Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Detta är Feelgood i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 16 Femårsöversikt, koncernen 21 Koncernens resultaträkning 22 Koncernens balansräkning 23 Förändring eget kapital, koncernen 25 Koncernens kassaflödesanalys 26 Moderbolagets resultaträkning 27 Moderbolagets balansräkning 28 Förändring eget kapital, moderbolaget 30 Moderbolagets kassaflödesanalys 31 Noter 32 Årsredovisningens undertecknande 43 Revisionberättelse 44 Bolagsstyrning 45 Styrelse 48 Ledning 49 Årsstämma 50 Definitioner 51 Ekonomisk information Delårsrapport jan mar 26 april 2007 Delårsrapport jan jun 30 augusti 2007 Delårsrapport jan sep 25 oktober 2007 Bokslutskommuniké februari 2008 Rapporterna finns tillgängliga på Feelgoods hemsida under rubriken Investerare. Samtliga rapporter kan beställas från Feelgood Svenska AB. Beställning kan även göras direkt via e:post:

3 detta är feelgood Detta är Feelgood Feelgood arbetar med att utveckla och vårda hälsan och motivationen hos anställda i olika företag. Målet är att medarbetarnas välmående ska leda till ökad framgång för det enskilda företaget. Människor som mår bra och är friska är helt enkelt mer handlingskraftiga, orkar mer och tycker att det är roligare att gå till jobbet. Vi uppnår detta genom vårt breda utbud av kompetenser och tjänster. I grund och botten handlar det om att erbjuda snabba och effektiva lösningar samtidigt som vi jobbar långsiktigt med helheten. Därför gör vi ofta helt företagsanpassade program utifrån en behovsanalys där frågor om arbetsmiljö, klimat och kultur också har en mycket viktig roll. Det som driver oss är lyckade resultat. Både hos de människor vi möter och hos de företag vi hjälper. Affärsidé Vi ska genom att leverera friska idéer förbättra företags och organisationers konkurrensförmåga, långsiktiga lönsamhet och attraktionsvärde. Våra friska idéer är baserade på hälsotjänster som utvecklar både organisationer och individer utifrån ett helhetsperspektiv. Vision Sveriges friskaste kunder Mål Långsiktiga finansiella mål: En vinstmarginal om lägst 7,5 procent En omsättningstillväxt om 10 procent per år Operativa mål: Vara marknadsledande på strategiska orter Erbjuda marknadens mest attraktiva och effektiva kundlösningar Attrahera branschens kunnigaste personal Strategier Fokus på prioriterade kundsegment Stärka affärsmannaskap hos medarbetare f e e l g o o d

4 2006 i korthet 2006 i korthet mkr mkr Första kvartalet Förvärvar Vitea AB. Tecknar avtal med Nilson Group, Nordic Cleaning Alliance, Green Cargo och Örebrobostäder. mkr mkr Andra kvartalet Negativ resultatutveckling. Tecknar förlängningsavtal med Astra Zeneca, utökat samarbete med Ams och Arla Mejerier. omsättning omsättning rörelseresultat rörelseresultat mkr omsättning rörelseresultat mkr Tredje kvartalet Juli och augusti negativt resultat. September första månaden med positivt resultat sedan mars. VD Eva Rooth avgår och ersätts av tf VD Johannes Cullberg. mkr omsättning rörelseresultat mkr Fjärde kvartalet Bästa kvartalsresultatet i Feelgoods historia. Tecknar avtal med Nacka kommun, Stena Line, Göteborg Spårvägar, CSC Sverige, Skanska Installation. Nationellt samarbete med Lernia avseende utredningstjänster till Försäkringskassan. Nyckeltal Nettoomsättning, mkr 463,5 432,8 395,9 408,9 405,1 Rörelseresultat, mkr 2,4 9,7 12,1 9,0 77,8 Resultat före skatt, mkr 0,1 8,4 10,2 11,6 89,0 Soliditet, % 26,3 28,8 28,4 24,5 23,2 Medelantal anställda Vinst per aktie, kr 0,01 0,10 0,12 0,15 1,86 f e e l g o o d

5 vd har ordet VD har ordet Det gångna året blev ur många perspektiv ett turbulent år. Intern oro och fortsatta resultatavvikelser tyngde en stor del av året vilket ledde till att jag i slutet av det tredje kvartalet fick förtroendet som tf VD av styrelsen med uppdraget att skapa arbetsro för medarbetarna, utveckla Feelgoods ställning på marknaden samt att skapa lönsamhet. Det är ännu för tidigt att säga något definitivt om utfallet av de åtgärder som satts in, men ett gott tecken är att året avslutades på ett helt annat sätt än det inleddes med Feelgoods bästa kvartalsresultat genom tiderna. Mycket arbete har lagts ner på att tydliggöra och konkretisera våra verksamhetsmål på organisationsnivå, grupp- och individnivå. Detta arbete kommer att utvecklas ytterligare under nästkommande år för att samtliga medarbetare skall ha tydliga roller samt känna ansvar för att de egna såväl som företagets gemensamma mål uppnås. Ett viktigt led i arbetet med mål, strategier och utförande är ledarskap, och detta är ett område där Feelgood utvecklats markant under året. Vi har genomfört ett flertal lyckosamma rekryteringar som haft direkt påverkan på både kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet, något som vi kommer se ännu större effekter av under nästa år. Det finns mycket i Feelgoods erbjudande som är väldigt bra och som vi ska fortsätta att utveckla. Det är dock viktigt att vi har modet att erkänna att det även finns områden där det finns andra aktörer som är bättre än vad vi har möjlighet att bli. För att Feelgood ska kunna växa lönsamt är det nödvändigt att vi fortsätter utveckla våra redan starka erbjudanden, och tar hjälp av externa aktörer där vi inte själva räcker till. På så sätt kan vi på ett effektivt och lönsamt sätt presentera det i särklass attraktivaste erbjudandet till våra kunder i framtiden. Ett annat prioriterat område under nästkommande år är att bli bättre på att tydliggöra hur våra kunder med stöd av Feelgood kan få friskare och effektivare medarbetare, något som är ett viktigt bidrag till deras lönsamhet. För att visa att vårt arbete ger de resultat vi kommer överens med våra kunder om, har vi under året genomfört ett antal uppdrag för ledande svenska företag där Feelgood som enda aktörer i branschen arbetat med incitamentsprissatta projekt. Resultaten har varit mycket goda och detta är en utveckling som jag på sikt tror kommer att förändra branschens sätt att arbeta. Inspirerade medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet är de prioriterade områden som vi alla i Feelgood arbetar efter. Vi har satt utmanande mål kopplat till respektive område vilket kommer kräva mycket hårt arbete och stor lyhördhet gentemot kunder och medarbetare. Vi har kommit en bra bit på väg och ska under nästkommande år bygga vidare på årets framgångar. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som genom gemensamma insatser ledde oss fram till ett framgångsrikt avslut på 2006 och ser med förväntan fram mot ett spännande Johannes Cullberg Tf VD f e e l g o o d

6 marknad och konkurrenter Marknad och konkurrenter Marknaden för företagshälsovård är under omvandling till följd av drivkrafter både från leverantörernas och kundernas sida. Vinnarna kommer att vara de leverantörer som möter kundernas förändrade krav på ett kostnadseffektivt sätt. Marknad och definition Svensk företagshälsovård består idag av knappt 700 enheter, som drivs av cirka 250 huvudmän i olika juridisk form, spridda över hela landet, med i princip minst en enhet i varje kommun. Branschen sysselsätter cirka personer med huvudsakligen medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig kompetens. En strukturomvandling pågår, som dels består av sammanslagningar och uppköp av mindre enheter, dels en ökad frivillig samverkan. Resultatet av företagshälsovårdens arbete går att utvärdera på en företagsekonomisk nivå (produktivitet och kvalitet), på en individuellt mänsklig nivå (bättre hälsa) och inte minst på en samhällsekonomisk nivå (minskade kostnader i socialsystemen och högre skatteintäkter). Med företagshälsovård menas den verksamhet som: I första hand bedrivs inom verksamhetsområdena arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verkar på ett professionellt och oberoende sätt gentemot uppdragsgivare och brukare. Med överenskomna tjänster erbjuder uppdragsgivaren kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisaion, produktivitet och hälsa. Baserat på en sådan helhetssyn lämnar förslag till åtgärder och aktivt verkar för att dessa genomförs. Politiska förändringar skapar möjligheter Socialförsäkringsutredningens betänkande som lämnades i november 2006 föreslår en företagshälsovård på tre ben arbetsmiljö, sjukvård och sjukskrivning. Utredningen menar att företagshälsovården skulle kunna vara navet i sjukskrivningsprocessen samt erbjuda primärvård till de anställda. Utifrån avtal mellan arbetsmarknadens parter upphandlar arbetsgivaren certifierad företagshälsovård. Utredningen föreslår också en ny roll för Försäkringskassan, från individärenden om sjukpenning till att mer säkerställa process och kvalitet hos andra aktörer. Ett exempel på detta är certifiering av företagshälsovården. Arbetslinjen är tydligt uttalad och att fokus kommer att ligga på arbetsförmåga och inte på sjukdom. Denna inriktning har redan börjat etableras avseende kravet på utförligare sjukintyg rörande arbetsförmåga. Företagshälsovården har ändrat fokus Företagshälsovården har gått från ett regelverksstyrt till ett mer kundorienterat arbetssätt utifrån marknadssituationen. Kontakterna mellan företagshälsovård och kundföretag har länge skett på nivåer under kundens ledningsgrupp. Till viss del är detta på väg att förändras vilket även leder till att den traditionella företagshälsovården utvecklas mot nya tjänsteområden. Ledarskaps- och organisationsfrågor har fått en betydligt större betydelse i företagshälsovårdens arbete och det är en trend som fortsätter. Nya aktörer på väg in Intressanta branscher med nya möjligheter lockar alltid till sig nischaktörer men även större aktörer från närbesläktade områden som ser nya affärsmöjligheter. Bemanningsföretagen har sedan tidigare erfarenhet och kompetens inom personal- och lönehantering. När kostnaderna för sjukfrånvaro kopplas närmare till företagen ser bemanningsföretagen möjligheter att utvidga sin verksamhet till att omfatta även sjuk- och friskanmälan och i förlängningen också erbjuda företagshälsovård. Andra nya intressenter är försäkringsbolagen. I takt med att företagens kostnader för sjukfrånvaron ökar, så ökar också intresset för att teckna försäkringar inom rehabilitering och sjukfrånvaro. Försäkringsbolagen blir då involverade i sjuk- och friskanmälan, rådgivning och andra tjänster relaterade till företagshälsovård. Konkurrenter På riksnivå finns ett fåtal leverantörer inom företagshälsovård. Feelgoods huvudkonkurrent inom företagshälsovård är Previa, både lokalt och rikstäckande. Övriga konkurrenter är Haluxa, Curera, Länshälsorna i Sverige och storföretagens företagshälsovård i egen regi. På de lokala marknaderna finns ett stort antal fristående företagshälsovårdsföretag. Inom Träning & Friskvård erbjuder Feelgood ett unikt koncept genom kopplingen till företagshälsovården med tjänster som medicinsk personlig träning och fysisk aktivitet på recept (FAR). f e e l g o o d

7 72 procent av alla företag i Sverige har avtal om företagshälsovård. Det finns cirka 700 företagshälsovårdsenheter av varierande storlek som drivs av runt 250 olika huvudmän i olika juridiska former. Marknaden består av runt kunder och omsätter årligen cirka 3,5 miljarder kronor Tillväxten har legat runt 4 5 procent per år. f e e l g o o d

8 verksamheten Verksamhet och tjänster Satsningar på hälsa kan utgöra en konkurrensfördel, och det är Feelgoods uppdrag att hjälpa arbetsgivare att realisera denna möjlighet. Vår utgångspunkt är att investeringar i hälsa ska vara lönsamma. Företagshälsovård är en traditionell bransch där erbjudandet till kund länge sett ungefär likadant ut. De senaste åren har emellertid något hänt; allt fler aktörer har insett att det krävs något mer än att ta emot en order, leverera och få betalt. För att skapa verkligt värde för kunden krävs ett partnerskap. Detta kräver i sin tur en förståelse för kundens verksamhet som tar tid att upparbeta och där företagshälsovårdsleverantören måste kunna tydliggöra det värde som skapats för kunden. Denna utveckling på marknaden är helt i linje med Feelgoods affärsmodell som bygger på ett nära samarbete med kunden kring den vision kundföretaget valt för sitt hälsoarbete där Feelgood hjälper kunden med analyser och strategier. Utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet väljs den bästa lösningen för kunden genom att våga tänka i nya banor. Feelgood kan med hjälp av tvärvetenskapliga team ge kunden situationsanpassade lösningar som skapar maximalt värde. Tillsammans med kunden definierar vi roller och ansvar för att på så sätt nå överenskomna mål. För att se till att uppdraget följer fastlagda planer mäter vi kontinuerligt och korrigerar om nödvändigt för att på bästa och snabbaste sätt ta oss till kundens önskade destination. Feelgoods affärsmodell och sätt att arbeta är unikt inom företagshälsovården genom vår starka koppling till träning och friskvård. Vi kan erbjuda kunder lösningar där exempelvis Feelgoods läkare samarbetar med våra personliga tränare och psykologer för att nå kundens önskade resultat. Ett exempel på vår affärsmodells framgång är en större svensk industrikund som ville effektivisera produktionsorganisationen. Vårt kontrakt med kunden innebar att Feelgood coachade ledande befattningshavare under omställningsprocessen. Förhållandet mellan insatt kapital och levererat resultat blev 1:10, enligt kundens egna beräkningar. Sidoeffekter av projektet resulterade dessutom i kraftigt ökad medarbetarnöjdhet och förbättrade hälsotal för företaget. Affärsmodell 1 Vision önskvärt läge 2 Nuläge och omvärld 3 Strategier 4 Koncept och tjänster 5 Aktiviteter och utförande 6 Mätning och förbättringar DESTINATION KARTA VÄGVAL MOTOR ACCELERATION STYRNING AFFÄRSMODELLENS OLIKA KUNDSTEG Förståelse för kundens processer och utmaningar Mål och mätning - Identifiera mål och nyckeltal - Incitamentsprogram Nulägesbeskrivning - Kund - Konkurrenter - Makrofaktorer Intressentanalys - Interna - Externa Målgruppsanalys Uppdragsformulering Prioritering - Organisation - Grupp - Individ Bästa lösning för kund genom: - Friska idéer - Helhet - Tvärvetenskapliga team Tydligt ansvar - Kund - Feelgood - Partners - Nätverk Rapportering och måluppfyllelse - Iakttagelser - Erfarenheter - Förbättringar - Goda exempel f e e l g o o d

9 Prissättning Traditionell företagshälsovård är huvudsakligen en servicetjänst som är utsatt för en ökande prispress. Ett högre pris är svårt att motivera eftersom branschens aktörer har tillgång till likartad utrustning och kompetens. Feelgood har därför rört sig bort från denna form av traditionella kunderbjudanden. I stället arbetar vi med resultatsäkrade uppdrag, baserade på värdeskapande och mätbara mål där vi kan ta betalt för det kundvärde vi skapar. I detta ingår också utvecklingen av långsiktiga affärsrelationer med kundernas företagsledningar. Feelgood är ett konsultföretag som arbetar med kunder som vågar satsa på sin personal och på utveckling av sitt humankapital. För att bevisa vår kompetens och den nytta vi kan göra för våra kundföretag har Feelgood erbjudit ett flertal större svenska företag incitamentsbaserade projekt. Det innebär att vi erbjuder kunden ett lägre pris om de gemensamt fastställda målen inte skulle uppnås eller att en bonus utfaller när målen nås eller överträffas. Feelgoods tjänsteområden Organisationsutveckling Arbetsmiljö Rehabilitering Hälsa Sjukvård Träning & Friskvård Omsättning per tjänsteområde Arbetsmiljö 14% genomförande Hälsa 18% Organisationsutveckling 8% utbildning Träning/Friskvård 19% Sjukvård 21% Rehab 20% Andel privatkunder/företagskunder Företagskunder 77% Privatkunder 23% Fördelning av företagskunder Antal anställda Antal anställda Antal företag Antal företag < < < < Antal anställda per företag Antal anställda per företag Antal anställda Antal per anställda företag per företag f e e l g o o d

10 verksamheten Organisationsutveckling Varje organisation och arbetsgrupp består av människor som var och en är enskilda individer med olika bakgrund, erfarenheter och personligheter. Dessa individers förmåga att arbeta tillsammans och till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation etc. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga. Genom våra tjänster hjälper Feelgoods experter dig som chef och ditt företag att utvecklas. Uppdrag: Ericsson AB, Katrineholm Inom Ericsson AB finns en konstant marknadsutmaning och för att möta morgondagens krav vände man sig till Feelgood för att stödja arbetet med att utveckla och befästa en högprestationskultur. Med utgångspunkt från Ericssons målbild så designades gemensamt ett ledarskapsprogram som tog sin utgångspunkt i chefens krav och vardag. Metodvalet blev naturligt då Feelgood alltid stödjer sitt arbete på att addera värde till kundens kärnverksamhet. Hela chefskåren samt övriga nyckelpersoner inom Katrineholmsfabriken genomgick en utvecklingsprocess med personlig effektivitet, kommunikation och samarbete i fokus. Tjänster inom Organisationsutveckling Ledarutveckling Organisationsutveckling Grupputveckling Detta projekt har överträffat våra förväntningar och med all sannolikhet kommer vi att ha stor glädje av detta på vår framtida resa. Leif Johansson, fabrikschef Ericsson AB, Katrineholm Rehabilitering Feelgood arbetar med medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering och har stor framgång med sina tjänster inom detta område. Feelgood stödjer arbetet med rehabiliteringsutredningar, samordnar kontakter med arbetsgivaren och Försäkringskassan och genomför rehabiliteringsinsatser. Målet är att individen snabbt ska kunna återgå i arbete efter sin frånvaro. Tjänster inom Rehabilitering Rehabiliteringssamordning Rehabiliteringsmöten Rehabiliteringsutredningar Rehabiliteringstjänster Utbildning Uppdrag: Stockholms läns sjukvårdsområde I mars 2006 avslutades ett mycket lyckat rehabiliteringsprojekt inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Syftet med projektet har varit att sänka sjukfrånvaron samt att stötta både medarbetare och chefer i den komplexa rehabiliteringsprocessen. Projektet genomfördes tillsammans med Feelgoodföretaget Vitea och pågick i ett år. I projektet ingick cirka 170 medarbetare som var sjukskrivna eller hade uppre- Uppdrag: Solna Stressmottagning Hos Feelgoods stressmottagning i Solna har man tagit emot ett hundratal personer med diagnosen stress och utmattningsreaktion. Genom att arbeta både med en speciell kombination av samtalsterapi pad korttidsfrånvaro. Inom en 12-månaders period var 76 procent av sjukskrivningarna avslutade. Projektets resultat gav en kalkylerad besparing på 16,7 mkr. Samarbetet kring rehabilitering har pågått sedan 2003 med mycket lyckade resultat. Väldigt många av både chefer och de tidigare sjukskrivna medarbetarna intygar att man fått ett fantastiskt stöd i rehabiliteringsprocessen. Dessutom har projektet varit lönsamt för SLSO. med företagsläkare/psykolog och utvalda avstressnings- och kroppskännedomsövningar tillsammans med sjukgymnast har man nått väldigt goda resultat som väckt stort intresse. Det stöd jag fått på Feelgood i Solna har varit helt avgörande för att jag skulle orka fortsätta som VD, och haft stor betydelse även i mitt privatliv. Det har inte bara varit en behandling i vanlig bemärkelse utan en hjälp i livsstilsförändring. VD för mellanstort svenskt företag 10 f e e l g o o d

11 verksamheten Arbetsmiljö Feelgoods tjänster inom området arbetsmiljö syftar till att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Feelgood stödjer kunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och åtgärderna riktar sig till organisation, arbetsgrupp och individ. Uppdrag: Volvo Cars Under 2006 genomförde Feelgood ett flertal projekt inom arbetsmiljö för Volvo Cars. Ett exempel är projektet Ergonomitåget på produktutveckling som är en återkommande satsning på förbättrad datorergonomi och som berör över personer. Tjänster inom Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Medicinska kontroller Drogtester Utbildning Ergonomitåget gav en mycket bättre fokusering och ett mycket större intresse för ergonomifrågor bland både personalen och cheferna än någon annan satsning på datorergonomi vi gjort. Ergonomifrågorna har verkligen fastnat, till nytta både för individen, som slipper ha ont eller vara sjukskriven, och för företaget som slipper att tappa produktivitet eller närvaro av sina duktiga medarbetare. En självklar win-win-situation. Anders Sandberg, chassiutveckling Volvo Cars Hälsa Feelgood erbjuder tjänster som beskriver sambandet mellan hälsa, livsstil och arbetsmiljö. Vi stödjer kundföretaget i arbetet med att utveckla friska arbetsplatser. Hälsoundersökningarna resulterar alltid i en rapport till arbetsgivaren där det summerade hälsoläget i företaget sammanfattas och förslag på åtgärder ges. Uppdrag: IKEA Sundsvall IKEA i Sundsvall ville ha en genomlysning av hälsoläget för sina anställda samt en rapport med eventuella åtgärdsförslag. Med utgångspunkt i Feelgoods arbetsmodell genomfördes arbetsmiljökartläggningar, olika livsstilsprover samt rörelse- och muskelanalyser för att identifiera potentiella utvecklingsområden. Baserat på Feelgoods resultat och Ikeas egna medarbetarenkät fastställde vi tillsammans hälsomål och handlingsplaner för att skapa maximala resultat vilket bl.a. resulterade i utbildning för samtliga chefer i Friskt ledarskap samt hälsoskolor för utvalda medarbetare. Projektet fortsätter under Tjänster inom Hälsa Tjänster som beskriver sambandet mellan hälsa, livsstil och arbetsmiljö Tjänster vid nyanställning Utfärdande av intyg Telefonrådgivning i hälsofrågor Utbildning av chefer och anställda Att jobba enligt Feelgoods arbetsmodell har verkligen varit bra. Vi har fått en ordentlig genomlysning av vårt hälso- och arbetsmiljöläge som har legat till grund för våra åtgärder. Det känns skönt att jobba med en samarbetspartner som är specialist inom området. Genom partnerskapet har ju även Feelgood fått en helt annan insyn i vår verksamhet och vi kan även jobba mer förebyggande med de fokusområden som vi vill förbättra oss inom. Ann-Christine Malmborg, personalchef, IKEA Sundsvall f e e l g o o d

12 verksamheten Sjukvård Feelgood erbjuder allmän sjukvård på ett flertal orter i Sverige och dessutom tillgång till telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor och arbetsrelaterad sjukvård. Inom området Sjukvård erbjuder Feelgood dessutom sjukvårdsmottagning på företagen, undersökningar och provtagningar som till exempel EKG, synscreening, behandlingar mot arbetsskador och vaccinationer. Via samarbetspartners har Feelgood även möjlighet att erbjuda viss specialistsjukvård. Uppdrag: Mannheimer Swartling Hög tillgänglighet, snabba insatser och helhetssyn är viktigt för oss som företag och för våra anställda. Det är tryggt att veta att den som blir sjuk kan få snabb och effektiv hjälp att lösa sin situation oberoende av orsaken till sjukdomen. Genom att Feelgood Östermalmshälsan har god kunskap om både de anställdas hälsoläge och vårt företags arbetsmiljö kan de också på ett tidigt stadium se behov av kompletterande insatser, t ex livsstilscoachning, stödsamtal och ergonomisk rådgivning. Med snabba och adekvata insatser får vi friskare medarbetare. Eva Wåhlmark, kontorschef Mannheimer Swartling Tjänster inom Sjukvård Telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor Sjukvårdande behandling Sjukvårdsmottagning på företag Rehabilitering behandling eller samtal på individnivå Vaccinationer Specialistsjukvård genom nätverk Träning & Friskvård Feelgoods tjänster inom området Träning & Friskvård riktar sig till medarbetare i våra kundföretag och till privatpersoner. Som kund hos Feelgood har företagen möjlighet att erbjuda sina anställda att ta eget ansvar för sin hälsa genom fysisk aktivitet. Feelgood ger stöd och kunskap till såväl motionären som rehabiliteringspatienten och har ett rikt utbud av olika varianter på träning och pass för att kunna tillfredsställa alla behov. Tjänster Träning & Friskvård Konditions- och styrketräning Livsstilsutbildningar Medicinsk personlig tränare/personlig tränare Gruppträning Vattengympa Konditionstest Funktionsträning Massage Uppdrag: Friska chefer Konceptet Friska chefer startades som pilotprojekt under 2005 och har sedan tack vare den stora framgång som uppnåtts utvecklats till ett nationellt erbjudande riktat till Sveriges chefer. Bakgrunden till tjänsten är den benchmarking som Feelgood genomfört mellan högpresterande idrottsmän och ledande, framgångsri- ka befattningshavare. Den gemensamma nämnaren mellan de båda framgångsrika grupperna identifierades som förmågan att målfokusera, preparera sig för prestationen samt att leva sunt och återhämta sig. Feelgood har som enda svenska leverantör utvecklat ett managementprogram med fokus på hälsa, livsstil och effektivitet. Uppdrag: Fysisk aktivitet på recept (FAR) Efter en kollaps och akut sjukhusvistelse blev jag skickad till Feelgood för diagnos och blev undersökt av läkare som rekommenderade sjukskrivning, samtal med psykolog och medicinering mot högt blodtryck. Eftersom jag led av övervikt så rekommenderades jag även att delta i Feelgoods viktminskningskurs. Under kursens gång gick jag ner 7 kilo. Mitt mål var 10, Feelgoods mål var 5. Som en naturlig fortsättning så köpte jag årskort, har därifrån gett järnet och nog aldrig mått så bra som jag gör nu. En av mina blodtrycksmediciner har jag kunnat plocka bort, jag har totalt gått ner 13 kilo. Feelgoods koncept fångar in och motiverar deltagarna på ett föredömligt sätt och Feelgoods medarbetare har följt mig hela tiden, noterat förändringarna och sporrat mig till oanade prestationer. Som bonus så har mina ryggproblem eliminerats. Jag bedömer min situation nu, 9 månader senare, som fullt återställd. Tore Dahl, förste fartygsinspektör, Malmö Sjöfartsinspektionsområde 12 f e e l g o o d

13 Medarbetare och organisation Medarbetare och organisation Friska idéer arbetsglädje helhet resultat är Feelgoods grundläggande värderingar. Organisationen ska genomsyras av nytänkande och friska idéer. Arbetsglädje kan alla bidra till. Arbete och fritid är en helhet och påverkar varandra. Kundernas åtgärder och investeringar ska ge resultat. Rikstäckande organisation Feelgood har en rikstäckande organisation med egna anläggningar och samarbetspartners. Företaget har 45 egna enheter och närmare 50 samarbetspartners. När nya kunder kommer till på orter där Feelgood inte tidigare har verksamhet, bygger Feelgood antingen upp en ny egen enhet eller tecknar ett samarbetsavtal med en befintlig leverantör av hälsotjänster, beroende på uppdragets art och storlek. Målsättningen är att Feelgood ska vara nummer ett på strategiska orter där det finns förutsättningar för god tillväxt. Satsning på ledarskap Ett prioriterat område under 2007 är det interna ledarskapet. På grund av Feelgoods geografiska spridning är det viktigt att platschefer kan ta ett ökat ansvar för den lokala utvecklingen och säkerställa att alla medarbetare följer ett enhetligt arbetssätt med ständiga förbättringar som mål. För att underlätta denna utveckling har företagsledningen rensat i policies, erbjudanden och riktlinjer för att skapa ökad tydlighet. Tydlighet främjar också delaktigheten bland våra medarbetare, en avgörande faktor för att ett konsultföretag som Feelgood skall vara framgångsrikt. För att öka delaktigheten kommer vi bland annat införa regelbundna medarbetarundersökningar som snabbt ger oss möjlighet att förbättra Feelgood som arbetsplats och strategisk samarbetspartner. Inspirerade medarbetare ger nöjda kunder och därmed lönsamhet. Hög utbildningsnivå och engagemang Feelgoods medarbetare kännetecknas av ett stort engagemang och en positiv inställning till att vara med och skapa Sveriges friskaste kunder. Så stor andel som cirka 80 procent av Feelgoods anställda är högskoleutbildade, och flera har dessutom kompletterat med vidareutbildning inom bland annat företagshälsovård. Efterfrågestyrd kompetensutveckling All kompetensutveckling inom Feelgood är efterfrågestyrd. Det innebär att satsningar sker inom de områden som kunderna efterfrågar och där vi kan påvisa en konkret kundnytta. Ökad satsning på egen hälsa Feelgoods personal representerar själv det som Feelgood står för. Anställda på Feelgood ska vara, och är, noga med sin fysiska hälsa. Vi kan dock bli bättre och satsar därför på vår egen personal för att förbättra prestationsförmågan, men även öka samhörighet och arbetsglädje. De koncept som vi utvecklar och marknadsför mot våra kunder skall även användas internt. Intensifierat personalarbete under 2007 Under 2007 kommer vi främst att förstärka våra platschefer och vår försäljningsorganisation. Personalarbetet kommer under året också att innehålla följande punkter: Fortsatt arbete med att utveckla gemensamma värderingar och stärka Feelgoodkulturen. Regelbundna medarbetarundersökningar. En riktad satsning på platschefernas kompetens för att möta det utökade ansvar som dessa fått. En utökad satsning på internutbildning. Feelgood har många olika yrkesgrupper med värdefulla kompetenser. Genom att sprida kunskapen kan hela personalen ta del av en gynnsam korsbefruktning. En lättillgänglig personalhandbok med en konkret policy gällande personalfrågor och kvalitet ska utarbetas. Det interna rehabiliteringsarbetet kommer att intensifieras under 2007 och interna rehabcoacher kommer att arbeta strukturerat för att minimera sjukfrånvaron. Åldersfördelning 50 år och äldre Könsfördelning Män 20,5 % år 29 år och yngre år Kvinnor 79,5 % f e e l g o o d

14 aktien Feelgoodaktien Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nordic Exchange, kurslista; Small Cap, bransch; Hälsovård. Antalet aktier uppgår till ( ). En börspost uppgår till aktier och bolaget hade vid årsskiftet (2 863) aktieägare. Aktiekapitalet i Feelgood uppgick per den 31 december 2006 till ( ) kr fördelat på ( ) aktier à nominellt 1,25 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till kapital och röster. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstantalet. Varje aktie äger lika rätt till Feelgoods tillgångar och vinst. Aktieägare Antalet aktieägare i Feelgood uppgick per den 31 december 2006 till (2 863). Andelen förvaltarregistrerade aktier uppgick till 94,4 (93,5) procent och andelen direktregistrerade till 5,6 (6,5) procent. Det utländska ägandet har minskat med 2,0 procentenheter under året och uppgick vid årets slut till 13,4 (15,4) procent av röster och aktier i bolaget. De juridiska personernas ägarandel utgjorde 58,9 (60,5) procent och de fysiska personernas uppgick till 41,1 (39,5) procent. Nyemissioner och bemyndiganden Ordinarie bolagsstämma 2006 beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst aktier à nominellt belopp om 1,25 kr, en ökning av aktiekapitalet om högst kr. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som medför en utspädning av ägarandelen med mindre än 5 procent, motiverades av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Ett likalydande bemyndigande gavs vid bolagsstämman Bemyndigandet från 2006 har inte utnyttjats. I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr. Optionsprogram Ett teckningsoptionsprogram riktat till alla anställda i Feelgood genomfördes 2003 genom att styrelsen tilldelade 123 anställda totalt teckningsrätter med en löptid om tre år. Ett fullt utnyttjande av de tilldelade teckningsoptionerna hade inneburit en utspädning av ägarandelen med ca 1,5 procent. Teckningskursen uppgick till 1,90 kr per aktie. Teckning har skett kvartalsvis under perioden 8 juni 2004 till och med den 10 juni Därefter är optionsprogrammet avslutat. Utdelningspolicy Feelgood har hittills inte lämnat någon utdelning och har för närvarande ej några utdelningsbara medel. Styrelsens avsikt är dock att bolaget skall lämna utdelning som följer koncernens resultatutveckling förutsatt att den bedöms vara förenlig med koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 30 procent av resultatet efter skatt, förutsatt en soliditet om lägst 30 procent. Data per aktie Ekonomisk information Feelgood Svenska AB (publ) kommer att hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 22 maj 2007 kl 13.00, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Ekonomiska rapporter avseende verksamhetsåret 2007 lämnas: Delårsrapport för tre månader: 26 april 2007 Delårsrapport för sex månader: 30 augusti 2007 Delårsrapport för nio månader: 25 oktober 2007 Bokslutskommuniké för år 2007: 19 februari 2008 Årsredovisning Årsredovisningen för 2006 distribueras direkt till aktieägarna, samt finns tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 20 april Årsredovisningen kan även beställas direkt via e-post: Övrig information Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på Feelgoods webbplats under rubriken Investerare respektive Press. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla prenumeration av koncernens finansiella information. Uppgifter för 2004 är justerade efter omräkning till IFRS. Uppgifterna för tidigare år har inte omräknats. Belopp i tkr om annat ej anges * Resultat efter skatt, kr 0,01 0,10 0,12 0,15 1,86 Resultat efter skatt efter full utspädning, kr 0,01 0,10 0,12 0,15 1,86 Eget kapital, kr 0,88 0,87 0,72 0,59 0,73 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 0,02 0,11 0,01 0,09 1,44 Börskurs vid årets utgång, kr 2,39 2,99 1,77 1,75 1,15 Antal aktier vid årets utgång, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning, tusental Nominellt belopp 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 14 f e e l g o o d

15 aktien De 25 största aktieägarna per Namn Antal aktier Innehav (%) Rolf Lundström (via bolag) ,55 F SOFA ,91 Catella Kapitalförvaltning ,75 Torsten Söderberg ,90 Uwe Löffler (privat och via bolag) ,69 Christoffer Lundström ,54 Eric Norlander ,29 Anna-Maria Lundström Törnblom ,66 Ulla Bäckström ,58 Länsförsäkringar fonder ,57 Dutch-Nordic Insurance Co N.V ,84 Kihlbergs Investment Aktiebolag ,25 EFG Private Bank S.A., W8IMY ,20 Ingvar Kamprad ,19 Nybrotornen Invest AB ,09 Tadebra AB ,05 Bank of New York ,77 Friends Provident Int LTD ,60 Tourrettes AB ,60 Söderberg kassar & påsar AB ,60 Claes Fägersten ,54 Valvia Invest AB ,48 Ericmec Invest AB ,48 Mats Hanzon ,48 Kent Berg ,46 Summa de 25 största ägarna (ägargrupperat) innehavsmässigt ,07 Summa övriga ägare ,95 Summa ägare ,00 Ägarstruktur Antal Aktier Antal aktieägare Antal aktier Innehav % Marknadsvärde tkr , , , , , , , , , , , , , Summa , Feelgoods aktie Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Aktiekapitalets utveckling (c) FINDATA År Transaktion Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Nominellt belopp, kr 1995 mars Bildande mars Split 10: mars Nyemission maj Nyemission juli Nyemission december Nyemission december Nyemission juni Nyemission juni Split 8: , augusti Nyemission , september Nyemission , januari Nyemission , januari Nyemission , november Nyemission , december Nyemission , mars Nyemission , oktober Nyemission , september Nyemission , mars Nyemission , april Nyemission , augusti Nyemission , november Nyemission , januari Nyemission , februari Nyemission , juni Nyemission ,25 f e e l g o o d

16 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) Org nr Årsredovisning för år 2006 Styrelsen och verkställande direktören i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år Feelgood Svenska AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Koncernen Feelgood Svenska AB (publ) är moderbolag i en hälsokoncern och ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Feelgood fanns vid årets utgång etablerat med cirka 45 enheter. I koncernen ingår de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Feelgood Företagshälsovård AB, Feelgood Sjukvård AB, Hagabadet AB, Östermalmshälsan Syn AB samt Vitea AB. Vidare ett antal vilande dotterbolag varav vissa under året överlåtit sin verksamhet till Feelgood Företagshälsovård AB. Moderbolaget Feelgood Svenska AB (publ) är sedan maj 1997 noterad på aktiebörs och sedan juni 2000 på Stockholmsbörsens O-lista, sedan 2006 på Small Cap-listan. Moderbolagets verksamhet består av företagsledning jämte administration och utveckling av koncernens verksamhet. Verksamhetsinriktning Feelgood är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgoods vision är att vara bäst på friska idéer, och en övergripande målsättning är att ha Sveriges friskaste kunder. Affärsidén är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers konkurrensförmåga, långsiktiga lönsamhet och attraktionsvärde. Friska idéer baseras på hälsotjänster som utvecklar både organisationer och individer utifrån ett helhetsperspektiv. Verksamheten består i att erbjuda behovsanpassade hälsotjänster inom företagshälsovård, arbetsmiljö, träning och sjukvård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som prioriterar och investerar i hälsobefrämjande åtgärder. Feelgoods målgrupp är företag och organisationer såväl som privatpersoner som vill utveckla sin hälsa och sitt välbefinnande. Företagsledningen bestod vid utgången av 2006 av VD, ekonomidirektör, försäljningschef, personal- och utvecklingschef samt två områdeschefer. Finansiell utveckling i sammandrag Belopp i tkr om annat ej anges * Intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Rörelsemarginal, % 0,5 2,2 3,1 2,2 19,2 Vinstmarginal, % 0,1 1,9 2,6 2,8 16,4 Soliditet, % 26,3 28,8 28,4 24,5 23,2 Investeringar Antal årsanställda, medeltal Kassaflöde från den löpande verksamheten *Från och med 2005 tillämpas IFRS års siffror har omräknats till IFRS. År redovisas enligt tidigare principer baserat på Redovisningsrådets rekommendationer. Kommentarer till finansiell utveckling i sammandrag Feelgoods strategi från starten 1995 fram till och med 2001 var att genom förvärv av etablerade verksamheter snabbt skaffa sig en marknadsposition som ett av de ledande hälsoföretagen i Sverige. Under perioden ökade omsättningen från 70 till 405 mkr och medelantalet anställda från 115 till 655. Resultatutvecklingen kom dock att bli negativ. År 2001 uppgick förlusten efter finansiella poster till 92,7 mkr. Den negativa utvecklingen fortsatte under år På grund av den besvärliga situation som Feelgood hamnat i beslutades det under 2002 om en finansiell rekonstruktion av företaget. I rekonstruktionen ingick nyemissioner samt en handlingsplan för att minska kostnaderna med 45 mkr på årsbasis. Programmet kom att få full effekt från 2003 och är en av orsakerna till att resultatet efter finansiella poster för år 2003 förbättrades med 77,4 mkr jämfört med år Arbetet med att effektivisera Feelgood fortsatte och företaget kunde redovisa positiva resultat efter finansiella poster, för åren 2004 och Resultatutvecklingen under 2006 har varit negativ jämfört med 2005, dock har en betydande förbättring skett under fjärde kvartalet. Resultaträkningens jämförbarhet med 2005 påverkas av att tre förvärvade bolag tillkommit under 2005 och Nettoomsättningen har stigit till följd av företagsförvärven, men påverkas samtidigt av prispress på marknaden. Bolagets omkostnader, särskilt overhead-kostnader, har först under fjärde kvartalet kunnat anpassas till en nettoomsättning som blivit lägre än förväntat. Verksamhet och händelser under räkenskapsåret Intäkter och resultat Koncernens intäkter ökade med 30,7 mkr och uppgick till 463,5 (432,8) mkr. Ökningen beror främst på förvärvade bolag vars bidrag 16 f e e l g o o d

17 Förvaltningsberättelse till intäkter uppgår till 25,2 mkr. Rörelseresultatet minskade med 7,3 Mkr och uppgick till 2,4 (9,7) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (8,4) mkr och resultat efter skatt uppgick till 0,5 (8,2) mkr. Resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär för omorganisation och ledningsförändringar med ca 7 mkr. Ledningsförändringar Tidigare VD avgick i september och ersattes av operative chefen Johannes Cullberg som tf VD. Tidigare ekonomidirektör slutade i maj och ersattes av Claes Fägersten. I januari 2006 rekryterades ny försäljningschef, Conny Gustafsson. Johannes Cullbergs tillförordnande som verkställande direktör i Svenska Feelgood AB (publ) fortsätter under tiden styrelsen utvärderar ett antal externa och interna kandidater. Beslut om permanent tillsättande av VD kommer att meddelas senast i samband med publiceringen av delårsrapport för Q2. Kundavtal Feelgood har under året bl a tecknat nya avtal med Nilson Group, Örebrobostäder, CSC Sverige och Nacka kommun. Stena Line och Astra Zeneca har förlängt sina avtal med Feelgood. Ams, Skanska och Arla Mejerier har utökat sitt samarbete. Ett nationellt avtal har träffats med Lernia avseende utredningstjänster till Försäkringskassan. Förvärv av verksamheter Den 19 januari 2006 förvärvade Feelgood samtliga aktier i Vitea AB. Vitea som grundades 1999 är ett konsultbolag med effektiva metoder och system för att stötta arbetsgivare i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom förvärvet förbättras Feelgoods position som en stark hälsostrategisk partner. Vitea har under 2005 och 2006 genomgått en omstrukturering som inneburit en anpassning av organisation och kostnadsnivå. Feelgoods omsättning för 2006 har ökat med 25 mkr till följd av förvärvet. Resultatbidraget 2006 blev dock negativt, 5,8 mkr, på grund av integrationskostnader och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar. Från och med 2007 beräknas påverkan på både resultat- och kassaflöde bli positivt. Den 14 augusti förvärvades återstående 60 procent av aktierna i Östermalmshälsan Syn AB för 0,2 mkr. Efter förvärvet är Östermalmshälsan Syn AB ett helägt dotterbolag. Om tillträdesdagen för rörelseförvärven hade varit den 1 januari 2006 skulle koncernens nettoomsättning för året 2006 ha uppgått till 465,7 mkr och resultatet till 1,1 mkr. De förvärvade enheternas resultat efter förvärvstidpunkten som är innefattat i koncernens resultat uppgår till 5,6 mkr. Nyemissioner och bemyndiganden Årsstämman 2006 beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst aktier à nominellt belopp om 1,25 kr, en ökning av aktiekapitalet om högst kr. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som maximalt medför en utspädning av ägarandelen med mindre än 5 procent, motiverades av att bolaget skall ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Ett likalydande bemyndigande gavs vid bolagsstämman Bemyndigandet har inte utnyttjats per I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr. Under året har totalt teckningsoptioner konverterats till aktier. Teckningsoptionsprogrammet som riktades till anställda under 2003 löpte ut i juni och inga teckningsrätter återstår att konvertera. Optionsprogram Ett teckningsoptionsprogram riktat till alla anställda i Feelgood genomfördes 2003 genom att styrelsen tilldelade 123 anställda totalt teckningsrätter med en löptid om tre år. Ett fullt utnyttjande av de tilldelade teckningsoptionerna hade inneburit en utspädning av ägarandelen med ca 1,5 procent. Teckningskursen uppgick till 1,90 kr per aktie. Teckning har skett kvartalsvis under perioden 8 juni 2004 till och med den 10 juni Därefter är optionsprogrammet avslutat. Väsentliga händelser efter årets utgång Den resultatförbättring (jämfört med motsvarande period föregående år) som inleddes under fjärde kvartalet 2006, har fortsatt under inledningen av Risk- och känslighetsanalys Feelgoods verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer. Till de områden där koncernen är exponerad för risker kan bland annat räknas marknadsberoende, politiska beslut, leverantörsberoende, kundberoende, finansiella risker och risken för dataavbrott. En risk- och känslighetsanalys beskrivs i noten 37, och en finansiell riskhantering beskrivs i noten 38. f e e l g o o d

18 förvaltningsberättelse Investeringar Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 25,5 (37,8) mkr. Av beloppet härrör 23,5 mkr från förvärvet av Vitea AB. Aktierna i Vitea AB förvärvades för 16,5 mkr. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,7 (7,1) mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 26,5 (27,6) mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 57,6 (38,4) mkr i räntebärande skulder. Eget kapital uppgick i koncernen till 74,3 (70,9) mkr, och soliditeten till 26,3 (28,7) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (8,9) mkr. Finansiell riskhantering beskrivs i not 38. Personal Medelantalet anställda uppgick under året till 569 (563). Moderbolaget Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 15,8 (15,8) mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till 44,4 ( 29,5) mkr. Investeringarna uppgick till 16,7 (30,3) mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i Vitea AB. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 6,0 (5,8) mkr. Koncernens ledning Bolagsstyrningen i Feelgood utgår från svensk lagstiftning, främst svensk aktiebolagslag, noteringsavtalet med Stockholmbörsen, regler och rekommendationer från NBK, bolagsordningen samt svensk kod för bolagsstyrning som gäller från och med den 1 juli Aktiemarknadsbolagens Förening och Stockholmsbörsen (OMX) har enats om att införa den svenska koden för bolagsstyrning för samtliga svenska bolag på Large Cap- och Small Cap-listorna med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor. Således omfattas inte Feelgood av kodens bestämmelser, men informationen om Feelgoods bolagsstyrning är inom tillämpliga delar utformad enligt de självregleringsprinciper som koden anger. Feelgoods bolagsstyrning anpassas tillika successivt till de principer som koden anger. Detta innebär bl a att valberedning och Revisionskommitté inrättats samt att instruktion för hur ersättningsfrågorna skall behandlas formulerats. Vidare har styrelsens ledamöter genomgått OMX utbildning för styrelseledamöter, styrelsen utvärderar löpande sitt arbete och årsstämman följer kodens rekommendationer. Årsstämma Årsstämman i Feelgood Svenska AB (publ) utser styrelse efter förslag från Nomineringskommittén. Vid årsstämman 2006 skedde omval av styrelseledamöterna Rolf Lundström, Uwe Löffler, Eric Norlander och Kent Torwald. Nyval gjordes av Eva Fernvall, medan Margareta Nordenvall avgick ur styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Uwe Löffler och vid det uppföljande konstituerande styrelsemötet valdes Kent Torwald till vice ordförande. Inga suppleanter valdes. Av styrelsens fem ledamöter är Eva Fernvall, Eric Norlander och Kent Torwald oberoende från bolagets större ägare och bolaget. Rolf Lundström och Uwe Löffler är inte att betrakta som oberoende till bolagets största ägare, Provobis Holding AB. Årsstämman beslutade vidare bland annat att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission om högst aktier à nominellt belopp om 1,25 kr, en ökning av aktiekapitalet om högst kr. Under verksamhetsåret har bemyndigandet inte utnyttjats. Nomineringskommitté I samband med bolagets publicering av delårsrapport för kvartal 3 utses och offentliggörs sammansättning av nomineringskommitté. Kommittén utses av bolagets större ägare och har till uppgift att inför nästkommande årsstämma föreslå styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Sammankallande till första möte är styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs ordförande är Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), övriga ledamöter är Uwe Löffler (styrelsens ordförande), Ulf Strömsten (Catella Capital AB) och Torsten Söderberg (Syoto AB). Nomineringskommittén har under 2006 genomfört två (2) protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete Enligt Feelgoods bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har under 2005 bestått av fem ledamöter valda av årsstämman samt två ledamöter med var sin suppleant utsedda av de anställda. En stämmovald ledamot är utsedd till att fungera som sekreterare i styrelsen. Verkställande direktören ingår ej i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören, strukturen för styrelsearbetet under året och den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören. Förvärv och avyttringar överstigande ett värde av 1 mkr beslutas av styrelsen. Styrelsemöten följer en fastlagd plan och ska enligt arbetsordningen 18 f e e l g o o d

19 Förvaltningsberättelse uppgå till minst fem ordinarie sammanträden per verksamhetsår. Däremellan sammanträder styrelsen på kallelse från ordföranden när behov föreligger. Under verksamhetsåret har tolv (12) protokollförda sammanträden hållits. Under året har fokus i hög grad legat på Feelgoods framtida utveckling av koncept samt expansion, vilket bl a lett till att ett företagsförvärv genomförts under verksamhetsåret. Under året medförde också den resultatförsvagning som drabbade främst första delen av året att styrelsen tvingades till ytterligare åtgärder för att åtgärda den negativa trenden. Detta innebar bland annat att förändringar vidtogs på företagsledningsnivå, och tillförordnad VD ersatte den avgående tidigare verkställande direktören. Verkställande direktören Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsutveckling och leder och samordnar den dagliga verksamheten. Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen, som bland annat reglerar dennes arbete med ledning och utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Verkställande direktören framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter varje månad information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling. Härutöver håller verkställande direktören styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet. Koncernledning Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med övriga i ledningen. Verkställande direktören utser chefer för de operativa områdena och för koncernfunktionerna. Koncernens ledning består av tillförordnade verkställande direktören och koncernchefen Johannes Cullberg, personal- och utvecklingschef Pia Nordström, ekonomidirektör Claes Fägersten, områdescheferna Thomas Wiborn och Mikael Hedlund, samt försäljningschefen Conny Johansson. Under året har skifte skett i befattningen som verkställande direktör, liksom i befattningen som ekonomidirektör. Företagsledningen har månatliga verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning och regelbundna besök sker vid koncernens olika enheter. Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering med månadsrapporter. Styrelsen träffar samtliga personer i ledningsgruppen minst en gång per år. Ersättningsfrågor Ersättning till styrelsen Vid Årsstämman 2006 beslutades om arvoden till styrelsens ledamöter uppgående till totalt kr, uppdelat på kr till styrelsens ordförande, kr till vice ordföranden samt kr till övriga ledamöter. För kommittéarbete avsatte stämman kr. Ersättning till ledande befattningshavare Lön och övriga anställningsvillkor för VD fastställes av styrelsen. Lön för ledande befattningshavare fastställes av styrelsens ordförande med VD som föredragande. Bolaget tillämpar en så kallad tvåstegsprincip, som innebär att samtliga befattningshavares anställningsvillkor ska förhandlas med vederbörandes chef, samt även godkännas av dennes närmast överordnade chef. Under 2006 har styrelsen tillsatt en ersättningskommitté som behandlar ersättningsfrågor som avser verkställande direktör och övrig företagsledning. Revisorer Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid bolagsstämman (årsstämman) 2003 valdes till revisor Staffan Gavel och som suppleant Thomas Forslund, båda från Ernst & Young AB, för en period av fyra år till och med årsstämman Det beslöts att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt räkning. Revisorernas avrapportering till styrelsen Bolagets ordinarie revisor svarar för extern granskning och uppföljning av intern kontroll. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bl a bolagets interna kontroll. Revisionskommitté Under verksamhetsåret har styrelsen tillsatt en revisionskommitté och utfärdat skriftliga instruktioner till denna. Kommittén består av ledamöterna Uwe Löffler och Eric Norlander från styrelsen samt bolagets finans- och ekonomidirektör Claes Fägersten. Adjungerade till kommitténs möten har varit bolagets revisor och revisorssuppleant Staffan Gavel respektive Thomas Forslund samt tf VD Johannes Cullberg. Två protokollförda kommittésammanträden har hållits och i enlighet med styrelsens instruktioner har fokus för arbetet legat på värdering av bolagets goodwillvärden (Impairment Test), moderbolagets uppskjutna skattefordran samt värdet på moderbolagets dotterbolagsaktier. f e e l g o o d

20 förvaltningsberättelse Finansiell rapportering Styrelsen har ansvaret för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen meddelar därför skriftliga instruktioner till verkställande direktören för när och hur rapportering ska göras. Koncernens finans- och redovisningspolicy sätter ramarna för finansiell styrning, uppföljning och redovisningsprinciper. Koncernen har ett rapporteringssystem som används av hela koncernen. Årligen fastställs ett detaljerat tidsschema för budget- och utfallsrapporteringen inklusive koncernledningens budget- och utfallsgenomgångar med de operativa enheterna. På hösten sker budgetprocessen för det kommande räkenskapsåret. Utfallsrapporteringen görs varje månad av de operativa enheterna till koncernledningen med resultaträkningar kompletterat med skriftliga kommentarer och analys. Styrelsen erhåller varje månad en skriftlig rapport om bolagets resultat och ställning. Kvartalsvis görs därutöver legal rapportering. Inför styrelsemöte som föregår pressmeddelande om delårsrapport och bokslutskommuniké, är rapporteringen mer omfattande. Vid dessa möten utvärderar styrelsen den finansiella rapporteringen. Bokslutskommunikén utvärderas i samband med mötet med revisorn. Utdelningspolicy Feelgood har hittills inte lämnat någon utdelning och har för närvarande ej några utdelningsbara medel. Styrelsens avsikt är dock att bolaget skall lämna utdelning som följer koncernens resultatutveckling förutsatt att den bedöms vara förenlig med koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 30 procent av resultatet efter skatt, förutsatt en soliditet om lägst 30 procent. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna. Beträffande resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under året samt koncernens och moderbolagets ställning vid årets utgång, hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt kommentarer och noter. Framtidsutsikter Efter en svag resultatutveckling under de tre första kvartalen 2006 avslutades året mycket starkt och det fjärde kvartalet blev Feelgoods bästa någonsin med ett rörelseresultat på 14,1 mkr, vilket är 11,0 mkr bättre än motsvarande kvartal Koncernens overheadkostnader som under de första nio månaderna legat på ca 10 procent av omsättningen, omräknat till helårsbasis, har reducerats med ca 3 procentenheter, med fullt genomslag från och med kvartal fyra Från och med september redovisar Feelgood ett positivt resultat efter finansnetto för varje enskild månad och de månadsvisa förbättringarna fortsätter under inledningen av För januari månad redovisas en fortsatt ökad nettoomsättning och ett resultat efter finansnetto som är ca 1,5 mkr bättre än januari Sammantaget är det styrelsens och ledningens bedömning att nettoomsättningen fortsätter att öka under 2007 samt att resultatet efter finansnetto kommer att överstiga bolagets historiskt sett bästa resultat från 2004, då resultatet efter finansnetto uppgick till 10,2 mkr. 20 f e e l g o o d

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003. friska idéer

Bokslutskommuniké 2003. friska idéer Bokslutskommuniké 2003 friska idéer Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 590. Feelgood erbjuder behovsanpassade tjänster

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari september 2003 friska idéer

Delårsrapport januari september 2003 friska idéer friska idéer Delårsrapport januari september 2003 Sidan 1 av 8 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Affärsidén är

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer friska idéer Delårsrapport januari juni 2003 Sidan 1 av 8 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Feelgoods affärsidé

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 19 maj 2010, kl. 13.00, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Närvarande aktieägare och övriga: bilaga

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2002 FEELGOOD SVENSKA AB (publ) Org. nr. 556511-2058 Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr )

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr ) Feelgood är ett Svenskt hälsoföretag med 73 enheter och ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett brett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Ökande omsättning och positivt resultat

Ökande omsättning och positivt resultat Delårsrapport januari - juni 2015 Ökande omsättning och positivt resultat Sammandrag av bolagets Januari - juni Helår resultatutveckling KSEK 2015 2014 2014 2013 Summa rörelseintäkter 8 310 7 670 10 462

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning 6,00 kr per aktie (6,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00). Som

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer