-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler segment. Johan Skoglund, VD och koncernchef

2 Omslag: Kanbergslunden, Linköping DETTA ÄR JM JMs affärsidé är att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden.

3 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige,Norge,Danmark och Belgien. JM är också engagerad i projektutveckling av bostadsbestånd,samt bedriver en begränsad projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Koncernen är indelad i fem affärsenheter: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Antalet anställda uppgick till vid slutet av JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

4 NYCKELTAL Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 2,4 5,4 11,8 Resultat per aktie (kr) 6,60 8,50 36,30 Utdelning per aktie (kr) 5 1) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,5 6,8 30,1 1) Styrelsens förslag JM Fastighetsbestånden i Skåne och Göteborg avvecklas. Renodling av verksamheten till projektutveckling. Etablering i Danmark. Nya finansiella mål och namnbyte till JM AB Tillväxtorienterade verksamhetsmål. Huvudägaren Skanska säljer sitt aktieinnehav. Stora fastighetsförsäljningar i Stockholm. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING Stockholm 53% 2001 Fortsatt fokusering på projektutveckling. Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Återköp av aktier. Övriga Sverige 26% Belgien Norge Sverige 2002 Goda försäljningsresultat, förvaltningsfastigheter. Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Återköp av aktier. Ny verkställande direktör. Problem i Stockholmsprojekt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr Utland 21% Danmark Belgien Mkr Sverige 2003 Fokusering på rutiner för förbättrad kontroll och styrning. Program för koncerngemensam projektering. Fortsatta försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Större förvärv av bostadsfastigheter för utveckling. God försäljningsutveckling, bostäder. Norge Danmark Nettoomsättning, mkr 2001 Resultat efter skatt, mkr

5 INNEHÅLL KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM-AKTIEN AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER FÖRETAGSSTYRNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT BOSTÄDER MARKNADSÖVERSIKT BOSTADS- OCH KONTORSFASTIGHETER MÖJLIGHETER OCH RISKER FINANSIELLA POSTER MILJÖ MEDARBETARE VARUMÄRKE B1 B12 JM I BILDER AFFÄRSENHETER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS SAMMANSTÄLLNING AV EGET KAPITAL REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE PROJEKTUTVECKLING NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT FEMÅRSÖVERSIKT KVARTALSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSENHETER DEFINITIONER JMs FASTIGHETER TABELLER, ILLUSTRATIONER OCH DIAGRAM KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Marielundsviken, Mariefred B4 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

6 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Lönsamheten i fokus 2003 har handlat om att bygga grunden för ett mer effektivt och mer lönsamt JM. I slutet av 2002 uppdagades brister i kontroll, styrning och projektgenomförande i ett antal Stockholmsprojekt. Händelserna har föranlett en total översyn av JMs verksamhet och arbetsmetoder. HALVHALT Noggranna genomlysningar av samtliga större projekt har gjorts under året. Flera projekt har omarbetats, vilket sammantaget ledde till ett mycket lågt antal produktionsstarter under de första tre kvartalen. FÖRBÄTTRAD KONTROLL OCH STYRNING Stor kraft har ägnats åt att förbättra de interna strukturerna för kontroll och styrning. Bland annat har vi infört nya rutiner för projektstyrning och kostnadsuppföljning, nya beslutsrutiner inför projekt- och produktionsstart, och nya bevakningsrutiner för projekt med stor ekonomisk påverkan. Flera viktiga projektbeslut är centraliserade till affärsenhetsledning, koncernledning och i vissa fall till styrelsen. KOSTNADERNA MÅSTE SÄNKAS Under stora delar av 90-talet och fram till 2001 kunde JM till följd av stora prisökningar på bostäder kraftigt öka intäkterna, särskilt i Stockholm. Våra kostnader ökade dock ännu mer. Sammanfattningsvis ledde kraftigt ökade kostnader, för stor tyngdpunkt på exklusiva lägenheter och en snabb tillväxt till att JMs lönsamhet snabbt urholkades, trots i grunden bra förutsättningar på marknaden. MER STANDARDISERAD PROJEKTERING Jag förväntar mig att JMs nya projekteringsrutiner som utvecklats och implementerats under 2003 ska leda till lägre kostnader med bibehållen kvalitet. Genom ett ökat inslag av standardlösningar för de delar i bostadskonstruktionen som inte har höga kundvärden kommer vi att minska antalet komponenter, konsolidera våra inköpsvolymer till färre leverantörer och minska tidsåtgång för projektering och produktion. UTVECKLING 2003 Med ett resultat i projektutvecklingen som uppgick till 182 mkr blev 2003, liksom 2002, ett svagt år. Det svaga resultatet var fortfarande främst hänförligt till ett antal större projekt i Stockholmsområdet. Under de närmaste åren ökar successivt projektkvaliteten i takt med att nystartade projekt utgör en större andel av projektvolymen. Rörelseresultatet uppgick till 478 mkr, understött av fortsatt framgångsrika försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Det finns dock flera ljuspunkter. Vi slog under 2003 försäljningsrekord och tack vare stark kundtillströmning kunde vi under fjärde kvartalet kraftigt öka antalet produktionsstartade bostäder, med positiv inverkan på såväl nettoomsättning som kassaflöde. Genom det förbättrade kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas med 1,4 mdkr under sista kvartalet Fjärde kvartalet blev också något av en vändpunkt för JMs Stockholmsverksamhet. Närmare 600 bostäder produktionsstartades, jämfört med totalt 380 bostäder för de tre första kvartalen. JM Bostad Stockholm redovisade vinst under sista kvartalet 2003 och kunde därmed bryta sin negativa resultattrend. Vidare kan vi se att de åtgärder som vidtagits avseende projektstyrning, kontroll och kostnadsuppföljning börjar ge resultat. Med en volym om produktionsstarter under 2003 låg vi kvar på 2002 års nivå, med de viktiga skillnaderna att projekten nu är mer genomarbetade och bokningsgraden vid produktionsstart är högre. Stora förvärv av bostadsfastigheter i Nacka och Vaxholm utanför Stockholm innebär ett nytt marknadssegment för projektutveckling. Detta har också bidragit till att minska exponeringen mot den kommersiella fastighetsmarknaden. PROGRAM FÖR SÄNKTA KOSTNADER Färre plattformar och komponenter. Ökad grad av standardisering i produktutformning. Koncerngemensam projekteringsprocess ska minska antalet fel. Utbildning. Ny inköpsstrategi. jm delårsrapport januari mars 2002

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 Genom förvärv av det norska projektutvecklingsföretaget Vikevåg, baserat i Stavanger, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition på den norska marknaden. UTVECKLAD STRATEGISK INRIKTNING Förvärven är goda uttryck för den nya strategiska plan som JM antagit. Den strategiska planen innebär också en ännu tydligare inriktning mot projektutveckling av bostäder, en breddning av produktutbudet både vad gäller ägarform och prissegment, samt en fokusering på tillväxt utanför Storstockholm. Vidare kommer byggrättsportföljens storlek i balansräkningen att anpassas för att återspegla fyra års planerad produktion. JM har historiskt realiserat stora värden genom försäljning av färdigutvecklade kommersiella fastigheter. Denna typ av värdeskapande kommer framöver att vara tydligare kopplad till bostadsfastigheter. De bostadsbestånd vi förvärvat rymmer goda utvecklingsmöjligheter i form av förtätning genom nybyggnation, samt genom ombildning till bostadsrätter. Dessutom kännetecknas bestånden av låga vakanser och stabila kassaflöden. AKTIEÄGARVÄRDE Kursutvecklingen för JMs aktie var efter toppnoteringen 2002 och fram till inledningen av 2004 svag, och målet att BEFOLKNINGSÖKNING OCH NYBYGGNATION, STOCKHOLMS LÄN Antal JMs aktieägare ska erhålla en totalavkastning som är högre än företag med liknande verksamhet och riskprofil har inte uppnåtts. Lönsam tillväxt är en grundläggande förutsättning för att bygga aktieägarvärde på lång sikt. JMs lönsamhet är avhängig vår förmåga att erbjuda attraktiva och välbyggda bostäder till ett konkurrenskraftigt pris och till lägsta möjliga totalkostnad. Det känner jag god tillförsikt inför. Genom att bredda vårt produktutbud kommer fler män Befolkningsökning i Stockholms län Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus (uppgiften för 2003 är preliminär) Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB Liljekonvaljen,Värmdö B8

8 4 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR MER EFFEKTIV PROJEKTERING JM ska effektivt kunna producera attraktiva bostäder av hög kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad. Under 2003 har nya anvisningar för projektering införts. Varje bostadsområde eller bostadsfastighet utformas och produceras efter rådande förutsättningar, där läge, efterfrågesituation på den lokala marknaden, detaljplanekrav och andra faktorer spelar in. Genom nya projekteringsanvisningar inför JM nu mer industriella arbetssätt och produktionsmetoder inom projektutveckling av bostäder. Färre komponenter samt enhetliga och beprövade processer genom hela organisationen och i projektutvecklingens alla faser ska leda till lägre kostnader, kortare ledtider och förbättrad kvalitet. Förändringen innebär att centrala projekteringsval införs, som blir styrande i det projekteringsarbete som bedrivs internt hos JM samt hos externa konsulter. Projekteringsanvisningarna har utarbetats av ett 60-tal av JMs mest kvalificerade projekteringsledare,projektledare och hantverkare,och baseras på beprövade och kostnadseffektiva materialval och arbetsmetoder. En grundläggande förutsättning är att de nya anvisningarna inte negativt ska påverka kundrelationer och marknadserbjudande. Projekteringsvalen har därför beaktat parametrarna kundvärden t.ex. ljudstandard, fönsterutformning och ytskikt samt icke-kundvärden som väggelement, bjälklag, installationer, taklösningar m.m. Med denna indelning som grund kan en mer kostsam komponent inkluderas i projekteringsvalen, givet att den på något sätt skapar ett mervärde för kunden. I andra fall väljs mer kostsamma komponenter eller lösningar för att minska risken för fel och kostsamma efterarbeten, öka ekonomiska livslängder eller minska driftskostnader. De nya projekteringsanvisningarna ökar såväl produktivitet som kvalitet och kundnytta. Med de nya projekteringsvalen läggs också grunden för ökade besparingar inom inköp, genom att inköpsvolymerna i högre grad styrs mot ett färre antal, och mer standardiserade komponenter. Exempel visar att besparingspotentialen kan uppgå till mellan 10 och 20 procent på enskilda komponenter, genom konsolidering av volymerna till ett fåtal leverantörer samt minskad tidsåtgång för projektering och produktion. De nya projekteringsanvisningarna för flerbostadshus togs i bruk i december EXEMPEL PÅ STYRANDE RITNING Ingjuten plastslang ø 60 igjutes med expanderbruk 200 Ö.k. prefabpelare = ö.k. plattbärlag MÅL FÖR NYA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Färre fel ökad kundnytta. Färre plattformar och komponenter. Lägre inköpskostnader, material och konsulter. Kortare ledtider. Mer kostnadseffektiv produktion. Dubb ø 25 längd 700 mm uppstick 400 över pelartopp Prefabpelare Styrande ritning ur de nya projekteringsanvisningarna som visar skarvning av prefabricerad betongpelare genom valv. jm delårsrapport januari mars 2002

9 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5 niskor att ha råd att köpa en JM-bostad. Detta innebär dock inte att vi gör avkall på vare sig kvalitet, marginaler eller vår syn på långsiktighet. Husen vi bygger ska stå under mycket lång tid. Vi är redan verksamma på Nordens mest intressanta marknader, varför det är naturligt att primärt söka tillväxt genom organisk expansion på befintliga orter. Det utesluter förstås inte förvärv, om goda möjligheter öppnar sig. MOT ENKLARE RESULTATBERÄKNING Sveriges Byggindustrier utarbetar en ny branschrekommendation avseende resultatavräkning av bostadsproduktion i egen regi. Den nya principen, som planeras att antas av JM från och med räkenskapsåret 2005, bygger på att resultat avräknas i takt med att slutkund skriver under kontrakt om köp. Detta kommer att underlätta analysen av vår affär och ökar försiktigheten i resultatframtagningen. UTSIKTER FÖR 2004 JM fokuserar på att producera bostäder i attraktiva områden på orter med god ekonomisk tillväxt. Den långsiktiga trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter i Norden fortsätter. Dessa bostadsmarknader, men också kranskommuner och andra områden med goda kommunikationsmöjligheter, utvecklas positivt. Efterfrågan på de bostäder som JM utvecklar bedömer vi som stor och bestående under överblickbar tid. Vi har en väl positionerad byggrättsportfölj motsvarande cirka bostäder i attraktiva lägen. Vi fortsätter att fokusera på våra marknader i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. En viss tyngdpunktsförskjutning ska ske för att minska JMs beroende av Stockholmsmarknaden, dock utan att göra avkall på den potential som vi har på vår största marknad. Några exempel på större projekt utanför Stockholm är Dockanområdet i Malmö hamn, Sannegårdshamnen i Göteborg, samt Industristaden i Uppsala. I Oslo pågår utveckling av stationsområdet i Grefsen. Vi förväntar oss en stabil, och möjligen något försvagad prisutveckling. Även med oförändrade intäkter ska en ökad grad av standardisering, ett ökat användande av gemensamma plattformar, sänkta inköpskostnader och en tydligare kostnadsfokusering driva JM mot bättre lönsamhet. Vi kommer också ytterligare att förstärka kund- och marknadsorienteringen. Servicegraden i vår affär ska utvecklas och andelen nöjda kunder ska öka. JM har redan idag ett starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktig verksamhet och medarbetare med stor kompetens. Jag känner att det finns bra kraft i företaget och en stark vilja att nå våra mål. Stockholm i mars 2004 Johan Skoglund VD och koncernchef jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

10 6 JM-AKTIEN Viss återhämtning AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Aktiekapitalet uppgår till 112,3 mkr fördelat på 28,1 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Handelsposten uppgår till 200 aktier. AKTIEÄGARMÅL JMs aktieägare ska erhålla en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil. KURSUTVECKLING OCH AVKASTNING JM-aktien ingår i Stockholmsbörsens index SX4040 Real Estate. Under 2003 sjönk JMs aktiekurs med 34,6 procent, att jämföras med en ökning om 24,7 procent för SX4040. Direktavkastningen, dvs. föreslagen utdelning i förhållande till börskurs i slutet av året, uppgick till 4,7 procent. OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE Under 2003 omsattes JM-aktier till ett värde av totalt 2,6 mdkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 10 mkr (14). Omsättningshastigheten, dvs. aktiens likviditet på Stockholmsbörsen, uppgick till 85,6 procent under året att jämföra med hela börssnittet på 114,7 procent. Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 3,0 mdkr. ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare 29 februari 2004 uppgick till De tio största svenska ägarna stod för 48 procent av kapitalet och de utländska ägarna för 28 procent. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. JM återköpte under 2003, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman 2002, egna aktier till en snittkurs om 110 kronor per aktie. Vid ordinarie bolagsstämma i april 2003 beslutades att genom indragning eliminera de aktier bolaget återköpt sedan föregående ordinarie bolagsstämma. Aktiekapitalet minskade därmed med 9,2 mkr. ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapitalet , , , , , , , , , , , ,5 Totalt , ,0 KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2004 Kr Antal tusen aktier 1500 UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling, och inkluderas i utdelningsberäkningen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan JM SX4040 Real Estate SAX All Share index Omsatt antal aktier feb Källa: SIX jm delårsrapport januari mars 2002

11 JM-AKTIEN 7 AKTIEDATA Kronor per aktie Börskurs per den 31/ , Högst betalt under året Lägst betalt under året Direktavkastning per den 31/12 (%) 4,7 6,2 6,4 4,8 4,1 Börsvärde per den 31/12 (mkr) Vinst efter skatt, totalt 1) 6,60 8,50 36,30 25,40 13,30 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde bokförda värde Eget kapital (redovisat) Utdelning 5,00 2) 10,00 14,00 10,00 6,75 Utdelning i % av vinst efter skatt P/E-tal per den 31/ Antal aktier (31/12) ) ) Vinst efter skatt efter full utspädning 6,60 8,50 36,10 25,10 13,20 2) Styrelsens förslag. 3) återköpta aktier ingår ej. AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 11,1 Robur fonder 9,1 AFA Försäkringar 5,9 Handelsbanken fonder 4,4 Stefan Persson Placering AB 4,3 Alecta 4,2 Fjärde AP-fonden 2,7 Eikos 2,6 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 2,0 Livförsäkrings AB Skandia 1,9 Utländska aktieägare 28,0 Övriga aktieägare 23,8 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : Antalet aktier per uppgår till FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4 1) , ,5 1) 13, , ,2 1) , ,0 1) 9, ,2 1) Konvertering av skuldförbindelser. FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag ABG Sundal Collier Alfred Berg Fondkommission CAI Cheuvreux Nordic Analytiker Fredrik Grevelius Lars-Åke Bokenberger Tomas Ramsälv D. Carnegie Fredrik Skoglund Deutsche Bank Enskilda Securities Handelsbanken Securities Merrill Lynch Nordea Securities Swedbank Markets David Halldén Erik Nyman Jonas Eixmann Bernd Stahli Jonas Andersson Tobias Kaj

12 8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden. effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv, med prioritet att stärka koncernens position på befintliga marknader. Tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. LÖNSAMHETSMÅL Avkastning på synligt eget kapital efter skatt ska uppgå till procent över en konjunkturcykel. Målet speglar den långa ledtiden och cykliska karaktären på JMs affär. TILLVÄXTAMBITION JM har ambitionen att växa över tiden men produktionsstarter av bostäder ska ske i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktionsplanering. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: JM ska utveckla bostäder på tillväxtorter med goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar på lång sikt. Dessa är för närvarande storstadsområden samt universitets- och högskoleorter i främst Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Inriktningen ska vara tydlig på kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, med högt kundvärde och i attraktiva lägen. JM ska fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttja balansräkningen. Detta uppnås genom hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning av fastighetsprojekten. Bostäderna ska främst upplåtas för eget ägande, men kan även inkludera uthyrning. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska vara begränsad och i första hand stödja bostadsutveckling. JM bör internt säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet. Den egna UTDELNINGSMÅL Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR JMs ambition är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur, anpassad för bolagets projektutvecklingsverksamhet. Byggrättsportföljen ska kontinuerligt optimeras med avseende på efterfrågeutveckling, planerad produktion och kapitalbindning. Balansräkningen ska normalt ej innehålla exploateringsfastigheter överstigande fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Balansposten förvaltningsfastigheter ska i sin helhet utgöras av projekttillgångar och främst bestå av bostadsfastigheter för projektutveckling, i form av ombildning till bostadsrätt eller förtätning. JMs ambition är att balansräkningen inte innehåller några färdigutvecklade kontorsfastigheter, dessa ska snarast säljas efter färdigställande. Den cykliska karaktären på kommersiell projektutveckling, samt ett i tiden varierande utbud av bostadsfastigheter för försäljning, innebär att posten förvaltningsfastigheter kan variera i storlek. Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska jm delårsrapport januari mars 2002

13 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9 kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Soliditetsmålet är en förenklad konsekvens av en mer djupgående analys där eget kapital har allokerats mot balansräkningens olika tillgångsslag, och typ av verksamheter med beaktande av bedömd rörelserisk. Minskande andel färdigutvecklade förvaltningsfastigheter kräver högre soliditet. Beaktat att projektutveckling bygger på löpande effektiv kapitalallokering i en delvis cyklisk marknad, krävs en dynamisk syn på soliditet och räntetäckning. Bedömningen är att nuvarande soliditetsmål innebär en lämplig finansiell stabilitet sett över en konjunkturcykel. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad, investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningens krav sätts för JMs olika verksamheter där JMs genomsnittliga avkastningskrav kan förenklas som en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) 10 procent. kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 5 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 4,3 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,0. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 7,2 procent. Det innebär att koncernens genomsnittliga investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 7,2 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma. kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 5 procent. FINANSIELLA MÅL % Mål Avkastning eget kapital (fem år vägt) ) Utdelning,andel av vinst efter skatt ) Soliditet Projektutvecklingsmarginal 3) 10 2,4 5,4 11,8 10,3 6,5 1) Över en konjunkturcykel fr.o.m ) Baserat på styrelsens förslag. 3) Rörelsemarginal fr.o.m jm delårsrapport jm årsredo visning januari mars

14 10 FÖRETAGSSTYRNING Struktur för styrning och rapportering I avsnittet ges en beskrivning av struktur och arbetsformer för styrelse och koncernledning, samt hur ansvar och befogenheter är delegerade i organisationen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JMs styrelse har under 2003 bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. NOMINERING Nominering av styrelseledamöter inför val vid bolagsstämma sker genom en nomineringskommitté som består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning meddelas senast vid utgången av det fjärde kvartalet. Sammansättningen påverkas inte av eventuella förändringar i ägarbilden mellan tidpunkt för presentation av nomineringskommittén och påföljande bolagsstämma. Nomineringskommitténs uppgifter består i första hand av att till bolagsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 har bestått av: Mats Tunér (SEB fonder), ordförande, Marianne Nilsson (Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkringar), Kjell Norling (Handelsbanken fonder) samt styrelsens ordförande Per Westlund. Förslag till styrelsenominering anges i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete koncentreras på strategiska frågor, såsom verksamhetsinriktning, ekonomi och finans, kontroll och effektivitet, samt beslut om produktionsstart, investeringar och försäljningar av exploateringsmark och färdigutvecklade fastigheter över vissa beloppsnivåer. Under året har hållits elva sammanträden med styrelsen, varav ett konstituerande. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till cirka 60 arbetsdagar per år och för externa styrelseledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. Styrelsens ordförande utvärderar årligen styrelsearbetet med ledamöterna. RAPPORTERING VD ansvarar för att styrelsen erhåller rapportering och information av sådan kvalitet att styrelsen kan fatta välgrundade beslut och göra kvalificerade bedömningar. Ekonomisk och finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsemöte. Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer utgör den grundläggande rapporteringen, och kompletteras av affärsenhetsinformation hämtad ur JMs interna rapportering. Vidare är VD skyldig att vid varje ordinarie styrelsemöte rapportera sammanlagd köpeskilling för förvärvade respektive sålda fastigheter samt beslutade investeringar i fastigheter. Beslutsunderlag tillställs styrelsen inför varje sammanträde. ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSKOMMITTÉ I februari 2003 utsågs en ersättnings- respektive revisionskommitté bestående av vardera tre styrelseledamöter. Kommittéerna är, med några få undantag, beredande organ i förhållande till styrelsen. Ersättningskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Per Westlund (ordförande), Per Olofsson och Lennart Sundén, med VD som adjungerad. VD deltar ej i frågor som berör den egna ersättningen. Fyra möten hölls under året. Bland annat har ersättningsnivåer och ersättningsprinciper för koncernledningens medlemmar i en extern utvärdering jämförts med både byggbranschen och den totala privata arbetsmarknaden. Ersättningskommittén har också utvecklat nya, mer strikta principer för rörlig ersättning. Information om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare återfinns på s. 38 (Medarbetare). Revisionskommittén består fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 av Berthold Lindqvist (ordförande), Elisabet Annell och Björn Björnsson. Bolagets två revisorer samt VD är adjungerade. Åtta möten hölls under Arbetet har fokuserats på åtgärder för bättre kontroll och styrning, inledningsvis inriktat på svagheter i befintlig organisation samt de åtgärder som ledningen önskat vidta. Kommittén har därefter fastslagit program för kontroll och styrning. Kommittén har, genom ett extra uppdrag till revisorerna, verifierat att beslu- jm delårsrapport januari mars 2002

15 FÖRETAGSSTYRNING 11 tade åtgärder och rutiner införts och tillämpats, samt att de fått önskad effekt. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDNING Ersättningen till styrelseledamöterna fastställs av den ordinarie bolagsstämman efter förslag av nomineringskommittén. Till styrelsens ordförande utgår enligt bolagsstämman 2003 arvode om kronor. Övriga externa styrelseledamöter arvoderas med vardera kronor. Bolagsstämman har också beslutat att arvodera ersättnings- och revisionskommittéerna med totalt kronor. Ersättningen har fördelats lika mellan de sex ledamöterna. REVISIONSKOMMITTÉN UPPGIFTER OCH ANSVAR Utvärdering av externa revisorer för rekommendation till styrelse och bolagsstämma (i samråd med nomineringskommittén). Godkännande av arvoden och ersättningar till revisorerna för speciella uppdrag. Genomgång av revisionsplan på kort och lång sikt. Kvalitetsbedömning av interna kontrollsystem och rutiner. Avrapportering och genomgång av områden eller projekt av speciellt intresse. Granskning och genomgång av bokslut och delårsrapporter. Rapportera och förelägga för styrelsen de iakttagelser som noterats vid genomgångar med revisorer och ledning. Initiera fördjupade insatser inom utvalda områden. ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN UPPGIFTER OCH ANSVAR Bereda förslag avseende lön, pensionsförmåner och övriga villkor till bolagets VD. Bereda förslag avseende generella principer för ersättning till all övrig personal, särskilt avseende rörliga ersättningar. Bereda förslag till eventuella incitamentsprogram, om dessa baseras på aktiekursens utveckling. Besluta om lön och övriga villkor till koncernledningen (exklusive VD), förutsatt att dessa baseras på av styrelsen fastställda generella principer. En specifikation över lön och pensionsvillkor avseende VD samt ersättning till koncernledning återfinns på s. 75 (Bokslutskommentarer och noter). Bolagsstämman fattar i förekommande fall beslut om införande av incitamentsprogram till personal i form av optionsprogram eller konvertibelprogram. VDs BESLUTSRÄTT Styrelsen har till VD delegerat beslutsrätt för köp och försäljning av fastigheter (upp till 100 mkr), samt investeringar i fastigheter (upp till 400 mkr). I övriga fall beslutar styrelsen. Vidare har styrelsen till VD delegerat beslutsrätt avseende produktionsstart av bostadsprojekt upp till en total projektkostnad, exklusive köpeskillingen för fastigheten, om 400 mkr. Beloppen är valda för att tillgodose styrelsens behov av kontroll och ledningens behov av handlingsutrymme. VD äger rätt att vidaredelegera delar av beslutsrätten ovan till affärsenhetschefer. LEDNINGSARBETET I chefsansvaret ingår att alltid verka för att styrelsens och VDs riktlinjer följs. JMs verksamhet är operativt indelad i fem affärsenheter med respektive chef som ytterst ansvarig under VD. Koncernledningen (KL) utgörs av samtliga affärsenhetschefer samt stabschefer och sammanträder minst en gång i månaden. Koncerngemensamma frågor (kvalitet, miljö, personal, kommunikation m.fl.) avhandlas av KL gemensamt. Affärsfrågor (t.ex. produktionsstarter, investeringar) avhandlas av affärsenhetschefer, VD, Ekonomi- och finansdirektör samt chefsjurist. VD har till affärsenhetscheferna delegerat beslutsrätt avseende köp av fastigheter (upp till 10 mkr), infrastrukturinvesteringar relaterade till projekt (upp till 10 mkr), samt produktionsstart av projekt (upp till 150 mkr). Besluten tas av affärsenhetsledningarna i affärsutskotten. För bolag inom affärsenhet JM Utland fattas besluten av respektive bolags styrelse, med motsvarande beslutsramar. STYRNINGS- OCH RAPPORTSTRUKTUR Inom JM är vid varje given tidpunkt ett stort antal projekt i produktion. Det är inte ovanligt med projekt som engagerar fler än 100 personer och som har beräknade ordervärden på över 100 mkr. Varje projekt drivs av en projektledare som är ansvarig för projektets intäkter och kostnader. Projektledaren rapporterar till regionchef, som är direkt underställd affärsenhetschefen. Samtliga dessa har resultatansvar. Affärsenhetschefen ansvarar för att fastställa intäktsnivå i projekten. Uppföljning av sålda och bokade bostäder görs månadsvis, med rapportering till regionchef, affärsenhetschef och VD. Varje kvartal görs fullständiga genomgångar och avstäm- jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

16 12 FÖRETAGSSTYRNING ningar av respektive projekts intäkter och kostnader. Ett urval av större projekt granskas av revisorerna och föredras i revisionskommittén kvartalsvis. Under 2003 har ett stort antal åtgärder vidtagits för att förbättra kontroll och styrning av JMs verksamhet. Ett antal väsentliga projektbeslut har centraliserats, främst till koncernledningen, men även till styrelsen. Betydande uppstramningar av projektstyrningsrutiner har införts, i synnerhet inom Stockholmsregionerna. Formaliserade beslutsgrindar föregår nu de väsentliga projektbesluten projekteringsstart, försäljningsstart och produktionsstart. Beslut om igångsättning av ett projekt tas numera alltid av affärsenhetsledningen eller koncernledningen, alternativt av styrelsen gällande stora projekt. Nya bevakningsrutiner för stora projekt har införts. Redovisning sker kvartalsvis av affärsenhetschef och regionchef för VD, vvd, samt Ekonomi- och finansdirektören. Bedömningsunderlagen omfattar projektets ekonomiska historik, framtida förväntade intäkter och kostnader, samt försäljnings- och bokningsläge. För de allra största projekten har även speciella styrgrupper etablerats. Revisorernas uppdrag har också fördjupats. EFFEKTIVITET OCH STRATEGI Intern effektivitet och JMs framtida utveckling och inriktning är också frågor som engagerat styrelse och koncernledning under året. Ett program för reducering av produktionskostnader har sjösatts. Detta innefattar såväl en koncerngemensam projekteringsprocess (se s. 4) som utveckling av ett långsiktigt strategiskt inköpsarbete. Styrelsen har också fastställt JMs strategiska inriktning för kommande år. Strategin, som bygger vidare på företagets styrkor inom projektutveckling av bostäder, inbegriper en utveckling av produktutbudet för att attrahera fler kundsegment, samt en fokusering av fastighetsbeståndet mot bostadsfastigheter för projektutveckling. Röllingby 2, Åkersberga B1 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

17 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 13 STYRELSE Övre raden från vänster: Per Westlund, Elisabet Annell, Björn Björnsson, Berthold Lindqvist. Mittersta raden från vänster: Per Olofsson, Johan Skoglund, Lennart Sundén, Jonatan Sundelin. Nedre raden från vänster: Magnus Rehbinder, Leif Lundell, Johan Wegin. KONCERNLEDNING Övre raden från vänster: Johan Skoglund, Magnus Key, Zdravko Markovski, Claes Magnus Åkesson. Mittersta raden från vänster: Urban Lilja, Caroline Burén, Lennart Henriz, Göran Malmberg. Nedre raden från vänster: Sören Bergström, Sten Hamberg. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

18 14 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE STYRELSE Per Westlund Styrelsens ordförande Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Född Civilingenjör och civilekonom. Styrelseordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund. Styrelseledamot i Svenska Kaolin AB och Svenska Ostindiska Companiet AB samt ledamot i IVA. Tidigare befattningar: vice VD Skanska. Elisabet Annell Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:700 Född Pol. mag. Koncernchef i Univero Group (f.d.temogruppen). Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Danderyds Sjukhus AB, IBS AB, AB Sardus,TV4 AB, Catella Holding AB, Livförsäkrings AB Skandia, Nordic Growth Market NGM AB och ingår i Aktiemarknadsnämnden. Tidigare befattningar: VD och seniorkonsult i SMG Sweden AB, VD och seniorkonsult i SIFO Management Group AB, VD och konsult i Tönnerviks Revision AB. Vice VD och konsult i Svenska Management Gruppen AB (Mgruppen). Björn Björnsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:2 000 Född Pol. mag. Bedriver egen konsultverksamhet inom det finansiella området. Styrelseledamot i Billerud AB, Bure Equity AB, Teracom AB, Försäkrings AB Skandia och Öhman Kapitalförvaltning AB. Tidigare befattningar: VD Lancelot Asset Management AB och VD Export-Invest AB. Berthold Lindqvist Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Född Med.dr. h.c., ingenjör. Styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Securitas AB,Trelleborg AB,Probi AB och Novotek Sverige AB. Tidigare befattningar: VD Gambro AB och vice VD Sonesson AB. Per Olofsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:500 Född Fil. kand. Styrelseordförande i Sync BPI AB, MPI Teknik AB och Springboard Capital AB. Styrelseledamot i Kreatel Communications AB, Vitea AB,KTH Executive School AB och Webanalys AB. Tidigare befattningar: VD Sveriges Industriförbund, vice VD IBM Worldwide Healthcare Solutions Industry, VD IBM Nordic AB ochvd IBM Svenska AB. Lennart Sundén Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:1 500 Född Civilingenjör och civilekonom. VD och koncernchef i Swedish Match AB. Styrelseledamot i FöreningsSparbanken AB och Arnold André GmbH & Co.KG. Tidigare befattningar: chef för Electrolux industriverksamhet för vitvaror i Europa och chef för Electrolux globala dammsugar- och småapparatverksamhet. Johan Skoglund Ledamot i styrelsen sedan 2003 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör. VD och koncernchef i JM. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti, Försäkrings AB Bostadsgaranti, Mentor Sverige AB och SMÅA AB. Tidigare befattningar i JM-koncernen: platsingenjör, VD-assistent, projektledare, regionchef och affärsenhetschef. ARBETSTAGARREPRESENTANTER Leif Lundell Född 1939, elektriker. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner:0 Magnus Rehbinder Född 1944, bergsingenjör. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 100 Antal teckningsoptioner:0 Jonatan Sundelin Född 1970,betongarbetare. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner:0 Johan Wegin Född 1965, byggnadsingenjör. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner: 0 STYRELSENS SEKRETERARE Urban Lilja Född 1952, chefsjurist i JM AB. Styrelsens sekreterare sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: REVISORER Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Huvudansvarig, auktoriserad revisor Ulf Westerberg Auktoriserad revisor Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per Samtliga optioner har förvärvats genom köp jm delårsrapport januari mars 2002

19 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 15 KONCERNLEDNING Johan Skoglund VD och koncernchef Anställningsår: 1986 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm Platsingenjör 86 89,VD-assistent 89 91, projektledare 91 96, regionchef Ytterstaden 96 97, regionchef Stockholm Söder 97 99, regionchef Kommersiella Fastigheter 99 00, affärsenhetschef Riks 00 01, affärsenhetschef JM Bostad VD och koncernchef 02. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti, Mentor Sverige AB och SMÅA AB. Magnus Key Vice VD JM Utland och JM Bostad Riks Anställningsår: 1973 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, Chalmers Anställd i Skanska Arbetschef, avdelningschef och regionchef i Luleå 73 85, stf. produktionschef i Stockholm 85 89, vice VD, produktionschef, VD JM Byggnads AB Vice VD och utlandsansvarig 01. Affärsenhetschef JM Bostad Riks från Ordförande i Stockholms Byggmästareförening, styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier och Arkitektkopia. Claes Magnus Åkesson Ekonomi och Finans Anställningsår: 1998 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Anställd inom Ericsson-koncernen 87 98; ansvarig för finansiell koordinering 87 93, Assistant Treasurer 93 94, chefscontroller marknadsenhet Asien/Kina/ Mellanöstern 94 96, ekonomi- och finanschef Malaysia och regioncontroller Asien Ekonomi- och finansdirektör JM AB 98. Urban Lilja Juridik och Exploatering Anställningsår: 1996 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Lunds Universitet Notariemeritering Borås tingsrätt Förbundsjurist Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 81 82, advokat Friman & Carlander advokatbyrå 82 86, bolagsjurist Celsius Industrier AB och bolagsjurist Akzo Nobel AB Chefsjurist JM AB 96. Sekreterare i JMs styrelse. Caroline Burén Kommunikation Anställningsår: 2001 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner:0 Född Fil. kand., Uppsala Universitet DIHR Projektledarassistent Stockholm Convention Bureau, 88 90,informatör AB Nynäs Petroleum och informationschef Nynäs Naphthenics AB Kommunikationsdirektör JM AB 01. Göran Malmberg Personal Anställningsår: 1991 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Stockholms Universitet Arbetsrättsjurist Apoteket AB 82 87, förhandlare/ jurist Arbetsgivarorganisationen SFO och personalchef Helsingborgs Hamn AB Personaldirektör JM AB 91. Lennart Henriz Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö/it) Anställningsår: 1978 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Bitr. arbetsledare 78 81, projektchef 81 84, direktörsassistent 84 86, chef/produktionschef Octopus Energi/ Industri AB Ventilator (båda JM-koncernen) 86 87, datachef/utvecklingschef 88 91, marknadschef AB Projektgaranti 91 94, vice VD och regionchef AB Projektgaranti och kvalitets- och miljöchef Chef verksamhetsutveckling 00. Zdravko Markovski JM Bostad Stockholm Anställningsår: 1987 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: 500 Född Civilingenjör, KTH Arbetsledare/platsingenjör 87 90,entreprenadingenjör och inköpare 90 92, projekteringsledare 93 94, projektledare 94 00,regionchef Uppland 00 01, regionchef Öst och affärsenhetschef JM Bostad Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm från Sören Bergström JM Produktion Anställningsår: 1988 Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner:2 000 Född 1956.Civilingenjör,KTH.Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 1996.Executive Management Program Handelshögskolan Projektledare 88 96, VD JM Stombyggnad 97 00, VD JM Inredning 98 00, VD JM Värmdöstrand AB och regionchef Stockholm Söder Affärsenhetschef JM Produktion 02. Styrelseordförande i O.Timblads Målerifirma AB. Sten Hamberg JM Kommersiellt Anställningsår: 1980 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Uppsala Universitet Bitr. jurist HSBs Riksförbund Bolagsjurist JM 80 85, VD AB Borätt 85 00,VD AB Seniorgården 90 00, exploateringschef och affärsenhetschef Affärsutveckling/Fastigheter Affärsenhetschef JM Kommersiellt 01. ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JM BOSTAD STOCKHOLM Magnus Berg, Region Stockholm Innerstad Per Johansson, Region Stockholm Mellanstad Patrik Andersson, Region Stockholm Söder Robert Jaaniste, Region Stockholm Norr Birgitta Seman, AB Borätt Christer Lindmark, Seniorgården AB JM BOSTAD RIKS Anette Frumerie, Region Öst Mats Karlsson, Region Mitt Anders Lundberg, Region Väst Anders Wahrer, Region Syd JM PRODUKTION Mikael Matts, Produktion Storstockholm Bertrand Hennings, Produktion Stockholm Innerstad John Eklund, Produktion Stockholm Mellanstad Mats Åkerlind, JM Stombyggnad AB och JM Inredning AB Johan Lundqvist, JM Byggledning Gunnar Josefson, Inköp Anders Rahm, Entreprenad Ove Sandin, Anläggning Anders Brännström, JM Fasad Nils-Erik Häggström, O.Timblads Målerifirma AB JM KOMMERSIELLT Eva Eriksson, Projektutveckling/Transaktioner Lars-Olof Höglund, Fastighetsförvaltning Jarl-Inge Stormo, Fastighetsförvaltning Teknik JM UTLAND Eilert Flågan, Byggholt AS, Norge (avgick som VD ) Thor Olaf Askjer, Byggholt AS, Norge (tillträdde som VD ) Morten G.Fossum, JM Danmark A/S,Danmark Göran Sjöborg, JM Construction S.A, Belgien KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER Peter Kindstrand, Ekonomichef Eva Nilsson, Finanschef Benny Berglund, Skatt och Förvärv Tomas Wiik, IT-chef Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per Samtliga optioner har förvärvats genom köp jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

20 16 AFFÄREN JM Värdeskapande i JM JM har lång erfarenhet och stort kunnande inom projektutveckling och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta är grundförutsättningar för ett framgångsrikt projektutvecklingsföretag. PROJEKTUTVECKLING Projektutveckling av bostäder innebär en kontinuerlig process att förvärva, förädla, försälja och åter förvärva. Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden kan skapas. PROJEKTUTVECKLINGENS FASER FÖRVÄRV I illustrationen nedan presenteras de olika faserna i ett bostadsprojekt. För produktionsstart krävs att kunder bokat en viss andel av de planerade bostäderna. Projekten är fleråriga och JMs engagemang sträcker sig till cirka två år efter inflyttning, då förvaltningsansvaret för fastigheten övergår till bostadsrättsföreningen. BOSTADSPROJEKT JM Marknadsundersökning Idéarbete Planarbete Förhandsbokningar krävs för produktionsstart Prissättning Överklagan Detaljplan/ bygglov Bokning Försäljning Kundanpassning Projektering Produktion Förvaltning åt BRF År Idéfas Marknadsprocess Produktionsprocess Inflyttning/Boende Inflyttning Förvaltning Produktion FÖRSÄLJNING/ UTHYRNING Finansiering Idéarbete Planarbete Projektering JMs strategi är att hålla en hög försäljningstakt för att frigöra kapital till nya strategiska investeringar. PROCESS BOSTADSPROJEKT Projektutveckling av bostäder bedrivs i nära samspel mellan marknads- och produktionsprocesser. Marknadsundersökningar genomförs löpande för att analysera kundpreferenser avseende exempelvis boendeform, utformning och närservice. Undersökningarna är ett viktigt beslutsunderlag både inför förvärv av mark och innan projektstart. HUR MARKVÄRDEN UPPSTÅR Mark och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när försäljningspriset för en bostadsrätt eller marknadshyran för kommersiella lokaler inte förräntar bygginvesteringen har byggrätten ett mycket lågt värde. När försäljningspriset/marknadshyran är hög får byggrätten ett högt värde. Markvärdet är i princip restvärdet mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Små förändringar i försäljningspriset kan innebära stora variationer på markvärdet. Exemplet nedan, ett antaget bostadsprojekt i en närförort till Stockholm, visar att en ökning av försäljningspriset med kr/m 2 (9%) innebär att markvärdet ökar med cirka kr/m 2 eller 33 procent. KÄNSLIGHETSKALKYL, MARKVÄRDE Försäljningspris kr/m Byggkostnad kr/m Markvärdeutrymme Exploateringsrisk 1) Återstår markvärde ) Exploateringsrisk dvs. risk avseende marknadsutveckling, planfrågor, miljöfrågor och slutliga produktionskostnader, cirka 50 procent av beräknat projektövervärde. jm delårsrapport januari mars 2002

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Dalénum, 27 november 2009 Agenda Goda förutsättningar framåt Johan Skoglund, VD och koncernchef Strukturerad projektutveckling och miljösatsning Lennart Henriz, chef

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 28 april 2005 kl. 16.00 på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer