Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensnämnden Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN... 4 EKONOMI... 5 FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE VERKSAMHET OCH STAB... 6 FRAMTID... 7 INTEGRATIONSARBETET... 8 ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN INTEGRATIONSENHETEN SOLNA VUXENUTBILDNING UPPFÖLJNING AV TILLHÖRANDE PLANER ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET, SAM

3 I kompetensnämndens ansvarsområde ingår stadens arbetsmarknadsavdelning, integrationsenhet och vuxenutbildning samt ett övergripande integrationsansvar. Verksamheterna är samordnade under en förvaltningsledning för att nyttja samverkansmöjligheterna och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet. s vision är att Solna är en stad där alla inser mervärdet av integration. Alla har egen försörjning och deltar i samhällslivet. En av kompetensnämndens huvuduppgifter är att rusta arbetslösa solnabor, både nya och gamla, så att de kan stå till arbetsmarknadens förfogande genom att tillvarata och utveckla sin egen förmåga och drivkraft. För många krävs det insatser från nämndens alla verksamheter för att uppnå detta. Utgångspunkten är att alla människor ska ses som en tillgång och resurs som vill och kan ställas till arbetsmarknadens förfogande så snabbt som möjligt. En del av dessa behöver utbildning innan de kommer ut på arbetsmarknaden. I Solna ska det löna sig att utbilda sig och sträva efter egen försörjning. Målgrupper Nämnden och förvaltningens målgrupper är: Arbetslösa Lågutbildade Flyktingar och invandrare Mål för kompetensnämnden s inriktningsmål som fastställts av Solna kommunfullmäktige är: Arbetslösheten i Solna ska hållas på en fortsatt låg nivå. Solnabor ska så snabbt som möjligt integreras i arbets- och samhällslivet och staden skall bidra till att möjliggöra detta. Flexibel och effektiv utbildning utifrån individens och marknadens behov ska erbjudas. Målen har vidareutvecklats i form av resultatmål under respektive verksamhets text. 3

4 Kompetensförvaltningen Arbetsmarknadsavdelningen, integrationsenheten och vuxenutbildningskansliet har sina verksamheter i gemensamma lokaler på Sunnan i Hagalund. Förvaltningschef med stab och integrationsstrateg sitter i Solna Business Park. Vuxenutbildningen utförs av privata leverantörer. Solnas medborgare Förvaltningsorganisation 2009 Deltagare AMA Flyktingar Studerande 5 personal Integrationsenheten 3 personal Vuxenutbildningens kansli 5 personal Förv. chef /Stab Integrationsstrateg 4 personal Upphandlad verksamhet Solna vuxenutbildning består av en beställarorganisation i form av ett vuxenutbildningskansli och privata leverantörer som utför verksamheten. Hermods AB Svenska för invandrare, Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Yrkesutbildningar inom byggnadsbranschen MedLearn AB Omvårdnadsutbildning Lernia Utbildning AB VVS- och elutbildning Didaktus Utbildningar AB - Barn, fritid och tandvårdsutbildning Competens i Götaland AB - CNC-teknikutbildning Matpedagogerna AB Restaurang och bageriutbildning Stockholms stad - Särvux Culinar Utbildning AB - Restaurang och bageriutbildning 4

5 Ekonomi s nettokostnader för 2009 uppgår till 24,9 mkr, vilket medför ett överskott på 5,7 mkr gentemot budget. Överskottet är av samma storlek som 2008, då överskottet uppgick till 5,8 mkr, medan nettokostnaden som total på 24,9 mkr är 0,5 mkr högre jämfört med 2008, då den var 24,4 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget är högre intäkter än beräknat på integrationsenheten medan kostnaderna under samma tid har kunnat hållas ned, främst beroende på den snabbt uppnådda höga grad av egenförsörjning som har uppvisats bland de flyktingar som anlänt de senaste åren. Detta förhållande kommer att normaliseras kommande år mot bakgrund av att antalet flyktingar var lägre 2008 och Kostnaderna är i enlighet med budget. Vuxenutbildningens kostnader överstiger de budgeterade, vilket beror på att utbildningsplatser åt andra kommuner köps genom interkommunal ersättning (IKE). Intäkterna har således en motsvarande kostnad genom köp av utbildning och ger ingen förhöjd nettokostnad för förvaltningen. Inga investeringar genomfördes Tkr Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgetavvikelse

6 Förvaltningsövergripande verksamhet och stab Stabens huvuduppgift är samordning, verksamhetsplanering, ekonomistyrning samt förvaltningens och nämndens administration. Detta sker genom att arbeta med förvaltningsöverskridande frågor och utgöra ett stöd för verksamheterna. Förvaltningschefens uppdrag är att leda och styra förvaltningen utifrån fastställda ramar i syfte att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet. Staben leds av en stabschef och omfattas därutöver av en utredare och en integrationsstrateg. Ekonomi Stab och nämnd Tkr Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgetavvikelse Resultat Förvaltningsledningen arbetar kontinuerligt med särskilda lednings- och styrdokument som hela tiden uppdateras och utvecklas. Utgångspunkt är de mål, planer, verksamhetsmått osv. som fastställts i verksamhetsplanen. Därtill tillkommer en specifik tidsplan med planering av nämnd och förvaltningsarbetet under året, uppdragen enligt regeringsprogrammet, nämndens och förvaltningens internkontrollplan, delegationsordningen samt reglementet för internkontroll. Där ingår även en övergripande beskrivning av förvaltningens budgetprocess samt tidsplan för budgetarbetet. Vidare har staben genomfört förvaltningens upphandlingar, under 2009 en upphandling av yrkesutbildningar inom byggbranschen, och deltagit i styrmöten med Hermods för vuxenutbildningen. Förvaltningens ledningsgrupp har lyft fram framgångsfaktorer och förbättringsprojekt som prioriterades Arbetet fokuserade även på att koppla samman resultatmål med relevanta verksamhetsmått och förbättringsprojekt. Respektive verksamhetschef har analyserat och återkopplat sina resultat med efterföljande diskussion om inriktning och utveckling av verksamheten. Studiebesök Kompetensförvaltningen har under året fått besök från Ekerö, Fagersta, Gällivare, Motala, Pirkkala (FI), Södertälje, Täby och Vantaa (FI). De flesta delegationer besökte två eller flera av förvaltningens verksamheter. Förvaltningens arbete med arbetslösa, flyktingar och vuxenutbildning stod i fokus, men även andra frågor som regional samverkan eller organisationsfrågor presenterades. Flertalet var intresserade av Solna stads samverkan med näringslivet och de positiva effekter på arbetslösheten som samverkan resulterade till under den ekonomiska krisen. Andra besök inkluderade Manpower jobbförmedling som studerade arbetet med att få ut långtidsarbetslösa och flyktingar i arbete samt studenter från Socialhögskolan och Södertörns högskola som kontaktade kommunen för att få veta mer om arbetet med integrationsfrågor. 6

7 Förvaltningen genomförde en gemensam resa för alla chefer på förvaltningen till Malmö och Köpenhamn tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PWC). Andra besök innebar att studera verksamheterna vid jobbtorg Lunda-Rinkeby i Stockholm och Manpower jobbförmedling i Södertälje. Framtid Konjunkturen är fortfarande osäker och indikationer finns att arbetslösheten kan fortsätta att stiga under Förvaltningens viktigaste utmaning är att ha beredskap och ständigt förbättra verktygen att möta en ökad arbetslöshet. När konjunkturen vänder ska förvaltningens målgrupper vara rustade med rätt kompetens, redo att ta del av en förbättrad konjunktur och arbetsmarknad. Arbetslösheten stiger vanligen högst bland förvaltningens målgrupper flyktingar, invandrare, lågutbildade och de som nyligen har kommit in på arbetsmarknaden. Behoven för vidareutbildning och omställning ökar på arbetsmarknaden vilket leder till ett intensivare söktryck och ett ökat antal studerande vid vuxenutbildningen. Förvaltningens beprövade arbetsformer och nära kontakter med näringslivet med inriktning mot att samverka med företag och andra förvaltningar utgör en tillgång i ett klimat där det förekommer fortsatt färre arbetstillfällen och praktikplatser. Regeringen har i propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd (2009/10:60) aviserat att flyktingmottagandet i Sverige kommer att byta huvudman från kommun till stat första december Arbetsförmedlingen kommer att ta över flyktingintroduktionen för de som är arbetsföra. Avsikten är att kommunerna ska ha fortsatt ansvar för flyktingintroduktionen för dem som tagits emot till och med 30 november 2010 och att arbetsförmedlingen sedan ansvarar för de nya som kommer därefter. 7

8 Integrationsarbetet Vision Solna är en stad där alla inser mervärdet av integration. Alla har egen försörjning och deltar i samhällslivet. Ett proaktivt integrationsarbete har skett på flera arenor i Solna och integrationsstrategen har entusiasmerat, motiverat och utvecklat goda kontakter med företag och arbetsgivare så att de blivit delaktiga i arbetet för ökad integration. En väsentlig del i integrationsstrategens arbete är att vara dörröppnare och öppna ögonen hos arbetsgivare och tala om de fördelar som finns med en mångfaldig arbetsstyrka. Under det gångna året har kontakter tagits och upprätthållits med företag och arbetsgivare samt organisationer som Företagarna, Handelskammaren, Rotary och Nyföretagarcentrum för att utveckla stadens integrationsarbete. Kontakten med Rotary har lett till att de ingår i ett mentorskapsprogram tillsammans med integrationsenheten. Flera företagskontakter som initierats har lotsats vidare till kompetensförvaltningens olika verksamheter som lett till att fler Solnabor kommit ut i utbildning och arbete. Ekonomisk tillväxt: Etableringsföretag Flera företag och arbetsgivare i Solna har varit etableringsföretag för SFI-studerande flyktingar och invandrare. De bidrar med information om sitt företag och sin organisation och hur man kan söka arbete inom företaget. På så sätt får SFI-studerande flyktingar och invandrare kunskap om olika yrken, arbetsplatser samt hembygdskunskap genom att besöka etableringsföretag i olika delar av staden. HEART Kompetensförvaltningen beviljades medel från Europeiska Socialfonden för två projekt, HEART Competence och HEART Employment, för att genomföra förstudier under årets sex första månader. Integrationsstrategen var projektledare för ansökan och genomförandet av HEART Competence samt delaktig i HEART Employment. En kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet inom likabehandling, antidiskriminering och CSR (Corporate Social Responsibility) gjordes bland de deltagande samverkansparterna. Utöver Solna deltog Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby och Norrtälje kommuner samt Manpower jobbförmedling, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Röda Korset. Ett gott samarbete och god förankring har arbetats upp mellan samverkansparterna och flera internationella aktörer har visat intresse för HEART. Livsmiljö: GIL (Gruppen för integration och likabehandling) Gruppen för integration och likabehandling med representanter från stadens förvaltningar och bolag startade upp under det gångna året. Gruppen administreras av personalfunktionen och leds tillsammans med integrationsstrategen. Trygghet och omsorg: CSR HEART har bidragit starkt till att CSR-arbetet har utvecklats i staden och är ett nytt synsätt på hur man kan arbeta mellan offentlig och privat verksamhet. Kompetensutveckling har anordnats för medarbetare och företag under det gångna året. Integrationsstrategens arbete har mer kommit att inriktas mot CSR i form av företagens sociala ansvarstagande då integrationsoch mångfaldsfrågor ofta är delar i detta arbete. 8

9 Kunskap och livslångt lärande: seminarium Kompetensförvaltningen har fokuserat på CSR i närsamhället och hur företagen konkret kan arbeta i samarbete med förvaltningens verksamheter. I november 2009 anordnades seminariet CSR som tillväxtfaktor med ett hundratal deltagare. Detta inspirerade flera av stadens förvaltningar att utveckla sitt samarbete med näringslivet. 9

10 Arbetsmarknadsavdelningen Verksamhet Arbetsmarknadsavdelningen (Ama) arbetar med olika insatser för arbetssökande solnabor. Målsättningen med verksamheten är att matcha arbetssökande till ett arbete eller en utbildning oavsett om de kommer från socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen. Ama och socialförvaltningen har utvecklat metod som kallas för Solnamodellen. Den har som mål att alla arbetslösa utan för stora arbetshinder, ska ta sig in på arbetsmarknaden. Ekonomi Tkr Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Netto Resultat Inriktningsmål Arbetslösheten ska hållas på en fortsatt låg nivå. Resultatmål Deltagare i Solnamodellen ska gå vidare till arbete, studier, starta eget företag eller annan försörjning. Måluppfyllelse Under 2009 har arbetsmarknaden präglats av lågkonjunkturen och det har funnits betydligt färre arbeten att söka än de senaste åren. Det har medfört att det varit både svårare och tagit längre tid för Amas deltagare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det vi ändå kan se, är att många av Amas deltagare, där de flesta är i behov av särskilt stöd, har fått ett arbete eller en lämplig utbildning. Det visar att Solnamodellen fungerar även under lågkonjunktur. Under 2009 har 100 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dessa har 65 personer har gått vidare till arbete eller utbildning. Inkluderas de som gått i pension, sjukskrivits, flyttat eller avvikit från verksamheten men ej återkommit i kön till försörjningsstöd har 74 personer gått vidare, vilket motsvarar 74 procent. Resultat: Målet är uppfyllt Verksamhetsmått Andel deltagare som gått till egen försörjning 65% 66% 69% Genomsnittligt antal månader till egen försörjning 5,6 2,9 ej redov Resultatmål Utveckla nätverket med privata och offentliga arbetsgivare i Solna samt i övriga länet för att skapa rätt praktikplatser och hitta rätt arbetstillfällen. 10

11 Måluppfyllelse Att utveckla goda kontakter med näringslivet och stadens olika förvaltningar är en viktig del i Amas arbete. Avdelningen har långsiktigt arbetat med detta och har nu ett stort nätverk med bra kontakter. För att utveckla nya strategiska kontakter gör Amas näringslivssamordnare regelbundet en analys av hur behovet ser ut. Det är ofta kopplat till hur behovet i målgruppen ser ut, vilket kan skifta över tid. Därefter vidtar det operativa arbetet med företagsbesök och presentation av Amas verksamhet, för att lägga grunden till ett kommande samarbete. Verksamhetsmått Antal kontakter med arbetsgivare Antal jobbuppdrag från arbetsgivare ej redov Antal nyttjade praktikplatser Resultat: Målet är uppfyllt Övergripande arbete 2009 var inget bra år för arbetsmarknaden. På grund av lågkonjunkturen steg arbetslösheten successivt över hela Sverige och världen. Solna var inget undantag. Här steg arbetslösheten under en stor del av året, även om det var utifrån en låg nivå. Mot slutet av året planade dock kurvan för Solna ut och vände till och med nedåt. Om det är en tillfällighet eller en verklig vändning nedåt för arbetslösheten är svårt att avgöra i nuläget, med tanke på att många tror att arbetslösheten kommer fortsätta stiga under För att förbättra och utveckla Solnamodellen vidare, diskuterar personalen regelbundet verksamhetens olika delar på personalmöten, handläggarträffar, näringslivssamordnarmöten och planeringsdagar. Personalen har även handledning för att vidareutveckla arbetssätt och få möjlighet att skapa bra lösningar i enskilda ärenden. Vid ett antal tillfällen varje år, anordnar Ama olika studiebesök för deltagarna. Det är besök på olika arbetsplatser eller samhällsinriktade studiebesök samtidigt som arbetsgivare bjuds in för att berätta om sina företag och branschen i allmänhet. Verksamhetsmått Arbetslöshet i Solna stad totalt 2,4% 1,5% 1,8% Ungdomar år 2,4% 0,9% 1,2% Utrikes födda 3,5% 2,4% 2,8% Arbetslöshet i Stockholms län totalt 3,1% 2,1% 2,4% Ungdomar år 3,4% 2,0% 2,7% Utrikes födda 5,8% 4,1% 4,7% Arbetslöshet i riket totalt 4,0% 2,5% 2,9% Ungdomar år 5,4% 3,7% 4,4% Utrikes födda 7,3% 5,0% 5,2% Totalt antal deltagare i Solnamodellen Kostnader per deltagarplats och månad Uppföljning De uppsatta målen följs upp genom delårsbokslut och årsredovisning samt med hjälp av verksamhetsmått. Arbetsmarknadsavdelningen genomför även en enkätundersökning som 11

12 sammanställs och följs upp en gång per år. Syftet är att ta reda på vad deltagarna anser om verksamheten, för att kunna utveckla den och göra förbättringar. Enkätundersökningen genomförs sedan fem år tillbaka. Framtid Lågkonjunkturen håller sig kvar och arbetsmarknaden är fortsatt svag. Det är flera aktörer som spår att arbetslösheten kommer fortsätta stiga under När konjunkturen väl vänder, förväntar sig de flesta en långsam återhämtning. Under rådande lågkonjunktur behöver Ama skapa ännu fler företagskontakter för att möta de arbetslösas behov. Ama ska även söka efter nyetableringar och hitta företag som inte påverkas lika starkt av lågkonjunkturen. Målsättningen med Amas arbete har alltid varit att i överenskommelse med deltagaren hitta ett arbete som passar just honom/henne. I nuläget bör en starkare styrning ske mot de arbeten som ändå finns att söka. De flesta som kommer till Ama vill ha ett arbete. I det läge som nu råder är det klokt att tydligare diskutera utbildning med deltagarna. Det är allmänt känt att det är bra att utbilda sig under en lågkonjunktur för att stå bättre rustad när det vänder. Solna Vuxenutbildning erbjuder teoretisk utbildning inom både grund- och gymnasieskolan. De har även ett stort utbud av gymnasiala yrkesutbildningar. Arbetsmarknadsavdelningen kommer medverka i det förvaltningsövergripande projektet Umbrella 2 som syftar till att få det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år att fungera på ett bättre sätt. Det innebär att söka upp och erbjuda stöd och hjälp och åt de ungdomar som varken studerar, arbetar eller är aktuella på socialförvaltningen i Solna. Övriga förvaltningar som ingår i projektet är barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. 12

13 Integrationsenheten Verksamhet Integrationsenheten ansvarar för heltidsintroduktionen för flyktingar, bedömning och handläggning av introduktionsersättning, samordning och utveckling av olika insatser för att öka anställningsbarheten bland flyktingarna. Målgruppen är de asylsökande som bor i Solna vid tidpunkten för uppehållstillstånd eller flyttar till Solna inom två år efter uppehållstillstånd. Efter två år av högt antal mottagna flyktingar har återgått till samma nivå som under åren Ekonomi Integrationsenhetens positiva budgetavvikelse har uppstått på grund av att flyktingarna i högre grad och i snabbare takt uppbär egen försörjning än de statliga pengarna i form av statsbidrag är beräknade efter. Situationen kan enklast beskrivas som att ju bättre integrationsenhetens flyktingar uppbär egen försörjning, desto större blir överskottet eftersom samma summa utgår för samtliga flyktingar. Tack vare en hög egenförsörjningsgrad bland flyktingar som anlänt de senaste åren blir det positiva överskottet stort. Tkr Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Netto Resultat Inriktningsmål Flyktingar i Solna ska så snabbt som möjligt integreras i samhällslivet och ges möjlighet till egen försörjning. Resultatmål Alla arbetsföra flyktingar med introduktionsersättning ska ha introduktionsinsatser på heltid och inom två år efter påbörjad flyktingintroduktion ska minst 85 procent kunna försörja sig själva. Resultat: Målet är uppfyllt Måluppfyllelse Verksamhetsmått Andel självförsörjande per mottagningsår 55 % * 87 % * 91 % 92 % Andel självförsörjande minus utflyttade 47 % * 84 % * 85 % 90 % * De mottagna flyktingarna 2009 och 2008 kommer integrationsenheten att arbeta vidare med under 2010 och därmed höja andelen självförsörjande. Då målet för integrationsenheten är att flyktingarna så snabbt som möjligt ska integreras i samhällslivet och kunna försörja sig själva är introduktionsprogrammet på heltid. Att introduktionen är på heltid är viktigt ur många aspekter. För att göra introduktionen så tidseffektiv som möjligt, för att personerna som ingår i introduktionen ska höra svenska språket omkring sig på olika sätt under hela dagen och för att motverka passivitet och hålla människor aktiva under heltid som motsvarar en normal arbetsdag. Programmet är utformat utifrån de tre viktigaste aspekterna av integration för individen - språket, arbete och samhällsförståelse. 13

14 Alla flyktingar som inte kan språket tillräckligt studerar svenska för invandrare (SFI) fyra timmar per dag och resterande tre timmar per dag har de annan verksamhet innehållande samhällsinformation och någon av kombinationerna nedan: SFI + grundläggande kommunikation och prosodi SFI + förberedande yrkessvenska SFI + visstidsanställning. All verksamhet i introduktionsprogrammet förutom visstidsanställningarna anordnas av Hermods AB. SFI bedrivs på fyra nivåer: A-D. Av de 31 flyktingar som studerade SFI i januari 2009 har vid årets slut sex klarat SFI:s alla nivåer, sex har tagit sig vidare från en nivå till nästa, en har avbrutit då han fått arbete och en på grund av att hon fött barn samt fyra har flyttat till annan kommun. Av de tretton som inte har gått vidare från en nivå till nästa på ett helt år är endast två fortfarande integrationsenhetens brukare och en av dessa är analfabet. Utöver SFI studerar nybörjare grundläggande kommunikation och prosodi. Efter det förstärks språkinlärningen med förberedande yrkessvenska som innehåller studiebesök, information om svenska kulturella koder, möten med invandrare som lyckats i Sverige mm. När en person blivit väl förberedd och kan kommunicera på svenska får de en visstidsanställning under 6 månader då de är anställda av Solna stad men placerade på en arbetsplats där de kan ha möjlighet att få fortsatt arbete. Arbetsplatserna är noga utvalda i nära samarbete med flyktingen och arbetsgivaren för att passa den enskilde så bra som möjligt och föra denne framåt i processen mot arbete. Det är individuellt var i processen var och en befinner sig och därmed vilken typ av arbetsplats som passar, någon behöver komma igång med språket i vardagligt tal och en annan behöver bara få in foten hos en arbetsgivare och visa vad de går för. Verksamhetsmått Andel vuxna flyktingar som deltar i heltidsintroduktionen 100% 95% 95% Antal flyktingar med visstidsanställning I år har alla vuxna flyktingar deltagit i heltidsintroduktionen. De fem procent som inte deltog 2007 och 2008 består av mammor som var föräldralediga. Målet med de tidsbegränsade arbetena är att hitta arbetsplatser som utvecklar både det svenska språket och ger möjligheter till fortsatt arbete. Det har under 2009 varit färre flyktingar som kommit till den språkliga nivån där visstidsanställningar är lämpligt samtidigt som det har varit svårare, under rådande lågkonjunktur, att hitta nya arbetsgivare som är intresserade. 14

15 Verksamhetsmått Antal mottagna flyktingar/varav barn 62/10 60/13 118/26 135/36 Antal personer totalt inom 108/32 110/34 176/ introduktionsprogrammet/varav barn Antal personer med introduktionsersättning/varav barn 94/29 101/33 52* 73* * 2006 och 2007 redovisades antal hushåll med introduktionsersättning, därav den lägre siffran Framtid Regeringen har i propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd (2009/10:60) aviserat att flyktingmottagandet i Sverige kommer att byta huvudman från kommun till stat första december Arbetsförmedlingen kommer att ta över flyktingintroduktionen för de som är arbetsföra. Avsikten är att kommunerna ska ha fortsatt ansvar för flyktingintroduktionen för dem som tagits emot till och med 30 november 2010 och att arbetsförmedlingen sedan ansvarar för de nya som kommer. Introduktionen ska skötas av arbetsförmedlingen med hjälp av etableringslotsar. SFI och samhällsorientering kvarstår i kommunal regi och även barn, boende och sjuka förblir kommunernas ansvar. Vilken ersättning kommunerna ska få för detta är inte klart har Solna tagit emot 62 flyktingar. Ingenting tyder på att det skulle bli förändringar i asylförfarandet, varför Solnas flyktingmottagande beräknas ligga på samma nivå

16 Solna Vuxenutbildning Verksamhet Vuxenutbildningen i Solna omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare (SFI). Särvux bedrivs genom samverkansavtal med Stockholms stad. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI har 2009 bedrivits av sju externa anordnare i form av Hermods AB, Didaktus Utbildningar AB, Matpedagogerna AB, Culinar Utbildning AB, Medlearn AB, Competens Utbildning AB och Lernia AB. En beställarorganisation i form av ett vuxenutbildningskansli ansvarar för all studerandeantagning till de olika anordnarna. Målet är att ge stöd och vägledning så att den enskilde kan sätta upp realistiska mål för sina studier och kommande yrkesverksamhet. Alla studerande får en första individuell studieplan som via vuxenutbildningskansliet utgör beställningen av utbildning till respektive leverantör. Uppdraget innefattar vidare att arbeta med rekrytering, information och vägledning till studier, kvalitets-, uppföljnings- och utvecklingsarbete, myndighetsutövning och samverkan med leverantörer för att uppnå gemensamma mål. Ekonomi Tkr Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Netto Resultat Inriktningsmål Flexibel och effektiv utbildning utifrån individens och marknadens behov ska erbjudas. Samma inriktningsmål gäller för både beställarorganisation och utförarorganisationer. Resultatmål De studerande ska ges en utbildning som motsvarar kraven ställda till leverantörerna i avtal, förfrågningsunderlag och anbud för vuxenutbildning. Inom respektive upphandlingsområde finns även nedbrutna resultatmål för de olika utbildningsområdena och leverantörerna: SFI:s resultatmål är att 75 procent av deltagarna uppnår målen utifrån sin studieplan, vilket innebär SFI-betyg utifrån sin studieväg, såvida inte den studerande i samråd med beställaren avbryter sina studier. Den grundläggande vuxenutbildningens resultatmål är att minst 85 procent av de studerande uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyg godkänt (G). Den gymnasiala vuxenutbildningens resultatmål är att minst 80 procent av de studerande uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyg godkänt (G). Alla yrkesutbildningar ska leda till att den studerande direkt efter utbildningen blir anställningsbar i den bransch som studierna förbereder inför. 16

17 Måluppfyllelse För att uppnå resultatmålet har kansliet arbetet med att skapa effektiva rutiner och arbetsmetoder för att fungera som en professionell beställarorganisation. Samarbetet med antagna leverantörer har utvecklas på flera olika plan. Kansliet har under året: -driftsatt en nyutvecklad applikation kopplat till det utbildningsadministrativa IT-programmet Procapita. I och med detta kan en mer kvalitativ ekonomisk avtalsuppföljning göras samtidigt som det underlättar bedömningen av framtida kostnader för avropade utbildningsvolymer. -påbörjat en försöksverksamhet med en ny form av SFI-undervisning som riktar sig till SFIelever med akademisk bakgrund. Undervisningen genomförs i form av närlärande där en del av undervisningen sker i flexibel form med datorstöd som är utformad på fyra olika språk. -initierat ytterligare ett utvecklingsprojekt med Hermods vad gäller kvalitetsutveckling av SFIundervisningen. Arbetet sker inom ramen för försöksverksamhet med SFI-bonus på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. -samarbetat med Medlearn och tagit fram en ny inriktning för undersköterskeutbildningen med språkstöd för elever som inte har svenska som modersmål. -initierat ett samarbete mellan Hermods och Medlearn i ett projekt med Europeiska Socialfonden (ESF) där Omsorgsförvaltningen i Solna deltar. Projektet handlar om arbetsplatsförlagd svensk- och omsorgsutbildning. -prioriterat arbetet med regeringens satsning på Yrkesvux för att utveckla yrkesinriktade utbildningar där även dialogen med arbetsgivare, branschföreträdare, andra kommuner och arbetsförmedlingen intensifierats. -deltagit i upphandling av utbildning för byggyrken vad gäller specialinriktningar inom byggbranschen. Solna vuxenutbildning har under året genomfört 37 starter med nya elever och erbjudit flexibla former för studierna så att individen själv kan välja när, hur och i vilken takt studierna skall bedrivas. Andelen som väljer distansstudier ökar i förhållande mot samma period förra året. Två extra intag har genomfört med sökande till omvårdnadsutbildning och byggutbildning och genom ständig omvärldsanalys och fokus på bristyrken säkerställer Solna vuxenutbildning att de som genomgått yrkesutbildningar är anställningsbara efter fullgjord utbildning. 17

18 Verksamhetsmått Andel SFI-studerande som uppnår målen i sina studieplaner. 81% 68% 61% Andel studerande som läser på grundläggande nivå som uppnår målen i sina studieplaner. 71% 80% 92% Andel studerande som läser gymnasiala allmänna ämnen som uppnår målen i sina studieplaner. 81% 76% 86% Andel studerande som läser gymnasiala yrkesinriktade kurser som uppnår målen i sina studieplaner. 91% 86% - Andelen studerande som är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning. -* 75% - Andel studerande som läser på grundläggande nivå som uppnår godkänt på de nationella proven. 73% 72% - Andel studerande som läser på gymnasial nivå som uppnår godkänt på de nationella proven. 79% 82% 83% Genomsnittligt antal timmar för att uppnå godkänt SFI-betyg C Genomsnittligt antal timmar för att uppnå godkänt SFI-betyg D *Brukarundersökningen har ej genomfört under Detta på grund av att Vågavisa projektets upphandlig överklagats. Upphandlingen görs om i början av Under 2009 har Hermods nått de av Solna stad uppställda resultatmål förutom att 85 procent av de studerande som på läser grundläggande nivå ska uppnå målen i sina studieplaner. Under 2008 och 2009 har betygssättningen kalibrerats med hjälp av de nationella proven i de grundläggande kurserna är första året som Solna vuxenutbildning har jämfört lärarnas betygssättning med hjälp av nationella prov. Betygssättningen har kvalitetssäkrats och det lägre resultatet på 71 procent är en effekt av detta arbete. Inom ämnen som de studerande skriver nationella prov har det visat sig att 77 procent av de studerande klarar av att uppnå ett godkänt resultat. Den genomsnittliga tiden för att uppnå SFI-betyg C har minskat i förhållande till 2008 års utfall. När det gäller den ökade genomsnittstiden på 40 procent för D-betyg är en förklaring att vi har haft en större andel elever än tidigare som kommer från studieväg 1 och 2. Dessa elever förbrukar ett större antal timmar än de elever som startar sina studier i studieväg 3. Under 2008 har beställarkansliet och anordnaren utvecklat närvarorutinerna för SFI-undervisningen vilket innebär ökad kvalitet vad gäller siffrornas tillförlitlighet. Under 2009 har närvaroregistreringen fungerat fullt ut enligt de målsättningar som vi har. 18

19 Entreprenörernas verksamhet har följts upp genom avtalsuppföljning samt tillsynsbesök. Vid en jämförelse av verksamhetsmåtten för utförarna i förhållande mot resultatmålen visar det sig att målen är uppfyllda enligt tabellen ovan. Samtliga entreprenörer har lämnat in underlag för avtalsuppföljning där det framgår att de arbetar utifrån gällande avtal. Utifrån resultatet av uppföljningen samt tillsynsbesöken kan Solna vuxenutbildning konstatera att verksamheten håller en godkänd kvalitet och att de uppnått ett godkänt resultat. Antal solnabor som genomgått yrkesutbildningar Ekonomi-, personal och löneadministratör 6 Verkstadsmekanik med inriktning CNC-teknik 1 Konditorer 11 Barnskötare 47 Plattsättare 13 Elteknik - och installationselektriker 17 Fastighetsskötare 1 VVS-montör 13 Restaurangkonditor 4 Servitör/servitris 1 Kock/kallskänka 7 Undersköterska 98 Summa: 219 Resultat: Målet är uppfyllt. Resultatmål Beställningsunderlag ska skickas till leverantörerna med studieplaner där den studerandes linje mot arbete/vidare studier och egen försörjning framgår. Måluppfyllelse För att uppnå resultatmålet har kansliet informerat och stöttat de sökande att i sina ansökningar komma fram till och beskriva en uttalad linje mot arbete/vidare studier. Den studerandes kompetens, vilja och förmåga tillvaratas genom vägledning i möjligheter till arbete och karriärval inom såväl bristyrken som områden utanför de traditionella yrkesvalen. En första individuell studieplan ingår som en del i ansökningshandlingen som leverantören använder sig av för att göra en fördjupad individuell studieplan tillsammans med den studerande. Samarbetet med antagna leverantörer har utvecklas på flera olika plan. Kansliet har under året: - etablerat kontakt med Stockholms stads SFI-verksamhet i syfte att utveckla ett samarbete vad gäller intestning av SFI-elever. Vi har för avsikt att använda delar av Stockholms stads IT-stöd för intestning av SFI-elever. Det här arbetet ingår också som en del av försöksverksamheten med SFI-bonus där Solna stad ingår som en jämförelseverksamhet. -fortsatt arbetet med det utbildningsadministrativa IT-stödet ProCapita. Solna kommer under 2010 att ingå som en av flera pilotkommuner i Tieto Enators satsning på en ny version av det administrativa utbildningsstödet ProCapita. I avvaktan på att arbetet ska påbörjas har den individuella studieplanen för SFI-eleverna digitaliserats. Detta i samarbete med leverantören Hermods. 19

20 Verksamhetsmått Andel elever som läser allmänna kurser och har en målsättning med studierna mot arbete/ yrke och egen försörjning. Andel elever som läser yrkesinriktade kurser och har en målsättningen med studierna mot arbete/ yrke och egen försörjning. Andelen avbrott där den studerande aldrig påbörjat sina kurser. 15 % 25 % 85 % 75 % 28 % 33 % Andelen avbrott där den studerande påbörjat sina kurser. 6 % 3 % Verksamhetsmåtten ovan är nya för 2008 vilket innebär att det för 2009 är första gången som det är möjligt att jämföra siffror från ett tidigare år. De förändringar som tabellen ovan visar är att andelen elever som studerar på yrkesinriktade utbildningar i högre grad studerar för att få ett arbete och egen försörjning än tidigare. Andelen studerande som studerar på gymnasiala allmänna ämnen i högre grad studerar med målsättningen att bedriva vidare studier än tidigare. När det gäller avbrottsfrekvensen är tendensen att det är fler som gör avbrott efter det att studierna har påbörjats medan antalet avbrott där eleverna aldrig påbörjat sina studier har minskat. Detta i jämförelse med 2008 års utfall. Jämförs Solnas avbrottsfrekvens med siffror från Skolverket var den genomsnittliga avbrottsfrekvensen 20 procent för riket i sin helhet läsåret , med avseende på påbörjade studier. Resultat: Målet är uppfyllt. Övergripande arbete Vuxenutbildningen styrs av olika måldokument som skollag och förordning, läroplan, kursplaner, förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, samt kommunala mål- och policydokument. Dessa dokument finns med som grund för Solna vuxenutbildnings arbete och ansvarsområde. Solna Vuxenutbildning har deltagit i Våga visa-projektets upphandling av entreprenör för en gemensamma brukarundersökning Upphandlingen har överklagats och brukarundersökningen beräknas kunna utföras mars/april Kansliet har deltagit i KSLs arbete med att utveckla en gemensam modell för kvalitetsarbetet i regionen samt i att arbeta fram gemensamma principer för en eventuell gemensam upphandling. Under året har fokus för Solna vuxenutbildnings medverkan ändrats till frågor som rör gemensam upphandling och prissättning för regionens vuxenutbildning har kansliet studieväglett och administrerat elever med totalt kurser inräknat avbrott. Följande verksamhetsmått redovisas exklusive avbrott. 20

Verksamhetsplan och budget Kompetensnämnden 2010

Verksamhetsplan och budget Kompetensnämnden 2010 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Verksamhetsplan och budget 2010 Innehållsförteckning 1. Övergripande vision och mål för Solna stad sid2 2. sid 3 3. Kompetensförvaltningens organisation sid 5 4. Arbetsmarknadsavdelningen

Läs mer

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2010. Arbete Utbildning Integration

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2010. Arbete Utbildning Integration Kompetensnämnden Årsredovisning 2010 Arbete Utbildning Integration INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 2. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 7 3. STABEN SID 12 4. INTEGRATIONSARBETET SID 13 5. ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Årsredovisning 2011 Arbete Utbildning Integration

Årsredovisning 2011 Arbete Utbildning Integration Årsredovisning 2011 Arbete Utbildning Integration Innehållsförteckning i kortet Vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål sid 2 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete sid 3 Året som gick nämndens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID 2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4. STABEN SID 10 5. ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN SID 12

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Arbetslinjen och integration i Solna Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Solna i siffror 97 procent bor i flerfamiljshus. (54 BR / 46 HR / 3 V) Andel utlandsfödda

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer