-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler segment. Johan Skoglund, VD och koncernchef

2 Omslag: Kanbergslunden, Linköping DETTA ÄR JM JMs affärsidé är att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden.

3 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige,Norge,Danmark och Belgien. JM är också engagerad i projektutveckling av bostadsbestånd,samt bedriver en begränsad projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Koncernen är indelad i fem affärsenheter: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Antalet anställda uppgick till vid slutet av JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

4 NYCKELTAL Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 2,4 5,4 11,8 Resultat per aktie (kr) 6,60 8,50 36,30 Utdelning per aktie (kr) 5 1) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,5 6,8 30,1 1) Styrelsens förslag JM Fastighetsbestånden i Skåne och Göteborg avvecklas. Renodling av verksamheten till projektutveckling. Etablering i Danmark. Nya finansiella mål och namnbyte till JM AB Tillväxtorienterade verksamhetsmål. Huvudägaren Skanska säljer sitt aktieinnehav. Stora fastighetsförsäljningar i Stockholm. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING Stockholm 53% 2001 Fortsatt fokusering på projektutveckling. Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Återköp av aktier. Övriga Sverige 26% Belgien Norge Sverige 2002 Goda försäljningsresultat, förvaltningsfastigheter. Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Återköp av aktier. Ny verkställande direktör. Problem i Stockholmsprojekt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr Utland 21% Danmark Belgien Mkr Sverige 2003 Fokusering på rutiner för förbättrad kontroll och styrning. Program för koncerngemensam projektering. Fortsatta försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Större förvärv av bostadsfastigheter för utveckling. God försäljningsutveckling, bostäder. Norge Danmark Nettoomsättning, mkr 2001 Resultat efter skatt, mkr

5 INNEHÅLL KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM-AKTIEN AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER FÖRETAGSSTYRNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT BOSTÄDER MARKNADSÖVERSIKT BOSTADS- OCH KONTORSFASTIGHETER MÖJLIGHETER OCH RISKER FINANSIELLA POSTER MILJÖ MEDARBETARE VARUMÄRKE B1 B12 JM I BILDER AFFÄRSENHETER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS SAMMANSTÄLLNING AV EGET KAPITAL REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE PROJEKTUTVECKLING NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT FEMÅRSÖVERSIKT KVARTALSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSENHETER DEFINITIONER JMs FASTIGHETER TABELLER, ILLUSTRATIONER OCH DIAGRAM KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Marielundsviken, Mariefred B4 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

6 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Lönsamheten i fokus 2003 har handlat om att bygga grunden för ett mer effektivt och mer lönsamt JM. I slutet av 2002 uppdagades brister i kontroll, styrning och projektgenomförande i ett antal Stockholmsprojekt. Händelserna har föranlett en total översyn av JMs verksamhet och arbetsmetoder. HALVHALT Noggranna genomlysningar av samtliga större projekt har gjorts under året. Flera projekt har omarbetats, vilket sammantaget ledde till ett mycket lågt antal produktionsstarter under de första tre kvartalen. FÖRBÄTTRAD KONTROLL OCH STYRNING Stor kraft har ägnats åt att förbättra de interna strukturerna för kontroll och styrning. Bland annat har vi infört nya rutiner för projektstyrning och kostnadsuppföljning, nya beslutsrutiner inför projekt- och produktionsstart, och nya bevakningsrutiner för projekt med stor ekonomisk påverkan. Flera viktiga projektbeslut är centraliserade till affärsenhetsledning, koncernledning och i vissa fall till styrelsen. KOSTNADERNA MÅSTE SÄNKAS Under stora delar av 90-talet och fram till 2001 kunde JM till följd av stora prisökningar på bostäder kraftigt öka intäkterna, särskilt i Stockholm. Våra kostnader ökade dock ännu mer. Sammanfattningsvis ledde kraftigt ökade kostnader, för stor tyngdpunkt på exklusiva lägenheter och en snabb tillväxt till att JMs lönsamhet snabbt urholkades, trots i grunden bra förutsättningar på marknaden. MER STANDARDISERAD PROJEKTERING Jag förväntar mig att JMs nya projekteringsrutiner som utvecklats och implementerats under 2003 ska leda till lägre kostnader med bibehållen kvalitet. Genom ett ökat inslag av standardlösningar för de delar i bostadskonstruktionen som inte har höga kundvärden kommer vi att minska antalet komponenter, konsolidera våra inköpsvolymer till färre leverantörer och minska tidsåtgång för projektering och produktion. UTVECKLING 2003 Med ett resultat i projektutvecklingen som uppgick till 182 mkr blev 2003, liksom 2002, ett svagt år. Det svaga resultatet var fortfarande främst hänförligt till ett antal större projekt i Stockholmsområdet. Under de närmaste åren ökar successivt projektkvaliteten i takt med att nystartade projekt utgör en större andel av projektvolymen. Rörelseresultatet uppgick till 478 mkr, understött av fortsatt framgångsrika försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Det finns dock flera ljuspunkter. Vi slog under 2003 försäljningsrekord och tack vare stark kundtillströmning kunde vi under fjärde kvartalet kraftigt öka antalet produktionsstartade bostäder, med positiv inverkan på såväl nettoomsättning som kassaflöde. Genom det förbättrade kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas med 1,4 mdkr under sista kvartalet Fjärde kvartalet blev också något av en vändpunkt för JMs Stockholmsverksamhet. Närmare 600 bostäder produktionsstartades, jämfört med totalt 380 bostäder för de tre första kvartalen. JM Bostad Stockholm redovisade vinst under sista kvartalet 2003 och kunde därmed bryta sin negativa resultattrend. Vidare kan vi se att de åtgärder som vidtagits avseende projektstyrning, kontroll och kostnadsuppföljning börjar ge resultat. Med en volym om produktionsstarter under 2003 låg vi kvar på 2002 års nivå, med de viktiga skillnaderna att projekten nu är mer genomarbetade och bokningsgraden vid produktionsstart är högre. Stora förvärv av bostadsfastigheter i Nacka och Vaxholm utanför Stockholm innebär ett nytt marknadssegment för projektutveckling. Detta har också bidragit till att minska exponeringen mot den kommersiella fastighetsmarknaden. PROGRAM FÖR SÄNKTA KOSTNADER Färre plattformar och komponenter. Ökad grad av standardisering i produktutformning. Koncerngemensam projekteringsprocess ska minska antalet fel. Utbildning. Ny inköpsstrategi. jm delårsrapport januari mars 2002

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 Genom förvärv av det norska projektutvecklingsföretaget Vikevåg, baserat i Stavanger, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition på den norska marknaden. UTVECKLAD STRATEGISK INRIKTNING Förvärven är goda uttryck för den nya strategiska plan som JM antagit. Den strategiska planen innebär också en ännu tydligare inriktning mot projektutveckling av bostäder, en breddning av produktutbudet både vad gäller ägarform och prissegment, samt en fokusering på tillväxt utanför Storstockholm. Vidare kommer byggrättsportföljens storlek i balansräkningen att anpassas för att återspegla fyra års planerad produktion. JM har historiskt realiserat stora värden genom försäljning av färdigutvecklade kommersiella fastigheter. Denna typ av värdeskapande kommer framöver att vara tydligare kopplad till bostadsfastigheter. De bostadsbestånd vi förvärvat rymmer goda utvecklingsmöjligheter i form av förtätning genom nybyggnation, samt genom ombildning till bostadsrätter. Dessutom kännetecknas bestånden av låga vakanser och stabila kassaflöden. AKTIEÄGARVÄRDE Kursutvecklingen för JMs aktie var efter toppnoteringen 2002 och fram till inledningen av 2004 svag, och målet att BEFOLKNINGSÖKNING OCH NYBYGGNATION, STOCKHOLMS LÄN Antal JMs aktieägare ska erhålla en totalavkastning som är högre än företag med liknande verksamhet och riskprofil har inte uppnåtts. Lönsam tillväxt är en grundläggande förutsättning för att bygga aktieägarvärde på lång sikt. JMs lönsamhet är avhängig vår förmåga att erbjuda attraktiva och välbyggda bostäder till ett konkurrenskraftigt pris och till lägsta möjliga totalkostnad. Det känner jag god tillförsikt inför. Genom att bredda vårt produktutbud kommer fler män Befolkningsökning i Stockholms län Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus (uppgiften för 2003 är preliminär) Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB Liljekonvaljen,Värmdö B8

8 4 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR MER EFFEKTIV PROJEKTERING JM ska effektivt kunna producera attraktiva bostäder av hög kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad. Under 2003 har nya anvisningar för projektering införts. Varje bostadsområde eller bostadsfastighet utformas och produceras efter rådande förutsättningar, där läge, efterfrågesituation på den lokala marknaden, detaljplanekrav och andra faktorer spelar in. Genom nya projekteringsanvisningar inför JM nu mer industriella arbetssätt och produktionsmetoder inom projektutveckling av bostäder. Färre komponenter samt enhetliga och beprövade processer genom hela organisationen och i projektutvecklingens alla faser ska leda till lägre kostnader, kortare ledtider och förbättrad kvalitet. Förändringen innebär att centrala projekteringsval införs, som blir styrande i det projekteringsarbete som bedrivs internt hos JM samt hos externa konsulter. Projekteringsanvisningarna har utarbetats av ett 60-tal av JMs mest kvalificerade projekteringsledare,projektledare och hantverkare,och baseras på beprövade och kostnadseffektiva materialval och arbetsmetoder. En grundläggande förutsättning är att de nya anvisningarna inte negativt ska påverka kundrelationer och marknadserbjudande. Projekteringsvalen har därför beaktat parametrarna kundvärden t.ex. ljudstandard, fönsterutformning och ytskikt samt icke-kundvärden som väggelement, bjälklag, installationer, taklösningar m.m. Med denna indelning som grund kan en mer kostsam komponent inkluderas i projekteringsvalen, givet att den på något sätt skapar ett mervärde för kunden. I andra fall väljs mer kostsamma komponenter eller lösningar för att minska risken för fel och kostsamma efterarbeten, öka ekonomiska livslängder eller minska driftskostnader. De nya projekteringsanvisningarna ökar såväl produktivitet som kvalitet och kundnytta. Med de nya projekteringsvalen läggs också grunden för ökade besparingar inom inköp, genom att inköpsvolymerna i högre grad styrs mot ett färre antal, och mer standardiserade komponenter. Exempel visar att besparingspotentialen kan uppgå till mellan 10 och 20 procent på enskilda komponenter, genom konsolidering av volymerna till ett fåtal leverantörer samt minskad tidsåtgång för projektering och produktion. De nya projekteringsanvisningarna för flerbostadshus togs i bruk i december EXEMPEL PÅ STYRANDE RITNING Ingjuten plastslang ø 60 igjutes med expanderbruk 200 Ö.k. prefabpelare = ö.k. plattbärlag MÅL FÖR NYA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Färre fel ökad kundnytta. Färre plattformar och komponenter. Lägre inköpskostnader, material och konsulter. Kortare ledtider. Mer kostnadseffektiv produktion. Dubb ø 25 längd 700 mm uppstick 400 över pelartopp Prefabpelare Styrande ritning ur de nya projekteringsanvisningarna som visar skarvning av prefabricerad betongpelare genom valv. jm delårsrapport januari mars 2002

9 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5 niskor att ha råd att köpa en JM-bostad. Detta innebär dock inte att vi gör avkall på vare sig kvalitet, marginaler eller vår syn på långsiktighet. Husen vi bygger ska stå under mycket lång tid. Vi är redan verksamma på Nordens mest intressanta marknader, varför det är naturligt att primärt söka tillväxt genom organisk expansion på befintliga orter. Det utesluter förstås inte förvärv, om goda möjligheter öppnar sig. MOT ENKLARE RESULTATBERÄKNING Sveriges Byggindustrier utarbetar en ny branschrekommendation avseende resultatavräkning av bostadsproduktion i egen regi. Den nya principen, som planeras att antas av JM från och med räkenskapsåret 2005, bygger på att resultat avräknas i takt med att slutkund skriver under kontrakt om köp. Detta kommer att underlätta analysen av vår affär och ökar försiktigheten i resultatframtagningen. UTSIKTER FÖR 2004 JM fokuserar på att producera bostäder i attraktiva områden på orter med god ekonomisk tillväxt. Den långsiktiga trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter i Norden fortsätter. Dessa bostadsmarknader, men också kranskommuner och andra områden med goda kommunikationsmöjligheter, utvecklas positivt. Efterfrågan på de bostäder som JM utvecklar bedömer vi som stor och bestående under överblickbar tid. Vi har en väl positionerad byggrättsportfölj motsvarande cirka bostäder i attraktiva lägen. Vi fortsätter att fokusera på våra marknader i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. En viss tyngdpunktsförskjutning ska ske för att minska JMs beroende av Stockholmsmarknaden, dock utan att göra avkall på den potential som vi har på vår största marknad. Några exempel på större projekt utanför Stockholm är Dockanområdet i Malmö hamn, Sannegårdshamnen i Göteborg, samt Industristaden i Uppsala. I Oslo pågår utveckling av stationsområdet i Grefsen. Vi förväntar oss en stabil, och möjligen något försvagad prisutveckling. Även med oförändrade intäkter ska en ökad grad av standardisering, ett ökat användande av gemensamma plattformar, sänkta inköpskostnader och en tydligare kostnadsfokusering driva JM mot bättre lönsamhet. Vi kommer också ytterligare att förstärka kund- och marknadsorienteringen. Servicegraden i vår affär ska utvecklas och andelen nöjda kunder ska öka. JM har redan idag ett starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktig verksamhet och medarbetare med stor kompetens. Jag känner att det finns bra kraft i företaget och en stark vilja att nå våra mål. Stockholm i mars 2004 Johan Skoglund VD och koncernchef jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

10 6 JM-AKTIEN Viss återhämtning AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Aktiekapitalet uppgår till 112,3 mkr fördelat på 28,1 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Handelsposten uppgår till 200 aktier. AKTIEÄGARMÅL JMs aktieägare ska erhålla en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil. KURSUTVECKLING OCH AVKASTNING JM-aktien ingår i Stockholmsbörsens index SX4040 Real Estate. Under 2003 sjönk JMs aktiekurs med 34,6 procent, att jämföras med en ökning om 24,7 procent för SX4040. Direktavkastningen, dvs. föreslagen utdelning i förhållande till börskurs i slutet av året, uppgick till 4,7 procent. OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE Under 2003 omsattes JM-aktier till ett värde av totalt 2,6 mdkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 10 mkr (14). Omsättningshastigheten, dvs. aktiens likviditet på Stockholmsbörsen, uppgick till 85,6 procent under året att jämföra med hela börssnittet på 114,7 procent. Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 3,0 mdkr. ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare 29 februari 2004 uppgick till De tio största svenska ägarna stod för 48 procent av kapitalet och de utländska ägarna för 28 procent. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. JM återköpte under 2003, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman 2002, egna aktier till en snittkurs om 110 kronor per aktie. Vid ordinarie bolagsstämma i april 2003 beslutades att genom indragning eliminera de aktier bolaget återköpt sedan föregående ordinarie bolagsstämma. Aktiekapitalet minskade därmed med 9,2 mkr. ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapitalet , , , , , , , , , , , ,5 Totalt , ,0 KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2004 Kr Antal tusen aktier 1500 UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling, och inkluderas i utdelningsberäkningen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan JM SX4040 Real Estate SAX All Share index Omsatt antal aktier feb Källa: SIX jm delårsrapport januari mars 2002

11 JM-AKTIEN 7 AKTIEDATA Kronor per aktie Börskurs per den 31/ , Högst betalt under året Lägst betalt under året Direktavkastning per den 31/12 (%) 4,7 6,2 6,4 4,8 4,1 Börsvärde per den 31/12 (mkr) Vinst efter skatt, totalt 1) 6,60 8,50 36,30 25,40 13,30 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde bokförda värde Eget kapital (redovisat) Utdelning 5,00 2) 10,00 14,00 10,00 6,75 Utdelning i % av vinst efter skatt P/E-tal per den 31/ Antal aktier (31/12) ) ) Vinst efter skatt efter full utspädning 6,60 8,50 36,10 25,10 13,20 2) Styrelsens förslag. 3) återköpta aktier ingår ej. AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 11,1 Robur fonder 9,1 AFA Försäkringar 5,9 Handelsbanken fonder 4,4 Stefan Persson Placering AB 4,3 Alecta 4,2 Fjärde AP-fonden 2,7 Eikos 2,6 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 2,0 Livförsäkrings AB Skandia 1,9 Utländska aktieägare 28,0 Övriga aktieägare 23,8 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : Antalet aktier per uppgår till FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4 1) , ,5 1) 13, , ,2 1) , ,0 1) 9, ,2 1) Konvertering av skuldförbindelser. FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag ABG Sundal Collier Alfred Berg Fondkommission CAI Cheuvreux Nordic Analytiker Fredrik Grevelius Lars-Åke Bokenberger Tomas Ramsälv D. Carnegie Fredrik Skoglund Deutsche Bank Enskilda Securities Handelsbanken Securities Merrill Lynch Nordea Securities Swedbank Markets David Halldén Erik Nyman Jonas Eixmann Bernd Stahli Jonas Andersson Tobias Kaj

12 8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden. effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv, med prioritet att stärka koncernens position på befintliga marknader. Tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. LÖNSAMHETSMÅL Avkastning på synligt eget kapital efter skatt ska uppgå till procent över en konjunkturcykel. Målet speglar den långa ledtiden och cykliska karaktären på JMs affär. TILLVÄXTAMBITION JM har ambitionen att växa över tiden men produktionsstarter av bostäder ska ske i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktionsplanering. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: JM ska utveckla bostäder på tillväxtorter med goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar på lång sikt. Dessa är för närvarande storstadsområden samt universitets- och högskoleorter i främst Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Inriktningen ska vara tydlig på kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, med högt kundvärde och i attraktiva lägen. JM ska fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttja balansräkningen. Detta uppnås genom hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning av fastighetsprojekten. Bostäderna ska främst upplåtas för eget ägande, men kan även inkludera uthyrning. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska vara begränsad och i första hand stödja bostadsutveckling. JM bör internt säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet. Den egna UTDELNINGSMÅL Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR JMs ambition är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur, anpassad för bolagets projektutvecklingsverksamhet. Byggrättsportföljen ska kontinuerligt optimeras med avseende på efterfrågeutveckling, planerad produktion och kapitalbindning. Balansräkningen ska normalt ej innehålla exploateringsfastigheter överstigande fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Balansposten förvaltningsfastigheter ska i sin helhet utgöras av projekttillgångar och främst bestå av bostadsfastigheter för projektutveckling, i form av ombildning till bostadsrätt eller förtätning. JMs ambition är att balansräkningen inte innehåller några färdigutvecklade kontorsfastigheter, dessa ska snarast säljas efter färdigställande. Den cykliska karaktären på kommersiell projektutveckling, samt ett i tiden varierande utbud av bostadsfastigheter för försäljning, innebär att posten förvaltningsfastigheter kan variera i storlek. Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska jm delårsrapport januari mars 2002

13 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9 kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Soliditetsmålet är en förenklad konsekvens av en mer djupgående analys där eget kapital har allokerats mot balansräkningens olika tillgångsslag, och typ av verksamheter med beaktande av bedömd rörelserisk. Minskande andel färdigutvecklade förvaltningsfastigheter kräver högre soliditet. Beaktat att projektutveckling bygger på löpande effektiv kapitalallokering i en delvis cyklisk marknad, krävs en dynamisk syn på soliditet och räntetäckning. Bedömningen är att nuvarande soliditetsmål innebär en lämplig finansiell stabilitet sett över en konjunkturcykel. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad, investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningens krav sätts för JMs olika verksamheter där JMs genomsnittliga avkastningskrav kan förenklas som en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) 10 procent. kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 5 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 4,3 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,0. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 7,2 procent. Det innebär att koncernens genomsnittliga investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 7,2 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma. kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 5 procent. FINANSIELLA MÅL % Mål Avkastning eget kapital (fem år vägt) ) Utdelning,andel av vinst efter skatt ) Soliditet Projektutvecklingsmarginal 3) 10 2,4 5,4 11,8 10,3 6,5 1) Över en konjunkturcykel fr.o.m ) Baserat på styrelsens förslag. 3) Rörelsemarginal fr.o.m jm delårsrapport jm årsredo visning januari mars

14 10 FÖRETAGSSTYRNING Struktur för styrning och rapportering I avsnittet ges en beskrivning av struktur och arbetsformer för styrelse och koncernledning, samt hur ansvar och befogenheter är delegerade i organisationen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JMs styrelse har under 2003 bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. NOMINERING Nominering av styrelseledamöter inför val vid bolagsstämma sker genom en nomineringskommitté som består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning meddelas senast vid utgången av det fjärde kvartalet. Sammansättningen påverkas inte av eventuella förändringar i ägarbilden mellan tidpunkt för presentation av nomineringskommittén och påföljande bolagsstämma. Nomineringskommitténs uppgifter består i första hand av att till bolagsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 har bestått av: Mats Tunér (SEB fonder), ordförande, Marianne Nilsson (Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkringar), Kjell Norling (Handelsbanken fonder) samt styrelsens ordförande Per Westlund. Förslag till styrelsenominering anges i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete koncentreras på strategiska frågor, såsom verksamhetsinriktning, ekonomi och finans, kontroll och effektivitet, samt beslut om produktionsstart, investeringar och försäljningar av exploateringsmark och färdigutvecklade fastigheter över vissa beloppsnivåer. Under året har hållits elva sammanträden med styrelsen, varav ett konstituerande. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till cirka 60 arbetsdagar per år och för externa styrelseledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. Styrelsens ordförande utvärderar årligen styrelsearbetet med ledamöterna. RAPPORTERING VD ansvarar för att styrelsen erhåller rapportering och information av sådan kvalitet att styrelsen kan fatta välgrundade beslut och göra kvalificerade bedömningar. Ekonomisk och finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsemöte. Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer utgör den grundläggande rapporteringen, och kompletteras av affärsenhetsinformation hämtad ur JMs interna rapportering. Vidare är VD skyldig att vid varje ordinarie styrelsemöte rapportera sammanlagd köpeskilling för förvärvade respektive sålda fastigheter samt beslutade investeringar i fastigheter. Beslutsunderlag tillställs styrelsen inför varje sammanträde. ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSKOMMITTÉ I februari 2003 utsågs en ersättnings- respektive revisionskommitté bestående av vardera tre styrelseledamöter. Kommittéerna är, med några få undantag, beredande organ i förhållande till styrelsen. Ersättningskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Per Westlund (ordförande), Per Olofsson och Lennart Sundén, med VD som adjungerad. VD deltar ej i frågor som berör den egna ersättningen. Fyra möten hölls under året. Bland annat har ersättningsnivåer och ersättningsprinciper för koncernledningens medlemmar i en extern utvärdering jämförts med både byggbranschen och den totala privata arbetsmarknaden. Ersättningskommittén har också utvecklat nya, mer strikta principer för rörlig ersättning. Information om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare återfinns på s. 38 (Medarbetare). Revisionskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Berthold Lindqvist (ordförande), Elisabet Annell och Björn Björnsson. Bolagets två revisorer samt VD är adjungerade. Åtta möten hölls under Arbetet har fokuserats på åtgärder för bättre kontroll och styrning, inledningsvis inriktat på svagheter i befintlig organisation samt de åtgärder som ledningen önskat vidta. Kommittén har därefter fastslagit program för kontroll och styrning. Kommittén har, genom ett extra uppdrag till revisorerna, verifierat att beslu- jm delårsrapport januari mars 2002

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 MARKNADSANALYS HOTELLFASTIGHET MARKNADSSTRATEGI Innehåll Pandox i korthet VERKSAMHETEN Det här är Pandox 2 VD har ordet 4 Pandoxaktien 6 Aktuellt projekt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

ansvar fokus enkelhet

ansvar fokus enkelhet ansvar fokus enkelhet NCC Årsredovisning 2001 INNEHÅLL/VÄND INNEHÅLL 1 Ansvar, fokus, enkelhet 2 2001 i korthet 3 VD har ordet 6 Strategisk inriktning och mål 10 NCC-aktien 12 NCCs utvecklingskoncept 14

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013.

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013. Årsredovisning 2012 Om investment AB Öresund Koncernen består av moder före taget Investment AB Öresund, ett rent investment företag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotter företaget Ven

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer