Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION"

Transkript

1 Noteringsinformation Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

2 1. Inledning 3 2. Sammanfattning Bolagets utveckling Investerings case Vissa skattefrågor i Sverige 6 3. Historik, bakgrund och motiv Seamless Historia Bakgrund och motiv 8 4. VD har ordet Affärsidé och affärsmodell Affärsidé Affärsmodell Vision och mål Den digitala prepaid marknaden Introduktion prepaid marknaden Den nationella och globala prepaid marknaden Kundsegment/affärsområden Konkurrenssituation Trender och tendenser Seamless verksamhet och marknadsstatus Produkter & Teknologi Seamless marknader Strategiska partners Organisation och funktioner Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Aktiekapital och Aktiekapitalets utveckling Ägarförhållanden Storägares avsiktsförklaringar Viktiga avtal och övrig information Riskfaktorer Finansiell Översikt Fem år i sammandrag 33 Räkenskaper Appendix Definitioner Bolagsordning Övrig bolagsinformation 43

3 Seamless kommer att handlas på Nya Marknaden Information i samband med anslutning till Nya Marknaden Den aktuella företagspresentationen har upprättats med anledning av bolagets förestående anslutning av aktierna på Stockholmsbörsens inofficiella handelsplats Nya Marknaden. Anslutningen till Nya Marknaden är en del av bolagets långsiktiga mål och syftar bland annat till att möjliggöra handel i Seamless aktien för bolagets aktieägare samt ge ökad flexibilitet i samband med eventuella framtida kapitaltillskott, förvärv och samarbeten. Vidare bedöms att en anslutning skapar ökad kännedom om bolaget och dess produkter, vilket stärker varumärket och trovärdigheten bland kunder, samarbetspartners, leverantörer, investerare och media. Tidigare under året har en nyemission utan företrädesrätt till befintliga aktieägare genomförts vilket tillfört bolaget 10 MSEK före emissionskostnader och cirka 40 nya aktieägare. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktieägare i Seamless Distribution till cirka 530 stycken. Handel med aktien i Seamless Distribution AB inleds tisdagen den 30 maj Kortnamnet kommer att bli SDAB B. Nya Marknaden Nya Marknaden initierades av Stockholmsbörsen 1998 och är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt enligt i huvudsak samma regler som för de börsnoterade bolagen. Även information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden. Varje bolag har istället en sponsor som enligt avtal med Stockholmsbörsen ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på Nya Marknaden. Sponsorn måste i sin tur ingå avtal med de bolag som de ansvarar för på Nya Marknaden. I dessa avtal specificeras kraven för att handlas på Nya Marknaden, bland annat i fråga om aktiespridning och informationsåtergivning. Till sponsor för Seamless Distribution AB har bolaget utsett Evli Bank Plc, Stockholmsfilial. Nya Marknaden övergår till First North Under juni inleder OMX lanseringen av marknadsplatsen First North i Sverige. Bolag som handlas på Nya Marknaden kommer från och med den 12 juni successivt flyttas över till First North. Utvecklingen av First North har skett i linje med EU:s direktiv rörande så kallade multilaterala handelssystem. First North finns sedan förra året i Danmark och kommer så småningom även inkludera Finland. OMX:s mål är att skapa en pan-nordisk marknadsplats där värdepappershandel sker i svenska kronor, euro och danska kronor. Bolagen kommer att kunna lämna information på engelska, svenska, danska eller norska. First North kommer att ha ett All-Share-index i svenska kronor. Vidare kommer företagen att delas in enligt den internationella GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard), som redan används på OMX:s börser. Branschklassificeringen underlättar internationella jämförelser av företagen genom att tillhandahålla större och tydligt definierade jämförelsegrupper. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 1 januari 30 juni augusti, 2006 Delårsrapport 1 januari 30 september oktober, 2006 Seamless erbjuder en komplett lösning för distribution av digitala produkter och tjänster. Systemet kan både leverera de digitala produkterna och hantera betalningen. Seamless är idag det enda bolaget som erbjuder en komplett lösning för både distributörer/återförsäljare och operatörer.

4 2. Sammanfattning 2.1. Bolagets utveckling Seamless Distribution startades som ett affärsområde inom B2Xpress och verksamheten placerades under augusti 2001 i ett helägt dotterbolag. I oktober 2001 genomfördes en nyemission där aktieägarna i B2Xpress erbjöds teckna aktier i Seamless. Emissionen slutfördes i december 2001 och tillförde Seamless cirka 3,2 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Den svenska marknaden var en av de första i världen att genomföra en digitalisering av påfyllnadskoder för kontantkort gällande mobiltelefoner. Ett nära samarbete mellan Seamless och Brightpoint Sweden AB gav bolaget möjligheten att utveckla ett marknadsanpassat system. Det var tidigt möjligt att se de många fördelarna med digital distribution av påfyllnadskoder till mobiltelefoner. Tydliga indikationer fanns på att världsmarknaden för påfyllnads-koder förr eller senare skulle komma att digitaliseras och att Sverige var en utmärkt testmarknad för denna förändring. Seamless möjligheter att ta en position på världsmarknaden bedömdes som goda, men då krävdes en stark position på hemmamarknaden som utgångs-punkt. För att nå dit utvecklade Seamless under 5 år en av marknadens mest innovativa ERSplattformar (Electronic Recharge System) för digital distribution. Denna plattform gjorde det möjligt för Seamless att snabbt inta rollen som marknadsledare på den svenska prepaid marknaden. I dagsläget har Seamless kunder i 15 länder på fyra kontinenter och innehar sammantaget en global marknadsandel på cirka 1 %. Detta motsvarar en total omsättningsvolym om 2 mdr SEK i systemet.

5 Tillväxten de närmaste åren förväntas vara hög då mobiloperatörer, distributörer-/återförsäljare i västvärlden men framförallt i utvecklingsländerna går ifrån fysisk till digital distribution Investerings case u Seamless verkar på en marknad där trenden mot digital distribution fortfarande är i sin linda. Globalt säljs det i dag påfyllningskoder för cirka mdr SEK och utav dessa utgör den digitala distributionen i dagsläget endast 20 %, vilket motsvarar 240 mdr SEK. Tillväxten de närmaste åren förväntas därmed vara hög då mobiloperatörer, distributörer-/återförsäljare i västvärlden men framförallt i utvecklingsländerna går ifrån fysisk till digital distribution. u Seamless ERS-plattform är en hög teknologisk och flexibel plattform som kommer att kunna ligga till grund för nya produkter och tjänster inom Mobilecommerce. u Seamless arbetar med två affärsmodeller gentemot sina kundsegment mobiloperatörer, distributörer och återförsäljare. De två affärsmodellerna Pay-asyou-grow och Revenue-share möjliggör en större flexibilitet och inverkar positivt på Bolagets penetration av marknader runt om i världen. Det faktum att Seamless är ett mjukvarubolag innebär att man når hög lönsamhet i och med att volymerna ökar. u Seamless erbjuder en komplett lösning för distribution av digitala produkter och tjänster. Systemet kan både leverera de digitala produkterna och hantera betalningen för dessa. Seamless är även unika med att tillhandahålla både en e-voucher och en e-topup lösning. u Seamless har en stabil och global strategisk partner i SagemOrga, dotterbolag inom Safran Group. Vidare har bolaget ett samarbete med Ericsson i ett flertal länder. Dessa samarbeten är en kvalitetsstämpel för Seamless och bolagets tekniska lösning. Samarbetena bedöms ha en stor framtida ekonomisk potential. u Marknaden där Seamless verkar har under de senaste åren varit inne i en stark konsolideringsfas. Större etablerade företag, bland annat inom branscherna Data Processing Management, E-Services/Consulting och Telecom services, har förvärvat mindre konkurrerande bolag till allt högre värderingsmultiplar. Aktiva köpare har bland annat varit First Data, Euronet Worldwide och Alphyra.

6 2.3. Vissa skattefrågor i Sverige Följande är en sammanfattning av skattekonsekvenserna i Sverige med anledning av nyemission i Seamless Distribution AB. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma. Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. Utdelning Fysiska personer och dödsbon beskattas för utdelning på aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 procent. Skatt på kapitalvinst och kapitalförlust Fysiska personer och dödsbon beskattas för kapitalvinst i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 procent. Kapitalvinst beräknas som försäljningspriset, med avdrag för försäljningskostnader, minskat med anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt huvudregeln som den genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga aktier av samma slag och sort (genomsnittsmetoden). Kapitalförlust vid försäljning av aktier är avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på marknadsnoterade delägarrätter undantaget andelar i svenska värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. Överskjutande förlust är avdragsgill endast till 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Seamless är befriade från förmögenhetsskatt. Juridiska personer Då Bolagets aktier i normalfallet är att bedöma som näringsbetingade är utdelning och realisationsvinster skattefria medan realisationsförluster inte är avdragsgilla. Kupongskatt För utländska aktieägare som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är normalt 30 procent, men den reduceras i allmänhet genom föreskrifter i tillämpligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning eller på grund av bestämmelse i lag. I Sverige svarar VPC för att kupongskatt innehålls. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i den stat där de är skatterättsligt hemmahörande. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av bl.a. aktier i svenska aktiebolag om de vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen har varit skatterättsligt bosatt i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad av det avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och andra länder.

7 3. Historik, bakgrund och motiv 3.1. Seamless historia 2000 Tekniken för digital distribution utvecklas. Koncept för elektronisk distribution presenteras för Brightpoint, Vodafone, Telia och Tele2. Intresset från operatörerna är mycket stort, verksamheten blir ett affärsområde inom B2Xpress. Under året påbörjas ett samarbete med Dell Svenska AB om att utveckla ett koncept för att hantera beställningar av Hem-PC. Konceptets resulterar i en första kund, Handelsbanken som med tusentals anställda hanterar alla sina beställningar via Seamless Hem-PC portal. Dell och Seamless vidareutvecklar samarbetet och utvecklar nästa generation av verktyget. I och med samarbetet med Dell så inleds också ett samarbete med CIT group som administrerar Dell Leasing verksamhet i Sverige om att även hantera returer av Hem-PC datorer I juli tecknas ett samarbetsavtal med Brightpoint Sverige AB gällande elektronisk distribution av kontantkort för mobiltelefoner. Under året bolagiseras verksamheten i Seamless Distribution AB. Totalt tillförs bolaget cirka 3,2 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Antal anställda i bolaget är 6 personer. Seamless har efter emissionen cirka 500 stycken aktieägare Det svenska samarbetsavtalet börjar ge resultat. Konverteringen till digital distribution i Sverige fortskrider och bolaget är marknadsledande vid slutet av I Sverige sker integration mot internetbankerna för att underlätta konsumenternas betalning vid köp via Internet. Under året tecknas det första licensavtalet utomlands med Brightpoint France SRL. Fortsatt teknikutveckling av plattformen sker för expansion utanför Sverige. Antal anställda är 9 personer. För att öka närvaron på marknader utanför Europa börjar Seamless aktivt söka efter lokala partners Det svenska samarbetet är framgångsrikt och står modell för expansionen utomlands. I Frankrike påbörjas marknadsbearbetningen. Avtal tecknas och system installeras i och utanför Europa. Vid årets slut finns Seamless ERS installerat i Sverige, Frankrike, Holland, Grekland, Mexico, Chile och Indonesien. Bolaget rekryterar personal för utlandsexpansionen och antalet anställda är vid årets slut 12 personer. Bolaget beslutar att påbörja utveckling av hårdvara för en POS-terminal, som endast är avsedd för Seamless ERS och elektronisk distribution Säljaktiviteterna utomlands ger resultat och prospektlistan är lång. Seamless mjukvara utvecklas på serveroch klientnivå och ett flertal nya klienter tillkommer, till exempel mjukvara för att sälja påfyllnadskoder via mobiltelefon, mjukvara för bärbar POS-terminal, mjukvara för Linuxbaserade kassasystem. Vidare har plattformen utvecklats för att täcka operatörernas båda transaktionstyper, d.v.s. såväl e-voucher som e-topup. Under 2004 har bolagets kunder via Seamless ERS börjat leverera andra tjänster än mobila påfyllnadskoder. Bolaget ser i framtiden en stor potential i att distribuera nya produkter och tjänster via bolagets digitala nätverk. Dessa produkter bedöms att på sikt ha en stor intäktspotential för bolaget och dess samarbetspartners samt bidrar till att stärka Seamless erbjudande. Antalet direkta förfrågningar till företaget ökar då marknadens kunskap om det digitala alternativet blir större samt att kännedomen om Seamless ökar Nya försäljningspunkter har skapats på flera av de befintliga marknaderna t.ex. Frankrike och Danmark som beräknas ge ökade intäkter under andra halvan av året. Under 2005 har bolaget kontrakterat och installerat systemet i Singapore, Nigeria, Chile, Slovakien och Mali. En installation av Seamless Hem-PC system är gjord för Dell i U.K, Europas största marknad för försäljning av PC datorer. Bolaget har under året arbetat intensivt med att anpassa systemet för operatörsaffärer. Detta har resulterat i att den första operatörsaffären tillsammans med partnern SagemOrga i Libyen påbörjades under slutet av 2005 (pilotinstallation) samt att Bolaget har offererat ett flertal operatörer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa.

8 3.2. Bakgrund och motiv Seamless har under 5 år utvecklat en av marknadens mest inovativa ERS-plattformar (Electronic Recharge System) och har genom detta arbete anskaffat ett unikt kunnande samt erfarenhet inom den nu pågående konverteringen från fysisk till digital distribution. Bolagets utgångsläge för att nu kapitalisera på denna plattform är stark. Bolaget har idag kunder i totalt 15 länder på fyra kontinenter och har med det visat att bolaget har en stabil och väl fungerande plattform. Seamless ERS har en bevisad stabilitet och kostnadseffektivitet med lång driftstid på ett antal marknader. Inom området distributörer-/återförsäljare har Seamless erfarenhet och referenslista gett bolaget en stark ställning bland potentiella kunder och förhandlingsstyrkan har därmed ökat markant. Inom området Hem-PC och licensförsäljning till DELL är bolaget marknadens enda mjukvaruleverantör och bolaget har fått mycket positiv respons från kundens organisation. Detta i ett läge där flera europeiska marknader förändrat skattelagstiftning för Hem-PC samt där högre krav ställs på licenshantering. Inom området operatör har Seamless sett strategiska samarbeten som den mest lönsamma vägen för att göra entré på operatörsmarknaden. Strategiska samarbeten har därför, efter framgångsrika förhandlingar inletts med två mycket stora aktörer Ericsson och SagemOrga, som båda har ett långvarigt och nära samarbete med ett stort antal av världens mobiloperatörer. SagemOrga är världens femte största SIM-kortstillverkare och Ericsson är världens största leverantör av telekomutrustning. Potentialen i samarbetena är stor då dessa globala bolag har en kapacitet och en marknadsmässig styrka som Seamless på grund av sin storlek och korta företagshistoria inte besitter. Under 2005 har trenden även varit tydlig, allt fler operatörer efterfrågar ERS-lösningar. Efterfrågan från dessa kommer successivt att öka och Seamless är beredda på att möta deras högt ställda krav i framtiden. Den fortsatta bearbetningen av operatörssegmentet underlättas även av att bolaget under slutet av 2005 tagit den första operatörsaffären (pilotinstallation) tillsammans med SagemOrga i Libyen. Local representative Customer SagemOrga or Ericsson as partner

9 Produkter och tjänster Förbetald mobiltelefoni Förbetald telefoni Elektroniska biljetter Spel och lotter Förbetald internet Betalning av räkningar Lojalitetsprogram Mobilt innehåll SEAMLESS ERS Mobiltelefon Fristående POSterminal Integrerade banksystem * Internet bank Fristående automater Kassasystem Bankomater Lotterisystem Distributionskanaler *kreditkortsterminaler Seamless ser även att det finns en fortsatt stark tillväxt inom potensiella nya affärsområden för bolagets ERS-lösning. För en sammanfattning av dessa se bild ovan. Under 2005 har Seamless uppvisat ett tydligt trendbrott gällande den ekonomiska utvecklingen i bolaget, vilket medfört att bolaget under årets sista sex månader uppvisat ett positivt resultat. Totalt antal transaktioner i systemen fortsätter att växa och under 2005 har Seamless tagit ett flertal prestigeaffärer, därför förväntas volymen fortsatt vara hög under Förväntningarna för 2006 är ett positivt kassaflöde och en omsättningstillväxt på över 50 % för helåret. Transaktionsmarginalen har stabiliserats under 2005, vilket innebär att lönsamheten kommer att vara gynnsam under Den aktuella nyemissionen på 10 MSEK, före emissionskostnader, ska användas till att finansiera bolagets fortsatta tillväxt. Mer specifikt ska likviden användas till en förstärkt organisation genom selektiva nyrekryteringar samt för att säkerställa fortsatt systemutveckling och leveranskapacitet. Styrelsens försäkran Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) är ansvariga för innehållet i detta IM. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta IM överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse utelämnats, som skulle kunna påverka den bild som skapats av Seamless Distribution AB (publ). Stockholm i mars 2006 Seamless Distribution AB (publ) Styrelsen

10 4. VD har ordet Bästa investerare, I egenskap av tillträdande verkställande direktör i Seamless Distribution AB, vill jag härmed presentera mina tankar och de möjligheter som finns i framtiden och hur Seamless ska ta sig an dessa möjligheter för att bli en lönsam verksamhet för alla aktieägare. Seamless - positionerat för tillväxt Antalet mobiltelefoninnehavare ökar i lavinartad takt på världens tillväxtmarknader. En överväldigande majoritet av de nya kunderna väljer kontantkort och detta innebär att de ständigt behöver ladda kontantkortet. Trots att kontantkortsladdning används av en stor kundkrets, laddas kontantkorten i första hand genom traditionella pappersbaserade metoder, till exempel s.k. fysiska värdebevis. Medan de å ena sidan är dyra vad gäller tillverkning och logistik för mobiloperatören, utgör de å andra sidan även inventarier för distributionskanalen. Samtidigt som antalet kontantkortskunder ökar, sjunker hela tiden den genomsnittliga inkomsten per användare. De minskade inkomsterna är till och med mer betydande på marknader där tillväxten av mobiltelefoninnehav ökar. Mobiloperatörerna måste möta denna utmaning genom att utnyttja varje möjlighet att minska driftskostnaderna. Låt oss titta på samma förhållande utifrån en annan infallsvinkel, nämligen den att förbättra rörelseintäkterna. Ett stort antal nya mobiltelefoninnehavare har sannolikt en gräns för hur mycket pengar de kan lägga ut på mobila telefonsamtal. I många fall hänger det ihop med hur stort svängrum plånboken ger. Som det ser ut just nu går det i det pappersbaserade kontantkortssystemet att ladda telefonen med fasta belopp. Dessa belopp anses vara höga och är följaktligen inte aktuella för kunderna i ovanstående segment. Det leder till att mobiloperatörerna förlorar de intäkter som dessa kunder skulle kunna generera. Mobiloperatören skulle kunna välja lägre belopp, men med tanke på kostnaderna för produktion och logistik är det inte genomförbart. Men om mobiloperatören använder sig av elektroniska metoder och online-metoder för laddning av kontantkortet, behöver inte beloppet vara fast. På så sätt skulle mobiloperatören kunna få åtkomst till det kundsegment som tidigare stått utanför marknaden. Seamless portfölj består av produkter för laddning av kontantkort elektroniskt och online. Utifrån ovanstående resonemang är det uppenbart att detta kommer att göra det möjligt för mobiloperatörer att inte endast kunna minska rörelsekostnaderna markant, utan även att väsentligt förbättra rörelseintäkterna. Seamless position är stark 1. Seamless produkter bygger på en carrier classbaserad och skalbar plattform. Båda dessa aspekter är tungt vägande för kunder eftersom kontantkortssystem anses vara säkerhetsklassade utifrån en verksamhets- och driftssynvinkel. En annan nyckel till framgång i denna bransch är flexibilitet. Kunderna blir alltmer krävande och förväntar sig specialbeställda produkter för att deras verksamhets- och driftskrav ska uppfyllas. Styrkan i Seamless teknologiska plattform förvissar mig om att den kommer att kunna möta alla de tuffa krav som kunderna ställer. 2. Seamless har den mest mångsidiga portföljen av elektroniska kontantkortsalternativ. Jag skulle vilja kalla den 360-gradersportföljen i och med att plattformen möjligör påfyllnad genom bl.a internet, bankomater, POS och genom SIM-kortet. Konceptet blir viktigt eftersom vi, i likhet med varje annat programvarutelekombolag, är utsatta för konkurrens. 360-gradersportföljen positionerar Seamless i frontlinjen i förhållande till konkurrenterna. Seamless i framtiden 1. Jag kommer först och främst att fokusera på vår personal. Det är viktigt att de är insatta i vårt uppdrag, tror på och känner ett stort engagemang för det. Endast då kommer de att kunna prestera som bäst, fungera som ett team och samtidigt ha roligt på arbetet. 2. Jag tror fast och fullt på att endast det bästa är gott nog. Jag ser denna kvalitetssträvan som en del av vårt arbete inom produktutveckling och vid alla kundkontakter anbud, tjänster, support etc. Det kommer att ta viss tid i anspråk att integrera detta i det fortlöpande arbetet. 3. Vi har som mål att utveckla Seamless till ett en mer framgångsrikt företag. För att det ska bli verklighet kommer jag först och främst att vidareutveckla den nuvarande verksamhetsplanen. 10

11 Jag kommer att ansvara för att Seamless ger bästa möjliga support till våra samarbetspartner och att vi uppmuntrar/sporrar dem till resultat. Rohit Bhatia, Verkställande Direktör Seamless Distribution AB Planen har en taktisk sida som till exempel för bättringar av nuvarande produkter och en strategisk sida som nya produkter. Samtidigt kommer det att finnas taktiska och strategiska sidor för blivande kunder, geografisk tillväxt och nya samarbetspartner. 4. Vårt företags framgång beror på våra samarbetspartner. Seamless samarbetspartner är dels större telekomleverantörer, t.ex. Ericsson och Sagem- Orga, samt dels distributörer och lokala återförsäljare på olika platser i världen. Jag kommer att ansvara för att Seamless ger bästa möjliga support till våra samarbetspartner och att vi uppmuntrar/sporrar dem till resultat. 5. Sist men inte minst kommer jag att göra mitt bästa för att leverera resultat åt Seamless aktieägare. Sammanfattning Mot bakgrund av att Seamless är verksamt inom ett affärsområde som upplever en enastående tillväxt, att Seamless har en i grund och botten stark produktplattform och att Seamless har etablerat ett samarbete med inflytelserika telekomleverantörer, känner jag mig mycket tillfreds med mitt ansvar och tänker göra Seamless till ett blomstrande företag. Jag litar på att du som aktieägare kommer att dela min tro på potentialen och entusiasmen att arbeta som ett team. Jag ser fram emot ditt stöd, värdefulla råd och uppmuntran idag och i den ljusnande framtid som vi står inför. Vänliga hälsningar, Rohit Bhatia Verkställande Direktör Seamless Distribution AB 11

12 5. Affärsidé och affärsmodell 5.1. Affärsidé Seamless erbjuder en komplett lösning för distribution av digitala produkter och tjänster. Systemet kan både leverera de digitala produkterna och hantera betalningen. Seamless är idag det enda bolaget som erbjuder en komplett lösning för både distributörer/ återförsäljare och operatörer Affärsmodell Seamless har valt att anpassa sina två affärsmodeller mot de olika kundgrupperna, se bild nedan. Mobiloperatörer u Pay-as-you-grow u Licensavgift u Årlig supportavgift u Implementering och utbildning Distributörer /Återförsäljare u Revenue Share u Installationsavgift u Garanterad minimum nivå u Månadsvis supportavgift Revenue-share Innebär en lägre instegskostnad då en avgift baserad på transaktion, försäljningsintäkt eller nettomarginal debiteras löpande. Revenue sharing används framförallt inom distributör-/återförsäljarsegmentet. Förfrågningar från operatörer tyder på att Revenue-share även kan bli aktuellt mot operatörssegmentet. Process u Initialt debiteras kunden för installation/driftsättning u Supportavgifter debiteras löpande u Minimum garanti debiteras löpande Värde Pay-as-you-grow Innebär att den totala kostnaden är avtalad i förväg men att debiteringen delas upp i olika betalningstillfällen som knyts till kundens volymtillväxt, t.ex. baserat på antal transaktioner i systemet. Process u Initialt faktureras en licenskostnad baserad på förväntad transaktionsvolym. Vid en ökad transaktionsvolym faktureras successivt ökade licensavgifter. u Supportavgift faktureras löpande om 10-20% baserat på tidigare totalt fakturerat belopp. u Implementering och utbildning Pay-as-you-grow Revenue share Tid 12

13 Totalvärdet oberoende av affärsmodell tenderar att över tiden bli relativt likvärdigt. Pay-as-you-grow ger dock en större säkerhet genom att belopp är avtalade från start och ger lönsamhet från och med installation oberoende av hur kunden lyckas i sin marknadsbearbetning. Revenue-share kan teoretiskt ge högre intäkt över tiden men är mycket beroende av kundens fokus samt framgång på sin marknad. Seamless har traditionellt sett använts sig av Revenueshare modellen. Under åren har Bolaget utvecklat sin Revenue-share modell vilket inneburit en högre initial intäckt än tidigare. Minimiavgiften består av en mix av installations-, support och garanterad licensavgift. Bolaget insåg också behovet av att introducera en helt ny affärsmodell, vilket resulterade i Pay-as-you-grow modellen. Bolaget ser nu en tydlig marknadsfördel och en ökad ekonomisk flexibilitet för att arbeta med två affärsmodeller. Det skapar bl.a. en möjlighet att offerera två helt skilda betalningsmodeller som kan skräddarsys efter kundens önskemål och riskvillighet. För Seamless del innebär mixen att Bolaget i vissa fall säkerställer en stor intäkt direkt medan Bolaget i andra fall har möjlighet till större intäkter på lång sikt om kunden lyckas bra i sin marknadsutrullning Vision och mål Seamless vision är att vara en ledande global systemleverantör för distribution av digitala produkter och tjänster. Seamless skall erbjuda en välutvecklad och flexibel teknik samt ligga i utvecklingens framkant med innovativa systemtekniska lösningar. Mål u Genom att tillhandahålla innovativa systemlösningar för digital distribution ska Seamless skapa värde för aktieägare och kunder. u Att ha hög tillväxt med bibehållen lönsamhet. Strategi u Fortsatt produktutveckling. u Spetskompetens inom teknik och marknad. u Strategiska allianser och samarbeten med marknadsledande aktörer. u Samarbeten med ledande mobiloperatörer och deras samarbetspartners. u Expansion på existerande infrastruktur genom att introducera nya produkter och tjänster. Seamless vision är att vara en ledande global systemleverantör för distribution av digitala produkter och tjänster. 13

14 6. Den digitala prepaid marknaden 6.1. Introduktion prepaid marknaden Seamless underliggande marknad är mobilmarknaden, som är en av världens snabbast växande marknader. Enligt nya prognoser från Gartner (2006) uppskattar analysfirman att 812 miljoner mobiltelefoner såldes under Prognoserna för 2006 är 897 miljoner, miljoner och 2008 passeras 1 miljard sålda mobiltelefoner per år. De länder som står för tillväxten ligger framförallt i Asien och då speciellt Indien och Kina. Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen drivs av prepaid och det beräknas att cirka 80% av alla nytecknade mobilteleabonnemang i världen är prepaid. Kreditförsäljning mot konsument är närmast obefintlig i de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder är naturligtvis tillväxtpotentialen för prepaid störst i dessa länder. De europeiska länderna ligger mestadels långt fram i utvecklingen mot digital distribution. De har en väl utvecklad distributions- och återförsäljarstruktur och har därför varit prioriterade i Seamless bearbetning. För företagets framtida tillväxt är dock de utomeuropeiska länderna mycket intressanta. Fysisk distribution Fysisk hantering av koder/värdebevis är fortfarande den dominerande hanteringsformen för prepaid i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis (papper eller plastkort med sifferkod) som produceras av operatör och distribueras i olika steg till återförsäljare och säljs till konsument. Fysisk hantering är emellertid mycket kostsam då produktion, transporter, hantering samt försäkring m.m. i hela distributionskedjan motsvarar en väsentlig del (upp till 20 %) av försäljningsintäkten för påfyllnadskoder. Exakt kostnadsandel beror på respektive land och lokala förutsättningar. Kostnaden fördelas på operatörer, distributörer och återförsäljare. Värdebevis är att jämställa med pengar och är mycket stöldbegärliga. Därför exponeras hela distributionskedjan för olika risker i form av rån, stöld och bedrägeri. Elektronisk distribution Operatören levererar påfyllnadskoder i digital form och som distribueras, via distributör eller direkt från operatör, till återförsäljarledet. Först i samband med konsumentens köp blir den elektroniska koden återskapad i fysisk form vid utskrift från exempelvis kassasystem eller en POS-terminal. Påfyllning av kontantkorts-/prepaidabonnemang sker genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör en inbetalning kopplad till ett mobiltelefonnummer (e-topup). En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. Medan e-topup alltid ger en omedelbar påfyllning av abonnentens konto hos operatören. Distributörer av fysiska värdebevis är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, godis, press eller mobilteleutrustning, som har en logistikorganisation och ett nätverk av återförsäljare. Företag som erbjuder elektronisk distribution kan vara desamma som ovan men här finns också andra typer av aktörer, t.ex. service providers som inte har distributionsbakgrund, men erbjuder den tekniska lösningen (ERS) till distributörer och kedjor i återförsäljarledet. Återförsäljare I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. SEAMLESS ERS implementeras i värdekedjan och möjliggör en elektronisk distibution från operatör til konsument. Värdekedjan Mobiloperatör Distributör Återförsäljare Konsument 14

15 6.2. Den nationella och globala prepaid marknaden Marknadsinformation Sverige I Sverige har utvecklingen mot total digitalisering av påfyllnadskoder framskridit och två av operatörerna har tagit beslut om att helt upphöra med fysisk distribution av koder. Seamless bedömer att fler operatörer kommer att följa efter. Mobilmarknaden i Sverige domineras av TeliaSonera, Tele2 och Telenor genom deras förvärv av Vodafone under Trots den starka ställningen för postpaid (fakturerade abonnemang) i Sverige, har prepaid (kontantkortsabonnemang) blivit en stor framgång och motsvarar idag cirka 58% av marknaden. Prepaid har givit helt nya grupper möjligheten att bli konsumenter av mobilteletjänster. Seamless är via företagets licenspartner Brightpoint, marknadsledare med cirka 35% av den digitala distributionen i Sverige. Samarbetet med Brightpoint har stärkts och utvecklats och avtal har tecknats med några av marknadens viktigaste återförsäljare såsom Pressbyrån, 7-Eleven, Preem, Shell samt McDonalds. Seamless levererar idag till cirka försäljningspunkter (POS) på den svenska marknaden. Dessa har terminaler eller integrerade kassasystem för försäljning av värdebevis. Världsmarknaden Utvecklingen mot en digitalisering har gått i olika takt i olika länder och mognadsgraden för ett digitalt koncept varierar. Dock finns idag en väsentlig skillnad jämfört med när Seamless startade verksamheten. På de flesta marknader finns en grundläggande kunskap när det gäller möjligheterna med digital distribution och Seamless behöver inte längre missionera om den nya möjligheten, utan kan fokusera på egna argument och fördelar samt snabbare komma till ett avslut. I Västeuropa är de flesta marknader delvis digitaliserade och i vissa länder, som till exempel Sverige, Irland, Storbritannien och Portugal har processen kommit mycket långt. I stora delar av övriga världen är digitalisering ofta i någon form initierad, ibland bara på diskussionsnivå och den fysiska distributionen är därmed fortfarande dominerande. Sedan bolagets start 2001 har den globala marknaden för prepaid vuxit med 20% per år och är idag värd över mdr SEK. Den digitala distributionen utgör 20%, vilket motsvarar 240 mdr SEK. Den fortsatta tillväxttakten mellan åren 2006 och 2008 för den globala prepaidmarknaden beräknas vara cirka 15% per år. Till detta ska tillväxten som avser konverteringen från fysisk till digital distribution läggas till. Detta innebär att marknadspotentialen har ökat kraftigt och kommer att fortsätta att öka under ett antal år framöver. Bolagets fortsatta ambition är att bli en väletablerad leverantör till både stora distributörer och operatörer på global basis när det gäller digital distribution Kundsegment/affärsområden Operatörer Operatörerna selekterar de distributionsföretag som skall få tillstånd att arbeta med digital distribution genom någon form av licensieringsförfarande. I vissa länder väljer operatörerna själva att ta hela eller delar av distributörsrollen och arbeta direkt mot återförsäljarledet. Operatören väljer teknisk lösning för distribution av sina produkter i respektive land. I huvudsak använder operatörerna e-voucher (värdebevis med påfyllnadskod) eller e-topup (direkt påfyllning av abonnemangskonto hos operatör) för elektronisk distribution. Marknaden består globalt av cirka 550 mobiloperatörer. Dessa använder telekomutrustning från 5 6 olika leverantörer med Ericsson som klar marknadsledare med 40% marknadsandel. Operatörerna har stort incitament att öka kontrollen över hela eller delar av distributionen av samtalstid. Digital distribution möjliggör ökad kontroll. Intresset bland operatörer för ERS-lösningar har under det senaste året ökat kraftigt och marknaden förutspås växa till att omfatta 40 60% av världens mobiloperatörer inom två fyra år. Operatörsförsäljning Strategiska partners: Seamless har ett globalt samarbete med SagemOrga för att offerera ERS med särskild STK-applikation via deras säljorganisation till SIM-kortskunder. Samarbeten med lokala bolag inom Ericsson koncernen för att offerera ERS i samband med försäljning eller uppgradering av telekomutrustning. LSP: Local Sales Partners som bevakar nationella/regionala affärsmöjligheter hos operatör och som därefter 15

16 står för den lokala säljbearbetningen och ger en lokal förankring och identitet. Direktförsäljning: Direkt bearbetning av operatörer. Distributör/Återförsäljare Distributörer av fysiska värdebevis är ofta traditionella distributionsföretag inom tobak, livsmedel, godis, press eller mobilteleutrustning, som har en logistikorganisation och ett nätverk av återförsäljare. Marknaden består av distributionsföretag samt stora detaljistkedjor som i många fall redan arbetar med distribution av fysiska värdebevis och därigenom tydligt ser värdet av ett skifte till digital distribution. Den traditionella distributörskunden finns till övervägande delen inom de mer utvecklade länderna där en tydlig distributionsstruktur redan finns (exempel Brightpoint i Europa). En annan typ av distributörskund växer fram i utvecklingsländer där en organisation måste byggas från grunden enbart för distribution av prepaid (exempel Citiserve i Afrika). I de mer utvecklade länderna är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. Inom detaljistsegmentet finns ett antal stora kedjor som i kraft av sin storlek och antal POS kan vara en intressant kund direkt för operatörerna alternativt agera som sin egen distributör. Exempel på dessa är 7-Eleven, McDonalds, Nationell postorganisation etc. Seamless har påbörjat installationer för exempelvis Eleven butiker i Thailand och Postkontor i Egypten. Distributör-/detaljistförsäljning Strategiska kunder: Samarbete med stora aktörer såsom Brightpoint, 7- Eleven, McDonald s, Citiserve (Nigeria) och Plus- Punkts (Lettland). LSP: Local Sales Partners som bevakar nationella/regionala affärsmöjligheter inom området och som står för den lokala säljbearbetningen och ger en lokal förankring och identitet. Direktförsäljning: Direkt bearbetning av distributörs-/återförsäljarkontakter. Distributörsaffär vs operatörsaffär Seamless arbetar mot distributörer samt operatörer på en rad olika marknader. Den tydliga skillnaden är att för distributörer installeras Seamless ERS system på en lokal server som i sin tur hanterar ett stort antal olika försäljningspunkter. Exempel på försäljningspunkter är kassainstallationer, kreditkortsterminaler, PC-klienter, internet etc. Vid affärer mot operatörer integreras Seamless ERS system mot teleoperatörens interna prepaid system och/eller appliceras direkt på de SIM-kort som skall anslutas till operatörens system. Detta möjliggör distribution av operatörens påfyllnadskoder genom att använda de på marknaden befintliga mobiltelefonerna som försäljningspunkter. Hem-PC Affärsområdet omfattar för närvarande två typer av applikationer som bygger på samma plattform som ERS systemet: Employee Purchase Program (EPP) ERS används för att erbjuda, orderläggning och debitera kunder vid Hem-PC försäljning till anställda hos kundföretag samt för att ge såväl kunden som PCförsäljaren själva en komplett administrativ kontroll över dessa transaktioner. Sverige har sedan flera år haft skatteförmåner vid köp av Hem-PC och detta har drivit PC-försäljningen till mycket höga nivåer. Flera Europeiska länder har nu följt efter med en förändrad skattelagstiftning, vilket bedöms öka potentialen för denna applikation. Mjukvarulicenser ERS används för att erbjuda, orderläggning och debitera kunder vid mjukvaruförsäljning som ofta blir tilläggsaffärer vid hårdvaruförsäljningen samt för att ge såväl kunden som PC-försäljaren en komplett administrativ kontroll över antal licenser etc. hos kundföretaget. Den nuvarande kunden inom detta område hade under lång tid sökt denna variant av administrativt stöd men inte kunnat finna detta. Seamless levererade 2005 en lösning byggd på ERS och denna har mottagits väl av kunden. Detta innebär att tillväxtmöjligheterna inom detta affärsområde ses som stora, då kunden är en global aktör. 16

17 Kundreferenser Utöver de operatörer som Seamless arbetar mot har bolaget många olika kunder i flera olika branscher. För några internationella företag har Seamless skräddarsytt olika system lösningar samt tillsatt key- account managers som ansvarar för global försäljning och installation. Nedan specificeras några av Seamless kunder samt länder där systemet är installerat. Lokala partners Land Mobiloperatörer Datum för installation Brightpoint Sweden Sverige TeliaSonera januari Eleven Vodafone Pressbyrån Tele2/Comviq Preem Halebop Djuice (Telenor) Campuz Mobile MTV Networks Dell Sverige januari 2001 CIT Group Sverige Brightpoint France Frankrike SFR (Vodafone) augusti 2002 Panini Bouyges Telecom Orange (2005) Avantcard Mexico Unefon juni 2003 IUSACELL Telefonica Movistar Telcel (2004) AlphaCopy Grekland Panafon (Vodafone) augusti 2003 Dixongroup Cosmote Expert Telestet Shell Q-Telecom Super Red Chile Telefonica september 2005 Smarcom Bellsouth Brightpoint Danmark Danmark Orange mars 2004 CBB Mobil Global Passport Smart TeleDanmark Tele2Mobil Dell Storbritannien maj 2005 Citiserve Nigeria Mtel december 2004 MTN Vmobile Andra länder där Seamless system är under installation är: Thailand, Mali, Uganda, Egypten, Singapore, Lettland, Slovakien och Libyen. 17

18 6.4. Konkurrenssituation Seamless är idag en globalt etablerad och känd leverantör av ERS (Electronic Recharge System). Systemlösningen är marknadsledande i Sverige och har i takt med att systemet installerats på flera marknader godkänts av flera ledande mobiloperatörer. Seamless har ett av marknadens mest kompletta och flexibla system, som uppfyller marknadens krav avseende säkerhet, driftsäkerhet, transaktionstyper, distributionskanaler m.m. Den konkurrens som bolaget möter beror i hög grad på respektive marknads lokala förutsättningar. Flexibilitet i anpassning till dessa lokala förutsättningar är därför ett starkt konkurrensmedel. Konkurrenter kan delas in i två huvudgrupper: 1. Företag liknande Seamless, vilka är specialiserade på digital distribution av påfyllnadskoder. Denna kategori av företag utgör de främsta konkurrenterna. Några av bolagen har valt att fokusera på enskilda distributionssätt/pos tekniker. Andra har större bredd och erbjuder flera alternativ. Vissa av aktörerna sköter även distributionen i egen regi. Några av dessa konkurrenter är: - Globala konkurrenter mot distributörer: Alphyra, Euronet Worldwide och Western Union (First Data koncernen). - Globala konkurrenter mot operatörer: Bharti Telesoft, Prism och Valista. 2. IT-konsulter/Utvecklingsföretag Företag specialiserade på teknik inom telekom eller starkt förankrade på en lokal marknad eller hos stor kund. Dessa konsultbolag konkurrerar främst om mindre specialistuppdrag på enskilda marknader/enskilda kunder. Lösningarna är oftast specialkonstruerade för just en särskild kund och är en del av en större systemleverans till denna kund. Konkurrensmedel Operatörer: Beprövade tekniska lösningar, goda kundreferenser och samarbeten med strategiska partners. Distributörer: Pris, teknisk lösning, utbildning och support samt flexibilitet för nya tjänster. Återförsäljare: Pris, integrationslösningar samt flexibilitet för nya tjänster Trender och Tendenser Operatörer Operatörer eftersträvar större kontroll över sina prepaid abonnenter genom att bland annat få ökad kontroll över distributionen av påfyllnadskoder. De integrerar i många fall vertikalt i form av egna butiker och/eller egen digital distribution till återförsäljarledet. Operatörer i Asien, Sydamerika, Afrika väljer i allt större utsträckning att själva lansera lösningar för mobil påfyllning via exempelvis mobiltelefonen. Distributörer Distributionsföretagen är på många marknader hårt pressade och de kläms från två håll. Dels av operatörer som pressar marginalen, inskränker handlingsfriheten och ibland blir direkta konkurrenter i distributionen, dels av stora återförsäljare som kräver högre marginal, bättre understöd och finansiering av hårdvara för digital distribution. Det blir allt vanligare att större återförsäljare strävar efter en direkt förhandling med operatören för att försöka erhålla en högre marginal. Distributörens fördel är att kunna lagerhålla och leverera flera/alla olika operatörers påfyllnadskoder till återförsäljare samt självklart erbjuda en professionell logistikorganisation. Distributörer söker ofta aktivt efter fler tjänster att kunna leverera i digital form för att stärka sin konkurrenskraft mot återförsäljare. Återförsäljare De stora kedjorna inser sitt värde och använder det i förhandling med operatörer och distributörer. Tendensen är att allt fler kedjor börjar sälja prepaid, eftersom produkten har stor vinstpotential, låga lagerkostnader och tillför marginal utan att nämnvärt öka kostnader eller personalens arbetsbelastning. Marknadskonsolidering Efter 6 års utveckling av marknaden för elektronisk distribution kan en signifikant ökad takt av företagssammanslagningar och uppköp noteras bland systemleverantörer av system för digital distribution. Branschen kan förväntas konsolideras ytterligare framledes genom att vissa bolag utvecklas till dominerande aktörer regionalt och/eller globalt. Nya stora aktörer kan också förväntas attraheras av branschen, vilket kan ge upphov till nya aktörer på marknaden. 18

19 7. Seamless verksamhet och marknadsstatus 7.1. Produkter & Teknologi Seamless Electronic Recharge System (ERS) Seamless ERS är en egenutvecklad plattform för elektronisk distribution av produkter och tjänster. Plattformen är en helhetslösning för hela värdekedjan, från producent till slutkund. Plattformen innehåller funktioner och verktyg för ekonomi, produktion, inköp och distribution. Seamless licensierar plattformen till lokala aktörer och i Seamless erbjudande ingår implementation, installation, utbildning, drift, övervakning, vidareutveckling samt integration mot lokala system. Seamless kan tack vare sin flexibla systemarkitektur anpassa systemet till landsspecifika krav och affärsprocesser och därmed tillgodose kundernas individuella önskemål. Den senaste versionen av plattformen stödjer såväl e-voucher som e-topup transaktioner via följande distributionskanaler: POSterminal, kassaregister, ATM (bankomater), Vending Machine, Internet, PC-klient samt POS för mobiltelefon. Seamless ERS är en av marknadens mest flexibla och kompletta plattformar för distribution av elektroniska produkter och tjänster. Produkter och tjänster Förbetald mobiltelefoni Förbetald telefoni Elektroniska biljetter Spel och lotter Förbetald internet Betalning av räkningar Lojalitetsprogram Mobilt innehåll SEAMLESS ERS Mobiltelefon Fristående POSterminal Integrerade banksystem * Internet bank Fristående automater Kassasystem Bankomater Lotterisystem Distributionskanaler *kreditkortsterminaler Kundnytta Elektronisk distribution av produkter och tjänster resulterar i lägre kostnader för lagring, hantering, distribution, försäkring, stöld och bedrägerier än vid fysisk distribution. Förutom kostnadsbesparingar möjliggörs en bättre geografisk täckning samt introduktion av nya produkter och tjänster som tidigare ej varit möjliga. Totalt sett ger elektronisk distribution i hela värdekedjan en ökad effektivitet och lägre kostnader. Elektronisk distribution Seamless intäkter är idag baserade på distribution av mobil samtalstid (prepaid). På sikt kommer nya produkter och tjänster att distribueras via den elektroniska infrastrukturen och därmed stå för en betydande del av intäkterna. Exempel på sådana produkter och tjänster framgår i ovanstående figur: 19

20 Exempel på en försäljning av samtalstid via en återförsäljare Seamless mjukvara möjliggör en försäljning och betalning av prepaid mobilabonemang. Mjukvaran kan implementeras i alla typer av Point of Sales (POS), t.ex betalterminal (POS terminal), kassasystem, bankomat, mobil POS terminal, telefon m.fl. En typisk försäljning av en återförsäljare går till på följande sätt: (i) När en konsument efterfrågar en påfyllning uppger han önskad produkt och belopp. (ii) Återförsäljaren matar in nödvändigt data och signerar betalningen med en personlig pinkod som garanterar säkerheten. (iii) Efter att återförsäljaren matat in uppgifterna och godkänt beställningen så skickas en förfrågan till Seamless ERS. Exempel på e-voucher transaktion via POS terminal (iv) När Seamless ERS mottagit förfrågan görs en kreditkontroll och debitering av återförsäljarens konto i realtid. Efter godkänd betalning erhåller återförsäljare och kund en kvittens på genomförd laddning. Vid elektronisk distribution av förbetald mobiltelefoni finns två typer av transaktionstyper: (i) E-voucher: Kunden uppger operatör samt belopp och erhåller efter godkänd betalning ett utskrivet kvitto med en pin-kod. Kunden kan välja att fylla på sin mobil när han vill eller ge bort det till någon annan. (ii) E-topup: Kunden uppger endast sitt mobilnummer (eller något som är kopplat till hans mobilnummer) till återförsäljaren och erhåller ett kvitto till sin mobil per sms. Kundens konto fylls på direkt. POS har för-definierade lagernivåer vilket innebär att terminalen inte behöver ringa upp till huvudservern för att utföra en transaktion, istället ringer terminalen upp när den är programmerad till att kontakta servern, föreslagsvis en gång per dygn, eller när den har gått ner på beställningspunkt. Leverans från en offline terminal är både snabbare och säkrare jämfört med en online terminal. MobilOperatör levererar PIN koder enligt ett specificerat format och importeras i Seamless system identifierar sig på terminalen Kunden får vouchern med PIN kod och övrig produktinformation. Slutkunden laddar upp PIN-koden som vanligt via sin telefon, t.ex tryck *121* # för uppladdning av ditt värdebevis Fyll på ditt kontantkort! Pressbyrån Vasagatan Stockholm För att fylla på dintt kontantkort ring: Följ instruktionerna Fyll på ditt kontantkort! Pressbyrån Vasagatan Stockholm För att fylla på dintt kontantkort ring: Följ instruktionerna VODAFONE-ONE Lyckad påfyllnad Mobilnummer: har laddats med 100 SEK, ditt saldo är 110 SEK. Ref En slutkund står i en butik och vill köpa en Voucher för sin kontantkortsmobil. Butikspersonal tar emot pengarna..väljer en produkt i terminalmenyn t.ex Vodafone 100 SEK. Utprintningen av vouchern med PIN koden startar omgående. En gång per dygn ringer POS terminalen till huvudserver och rapporterar in försäljning samt laddar ned nya PIN koder och eventuell annan ny information. Slutkunden får ett kvitto från Mobil Operatören om uppladdningen samt det nya saldot. 20

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Top Up Shop Share MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 Rohit Bhatia, VD Seamless: Seamless och Ericsson undertecknade

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 Förvärv av lettisk distributör samt nya produkter ger intressanta möjligheter. En ökad investeringsvilja börjar skönjas hos Seamless traditionella kunder i Afrika

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer