Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET"

Transkript

1

2 ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 8 PERSONAL 12 KONCERNÖVERSIKT 14 DEFINITIONER 18 FLERÅRSÖVERSIKT 19 SVENSKA BOSTÄDER 20 Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. ÅRET I KORTHET Stockholms Stadshus AB har under året anpassat bolagens verksamhet till kommunfullmäktiges nya direktiv för koncernens inriktning. Det har handlat om att medverka i förändringsprocesser i dotterbolagen och att vara pådrivande i utveck- UPPRUSTNING AV CENTRUMANLÄGGNINGAR Den upprustning och förnyelse av Vällingby Centrum som Svenska Bostäder kommer att genomföra har startats och beräknas slutföras holmen AB, och de skolor som ägs av staden och bostadsbolagen kommer att överföras till SISAB. NYA PUBLIKREKORD Stadsteatern och Globenarenorna har sla- FAMILJEBOSTÄDER 21 STOCKHOLMSHEM 22 STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING 23 SISAB 24 CENTRUMKOMPANIET 25 STOCKHOLM VATTEN 26 STOCKHOLMS HAMNAR 27 STOKAB 28 STOCKHOLM PARKERING 29 STADSTEATERN 30 GLOBEN 31 S:T ERIK FÖRSÄKRING 32 STOCKHOLM VISITORS BOARD 33 Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. lingsarbetet. FOKUSERING PÅ BOSTADSFRÅGORNA Bostadsbolagen, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem, har under året arbetat intensivt för att öka tempot i byggandet. Svenska Bostäder har förvärvat den så kallade Skatteskrapan vid Åsötorget med avsikt att i fastigheten iordningställa cirka 600 studentlägenheter. CentrumKompaniet inledde planeringen för en upprustning av Skärholmens Centrum. RENODLING AV FASTIGHETSBESTÅNDET Beslut har fattats som bland annat innebär att bostadsbolagens servicehus och stadens sjukhem samlas hos Familjebostäders dotterbolag, FB Servicehus AB. Kulturfastigheter kommer att överföras från staden till Svenska Bostäders dotterbolag, Stads- git publikrekord under Även Stockholms Hamnar har satt nya rekord för färje- och kryssningstrafiken. SAMLAD BESÖKSNÄRING Under året beslutade kommunfullmäktige att förändra stadens övergripande organisation för närings-, besöks-, och internationella frågor. Från den 1 januari 2004 är dessa frågor samlade under det nya bolaget Stockholms Näringslivskontor AB. FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 34 RESULTATRÄKNINGAR 35 BALANSRÄKNINGAR 36 NYCKELTAL KASSAFLÖDESANALYSER 38 REDOVISNINGSPRINCIPER 39 NOTER 41 VINSTDISPOSITION 50 REVISIONSBERÄTTELSE 51 GRANSKNINGSRAPPORT 51 STYRELSE & REVISORER 52 ADRESSER 54 Rörelseintäkter, mnkr Rörelseresultat, mnkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 2,5 6,5 23,2 Soliditet, % 44,4 45,1 40,9 Räntetäckningsgrad, ggr 1,1 2,7 7,7 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mnkr Antal årsarbetare, st

3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB Målmedvetna och fokuserade insatser utvecklar vår koncern BOSSE SUNDLING, VD PER BLOMSTRAND, VICE VD För Stockholms Stadshus har 2003 varit ett UTVECKLINGSPROJEKT OCH fastighetsförvärv. Även Stockholmshem har ett 20-tal nya garage de närmaste åren, och ningen Region Stockholm, Svenska Bostäder, SISAB har under året färdigställt år som präglats av starkt fokus på att styra in STRUKTURFÖRÄNDRINGAR köpt mark, bland annat i Årstadal, Långbro under året har flera anläggningar blivit fär- Familjebostäder, Stockholmshem och Fastig- Vikströmska skolan i Hammarby Sjöstad. och anpassa bolagens verksamhet till de nya Bostadsfrågorna står högt upp på dagord- och Rågsved. diga. Exempelvis har parkeringsbolaget fär- hetsägarna i Stockholm, har kommit överens Bolaget har också, i enlighet med kommun- ägardirektiv som kom efter majoritetsskiftet ningen i Stockholm och de ägardirektiv som digställt den så kallade P-snurran på om förändringar i Stockholms hyresstruktur. fullmäktiges direktiv, utvecklat ett ramavtal hösten Moderbolaget har i uppgift att lämnats beträffande bostadsbyggandet är Vilket syfte har Svenska Bostäder med Rörstrandsgatan och fortsatt byggnationen för gymnasieskolorna. Från den 1 januari verkställa kommunfullmäktiges beslut för mycket tydliga. köpet av den så kallade Skatteskrapan? av P-hus S:t Eriksplan. Vad innebär förslaget? 2004 omfattas i princip samtliga skolor av koncernens inriktning, och därför har myck- Avsikten är att ställa i ordning omkring Bruksvärdessystemet kommer att fortsätta ramavtal. et arbete och stor uppmärksamhet ägnats Hur har bostadsbolagen agerat 600 studentlägenheter i fastigheten vid UTREDNINGAR OCH UPPFÖLJNINGAR att gälla, men det blir på sikt mer rättvisa åt denna fråga. Att uppgiften fullgjorts så för att svara upp till dessa krav? Åsötorget. I anslutning till detta planeras På uppdrag av kommunfullmäktige genom- hyror och ett mer konsekvent system, säger Vilka andra förändringar här långt framkommer under ett summeran- Svenska Bostäder, Familjebostäder och nya kommersiella lokaler om cirka fördes under året en utredning om huruvida Bosse Sundling. Byggåret får mindre bety- har haft stor betydelse? de samtal med Stockholms Stadshus AB:s Stockholmshem har arbetat intensivt för kvadratmeter. staden bör starta ett byggbolag och om vilka delse och läget kommer att beaktas. Med anledning av förändrade marknads- VD Bosse Sundling och vice VD Per att öka tempot i byggandet. Resultatet av åtgärder som kan vidtas för att pressa bygg- Förändringarna i hyresstrukturen kommer förutsättningar och teknisk utveckling inom Blomstrand. Likaså står det klart att 2003 detta målmedvetna arbete är att bolagens Vilka var de mest betydande kostnaderna. dock att ske långsamt. verksamhetsområdet har vi inlett en omda- har varit ett händelserikt år även i andra projektportföljer för närvarande innehåller upprustningsprojekten under 2003? Bosse Sundling berättar att även en ning av Stokab. Bolaget har antagit en ny avseenden. Moderbolaget spelar till exem- totalt cirka lägenheter, säger Bosse På hösten togs det första spadtaget för Vad kom utredningen fram till? utredning kring hur staden bör renodla sin affärsplan med hårdare fokus på kärnområ- pel en viktig roll när det gäller att initiera Sundling. Men man måste komma ihåg att den förnyelse av Vällingby Centrum som Den utmynnade i ett förslag om att vi fastighetsförvaltning har genomförts. De den och samverkan med andra aktörer. och medverka i strukturella och andra för- bostadsplaneringen är en förhållandevis Svenska Bostäder ska genomföra. Upp- istället för att etablera ett nytt kommunalt beslut som fattats innebär att bostadsbo- Omdaningen innebär även en stramare upp- ändringsprocesser i dotterbolagen, liksom långvarig process. Man får ha respekt för att rustningen sker i etapper till Även byggbolag ska genomföra ett antal projekt lagens servicehus och stadens sjukhem sam- följning och skärpta krav på ledning och att vara pådrivande i frågor om utveckling det tar tid att radikalt öka byggandet från en CentrumKompaniet inledde en upprustning inom ramen för byggprocessen. Därigenom las hos Familjebostäders dotterbolag, FB styrning, säger Bosse Sundling. och omprövning. Direktörerna belyser flera låg nivå till en betydligt mer omfattande. av Skärholmens Centrum, upplyser Per ska vi konkret kunna påvisa hur det går att Servicehus AB. Vidare kommer kulturfastig- Vi kan berätta att Stockholm Vatten större och intressanta händelser och för- Bosse Sundling nämner flera konkreta Blomstrand. minska byggkostnaderna, förklarar Per heter att överföras från staden till Svenska sänker brukningsavgifterna i va-taxan för ändringar. exempel på förvärv av mark och fastigheter. Stockholm Parkering har fortsatt att Blomstrand. Bostäders dotterbolag, Stadsholmen AB. De Stockholm och Huddinge med 3,5 procent Svenska Bostäder har under året förvärvat genomföra sitt program för nya garagean- Hyreskommittén för Stockholms stad, skolor som ägs av staden och bostadsbolagen från och med den 1 mars 2004 och att sammanlagt 160 lägenheter vid två olika läggningar. Enligt Per Blomstrand planeras med representanter från Hyresgästföre- överförs till SISAB. Stockholms Hamn har fortsatt arbetet med

4 DIREKTÖRERNA HAR ORDET ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB DIREKTÖRERNA HAR ORDET att förbereda en avveckling av oljehante- MARKNADSFÖRING OCH BESÖKSREKORD Även Globen hade ett framgångsrikt år. arvänlig utformning. Samtidigt underlättar Hände något nytt på vi en utbildning av samtliga ledamöter och ringen på Loudden. Vi har också fattat Under året beslutade kommunfullmäktige Under 2003 besöktes Globenarenorna av 1,4 det uppföljningen, säger Bosse Sundling. policyfronten under 2003? suppleanter i bolagsstyrelserna i samarbete beslut om att förlägga flygbränslehantering- att förändra stadens övergripande organisa- miljoner besökare. Under året hölls totalt Moderbolaget har i uppdrag att arbeta S:t Erik Försäkring har på uppdrag av med Styrelseakademin. Under hösten hade en till en ny depå i Brista och satt igång en tion för närings-, besöks-, och internationel- 257 evenemang, vilket är rekord för bolaget. för att utveckla effektivare styrformer och kommunfullmäktige utarbetat en försäk- vi sedan en fördjupad utbildning av presidi- genomförandeprocess med denna inrikt- la frågor. Besöksnäringen har utvecklats positivt att verka för bättre effektivitet och kvalitet ringspolicy för hela kommunkoncernen. erna i bolagsstyrelserna. ning, tillägger Per Blomstrand. med 3-4 procent fler besökare. Antalet i koncernens bolag. Policyn styr bland annat vilka försäkrings- Vår ambition är att under 2004 kunna Globenarenorna äger sedan några år Vilket upplägg valde staden? anlöp med kryssningsfartyg uppgick till 230, lösningar som ska väljas och hur upphand- erbjuda styrelserna eller enskilda ledamöter samtliga anläggningar i Globenområdet. Från den 1 januari 2004 är vårt arbete vilket också är rekord. Mot slutet av året Hur fullföljs denna uppgift? lingen av försäkringar ska genomföras. mer specialanpassad utbildning. Ifjol separerades Globenarenorna i två skilda samlat i ett koncernförhållande. Det nya kunde vi även skönja en positiv trend när Vi genomför löpande studier och analyser Per Blomstrand lyfter även fram doku- Under året har nya verkställande direk- bolag, Stockholm Globe Arena Fastigheter bolaget Stockholms Näringslivskontor AB det gäller affärsresenärer. Med 10,2 miljoner inom områden som ledning och styrning, menterade framsteg inom miljö- och törer utsetts för Bostadsförmedlingen, AB, som äger fastigheterna, och AB äger stadens innehav och intressen i passagerare som passerat Stockholms ham- effektivitet och kontrollfunktioner, säger Per kvalitetsarbetet: Stokab och Stockholmshem. Stockholm Globe Arena, som sköter evene- Stockholm Visitors Board AB och Business nar har vi med bolaget Stockholms Hamn Blomstrand. Det här är ett viktigt verktyg Stockholm Vatten har under året blivit mangen. Arena Stockholm. Vistors Board ansvarar också slagit nytt rekord! för en utvecklad dialog mellan moderbola- både miljö- och kvalitetscertifierat enligt STABILT RESULTAT för besöksfrågor, medan B.A.S. sköter get och dotterbolagen. ISO och ISO Årets resultat exklusive extraordinära poster Vad har denna förändring betytt? utländska etableringar i Stockholmsregio- STYRNING OCH UPPFÖLJNING Utredningen om stadens politiska orga- ligger på ungefär samma nivå som de senas- Den här lösningen har skapat en väsentligt nen, förtydligar Per Blomstrand. Det har under året utarbetats en webbase- nisation (SPO) har under året avlämnat sin Vilka insatser gjordes te åren. På grund av nedskrivningar av bättre tydlighet i bolagens uppdrag. Arbetet rad applikation för det gemensamma inte- slutrapport. I utredningen finns bland annat inom ledarutvecklingen? anläggningstillgångar uppgår resultatet efter med att planera för Globenområdets Hur gick då året för teatern grerade ledningssystem, ILS, som tillämpas förslag om en utökad och bättre ägarstyr- Den skärpta fokuseringen på ledarutveck- finansnetto till 133 miljoner kronor. Av ned- utveckling har nu utmynnat i konkreta för- och besöksnäringen? i hela bolagssfären. ning för stadens bolag. Utredningen remiss- lings- och ledarförsörjningsfrågorna har fort- skrivningarna är 600 miljoner kronor hän- slag om en nationalarena i områdets södra Stadsteatern har under året nått ett nytt behandlas under våren 2004 och beslut satt. Vi har fattat beslut om hur uppföljning förliga till Stokab, resten till fastighetsbola- del. Ett ställningstagande till en ny arena publikrekord. Under 2003 hade Stads- Har arbetet via webben väntas fattas av kommunfullmäktige före och utvärdering av bolagschefer ska genom- gen. VD Bosse Sundling sammanfattar: förväntas under teatern, inklusive Parkteatern, inneburit förbättringar? sommaren föras. Bland annat ska vi involvera bolagens Vi kan med ett visst mått av tillfreds- besökare, säger Bosse Sundling, som synar Ja, systemet medger enkel och omedelbar presidier djupare i processen, berättar Bosse ställelse lägga verksamhetsåret 2003 till sina siffror och levererar mer besöksstatistik: access och det har en betydligt mer använd- Sundling. Under våren 2003 genomförde handlingarna.

5 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB MÅL & MÅLUPPFYLLELSE Aktiva insatser fyller staden med möjligheter För åren har Stockholms kom har S:t Eriks Försäkring tecknat en Stockholm Globe Arena Fastigheter har Satsningar för att behålla Stockholmshems 5,5 procent och SISAB:s Stockholms Stadsteater har satt publikre- munfullmäktige lagt fast fem övergripande olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt genomfört ett antal evenemang med särskild och rekrytera medarbetare 5,9 procent. kord under 2003 och ökat antalet föreställ- inriktningsmål: för alla skolbarn i Stockholm. inriktning mot äldre. Bolagen arbetar på olika sätt för att vara Antalet anställda inom koncernen upp- ningar med 25 procent och antalet besökare Stadsteatern har under 2003 fortsatt attraktiva arbetsgivare som har lätt att gick till per den 31 december 2003, med hela 45 procent. Förbättra välfärden och de prioritera verksamheten för barn och unga. Satsningar för de mest utsatta behålla och rekrytera medarbetare. Flera vilket är 120 färre än året dessförinnan. kommunala verksamheterna Stockholm Visitors Board har ökat försälj- Bostadsbolagen har lämnat fler så kallade bolag genomför regelbundet personalenkä- BYGGA BOSTÄDER OCH Bygga bostäder och utveckla Stockholm ningen av barn-/skolresekort till , vil- försöks- och träningslägenheter till Bostads- ter för att få en bild av hur nöjda medarbe- Förbättringar av kvalitet och service UTVECKLA STOCKHOLM Göra Stockholm till en ekologiskt ket bidragit till att fler barn och ungdomar förmedlingen. Bostadsförmedlingen har i sin tarna är med sitt arbete och sin arbetsmiljö. Bolagen arbetar kontinuerligt för att kun- Fungerande näringsliv och arbetsmarknad hållbar storstad besökt exempelvis Wasamuseet, Skansen tur fortsatt arbetet med att förbättra servi- Under 2003 genomförde SISAB, Stock- derna ska vara nöjda med deras tjänster och Stockholms Hamn medverkar till goda för- Bryta segregationen och fördjupa demokratin och museerna på Djurgården. cen för förturssökande. Till exempel utses holmshem, Stockholms Hamn och Stock- produkter. Stockholmshem förbättrade sitt utsättningar för sjöfarten och regionens Ta ansvar för ekonomin. Flera av bolagen erbjuder ungdomar som- en handläggare inom fem dagar och beslut holm Visitors Board medarbetarundersök- betyg för Nöjd Kund Index i den årliga varuförsörjning. Stockholms Hamns kunder, mararbete och praktikplatser. Bolagen tar fattas inom åtta veckor. ningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för Fastighetsbarometern bland hyresgäster det vill säga färjerederierna, var mycket Kommunfullmäktiges fem övergripande mål också emot högskolestuderande för examens- Stockholmshem har under året via kort- att öka trivsel, motivation och delaktighet Bolagets hyresgäster anser till exem- nöjda med hamnens service i Kapellskär, gäller alla stadens verksamheter, det vill säga arbeten. Under 2003 har Stockholm Vattens tidsuthyrning lämnat lediga lägenheter bland medarbetarna. Stockholm Globe pel att felanmälan och felavhjälpning funge- Nynäshamn och Stockholm. Under 2003 de 18 stadsdelsnämnderna, 16 fackförvalt- skolinformatörer träffat cirka barn ute i ombyggnadsområden till Stiftelsen Hotell- Arena Fastigheter bedriver en flerårig kom- rar mycket bra och även när det gäller ökade kryssningstrafiken och antalet kryss- ningarna och 14 bolagen inom koncernen i skolorna och tagit emot drygt elever hem. petensutveckling av både ledare och övriga faktorer som trygghet, service, läge och före- ningspassagerare uppgick till nära Stockholms Stadshus AB. Koncernens för visning av vattenverk och avloppsverk. medarbetare, vilken benämns Employee- tagets image får man höga betyg. bidrag till måluppfyllelse beskrivs med hjälp Förbättringar för funktionshindrade ship. Stockholm Parkering har genomfört Familjebostäders hyresgäster är enligt mät- Bostäder som alla kan efterfråga av exempel från dotterbolagen. Ökad livskvalitet för de äldre SISAB arbetar för att säkerställa tillgänglig- stora satsningar för en offensivare personal- ningar i Fastighetsbarometern mer nöjda Det är främst bostadsbolagen som bidrar till Familjebostäders dotterbolag FB Servicehus heten i skolorna. Tillgänglighetsanpassningar politik. med service och standard än tidigare år. ett ökat bostadsbyggande. Under 2003 har FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH har i uppgift att tillhandahålla välskötta sker alltid i samband med om- och tillbygg- Alla bolag arbetar aktivt för att förebyg- SISAB har för första gången genomfört ett intensivt förberedelsarbete i form av för- DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA fastigheter för ett tryggt äldreboende. Under nader. Stockholm Parkering förbättrar suc- ga sjukfrånvaro, bland annat genom olika en nöjd-kund-undersökning och resultaten är studier, projektering och upprättande av Ge alla unga en bra start i livet 2003 har utemiljön förbättrats i samliga cessivt garagen så att de har tydlig informa- friskvårdssatsningar och utökat samarbete överlag positiva. Bostadsförmedlingen har detaljplaner pågått. För åren pla- SISAB:s huvuduppgift är att erbjuda våra servicehus och 18 hissar har byggts om. tion och god tillgänglighet. I Globen finns med företagshälsovården. Under 2003 har förkortat väntetiden i telefon och i reception nerar Svenska Bostäder, Familjebostäder och skolbarn en bra utbildningsmiljö. Genom en S:t Eriks Försäkring har under året teck- en särskild hörselslinga och syntolkning sker sjukfrånvaron minskat hos flera bolag och till i medeltal 2,8 minuter. Stockholm Stockholmshem byggstart för sammanlagt god underhållsnivå samt om- och tillbygg- nat avtal om hemförsäkring för boende på vid evenemang för synskadade. ligger på relativt sett låga nivåer, till exem- Parkering har förbättrat betalsystemen och lägenheter. Under året påbörjade de nader förbättras skolorna successivt. Under äldreboende i gruppbostad. pel Stockholm Vattens 4,7 procent, flera anläggningar har anslutits till Park&Ring. tre bolagen markarbeten i åtta bostadsområ-

6 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB MÅL & MÅLUPPFYLLELSE den med sammanlagt 467 lägenheter. Både Stockholms Hamn främjar på olika sätt den Bolagen bedriver miljöarbete inom huvud- Flera bolag arbetar för att minska använd- BRYTA SEGREGATIONEN OCH att uppföra föreställningar ute i bostadsom- Svenska Bostäder och Familjebostäder kom sjöburna lokaltrafiken. områdena inomhusmiljö, energianvändning, ningen av kemikalier och andra miljöstöran- FÖRDJUPA DEMOKRATIN råden för att bredda publik och engagemang. igång med nya etapper i Hammarby Sjöstad. avfallshantering, kemikalier och transporter. de ämnen. Vid underhåll samt om- och till- Utökat brukarinflytande För att möjliggöra ett ökat brukarinfly- Familjebostäder startade även nybyggnation Utveckla Stockholm Bostadsbolagen och SISAB förbättrar byggnader är man mycket noggrann med Svenska Bostäders bidrag inom detta mål- tande arbetar Stockholm Vatten till exem- i Högdalen och Hässelby. Stockholmshem Stockholm Visitors Boards uppdrag är att kontinuerligt inomhusmiljön i bostäder och exempelvis dokumentation av produkter område innehåller flera av bolagets väsent- pel med pressinformation, konsumentkam- kom bland annat igång med ett projekt i utveckla Stockholm som besöksdestination. skolor. Under året har till exempel Stock- och väljer miljöprövade byggprodukter. ligaste mål, till exempel att hyresgästerna panjer, visningar av verk, hemsidan på Mariehäll. Under året har bolagen haft Under 2003 ökade antalet gästnätter med tre holmshem bedrivit ett försök med inventer- Under 2003 klarade Stockholm Vatten ska känna sig nöjda med servicen och känna Internet och utställningar samt driver det inflyttning i flera nya fastigheter, till exem- procent (exklusive camping) i Stockholms ing av inomhusmiljön i 200 lägenheter. samtliga reningskrav för det gemensamma sig trygga. Mätningar visar på förbättringar nybyggda miljöinformationscentret i Ham- pel har hyresgäster flyttat in i både Stock- stad och uppgick till totalt 4,3 miljoner. SISAB har använt sig av ett fuktdimensione- avloppsvattnet. Halten miljöstörande under marby Sjöstad. holmshems och Familjebostäders nybyggda Hög kvalitet på leverans av dricksvatten ringsprogram vid ny-, om- och tillbyggnader. ämnen såsom bly och kadmium visar på en Hos flera bolag har brukarinflytandet fastigheter i Hammarby Sjöstad. är en viktig förutsättning för Stockholms Alla bolag arbetar för att minska energi- nedåtgående trend. Stockholm Hamn arbe- ökat under året. Hos Familjebostäder sker TA ANSVAR FÖR EKONOMIN SISAB, CentrumKompaniet och Stock- utveckling. Under 2003 har vattenkvaliteten förbrukningen. Svenska Bostäders elför- tar för att minska utsläpp av kväve- och sva- skötseln och utformningen av utemiljöer Ständig effektivisering holm Vatten bidrar också till en ökad nypro- varit helt i enlighet med Livsmedelsverkets brukning för bostäder uppgick till 26,1 kwh veloxider från fartyg. alltmer i samverkan med de boende. Hos Över åren har soliditeten i koncernen duktion av bostäder. norm och Stockholm Vatten har klarat per kvadratmeter och fjärrvärmeförbruk- Stockholm Parkering bidrar till att mins- Stockholmshem sker brukarinflytande stärkts och lönsamheten varit sådan att äga- reparationer och åtgärder vid avbrott inom ningen till 180,1 kwh per kvadratmeter. ka personbilstransporterna genom fler bland annat genom beställning av tillval och rens krav på avkastning uppfyllts eller över- Ett hållbart trafiksystem rimlig tid. infartsparkeringar. Under året har plane- valfritt lägenhetsunderhåll, och under året träffats. Stockholm Parkering bidrar på flera sätt till Allt mer källsorteras ringsarbetet för nya infartsparkeringar ökade hyresgästernas beställningar med 10 Det är mycket angeläget att bolagens ett hållbart trafiksystem, till exempel genom GÖRA STOCKHOLM TILL Bolagen förbättrar successivt sin avfallshan- pågått och vid Älvsjö har 40 nya p-platser procent. resultat och avkastning når upp till ägarens att anlägga nya parkeringsanläggningar och EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD tering. På sikt ska bostadshyresgästernas tillkommit. krav. Närmare redovisning om detta åter- skapa nya infartsparkeringar. Under 2003 Brett miljöarbete avfall kunna källsorteras på ett optimalt sätt Stockholm Visitors Board har under året Engagemang för etnisk mångfald finns i VD-kommentar och förvaltningsbe- genomfördes en förstudie om trängselavgif- Stockholm Vatten har under 2003 blivit efter varje områdes förutsättningar. gjort en särskild satsning på ekoturism, Stockholmshem uppnådde såväl en föryng- rättelse. ternas påverkan på innerstadsgarage respek- miljöcertiferat enligt ISO Familje- Familjebostäder har under 2003 uppnått bland annat i samarbete med företag och ring som bättre etnisk mångfald bland sina Inom koncernen pågår kontinuerligt tive behov av infartsparkeringar. Sveriges bostäder och Stockholmshem är sedan tidi- målet att 50 procent av alla grovsoprum har kommuner i skärgården. anställda genom 10 procents nyrekrytering. effektiviseringar av verksamheter. Under första automatiska p-hus har tagits i drift. gare miljöcertifierade enligt ISO källsortering. Stockholm Vattens totala Stadsteatern och Globenarenorna har under 2003 har ett omfattande effektiviseringsar- Byggandet av P-hus S:t Eriksplan har påbör- Även övriga bolag bedriver ett aktivt miljö- mängd avfall och mängden farligt avfall året haft ett breddat utbud i syfte att bryta bete pågått inom Familjebostäder och jats och ett antal p-platser vid infartsparker- arbete i syfte att minska verksamheternas minskade under 2003 jämfört med före- segregation och fördjupa demokratin. Stockholms Hamn, och bolagen minskar sin ingar har tillkommit. miljöpåverkan. gående år. Stadsteatern har gjort en särskild satsning på personalstyrka.

7 0 PERSONAL ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB PERSONAL Initiativ för ökad kompetens och friskare medarbetare Antal medarbetare inom koncernen Stock- PERSONALOMSÄTTNING utgjorde 9,2 procent, sjukdom 5,3 procent, sammanlagda ordinarie arbetstid. Bland fer och dels allmänna program för att höja kort till stadens idrottsanläggningar, inklu- holms Stadshus AB har de senaste fem åren Personalomsättningen, räknat på personer föräldraledighet 2,7 procent och resten män var sjukfrånvaron förhållandevis högre kunskapsnivån inom IT-området. sive simhallarna. Det förekommer till exem- legat på en ganska stabil nivå med som slutat under året, uppgick för män till övrig ledighet (se diagram till vänster på bland personal som är 50 år och däröver, än Förutom dessa allmänna utvecklingsin- pel friskvårdsbidrag, som betyder att den anställda (årsarbetare). Sedan föregå- sju procent och för kvinnor till fem procent. nästa sida). bland kvinnor. Kvinnornas sjukfrånvaro var satser har de olika bolagen satsat på mer anställde själv får disponera en viss summa ende år har antalet anställda minskat med Antalet anställda kvinnor har ökat netto Jämfört med tidsanvändningen inom ganska likvärdig mellan åldersgrupperna 30- ämnesspecifik kompetenshöjning. Det har för hälsobefrämjande aktiviteter efter eget cirka 120 personer. Antalet anställda inom med 25 personer, vilket betyder ett högre tal stadens förvaltningar, som år 2002 utgjordes 49 år respektive 50 år och däröver (se dia- bland annat förekommit utbildning i kom- val. Några bolag utnyttjar aktiviteter och koncernen uppgick vid 2003 års slut till när- på personalomsättningen för nyanställda av 72,8 procent arbetad tid, hade förvalt- gram i mitten nedan). munikation, fastighetsförvaltning, språk, samverkan med Stockholms Kommunala mare 3 100, varav 34 procent kvinnor. eller cirka åtta procent (se tabell till höger ningarna en högre sjukfrånvaro eller 10,6 Andelen långtidssjukskrivna (mer än ett kundrelationer, miljö och säkerhet samt Idrottsförbund (SKIMF) och med Hälso- Bland männen var 29 procent 55 år eller nedan). procent. år) var ungefär lika stor bland kvinnor som stress- och konflikthantering. centraler. däröver och bland kvinnorna var motsvarande Som jämförelse kan nämnas att stadens Vidare hade förvaltningarna förhållan- män, cirka 26 procent av den totala sjuk- Vissa bolag har också anordnat utbild- Vidare förekommer förmåner för perso- andel 23 procent (se ålderspyramiden nedan, förvaltningar år 2002 hade en personalom- devis mer föräldraledighet och övrig ledig- frånvaron. Av den totala sjukfrånvaron var ningar för att tydliggöra sin verksamhets nal såsom reglerade friskvårdstimmar för gäller tillsvidareanställda). Av koncernens sättning på drygt tio procent. het, men en mindre andel semester. 78 procent 60 dagars frånvaro eller mer (se värderingar och mål. egna aktiviteter. Några av bolagen har även personal var cirka 42 procent anställda vid diagram till höger nedan). erbjudit hälsoundersökningar, viktväktar- fastighetsbolag, cirka 32 procent vid infra- TIDSANVÄNDNING SJUKFRÅNVARO FRISKVÅRD OCH ARBETSMILJÖ kurser, pausgymnastik och massage. Pro- strukturbolag och resterande 26 procent vid Av den totala årsarbetstiden inom koncer- Kvinnorna hade en högre sjukfrånvaro än KOMPETENSUTVECKLING Bolagen har genomfört stora satsningar på gram för stresshantering är ytterligare ett övriga bolag, där Stadsteatern är det domine- nen utgjorde 80,2 procent så kallad arbetad männen, 7,1 procent jämfört med 4,5 pro- Flera bolag har under året genomfört olika förebyggande friskvård och arbetsmiljöfrå- exempel på en friskvårdssatsning som rande bolaget (se diagram i mitten nedan). tid, det vill säga närvaro på jobbet. Semester cent. Andelarna är räknade på de anställdas utbildningsprogram, dels utbildning för che- gor. Flera bolag har erbjudit personalen års- genomförts under året. ÅLDERSFÖRDELNING BRANSCHFÖRDELNING PERSONALOMSÄTTNING TIDSANVÄNDNING SJUKFRÅNVARO, ÅLDERSFÖRDELNING SJUKFRÅNVARO, KATEGORI 65- år år år år år år år år Övriga bolag Fastighetsbolag Män Kvinnor Antal tillsvidareanställda Börjat Slutat Börjat i % 6,4 7,8 Sjukdom Föräldrarledighet Semester Övrig ledighet Arbetad tid > 50 år 2,6 2, år 1,8 3,8 < 29 år 0,1 0, Korttid Sjuk > 60 dagar år år Infrastrukturbolag Slutat i % 7,1 5,7 män kvinnor % Långtid män kvinnor antal personer

8 KONCERNÖVERSIKT ÅRSREDOVISNING STOCKHOLMS STADSHUS AB KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva bolag eller underkoncerner. Härutöver finns tio vilande bolag. Stockholms Stadshus AB ägs till 100 Verksamheterna omfattar såväl bostäder, vatten- och avloppshantering och parkeringsverksamhet som turistinformation och kulturutbud. strategisk planering samt styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt sätt. Koncernen omsatte med anställda cirka mkr samordning av rapportering erbjuder moderbolaget även stöd till de enskilda dotterbolagen vid exempelvis investerings- /finansieringsbeslut, beskattningsfrågor samt bolag har två av de andra vilande bolagen sålts. Stockholm Visitors Board AB har sålts från moderbolaget och kommer att bli nytt dotterbolag till SNK, liksom det från staden % SOLIDITET procent av Stockholms stad. Koncernens samtliga bolag finns angivna under ekonomiska/administrativa styrningsfrågor. förvärvade Business Arena Stockholm AB. 35 Stockholms Stadshus AB fungerar som i not 14. Moderbolaget, Stockholms Stads- 30 ett sammanhållande bolag för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Koncernen bil- hus AB, är helägt av Stockholms stad som dessutom har minoritetsposter i några av ANSTÄLLDA VID MODERBOLAGET Stockholms Stadshus AB:s organisation är FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSAMMANSÄTTNING dades den 28 november 1990 efter ett dotterbolagen. Stadens internbank lämnar liten och specialiserad. I moderbolaget finns Under året har ett av de vilande bolagen beslut i kommunfullmäktige och att en lån till koncernbolagen på marknadsmässiga sju anställda, som tillsammans ansvarar för namnändrats till Stockholms Näringslivs- bolagsrättslig koncern skulle bildas. villkor. koncernövergripande frågor, för att verk- kontor AB (SNK). Detta bolag kommer att Bolagskoncernen verkar inom flera Stockholms Stadshus AB ansvarar för samheterna inom koncernen koordineras överta verksamheten från stadens närings- områden till nytta för kommunens invånare. koncernens övergripande utveckling och och för att ägarbeslut verkställs. Förutom livsförvaltning från och med Till detta OMSÄTTNING OMSÄTTNING, FLERÅR BALANSOMSLUTNING RESULTAT EFTER FINANSNETTO Stockholms Hamnar 4,66% Stockholm Parkering 2,93% Turism/Kultur 2,7% Stockholm Vatten 8,75% Övriga 4,96% Centrum- Kompaniet 3,73% SISAB 13,47% Bostadsbolag 58,8% mkr övriga bolag infrastrukturbolag fastighetsbolag mkr övriga bolag moderbolaget infrastrukturbolag fastighetsbolag koncernjusteringar mkr Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag reavinster fastighetsförsäljning fastighetsbolag exkl reavinster mkr mkr Mittenbilden, från vänster: Gull Axén, ekonomidirektör, Joachim Quiding, administrativ direktör, Per Blomstrand, vice VD, Boris Amsköld, controller, Marie Wallhammar, utvecklingsdirektör och Torbjörn Johansson, utvecklingsdirektör.

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t A B FA M I L J E B O S TÄ D E R Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O 6 i n n e h å l l Viktiga händelser under året...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Ägardirektiv...8 Affärsidé, mål och strategier...

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012 Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2012 1 Gårdstensdagen 2012. Foto: Viveca Larsson Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer