ÅRSREDOVISNING Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse 5 Om Bolaget och Koncernen 5 Koncernens affärsidé 5 Verksamhet och organisation 5 Legal struktur 6 Finansiell information 7 Koncernens personal 8 Ägarförhållanden 9 Moderbolagets aktie 9 Finansiering och going concern 9 Händelser av väsentlig betydelse 10 Väsentliga händelser efter periodens slut 10 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 11 Förslag till vinstdisposition 11 Resultaträkning för koncernen 12 Rapport över totalresultat för koncernen 13 Rapport över finansiell ställning för koncernen 14 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen, Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen, Rapport över kassaflöden för koncernen 17 Resultaträkning för moderbolaget 18 Rapport över totalresultat för moderbolaget 19 Balansräkning för moderbolaget 20 Balansräkning för moderbolaget 21 Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 22 Kassaflödesanalys för moderbolaget 23 Noter till de finansiella rapporterna 24 Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 24 Not 2 Intäkternas fördelning 32 Intäkter per väsentligt intäktsslag 32 Intäkternas geografiska fördelning 32 Not 3 Förvärv av rörelse 32 Not 4 Övriga rörelseintäkter 37 Not 5 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar 38 Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 41 Not 7 Finansnetto 42 Not 8 Skatter 43 Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 46 Not 10 Materiella anläggningstillgångar 49 Not 11 Övriga fordringar 50 Not 12 Varulager 50 Not 13 Kundfordringar 50 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 Not 15 Eget kapital 51 Not 16 Räntebärande skulder 52 Not 17 Pensioner 53 Not 18 Övriga skulder 54 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 Not 20 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategoriindelning 56 Not 21 Risker och riskhantering 57 Not 22 Operationell leasing 60 Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 61 Not 24 Närstående 61 Not 25 Andelar i koncernföretag 63 Not 26 Specifikationer till rapport över kassaflöden 65 Not 27 Viktiga uppskattningar och bedömningar 67 Not 28 Uppgifter om moderbolaget 67 Styrelsens intygande 68 2(68) 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr

3 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 24MAS är ett expansivt företag med stor potential, konkurrenskraftiga erbjudanden och inte minst en kompetent och engagerad personal. Under 2012 var nettoomsättningen 143,2 miljoner kronor, och vi har ingått avtal med flera nya och spännande kunder. De nya affärerna väntas medföra fortsatt stigande försäljningssiffror på flera stora marknader och en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Bland några av årets händelser kan nämnas lyckade lanseringar med Orange, Vodafone samt en lansering med Kimi Räikkönens och hans racingspel Ice One Racing, på iphone och ipad. Vi vann även priset för bästa Games Monetisation Company på ME Awards Vår verksamhet har under flera år varit inriktad på kraftig expansion. Detta har medfört stora kostnader relaterade till förvärv, genomlysningar och andra externa tjänster. Av samma orsaker har stundtals också kassaflödet varit ansträngt. Vi har därför under året fokuserat på konsolidering, korrigeringar och fortsatt integrering av de verksamheter som ingår i 24MAS, för att säkerställa en solid bas för en fortsatt expansion har ur ett finansiellt perspektiv varit ett utmanade år för 24MAS-koncernen. Affärsenheterna, utom Mobile Applications, uppvisade en negativ resultatutveckling vilket tillsammans med höga overhead och omstruktureringskostnader resulterade i en operativ förlust (EBITDA) om 11,5 MSEK (-10,9). Vårt svenska bolag 24 Solutions har varit en besvikelse under 2012 där bolaget var rustat för tillväxt som inte kom och därigenom medförde ett tufft andra halvår. Till detta kommer nedskrivningar av goodwill om 116,3 MSEK, vilket är en konsekvens av högt prissatta förvärv i kombination med omstrukturering samt att vissa verksamheter inte utvecklats enligt plan. Dessa nedskrivningar, som beskrivs närmare under finansiella kommentarer, är dock inte likviditetspåverkande. Bolagets likviditet har till följd av det negativa operativa resultatet varit ansträngt och årets kassaflöde uppgick till -16,3 MSEK (+15,2). Tyvärr slutade året på ett turbulent sätt. Vi fick mycket negativ publicitet om vår aktiehandel samt frågor rörande förmedlare och kapitalförsäkringar. Detta medförde stora påfrestningar på verksamheten och våra relationer till kunder, samarbetspartners och aktieägare. Skriverierna i media ledde till en utredning av Ekobrottsmyndigheten. Ledningen och styrelsen tog direkt, på eget initiativ, kontakt med myndigheter, marknadsaktörer och andra intressenter för att klargöra att 24MAS, inom ramen för sin verksamhet, handlat korrekt. Vi har även gjort en egen utredning med en oberoende advokatbyrå som gått igenom 24MAS tidigare emissioner utan att påpeka några felaktigheter som kan leda till juridiska konsekvenser. Beklagligtvis skapade denna turbulens stor oro i vår organisation, och medförde också betydande extra advokat- och utredningskostnader. Vi går in i 2013 med en positiv syn på framtiden, trots att första halvåret 2013 är svagt lönsamhetsmässigt och mycket ansträngt likviditetsmässigt. Under våren 2013 har 24MAS erhållit nya kortfristiga lån från Stock House om 4,4 MSEK och från externa parter om totalt 16,8 MSEK, för att säkerställa den löpande driften. I juni genomfördes en refinansiering av bolaget där företaget Winor Investments & Finance AG, lånat ut 50 MSEK för att kunna lösa bolagets kortfristiga lån om sammantaget 41 MSEK, och med avsikt att konvertera detta lån till aktier i den planerade emissionen som beräknas ske under hösten 2013, givet att teckningsutrymme finns efter att övriga befintliga aktieägare tecknat. Styrelsen och ledning anser därför att bolagets tillförts likvida medel för att säkerställa driften för de kommande månaderna och till dess den planerade emissionen genomförs. Jag kom in som interim VD och styrelseledamot i december 2012 med uppdraget att tillsammans med den nya styrelsen initiera och implementera ett antal omstrukturerings- och förändringsprojekt, och vi börjar nu se goda resultat av dessa även fast de belastat vårt resultat och vår likviditet under första halvåret Våra kärnverksamheter, 24 Solutions och Spoiled Milk, är starka och ledande inom sina områden, och har en god tillväxtpotential för framtiden. 24 Solutions har under våren fått en ny ledning som har som första uppdrag att effektivisera och konsolidera verksamheten för att skapa en solid plattform för framtiden. Spoiled Milk har fortsatt arbetet med att renodla och fokusera verksamheten mot en gemensam strategisk inriktning. 24MAS ska fortsätta sitt arbete enligt den strategi som tidigare lagts fast med fokus på kärnverksamheterna, och med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Både 24 Solutions och Spoiled Milk har vunnit nya intressanta och spännande kundkontrakt under det senaste halvåret, vilket bekräftar deras ledande position inom sina respektive verksamhetsområden. Mitt och nuvarande styrelses relativt korta, men mycket intensiva uppdrag i 24MAS närmar sig slutet, men jag ser fram emot att se ytterligare positiva resultat av de förändringar vi lagt grunden till för framtiden, och för en ny ledning att tillsammans med 24 MAS mycket engagerade medarbetare utveckla vidare. Nacka den 26 juni Per Etholm VD och Koncernchef 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr (68)

4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.), org. nr ( Bolaget ) avger härmed årsredovisning för perioden den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012 samt koncernredovisning för samma period. Om Bolaget och Koncernen Bolaget är ett publikt aktiebolag och har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län, med huvudkontor på Hästholmsvägen 28 i Nacka. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades i december 2005 men var fram till 2010 ett lagerbolag utan verksamhet eller personal. Koncernen ( 24MAS ) uppstod i och med ett förvärv i mars Koncernens affärsidé 24MAS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa applikationer och marknadsföringslösningar med betoning på plattformsoberoende digitala leveranslösningar för mobila enheter. Verksamhet och organisation Moderbolaget driver ingen egen operativ verksamhet utan agerar endast som stöd för koncernen i strategiska, legala och finansiella frågor. Koncernens ledningsfunktioner arbetar också aktivt med integration och samverkan mellan bolag och affärsenheter. Koncernens verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Mobile och Managed Services. Affärsområdet Mobile är i sin tur uppdelat i affärsenheterna Mobile Applications och Mobile Advertising som beskrivs nedan. MOBILE Ett stort antal bolag förvärvades under 2011 och integreringen av det mobila affärsområdet har fortgått under Den mobila industrin utvecklas och förändras konstant vilket ställer höga krav på alla aktörer att ständigt anpassa sin verksamhet och hitta nya vägar att ta marknadsandelar. Det har därmed varit ett utmanande år med både med- och motgångar. Det hårda arbetet har gett resultat och under det sista kvartalet kunde vi konstatera att Orange Group tagit upp 24MAS som en av sina topp 5 partners samt valt 24MAS som sin leverantör av globala mobila spelapplikationer med social integrering. Under slutet av året fattas beslut om att all verksamhet i Mobile ska bedrivas under ett varumärke, det välrenommerade Spoiled Milk, för att ta ett steg ytterligare i integreringen. Mobile Applications Affärsenheten Mobile Applications kretsar kring utveckling och distribution av applikationer. Intäktsflödet bygger delvis på intäktsdelning mellan 24MAS, applikationsutvecklare och distributör, samt vanligtvis en mobiloperatör. Slutkunden kan köpa en applikation via en så kallad App Store, en mikro-betalnings applikation eller en prenumerationstjänst med fri tillgång till applikationen. Design och utveckling sker också av mer företagsspecifika applikationer. Enheten omsatte ca 46 MSEK under 2012, vilket motsvarar ca 32 procent av koncernens totala nettoomsättning. Fjärde kvartalet visade ett negativt resultat vilket ledde till att resultatet för helåret 2012 blev förhållandevis svagt med en marginal på ca 3 procent. Mobile Advertising För varje program som laddas ned och används levererar 24MAS en eller flera riktade annonser från en av sina annonsörer. Detta skapar en annan intäktsmodell mot mobila användare, ett gratisprogram som visar reklam istället för en liknande applikation som kostar pengar. Affärsområdet Mobil Advertising omsatte ca 7 MSEK, vilket motsvarar ca 5 procent av koncernens nettoomsättning, och uppvisar även under fjärde 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr (68)

6 kvartalet ett negativt resultat, vilket huvudsakligen är att hänföra till verksamheten i Tyskland under bolagsnamnet Liquid Air Lab. Betydande åtgärder har vidtagits, där ledningspersoner har ersatts och en ny strategi håller på att implementeras. MANAGED SERVICES Managed Services är en leverantörsoberoende specialist inom informationstillgänglighet och arbetar med lagring, säkerhet, hantering och datatillgänglighet. Affärsenheten är ansvarig för koncernens datalagring, databaser och drift av applikationer. SLA-nivån för underhåll och övervakning är 99,9 procent. Verksamheten bedrivs i dagsläget huvudsakligen i Sverige med en framtida strategi att expandera till nya marknader, i första hand inom Norden. Managed Services verksamhet i Sverige, som representerar 63 procent av koncernens nettoomsättning, har haft ett tufft år bakom sig med betydande anpassningsåtgärder för att återställa lönsamheten inför Omsättningen uppgick till ca 90 MSEK och rörelseresultatet är negativt för fjärde kvartalet, men för helåret visar affärsområdet i stort sett nollresultat. Legal struktur Koncernens bolagsstruktur med nu aktuella bolagsnamn såg per ut enligt följande, men med aktuella bolagsansvariga chefer; Dotterföretagen ägs till 100 procent och koncernen hade per 31/ en filial i Schweiz. 6(68) 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr

7

8 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick för räkenskapsåret till 11,5 MSEK (-10,9) vilket är en försämring jämfört med föregående år. Tillväxtstrategin för 2012 var aggressiv och kostnadskostymen på framförallt personalsidan var anpassad därefter. Korrigerande åtgärder har vidtagits, vilket avspeglar sig i rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för det sista kvartalet där vi ser en förbättring från föregående år. Förutom personalkostnader omfattar koncernens overhead betydande kostnader för juridiska och övriga ombud i samband med förvärvs- och avyttringsrelaterade frågor. Till detta kommer extra kostnader i samband med den negativa publiciteten från media och efterföljande utredning under hösten Koncernens rörelseresultat för 2012 uppgår till 170,7 MSEK (-70,3) och är hårt belastat av engångsposter i form av nedskrivning av immateriella tillgångar om 137,2 MSEK (44,6). Detta är en konsekvens av högt prissatta förvärv i kombination med omstrukturering men också för att vissa verksamheter inte utvecklats enligt plan. Dessa nedskrivningar har inte haft någon påverkan på bolagets likviditet under Nedskrivningarna ingår i jämförelsestörande poster för helåret och för det fjärde kvartalet. Soliditeten sjunker i och med detta från 57 till 31 %. Räkenskapsårets avskrivningar för rörelsen uppgick till 22,0 MSEK (21,4), varav 11,8 MSEK (11,9) avsåg planenliga avskrivningar av förvärvade övervärden, 3,3 MSEK (3,6) övriga immateriella tillgångar och 6,9 MSEK (5,8) materiella anläggningstillgångar. Likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 3,1 MSEK (20,1). Årets kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapitalet, var -25,2 MSEK (-9,0) och efter förändringar i rörelsekapitalet -23,5 MSEK (-23,0). Kassaflödet till investeringsverksamheten var -5,7 MSEK (-46,9) och från finansieringsverksamheten 12,9 MSEK (85,1). Det totala kassaflödet för året var negativt med 16,3 MSEK jämfört med ett positivt kassaflöde för jämförelseåret om 15,2 MSEK. Specifikation över nedskrivning goodwill Miljoner SEK 24 Solutions APAC Sdn Bhd 10,7 Mobile Advertising Solutions MAS Oy 38,5 Spoiled Milk GmbH (tidigare Liquid Air Lab GmbH) 27,0 Spoiled Milk Ltd 6,0 Spoiled Milk ApS 7,0 P1 Sports Ltd 27,1 Summa nedskrivning 116,3 Koncernens personal Koncernen har i medeltal haft 142 (127) anställda. Fördelningen av antalet anställda per land och mellan män och kvinnor framgår av not 5 i kommentarerna till bokslutet, tillsammans med specifikation av löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader. Moderbolaget har endast 6 anställda varav 59 procent är kvinnor. Samtliga av dessa har en gemensam arbetsplats på Hästholmsvägen 28 I Nacka. Lokalerna är ändamålsenliga där personalen har tillgång till de hjälpmedel som krävs för att bedriva de administrativa sysslorna som åvilar personalen. Bolaget har också införskaffat ett antal höj och sänkbara arbetsbord för de som behöver. Personalen arbetar enbart med administrativa sysslor och är inte involverade i utveckling, produktion eller försäljning. Personalen har också tillgång till kök, matplats och vilorum. Under året arrangerades också möjlighet för personalen att i företagets lokaler få massage en gång i månaden. Personalen erbjuds också Friskvårdsbidrag om kronor per år. Kompetensutveckling erbjuds till de individer som behöver utveckla sådan, som exempel kunskap om förändringar av redovisningsprinciper eller kunskap om bolagets redovisningssystem. Rekrytering sker primärt externt men även genom interna rekommendationer. 8(68) 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr

9

10 Händelser av väsentlig betydelse 10(68) Mobiloperatörerna O2 UK och Indosat i Indonesien lanserar en ny tjänst för prenumeration på mobilspel. I februari lanserar 24MAS och Kimi Räikkönen en applikation, Ice One Racing, på iphone och ipad. Vodafone i Ungern lanserar en App Store som helt administreras och sköts av 24MAS. 24MAS lanserar en App Store för Telenor Pakistans 29 millioner användare. Tero Turunen lämnar i samråd med styrelsen i mars 2012 sitt uppdrag som vd och koncernchef. Styrelseordförande Martin Carlesund, lämnar i mars sitt uppdrag på grund av tidsbrist och andra prioriteringar. 24MAS dotterbolag Kaboom i Latin Amerika, som arbetar med speldistribution i Sydamerika, avyttras i maj Resultateffekten under 2012 blir försumbar, eftersom innehavet skrevs ner under I augusti 2012 tillträder Lars Lindqvist som ny vd och koncernchef för 24MAS. I september 2012 registreras en kvittningsemission om 47 MSEK, motsvarande aktier till kursen 26 kronor per aktie. 24MAS dotterbolag, Liquid Air Lab, lanserar en tjänst som kopplar ihop sina kunder med Spotify. Under hösten beslutades och initieras en etablering av dotterbolaget Spoiled Milk i New York. 24MAS vinner pris för bästa Games Monetisation Company på ME Awards MAS får under hösten mycket negativ uppmärksamhet i media. I samband med detta påbörjar Ekobrottsmyndigheten en förundersökning kopplad till transaktioner med bolagets aktier. Under december väljer styrelseordförande Gerard Casale och vd/koncernchef Lars Lindqvist, att avgå på egen begäran. I december utses Per Etholm till tillförordnad vd och koncernchef. Koncernens likviditet har varit ansträngd och kortfristig finansiering om 19 MSEK har sedan årsstämman 2012 säkerställts genom huvudägaren Stock House. Beloppet inkluderar även en betalning till de tidigare ägarna av Spoiled Milk på 1,8 MSEK. Under hösten initierades arbetet att erbjuda allmänheten i Sverige en möjlighet att köpa en Företagsobligation i 24MAS om sammantaget 21 MSEK. Styrelsen beslutade dock att avbryta denna process när mediastormen kring bolaget uppstod och anmälan mot bolaget gjordes med påföljande utredning av EBM. Sommaren 2012 initierades ett arbete att sälja 24 Solutions för att renodla 24MAS ytterligare, och för att stärka bolagets finansiella ställning med fokus på ytterligare satsningar inom koncernens tillväxtområde Spoiled Milk. Denna process avbröts dock i december 2012 i väntan på den nya ledningens utvärdering av framtida strategi och inriktning. Planerna och initiativen om en listning i USA som annonserades i ett pressmeddelande sommaren 2012 bordlades under senhösten 2012 i samband med den uppkommna mediastormen och anklagelserna mot bolaget. Några nya planer har ej beslutats om. Styrelsen beslutar, i samband med genomgång av helårsbokslutet, att göra en nedskrivning av goodwill om 116,3 MSEK avseende tidigare förvärv av bolag och verksamheter, vilket beskrivs i detalj under finansiella kommentarer. Väsentliga händelser efter periodens slut I januari utses Christian Richter till ny vd för koncernens verksamhet i Tyskland. Vid bolagsstämman i januari 2013 utses Per Etholm, Prof. h.c. Dr. Gerhard Picot och Rouven J. Riexinger till ordinarie styrelseledamöter. Ordinarie ledamöterna Richard Järås och Fredrik Palmaeus lämnade samtidigt styrelsen. Knut Revling, ordinarie styrelseledamot, kvarstår och väljs av styrelsen till ordförande. I januari 2013 beslutar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma den 5 mars med förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av befintliga aktier, en nyemission av aktier för att stärka bolagets finansiella ställning och en ändring av bolagsordningen för att anpassa gränsvärdena för aktier och aktiekapital. Minskning av aktiekapitalet är relaterat till de aktier som är under förvaltning av Stock House. Den 5 mars 2013 beslutade stämman att godkänna ovan nämnda förslag enligt följande; 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr

11 o o o Nedsättning av aktiekapitalet om lägst kronor och högst ,14 kronor genom indragning av lägst aktier och högst aktier. Emission om högst aktier till ett pris om 1,0 krona per aktie. Ändring av bolagsordningen avseende gränserna för tillåtet antal aktier och tillåtet aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor, och antal aktier skall vara lägst aktier och högst aktier. VD och styrelse har i samförstånd med huvudägaren Stockhouse valt att avgå och ställa sina platser till förfogande vid stämman den 11 juli Information om risker och osäkerhetsfaktorer Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är i huvudsak relaterade till; Möjligheten att säkerställa en långfristig finansiering för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas i linje med planer och program och även kan han hantera fluktuationer i företagets resultat och kassaflöden. Bolagets tillgångar utgörs i huvudsak av investeringar i dotterföretag vars verksamheter bland annat är beroende av personal och nyckelpersoner, kundavtal och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande. Förändringar av dessa beroenden kan komma att medföra betydande justeringar av bolagets tillgångar och finansiell ställning. Bolagets dotterföretag är verksamma i en internationell miljö som omfattande flera valutor utöver SEK, exempelvis EUR, MYR, CHF, GBP, USD, DKK och SGD. Fluktuationer i dessa valutor innebär en naturlig risk för verksamheten. Bolaget är för tillfället föremål för en utredning hos Ekobrottsmyndigheten p.g.a att det bland aktieägarna och andra intressenter uppkommit frågor kring riktigheten av vissa genomförda emissioner samt omfattningen av samröre med en kapitalförsäkringsmäklare i södra Sverige. Bolaget har skadats av den negativa publicitet som det hittills har lett till, och det kan även komma att påverka bolaget negativt framöver. Koncernen är även utsatt för andra verksamhetsrelaterade risker och dessa redogörs för under not 21 nedan. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Styrelsens inriktning är att verka för en fortsatt expansion i och utanför befintliga verksamhetsgrenar och marknader, och att samtidigt säkerställa effektivitet och implementering av synergier mellan dessa. Styrelsen bedömning är att finansieringen är säkerställd för de kommande månaderna och tills den planerade nyemissionen genomförs under hösten.. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i SEK: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten och fria fonder disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning varav överkursfond varav balanserat resultat Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer. 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr (68)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Koncernen tillämpar inte några ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 26 juni 2013 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 11 juli (b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Gjorda uppskattningar och bedömningar beskrivs närmare i not 27. (e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag. (f) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättande av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. Dessa bedöms inte ha någon materiell effekt på koncernens redovisning. (g) Klassificering m.m. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. (h) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv (i) Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från 24 Mobile Advertising Solutions AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. 24(68) 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr

25 Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument som uppkommer, redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk. förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas i resultatet. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget kapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. Om förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Vid avyttringar som leder till att bestämmande inflytande förloras och där det finns ett kvarstående innehav, ska det kvarvarande innehavet omvärderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. I de fall dotterbolagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper. (ii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. (i) Utländsk valuta (i) Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. (ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat 24 Mobile Advertising Solutions AB Org. nr (68)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper 42 Finansiella rapporter Noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer