om en abscess har bildats, eftersom den sannolikt innehåller anaeroba betalaktamasbildande bakterier. Vid den första peritonsilliten hos barn respektive den andra hos vuxen bör tonsillektomi övervägas. Den kan göras akut under antibiotikaskydd. Heshet Även små förändringar på stämbanden orsakar oftast heshet. Se vidare i Tabell 2, ovan. Ont i halsen Akut ont i halsen är ett symtom vid virusorsakad ÖLI samt vid tonsillit/faryngotonsillit (se kapitlet Luftvägsinfektioner, s 569). LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB Epiglottit Vid epiglottit ger H. influenzae en rodnad och svullnad av epiglottis med tilltagande sväljningssmärtor, feber, påverkat allmäntillstånd (sepsis) och inspiratorisk stridor som kan leda till akut andningsstopp. Patienter med misstanke om epiglottit skall omgående till sjukhus. Transporten skall ske i samråd med mottagaren och på ett sådant sätt att det finns möjlighet att trygga andningsvägarna och eventuellt påbörja terapi. 599

6 Epiglottit är idag sällsynt hos barn efter att allmän vaccination mot H. influenzae infördes Vuxenepiglottit är oftast mindre dramatisk, men den är en viktig differentialdiagnos vid smärta i halsen. Ibland kan enbart en svullnad av arybrosken föreligga, vilket sällan hotar andningsvägarna på ett lika dramatiskt sätt, men som ändå i regel kräver inläggning på sjukhus. Aftösa sår Aftösa sår kan sitta i svalget eller på gombågarna och ge en intensiv värk i halsen (se kapitlet Vanliga sjukdomar i munhålan, s 609). Främmande kropp Fiskben fastnar oftast i tonsillregionen eller ner mot tungbasen. Den synliga delen av benet kan vara mycket diskret. Patienten kan som regel ange sida och benet extraheras med tång. Även ben från kött eller fågel förekommer, men de fastnar oftast längre ner i halsen. Vissa läkemedel kan fastna i svalget och ge upphov till smärtsam inflammation. Då är anamnesen sällan så tydlig som vid andra främmande kroppar. Svampinfektion Svampinfektion i munhåla och svalg ses vid behandling med inhalationssteroider, i samband med antibiotikabehandling och vid nedsatt immunförsvar. Symtomen är beläggning, smärta och rodnad i svalget ner mot larynx. Behandling, se kapitlet Vanliga sjukdomar i munhålan, s 611. Malignitet Malignitet skall misstänkas vid tilltagande smärta i halsen under längre tid. Reaktiva lymfkörtelinflammationer Reaktiva lymfkörtelinflammationer på halsen i samband med ÖLI är ömmande, solitära eller multipla resistenser som går i regress efter att infektionen klingat av. Kvarstående adeniter som är < 2 cm och förskjutbara till hud och underlag hos en för övrigt frisk individ är som regel benigna. Remittera vid tveksamhet för finnålspunktion. Primärinfekterade lymfkörtlar Primärinfekterade lymfkörtlar kan vara angripna av bakterier (t ex streptokocker, stafylokocker, anaerober) eller virus (t ex EBV, CMV, HIV) från de övre luftvägarna. Atypiska mykobakterier ger hos barn en oftast solitär adenit som sakta tillväxer, blir adherent och rodnad utan att ge allmänsymtom. TBC kan debutera med adenit på halsen. Metastaser och malignt lymfom (se kapitlet Hematologiska maligniteter, s 216) är andra orsaker till förstorade lymfkörtlar. Halscysta Lateral halscysta utvecklas från gälbåge, ligger i övre tredjedelen av framkanten på m. sternocleidomastoideus och debuterar oftast i 20-årsåldern i samband med infektion. Medial halscysta utgår från rest av ductus thyreoglossus, sitter i medellinjen, fäster i tungbenet och debuterar oftast i 5 6-årsåldern i samband med ÖLI. Lipom och aterom Lipom består av fettceller och är oftast svåravgränsat, mjukt och degigt. Aterom utgår från en talgkörtel och är adherent till huden. Svullen kind Knuta på halsen Beträffande tyreoidea se kapitlet Tyreoideasjukdomar, s 491. De stora spottkörtlarna kan pga spottstenar eller trånga utförsgångar svullna i anslutning till måltid. Vid sekundärinfektion tömmer sig illasmakande varig sekretion ur utförsgången. Detta 600 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

7 ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR Tabell 3. Sjukdomar i näsa bihålor Kommentar samt ytterligare symtom/kännetecken Sannolik diagnos Förstahandsbehandling Nästäppa Sekretion Nysningar Klåda Smärta A A A I samband med ÖLI Akut rinit Se kapitlet Luftvägsinfektioner, s 567; koksaltsköljningar, avsvällande nässpray O O A Komplikation till ÖLI + ensidig värk, illaluktande purulens, vargata Akut purulent sinuit Som ovan + analgetika + penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dag i 10 dagar O O A Komplikation till ÖLI, hos barn svullnad och rodnad i Akut etmoidit Konsultera ÖNH-klinik mediala ögonvrån O Näsvingeinsufficiens Anatomiskt hinder Mekaniska vidgare O O Fyllnadskänsla i ansiktet, återkommande långdragen sekretion Näspolypos Nasal steroid A O hos barn, ensidigt, eller spädbarn med sugproblem Koanalatresi Remiss till ÖNH-specialist, akut om spädbarn A O hos barn, med illaluktande sekretion, nästan alltid ensidigt Främmande kropp Avsvällning, inspektion, extraktion A O hos barn, bilateralt, ej allergi Adenoid Remiss till ÖNH-specialist för ställningstagande till abrasio A O O O Bilateralt, allergi Allergisk rinit Allergeneliminering, antihistamin peroral/nasal, nasal steroid, kromoglikat A O O Bilateralt, ej allergi Idiopatisk rinit Koksaltsköljningar, nasal steroid O Bilateralt, krustabildning, ofta blodigt sekret Torr nässlemhinna Koksaltsköljningar, näsolja, näspetningsstopp O O O Blodig sekretion, ofta ensidigt Tumör, systemsjukdom Remiss till ÖNH-specialist A O Trauma Septumhematom Akut till ÖNH-specialist A Långvarig användning av avsvällande nässpray Rhinitis medicamentosa Utsättning, koksaltsköljningar, eventuellt nasal steroid A O Graviditet Graviditetsnästäppa Koksaltsköljningar, näsolja, näsvingevidgare, inte avsvällande nässpray A Trauma Likvorläckage Akutkonsultation med ÖNH-klinik A Klar sekretion, bilateralt, hos äldre Idiopatisk rinit Nasal ipratropiumbromid A= Symtomet förekommer alltid, O = Symtomet förekommer ofta. LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB 601

8 drabbar särskilt äldre med lågt vätskeintag. Förstahandsbehandling är salivstimulering, penicillin V, 1,6 2 g 2 gånger/dag i 10 dagar. Vid svår infektion och allmänpåverkan kan intravenös antibiotikabehandling behövas. Stenar kan oftast ses på slätröntgen, men då alla inte är röntgentäta kan sialografi behövas i utredning inför eventuell kirurgi. Sten i parotiskörteln är förhållandevis ovanligt. Spottkörtlarna kan också infekteras med paramyxovirus ( = påssjuka ), CMV eller coxsackie A-virus. Långdragen dubbelsidig svullnad av parotiskörtlarna förekommer vid såväl bulimi som alkoholism. Spottkörteltumör ger en mer lokaliserad svullnad i kinden eller bakom örat. Pleomorft adenom är vanligaste tumör, som diagnostiseras med finnålspunktion. Tandinfektion kan ge svullnad, ömhet och rodnad i övre eller nedre delen av kinden och kan utvecklas till abscess. Furunkel i näsregionen innebär risk för venös spridning intrakraniellt och skall behandlas med flukloxacillin. Sjukhusvård skall övervägas vid samtidig feber eller huvudvärk. Nästäppa Näsandningen har stor betydelse för samspelet mellan övre och nedre luftvägar. Näsans rening, anfuktning och temperering av inandningsluften är viktig för lungorna. Nyligen har man funnit att kväveoxid produceras i bihålorna och vid näsandning transporteras till lungorna, där kärltonus påverkas. Munandning ger snarkning, som i sin tur också kan påverka hjärtkärlsystemet. Övre och nedre luftvägar drabbas ofta samtidigt av liknande sjukdom, t ex rinit astma. Tobaksrök har påtagligt negativa effekter på slemhinnan i andningsvägarna. Infektiös rinit vid ÖLI Se kapitlet Luftvägsinfektioner, s 567. Undersökning av näsan Vid främre rinoskopi ser man de främre nedre delarna av näsan. För att se längre in använder man avsvällande näsdroppar, vid behov kombinerat med lokalanestesi, applicerad med sprayflaska eller på bomullstussar eller -pinnar som får sitta i näsan i minuter. En fullständig undersökning av näsan kräver endoskop. Nässköljning med koksaltlösning 5 dl vatten + 1 tsk (knappt) salt. Låt spädbarn ligga på rygg och töm en 1 ml-spruta i varje näsborre. Större barn och vuxna står framåtlutade över ett handfat och drar in ur kupad hand. Man kan också använda en 20 ml spruta samt adapter till Apotekets Dosspruta Universal. Sinuit Smärta från bihålorna är inte liktydigt med antibiotikakrävande bakteriell sinuit. Svullnad i näsan kan i sig orsaka smärta, som projiceras över bihålorna. Slemhinnesvullnad kan också stänga till bihålan och då den instängda luften resorberas uppstår ett undertryck, som kan ge smärta. Större tryckförändringar i samband med flygning eller dykning kan ge blödning i en dåligt ventilerad bihåla. Misstanke om bakteriell sinuit som komplikation till ÖLI är en mycket vanlig anledning till sjukvårdskontakt. I de flesta fall är det en svår diagnos att ställa kliniskt. Ensidig värk, ensidig purulent sekretion, vargata och att patienten upplever att det luktar/smakar illa har högt diagnostiskt värde. Ultraljud är ett gott verktyg i vana händer. Detsamma gäller punktion med spolning, som är det säkraste sättet att få diagnos och dessutom lindring. Inläggning av plastkateter (Sinoject) är ett enkelt sätt att ge möjlighet till upprepade spolningar. Om pati- 602 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

9 enten uppvisar kliniska tecken med högt diagnostiskt värde och röntgen visar heltät bihåla eller vätskenivå, är det med stor sannolikhet en bakteriell sinuit. Slemhinneförtjockning ses dock på röntgen även vid ÖLI. Patienter med återkommande förment purulenta sinuiter bör röntgas före antibiotikabehandling. Smärta från bihålorna som enda sinuitsymtom behandlas med högläge, avsvällande nässpray, koksaltsköljningar och analgetika. Bakteriell sinuit kan dessutom kräva antibiotika, i första hand penicillin V, 25 mg/kg kroppsvikt (för vuxna 1,6 2 g) 2 gånger/dag i 10 dagar (beträffande gravida, se Faktaruta, nedan); till pcallergiker ges tetracyklin. Vid terapisvikt bör diagnosen ifrågasättas och patienten röntgas om det inte är gjort. Terapisvikt kan bero på att bakterierna är resistenta mot insatt antibiotika eller att tillräckligt med antibiotika inte nått den infekterade vävnaden. Byt till amoxicillin + klavulansyra eller tetracyklin och överväg käkspolning. Odling är endast meningsfull på aspirat från en punkterad bihåla. Pneumokocker och H. influenzae är de vanligaste patogenerna vid akut sinuit, men M. catarrhalis och betahemolytiska streptokocker förekommer. Om sinuiten varat länge eller orsakats av tandinfektion dominerar anaerober. Kliniskt är det av större värde att indela sinuiter efter orsak snarare än duration. Orsaker till sinuit: 1. Komplikation till ÖLI. Se ovan. 2. Näspolyper. Enstaka polyper kan vara sekundära, men diffus polypos engagerar såväl näsan som bihålorna och kan ge utbredda röntgenförändringar även i infektionsfritt skede (se Näspolypos, nedan). 3. Tandinfektion. Parodontit eller rotspetsinfektion kan ge sinuit som enda besvär! Dentalt empyem i en käkhåla har en karakteristisk stinkande lukt. Sinuiten läker inte förrän, den ibland svårfunna, orsaken är åtgärdad. 4. Tumör i bihåla eller nästumör som stänger till ostiet ger oftast långsamt tilltagande smärtor. ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB 5. Ansiktsfraktur kan ge kvarstående blockering av en sinusöppning med återkommande sinuiter som följd. Detta kan åtgärdas med kirurgi. 6. Hyperreaktiv nässlemhinna kan ge ökad tendens till sinuit (se Idiopatisk rinit, s 604). 7. Immunsuppressiv behandling, annan immundefekt och graviditet kan medföra att de vanliga sinuitsymtomen inte uppträder. Nästäppa kan då vara det enda symtomet på sinuit. Använd ultraljud, röntgen och käkspolning frikostigt på dessa patienter. Det är viktigt att beakta värdfaktorer som minskar motståndskraften mot infektion. En vanlig sådan kan vara diabetes, en ovanlig är ciliedefekt. Antibiotika till gravida Gravida behöver, pga ändrad farmakokinetik, högre doser av betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner). Det gäller särskilt vid sinuit, där rutindosering ger liten marginal för att uppnå adekvat vävnadskoncentration. Höj dygnsdosen 1,5 gånger genom att öka antalet dostillfällen! Etmoidit uppstår hos vuxna oftast i samband med maxillarsinuit och behandlas som sådan. Hos barn kan etmoidit uppträda som ett isolerat tillstånd med risk för snabb spridning till orbita och vidare intrakraniellt. Ett barn med ensidig rodnad och svullnad i mediala ögonvrån, efter en ÖLI som inte ger sig, skall därför akut till sjukhus för CT-undersökning och intravenös antibiotikaterapi. Isolerad frontal- eller sfenoidalsinuit är ovanligt, ger smärta, verifieras med röntgen (vätskenivå eller heltät bihåla) och bör handläggas i samråd med ÖNH-specialist. Näspolyper Vid långvarig nästäppa, fyllnadskänsla i ansiktet, nedsatt luktsinne och återkommande långdragna sekretionsperioder bör näspolypos 603

10 misstänkas. Vid endoskopi ses näspolyper hos 3% av vuxna svenskar, varav många dock är symtomfria. Polyper är gråbleka, minskar inte i storlek efter behandling med avsvällande lösning, saknar känsel och är lättrörliga (prova med bomullspinne). Detta till skillnad från näsmusslor (som de ofta förväxlas med), som är rosa- till blåröda, kan svällas av, har känsel och är fasta. Oftast krävs endoskopi för diagnos, eftersom polyper måste uppnå en ansenlig storlek för att synas vid främre rinoskopi. Polypos engagerar såväl näs- som bihåleslemhinnorna och de flesta polyper utgår från området kring mellersta näsgången. Ensidiga och enstaka polyper är oftast sekundära till inflammation i näsa bihålor av annan orsak (se Sinuit, ovan) och skall biopseras för att utesluta papillom eller malignitet. Vid Samters triad; näspolypos, ASA-intolerans och astma, är polyperna mer svårbehandlade. ASAintoleranta bör undvika NSAID och vissa livsmedelstillsatser (tartrazin, bensoesyra, sorbat, glutamat) samt utesluta lingon, hjortron och blåbär ur kosten. Barn med näspolypos skall utredas avseende cystisk fibros, immunbrist och ciliedefekt. Polypos behandlas i första hand med nasal steroid, som oftast minskar nästäppa och sekretion och kan förbättra luktsinnet. Rätt administreringsteknik är viktig, så att läkemedlet når området kring mellersta näsgången. Förbättringen kommer långsamt och behandlingen bör utvärderas efter ca 6 veckor. Recidivtendensen är stor, varför medicineringen ofta blir livslång. Sekret avlägsnas med koksaltsköljningar. Vid varigt sekret ges antibiotika frikostigt med inriktning på H. influenzae. Om lokal steroid inte räcker kan man dessutom ge en peroral steroidkur, som ofta även dramatiskt förbättrar luktsinnet. Behandlingen bör ske i samråd med ÖNHspecialist, som även kan ta ställning till om kirurgi är indicerat. Vid enstaka polyp är kirurgi däremot förstahandsbehandling och patienten blir ofta botad. Allergisk rinit Vid tydlig anamnes på exponeringsutlöst rinit med klåda, nysningar, rinnsnuva och nästäppa, ofta även ögonbesvär, kan man inleda behandling utan vidare utredning. Är den anamnestiska kopplingen till något agens mindre tydlig, t ex vid nästäppa året runt, inleds en utredning med serologi av screeningtyp för luftvägsallergen. Om serologin är positiv, eller vid samtidig anamnes på annat luftvägsallergen, utförs pricktest eller riktad serologisk diagnostik. Den lokala tillgången till olika analysmetoder påverkar förstås utredningsgången. Grundläggande behandling är att minimera exponering för aktuellt allergen, t ex genom att undvika pälsdjur eller att inte torka tvätten ute under pollensäsong. Samtidig allergisk konjunktivit och astma är av betydelse för valet av övrig behandling. I första hand kan man välja mellan peroral eller nasal antihistamin, nasal steroid eller natriumkromoglikat, se Tabell 4, s 605. Långvariga besvär med påtaglig nästäppa motiverar nasal steroid, eventuellt med tillägg av peroral antihistamin. För vuxna med kortvariga men svåra besvär som inte svarar på ovanstående kan man överväga en peroral steroidkur, t ex prednisolon 5 10 mg på morgonen i 1 2 veckor. Vid dålig effekt bör man, om patienten tagit medicinen på adekvat sätt (både beträffande administreringsteknik och dostillfällen), ifrågasätta diagnosen och vid tveksamhet remittera till ÖNH-specialist. Hyposensibilisering har bra effekt och kan vara en utmärkt lösning vid åretrunt- eller långvariga säsongssymtom samt minskar dessutom sannolikt risken att utveckla astma. Idiopatisk (vasomotorisk) rinit Nästäppa och sekretion är vanligaste symtom då nässlemhinnan är hyperreaktiv utan att man kan finna någon allergi som orsak. Besvären kan utlösas av lukter, damm, rök, ljus, föda eller temperaturförändringar, men ofta finner man inga utlösande agens. Det verkar finnas ett samband med återkommande sinuiter. 604 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

11 ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR Tabell 4. Läkemedel vid allergisk rinit (aktuell per den ) Preparat och substansnamn Kommentarer Perorala antihistaminer Nasala steroider Klemastin (Tavegyl) Cetirizin a (Zyrlex), Loratadin a (Clarityn), Desloratadin (Aerius) Cetirizin a (Alerid, Acura, Cetirizin b ) Loratadin a (Loratadin b, Versal) Akrivastin (Semprex), Ebastin a (Kestine), Levocetirizin (Xyzal), Fexofenadin (Telfast), Misolastin (Mizollen), Budesonid a (Rhinocort Aqua, Budesonid b ) Mometason (Nasonex), Triamcinolon (Nasacort) Flutikason (Flutide Nasal) Beklometason a (Becotide Nasal) Budesonid (Rhinocort Turbuhaler) Från 1 år Från 2 år Från 6 år Från 8 år respektive från 30 kg Från 12 år Nasal kromon Natriumkromoglikat a (Lomudal Nasal, Pollyferm) Barn och vuxna Nasala Levokabastin a (Livostin) Barn och vuxna antihistaminer Azelastin a (Azelvin, Lastin) Från 12 år a. Receptfria förpackningar finns. b. Generika, flera fabrikanter kan finnas Från 6 år (Nasacort inte > 3 månader till barn) Från 8 år Inte långtidsbehandling till barn Inte godkänd för barn Koksaltsköljningar ger ofta god bättring, särskilt vid yrkesmässig exponering för damm. Ofta behövs även nasal steroid, vars effekt bör utvärderas efter ca 6 veckor, och vid god effekt därefter årligen. Om effekten är otillräcklig bör patienten remitteras till ÖNH-specialist, som kan verifiera diagnosen och ta ställning till kirurgisk reduktion av de nedre näsmusslorna. Krustabildning, ofta med småblödningar, är vanlig vid torr nässlemhinna, som kan orsakas av t ex vistelse i torr luft eller behandling med nasal steroid. Denna utsätts i så fall tillfälligt till förmån för koksaltsköljningar och olja i nässpray samt näspetningsförbud. Klar rinnsnuva drabbar framför allt äldre i samband med måltid eller vistelse utomhus. Ipratropiumbromid i nässpray kan ha god effekt. Vid ensidig sekretion bör möjligheten av likvorläckage orsakat av trauma eller malignitet beaktas. Näsvingeinsufficiens och sned nässkiljevägg Näsvingarna har hos vissa människor en tendens att dras ihop vid kraftig inandning med stängd mun. Man kan då underlätta näsandningen med LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB näsvingevidgare av mjuk plast i rätt storlek prova på patienten! Apoteket säljer både dem och speciella plåster, som med samma avsikt sätts på näsvingarnas utsida. Kraftigt sned nässkiljevägg med nästäppa på trånga sidan är en klar anledning för remiss till ÖNH-specialist för ställningstagande till operation. I de flesta fall, framför allt vid bilateral eller sidoväxlande nästäppa, bör man dock först utesluta annan enkel orsak, t ex allergisk rinit. Adenoid I epifarynx har alla barn lymfatisk vävnad som ger nästäppa om den blir tillräckligt stor. Ibland märks nästäppan enbart i liggande, då den kan medföra att barnet snarkar och får andningsuppehåll. Munandning påverkar ibland tillväxten av ansiktsskelettet och därmed bettet. Kronisk inflammation av adenoiden ger snuva, men även sekretion ner i svalget, vilket kan förorsaka hosta. Tilltäppning av tubarostierna kan medföra undertryck i mellanörat och även recidiverande otiter. Adenoiden kan också härbärgera otitpatogener. Innan barnet remitteras till ÖNH-specialist för ställningstagande till ab- 605

12 rasio, bör man beakta möjligheten att besvären orsakas av en allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa Långtidsanvändning av avsvällande nässpray är en mycket vanlig orsak till nästäppa. Användningen måste upphöra helt, vilket innebär att patienten får vara beredd på en rekyleffekt med ökad svullnad under några dygn. Koksaltsköljningar, en kur med nasal eller i undantagsfall peroral steroid underlättar. Förklara att avsvällningen patienten vant sig vid är onaturlig. Kvarstår nästäppan, även efter att patienten kunnat sluta med avsvällande nässpray, krävs utredning som vid annan nästäppa. Observera! Rhinitis medicamentosa måste man fråga efter! Patienten berättar sällan spontant om sin användning av avsvällande nässpray. Inte ens en låg dos, t ex bara till natten, fungerar för långtidsbehandling utan ger rhinitis medicamentosa. Andra läkemedel som ger nästäppa Det är vanligt att alfa-1-receptorblockerare ger nästäppa. Se vidare i Tabell 5, nedan. Biverkningar av läkemedel kan man hitta på Internet (www.fass.se), där man även kan söka på olika symtom. Tabell 5. Läkemedel med nästäppa som vanlig (> 1/100) biverkan (enligt FASS 2004) Alimemazin (Theralen) Desmopressin i nässpray (Desmopressin Alpharma, Minirin, Octostim) Interferon alfa (IntronA) Metyldopa (Aldomet) Montelukast (Singulair) Nikotin (Nicorette) Peginterferon alfa (PegIntron) Quinagolid (Norprolac) Ribavirin (Rebetol) Sildenafil (Viagra) Tadalafil (Cialis) Terazosin (Hytrinex, Sinalfa, Terazosin Merck NM) Graviditetsnästäppa Ungefär en femtedel av alla gravida får långvarig nästäppa som går över först efter partus. Det är viktigt att utesluta sinuit (se Sinuit, s 602) och att undvika långtidsanvändning av avsvällande nässpray. Koksaltsköljningar och näsvingevidgare kan hjälpa. Nasal steroid har ingen dokumenterad effekt vid ren graviditetsnästäppa. Näsblödning Antikoagulantia, NSAID, även lågdos-asa, och övre luftvägsinfektion ökar risken för näsblödning. Den kan också bero på trauma eller patologiska kärl, som bildas på septums främre del, där de flesta näsblödningar uppstår. Risken för bakomliggande blodsjukdom bör beaktas. På mottagningen används en stor bomullstuss indränkt i lösning med vanliga avsvällande näsdroppar och lokalanestesi och om blödningen då stoppar kan man etsa kärlet med kromsyra. Patologiska kärl framträder tydligt efter avsvällning då sådana kärl inte drar ihop sig. De kan också etsas dock inte på båda sidor samtidigt utan med minst en månads mellanrum. Om det vid blödning inte går att etsa kan man tamponera med resorberbar Spongostan, som fuktas med tranexamsyra, 100 mg/ml, och snabbt förs in i näsan (blir annars svårhanterligt) eller med en 2 cm bred gasväv indränkt i tranexamsyra eller avsvällande lösning och som dras efter ett par dagar. Injektion av desmopressin, 0,3 mikrog/kg kroppsvikt subkutant, eller tranexamsyra, 0,5 1 g intravenöst, samt kur med peroral tranexamsyra kan behövas vid systemisk anledning till näsblödningen. Om blödningen inte stoppar på främre tamponad krävs omtamponering med bakre (Foley- eller specialkateter) och ny främre tamponad samt remiss till ÖNH-klinik för sjukhusvård. Diatermi kan användas för att stoppa punktblödning. 606 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

13 ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR PREPARAT 1 Medel vid öronsjukdomar 1 Vaxproppsupplösande medel Natriumkarbonat (sodaglycerindroppar) Natriumkarbonat ATL, örondroppar 2% utan konserveringsmedel Revaxör, Cerusol (handelsvaror) Antibakteriella/antimykotiska medel för lokalbehandling Aluminiumacetotartrat Alsolsprit ATL, örondroppar 1% + 10% utan konserveringsmedel Ättiksyra Ättiksyra 2% ATL, örondroppar 2% utan konserveringsmedel Glukokortikoider + antiinfektiva Dexametason + neomycin Decadron cum neomycin MSD, ögon- och örondroppar Flumetason + kliokinol (vioform) Locacorten-Vioform Novartis, örondroppar Hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin B Pfizer, ögon- och örondroppar, ögon- och öronsalva Penicillinaskänsliga penicilliner Fenoximetylpenicillin (penicillin V) Kåvepenin AstraZeneca, granulat till oral suspension, dospåsar 250 mg, granulat till orala droppar 250 mg/ml, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 100 mg/ml, tabletter 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg, 1 g Kåvepenin Frukt AstraZeneca, granulat till oral suspension 50 mg/ml Peceve Ipex Medical, tabletter 1 g Tikacillin AstraZeneca, granulat till oral suspension, dospåsar 250 mg, granulat till oral suspension 50 mg/ml, tabletter 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg, 1 g Penicilliner med utvidgat spektrum Amoxicillin Amimox AstraZeneca, granulat till oral suspension dospåsar 125 mg, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 100 mg/ml, tabletter 375 mg, 500 mg, 750 mg Amoxicillin Sandoz Sandoz Novartis, pulver till oral suspension 100 mg/ml, dispergerbar tablett 750 mg, 1 g Amoxicillin Merck NM Merck NM, granulat till oral suspension 50 mg/ml, kapslar 375 mg, 500 mg, tabletter 750 mg Imacillin AstraZeneca, tabletter 750 mg, 1 g Amoxicillin + klavulansyra Bioclavid Sandoz Novartis, pulver till oral suspension 50 mg/ml, tabletter 500 mg, 875 mg 1. Aktuell information om parallellimport och generika kan fås via apotek Spektramox AstraZeneca, pulver till oral suspension dospåse 125 mg, pulver till oral suspension 25 mg/ml, 50 mg/ml, 80 mg/ml, tabletter 250 mg, 500 mg, 875 mg Ampicillin Doktacillin AstraZeneca, suppositorier 125 mg, 250 mg Bakampicillin Penglobe AstraZeneca, tabletter 800 mg Pivampicillin Pondocillin Leo Pharma, tabletter 500 mg LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB Penicillinasstabila penicilliner Dikloxacillin Diclocil Bristol-Myers Squibb, kapslar 250 mg, 500 mg, pulver till oral suspension 12,5 mg/ml Flukloxacillin Heracillin AstraZeneca, pulver till oral suspension 25 mg/ml, 50 mg/ml, tabletter 125 mg, 500 mg, 750 mg Cefalosporiner Cefpodoximproxetil Orelox Aventis Pharma, tabletter 200 mg Ceftibuten Cedax Schering-Plough, kapslar 400 mg, pulver till oral suspension 36 mg/ml Cefuroximaxetil Zinnat GlaxoSmithKline, granulat till oral suspension 25 mg/ml, tabletter 250 mg Lorakarbef Lorabid Lilly, granulat till oral suspension 40 mg/ml, kapslar 200 mg, 400 mg Makrolider Azitromycin Azitromax Pfizer, pulver till oral suspension 40 mg/ml, tabletter 250 mg, 500 mg Erytromycin Abboticin Abbott, granulat till oral suspension, dospåse 200 mg, granulat till oral suspension 100 mg/ml Abboticin Novum Abbott, tabletter 500 mg Ery-Max AstraZeneca, granulat till oral suspension i dospåse 200 mg, enterokapslar 250 mg, granulat till oral suspension 40 mg/ml, 100 mg/ml Klaritromycin Klacid Abbott, granulat till oral suspension 25 mg/ml, tabletter 250 mg, 500 mg Roxitromycin Surlid Aventis Pharma, tabletter 150 mg Telitromycin Ketek Aventis Pharma, tabletter 400 mg Trimetoprim-sulfa Se kapitlet Urinvägsinfektioner, s 365. Tetracykliner Doxycyklin Doxyferm Nordic Drugs, tabletter 100 mg Vibramycin Pfizer, oral suspension 10 mg/ml, tabletter 100 mg Lymecyklin Tetralysal Galderma, kapslar 150 mg, 300 mg 607

14 Oxitetracyklin Oxytetral Alpharma, tabletter 250 mg Tetracyklin Tetracyklin NM Pharma Pfizer, tabletter 250 mg Medel vid peritonsillit, svullen kind Penicillin V, flukloxacillin Se ovan. Klindamycin Dalacin Pfizer, granulat till oral suspension 15 mg/ml, kapslar 75 mg, 150 mg, 300 mg Medel vid sjukdomar i näsan Antiallergika Azelastin 2 Azelvin Novartis, nässpray 0,13 mg/dos Lastin Santen, nässpray 0,13 mg/dos Levokabastin 2 Livostin Janssen-Cilag, nässpray 50 mikrog/dos Natriumkromoglikat 2 Lomudal Nasal Aventis Pharma, nässpray 5,2 mg/dos Pollyferm Nordic Drugs, nässpray 2,8 mg/dos, 5,2 mg/dos Antihistaminer för systemiskt bruk Akrivastin Semprex GlaxoSmithKline, kapslar 8 mg Cetirizin 2 Acura Nordic Drugs, tabletter 10 mg Alerid UCB, tabletter 10 mg Cetirizin (flera fabrikat), tabletter 10 mg Zyrlex UCB, orala droppar 10 mg/ml, oral lösning 1 mg/ml, munsönderfallande tablett 10 mg, tabletter 10 mg Desloratadin Aerius Schering-Plough, sirap 0,5 mg/ml, tabletter 5 mg Dexklorfeniramin Polaramin Schering-Plough, tabletter 2 mg Polaramin prolongatum Schering-Plough, depottabletter 6 mg Ebastin 2 Kestine Nycomed, tabletter 10 mg, 20 mg Fexofenadin Telfast Aventis Pharma, tabletter 120 mg, 180 mg Klemastin Tavegyl Novartis, injektionsvätska 1 mg/ml, oral lösning 50 mikrog/ml, tabletter 1 mg Levocetirizin Xyzal UCB, tabletter 5 mg Loratadin 2 Clarityn Schering-Plough, oral lösning 1 mg/ml, tabletter 10 mg Clarityn-S Schering-Plough, frystorkade tabletter 10 mg Loratadin Flera fabrikat, tabletter 10 mg Versal Pro Medica, tabletter 10 mg Mizolastin Mizollen Sanofi-Synthelabo, depottabletter 10 mg Glukokortikoider för nasal behandling Beklometason 2 Becotide Nasal GlaxoSmithKline, nässpray 50 mikrog/dos Budesonid 2 Budesonid Merck NM Merck NM, nässpray 50 mikrog/dos, 100 mikrog/dos Rhinocort Aqua AstraZeneca, nässpray 32 mikrog/dos, 64 mikrog/dos Rhinocort Turbuhaler AstraZeneca, näspulver 100 mikrog/dos Flutikason Flutide Nasal GlaxoSmithKline, nässpray 50 mikrog/dos, näsdroppar, endospipetter 1 mg/ml Mometason Nasonex Schering-Plough, nässpray 50 mikrog/dos Triamcinolon Nasacort Aventis Pharma, nässpray 55 mikrog/dos Glukokortikoider för systemiskt bruk Se kapitlet Kortikosteroider och hypofyshormoner, s 514. Övriga medel vid rinit Ipratropiumbromid Atrovent Nasal Boehringer Ingelheim, nässpray 21 mikrog/dos, 42 mikrog/dos Avsvällande medel Avsvällande näsdroppar Se kapitlet Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna, s 579. Övriga medel för lokal behandling Natriumklorid Näsdroppar innehållande koksalt finns (t ex Renässans) Natriumklorid lösning 0,9% kan användas i Nasaline nässköljare Sesamolja Nozoil (naturläkemedel) Prevancure, nässpray Medel vid näsblödning Desmopressin (DDAVP) Octostim Ferring, injektionsvätska 15 mikrog/ml Tranexamsyra Cyklokapron Meda, brustabletter 1 g, tabletter 500 mg Cyklokapron Pfizer, injektionsvätska 100 mg/ml Tranexamsyra ATL, oral lösning 100 mg/ml Tranon Recip, tabletter 500 mg 2. Receptfria förpackningar finns. 608 LÄKEMEDELSBOKEN 2005/2006 APOTEKET AB

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Öron- och nässjukdomar

Öron- och nässjukdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Öron- och nässjukdomar Sjukdomsgrupp/ Preparat Fördelar Nackdelar Kommentar Generiskt namn oximetazolin Nezeril Ej konserveringsmedel Barn från 2 år! + anesteserande

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Snabbkursen! Antibiotika Vanlig bakterie Antibiotika resistent Antibiotikaresistens

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Ledningshinder. Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ledningshinder. Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset ÖRON-hörsel Sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder? Var sitter problemet?

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset ÖRON-hörsel Sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder? Var sitter problemet?

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit 2013-11-20 Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Akut mediaotit (AOM) Den vanligaste bakteriella infektionen

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG VII 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. PVakut: lindriga symtom (kan svälja saliv etc/inga andningsbesvär)/kvarstående

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010,

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010, Handläggning av AOM Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping AOM 15% av all antibiotika i primärvård Bakgrund Konsensusuttalande år 2000 om behandling av sporadisk AOM: Sporadisk AOM Alternativ

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Extern otit. Amanj Saber ÖNH-Klinik

Extern otit. Amanj Saber ÖNH-Klinik Extern otit Amanj Saber ÖNH-Klinik Hörselgångsanatomi Svagt S- format 25-31 mm lång 6-7 mm diameter Yttre 2/3 del är rörlig, huden på fibröst brosk. Hårväxt, vaxkörtlar och svettkörtlar Innre 1/3 del är

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Andningsvägar 765 Sten Hellström, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Christer Norman, Salems vårdcentral, Rönninge Inledning Våra vanligaste och viktigaste diagnoser

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI Allergi ALLERGI l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Emerade

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

ULIC-fråga 1206, sammanställd i maj 2010 av Sofie Schwan och Pär Hallberg, ULIC ing 61, 4 tr Akademiska sjh. Klemastin (Tavegyl)

ULIC-fråga 1206, sammanställd i maj 2010 av Sofie Schwan och Pär Hallberg, ULIC ing 61, 4 tr Akademiska sjh. Klemastin (Tavegyl) Läkemedelsgrupp Perorala antihistaminer Substansnamn (ex produktnamn) Klemastin (Tavegyl) Loratadin (Clarityn, Loratadin Actavis mfl generika) Graviditetsgrupp FASS Inga kända risker vid användning under

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Innehållsförteckning ANTIBIOTIKA...2 PENICILLINER...2 CEFALOSPORINER...2 MAKROLIDER...2 LINKOSAMIDER...2 FUSIDINSYRA...3 KINOLONER...3

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005 100 80

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 2017 1 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård www.skane.se/skanelistan 2 INNEHÅLL Streptokocktonsillit...

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Innehållsförteckning, Rinosinuit

Innehållsförteckning, Rinosinuit Innehållsförteckning, Rinsinuit Sid Syfte 2 Omfattning 2 Ansvar 2 Berör 2 Kvalitetsindikatr 2 Definitin 2 Symptm 3 Prevalens, epidemilgi 3 Kmplikatiner 3 Förebyggande 4 Handläggning 4 Diagns 4 Differentialdiagns

Läs mer

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10 Akut otit Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott Akut öroninflammation hos barn Hur vanligt? c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2års

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Antibiotika vid luftvägsinfektion

Antibiotika vid luftvägsinfektion Terapiriktlinjer för Antibiotika vid luftvägsinfektion Läkemedelskommittén i Värmland 2016-01-01 Utgångsdatum 2018-12-31 1(16) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV TERAPIRIKTLINJER... 2 KLINISKA RIKTLINJER

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i

Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i Powerpointpresentation som kan användasvid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen, exempelvis lokalt smittskydds-och antibiotikaansvarig

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

S Ögon och öron. S01 Medel vid ögonsjukdomar. Blefarit. Konjunktiviter

S Ögon och öron. S01 Medel vid ögonsjukdomar. Blefarit. Konjunktiviter S Ögon och öron S01 Medel vid ögonsjukdomar Steroidpreparat reserveras för specialistvård, bl a för att hornhinnans resistens nedsättes och på grund av ökad risk för steroidinducerat högt ögontryck/glaukom.

Läs mer

Core curriculum, ÖNH sjukdomar

Core curriculum, ÖNH sjukdomar 080515 Core curriculum, ÖNH sjukdomar Detta core curriculum är framarbetat av landets lärarkollegium inom öron, näs och halssjukdomar år 2008. Den utgör basen för vad som bör inhämtas under läkarutbildningen

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Expertmöte 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005 100 80

Läs mer

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 010227 Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 1. Örats sjukdomar. Örats anatomi och fysiologi Undersöka örat och bedöma trumhinnestatus i otomikroskop Differentialdiagnostik vid otalgi Handläggning

Läs mer

Behandlingsrekommendationer. Luftvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer. Luftvägsinfektioner Behandlingsrekommendationer Luftvägsinfektioner Våren 2013 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D SIDAN 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER LUFTVÄGSINFEKTION

Läs mer

Allergiläkemedel under graviditet

Allergiläkemedel under graviditet Allergiläkemedel under graviditet Uppsala sinformationscentral Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset Senast uppdaterad april 2013 Innehållsförteckning Perorala antihistaminer... 2 Klemastin (Tavegyl)...

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

PERORALA ANTIHISTAMINER Läkemedel Graviditetsgrupp FASS Graviditet - andra källor Anges endast då FASS inte är grupp A.

PERORALA ANTIHISTAMINER Läkemedel Graviditetsgrupp FASS Graviditet - andra källor Anges endast då FASS inte är grupp A. PERORALA ANTIHISTAMINER Klemastin (Tavegyl) Inga kända risker vid användning under graviditet. Loratadin (Clarityn m fl) Anses OK att använda under graviditet. Ebastin (Kestine m fl) Begränsad erfarenhet,

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG. Öron Näsa Mun Svalg

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG. Öron Näsa Mun Svalg VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG Öron Näsa Mun Svalg 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112: vid misstanke om främmande kropp i luftvägarna Akut: vid misstanke om främmande kropp i matstrupen om

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid? ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Infektioner inom öron-näsa-halsområdet Anna Granath. Sammanfattning. Mastoidit

Infektioner inom öron-näsa-halsområdet Anna Granath. Sammanfattning. Mastoidit Infektioner inom öron-näsa-halsområdet Anna Granath Detta avsnitt tar upp infektionsproblem inom öron-näs- och halsspecialiteten (ÖNH) som kan ses hos sjukhus- eller institutionsvårdade patienter samt

Läs mer