KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunhusutredningens huvudrapport från augusti 2013 med bilagor, bifogade kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2013, godkänns. 2. Förstudie avseende nytt kommunhus inom del av fastigheterna Forellen 11 m. fl. i Huddinge centrum inleds i samarbete med Huge Fastigheter AB i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti Kommunstyrelsen ska skyndsamt ta fram ett beslutsunderlag för val av kontorslösning, aktivitetsbaserat eller kontorslandskap, med särskilt beaktande av dels konsekvenser för kommunen som attraktiv arbetsgivare, dels möjligheter till utveckling av verksamheten. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att klarlägga behovet av sammanträdesytor, med hänsyn tagen till redan befintliga konferenslokaler i närområdet, samt undersöka olika alternativ för förläggningen av serverhallar för IT. 5. Kommunstyrelsen ska utreda vilka nya arbetssätt och organisatoriska förändringar som behövs för att uppnå avsedd effektivisering av de administrativa funktionerna. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om avtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB om samarbete rörande förstudie för nytt kommunhus i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti Sammanfattning I sin verksamhetsplan för 2012 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) organisationen ska inledas eller inte. Utredningen delades in i fem delprojekt: Alternativ användning av befintliga lokaler, kulturhus samlokaliserat med ett nytt kommunhus, lokaliseringsutredning, effektivisering av administrativa funktioner och lokalprogram. Utredningen visar att kommunen står inför ökade lokalkostnader för sin administration oavsett om man sitter kvar eller bygger nytt då Tekniska Nämndhuset måste avvecklas och lokalerna i Kommunalhuset och vid Gymnasietorget har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. Valet står därför mellan att bygga ett nytt kommunhus och samla administrationen med de effektiviseringsvinster det medför, eller att till en nästan lika stor kostnad delvis bygga nytt och renovera övriga lokaler utan att kunna få de fördelar som en samlad lokalisering av administrationen innebär. Ett nytt kommunhus, lokaliserat till Paradisgaraget i kvarteret Forellen i Huddinge centrum, kommer att generera en större lokalkostnad än dagens, men samtidigt innebär de administrativa effektiviseringarna att dessa uppvägs: För ett aktivitetsbaserat kontor enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderad skulle årshyran öka med dryga 4 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för ca 20 miljoner kan göras. För ett kontorslandskap enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderade skulle årshyran öka med dryga 7 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för ca 20 miljoner kan göras. Oavsett vilket alternativ som väljs är det ekonomiska utfallet positivt och då utredningen anser att kunskaperna om de olika alternativa kontorstypernas för- och nackdelar skulle behöva fördjupas innan ett ställningstagande görs, bör man i de ekonomiska överslagen utgå från den högre summan. Om valet faller på att bygga ett nytt kommunhus kan även en alternativ användning för Kommunalhuset och Tekniska Nämndhuset troligen genomföras med viss vinst. Innan man tar ställning till den föreslagna alternativa användningen av lokalerna på Gymnasietorget (företagshotell) bör en långsiktig omvandling av hela kvarteret övervägas. I frågan rörande huruvida ett kulturhus inklusive ett bibliotek, alternativt enbart ett bibliotek, ska samlokaliseras med ett nytt kommunhus eller inte redovisar utredningen kostnadsbilden men tar inte ställning. Ett politiskt ställningstagande i denna fråga behövs inom en snar framtid, eftersom det är viktigt för att förstudien ska kunna bedrivas effektivt.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) Nu föreslås fortsatta utredningar och upprättande av en förstudie med inriktningen att ett nytt kommunhus ska byggas. Det slutliga beslutet fattas med en genomförd förstudie och hyresoffert som grund. En preliminär bedömning är att ett sådant underlag kan finnas framtaget runt halvårsskiftet Rapporten i korthet I sin verksamhetsplan för 2012 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av organisationen ska inledas eller inte. Utredningen delades in i fem delprojekt: Alternativ användning av befintliga lokaler, kulturhus samlokaliserat med ett nytt kommunhus, lokaliseringsutredning, effektivisering av administrativa funktioner och lokalprogram. Huvudrapportens uppgift är att kort redovisa de fem delprojektens resultat och utifrån dessa dra slutsatser och ge förslag till beslut. Som en följd är huvudrapporten disponerad i sju kapitel; en inledning, ett kapitel för varje delprojektet samt ett avslutande kapitel med slutsatser och förslag. Alternativ användning av befintliga lokaler Den alternativa användningen av befintliga lokaler vid en nybyggnation visar att det för Tekniska Nämndhuset och Kommunalhuset finns ett flertal lösningar som genererar ett ekonomiskt resultat i linje med de krav ägardirektiven ställer på kommunens fastighetsbolag. I samtliga fall är det marken där lokalerna står som är intressant och som kan användas antingen till bostäder eller till skolor. Avseende den alternativa användningen av Gymnasietorgets mark är det en fastighet som i sin helhet är lågt exploaterad varför en mer betydande omvandling skulle kunna övervägas. Detta kräver dock en separat utredning. Trots att man i Sitta kvar alternativet avstår från att bygga nytt kommunhus innebär det att Tekniska Nämndhuset måste ersättas och Kommunalhuset och kontorslokalerna på Gymnasietorget renoveras. Dagens kostnadsbild består inte utan den årliga hyreskostnaden uppskattas öka med ca 4,5 miljoner. Kulturhus samlokaliserat med ett kommunhus Begreppet kulturhus inkluderar i detta fall främst ett nytt huvudbibliotek och scener för teater, musik, dans, föreningsaktiviteter, digital bio, undervisning och föredrag. Samtidigt som det finns ekonomiska samordningsvinster med att bygga ett kulturhus tillsammans med ett kommunhus kan också den kulturella närvaron i byggnaden göra huset mer till ett medborgarhus än en tjänstemannaborg.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) Den årliga merkostnaden för lokalerna för ett kulturhus alternativt huvudbibliotek är 7,6 miljoner (6,8 miljoner för det mindre alternativt med huvudbibliotek och en stor hörsal/scen/sessionssal) respektive 3,5 miljoner. Lokaliseringen Rörande placeringen av ett nytt kommunhus beslutade kommunstyrelsen den 17 december 2012 att utgångspunkten för det fortsatta utredningsarbetet ska vara att byggnaden lokaliseras till Paradisgaraget i kvarteret Forellen i Huddinge centrum. Administrativa effektiviseringar Redan i projektdirektivet framhölls att ett särskilt fokus ska ligga på att fastställa de administrativa effektiviseringar som kan genomföras i organisationen om den samlas i samma hus. Därför gjordes ett särskilt delprojekt för att bedöma effektiviseringens omfattning. Med hjälp av de administrativa funktionernas kommunövergripande samordningsgrupper uppskattar projektgruppen besparingspotentialen till ca 20 miljoner, vilket utgör ca 10 procent av de samlade resurserna för de administrativa funktioner inom vilken besparingen sker. Rapporten belyser även samordningsmöjligheter med Huge Fastigheter AB. Bedömningen är att hela koncernen vinner på att Huge och kommunen sitter i samma hus och kan samordna sina resurser på ett nytt sätt. Lokalprogram Oavsett vilken som väljs av de två alternativa kontorslösningarna som konsulten presenterar i lokalprogrammet, så krymper ytorna markant från dagens kvm till kvm, för det aktivitetsbaserade kontoret (från dryga 30 kvm/person till 14,3 kvm) och kvm om man istället vill ha kontorslandskap med individuella arbetsplatser (16,2 kvm/person). Årshyran för det aktivitetsbaserade kontoret beräknas uppgå till 26 miljoner medan den för alternativet med ett kontorslandskap uppgår till 28,9 miljon, i båda fallen inklusive tillkommande IT-ytor på 320 kvm. Detta ska jämföras med dagens 21,8 miljoner i hyra för de tre kontorshusen. Det finns oklarheter kring utrymmena rörande IT (serverhallarna) och den exakta storleken på konferens- och sammanträdesytan och därför bör dessa ytor, liksom de olika kontorstypernas för- och nackdelar avseende hälsa, trivsel och produktivitet, fortsätta att utredas i nästa skede av processen. Slutsatser Utredningen visar att kommunen står inför ökade lokalkostnader för sin administration oavsett om man sitter kvar eller bygger nytt då Tekniska

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) Nämndhuset måste avvecklas och lokalerna i Kommunalhuset och vid Gymnasietorget har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. Valet står därför mellan att bygga ett nytt kommunhus och samla administrationen med de effektiviseringsvinster det medför, eller att till en nästan lika stor kostnad delvis bygga nytt och renovera övriga lokaler utan att kunna få de fördelar som en samlad lokalisering av administrationen innebär. Ett nytt kommunhus kommer att generera en större lokalkostnad än dagens, men samtidigt innebär de administrativa effektiviseringarna att dessa uppvägs: För ett aktivitetsbaserat kontor enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderad skulle årshyran öka med dryga 4 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för ca 20 miljoner kan göras. För ett kontorslandskap enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderade skulle årshyran öka med dryga 7 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för ca 20 miljoner kan göras. Oavsett vilket alternativ som väljs är det ekonomiska utfallet positivt och då utredningen anser att kunskaperna om de olika alternativa kontorstypernas för- och nackdelar skulle behöva fördjupas innan ett ställningstagande görs bör man i de ekonomiska överslagen utgå från den högre summan. Jämfört med de referensobjekt som studerats och det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för kontorshus som Huge initierade våren 2012 har Huddinge kommuns översiktliga lokalprogram mindre ytor per anställd. Vill man simulera alternativ med något större kontorsytor kan man som tumregel utgå från att varje ytterligare kvm per anställd kostar drygt 1,5 miljoner i årshyra. Om valet faller på att bygga ett nytt kommunhus kan även en alternativ användning för Kommunalhuset och Tekniska Nämndhuset troligen genomföras med viss vinst. Innan man tar ställning till den föreslagna alternativa användningen av lokalerna på Gymnasietorget (företagshotell) bör en långsiktig omvandling av hela kvarteret övervägas. Den årliga merkostnaden för lokalerna för ett kulturhus alternativt huvudbibliotek är 7,6 miljoner (6,8 miljoner för det mindre alternativt med huvudbibliotek och en stor hörsal/scen/sessionssal) respektive 3,5 miljoner. Samtidigt som det finns ekonomiska samordningsvinster med att bygga ett

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) kulturhus tillsammans med ett kommunhus kan också den kulturella närvaron i byggnaden göra huset mer till ett medborgarhus än en tjänstemannaborg. Men en sådan satsning på kulturen innebär också tillkommande kostnader för kommunen i en tid då de ekonomiska ramarna krymper. Utredningen väljer därför att inte ta ställning i frågan. Förvaltningens synpunkter och förslag Som en följd av de slutsatser som dras i utredningen anser förvaltningen att fördelarna med ett nytt kommunhus är så tydliga att kommunen bör göra en förstudie och inhämta hyresoffert från Huge. Förstudien bör bedrivas i nära samarbete mellan Huge och kommunen och med särskilt beaktande av att kostnaderna för kommunen ur ett koncernperspektiv begränsas samtidigt som mycket höga krav ställs på låg energianvändning och i övrigt bra miljöval. Ett samarbetsavtal som reglerar ansvar, förväntningar och samarbetsformer under förstudieskedet ska träffas mellan kommunen och Huge i projektets inledande skede. Om samarbetsavtalet får den karaktären att det inte kan träffas genom verkställighetsbeslut bör kommundirektören ges i uppdrag att fatta beslut att godkänna avtalet. Förvaltningen har för avsikt att, om beslut att inleda förstudie fattas, handla upp konsulter för att förstärka beställarkompetensen inom detta projekt. Rörande de olika alternativa kontorstypernas för- och nackdelar avseende hälsa, trivsel och produktivitet skulle kunskapen behöva fördjupas innan ett ställningstagande görs. Därför bör kommunstyrelsen skyndsamt ta fram ett beslutsunderlag för val av kontorslösning, aktivitetsbaserat eller kontorslandskap, med särskilt beaktande av dels konsekvenser för kommunen som attraktiv arbetsgivare, dels möjligheter till utveckling av verksamheten. En viktig del i den fortsatta hanteringen är att det pågående arbetet med att klarlägga behovet av sammanträdesytor, med hänsyn tagen till redan befintliga konferenslokaler i närområdet, slutförs samt att olika alternativ för förläggningen av IT-ytor i form av serverhallar undersöks. Avseende de administrativa effektiviseringarna föreslår samordningsgrupperna ett flertal åtgärder för att nå målbilden att minska den samlade administrationskostnaden med minst 10 procent; organisationsförändringar såsom gemensam organisation, att idag spridda resurser och kompetenser användas gemensamt, att helhetstänk och koncernnytta genomsyrar organisationen, att processorienteringen ökar etcetera. Arbetet måste nu fortsätta för att ta fram konkreta förslag på arbetssätt och/eller organisatoriska förändringar som möjliggör den angivna effektiviseringen på ca 20 miljoner. Synpunkterna ovan leder fram till följande förslag:

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) 1. Förstudie avseende nytt kommunhus inom del av fastigheterna Forellen 11 m.fl. i Huddinge centrum inleds i samarbete med Huge Fastigheter AB i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti Kommunstyrelsen ska skyndsamt ta fram ett beslutsunderlag för val av kontorslösning, aktivitetsbaserat eller kontorslandskap, med särskilt beaktande av dels konsekvenser för kommunen som attraktiv arbetsgivare, dels möjligheter till utveckling av verksamheten. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att klarlägga behovet av sammanträdesytor, med hänsyn tagen till redan befintliga konferenslokaler i närområdet, samt undersöka olika alternativ för förläggningen av serverhallar för IT. 4. Kommunstyrelsen ska utreda vilka nya arbetssätt och organisatoriska förändringar som behövs för att uppnå avsedd effektivisering av de administrativa funktionerna. I frågan om lokaler för kulturell verksamhet tar inte förvaltningen ställning. Ett politiskt ställningstagande i frågan behövs inom en snar framtid, eftersom det är viktigt för att förstudien ska kunna bedrivas effektivt. Förvaltningen vill avslutningsvis understryka att beslut om att bygga nytt kommunhus fattas med en genomförd förstudie och hyresoffert som grund. En preliminär bedömning är att ett sådant underlag kan finnas framtaget runt halvårsskiftet Om det inte kommer att fattas beslut om nytt kommunhus står kommunen, förutom för egna kostnader, för ersättning till Huge för förgäveskostnader enligt kommande samarbetsavtal. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Björn Rosborg Utredare

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (8) Bilagor Kommunhusutredningens huvudrapport augusti 2013 med bilagorna Redovisning av delprojekt 1-4 och Redovisning av delprojekt 5 Beslutet delges Samtliga nämnder Huge Fastigheter AB

9 KS-2011/239 Kommunstyrelsen Kommunhusutredningen Huvudrapport Augusti 2013

10 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Bakgrund Projektets syfte Projektgruppen Tidigare avrapportering Alternativ användning av befintliga lokaler Syfte Möjlig alternativ användning av lokaler/mark Sitta kvar i nuvarande lokaler Jämförelse av kostnader för alternativa lokallösningar Summering Kulturhus samlokaliserat med nytt kommunhus Syfte Vilka verksamheter ska inrymmas på vilka ytor? Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Alternativet nytt huvudbibliotek Alternativet nytt huvudbibliotek och en scen (hörsal) Kulturytorna Lokaliseringsutredning Syfte Översikt av de två alternativen Fördel Flemingsberg Fördel Huddinge centrum Slutsats Effektivare administrativa funktioner Bakgrund och syfte Metod Effektiviseringens omfattning Verkställandet av effektiviseringen Effektiviseringen leder inte till övertalighet Samordning med Huge Översiktligt lokalprogram Syfte Verksamheten i nytt kommunhus Ytor Miljö Två alternativa kontorslösningar Alternativ 1: Aktivitetsbaserade arbetsplatser Alternativ 2: Individuella arbetsplatser i öppet landskap För- och nackdelar med alternativen Ekonomi Referensobjekt Ytor Kostnader Växande administration Ytor som måste fortsätta att utredas IT-ytor Konferens- och sammanträdesytor Kontorslösning Summering, slutsatser och förslag Summering Slutsatser Förslag

11 Sammanfattning I sin verksamhetsplan för 2012 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av organisationen ska inledas eller inte. Utredningen delades in i fem delprojekt: Alternativ användning av befintliga lokaler, kulturhus samlokaliserat med ett nytt kommunhus, lokaliseringsutredning, effektivisering av administrativa funktioner och lokalprogram. Utredningen visar att kommunen står inför ökade lokalkostnader för sin administration oavsett om man sitter kvar eller bygger nytt då Tekniska Nämndhuset måste avvecklas och lokalerna i Kommunalhuset och vid Gymnasietorget har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. Valet står därför mellan att bygga ett nytt kommunhus och samla administrationen med de effektiviseringsvinster det medför, eller att till en nästan lika stor kostnad delvis bygga nytt och renovera övriga lokaler utan att kunna få de fördelar som en samlad lokalisering av administrationen innebär eller de eventuella vinster som den alternativa användningen av befintliga lokaler (mark) ger. Ett nytt kommunhus, lokaliserat till Paradisgaraget i kvarteret Forellen i Huddinge centrum, kommer att generera en större lokalkostnad än dagens, men samtidigt innebär de administrativa effektiviseringarna att dessa uppvägs: För ett aktivitetsbaserat kontor enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderad skulle årshyran öka med dryga 4 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för 20 miljoner kan göras. För ett kontorslandskap enligt lokalprogrammet och med kostnaden för tillkommande IT-ytor inkluderade skulle årshyran öka med dryga 7 miljoner jämfört med dagens samtidigt som administrativa effektiviseringar för 20 miljoner kan göras. Oavsett vilket alternativ som väljs är det ekonomiska utfallet positivt och då utredningen anser att kunskaperna om de olika alternativa kontorstypernas föroch nackdelar skulle behöva fördjupas innan ett ställningstagande görs, bör man i de ekonomiska överslagen utgå från den högre summan. Om valet faller på att bygga ett nytt kommunhus kan även en alternativ användning för Kommunalhuset och Tekniska Nämndhuset troligen genomföras med viss vinst. Innan man tar ställning till den föreslagna alternativa användningen av lokalerna på Gymnasietorget (företagshotell) bör en långsiktig omvandling av hela kvarteret övervägas. I frågan rörande huruvida ett kulturhus ska samlokaliseras med ett nytt kommunhus eller inte redovisar utredningen kostnadsbilden men tar inte ställning. Utredningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera och driva ett projekt med inriktning att upprätta handlingar som underlag för beställning av nytt kommunhus i enlighet med denna utredning. Kommunstyrelsen ska också skyndsamt ta fram ett beslutsunderlag för val av kontorslösning samt utreda behov av organisatoriska förändringar och arbetssätt för att uppnå avsedd effektivisering av de administrativa funktionera 3

12 1. Inledning 1.1 Rapportens disposition Huvudrapportens uppgift är att kort redovisa de fem delprojektens resultat och utifrån dessa dra slutsatser och ge förslag till beslut 1. Som en följd är huvudrapporten disponerad i sju kapitel; en inledning, ett kapitel för varje delprojektet samt ett avslutande kapitel med slutsatser och förslag. 1.2 Bakgrund Under 2011 genomfördes en förstudie rörande förutsättningar för, och konsekvenserna av, att bygga ett nytt kommunhus. Utredningens slutsats var att mycket talade för att ett nytt kommunhus med en samlad central administration i ett attraktivt läge skulle kunna öka möjligheterna att utveckla en mer effektiv organisation och bidra till en positiv bild av Huddinge. Kostnaderna ansågs dessutom rimliga och miljöeffekterna positiva. Detta föranledde kommunstyrelsen att i sin verksamhetsplan för 2012 ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av organisationen ska inledas eller inte. 1.3 Projektets syfte Utredningen ska fastställa kostnaderna för ett nytt kommunhus och de administrativa effektiviseringar som kan genomföras i organisationen om förvaltningarna sitter tillsammans. Kommunhusets eventuella samlokalisering med nytt kulturhus/huvudbibliotek ska också utredas. Utredningen har delats in i fem delprojekt. 1. Alternativ användning av befintliga lokaler 2. Kulturhus samlokaliserat med ett nytt kommunhus 3. Lokaliseringsutredning 4. Effektivisering av administrativa funktioner 5. Lokalprogram 1.4 Projektgruppen Huvudprojektgruppen har genomgått en del förändringar under projekttiden som en följd av personalomsättning men har under större delen av tiden bestått av projektägare planeringschef Gunilla Wastesson, projektledare utredare Björn Rosborg och lokalstrateg Mari Söderquist samtliga kommunstyrelsens förvaltning, kulturchef Christer Falk, kultur- och fritidsförvaltningen samt affärsområdeschef för kommunal service Henric Örneblad Huge Fastigheter AB. Delprojektens bemanning framgår av delprojektrapporterna i bilagorna. Styrgrupp har kommunens ledningsgrupp varit och politisk styrgrupp PPU. 1.5 Tidigare avrapportering En avstämning av projektet gjordes i PPU i november och kommunstyrelsen i december 2012 där de tre första delprojektens slutrapporter presenterades. 1 Vill man oavkortat studera delprojektrapporterna återfinns de som bilagor till denna rapport. 4

13 2. Alternativ användning av befintliga lokaler 2.1 Syfte Klargör möjlig alternativ användning av de lokaler/mark som påverkas om ett nytt kommunhus byggs med särskilt fokus på de ekonomiska konsekvenserna. Redovisa även konsekvenserna av, och kostnaderna för, att avstå från att bygga nytt kommunhus och sitta kvar i nuvarande lokaler. 2.2 Möjlig alternativ användning av lokaler/mark De fastigheter som beröras är Tekniska Nämndhuset, Kommunalhuset och kontorshuset som är beläget på Gymnasietorget, sammanlagt kvm till den sammantagna årshyran 21,8 miljoner. Dessa tre objekt har olika förutsättningar avseende marken och framtida exploateringar i närliggande områden. Utredningen begränsas till berörda fastigheter, men resonerar kring möjlig och intressant utveckling av angränsande fastigheter. Avseende den alternativa användningen av befintliga lokaler kan man i fallen med Tekniska Nämndhuset och Kommunalhuset se ett flertal lösningar som genererar ett ekonomiskt resultat med en direktavkastning på ca 5 procent, vilket ägardirektiven ställer på kommunens fastighetsbolag. I samtliga fall är det marken där lokalerna står som är intressant och som kan användas både till bostäder och till skolor. Kontorslokalerna på Gymnasietorget är de ytor som är svårast att finna lönsamma alternativ för, även om den presenterade lösningen med kontorshotell med överkomliga hyror anses genomförbar. Gymnasietorgets fastighet är emellertid lågt exploaterad. En mer betydande omvandling skulle därför kunna övervägas. Detta kräver dock en separat och djupare utredning av frågan. 2.3 Sitta kvar i nuvarande lokaler Alternativet att bli kvar i nuvarande lokaler betyder först och främst att ersättningslokaler måste produceras för verksamheten som idag sitter i Tekniska Nämndhuset. 2 En nybyggnadshyra för kontorslokaler i Huddinge som enligt kalkylerna i lokalprogrammet (kapitel 6) ligger på ca kr/kvm år, vilket är ca kr mer per kvm och år än den nuvarande hyran för Tekniska Nämndhuset. Emellertid borde en nybyggnation bli betydligt mer yteffektiv än nuvarande lokaler, vilket innebär att en stor del av merkostnaden dämpas av att det inte behövs lika många kvadratmeter som nuvarande kontor. För att fortsatt kunna använda det nuvarande Kommunalhuset som kontor anser Huge att en genomgripande renovering måste genomföras inom en 10-årsperiod för att ge lokalerna och de tekniska systemen en mer aktuell standard. Av de tekniska systemen är det främst ventilationen som är i behov av upprustning, men även elen måste moderniseras. Det är också nödvändigt med en stamrenovering där även toaletter och omklädningsrum rustas upp. Ytskikten måste genomgå en total renovering och ska lokalerna göras mer yteffektiva måste väggarna mellan en 2 Texten i detta kapitel utgår från delrapporten Alternativ användning av befintliga lokaler som presenterades för KS i december 2012 och som finns som bilaga till denna huvudrapport, men de mer ingående skrivningarna rörande renoveringsbehoven och uppskattningar av yteffektiviseringar har gjorts tillsammans med Huge våren

14 del av rummen slås ut för att bli till mer öppna ytor där fler kan arbeta i delade rum eller mindre kontorslandskap. Med tanke på att väggarna längs korridorerna är bärande och följaktligen måste lämnas orörda kommer de nya ytorna att bli långsmala och långt ifrån optimala. Under arbetets gång måste verksamheten evakueras, vilket skapar merkostnader och innebär en del praktiska problem då kontoret/avdelningarna måste erbjudas alternativa lokaler. Erfarenheter från bland annat förnyelsen och ombyggnationen av delar av Stortorps äldreboende gör att Huge uppskattar renoveringskostnaden för kommunalhuset till ca kr/kvm, vilket höjer hyran från dagens knappa kr/kvm och år till ca kr/kvm och år. Även kontorslokalerna på Gymnasietorget behöver på sikt förbättras för att kunna få en bättre standard än i dag. Renoveringen måste emellertid inte vara lika genomgripande som den i Kommunalhuset och därmed uppskattar Huge kostnaden till ca kr/kvm och en höjd hyresnivå med dryga 300 kr/kvm till knappa kr/kvm år. I det beloppet finns ingen kostnad för yteffektivisering beaktad och Huge anser att en sådan kan vara svår att genomföra i kontorshuset på Gymnasietorget. Trots att man i Sitta kvar alternativet avstår från att bygga nytt gemensamt kommunhus innebär det ett flertal förändringar; Tekniska Nämndhuset måste ersättas och Kommunalhuset och kontorslokalerna på Gymnasietorget renoveras. Följaktligen finns det ingen lösning där dagens kostnadsbild består. 2.4 Jämförelse av kostnader för alternativa lokallösningar Nedan kan ses en summering i tabellform av de olika alternativen sitta kvar respektive nyproduktion av kommunhus. Rörande alternativet sitta kvar är det en kombination av nyproducerade yta som ersätter Tekniska Nämndhuset, där effektiviseringen av lokalytan är betydande, medan den för renoveringen av de redan befintliga lokalerna är mindre eller ytterst marginell. 3 Sitta kvar Yta Renovering kr/kvm Kostnad milj. Kr kvm/år Årshyra tkr Gymnasietorget , Kommunalhuset , Ersättning Tekniska , Summa , Yteffektivisering med 30 % i Kommunalhuset Årshyra med hänsyn tagen till yteffektivisering Tabellen bygger på antagandet att Tekniska Nämndhuset ersätts med nyproducerade ytor baserade på 19 kvm/person för 180 personer (msb och facken) samt 500 kvm garage för msb:s bilar. Kommunalhusets ytor antas kunna effektiviseras med 30 procent (ge plats för ytterligare 63 personer) då väggar slås ut och kontorslandskap skapas. Den ideala besparingen är då att de 63 personer som flyttar in kommer från Tekniska Nämndhuset så att den nyproducerade ytan kan göras mindre och årshyran minska (63 personer * 19 kvm* kr/kvm= tkr/år). 6

15 I kostnadsberäkningarna rörande sitta kvar alternativet har inte någon hänsyn tagits till de evakueringskostnader som uppstår då renoveringarna av befintliga lokaler görs då de är svåra att kalkylera. De ytor, alternativ och kalkyler som presenteras i lokalprogrammet och som i korthet återges i kapitel 6 rör nyproduktion i två olika alternativ ett aktivitetsbaserat kontor med många olika arbetsmiljöer men där en majoritet av arbetsstyrkan inte har ett eget skrivbord, och ett öppet kontorslandskap där alla har en individuell arbetsplats. I båda fallen krymper ytorna radikalt jämfört med dagens utrymmen. Nyproduktion Yta Produktion kr/kvm Kostnad milj. Kr kvm/år Årshyra tkr Aktivitetsbaserat , Kontorslandskap , (Inkl. IT-ytor 320 kvm) En engångskostnad som måste beaktas rör inköp av inventarier och viss utrustning. När nya lokaler byggs måste i stort sett alla inventarier nyanskaffas till de aktuella arbetsmiljöerna. Till skillnad från nuvarande situation där inventarier köps löpande efter behov så blir kostnaden märkbar vid nyproduktion då den sker vid ett och samma tillfälle. Erfarenheter från andra kommuner och konsulter pekar på kostnader kring tkr per arbetstagare, vilket i Huddinges fall blir ca 25 miljoner Summering Jämfört med dagsläget kvm i de tre kontorshusen till den sammantagna årshyran 21,8 miljoner - uppstår en merkostnad för kommunen oavsett vilket alternativ man väljer. I sitta kvar alternativet fortsätter man att så långt som möjligt renovera befintliga lokaler medan man i alternativet nyproduktion bygger helt nytt. Enligt tabellerna ovan är skillnaderna i årshyran mellan alternativen sitta kvar och nyproduktion inte så stora oavsett om man i det senare fallet väljer alternativet med aktivitetsbaserat kontor eller kontorslandskapet. Emellertid, som kan ses i kapitel 5 rörande de administrativa effektiviseringarna, finns en stor rationaliseringspotential med en mer sammanhållen administration vilket talar för att bygga ett kommunhus där alla förvaltningar sitter tillsammans. Avseende koncernnyttan finns också vinster att göra genom en nyproduktion då förslagen till förändringar av verksamheten eller markanvändningen på fastigheterna Gymnasietorget och Kommunalhuset kan effektueras. 7

16 3. Kulturhus samlokaliserat med nytt kommunhus 3.1 Syfte Klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av att ett kulturhus/huvudbibliotek samlokaliseras med ett nytt kommunhus genom att redogöra för vilka verksamheter och kulturlokaler som ska inrymmas i ett kommunhus, vilka vinster som görs av samordningen samt redovisa de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för verksamheten. 3.2 Vilka verksamheter ska inrymmas på vilka ytor? Begreppet kulturhus kan användas för att beskriva olika typer av lokaler och verksamheter, men i detta fall anser projektgruppen att det primärt rör sig om ett nytt huvudbibliotek och scener för teater, musik, dans, föreningsaktiviteter, digital bio, undervisning och föredrag. Ett i kommunen centralt placerat kulturhus utesluter inte behovet av lokala mötesplatser med plats för kultur i övriga delar av kommunen. I ett tidigt skede gjordes en grov uppskattning av ytbehoven och där man även försökte att ta hänsyn till om lokalerna kan samutnyttjas med någon annan verksamhet. Av gemensamt intresse antas hörsal, toaletter, reception, café, kapprum, teknikrum, mindre hörsal, konstarkiv och mindre samlingssalar vara. Många av de funktioner som ett kulturhus behöver används på andra tider än verksamheten i en förvaltningsbyggnad. Därmed finns det stor möjlighet att hitta samordningsvinster. I delrapporten finns ett resonemang kring vilka ytor som behövs samt vilka som kan samnyttjas och hur fördelningen av ytorna mellan olika intressenter skulle se ut. Detta ger en yta på ca kvm som ska bäras av kulturhuset. Delprojektrapporten har emellertid även legat till grund för det lokalprogram arkitektkonsulten Tengboms tagit fram (se kapitel 6) och där kulturhusets lokaler sätts i ett helt nytt sammanhang och där man räknar med en yta på kvm. I det fortsatta resonemanget nedan om kostnader används den senare ytan. 3.3 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Administrativ personal som arbetar med kultur och bibliotekspersonal ska ha sina arbetsplatser i kulturhuset. Motsvarande medarbetare är idag placerade i Kommunalhuset, kulturskolan eller på huvudbiblioteket. Som en följd borde vissa organisatoriska och administrativa vinster kunna göras om kulturhus samlokaliseras med ett kommunhus, men vara tämligen små. I de kalkyler som görs i delprojektet lokalprogram bedöms att nyproduktionshyran är cirka kr/kvm per år. Med den nivån på hyran skulle årskostnaden för ett kulturhus på kvm samlokaliserat med ett kommunhus hamna på ca 9,8 miljoner. Drar man ifrån den nuvarande hyran för huvudbiblioteket återstår 7,6 miljoner i nya kostnader. 3.4 Alternativet nytt huvudbibliotek Ett alternativ till ett kulturhus inkluderande nytt bibliotek i anslutning till kommunhuset är att enbart satsa på ett nytt huvudbibliotek. Nuvarande huvudbibliotek har en yta på kvm och en hyra på tkr. Utgår man från dagens yta skulle merkostnaden jämfört med nuvarande årshyra hamna på ca 3,5 8

17 miljoner samtidigt som en central placering avsevärt förbättrar bibliotekets besöksfrekvens. Huvudbibliotekets nuvarande lokaler är dessutom långt ifrån optimala och skulle behöva renoveras för att nå upp till en rimlig standard för dagens bibliotek, vilket kultur- och fritidsnämnden påtalat i sin lokalförsörjningsplan de senaste åren. 3.5 Alternativet nytt huvudbibliotek och en scen (hörsal) Ett annat och något större alternativ än att enbart satsa på ett nytt huvudbibliotek är att även bygga en hörsal/scen/sessionssal för max 400 personer som görs så flexibel att den kan användas för dans, musik, teater, föreläsningar, stora möten och fullmäktiges sammanträden. Tillsammans med hörsalen behövs även loger/omklädning, teknikutrymmen, förråd, kapprum, mingelyta och toaletter till en uppskattad yta av kvm och en årlig kostnad på 9 miljoner. Tas hänsyn till huvudbibliotekets nuvarande budget för lokaler blir nettokostnaden för detta alternativ 6,8 miljoner. Ett av användningsområdena för hörsalen är att kunna fungera som sessionssal för kommunfullmäktiges sammanträden. Om hörsalen inte byggs är förmodligen den bästa lösningen att behålla nuvarande sessionssal i den äldre delen av Kommunalhuset, även om det genererar en viss merkostnad. Sessionssalen, tillsamman med läktare och omkringliggande ytor som idag används vid fullmäktiges sammanträden, uppgår uppskattningsvis till 250 kvm. 3.6 Kulturytorna Ett av argumenten för att bygga kulturhus tillsammans med kommunhuset var att vissa ytor skulle kunna samnyttjas och därmed göra det alternativet billigare än vad uppförandet av ett fristående kulturhuset skulle vara. Men hur kostnader ska fördelas då ytor samnyttjas är emellertid inte lätt och föremål för visst godtycke. Och därför har ovanstående beräkningar baserat sig på det arkitektkonsulten Tengboms har definierat som kulturhus i sitt lokalprogram. Möjligen skulle man då kunna säga att storleken på kulturytorna är något överskattade då hela hörsalen/sessionsalen räknas som en sådan fastän lokalerna även kommer att nyttjas för kommunens större möten och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt har kulturverksamheten nytta av receptionen, vissa utställningsytor och konferensdelen som i lokalprogrammet räknas som kontorsytor. 9

18 4. Lokaliseringsutredning 4.1 Syfte Utredningen avgränsades till att omfatta två alternativa geografiska lokaliseringar; en i Flemingsberg och en i Huddinge centrum. Av lokaliseringsutredningen skulle framgå var ett nytt kommunhus bäst bör lokaliseras med hänsyn tagen till bland annat kriterier som tillgänglighet för medborgarna, möjliga synergieffekter genom samlokalisering, ekonomiska aspekter, tidsaspekter och konsekvenser för varumärkesbyggandet. 4.2 Översikt av de två alternativen Det finns flera alternativ till lokalisering i såväl Huddinge centrum som Flemingsberg på både kommunägd och privat mark. Det visar på goda förutsättningar för en lyckad lokalisering av ett nytt Kommunhus. Valet mellan Huddinge centrum och Flemingsberg blir beroende av vilka faktorer som väger tyngst Fördel Flemingsberg En byggnation i Flemingsbergsdalen skulle kunna bli en katalysator för Flemingsbergs fortsatta expansion. Flemingsbergsområdet skulle ges en tydlig skjuts för att utvecklas mot den regionala stadskärna som omnämns i RUFS Den tydliga prioritering som lokalisering av ett nytt Kommunhus innebär kan stärka Flemingsberg som bostadsort Fördel Huddinge centrum Det finns ett tydligt förslag till lokalisering på en fastighet som ägs av Huge Fastigheter AB och som planläggs för kontor. Den arkitekttävling som genomförts tar höjd för att bebyggelsen kan inrymma Kommunhus och lokaler för kultur. Enligt kommunens förslag till ny översiktsplan anges Huddinge centrum som kommunens administrativa centrum Stödjer den nuvarande centrumhandelns konkurrenskraft och utveckling Mer attraktivt läge vid rekrytering av ny personal med hänsyn till butiker och serviceutbud. 4.3 Slutsats Slutsatsen av denna utredning är att det finns goda förutsättningar för en lyckad lokalisering i såväl Flemingsberg som Huddinge centrum. Översiktsplanens inriktning att utse Huddinge centrum till administrativt centrum i kombination med fördelarna av att låta koncernperspektivet få genomslag i genomförandet genom att anlita kommunens eget bolag för att bygga ett nytt Kommunhus på av bolaget ägd mark måste dock anses väga mycket tungt, varför det alternativet förordas. Rörande placeringen av ett nytt kommunhus beslutade kommunstyrelsen den 17 december 2012 att utgångspunkten för det fortsatta utredningsarbetet ska vara att ett nytt kommunhus lokaliseras till Paradisgaraget invid Sjödalsgymnasiet i kvarteret Forellen, som ägs av Huge som redan utreder förutsättningarna för att bygga ett stort kontorshus där. 10

19 5. Effektivare administrativa funktioner 5.1 Bakgrund och syfte Ett nytt kommunhus ger unika möjligheter att se över inriktning och omfattning på de verksamheter som ska bedrivas i den gemensamma byggnaden och en vanlig förändring hos ett antal kommuner som byggt eller planerar att bygga nytt kommunhus är en effektivisering av de administrativa funktionerna. Syftet med utredningen är att ge förslag på vilka administrativa funktioner som kan effektiviseras då de samlas i ett gemensamt hus, samt vilka vinster det ger i form av lägre kostnader, minskad sårbarhet och/eller bättre kvalitet. Målbilden är i korthet att de administrativa funktionerna ska genom samordning, nya arbetssätt och ny teknik minska den samlade administrationskostnaden med 10 respektive 20 procent. 5.2 Metod Projektgruppen gjorde bedömningen att de administrativa funktioner som kan effektiviseras är de som finns på samtliga förvaltningar och har liknande arbetsuppgifter och kompetenser. Som en följd uppstår då stordriftsfördelar och samordningsvinster när man flyttar samman. Funktionerna i fråga är främst ekonomi, personal, kvalitet, kommunikation, nämndadministration, IT och Facility Management (övergripande kontorsservice) och för vilka nuläget rörande placering och bemanning fastställdes. 4 Nästa steg var att tillsammans med kommunens ledningsgrupp skapa en målbild för det framtida administrativa stödet. Därefter genomfördes arbetsseminarier med kommunens samordningsgrupper för de administrativa funktionerna. Syftet var att låta dessa ett 60-tal kvalificerade röster bedöma vad som krävs för att nå den uppsatta målbilden. Synpunkter från linjecheferna och de förtroendevalda har också inhämtats. 5.3 Effektiviseringens omfattning Resultaten från de administrativa samordningsgruppernas arbetsseminarier visar att alla, med undantag för IT vars verksamhet är en förutsättning för många av de övriga funktionernas möjligheter att effektivisera och därmed har ökande krav på sig, ser rationaliseringsvinster på 10 procent om man sitter tillsammans utan att kvaliteten blir sämre. Vissa av funktionerna ser till och med större effektiviseringspotential utan att kvaliteten påverkas; övergripande kontorsservice (25 procent), nämndsprocessen och registratur och på sikt även ekonomi (ca 15 procent). Det finns också funktioner (t.ex. personal) där man anger att även om man generellt har svårt att rationalisera så mycket som 20 procent så kan det finnas delprocesser inom verksamheten där det skulle vara möjligt. Några detaljerade besparingsförslag (bortsett från övergripande kontorsservice) ges inte av samordningsgrupperna och är också svåra att ge 4-5 år innan flytten. Däremot föreslås en räcka med åtgärder för att nå målbilden; organisationsförändringar såsom gemensam (central) organisation, att idag spridda resurser och kompetenser användas gemensamt, att dubbelarbete upphör, 4 Kommunens tillvägagångssätt har slående likheter med den metod staten använde då man inrättade Statens servicecenter för vissa administrativa resurser Se vidare SOU 2011:38 11

20 att helhetstänk och koncernnytta genomsyrar organisationen, att processorienteringen ökar, att stödprocesserna standardiseras och att antalet formella möten minskar till förmån för mindre tidskrävande spontan informationsöverföring. Den genomsnittliga årskostnad för en administratör (631 tkr inkl. OH och lokalkostnader) multiplicerad med antalet tjänster (32) som kan sparas om organisation flyttar samman och arbetar annorlunda, ger en effektivisering på ca 20 miljoner. Omfattningen på föreslagna effektivisering uppgår till dryga 10 procent av de samlade resurserna för de administrativa funktioner som nämnts ovan, och till ca 5 procent av den totala administrationen (när också den verksamhetsspecifika administrationen inkluderas). 5.4 Verkställandet av effektiviseringen Det är befogat att reflektera över om effektiviseringen är trovärdig då den i detalj inte kan beskrivas. Men det är heller inte vederhäftigt att ge ingående beskrivningar av organisationen och nya arbetssätt 4-5 år innan inflyttningen i ett nytt kommunhus ska äga rum. Detta dilemma kan lösas genom att organisationen får en minskad budgetram, motsvarande storleken på kalkylerad effektivisering, samma år den flyttar in i det nya kommunhuset. För att den minskade budgetramen då inte ska drabba kärnverksamheten måste tiden mellan när besparingsbetinget fastställs och då man flyttar in användas till att anpassa organisationen till nya effektivare arbetssätt med hjälp av de åtgärdsförslag som togs fram på samordningsgruppernas arbetsseminarier. En besparingspost på 20 miljoner läggs in i Mål och budget från och med 2018 till följd av införandet av en ny effektivare administrativ organisation samtidigt som det fortsatta arbetet innebär att ta fram konkreta förslag på arbetssätt och/eller organisatoriska förändringar som möjliggör den angivna generella effektiviseringen Effektiviseringen leder inte till övertalighet Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden medför att 12 procent av de anställda som arbetar med den administration som omfattas av dessa effektiviseringar kommer att ha fyllt 65 år 2017 då ett nytt kommunhus skulle kunna stå färdigt. Utöver detta bortfall så är det också rimligt att förvänta sig, som en följd av en dynamisk arbetsmarknad i ett expansivt storstadsområde, att en minst lika stor del av arbetsstyrkan slutar av andra orsaker under samma period. 5.5 Samordning med Huge I ägardirektiven för Huge Fastigheter AB står att bolaget är en del av koncernen Huddinge kommun och utgångspunkten är att nyttan för koncernen alltid ska beaktas av bolaget och kommunen. Bolaget ska bland annat sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunens för att tillgodose koncernens intresse. Bolaget ska, när det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt, även samordna sina administrativa processer med kommunens. Projektgruppen gör bedömningen att hela koncernen vinner på att Huge och kommunen sitter i samma hus och kan samordna sina resurser på ett nytt sätt. 12

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 13 Paragraf Diarienummer KS-2011/239.119 Nytt kommunhus - inriktningsbeslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 2 april 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Kontor för Kommunförbundet Skåne

Kontor för Kommunförbundet Skåne Datum 2010-01-21 Beteckning Kenneth Gravin 046/0709-719945 kenneth.gravin@kfsk.se Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24 2014-03-24 Ärendeförteckning 13 Sammanträdets öppnande... 2 13a Val av protokollsjusterare... 2 13b Godkännande av dagordning... 2 13c Godkännande av föregående protokoll... 2 13d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer