Granskningsbetänkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsbetänkande"

Transkript

1 Konstitutionsutskottets betänkande 13/14:KU Granskningsbetänkande PRESSUPPLAGA, EJ KORREKTURLÄST Inledning 1 2 Enligt 13 kap. 1 regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning. Till grund för den granskning som nu redovisas har utskottet haft tillgång till bl.a. material som har tagits fram av utskottets kansli och av Regeringskansliet. Delar av det skriftliga utredningsmaterialet redovisas i bilaga A För att inhämta ytterligare upplysningar har utskottet hållit ett antal offentliga utfrågningar. Uppteckningar från utfrågningarna finns i bilaga B1 B8. Under innevarande riksmöte har utskottet bordlagt en granskningsanmälan. Den gäller regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna (dnr /14). I det följande lämnas först en kort beskrivning av betänkandets disposition och en sammanfattning av resultaten av den genomförda granskningen. Därefter behandlas de olika granskningsärendena i betänkandets huvudavsnitt och sedan följer fyra reservationer. Sammanfattning Behandlade frågor I betänkandet redovisas utskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning med anledning av särskilda anmälningar. Utskottet har tidigare under innevarande riksmöte på eget initiativ lämnat ett granskningsbetänkande som avser allmänna, administrativt inriktade frågor (bet. 13/14:KU). 1

2 13/14:KU SAMMANFATTNING Det aktuella betänkandet inleds med ett kapitel i vilket vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen behandlas. I det följande kapitlet behandlas olika frågor som avser handläggningen av vissa regeringsärenden m.m. Därefter följer ett kapitel om frågor som rör regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m. Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning behandlas i det avslutande kapitlet. Kapitelindelningen följer ärendenas huvudsakliga karaktär Vissa resultat av granskningen Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen m.m. Utskottet har granskat hanteringen av remissvar i beredningen av proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Utskottet konstaterar att enligt Propositionshandboken ska remissopinionen sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Så har skett i det aktuella fallet. Granskningen ger inte anledning till något ytterligare uttalande från utskottet. Utskottet har granskat regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet. Utskottet konstaterar att av riksdagsordningen följer en skyldighet för regeringen att inom två veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i unionsförslag. Regeringen har inte informerat justitieutskottet inom de uppsatta tidsramarna, trots att utskottet gav regeringen två ytterligare veckor, dvs. totalt fyra veckor. Regeringen har således brustit i sin efterlevnad av riksdagsordningens bestämmelser och kan inte undgå kritik. När det gäller regeringens beräkning av klimatmålet för ger granskningen inte anledning till något uttalande utifrån de synpunkter som konstitutionsutskottet har att anlägga. Utskottet har vidare granskat regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation 14. Till grund för granskningen ligger bl.a. en granskningsrapport från Riksrevisionen om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser. Utskottet anser att regeringen har brustit i sin styrning av Försvarsmakten och därför bör utveckla styrningen för att ge myndigheten bättre förutsättningar att genomföra verksamheten effektivt. Styrningen på en övergripande, strategisk nivå behöver bli tydligare medan styrningen på en lägre nivå, rörande sakfrågor, bör minska. När det gäller informationen till riksdagen vill utskottet understryka vikten av att riksdagen ges en rättvisande bild av statens verksamhet och därmed möjlighet att fatta välgrundade beslut. Utskottet delar Riksrevisionens bedömning att det finns brister i regeringens återrapportering till riksdagen i fråga om insatsorganisationens utveckling och Försvarsmaktens förutsättningar att efterleva riksdagens beslut. Utskottet anser att detta är allvarligt och erinrar om att utskottet tidigare har uttalat att det är viktigt att riksdagen informeras om avvikelser i statens verk- 2

3 SAMMANFATTNING 13/14:KU samhet i förhållande till riksdagens beslut och intentioner för att kunna ta ställning till eventuellt förändrade förutsättningar, och att sådan information bör lämnas i sådan form att den är tillgänglig för riksdagens samtliga ledamöter. Reservation M, FP, C och KD Granskningen av regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor ger inte anledning till något uttalande av utskottet. Handläggningen av vissa regeringsärenden m.m. Utskottet har granskat Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige. Utskottet redovisar vad som har framkommit i granskningsärendet och att det har pågått en rättsprocess. Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat en dom den 28 mars 14. Granskningen ger inte anledning till något uttalande av utskottet. Utskottet noterar dock att ärendet väcker ett antal frågor av mer generell karaktär. Det rör sig om frågor om regeringens information till riksdagen och regeringens hantering i övrigt i fall där kommissionen vänder sig direkt till en myndighet under regeringen, hur regeringen säkerställer att myndigheterna håller regeringen informerad m förhållanden av betydelse för samarbetet inom EU, och hur medlemskapet i EU påverkat relationerna i övrigt mellan regeringen och myndigheterna. Utskottet konstaterar att detta är frågor som kan tas upp av utskottet inom ramen för den allmänna granskningen. Vidare har utskottet granskat förfarandet för nominering till högskolestyrelser. Utskottet kan konstatera att det inte finns några gällande föreskrifter som hindrar att riksdagsledamöter utses till högskolestyrelser. Regeringen har dock bedömt att verksamma riksdagsledamöter inte samtidigt bör vara styrelseledamöter i bl.a. statliga universitet och högskolor. Regeringens uppfattning är att ett aktivt pågående riksdagsuppdrag hos styrelseledamöter medför oklara ansvarsförhållanden. Denna inskränkning i valet av styrelseledamöter synes enligt utskottet vara förenlig med bl.a. regeringsformens bestämmelser. Med utgångspunkt i regeringsformens krav på att saklighet och opartiskhet ska iakttas i all allmän verksamhet gör utskottet även följande överväganden. Att riksdagsledamöter inte bör utses till styrelseledamöter grundar sig på regeringens ovannämnda bedömning och inte på jävsregler. Utskottets granskning visar att regeringen vid handläggningen av ärenden om att utse styrelseledamöter även beaktar risken för att andra intressekonflikter gör sig gällande. Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att frågan om det finns en intressekonflikt är en delikat bedömningsfråga som behöver avgöras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Detta kan eventuellt enligt utskottets mening aktualisera behovet av sakliga och konkreta vägledande kriterier som stöd inför dessa bedömningar. Kriterier skulle även underlätta nomineringsgruppernas arbete. Den slutliga avvägningen i varje bedömning görs dock alltid av regeringen. Utskottet förutsätter att regeringen överväger behovet av sådana kriterier. Granskningen av hanteringen av verksamheten på Thielska Galleriet ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. 3

4 13/14:KU SAMMANFATTNING När det gäller Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar konstaterar utskottet att en sekretessprövning inte får fördröja utlämnandet längre än vad som föranleds av själva sekretessprövningen. Det aktuella granskningsärendet rör formellt sett inte ett utlämnandeärende hos Regeringskansliet, utan ett ärende där myndigheten Sida i enlighet med regeringsformen har bett om samråd med Utrikesdepartementet om utrikessekretess i ett utlämnandeärende hos den myndigheten. Enligt Utrikesdepartementet bereds dock s.k. samrådsärenden på samma sätt som departementets egna utlämnandeärenden. Utskottet noterar att det inom Regeringskansliet pågår ett allmänt förbättringsarbete när det gäller rutiner vid utlämnande av allmänna handlingar och att Utrikesdepartementet har vidtagit särskilda åtgärder för att komma till rätta med långa handläggningstider i utlämnande- och samrådsärenden. En tidsutdräkt på drygt tre månader kan i det här aktuella ärendet enligt utskottets mening svårligen anses överensstämma med grundlagens skyndsamhetskrav. Utskottet understryker vikten av att Regeringskansliet har den organisation och de rutiner som krävs för att offentlighetsprincipen och kravet på skyndsamhet ska kunna upprätthållas. Utskottet konstaterar att det finns utrymme för ytterligare åtgärder och förutsätter att det förbättringsarbete som har påbörjats inom Regeringskansliet påskyndas för att säkerställa att grundlagens krav efterlevs. Vissa frågor om regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m. Utskottet har granskat regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon. Utskottet konstaterar att samordningen vid Vattenfalls förvärv av Nuon inte var något regeringsärende men att det ändå finns krav på beredning av den typen av frågor. Ställningstaganden i sådana frågor får liksom beslut i regeringsärenden förutsättas färgas av eller åtminstone vara förenliga med värderingar gemensamma för hela regeringen. Utskottet konstaterar att Vattenfall och Näringsdepartementet inhämtade underlag rörande förvärvet av Nuon. Utskottet, som inte granskar affärsmässigheten i affären, har utifrån sina utgångspunkter ingen anledning att kommentera underlagen. I granskningen har framkommit att en gemensam beredning skedde mellan Näringsdepartementet och Finansdepartementet om att upphandla en finansiell rådgivare rörande ett bud i syfte att förvärva ett större energibolag. Det finns dock olika synsätt om huruvida en gemensam beredning genomfördes i frågan om själva ställningstagandet till Vattenfalls köp vid ägarsamordningen. I riktlinjer anges att det får anses följa av statsministerns särskilda ställning i regeringen en skyldighet för departementen att i god tid informera Statsrådsberedningen om regeringsärenden eller andra frågor av större vikt. Det finns ingen dokumentation som visar att man har följt reglerna om att sådan information ska ges. Dessutom har statsministern för utskottet uppgivit att han vid tidpunkten för Vattenfalls förvärv av Nuon inte var informerad om att Vattenfall avsåg att genomföra affären. Å andra sidan anges i en promemoria med dagboksanteckningar i Näringsdepartementet att partiledarna informerats av näringsministern. Båda uppgifterna 4

5 SAMMANFATTNING 13/14:KU kan inte vara korrekta. Utskottet vill därvid betona att medvetet vilseledande uppgifter självfallet aldrig kan accepteras och står i strid med saklighetskravet i 1 kap. 9 regeringsformen. Utskottet anser att statsministern har det övergripande ansvaret för att beredningsprocesserna, informationen och kommunikationen inom regeringen och Regeringskansliet fungerar. Tydliga och ändamålsenliga regler har i huvudsak funnits. Det har dock funnits brister i både kommunikationen och i tillämpningen av regelverket. I ljuset av denna granskning finns det också skäl att åtgärder vidtas för att beredningsprocesserna, informationen och kommunikationen fungerar på ett sätt som gör att sådana brister i hanteringen som framkommit förebyggs på ett bättre sätt. Utskottet konstaterar att det inte har getts något kapitaltillskott eller skett någon breddning av ägandet. Betalningen för Nuon är dock ännu inte fullgjord. Utskottet konstaterar att det har förelegat brister vad gäller den gemensamma beredningen, den interna informationen samt dokumentationen i samband med regeringens hantering av Vattenfalls förvärv av Nuon. För dessa brister kan inte dåvarande näringsministern Maud Olofsson undgå kritik. Utskottet välkomnar att kraven på dokumentation har skärpts. Att den dåvarande näringsministern Maud Olofsson inte har medverkat i en utfrågning i granskningen har försvårat för utskottet att klarlägga händelseförloppet. Utskottet anser att det är allvarligt att ett f.d. statsråd bryter mot rådande praxis att medverka i en utfrågning i konstitutionsutskottets granskning. Utskottet kommer med anledning av detta att ta initiativ till att utvärdera frågan om en reglering av före detta statsråds medverkan i riksdagens utövande av kontrollmakten. Reservation M, FP, C OCH KD Granskningen av förra biståndsministerns hantering av biståndsverksamheten ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. Granskningen av utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget visar att de avräkningar som har gjorts för biståndets administrativa kostnader inte kan sägas vara i strid med gällande riktlinjer. Utskottet konstaterar dessutom att förra biståndsministern efter en intern översyn av avräkningsmodellen fann att avräkningarna för statsrådets och statssekreterarens lönekostnader borde upphöra. Reservation MP, SD, V När det gäller näringsministerns hantering och styrning av Inlandsinnovation ger vad som framkommit under granskningen inte grund för någon annan bedömning än att näringsministerns styrning av Inlandsinnovation AB har varit förenlig med riksdagens beslut och med regeringens riktlinjer för styrning av de statligt ägda bolagen. Utskottet konstaterar att dokumentationen av Regeringskansliets bolagsförvaltning i det aktuella ärendet har skett i överensstämmelse med riktlinjerna. Utskottet understryker vikten av god dokumentation, för att man så långt som möjligt ska kunna följa upp och i efterhand granska den löpande förvaltningen. Utskottet vill också framhålla att det inte finns något som hindrar regeringen från att dokumentera kontakter med bolagen i samband med händelser som bedöms vara viktiga för bolagen även om kontakterna endast avser informationsutbyte.

6 13/14:KU SAMMANFATTNING Utskottet har granskat regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet. Utöver de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redan lämnat inom ramen för sin grundlagsfästa granskning av statens verksamhet har utskottet inga synpunkter av konstitutionell beskaffenhet. Utifrån de synpunkter som konstitutionsutskottet har att anlägga är det i dagsläget svårt att avgöra om regeringens åtgärder och analyser för att säkra nödvändiga förutsättningar för punktlighet på järnvägen varit tillräckliga. Utskottet har vidare granskat regeringens arbete med omregleringar av apoteksmarknaden, telekommarknaden och elmarknaden. Till grund för granskningen ligger bl.a. ett antal granskningsrapporter från Riksrevisionen, som innehåller kritik av hur omregleringarna har gått till. Utskottet anser att regeringen är ansvarig för hur omregleringarna av respektive marknad har genomförts. Det framträder ett mönster av systematiska brister både när det gäller regeringens beredning och tillsyn av omregleringarna. Såsom Riksrevisionen har funnit torde detta ha lett till onödiga samhällskostnader i flera av omregleringarna. Enligt utskottet kan dessa brister hänföras till brister i regeringens styrning av myndigheter och andra organ. Reservation M, FP, C och KD Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning m.m. Granskningen av ett statsråds uttalande om gränspolisen ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. Utskottet tar upp vissa frågor om statsråds affärer med och innehav av värdepapper. Granskningen har inte visat att det förekommit några formella fel kring statsrådet Tobias Billströms affärer med finansiella instrument. I granskningen har inte heller framkommit att det har gjorts några fel i samband med bedömningen av sekretessen för uppgifter om tidpunkterna för statsrådet Tobias Billströms köp av aktier. Utskottet förutsätter att det inom regeringen och Regeringskansliet finns insikt om betydelsen av ett säkerhetsavstånd i de ärenden som kan aktualisera privatekonomiska intressen. Utskottet anser att det är viktigt att det framgår av förteckningen över innehav av finansiella instrument om det har förekommit korttidsaffärer med finansiella instrument. Därför välkomnar utskottet att Regeringskansliet avser att införa rutiner som syftar till att korttidsaffärer ska framgå av förteckningen. 6

7 13/14:KU Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Utskottets anmälan... 1 Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen Hantering av remissvar i viss fråga Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens beräkning av klimatmålet för Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor... 9 Ärendet... 9 Utredning i ärendet... 9 Utskottets ställningstagande Handläggningen av vissa regeringsärenden m.m Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige Ärendet Utredning i ärendet... 7 Utskottets ställningstagande Förfarandet för nominering till högskolestyrelser Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Hanteringen av verksamheten på Thielska Galleriet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande

8 13/14:KU INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vissa frågor om regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Förra biståndsministerns hantering av biståndsverksamheten... Ärendet... Utredning i ärendet... 6 Utskottets ställningstagande Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Näringsministerns hantering och styrning av Inlandsinnovation AB. 224 Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens arbete med omregleringar Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning m.m Uttalande om gränspolisen Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Vissa frågor om statsråds affärer med och innehav av värdepapper Ärendet Utredning i ärendet... 0 Utskottets ställningstagande Reservationer Regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation 14 (avsnitt 1.4) Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) Utrikesministerns och förra biståndsministerns hantering av biståndsanslaget (avsnitt 3.3) Regeringens arbete med omregleringar (avsnitt 3.6) Särskilda yttranden... 3 Särskilda yttranden Tabell Styrelseledamöter med partipolitisk bakgrund

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13/14:KU Tabeller Tabeller Tabeller 9

10 13/14:KU Utskottets anmälan Konstitutionsutskottet anmäler härmed enligt 13 kap. 2 regeringsformen för riksdagen resultatet av den i detta betänkande redovisade granskningen. Stockholm den 13 maj 14 På konstitutionsutskottets vägnar Peter Eriksson 1 Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elindersson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Cecilia Brinck (M). Per Bill (M) har inte deltagit i behandlingen av och beslutet i avsnitt 1.4. Sedat Dogru (M) har i hans ställe deltagit i beslutet i detta avsnitt.

11 13/14:KU 1 1 Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen 1.1 Hantering av remissvar i viss fråga Ärendet Anmälan I en anmälan till konstitutionsutskottet (dnr /13), bilaga A1.1.1, begärs att utskottet granskar hur statsrådet Maria Larsson har hanterat remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Enligt anmälan har organisationen Vanvårdad och bort-glömd lämnat in över 0 remissvar som hos Regeringskansliet slagits ihop och redovisats tillsammans. Därtill har remissvar som anmält en avvikande mening plockats bort ur propositionen. Anmälaren framhåller att utskottet bör utreda huruvida enskilda har fått yttra sig som remissinstans, huruvida deras remisser beaktats och hur enskildas remisser diarieförts i Regeringskansliet. Underlag för granskningen Till grund för granskningen ligger bl.a. en promemoria som har upprättats inom Socialdepartementet, bilaga A Utredning i ärendet Bakgrund Den 21 juni 06 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att granska allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården. Utredningen tog namnet Vanvårdsutredningen. Vanvårdsutredningen konstaterade i sitt delbetänkande Vanvård i social barnavård under 1900-talet (SOU 09:99) att det förekommit allvarliga övergrepp och försummelser mot placerade barn och unga i den sociala barnavården. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i Vanvårdsutredningens delbetänkande gav regeringen den 18 februari en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur en upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården under perioden kunde utformas. Utredningen tog namnet Upprättelseutredningen. I februari 11 överlämnade Upprättelseutredningen sitt betänkande Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU 11:9) till regeringen. Betänkandet remissbehandlades och 73 remissinstanser bereddes möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Den 1 juni 12 överlämnade regeringen proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller 11

12 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN försummelser i samhällsvården till riksdagen. I propositionen behandlas den del av upprättelseprocessen som avser ekonomisk ersättning Regeringens proposition Proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården innehåller förslag till en ny lag om ersättning av staten på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga. För att övergreppen eller försummelserna ska kunna ge rätt till ersättning enligt lagen ska de vara av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, någon gång under tidsperioden den 1 januari 19 t.o.m. den 31 december Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 000 kronor. En särskild nämnd ska handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats till nämnden. Nämndens beslut får inte överklagas. Propositionen innehåller även förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (09:0), så att sekretessbestämmelser införs för uppgifter om personliga förhållanden i verksamhet enligt den nya lagen, och en ändring i lagen (09:3) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner. Under rubriken Ärendet och dess beredning (s. ) framförs det att ärendet har remissbehandlats och att en förteckning över remissinstanserna finns i propositionens bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S11//FST). Enligt anmälan till konstitutionsutskottet har organisationen Vanvårdad och bortglömd i sitt remissvar lämnat förslag som avviker från propositionen. Dessa har, enligt anmälan, rensats bort från remissopinionen. Förslagen gäller bl.a. att man ska använda samma ersättningsmodell som använts i Norge och att psykologhjälp ska erbjudas. I propositionens förteckning över remissinstanser återfinns föreningen Vanvårdad och bortglömd. Dock nämns inte organisationen vid namn i propositionens genomgång av remissopinionen. Under rubriken Ersättningens storlek (s. 27), gällande regeringens förslag att ersättningen ska uppgå till 000 kronor, sammanfattar regeringen remissopinionen enligt följande. Remissinstanserna: Flera remissinstanser påtalar att det är ofrånkomligt att det föreslagna beloppet uppfattas som för lågt av vissa medan andra anser det tillräckligt. Riksförbundet Samhällets styvbarn och Riksföreningen Stulen barndom finner summan acceptabel medan bl.a. Stulen barndom Stockholm avstyrker. Göta hovrätt anför att det, vad gäller ersättningens storlek, är mest naturligt att jämföra med de ersättningsnivåer som domstolarna och Brottsoffermyndigheten tillämpar vid kränkning på grund av brott. Hovrätten konstaterar vidare att det föreslagna beloppet vid en jämförelse med vad som brukar utgå som kränkningsersättning är mycket högt. Justitiekanslern anser att ersättningen inte bör fjärma sig för mycket från de nivåer som enligt svensk rätt gäller för ersättning för ideella skador i allmänhet och konstaterar att nivåer över den föreslagna är ovanligt förekommande. Brottsoffermyndigheten anser inte att den föreslagna schabloniserade ersättningen ska kunna minskas på grund av kompensation som 12

13 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU ett omhändertaget barn fått efter en individuell bedömning av skador på grund av brott. I skälavsnittet (s. 27 f.) konstaterar regeringen att: Utredningen har övervägt olika modeller för ersättningssystem och kommit fram till att ersättning ska utges som ett erkännande av att den enskilde utsatts för oförsvarligt lidande och inte som en skadeståndsrättslig kompensation för någon konkret skada. Detta medför att ersättningsbeloppet är enhetligt för alla som beviljas ersättning, oavsett arten eller varaktigheten av övergreppen eller försummelserna. Regeringen delar utredningens bedömning. Regeringen argumenterar varför ett enhetligt ersättningssystem är att föredra och konstaterar bl.a. att: De erfarenheter som gjorts i Norge talar också för att ett enhetligt ersättningsbelopp är att föredra. Det finns nämligen en risk för att ett graderat ersättningssystem skapar en känsla hos den vanvårdade av att ha blivit orättvist behandlad vad gäller ersättningsnivån. (s. 28) Under rubriken Nämndmyndighetens arbetsformer m.m. (s. 33 f.) gör regeringen bedömningen att Sökanden bör kunna erbjudas psykologiskt stöd. De närmare formerna för detta bör avgöras av nämndmyndigheten. Vidare konstaterar man att utredningen inte har lämnat förslag om psykologiskt stöd, men att detta bör erbjudas i motsvarande omfattning som det stöd som erbjöds de personer som intervjuades av Vanvårdsutredningen, dvs. upp till åtta stödsamtal i samband med intervjuerna. Remissammanställningen I remissammanställningen (dnr S11//ST, ) konstateras det att Upprättelseutredningens betänkande (SOU 11:9) har remissbehandlats och att 73 remissinstanser har haft möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Av dessa har 4 instanser svarat på remissen. Alla 73 återfinns i remissförteckningen i propositionens bilaga 3. Dock framgår av remissammanställningen att: Därutöver har dels individuella spontanremisser (yttranden utanför remisslistan) inkommit från privatpersoner och organisationer; dels 282 namnunderskrifter och likalydande yttranden. Sammanlagt har 376 yttranden och namnunderskrifter inkommit i samband med remitterandet av Upprättelseutredningens betänkande. De individuella spontanremisserna utgörs av 38 individuella yttranden från privatpersoner och 2 individuella yttranden från organisationer. I propositionens remissförteckning anges att fem organisationer har inkommit med spontanremisser; Finska krigsbarn, Svenska kyrkan, Norrstrands församling, Vuxna adopterade, Trosrörelsen och Livets Ord samt Riksförbundet för förstärkt Familjehemsvård. Av dessa har det senare visat sig att Trosrörelsens och Livets ords gemensamma yttrande avsåg ett annat ärende och av misstag har blivit omnämnd i remissförteckningen. Spontanremissen från Svenska kyrkan, Norrstrands församling är att betrakta som ett yttrande från en privatperson. Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård är en medlemsorganisation till 13

14 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN remissinstansen för Forum för familjehemsvård (FfF). Det framgår inte i propositionens remissförteckning att även enskilda har inkommit med spontanremisser. När de gäller de 211 inkomna yttranden som signerats av medlemmar från organisationen Vanvårdad och bortglömd (remissinstans nr 8) anförs följande i remissammanställningen från Socialdepartementet: Yttrandena överensstämmer till stor del med Vanvårdad och Bortglömds remissvar. Samtliga 211 yttrandena har i termer av genomslag i remissammanställningen räknats som en spontanremiss avseende det innehåll som skiljer sig från Vanvårdad och Bortglömds remissvar. Organisationen Vanvårdad och bortglömds remissvar såväl som spontanremisserna från organisationens medlemmar hänvisas till vid ett flertal tillfällen i remissammanställningen. Bl.a. anförs det att: Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de vill att statsministern Fredrik Reinfeldt går ut med en offentlig ursäkt i samband med ceremonin. Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver emellertid även i sitt remissvar att de förkastar upprättelseprocessen och vill att vanvårdsutredningen ska gälla. (s. 1) [ ] Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de förkastar upprättelseprocessen och vill att vanvårdsutredningen ska gälla. Föreningen vill att Sverige ska följa Norges modell där staten och de olika Fylken (kommuner) har tagit sitt ansvar. Där fick de :- Nkr av fylkena i Oslo, Bergen och Stavanger och 0 000:- Nkr av Norska staten. Det är de uppgifter som Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de har fått. Föreningen förespråkar att staten betalar ut ersättningen. Då kommer allt från samma ställe. (s. 2) [ ] Både privatpersoner och Vanvårdad och Bortglömds medlemmar redogör för respektive nämner den fruktansvärda vanvård som de blivit utsatta för och vilka konsekvenser vanvården fått beträffande deras liv. Flertalet skriver att de än i dag lider oerhört av den vanvård som de blivit utsatta för. Vad gäller behov av rehabilitering nämns exempelvis behov av att samtala med psykolog, men att man har svårt att bekosta detta själv. Vanvårdade och Bortglömds medlemmar (de 211 yttrandena) skriver bland annat att: vi i föreningen [har] verkligen tryckt på behovet av omedelbar rehabilitering i form av klippkort. (s. 79) Interpellation om Vanvårdsutredningen I en interpellation (ip. 13/14:23) den 1 oktober 13 frågade Margareta Larsson (SD) Maria Larsson hur det kom sig att remissvar plockats bort från proposition 11/12:160. Maria Larsson anförde följande i sitt svar den 22 oktober 13: Hantering av remissvar är en mycket viktig del i regeringens beredande av förslag. Remissopinionen sammanfattas dock av läsbarhetsskäl alltid mycket kort i propositioner genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigaste invändningarna är. Det remissvar som Margareta Larsson efterlyser behandlas och bemöts i propositionen under rubriken Ersättningens storlek. Remissvaret i sin helhet finns i Socialdepartementets arkiv och är tillgängligt för allmänheten. 14

15 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU Gällande ordning Av 7 kap. 2 regeringsformen följer ett beredningskrav för regeringsärenden: Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. RF kan således sägas föreskriva ett visst remisstvång (Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3:e uppl., 12, s. 326). I förarbetena till 1974 års regeringsform ansågs det vara ett karakteristiskt och betydelsefullt inslag i svensk politisk beslutsprocess, att det som ett led i beredningen av regeringsärenden i stor utsträckning inhämtas yttranden från myndigheter, organisationer och andra enskilda sammanslutningar (prop. 1973:90 s. 287). Det ansågs därför vara naturligt att låta ordningen med remisser från regeringen komma till uttryck i RF. I Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 03:2, reviderad , s. ) uppges det att myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser medan remissen för andra remissinstanser, såsom organisationer och kommuner, är en inbjudan att lämna synpunkter. I övrigt står möjligheten att yttra sig över ett förslag alltid öppen för var och en som har synpunkter på det. Betänkanden i serierna Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) finns som regel tillgängliga i elektronisk form på regeringens webbplats. Varken av bestämmelserna i RF eller av dess förarbeten framgår närmare hur ett remissförfarande bör gå till. Det faller på vederbörande departementschef eller annan föredragande att under vanligt konstitutionellt ansvar avgöra vilka myndigheter som är berörda av ett regeringsärende och i vilken omfattning det är erforderligt att organisationer och enskilda får tillfälle att yttra sig. Beslutanderätten kan delegeras till tjänstemän i Regeringskansliet (Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3:e uppl., 12, s. 326 f.). Enligt Statsrådsberedningens propositionshandbok (Ds 1997:1, s. 27 f.) görs själva arbetet med remisslistan på den sakenhet eller det sekretariat som ska handlägga ärendet. Vem som fattar det formella beslutet om remissen varierar, men vanligast förefaller vara att beslut om remiss fattas av chefstjänsteman eller huvudmannen. När remissvaren kommit in samlas de på lämpligt sätt efter ordningsföljden i remisslistan. I Propositionshandboken (s. 46 f.) återfinns också anvisningar för remissammanställningens utformning. Sammanställningen görs i de allra flesta fallen separat, dvs. utan att den fogas som bilaga till lagrådsremissen och propositionen. I vissa fall kan det dock finnas särskilda skäl till att låta remissammanställningen ingå i propositionen. Remissammanställningen bör vara klar innan skrivarbetet med propositionen inleds. En proposition är regeringens förslag till ett riksdagsbeslut, vilket framgår av 3 kap. 1 riksdagsordningen (RO). Enligt samma paragraf ska propositionen vara åtföljd av regeringens protokoll i ärendet, en redogörelse av ärendets tidigare behandling, en motivering och Lagrådets yttrande, när det finns ett sådant. Enligt Propositionshandboken (s. 63 f.) ska en proposition innehålla 1

16 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN en förstasida, en innehållsförteckning, ett avsnitt med förslag till riksdagsbeslut, ett avsnitt med de lagförslag som läggs fram för riksdagen (i propositioner med lagförslag) och ett kortfattat avsnitt om ärendet och dess beredning. Avsnittet om ärendets beredning ska innehålla en kortfattad redovisning av beredningen av ärendet, dvs. en redogörelse för hur det föreskrivna beredningskravet har uppfyllts. En förteckning av remissinstanserna ska fogas som bilaga till propositionen och bilagan ska nämnas under redogörelsen av ärendets beredning. Som nämnts ovan görs remissammanställningen normalt som en separat sammanställning utanför riksdagstrycket. Propositionshandboken (s. 47) anger att när metoden med separat remissammanställning används kan det finnas skäl att behandla remissyttrandena något utförligare i propositionens skälavsnitt, eventuellt med angivande av remissinstansernas namn. Men redovisningen får inte svälla ut för mycket. Särskilt viktigt är det att inte de avsnitt blir för långa som ska sammanfatta remissopinionen och som placeras före skälen för regeringens förslag. Remissopinionen ska enligt Propositionshandboken (s. 77) sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigare invändningarna är. Remissinstansernas synpunkter kan behöva bemötas i skälavsnittet eller utvecklas som argument för regeringens ställningstagande. Tidigare granskning Utskottet har tidigare i olika sammanhang granskat beredningskravet för regeringsärenden. Hösten 08 (bet. 08/09:KU s. 63 f.) var granskningen inriktad på Regeringskansliets rutiner i fråga om att inhämta yttranden och upplysningar i enlighet med beredningskravet i regeringsformen. Inledningsvis ville utskottet erinra om att beredningskravet enligt 7 kap. 2 regeringsformen gäller alla ärenden i vilka regeringen fattar beslut. Den ordning som där föreskrivs skulle enligt utskottet tillmätas stor vikt. Genom att låta förslag och pågående ärenden komma myndigheter, organisationer och andra till del kan de bli allsidigt belysta och konsekvenserna av dem så långt möjligt kända på förhand. Kvaliteten på regeringens och, i förlängningen, i vissa fall även riksdagens beslutsfattande ökar därmed till gagn för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt borde enligt utskottet också erinras om att beredningskravet inte är absolut. Upplysningar och yttranden ska enligt bestämmelsen i regeringsformen inhämtas i den mån det är behövligt. Vidare borde även erinras om att det inte i regeringsformen föreskrivs någon särskild form för hur inhämtande av upplysningar och yttranden ska ske. Granskningen gav vid handen att sättet på vilket beredningskravet uppfylldes varierade stort mellan olika ärendetyper. Att sättet på vilket beredningskravet uppfylls varierar mellan olika ärendetyper var enligt utskottets uppfattning naturligt med hänsyn till ärendenas skiftande karaktär och var även förenligt med regeringsformens bestämmelser. I svaren från Regeringskansliet vid granskningen anfördes bl.a. 16

17 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU att ärendet som regel väcks genom framställan från en myndighet och att myndigheten som regel har inhämtat upplysningar från andra berörda myndigheter och kommuner. Detta redovisas i sådana fall i framställningen Promemoria från Regeringskansliet Genom en skrivelse till Regeringskansliet den 6 februari 14 begärde utskottet svar på ett antal frågor. Utskottet fick den 27 februari 14 en svarspromemoria utarbetad vid Socialdepartementet (bilaga A1.1.2). Utskottet önskade i sin skrivelse en kommentar till att det i anmälan anges att en förening har upptäckt att deras remissvar har plockats bort från den aktuella propositionen. I svarspromemorian anförs det att det av propositionen 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården framgår under avsnitt 3 Ärendet och dess beredning att betänkandet Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU11:9) har remissbehandlats och att en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. I den bilagda förteckningens uppräkning av remissinstanserna nämns bland övriga remissinstanser Vanvårdad och bortglömd som i anmälan omnämns som föreningen Vanvårdad och bortglömd. I propositioner sammanfattas av läsbarhetsskäl remissopinionen mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslagen i de delar som propositionen behandlar. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslagen eller inte och vilka de viktigaste invändningarna är. I svarspromemorian anförs vidare att det remissvar som efterfrågas i anmälan behandlas och bemöts i propositionen under avsnitt.2 Ersättningens storlek. Där har remissopinionen mycket kortfattat sammanfattats på ovan beskrivet sätt. Endast ett fåtal remissinstanser har där omnämnts vid namn i syfte att exemplifiera vilka som bl.a. uttalat en uppfattning om kommittéförslaget om ersättningens storlek. När det gäller den del i avsnittet som innehåller skälen för regeringens förslag har vidare viktigare invändningar mot förslaget bemötts. Regeringen argumenterar där bl.a. för varför ersättningen bör vara enhetlig och uppgå till det belopp som utredningen föreslagit. I skälavsnittet har det inte funnits anledning att nämna annat än ett fåtal remissinstanser vid namn för att det ska framgå att det i remissopinionen fanns uppfattningar som avvek från regeringens förslag och varför regeringen gjorde en annan bedömning. I sin skrivelse framförde även utskottet att man ville ha en redogörelse för anledningen till att det i propositionens förteckning över spontanremisser finns sex organisationer som inte omnämns i remissammanställningen (Svenska kyrkan, Norrstrands församling, Vuxna adopterade, Trosrörelsen, Livets Ord och Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård). I svaret anförs det att antalet remissyttranden och yttranden som kommer in från andra än remissinstanserna om förslag i olika betänkanden ibland är mycket stort. Remissammanställningen över remissvaren och övriga inkomna 17

18 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN yttranden över förslagen i betänkandet behöver disponeras på ett sådant sätt att den blir läsbar. Om antalet inkomna yttranden är mycket stort kan det innebära att alla inkomna synpunkter i samtliga frågor av läsbarhetsskäl inte kan alltid kan återges ordagrant i remissammanställningen och under ingivarens namn. I svarspromemorian anförs det att remissen av betänkandet Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU 11:9) ledde till att det utöver svar från remissinstanser också kom in ett mycket stort antal yttranden och namnunderskrifter. I sammanställningen har det angivits hur många yttranden utanför remisslistan (i sammanställningen och fortsättningsvis benämnda spontanremisser) som kommit in och om dessa kommit från privatpersoner eller organisationer. Enligt remissammanställningen har utöver de 4 remissinstanser som svarat på remissen kommit in dels individuella spontanremisser från privatpersoner eller organisationer, dels 282 namnunderskrifter och likalydande yttranden. I remissammanställningen under rubriken Övergripande och allmänna yttranden och under rubrikerna för respektive förslag eller bedömning från kommitténs betänkande har remissinstansernas synpunkter och spontanremisserna sammanfattats. Därefter har de olika remissinstansernas svar återgetts och synpunkterna från spontanremisserna tagits upp under en egen rubrik. Ingivarna, såväl remissinstanser som spontanremisser, finns förtecknade i diariet och deras yttranden samlade i akten, med ett undantag. Undantaget gäller Trosrörelsen och Livets ord (ett yttrande) vars yttrande avsåg ett annat ärende och som av misstag ändå blivit omnämnd i den nu aktuella propositionens remissförteckning. När det gäller övriga organisationer som omnämns i frågan och som inte finns omnämnda vid namn i remissammanställningen ska också följande tillläggas. Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård är en av medlemsorganisationerna i remissinstansen Forum för familjevård (FfF) och deras synpunkter är likartade i de frågor som behandlas i propositionen. Vuxna adopterades synpunkter överensstämmer delvis med andra organisationers i de frågor som behandlas i propositionen. Det har därför inte bedömts nödvändigt att omnämna ingivarna av dessa spontanremisser vid namn och särskilt särredovisa synpunkterna från dem i remissammanställningen. Den spontanremiss som i propositionens remissförteckning har betecknats som Svenska kyrkan, Norrstrands församling (ett yttrande) får dock betraktas som ett yttrande av en privatperson. Inte heller sådana individuella yttranden från privatpersoner har gjort att ingivarna har bedömts behöva nämnas vid namn i remissammanställningen. Sådana yttranden är omhändertagna tillsammans med övriga spontanremisser under en och samma rubrik i de avsnitt i remissammanställningen som yttrandena avser. Slutligen önskade utskottet en redogörelse för anledningen till varför man inte nämner de spontanremisser som inkommit från enskilda i propositionens remissförteckning. 18

19 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU I svarspromemorian anförs det att Propositionshandboken (Ds 1997:1) kompletterar de regler som gäller för utformningen av propositioner. Den innehåller bl.a. riktlinjer för den formella utformningen av propositioner. Enligt riktlinjerna ska en förteckning över remissinstanserna fogas som bilaga till propositionen och bilagan nämnas under avsnitt Ärendet och dess beredning (se Ds 1997:1 s. 68 f.). Så har skett även i detta fall. 1 2 Utskottets ställningstagande Utskottet konstaterar att enligt Propositionshandboken (Ds 1997:1, s. 77) ska remissopinionen sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigare invändningarna är. Så har skett i det aktuella fallet. Granskningen ger inte anledning till något ytterligare uttalande från utskottet. 1.2 Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet Ärendet Anmälan I en anmälan till konstitutionsutskottet (dnr 9-13/14), bilaga A1.2.1, begärs att utskottet granskar justitieministerns hantering av justitieutskottets begäran om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i ett förslag till förordning om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet, KOM(13) 34. I anmälan lämnas en kronologisk redogörelse för ärendet. Anmälaren anför att en djup oenighet inom regeringen verkar ha legat till grund för regeringens oförmåga att lämna en sådan bedömning. Underlag för granskningen Till grund för granskningen har bl.a. legat en promemoria som upprättats inom Justitiedepartementet, bilaga A Utredning i ärendet Gällande rätt Enligt kap. 6 tredje stycket riksdagsordningen (RO) ska regeringen inom två veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet. I förarbetena (framst. 08/09:RS4) till bestämmelsen betonas vikten av att kontrollen av subsidiariteten sker i nära kontakt med regeringen, i de fall ett utskott bedömer 19

20 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN att ett utkast till lagstiftning aktualiserar en subsidiaritetsprövning (s. 3). Vidare framgår av förarbetena (s. 63) att regeringens bedömning kan lämnas skriftligen och/eller muntligen av ett statsråd eller en statssekreterare, undantagsvis av en annan tjänsteman från det berörda departementet. Av artikel 6 i protokollet (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som fogats till unionsfördragen (se EUT C83,.3., s. 7) framgår att varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament får lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Ett sådant motiverat yttrande ska lämnas inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens officiella språk översänds. Kronologisk redogörelse Det aktuella unionsförslaget antogs av kommissionen den 17 juli 13 och mottogs nästa dag av riksdagen i en engelsk språkversion. Genom e-post från Statsrådsberedningen från den 19 juli 13 till Riksdagsförvaltningen aviserades en gemensam faktapromemoria för det aktuella förslaget och ett relaterat dokument. Förslaget inkom till riksdagen i en svensk språkversion den 12 augusti 13. Av en skrivelse från kommissionen framgick att tidsfristen för subsidiaritetsprövningen av förslaget skulle gå ut den 28 oktober 13. Kammaren hänvisade förslaget för subsidiaritetsprövning enligt kap. 6 tredje stycket RO till justitieutskottet den 29 augusti 13. Justitieutskottet begärde den 17 september 13 information från regeringen om dess bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet. Någon sådan bedömning hade regeringen inte lämnat klockan på förmiddagen den 17 oktober 13, då utskottet justerade sitt prövningsutlåtande (utl. 13/14:JuU13) med förslag till riksdagen om att lämna ett motiverat yttrande till unionsinstitutionernas ordförande. Justitieutskottets förslag hade lämnats mot bakgrund av att utskottet ansåg att unionsförslaget i sin helhet stred mot subsidiaritetsprincipen. I utlåtandet angavs att justitieministern vid utskottets sammanträde den 1 oktober 13 hade uppgett att regeringen alltjämt analyserade förslaget och att man för närvarande inte kunde lämna någon inställning i frågan. Först senare under den 17 oktober 13 lämnade regeringen in en faktapromemoria (13/14:FPM) som innehöll regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella förslaget. Av EU-nämndens stenografiska uppteckningar från den 4 oktober 13 framgick att justitieministern pekade på frågans komplexitet när det gällde regeringens analys av det aktuella förslaget (anf. 24 i nämndens stenografiska uppteckningar 13/14:3). Enligt ministern var det inte så märkvärdigt att regeringen inte är färdig med sin analys när det gäller de olika delarna. Vidare

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut (4172-2012) (Dnr 4172-2012)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Postadress/Postal address: P.O. Box 3539, SE-103 69 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting

Läs mer