INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014

2 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst aktier som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 21 november 2014 ( Nyemissionen ). Teckningskurs för aktierna uppgår till 5,0 kronor per aktie. Vid full teckning tillför Nyemissionen 18,4 mkr före transaktionskostnader. Utöver Nyemissionen finns en möjlighet att genom en övertilldelningsoption emittera upp till aktier till samma kurs, dvs. 5,00 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Senzime ytterligare 4,0 mkr. Med Senzime eller Bolaget avses i det följande Senzime AB (publ), organisationsnummer Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom Nyemissionen är undantaget prospektskyldighet då det belopp som inhämtas i erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har därför inte heller granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Tillämplig lagstiftning För Memorandumet och Nyemissionen gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Memorandum, Nyemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Investerare hemmahörande utanför Sverige Senzime har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 1933 ( Securities Act ), med ändringar, eller någon provinslag i Kanada). Nyemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zealand, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Memorandum måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/ EG ( Prospektdirektivet ) kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Att investera i aktier En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet Riskfaktorer ). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Senzime och Nyemissionen enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Framåtriktad information och marknadsinformation Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Senzimes aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Senzimes framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. Senzime lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Marknadsinformation och information från tredje part Memorandumet innehåller information om Senzimes bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar. Finansiella och legala rådgivare Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet och har biträtt Senzime vid upprättandet av Memorandumet. Då all information i Memorandumet härrör från Senzime friskriver sig Redeye AB och Advokatfirman Lindahl KB sig från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Senzime och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum. Aktieinvest Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Offentliggörande Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www. senzime.com, Aktieinvests hemsida, samt på Aktietorgets hemsida, se 2

3 NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje på avstämningsdagen innehavd aktie i Senzime berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning. Teckningskurs 5,00 kronor per aktie Avstämningsdag 28 november 2014 Information om aktien och relaterade instrument Senzimes aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet SEZI. ISIN-kod aktien: SE ISIN-kod teckningsrätt: SE ISIN-kod betald tecknad aktie (BTA): SE Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden från och med den 1 december till och med den 15 december Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker från och med den 1 december till och med 11 december Handel i BTA Handel med BTA sker från och med den 1 december 2014 till och med den dag då emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari Teckning och betalning utan företrädesrätt Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedel Teckning utan stöd av teckningsrätter som kan erhållas från Aktieinvest FK AB eller från Senzime på respektive Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Övertilldelningsoption Utöver aktierna i emissionen har styrelsen beslutat om en riktad nyemission i form även så kallad övertilldelningsoption om högst aktier, i övrigt med samma villkor som för emissionen ( Övertilldelningsoptionen ). Övertilldelningsoptionen kommer i förekommande fall att utnyttjas av styrelsen för att tillvarata eventuell överteckning av emissionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information 2 Nyemissionen i sammandrag 3 Riskfaktorer 4 Inbjudan till teckning 6 Bakgrund och motiv 7 Kommentar från Senzimes VD 8 Kommentar från Senzimes styrelseordförande 9 Villkor och anvisningar 10 Verksamhetsbeskrivning 13 Marknadsbeskrivning 20 Finansiell information i sammandrag 21 Ledande befattningshavare, styrelse och revisorer 24 Bolagsordning 27 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 28 Legala frågor och övrig information 30 Vissa skattefrågor i Sverige 31 Adresser 32 3

4 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den förestående Nyemissionen. Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan varje investerare uppmanas att göra en samlad utvärdering av övrig information i Memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Bolaget Finansieringsbehov och kapital Bolaget befinner sig i ett etableringsskede där förväntade intäkter inte täcker planerade kostnader. Bolaget genomför nu en Nyemission för att tillföra rörelsekapital. Det kan inte uteslutas att Bolaget även i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas eller att det kan anskaffas till gynnsamma villkor för befintliga aktieägare. Vid varje enskilt kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget och det finansiella klimatet av betydelse. Nyckelpersoner Senzime är ett litet och kunskapsintensivt företag och är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå framgång. Samtliga nyckelpersoner är knutna till Bolaget via ägande. Om en eller flera nyckelpersoner trots detta väljer att lämna Bolaget kan detta komma att medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Teknik- och produktutveckling Bolagets produkter befinner sig dels i tidig kommersialiseringsfas, dels i utvecklingsfas. Även om åtskilligt arbete har inriktats på att säkerställa den teknik som används, kan det inte till fullo uteslutas att kompletterande eller alternativa tekniska lösningar kommer att bli nödvändiga. Det skulle innebära att utvecklingsarbete, utöver det som redan är planerat, måste genomföras. I det fall detta aktualiseras kan det få negativa effekter på Bolagets verksamhet och resultat i form av försenad marknadsintroduktion samt ökade kostnader för Bolaget. Marknad Bolaget marknadsför tekniskt avancerade instrument till krävande kunder inom specialsegment på ett fåtal marknader. Generellt finns en risk att Bolagets presumtiva kunder inte anser att Bolagets produkter är bättre än redan existerande alternativ. Härutöver finns det en risk att eventuella framtida konkurrerande produkter kan väljas framför de produkter som Bolaget erbjuder. Förutom den generella acceptansrisken finns på varje delmarknad specifika marknadsrisker. Avseende marknaden för glukosmätare till bioreaktorer drivs den av den underliggande marknaden för läkemedelsforskning och produktion av läkemedel genom fermentering och cellodling. Om denna marknad stagnerar eller går en negativ utveckling tillmötes kan detta komma att få negativa effekter på Bolagets försäljningsmöjligheter. Utvecklingen på marknaden för glukosmätare till klinisk diagnostik inom intensivvården, vid transplantationer och andra områden styrs dels av den kliniska praktiken, dels av rekommendationer som görs av regulatoriska myndigheter i olika länder, dels av beslut av de organisationer eller myndigheter som bekostar vården. Betydelsen av glukosmätning inom klinisk diagnostik kan komma att minska i det fall nya forskningsrön skulle indikera reducerad betydelse av glukosmätning för kliniska vårdresultat. Därutöver kan enskilda länders regulatoriska myndighetsbeslut ej förutses. I det fall marknadsförhållandena för Bolagets produkter ändras kan det medföra att Bolagets försäljningsmöjligheter försämras. Distributörer, leverantörer och andra samarbetspartners Bolaget bygger sin strategi på bland annat utveckling och försäljning tillsammans med distributörer och andra samarbetspartners. Om redan befintliga och framtida samarbeten inte kan etableras respektive inte kan uppnås eller inte fungerar som avsett, kan Bolagets kommersialiseringsmöjligheter komma att påverkas negativt. Bolaget har även samarbeten med leverantörer. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Exempelvis kan leveranser till kund komma att störas i det fall ett eller flera samarbeten skulle komma att avbrytas. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolagets beräknar. CE-märkning och produktkvalitet Tekniska produkter får lanseras och marknadsföras inom EU endast om de uppfyller de krav som ställs för CEmärkning. Den som marknadsför produkten ansvarar för att produkten lever upp till dessa krav. Skulle det visa sig, efter att Bolaget lanserat en produkt, att denna inte lever upp till de krav som ställs kräva att problemet åtgärdas, införa säljförbud och/eller kräva att samtliga berörda produkter återkallas. Skulle någon av dessa påföljder drabba Bolaget kan det få negativa konsekvenser, både i form av direkta kostnader och för Bolagets anseende på marknaden. Inom det medicintekniska området är följaktligen hög produktkvalitet en kritisk framgångsfaktor. I det fall det skulle uppdagas kvalitetsbrister i en eller fler av Bolagets produkter skulle detta kunna påverka Bolagets försäljningsmöjligheter negativt. Även om en eventuell brist skulle åtgärdas snabbt, kan bristande produktkvalitet få allvarliga negativa konsekvenser. 4

5 Immaterialrättsliga frågor Värdet i Bolaget är till stor del beroende av förmågan att erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Patentskydd kan vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. För redan godkända patent är det normalt förenat med stora kostnader att driva process om giltigheten av dessa, samt om gränsdragningar kring eventuella intrång från Bolagets sida i konkurrerande bolags patent, eller gällande intrång från externa parters patent i Bolagets dito. Konkurrenter kan genom tillgång till större ekonomiska resurser ha bättre förutsättningar än Bolaget att hantera sådana kostnader. I vissa rättsordningar kan dessa kostnader drabba Bolaget även vid ett i övrigt positivt utfall för Bolaget. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara patentskydd för sina uppfinningar kan konkurrenter ges möjlighet att fritt använda Bolagets teknologi, vilket kan komma att påverka Bolagets förmåga att kommersialisera sin verksamhet negativt. Dessutom kan möjligheten för Bolaget att sluta viktiga samarbetsavtal försämras. Det kan inte uteslutas att framtida patent som beviljas för andra än Bolaget kan komma att begränsa Bolagets möjligheter att kommersialisera sina immateriella tillgångar, vilket kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns en risk att Bolaget gör intrång i andras immateriella rättigheter och drabbas av krav på ersättning för det. Bolaget kan i sådana fall även förbjudas vid vite att fortsätta använda sådana rättigheter. Produktkoncentration Bolagets värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets produkter BioSenz, CliniSenz och OneSenz. Bolagets aktiekurs skulle därmed kunna påverkas negativt av en motgång för produkterna, vilket skulle kunna leda till en substantiell minskning av Bolagets marknadsvärde. Beroende av samarbeten Bolaget har flera samarbetsavtal med bland andra Applikon Biotechnology B.V., Akademiska sjukhuset i Uppsala och ProHelia företagshälsa AB. Bolaget är i varierande grad beroende av att dessa samarbeten består och fungerar väl. Skulle dessa avtal upphöra kan det påverka Bolagets verksamhet negativt. Sekretess Bolaget är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent, patentansökningar eller andra immaterialrätter kan skyddas, bland annat information om uppfinningar som ännu inte patentsökts. Även om anställda och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessplikt i förhållande till Bolaget finns en risk att någon som har tillgång till företagshemlig information sprider eller annars använder denna på ett sätt som skadar Bolaget. Produktansvar Marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar. Inga garantier kan lämnas för att de försäkringar Bolaget tecknat täcker eventuella krav beträffande produktansvar som kan komma att framställas. Tvister rörande produktansvar kan vara mycket kostsamma och kan leda till negativ publicitet för Bolaget. Valutafluktuationer En stor del av Bolagets försäljning antas ske i andra länder än Sverige men Bolagets redovisningsvaluta förväntas fortsatt vara svenska kronor. Detta innebär att valutafluktuationer mellan den svenska kronan och utländska valutor som US-dollar och euro kan komma att påverka Bolagets resultat negativt. Aktien AktieTorget Bolagets aktie handlas på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad. Kursvariationer och aktiens likviditet Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att gå med vinst, eller att aktierna ska stiga i värde. Aktiens likviditet påverkar möjligheten att handla i aktien vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att handeln i de aktier, betalda tecknade aktier och teckningsrätter som Bolaget ger ut inte kommer att vara särskilt aktiv, vilket kan försvåra för aktieägarna att sälja sina aktier, betalda tecknade aktier eller teckningsrätter. Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare Aktiekursen kan komma att påverkas negativt om nuvarande aktieägare väljer att sälja aktier i Bolaget. Försäljningar från nuvarande aktieägare kan också i negativ riktning komma att påverka möjligheterna att emittera nya aktier eller att utnyttja andra finansiella instrument. 5

6 INBJUDAN TILL TECKNING Den 21 november 2014 fattade en extra bolagsstämma i Senzime beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att Senzimes aktiekapital ökas med högst kronor genom att högst aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Senzime har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i Bolaget. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemission i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag för rätt att delta i Nyemissionen är den 28 november Teckning ska ske under perioden från och med den 1 december till och med den 15 december Teckningskursen har fastställts till 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Senzime kronor före emissionskostnader 1. De aktieägare som inte väljer att delta i nyemission kommer att, vid en fulltecknad emission, få sin ägarandel utspädd med 25 procent. Övertilldelningsoption Utöver Nyemissionen har styrelsen i Senzime möjlighet att genom övertilldelningsoption emittera ytterligare upp till aktier till samma kurs som i Nyemissionen, dvs 5,00 kronor per aktie. Övertilldelningsoptionen bygger på det tidigare lämnade emissionsbemyndigandet från årsstämman Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Senzime ytterligare 4,0 mkr. Övertilldelningsoptionen kan, i händelse av att nyemissionen fulltecknas, användas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom ramen för huvudemissionen. Tilldelningen bestäms av styrelsen för Senzime, men med huvudsyftet att bredda ägarbasen i Bolaget. Vid fullteckning av företrädesemissionen innebär övertilldelningsoptionen en utspädning om 5,2 procent. Sammantaget kan företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen tillföra Bolaget 22,4 mkr. Flera av Bolagets större ägare som tillsammans innehar omkring 50 procent av aktierna i Bolaget har uttalat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen. För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som har upprättats av styrelsen i Senzime med anledning av Nyemissionen. Styrelsen för Senzime är ansvarig för informationen i Memorandumet och härmed försäkras att alla rimligav försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt Bolagets styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Härmed inbjuds aktieägarna i Senzime att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Uppsala den 30 november 2014 Styrelsen i Senzime AB (publ) 1 Kostnaderna för emissionen förväntas uppgå till omkring 1,2 mkr. 6

7 BAKGRUND OCH MOTIV Senzime har utvecklat lösningar för kontinuerlig mätning av glukos och andra viktiga ämnen i biologiska vätskor. Under 2013 lanserades BioSenz på marknaden genom ett distributionssamarbete med holländska Applikon. BioSenz används för att mäta glukos- och laktathalten vid framställning av biologiska läkemedel i bioreaktorer. Applikon är en av de ledande aktörerna inom bioreaktorer och bedömer att det finns en betydande tillväxtpotential för BioSenz. Senzime har även som ambition att etablera Bolagets produkter inom sjuk- och hälsovård. Bolaget har skapat utvecklingsplattformen CliniSenz som har en betydande potential. Tidigare i år presenterades positiva data från en klinisk studie där CliniSenz använts för att kontinuerligt mäta blodsockernivån hos friska frivilliga personer samt intensivvårdspatienter efter operation. Senzime arbetar löpande med att identifiera en lämplig industriell partner som kan delta i vidareutveckling och senare lansering av CliniSenz på intensivvårdsmarknaden. Utöver BioSenz och CliniSenz utvecklar Senzime ytterligare produkter för segment där Bolagets unika teknik för kontinuerlig mätning kan tillföra värdefull information för användaren. Ett viktigt nästa steg är lanseringen av OneSenz som är en produkt utvecklad och baserad på erfarenheterna från CliniSenz. Med OneSenz tydliggör Senzime flera potentiella segment inom sjuk- och hälsovården som Bolaget kan adressera med sin teknologi. Exempel på nya adresserbara segment är inom forskning, kliniska studier, hälsovård och diabetes. Sammantaget finns det goda tillväxtmöjligheter för Senzime under de kommande åren. För att kunna arbeta vidare med lanseringen av Bolagets befintliga produkter samt möjliggöra fortsatt produktutveckling föreligger ett finansieringsbehov, vilket är motivet till den förestående Nyemissionen. Vidare är en stark finansiell ställning viktig i diskussionerna med potentiella partners. Thomas Carlsson, Teknisk direktör 7

8 KOMMENTAR FRÅN SENZIMES VD Senzime har en teknikplattform som kan mäta ämnen som glukos och laktat i komplexa vätskor. En stor fördel med vår teknik är att vi kan mäta kontinuerligt och med hög noggrannhet och vi kan göra detta på ett automatiserat sätt, vilket gör vår teknologi mycket konkurrenskraftig. Vår teknologi baseras på 15 års forskning och utveckling och under de senaste åren har vi ägnat stor energi åt att ta fram användarvänliga produkter baserat på vår teknologiplattform. Under nästa år lanserar vi OneSenz, som är baserad på våra erfarenheter från vår plattform CliniSenz. Med OneSenz mäter vi med mikrodialys, vilket öppnar upp nya användningsområden och gör att vi kan adressera ytterligare marknadssegment både inom och utanför traditionell sjukvård. Med en bredare produktportfölj ökar Senzimes marknadsmöjligheter och vi kommer framöver att öka fokus ytterligare på kommersialisering av våra produkter. För en framgångsrik lansering av produkterna krävs samarbete med industriella aktörer som har etablerade marknadspositioner. Idag finns ett sådant samarbete med Applikon som har lanserat BioSenz för monitorering av glukos- och laktathalten i bioreaktorer. Applikon är en av de ledande aktörerna inom bioreaktorområdet och för dem innebär BioSenz en attraktiv möjlighet till ökad försäljning till befintliga kunder samt en konkurrensfördel i bearbetningen av nya kunder. Att identifiera ytterligare samarbetspartner inom nya segment som intensivsjukvård, diabetesutbildning, hälsovård samt kliniska studier står högt upp på agendan för Senzime under det kommande året. Utöver samarbeten med större industriella partners avser vi även att genomföra pilotprojekt och kliniska studier inom områden där vi ser potential att visa fördelar med vår teknologi. Vi har nyligen avslutat en klinisk studie inom hälsovårdsområdet utförd tillsammans med ProHelia Företagshälsa där CliniSenz har använts för att mäta blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes. Ytterligare ett exempel är ett projekt där CliniSenz har använts i en pre-klinisk studie där laktatnivåer i samband med ischemisk magsäck har uppmätts. Denna typ av projekt är viktiga då de ger oss värdefull feedback från användarna, genererar data kring vår mätteknik samt ger oss viktiga referenser. Framförallt öppnar det dörrar till potentiellt nya marknadssegment för Bolaget. Vår ambition är att bygga ett bolag med en bred produktportfölj där vi tillsammans med partners kan adressera intressanta marknadssegment. Den förestående Nyemissionen stärker vår position och skapar goda förutsättningar för en sådan strategi. Uppsala den 30 november 2014 Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ) 8

9 KOMMENTAR FRÅN SENZIMES STYRELSEORDFÖRANDE Det är över tio år sedan jag investerade och engagerade mig i Senzime och sedan dess har Bolaget utvecklats från ett tidigt forskningsbolag av enmanskaraktär till ett bolag med produkter på marknaden och produkter som används i kliniska studier. Jag känner en stolthet över att vi, baserat på Bolagets unika sensorteknologi, har utvecklat och lanserat produkter som fyller ett tydligt behov inom sjukvården och läkemedelsindustrin. Vi har med en kostnadseffektiv organisation och, i sammanhanget, begränsade investeringar byggt ett bolag som har en produktportfölj med tydlig kommersiell potential. Vi är nu redo att intensifiera marknadsbearbetningen för att kunna lansera produkter inom ytterligare segment. Ett viktigt steg i vår kommersialiseringsstrategi var rekryteringen av vår VD, Lena Söderström, som tillträdde i början av Med Lena tillförs Senzime en bred erfarenhet inom affärsutveckling inom life science-industrin, vilket har resulterat i ökad internationell närvaro och fler kontakter med potentiella partners. möjlighet att utöka emissionen med en övertilldelningsoption. Att bredda ägarbasen i Bolaget ser vi som en viktig del för att öka kännedomen om Bolaget på aktiemarknaden. Det är min förhoppning att alltfler investerare uppmärksammar de framsteg vi gör och intresserar sig för Senzime. Med detta vill jag hälsa såväl befintliga som nytillkommande ägare välkomna att teckna sig i den förestående emissionen. Uppsala den 30 november 2014 Adam Dahlberg, Styrelseordförande i Senzime AB (publ) För att kunna tillvarata de möjligheter som finns i Senzime behöver vi ytterligare finansiella resurser varför vi nu genomför en nyemission. Jag och ytterligare ett antal större ägare har en långsiktig syn på vårt engagemang i Senzime och har tydligt deklarerat att vi, precis som vid tidigare tillfällen, har för avsikt att teckna oss i emissionen. För att investerare som idag inte äger aktier i Bolaget att kunna delta i emissionen har vi 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 28 november 2014 var registrerad som aktieägare i Senzime AB (publ) erbjuds att med företrädesrätt teckna en (1) ny aktie för tre (3) befintliga aktier i Bolaget i Företrädesemissionen. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Senzime AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsrätter Aktieägare i Senzime AB (publ) erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras tre (3) teckningsrätter. Teckningskurs Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är den 28 november Teckningstid Teckning av aktier skall ske under perioden 1 december och 15 december Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 1 december 2014 till och med den 11 december Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 11 december 2014 eller användas för teckning av aktier senast den 15 december 2014 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Euroclear kommer efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter från berörda VP-konton. I samband med detta utsänds ingen VP-avi till berörda aktieägare. Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, anmälningssedel för teckning med företräde, anmälningssedel för teckning utan företräde samt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Teckning med stöd av teckningsrätt Teckning med stöd av teckningsrätt sker genom kontant betalning senast den 15 december Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är bifogad till anmälningssedel för teckning med företräde enligt följande alternativ; 1. Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med företräde skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2. Anmälningssedel för teckning med företräde I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall anmälningssedel för teckning med företräde användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedel för teckning med företräde, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med företräde kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer, ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan den 15 december Observera att teckning är bindande. Adress för teckning Aktieinvest FK AB SE Stockholm Telefon: Telefax:

11 Teckning utan stöd av företrädesrätt Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 december till och med den 15 december Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan den 15 december Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Är depå kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning utan företräde. Observera att anmälan är bindande. Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemission i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt i Företrädesemissionen lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Singapore, Schweiz och Hong Kong) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon för information om teckning och betalning. Betalda och tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VPavi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Handel i BTA Handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Aktietorget från den 1 december 2014till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Rätt till utdelning De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2015, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Övertilldelningsoption Utöver aktierna i emissionen har styrelsen beslutat om en riktad nyemission i form av en så kallad övertilldelningsoption om högst aktier, i övrigt med samma villkor som för emissionen ( Övertilldelningsoptionen ). Övertilldelningsoptionen kommer i förekommande fall att utnyttjas av styrelsen för att tillvarata eventuell överteckning av emissionen. 11

12 Tilldelning av aktier via övertilldelningsoptionen Eventuell tilldelning av aktier via Övertilldelningsoptionen kommer att ske till samtliga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. De som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter äger således inte företräde att erhålla tilldelning från Övertilldelningsoptionen, men kan på samma villkor som övriga tecknare ansöka om att få tilldelning från Övertilldelningsoptionen genom att, under teckningsperioden, lämna in en anmälningssedel ( Särskild anmälningssedel 2 ) om teckning utan företrädesrätt. som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Leverans av aktier i övertilldelningsoptionen De aktier som tecknas via Övertilldelningsoptionen levereras så snart registrering skett på Bolagsverket. Detta beräknas ske i mitten av januari Inga BTA erhålls vid teckning i Övertilldelningsoptionen. Besked om tilldelning vid övertilldelningsoptionen Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade i Övertilldelningsoptionen lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den Multiplexerenhet med vilken det är möjligt att kontrollera fyra bioreaktorer från en analysenhet. Med hjälp av multiplexern kan BioSenz mäta på upp till 4 st bioreaktorer samtidigt. 12

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING Senzime har utvecklat ny biosensorteknologi för kontinuerlig och automatiserad mätning av förekomsten av viktiga ämnen i biologiska vätskor. Baserat på biosensorteknologin har Senzime tagit fram en plattform utifrån vilken Bolaget utvecklar produkter bestående av mätinstrument, sensorer, programvaror och tillbehör. Tillämpningarna för biosensorplattformen spänner över ett vitt spektrum som innefattar industriella processer och sjukvård. Senzimes erbjudande innehåller olika och kompletterande produktkoncept som kan adressera ett flertal marknadssegment. Sedan 2013 har Bolaget produkter på marknaden och det finns betydande potential inom flera segment. Vision och målsättning Senzimes vision är att i egen regi och tillsammans med industriella partner etablera Bolagets teknologi inom en rad marknadssegment där det finns ett behov av kontinuerlig och automatiserad mätning av förekomsten av funktionskritiska substanser i vätskor. Genom att adressera ett ökande antal marknadssegment skall Senzime etablera sig som ett lönsamt tillväxtbolag. De primära fokusområdena är tillämpningar inom läkemedelsindustrin och sjuk- och hälsovård. Senzimes produkter är hittills marknadslanserade inom ett segment där det finns en god tillväxtpotential. Målsättningen är att inom de närmaste åren lansera produkter på ytterligare utvalda marknadssegment. Affärsmodell Senzime utvecklar, tillverkar och säljer produkter för mätning av funktionskritiska substanser i komplexa vätskor, till exempel humant blod. Bolagets produkter bygger på innovativ teknik som utvecklas internt samt i nära samarbete med kunder och forskningsenheter på sjukhus och läkemedelsbolag. Till Senzime finns även flera externa konsulter knutna. Senzime utvecklar instrument och sensorer i egen regi. Tillverkningen sker mestadels hos underleverantörer, men Bolaget ansvarar för slutlig sammansättning och testning av instrumenten. För marknadsföring och försäljning arbetar Senzime genom distributionssamarbeten med etablerade företag inom specifika marknadsnischer. Samarbeten med distributörer som har behov av kompletterande teknologier i sitt utbud till slutkunderna eftersträvas. För att kunna vidareutveckla produkterna i ett nära samarbete med slutkunderna behåller Senzime en direktrelation till ett utvalt antal referenskunder. Senzimes affärsmodell bygger på att upprätthålla en affärsrelation över lång tid med kunderna. Kontinuitet i kundrelationen uppnås genom att kunderna först investerar i ett instrument och därefter köper engångsartiklar som behövs för drift och underhåll. Engångsartiklarna omfattar bland annat sensorer, vätskor och utbytesslangar. Senzimes affärsmodell är vanligt förekommande inom den medicintekniska industrin. Historik Senzime grundades 1999 av Thomas Carlsson. Målsättningen från start var att kunna erbjuda marknaden produkter för kontinuerlig och automatiserad mätning av substanser i komplexa vätskor. Bolagets produkter bygger på innovativ teknik och under flera år har utvecklingsarbete bedrivits inom området gick medlemmar i familjen Crafoord in som finansiärer och delägare i Bolaget som då var ett utvecklingsbolag i tidig fas. För att snabbare nå marknadsintroduktion beslutade styrelsen i Senzime att komplettera Bolagets kliniska huvudspår med en produkt riktad mot läkemedelsforskning och läkemedelsframställning. I början av 2008 tecknade Senzime ett distributionsavtal med Applikon, som härmed gavs exklusiv rätt att sälja Senzimes instrument till kunder inom bioreaktormarknaden. För att bibehålla exklusiviteten måste Applikon köpa vissa minimivolymer. I februari 2008 tecknades ett samarbetsavtal mellan Senzime och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Första steget var en pre klinisk verifieringsfas (kontinuerlig blodsockermätning inom intensivvården) som utfördes med start under andra kvartalet Den 18 juni 2008 togs Senzimes aktie upp för handel på Aktietorget. Under 2010 inledde Senzime en klinisk studie i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien var ett viktigt steg för att bygga vidare på Bolagets kliniska data inom området kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning inom intensivvård. Senzime erhöll 2011 ytterligare patent i USA för kontinuerlig mätning av metaboliter, såsom till exempel glukos, med Bolagets egenutvecklade biosensorteknologi. Senzimes instrument med arbetsnamn SENZ 100 blev CE märkt under 2011 och lanseras senare under namnet BioSenz. Under 2012 erhöll Bolaget den första beställningen från Applikon som avsåg instrument för intern användning och utvärdering av Applikon. Under 2013 erhölls en beställning på 25 instrument. I januari 2013 rekryterades nuvarande VD, Lena Söderström som har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationell life science-industri, bl.a. inom Pharmacia, Fresenius, Orexo, Kibion och Isconova. 13

14 Teknologiplattform Senzime har utvecklat en unik biosensor-plattform som gör det möjligt att kontinuerligt mäta förekomsten av ämnen i vätskor. Grunden i teknologin är en enzymbaserad sensor som med värmeflödesteknik mäter förekomsten av det sökta ämnet med stor noggrannhet. Teknologin bygger på att ett enzym reagerar med det sökta ämnet och då avger värme som sensorn uppmäter. Uppmätningen är mycket specifik och störs inte av förekomsten av andra ämnen i vätskan. Biosensorplattformen består av en sensor som innehåller en enzymreaktor, en detektorenhet med transduktor samt mjukvara för signalbehandling. Del av sensorn med enzymreaktorn Den vätska som skall mätas kopplas till biosensorplattformen och vid inställda tidsintervall dirigeras en liten volym av vätskan till detektorenheten där enzymet i sensorn specifikt reagerar med substansen i provet och producerar ett värmeflöde som avkänns av omvandlaren i detektorn. Mängden värme är direkt proportionell mot koncentrationen av substansen. Biosensorplattformen kan användas för mätning av en rad olika ämnen såsom laktat, glukos och urea. Tekniken kan appliceras på många områden och Senzime har börjat med utveckling av instrument och tillbehör för monitorering av glukos och laktat i cellodlingar, fermenteringslösningar för läkemedelsutveckling samt i blod och plasma. Biosensorplattformen har flera fördelar: Kontinuitet mätning sker kontinuerligt, vilket ger överlägsen patient- eller processövervakning Automatisk mätningen är automatiserad med enkel hantering jämfört med traditionell provtagning och analys, vilket innebär lägre risk för kontamination samt minimal hantering av personal Online instrumentet är hela tiden uppkopplat, vilket möjliggör avläsning i realtid Specificitet mätning av en specifik komponent i komplexa vätskor utan att mätresultaten påverkas av andra ämnen Precision mätprestanda bättre än befintliga metoder Senzime har genom åren arbetat med att utveckla produkter baserat på biosensorplattformen och idag har Bolaget tre produktkoncept. Gemensamt för Bolagets produkter är att de enkelt kan anpassas till att mäta olika ämnen, exempelvis laktat och glukos. Biosensorplattformen kan användas inom ett brett spektrum av områden där det finns behov av att övervaka nivåerna av laktat, glukos eller andra ämnen. Baserat på de tre produktplattformar som Senzime har idag finns det ett brett spektrum av potentiella användningsområden. Patent Patent är ett viktigt område för Senzime. Biosensorplattformen inklusive sensorn med enzymreaktionen är skyddade av patent och sammantaget har Senzime fem patent i USA och Europa. Senzime bedömer att Bolaget har ett starkt patentskydd. Organisation Senzime har fyra anställda samt en person engagerad på heltid på konsultbasis. Bolagets anställda har lång erfarenhet av produktutveckling inom medicinsk teknik. Utöver utveckling av biosensorplattformen och produkter hanterar Bolagets personal även testning och kvalitetssäkring av produkterna innan leverans sker till slutkund. Ett flertal konsulter är från tid till annan engagerade av Bolaget. BioSenz kopplad till en mindre bioreaktor 14

15 PRODUKTPORTFÖLJ - BioSenz BioSenz BioSenz är en produktplattform för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i cellodlingar och fermenteringar. Instrumentet är ett komplett mätsystem för automatiserad och kontinuerlig övervakning under lång tid och lämpar sig väl för industriella processer. Den första versionen av instrumentet är avsett för övervakning av glukoshalten i bioreaktorer. Framställning av biologiska läkemedel sker av bakterier eller celler som odlas i bioreaktorer. För att bakterierna skall erhålla näring och producera de biologiska läkemedlen behöver glukos tillföras och för att optimera produktionen är det viktigt att mängden glukos i bioreaktorn hålls på en jämn nivå. Med BioSenz kan glukosnivån kontinuerligt övervakas på ett automatiserat sätt. BioSenz använder en sensor med hög specificitet för glukos eller laktat samt förbrukningslösningar (buffert och kalibratorer). Tillsammans bildar dessa delar ett komplett mätsystem för automatiserad och kontinuerlig övervakning av halter över lång tid. Med hjälp av en multiplexer kan BioSenz mäta på upp till fyra bioreaktorer samtidigt. Instrumentet upptar liten bänkyta intill bioreaktorn och kopplas enkelt till denna genom filterenheten. Bioreaktorer första applikationsområdet med produkter på marknaden Mätning av glukoshalten i bioreaktorer är det första marknadssegmentet som Senzime adresserar med en egen produkt. Tillsammans med partnern Applikon har BioSenz lanserats för mätning av glukosnivåer i bioreaktorer. Applikon är en av världens ledande leverantörer av bioreaktorer och kringutrustning och har mer än installerade bioreaktorer världen över. Applikon har sålt BioSenz både till redan installerade bioreaktorer och samband med installation av ny utrustning. Med BioSenz blir det möjligt att kontinuerligt mäta glukosnivåerna på ett automatiserat sätt, vilket gör det möjligt att styra tillsatsen av glukos för att nå optimala produktionsnivåer och kvalitet. Under 2012 levererade Senzime fem instrument till Applikon för intern användning och utvärdering. Ytterligare 25 instrument levererades till Applikon under 2013 som under innevarande år har använts vid lanseringen av instrumentet på marknaden. Applikon bedömer att det finns en stor potential i att utrusta en betydande del av världens bioreaktorer med BioSenz. Övriga användningsområden- bioteknik/livsmedel BioSenz lämpar sig också väl för att mäta glukos och laktat i industriella livsmedelsprocesser, vilket kan bidra till en ökad kvalitet och effektivare produktionsprocesser. Inom exempelvis bryggning av öl och mejeriproduktion är det av intresse att monitorera glukos respektive laktatnivåerna i produktionen. Detta område är ännu inte bearbetat av Senzime. BioSenz som marknadsförs av Applikon under både varumärket Applikon och Senzime 15

16 PRODUKTPORTFÖLJ - CliniSenz CliniSenz CliniSenz är en produktplattform för patientnära mätning av t.ex. glukos och laktat i blod eller plasma. CliniSenz är en plattform där Senzime har tagit fram flera prototyper som har använts i kliniska studier. CliniSenz kan användas för mätningar i helblod och även med s.k. mikrodialys där en mätsond kopplas till instrumentet. Genom mikrodialysteknik i kombination med rätt kateter kan mätning ske i vävnad, blod och eller direkt på organ inne i kroppen. CliniSenz har använts i en nyligen avslutad klinisk studie för att kontinuerligt mäta blodsockernivåerna hos intensivvårdspatienter och friska frivilliga. Tillsammans med en partner har Senzime möjligheter att vidareutveckla CliniSenz till en produkt som kan lanseras för intensivvårdsmarknaden. Intensivsjukvård fokusområdet för CliniSenz I maj redovisade Senzime resultaten från en klinisk studie av bolagets instrument för automatisk och kontinuerlig monitorering av blodsockernivåer CliniSenz och bekräftade möjligheten att identifiera svängningar som inte skulle ha upptäckts med befintliga mätmetoder. Detta kan bland annat bidra till ökad överlevnad i samband med komplicerade kirurgiska ingrepp. Studien utfördes vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och omfattade ett 40-tal individer (frivilliga samt patienter). Resultaten påvisar en hög mätprecision samt möjligheten till längre mätperioder med CliniSenz än med de testmetoder som idag används på sjukhuset. Den kliniska studien av CliniSenz bekräftar instrumentets tillförlitlighet och användarvänlighet. Behovet av att kontinuerligt följa blodsockernivån är stort. Det är viktigt att tidigt identifiera svängningar i blodsockernivån inom intensivvård. Forskning har på senare år visat att det är viktigt att hålla en normal blodsockernivå under och efter operation av kritiskt sjuka patienter, oavsett om de har diabetes eller ej för att, reducera sjuklighet och dödlighet. För att övervaka blodsockerhalten används idag ofta handburna apparater som ursprungligen utvecklats för hemmabruk, där prover tas manuellt ungefär varje timme. Varje prov måste appliceras på mätstickor och avläsas av den handburna apparaten, vilket är ett förfarande som innebär hög arbetsinsats, låg mätfrekvens och inexakt mätning. För en meningsfull monitorering av blodsockernivåer krävs mätning åtminstone var tionde minut, vilket inte är praktiskt möjligt med befintliga metoder. Med CliniSenz som bas är målet att utveckla ett instrument som kontinuerligt monitorerar blodsockerhalten på intensivvårdspatienter på ett effektivt sätt. Intensivvårdsmarknaden ställer dock höga krav på utrustningsleverantörerna och för att adressera denna marknad krävs att CliniSenz vidareutvecklas, genomgår kliniska studier och erhåller myndighetsgodkännande. Senzime bedömer att det finns en betydande potential inom intensivvårdsmarknaden. CliniSenz under användning vid en klinisk studie 16

17 PRODUKTPORTFÖLJ - CliniSenz Ytterligare användningsområden inom sjukvården Vid kliniska studier och akademisk forskning är det i många indikationer och behandlingar av intresse att monitorera nivåerna av glukos och laktat. Med CliniSenz är det möjligt att genomföra kontinuerliga mätningar vid kliniska studier och därmed tillföra värdefull data till den kliniska utvärderingen. Under hösten 2014 har en preklinisk studie genomförts där CliniSenz har använts för att mäta laktat i samband med ischemisk magsäck, dvs. syrebrist i magsäcken. Ischemi innebär att blodförsörjningen till ett organ eller vävnad inte räcker till vilket kan uppstå vid komplicerade kirurgiska ingrepp typ transplantationer, canceroperationer och även vid blodproppar. De vävnader som framförallt är känsliga för otillräckligt blodflöde är hjärta, njurar och hjärna. Problematiken är densamma som inom intensivvården och det saknas idag metoder som möjliggör en effektiv och kontinuerlig monitorering. En kontinuerlig laktatkurva ger en tidig indikation i vilken riktning blodförsörjningen i vävnaden håller på att utvecklas. Detta kan ge nya möjligheter för övervakning av patienter efter operation samt att t ex inte behöva operera patienten igen. Studien bekräftar möjligheten att identifiera störningar som inte hade kunnat upptäckas med befintliga mätmetoder. Studien har utförts tillsammans med MD Bio Medical vid Umeå Universitet och omfattar åtta försöksobjekt. Den förbättrade metoden bör i framtiden kunna bidra till ökad överlevnad efter komplicerade kirurgiska ingrepp av tarm, magsäck och matstrupe. Nästa steg är att vidareutveckla metoden för humant bruk. Ytterligare ett potentiellt användningsområde är inom dialys där CliniSenz kan användas för att mäta urea och därmed övervaka hur långt reningen av blodet har gått. Rianne Lundqvist Waninge, Application Scientist 17

18 PRODUKTPORTFÖLJ - OneSenz OneSenz Utifrån de erfarenheter som Senzime erhåller från CliniSenz utvecklar Bolaget OneSenz. Instrumentet kan med mikrodialys mäta både laktat och glukos. OneSenz är en produktifiering av CliniSenz där fokus har lagts på att få fram en produkt som är användarvänlig, har bra gränssnitt, tilltalande design och som passar in både inom och utanför traditionell sjukvård. OneSenz bedöms ha kortare väg till marknaden då användningsområden med monitorering inom utbildning, forskning, idrottsmedicin inte ställer samma regulatoriska krav på produkten som ett intensivvårdsinstrument. Samtidigt tillförs Bolaget ytterligare kunskap från marknaden och det strategiska mervärdet ökar. Med OneSenz får Senzime tillgång till ett instrument som kan användas inom ett flertal marknadssegment och som kan marknadsföras mot partners men även direkt mot slutkund i vissa segment. Senzime räknar med att ha den första versionen färdig under 2015 och därmed kunna marknadsföra instrumentet mot potentiella partners och kunder. Precis som inom intensivsjukvård baseras befintliga metoder att mäta laktat och glukos på manuella metoder där mätningen är inexakt, kräver hög arbetsinsats och är ej möjlig att genomföra med hög mätfrekvens. Kliniska studier/r&d Vid kliniska studier och akademisk forskning är det i många indikationer och behandlingar av intresse att monitorera glukosnivåerna i blodet eller specifika organ. Med OneSenz är det möjligt att genomföra kontinuerliga mätningar vid kliniska studier och därmed tillföra värdefull data till den kliniska utvärderingen. Senzime ser en god potential i att marknadsföra sina produkter mot institutioner, läkemedelsföretag och CRO-företag som genomför kliniska studier. Ett ytterligare forskningsområde där OneSenz kan tillföra värdefull information är idrottsmedicin. Inom idrottsmedicin är det av intresse att studera syreupptagningsförmågan och syreförbrukningen i musklerna. När musklerna inte tillförs tillräckligt med syre börjar mjölksyra produceras och därmed försämras effektiviteten. OneSenz kan mäta nivåerna av laktat, som är en beståndsdel i mjölksyra, lokalt i en muskel och därmed ge värdefull information. Att monitorera laktathalten är även av intresse vid transplantationer och canceroperationer där en kontinuerlig laktatkurva kan användas som ett verktyg för att se hur organet syresätts och fungerar enligt plan. Med OneSenz mikrodialysteknik kan mätning ske i vävnad och blod och direkt på organ inne i kroppen. Detta är fortfarande ett forskningsområde men med potential att förbättra vården för kritiskt sjuka patienter i framtiden. OneSenz som lanseras under

19 PRODUKTPORTFÖLJ - OneSenz Hälsoundersökningar Typ 2-diabetes ökar kraftigt, bland annat på grund av livsstilsfaktorer. Sjukdomen medför allvarliga konsekvenser för individen och höga kostnader för samhället. Genom kontinuerlig mätning av blodsockernivån kan behandlande läkare ställa en säkrare diagnos, samtidigt som patienten får ökad medvetenhet om hur fysisk aktivitet och födointag kan påverka hälsan. Idag diagnosticeras diabetes med hjälp av enstaka blodprov, medan Senzimes koncept ger möjlighet för vårdgivaren att studera det detaljerade förloppet under en glukosbelastning. Detta möjliggör en säkrare diagnos och ger dessutom information som kan underlätta för individen att hantera sin livsstil eller sjukdom. Behovet av att kontinuerligt mäta blodsockernivån är stort, såväl inom sjukvården som för att öka medvetenheten hos till exempel diabetiker och överviktiga om hur mat och dryck kan påverka deras hälsa. Med Senzimes koncept kan individen själv se direkt på skärmen hur födointaget påverkar blodsockret vilket kan vara ett viktigt incitament för att ändra livsstilsfaktorer. sätt att uppmäta blodsockernivåerna. Genom kontinuerlig mätning av blodsockernivån kan behandlande läkare ställa en säkrare diagnos, samtidigt som patienten får ökad medvetenhet om hur fysisk aktivitet och födointag kan påverka hälsan. Diabetesutbildning För patienter som utvecklat diabetes är det viktigt att anpassa mat- och levnadsvanorna. Genom att kartlägga patientens blodsockerkurva skapas en god förståelse för hur patienten reagerar på olika typer av föda. Tillgång till kontinuerligt uppmätta blodsockernivåer underlättar för patienten och kan utgöra ett viktigt verktyg i den utbildning och anpassning som varje debuterande diabetespatient behöver genomgå. Även inom detta segment har OneSenz goda möjligheter att bli ett viktigt verktyg. OneSenz möjliggör en kontinuerlig mätning med hög noggrannhet av glukosnivåerna. Vid rådgivning kring kost och hälsa är tillgång till en glukoskurva ett värdefullt verktyg. Den primära målgruppen för denna typ av analys är personer med övervikt och personer med risk att utveckla diabetes Typ 2. Senzime har nyligen genomfört en klinisk studie tillsammans med ProHelia Företagshälsa i Uppsala där CliniSenz har används för att följa blodssockernivåerna hos tio patienter. Denna typ av studier kan med OneSenz genomföras på ett enkelt sätt och ge läkare ett effektivt 19

20 MARKNADSBESKRIVNING Med BioSenz har Senzime sedan 2013 en lanserad produkt för processövervakning vid framställning av läkemedel i bioreaktorer. Därutöver bedrivs utveckling och affärsutveckling i syfte att lansera produkter på ytterligare marknader däribland blodsockermätning inom sjuk- och hälsovård. Bioteknik Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel Läkemedelstillverkning sker över hela världen och med hjälp av olika grundteknologier. Läkemedel som framställs genom bioteknik, i jämförelse med traditionella framställningsmetoder, står för en allt större del av nya läkemedel på marknaden. Tillväxten inom biotekniken återspeglas också i framställningen av läkemedel genom t.ex. cellodling och fermentering (jäsning), som är viktiga processer inom biotekniken. Marknaden för cellodling och fermenteringsprodukter är starkt växande, dominerad av produktionen av monoklonala antikroppar och vacciner. Biopharma läkemedelsbolag som använder bioteknik vid framtagning av läkemedel växer idag med 8 % årligen och enbart i USA är mer än 900 st. nya biologiska läkemedel under framtagning enligt Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2013). Tillverkning av biologiska läkemedel sker genom att cellodlingar placeras i bioreaktorer där de ges rätt livsbetingelser för att kunna producera nyckelsubstanser till olika läkemedel. För att få goda livsbetingelser bör processerna i bioreaktorerna kontinuerligt övervakas och analyseras. En av de viktigaste parametrarna att följa i bioreaktorn är glukoshalten eftersom glukos är det näringsämne som cellerna utnyttjar för att växa och vara produktiva. Dock är det viktigt att varken övergöda eller svälta cellerna då detta påverkar både produktivitet och kvalitet på slutprodukten. Olika cellkulturer är olika känsliga och ställer olika krav på sin miljö. En annan viktig parameter är nedbrytningsprodukten laktat. Många cellkulturer är känsliga för alltför höga halter av laktat. Den totala marknaden för bioreaktorer och tillbehör för odling/fermentering inom läkemedelindustrin är i stadig tillväxt och uppgår till cirka 9 miljarder kronor i årlig omsättning (Sartorius, oktober 2013). Av detta är en del analysinstrument samt insatsvaror för analys av processerna. Styrelsen i Senzime uppskattar denna del av marknaden till cirka 600 mkr. Senzimes distributör, Applikon, har uttryckt en målsättning att utrusta en betydande andel av de över bioreaktorsystem som finns installerade i forskningslaboratorier och produktionsenheter över hela världen med Senzimes unika glukos- och laktatmätinstrument. Varje installerat instrument förbrukar sedan löpande sensorer och komponenter som säljs av Senzime. Applikon fokuserar i första steget på försäljning i USA, England, Nederländerna och Sverige. Det finns flera konkurrerande tillverkare av instrument för mätning av glukos och laktat men de flesta mäter off-line d.v.s. genom att personal tar ut manuella prov. Senzimes teknologi mäter kontinuerligt och automatiserat och ger på så vis en detaljerad bild av trenden utan risk för kontamination och med minimal personalinsats. Det finns få konkurrerande tillverkare av liknande instrument för kontinuerlig mätning och de är då ofta betydligt dyrare, har inte samma enkla handhavande eller har problem med specificitet, d.v.s. deras mätmetod störs av andra ämnen än det man vill mäta. Klinisk diagnostik - Kontinuerlig och automatiserad online-mätning inom sjukvården Det finns en rad områden inom sjuk- och hälsovården där det finns ett stort behov av en effektiv metod att mäta t.ex. glukosnivåer. Befintliga metoder baseras på manuell provtagning och mätning där det inte är möjligt att mäta kontinuerligt. Totalt finns det omkring intensivvårdsplatser globalt där USA och Europa utgör de två viktigaste marknaderna med respektive platser (Intensive Care Med 2013). Den överlägset största marknaden i Europa är Tyskland med omkring intensivvårdsplatser. Styrelsen i Senzime bedömer att det finns en betydande marknad för mätning av blodsocker inom intensivvården och att denna uppgår till omkring 10 miljarder kronor per år. 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ),

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ), Inbjudan att teckna aktier i Företrädesemission 2012 Senzime AB (publ), 556565-5734 VD har ordet Vi har under 2011 och 2012 satsat mycket kraft på att få vårt instrument SENZ-100G färdigt för lansering.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Bokslutskommuniké januari-december 2014 Bokslutskommuniké januari-december 2014 Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014. Finansiell information 2014 Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) FÖrETräDESEMISSION 2013 AroCell AB (publ), 556596-6107 VD har ordet AroCell har lagt stora resurser under det senaste året på

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ) ( Tigran eller Bolaget ) beslutade den 22 juni 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ANSLUTNING TILL FÖRVÄRVET AV ACACIA DESIGNS B.V. JUNI 2016 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2014-01-01 2014-06-30

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2014-01-01 2014-06-30 Senzime AB (publ) 1 (11) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2014-01-01 2014-06-30 Senzime AB (publ) 2 (11) Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL)

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden löper från och med

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer