Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET"

Transkript

1

2 ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 8 PERSONAL 12 KONCERNÖVERSIKT 14 DEFINITIONER 18 FLERÅRSÖVERSIKT 19 SVENSKA BOSTÄDER 20 Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. ÅRET I KORTHET Stockholms Stadshus AB har under året anpassat bolagens verksamhet till kommunfullmäktiges nya direktiv för koncernens inriktning. Det har handlat om att medverka i förändringsprocesser i dotterbolagen och att vara pådrivande i utveck- UPPRUSTNING AV CENTRUMANLÄGGNINGAR Den upprustning och förnyelse av Vällingby Centrum som Svenska Bostäder kommer att genomföra har startats och beräknas slutföras holmen AB, och de skolor som ägs av staden och bostadsbolagen kommer att överföras till SISAB. NYA PUBLIKREKORD Stadsteatern och Globenarenorna har sla- FAMILJEBOSTÄDER 21 STOCKHOLMSHEM 22 STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING 23 SISAB 24 CENTRUMKOMPANIET 25 STOCKHOLM VATTEN 26 STOCKHOLMS HAMNAR 27 STOKAB 28 STOCKHOLM PARKERING 29 STADSTEATERN 30 GLOBEN 31 S:T ERIK FÖRSÄKRING 32 STOCKHOLM VISITORS BOARD 33 Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. lingsarbetet. FOKUSERING PÅ BOSTADSFRÅGORNA Bostadsbolagen, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem, har under året arbetat intensivt för att öka tempot i byggandet. Svenska Bostäder har förvärvat den så kallade Skatteskrapan vid Åsötorget med avsikt att i fastigheten iordningställa cirka 600 studentlägenheter. CentrumKompaniet inledde planeringen för en upprustning av Skärholmens Centrum. RENODLING AV FASTIGHETSBESTÅNDET Beslut har fattats som bland annat innebär att bostadsbolagens servicehus och stadens sjukhem samlas hos Familjebostäders dotterbolag, FB Servicehus AB. Kulturfastigheter kommer att överföras från staden till Svenska Bostäders dotterbolag, Stads- git publikrekord under Även Stockholms Hamnar har satt nya rekord för färje- och kryssningstrafiken. SAMLAD BESÖKSNÄRING Under året beslutade kommunfullmäktige att förändra stadens övergripande organisation för närings-, besöks-, och internationella frågor. Från den 1 januari 2004 är dessa frågor samlade under det nya bolaget Stockholms Näringslivskontor AB. FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 34 RESULTATRÄKNINGAR 35 BALANSRÄKNINGAR 36 NYCKELTAL KASSAFLÖDESANALYSER 38 REDOVISNINGSPRINCIPER 39 NOTER 41 VINSTDISPOSITION 50 REVISIONSBERÄTTELSE 51 GRANSKNINGSRAPPORT 51 STYRELSE & REVISORER 52 ADRESSER 54 Rörelseintäkter, mnkr Rörelseresultat, mnkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 2,5 6,5 23,2 Soliditet, % 44,4 45,1 40,9 Räntetäckningsgrad, ggr 1,1 2,7 7,7 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mnkr Antal årsarbetare, st

3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Målmedvetna och fokuserade insatser utvecklar vår koncern BOSSE SUNDLING, VD PER BLOMSTRAND, VICE VD För Stockholms Stadshus har 2003 varit ett UTVECKLINGSPROJEKT OCH fastighetsförvärv. Även Stockholmshem har ett 20-tal nya garage de närmaste åren, och ningen Region Stockholm, Svenska Bostäder, SISAB har under året färdigställt år som präglats av starkt fokus på att styra in STRUKTURFÖRÄNDRINGAR köpt mark, bland annat i Årstadal, Långbro under året har flera anläggningar blivit fär- Familjebostäder, Stockholmshem och Fastig- Vikströmska skolan i Hammarby Sjöstad. och anpassa bolagens verksamhet till de nya Bostadsfrågorna står högt upp på dagord- och Rågsved. diga. Exempelvis har parkeringsbolaget fär- hetsägarna i Stockholm, har kommit överens Bolaget har också, i enlighet med kommun- ägardirektiv som kom efter majoritetsskiftet ningen i Stockholm och de ägardirektiv som digställt den så kallade P-snurran på om förändringar i Stockholms hyresstruktur. fullmäktiges direktiv, utvecklat ett ramavtal hösten Moderbolaget har i uppgift att lämnats beträffande bostadsbyggandet är Vilket syfte har Svenska Bostäder med Rörstrandsgatan och fortsatt byggnationen för gymnasieskolorna. Från den 1 januari verkställa kommunfullmäktiges beslut för mycket tydliga. köpet av den så kallade Skatteskrapan? av P-hus S:t Eriksplan. Vad innebär förslaget? 2004 omfattas i princip samtliga skolor av koncernens inriktning, och därför har myck- Avsikten är att ställa i ordning omkring Bruksvärdessystemet kommer att fortsätta ramavtal. et arbete och stor uppmärksamhet ägnats Hur har bostadsbolagen agerat 600 studentlägenheter i fastigheten vid UTREDNINGAR OCH UPPFÖLJNINGAR att gälla, men det blir på sikt mer rättvisa åt denna fråga. Att uppgiften fullgjorts så för att svara upp till dessa krav? Åsötorget. I anslutning till detta planeras På uppdrag av kommunfullmäktige genom- hyror och ett mer konsekvent system, säger Vilka andra förändringar här långt framkommer under ett summeran- Svenska Bostäder, Familjebostäder och nya kommersiella lokaler om cirka fördes under året en utredning om huruvida Bosse Sundling. Byggåret får mindre bety- har haft stor betydelse? de samtal med Stockholms Stadshus AB:s Stockholmshem har arbetat intensivt för kvadratmeter. staden bör starta ett byggbolag och om vilka delse och läget kommer att beaktas. Med anledning av förändrade marknads- VD Bosse Sundling och vice VD Per att öka tempot i byggandet. Resultatet av åtgärder som kan vidtas för att pressa bygg- Förändringarna i hyresstrukturen kommer förutsättningar och teknisk utveckling inom Blomstrand. Likaså står det klart att 2003 detta målmedvetna arbete är att bolagens Vilka var de mest betydande kostnaderna. dock att ske långsamt. verksamhetsområdet har vi inlett en omda- har varit ett händelserikt år även i andra projektportföljer för närvarande innehåller upprustningsprojekten under 2003? Bosse Sundling berättar att även en ning av Stokab. Bolaget har antagit en ny avseenden. Moderbolaget spelar till exem- totalt cirka lägenheter, säger Bosse På hösten togs det första spadtaget för Vad kom utredningen fram till? utredning kring hur staden bör renodla sin affärsplan med hårdare fokus på kärnområ- pel en viktig roll när det gäller att initiera Sundling. Men man måste komma ihåg att den förnyelse av Vällingby Centrum som Den utmynnade i ett förslag om att vi fastighetsförvaltning har genomförts. De den och samverkan med andra aktörer. och medverka i strukturella och andra för- bostadsplaneringen är en förhållandevis Svenska Bostäder ska genomföra. Upp- istället för att etablera ett nytt kommunalt beslut som fattats innebär att bostadsbo- Omdaningen innebär även en stramare upp- ändringsprocesser i dotterbolagen, liksom långvarig process. Man får ha respekt för att rustningen sker i etapper till Även byggbolag ska genomföra ett antal projekt lagens servicehus och stadens sjukhem sam- följning och skärpta krav på ledning och att vara pådrivande i frågor om utveckling det tar tid att radikalt öka byggandet från en CentrumKompaniet inledde en upprustning inom ramen för byggprocessen. Därigenom las hos Familjebostäders dotterbolag, FB styrning, säger Bosse Sundling. och omprövning. Direktörerna belyser flera låg nivå till en betydligt mer omfattande. av Skärholmens Centrum, upplyser Per ska vi konkret kunna påvisa hur det går att Servicehus AB. Vidare kommer kulturfastig- Vi kan berätta att Stockholm Vatten större och intressanta händelser och för- Bosse Sundling nämner flera konkreta Blomstrand. minska byggkostnaderna, förklarar Per heter att överföras från staden till Svenska sänker brukningsavgifterna i va-taxan för ändringar. exempel på förvärv av mark och fastigheter. Stockholm Parkering har fortsatt att Blomstrand. Bostäders dotterbolag, Stadsholmen AB. De Stockholm och Huddinge med 3,5 procent Svenska Bostäder har under året förvärvat genomföra sitt program för nya garagean- Hyreskommittén för Stockholms stad, skolor som ägs av staden och bostadsbolagen från och med den 1 mars 2004 och att sammanlagt 160 lägenheter vid två olika läggningar. Enligt Per Blomstrand planeras med representanter från Hyresgästföre- överförs till SISAB. Stockholms Hamn har fortsatt arbetet med

4 DIREKTÖRERNA HAR ORDET ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB DIREKTÖRERNA HAR ORDET att förbereda en avveckling av oljehante- MARKNADSFÖRING OCH BESÖKSREKORD Även Globen hade ett framgångsrikt år. arvänlig utformning. Samtidigt underlättar Hände något nytt på vi en utbildning av samtliga ledamöter och ringen på Loudden. Vi har också fattat Under året beslutade kommunfullmäktige Under 2003 besöktes Globenarenorna av 1,4 det uppföljningen, säger Bosse Sundling. policyfronten under 2003? suppleanter i bolagsstyrelserna i samarbete beslut om att förlägga flygbränslehantering- att förändra stadens övergripande organisa- miljoner besökare. Under året hölls totalt Moderbolaget har i uppdrag att arbeta S:t Erik Försäkring har på uppdrag av med Styrelseakademin. Under hösten hade en till en ny depå i Brista och satt igång en tion för närings-, besöks-, och internationel- 257 evenemang, vilket är rekord för bolaget. för att utveckla effektivare styrformer och kommunfullmäktige utarbetat en försäk- vi sedan en fördjupad utbildning av presidi- genomförandeprocess med denna inrikt- la frågor. Besöksnäringen har utvecklats positivt att verka för bättre effektivitet och kvalitet ringspolicy för hela kommunkoncernen. erna i bolagsstyrelserna. ning, tillägger Per Blomstrand. med 3-4 procent fler besökare. Antalet i koncernens bolag. Policyn styr bland annat vilka försäkrings- Vår ambition är att under 2004 kunna Globenarenorna äger sedan några år Vilket upplägg valde staden? anlöp med kryssningsfartyg uppgick till 230, lösningar som ska väljas och hur upphand- erbjuda styrelserna eller enskilda ledamöter samtliga anläggningar i Globenområdet. Från den 1 januari 2004 är vårt arbete vilket också är rekord. Mot slutet av året Hur fullföljs denna uppgift? lingen av försäkringar ska genomföras. mer specialanpassad utbildning. Ifjol separerades Globenarenorna i två skilda samlat i ett koncernförhållande. Det nya kunde vi även skönja en positiv trend när Vi genomför löpande studier och analyser Per Blomstrand lyfter även fram doku- Under året har nya verkställande direk- bolag, Stockholm Globe Arena Fastigheter bolaget Stockholms Näringslivskontor AB det gäller affärsresenärer. Med 10,2 miljoner inom områden som ledning och styrning, menterade framsteg inom miljö- och törer utsetts för Bostadsförmedlingen, AB, som äger fastigheterna, och AB äger stadens innehav och intressen i passagerare som passerat Stockholms ham- effektivitet och kontrollfunktioner, säger Per kvalitetsarbetet: Stokab och Stockholmshem. Stockholm Globe Arena, som sköter evene- Stockholm Visitors Board AB och Business nar har vi med bolaget Stockholms Hamn Blomstrand. Det här är ett viktigt verktyg Stockholm Vatten har under året blivit mangen. Arena Stockholm. Vistors Board ansvarar också slagit nytt rekord! för en utvecklad dialog mellan moderbola- både miljö- och kvalitetscertifierat enligt STABILT RESULTAT för besöksfrågor, medan B.A.S. sköter get och dotterbolagen. ISO och ISO Årets resultat exklusive extraordinära poster Vad har denna förändring betytt? utländska etableringar i Stockholmsregio- STYRNING OCH UPPFÖLJNING Utredningen om stadens politiska orga- ligger på ungefär samma nivå som de senas- Den här lösningen har skapat en väsentligt nen, förtydligar Per Blomstrand. Det har under året utarbetats en webbase- nisation (SPO) har under året avlämnat sin Vilka insatser gjordes te åren. På grund av nedskrivningar av bättre tydlighet i bolagens uppdrag. Arbetet rad applikation för det gemensamma inte- slutrapport. I utredningen finns bland annat inom ledarutvecklingen? anläggningstillgångar uppgår resultatet efter med att planera för Globenområdets Hur gick då året för teatern grerade ledningssystem, ILS, som tillämpas förslag om en utökad och bättre ägarstyr- Den skärpta fokuseringen på ledarutveck- finansnetto till 133 miljoner kronor. Av ned- utveckling har nu utmynnat i konkreta för- och besöksnäringen? i hela bolagssfären. ning för stadens bolag. Utredningen remiss- lings- och ledarförsörjningsfrågorna har fort- skrivningarna är 600 miljoner kronor hän- slag om en nationalarena i områdets södra Stadsteatern har under året nått ett nytt behandlas under våren 2004 och beslut satt. Vi har fattat beslut om hur uppföljning förliga till Stokab, resten till fastighetsbola- del. Ett ställningstagande till en ny arena publikrekord. Under 2003 hade Stads- Har arbetet via webben väntas fattas av kommunfullmäktige före och utvärdering av bolagschefer ska genom- gen. VD Bosse Sundling sammanfattar: förväntas under teatern, inklusive Parkteatern, inneburit förbättringar? sommaren föras. Bland annat ska vi involvera bolagens Vi kan med ett visst mått av tillfreds- besökare, säger Bosse Sundling, som synar Ja, systemet medger enkel och omedelbar presidier djupare i processen, berättar Bosse ställelse lägga verksamhetsåret 2003 till sina siffror och levererar mer besöksstatistik: access och det har en betydligt mer använd- Sundling. Under våren 2003 genomförde handlingarna.

5 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB MÅL & MÅLUPPFYLLELSE Aktiva insatser fyller staden med möjligheter För åren har Stockholms kom har S:t Eriks Försäkring tecknat en Stockholm Globe Arena Fastigheter har Satsningar för att behålla Stockholmshems 5,5 procent och SISAB:s Stockholms Stadsteater har satt publikre- munfullmäktige lagt fast fem övergripande olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt genomfört ett antal evenemang med särskild och rekrytera medarbetare 5,9 procent. kord under 2003 och ökat antalet föreställ- inriktningsmål: för alla skolbarn i Stockholm. inriktning mot äldre. Bolagen arbetar på olika sätt för att vara Antalet anställda inom koncernen upp- ningar med 25 procent och antalet besökare Stadsteatern har under 2003 fortsatt attraktiva arbetsgivare som har lätt att gick till per den 31 december 2003, med hela 45 procent. Förbättra välfärden och de prioritera verksamheten för barn och unga. Satsningar för de mest utsatta behålla och rekrytera medarbetare. Flera vilket är 120 färre än året dessförinnan. kommunala verksamheterna Stockholm Visitors Board har ökat försälj- Bostadsbolagen har lämnat fler så kallade bolag genomför regelbundet personalenkä- BYGGA BOSTÄDER OCH Bygga bostäder och utveckla Stockholm ningen av barn-/skolresekort till , vil- försöks- och träningslägenheter till Bostads- ter för att få en bild av hur nöjda medarbe- Förbättringar av kvalitet och service UTVECKLA STOCKHOLM Göra Stockholm till en ekologiskt ket bidragit till att fler barn och ungdomar förmedlingen. Bostadsförmedlingen har i sin tarna är med sitt arbete och sin arbetsmiljö. Bolagen arbetar kontinuerligt för att kun- Fungerande näringsliv och arbetsmarknad hållbar storstad besökt exempelvis Wasamuseet, Skansen tur fortsatt arbetet med att förbättra servi- Under 2003 genomförde SISAB, Stock- derna ska vara nöjda med deras tjänster och Stockholms Hamn medverkar till goda för- Bryta segregationen och fördjupa demokratin och museerna på Djurgården. cen för förturssökande. Till exempel utses holmshem, Stockholms Hamn och Stock- produkter. Stockholmshem förbättrade sitt utsättningar för sjöfarten och regionens Ta ansvar för ekonomin. Flera av bolagen erbjuder ungdomar som- en handläggare inom fem dagar och beslut holm Visitors Board medarbetarundersök- betyg för Nöjd Kund Index i den årliga varuförsörjning. Stockholms Hamns kunder, mararbete och praktikplatser. Bolagen tar fattas inom åtta veckor. ningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för Fastighetsbarometern bland hyresgäster det vill säga färjerederierna, var mycket Kommunfullmäktiges fem övergripande mål också emot högskolestuderande för examens- Stockholmshem har under året via kort- att öka trivsel, motivation och delaktighet Bolagets hyresgäster anser till exem- nöjda med hamnens service i Kapellskär, gäller alla stadens verksamheter, det vill säga arbeten. Under 2003 har Stockholm Vattens tidsuthyrning lämnat lediga lägenheter bland medarbetarna. Stockholm Globe pel att felanmälan och felavhjälpning funge- Nynäshamn och Stockholm. Under 2003 de 18 stadsdelsnämnderna, 16 fackförvalt- skolinformatörer träffat cirka barn ute i ombyggnadsområden till Stiftelsen Hotell- Arena Fastigheter bedriver en flerårig kom- rar mycket bra och även när det gäller ökade kryssningstrafiken och antalet kryss- ningarna och 14 bolagen inom koncernen i skolorna och tagit emot drygt elever hem. petensutveckling av både ledare och övriga faktorer som trygghet, service, läge och före- ningspassagerare uppgick till nära Stockholms Stadshus AB. Koncernens för visning av vattenverk och avloppsverk. medarbetare, vilken benämns Employee- tagets image får man höga betyg. bidrag till måluppfyllelse beskrivs med hjälp Förbättringar för funktionshindrade ship. Stockholm Parkering har genomfört Familjebostäders hyresgäster är enligt mät- Bostäder som alla kan efterfråga av exempel från dotterbolagen. Ökad livskvalitet för de äldre SISAB arbetar för att säkerställa tillgänglig- stora satsningar för en offensivare personal- ningar i Fastighetsbarometern mer nöjda Det är främst bostadsbolagen som bidrar till Familjebostäders dotterbolag FB Servicehus heten i skolorna. Tillgänglighetsanpassningar politik. med service och standard än tidigare år. ett ökat bostadsbyggande. Under 2003 har FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH har i uppgift att tillhandahålla välskötta sker alltid i samband med om- och tillbygg- Alla bolag arbetar aktivt för att förebyg- SISAB har för första gången genomfört ett intensivt förberedelsarbete i form av för- DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA fastigheter för ett tryggt äldreboende. Under nader. Stockholm Parkering förbättrar suc- ga sjukfrånvaro, bland annat genom olika en nöjd-kund-undersökning och resultaten är studier, projektering och upprättande av Ge alla unga en bra start i livet 2003 har utemiljön förbättrats i samliga cessivt garagen så att de har tydlig informa- friskvårdssatsningar och utökat samarbete överlag positiva. Bostadsförmedlingen har detaljplaner pågått. För åren pla- SISAB:s huvuduppgift är att erbjuda våra servicehus och 18 hissar har byggts om. tion och god tillgänglighet. I Globen finns med företagshälsovården. Under 2003 har förkortat väntetiden i telefon och i reception nerar Svenska Bostäder, Familjebostäder och skolbarn en bra utbildningsmiljö. Genom en S:t Eriks Försäkring har under året teck- en särskild hörselslinga och syntolkning sker sjukfrånvaron minskat hos flera bolag och till i medeltal 2,8 minuter. Stockholm Stockholmshem byggstart för sammanlagt god underhållsnivå samt om- och tillbygg- nat avtal om hemförsäkring för boende på vid evenemang för synskadade. ligger på relativt sett låga nivåer, till exem- Parkering har förbättrat betalsystemen och lägenheter. Under året påbörjade de nader förbättras skolorna successivt. Under äldreboende i gruppbostad. pel Stockholm Vattens 4,7 procent, flera anläggningar har anslutits till Park&Ring. tre bolagen markarbeten i åtta bostadsområ-

6 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB MÅL & MÅLUPPFYLLELSE den med sammanlagt 467 lägenheter. Både Stockholms Hamn främjar på olika sätt den Bolagen bedriver miljöarbete inom huvud- Flera bolag arbetar för att minska använd- BRYTA SEGREGATIONEN OCH att uppföra föreställningar ute i bostadsom- Svenska Bostäder och Familjebostäder kom sjöburna lokaltrafiken. områdena inomhusmiljö, energianvändning, ningen av kemikalier och andra miljöstöran- FÖRDJUPA DEMOKRATIN råden för att bredda publik och engagemang. igång med nya etapper i Hammarby Sjöstad. avfallshantering, kemikalier och transporter. de ämnen. Vid underhåll samt om- och till- Utökat brukarinflytande För att möjliggöra ett ökat brukarinfly- Familjebostäder startade även nybyggnation Utveckla Stockholm Bostadsbolagen och SISAB förbättrar byggnader är man mycket noggrann med Svenska Bostäders bidrag inom detta mål- tande arbetar Stockholm Vatten till exem- i Högdalen och Hässelby. Stockholmshem Stockholm Visitors Boards uppdrag är att kontinuerligt inomhusmiljön i bostäder och exempelvis dokumentation av produkter område innehåller flera av bolagets väsent- pel med pressinformation, konsumentkam- kom bland annat igång med ett projekt i utveckla Stockholm som besöksdestination. skolor. Under året har till exempel Stock- och väljer miljöprövade byggprodukter. ligaste mål, till exempel att hyresgästerna panjer, visningar av verk, hemsidan på Mariehäll. Under året har bolagen haft Under 2003 ökade antalet gästnätter med tre holmshem bedrivit ett försök med inventer- Under 2003 klarade Stockholm Vatten ska känna sig nöjda med servicen och känna Internet och utställningar samt driver det inflyttning i flera nya fastigheter, till exem- procent (exklusive camping) i Stockholms ing av inomhusmiljön i 200 lägenheter. samtliga reningskrav för det gemensamma sig trygga. Mätningar visar på förbättringar nybyggda miljöinformationscentret i Ham- pel har hyresgäster flyttat in i både Stock- stad och uppgick till totalt 4,3 miljoner. SISAB har använt sig av ett fuktdimensione- avloppsvattnet. Halten miljöstörande under marby Sjöstad. holmshems och Familjebostäders nybyggda Hög kvalitet på leverans av dricksvatten ringsprogram vid ny-, om- och tillbyggnader. ämnen såsom bly och kadmium visar på en Hos flera bolag har brukarinflytandet fastigheter i Hammarby Sjöstad. är en viktig förutsättning för Stockholms Alla bolag arbetar för att minska energi- nedåtgående trend. Stockholm Hamn arbe- ökat under året. Hos Familjebostäder sker TA ANSVAR FÖR EKONOMIN SISAB, CentrumKompaniet och Stock- utveckling. Under 2003 har vattenkvaliteten förbrukningen. Svenska Bostäders elför- tar för att minska utsläpp av kväve- och sva- skötseln och utformningen av utemiljöer Ständig effektivisering holm Vatten bidrar också till en ökad nypro- varit helt i enlighet med Livsmedelsverkets brukning för bostäder uppgick till 26,1 kwh veloxider från fartyg. alltmer i samverkan med de boende. Hos Över åren har soliditeten i koncernen duktion av bostäder. norm och Stockholm Vatten har klarat per kvadratmeter och fjärrvärmeförbruk- Stockholm Parkering bidrar till att mins- Stockholmshem sker brukarinflytande stärkts och lönsamheten varit sådan att äga- reparationer och åtgärder vid avbrott inom ningen till 180,1 kwh per kvadratmeter. ka personbilstransporterna genom fler bland annat genom beställning av tillval och rens krav på avkastning uppfyllts eller över- Ett hållbart trafiksystem rimlig tid. infartsparkeringar. Under året har plane- valfritt lägenhetsunderhåll, och under året träffats. Stockholm Parkering bidrar på flera sätt till Allt mer källsorteras ringsarbetet för nya infartsparkeringar ökade hyresgästernas beställningar med 10 Det är mycket angeläget att bolagens ett hållbart trafiksystem, till exempel genom GÖRA STOCKHOLM TILL Bolagen förbättrar successivt sin avfallshan- pågått och vid Älvsjö har 40 nya p-platser procent. resultat och avkastning når upp till ägarens att anlägga nya parkeringsanläggningar och EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD tering. På sikt ska bostadshyresgästernas tillkommit. krav. Närmare redovisning om detta åter- skapa nya infartsparkeringar. Under 2003 Brett miljöarbete avfall kunna källsorteras på ett optimalt sätt Stockholm Visitors Board har under året Engagemang för etnisk mångfald finns i VD-kommentar och förvaltningsbe- genomfördes en förstudie om trängselavgif- Stockholm Vatten har under 2003 blivit efter varje områdes förutsättningar. gjort en särskild satsning på ekoturism, Stockholmshem uppnådde såväl en föryng- rättelse. ternas påverkan på innerstadsgarage respek- miljöcertiferat enligt ISO Familje- Familjebostäder har under 2003 uppnått bland annat i samarbete med företag och ring som bättre etnisk mångfald bland sina Inom koncernen pågår kontinuerligt tive behov av infartsparkeringar. Sveriges bostäder och Stockholmshem är sedan tidi- målet att 50 procent av alla grovsoprum har kommuner i skärgården. anställda genom 10 procents nyrekrytering. effektiviseringar av verksamheter. Under första automatiska p-hus har tagits i drift. gare miljöcertifierade enligt ISO källsortering. Stockholm Vattens totala Stadsteatern och Globenarenorna har under 2003 har ett omfattande effektiviseringsar- Byggandet av P-hus S:t Eriksplan har påbör- Även övriga bolag bedriver ett aktivt miljö- mängd avfall och mängden farligt avfall året haft ett breddat utbud i syfte att bryta bete pågått inom Familjebostäder och jats och ett antal p-platser vid infartsparker- arbete i syfte att minska verksamheternas minskade under 2003 jämfört med före- segregation och fördjupa demokratin. Stockholms Hamn, och bolagen minskar sin ingar har tillkommit. miljöpåverkan. gående år. Stadsteatern har gjort en särskild satsning på personalstyrka.

7 0 PERSONAL ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB PERSONAL Initiativ för ökad kompetens och friskare medarbetare Antal medarbetare inom koncernen Stock- PERSONALOMSÄTTNING utgjorde 9,2 procent, sjukdom 5,3 procent, sammanlagda ordinarie arbetstid. Bland fer och dels allmänna program för att höja kort till stadens idrottsanläggningar, inklu- holms Stadshus AB har de senaste fem åren Personalomsättningen, räknat på personer föräldraledighet 2,7 procent och resten män var sjukfrånvaron förhållandevis högre kunskapsnivån inom IT-området. sive simhallarna. Det förekommer till exem- legat på en ganska stabil nivå med som slutat under året, uppgick för män till övrig ledighet (se diagram till vänster på bland personal som är 50 år och däröver, än Förutom dessa allmänna utvecklingsin- pel friskvårdsbidrag, som betyder att den anställda (årsarbetare). Sedan föregå- sju procent och för kvinnor till fem procent. nästa sida). bland kvinnor. Kvinnornas sjukfrånvaro var satser har de olika bolagen satsat på mer anställde själv får disponera en viss summa ende år har antalet anställda minskat med Antalet anställda kvinnor har ökat netto Jämfört med tidsanvändningen inom ganska likvärdig mellan åldersgrupperna 30- ämnesspecifik kompetenshöjning. Det har för hälsobefrämjande aktiviteter efter eget cirka 120 personer. Antalet anställda inom med 25 personer, vilket betyder ett högre tal stadens förvaltningar, som år 2002 utgjordes 49 år respektive 50 år och däröver (se dia- bland annat förekommit utbildning i kom- val. Några bolag utnyttjar aktiviteter och koncernen uppgick vid 2003 års slut till när- på personalomsättningen för nyanställda av 72,8 procent arbetad tid, hade förvalt- gram i mitten nedan). munikation, fastighetsförvaltning, språk, samverkan med Stockholms Kommunala mare 3 100, varav 34 procent kvinnor. eller cirka åtta procent (se tabell till höger ningarna en högre sjukfrånvaro eller 10,6 Andelen långtidssjukskrivna (mer än ett kundrelationer, miljö och säkerhet samt Idrottsförbund (SKIMF) och med Hälso- Bland männen var 29 procent 55 år eller nedan). procent. år) var ungefär lika stor bland kvinnor som stress- och konflikthantering. centraler. däröver och bland kvinnorna var motsvarande Som jämförelse kan nämnas att stadens Vidare hade förvaltningarna förhållan- män, cirka 26 procent av den totala sjuk- Vissa bolag har också anordnat utbild- Vidare förekommer förmåner för perso- andel 23 procent (se ålderspyramiden nedan, förvaltningar år 2002 hade en personalom- devis mer föräldraledighet och övrig ledig- frånvaron. Av den totala sjukfrånvaron var ningar för att tydliggöra sin verksamhets nal såsom reglerade friskvårdstimmar för gäller tillsvidareanställda). Av koncernens sättning på drygt tio procent. het, men en mindre andel semester. 78 procent 60 dagars frånvaro eller mer (se värderingar och mål. egna aktiviteter. Några av bolagen har även personal var cirka 42 procent anställda vid diagram till höger nedan). erbjudit hälsoundersökningar, viktväktar- fastighetsbolag, cirka 32 procent vid infra- TIDSANVÄNDNING SJUKFRÅNVARO FRISKVÅRD OCH ARBETSMILJÖ kurser, pausgymnastik och massage. Pro- strukturbolag och resterande 26 procent vid Av den totala årsarbetstiden inom koncer- Kvinnorna hade en högre sjukfrånvaro än KOMPETENSUTVECKLING Bolagen har genomfört stora satsningar på gram för stresshantering är ytterligare ett övriga bolag, där Stadsteatern är det domine- nen utgjorde 80,2 procent så kallad arbetad männen, 7,1 procent jämfört med 4,5 pro- Flera bolag har under året genomfört olika förebyggande friskvård och arbetsmiljöfrå- exempel på en friskvårdssatsning som rande bolaget (se diagram i mitten nedan). tid, det vill säga närvaro på jobbet. Semester cent. Andelarna är räknade på de anställdas utbildningsprogram, dels utbildning för che- gor. Flera bolag har erbjudit personalen års- genomförts under året. ÅLDERSFÖRDELNING BRANSCHFÖRDELNING PERSONALOMSÄTTNING TIDSANVÄNDNING SJUKFRÅNVARO, ÅLDERSFÖRDELNING SJUKFRÅNVARO, KATEGORI 65- år år år år år år år år Övriga bolag Fastighetsbolag Män Kvinnor Antal tillsvidareanställda Börjat Slutat Börjat i % 6,4 7,8 Sjukdom Föräldrarledighet Semester Övrig ledighet Arbetad tid > 50 år 2,6 2, år 1,8 3,8 < 29 år 0,1 0, Korttid Sjuk > 60 dagar år år Infrastrukturbolag Slutat i % 7,1 5,7 män kvinnor % Långtid män kvinnor antal personer

8 KONCERNÖVERSIKT ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva bolag eller underkoncerner. Härutöver finns tio vilande bolag. Stockholms Stadshus AB ägs till 100 Verksamheterna omfattar såväl bostäder, vatten- och avloppshantering och parkeringsverksamhet som turistinformation och kulturutbud. strategisk planering samt styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt sätt. Koncernen omsatte med anställda cirka mkr samordning av rapportering erbjuder moderbolaget även stöd till de enskilda dotterbolagen vid exempelvis investerings- /finansieringsbeslut, beskattningsfrågor samt bolag har två av de andra vilande bolagen sålts. Stockholm Visitors Board AB har sålts från moderbolaget och kommer att bli nytt dotterbolag till SNK, liksom det från staden % SOLIDITET procent av Stockholms stad. Koncernens samtliga bolag finns angivna under ekonomiska/administrativa styrningsfrågor. förvärvade Business Arena Stockholm AB. 35 Stockholms Stadshus AB fungerar som i not 14. Moderbolaget, Stockholms Stads- 30 ett sammanhållande bolag för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Koncernen bil- hus AB, är helägt av Stockholms stad som dessutom har minoritetsposter i några av ANSTÄLLDA VID MODERBOLAGET Stockholms Stadshus AB:s organisation är FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSAMMANSÄTTNING dades den 28 november 1990 efter ett dotterbolagen. Stadens internbank lämnar liten och specialiserad. I moderbolaget finns Under året har ett av de vilande bolagen beslut i kommunfullmäktige och att en lån till koncernbolagen på marknadsmässiga sju anställda, som tillsammans ansvarar för namnändrats till Stockholms Näringslivs- bolagsrättslig koncern skulle bildas. villkor. koncernövergripande frågor, för att verk- kontor AB (SNK). Detta bolag kommer att Bolagskoncernen verkar inom flera Stockholms Stadshus AB ansvarar för samheterna inom koncernen koordineras överta verksamheten från stadens närings- områden till nytta för kommunens invånare. koncernens övergripande utveckling och och för att ägarbeslut verkställs. Förutom livsförvaltning från och med Till detta OMSÄTTNING OMSÄTTNING, FLERÅR BALANSOMSLUTNING RESULTAT EFTER FINANSNETTO Stockholms Hamnar 4,66% Stockholm Parkering 2,93% Turism/Kultur 2,7% Stockholm Vatten 8,75% Övriga 4,96% Centrum- Kompaniet 3,73% SISAB 13,47% Bostadsbolag 58,8% mkr övriga bolag infrastrukturbolag fastighetsbolag mkr övriga bolag moderbolaget infrastrukturbolag fastighetsbolag koncernjusteringar mkr Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag reavinster fastighetsförsäljning fastighetsbolag exkl reavinster mkr mkr Mittenbilden, från vänster: Gull Axén, ekonomidirektör, Joachim Quiding, administrativ direktör, Per Blomstrand, vice VD, Boris Amsköld, controller, Marie Wallhammar, utvecklingsdirektör och Torbjörn Johansson, utvecklingsdirektör.

9 DEFINITIONER ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB FLERÅRSÖVERSIKT Definition av nyckeltal Koncernen i sammandrag EGET KAPITAL Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatte- RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL Resultatet efter finansiella poster plus räntekostnader och valutakursdifferenser divide- skatt på nettot därav, därpå dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. (mkr om ej annat anges) EKONOMISK STÄLLNING Anläggningstillgångar skuld. rat med genomsnittlig balansomslutning KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET Omsättningstillgångar JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital rensat från påverkan från intressebolag plus konvertibla skuldebrev. SOLIDITET Justerat eget kapital plus minoritetens kapital dividerat med balansomslutningen vid årets utgång. minskat med kapitalandel i intressebolag. RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultatet efter finansiella poster plus räntekostnader och valutakursdifferenser dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag och icke räntebärande skulder, vari inbegripes uppskjuten skatteskuld. Rörelseintäkterna dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag och icke räntebärande skulder, vari inbegripes uppskjuten skatteskuld. RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultatet efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella Minoritetsintresse Eget kapital Ej räntebärande skulder Räntebärande skulder Balansomslutning Eget kapital per aktie (kr) Soliditet (%) 44,4 45,1 40,9 30,4 27,0 Skuldsättningsgrad (ggr) 1,2 1,2 1,3 1,0 2,3 SKULDSÄTTNINGSGRAD Räntebärande skulder dividerat med summan av justerat eget kapital och minoritetens kapital. RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL Resultatet efter finansiella poster minskat med minoritetens andel av detta resultat med tillägg för kostnadsränta på konvertibla kostnader. VINSTMARGINAL Resultatet efter finansiella poster dividerat med rörelseintäkterna. RESULTAT Rörelseintäkter Resultat efter finansiella poster Skatt enligt resultaträkningen skuldebrev och minskat med 28 procent Årets resultat Vinst per aktie (kkr) Räntabilitet på totalt kapital (%) 2,5 6,5 23,2 11,3 6,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 4,4 11,3 50,2 35,3 7,1 Räntabilitet på eget kapital (%) 0,6 7,1 40,0 17,3 4,7 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Räntetäckningsgrad (ggr) 1,1 2,7 7,7 2,7 1,5 Vinstmarginal (%) 1,2 21,8 98,4 30,3 9,8 MEDELANTAL ANSTÄLLDA BRUTTOINVESTERINGAR

10 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB CHARLOTTE AXELSSON, VD HANS PETTERSSON, VD Svenska Bostäders affärsidé är att ha ett varierat och attraktivt fastighetsbestånd för uthyrning till boende och verksamheter i Stockholm. På ett engagerat och affärsmässigt sätt skapar bolaget individuella och trygga lösningar för långsiktiga kund- INTENSIV BYGGNATION Svenska Bostäder satsar kraftfullt på nybyggen. Under 2003 påbörjades 200 nya lägenheter och ytterligare 160 förvärvades. Vi har som mål att under innevarande mandatperiod bygga nya hyresrätter. Totalt har vi över lägenheter i projektportföljen. platser i närområdet. Investeringen omfattar bland annat en utökning av lokalytan med kvadratmeter, ett femtiotal nya butiker och ett par tusen nya parkeringsplatser. NYA STUDENTBOSTÄDER Efter beslut i kommunfullmäktige förvärvade Familjebostäder erbjuder attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler, varav lägenheter och 100 PREMIÄR I HAMMARBY SJÖSTAD Under året färdigställde vi Familjebostäders första produktion i Hammarby Sjöstad, de 200 lägenheterna i kvarteren Lugnvattnet och Innanhavet. Vi tog de första spadtagen för totalt 341 nya bostäder i Hammarby Sjöstad, Hässelby Strand, Högdalen och Års- SLIMMAD ORGANISATION De senaste årens omstrukturering av fastighetsbeståndet har gjort det nödvändigt att sänka kostnaderna, i första hand de administrativa. Vi beslutade om en ny organisation som införs successivt våren I ett första steg ska vår nya organisation sänka de admi- relationer. Svenska Bostäder, som grundades 1944, är landets största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar nästan hyreslägenheter i Stockholm samt närmare lokaler. Den totala lokalytan uppgår till kvadratmeter. FÖRBÄTTRANDE INSATSER Ett viktigt samhällsnyttigt mål är att skapa levande och attraktiva stadsdelar. Under året har vi tagit initiativ till åtgärder för att förbättra Akalla och Kärrtorps centrum. Vi in- vi den så kallade Skatteskrapan på Södermalm, som nu ska byggas om till studentbostäder. Den kommer också att innehålla kommersiella lokaler och ett antal helt nyproducerade bostäder. lokaler i dotterbolaget FB Servicehus AB. Familjebostäder planerar nya hyresrätter med byggstart Bolaget ska bidra till stadens försörjning av billiga och bra bostäder samt till utvecklingen av levande stadsdelar och närområden. Verksamheten ska koncentre- tadal. Under 2004 planerar vi byggstart för sammanlagt bostäder i Midsommarkransen, Fruängen och Svedmyra. KOSTNADSEFFEKTIVT BYGGANDE Konjunkturnedgången och de höga produk- nistrativa kostnaderna med 10 procent. Efter de fackliga förhandlingarna minskar antalet anställda med cirka 30 personer. RÄTTVISA HYROR I FOKUS Hyrorna i vårt fastighetsbestånd höjdes den Verksamheten är organiserad i tre bostadsdivisioner, Innerstaden, Mellanstaden och Ytterstaden, samt i en lokaldivision. Svenska Bostäder agerar på Sveriges hetaste bostadsmarknad. I likhet med föregående år fanns vid årsskiftet inga outhyrda lägenheter. Efterfrågan på lokaler ledde upprustningen av miljonprogramområdena med Östberga. UPPRUSTNING AV VÄLLINGBY CENTRUM Den första stora ombyggnadsetappen startade i Vällingby. Målsättningen är ett upprustat NY HYRESÖVERENSKOMMELSE Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder har träffat en överenskommelse om hyrorna för Resultatet blev en genomsnittlig hyreshöjning om två procent. Efter överenskommelse med hyresgästföreningen gjordes ras till en kostnadseffektiv förvaltning av ett varierat bestånd av bostäder inom stadens gränser. Antalet medarbetare var under Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt mycket hög och vakansgraden i bolagets bostäder är låg. Mer än 60 pro- tionskostnaderna med åtföljande höga inflyttningshyror verkar ha haft en dämpande effekt på efterfrågan på nyproducerade bostäder. I Familjebostäders forskningsprojekt för lägre byggkostnader prövar vi nya vägar att sänka kostnaderna. 1 januari 2003 med i genomsnitt 2,2 procent. Förhandlingarna om 2004 års hyror blev klara i december Avtalet innebär en nivåjustering med 2,25 procent från den 1 februari Vid förhandlingarna tillämpade vi för första gången Hyres- i Stockholm har dämpats något under Vakansgraden bland Svenska Bostäders lokaler är dock fortfarande låg jämfört med branschen i övrigt. centrum 2007, med nya bostäder och arbets- en försiktig differentiering av hyrorna. cent av dem finns i stadens förorter och knappt 14 procent i innerstaden. Västermalmsgallerian är bolagets största kommersiella anläggning. I beståndet finns även stadsdelscentrumen i Årsta, Gubbängen och Blackeberg samt en Vi har träffat ett avtal med hyresgästföreningen som förenklar genomförandet av stambyten. Därmed kan takten öka i upprustningarna av våra fastigheter byggda under perioden kommitténs rekommendation för rättvisare hyror. Våra investeringar har under året uppgått till 488 miljoner kronor och avser huvudsakligen nyproduktion av bostäder. mängd lokaler i bostadsfastigheterna. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 2,2 11,3 18,4 12,2 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,0 8,3 32,2 19,3 Soliditet, % 35,4 33,2 28,1 16,7 Soliditet, % 60,6 58,1 53,5 23,2 Räntetäckningsgrad, ggr 0,7 3,1 4,62,6 Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 5,4 11,3 4,5 Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Roger Mogert Styrelseordförande: Kersti Py Börjeson

11 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB MARGARETA LARSSON, T.F. VD PER ANDERS HEDKVIST, VD MYCKET NÖJDA KUNDER HÖJD FASTIGHETSSKATT REGIONALA MÖJLIGHETER ÖKANDE FÖRMEDLING Stockholmshem äger, förvaltar och hyr ut bostäder i Stockholm. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att goda och långsiktiga hyresgästrelationer bevaras. Fastigheterna ska förvaltas så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås. Stockholmshem bildades Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter som omfattar kvadratmeter fördelat på 531 fastigheter, huvudsakligen belägna i Stockholm. Bolaget äger även lokaler och garage. Antalet anställda är 325. Efterfrågan på hyreslägenheter i Stockholmsområdet är fortsatt hög. Merparten av de cirka personer som står i bostadskö är ungdomar och andra hushåll med begränsade inkomster. Stockholmshem har många relativt små lägenheter med förhållandevis låg hyra, vilket motsvarar kundernas önskemål och bidrar till en mycket låg vakansgrad. I direktiv från ägaren har Stockholmshem i uppdrag att under en fyraårsperiod producera nya hyreslägenheter. I Fastighetsbarometerns årliga mätning av Nöjd Kund Index för hyresbostäder förbättrades vårt betyg för kundnöjdhet ytterligare jämfört med året innan. Stockholmshem har rankats som etta eller tvåa bland hyresvärdarna varje år vi deltagit i mätningen ända sedan Under året genomförde vi en omorganisation inom förvaltningsavdelningen i syfte att ytterligare höja nivån när det gäller service och tillgänglighet gentemot hyresgästerna. HÖGRE KOSTNADER FÖR VÄRME Fjärrvärmetaxorna har stigit med drygt 30 procent sedan hösten Kostnaderna för uppvärmning av fastigheterna är nu vår näst största enskilda kostnadspost efter underhållskostnaderna. Kostnaderna för elen till fastigheterna, som utgör en betydligt mindre andel av förvaltningskostnaderna, har också ökat kraftigt de senaste åren. På bostadsmarknaden har hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Det har inneburit att taxeringsvärdena och därmed fastighetsskatten för hyresfastigheter stigit markant. Taxeringsvärdet för våra fastigheter motsvarar över 84 procent av bedömt marknadsvärde. I Hammarby Sjöstad uppförs 182 bostadslägenheter. Inflyttningen beräknas klar i början av PROJEKTERING FÖR BOSTÄDER Som ett led i att nyproducera lägenheter förvärvade vi under året mark med byggrätt motsvarande 170 lägenheter i Långbro Park i Fruängen, mark med byggrätt motsvarande 135 lägenheter och radhus i Rågsved samt två projektfastigheter i Årstadal med möjlighet till nyproduktion av 320 hyreslägenheter. Därtill har vi begärt ett stort antal markanvisningar från staden. Vi fortsatte projektera för kompletteringsbebyggelse inom befintligt bestånd. Dessa projekt motsvarar över nya Stockholms Stads Bostadsförmedlings affärsidé är att vara en marknadsplats med så stor andel som möjligt av de lediga hyreslägenheterna. Bostadsförmedlingen ska vara ett rättvist fördelningsorgan på en marknad i stark obalans. Bostadsförmedlingen ska förmedla bostäder med förtur till hushåll som har mycket starka sociala eller medicinska skäl att få en ny bostad, men som inte klarar att på egen hand lösa sin bostadssituation. Bostadsförmedlingen startade sin verksamhet 1947, och är ett eget bolag sedan den 1 oktober Verksamheten är sedan 2001 självfinansierad, i huvudsak genom köavgifter. Bolaget har 57 anställda. Vid årsskiftet stod cirka personer i bostadskön, två tredjedelar av dem bor i Stockholms stad och flertalet av de övriga i Stockholms län. Endast tiden i kön avgör vem som får en ledig lägenhet. Stockholms Stads Bostadsförmedling vänder sig främst till alla som söker bostad i Stockholms stad. Under 2002 öppnades dörren för en regionaliserad förmedling. Genom avtal med fastighetsbolaget Tomtberga-Huge har vi tagit över förvaltningen av deras externa kö. Under 2003 genererade detta cirka 300 förmedlade lägenheter. Vi arbetar för en fortsatt regionalisering. PRAKTISKT PÅ INTERNET En ny bokningstjänst har gjort det möjligt för de bostadssökande att sköta sina ärenden via Internet. Över bostadssökande har anmält sitt intresse för lösenord sedan starten den 1 september Vårt utbyggda talsvarssystem ger också ökad service till de bostadssökande. De kan numera boka intresse för lägenheter, få information om personlig bokningsplats och svara på lägenhetserbjudanden via en knapptelefon. En omfattande marknadsföring och ett ökat samarbete med privata värdar har över en tvåårsperiod medfört en fördubbling av antalet inlämnade lägenheter till oss. Även antalet inlämnade lägenheter från de kommunala bostadsbolagen ökade under året. Vi förmedlade lägenheter, en ökning med 840 lägenheter. NÅGOT KORTARE KÖER Den genomsnittliga kötiden för en lägenhet i innerstaden och i närförorterna 2003 var mellan tio och tolv år, medan det för en lägenhet i ytterstaden krävdes minst tre till fyra års kötid. Kötiderna i närförort har minskat något beroende på förmedling av dyrare nyproduktion i exempelvis Hammarby Sjöstad. Per Anders Hedkvist tillsattes som VD för Stockholms Stads Bostadsförmedling i december lägenheter. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 4,2 6,4 11,8 13,7 Räntabilitet på totalt kapital, % 52,3 37,7 46,3 neg Soliditet, % 30,8 31,2 29,3 23,4 Soliditet, % 11,1 12,4 17,5 neg Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 2,2 3,5 3,4 Räntetäckningsgrad, ggr e.t. e.t. 26,3 neg Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Leif Rönngren Styrelseordförande: Teres Lindberg

12 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Vikströmska skolan, nybyggd friskola i Hammarby Sjöstad. KRISTER SCHULTZ, VD CHRISTER OSSLIND, VD Interiörbild från Skärholmens centrum. Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor. SISAB:s lokaler hyrs till 85 procent av Stockholms stad. SISAB, som bildades 1991, har i uppdrag att tillsammans med hyresgästerna skapa PRECISERAT ANSVAR Under 2003 togs beslut om ett nytt ramavtal för stadens gymnasieskolor. Avtalet, som gäller från den 1 januari 2004, ansluter till ramavtalet för stadens grundskolor och innehåller förtydligade gränser i ansvarsförhållandet mellan SISAB och staden och nu även KÖP AV SKOLOR Under året förvärvade vi två skolfastigheter från Svenska Bostäder och ytterligare två skolfastigheter från gatu- och fastighetskontoret, alla med övertagande den 2 januari Centrum- Kompaniet ska äga och förvalta fastigheter med i huvudsak kommersiella inslag i Stockholms stad. Verksamheten omfattar fyra delar, varav bolagets personal arbetar med tre: butiker, närservice och kontor. UTVECKLING AV CENTRUMANLÄGGNINGAR Under året har CentrumKompaniet effektiviserat försäljningsytorna i köpcentret Ringen. Nya butiker har tillkommit och det trevliga restaurangtorget har förbättrats. Tensta Centrum har vitaliserats genom att nya butiker skapats samtidigt som flera av butikerna betongskador i två parkeringsanläggningar och brister i elsäkerheten. VIKTIGT MED HANDEL Svensk Handel gör årligen undersökningar av omsättningen i större butikscentra. Undersökningarna omfattar ett fyrtiotal anläggningar i utbildningsmiljöer med hög kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Visionen är att vara den självklara utbildningsvärden för grund- och gymnasieutbildning i Stockholms stad. Bolaget har 152 anställda, omsätter cirka mkr och förvaltar kvadratmeter lokalyta. utbildningsförvaltningen. Avtalet bygger på en självkostnadsprincip. Vid genomförande av större ny- och ombyggnader ska vi hädanefter lämna fastprisofferter. Det nya avtalet innebär att vi för 2004 sänker hyrorna med 100 miljoner kronor. VISS FÖRSÄLJNING Vi har fortsatt vårt arbete med försäljning av fastigheter som inte längre har långsiktig strategisk betydelse för stadens utbildningsverksamhet. En vikande fastighetsmarknad under 2003 har dock försvårat våra möjligheter att Bostäderna förvaltas av de tidigare fastighetsägarna Svenska Bostäder och Familjebostäder. Målsättningen är att CentrumKompaniet ska utveckla attraktiva platser för handel och företagande i samverkan med handlarna och företagarna. har flyttas till nya lägen. För att förbättra serviceutbudet bygger vi Stockholms största vårdcentral för Landstinget i Hässelby. I Tensta har vi byggt ett nytt medborgarkontor. Förändringarna av Postens verksamhet har inneburit ombyggnader i nästan alla Stockholmsområdet. Skärholmen hade en omsättning på cirka 1,2 miljarder år 2003, vilket placerade anläggningen på tredje plats, om man bortser från handeln i Stockholms innerstad. För omsättningen per kvadratmeter återfinns både Ringen och Fältöversten bland de Behovet av skollokaler för grundskolan bedöms minska de närmaste åren, samtidigt som behovet av lokaler för gymnasieskolorna väntas öka. Hur stort behovet av lokaler för kommunala skolor kommer att vara är beroende av elevernas val samt friskolornas möjligheter att ta in fler NY SKOLA I HAMMARBY SJÖSTAD Vi har under året genomfört ny- och ombyggnader samt underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet för cirka 800 miljoner kronor. Under 2003 färdigställde vi bland annat sälja. Anläggningarna ska samtidigt vara trygga och lockande mötesplatser för stockholmarna. Fastighetsbeståndet omfattar kvadratmeter lokaler, cirka garage och parkeringsplatser samt bostäder. Uthyrningsproblem finns idag för kontor anläggningar för att skapa lokaler för Svensk Kassaservice och plats för nya bankomater. FÖRBÄTTRINGAR I FASTIGHETERNA Vårt miljöarbete har 2003 fokuserats på avfallshanteringen. För att öka återvinningen sju bästa anläggningarna. STORSATSNING PÅ SKÄRHOLMSPROJEKTET Under 2003 har beslut tagits i vår styrelse om start av ett förnyelseprojekt i Skärholmen. Projektet kommer att pågå elever. Vakansgraden i lokalerna är oförändrat låg och motsvarar 1,5 procent av den förvaltade ytan. den nya skolan i Hammarby Sjöstad, Vikströmska skolan, som är en friskola om kvadratmeter. i ytterstaden. I övrigt fungerar marknaden bra när det gäller butiker och andra lokaler. Samtliga bostäder är uthyrda. Antalet anställda är 39 (38). Bolagets utmaning ligger i att med bibehållen resultatnivå hantera de behov av förbättringar och utveck- har vi anlitat en entreprenör med uppgift att maximera återvinningen genom aktiv sortering, bland annat via utbildning av personalen. Under 2003 har vi åtgärdat flera akuta brister i fastigheterna liksom allvarliga Upprustningen är en del i stadens satsning inom Söderortsvisionen som tillkommit bland annat för att stärka näringslivet i de södra förorterna. ling som finns bland hyresgästerna. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 3,0 3,7 4,0 3,4 Räntabilitet på totalt kapital, % 8,1 8,4 8,2 Soliditet, % 5,4 5,3 4,2 4,6 Soliditet, % 0,0 0,0 0,0 Räntetäckningsgrad, ggr 0,7 1,0 1,0 0,8 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 2,0 2,1 Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Lars-Åke Henriksson Styrelseordförande: Karin Hanqvist

13 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Två långa sjöledningar ska föra över avloppsvattnet från Louddens reningsverk till Henriksdal. Resultatet blir bättre rening och vattenmiljö. KARIN JONSSON, VD CHRISTEL WIMAN, VD Stockholm Vatten ska driva och utveckla vattenhanteringen i samarbete med medborgare och företag inom verksamhetsområdet samt med andra VA- och miljöintressenter. Hanteringen ska tillgodose kundernas MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERADE Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrift trädde i kraft på juldagen Den bygger på ett EU-direktiv och kräver att vi gör nästan dubbelt så många undersökningar och analyser som tidigare. Under året blev vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO ner kronor. Kostnaderna för förbättringar enligt åtgärdsplanen uppgick till cirka 300 miljoner kronor. Vi sköter numera alla stadens dagvattenanläggningar. BIOGAS TILL BUSSAR Biogas som bränsle till tunga fordon är posi- Stockholms Hamn AB, STOHAB, bildades Koncernen Stockholms Hamnar omfattar hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. STOHAB har tre större färjeterminaler för gods- och passagerarfärjor samt en av ostkustens ledande VIKTIGT STRATEGISKT ARBETE Enligt samstämmiga prognoser kommer handeln i Östersjöområdet att öka betydligt under den kommande 20-årsperioden. För sjöfarten innebär det en kraftig expansion. Våra viktigaste uppgifter är att finnas på rätt ställe, ha rätt kontakter, vara en part i framti- 46 procent av allt färjegods mellan Sverige och Finland över denna hamn. Färjegodset som passerar samtliga våra hamnar har ökat med sju procent till 5,5 miljoner ton. ÖVER 10 MILJONER RESENÄRER Antalet resenärer med färjor och kryssnings- behov av vattentjänster och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Stockholm Vatten är ett ledande VAföretag med kund och miljö i fokus. Helhetssyn och långsiktig hållbarhet präglar arbetet. Företaget är en av föregångarna inom branschen och arbetar ständigt och Årets kundundersökning visade att 99 procent av kunderna har stort förtroende för kvaliteten på dricksvattnet. Hela 62 procent av stockholmarna (55 procent år 2002) slänger aldrig främmande ämnen i avloppet. tivt för miljön. Vi tecknade ett 20-årigt avtal med SL om att leverera renad, komprimerad biogas till främst innerstadsbussar. Gasen produceras i en ny anläggning vid Henriksdals reningsverk. Inom ramen för projektet Danvikslösen gjorde vi en studie av hur containerterminaler med feedertrafik till och från Hamburg och Bremerhafen. Via Stockholms hamn försörjs Stockholmsområdet med bulkvaror som olja, kol, biobränslen, sand och cement. Hamnen är en exporthamn för spannmål. Från STOHAB utgår en omfattande färjetrafik för gods dens logistiska nätverk, ha rätt faciliteter och hjälpmedel samt erbjuda kvalificerad kunskap och service. Stockholms Hamn ska vara det rätta valet för transporterande kunder och partners och vi ska arbeta för att förbättra vår gemensamma miljö. fartyg ökade med passagerare till 10,2 miljoner. Härtill kommer cirka 1,3 miljoner resenärer i skärgården och Mälaren. Den internationella kryssningstrafiken i Östersjön ökar stadigt, och Stockholm hör till en av de mer attraktiva hamnarna. med att utveckla effektivitet, kvalitet och kundanpassning. Drygt 131 miljoner kubikmeter dricksvatten av hög och jämn kvalitet produceras och levereras till Stockholm, Huddinge och nio grannkommuner. Dessutom renar företaget avloppsvattnet från Stockholm, RESERVKRAFT FÖR LOVÖ Vi upphandlade en anläggning som ska ta hand om och avvattna slam från vattenproduktionen vid Norsborg. Slammet kan användas i jordtillverkning. Reservkraftan- Henriksdal kan anpassas till kraven på mindre buller och lukt. I närområdet planeras bland annat bostäder och kontor. INTRESSANT SYMPOSIUM Det lilla, men avancerade reningsverket för och passagerare till och från Finland och de baltiska staterna samt Polen. En mindre, men kraftigt växande del av verksamheten utgörs av besöken av internationella kryssningsfartyg, vilket ger Stockholm stora turistinkomster. Kapellskär och Nynäshamn är rena färjehamnar med väl STARK UTVECKLING I BALTIKUM Godstransporterna mellan Sverige och Baltikum ökade markant under 2003 jämfört med Totalt transporterade färjorna mellan Stockholms hamnar och Baltikum STÖRRE GODSVOLYMER Hanteringen av oljeprodukter har ökat med fem procent till totalt 1,2 miljoner ton. Det beror huvudsakligen på ett ökat intag av brännolja. Samma utveckling gäller för de Huddinge och sex grannkommuner. Reningsresultaten är mycket goda. Vattensituationen i skärgården utvecklas positivt och belastningen på Östersjön minskar. Antalet årsanställda 2003 var 587, inklusive SIWI, Stockholm International Water Institute. läggningen vid Lovö blev färdig. Försäljningen av dricksvatten minskade med 0,9 miljoner kubikmeter. Vi byggde ut ledningsnätet i exploateringsområden som Hammarby Sjöstad, Mellansjö och Smista Park för cirka 75 miljo- Hammarby Sjöstad invigdes i oktober. Louddens reningsverk görs om till pumpstation. SIWI genomförde Stockholm Water Symposium för trettonde gången. Temat var Drainage Basin Security Balancing Production, Trade and Water Use. utbyggda terminaler. STOHAB sköter drift och underhåll av Stockholms inre kajer och hamnplaner, ansvarar för slussar, upplåter mark och lokaler vid hamnområdena samt reglerar vattennivån i Mälaren med slussar och dammluckor ton gods, vilket är en ökning med 41 procent. Nya linjer mellan Stockholm och Riga samt Nynäshamn och Ventspils har etablerats och förväntas bli framgångsrika. Även trafiken till Finland ökade, och här står linjerna från Kapellskär för merparten. Totalt går torra bulkvarorna. Den totala godsomsättningen i våra hamnar ökade under året med cirka sju procent till 8,3 miljoner ton. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 4,9 5,7 5,9 6,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 8,3 neg 9,0 14,7 Soliditet, % 9,9 9,8 9,4 9,0 Soliditet, % 39,1 43,1 43,1 43,1 Räntetäckningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,3 1,3 Räntetäckningsgrad, ggr 10,2 neg 7,5 12,8 Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Rebwar Hassan Styrelseordförande: Malte Sigemalm

14 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB STAFFAN LUNDGREN, VD PER ARONSON, VD P-hus S:t Eriksplan kommer att rymma cirka 250 bilar på två plan och vara öppet för såväl tillfälliga besökare som hyreskunder. Stokabs verksam- NY AFFÄRSPLAN infrastruktur i stort ännu inte tillgodosetts. Vi MASSMEDIAL SUCCÉ INVESTERINGAR I P-PLATSER hetsidé är att bygga och driva ett fiberoptiskt nät som har stor säkerhet och hög tillgänglighet. Stokab ska som operatörsobunden leverantör hyra ut fiberförbindelser som ett för kunden kostnadseffektivt alternativ till eget fibernät samt medverka till att brist på nätkapacitet inte utgör en etableringshindrande faktor på telemarknaden. Stokabs nät ansluter Stockholms innerstad, kontors- och industriområden, kommunerna i länet samt flera större skärgårdsöar. Punkter för att hämta in trafik från kringliggande regioner är etablerade, bland annat i Uppsala, i skärgården och på Gotland. Nätet består idag av mer än kilometer kabel, cirka 1,2 miljoner fiberkilometer, och är ett av världens största operatörsneutrala fibernät. Stokab driver även knutpunkter för utbyte av teletrafik och tjänster, antennplatser för mobilteleoperatörer och yrkesradionät samt ett transportnät för tele- och datakommunikation åt Stockholms stad och dess bolag. Medelantalet anställda är 151. Även under 2003 har marknaden präglats av avmattning. Vi kunde dock skönja en stabilisering under senare delen av året, så det präglades också av viss ny efterfrågan. Detta, i kombination med den tekniska utvecklingen, har gjort att vi antagit en ny affärsplan som betonar behovet av ökad samverkan med aktörer i angränsande regioner. Vi har vidtagit åtgärder för att tillmötesgå en affärsmässigt delvis annorlunda efterfrågan än tidigare. Vid sidan av teleoperatörerna hyr många slutkunder direkt från oss för sitt interna behov, främst kunder från bank- och finanssfären, men också andra marknadssegment. UTVECKLING AV NÄT OCH TEKNIK Vi har hittills främst tillgodosett de efter avregleringen av telemarknaden nya operatörernas behov av optofiberbaserad fysisk infrastruktur, stora företags behov av förbindelser samt Stockholm stads interna behov av ITinfrastruktur. Däremot har den så kallade bredbandsmarknadens behov av neutral har därför tagit fram en strategi för en ny utvecklingsfas. UTÖKAD SAMVERKAN Vår nya strategi går främst ut på samverkan. Tillsammans med fastighetsägarna ska vi se till så att fastighetsnäten ansluts till vårt fibernät. Vi ska samarbeta med tjänsteleverantörerna och erbjuda dem att trafikera de sammankopplade näten. Med berörda kommuner kan vi knyta samman alla nät i ett regionalt Metronät. Vi ska också samverka med ägare av stadsnät utanför regionen så att de kan få tillgång till de cirka 70 tjänsteleverantörerna i vårt nät. UTVECKLADE PROCESSER Vi har under året ökat satsningarna på inre processutveckling för att möta våra kunders nya och ökade behov och krav på säkerhet, leveransprecision och modern nätstruktur. Idag krävs processer som möter marknadens behov och den snabba teknikutvecklingen. Stockholms Stads Parkerings AB:s affärsidé är att tillhandahålla välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar till konkurrenskraftiga priser. Det ekonomiska överskottet av parkeringsverksamheten ska användas till nya parkeringsanläggningar samt renovering och underhåll av äldre anläggningar. Hyres- och taxesättningen gör att bolaget inte är prisledande. Stockholm Parkering erbjuder parkering i garage och parkeringshus samt på tomtmark och vid terminal- och infartsparkeringar. Bolaget svarar också för övervakning av parkeringsplatser för offentliga och privata fastighetsägare genom dotterbolaget Parkab Övervakning AB. Totalt omfattar koncernens verksamhet över parkeringsplatser. Bolaget koncentrerar sig på att utveckla nya anläggningar, öka utnyttjandet av befintlig parkeringskapacitet i innerstaden och skapa fler infartsparkeringar. Syftet är att avlasta stadsmiljön från trafik och parkerade bilar samt att förbättra tillgängligheten till handel och kultur. Nordens första helautomatiska anläggning, P-Snurran, invigdes den 28 augusti Det är ett av bolagets främsta projekt någonsin, och denna nya tekniklösning blev mycket riktigt en massmedial succé. Anläggningen P-Snurran är belägen vid slutet av Rörstrandsgatan. STORA MILJÖVINSTER Anläggningsentreprenaden vid St:Eriksplan, vårt hittills största investeringsprojekt, pågick med full intensitet hela året. P-Hus S:t Eriksplan beräknas stå klart våren Samtidigt kommer gatumarken att kunna iordningställas, och stadsmiljön vid S:t Eriksplan blir helt förnyad med stora miljövinster som följd. Vi deltar aktivt som en viktig partner i infrastrukturfrågor och i utvecklingen av nya parkeringsmiljöer. Där ingår även medverkan i utredningen kring nya miljöavgifter och byggandet av nya infartsparkeringar. Investeringsprogrammet utgör tyngdpunkten i utvecklingen av bolagets verksamhet genom projektering och byggande av nya parkeringsanläggningar för bilisterna i Stockholm. TREDIMENSIONELL FASTIGHETSINDELNING Ett nytt inslag för förvärv av parkeringsanläggningar möjliggörs genom lagstiftningen avseende tredimensionell fastighetsindelning. Denna lag möjliggör bildande av egna fastigheter och friköp av befintliga garage eller vid nybyggnationer av bostadsfastigheter eller kontor. Stockholm Parkering har som första parkeringsbolag i landet redan träffat ett avtal om tredimensionell fastighetsbildning för P-Hus Sickla Udde. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % neg 5,7 7,5 7,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 13,1 14,5 14,615,9 Soliditet, % 3,0 3,1 4,4 5,6 Soliditet, % 22,4 25,7 27,640,4 Räntetäckningsgrad, ggr neg 1,8 2,63,0 Räntetäckningsgrad, ggr 6,8 9,4 8,5 9,1 Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Sven Hulterström Styrelseordförande: Roger Mogert

15 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Lina Englund i Den Arabiska Natten. Foto: Petra Hellberg BENNY FREDRIKSSON, VD ULF LARSSON, VD Basket-EM i Globen lockade åskådare. Stockholms Stadsteater ska vara en angelägenhet för alla stockholmare. Affärsidén, som utgår från mötet mellan publik och konstnärer, är att genom hög kvalitet, tillgänglighet, mångfald, aktualitet och engagemang i ständig förnyelse, infria och överträffa publikens förväntningar. Bolaget bildades 1956, men verksamheten startade först Sedan 1990 har teatern Sergels torg som bas. I teaterhuset finns sju fasta scener, repetitionslokaler och verkstäder. Stadsteatern producerar cirka 25 nya pjäser per år. Stora scenen vänder sig till den breda publiken. På Klarascenen, Lilla scenen och Bryggan ges experimentell teater och nyskriven dramatik. Kafé Klara är en foajéscen med lunchteater. Unga Klara och Dockteatern Långa Näsan riktar sig till den yngre publiken, Backstage till unga vuxna införlivades Marionetteatern, vilket STADSTEATERN SLÅR PUBLIKREKORD År 2003 har ur publik synpunkt varit det mest framgångsrika året i Stadsteaterns historia. Det finns inget färdigt recept för framgång, men rätt kombination av repertoar, ensemble, samtidskänsla och god planering är viktigt. Under året har vi gjort föreställningar (varav Parkteatern 163) som lockat besökande (varav Parkteatern ). Vi har producerat programtidningar som gjort att läsare i hela staden i lugn och ro kunnat planera och boka sina teaterbesök. TEATERBILJETTER PÅ INTERNET Sedan vi 2002 började med bokning och betalning via Internet har den försäljningen ökat kraftigt. Under året har cirka 60 procent av biljetterna sålts den vägen. Många biljetter har sålts via vårt abonnemangssystem, Stads- som vår framtid. Repertoaren rymmer allt från revy till dramatik och musikteater och vänder sig till både barn och vuxna. Vi har ökat tillgängligheten, förbättrat informationen kring föreställningarna och ökat antalet föreställningar dramatiskt. Stadsteatern har förstärkt sin redan tydliga barn- och ungdomsprofil, i år främst med Astrid Lindgrens Mio min mio i regi av Stina Anker. Stora scenens salong fylldes med en entusiastisk publik, både under dag- och kvällstid. KVALITET SOM KÄNNETECKEN Det går att förena brett utbud med hög konstnärlig kvalitet. Samtliga produktioner kännetecknas av en hög professionell standard, garanterad av en kunnig personal likaväl på som bakom scen. Det är svårt att lyfta fram enskilda föreställningar, men det finska natio- Koncernen Globenarenorna består av ett fastighetsbolag, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, som är moderbolag och ett evenemangsbolag, AB Stockholm Globe Arena var första året efter uppdelningen i två bolag som verksamheten drevs med helårseffekt. Bolagets vision är att skapa ett av Europas ledande evenemangsområden. Affärsidén är följande: Vi får människor, företag och organisationer att må bra genom att erbjuda gemensamma upplevelser i ett flexibelt evenemangsområde mitt i Stockholm. REKORD I EVENEMANG 2003 blev året då antalet evenemang slog rekord. 257 evenemang är liktydigt med all time high för oss. Antalet besökare översteg 1,4 miljoner. Bland de stora evenemangen vi hade kan nämnas Disney On Ice, Sweden Hockey Games, Melodifestivalens genrep och final, Red Hot Chili Pepper, Paul McCartney och Rolling Stones. Ett stort, välbesökt och mycket uppmärksammat evenemang under året var Basket-EM i Globen. Totalt drog basketen drygt åskådare. POPULÄRT MED IDROTT Ishockeyn fick ett uppsving under våren med både kvalmatcher till Elitserien för Hammarby och AIK samt kvarts- och semifinaler för Djurgården. Stockholm Interna- dion ( besökare). Alla evenemangen genomfördes utan problem och till full belåtenhet för både arrangörer och publik. HÖGRE SERVICEGRAD Internt i vårt bolag har det omfattande arbetet med Employeeship fortsatt. Syftet är att höja servicegraden gentemot kunder samt att förbättra våra relationer och vår produktivitet. Vi har under hösten utrett en viss förändring av den interna organisationen. Antalet fast anställda har under året uppgått till cirka 75. Därtill kommer 25 extraanställda omräknat till heltid. Företagets sjukfrånvaro är låg, 2,9 procent. FÖRSLAG OM NY ARENA Under år 2003 har vi i stort sett avslutat upp- förstärkte profilen inom konstområdet samt satsningen på de unga. Parkteatern verkar i stadens parker under sommarhalvåret. Ung Scen är en ny, uppsökande teater för unga i förorterna. Stadsteatern bedriver internationellt utbyte för att främja teaterns utveckling och marknadsföra staden. teaterkortet, och via teaterombudens gruppbeställningar. BRETT UTBUD Vår repertoar ska utmana, underhålla och ge upphov till reflektioner över såväl vår samtid naleposet Kalevala i regi av Lars Rudolfsson bör nämnas, bland annat för sin bildmässighet och sitt ensemblespel. Likaså Medeas barn av Suzanne Osten och Per Lysander, som regisserad av Anna Takannen har blivit en modern klassiker inom barnteatern. tional Horse Show slog återigen nytt publikrekord med över besökare. Den 5 maj var en hektisk dag för oss med Paul McCartney i Globen ( besökare), Microsoft på Hovet (2 200 besökare) samt Hammarby mot Malmö FF på Södersta- rustningen av Hovet. Enbart smärre efterarbeten av ventilationsanläggningen återstår. Under året har utredningen om en eventuell ny arena fortsatt och i oktober presenterade vi ett förslag för hur en sådan skulle kunna se ut. Beslut beräknas komma under ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg neg Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg neg Soliditet, % 1,0 1,0 1,0 1,0 Soliditet, % 47,1 47,2 37,0 44,4 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Balansomslutning, mkr Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Daniel Suhonen Styrelseordförande: Barry Andersson

16 ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Brand i en gymnastikhall vid Katarina Västra Vårdgymnasium. ANDERS CARLSUND, VD ANDERS NORDSTRAND, VD Stockholm Visitors Board AB tog under 2003 emot över 600 journalister från hela världen. S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads förvaltningar och bolag att identifiera och hantera risker samt erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Bolaget ska ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och risksituation. S:t Erik Försäkring har tre verksamhetsgrenar. Bolaget ger försäkringsservice till alla enheter inom staden och tar initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Alla sakförsäkringar förmedlas av bolaget, antingen direkt eller indirekt via traditionella försäkringsbolag. Bolaget bedriver försäkringsverksamhet som syftar till att hantera koncernens självrisker på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att bolaget tar en begränsad risk per skada och år minskar stadens köp av extern försäkring. Vidare förbättrar bolaget riskhanteringen genom att kontinuerligt påvisa och värdera risker inom stadens verksamheter. NÄRMARE KUNDERNA Under året har flertalet av stadens förvaltningar och bolag övergått till att teckna försäkringsavtal direkt med S:t Erik Försäkring. Vi upphandlar årligen en gemensam återförsäkring för kommunkoncernens samlade tillgångar, vilka totalt uppgår till cirka 200 miljarder kronor. Direktförsäkring gör att vi får en närmare kontakt med våra kunder, vilket leder till att vi kan ta ett större ansvar för kundens alla försäkringsfrågor. UTVECKLAD SKADEORGANISATION Vi har byggt upp ett nätverk med underentreprenörer. Under året har vi bland annat ingått avtal med Larmtjänst, som övertar arbetet omedelbart efter brandförsvarets insatser. Vidare har vi avtal med ett fristående skaderegleringsföretag, som reglerar skador och även tar hand om akuta insatser. NY LOGOTYP Under året har vi ändrat vår logotyp och påbörjat ett nytt profilprogram som är baserat på följande nyckelord: kompetens, samordning, tillgänglighet och öppenhet. Vår nya profilering är i samklang med stadens riktlinjer och vill markera bolagets nydaning, men med bibehållande av kundbas, ägare och historisk förankring. MÅNGA OCH DYRA SKADOR Under 2003 har flera och mycket kostsamma skadehändelser inträffat inom försäkringsbeståndet. I juli blev en gymnastikhall på Södermalm totalförstörd vid en anlagd brand. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde. Alla stora bränder som inträffat under året har varit anlagda. Vattenskadorna ligger kvar på en fortsatt hög nivå, både till antal och kostnad. Under 2004 kommer vi att fokusera mer på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. Vi kommer att initiera flera skadeförebyggande projekt och stötta kunderna i deras riskhanteringsprocess. Stockholm Visitors Board AB är ett helägt aktiebolag. Affärsidén är att öka antalet internationella och nationella besökare, inom valda segment, genom att erbjuda ett för målgruppen attraktivt utbud och hög tillgänglighet. Detta ska ske i nära samarbete med besöksnäringen, för vilken bolaget ska vara en professionell och attraktiv samarbetspart som står för kunskap, samlande marknadsföring och utveckling av Stockholmsregionen. Bolaget bedriver sin verksamhet utifrån visionen om att Stockholm ska bli besöksnäringens centrum i Östersjöområdet och vara en av Europas tio främsta städer när det gäller tillväxt inom besöksnäringen. Verksamheten är organiserad i fem avdelningar utöver ledningsfunktion med verkställande direktör och stab: ekonomioch personalavdelning, medie- och informationsavdelning, turistserviceavdelning, marknadsavdelning för privatresande och marknadsavdelning för affärsresor och kongresser. Stockholm Visitors Board hade vid årsskiftet anställda. SKAPAR NÄTVERK Det är viktigt för Stockholm Visitors Board att skapa en nära relation till besöksnäringen i regionen och att vidareutveckla det nära och givande samarbetet med företag och organisationer inom branschen. Congress Stockholm, Kryssningsprojektet, Företagsmöten och Öppen skärgård är exempel på nätverk där cirka 200 olika företag inom besöksnäringen är aktiva. Effekten av dessa nätverk är ökade resurser och en mer samordnad marknadsföring av Stockholm. AKTIVITETER I MÄNGD Vi har under året tagit emot över 600 journalister från omkring 30 olika länder och nära utländska reseagenter. Över samtal har inkommit till turistbyrån. Drygt Stockholmskortsdygn har sålts, vilka genererat knappt besök på museer och attraktioner i regionen. Hemsidan, Stockholmstown.com, har månatligen cirka besök. Vi har medverkat på cirka 35 mässor och workshops under UTVECKLING INOM BESÖKSNÄRINGEN Den allmänna lågkonjunkturen och Sarsepidemin under våren 2003 har inneburit ett lägre antal affärsresande, framförallt från USA och Asien. Antalet gästnätter i Stockholms stad har ökat med tre procent. Utbudet av hotellrum är större än tidigare och snittpriset per hotellrum har sjunkit. Antalet affärsresenärer sjunker och antalet fritidsresenärer ökar. Jämfört med de övriga nordiska huvudstäderna har Stockholm dock den bästa utvecklingen under Mot slutet av året ökade de internationella gästnätterna, framför allt från Tyskland. GODA VINDAR INFÖR 2004 Förutsättningarna för besöksnäringen i Stockholm är ljusa. Den begynnande högkonjunkturen och ett flertal stora och publikdragande evenemang under 2004 skapar goda möjligheter för att öka resandet till Stockholm. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Premieintäkter, mkr Resultat efter finansnetto, mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Soliditet, % 39,8 35,4 53,7 55,3 Resultat efter finansnetto, mkr Konsolideringskapital, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg Balansomslutning, mkr Soliditet, % 0,0 0,0 Antal årsarbetare, st Räntetäckningsgrad, ggr neg neg Styrelseordförande: Gunnar Björkman Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr 1 2 Avskrivningar, mkr -1-2 Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Kersti Py Börjeson

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB RESULTATRÄKNINGAR Förvaltningsberättelse 2003 Resultaträkningar (mkr) Not Rörelseintäkter , ,2 17,0 16,3 Råvaror och förnödenheter -185,6-162,8 Övriga externa kostnader , ,5-17,3-16,4 Personalkostnader , ,3-8,2-15,1 Styrelsen för Stockholms Stadshus AB (org.nr ) får härmed avge följande förvaltningsberättelse. Moderbolaget har erhållit utdelning från dotterbolag med 13 (113) mkr och redovisar efter skatt ett överskott på 519 (408) Utdelning från bolagskoncernen till Stockholms stad har under året skett med totalt 850 (850) mkr. Avskrivningar Nedskrivningar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader , ,3 255,0-11, ,6-74, ,3-35,1-0,1-0,1-95,9 Koncernens rörelseintäkter har ökat med 412 mkr. Rörelsekostnaderna har ökat med mkr. Avskrivningar enligt plan är 82 mkr högre än Räntekostnader understiger 2002 års belopp med 70 mkr. Realisationsresultat från försäljning av fastigheter, huvudsakligen till bostadsrättsföreningar, uppgår till 245 (1 249) mkr. Investeringar har huvudsakligen skett i fast egendom. Resultat efter finansnetto i koncernen uppgår till 133 (2 428) mkr. Koncernbolagens aktuella skatt uppgår till mkr. Moderbolagets egna kapital har minskat med 655 (142) mkr till följd av lämnat koncernbidrag. Stadshusbolagens försäljning till huvudkoncernens moderföretag, Stockholms stad, uppgår till (2 110) mkr. Inköpen från staden under räkenskapsåret uppgår till 484 (480) mkr. Koncernbolagens intäktsräntor från staden uppgick till 567 (597) mkr medan kostnadsräntorna till staden blev (1 006) mkr. Moderbolagets försäljning till koncer- Dotterbolaget Stockholm Vatten AB bedriver tillståndspliktig verksamhet avseende vattenrening. I Stockholm Vattens årsredovisning redogörs för denna miljöpåverkan. Som förberedelse för övergången till RR29, har värdering av förmånsbestämda pensionsförpliktelser i koncernen skett. Värdet per den 1 januari 2004, ingångsvärdet, har beräknats till 435,4 mkr, att jämföras med bokfört värde, 394,0 mkr. Verksamheten i stadens Näringslivs- Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat före skatt Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning från dotterföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader räntor Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat ,9 3,1 874,6 640, ,1 132,8 37,9 90, ,6-5, ,4 647, , ,9-471,3-109,0-25,6-8,6 12,8 575,7-29,2 550,7-31,4-127,5-111,2 112,8 605,9-22,9 584,6-95,8-80,5 76 (-792) mkr och förändringen i uppskju- nens dotterbolag har skett med 16 (16) mkr. kontor överförs per den 1 januari 2004 till ÅRETS RESULTAT 261, ,6 519,3 408,3 ten skatt uppgår till -39 (320) mkr. Moderbolagets inköp från dotterbolagen ett nytt bolag inom koncernen, Stockholms Efter detta uppgår koncernens årsresultat uppgick till 2 (10) mkr. Intäktsränta från Näringslivskontor AB. Bolaget kommer att efter minoritetsintresse till 261 (1 848) mkr. döttrarna uppgår till 8 (9) mkr. Moder- bli moderbolag i en ny underkoncern, som Moderbolaget har tecknat samtliga akti- bolaget har 2003 erlagt kostnadsräntor till även omfattar Stockholm Visitors Board AB er i en nyemission i AB Svenska Bostäder för dotterbolag med 22 (21) mkr. och Business Arena Stockholm AB (tidigare sammanlagt 566 mkr och i en nyemission Ersättning till revisionsföretag redovisas ägt av staden). i S:t Erik Försäkring för 60 mkr. i not 2. Beslut har fattats i kommunfullmäktige Svenska Bostäder förvärvade per den Uppgifter för både koncernen och om omflyttning och renodling av fastighets- sista december Lagerbolag 15 AB (Skatte- moderbolaget om löner och ersättningar beståndet i staden. Det innebär att ett stort skrapan) från Vasakronan. Fastigheten har samt antalet anställda återfinns i not 3. antal fastigheter av servicekaraktär kommer skrivits ned med 479 mkr baserat på framti- Räkenskapsårets viktigare händelser att överföras till Familjebostäder, både från da avkastningsvärdering efter ombyggnation redovisas på sid 4-7. systerföretagen Svenska Bostäder och Stock- till studentbostäder. Sammanfattning av koncernens resultat holmshem och från Gatu- och fastighets- I Stokab har anläggningsmassan varit och ställning framgår av uppställning på sid kontoret. föremål för en genomgripande analys och värdering, vilket resulterat i en nedskrivning Förslag till vinstdisposition återfinns på på 598 mkr. sid 50.

18 BALANSRÄKNINGAR ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar Koncernen Moderbolaget (mkr) Not TILLGÅNGAR (mkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Bundet eget kapital Immateriella anläggningstillgångar 9 7,0 11,4 Aktiekapital, aktier à 1 000:- Bundna reserver 2 850, , , , ,0 570, ,0 570,0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar , ,5 158, , , ,7 120, ,7 0,6 0,6 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat 8 235, ,7 261, , , , , ,2 519, , ,2 408,3 Summa materiella anläggningstillgångar , ,2 0,6 0,6 Summa fritt eget kapital , , , ,5 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar ,0 5,6 7,0 661,5 41, ,0 2,5 7,1 625,5 43, , ,0 31,4 0,1 968, ,0 0,1 Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Avsatt till pensioner Uppskjutna skatter Övriga avsättningar , , , ,5 73, , ,2 959, ,4 74, ,5 169,1 31, ,5 169,1 30,5 0,5 Summa finansiella anläggningstillgångar 9 381, , , ,8 Summa avsättningar 2 321, ,4 31,0 31,0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,9 28,9 8,2 0,1 37,2 335, ,4 1,5 16,7 315,6 345, ,9 22,5 9,6 0,7 32,8 313, ,7 1,5 18,8 653,2 382, ,8 0, ,0 226,7 12,8 131, , ,7 200,3 0,3 1,0 Långfristiga skulder Statliga lån Skuld till kreditinstitut Skuld till moderföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder till dotterföretag Skuld till moderföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar , , , , , , ,1 230,8 609, , , ,8 154, , ,0 14, , , ,4 790, , , , ,2 1, ,1 4,7 40,8 3,4 1, , ,5 0,6 489,5 748,9 237,0 6,0 1, , ,2 Summa fordringar 6 594, , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , , ,0 Likvida medel Kassa och bank 268,5 235,4 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ,9 15, ,9 789,1 0,5 0,3 Summa likvida medel 268,5 235,4 Summa omsättningstillgångar 6 900, , , ,5 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,9

19 KASSAFLÖDESANALYSER ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB REDOVISNINGSPRINCIPER Kassaflödesanalyser Redovisningsprinciper Resultat efter finansnetto 132, ,9 550,7 584,6 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING Den löpande verksamheten Av- och nedskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 721,3 68,8-246,9-286, , ,3-222, , , ,4 0,1-4,8-80,1 465,9 0,1-84,9 100,4-39,8 560,4 Stockholms Stadshus ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Fr o m detta räkenskapsår tillämpas Redovisningsrådets nya rekommendationer RR22 Utformning av finansiella rapporter RR24 Förvaltningsfastigheter RR25 Rapportering per segment Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Stockholms Stadshus AB direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i ett intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med justering för koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar, inklusive goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivning- Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av korta fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -4, ,6 773, ,3 0, ,4-245, , ,2 90, , ,6-90, ,4 RR26 Händelser efter balansdagen RR27 Finansiella instrument RR28 Statliga stöd KONCERNREDOVISNING ar). I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av fastigheter Investering i pågående nyanläggningar Förvärv av övriga materiella tillgångar Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar -0, , ,1-66,6 340,5-0,8-725, ,1-121, ,8-701,2-0,1 10,1-104,2-0,1 3,2 I koncernredovisningen ingår dotterföretag där Stockholms Stadshus AB direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna koncernen belöpande andelen av vinsten. INTÄKTER Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkt eller tjänst till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkter redovisas netto efter moms och rabatter. Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupplåning Förändring av långfristiga fordringar Minskning av långa skulder Amortering av skuld Förtidsinlösen av lån Koncernbidrag Aktieägartillskott Utbetald utdelning , , ,9-789, ,7-850, , , , ,7-100,0-850,3-691, ,9-142,1-848,7-101, ,9 3,9-15,2-848,7 kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Kassaflöde från finansieringsverksamheten , , , ,9 belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resul- Skatteffekter av poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början inklusive koncernkonto Likvida medel vid årets slut inklusive koncernkonto 320, , , , , ,5 368,8 475,4 844, , ,8 475,4 tatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvud- I kassaflödesanalysen ingår likvida medel på stadens koncernkonto. Dessa belopp ingår i Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1 329, ,0 844,1 475,4 resultaträkning under realisationsresultat. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. sakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot

20 REDOVISNINGSPRINCIPER ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER Noter överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld Fastigheter som inte används av koncernföretag och som NOT 1 RÖRELSEINTÄKTER NOT 3 PERSONAL avseende temporära skillnader i investeringar i dotterbolag och intresseföretag redovisas inte i koncernredovisning då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. I moderbolaget redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. FINANSIELLA TILLGÅNGAR Alla placeringar sker i moderföretagets internbank enligt fastställd finanspolicy. Finansiella tillgångar är ej utsatta för finansiella ränterisker. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. VARULAGER Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Goodwill 5-10 år Balanserade utvecklingskostnader 3-5 år Hyresrätter 5 år Kontorsbyggnader 50 år Industribyggnader 3-50 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-50 år innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter. LÅNEKOSTNADER Lånekostnader belastar den period till vilken de hänför sig. All nyupplåning sker via moderföretagets, Stockholms stads internbank. Varje bolag har upprättat finanspolicy. UTVECKLINGSARBETEN Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen under rubriken Balanserade utvecklingskostnader. LEASINGAVTAL Stockholms Stadshus AB koncernen har inga finansiella leasingavtal. STATLIGA STÖD Statliga stöd redovisas till verkligt värde, dels som intäkt, dels som reduktion av anläggningsvärden. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden tillgodohavanden hos moderföretagets internbank. Statliga stöd ingår i intäkterna med 66,7 59,7 Verksamheten i koncernen bedrivs till allra största delen i Stockholmsområdet. Dotterbolagens omsättning, resultat, balansomslutning och övriga nyckeltal framgår av respektive dotterbolags faktaruta. I koncernöversikten på sid 16 finns utvecklingen över tiden för vissa nyckeltal, branschuppdelat. NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Ersättning till revisorer ingår med följande värden: Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1,0 0,9 0,3 0,3 KPMG 2,8 1,7 Ernst & Young 1,3 0,8 Övrig ersättning Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3,6 0,4 0,5 0,3 KPMG 1,5 1,2 Ernst & Young 0,4 1,3 0,7 Totalt ersättning till revisorer 10,6 6,3 0,8 1,3 Hyror Årets belopp 273,7 151,8 Åtaganden inom ett år 227,7 94,6 Åtaganden mellan 1 och 5 år 208,6 189,9 Medelantal anställda Varav män, % 65,1 62,6 71,4 71,4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 28,0 23,6 1,6 1,2 Sociala kostnader 31,5 17,9 1,0 0,7 (varav pensionskostnader) 22,4 10,0 0,5 0,3 Skuldförda pensionsförpliktelser uppgår till 62,1 43,0 0,5 Ej skuldförda pensionsförpliktelser uppgår till 8,3 6,8 0,6 0,3 Övriga anställda 1 003,1 971,5 4,0 2,6 Sociala kostnader 535,4 651,3 1,9 10,0 (varav pensionskostnader) 213,8 258,5 0,5 9,3 Totalt löner och andra ersättningar 1 031,1 995,1 5,6 3,8 Sociala kostnader 566,9 669,2 2,9 10,7 (varav pensionskostnader) 236,2 268,5 1,0 9,6 Ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige. Ordförande har arvoderats med 60 tkr, vice ordförande med 48 tkr. Verkställande direktören är tillika stadsdirektör i Stockholm. Till verkställande direktören har utgått tilläggslön med 144 tkr. Vice VD är anställd på samma villkor som förvaltningschefer i staden. Dessa villkor innebär tillsvidareanställning med rätt till PA-KL efter tolv års tjänstgöring, dock tidigast från 60 års ålder. Rätt till två årslöners avgångsvederlag föreligger vid uppsägning från bolagets sida. Övriga anställda i moderbolaget är ledande befattningshavare. För dessa utgår ingen tilläggslön. De har rätt till pension enligt PA-KFS eller PFA. Inventarier, verktyg och installationer 5 år Ersättningar och övriga förmåner under året Namn Bolag Grundlön Pensions- Pensions- Summa (tkr) kostnad avtal Bosse Sundling, VD Stockholms tillika stadsdirektör Stadshus AB 141 PA-KL 141 Per Blomstrand, Stockholms vice VD Stadshus AB PA-KL Pensionsålder fr 60 år PA-KL är en förmånsbestämd bruttopension som gällt anställda inom kommun och landsting. Pensionsavtalet är för flertalet anställda ersatt med annat avtal, men är fortfarande giltigt för vissa chefspersoner. PA-KL innebär att arbetsgivaren utlovar en bruttopension motsvarande viss nivå av lönen.

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Stockholms Stadshus AB Årsredovisning 2006

Stockholms Stadshus AB Årsredovisning 2006 Stockholms Stadshus AB Årsredovisning 2006 Staden öppnar sig österut med ett leende. Solens första strålar når, liksom gäster från när och fjärran, fram på välkomnande dyningar. Det inspirerar och ger

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Revision av årsbokslutet

Revision av årsbokslutet Revision av årsbokslutet 2014-12-31 Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander 2015-03-23 Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre Lagstiftning begränsning avdragsrätt räntor Intäktsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

STOCKHOLMS STADSHUS AB ÅRSREDOVISNING 2004

STOCKHOLMS STADSHUS AB ÅRSREDOVISNING 2004 STOCKHOLMS STADSHUS AB ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 6 FASTIGHETER OCH I NVESTERINGAR 8 PERSONAL 10 KONCERNÖVERSIKT 12 DEFINITIONER 16 FLERÅRSÖVERSIKT

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer