INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017"

Transkript

1 INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET

2 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ GRUND FÖR INSTRUKTIONEN SAMMANTRÄDES- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE Tid och plats för sammanträde Inkallande av ersättare Närvaro vid sammanträden Upprättande, justering och framläggande av protokoll Nämndens rätt att överta ärenden Meddelande om beslut som kan tas upp till behandling i högre organ Tvåspråkighet inom social- och hälsovårdsväsendet Invånarnas initiativ Föredragning BEFOGENHETER I EKONOMIÄRENDEN BEFOGENHETER I PERSONALÄRENDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDETS ORGANISATION Social- och hälsovårdsnämnden, svenska sektionen, delegationer och motsvarande Social- och hälsovårdsväsendets resultatområden, resultatenheter och verksamhetsenheter Ledning av social- och hälsovårdsväsendets servicecentral SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter och beslutanderätt Svenska sektionens uppgifter TJÄNSTEINNEHAVARNAS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Allmänna chefsuppgifter Social- och hälsovårdsdirektörens beslutanderätt Beslutanderätt för den ansvariga för ett resultatområde (servicedirektör)

3 8.4. Beslutanderätt för den ansvariga för en resultatenhet (servicechef) Särskild beslutanderätt och uppgifter inom resultatområdena Social- och handikappservice Äldreomsorg Hälsovårdstjänster BEFOGENHETER I PERSONALÄRENDEN Val av personal Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt i personalärenden UNDERTECKNANDE AV DOKUMENT

4 Godkänd av social- och hälsovårdsnämnden xx xx xxxx Gäller Verksamhetsidé Social- och hälsovårdsväsendets uppgift är att enligt gällande lagstiftning fullfölja en aktiv social- och hälsovårdspolitik genom att följa upp levnadsförhållandena i staden i syfte att förbättra de sociala och hälsomässiga förhållandena samt förebygga och eliminera sociala missförhållanden. Social- och hälsovårdsväsendet hjälper och stöder kommuninvånarna genom att avvärja sociala och hälsomässiga risker och med preventiva åtgärder förhindra ekonomiska svårigheter samt anordna mångsidiga behovsbaserade tjänster i stadens egen regi, tillsammans med samkommuner, genom köp av tjänster av privata eller sammanslutningar eller genom att anordna tjänster på regional basis. Det som ovan konstaterats gäller även i Kronoby kommun, eftersom Karleby stad anordnar social- och hälsovårdstjänsterna med undantag av småbarnsfostran för invånarna i Kronoby enligt den s.k. värdkommunsmodellen. 2. Grund för instruktionen Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Karleby stad den 24 september 2012 och den trädde i kraft den 1 januari Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om stadens beslutsfattande, sammanträdesförfarande och förvaltning. Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet ska enligt stadens förvaltningsstadga innehålla mer detaljerade bestämmelser om uppgifterna och beslutanderätten för social- och hälsovårdsnämnden, dess svenska sektion och social- och hälsovårdsväsendets tjänsteinnehavare. Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet ska godkännas av socialoch hälsovårdsnämnden. 3. Sammanträdes- och förvaltningsförfarande Bestämmelser om sammanträdes- och förvaltningsförfarandet finns i kapitel 2 i förvaltningsstadgan för Karleby stad och de ska iakttas i stadens organ Tid och plats för sammanträde Social- och hälsovårdsnämnden och svenska sektionen beslutar årligen vilken dag och plats de i regel ska ha sina sammanträden på. 4

5 3.2. Inkallande av ersättare En nämnd- eller sektionsledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller är jävig att delta i behandlingen av något ärende ska meddela saken till social- och hälsovårdsväsendets servicecentral senast torsdag veckan före sammanträdet. I annat fall svarar ledamoten själv för att meddela sin ersättare om saken och se till att ersättaren får föredragningslistan Närvaro vid sammanträden Rätt att närvara och yttra sig vid nämndens och sektionens sammanträden har, utöver dem som nämnts i förvaltningsstadgan samt föredraganden och sekreteraren, även resultatområdenas servicedirektörer och ekonomichefer. Till sammanträdena kan kallas sakkunniga vid behov Upprättande, justering och framläggande av protokoll Nämndens och sektionens protokoll justeras i regel den andra vardagen efter sammanträdet och hålls offentligt framlagda med undantag av sekretessbelagda ärenden den fjärde vardagen efter sammanträdet kl på social- och hälsovårdsväsendets servicecentral Nämndens rätt att överta ärenden Social- och hälsovårdsnämnden, dess ordförande eller social- och hälsovårdsdirektören kan besluta om att ett ärende tas upp till behandling i nämnden Meddelande om beslut som kan tas upp till behandling i högre organ Beslut som gäller social- och hälsovårdsdirektörens val av ordinarie personal meddelas till nämndens ordförande. Motsvarande beslut som fattats av servicedirektörer meddelas till social- och hälsovårdsdirektören. Motsvarande beslut som fattats av den ansvariga för resultatenheten meddelas till resultatområdets servicedirektör. Besluten ska meddelas inom fem arbetsdagar räknat från beslutsdagen. En beslutsförteckning över övriga beslut ska lämnas in en gång per månad enligt följande: Social- och hälsovårdsdirektör Servicedirektör Ansvarig för resultatenhet Chef för verksamhetsenhet till social- och hälsovårdsnämnden till social- och hälsovårdsnämnden till servicedirektören till den ansvariga för resultatenheten 3.7. Tvåspråkighet inom social- och hälsovårdsväsendet Föredragningslistorna för social- och hälsovårdsnämnden skrivs i regel på finska. Rubrikerna, beslutsförslagen och de beslut som nämnden fattar översätts också till svenska. I övrigt iakttas bestämmelserna i förvaltningsstadgan. Svenska sektionen För svenska sektionen skrivs föredragningslistorna/protokollen alltid på svenska. 5

6 Om tvåspråkighet i arbetsgrupper och andra organ som hör till social- och hälsovårdsväsendet föreskrivs separat vid behov Invånarnas initiativ Social- och hälsovårdsväsendets servicecentral ska årligen före utgången av februari för nämnden lägga fram en förteckning över de initiativ som tagits i frågor som hör till nämndens befogenhet och över de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativen Föredragning Ärendena vid nämndens och svenska sektionens sammanträden avgörs efter föredragning. Föredragande för nämnden är social- och hälsovårdsdirektören eller, om denne har förhinder, någon som utsetts till ersättare för denne. Föredragande för svenska sektionen är social- och hälsovårdsdirektören eller någon som denne har befullmäktigat. Resultatområdenas servicedirektörer bereder och ger utlåtanden om ärenden inom sina respektive resultatområden. Förvaltningschefen (Kronoby) bereder de ärenden som ska behandlas i svenska sektionen. När föredraganden ber om ordet får han eller hon det före de andra. 4. Befogenheter i ekonomiärenden Kapitel 3 i stadens förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om stadens ekonomi. Stadens organ ska iaktta bestämmelserna i förvaltningsstadgan. Närmare föreskrifter om hur bestämmelserna ska tillämpas ges i punkterna om nämndens och tjänsteinnehavarnas uppgifter och beslutanderätt i denna instruktion samt i den årliga dispositionsplanen. Ekonomienheten sköter ekonomiförvaltningstjänsterna. 5. Befogenheter i personalärenden Kapitel 4 i stadens förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om personalärenden. Bestämmelserna i förvaltningsstadgan ska iakttas vid skötseln av personalärendena inom social- och hälsovårdsväsendet. Närmare föreskrifter om hur bestämmelserna ska tillämpas ges i punkterna om social- och hälsovårdsnämndens och tjänsteinnehavarnas uppgifter och beslutanderätt i denna instruktion. 6

7 6. Social- och hälsovårdsväsendets organisation 6.1. Social- och hälsovårdsnämnden, svenska sektionen, delegationer och motsvarande Social- och hälsovårdsväsendets förtroendevalda organisation består av social- och hälsovårdsnämnden (13 ledamöter) och svenska sektionen (8 ledamöter). Av ledamöterna i nämnden är två utsedda av Kronoby kommun. Svenska sektionen som utses av stadsfullmäktige har till uppgift att övervaka och främja betjäningen av klienterna på deras eget modersmål enligt språklagen inom Karleby och Kronoby område. Av svenska sektionens åtta ledamöter är fyra från Karleby och fyra från Kronoby. Ordföranden ska vara ledamot av social- och hälsovårdsnämnden. Ordförande utses turvis från Karleby och Kronoby för en tvåårsperiod. Social- och hälsovårdsväsendet ansvarar för beredningen och verkställigheten av ärenden som hänför sig till ekonomin och organiseringen av äldrerådet, handikapprådet, delegationen för barnens rättigheter, delegationen för romska ärenden, delegationen för frontveteranärenden samt delegationen för trygghet, missbrukarvård och mentalvård Social- och hälsovårdsväsendets resultatområden, resultatenheter och verksamhetsenheter Social- och hälsovårdsväsendet omfattar all den verksamhet som lyder under social- och hälsovårdsnämnden. Sektorn är indelad i resultatområden, resultatenheter och verksamhetsenheter. Om resultatområdena beslutar stadsfullmäktige. Om resultatenheterna inom resultatområdena bestäms i denna instruktion. Beslut om verksamhetsenheterna (=kostnadsställen) inom resultatenheterna och om nödvändiga ändringar som gäller dessa fattas av social- och hälsovårdsnämnden årligen i samband med budgetberedningen och även vid andra tidpunkter om det behövs. Social- och hälsovårdsväsendets resultatområden är: - social- och hälsovårdsväsendets servicecentral - social- och handikappservice - äldreomsorg - hälsovårdstjänster. Social- och hälsovårdsväsendets servicecentral lyder under social- och hälsovårdsdirektören. För de övriga resultatområdena ansvarar servicedirektörer. Om social- och hälsovårdsdirektörens och servicedirektörernas uppgifter och beslutanderätt bestäms förutom i förvaltningsstadgan även i punkten om tjänstemannaorganisationen i denna instruktion (punkt 8). Om uppgifterna och beslutanderätten för de ansvariga för resultatenheterna och cheferna för verksamhetsenheterna bestäms i punkten om tjänstemannaorganisationen i denna instruktion (punkt 8). Uppgifterna för social- och hälsovårdsväsendets servicecentral: Servicecentralen har till uppgift att: - bereda och föredra de ärenden som ska behandlas av nämnden och se till att besluten verkställs 7

8 - följa den nationella social- och hälsovårdspolitiken och informera social- och hälsovårdsnämnden och vid behov samarbetsparterna och intressenterna om aktuella frågor och förändringar - sörja för samarbetet och utvecklingsverksamheten med samkommunerna för social- och hälsovården, övriga myndigheter, den ekonomiska regionen/landskapet, organisationer och läroanstalter - koordinera genomförandet av stadens välfärdsprogram tillsammans med stadens centralförvaltning - bereda utlåtanden som ska ges om verksamhetsmålen för samkommunen för specialsjukvård och grundservice och om uppföljningen av dessa - sörja för samarbetet och utvecklingsverksamheten med kompetenscentrum inom det sociala området, samkommunerna för social- och hälsovården, övriga myndigheter, den ekonomiska regionen/ landskapet, organisationer och läroanstalter. Uppgifterna för resultatområdet för social- och handikappservice: Resultatområdet omfattar tjänster, förmåner och stöd inom socialt arbete, barnskydd, missbrukarvård, hemservice för barnfamiljer, utkomststöd, service för handikappade, familjerådgivning, medling vid brott och tvister och utlänningsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen och separata lagar. Resultatområdet indelas i följande resultatenheter: - familjeservice - utkomstskydd - handikappservice - specialservice - enheterna i Kronoby. Till resultatenheterna hör följande verksamhetsenheter: Bilaga 1 Organisationsschema Uppgifterna för resultatområdet för äldreomsorg Resultatområdet ansvarar för servicehandledning och stödtjänster för äldre, anordnande av stöd för närståendevård av personer över 65 år, (hemvård innefattar hemservice enligt socialvårdslagen och hemsjukvård enligt folkhälsolagen), seniorboende, service- och institutionsboende. Resultatområdet indelas i följande resultatenheter (innefattar äldreomsorgsverksamheten i Kronoby): - servicehandledning och stödtjänster - hemvård - serviceboende och institutionsvård. Bilaga 1 Organisationsschema Uppgifterna för resultatområdet för hälsovårdstjänster: Resultatområdet för hälsovårdstjänster ansvarar för anordnandet av hälsovårdstjänster enligt hälso- och sjukvårdslagen och folkhälsolagen genom att främja och upprätthålla befolkningens 8

9 hälsa genom att reducera hälsorisker, inverka på levnadsvanorna och miljön samt genom att producera hälsovårdstjänster. Resultatområdet för hälsovårdstjänster sköter även koordineringen av den specialiserade sjukvården. Hälsocentralen fungerar också som undervisnings-hvc. Till tjänsterna/befattningarna hör undervisningsskyldighet. Resultatområdet indelas i följande resultatenheter: - öppenvård - hälsocentralssjukhus - rehabilitering och röntgen - mun- och tandvård - hälsocentralens stödtjänster - hälsovårdstjänsternas gemensamma. Bilaga 1 Organisationsschema 6.3. Ledning av social- och hälsovårdsväsendets servicecentral Social- och hälsovårdsväsendets servicecentral är en ämbetsverksorganisation som sköter beredningen och verkställigheten av social- och hälsovårdsnämndens och svenska sektionens ärenden. Social- och hälsovårdsdirektören är sektorchef för social- och hälsovårdsväsendet och leder social- och hälsovårdsväsendets servicecentral. Ledningsgrupper och utvecklingsgrupp Inom social- och hälsovårdsväsendets servicecentral verkar social- och hälsovårdsväsendets ledningsgrupp som består av social- och hälsovårdsdirektören som ordförande, resultatområdenas servicedirektörer, ekonomichefen, utvecklingsdirektören, direktören för vårdarbetet, en representant för personalen, kvalitets- och utvecklingschefen och en sekreterare. Inom varje resultatområde av social- och hälsovårdsväsendet verkar en ledningsgrupp som består av servicedirektören, de ansvariga för resultatområdets resultatenheter och ett nödvändigt antal övriga personer som utses av servicedirektören. Social- och hälsovårdsväsendets utvecklingsgrupp fungerar som sektorns samarbetsorgan. Till utvecklingsgruppen hör tio medlemmar som utsetts av arbetstagarorganisationen och tio medlemmar som utsetts av arbetsgivarorganisationen. Arbetsgivarens representanter utses av social- och hälsovårdsdirektören. Social- och hälsovårdsväsendet har en av social- och hälsovårdsdirektören utsedd arbetsgrupp, s.k. TYHY-grupp (arbetshälsogrupp), med uppgift att utveckla arbetshälsan och upprätta en verksamhetsplan för den. Med utgångspunkt i genomförda arbetshälsoenkäter, arbetsplatsutredningar och riskbedömningar planerar och koordinerar TYHY-gruppen tillsammans med cheferna för verksamhetsenheterna åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön, de anställdas funktionsförmåga och samarbetsförmågan vid verksamhetsenheterna. TYHY-gruppen svarar för planeringen och genomförandet av s.k. 9

10 TYHY-dagar. TYHY-gruppen sammankallas av arbetarskyddschefen som också är ordförande i gruppen. 7. Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter och beslutanderätt 7.1. Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter och beslutanderätt Utöver det som i förvaltningsstadgan bestäms om social- och hälsovårdsnämndens uppgifter ska nämnden följa utvecklingen av de ekonomiska nyckeltalen med två månaders mellanrum samt utvärdera verksamhetens och ekonomins utveckling med fyra månaders mellanrum genom delårsöversikter. Utöver det som i förvaltningsstadgan bestäms om social- och hälsovårdsnämndens beslutanderätt ska nämnden - årligen fördela de av fullmäktige godkända budgetanslagen för social- och hälsovårdsväsendet på resultatområdena - besluta om målen för resultatområdena i samband med fastställandet av dispositionsplanen inom gränserna för budgeten - godkänna genom dispositionsplanen en anslagsfördelning mellan resultatområdenas resultatenheter - besluta om överföringar av anslag mellan resultatområden - besluta årligen före utgången av november om avgifter som tas ut och om taxor - fastställa en beredskapsplan för social- och hälsovårdsväsendet - svara för koordineringen och uppdateringen av barnskyddsplanen - fastställa eurobeloppen för upphandling i samband med fastställandet av dispositionsplanen - fastställa grunderna för beviljande av service och förmåner i samband med fastställandet av dispositionsplanen - svara för den interna övervakningen inom sektorn enligt de anvisningar som getts om den tillsammans med sektorchefen och de ansvariga för resultatområdena - utse ställföreträdare för social- och hälsovårdsdirektören och servicedirektörerna - bevilja bisysslotillstånd för den personal som nämnden anställt - behandla och fatta beslut i ärenden som gäller begäran om omprövning av tjänstemannabeslut - besluta om avskrivning av fordringar som inte indrivits. Nämnden har rätt att överföra beslutande- och yttranderätt, som enligt lag eller förordning tillkommer nämnden, på en underställd tjänsteinnehavare i andra än de ärenden som gäller vård oberoende av vilja (= allmän delegering) Svenska sektionens uppgifter Svenska sektionen har till uppgift att övervaka och främja betjäningen av klienterna på deras eget modersmål enligt språklagen i verksamhetsområdet för Karleby social- och hälsovårdsnämnd. Svenska sektionen: - skapar verksamhetsbetingelser för svenskspråkiga vårdkedjor i samarbetsområdet och ger utlåtande om sådana nämndärenden som har konsekvenser för de svenska social- och hälsovårdstjänsterna 10

11 - bereder en strategiplan för anordnande och utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby - ger utlåtande om budgetförslaget för tjänsterna i Kronoby och om uppföljningen av ekonomin i Kronoby. 8. Tjänsteinnehavarnas uppgifter och beslutanderätt 8.1. Allmänna chefsuppgifter Den som utsetts till chef (ledande tjänsteinnehavare, chef för resultatområde, resultatenhet eller verksamhetsenhet) har följande allmänna uppgifter inom sitt verksamhetsområde: - leda och utveckla verksamheten - se till att verksamheten är klientorienterad, effektiv och ekonomisk - bereda planer, budget, verksamhetsberättelse och övriga ärenden - övervaka, ansvara för och rapportera om efterlevnaden av dispositionsplaner och budgeten samt beslut och bestämmelser - ansvara för personalplanering, effektiv användning av personalen och en ändamålsenlig organisering av arbetsuppgifterna - besluta om resultatområdets/resultatenhetens verksamhet samt om intern fördelning av resurserna inom ramen för budgetanslagen - godkänna arbetstids- och jourarrangemangen för sina underordnade och se till att arrangemangen följs - tillsammans med medarbetarna svara för arbetsintroduktion och personalutveckling - tillsammans med medarbetarna svara för utveckling av personalens samarbete och kommunikation inom verksamhetsområdet - ansvara för att samarbetet med övriga resultatområden och resultatenheter samt intressenter upprätthålls och utvecklas - främja faktorer som kan förbättra arbetshälsan hos personalen - främja forskning om och uppföljning av verksamheten - utföra även andra uppgifter som ålagts av social- och hälsovårdsnämnden och överordnade chefer. Befogenhet som i instruktionen delegerats till en tjänsteinnehavare kan delegeras vidare till en lägre tjänsteinnehavare, om inte annat följer av lagstiftning Social- och hälsovårdsdirektörens beslutanderätt - besluta om resultatområdenas gemensamma upphandlingar och engångsupphandlingar inom de gränser som nämnden bestämt - besluta om resultatområdenas interna överföringar av anslag mellan resultatenheterna - besluta om beviljande av betalningsförbindelse i fall där upphandlingen av tjänster överskrider budgetanslaget och det finns särskild skyldighet att ordna tjänsten (subjektiv rätt) - fastställa befattningsbeskrivningarna för den personal som han eller hon har anställt - fastställa utbildningsplanen för servicecentralens resultatområde och besluta om deltagande i utbildningen - utfärda förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor till servicecentralens personal och om utrikes tjänsteresor till hela personalen - besluta om bisysslotillstånd för den personal som han eller hon har anställt - besluta om servicedirektörernas och servicecentralens övriga personals rätt att använda egen bil/cykel i tjänsteuppdrag och om ersättning för användningen 11

12 - besluta om beviljande av språktillägg på förslag av servicedirektören Beslutanderätt för den ansvariga för ett resultatområde (servicedirektör) - inom sitt resultatområde besluta om interna överföringar av anslag inom resultatenheterna - fastställa utbildningsplanen för sitt resultatområde och besluta om sina direkta underordnades deltagande i utbildningen - besluta om sina direkta underordnades rätt att använda egen bil/cykel i tjänsteuppdrag samt förordnande om inrikes tjänsteresor till dem - utse resultatområdets ordinarie personal för de uppgifter som nämns i kapitel 9 - fastställa befattningsbeskrivningarna för den personal som han eller hon har anställt - utse ersättare för cheferna för resultatenheterna - besluta om tjänst- och arbetsledigheter för sina direkta underordnade samt skötseln av vikariat - besluta om beviljande av forskningstillstånd - ansvara för genomförandet av budgeten och uppnåendet av verksamhetsmålen - bevilja bisysslotillstånd inom sitt resultatområde Beslutanderätt för den ansvariga för en resultatenhet (servicechef) - för sin resultatenhets del besluta om sänkning av klientavgifter som tas ut eller om befrielse från avgift enligt lagen om klientavgifter och anvisningar som nämnden fastställt - utse ordinarie personal på föredragning av chefen för verksamhetsenheten enligt kapitel 9 - fastställa befattningsbeskrivningarna för den personal som han eller hon har anställt - besluta om tjänst- och arbetsledigheter för resultatenhetens personal samt skötseln av vikariat enligt kapitel 9 - utse ersättare för de ansvariga för verksamhetsenheterna - besluta om deltagande i utbildning inom ramen för budgeten när det gäller cheferna för resultatenhetens verksamhetsenheter - utfärda förordnande om inrikes tjänsteresor till cheferna för verksamhetsenheterna och besluta om rätten att använda egen bil/cykel i arbetsuppdrag för resultatenhetens personal - besluta om upphandling av inventarier mm. till resultatenheten i enlighet med budgeten och anvisningarna för upphandling - ansvara för utveckling av sitt resultatområdes verksamhet Särskild beslutanderätt och uppgifter inom resultatområdena Social- och hälsovårdsväsendets servicecentral Tjänsteinnehavare som är underordnade social- och hälsovårdsdirektören: Arkivsekreterare Arkivsekreteraren svarar för dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom social- och hälsovårdstjänsterna och för planeringen, styrningen och utvecklingen enligt stadens anvisning om arkivfunktionen. Arkivsekreteraren ansvarar för dataskyddet och informationstjänsten vid arkiven för social- och hälsovårdstjänsterna och är chef för arkiven. Arkivsekreteraren deltar i utvecklingen av informationsförvaltningen, utbildar arkivansvariga inom sitt område och sörjer för övervakningen av dokumenthanteringen och arkivfunktionen inom sitt område. 12

13 Förvaltningsdirektör Förvaltningsdirektörens uppgifter har överförts till social- och hälsovårdsdirektören. Förvaltningschef Förvaltningschefen svarar för uppgifter i anslutning till beredningen av ärenden som ska behandlas av social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion och är sektionens sekreterare. Till uppgifterna hör dessutom att planera och följa budgeten för enheterna i Kronoby i samarbete med cheferna och ekonomichefen, vara kontaktperson mellan socialoch hälsovårdsväsendet och Kronoby kommun och utföra sekreteraruppgifter i social- och hälsovårdsväsendets utvecklingsgrupp och social- och hälsovårdsväsendets kommunikationsgrupp samt översätta kortare texter. Utvecklingsdirektör Utvecklingsdirektören svarar för planeringen och genomförandet av utvecklingsarbetet inom sektorn och samordningen av utvecklingsprojekt enligt riktlinjerna för social- och hälsovårdstjänsterna. Utvecklingsdirektören är kommunikationsansvarig och ordförande och sammankallande för kommunikationsarbetsgruppen. Till uppgifterna hör också att ansvara för kompetensutvecklingen hos personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna, arbetet med att göra upp utbildnings- och utvecklingsplaner och planeringen av kompletterande utbildning. Kvalitets- och utvecklingschef Kvalitets- och utvecklingschefen ansvarar för arbetet med att göra upp en plan för kvalitetsledningen enligt 8 i hälso- och sjukvårdslagen och för utvecklingen och upprätthållandet av ett kvalitetssystem. Kvalitets- och utvecklingschefen ansvarar för utvecklingen av informationsförvaltningen inom social- och hälsovårdstjänsterna och samordnar olika utvecklingsprojekt. Arbetarskyddschef Arbetarskyddschefen utses av arbetsgivaren och är samarbetsperson inom arbetarskyddet. Arbetarskyddschefen bistår arbetsgivaren och cheferna i ärenden som är relaterade till inhämtande av sakkunskap i arbetarskyddet och samarbete mellan arbetstagarna och arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddschefen sörjer för ordnandet och utvecklingen av samarbetet inom arbetarskyddet. Arbetarskyddschefen informerar resultatområdena om nya och ändrade bestämmelser och anvisningar och bistår resultatenheterna med tillämpningen av bestämmelserna och anvisningarna. Säkerhetsansvarig och arbetsgrupp för säkerhet och riskhantering Social- och hälsovårdsväsendets ledningsgrupp och ledningen för verksamhetsenheterna ansvarar för riskhanteringen. Med riskhanteringen avses den ledning som äger rum på alla nivåer i organisationen och den verksamhet som alla bedriver utifrån sin egen roll. Ledningen ska ha tillgång till alla nödvändiga uppgifter om betydande risker och till planer för hanteringen av de här riskerna. Ordföranden för arbetsgruppen för säkerhet och riskhantering: - svarar för planeringen, utvecklingen, utbildningen och samordningen av säkerhets- och riskhanteringshelheten inom social- och hälsovårdstjänsterna - svarar för upprätthållandet av beredskapsplanerna och förvaltningen av därtill hörande avtal. 13

14 Arbetsgruppen för patient- och klientsäkerhet gör upp en plan för att främja patient- och klientsäkerheten enligt 8 i hälso- och sjukvårdslagen. Till arbetsgruppens uppgifter hör också att utveckla, styra, följa och utvärdera patient- och klientsäkerheten inom social- och hälsovårdsväsendet. Arbetsgruppen sörjer dessutom för ordnandet av kurser i patient- och klientsäkerhet, den allmänna informationen och rapporteringen om patient- och klientsäkerheten och översynen av patient- och klientsäkerhetsplanen samt uppdateringen av webbsidorna. Arbetsgruppen för patient- och klientsäkerhet samlas ett antal gånger om året och dessutom vid behov. Arbetsgruppen ansvarar för översynen av patient- och klientsäkerhetsplanen vilken görs årligen eller vid behov på grund av ändringar i lagar, förordningar eller övriga anvisningar. Datasäkerhetsansvarig och dataskyddsansvarig samt dataskydds- och datasäkerhetsarbetsgrupp Social- och hälsovårdsdirektören ansvarar för den totala datasäkerheten i fråga om klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna (datasäkerhetsansvarig för social- och hälsovårdstjänsterna) och utser en dataskyddsansvarig/dataskyddsansvariga för social- och hälsovårdstjänsterna. Den ledande överläkaren ansvarar emellertid för patientdatasäkerheten inom hälsovårdstjänsterna (datasäkerhetsansvarig för hälsovårdstjänsterna). Den som är datasäkerhetsansvarig beslutar om målen för, organiseringen av, resurserna för och befogenheterna inom utvecklingsverksamheten som hör till ansvarsområdet och om den information om dataskyddet vilken ges externt och internt på verksamhetsenheterna eller av kommunen. Den som är dataskyddsansvarig svarar för utförandet, uppföljningen och övervakningen av dataskyddet i fråga om klient- och patientuppgifterna inom social- och hälsovårdsväsendet inom ramen för de resurser och befogenheter som ledningen har gett. Dataskydds- och datasäkerhetsarbetsgruppen som tillsätts av social- och hälsovårdsdirektören företräder säkerhetsaspekterna i anslutning till verksamhetsformerna inom social- och hälsovårdstjänsterna. Dataskydds- och datasäkerhetsarbetsgruppen inom social- och hälsovårdstjänsterna ansvarar för utvecklingen och övervakningen av datasäkerheten, främjandet av kunskaperna om datasäkerhet och användningen av säkra arbetssätt på enheterna inom social- och hälsovårdstjänsterna och de tjänster som upphandlas samt om rapporteringen inom ramen för de resurser och befogenheter som har tilldelats den. Arbetsgruppen behandlar riktlinjer för och anvisningar om datasäkerheten innan de föreläggs ledningen för godkännande Social- och handikappservice Servicedirektören för social- och handikappservicen ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av resultatområdet samt beslutar om institutionsplaceringar inom missbrukarvården. Den ansvariga för resultatenheten för familjetjänster (servicechef) - fastställer uppdragsavtal för familjevård - ansvarar för övervakning och ordnande av vården av barn som placerats i enskilda hem. Den ansvariga för resultatenheten för utkomstskydd (servicechef) 14

15 - ansvarar för utlåtanden till tingsrätten vilka hör till barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Den ansvariga för resultatenheten för handikappservice (servicechef) - beslutar om användning av budgetanslag för hemvården av gravt handikappade och svårt sjuka barn (palliativ vård). Ledande socialarbetaren för familjeservice - beslutar om klientavgifter vid vård utom hemmet enligt lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården och de anvisningar som nämnden har fastställt. Chefen för enheten för hemservice för barnfamiljer - beslutar om beviljande av hemservice för barnfamiljer och om den avgift som tas ut för den. Ledande socialarbetaren för handikappservice - beslutar om beviljande av tjänster och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (subjektiva och behovsprövade rättigheter) - beslutar inom ramen för budgetanslag om beviljande av tjänster enligt socialvårdslagen vilka gäller området för handikappservice och dess klienter - beslutar om beviljande av servicesedlar för stöd- och avlösartjänster när det gäller stöd för närståendevård - beslutar inom ramen för budgetanslag om beviljande av boendeservice (enligt socialvårdslagen) för handikappade under 65 år. Socialarbetaren inom handikappservice - beslutar om beviljande av tjänster och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (subjektiva och behovsprövade rättigheter) - beslutar om beviljande av stöd för närståendevård för personer under 65 år. Chefen för utlänningsbyrån - ansvarar för översyn av planerna för integrationsfrämjande och programmet för integrationsfrämjande - är social- och hälsovårdsväsendets kontaktperson och koordinator i ärenden som gäller flyktingar och övriga utlänningar. Ledningsgruppen för specialomsorgen - beslutar om beviljande och indragning av tjänster för utvecklingsstörda i Karleby och Kronoby Äldreomsorg Den ansvariga för resultatområdet för äldreomsorg (servicedirektör) ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av resultatområdet och de uppgifter som fastslagits i punkt 8.3 samt - samarbetar med de övriga verksamhetsområdena i fråga om utvecklingsarbetet för tjänster inom äldreomsorgen - styr och övervakar köpta tjänster (iakttagande av avtal, kvalitet). 15

16 Den ansvariga för en resultatenhet för äldreomsorg (servicechef) - beslutar om beviljande av servicesedlar för en lång tid - beslutar om beviljande av betalningsförbindelser som gäller enskilda klienter - beslutar om nedsättning och efterskänkande av en avgift enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och de anvisningar som nämnden har fastställt - servicechefen för hemvården är vid behov ersättare för servicedirektören för äldreomsorgen - bereder resultatenhetens ärenden som ska behandlas av social- och hälsovårdsnämnden - övervakar och följer de olika resultatenheterna enligt Valviras bestämmelser och planen för egenkontroll - rekryterar personal till resultatenheten och beslutar om att ett anställningsförhållande upphör. Uppgifter för den som är serviceförman inom äldreomsorgen: Utöver vad som annars föreskrivits eller bestämts om tjänsteinnehavarnas uppgifter har serviceförmännen inom äldreomsorgen följande uppgifter utifrån sitt verksamhetsområde: - den som är serviceförman för institutionsvård och serviceboende beslutar om klientavgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och de anvisningar som nämnden har fastställt. Alla behovsprövade beslut fattas av servicechefen. - den som är serviceförman för hemvården beslutar om klientavgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och de anvisningar som nämnden har fastställt. Alla behovsprövade beslut fattas av servicechefen. - den som är serviceförman för hemvården beslutar om tillhandahållande av hemvårdstjänster och om tillhandahållande av hemsjukvårdstjänster på läkarremiss. Socialarbetaren inom äldreomsorgen - beslutar om bidrag för bostadsreparationer för äldre - utför de uppgifter och åtar sig de skyldigheter som den ansvariga arbetstagare som avses i 17 och 18 i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre har Servicehandledaren för stöd för närståendevård - beslutar om beviljande av stöd för närståendevård för personer över 65 år - bereder och föredrar ärenden i arbetsgruppen för stöd för närståendevård. Servicehandledaren för äldreomsorg - ansvarar för fattande av servicebeslut om stödtjänster. SAS-sjukskötaren - är medlem i SAS-arbetsgruppen, tar emot ansökningar, begär vid behov tilläggsutredningar och bereder ansökningar som ska behandlas av SAS-arbetsgruppen. Arbetsgruppen fattar beslut om placering av en äldre person på en ändamålsenlig boendeenhet i samarbete med den äldre personen, hans eller hennes anhöriga och den mottagande instansen - fattar beslut om placeringar av äldre klienter på enheterna för serviceboende eller på institutionerna och svarar för statistikföringen av dessa - beslutar om beviljande av servicesedlar för en kort tid - bereder och föredrar ärenden i SAS-arbetsgruppen. 16

17 Hälsovårdstjänster Uppgifter för servicedirektören för hälsovårdstjänsterna Servicedirektören för hälsovårdstjänsterna ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av resultatområdet. Servicedirektören har även till uppgift att verka som hälsocentralens ansvariga läkare och leda och övervaka hälso- och sjukvården på verksamhetsenheten och ge anvisningar om den. Servicedirektören är närmaste chef för överläkarna. Därutöver har servicedirektören för hälsovårdstjänsterna till uppgift att - samordna primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården i området - besluta om betalningsförbindelser i anslutning till undersökning och vård av patienter - bereda resultatområdets ärenden som ska behandlas av social- och hälsovårdsnämnden. Servicedirektören för hälsovårdstjänsterna kan delegera beslutanderätt som förtecknas ovan till en underordnad tjänsteinnehavare. Uppgifter för överläkaren för öppenvård Överläkaren för öppenvård har till uppgift att verka som den ledande överläkarens ersättare om den ledande överläkaren är förhindrad. Överläkaren för öppenvård är närmaste chef för läkarna inom öppenvården och svarar för de lagstadgade tjänsterna. Överläkaren för öppenvård beslutar om beviljandet av medicinsk rehabilitering och om frontveteraners rehabilitering i enlighet med lagen om rehabilitering av frontveteraner på basis av en arbetsgrupps beredning. Den ansvariga läkaren för mottagningarna Den ansvariga läkaren för mottagningarna är hälsocentralens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Till uppgifterna hör att utveckla och samordna mottagningsverksamheten i samarbete med direktören för vårdarbetet. Uppgifter för överläkaren för det geriatriska kompetenscentret Överläkaren för den vård som ges på vårdavdelningarna har till uppgift att verka som den ledande överläkarens ersättare om den ledande överläkaren och överläkaren för öppenvården är förhindrade. Överläkaren är närmaste chef för läkarna på hälsocentralssjukhuset, svarar för de lagstadgade tjänsterna och utvecklar och samordnar verksamheten på de enheter som han eller hon ansvarar för och som lyder under hälsovårdstjänsterna i samarbete med servicechefen för vårdarbetet. Överläkaren bär det medicinska ansvaret för hemvård, intensifierat serviceboende och institutionsvård som lyder under äldreomsorgen. Uppgifter för den ledande övertandläkaren Den ledande övertandläkarens ersättare är den ansvariga tandläkaren i Kronoby. Den ledande övertandläkaren svarar för de lagstadgade tjänsterna, utvecklar och samordnar verksamheten inom mun- och tandvården i samarbete med avdelningsskötaren och är närmaste chef för tandläkarna och avdelningsskötaren. Den ledande övertandläkaren ansvarar för betalningsförbindelser som gäller mun och tandvården och övervakning av mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid enligt jourförordningen. Han eller hon rekryterar personal till resultatenheten och beslutar om att ett anställningsförhållande upphör. 17

18 Uppgifter för direktören för vårdarbetet Direktören för vårdarbetet leder, övervakar, planerar och utvecklar det vårdarbete som utförs på hälsocentralen och - samordnar samarbetet mellan olika resultatenheter för vårdarbetets del - samordnar primärvården, den specialiserade sjukvården och socialväsendet inom stadens och Kronoby kommuns område i samarbete med den ledande överläkaren - bereder resultatenhetens ärenden som ska behandlas av social- och hälsovårdsnämnden - är ersättare för servicecheferna - övervakar och följer de olika resultatenheterna. Uppgifter för servicecheferna för vårdarbetet Servicecheferna för vårdarbetet leder, övervakar, planerar och utvecklar det vårdarbete som utförs på hälsocentralen och - bereder resultatenhetens ärenden som ska behandlas av social- och hälsovårdsnämnden - är ersättare för direktören för vårdarbetet - övervakar och följer de olika resultatenheterna. 9. Befogenheter i personalärenden 9.1. Val av personal Social- och hälsovårdsnämnden beslutar om val av följande tjänsteinnehavare och befattningshavare: - servicedirektörer - utvecklingsdirektör. Social- och hälsovårdsdirektören beslutar om val av kvalitets- och utvecklingschef, förvaltningschef (Kronoby), utvecklingsplanerare och byråpersonal för servicecentralen. Vid val av förvaltningschef ska social- och hälsovårdsdirektören be om svenska sektionens utlåtande om valet. Varje servicedirektör väljer servicechefer inom sitt resultatområde. Direktören för hälsovårdstjänsterna väljer läkare och direktör för vårdarbetet. Servicedirektören för social- och handikappservice beslutar om val av chef för familjerådgivningen samt chef för medling vid brott och tvister. Cheferna för resultatenheterna väljer personal inom sin resultatenhet med undantag för läkare och ansvarsområdet för vårdarbete. Ledande övertandläkaren väljer tjänsteinnehavare och befattningshavare inom ansvarsområdet för mun- och tandvård. Direktören för vårdarbetet och servicecheferna för vårdarbetet väljer vårdpersonal inom sitt eget ansvarsområde. Innan beslut om anställning av personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande fattas ska chefen i fråga höras. 18

19 9.2. Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt i personalärenden Utöver vad som annars bestämts eller föreskrivits om tjänsteinnehavarnas uppgifter har cheferna till uppgift att inom sitt verksamhetsområde: - anställa vikarier, tjänsteinnehavare och arbetstagare för visstidsanställning samt personer att sköta vakanta tjänster/befattningar för högst ett år. - vid anställning av en person i ett tjänste-/arbetsavtalsförhållande eller till vikarie bestämma löneklassen enligt AKTA on 41 i stadens förvaltningsstadga, dock inte i fråga om personliga lönetillägg enligt prövning - vid anställning av en ny arbetstagare kontrollera studiebetygen och uppgifterna i Terhikki - bevilja tjänstledighet eller arbetsledighet enligt prövning för högst ett år, om inte lönesumman som ska betalas för tiden för tjänstledigheten eller arbetsledigheten tas till prövning - bevilja sådan tjänstledighet eller arbetsledighet som tjänsteinnehavaren/arbetstagaren enligt lag eller tjänste- eller arbetskollektivavtal har ovillkorlig rätt till (sjukledighet, moderskapsledighet, studieledighet, bemärkelsedag osv.) - bevilja semester och kompensation i ledig tid samt fastställa semesterordningen och besluta om skötseln av uppgifter under semestern. Semestern (för sommaren) ska vara fastställd senast den 30 april. - bevilja en underordnad rätt att delta eller förplikta denna att delta i sådan utbildning som tjänste- eller arbetsuppgifterna förutsätter för att uppfylla utbildningsskyldigheten i enlighet med utbildningsanslagen och de anvisningar och föreskrifter som nämnden gett - bevilja jourledigheter och besluta om skötseln av uppgifter under jourledigheten - besluta (med hänsyn till lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om företagshälsovård, arbetarskyddslagen) om inbegärande av uppgifter om hälsotillstånd och om förordnande till kontroll och undersökning av hälsotillstånd - följa stadens personalenhets handlingsdirektiv och bestämmelser. De chefer som avses ovan kan delegera beslutanderätt som förtecknas ovan till en underordnad tjänsteinnehavare. Över användningen av beslutanderätt ska beslutsprotokoll föras. 10. Undertecknande av dokument Avtal, förbindelser och skrivelser undertecknas av social- och hälsovårdsdirektören och servicedirektören när det gäller det egna verksamhetsområdet. Expeditioner undertecknas av protokollföraren eller servicedirektören. Utlåtanden och bemötanden undertecknas av social- och hälsovårdsdirektören eller servicedirektören tillsammans med servicechefen eller med den som skrivit utlåtandet eller bemötandet. De chefer som avses ovan kan delegera beslutanderätt som förtecknas ovan till en underordnad tjänsteinnehavare. Bilagor Bilaga 1: Organisationsschema 19

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Given i Helsingfors den 14 oktober 2015. 1 Ämbetets enheter och personal. 2 Nyckelfunktioner och sakkunniggrupper

Given i Helsingfors den 14 oktober 2015. 1 Ämbetets enheter och personal. 2 Nyckelfunktioner och sakkunniggrupper 1 (8) RIKSÅKLAGARÄMBETETS ARBETSORDNING Given i Helsingfors den 14 oktober 2015 Med stöd av 16 i lagen om åklagarväsendet (439/2011) fastställer jag, efter att ha hört biträdande riksåklagaren och ämbetets

Läs mer

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN Uppdaterad av kommunfullmäktige 5.10.2015 53 Godkänd av kommunfullmäktige 12.11.2012 Träder ikraft 1.1.2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5

Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5 Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5 Med stöd av 48 kommunens förvaltningsstadga och 7 instruktion för invånarnämnden delegeras beslutanderätt från invånarnämnden till tjänstemän enligt förteckningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

Marknadsdomstolens arbetsordning

Marknadsdomstolens arbetsordning Marknadsdomstolens arbetsordning INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpningsområde... 4 2. LEDNING AV VERKSAMHETEN... 4 2 Ledning... 4 3 Grundläggande ledningsprinciper... 4 4 Uppställandet av

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna I, N10

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna I, N10 PROTOKOLL Nummer 23 15.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna I, N10 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Avdelningschef Linnéa

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 26.1.2012 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 1 Inledning Statsrådet fattade den 23 mars 2006 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 2 BILDER: Isto Kujala Inledning Räddningsväsendet i Finland sköts av ordinarie personal och avtalspersonal. Avtalspersonalen arbetar vid sidan av sin huvudsyssla

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 Allmänt om delegering Att delegera innebär att man överför beslutanderätten

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 040614 48 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings- och styrfunktionen... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken... 3 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.11.2009

Sammanträdesdatum 10.11.2009 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 101 Sammankallelse och beslutfördhet 102 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 103 Rättelseyrkande 104 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY

VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY VASA STAD DATASÄKERHETSPOLICY I enlighet med styrgruppen 04.05.2005 Godkänd av ledningsgruppen för dataförvaltningen 21.06.2005 Godkänd av stadsstyrelsen 22.8.2005 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Datasäkerhetens

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december Kansliordning Beslutad den 19 december 2013 Kansliordningen innehåller interna föreskrifter om organisation och arbetsfördelning, ansvar och befogenhet, samt handläggning och föredragning på Sametingets

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer