Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014"

Transkript

1 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 5 Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). I förfrågningsunderlaget ingår förslag till vidareutveckling av ersättningsmodellen för primärvårdsrehabilitering samt införande av tilläggstjänst naprapati. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Förfrågningsunderlag enligt LOV för primärvårdsrehabilitering Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att att att godkänna revideringarna i förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering att gälla från och med den 1 maj 2014 godkänna införande av tilläggstjänst naprapati att gälla från och med den 1 maj 2014 godkänna införande av tilläggsuppdrag behandling av barn och ungdomar med obesitas från och med den 1 maj 2014 omedelbart justera beslutet.

2 2 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningens motivering till förslaget Inledning Förvaltningen har i uppdrag att årligen genomföra en översyn av förfrågningsunderlagen i de verksamheter där vårdval är infört. Under översynen av förfrågningsunderlaget gällande primärvårdsrehabilitering har förvaltningens inriktning varit att förtydliga basuppdraget samt att införa vårdtjänsten naprapati. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av ersättningsvillkor för verksamheten. Under arbetet har förvaltningen genomfört avstämningar med en samrådsgrupp bestående av representanter för de verksamheter som bedriver primärvårdsrehabilitering. Avstämningar har också genomförts med de fackliga organisationerna samt med berörda brukarorganisationer. Förslag till förändrat förfrågningsunderlag Nuvarande uppdrag Uppdraget inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering omfattar basuppdraget arbetsterapi, dietetik och sjukgymnastik med mottagningsverksamhet och hemrehabiliteringsteam. Härutöver ingår tilläggsuppdraget neuroteam och tilläggstjänsterna kiropraktik, behandling i bassäng och kombinerad fysikalisk lymfödemterapi (KFÖ). Uppdragets innehåll och ersättningsmodell är enhetligt för verksamheterna men omfattning och storlek på mottagningarna varierar. Målgruppen är patienter som bor i ordinärt boende, i särskilda boendeformer (SÄBO), exklusive särskilda boendeformer för äldre där kommunen ansvarar för insatserna. Föreslagna förändringar av uppdraget Uppdraget föreslås utökas med ytterligare en yrkeskategori - naprapater. Naprapati föreslås utgöra en tilläggstjänst. Vidareutveckling av ersättningsmodellen Nuvarande ersättningsmodell Ersättningsmodellen för basuppdraget samt tilläggstjänsterna kiropraktik, behandling i bassäng och KFÖ bygger på en produktionsrelaterad ersättning per besök för olika åtgärder samt ett ersättningstak. Ersättningstaket relateras till antal besök per patient och år. Av den totala ersättningen för verksamheten under ett kalenderår begränsas ersättningen för sjukgymnastik till 60 procent till förmån för arbetsterapi, dietetik och kiropraktik. För andelen sjukgymnastikersättning som överstiger 60 procent reduceras ersättningen. Härutöver utgår extra ersättning för

3 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN tolkbesök och hembesök i perifert belägna basområden, vilka finns definierade i Uppdragsguiden. Ersättningstaket i nuvarande ersättningmodell främjar inte basuppdraget. Förvaltningen föreslår därför en förändring av ersättningstaket. Istället för att begränsa andelen sjukgymnastik till 60 procent föreslår förvaltningen en modell med minst 20 procent arbetsterapi och dietetik samt högst 20 procent kiropraktik och naprapati. Föreslagna förändringar av ersättningsmodellen Inför 2014 har förvaltningen utarbetat ett förslag till vidareutveckling av ersättningsmodellen. Utgångspunkten har varit att prioritera besök och teaminsatser i hemmet för patienter som vårdats i slutenvård, för att på så vis minska behovet av slutenvård och icke medicinskt motiverade besök på akutsjukhusen. Detta innebär en tydligare inriktning på basuppdraget. Förvaltningen föreslår i den nya modellen en ökad ersättning för resurskrävande teambesök i hemmet. Arbetsterapeut och dietist utför ibland extra tidskrävande funktions- och aktivitetsutredningar samt hjälpmedelsförskrivningar som i dagens modell inte ersätts på ett kostnadstäckande sätt. Med fokus på att förstärka förutsättningarna för omhändertagandet av vårdtunga och resurskrävande patienter föreslår förvaltningen införande av ersättning för omfattande intyg och utredningar. Antalet gruppbesök har ökat kraftigt och så även andelen resurskrävande gruppbesök. I nuvarande ersättningsmodell ersätts tidskrävande gruppbesök med 50 procent mer än vid ordinarie gruppbesök. Då man kan se samordningsvinster vid gruppbesök anser förvaltningen att skillnaden inte bör vara så stor och därför föreslås en mindre sänkning av ersättningen för resurskrävande grupp. I enlighet med motsvarande ersättning i vårdval husläkarverksamhet föreslår förvaltningen en höjd ersättning för samverkan med andra vårdgivare där patienten medverkar och en något sänkt ersättning för samverkan där patienten inte deltar. I nuvarande ersättningsmodell utgår samma ersättning för besök till sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kiropraktorer. Av de rapporteringar som redovisats kan förvaltningen konstatera att kiropraktorernas besök är avsevärt kortare än de övriga yrkeskategoriernas. Drygt 90 procent av de inrapporterade besöken är under 40 minuter. Detta

4 4 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN tyder på att ersättningen inte bör jämställas. Förvaltningen föreslår därför en differentierad besöksersättning för kiropraktorer och naprapater. Vidare föreslås en höjning av ersättning för hemrehabiliteringsbesök i perifert belägna områden. Denna förändring av ersättningen följer beslutade förändringar inom vårdval husläkarverksamhet. Nytt tilläggsuppdrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett förslag om att införa vårdval för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård med tilläggsuppdrag barn och ungdom med fetma. Obesitasvården bedrivs för närvarande som projekt vid tio enheter men föreslås framöver att ingå i den ordinarie verksamheten. Förslaget för tilläggsuppdraget för vårdval primärvårdsrehabilitering innebär att dietist och eller sjukgymnast deltar i teambehandling med viktskola vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Därutöver ska vårdgivaren erbjuda grupp med fysisk aktivitet för barn i viktskola och, vid behov, enskilda besök hos dietist och sjukgymnast. Ekonomiska konsekvenser De föreslagna förändringarna beräknas motsvara en ökad kostnad med 7,2 mnkr vid ett införande 1 maj Ökningen på helårsbasis beräknas uppgå till 10,8 mnkr. Det föreslagna tilläggsuppdraget Barn och ungdom med obesitas, innebär ökade kostnader för primärvårdsrehabilitering. Obesitasvården bedrivs för närvarande med projektmedel men föreslås i och med vårdval för barn- och ungdomsmedicinsk mottagning att ingå i den ordinarie verksamheten. Antalet fyraåringar i länet med obesitas uppgick till 400 barn och drygt 2000 var överviktiga enligt barnhälsorapporten Bedömningen av kostnaderna är osäker då verksamheten idag inte är jämförbar med det föreslagna tilläggsuppdraget och då patienternas följsamhet till behandlingsinsatserna inte alltid är optimal. Konsekvenser för patientsäkerhet De föreslagna förändringarna bedöms inte medföra några konsekvenser för patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Genom att ytterligare förbättra förutsättningarna för resurskrävande insatser ges en stimulans till att i ökad utsträckning omhänderta patienter med de största vårdbehoven.

5 5 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Miljökonsekvenser De föreslagna förändringarna bedöms inte medföra några konsekvenser för miljön. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LOV VÅRDVAL 2014 Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM

8 Innehåll 1 Inledning Anvisningar för inlämnande av ansökan Ansökningshandlingar Beslutsordning Underlag för Beställarens bedömning av sökanden Villkor för godkännande att teckna avtal Ansökan Ekonomisk stabilitet Verksamheten Övriga villkor Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Avtalets omfattning Avtalet Definitioner Avtalsperiod Ändrade ägareförhållanden Överlåtelse Brister i utförande av Åtagandet och sanktioner Förtida upphörande Force majeure Kontaktpersoner Meddelanden Tillämplig lag och tvister Efter Avtalets upphörande Uppföljning inför Driftstart Ändringar i Avtalet Övrigt Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Inledning Målgrupp Uppdraget Personal och kompetens Uppföljning Tider för verksamhetens bedrivande Tidsgränser/inställelsetider Miljö Forskning, utveckling och utbildning Medicinsk service Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial Ersättningsvillkor Ersättningssystemet Ersättningsmodellen Patientavgifter Kostnadsansvar Utbildningsåtaganden Fakturering Betalningsvillkor INNEHÅLL 2 (72)

9 7 Rapportering Inledning Säker vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid Förebyggande hälso- och sjukvård Miljö Informationsförsörjning Informationshantering Informationssäkerhet Personuppgiftsbehandling Beskrivningssystemet etjänster och IT-system Rapportering av informationsobjekt Meddelandeformat, informationsmodeller och rutiner etjänster och IT-system som är önskvärda och möjliga för Vårdgivaren att använda Kontaktinformation Kostnadsansvar SLLnet Allmänna villkor 2013 och Inledning Allmänna utgångspunkter Lagar och förordningar samt SLL:s riktlinjer och policys Patientnämnden Tillgänglighet/åtkomst Information och marknadsföring Uppföljning Patientjournaler Personal Underleverantör Försäkringar, skadeståndsansvar och åligganden Katastrofsituation och höjd beredskap INNEHÅLL 3 (72)

10 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa vårdval inom flera vårdområden. Syftet med vårdval är att stärka patientens ställning med ökade möjligheter att fritt välja vårdgivare och att tillgängligheten till vården ska öka. Vårdvalet införs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV med Stockholms läns landsting ( ), Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ) som upphandlande myndighet. Med en fri etablering inom vårdvalet avses mångfalden av vårdgivare öka. Vårdvalet ska ge alla sökande samma villkor och konkurrensneutralitet ska råda. Avtal tecknas med alla sökande som uppfyller de krav som anges i detta underlag. Sökande som har godtagbara skäl att inte kunna lämna samtliga efterfrågade uppgifter kan komma att beviljas ett villkorat godkännande. I ansökan ska anges om sådant villkorat godkännande söks, orsaken till detta och en tidsplan för när utelämnade uppgifter/intyg kommer att lämnas. Om beslut fattas att medge villkorat godkännande underrättas sökanden om detta. Sökanden ska därefter inom den tidsram som anges inlämna återstående uppgifter/intyg. DEL 1 INLEDNING 4 (72)

11 2 Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökningsblanketten tillsammans med övriga begärda handlingar lämnas in till Beställaren. Ansökan avser rätt att bedriva vård vid en mottagning. En ansökan ska lämnas per mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet Adress Ansökan insänds till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Registrator Box Stockholm Ange Vårdval Primärvårdsrehabilitering på kuvertet Svenska språket Ansökan och bilagor ska vara på svenska språket Öppen ansökningstid Ansökningstiden är öppen vilket innebär att det inte finns en sista dag som ansökan ska vara inlämnad, utan ansökan kan lämnas fram till dess vårdvalet upphör Godkännandekrav För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga ska-krav och övriga villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda Ej komplett ansökan Om ansökan inte är komplett ifylld, begärda underlag saknas eller om sökanden inte lämnar av Beställaren begärda kompletteringar kan handläggningstiden förlängas eller ansökan avslås Fel i ansökan Fel i ansökan får rättas. Sökanden ska utan dröjsmål lämna de kompletteringar av ansökan som Beställaren efterfrågar Övrig information Under punkten övrig information i ansökningsblanketten kan annan information som sökanden vill åberopa lämnas Offentlig handling Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om inte sökanden anger annat kommer Beställaren att tolka det som att inte någon information i ansökan omfattas av sekretess. Om sökanden anser att någon del i ansökan ska omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. Det ska anges på vilka grunder sekretess önskas. Beställaren kommer att i DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 5 (72)

12 varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. 2.2 Beslutsordning Beslut inom fyra månader Beslut kommer att meddelas inom fyra månader efter det att ansökan inkommer Beslutsordning Beslut om ansökan ska fattas av respektive sjukvårdsutskott Ingående av avtal Om ansökan godkänts upprättar Beställaren ett Avtal som sänds till sökanden. Detta ska ske utan dröjsmål efter det att beslut om godkännande fattats Villkorat godkännande Beställaren kan meddela villkorat godkännande, som innebär att sökanden åläggs att vidta åtgärd för att bli godkänd. När Beställaren kontrollerat att begärd åtgärd vidtagits, blir sökanden godkänd och avtal upprättas Ansökan om rättelse Om sökanden inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har denne möjlighet att ansöka om rättelse av beslutet. Sådan ansökan om rättelse med begäran om vilken ändring som yrkas ska inom tre veckor skriftligen lämnas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 2.3 Underlag för Beställarens bedömning av sökanden Befintliga företag Beställaren inhämtar via kreditupplysningsföretag och på andra sätt officiell information om sökandens ekonomiska förutsättningar. Om sökanden önskar åberopa andra uppgifter ska dessa bifogas ansökan Nybildade företag Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska bifoga dokumentation som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital eller tillgångar i företaget, eller på begäran redovisa en finansiell säkerhet (t.ex. checkkredit, lånelöfte från bank eller koncerngaranti). Kopia på säkerheter som åberopas i ansökan ska bifogas Utländska företag Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denne fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar Utdrag ur belastningsregistret Sökanden ska om Beställaren så begär lämna utdrag ur belastningsregistret för företrädare för sökanden. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 6 (72)

13 2.3.5 Driftstart I ansökan ska anges från vilken dag Verksamheten avses att bedrivas, Driftstart Verksamhetsbeskrivning I ansökan ska beskrivas hur Verksamheten kommer att bedrivas och hur det säkerställs att Åtagandet i alla dess delar kommer att utföras från Driftstart Bemanning I ansökan ska anges att Verksamheten kommer att bemannas med personal som har den kompetens som krävs för att utföra Åtagandet Verksamhetschef I ansökan ska redovisas hur verksamhetschef kommer att rekryteras. Om det när ansökan inlämnas är klart vem som kommer att bli verksamhetschef namnges dessa Verksamhetens lokalisering I ansökan ska anges i vilken lokal verksamheten kommer att bedrivas Krav på lokaler Till ansökan ska bifogas ifylld inventeringslista över tillgänglighet till lokaler,länk Intygande Med sin underskrift av ansökan intygar sökanden att: beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas, hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt lagen om valfrihetssystem kan utföras från Driftstart Verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i den omfattning som krävs, sökanden accepterar att Beställaren ca två veckor före Driftstart genomför ett uppstartsmöte. Vid detta möte kommer Beställaren att följa upp att sökanden vidtagit de åtgärder som behövs för att Verksamheten ska kunna starta vid Driftstart. Om Beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva Verksamheten enligt avtalet från Driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 7 (72)

14 Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till företaget Kontaktperson för ansökan (namn och befattning) Telefonnummer e-postadress Ansökan avser PRIMÄRVÅRDSREHABILITERING Del av vårdvalet Ansökan avser A. Basuppdrag (obligatoriskt) Tilläggstjänst Kiropraktik Tilläggstjänst Naprapati Tilläggstjänst Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) Tilläggstjänst behandling i bassäng B. Tilläggsuppdrag Neuroteam C. Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdomar med obesitas DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 8 (72)

15 Beställaren kan efter förnyad ansökan godkänna förändring av tilläggstjänster och tilläggsuppdrag. Förnyad ansökan ska göras minst tre månader före planerad förändring. Lokalisering Ange adress där verksamheten avses bedrivas. Postadress Postnummer och ort Kommun/stadsdel inom Stockholm Ja Nej Lokalen är färdig att ta i drift Om nej, när beräknas den bli det? Lokalen är inventerad och uppfyller krav på tillgänglighet (inventeringslista ska bifogas). Om nej, redovisa i bilaga vad som återstår och när det kommer att åtgärdas Bassäng och dess tillhörande lokal är inventerad och uppfyller krav på tillgänglighet. Om ansökan avser bassäng, redovisa tillgänglighet i separat bilaga. I förekommande fall redovisas vad som återstår att åtgärda och när det är åtgärdat. Beräknad driftstart Ange datum när verksamheten planeras att börja. Uppdrag/tjänst Datum A. Basuppdrag (obligatoriskt) Tilläggstjänst Kiropraktik Tilläggstjänst Naprapati Tilläggstjänst Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) Tilläggstjänst behandling i bassäng B. Tilläggsuppdrag Neuroteam C. Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 9 (72)

16 Beskrivning av planeringen inför driftstart Sökande ska här lämna en beskrivning av verksamhetens planering inför driftstart. Verksamhetsbeskrivning Sökande ska här lämna en beskrivning av hur verksamheten avses komma att bedrivas. Följande punkter ska särskilt beskrivas: A. Basuppdrag Primärvårdsrehabilitering Mottagningsverksamhet med individuella grupp- och hembesök. Hemrehabilitering bestående av minst två team med vardera en leg sjukgymnast och en leg arbetsterapeut. Hemrehabilitering ska ske inom 24 timmar när behov finns och inom den/de kommun/-er/stadsdel/-ar som sökande anger i ansökan. I förekommande fall: Tilläggstjänster kiropraktik, naprapati, kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ), behandling i bassäng. Beskriv hur verksamheten inom uppdrag A, Basuppdraget avses komma att bedrivas. Beskrivningen ska omfatta både basuppdrag och i förekommande fall tilläggstjänster. Redovisa plan för hur verksamheten kommer att rekrytera patienter/ marknadsföring. Beskriv hur samverkan med vårdgrannar kommer att ske. Beskriv organisation, lokaler och huvudsaklig utrustning för att utföra basuppdraget primärvårdsrehabilitering inklusive eventuella tilläggstjänster. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 10 (72)

17 Ange geografiskt område för hemrehabiliteringsuppdraget inklusive det område där mottagningen är lokaliserad, enligt nedan Kommun/stadsdel Ansökan avser Kommun/stadsdel Ansökan avser Norra länet Stockholm Ekerö Danderyd Bromma Järfälla Enskede-Årsta-Vantör Lidingö Farsta Sigtuna Hägersten-Liljeholmen Sollentuna Hässelby-Vällingby Solna Kungsholmen Sundbyberg Norrmalm Täby Rinkeby-Kista Upplands Bro Skarpnäck Upplands Väsby Skärholmen Vallentuna Spånga-Tensta Vaxholm Södermalm Österåker Älvsjö Östermalm Södra länet Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Tyresö Salem Södertälje Värmdö Beställaren kan efter förnyad ansökan godkänna förändring av geografiskt område för hemrehabiliteringsuppdraget utöver det där mottagningen är lokaliserad. Den förnyade ansökan ska göras minst tre månader före planerad förändring. B. Tilläggsuppdrag Neuroteam Rehabilitering i hemmet och eller i hemmets närmiljö. Om särskilda skäl föreligger, kompletteras med enskilda- och gruppbesök på mottagning. Erbjuda rehabilitering snarast, dock senast inom 48 timmar vardagar, när behov finns, och inom de kommun-/stadsdelar som sökande anger i ansökan DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 11 (72)

18 Beskriv organisation för att utföra uppdrag B, tilläggsuppdraget Neuroteam. Beskriv hur samverkan med vårdgrannar för att utföra tilläggsuppdraget Neuroteam kommer att ske. Ange geografiskt område för tilläggsuppdraget Neuroteam inklusive det område där mottagningen är lokaliserad, enligt nedan Kommun/stadsdel Ansökan avser Kommun/stadsdel Ansökan avser Norra länet Stockholm Ekerö Danderyd Bromma Järfälla Enskede-Årsta-Vantör Lidingö Farsta Sigtuna Hägersten-Liljeholmen Sollentuna Hässelby-Vällingby Solna Kungsholmen Sundbyberg Norrmalm Täby Rinkeby-Kista Upplands Bro Skarpnäck Upplands Väsby Skärholmen Vallentuna Spånga-Tensta Vaxholm Södermalm Österåker Älvsjö Östermalm Södra länet Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Tyresö Salem Södertälje Värmdö Beställaren kan, efter förnyad ansökan, godkänna förändring av geografiskt område för tilläggsuppdraget Neuroteam utöver det där mottagningen är lokaliserad. Den förnyade ansökan ska göras minst tre månader före planerad förändring. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 12 (72)

19 C. Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas I samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas, erbjuda fysiska aktivitetsgrupper för barn i viktskola och delta i tvärprofessionellt behandlingsteam och vid behov enskilda besök hos dietist och sjukgymnast. Beskriv organisation för att utföra uppdrag C, tilläggsuppdraget Behandling av barn och ungdom med obesitas. Beskriv med vilka barn- och ungdomsmedicinska enheter som uppdraget ska utföras tillsammans med. Beskriv hur samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med tilläggsuppdraget Barn och ungdom med obesitas, kommer att ske. Bemanning Sökande ska här redovisa hur verksamheten kommer att bemannas med personal med den kompetens som behövs för att utföra uppdraget. A. Basuppdrag Ange mottagningens bemanning omräknat till antal heltidsbefattningar samt kompetens i enlighet med uppdragets ska-krav. Bemanning omräknat till antal heltidsbefattningar Antal personal med klinisk erfarenhet i öppenvård >4 år Antal personal med examen på avancerad nivå enligt Högskoleverket Antal personal vidareutbildade på högskolenivå inom angivna inriktningar Antal personal med kompetens för KFÖ Dietist Sjukgymnast Arbetsterapeut Kiropraktor Naprapat DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 13 (72)

20 B. Tilläggsuppdrag Neuroteam Ange teamets bemanning omräknat till antal heltidsbefattningar samt kompetens i enlighet med uppdragets bör- och ska-krav. Bemanning omräknat till antal heltidsbefattningar Antal år klinisk erfarenhet inom neurologi per befattningshavare Antal personal vidareutbildade på avancerad högskolenivå inom neurologi Sjukgymnast Arbetsterapeut Logoped Kurator C. Tilläggsuppdrag Behandling av barn och ungdom med obesitas Beskriv fördjupad kunskap inom området barn och ungdom med obesitas för sjukgymnast och dietist Klinisk kompetens Teoretisk kompetens Sjukgymnast Dietist Verksamhetschef Sökande ska här redovisa hur verksamhetschef kommer att rekryteras. Om det vid ansökan är klart vem som ska bli verksamhetschef anges namn om erfarenheter här. Bilagor till ansökan Sökande (det företag som ansöker) ska till ansökan bifoga följande handlingar: Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska bifoga dokumentation som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital eller tillgångar i företaget, eller på begäran redovisa en finansiell säkerhet (t.ex. checkkredit, lånelöfte från bank eller koncerngaranti). Kopia på säkerheter som åberopas i ansökan ska bifogas. Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 14 (72)

21 Dokumentation som redovisar andra faktorer som sökande önskar åberopa i sin ansökan (frivillig uppgift) Inventeringslista som visar att lokalen uppfyller krav på tillgänglighet. I förekommande fall: Sökande ska bifoga intyg om att sökande avstår från rättigheten att verka enligt lag 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik under avtalstiden. Underskrift Med sin underskrift av ansökan intygar sökande att: beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas, hela Åtagandet Vårdavtal enligt lagen om valfrihetssystem kommer utföras från Driftstart Verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i den omfattning som krävs sökanden accepterar att Beställaren ca två veckor före Driftstart genomför ett uppstartsmöte. Vid detta möte kommer Beställaren att följa upp att sökanden vidtagit de åtgärder som behövs för att Verksamheten ska kunna starta vid Driftstart. Om Beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva Verksamheten enligt avtalet från Driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 15 (72)

22 Ort och datum Underskrift av behörig person Namnförtydligande Adress och telefon till den som skrivit under ansökan (om annan person än kontaktperson för ansökan) Om den som ansöker om godkännande inte har möjlighet att i samband med ansökan redovisa samtliga begärda uppgifter skall det till ansökan bifogas en redogörelse för orsaken till detta och en plan för när handlingarna kommer att kompletteras. Ett beslut om villkorat godkännande kan i sådant fall komma att fattas, inklusive ett besked om vad som återstår att göra innan ansökan kan bifallas. Ett beslut om villkorat godkännande utgör inte ett beslut om godkännande enligt 8 kap. 1 lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. En sökande kan inte ansöka om rättelse enligt LOV av ett beslut om villkorat godkännande eller grunda en skadeståndstalan enligt samma lag på ett sådant beslut. Ett beslut om villkorat godkännande innebär att när den som ansöker kompletterat med handlingar som visar att återstående godkännandekrav är uppfyllda, kommer ett nytt beslut att fatttas som innebär att ansökan bifalls. Om sökande inte inom tre månader kan visa att återstående godkännandekrav är uppfyllda kommer ett beslut om att inte bifalla ansökan att fattas. Beslut om godkännande eller beslut om villkorat godkännande kommer att tas inom fyra månader från det att ansökan inkommit till nedanstående adress. Ansökan insänds till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Registrator Box Stockholm Ange Vårdval Primärvårdsrehabilitering på kuvertet. DEL 2 ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN JÄMTE ANSÖKNINGSBLANKETT 16 (72)

23 3 Villkor för godkännande att teckna avtal För att få bedriva vård inom ett vårdområde som SLL beslutat ska upphandlas enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, krävs att sökanden godkänts av Beställaren. Sökanden ska uppfylla följande krav för att godkännas. 3.1 Ansökan Handlingar Sökande ska fylla i ansökan enligt de anvisningar Beställaren lämnar. De intyg, handlingar och andra underlag Beställaren begär ska inlämnas inom de tidsramar Beställaren anger Skäl för att inte godkännas Sökande kommer inte att godkännas om (ska-krav): Ansökan inte är komplett ifylld Begärda handlingar och intyg saknas Begärda komplettering inte lämnas. 3.2 Ekonomisk stabilitet Ekonomiska förutsättningar Sökanden ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet med Beställaren. Sökanden ska vara godkänd för F-skatt. Beställarens bedömning av huruvida en sökande ska godkännas kommer att ske utifrån sökandens finansiella och ekonomiska ställning (förmåga att fullfölja ett avtal av denna storleksordning under avtalsperioden). En helhetsbedömning kommer att ske bl.a. genom att ta in kreditupplysning Skäl för att inte godkännas Sökande kommer inte att godkännas om (ska-krav): sökanden har en låg kreditvärdighet enligt kreditupplysningen och Beställaren bedömer att det kan påverka sökandens förmåga att driva verksamheten sökanden med en nystartad verksamhet inte kan redovisa en ekonomisk stabilitet som krävs för att driva verksamheten, eller har sådana ekonomiska förutsättningar att verksamheten kan garanteras sökanden på Beställarens begäran inte kan redovisa en ekonomisk plan som Beställaren bedömer visar på förutsättningar att bedriva verksamheten under de två första verksamhetsåren sökanden riskerar att inställa sina betalningar, inleda ackordsförhandlingar, träda i likvidation eller om fara för obestånd föreligger, Sökanden kan komma att inte godkännas om (bör-krav): sökanden eller en eller flera företrädare har obetald skuld avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter DEL 3 VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT TECKNA AVTAL 17 (72)

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Regelbok för förlossningsenheter 2013

Regelbok för förlossningsenheter 2013 Regelbok för förlossningsenheter Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer