-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler segment. Johan Skoglund, VD och koncernchef

2 Omslag: Kanbergslunden, Linköping DETTA ÄR JM JMs affärsidé är att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden.

3 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige,Norge,Danmark och Belgien. JM är också engagerad i projektutveckling av bostadsbestånd,samt bedriver en begränsad projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Koncernen är indelad i fem affärsenheter: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Antalet anställda uppgick till vid slutet av JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

4 NYCKELTAL Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 2,4 5,4 11,8 Resultat per aktie (kr) 6,60 8,50 36,30 Utdelning per aktie (kr) 5 1) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,5 6,8 30,1 1) Styrelsens förslag JM Fastighetsbestånden i Skåne och Göteborg avvecklas. Renodling av verksamheten till projektutveckling. Etablering i Danmark. Nya finansiella mål och namnbyte till JM AB Tillväxtorienterade verksamhetsmål. Huvudägaren Skanska säljer sitt aktieinnehav. Stora fastighetsförsäljningar i Stockholm. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING Stockholm 53% 2001 Fortsatt fokusering på projektutveckling. Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Återköp av aktier. Övriga Sverige 26% Belgien Norge Sverige 2002 Goda försäljningsresultat, förvaltningsfastigheter. Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Återköp av aktier. Ny verkställande direktör. Problem i Stockholmsprojekt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr Utland 21% Danmark Belgien Mkr Sverige 2003 Fokusering på rutiner för förbättrad kontroll och styrning. Program för koncerngemensam projektering. Fortsatta försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Större förvärv av bostadsfastigheter för utveckling. God försäljningsutveckling, bostäder. Norge Danmark Nettoomsättning, mkr 2001 Resultat efter skatt, mkr

5 INNEHÅLL KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM-AKTIEN AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER FÖRETAGSSTYRNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT BOSTÄDER MARKNADSÖVERSIKT BOSTADS- OCH KONTORSFASTIGHETER MÖJLIGHETER OCH RISKER FINANSIELLA POSTER MILJÖ MEDARBETARE VARUMÄRKE B1 B12 JM I BILDER AFFÄRSENHETER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS SAMMANSTÄLLNING AV EGET KAPITAL REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE PROJEKTUTVECKLING NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT FEMÅRSÖVERSIKT KVARTALSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSENHETER DEFINITIONER JMs FASTIGHETER TABELLER, ILLUSTRATIONER OCH DIAGRAM KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Marielundsviken, Mariefred B4 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

6 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Lönsamheten i fokus 2003 har handlat om att bygga grunden för ett mer effektivt och mer lönsamt JM. I slutet av 2002 uppdagades brister i kontroll, styrning och projektgenomförande i ett antal Stockholmsprojekt. Händelserna har föranlett en total översyn av JMs verksamhet och arbetsmetoder. HALVHALT Noggranna genomlysningar av samtliga större projekt har gjorts under året. Flera projekt har omarbetats, vilket sammantaget ledde till ett mycket lågt antal produktionsstarter under de första tre kvartalen. FÖRBÄTTRAD KONTROLL OCH STYRNING Stor kraft har ägnats åt att förbättra de interna strukturerna för kontroll och styrning. Bland annat har vi infört nya rutiner för projektstyrning och kostnadsuppföljning, nya beslutsrutiner inför projekt- och produktionsstart, och nya bevakningsrutiner för projekt med stor ekonomisk påverkan. Flera viktiga projektbeslut är centraliserade till affärsenhetsledning, koncernledning och i vissa fall till styrelsen. KOSTNADERNA MÅSTE SÄNKAS Under stora delar av 90-talet och fram till 2001 kunde JM till följd av stora prisökningar på bostäder kraftigt öka intäkterna, särskilt i Stockholm. Våra kostnader ökade dock ännu mer. Sammanfattningsvis ledde kraftigt ökade kostnader, för stor tyngdpunkt på exklusiva lägenheter och en snabb tillväxt till att JMs lönsamhet snabbt urholkades, trots i grunden bra förutsättningar på marknaden. MER STANDARDISERAD PROJEKTERING Jag förväntar mig att JMs nya projekteringsrutiner som utvecklats och implementerats under 2003 ska leda till lägre kostnader med bibehållen kvalitet. Genom ett ökat inslag av standardlösningar för de delar i bostadskonstruktionen som inte har höga kundvärden kommer vi att minska antalet komponenter, konsolidera våra inköpsvolymer till färre leverantörer och minska tidsåtgång för projektering och produktion. UTVECKLING 2003 Med ett resultat i projektutvecklingen som uppgick till 182 mkr blev 2003, liksom 2002, ett svagt år. Det svaga resultatet var fortfarande främst hänförligt till ett antal större projekt i Stockholmsområdet. Under de närmaste åren ökar successivt projektkvaliteten i takt med att nystartade projekt utgör en större andel av projektvolymen. Rörelseresultatet uppgick till 478 mkr, understött av fortsatt framgångsrika försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Det finns dock flera ljuspunkter. Vi slog under 2003 försäljningsrekord och tack vare stark kundtillströmning kunde vi under fjärde kvartalet kraftigt öka antalet produktionsstartade bostäder, med positiv inverkan på såväl nettoomsättning som kassaflöde. Genom det förbättrade kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas med 1,4 mdkr under sista kvartalet Fjärde kvartalet blev också något av en vändpunkt för JMs Stockholmsverksamhet. Närmare 600 bostäder produktionsstartades, jämfört med totalt 380 bostäder för de tre första kvartalen. JM Bostad Stockholm redovisade vinst under sista kvartalet 2003 och kunde därmed bryta sin negativa resultattrend. Vidare kan vi se att de åtgärder som vidtagits avseende projektstyrning, kontroll och kostnadsuppföljning börjar ge resultat. Med en volym om produktionsstarter under 2003 låg vi kvar på 2002 års nivå, med de viktiga skillnaderna att projekten nu är mer genomarbetade och bokningsgraden vid produktionsstart är högre. Stora förvärv av bostadsfastigheter i Nacka och Vaxholm utanför Stockholm innebär ett nytt marknadssegment för projektutveckling. Detta har också bidragit till att minska exponeringen mot den kommersiella fastighetsmarknaden. PROGRAM FÖR SÄNKTA KOSTNADER Färre plattformar och komponenter. Ökad grad av standardisering i produktutformning. Koncerngemensam projekteringsprocess ska minska antalet fel. Utbildning. Ny inköpsstrategi. jm delårsrapport januari mars 2002

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 Genom förvärv av det norska projektutvecklingsföretaget Vikevåg, baserat i Stavanger, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition på den norska marknaden. UTVECKLAD STRATEGISK INRIKTNING Förvärven är goda uttryck för den nya strategiska plan som JM antagit. Den strategiska planen innebär också en ännu tydligare inriktning mot projektutveckling av bostäder, en breddning av produktutbudet både vad gäller ägarform och prissegment, samt en fokusering på tillväxt utanför Storstockholm. Vidare kommer byggrättsportföljens storlek i balansräkningen att anpassas för att återspegla fyra års planerad produktion. JM har historiskt realiserat stora värden genom försäljning av färdigutvecklade kommersiella fastigheter. Denna typ av värdeskapande kommer framöver att vara tydligare kopplad till bostadsfastigheter. De bostadsbestånd vi förvärvat rymmer goda utvecklingsmöjligheter i form av förtätning genom nybyggnation, samt genom ombildning till bostadsrätter. Dessutom kännetecknas bestånden av låga vakanser och stabila kassaflöden. AKTIEÄGARVÄRDE Kursutvecklingen för JMs aktie var efter toppnoteringen 2002 och fram till inledningen av 2004 svag, och målet att BEFOLKNINGSÖKNING OCH NYBYGGNATION, STOCKHOLMS LÄN Antal JMs aktieägare ska erhålla en totalavkastning som är högre än företag med liknande verksamhet och riskprofil har inte uppnåtts. Lönsam tillväxt är en grundläggande förutsättning för att bygga aktieägarvärde på lång sikt. JMs lönsamhet är avhängig vår förmåga att erbjuda attraktiva och välbyggda bostäder till ett konkurrenskraftigt pris och till lägsta möjliga totalkostnad. Det känner jag god tillförsikt inför. Genom att bredda vårt produktutbud kommer fler män Befolkningsökning i Stockholms län Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus (uppgiften för 2003 är preliminär) Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB Liljekonvaljen,Värmdö B8

8 4 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR MER EFFEKTIV PROJEKTERING JM ska effektivt kunna producera attraktiva bostäder av hög kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad. Under 2003 har nya anvisningar för projektering införts. Varje bostadsområde eller bostadsfastighet utformas och produceras efter rådande förutsättningar, där läge, efterfrågesituation på den lokala marknaden, detaljplanekrav och andra faktorer spelar in. Genom nya projekteringsanvisningar inför JM nu mer industriella arbetssätt och produktionsmetoder inom projektutveckling av bostäder. Färre komponenter samt enhetliga och beprövade processer genom hela organisationen och i projektutvecklingens alla faser ska leda till lägre kostnader, kortare ledtider och förbättrad kvalitet. Förändringen innebär att centrala projekteringsval införs, som blir styrande i det projekteringsarbete som bedrivs internt hos JM samt hos externa konsulter. Projekteringsanvisningarna har utarbetats av ett 60-tal av JMs mest kvalificerade projekteringsledare,projektledare och hantverkare,och baseras på beprövade och kostnadseffektiva materialval och arbetsmetoder. En grundläggande förutsättning är att de nya anvisningarna inte negativt ska påverka kundrelationer och marknadserbjudande. Projekteringsvalen har därför beaktat parametrarna kundvärden t.ex. ljudstandard, fönsterutformning och ytskikt samt icke-kundvärden som väggelement, bjälklag, installationer, taklösningar m.m. Med denna indelning som grund kan en mer kostsam komponent inkluderas i projekteringsvalen, givet att den på något sätt skapar ett mervärde för kunden. I andra fall väljs mer kostsamma komponenter eller lösningar för att minska risken för fel och kostsamma efterarbeten, öka ekonomiska livslängder eller minska driftskostnader. De nya projekteringsanvisningarna ökar såväl produktivitet som kvalitet och kundnytta. Med de nya projekteringsvalen läggs också grunden för ökade besparingar inom inköp, genom att inköpsvolymerna i högre grad styrs mot ett färre antal, och mer standardiserade komponenter. Exempel visar att besparingspotentialen kan uppgå till mellan 10 och 20 procent på enskilda komponenter, genom konsolidering av volymerna till ett fåtal leverantörer samt minskad tidsåtgång för projektering och produktion. De nya projekteringsanvisningarna för flerbostadshus togs i bruk i december EXEMPEL PÅ STYRANDE RITNING Ingjuten plastslang ø 60 igjutes med expanderbruk 200 Ö.k. prefabpelare = ö.k. plattbärlag MÅL FÖR NYA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Färre fel ökad kundnytta. Färre plattformar och komponenter. Lägre inköpskostnader, material och konsulter. Kortare ledtider. Mer kostnadseffektiv produktion. Dubb ø 25 längd 700 mm uppstick 400 över pelartopp Prefabpelare Styrande ritning ur de nya projekteringsanvisningarna som visar skarvning av prefabricerad betongpelare genom valv. jm delårsrapport januari mars 2002

9 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5 niskor att ha råd att köpa en JM-bostad. Detta innebär dock inte att vi gör avkall på vare sig kvalitet, marginaler eller vår syn på långsiktighet. Husen vi bygger ska stå under mycket lång tid. Vi är redan verksamma på Nordens mest intressanta marknader, varför det är naturligt att primärt söka tillväxt genom organisk expansion på befintliga orter. Det utesluter förstås inte förvärv, om goda möjligheter öppnar sig. MOT ENKLARE RESULTATBERÄKNING Sveriges Byggindustrier utarbetar en ny branschrekommendation avseende resultatavräkning av bostadsproduktion i egen regi. Den nya principen, som planeras att antas av JM från och med räkenskapsåret 2005, bygger på att resultat avräknas i takt med att slutkund skriver under kontrakt om köp. Detta kommer att underlätta analysen av vår affär och ökar försiktigheten i resultatframtagningen. UTSIKTER FÖR 2004 JM fokuserar på att producera bostäder i attraktiva områden på orter med god ekonomisk tillväxt. Den långsiktiga trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter i Norden fortsätter. Dessa bostadsmarknader, men också kranskommuner och andra områden med goda kommunikationsmöjligheter, utvecklas positivt. Efterfrågan på de bostäder som JM utvecklar bedömer vi som stor och bestående under överblickbar tid. Vi har en väl positionerad byggrättsportfölj motsvarande cirka bostäder i attraktiva lägen. Vi fortsätter att fokusera på våra marknader i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. En viss tyngdpunktsförskjutning ska ske för att minska JMs beroende av Stockholmsmarknaden, dock utan att göra avkall på den potential som vi har på vår största marknad. Några exempel på större projekt utanför Stockholm är Dockanområdet i Malmö hamn, Sannegårdshamnen i Göteborg, samt Industristaden i Uppsala. I Oslo pågår utveckling av stationsområdet i Grefsen. Vi förväntar oss en stabil, och möjligen något försvagad prisutveckling. Även med oförändrade intäkter ska en ökad grad av standardisering, ett ökat användande av gemensamma plattformar, sänkta inköpskostnader och en tydligare kostnadsfokusering driva JM mot bättre lönsamhet. Vi kommer också ytterligare att förstärka kund- och marknadsorienteringen. Servicegraden i vår affär ska utvecklas och andelen nöjda kunder ska öka. JM har redan idag ett starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktig verksamhet och medarbetare med stor kompetens. Jag känner att det finns bra kraft i företaget och en stark vilja att nå våra mål. Stockholm i mars 2004 Johan Skoglund VD och koncernchef jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

10 6 JM-AKTIEN Viss återhämtning AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Aktiekapitalet uppgår till 112,3 mkr fördelat på 28,1 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Handelsposten uppgår till 200 aktier. AKTIEÄGARMÅL JMs aktieägare ska erhålla en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil. KURSUTVECKLING OCH AVKASTNING JM-aktien ingår i Stockholmsbörsens index SX4040 Real Estate. Under 2003 sjönk JMs aktiekurs med 34,6 procent, att jämföras med en ökning om 24,7 procent för SX4040. Direktavkastningen, dvs. föreslagen utdelning i förhållande till börskurs i slutet av året, uppgick till 4,7 procent. OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE Under 2003 omsattes JM-aktier till ett värde av totalt 2,6 mdkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 10 mkr (14). Omsättningshastigheten, dvs. aktiens likviditet på Stockholmsbörsen, uppgick till 85,6 procent under året att jämföra med hela börssnittet på 114,7 procent. Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 3,0 mdkr. ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare 29 februari 2004 uppgick till De tio största svenska ägarna stod för 48 procent av kapitalet och de utländska ägarna för 28 procent. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. JM återköpte under 2003, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman 2002, egna aktier till en snittkurs om 110 kronor per aktie. Vid ordinarie bolagsstämma i april 2003 beslutades att genom indragning eliminera de aktier bolaget återköpt sedan föregående ordinarie bolagsstämma. Aktiekapitalet minskade därmed med 9,2 mkr. ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapitalet , , , , , , , , , , , ,5 Totalt , ,0 KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2004 Kr Antal tusen aktier 1500 UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling, och inkluderas i utdelningsberäkningen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan JM SX4040 Real Estate SAX All Share index Omsatt antal aktier feb Källa: SIX jm delårsrapport januari mars 2002

11 JM-AKTIEN 7 AKTIEDATA Kronor per aktie Börskurs per den 31/ , Högst betalt under året Lägst betalt under året Direktavkastning per den 31/12 (%) 4,7 6,2 6,4 4,8 4,1 Börsvärde per den 31/12 (mkr) Vinst efter skatt, totalt 1) 6,60 8,50 36,30 25,40 13,30 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde bokförda värde Eget kapital (redovisat) Utdelning 5,00 2) 10,00 14,00 10,00 6,75 Utdelning i % av vinst efter skatt P/E-tal per den 31/ Antal aktier (31/12) ) ) Vinst efter skatt efter full utspädning 6,60 8,50 36,10 25,10 13,20 2) Styrelsens förslag. 3) återköpta aktier ingår ej. AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 11,1 Robur fonder 9,1 AFA Försäkringar 5,9 Handelsbanken fonder 4,4 Stefan Persson Placering AB 4,3 Alecta 4,2 Fjärde AP-fonden 2,7 Eikos 2,6 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 2,0 Livförsäkrings AB Skandia 1,9 Utländska aktieägare 28,0 Övriga aktieägare 23,8 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : Antalet aktier per uppgår till FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4 1) , ,5 1) 13, , ,2 1) , ,0 1) 9, ,2 1) Konvertering av skuldförbindelser. FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag ABG Sundal Collier Alfred Berg Fondkommission CAI Cheuvreux Nordic Analytiker Fredrik Grevelius Lars-Åke Bokenberger Tomas Ramsälv D. Carnegie Fredrik Skoglund Deutsche Bank Enskilda Securities Handelsbanken Securities Merrill Lynch Nordea Securities Swedbank Markets David Halldén Erik Nyman Jonas Eixmann Bernd Stahli Jonas Andersson Tobias Kaj

12 8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden. effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv, med prioritet att stärka koncernens position på befintliga marknader. Tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. LÖNSAMHETSMÅL Avkastning på synligt eget kapital efter skatt ska uppgå till procent över en konjunkturcykel. Målet speglar den långa ledtiden och cykliska karaktären på JMs affär. TILLVÄXTAMBITION JM har ambitionen att växa över tiden men produktionsstarter av bostäder ska ske i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktionsplanering. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: JM ska utveckla bostäder på tillväxtorter med goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar på lång sikt. Dessa är för närvarande storstadsområden samt universitets- och högskoleorter i främst Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Inriktningen ska vara tydlig på kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, med högt kundvärde och i attraktiva lägen. JM ska fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttja balansräkningen. Detta uppnås genom hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning av fastighetsprojekten. Bostäderna ska främst upplåtas för eget ägande, men kan även inkludera uthyrning. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska vara begränsad och i första hand stödja bostadsutveckling. JM bör internt säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet. Den egna UTDELNINGSMÅL Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR JMs ambition är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur, anpassad för bolagets projektutvecklingsverksamhet. Byggrättsportföljen ska kontinuerligt optimeras med avseende på efterfrågeutveckling, planerad produktion och kapitalbindning. Balansräkningen ska normalt ej innehålla exploateringsfastigheter överstigande fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Balansposten förvaltningsfastigheter ska i sin helhet utgöras av projekttillgångar och främst bestå av bostadsfastigheter för projektutveckling, i form av ombildning till bostadsrätt eller förtätning. JMs ambition är att balansräkningen inte innehåller några färdigutvecklade kontorsfastigheter, dessa ska snarast säljas efter färdigställande. Den cykliska karaktären på kommersiell projektutveckling, samt ett i tiden varierande utbud av bostadsfastigheter för försäljning, innebär att posten förvaltningsfastigheter kan variera i storlek. Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska jm delårsrapport januari mars 2002

13 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9 kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Soliditetsmålet är en förenklad konsekvens av en mer djupgående analys där eget kapital har allokerats mot balansräkningens olika tillgångsslag, och typ av verksamheter med beaktande av bedömd rörelserisk. Minskande andel färdigutvecklade förvaltningsfastigheter kräver högre soliditet. Beaktat att projektutveckling bygger på löpande effektiv kapitalallokering i en delvis cyklisk marknad, krävs en dynamisk syn på soliditet och räntetäckning. Bedömningen är att nuvarande soliditetsmål innebär en lämplig finansiell stabilitet sett över en konjunkturcykel. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad, investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningens krav sätts för JMs olika verksamheter där JMs genomsnittliga avkastningskrav kan förenklas som en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) 10 procent. kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 5 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 4,3 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,0. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 7,2 procent. Det innebär att koncernens genomsnittliga investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 7,2 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma. kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 5 procent. FINANSIELLA MÅL % Mål Avkastning eget kapital (fem år vägt) ) Utdelning,andel av vinst efter skatt ) Soliditet Projektutvecklingsmarginal 3) 10 2,4 5,4 11,8 10,3 6,5 1) Över en konjunkturcykel fr.o.m ) Baserat på styrelsens förslag. 3) Rörelsemarginal fr.o.m jm delårsrapport jm årsredo visning januari mars

14 10 FÖRETAGSSTYRNING Struktur för styrning och rapportering I avsnittet ges en beskrivning av struktur och arbetsformer för styrelse och koncernledning, samt hur ansvar och befogenheter är delegerade i organisationen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JMs styrelse har under 2003 bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. NOMINERING Nominering av styrelseledamöter inför val vid bolagsstämma sker genom en nomineringskommitté som består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning meddelas senast vid utgången av det fjärde kvartalet. Sammansättningen påverkas inte av eventuella förändringar i ägarbilden mellan tidpunkt för presentation av nomineringskommittén och påföljande bolagsstämma. Nomineringskommitténs uppgifter består i första hand av att till bolagsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 har bestått av: Mats Tunér (SEB fonder), ordförande, Marianne Nilsson (Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkringar), Kjell Norling (Handelsbanken fonder) samt styrelsens ordförande Per Westlund. Förslag till styrelsenominering anges i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete koncentreras på strategiska frågor, såsom verksamhetsinriktning, ekonomi och finans, kontroll och effektivitet, samt beslut om produktionsstart, investeringar och försäljningar av exploateringsmark och färdigutvecklade fastigheter över vissa beloppsnivåer. Under året har hållits elva sammanträden med styrelsen, varav ett konstituerande. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till cirka 60 arbetsdagar per år och för externa styrelseledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. Styrelsens ordförande utvärderar årligen styrelsearbetet med ledamöterna. RAPPORTERING VD ansvarar för att styrelsen erhåller rapportering och information av sådan kvalitet att styrelsen kan fatta välgrundade beslut och göra kvalificerade bedömningar. Ekonomisk och finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsemöte. Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer utgör den grundläggande rapporteringen, och kompletteras av affärsenhetsinformation hämtad ur JMs interna rapportering. Vidare är VD skyldig att vid varje ordinarie styrelsemöte rapportera sammanlagd köpeskilling för förvärvade respektive sålda fastigheter samt beslutade investeringar i fastigheter. Beslutsunderlag tillställs styrelsen inför varje sammanträde. ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSKOMMITTÉ I februari 2003 utsågs en ersättnings- respektive revisionskommitté bestående av vardera tre styrelseledamöter. Kommittéerna är, med några få undantag, beredande organ i förhållande till styrelsen. Ersättningskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Per Westlund (ordförande), Per Olofsson och Lennart Sundén, med VD som adjungerad. VD deltar ej i frågor som berör den egna ersättningen. Fyra möten hölls under året. Bland annat har ersättningsnivåer och ersättningsprinciper för koncernledningens medlemmar i en extern utvärdering jämförts med både byggbranschen och den totala privata arbetsmarknaden. Ersättningskommittén har också utvecklat nya, mer strikta principer för rörlig ersättning. Information om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare återfinns på s. 38 (Medarbetare). Revisionskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Berthold Lindqvist (ordförande), Elisabet Annell och Björn Björnsson. Bolagets två revisorer samt VD är adjungerade. Åtta möten hölls under Arbetet har fokuserats på åtgärder för bättre kontroll och styrning, inledningsvis inriktat på svagheter i befintlig organisation samt de åtgärder som ledningen önskat vidta. Kommittén har därefter fastslagit program för kontroll och styrning. Kommittén har, genom ett extra uppdrag till revisorerna, verifierat att beslu- jm delårsrapport januari mars 2002

15 FÖRETAGSSTYRNING 11 tade åtgärder och rutiner införts och tillämpats, samt att de fått önskad effekt. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDNING Ersättningen till styrelseledamöterna fastställs av den ordinarie bolagsstämman efter förslag av nomineringskommittén. Till styrelsens ordförande utgår enligt bolagsstämman 2003 arvode om kronor. Övriga externa styrelseledamöter arvoderas med vardera kronor. Bolagsstämman har också beslutat att arvodera ersättnings- och revisionskommittéerna med totalt kronor. Ersättningen har fördelats lika mellan de sex ledamöterna. REVISIONSKOMMITTÉN UPPGIFTER OCH ANSVAR Utvärdering av externa revisorer för rekommendation till styrelse och bolagsstämma (i samråd med nomineringskommittén). Godkännande av arvoden och ersättningar till revisorerna för speciella uppdrag. Genomgång av revisionsplan på kort och lång sikt. Kvalitetsbedömning av interna kontrollsystem och rutiner. Avrapportering och genomgång av områden eller projekt av speciellt intresse. Granskning och genomgång av bokslut och delårsrapporter. Rapportera och förelägga för styrelsen de iakttagelser som noterats vid genomgångar med revisorer och ledning. Initiera fördjupade insatser inom utvalda områden. ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN UPPGIFTER OCH ANSVAR Bereda förslag avseende lön, pensionsförmåner och övriga villkor till bolagets VD. Bereda förslag avseende generella principer för ersättning till all övrig personal, särskilt avseende rörliga ersättningar. Bereda förslag till eventuella incitamentsprogram, om dessa baseras på aktiekursens utveckling. Besluta om lön och övriga villkor till koncernledningen (exklusive VD), förutsatt att dessa baseras på av styrelsen fastställda generella principer. En specifikation över lön och pensionsvillkor avseende VD samt ersättning till koncernledning återfinns på s. 75 (Bokslutskommentarer och noter). Bolagsstämman fattar i förekommande fall beslut om införande av incitamentsprogram till personal i form av optionsprogram eller konvertibelprogram. VDs BESLUTSRÄTT Styrelsen har till VD delegerat beslutsrätt för köp och försäljning av fastigheter (upp till 100 mkr), samt investeringar i fastigheter (upp till 400 mkr). I övriga fall beslutar styrelsen. Vidare har styrelsen till VD delegerat beslutsrätt avseende produktionsstart av bostadsprojekt upp till en total projektkostnad, exklusive köpeskillingen för fastigheten, om 400 mkr. Beloppen är valda för att tillgodose styrelsens behov av kontroll och ledningens behov av handlingsutrymme. VD äger rätt att vidaredelegera delar av beslutsrätten ovan till affärsenhetschefer. LEDNINGSARBETET I chefsansvaret ingår att alltid verka för att styrelsens och VDs riktlinjer följs. JMs verksamhet är operativt indelad i fem affärsenheter med respektive chef som ytterst ansvarig under VD. Koncernledningen (KL) utgörs av samtliga affärsenhetschefer samt stabschefer och sammanträder minst en gång i månaden. Koncerngemensamma frågor (kvalitet, miljö, personal, kommunikation m.fl.) avhandlas av KL gemensamt. Affärsfrågor (t.ex. produktionsstarter, investeringar) avhandlas av affärsenhetschefer, VD, Ekonomi- och finansdirektör samt chefsjurist. VD har till affärsenhetscheferna delegerat beslutsrätt avseende köp av fastigheter (upp till 10 mkr), infrastrukturinvesteringar relaterade till projekt (upp till 10 mkr), samt produktionsstart av projekt (upp till 150 mkr). Besluten tas av affärsenhetsledningarna i affärsutskotten. För bolag inom affärsenhet JM Utland fattas besluten av respektive bolags styrelse, med motsvarande beslutsramar. STYRNINGS- OCH RAPPORTSTRUKTUR Inom JM är vid varje given tidpunkt ett stort antal projekt i produktion. Det är inte ovanligt med projekt som engagerar fler än 100 personer och som har beräknade ordervärden på över 100 mkr. Varje projekt drivs av en projektledare som är ansvarig för projektets intäkter och kostnader. Projektledaren rapporterar till regionchef, som är direkt underställd affärsenhetschefen. Samtliga dessa har resultatansvar. Affärsenhetschefen ansvarar för att fastställa intäktsnivå i projekten. Uppföljning av sålda och bokade bostäder görs månadsvis, med rapportering till regionchef, affärsenhetschef och VD. Varje kvartal görs fullständiga genomgångar och avstäm- jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

16 12 FÖRETAGSSTYRNING ningar av respektive projekts intäkter och kostnader. Ett urval av större projekt granskas av revisorerna och föredras i revisionskommittén kvartalsvis. Under 2003 har ett stort antal åtgärder vidtagits för att förbättra kontroll och styrning av JMs verksamhet. Ett antal väsentliga projektbeslut har centraliserats, främst till koncernledningen, men även till styrelsen. Betydande uppstramningar av projektstyrningsrutiner har införts, i synnerhet inom Stockholmsregionerna. Formaliserade beslutsgrindar föregår nu de väsentliga projektbesluten projekteringsstart, försäljningsstart och produktionsstart. Beslut om igångsättning av ett projekt tas numera alltid av affärsenhetsledningen eller koncernledningen, alternativt av styrelsen gällande stora projekt. Nya bevakningsrutiner för stora projekt har införts. Redovisning sker kvartalsvis av affärsenhetschef och regionchef för VD, vvd, samt Ekonomi- och finansdirektören. Bedömningsunderlagen omfattar projektets ekonomiska historik, framtida förväntade intäkter och kostnader, samt försäljnings- och bokningsläge. För de allra största projekten har även speciella styrgrupper etablerats. Revisorernas uppdrag har också fördjupats. EFFEKTIVITET OCH STRATEGI Intern effektivitet och JMs framtida utveckling och inriktning är också frågor som engagerat styrelse och koncernledning under året. Ett program för reducering av produktionskostnader har sjösatts. Detta innefattar såväl en koncerngemensam projekteringsprocess (se s. 4) som utveckling av ett långsiktigt strategiskt inköpsarbete. Styrelsen har också fastställt JMs strategiska inriktning för kommande år. Strategin, som bygger vidare på företagets styrkor inom projektutveckling av bostäder, inbegriper en utveckling av produktutbudet för att attrahera fler kundsegment, samt en fokusering av fastighetsbeståndet mot bostadsfastigheter för projektutveckling. Röllingby 2, Åkersberga B1 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

17 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 13 STYRELSE Övre raden från vänster: Per Westlund, Elisabet Annell, Björn Björnsson, Berthold Lindqvist. Mittersta raden från vänster: Per Olofsson, Johan Skoglund, Lennart Sundén, Jonatan Sundelin. Nedre raden från vänster: Magnus Rehbinder, Leif Lundell, Johan Wegin. KONCERNLEDNING Övre raden från vänster: Johan Skoglund, Magnus Key, Zdravko Markovski, Claes Magnus Åkesson. Mittersta raden från vänster: Urban Lilja, Caroline Burén, Lennart Henriz, Göran Malmberg. Nedre raden från vänster: Sören Bergström, Sten Hamberg. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

18 14 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE STYRELSE Per Westlund Styrelsens ordförande Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Född Civilingenjör och civilekonom. Styrelseordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund. Styrelseledamot i Svenska Kaolin AB och Svenska Ostindiska Companiet AB samt ledamot i IVA. Tidigare befattningar: vice VD Skanska. Elisabet Annell Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:700 Född Pol. mag. Koncernchef i Univero Group (f.d.temogruppen). Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Danderyds Sjukhus AB, IBS AB, AB Sardus,TV4 AB, Catella Holding AB, Livförsäkrings AB Skandia, Nordic Growth Market NGM AB och ingår i Aktiemarknadsnämnden. Tidigare befattningar: VD och seniorkonsult i SMG Sweden AB, VD och seniorkonsult i SIFO Management Group AB, VD och konsult i Tönnerviks Revision AB. Vice VD och konsult i Svenska Management Gruppen AB (Mgruppen). Björn Björnsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:2 000 Född Pol. mag. Bedriver egen konsultverksamhet inom det finansiella området. Styrelseledamot i Billerud AB, Bure Equity AB, Teracom AB, Försäkrings AB Skandia och Öhman Kapitalförvaltning AB. Tidigare befattningar: VD Lancelot Asset Management AB och VD Export-Invest AB. Berthold Lindqvist Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Född Med.dr. h.c., ingenjör. Styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Securitas AB,Trelleborg AB,Probi AB och Novotek Sverige AB. Tidigare befattningar: VD Gambro AB och vice VD Sonesson AB. Per Olofsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:500 Född Fil. kand. Styrelseordförande i Sync BPI AB, MPI Teknik AB och Springboard Capital AB. Styrelseledamot i Kreatel Communications AB, Vitea AB,KTH Executive School AB och Webanalys AB. Tidigare befattningar: VD Sveriges Industriförbund, vice VD IBM Worldwide Healthcare Solutions Industry, VD IBM Nordic AB ochvd IBM Svenska AB. Lennart Sundén Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:1 500 Född Civilingenjör och civilekonom. VD och koncernchef i Swedish Match AB. Styrelseledamot i FöreningsSparbanken AB och Arnold André GmbH & Co.KG. Tidigare befattningar: chef för Electrolux industriverksamhet för vitvaror i Europa och chef för Electrolux globala dammsugar- och småapparatverksamhet. Johan Skoglund Ledamot i styrelsen sedan 2003 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör. VD och koncernchef i JM. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti, Försäkrings AB Bostadsgaranti, Mentor Sverige AB och SMÅA AB. Tidigare befattningar i JM-koncernen: platsingenjör, VD-assistent, projektledare, regionchef och affärsenhetschef. ARBETSTAGARREPRESENTANTER Leif Lundell Född 1939, elektriker. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner:0 Magnus Rehbinder Född 1944, bergsingenjör. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 100 Antal teckningsoptioner:0 Jonatan Sundelin Född 1970,betongarbetare. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner:0 Johan Wegin Född 1965, byggnadsingenjör. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner: 0 STYRELSENS SEKRETERARE Urban Lilja Född 1952, chefsjurist i JM AB. Styrelsens sekreterare sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: REVISORER Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Huvudansvarig, auktoriserad revisor Ulf Westerberg Auktoriserad revisor Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per Samtliga optioner har förvärvats genom köp jm delårsrapport januari mars 2002

19 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 15 KONCERNLEDNING Johan Skoglund VD och koncernchef Anställningsår: 1986 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm Platsingenjör 86 89,VD-assistent 89 91, projektledare 91 96, regionchef Ytterstaden 96 97, regionchef Stockholm Söder 97 99, regionchef Kommersiella Fastigheter 99 00, affärsenhetschef Riks 00 01, affärsenhetschef JM Bostad VD och koncernchef 02. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti, Mentor Sverige AB och SMÅA AB. Magnus Key Vice VD JM Utland och JM Bostad Riks Anställningsår: 1973 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, Chalmers Anställd i Skanska Arbetschef, avdelningschef och regionchef i Luleå 73 85, stf. produktionschef i Stockholm 85 89, vice VD, produktionschef, VD JM Byggnads AB Vice VD och utlandsansvarig 01. Affärsenhetschef JM Bostad Riks från Ordförande i Stockholms Byggmästareförening, styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier och Arkitektkopia. Claes Magnus Åkesson Ekonomi och Finans Anställningsår: 1998 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Anställd inom Ericsson-koncernen 87 98; ansvarig för finansiell koordinering 87 93, Assistant Treasurer 93 94, chefscontroller marknadsenhet Asien/Kina/ Mellanöstern 94 96, ekonomi- och finanschef Malaysia och regioncontroller Asien Ekonomi- och finansdirektör JM AB 98. Urban Lilja Juridik och Exploatering Anställningsår: 1996 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Lunds Universitet Notariemeritering Borås tingsrätt Förbundsjurist Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 81 82, advokat Friman & Carlander advokatbyrå 82 86, bolagsjurist Celsius Industrier AB och bolagsjurist Akzo Nobel AB Chefsjurist JM AB 96. Sekreterare i JMs styrelse. Caroline Burén Kommunikation Anställningsår: 2001 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner:0 Född Fil. kand., Uppsala Universitet DIHR Projektledarassistent Stockholm Convention Bureau, 88 90,informatör AB Nynäs Petroleum och informationschef Nynäs Naphthenics AB Kommunikationsdirektör JM AB 01. Göran Malmberg Personal Anställningsår: 1991 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Stockholms Universitet Arbetsrättsjurist Apoteket AB 82 87, förhandlare/ jurist Arbetsgivarorganisationen SFO och personalchef Helsingborgs Hamn AB Personaldirektör JM AB 91. Lennart Henriz Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö/it) Anställningsår: 1978 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Bitr. arbetsledare 78 81, projektchef 81 84, direktörsassistent 84 86, chef/produktionschef Octopus Energi/ Industri AB Ventilator (båda JM-koncernen) 86 87, datachef/utvecklingschef 88 91, marknadschef AB Projektgaranti 91 94, vice VD och regionchef AB Projektgaranti och kvalitets- och miljöchef Chef verksamhetsutveckling 00. Zdravko Markovski JM Bostad Stockholm Anställningsår: 1987 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: 500 Född Civilingenjör, KTH Arbetsledare/platsingenjör 87 90,entreprenadingenjör och inköpare 90 92, projekteringsledare 93 94, projektledare 94 00,regionchef Uppland 00 01, regionchef Öst och affärsenhetschef JM Bostad Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm från Sören Bergström JM Produktion Anställningsår: 1988 Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner:2 000 Född 1956.Civilingenjör,KTH.Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 1996.Executive Management Program Handelshögskolan Projektledare 88 96, VD JM Stombyggnad 97 00, VD JM Inredning 98 00, VD JM Värmdöstrand AB och regionchef Stockholm Söder Affärsenhetschef JM Produktion 02. Styrelseordförande i O.Timblads Målerifirma AB. Sten Hamberg JM Kommersiellt Anställningsår: 1980 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Uppsala Universitet Bitr. jurist HSBs Riksförbund Bolagsjurist JM 80 85, VD AB Borätt 85 00,VD AB Seniorgården 90 00, exploateringschef och affärsenhetschef Affärsutveckling/Fastigheter Affärsenhetschef JM Kommersiellt 01. ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JM BOSTAD STOCKHOLM Magnus Berg, Region Stockholm Innerstad Per Johansson, Region Stockholm Mellanstad Patrik Andersson, Region Stockholm Söder Robert Jaaniste, Region Stockholm Norr Birgitta Seman, AB Borätt Christer Lindmark, Seniorgården AB JM BOSTAD RIKS Anette Frumerie, Region Öst Mats Karlsson, Region Mitt Anders Lundberg, Region Väst Anders Wahrer, Region Syd JM PRODUKTION Mikael Matts, Produktion Storstockholm Bertrand Hennings, Produktion Stockholm Innerstad John Eklund, Produktion Stockholm Mellanstad Mats Åkerlind, JM Stombyggnad AB och JM Inredning AB Johan Lundqvist, JM Byggledning Gunnar Josefson, Inköp Anders Rahm, Entreprenad Ove Sandin, Anläggning Anders Brännström, JM Fasad Nils-Erik Häggström, O.Timblads Målerifirma AB JM KOMMERSIELLT Eva Eriksson, Projektutveckling/Transaktioner Lars-Olof Höglund, Fastighetsförvaltning Jarl-Inge Stormo, Fastighetsförvaltning Teknik JM UTLAND Eilert Flågan, Byggholt AS, Norge (avgick som VD ) Thor Olaf Askjer, Byggholt AS, Norge (tillträdde som VD ) Morten G.Fossum, JM Danmark A/S,Danmark Göran Sjöborg, JM Construction S.A, Belgien KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER Peter Kindstrand, Ekonomichef Eva Nilsson, Finanschef Benny Berglund, Skatt och Förvärv Tomas Wiik, IT-chef Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per Samtliga optioner har förvärvats genom köp jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

20 16 AFFÄREN JM Värdeskapande i JM JM har lång erfarenhet och stort kunnande inom projektutveckling och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta är grundförutsättningar för ett framgångsrikt projektutvecklingsföretag. PROJEKTUTVECKLING Projektutveckling av bostäder innebär en kontinuerlig process att förvärva, förädla, försälja och åter förvärva. Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden kan skapas. PROJEKTUTVECKLINGENS FASER FÖRVÄRV I illustrationen nedan presenteras de olika faserna i ett bostadsprojekt. För produktionsstart krävs att kunder bokat en viss andel av de planerade bostäderna. Projekten är fleråriga och JMs engagemang sträcker sig till cirka två år efter inflyttning, då förvaltningsansvaret för fastigheten övergår till bostadsrättsföreningen. BOSTADSPROJEKT JM Marknadsundersökning Idéarbete Planarbete Förhandsbokningar krävs för produktionsstart Prissättning Överklagan Detaljplan/ bygglov Bokning Försäljning Kundanpassning Projektering Produktion Förvaltning åt BRF År Idéfas Marknadsprocess Produktionsprocess Inflyttning/Boende Inflyttning Förvaltning Produktion FÖRSÄLJNING/ UTHYRNING Finansiering Idéarbete Planarbete Projektering JMs strategi är att hålla en hög försäljningstakt för att frigöra kapital till nya strategiska investeringar. PROCESS BOSTADSPROJEKT Projektutveckling av bostäder bedrivs i nära samspel mellan marknads- och produktionsprocesser. Marknadsundersökningar genomförs löpande för att analysera kundpreferenser avseende exempelvis boendeform, utformning och närservice. Undersökningarna är ett viktigt beslutsunderlag både inför förvärv av mark och innan projektstart. HUR MARKVÄRDEN UPPSTÅR Mark och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när försäljningspriset för en bostadsrätt eller marknadshyran för kommersiella lokaler inte förräntar bygginvesteringen har byggrätten ett mycket lågt värde. När försäljningspriset/marknadshyran är hög får byggrätten ett högt värde. Markvärdet är i princip restvärdet mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Små förändringar i försäljningspriset kan innebära stora variationer på markvärdet. Exemplet nedan, ett antaget bostadsprojekt i en närförort till Stockholm, visar att en ökning av försäljningspriset med kr/m 2 (9%) innebär att markvärdet ökar med cirka kr/m 2 eller 33 procent. KÄNSLIGHETSKALKYL, MARKVÄRDE Försäljningspris kr/m Byggkostnad kr/m Markvärdeutrymme Exploateringsrisk 1) Återstår markvärde ) Exploateringsrisk dvs. risk avseende marknadsutveckling, planfrågor, miljöfrågor och slutliga produktionskostnader, cirka 50 procent av beräknat projektövervärde. jm delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer