Bolagsbeskrivning inför listning på. NASDAQ OMX First North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på. NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

2 Viktig information Vissa definitioner Med Amasten eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget, Morphic Technologies AB (publ) (under namnändring till Amasten Holding AB (publ), org nr , den koncern som Amasten Holding AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Amasten Holding AB (publ). Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför bytet av handelsplats från NASDAQ OMX Small Cap till First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Viktig information Notera att all information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som en investering i Amastens aktie innebär. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande notering av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av noteringen. Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Amasten har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Amasten inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Amasten. Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskfaktorer... 4 Bakgrund och motiv... 7 VD har ordet... 8 Verksamhetsbeskrivning... 9 Fastighetsbestånd Marknadsöversikt Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning...24 Legala frågor och kompletterande information...25 Delårsrapport 1 januari 30 september Handlingar införlivade genom hänvisning Adresser...42 Viktiga datum Sista handelsdag på NASDAQ OMX Small Cap januari 2013 Första dag för handel på First North januari 2013 Aktieinformation Kortnamn...MORP B 1 ISIN-kod... SE Tidpunkter för ekonomisk information Morphic Technologies AB (publ):s bokslutskommuniké januari 2013 Amastens bokslutskommuniké mars 2013 Amastens delårsrapport för perioden januari mars maj Bolaget har ansökt om att ändra kortnamn för aktien till AMAST 1

4 Sammanfattning Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Bolagsbeskrivningen. Varje beslut att investera i Amasten-aktien skall baseras på en bedömning av Bolagsbeskrivningen i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Bolagsbeskrivningen kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Bolagsbeskrivningen. En person får göras ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Bolagsbeskrivningen. Bakgrund och motiv i korthet I syfte att skapa värde för aktieägarna ingick Morphic Technologies AB (publ) den 30 november 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. Amasten Bostäder AB var vid tidpunkten för avtalets ingående ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Bostäder AB:s ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten Bostäder AB. Morphic Technologies AB (publ):s nuvarande aktieägare får genom Transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering. Styrelsen har gjort bedömningen att Morphic Technologies AB (publ), genom den nya konstellationen, har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Aktieägarna får genom förvärvet ägande i ett bolag som äger fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde omkring 300 MSEK, i enlighet med oberoende värderingar som utförts av Nai Svefa under hösten Enligt aktieöverlåtelseavtalet kommer Amasten Bostäder AB:s eget kapital per tillträdesdagen uppgå till minst 90 MSEK. Affären är ett led i Amasten Bostäder AB:s expansionsplan och ger bolaget en värdefull tillgång till kapitalmarknaden. Amasten i korthet Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB¹ medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten. Affärsidé Amasten skall förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten skall både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt att förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som Amasten skall förädla i möjligaste mån och därefter avyttra. Övergripande mål Amasten skall på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästerna mår bra och trivs med sitt boende så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Amasten har ambitionen att växa som fastighetsbolag och utöka fastighetsbeståndet i takt med att organisationen och kassaflödet växer. Fastighetsbestånd Amastens fastighetsbestånd per den 31 december 2012 utgörs av främst bostadsfastigheter, på orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Amastens verksamhet kan i framtiden komma att växa geografiskt till nya orter med bedömd god avkastning och tillväxtmöjligheter i takt med att Amasten förvärvar nya fastighetsbestånd. I första hand är ambitionen att växa i de områden som Bolaget redan idag är verksamt, för att på så sätt uppnå stordriftsfördelar med förvaltningen. Amasten strävar också efter att förvärva fastigheter med föräd- 2

5 Sammanfattning lingspotential i närhet till Stockholm och i Öresundsregionen, med tyngdpunkt Helsingborg och Malmö. Det nuvarande fastighetsbeståndet utgörs av fastigheter byggda på och 1970-talet, med stomme och fasad av sten. I tabellen nedan presenteras information om fastigheternas uthyrningsbara yta som totalt uppgår till cirka kvm. Marknaden i korthet Den svenska fastighetsmarknaden utgörs av cirka 453 miljoner kvm bostäder och lokaler, exklusive småhus och jordbruksfastigheter, där bostäder svarar för 165 miljoner kvm och lokaler svarar för 288 miljoner kvm. De största ägargrupperna räknat efter yta är enskilda ägare av industrifastigheter med 105 miljoner kvm och kommuner med cirka 104 miljoner kvm. Det totala svenska fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka miljarder SEK, varav värdet på kapitalplacerarnas fastighetsbetånd uppgår till cirka miljarder SEK. Av detta värde uppgår börsbolagens fastighetsbestånd till cirka 225 miljarder SEK.¹ Styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen består av Jan Rynning (ordförande), Thomas Melin, Daniel Andersson, Mattias Klintemar, John Hamilton och Gert Persson. Ledande befattningshavare är Thomas Melin (VD), Daniel andersson (vice VD) och Per jönsson (CFO). Riskfaktorer En investering i Amasten innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Amastens verksamhet direkt eller indirekt. Nedan sammanfattas, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, några riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Amasten, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Utöver sammanfattningen nedan bör en investerare även beakta avsnittet Riskfaktorer i Bolagsbeskrivningen. Några av de risker som skall beaktas bedöms vara makroekonomiska faktorer, hyresintäkter och hyresutveckling, drift- och underhållskostnader, ränterisk, kreditrisk, refinansieringsrisk, likviditetsrisker, värdeförändringar avseende fastigheter, transaktionsrelaterade risker, operationella risker, organisatoriska risker, tekniska risker, legala risker, tvister, skatterisker, miljörisk, konkurrens, ägare med betydande inflytande, kursfall på aktiemarknaden, fluktuationer i aktiekursen samt likviditetsbrist i marknaden för Amasten-aktien. Fastighetsförteckning per den 31 december 2012 Fastighet Ort Byggår/omb.år Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsbar area (kvm) Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Sleipner Helsingborg , Nässlan 5 Helsingborg 1930/ , Vikingen 13 Helsingborg 1929/ , Borgmästareängen 6, 7, 12 Landskrona , Mörrum 84:2 Karlshamn , Tjärnen 3 Sollefteå , Hörnan 1 Sollefteå , Buntmakaren 11 Sollefteå , Totalt 296, ¹ Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/2011 3

6 Riskfaktorer Riskfaktorer En investering i Amasten innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Amastens verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Amasten, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Risker relaterade till Amastens verksamhet Makroekonomiska faktorer Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt och struktur-, inflation och räntenivåer. Tillväxten i ekonomin påverkar sysselsättningsgraden som är en väsentlig grund för utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed påverkar vakansgrader och hyresnivåer, framförallt vad gäller kommersiella lokaler. Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar därmed finansnetto. Räntekostnaden för skulder hos kreditinstitut är en väsentlig kostnadspost för Amasten. På längre sikt har förändringar i räntan en väsentlig påverkan på Amastens resultat och kassaflöde. Utöver detta påverkar förändringar i ränta och inflation även avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärden. Högre vakansgrad, räntor, ökade kostnader samt lägre hyresnivåer skulle kunna få en negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Hyresintäkter och hyresutveckling Amastens resultat skulle påverkas negativt om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. Det finns inga garantier för att Amastens större hyresgäster förnyar eller förlänger sina hyresavtal när de har löpt ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Amasten är beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid. Likväl kvarstår risk för att hyresgäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så inträffar kan det medföra negativ påverkan på Bolagets resultat såväl som kassaflöde. Drifts- och underhållskostnader Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader relaterade till uppvärmning, fastighetsskötsel, el, vatten, renhållning, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, försäkringar, underhåll samt administration. I den mån eventuella kostnadshöjningar inte kan kompenseras genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom omförhandlingar av hyresavtal, kan Amastens resultat påverkas negativt. Ränterisk Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Amastens räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Amasten väljer för bindningstiden på räntorna. Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens så kallade reporänta vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige syftar till att genom justering av reporäntan söka hålla inflationen på två procent. I tider av stigande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid som Amasten har på sina lån ju längre tid tar det innan en ränteförändring får genomslag i Amastens räntekostnader. Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att Amastens motparter, som främst utgörs av hyresgäster, inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk inom finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott, vid tecknande av ränteswapavtal samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal. Refinansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostna- 4

7 Riskfaktorer der i samband med att låneavtal löper ut och måste ersättas med nya. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna risk och innebär även mindre räntekänslighet. Lånebehovet kan avse refinansiering av befintliga lån eller nyupplåning. Det finns ingen garanti att framtida refinansiering på skäliga villkor helt eller delvis kommer att kunna ske, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Likviditetsrisker Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja Amastens betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av personalkostnader och driftskostnader såsom el, renhållning, vatten och värme, avtalade underhållsutgifter och investeringar samt ränta på skulder. Om Amastens tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Värdeförändringar avseende fastigheter Amastens möjligheter att generera positiva värdeförändringar påverkas bland annat av hur väl Bolaget lyckas förädla och utveckla fastigheterna samt av relationen med kunderna i form av avtals- och kundstruktur. Därtill har det allmänna ränteläget, den allmänna konjunkturutvecklingen, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, den förväntade hyrestillväxten, skattesituationen, möjligheten till lånefinansiering och avkastningskravet betydelse för utvecklingen av fastighetspriserna. Avkastningskravet påverkas även av tillgången till och avkastningen på alternativa placeringar. Negativa värdeförändringar i Amastens fastigheter kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Transaktionsrelaterade risker Förvärv av fastigheter är en del av Amastens löpande verksamhet och är till sin natur förenat med viss osäkerhet. Vid förvärv av fastigheter utgörs riskerna av bland annat framtida bortfall av hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister. Vid förvärv av fastighetsbolag tillkommer risker för exempelvis skatter och juridiska tvister. Det finns inga garantier för att framtida verksamheter eller fastigheter som tillkommer genom förvärv påverkar Amastens resultat och ställning positivt. Operationella risker Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det kan inte uteslutas att brister i operationell säkerhet skulle kunna påverka Amastens verksamhet negativt. Organisatoriska risker Amasten har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Amastens förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Amastens affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Amasten inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Tekniska risker Fastighetsinvesteringar är förknippade med tekniska risker. Med teknisk risk förstås de riskförhållanden som är förknippade med den tekniska driften av fastigheten, såsom risken för konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska problem skulle uppstå kan de komma att medföra betydligt ökade kostnader för fastigheterna och därmed även komma att påverka Amastens resultat och finansiella ställning negativt. Legala risker Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tilllämpningen av befintliga lagar eller regler som är tilllämpliga på Amastens verksamhet eller kundernas verksamhet kan påverka Amastens verksamhet negativt. Tvister Det kan inte uteslutas att Amasten kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller kan komma att få betydande effekter på Bolagets resultat eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. Skatterisker Förändringar i bolags- och fastighetsskatt, liksom övriga statliga och kommunala pålagor samt bostads- och räntebidrag, kan påverka förutsättningarna för Amastens verksamhet. Det kan inte uteslutas att skattesatser förändras i framtiden eller ann andra ändringar sker i det statliga systemet som påverkar fastighetsägandet. Förändringar av bolagsskatt och övriga statliga pålagor, kan komma att påverka Amastens resultat negativt. En förändring av skattelagsstiftning eller praxis innebärande exempelvis förändrade möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller till att utnyttja underskottsavdrag kan medföra att Bolagets framtida skattesituation förändras och därigenom påverkar resultatet negativt. Miljörisk Enligt miljöbalken har den som bedriver verksamhet som har bidragit till miljöförorening även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta erforderlig efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, ansvariga. Det innebär således en risk att krav under vissa förutsättningar kan komma att riktas mot Amasten för utredningsåtgärder vid misstanke om föro- 5

8 Riskfaktorer rening i mark, vattenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. Även krav på sanering av äldre byggnader på en fastighet kan komma att ställas mot Bolaget, exempelvis till följd av att olämpliga byggnadsmaterial använts vid tidigare konstruktioner eller ombyggnadsåtgärder. Skulle sådana krav riktas mot Amasten skulle de kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens Amasten verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Amasten kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna påverka Amastens resultat och verksamhet negativt. Risker relaterade till aktien Ägare med betydande inflytande Ett fåtal av Amastens aktieägare äger en väsentlig andel av de utestående aktierna i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna. Kursfall på aktiemarknaden En investering i Amasten är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Amasten-aktien kan påverkas på samma sätt som andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Fluktuationer i aktiekursen Aktiekursen för Amasten-aktien kan i framtiden även komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga omsättnings- och resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kursreaktioner som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Likviditetsbrist i marknaden för Amasten-aktien Även om Amasten har ett stort antal aktieägare är det inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för Amasten-aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för säljaren. 6

9 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv I syfte att skapa värde för aktieägarna ingick Morphic Technologies AB (publ) den 30 november 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. Amasten Bostäder AB var vid tidpunkten för avtalets ingående ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Bostäder AB:s ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten Bostäder AB. I samband med att avtalets ingicks så föreslogs en extra bolagsstämma bland annat besluta om (i) att godkänna förvärvet, (ii) sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie, (iii) att ändra bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra bolagets namn (firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av Amasten AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 MSEK samt (vii) minsking av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact AB (publ) 1, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB, (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic Technologies AB (publ) till serie B samt (x) om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort ( Transaktionen ). Den 10 januari 2013 beslutade extra bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Efter det att de efterföljande registreringarna hos Bolagsverket har genomförts kommer Amasten AB att äga cirka 75 procent av kapitalet och rösterna i Morphic Technologies AB (publ) medan de nuvarande aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Morphic Technologies AB (publ):s nuvarande aktieägare får genom Transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering. Styrelsen har gjort bedömningen att Morphic Technologies AB (publ), genom den nya konstellationen, har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Aktieägarna får genom förvärvet ägande i ett bolag som äger fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde på omkring 300 MSEK, i enlighet med oberoende värderingar som utförts av Nai Svefa under hösten Enligt aktieöverlåtelseavtalet kommer Amasten Bostäder AB:s eget kapital per tillträdesdagen uppgå till minst 90 MSEK. Affären är ett led i Amasten Bostäder AB:s expansionsplan och ger bolaget en värdefull tillgång till kapitalmarknaden. I samband med affären har Bolaget beslutat om byte av handelsplats för Bolagets aktier från NASDAQ OMX Small Cap till First North. Den 11 januari 2013 erhölls godkännande av NASDAQ OMX avseende upptagande av handel av Bolagets aktier på First North. Sista dag för handel på NASDAQ OMX Small Cap är den 25 januari 2013 och första dag för handel på First North kommer att vara den 28 januari Styrelsen för Amasten är ansvarig för informationen i Bolagsbeskrivningen, vilken har upprättats med anledning av ansökan om notering av Amastens aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Helsingborg den 11 januari 2013 Amasten Holding AB (publ) Styrelsen 1 Helägt dotterbolag till Morphic Technologies AB (publ) som äger samtliga aktier i Finshyttan AB. 7

10 VD har ordet VD har ordet Det är med stor spänning vi ser framtiden an. Morphic Technologies AB (publ) har ändrat inriktning och tagit klivet in i fastighetsbranschen. Det är vår ambition att Morphic Technologies AB (publ), i dess nya tappning Amasten Holding AB (publ), skall bli ett spännande investeringsalternativ för nya placerare och att även nuvarande aktieägare skall få ett förnyat intresse för bolaget, när nuvarande Morphic Technologies AB (publ) nu kliver in i en ny era. Amastens bakgrund Amasten Bostäder AB är ett nystartat lagerbolag som med hjälp av aktieägartillskott förvärvat fastigheter (via dotterbolag) på fyra orter i Sverige, bland annat i Helsingborg som är vår huvudsakliga verksamhetsort. Amasten Fastighets AB, som är upprinnelsen till namnet Amasten och är ett systerbolag till Amasten Bostäder AB, har bedrivit fastighetsförvaltning sedan snart tjugo år och har därför lång erfarenhet av att förvärva, förvalta och förädla fastigheter. Vi anser därför att det är dags att notera verksamheten på First North för att växa ytterligare, i en publik miljö tillsammans med andra aktieägare som delar vårt intresse av bra affärsmöjligheter och goda vinster, samtidigt som vi bedriver en etisk, miljömedveten och samhällsfrämjande verksamhet. Vår ambition är att vara ett fastighetsbolag som sätter affärsnyttan i fokus men som värnar om hyresgästerna och har förståelse för att boendet är en stor del av en människas trygghet och känsla av välbefinnande. Framtiden Vi bedömer av flera skäl att affärsmöjligheterna på hyresfastighetsmarknaden är mycket goda. Dels innebär det låga ränteläget att investeringar i fastigheter är förhållandevis attraktiva jämfört med många alternativa investeringar. Vidare innebär fastighetsinvesteringar samtidigt också en inflationssäkring då hyresavtalen regelmässigt innehåller prisjusteringsklausuler kopplade till inflationsförändringar. Det vi dock främst bedömer skapa goda affärsmöjligheter är det faktum att många fastighetsbolag har likviditetsproblem och vi har god likviditet, något som är betydligt lättare att ha i en publik miljö, vilket en notering på First North kommer att bidra med. Vi bedömer att våra kunskaper och kontaktnät, i samband med god likviditet genom en officiell handelsplats, skall kunna medföra att våra uppsatta mål på både kort och på lite längre sikt är fullt möjliga att uppnå. Helsingborg den 11 januari 2013 Thomas Melin VD och styrelseledamot 8

11 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Översikt Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB¹ medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten. Affärsidé Amasten skall förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten skall både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt att förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som Amasten skall förädla i möjligaste mån och därefter avyttra. Övergripande mål Amasten skall på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästerna mår bra och trivs med sitt boende så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Amasten har ambitionen att växa som fastighetsbolag och utöka fastighetsbeståndet i takt med att organisationen och kassaflödet växer. Finansiella mål Amastens mål är att över tid generera en god och stabil avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst fem procentenheter, där riskfri ränta definieras som den genomsnittliga räntan på en femårig statsobligation. Strategi För att uppnå de mål Amasten satt upp på både kort och lång sikt sätter Amasten alltid kunderna i fokus, då det i grunden är hyresgäster som genererar Amastens välmående. Vidare skall Amasten långsiktigt förvalta fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera både driftskostnader och förvaltningskostnader. Amasten skall också förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential för att avyttra dem när förädling är fullbordad, i syfte att skapa likviditet för ytterligare förvärv av fastigheter med goda kassaflöden eller utvecklingspotential. Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet de kommande åren, men avser även växa organisatoriskt, och då i synnerhet via eventuella övertag av befintliga organisationer i samband med framtida fastighetsförvärv. Fastigheten Helsingborg Sleipner 6 total uthyrningsbar area om kvm varav 418 kvm nybyggt, allt fördelat på totalt 111 bostäder. ¹ SEM-System Fastighets AB ingår i SEM-gruppen som grundades på 1960-talet 9

12 Verksamhetsbeskrivning Organisation och medarbetare Amasten är ett relativt litet fastighetsbolag med höga tillväxtambitioner de närmaste åren. Amasten har ett heltäckande förvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB och har därför inga anställda fastighetsförvaltare, fastighetsskötare eller annan teknisk personal. Organisationen består idag av VD Thomas Melin, vice VD Daniel Andersson och CFO Per Jönsson. Amasten räknar med att nyanställa personal redan under 2013 i takt med att personalförstärkning krävs i samband med fastighetsförvärv. Kunder Amastens kunder är i huvudsak privatpersoner som är hyresgäster i någon av de orter Amasten bedriver verksamhet. Amasten har också ett mindre antal företagskunder som hyr butiker, restauranglokaler, kontor och dylikt. Miljö och ansvar Den övergripande ambitionen med Amastens verksamhet är att den skall bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Hänsyn till miljön skall vara en naturlig del i Amastens arbete med hyresgäster, företag och partners. Bolaget skall uppnå ständig förbättring genom utbildning av medarbetare och kontinuerlig utvärdering av miljöarbetet. En viktigt målsättning för Bolaget är att miljöarbetet mer än väl skall uppfylla rådande miljölagstiftningar. Legal struktur Amasten Holding AB (publ) (tidigare Morphic Technologies AB) är holdingbolag i en koncern som efter Transaktionens kommer att utgöras av moderbolaget Amasten Bostäder AB samt de helägda dotterbolagen Stralsund AB, SLE 6 i Helsingborg AB, Halmkronan Fastighets AB, Fastighets AB Drottningskeppet, VKN 13 i Helsingborg AB och Dorund AB. Fastigheterna ägs av dotterbolagen. Bolagets legala struktur illustreras nedan. Holdingbolag Moderbolag Helägda dotterbolag Fastigheter Stralsund AB Karlshamn Mörrum 84:2 SLE 6 i Helsingborg AB Helsingborg Sleipner 6 Landskrona Borgmästarängen 6 Halmkronan Fastighets AB Landskrona Borgmästarängen 7 Amasten Holding AB (publ) Amasten Bostäder AB Landskrona Borgmästarängen 12 Sollefteå Hörnan 1 Fastighets AB Drottningskeppet Sollefteå Tjärnen 3 Sollefteå Buntmakaren 11 VKN 13 i Helsingborg AB Helsingborg Vikingen 13 Dorund AB Helsingborg Nässlan 5 10

13 Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Översikt Amastens fastighetsbestånd per den 31 december 2012 utgjordes av främst bostadsfastigheter, på orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Amastens verksamhet kan i framtiden komma att växa geografiskt till nya orter med bedömd god avkastning och tillväxtmöjligheter i takt med att Amasten förvärvar nya fastighetsbestånd. I första hand är ambitionen att växa i de områden som Bolaget redan idag är verksamt, för att på så sätt uppnå stordriftsfördelar med förvaltningen. Amasten strävar också efter att förvärva fastigheter med förädlingspotential i närhet till Stockholm och i Öresundsregionen, med tyngdpunkt Helsingborg och Malmö. Det nuvarande fastighetsbeståndet utgörs av fastigheter byggda på och 1970-talet, med stomme och fasad av sten. I tabellen nedan presenteras information om fastigheternas uthyrningsbara yta som totalt uppgår till cirka kvm. Hyresvärde och uthyrningsgrad Vid en uthyrningsgrad om 100 procent och i avsaknad av omflyttningsförluster bedöms det totala hyresvärdet på det befintliga fastighetsbeståndet uppgå till omkring 30 MSEK per år. De reella hyresintäkterna med dagens vakansgrad uppgår till cirka 26 MSEK på årsbasis, vilket till stor del förklaras av att fastigheterna i Sollefteå, som förvärvades av ett konkursbo i juni 2011, var eftersatta vid förvärvet vilket hade resulterat i en hög vakansgrad. När Amasten förvärvade fastigheterna uppgick vakansgraden till omkring 80 procent, vilket i absoluta tal motsvarade cirka 130 av totalt 166 lägenheter i fastigheten Tjärnen 3. Under det första halvåret efter övertagandet av fastigheten inledde Bolaget ett omfattande renoveringsprojekt av fastigheten och lägenheterna, vilket resulterade i att antalet vakanser minskade med omkring 70 till 80 lägenheter. I dagsläget är cirka 25 av lägenheterna Fördelning av uthyrningsbar area per ort Helsingborg, 28,0% Landskrona, 3,0% Karlshamn, 26,6% Sollefteå, 42,3% Fördelning av uthyrningsbar area per fastighetskategori Bostäder, 92,0% Kontor, 0,7% Butik, 4,3% Övrigt, 3,0% Fördelning av marknadsvärde per ort Helsingborg, 52,6% Landskrona, 3,1% Karlshamn, 17,5% Sollefteå, 26,8% Fastighetsförteckning per den 31 december 2012 Fastighet Ort Byggår/omb.år Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsbar area (kvm) Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Sleipner Helsingborg , Nässlan 5 Helsingborg 1930/ , Vikingen 13 Helsingborg 1929/ , Borgmästareängen 6, 7, 12 Landskrona , Mörrum 84:2 Karlshamn , Tjärnen 3 Sollefteå , Hörnan 1 Sollefteå , Buntmakaren 11 Sollefteå , Totalt 296,

14 Fastighetsbestånd vakanta, varav 20 fortfarande har ett visst renoveringsbehov. Bolaget renoverar lägenheterna löpande och bedömer att renoveringsarbetet kommer att vara klart under verksamhetsåret Kontraktstruktur och kontraktsvärde En stor majoritet av Amastens hyresintäkter är hänförliga till bostäder, som vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens upprättande uppgick till cirka 90 procent av det totala hyresvärdet. Bostadskontrakt löper som regel tillsvidare, med tre månaders uppsägningstid. Amastens största hyresgäst intäktsmässigt är dock en hotellverksamhet i Helsingborg och hyreskontraktet löper i cirka fem och ett halvt år till. Amasten har också hyreskontrakt för tre olika restauranglokaler som tecknades för cirka sex och ett halvt år sedan. Det ena kontraktet tecknades på sex år och har fem och ett halvt år kvar tills kontraktet löper ut medan de två andra tecknades på tio år och löper i ytterligare ungefär tre år. Samtliga kontrakt löper med nio månaders uppsägningstid och förlängs per automatik i tre år om uppsägning ej sker inom de stipulerade nio månaderna. Övriga kontrakt som ej är bostäder avser mindre butiker, lokaler, förråd, kontor, 3G-master och liknande, med varierande återstående kontraktslängd. Fastigheten Sollefteå Tjärnen 3 total uthyrningsbar area om kvm. Fastigheten Helsingborg Vikingen 13 total uthyrningsbar area om 732 kvm. 12

15 Marknadsöversikt Marknadsöversikt Den svenska fastighetsmarknaden Översikt Den svenska fastighetsmarknaden utgörs av cirka 453 miljoner kvm bostäder och lokaler, exklusive småhus och jordbrksfastigheter, där bostäder svarar för 165 miljoner kvm och lokaler svarar för 288 miljoner kvm. De största ägargrupperna räknat efter yta är enskilda ägare av industrifastigheter med 105 miljoner kvm och kommuner med cirka 104 miljoner kvm. Det totala svenska fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka miljarder SEK, varav värdet på kapitalplacerarnas fastighetsbetånd uppgår till cirka miljarder SEK. Av detta värde uppgår börsbolagens fastighetsbestånd till cirka 225 miljarder SEK.¹ Trender och tendenser Under de tre första kvartalen 2012 påbörjades nybyggnation av cirka flerbostadshuslägenheter och cirka lägenheter i småhus. Sammantaget är det en minskning med cirka 28 procent jämfört med samma period För flerbostadshusen var minskningen 20 procent medan småhusbyggnationen minskade med 45 procent. Under samma period påbörjades en ombyggnad av cirka lägenheter samtidigt som det färdigställdes cirka lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Sammantaget var det en ökning av påbörjandet med 24 procent och en minskning av färdigställandet med 5 procent jämfört med samma period 2011.² Kapital söker sig till säkra placeringar varvid direktinvesteringar i fastigheter ses som ett attraktivt placeringsalternativ. Bostäder i tillväxtorter och samhällsfastigheter med relativt goda förutsättningar för stabil avkastning är attraktiva investeringsobjekt hos kapitalstarka aktörer. Detta gör att kapitalströmmen till fastighetssegmentet i dagsläget är relativt hög. Bankerna stramar dock åt företagsutlåning i fastighetssegmentet såväl som i andra branscher, med högre krav på marginaler och kapitaltäckning, vilket leder till en minskad utlåning till fastighetssegmentet. Sammantaget verkar finansiering alltjämt vara den enskilt mest avgörande faktorn för utvecklingen på svensk fastighetsmarknad och på transaktionsvolymens storlek.³ Skuldkrisen i euroområdet har under 2012 förvärrats och hur skuldbördorna skall fördelas mellan EU-länder skapar oro i de finansiella systemen där bankernas förmåga och vilja till ny finansiering i flera fall är begränsande. Kapitalmarknaden präglas av hårt pressade utländska banker med fastighetslåneportföljer som söker ny ägo och svenska banker som är ovilliga, eller i vart fall försiktiga, vid företagsutlåning i fastighetssegmentet. Kraven har blivit allt högre, såväl med avseende på den underliggande tillgången som på marginaler och lägre belåningsgrad. Kreativiteten att resa kapital till investeringar i fastigheter är därmed hög med flera alternativ till klassisk bankbelåning som bland annat preferensaktier och företagsobligationer.³ Samtidigt som finansiell oro råder med volatila börser som följd möter bostadssegmentet för närvarande en stark efterfrågan på grund av sin riskprofil och att bostadsbrist råder på flertalet svenska regionala marknader. Även investeringsintresset för välbelägna, moderna kontor med stabila hyresgäster är fortfarande stort på svensk fastighetsmarknad. Amastens marknader Amastens fastighetsbestånd är beläget i orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Helsingborg Helsingborg har gjort sig känt för ett bra affärsklimat och goda kommunikationer. Detta har utvecklat logistikmarknaden där utbyggnaden av nya lager och terminaler fortsätter utmed motorvägarna i utkanten av tätorten. För närvarande byggs det mycket i Helsingborg, både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Nybyggnationerna förväntas dock öka om några år då projektet H+ inleds som skall leda till att stadskärnan växer söderut. På projektfronten blir det omtag för Midrocs stora projekt på attraktiva Ångfärjetomten där cirka kvm för hotell och bostäder skall skapas. Det är höghöjdsdelen på hotellbyggnaden som orsakat protester och som inte kommer att inkluderas framöver. Högt bygger dock Helsingborgs hem och kanske även Dagon på annan plats, i båda fallen gäller det endast bostäder. Vidare avser Wihlborgs bygga ut kontorslokalerna på Knutpunkten. Den totala arbetslösheten i Helsingborg har under 2011 minskat mindre än rikssnittet och är två procentenheter lägre än i exempelvis Malmö. Befolkningsökningen under fjolåret var och därmed i nivå med de senaste fem årens tillväxt. På transaktionsfronten märks bland annat Rikshems köp av 700 lägenheter i stadsdelen Fredriksdal. Vidare har tre handelsfastigheter fått nya ägare, Schroders har köpt en nybyggd Coop Forumbutik och ett konsortium, med anrika Grosvenor i spetsen, har köpt en ICA Maxianläggning medan Pramerica har förvärvat Råå Center.⁴ ¹ Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/2011 ² Statistiska Centralbyrån, Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a 3:e kvartalet 2012 ³ NAI Svefa analys 3/2012 ⁴ Fastighetsindikatorn 13

16 Marknadsöversikt Hyresnivåer Helsingborg Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 1 250/1 500/1 850 Neutral Vakans, % 3,00/4,00/6,00 Neutral Direktavkastning, % 6,00/6,50/7,25 Neutral Hyresnivåer Landskrona Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 800/1 000/1 200 Neutral Vakans, % 0,00/1,00/2,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,00/8,50 Neutral Butiker i centrumläge Hyra, SEK/kvm 2 250/3 300/4 500 Neutral Vakans, % 0,00/0,25/1,00 Neutral Direktavkastning, % 6,00/6,25/6,75 Neutral Butiker i centrumläge Hyra, SEK/kvm 1 000/1 200/1 750 Neutral Vakans, % 0,00/1,00/3,00 Neutral Direktavkastning, % 7,00/7,25/7,50 Neutral Bostäder i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 1 299/1 369/1 433 Neutral Vakans, % 0,00/0,00/0,08 Neutral Direktavkastning, % 3,50/4,00/5,00 Neutral Bostäder i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 1 028/1 095/1 153 Neutral Vakans, % 0,00/0,00/0,10 Neutral Direktavkastning, % 5,00/5,50/6,00 Neutral Industri Hyra, SEK/kvm 400/500/800 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,25/8,75 Neutral ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha Landskrona Landskrona har en lång historia som industristad och varvet har spelat en framträdande roll för stadens utveckling. Familjen Tranchells sockerimperium och En och Thulins flygplanstillverkning har också satt sina spår. Näringslivet i Landskrona präglas än i dag av industrisektorn, men det strategiska läget i en expansiv region innebär samtidigt nya möjligheter. Landskrona står inför ett vägval. Att satsa stort eller bli ifrånsprungna av sina grannkommuner. Som det ser ut nu satsar orten framförallt på bostäder. Ett större projekt från kommunens sida är en ny stadsdel, Norra Borstahusen. Det rör sig om att bygga drygt bostäder och byggstart är beräknat till Centralt på orten pågår också en mängd bostadssatsningar. Bland annat bygger JM ett 80-tal bostäder samtidigt som HSB hade långt gångna planer på ett femtonvåningshus i området Albano. I september 2012 valde de dock att hoppa av projektet och planen om att bygga Nordvästra Skånes högsta hus förblev en pappersskiss. Eftersom byggsatsningarna tidigare varit få så har Landskrona nu fina möjligheter med bra platser att bygga på, vilket förstås är till ortens fördel. Transaktionsmarknaden har varit relativt stillsam. I den största affären gick Svenska Hus vidare med förvärv i kvarteret Pilåkern från det kommunägda Landskronahem, en affär kring 100 miljoner. Duon Areim och M&P köpte en City Gross-fastighet i en paketförsäljning där även hus på andra orter ingick.¹ Industri Hyra, SEK/kvm 350/425/500 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 7,75/8,75/9,50 Sjunkande ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha Karlshamn Karlshamn är en tätort och centralort i Karlshamns kommun i Blekinge län. Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Karlshamn har en fin skärgård som delas med samhällena Hällaryd och Åryd. I Karlshamn ligger Aarhus Karlshamn som tillverkar vegetabiliskt fett för livsmedel och kosmetika. Innan fusionen med Aarhus United hette företaget Karlshamns AB och kallades i folkmun för Sojan. Staden är även känd för sina mejeriprodukter, vilka numera inte tillverkas på orten. Österut längs kusten ligger Hällaryds skärgård. Hyresnivåer Karlshamn Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 600/675/750 Neutral Vakans, % 1,00/4,00/6,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,25/8,75 Neutral Butiker i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 900/1 050/1 300 Neutral Vakans, % 1,00/2,50/4,50 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,50/9,00 Neutral Bostäder i centrumläge Hyra, SEK/kvm 954/1 010/1 059 Neutral Vakans, % 0,00/0,25/0,58 Neutral Direktavkastning, % 5,25/6,00/6,50 Neutral ¹ Fastighetsindikatorn Industri Hyra, SEK/kvm 300/375/450 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/10,50 Neutral ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha 14

17 Marknadsöversikt Sollefteå Sollefteå ligger i Ångermanland och idag bor det cirka personer i kommunen. I Sollefteå producerar 16 vattenkraftverk närmare 15 procent av Sveriges vattenkraft. Omkring 80 procent av Sollefteås kommun utgörs av skog vilket innebär att skogsnäringen består av en stor andel av Sollefteås näringsliv. Hyresnivåer Sollefteå Låg/Normal/Hög Prognos Kontor Hyra, SEK/kvm 400/575/750 Neutral Vakans, % 5,00/7,50/10,00 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/11,00 Neutral Butiker Hyra, SEK/kvm 500/700/900 Neutral Vakans, % 2,50/5,00/7,50 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/11,00 Neutral Bostäder Hyra, SEK/kvm 682/724/768 Neutral Vakans, % 2,00/5,00/8,00 Neutral Direktavkastning, % 6,50/7,50/8,50 Neutral Industri Hyra, SEK/kvm 200/300/400 Neutral Vakans, % 5,00/7,50/10,00 Neutral Direktavkastning, % 10,50/12,00/13,50 Neutral Källa: Datscha 15

18 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Amastens styrelse består av sex personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Helsingborg. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med anledning av Transaktionen beslutade den extra bolagsstämma den 10 januari 2013 att styrelsen skall bestå av följande personer som presenteras nedan. Namn Född Position Jan Rynning 1951 Ordförande Thomas Melin 1960 Daniel Andersson 1978 Mattias Klintemar 1967 John Hamilton 1952 Gert Persson 1950 Jan Rynning (född1951) Styrelseordförande sedan 2011 Huvudsaklig sysselsättning: Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB. Utbildning: Jur. kand. från Uppsala universitet. Övrigt: Jan Rynning har mångårig erfarenhet av juridisk rådgivning till styrelser och börsbolag. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag och har bland annat varit styrelseordförande i sju börsnoterade bolag. Aktieinnehav: aktier (efter beslutad; sammanläggning av aktier samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Jan Rynning följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av följande företag: Uppdrag Advokatfirman Jan Rynning Advokatfirman Jan Rynning AB Cell Impact AB (publ) Fenderthruster AB Finshyttan HydroPower AB Befattning Innehavare Ordförande Suppleant Sedan den 1 januari 2008 har Jan Rynning varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Adaptiware AB Bergh & Co Advokatbyrå AB BioPhausia AB BMM Pharma AB Braathens Travel Group AB Cross Pharma AB dkraft AB dkraft Holding AB Emblacom AB Enea AB Foxt Inc. GER Pharma AB Hans Östberg Utveckling AB Integrate One AB MALÅ GeoScience AB Malå GeoScience Förvaltnings AB Remium Nordic AB Remium Nordic Holding AB Teligent AB Teligent Fastighetsaktiebolag Teligent Mobile Office AB Teligent Solutions AB Östberg Group AB Befattning Ordförande Ordförande Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Thomas Melin (född 1960) Styrelseledamot och VD sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: VD i Bolaget. Utbildning: Gymnasial byggnadsingenjörsutbildning. Övrigt: Thomas Melin har arbetat inom familjeföretagen SEM-System AB och Amasten Fastighets AB sedan 1980-talet, inledningsvis som projektsäljare och byggansvarig. Thomas Melin är sedan mitten av 1990-talet VD och huvudägare SEM-System AB och Amasten Fastighets AB då verksamheten ändrade huvudinriktning till att äga, förvalta och förädla fastigheter. Aktieinnehav: aktier via bolag (efter beslutad; sammanläggning av aktier, apportemission samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. 16

19 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Thomas Melin följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Sedan den 1 januari 2008 har Thomas Melin varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Befattning AB Ducimus Ägare AB HHL Fastigheter & ägare Amasten AB, VD & ägare Amasten Bostäder i Falköping AB Ägare Amasten Fastighets AB Ordförande & ägare AMEDA Fastighetsfond NR 1 AB (publ), VD & delägare AMEDA Fastighetsfonder i Sverige AB, VD & delägare B-haken AB Ägare Bostadsbolaget i Helsingborg AB Delägare Carnot Fritid i Värmland AB Delägare Centrumfastigheter i Helsingborg AB Dancor Fastighetsförvaltning AB Ägare EMJ Fastighets AB Ordförande & delägare Fastighets AB Hasseln i Helsingborg & delägare Fastighets AB Kullavägen & ägare Fastighets AB Pampinus & ägare Fastighets AB Pingvinen & ägare Fastighets AB Slottshöjden i Helsingborg Ordförande & delägare Fastighetsaktiebolaget Bilen 2 Ägare Gantofta Fastigheter AB Ordförande & ägare Gatadalen Fastighets AB Kometen Bostäder i Osby AB Ägare Lemnius Fastigheter nr 4 AB & ägare Meliem AB & ägare Melimark AB & ägare Meljak AB & ägare MI Andersson Fastighetsbolag AB Ägare Ortum Fastigheter AB & delägare Osbylägenheter AB Ägare Osbysmeden 16 Fastigheter AB Ägare S Thomas Melin AB Ordförande & ägare Salomonhög Fastighets AB & ägare SEM System FMy5 AB & ägare SEM System Kolonien 29 AB & ägare SEM-System AB Ordförande & ägare SEM-System Fastighets AB Ordförande, VD & delägare SEM-system Fastighets AB Kolonien 6 & ägare SEM-System Fritidshus AB & ägare Skånelägenheter AB Ägare Sverigelägenheter AB Ägare Utvecklingsbostäder i Götaland AB Ordförande & delägare Violen Fastighets AB & ägare Örtofta Bostäder AB & ägare Uppdrag AB Helsingborg Vikingen 7 AB Karl XII 8 AB Miatorpsgatan Amasten 4 AB Amasten C3 AB Amasten Centrum Fastigheter AB Camallit AB Carnot Fritid i Värmland AB Fastighets AB Högaborg i Helsingborg Fastighetsbolaget Anna 1 i Helsingborg AB Fikonet 25 i Helsingborg AB Gastadalen Fastighets AB Handelsbolaget Pegetre KB Veriet Kullen Östra 16 och 19 Helsingborg AB Rederi AB Sundcharter Svea House koncernen AB Söderfuran i Helsingborg AB TONIJO AB Befattning & ägare & ägare & ägare & ägare & ägare & ägare Ordförande & delägare & ägare & delägare & ägare Bolagsman Kommanditdelägare & ägare & delägare & ägare & delägare 17

20 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Daniel Andersson (född 1978) Styrelseledamot och vice VD sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: vice VD i Bolaget. Utbildning: Ekonom från Lunds Universitet, huvudinriktning Nationalekonomi. Övrigt: Daniel Andersson har arbetat som affärsutvecklare och VD för fastighetskoncernen Sverigelägenheter AB, som ägs av Thomas Melin via bolag, sedan Dessförinnan drev Daniel Andersson en finansiell rörelse, som i huvudsak arbetade med finansiell rådgivning och planering och verksamheten stod under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinnehav: 0 aktier. Nationalitet: svensk. Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Daniel Andersson följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Uppdrag AB Ducimus Amasten Bostäder i Falköping AB B-haken AB Bostadsbolaget i Helsingborg AB Carnot Fritid i Värmland AB Dancor Fastighetsförvaltning AB DTP Konsept Invest AB DTP Konsept Transactions AB Fastighetsaktiebolaget Bilen 2 Kometen Bostäder i Osby AB Konstruktiv Konsult i Malmö AB LINdell och ANDERsson AB MI Andersson Fastighetsbolag AB Osbylägenheter AB Osbysmeden 16 Fastigheter AB Skånelägenheter AB Sverigelägenheter AB Hbg Anda Invest AB Befattning & delägare & delägare & delägare, VD & ägare, VD & ägare & VD & ägare Sedan den 1 januari 2008 har Daniel Andersson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag AMEDA Fastighetsfonder i Sverige AB Befattning Mattias Klintemar (född 1967) Styrelseledamot sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: Placeringsdirektör för Östersjöstiftelsen. Utbildning: Civilekonom från Karlstads universitet. Övrigt: Mattias arbetar till och med Transaktionens genomförande som VD och har tidigare även arbetat som CFO för Bolaget. Till tidigare erfarenheter hör CFO och Vice President för Hexaformer AB, samt befattningar som CFO på ABG Securities och projektledare inom Corporate Finance på ABG Sundal Collier, vice CFO på HSBC/Midland bank samt konsult och revisor på Arthur Andersen. Aktieinnehav: 400 aktier (efter beslutad; sammanläggning av aktier samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Mattias Klintemar följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Uppdrag Finshyttan HydroPower AB Klintemar Konsult AB Lyyn AB (publ) MLJK Konsult AB SeaNet Maritime Communications AB (publ) Befattning & ägare Suppleant Sedan den 1 januari 2008 har Mattias Klintemar varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Accagen SA Cell Impact AB (publ) Dynawind AB Gammelbackaborgen AB Global Supply i Lund AB Hexaformer Produktion AB Hidros Pharmaceutical Sweden AB Industrifastigheter Filipstad AB J&M Förmedling Holding AB Miol Industrier AB Morphic Exergy S.r.l. ParnerTech Aerodyn AB Befattning Ordförande Ordförande Ordförande & VD Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande 18

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Koggbron Fastigheter AB (publ)

Koggbron Fastigheter AB (publ) December 2014 Koggbron Fastigheter AB (publ) Informationsbroschyr 1 Viktig information Med BCS eller Bolaget avses Business Control Systems Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556605-4259, före förvärv

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:29 2012-11-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR Nasdaq First North: PALS B PRESSMEDDELANDE 2017-07-12 Kl: 08:30 CET NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ) DELÅRSRPPORT JANUARI DECEMBER 2015

PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ) DELÅRSRPPORT JANUARI DECEMBER 2015 PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ) DELÅRSRPPORT JANUARI EMBER 2015 OKTOBER EMBER 2015 Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK Kassaflöde

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Koggbron Fastigheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål Delårsrapport januari juni 2010 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport första halvåret 2010 Denna rapport omfattar perioden 1 januari 30 juni 2010. Perioden i korthet - Nettoomsättning 23 771 kkr (24 181 kkr)

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer