Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling Marcus Gustafsson och Marie Kivi Examensarbete 20 poäng Psykologprogrammet Höstterminen 2004 Handledare: Sven Carlsson

2 Tack Vi vill tacka alla dem som bidragit med information och hjälp under arbetets gång, framför allt de personer som vi fått tillfälle att intervjua och som givmilt delat med sig av sina kunskaper. Ett särskilt tack till professor Sven Carlsson för entusiastisk handledning och för generösa bidrag av både kunskap och värdefulla kontakter. Ett varmt tack också till våra familjer som stått ut med oss under det tidvis intensiva arbetet. Omslagsbild Tack till Sture Hegerfors för vänligt tillstånd att använda PS ur Göteborgs- Posten, 30 juli

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...1 SYFTE...2 METOD...2 Avgränsningar och urval...2 DEN NYA OHÄLSAN...4 STATISTIK SJUKLIGHET OCH SJUKSKRIVNINGAR...4 EN INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE...8 SJUKDOMSBILDER...10 UPPLEVELSEN AV UTBRÄNDHET...10 EN BILD AV UTBRÄNDHET...13 FÖRLOPP...15 UTBRÄNDHET HISTORIK, DEFINITIONER OCH DIAGNOSTIK...17 EN HISTORISK TILLBAKABLICK talsmänniskan och stress Neurasteni talsmänniskan och stress Burnout och utbrändhet...18 BEGREPPSDEFINITIONER...19 Definitionsförsök tillstånd eller process?...19 Burnout definierat som ett tillstånd...19 Burnout definierat som en process...20 Skillnader mellan burnout och wornout...20 Mätning av burnout...21 Kritik av begreppet burnout...22 Burnout i Sverige utbrändhet, utmattningsdepression, stressyndrom osv...22 Utmattningssyndrom diagnosförslag från Socialstyrelsen...23 Val av begrepp utbrändhet eller utmattningssyndrom?...24 NÅGRA NÄRLIGGANDE DIAGNOSER...24 Kroniskt trötthetssyndrom...25 Fibromyalgi...25 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)...26 Depression...26 Amalgamsjuka och miljösomatiseringssyndrom...27 Elöverkänslighet...28 STRESS OCH FYSIOLOGISKA MEKANISMER...29 VAD ÄR STRESS?...29 Stressbegreppets uppkomst...29 Ond och god stress...30 General Adaptation Syndrome GAS...30 Stressbegreppets fortsatta utveckling...30 Moderna definitioner av stress...31

4 MÄNNISKANS FYSIOLOGI...31 Människans försvarssystem...31 Försvarssystemens effekter på kroppen...32 SOCIALA FAKTORER...34 SAMHÄLLE OCH ORGANISATION...34 ARBETSRELATERADE STRESSFAKTORER...36 Sex oförenligheter mellan människa och arbete...36 Krav/kontroll-modellen...37 Effort/reward-modellen...38 KVINNLIG OCH MANLIG STRESS...38 PSYKOLOGISKA FAKTORER...40 INSTÄLLNING TILL LIVET...40 Känsla av sammanhang...40 Coping...41 Locus of control...42 FÖRHÅLLNINGSSÄTT...43 Typ A...43 Typ D...43 Typ B...44 SKYDDANDE OCH BELASTANDE FAKTORER...44 Prestationsbaserad självkänsla...44 Inlärd hjälplöshet...45 Socialt stöd...46 Alexitymi, ångest och depression...46 LIVETS REALITETER...47 Rollkonflikter...47 Livshändelser...47 BEHANDLING AV STRESS OCH UTBRÄNDHET FORSKNING OCH PRAKTIK...49 ÖVERSIKT ÖVER BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE INSATSER...49 Individinriktade...49 Individ/organisationsinriktade...50 Organisationsinriktade...51 EVIDENSBASERADE BEHANDLINGSMETODER...51 Fysisk träning...51 Avspänningsmetoder...52 Psykoterapi och integrativa behandlingsmetoder...52 FEM SVENSKA BEHANDLINGSUPPLÄGG...53 Capio Citykliniken Rehab i Malmö (CCR), fd Södra Re...53 Utredning...54 Målsättningskonferens...55 Kursen...55 Arbetssätt...56 Enskilda samtal...56 Utvärdering...56

5 PBM Stressmedicine...56 Utredning...57 Åtgärdsprogram...57 Uppföljning och vidmakthållande...58 Utvärdering...58 Arbetsrehabcentrum (ARC) i Göteborg...58 Utredning...59 Stresshanteringsprogram...59 Uppföljning och vidmakthållande...60 Utvärdering...60 Stressmottagningen vid IPM, Karolinska Institutet...60 Utredning...61 Åtgärdsprogram...61 Utvärdering...62 Kognitiv gruppterapi vid DU-projektet, Karolinska Institutet...62 BEHANDLING AV STRESS OCH UTBRÄNDHET EN GUIDE...64 ÖVERSIKT...64 Gruppbehandling kontra individuell behandling...66 UTREDNING...67 BEHANDLING Kunskap och normalisering Förståelse och nyorientering Förståelse Reflektion - Motivation Mål Åtgärdsprogram Kognitiva interventioner Att sluta springa genom livet och styras av måsten Att sätta gränser och hävda sig själv Metoder att strukturera upp problem, tankar och tid Att hantera stress på arbetet Att hantera vägen tillbaka Vidmakthållande Mindfulness Medveten närvaro Sömn/kost/motion Sömn Kost Motion...91 SLUTORD...92 REFERENSER OBS SIDNRBRYTNING HÄR! ----

6 Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling Marcus Gustafsson och Marie Kivi Sammanfattning. Syftet med denna uppsats är att skapa en detaljerad och väl underbyggd handbok för psykologer som vill arbeta med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det empiriska underlaget till uppsatsen har i huvudsak varit relevant litteratur samt intervjuer med personer kliniskt verksamma inom området. Utifrån detta material har vi sammanfattat teorier och forskning kring stress och utbrändhet samt beskrivit fem befintliga svenska behandlingsprogram. Uppsatsen utmynnar därefter i en konkret guide till hur man som psykolog kan arbeta kliniskt med utredning och behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Behandlingsguiden baseras huvudsakligen på kognitiv beteendeterapi och psykoedukativa interventioner. -- OBS SIDNRBRYTNING HÄR! ---- Precis som vid sekelskiftet för lite drygt hundra år sedan lever vi nu i en förändringens tid. Människan har under de senaste decennierna upplevt stora förändringar på många områden. Samhället har förändrats, tekniken har förändrats, yrkeslivet har förändrats och livsstilen har förändrats. Informationssamhället är här och detta innebär att vi utsätts för påfrestningar av en helt annan typ än för bara 50 år sedan. Ett resultat av de stora förändringarna kan vi se i form av stressrelaterad ohälsa. I dagens Sverige används begrepp som stress och utbrändhet dagligen när dagstidningar, radio och TV rapporterar om den dramatiskt ökande ohälsan i samhället. Rapporterna beskriver hur både barn och vuxna av olika anledningar känner sig stressade och därför har svårt att hitta en hälsosam balans i sina liv. I stressrelaterad ohälsa ingår alltid både psykiska och fysiska komponenter, stressen tar sig också både psykiska och fysiska uttryck. I vissa fall dominerar psykologiska symtom, i andra fall fysiologiska. Många går in i den berömda väggen och blir utbrända, andra lider av sömnsvårigheter, smärtproblematik eller hjärt- och kärlsjukdomar, för att bara nämna några exempel på symtom relaterade till långvarig ohälsosam stress. I den politiska debatten diskuteras vad som orsakar den ökande ohälsan och vad man kan göra åt den. Stress och utbrändhet har blivit begrepp i var mans mun och vi kan konstatera att en ny typ av ohälsa har drabbat Sverige. Trots den stora omfattningen av stressrelaterad ohälsa i samhället har ämnet bara sporadiskt behandlats under psykologutbildningen. När vi stötte på problematiken i samband med patientarbetet under slutskedet av utbildningen upplevde vi därför att våra kunskaper på området var otillräckliga. Vid sökning efter relevant litteratur upptäckte vi ganska omgående att det fanns förvånande lite seriös forskning på psykoterapeutisk behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa. Således fanns det heller inte särskilt mycket litteratur som beskriver hur psykologer på ett effektivt sätt kan arbeta med att behandla problematiken. Då föddes idén till vårt examensarbete. Vi beslutade oss för att försöka skriva den handbok för psykologer som vi själva har saknat.

7 Syfte Syftet med denna uppsats är att tillhandahålla en grundläggande handbok för psykologer som vill arbeta med stressrelaterad psykisk ohälsa. Handboken innehåller en grundlig genomgång av teorier och forskning kring stress och utbrändhet, en beskrivning av fem befintliga svenska behandlingsprogram samt en konkret guide till hur man som psykolog kan arbeta kliniskt med utredning och behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Metod Inledningsvis bör det nämnas att uppsatsen inte följer den traditionella mallen för hur ett examensarbete skall se ut. Vi genomför heller inte någon studie vars resultat vi sedan redovisar. Det finns således inte någon egentlig resultatdel i vår uppsats. Uppsatsen mynnar istället ut i en kortfattad men konkret behandlingsguide för hur man som psykolog kan utreda och behandla stressrelaterad psykiskt ohälsa. Behandlingsguiden kan därför sägas vara uppsatsens resultat. Uppsatsen kan grovt indelas i två delar. Den första delen innehåller teorier och forskning om stress och utbrändhet samt en beskrivning av fem befintliga svenska behandlingsprogram för stressrelaterad psykisk ohälsa. Den andra delen innehåller en konkret guide till hur psykologen kan arbeta med att utreda och behandla ovan nämnda problematik. Det empiriska underlaget inhämtades från relevant litteratur och artiklar, hemsidor på Internet, föreläsningar, tryckt informationsmaterial samt intervjuer med personal på Capio Citykliniken Rehab i Malmö, PBM Stressmedicine och Arbetsrehabcentrum i Göteborg. Intervjuerna utfördes gemensamt av de båda författarna och under intervjuerna förde vi båda minnesanteckningar. En stor fördel med att vara två var att vi genom detta kunde komplettera varandra i arbetet och på så sätt tillsammans skapa en djupare förståelse av de intervjuades arbetssätt och uppfattningar. De intervjuer vi utförde hade relativt varierande betingelser. Vår förkunskap om hur man arbetar var i vissa fall, när utförligt material fanns tillgängligt i artiklar och på Internet, mycket god, medan vår förkunskap om den specifika behandlingen i något fall var mycket liten. Den tid vi tilldelades för respektive intervju varierade från som kortast drygt en timme, till som mest ungefär tre timmar. På grund av intervjuernas olika karaktär och förutsättningar använde vi oss därför inte av någon enhetlig intervjuguide. I stället sammanställde vi inför varje intervju vilka frågeställningar vi framför allt ville ha svar på och fördjupa oss i. Intervjuernas grundstruktur har i stort sett följt behandlingens framåtskridande, från utredning till behandlingsavslut. Validering av den information vi samlade under intervjuerna har utförts genom att utkasten till de aktuella textavsnitten översändes till de intervjuade för granskning. Granskningen föranledde endast mindre korrigeringar. Avgränsningar och urval De fem behandlingsprogram som vi presenterar i uppsatsen, samt vår egen behandlingsguide, är baserade på kognitiv terapi eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Den 2

8 huvudsakliga anledningen till detta är att ovan nämnda psykoterapiinriktningar nästan totalt dominerar i litteratur och i befintliga behandlingsprogram för stressrelaterad psykisk ohälsa. Det bör också nämnas att författarna själva har KBT-inriktad utbildning. Den teoretiska referensramen i uppsatsen är av samma anledningar baserad på kognitiv psykologi. Vi har vidare presenterat fem befintliga svenska behandlingsupplägg men bara personligen besökt tre av dessa. Anledningen till detta är att endast Capio Citykliniken Rehab i Malmö, PBM Stressmedicine och Arbetsrehabcentrum i Göteborg ställde sig positiva till att utförligt beskriva sitt behandlingsarbete. Vi valde trots det att även presentera Stressmottagningens och DU-projektets behandlingsprogram beroende på att de är mycket väl etablerade på området och att vi hade tillräcklig information om deras behandlingsarbete för att en presentation skulle tillföra uppsatsen något. Urvalet av behandlingsprogram var relativt enkelt. När vi sökte efter behandlingsprogram har vi helt enkelt inte hittat fler organisationer som uppfyllt följande kriterier: stor erfarenhet av behandling, seriöst upplagda behandlingsprogram som åtminstone delvis baseras på forskning, samt kontinuerliga utvärderingar av behandlingsresultaten. För att undvika att behandlingsguiden skulle bli för omfattande och otymplig har även där gjorts ett urval av exempelvis behandlingsinterventioner. Vissa interventioner har valts ut med anledning av att det finns vetenskapliga belägg för deras effekt, andra interventioner har valts ut därför att klinisk erfarenhet talar för deras effektivitet i behandling. 3

9 DEN NYA OHÄLSAN Statistik sjuklighet och sjukskrivningar Under åren utbetalades sjukpenning och förtidspension motsvarande att ca 14 procent av befolkningen i åldern år var sjuka eller förtidspensionerade. Socialförsäkringens del av den totala kostnaden var år 2002 ca 110 miljarder kronor. Om man fördelar detta på samtliga personer i den svenska arbetskraften blir kostnaden ca kronor per person. I denna siffra ingår inte kostnader för de sjuklöneperioder som arbetsgivaren står för eller ersättningar från avtalsförsäkringar (Palmer, 2004). Sjuktalet 1 har under perioden december juni 2002 ökat kraftigt (se tabell 1). Sjuktalen fortsätter också att öka, men ökningen har mattats för alla åldersgrupper utom för dem mellan 16 och 29 år där ökningen fortsätter att ligga på ca 20 procent (se figur 1). Kvinnor har högre sjuktal än män och den absolut högsta procentuella ökningen i sjuktal har nu kvinnor år. Denna grupp har dubblat sitt sjuktal från 4,1 i december 1998 till 8,2 i juni 2002 (Riksförsäkringsverket, 2002). Tabell 1. Sjuktalens ökning december 1998 till juni 2002 (Riksförsäkringsverket, 2002). Dec 1998 Jun 2002 Kvinnor 13,7 26,6 Män 8,7 15,0 Figur 1. Sjuktalens ökningstakt i olika åldersgrupper. Alla tal över noll innebär att sjuktalen har ökat. Ökningens hastighet har dock minskat över tid, med undantag av gruppen år (Riksförsäkringsverket, 2002, sid 5). 1 Sjuktalet är ett mått på antalet utbetalade dagar med sjukpenning per person. Sjuktalet utgörs här av antalet utbetalade dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad år minus försäkrade med helt sjukbidrag eller förtidspension. En utbetald dag med sjukpenning räknas som en dag oavsett om utbetalningen endast avser del av dag. Endast utbetalade dagar från socialförsäkringen räknas in i sjuktalet. Dagar med utbetalad sjuklön från arbetsgivare ingår således inte. Sjuktalet är redovisat som rullande årsdata, det vill säga för varje månad summeras månadssjuktalet för ett år bakåt i tiden till en årsnivå. Rullande årsdata används för att jämna ut så kallade säsongsvariationer som kan uppstå under året (Riksförsäkringsverket, 2002). 4

10 Enligt Alectas hälsobarometer 2 för första halvåret 2004 (Alecta, 2004b) minskar antalet nyanmälda sjukfall som varar i minst 90 dagar, jämfört med första halvåret Också den psykiskt relaterade ohälsan i diagnoserna Reaktion på svår stress, Depression och Utbrändhet minskar något, men inte lika mycket som övriga sjukfall. Detta innebär att den psykiska ohälsan nu alltså utgör en större andel av den totala ohälsan än tidigare (se figur 2). Figur 2. Antal nyanmälda sjukfall under första halvåret (Alecta, 2004b, sid 5). Figur 3. Antalet sjukskrivna längre än ½ år , kvinnor och män (Wikman, 2004, sid 132). 2 Alectas hälsobarometer grundar sina data på de privatanställda tjänstemän som är anslutna till Alectas försäkringar, totalt personer. Data i hälsobarometern avser sjukfall längre än 90 dagar. 5

11 Sjukfrånvaro följer konjunkturen: högkonjunktur - hög sjukskrivning, lågkonjunktur låg sjukskrivning. Detta samband gäller dock inte långtidssjukskrivningarna som stiger långsamt över tid och utöver detta dessutom har ökat kraftigt under senare år (Wikman, 2004) (se figur 3). Ökningen kan delvis förklaras med att man blivit mera restriktiv med att bevilja förtidspensionering men långtidssjukskrivningarna ökar även i lägre åldrar, och här kan ökningen inte förklaras av minskade förtidspensioneringar (Alm Stenflo, 2004). Utbrändhet är ett nytt begrepp och har aldrig använts särskilt flitigt i diagnossammanhang. Det är numera en knapp procent av de sjukskrivna som uttryckligen får diagnosen utbrändhet i läkarintyget. Att sjukskrivningarna i utbrändhet är så få, och dessutom minskar, beror sannolikt på att utbrändhet ofta diagnosticeras som utmatt- Tabell 2. De vanligaste diagnoserna första halvåret (i procent). Statistiken baseras på sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP i Alecta (Alecta, 2004b, sid 7). Diagnos År Reaktion på svår stress Depression Ryggvärk Utbrändhet Generell muskelvärk Sjukdomskänsla och trötthet Ångest Nack-, skulder-, armvärk Bristsituation/utmattning = Mindre än 0,5 procent Tabell 3. De vanligaste diagnoserna per åldersgrupp första halvåret 2004 (i procent). Statistiken baseras på sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP i Alecta (Alecta, 2004b, sid 8). Diagnos Åldersgrupp <35 år >59 år Totalt Reaktion på svår stress Depression Ryggvärk Utbrändhet Generell muskelvärk Sjukdomskänsla och trötthet Ångest Nack-, skulder-, armvärk Bristsituation/utmattning = Mindre än 0,5 procent 6

12 ningsdepression och därför sorteras in under sjukdomsgruppen depression (Riksförsäkringsverket, 2004). Den absolut vanligaste diagnosen hos Alectas försäkringstagare är Reaktion på svår stress som står för nära en femtedel av alla nyanmälda långa sjukfall. Utbrändhet kulminerade år 2000 och har sedan dess gått ner något till att idag ligga på 4 procent av nyanmälda långa sjukfall (Alecta, 2004b) (se tabell 2). Om man jämför diagnoser per åldersgrupp så ser man att Reaktion på svår stress liksom Depression och Ångest är vanligare i yngre åldrar, medan övriga diagnoser är relativt jämt fördelade över åldersgrupperna (Alecta, 2004b) (se tabell 3). Bland Alectas försäkrade står kvinnor med diagnoserna Reaktion på svår stress, Depression och Utbrändhet under första kvartalet 2004 för 39 procent av det totala antalet nyanmälda längre sjukfall (se figur 4). Motsvarande andel för männen är 31 Figur 4. Antal nyanmälda längre sjukfall med diagnoserna Reaktion på svår stress, Depression och Utbrändhet fördelat på kön (Alecta, 2004a, sid 9). procent. Kvinnorna är alltså här överrepresenterade. Detta trots att de endast utgör 39 procent av de försäkrade hos Alecta (Alecta, 2004a). Enligt Riksförsäkringsverket (2004) står psykiska sjukdomar och utbrändhet för 31 (30+1) procent av de långvariga sjukskrivningarna. Uppdelat på kön ger psykiska sjukdomar och utbrändhet 34 (33+1) procent av kvinnors långvariga sjukskrivningar, medan den för män står för 27 (26+1) procent. I Socialstyrelsens rapport (2003) konstaterar man att särskilt de psykiska sjukdomarna ökar och att ökningen inte är likformig över olika yrkeskategorier. Extra stor ökning ses i yrken med omfattande människokontakt (vård, skola, omsorg, kyrklig verksamhet, mellanchefer i privat företagsamhet). Störst andel psykiatriska diagnoser (av de hittills undersökta grupperna) har kyrkans personal med 48 procent. Omkring 80 procent av all långtidssjuklighet kan anses vara stressrelaterad (Socialstyrelsen, 2003). 7

13 I en studie av Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002), Utbränning i Sverige en populationsstudie, visade 7,1 procent tecken på utbränning 3. I studien fann man att risken för utbränning är större för kvinnor än för män särskilt i högre tjänstemannayrken (se figur 5), större för ensamstående än för gifta/sammanboende, större för personer med utländsk härkomst än för infödda svenskar, större för dem som nyligen varit med om organisationsförändringar än för dem som inte varit det och större för dem som på arbetet varit indragna i konflikter eller utsatta för mobbning. Figur 5. Socioekonomisk grupp, kön och utbränning bland förvärvsarbetande (Hallsten, Bellaagh och Gustafsson, 2002, sid 27). Man fann också att det är en relativt stor andel av studerande och arbetslösa som drabbas av utbränning, där arbetslösa till och med ligger på högre nivåer än dem som förvärvsarbetar. I denna studie var variationen av utbränningsnivån inom yrkesområden stor, ofta större än variationen mellan olika yrkesområden och Hallsten et al (2002) drar slutsatsen att psykiska besvär, beroende på vanligt förekommande stressorer, är ett vanligt ohälsofenomen och inget yrkesspecifikt. En internationell jämförelse I en studie under åren som omfattar Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och fd Västtyskland (dvs en del av nuvarande Tyskland) har man funnit att Sverige har den högsta genomsnittliga sjukfrånvaron och att Sverige tillsammans med Nederländerna och Norge bildar en grupp med betydligt högre sjukfrånvaro än de övriga länderna i studien (Riksförsäkringsverket, 2003b) (se tabell 4). Palmer (2004) sammanfattar studien och konstaterar att man inte kunnat finna att vare sig demografiska faktorer, arbetsmarknadsfaktorer, skillnader i hälsa eller Tabell 4. Sjukfrånvaro, jämförelse mellan åtta länder, (Norge från 1989, Sverige från 1987, Finland från 1984) (Nyman, Bergendorff och Palmer (2002) samt Bergendorff och Skogman Thoursie (2003) båda i Palmer (2004), sid 34). Genomsnitt Lägst Högst Sverige 4,2 2,5 5,7 Nederländerna 4,1 3,1 5,3 Norge 3,2 2,6 4,2 Frankrike 2,4 2,1 3,0 Finland 2,3 2,2 2,6 Storbritannien 2,0 1,7 2,3 Danmark 1,7 1,2 2,6 Fd Västtyskland 1,4 1,3 1,7 3 I studien av Hallsten et al (2002) har man undersökt utbränning hos personer, år, inom och utom den svenska arbetsmarknaden. För att mäta utbränning har man använt sig av Pines Burnout Measure i kombination med Pbs-skalan som mäter prestationsbaserad självkänsla. 8

14 ersättningsregler kan förklara varför Sverige ligger så högt jämfört med de andra länderna. Den slutsats man drar är att det i stället är en effektiv utformning av organisationen kring sjukförsäkringen som ger utslag i bland annat Finland och Tyskland, medan man är mycket sämre på detta i Nederländerna och Sverige. I Tyskland arbetar man inom sjukförsäkringen med att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatserna. I Finland måste den sjuke anmäla sig till företagshälsovården, i regel skall detta ske redan första sjukdagen, och även i Finland arbetar man i viss mån förebyggande (Palmer, 2004). 9

15 SJUKDOMSBILDER Upplevelsen av utbrändhet Hittills har vi i vårt arbete skildrat fenomenet utbrändhet med hjälp av statistik. I kommande avsnitt vill vi föra fram skildringar av hur utbrändhet kan upplevas inifrån, av den som drabbas. Kerstin Hesslefors Persson är präst och har skildrat sin egen och andras erfarenhet av utbrändhet i sin bok Brinna bli bränd glöda igen Om utbrändhet och vägen tillbaka. Boken är en skönlitterär berättelse om livet nära gränsen och belyser väl upplevelsen av att vara stressad och på gränsen till vad man förmår. Jag står i hallen och pratar med min man. Det ligger en massa skor innanför dörren. Skor ligger alltid i vägen i vår hall. Är man många i familjen fyller det snabbt på. Jag vill be min man att ta upp ett av paren som jag ska ha i min väska och räcka det till mig. Det gör jag samtidigt som vi pratar om något annat i packningsröran. -Kan du ta säger jag och tystnar. Jag ser skorna. Jag tänker på dem, pekar på dem, men kan inte komma ihåg ordet sko. Det går bara inte att få fram ordet på mina läppar. (Hesslefors Persson, 2004, sid 31-32) Jag orkar inte ringa och beställa tid. Vad ska jag säga i telefonen? Och om jag trots allt orkar att ringa, hur ska jag orka sitta i väntrummet? Där finns alltid någon man känner. Vad ska jag säga till henne eller honom? -Jo, du förstår, jag är här för att min förmåga har tagit slut. Jag söker läkare för att jag inte duger längre. Det hör ju vem som helst att så kan man inte svara. / / Jag är inte deprimerad. Jag trivs med mitt arbete, jag tycker om min familj, kort sagt, jag älskar livet. Trots det är det som om färgerna tagit slut, som om fåglarna inte sjunger så ofta längre, som om källan håller på att torka ut. Jag hittar inga andra ord för det jag känner än dessa jag duger inte. Men hur skulle jag kunna säga det till en läkare, och vad skulle han eller hon kunna göra? (Hesslefors Persson, 2004, sid 41) Det blir rött ljus. Det är väl ingen som tycker att det är kul med rött ljus tänker jag och känner hur stressen växer i mig. Men nu händer något ytterligare med mig. Där vid trafikljusets röda sken börjar ångesten göra sig påmind. Det är inte stress över att komma för sent, men stress över att behöva stanna upp. Jag orkar inte längre vara stilla de minuter och sekunder som ljusskenet säger Stopp! Jag säger inget, jag gör inget, mår bara förfärligt och står häpen och betraktar mig själv, liksom utifrån. -Är det så här illa? tänker jag och kör vidare. (Hesslefors Persson, 2004, sid 55) Jag är så spänd i kroppen. Det känns som om alla muskler som finns i min kropp är på helspänn. På gång, beredda att fäkta eller fly. Hela dagen har det värkt. När kvällen kommer blir det värre. Jag lägger mig för att sova, är alldeles urlakad och bara längtar efter sömnens läkande välbehag. Jag orkar 10

16 inte somna när jag tänker på hur trött jag kommer att vara i morgon bitti när jag vaknar. Jag kan inte koppla av. Huvudet spränger, hela kroppen värker, musklerna är ömma och tankarna mal. Hur ska jag hinna? Hur ska jag orka? Jag räcker inte till! (Hesslefors Persson, 2004, sid 62-63) Gudrun Dalids bok Bränt barn skyr elden tar sin utgångspunkt i fem människors konkreta upplevelse av utbrändhet, och vägen tillbaks. En av dem som skildras är Kerstin som är lärare. - Behöver du låna en borste? Rösten nådde henne långt bortifrån. Som från en annan värld, tänkte hon och fortsatte skyffla bort snö från vindrutan med skrapan. - Nej tack, jag har en själv, ropade hon samtidigt som hon sträckte sig in i bilen efter borsten som låg på golvet i baksätet. Att hon inte hade tänkt på borsten. Men hur skulle hon göra med den? Hon höll den i handen, vände på den, kände på den. - Är det säkert? Jörgen verkade inte övertygad förrän hon höll upp borsten i luften. När hon lyfte upp den snuddade den vid snön på biltaket och reflexmässigt fortsatte hon att röra armen fram och tillbaka. Snön följde med, dråsade av bilen i stora sjok. Plötsligt insåg hon att det måste verka lite underligt att stå och klä av en översnöad bil med en liten skrapa om man hade en borste liggande i bilen. Ibland verkade det som om hon inte tänkte alls, som om tankeverksamheten hakade upp sig. - Du vet jag och vintrar. Jag vänjer mig visst aldrig, sa hon och försökte få rösten att låta käck. Så tittade hon sig försiktigt omkring och undrade om det var flera än Jörgen som hade lagt märke till hennes konstiga beteende. Konstig. Höll hon kanske på att bli konstig? (Dalid, 1999, sid 11-12) Kerstin släckte lampan så fort hon kommit i säng. Hon både kände och förstod att hon behövde sova. Behövde hon egentligen det? När hon tänkte efter insåg hon att hon sov mer och mer, fler timmar per natt än hon brukade. Ändå var hon trött. Varför? (Dalid, 1999, sid 15) en mörk fredagsmorgon i mitten av januari vaknade Kerstin och bara grät. Varför visste hon inte. Det kändes som om hon var instängd i ett rum där väggarna svajade som om de skulle falla ner över henne. Drömde hon? Eller höll hon på att bli tokig? Hon svängde benen över sängkanten för att gå ut i badrummet, men de bar henne inte och hon föll ihop på golvet. Hade hon fått en propp? Skulle hon bli som modern? Eller var det en hjärnblödning? Hon blev rädd när hon hörde ljudet, gråtskriket. Var kom det från? Vad var klockan? Sex. Var fanns Björn? Redan uppe. Efter vad som kändes som en evighet men troligen bara var några minuter bar benen henne ut i badrummet. Gråten hade stillnat, men hon mådde illa. Magsjuk? Nej det här var något annat. Hon kände sig insvept i något dimmigt, en overklighet. Hon kände igen känslan. Och kom ihåg kvällen när hon körde hem från festen och inte hittade hem. 11

17 - Kerstin! Är allt som det ska? Mår du inte bra? Björn lät orolig. Hur mycket hade han hört? Vad skulle hon svara? Hur mådde hon egentligen? Hon låste upp dörren och kände hur gråten kom över henne igen. - Jag orkar inte, kved hon. Jag klarar inte av det håller på att bli konstig eller som mamma. Hon grät och grät. Mellan tårarna pratade hon osammanhängande om att gå till rektorn och säga upp sig, lägga in sig på psyket, sova. (Dalid, 1999, sid 20-21) - Jag var sjukskriven i knappt ett år, säger hon men det tog minst två år innan allt var som vanligt igen. Innan jag hade tillräckliga reservkrafter för att klara någon extra påfrestning, tillägger hon. Som det var innan jag blev utbränd blir det aldrig mer. Jag har lärt mig, tvingats lära mig att det finns gränser man inte går över hur som helst ostraffat. (Dalid, 1999, sid 40-41) Vi avslutar detta stycke med några citat ur 700 dagar av mitt liv. Boken utgörs av dagboksanteckningar från Maria Jacobs period av utmattning och överbelastning. Också Maria arbetar som präst. Måndag 8 september 1997 Jag känner en viss oro att bli uppslukad av mitt jobb och alla uppgifter och inte hinna med mig själv. Att inte hinna reflektera och få inspiration. Jag måste vara noga med mina lediga måndagar så det blir återhämtning och påfyllning. (Jacobs, 2000, sid 13) Tisdag 17 mars 1998 Jag gruvar mig för arbetsveckan som ligger framför. Det har varit mycket nu ett tag jag hinner aldrig tänka. Ibland vill jag nästan lägga av, sluta som präst. (Jacobs, 2000, sid 28) Måndag 9 november 1998 Jag försökte i dag och gick ner på stan. Men jag var helt slut när jag kom fram. Satte mig i biblioteket en stund och läste, innan jag orkade gå hem igen. (Jacobs, 2000, sid 40) Söndag 20 december 1998 Jag lever ett så underligt liv, kanske är det depressionen som bryter ut nu. Jag sover dåligt, kan ligga vaken timmavis, och tankarna snurrar runt oväsentligheter. Jag vill gråta, blir tyst och sluten, känner mig ful och otrevlig Grubblar över framtiden kommer jag någonsin att orka något igen? Kommer jag att kunna känna lust och förväntan igen? (Jacobs, 2000, sid 46) Onsdag 27 januari 1999 I dag har jag flow! Jag har klarat av två telefonsamtal, nej tre med gott resultat: - återbud till en fest - fått massagetid 12

18 - tid hos psykiatern nästa vecka Känner mig glad! (Jacobs, 2000, sid 60) Tisdag 9 mars 1999 Jag klarar fortfarande inte av stress, krav och tidspress. Hemma, i mitt eget tempo och min egen värld går det ganska bra, men om jag måste göra saker som andra har behov av, hur skall jag klara det? (Jacobs, 2000, sid 83) Måndag 3 maj 1999 Jag är så osäker på vad jag orkar nuförtiden. Jag ansträngde mig för mycket förra veckan. Det var så roligt att jobba jag klarade det. Men jag blir så trött. (Jacobs, 2000, sid 103) Tisdag 29 juni 1999 sedan igår är jag inte längre sjukskriven! Åtta månader har det tagit. Hjälp! Vet inte om jag är frisk nu. Tänk att detta hände mig, det hade jag inte kunnat förutse. Det känns nästan förnedrande. Men jag känner också ilska och sorg över att det behövde hända. (Jacobs, 2000, sid 117) En bild av utbrändhet Det finns en mängd symtom och sjukdomar som har anknytning till stress och utbrändhet. Schaufeli och Enzmann (1998) har gjort en sammanställning över de symtom som rapporterats vid burnout och räknar totalt upp 132 stycken i fem olika kategorier. En sådan uppräkning visar på att utbrändhet drabbar människor på väldigt många olika sätt. Den visar också att begreppet urvattnas utan systematisering så att det till slut täcker allt. Motpolen kan kanske ses i socialstyrelsens diagnosförslag (se sid 23) som med sina systematiska och kortfattade kriterier ger en mycket avskalad bild av utbrändhet. I det följande avsnittet försöker vi ge en fyllig, men ändå koncis, bild av utbrändhet. De svenska skildringarna av utbrändhet fokuserar på några typiska drag i problematiken. Perski (2002b) delar in symtomen i kognitiva och kroppsliga (se tabell 5). Perski beskriver sedan hur de som drabbas av sammanbrott orsakat av stress framför allt kännetecknas av problem med sömn och tänkande. Vanligt är att den drabbade blivit mycket Tabell 5. Vanliga symtom hos dem som drabbas av stresssammanbrott. (fritt efter Perski, 2002b) Kognitiva Allvarliga minnesstörningar Koncentrationsproblem Svårt att ta in flera intryck samtidigt Låg stresstolerans Perceptionsstörningar tunnelseende Överkänslighet för ljud eller ljus Kroppsliga Allvarliga sömnstörningar Trötthet och/eller utmattning Ökad smärtkänslighet fibromyalgi Infektionskänslighet Muskelspänningar Symtom från mage-tarmar Symtom från hjärt-kärlsystem Yrsel 13

19 trött på ett sätt som inte går över vid vila. Han har med största sannolikhet också fått en nedsatt förmåga att tänka, minnas, förstå och resonera. Han har svårt att hålla koncentrationen uppe och blir lätt distraherad och störd. Detta kan göra det omöjligt att t ex läsa en tidningsartikel och uppgifter måste vara väl definierade och avgränsade om han skall klara av att utföra dem. Känslolivet präglas av en stor labilitet med starka, svårstyrda känslor som snabbt avlöser varandra. Han kan också vara överkänslig för sinnesförnimmelser så att ljud och ljus upplevs som smärtsamt påträngande. Vidare är det vanligt med en mängd kroppsliga symtom från t ex mage-tarmar eller hjärt-kärlsystemet. Hammarlund (2003) säger att den som är på väg in i utbrändhet drabbas av tunnelseende där det enda man ser är det man inte hunnit göra. Man ser inte längre resultaten av det som faktiskt gjorts. Denna snedsyn leder till en ökande känsla av att misslyckas. Hammarlund skildrar den utbrände som att han drabbats av en fysisk utmattning, intellektuell utmattning, social utmattning, psykisk-emotionell utmattning och andlig utmattning. Resultatet av denna totala utmattning blir enligt Hammarlund (2003) en person som kännetecknas av sömnrubbningar, muskelsmärtor och spänningar. Han har svårt att koncentrera sig och komma ihåg, han skjuter upp beslut och tappar greppet om sin planering. Den utbrände orkar inte tänka, läsa eller skriva och blir lätt irriterad på andra. Han vill inte träffa folk utan isolerar sig. Den som drabbas blir också självkritisk och överkänslig, impulsiv och cynisk. I utbrändheten känner man ingen mening i tillvaron och den utbrände tappar livsgnistan och slutar att vårda sig själv. En del av de utbrända är också deprimerade. Depression har en stor samsjuklighet med andra sjukdomar och enligt Währborg (2003) har såväl depression som andra stresssjukdomar en gemensam nämnare i en ökad aktivering i de stressfysiologiska systemen. Währborg anser att depression i vissa fall kan ses som en stressrelaterad sjukdom. Åsberg, Nygren, Rylander och Rydmark (2002) rapporterar att 80 procent av de personer som ingick i deras studie av långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, uppfyller kriterierna för egentlig depression. För ungefär hälften av de deprimerade kunde man inte finna någon annan orsak till depressionen än arbetsrelaterad stress. Man drar därför slutsatsen att egentlig depression ofta uppstår som en konsekvens av utbrändhet. Vanligt förekommande hos personer som inte mår bra och som upplever att de har ont om tid, är att de slutar vårda sig själv och slarvar med mat, motion och vila. Detta slarv ökar i sig riskerna för allvarliga sjukdomar (Bernin, 2001). I och med att stressen ger en upplevelse av att inte ha tid, minskar den stressade också ofta ner på relationer och annan rekreation vilket leder till ännu sämre förutsättningar för att minska stressen och att bygga upp kropp och själ (Rosenberg Roth, 2001). Andra uppdelningar och förteckningar av symtom finns och Bernin (2001), läkare vid Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska Institutet, tar upp ett antal symtom som kan delas in i tre kategorier: känslomässiga, intellektuella och kroppsliga (se tabell 6). 14

20 Tabell 6. Kroppsliga signaler på stressorsakad ohälsa. (fritt efter Bernin, 2001) Känslomässiga Intellektuella Kroppsliga Oro Ångest Nedstämdhet Trötthet Känslor av otillräcklighet Isolering Sömnstörningar Depression (sekundärt) Försämrad förmåga att: koncentrera sig ta itu med problem Svårigheter att: komma till beslut se mål arbeta strukturerat Minskat: engagemang uthållighet Försämrat immunförsvar Hormonrubbningar, t ex störd produktion av kortisol, könshormon och i sköldkörteln. Hos kvinnor menstruationsrubbningar Störningar i mag-tarmkanalen Hjärt-kärlsjukdom Huvudvärk, migrän Hudsjukdom som bl a eksem Symtom från muskler och skelett som t ex musarm, värk, fibromyalgi Förlopp Enligt Bernin (2001) kan effekterna av stress ses som ett kontinuum med jäkt som den lindrigaste formen av stress och utbrändhet som en av de svåraste. Även kortvarig stress kan orsaka symtom, men dessa blir sällan långvariga (Bernin, 2001). Den kortvariga funktionella stressen är oftast inte skadlig, utan kan vara en rationell försvarsreaktion. Vår kropp kan hantera att utsättas för stress ibland, bara den får återhämta sig däremellan (Währborg, 2003). När vi däremot utsätts för långvarig och dysfunktionell stress kommer vi att brytas ner (Währborg, 2003). Vår reaktion på stressen kommer att förändras över tid, vi gör en stresskarriär. De reaktioner som på kort sikt gynnade vår överlevnad, kan på lång sikt hota vår överlevnad. Från att i de inledande stadierna ha varit ändamålsenliga kommer stressreaktionerna med tiden att bli allt mer dysfunktionella (Währborg, 2003). Vid långdragen stress behövs hjälp för att kunna häva symtomen (Bernin, 2001). I Socialstyrelsens rapport (2003) illustreras stresskarriären genom Rylander m fl:s utmattningsspiral (se figur 6). Spiralen börjar i ospecifika somatiska symtom som sedan gradvis utvecklas till ökande psykiska symtom. Detta sker parallellt med att personens omsorg om sig själv minskar, medan mer och mer tid och energi ägnas åt att hantera de påfrestningar som personen är utsatt för. Dessa påfrestningar är oftast arbetsrelaterade. Till slut når den stressade fram till fullt utvecklad utbrändhet. Att utveckla utbrändhet är en långvarig process som tar månader, kanske flera år (Socialstyrelsen, 2003). Efter det att hälsan tagit allvarlig skada på grund av stress är personen mycket stresskänslig och kan behöva dra sig undan alla krav (Perski, 2004). Denna första fas i hälsosammanbrottet kan bli långvarig och vara i flera månader (Perski, 2004). 15

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Institutionen för Medicin och Hälsa

Institutionen för Medicin och Hälsa Utbrändhet och dess determinanter hos chefer i mellanställning inom ett landsting Burnout and its determinants among linemanagers within a County Council Paula Eriksson D-uppsats 2007:5 Folkhälsovetenskap

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Nordisk Psykodramautbildning Examinationsuppsats Hösten 2007 Spegeln visade mig vägen eller Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Erfarenheter från en psykodramagrupp på en vårdcentral Författare,

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta Revansch! 2013:5 Årgång 33 Pris 45 kr Utges av RSMH DE ÄR PSYKRADIKALA Tema: Diagnoser Inflation i antalet diagnoser Läkemedelsbolagen vinnare Mikaela blev hjälpt + 13 filmer om psykisk ohälsa REDAKTÖREN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Psykisk ohälsa i arbetet

Psykisk ohälsa i arbetet UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp Jon Lindahl, Termin 9 Handledare: Ruth Mannelqvist Psykisk ohälsa i arbetet Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektiv Innehållsförteckning

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer