Granskningsbetänkande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsbetänkande"

Transkript

1 Konstitutionsutskottets betänkande 13/14:KU Granskningsbetänkande PRESSUPPLAGA, EJ KORREKTURLÄST Inledning 1 2 Enligt 13 kap. 1 regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning. Till grund för den granskning som nu redovisas har utskottet haft tillgång till bl.a. material som har tagits fram av utskottets kansli och av Regeringskansliet. Delar av det skriftliga utredningsmaterialet redovisas i bilaga A För att inhämta ytterligare upplysningar har utskottet hållit ett antal offentliga utfrågningar. Uppteckningar från utfrågningarna finns i bilaga B1 B8. Under innevarande riksmöte har utskottet bordlagt en granskningsanmälan. Den gäller regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna (dnr /14). I det följande lämnas först en kort beskrivning av betänkandets disposition och en sammanfattning av resultaten av den genomförda granskningen. Därefter behandlas de olika granskningsärendena i betänkandets huvudavsnitt och sedan följer fyra reservationer. Sammanfattning Behandlade frågor I betänkandet redovisas utskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning med anledning av särskilda anmälningar. Utskottet har tidigare under innevarande riksmöte på eget initiativ lämnat ett granskningsbetänkande som avser allmänna, administrativt inriktade frågor (bet. 13/14:KU). 1

2 13/14:KU SAMMANFATTNING Det aktuella betänkandet inleds med ett kapitel i vilket vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen behandlas. I det följande kapitlet behandlas olika frågor som avser handläggningen av vissa regeringsärenden m.m. Därefter följer ett kapitel om frågor som rör regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m. Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning behandlas i det avslutande kapitlet. Kapitelindelningen följer ärendenas huvudsakliga karaktär Vissa resultat av granskningen Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen m.m. Utskottet har granskat hanteringen av remissvar i beredningen av proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Utskottet konstaterar att enligt Propositionshandboken ska remissopinionen sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Så har skett i det aktuella fallet. Granskningen ger inte anledning till något ytterligare uttalande från utskottet. Utskottet har granskat regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet. Utskottet konstaterar att av riksdagsordningen följer en skyldighet för regeringen att inom två veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i unionsförslag. Regeringen har inte informerat justitieutskottet inom de uppsatta tidsramarna, trots att utskottet gav regeringen två ytterligare veckor, dvs. totalt fyra veckor. Regeringen har således brustit i sin efterlevnad av riksdagsordningens bestämmelser och kan inte undgå kritik. När det gäller regeringens beräkning av klimatmålet för ger granskningen inte anledning till något uttalande utifrån de synpunkter som konstitutionsutskottet har att anlägga. Utskottet har vidare granskat regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation 14. Till grund för granskningen ligger bl.a. en granskningsrapport från Riksrevisionen om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser. Utskottet anser att regeringen har brustit i sin styrning av Försvarsmakten och därför bör utveckla styrningen för att ge myndigheten bättre förutsättningar att genomföra verksamheten effektivt. Styrningen på en övergripande, strategisk nivå behöver bli tydligare medan styrningen på en lägre nivå, rörande sakfrågor, bör minska. När det gäller informationen till riksdagen vill utskottet understryka vikten av att riksdagen ges en rättvisande bild av statens verksamhet och därmed möjlighet att fatta välgrundade beslut. Utskottet delar Riksrevisionens bedömning att det finns brister i regeringens återrapportering till riksdagen i fråga om insatsorganisationens utveckling och Försvarsmaktens förutsättningar att efterleva riksdagens beslut. Utskottet anser att detta är allvarligt och erinrar om att utskottet tidigare har uttalat att det är viktigt att riksdagen informeras om avvikelser i statens verk- 2

3 SAMMANFATTNING 13/14:KU samhet i förhållande till riksdagens beslut och intentioner för att kunna ta ställning till eventuellt förändrade förutsättningar, och att sådan information bör lämnas i sådan form att den är tillgänglig för riksdagens samtliga ledamöter. Reservation M, FP, C och KD Granskningen av regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor ger inte anledning till något uttalande av utskottet. Handläggningen av vissa regeringsärenden m.m. Utskottet har granskat Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige. Utskottet redovisar vad som har framkommit i granskningsärendet och att det har pågått en rättsprocess. Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat en dom den 28 mars 14. Granskningen ger inte anledning till något uttalande av utskottet. Utskottet noterar dock att ärendet väcker ett antal frågor av mer generell karaktär. Det rör sig om frågor om regeringens information till riksdagen och regeringens hantering i övrigt i fall där kommissionen vänder sig direkt till en myndighet under regeringen, hur regeringen säkerställer att myndigheterna håller regeringen informerad m förhållanden av betydelse för samarbetet inom EU, och hur medlemskapet i EU påverkat relationerna i övrigt mellan regeringen och myndigheterna. Utskottet konstaterar att detta är frågor som kan tas upp av utskottet inom ramen för den allmänna granskningen. Vidare har utskottet granskat förfarandet för nominering till högskolestyrelser. Utskottet kan konstatera att det inte finns några gällande föreskrifter som hindrar att riksdagsledamöter utses till högskolestyrelser. Regeringen har dock bedömt att verksamma riksdagsledamöter inte samtidigt bör vara styrelseledamöter i bl.a. statliga universitet och högskolor. Regeringens uppfattning är att ett aktivt pågående riksdagsuppdrag hos styrelseledamöter medför oklara ansvarsförhållanden. Denna inskränkning i valet av styrelseledamöter synes enligt utskottet vara förenlig med bl.a. regeringsformens bestämmelser. Med utgångspunkt i regeringsformens krav på att saklighet och opartiskhet ska iakttas i all allmän verksamhet gör utskottet även följande överväganden. Att riksdagsledamöter inte bör utses till styrelseledamöter grundar sig på regeringens ovannämnda bedömning och inte på jävsregler. Utskottets granskning visar att regeringen vid handläggningen av ärenden om att utse styrelseledamöter även beaktar risken för att andra intressekonflikter gör sig gällande. Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att frågan om det finns en intressekonflikt är en delikat bedömningsfråga som behöver avgöras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Detta kan eventuellt enligt utskottets mening aktualisera behovet av sakliga och konkreta vägledande kriterier som stöd inför dessa bedömningar. Kriterier skulle även underlätta nomineringsgruppernas arbete. Den slutliga avvägningen i varje bedömning görs dock alltid av regeringen. Utskottet förutsätter att regeringen överväger behovet av sådana kriterier. Granskningen av hanteringen av verksamheten på Thielska Galleriet ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. 3

4 13/14:KU SAMMANFATTNING När det gäller Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar konstaterar utskottet att en sekretessprövning inte får fördröja utlämnandet längre än vad som föranleds av själva sekretessprövningen. Det aktuella granskningsärendet rör formellt sett inte ett utlämnandeärende hos Regeringskansliet, utan ett ärende där myndigheten Sida i enlighet med regeringsformen har bett om samråd med Utrikesdepartementet om utrikessekretess i ett utlämnandeärende hos den myndigheten. Enligt Utrikesdepartementet bereds dock s.k. samrådsärenden på samma sätt som departementets egna utlämnandeärenden. Utskottet noterar att det inom Regeringskansliet pågår ett allmänt förbättringsarbete när det gäller rutiner vid utlämnande av allmänna handlingar och att Utrikesdepartementet har vidtagit särskilda åtgärder för att komma till rätta med långa handläggningstider i utlämnande- och samrådsärenden. En tidsutdräkt på drygt tre månader kan i det här aktuella ärendet enligt utskottets mening svårligen anses överensstämma med grundlagens skyndsamhetskrav. Utskottet understryker vikten av att Regeringskansliet har den organisation och de rutiner som krävs för att offentlighetsprincipen och kravet på skyndsamhet ska kunna upprätthållas. Utskottet konstaterar att det finns utrymme för ytterligare åtgärder och förutsätter att det förbättringsarbete som har påbörjats inom Regeringskansliet påskyndas för att säkerställa att grundlagens krav efterlevs. Vissa frågor om regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m. Utskottet har granskat regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon. Utskottet konstaterar att samordningen vid Vattenfalls förvärv av Nuon inte var något regeringsärende men att det ändå finns krav på beredning av den typen av frågor. Ställningstaganden i sådana frågor får liksom beslut i regeringsärenden förutsättas färgas av eller åtminstone vara förenliga med värderingar gemensamma för hela regeringen. Utskottet konstaterar att Vattenfall och Näringsdepartementet inhämtade underlag rörande förvärvet av Nuon. Utskottet, som inte granskar affärsmässigheten i affären, har utifrån sina utgångspunkter ingen anledning att kommentera underlagen. I granskningen har framkommit att en gemensam beredning skedde mellan Näringsdepartementet och Finansdepartementet om att upphandla en finansiell rådgivare rörande ett bud i syfte att förvärva ett större energibolag. Det finns dock olika synsätt om huruvida en gemensam beredning genomfördes i frågan om själva ställningstagandet till Vattenfalls köp vid ägarsamordningen. I riktlinjer anges att det får anses följa av statsministerns särskilda ställning i regeringen en skyldighet för departementen att i god tid informera Statsrådsberedningen om regeringsärenden eller andra frågor av större vikt. Det finns ingen dokumentation som visar att man har följt reglerna om att sådan information ska ges. Dessutom har statsministern för utskottet uppgivit att han vid tidpunkten för Vattenfalls förvärv av Nuon inte var informerad om att Vattenfall avsåg att genomföra affären. Å andra sidan anges i en promemoria med dagboksanteckningar i Näringsdepartementet att partiledarna informerats av näringsministern. Båda uppgifterna 4

5 SAMMANFATTNING 13/14:KU kan inte vara korrekta. Utskottet vill därvid betona att medvetet vilseledande uppgifter självfallet aldrig kan accepteras och står i strid med saklighetskravet i 1 kap. 9 regeringsformen. Utskottet anser att statsministern har det övergripande ansvaret för att beredningsprocesserna, informationen och kommunikationen inom regeringen och Regeringskansliet fungerar. Tydliga och ändamålsenliga regler har i huvudsak funnits. Det har dock funnits brister i både kommunikationen och i tillämpningen av regelverket. I ljuset av denna granskning finns det också skäl att åtgärder vidtas för att beredningsprocesserna, informationen och kommunikationen fungerar på ett sätt som gör att sådana brister i hanteringen som framkommit förebyggs på ett bättre sätt. Utskottet konstaterar att det inte har getts något kapitaltillskott eller skett någon breddning av ägandet. Betalningen för Nuon är dock ännu inte fullgjord. Utskottet konstaterar att det har förelegat brister vad gäller den gemensamma beredningen, den interna informationen samt dokumentationen i samband med regeringens hantering av Vattenfalls förvärv av Nuon. För dessa brister kan inte dåvarande näringsministern Maud Olofsson undgå kritik. Utskottet välkomnar att kraven på dokumentation har skärpts. Att den dåvarande näringsministern Maud Olofsson inte har medverkat i en utfrågning i granskningen har försvårat för utskottet att klarlägga händelseförloppet. Utskottet anser att det är allvarligt att ett f.d. statsråd bryter mot rådande praxis att medverka i en utfrågning i konstitutionsutskottets granskning. Utskottet kommer med anledning av detta att ta initiativ till att utvärdera frågan om en reglering av före detta statsråds medverkan i riksdagens utövande av kontrollmakten. Reservation M, FP, C OCH KD Granskningen av förra biståndsministerns hantering av biståndsverksamheten ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. Granskningen av utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget visar att de avräkningar som har gjorts för biståndets administrativa kostnader inte kan sägas vara i strid med gällande riktlinjer. Utskottet konstaterar dessutom att förra biståndsministern efter en intern översyn av avräkningsmodellen fann att avräkningarna för statsrådets och statssekreterarens lönekostnader borde upphöra. Reservation MP, SD, V När det gäller näringsministerns hantering och styrning av Inlandsinnovation ger vad som framkommit under granskningen inte grund för någon annan bedömning än att näringsministerns styrning av Inlandsinnovation AB har varit förenlig med riksdagens beslut och med regeringens riktlinjer för styrning av de statligt ägda bolagen. Utskottet konstaterar att dokumentationen av Regeringskansliets bolagsförvaltning i det aktuella ärendet har skett i överensstämmelse med riktlinjerna. Utskottet understryker vikten av god dokumentation, för att man så långt som möjligt ska kunna följa upp och i efterhand granska den löpande förvaltningen. Utskottet vill också framhålla att det inte finns något som hindrar regeringen från att dokumentera kontakter med bolagen i samband med händelser som bedöms vara viktiga för bolagen även om kontakterna endast avser informationsutbyte.

6 13/14:KU SAMMANFATTNING Utskottet har granskat regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet. Utöver de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redan lämnat inom ramen för sin grundlagsfästa granskning av statens verksamhet har utskottet inga synpunkter av konstitutionell beskaffenhet. Utifrån de synpunkter som konstitutionsutskottet har att anlägga är det i dagsläget svårt att avgöra om regeringens åtgärder och analyser för att säkra nödvändiga förutsättningar för punktlighet på järnvägen varit tillräckliga. Utskottet har vidare granskat regeringens arbete med omregleringar av apoteksmarknaden, telekommarknaden och elmarknaden. Till grund för granskningen ligger bl.a. ett antal granskningsrapporter från Riksrevisionen, som innehåller kritik av hur omregleringarna har gått till. Utskottet anser att regeringen är ansvarig för hur omregleringarna av respektive marknad har genomförts. Det framträder ett mönster av systematiska brister både när det gäller regeringens beredning och tillsyn av omregleringarna. Såsom Riksrevisionen har funnit torde detta ha lett till onödiga samhällskostnader i flera av omregleringarna. Enligt utskottet kan dessa brister hänföras till brister i regeringens styrning av myndigheter och andra organ. Reservation M, FP, C och KD Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning m.m. Granskningen av ett statsråds uttalande om gränspolisen ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida. Utskottet tar upp vissa frågor om statsråds affärer med och innehav av värdepapper. Granskningen har inte visat att det förekommit några formella fel kring statsrådet Tobias Billströms affärer med finansiella instrument. I granskningen har inte heller framkommit att det har gjorts några fel i samband med bedömningen av sekretessen för uppgifter om tidpunkterna för statsrådet Tobias Billströms köp av aktier. Utskottet förutsätter att det inom regeringen och Regeringskansliet finns insikt om betydelsen av ett säkerhetsavstånd i de ärenden som kan aktualisera privatekonomiska intressen. Utskottet anser att det är viktigt att det framgår av förteckningen över innehav av finansiella instrument om det har förekommit korttidsaffärer med finansiella instrument. Därför välkomnar utskottet att Regeringskansliet avser att införa rutiner som syftar till att korttidsaffärer ska framgå av förteckningen. 6

7 13/14:KU Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Utskottets anmälan... 1 Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen Hantering av remissvar i viss fråga Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens beräkning av klimatmålet för Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor... 9 Ärendet... 9 Utredning i ärendet... 9 Utskottets ställningstagande Handläggningen av vissa regeringsärenden m.m Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige Ärendet Utredning i ärendet... 7 Utskottets ställningstagande Förfarandet för nominering till högskolestyrelser Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Hanteringen av verksamheten på Thielska Galleriet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande

8 13/14:KU INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vissa frågor om regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag m.m Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Förra biståndsministerns hantering av biståndsverksamheten... Ärendet... Utredning i ärendet... 6 Utskottets ställningstagande Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Näringsministerns hantering och styrning av Inlandsinnovation AB. 224 Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Regeringens arbete med omregleringar Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning m.m Uttalande om gränspolisen Ärendet Utredning i ärendet Utskottets ställningstagande Vissa frågor om statsråds affärer med och innehav av värdepapper Ärendet Utredning i ärendet... 0 Utskottets ställningstagande Reservationer Regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation 14 (avsnitt 1.4) Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) Utrikesministerns och förra biståndsministerns hantering av biståndsanslaget (avsnitt 3.3) Regeringens arbete med omregleringar (avsnitt 3.6) Särskilda yttranden... 3 Särskilda yttranden Tabell Styrelseledamöter med partipolitisk bakgrund

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13/14:KU Tabeller Tabeller Tabeller 9

10 13/14:KU Utskottets anmälan Konstitutionsutskottet anmäler härmed enligt 13 kap. 2 regeringsformen för riksdagen resultatet av den i detta betänkande redovisade granskningen. Stockholm den 13 maj 14 På konstitutionsutskottets vägnar Peter Eriksson 1 Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elindersson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Cecilia Brinck (M). Per Bill (M) har inte deltagit i behandlingen av och beslutet i avsnitt 1.4. Sedat Dogru (M) har i hans ställe deltagit i beslutet i detta avsnitt.

11 13/14:KU 1 1 Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen 1.1 Hantering av remissvar i viss fråga Ärendet Anmälan I en anmälan till konstitutionsutskottet (dnr /13), bilaga A1.1.1, begärs att utskottet granskar hur statsrådet Maria Larsson har hanterat remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Enligt anmälan har organisationen Vanvårdad och bort-glömd lämnat in över 0 remissvar som hos Regeringskansliet slagits ihop och redovisats tillsammans. Därtill har remissvar som anmält en avvikande mening plockats bort ur propositionen. Anmälaren framhåller att utskottet bör utreda huruvida enskilda har fått yttra sig som remissinstans, huruvida deras remisser beaktats och hur enskildas remisser diarieförts i Regeringskansliet. Underlag för granskningen Till grund för granskningen ligger bl.a. en promemoria som har upprättats inom Socialdepartementet, bilaga A Utredning i ärendet Bakgrund Den 21 juni 06 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att granska allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården. Utredningen tog namnet Vanvårdsutredningen. Vanvårdsutredningen konstaterade i sitt delbetänkande Vanvård i social barnavård under 1900-talet (SOU 09:99) att det förekommit allvarliga övergrepp och försummelser mot placerade barn och unga i den sociala barnavården. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i Vanvårdsutredningens delbetänkande gav regeringen den 18 februari en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur en upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården under perioden kunde utformas. Utredningen tog namnet Upprättelseutredningen. I februari 11 överlämnade Upprättelseutredningen sitt betänkande Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU 11:9) till regeringen. Betänkandet remissbehandlades och 73 remissinstanser bereddes möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Den 1 juni 12 överlämnade regeringen proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller 11

12 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN försummelser i samhällsvården till riksdagen. I propositionen behandlas den del av upprättelseprocessen som avser ekonomisk ersättning Regeringens proposition Proposition 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården innehåller förslag till en ny lag om ersättning av staten på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga. För att övergreppen eller försummelserna ska kunna ge rätt till ersättning enligt lagen ska de vara av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, någon gång under tidsperioden den 1 januari 19 t.o.m. den 31 december Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 000 kronor. En särskild nämnd ska handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats till nämnden. Nämndens beslut får inte överklagas. Propositionen innehåller även förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (09:0), så att sekretessbestämmelser införs för uppgifter om personliga förhållanden i verksamhet enligt den nya lagen, och en ändring i lagen (09:3) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner. Under rubriken Ärendet och dess beredning (s. ) framförs det att ärendet har remissbehandlats och att en förteckning över remissinstanserna finns i propositionens bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S11//FST). Enligt anmälan till konstitutionsutskottet har organisationen Vanvårdad och bortglömd i sitt remissvar lämnat förslag som avviker från propositionen. Dessa har, enligt anmälan, rensats bort från remissopinionen. Förslagen gäller bl.a. att man ska använda samma ersättningsmodell som använts i Norge och att psykologhjälp ska erbjudas. I propositionens förteckning över remissinstanser återfinns föreningen Vanvårdad och bortglömd. Dock nämns inte organisationen vid namn i propositionens genomgång av remissopinionen. Under rubriken Ersättningens storlek (s. 27), gällande regeringens förslag att ersättningen ska uppgå till 000 kronor, sammanfattar regeringen remissopinionen enligt följande. Remissinstanserna: Flera remissinstanser påtalar att det är ofrånkomligt att det föreslagna beloppet uppfattas som för lågt av vissa medan andra anser det tillräckligt. Riksförbundet Samhällets styvbarn och Riksföreningen Stulen barndom finner summan acceptabel medan bl.a. Stulen barndom Stockholm avstyrker. Göta hovrätt anför att det, vad gäller ersättningens storlek, är mest naturligt att jämföra med de ersättningsnivåer som domstolarna och Brottsoffermyndigheten tillämpar vid kränkning på grund av brott. Hovrätten konstaterar vidare att det föreslagna beloppet vid en jämförelse med vad som brukar utgå som kränkningsersättning är mycket högt. Justitiekanslern anser att ersättningen inte bör fjärma sig för mycket från de nivåer som enligt svensk rätt gäller för ersättning för ideella skador i allmänhet och konstaterar att nivåer över den föreslagna är ovanligt förekommande. Brottsoffermyndigheten anser inte att den föreslagna schabloniserade ersättningen ska kunna minskas på grund av kompensation som 12

13 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU ett omhändertaget barn fått efter en individuell bedömning av skador på grund av brott. I skälavsnittet (s. 27 f.) konstaterar regeringen att: Utredningen har övervägt olika modeller för ersättningssystem och kommit fram till att ersättning ska utges som ett erkännande av att den enskilde utsatts för oförsvarligt lidande och inte som en skadeståndsrättslig kompensation för någon konkret skada. Detta medför att ersättningsbeloppet är enhetligt för alla som beviljas ersättning, oavsett arten eller varaktigheten av övergreppen eller försummelserna. Regeringen delar utredningens bedömning. Regeringen argumenterar varför ett enhetligt ersättningssystem är att föredra och konstaterar bl.a. att: De erfarenheter som gjorts i Norge talar också för att ett enhetligt ersättningsbelopp är att föredra. Det finns nämligen en risk för att ett graderat ersättningssystem skapar en känsla hos den vanvårdade av att ha blivit orättvist behandlad vad gäller ersättningsnivån. (s. 28) Under rubriken Nämndmyndighetens arbetsformer m.m. (s. 33 f.) gör regeringen bedömningen att Sökanden bör kunna erbjudas psykologiskt stöd. De närmare formerna för detta bör avgöras av nämndmyndigheten. Vidare konstaterar man att utredningen inte har lämnat förslag om psykologiskt stöd, men att detta bör erbjudas i motsvarande omfattning som det stöd som erbjöds de personer som intervjuades av Vanvårdsutredningen, dvs. upp till åtta stödsamtal i samband med intervjuerna. Remissammanställningen I remissammanställningen (dnr S11//ST, ) konstateras det att Upprättelseutredningens betänkande (SOU 11:9) har remissbehandlats och att 73 remissinstanser har haft möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Av dessa har 4 instanser svarat på remissen. Alla 73 återfinns i remissförteckningen i propositionens bilaga 3. Dock framgår av remissammanställningen att: Därutöver har dels individuella spontanremisser (yttranden utanför remisslistan) inkommit från privatpersoner och organisationer; dels 282 namnunderskrifter och likalydande yttranden. Sammanlagt har 376 yttranden och namnunderskrifter inkommit i samband med remitterandet av Upprättelseutredningens betänkande. De individuella spontanremisserna utgörs av 38 individuella yttranden från privatpersoner och 2 individuella yttranden från organisationer. I propositionens remissförteckning anges att fem organisationer har inkommit med spontanremisser; Finska krigsbarn, Svenska kyrkan, Norrstrands församling, Vuxna adopterade, Trosrörelsen och Livets Ord samt Riksförbundet för förstärkt Familjehemsvård. Av dessa har det senare visat sig att Trosrörelsens och Livets ords gemensamma yttrande avsåg ett annat ärende och av misstag har blivit omnämnd i remissförteckningen. Spontanremissen från Svenska kyrkan, Norrstrands församling är att betrakta som ett yttrande från en privatperson. Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård är en medlemsorganisation till 13

14 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN remissinstansen för Forum för familjehemsvård (FfF). Det framgår inte i propositionens remissförteckning att även enskilda har inkommit med spontanremisser. När de gäller de 211 inkomna yttranden som signerats av medlemmar från organisationen Vanvårdad och bortglömd (remissinstans nr 8) anförs följande i remissammanställningen från Socialdepartementet: Yttrandena överensstämmer till stor del med Vanvårdad och Bortglömds remissvar. Samtliga 211 yttrandena har i termer av genomslag i remissammanställningen räknats som en spontanremiss avseende det innehåll som skiljer sig från Vanvårdad och Bortglömds remissvar. Organisationen Vanvårdad och bortglömds remissvar såväl som spontanremisserna från organisationens medlemmar hänvisas till vid ett flertal tillfällen i remissammanställningen. Bl.a. anförs det att: Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de vill att statsministern Fredrik Reinfeldt går ut med en offentlig ursäkt i samband med ceremonin. Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver emellertid även i sitt remissvar att de förkastar upprättelseprocessen och vill att vanvårdsutredningen ska gälla. (s. 1) [ ] Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de förkastar upprättelseprocessen och vill att vanvårdsutredningen ska gälla. Föreningen vill att Sverige ska följa Norges modell där staten och de olika Fylken (kommuner) har tagit sitt ansvar. Där fick de :- Nkr av fylkena i Oslo, Bergen och Stavanger och 0 000:- Nkr av Norska staten. Det är de uppgifter som Föreningen Vanvårdad och Bortglömd skriver att de har fått. Föreningen förespråkar att staten betalar ut ersättningen. Då kommer allt från samma ställe. (s. 2) [ ] Både privatpersoner och Vanvårdad och Bortglömds medlemmar redogör för respektive nämner den fruktansvärda vanvård som de blivit utsatta för och vilka konsekvenser vanvården fått beträffande deras liv. Flertalet skriver att de än i dag lider oerhört av den vanvård som de blivit utsatta för. Vad gäller behov av rehabilitering nämns exempelvis behov av att samtala med psykolog, men att man har svårt att bekosta detta själv. Vanvårdade och Bortglömds medlemmar (de 211 yttrandena) skriver bland annat att: vi i föreningen [har] verkligen tryckt på behovet av omedelbar rehabilitering i form av klippkort. (s. 79) Interpellation om Vanvårdsutredningen I en interpellation (ip. 13/14:23) den 1 oktober 13 frågade Margareta Larsson (SD) Maria Larsson hur det kom sig att remissvar plockats bort från proposition 11/12:160. Maria Larsson anförde följande i sitt svar den 22 oktober 13: Hantering av remissvar är en mycket viktig del i regeringens beredande av förslag. Remissopinionen sammanfattas dock av läsbarhetsskäl alltid mycket kort i propositioner genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigaste invändningarna är. Det remissvar som Margareta Larsson efterlyser behandlas och bemöts i propositionen under rubriken Ersättningens storlek. Remissvaret i sin helhet finns i Socialdepartementets arkiv och är tillgängligt för allmänheten. 14

15 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU Gällande ordning Av 7 kap. 2 regeringsformen följer ett beredningskrav för regeringsärenden: Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. RF kan således sägas föreskriva ett visst remisstvång (Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3:e uppl., 12, s. 326). I förarbetena till 1974 års regeringsform ansågs det vara ett karakteristiskt och betydelsefullt inslag i svensk politisk beslutsprocess, att det som ett led i beredningen av regeringsärenden i stor utsträckning inhämtas yttranden från myndigheter, organisationer och andra enskilda sammanslutningar (prop. 1973:90 s. 287). Det ansågs därför vara naturligt att låta ordningen med remisser från regeringen komma till uttryck i RF. I Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 03:2, reviderad , s. ) uppges det att myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser medan remissen för andra remissinstanser, såsom organisationer och kommuner, är en inbjudan att lämna synpunkter. I övrigt står möjligheten att yttra sig över ett förslag alltid öppen för var och en som har synpunkter på det. Betänkanden i serierna Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) finns som regel tillgängliga i elektronisk form på regeringens webbplats. Varken av bestämmelserna i RF eller av dess förarbeten framgår närmare hur ett remissförfarande bör gå till. Det faller på vederbörande departementschef eller annan föredragande att under vanligt konstitutionellt ansvar avgöra vilka myndigheter som är berörda av ett regeringsärende och i vilken omfattning det är erforderligt att organisationer och enskilda får tillfälle att yttra sig. Beslutanderätten kan delegeras till tjänstemän i Regeringskansliet (Holmberg m.fl., Grundlagarna, 3:e uppl., 12, s. 326 f.). Enligt Statsrådsberedningens propositionshandbok (Ds 1997:1, s. 27 f.) görs själva arbetet med remisslistan på den sakenhet eller det sekretariat som ska handlägga ärendet. Vem som fattar det formella beslutet om remissen varierar, men vanligast förefaller vara att beslut om remiss fattas av chefstjänsteman eller huvudmannen. När remissvaren kommit in samlas de på lämpligt sätt efter ordningsföljden i remisslistan. I Propositionshandboken (s. 46 f.) återfinns också anvisningar för remissammanställningens utformning. Sammanställningen görs i de allra flesta fallen separat, dvs. utan att den fogas som bilaga till lagrådsremissen och propositionen. I vissa fall kan det dock finnas särskilda skäl till att låta remissammanställningen ingå i propositionen. Remissammanställningen bör vara klar innan skrivarbetet med propositionen inleds. En proposition är regeringens förslag till ett riksdagsbeslut, vilket framgår av 3 kap. 1 riksdagsordningen (RO). Enligt samma paragraf ska propositionen vara åtföljd av regeringens protokoll i ärendet, en redogörelse av ärendets tidigare behandling, en motivering och Lagrådets yttrande, när det finns ett sådant. Enligt Propositionshandboken (s. 63 f.) ska en proposition innehålla 1

16 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN en förstasida, en innehållsförteckning, ett avsnitt med förslag till riksdagsbeslut, ett avsnitt med de lagförslag som läggs fram för riksdagen (i propositioner med lagförslag) och ett kortfattat avsnitt om ärendet och dess beredning. Avsnittet om ärendets beredning ska innehålla en kortfattad redovisning av beredningen av ärendet, dvs. en redogörelse för hur det föreskrivna beredningskravet har uppfyllts. En förteckning av remissinstanserna ska fogas som bilaga till propositionen och bilagan ska nämnas under redogörelsen av ärendets beredning. Som nämnts ovan görs remissammanställningen normalt som en separat sammanställning utanför riksdagstrycket. Propositionshandboken (s. 47) anger att när metoden med separat remissammanställning används kan det finnas skäl att behandla remissyttrandena något utförligare i propositionens skälavsnitt, eventuellt med angivande av remissinstansernas namn. Men redovisningen får inte svälla ut för mycket. Särskilt viktigt är det att inte de avsnitt blir för långa som ska sammanfatta remissopinionen och som placeras före skälen för regeringens förslag. Remissopinionen ska enligt Propositionshandboken (s. 77) sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigare invändningarna är. Remissinstansernas synpunkter kan behöva bemötas i skälavsnittet eller utvecklas som argument för regeringens ställningstagande. Tidigare granskning Utskottet har tidigare i olika sammanhang granskat beredningskravet för regeringsärenden. Hösten 08 (bet. 08/09:KU s. 63 f.) var granskningen inriktad på Regeringskansliets rutiner i fråga om att inhämta yttranden och upplysningar i enlighet med beredningskravet i regeringsformen. Inledningsvis ville utskottet erinra om att beredningskravet enligt 7 kap. 2 regeringsformen gäller alla ärenden i vilka regeringen fattar beslut. Den ordning som där föreskrivs skulle enligt utskottet tillmätas stor vikt. Genom att låta förslag och pågående ärenden komma myndigheter, organisationer och andra till del kan de bli allsidigt belysta och konsekvenserna av dem så långt möjligt kända på förhand. Kvaliteten på regeringens och, i förlängningen, i vissa fall även riksdagens beslutsfattande ökar därmed till gagn för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt borde enligt utskottet också erinras om att beredningskravet inte är absolut. Upplysningar och yttranden ska enligt bestämmelsen i regeringsformen inhämtas i den mån det är behövligt. Vidare borde även erinras om att det inte i regeringsformen föreskrivs någon särskild form för hur inhämtande av upplysningar och yttranden ska ske. Granskningen gav vid handen att sättet på vilket beredningskravet uppfylldes varierade stort mellan olika ärendetyper. Att sättet på vilket beredningskravet uppfylls varierar mellan olika ärendetyper var enligt utskottets uppfattning naturligt med hänsyn till ärendenas skiftande karaktär och var även förenligt med regeringsformens bestämmelser. I svaren från Regeringskansliet vid granskningen anfördes bl.a. 16

17 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU att ärendet som regel väcks genom framställan från en myndighet och att myndigheten som regel har inhämtat upplysningar från andra berörda myndigheter och kommuner. Detta redovisas i sådana fall i framställningen Promemoria från Regeringskansliet Genom en skrivelse till Regeringskansliet den 6 februari 14 begärde utskottet svar på ett antal frågor. Utskottet fick den 27 februari 14 en svarspromemoria utarbetad vid Socialdepartementet (bilaga A1.1.2). Utskottet önskade i sin skrivelse en kommentar till att det i anmälan anges att en förening har upptäckt att deras remissvar har plockats bort från den aktuella propositionen. I svarspromemorian anförs det att det av propositionen 11/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården framgår under avsnitt 3 Ärendet och dess beredning att betänkandet Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU11:9) har remissbehandlats och att en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. I den bilagda förteckningens uppräkning av remissinstanserna nämns bland övriga remissinstanser Vanvårdad och bortglömd som i anmälan omnämns som föreningen Vanvårdad och bortglömd. I propositioner sammanfattas av läsbarhetsskäl remissopinionen mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslagen i de delar som propositionen behandlar. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslagen eller inte och vilka de viktigaste invändningarna är. I svarspromemorian anförs vidare att det remissvar som efterfrågas i anmälan behandlas och bemöts i propositionen under avsnitt.2 Ersättningens storlek. Där har remissopinionen mycket kortfattat sammanfattats på ovan beskrivet sätt. Endast ett fåtal remissinstanser har där omnämnts vid namn i syfte att exemplifiera vilka som bl.a. uttalat en uppfattning om kommittéförslaget om ersättningens storlek. När det gäller den del i avsnittet som innehåller skälen för regeringens förslag har vidare viktigare invändningar mot förslaget bemötts. Regeringen argumenterar där bl.a. för varför ersättningen bör vara enhetlig och uppgå till det belopp som utredningen föreslagit. I skälavsnittet har det inte funnits anledning att nämna annat än ett fåtal remissinstanser vid namn för att det ska framgå att det i remissopinionen fanns uppfattningar som avvek från regeringens förslag och varför regeringen gjorde en annan bedömning. I sin skrivelse framförde även utskottet att man ville ha en redogörelse för anledningen till att det i propositionens förteckning över spontanremisser finns sex organisationer som inte omnämns i remissammanställningen (Svenska kyrkan, Norrstrands församling, Vuxna adopterade, Trosrörelsen, Livets Ord och Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård). I svaret anförs det att antalet remissyttranden och yttranden som kommer in från andra än remissinstanserna om förslag i olika betänkanden ibland är mycket stort. Remissammanställningen över remissvaren och övriga inkomna 17

18 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN yttranden över förslagen i betänkandet behöver disponeras på ett sådant sätt att den blir läsbar. Om antalet inkomna yttranden är mycket stort kan det innebära att alla inkomna synpunkter i samtliga frågor av läsbarhetsskäl inte kan alltid kan återges ordagrant i remissammanställningen och under ingivarens namn. I svarspromemorian anförs det att remissen av betänkandet Barnen som samhället svek åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU 11:9) ledde till att det utöver svar från remissinstanser också kom in ett mycket stort antal yttranden och namnunderskrifter. I sammanställningen har det angivits hur många yttranden utanför remisslistan (i sammanställningen och fortsättningsvis benämnda spontanremisser) som kommit in och om dessa kommit från privatpersoner eller organisationer. Enligt remissammanställningen har utöver de 4 remissinstanser som svarat på remissen kommit in dels individuella spontanremisser från privatpersoner eller organisationer, dels 282 namnunderskrifter och likalydande yttranden. I remissammanställningen under rubriken Övergripande och allmänna yttranden och under rubrikerna för respektive förslag eller bedömning från kommitténs betänkande har remissinstansernas synpunkter och spontanremisserna sammanfattats. Därefter har de olika remissinstansernas svar återgetts och synpunkterna från spontanremisserna tagits upp under en egen rubrik. Ingivarna, såväl remissinstanser som spontanremisser, finns förtecknade i diariet och deras yttranden samlade i akten, med ett undantag. Undantaget gäller Trosrörelsen och Livets ord (ett yttrande) vars yttrande avsåg ett annat ärende och som av misstag ändå blivit omnämnd i den nu aktuella propositionens remissförteckning. När det gäller övriga organisationer som omnämns i frågan och som inte finns omnämnda vid namn i remissammanställningen ska också följande tillläggas. Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård är en av medlemsorganisationerna i remissinstansen Forum för familjevård (FfF) och deras synpunkter är likartade i de frågor som behandlas i propositionen. Vuxna adopterades synpunkter överensstämmer delvis med andra organisationers i de frågor som behandlas i propositionen. Det har därför inte bedömts nödvändigt att omnämna ingivarna av dessa spontanremisser vid namn och särskilt särredovisa synpunkterna från dem i remissammanställningen. Den spontanremiss som i propositionens remissförteckning har betecknats som Svenska kyrkan, Norrstrands församling (ett yttrande) får dock betraktas som ett yttrande av en privatperson. Inte heller sådana individuella yttranden från privatpersoner har gjort att ingivarna har bedömts behöva nämnas vid namn i remissammanställningen. Sådana yttranden är omhändertagna tillsammans med övriga spontanremisser under en och samma rubrik i de avsnitt i remissammanställningen som yttrandena avser. Slutligen önskade utskottet en redogörelse för anledningen till varför man inte nämner de spontanremisser som inkommit från enskilda i propositionens remissförteckning. 18

19 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN 13/14:KU I svarspromemorian anförs det att Propositionshandboken (Ds 1997:1) kompletterar de regler som gäller för utformningen av propositioner. Den innehåller bl.a. riktlinjer för den formella utformningen av propositioner. Enligt riktlinjerna ska en förteckning över remissinstanserna fogas som bilaga till propositionen och bilagan nämnas under avsnitt Ärendet och dess beredning (se Ds 1997:1 s. 68 f.). Så har skett även i detta fall. 1 2 Utskottets ställningstagande Utskottet konstaterar att enligt Propositionshandboken (Ds 1997:1, s. 77) ska remissopinionen sammanfattas mycket kort genom en summarisk jämförelse med kommittéförslaget. Jämförelsen ska i stort sett bara ange om remissinstanserna instämmer i kommittéförslaget eller inte och vilka de viktigare invändningarna är. Så har skett i det aktuella fallet. Granskningen ger inte anledning till något ytterligare uttalande från utskottet. 1.2 Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet Ärendet Anmälan I en anmälan till konstitutionsutskottet (dnr 9-13/14), bilaga A1.2.1, begärs att utskottet granskar justitieministerns hantering av justitieutskottets begäran om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i ett förslag till förordning om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet, KOM(13) 34. I anmälan lämnas en kronologisk redogörelse för ärendet. Anmälaren anför att en djup oenighet inom regeringen verkar ha legat till grund för regeringens oförmåga att lämna en sådan bedömning. Underlag för granskningen Till grund för granskningen har bl.a. legat en promemoria som upprättats inom Justitiedepartementet, bilaga A Utredning i ärendet Gällande rätt Enligt kap. 6 tredje stycket riksdagsordningen (RO) ska regeringen inom två veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet. I förarbetena (framst. 08/09:RS4) till bestämmelsen betonas vikten av att kontrollen av subsidiariteten sker i nära kontakt med regeringen, i de fall ett utskott bedömer 19

20 13/14:KU 1 VISSA FRÅGOR OM REGERINGENS FÖRHÅLLANDE TILL RIKSDAGEN att ett utkast till lagstiftning aktualiserar en subsidiaritetsprövning (s. 3). Vidare framgår av förarbetena (s. 63) att regeringens bedömning kan lämnas skriftligen och/eller muntligen av ett statsråd eller en statssekreterare, undantagsvis av en annan tjänsteman från det berörda departementet. Av artikel 6 i protokollet (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som fogats till unionsfördragen (se EUT C83,.3., s. 7) framgår att varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament får lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Ett sådant motiverat yttrande ska lämnas inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens officiella språk översänds. Kronologisk redogörelse Det aktuella unionsförslaget antogs av kommissionen den 17 juli 13 och mottogs nästa dag av riksdagen i en engelsk språkversion. Genom e-post från Statsrådsberedningen från den 19 juli 13 till Riksdagsförvaltningen aviserades en gemensam faktapromemoria för det aktuella förslaget och ett relaterat dokument. Förslaget inkom till riksdagen i en svensk språkversion den 12 augusti 13. Av en skrivelse från kommissionen framgick att tidsfristen för subsidiaritetsprövningen av förslaget skulle gå ut den 28 oktober 13. Kammaren hänvisade förslaget för subsidiaritetsprövning enligt kap. 6 tredje stycket RO till justitieutskottet den 29 augusti 13. Justitieutskottet begärde den 17 september 13 information från regeringen om dess bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet. Någon sådan bedömning hade regeringen inte lämnat klockan på förmiddagen den 17 oktober 13, då utskottet justerade sitt prövningsutlåtande (utl. 13/14:JuU13) med förslag till riksdagen om att lämna ett motiverat yttrande till unionsinstitutionernas ordförande. Justitieutskottets förslag hade lämnats mot bakgrund av att utskottet ansåg att unionsförslaget i sin helhet stred mot subsidiaritetsprincipen. I utlåtandet angavs att justitieministern vid utskottets sammanträde den 1 oktober 13 hade uppgett att regeringen alltjämt analyserade förslaget och att man för närvarande inte kunde lämna någon inställning i frågan. Först senare under den 17 oktober 13 lämnade regeringen in en faktapromemoria (13/14:FPM) som innehöll regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella förslaget. Av EU-nämndens stenografiska uppteckningar från den 4 oktober 13 framgick att justitieministern pekade på frågans komplexitet när det gällde regeringens analys av det aktuella förslaget (anf. 24 i nämndens stenografiska uppteckningar 13/14:3). Enligt ministern var det inte så märkvärdigt att regeringen inte är färdig med sin analys när det gäller de olika delarna. Vidare

Granskningsbetänkande

Granskningsbetänkande Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU20 Granskningsbetänkande Inledning Enligt 13 kap. 1 regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Läs mer

Ändring av statistiksekretessen

Ändring av statistiksekretessen Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU39 Ändring av statistiksekretessen _ Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2013/14:162 Ändringar i statistiksekretessen.

Läs mer

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU7 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2011/12:21 Användning

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Kommittéberättelse 2014

Kommittéberättelse 2014 Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU36 Kommittéberättelse 2014 _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2013/14:103 Kommittéberättelse 2014. Konstitutionsutskottet noterar

Läs mer

Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU9 Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vissa ändringar av den europeiska konventionen

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Konstitutionsutskottets yttrande Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Till socialutskottet

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Säkerhetsprövning av offentliga ombud

Säkerhetsprövning av offentliga ombud Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU25 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Tingsrättsorganisationen

Tingsrättsorganisationen Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen Sammanfattning Med begagnande av sin initiativrätt i 3 kap. 7 riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

slutrapport Sveriges 1 (6) Kommuner 2012-10-16 och Landsting CIRKULÄR 12:42 Kommundirektörer Landstingsdirektörer S ocialnämnder S ocialchefer/leo-chefer Informationschefer kommun Informationschefer landsting

Läs mer

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Civilutskottets betänkande Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB PM 2003: 02 SVARA PÅ REMISS Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet

Läs mer

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU2 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:121 Dokumentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2010:1417 Utkom från trycket den 7 december 2010 utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 EU-miljömärket Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:179 EUmiljömärket. Propositionen innehåller förslag till en ny lag

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-10-31 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och Dag Mattsson. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i

Läs mer

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU30 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:173) om hur den nya

Läs mer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Civilutskottets betänkande 2013/14:CU3 Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Sammanfattning I betänkandet behandlar civilutskottet proposition 2012/13:171 Kompetens och oberoende

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis

Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:87 Elektronisk underrättelse

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Ändringar i lagen om dödförklaring

Ändringar i lagen om dödförklaring Civilutskottets betänkande 2013/14:CU2 Ändringar i lagen om dödförklaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:158. I propositionen föreslår regeringen förtydliganden

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m.

Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. Sammanfattning I detta betänkande behandlas bl.a. riksdagsstyrelsens framställning Fastställande av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Prövningstillstånd för riksåklagaren

Prövningstillstånd för riksåklagaren Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU23 Prövningstillstånd för riksåklagaren Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:78, Prövningstillstånd för riksåklagaren

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:87

Regeringens proposition 2014/15:87 Regeringens proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87 Regeringen överlämnar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-17 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:82

Regeringens proposition 2012/13:82 Regeringens proposition 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Prop. 2012/13:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU12 Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Sammanfattning Ett enhälligt utskott tillstyrker det förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Läs mer

Vissa sekretessfrågor

Vissa sekretessfrågor Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU8 Vissa sekretessfrågor Sammanfattning I detta betänkande behandlas riksdagsstyrelsens framställning 2007/08:RS1 Sekretess för statistiska uppgifter inom riksdagsförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2012:393 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 15, 3 kap. 2,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting

Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Ds 2007:42 Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Finansdepartementet TU1UT TUFörfattningsförslagUT TU2UT TUGällande TU3UT TUMotivering TU4UT TU5UT TUPropositionsordningenUT TU6UT TUEkonomiska Innehåll

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Komplettering av den nya plan- och bygglagen Civilutskottets betänkande 2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU2y Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Till utbildningsutskottet Sammanfattning Utbildningsutskottet

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:176 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m.

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Lagrådsremiss Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 maj 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna

Läs mer

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Civilutskottets betänkande 2008/09:CU9 En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:56, vari föreslås vissa

Läs mer

Oberoendet i den kommunala revisionen

Oberoendet i den kommunala revisionen Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU16 Oberoendet i den kommunala revisionen Sammanfattning I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen. Propositionen

Läs mer

Stockholm Dnr /17

Stockholm Dnr /17 Stockholm 2016-12-14 Dnr 673-2016/17 En parlamentariskt sammansatt kommitté sammankallas med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. Översynen ska bl.a. belysa frågor som gäller riksrevisorerna,

Läs mer

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU11 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Sammanfattning Utskottet konstaterar att den omfattande och noggranna beredning av ett förslag till en komplettering

Läs mer

Sekretess inom yrkeshögskolan

Sekretess inom yrkeshögskolan Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan. I propositionen föreslås en ändring

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:23

Regeringens proposition 2003/04:23 Regeringens proposition 2003/04:23 Antalet ledamöter i Högsta domstolen Prop. 2003/04:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2003 Margareta Winberg Thomas Bodström

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

2 Lagstiftning och rättskällor

2 Lagstiftning och rättskällor Lagstiftning och rättskällor, Avsnitt 2 31 2 Lagstiftning och rättskällor Rättskällor Lagstiftningens hierarki Riksdagen 2.1 Allmänt Inom många områden finns en omfattande lagreglering och den som ska

Läs mer

Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser

Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser Civilutskottets betänkande 2010/11:CU26 Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet enhälligt på eget initiativ att en av övergångsbestämmelserna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna genom bl.a. ett krav på minsta kapitalandel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll

EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll Finansutskottets utlåtande 2016/17:FiU18 EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande om kommissionens förslag

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02. Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02. Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens föreslagna lagändringar i syfte att förtydliga

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:20

Regeringens proposition 2015/16:20 Regeringens proposition 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU24 Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden Sammanfattning I betänkandet föreslår justitieutskottet att riksdagen medger att behandlingen

Läs mer