Bolagsbeskrivning inför listning på. NASDAQ OMX First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på. NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

2 Viktig information Vissa definitioner Med Amasten eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget, Morphic Technologies AB (publ) (under namnändring till Amasten Holding AB (publ), org nr , den koncern som Amasten Holding AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Amasten Holding AB (publ). Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför bytet av handelsplats från NASDAQ OMX Small Cap till First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Viktig information Notera att all information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som en investering i Amastens aktie innebär. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande notering av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av noteringen. Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Amasten har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Amasten inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Amasten. Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskfaktorer... 4 Bakgrund och motiv... 7 VD har ordet... 8 Verksamhetsbeskrivning... 9 Fastighetsbestånd Marknadsöversikt Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning...24 Legala frågor och kompletterande information...25 Delårsrapport 1 januari 30 september Handlingar införlivade genom hänvisning Adresser...42 Viktiga datum Sista handelsdag på NASDAQ OMX Small Cap januari 2013 Första dag för handel på First North januari 2013 Aktieinformation Kortnamn...MORP B 1 ISIN-kod... SE Tidpunkter för ekonomisk information Morphic Technologies AB (publ):s bokslutskommuniké januari 2013 Amastens bokslutskommuniké mars 2013 Amastens delårsrapport för perioden januari mars maj Bolaget har ansökt om att ändra kortnamn för aktien till AMAST 1

4 Sammanfattning Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Bolagsbeskrivningen. Varje beslut att investera i Amasten-aktien skall baseras på en bedömning av Bolagsbeskrivningen i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Bolagsbeskrivningen kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Bolagsbeskrivningen. En person får göras ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Bolagsbeskrivningen. Bakgrund och motiv i korthet I syfte att skapa värde för aktieägarna ingick Morphic Technologies AB (publ) den 30 november 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. Amasten Bostäder AB var vid tidpunkten för avtalets ingående ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Bostäder AB:s ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten Bostäder AB. Morphic Technologies AB (publ):s nuvarande aktieägare får genom Transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering. Styrelsen har gjort bedömningen att Morphic Technologies AB (publ), genom den nya konstellationen, har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Aktieägarna får genom förvärvet ägande i ett bolag som äger fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde omkring 300 MSEK, i enlighet med oberoende värderingar som utförts av Nai Svefa under hösten Enligt aktieöverlåtelseavtalet kommer Amasten Bostäder AB:s eget kapital per tillträdesdagen uppgå till minst 90 MSEK. Affären är ett led i Amasten Bostäder AB:s expansionsplan och ger bolaget en värdefull tillgång till kapitalmarknaden. Amasten i korthet Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB¹ medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten. Affärsidé Amasten skall förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten skall både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt att förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som Amasten skall förädla i möjligaste mån och därefter avyttra. Övergripande mål Amasten skall på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästerna mår bra och trivs med sitt boende så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Amasten har ambitionen att växa som fastighetsbolag och utöka fastighetsbeståndet i takt med att organisationen och kassaflödet växer. Fastighetsbestånd Amastens fastighetsbestånd per den 31 december 2012 utgörs av främst bostadsfastigheter, på orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Amastens verksamhet kan i framtiden komma att växa geografiskt till nya orter med bedömd god avkastning och tillväxtmöjligheter i takt med att Amasten förvärvar nya fastighetsbestånd. I första hand är ambitionen att växa i de områden som Bolaget redan idag är verksamt, för att på så sätt uppnå stordriftsfördelar med förvaltningen. Amasten strävar också efter att förvärva fastigheter med föräd- 2

5 Sammanfattning lingspotential i närhet till Stockholm och i Öresundsregionen, med tyngdpunkt Helsingborg och Malmö. Det nuvarande fastighetsbeståndet utgörs av fastigheter byggda på och 1970-talet, med stomme och fasad av sten. I tabellen nedan presenteras information om fastigheternas uthyrningsbara yta som totalt uppgår till cirka kvm. Marknaden i korthet Den svenska fastighetsmarknaden utgörs av cirka 453 miljoner kvm bostäder och lokaler, exklusive småhus och jordbruksfastigheter, där bostäder svarar för 165 miljoner kvm och lokaler svarar för 288 miljoner kvm. De största ägargrupperna räknat efter yta är enskilda ägare av industrifastigheter med 105 miljoner kvm och kommuner med cirka 104 miljoner kvm. Det totala svenska fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka miljarder SEK, varav värdet på kapitalplacerarnas fastighetsbetånd uppgår till cirka miljarder SEK. Av detta värde uppgår börsbolagens fastighetsbestånd till cirka 225 miljarder SEK.¹ Styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen består av Jan Rynning (ordförande), Thomas Melin, Daniel Andersson, Mattias Klintemar, John Hamilton och Gert Persson. Ledande befattningshavare är Thomas Melin (VD), Daniel andersson (vice VD) och Per jönsson (CFO). Riskfaktorer En investering i Amasten innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Amastens verksamhet direkt eller indirekt. Nedan sammanfattas, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, några riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Amasten, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Utöver sammanfattningen nedan bör en investerare även beakta avsnittet Riskfaktorer i Bolagsbeskrivningen. Några av de risker som skall beaktas bedöms vara makroekonomiska faktorer, hyresintäkter och hyresutveckling, drift- och underhållskostnader, ränterisk, kreditrisk, refinansieringsrisk, likviditetsrisker, värdeförändringar avseende fastigheter, transaktionsrelaterade risker, operationella risker, organisatoriska risker, tekniska risker, legala risker, tvister, skatterisker, miljörisk, konkurrens, ägare med betydande inflytande, kursfall på aktiemarknaden, fluktuationer i aktiekursen samt likviditetsbrist i marknaden för Amasten-aktien. Fastighetsförteckning per den 31 december 2012 Fastighet Ort Byggår/omb.år Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsbar area (kvm) Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Sleipner Helsingborg , Nässlan 5 Helsingborg 1930/ , Vikingen 13 Helsingborg 1929/ , Borgmästareängen 6, 7, 12 Landskrona , Mörrum 84:2 Karlshamn , Tjärnen 3 Sollefteå , Hörnan 1 Sollefteå , Buntmakaren 11 Sollefteå , Totalt 296, ¹ Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/2011 3

6 Riskfaktorer Riskfaktorer En investering i Amasten innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Amastens verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Amasten, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Risker relaterade till Amastens verksamhet Makroekonomiska faktorer Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt och struktur-, inflation och räntenivåer. Tillväxten i ekonomin påverkar sysselsättningsgraden som är en väsentlig grund för utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed påverkar vakansgrader och hyresnivåer, framförallt vad gäller kommersiella lokaler. Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar därmed finansnetto. Räntekostnaden för skulder hos kreditinstitut är en väsentlig kostnadspost för Amasten. På längre sikt har förändringar i räntan en väsentlig påverkan på Amastens resultat och kassaflöde. Utöver detta påverkar förändringar i ränta och inflation även avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärden. Högre vakansgrad, räntor, ökade kostnader samt lägre hyresnivåer skulle kunna få en negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Hyresintäkter och hyresutveckling Amastens resultat skulle påverkas negativt om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. Det finns inga garantier för att Amastens större hyresgäster förnyar eller förlänger sina hyresavtal när de har löpt ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Amasten är beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid. Likväl kvarstår risk för att hyresgäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så inträffar kan det medföra negativ påverkan på Bolagets resultat såväl som kassaflöde. Drifts- och underhållskostnader Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader relaterade till uppvärmning, fastighetsskötsel, el, vatten, renhållning, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, försäkringar, underhåll samt administration. I den mån eventuella kostnadshöjningar inte kan kompenseras genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom omförhandlingar av hyresavtal, kan Amastens resultat påverkas negativt. Ränterisk Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Amastens räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Amasten väljer för bindningstiden på räntorna. Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens så kallade reporänta vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige syftar till att genom justering av reporäntan söka hålla inflationen på två procent. I tider av stigande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid som Amasten har på sina lån ju längre tid tar det innan en ränteförändring får genomslag i Amastens räntekostnader. Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att Amastens motparter, som främst utgörs av hyresgäster, inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk inom finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott, vid tecknande av ränteswapavtal samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal. Refinansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostna- 4

7 Riskfaktorer der i samband med att låneavtal löper ut och måste ersättas med nya. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna risk och innebär även mindre räntekänslighet. Lånebehovet kan avse refinansiering av befintliga lån eller nyupplåning. Det finns ingen garanti att framtida refinansiering på skäliga villkor helt eller delvis kommer att kunna ske, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Likviditetsrisker Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja Amastens betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av personalkostnader och driftskostnader såsom el, renhållning, vatten och värme, avtalade underhållsutgifter och investeringar samt ränta på skulder. Om Amastens tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Amastens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Värdeförändringar avseende fastigheter Amastens möjligheter att generera positiva värdeförändringar påverkas bland annat av hur väl Bolaget lyckas förädla och utveckla fastigheterna samt av relationen med kunderna i form av avtals- och kundstruktur. Därtill har det allmänna ränteläget, den allmänna konjunkturutvecklingen, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, den förväntade hyrestillväxten, skattesituationen, möjligheten till lånefinansiering och avkastningskravet betydelse för utvecklingen av fastighetspriserna. Avkastningskravet påverkas även av tillgången till och avkastningen på alternativa placeringar. Negativa värdeförändringar i Amastens fastigheter kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Transaktionsrelaterade risker Förvärv av fastigheter är en del av Amastens löpande verksamhet och är till sin natur förenat med viss osäkerhet. Vid förvärv av fastigheter utgörs riskerna av bland annat framtida bortfall av hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister. Vid förvärv av fastighetsbolag tillkommer risker för exempelvis skatter och juridiska tvister. Det finns inga garantier för att framtida verksamheter eller fastigheter som tillkommer genom förvärv påverkar Amastens resultat och ställning positivt. Operationella risker Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det kan inte uteslutas att brister i operationell säkerhet skulle kunna påverka Amastens verksamhet negativt. Organisatoriska risker Amasten har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Amastens förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Amastens affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Amasten inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Amastens verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Tekniska risker Fastighetsinvesteringar är förknippade med tekniska risker. Med teknisk risk förstås de riskförhållanden som är förknippade med den tekniska driften av fastigheten, såsom risken för konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska problem skulle uppstå kan de komma att medföra betydligt ökade kostnader för fastigheterna och därmed även komma att påverka Amastens resultat och finansiella ställning negativt. Legala risker Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tilllämpningen av befintliga lagar eller regler som är tilllämpliga på Amastens verksamhet eller kundernas verksamhet kan påverka Amastens verksamhet negativt. Tvister Det kan inte uteslutas att Amasten kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller kan komma att få betydande effekter på Bolagets resultat eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. Skatterisker Förändringar i bolags- och fastighetsskatt, liksom övriga statliga och kommunala pålagor samt bostads- och räntebidrag, kan påverka förutsättningarna för Amastens verksamhet. Det kan inte uteslutas att skattesatser förändras i framtiden eller ann andra ändringar sker i det statliga systemet som påverkar fastighetsägandet. Förändringar av bolagsskatt och övriga statliga pålagor, kan komma att påverka Amastens resultat negativt. En förändring av skattelagsstiftning eller praxis innebärande exempelvis förändrade möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller till att utnyttja underskottsavdrag kan medföra att Bolagets framtida skattesituation förändras och därigenom påverkar resultatet negativt. Miljörisk Enligt miljöbalken har den som bedriver verksamhet som har bidragit till miljöförorening även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta erforderlig efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, ansvariga. Det innebär således en risk att krav under vissa förutsättningar kan komma att riktas mot Amasten för utredningsåtgärder vid misstanke om föro- 5

8 Riskfaktorer rening i mark, vattenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. Även krav på sanering av äldre byggnader på en fastighet kan komma att ställas mot Bolaget, exempelvis till följd av att olämpliga byggnadsmaterial använts vid tidigare konstruktioner eller ombyggnadsåtgärder. Skulle sådana krav riktas mot Amasten skulle de kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens Amasten verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Amasten kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna påverka Amastens resultat och verksamhet negativt. Risker relaterade till aktien Ägare med betydande inflytande Ett fåtal av Amastens aktieägare äger en väsentlig andel av de utestående aktierna i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna. Kursfall på aktiemarknaden En investering i Amasten är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Amasten-aktien kan påverkas på samma sätt som andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Fluktuationer i aktiekursen Aktiekursen för Amasten-aktien kan i framtiden även komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga omsättnings- och resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kursreaktioner som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Likviditetsbrist i marknaden för Amasten-aktien Även om Amasten har ett stort antal aktieägare är det inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för Amasten-aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för säljaren. 6

9 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv I syfte att skapa värde för aktieägarna ingick Morphic Technologies AB (publ) den 30 november 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. Amasten Bostäder AB var vid tidpunkten för avtalets ingående ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Bostäder AB:s ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten Bostäder AB. I samband med att avtalets ingicks så föreslogs en extra bolagsstämma bland annat besluta om (i) att godkänna förvärvet, (ii) sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie, (iii) att ändra bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra bolagets namn (firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av Amasten AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 MSEK samt (vii) minsking av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact AB (publ) 1, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB, (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic Technologies AB (publ) till serie B samt (x) om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort ( Transaktionen ). Den 10 januari 2013 beslutade extra bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Efter det att de efterföljande registreringarna hos Bolagsverket har genomförts kommer Amasten AB att äga cirka 75 procent av kapitalet och rösterna i Morphic Technologies AB (publ) medan de nuvarande aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Morphic Technologies AB (publ):s nuvarande aktieägare får genom Transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering. Styrelsen har gjort bedömningen att Morphic Technologies AB (publ), genom den nya konstellationen, har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Aktieägarna får genom förvärvet ägande i ett bolag som äger fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde på omkring 300 MSEK, i enlighet med oberoende värderingar som utförts av Nai Svefa under hösten Enligt aktieöverlåtelseavtalet kommer Amasten Bostäder AB:s eget kapital per tillträdesdagen uppgå till minst 90 MSEK. Affären är ett led i Amasten Bostäder AB:s expansionsplan och ger bolaget en värdefull tillgång till kapitalmarknaden. I samband med affären har Bolaget beslutat om byte av handelsplats för Bolagets aktier från NASDAQ OMX Small Cap till First North. Den 11 januari 2013 erhölls godkännande av NASDAQ OMX avseende upptagande av handel av Bolagets aktier på First North. Sista dag för handel på NASDAQ OMX Small Cap är den 25 januari 2013 och första dag för handel på First North kommer att vara den 28 januari Styrelsen för Amasten är ansvarig för informationen i Bolagsbeskrivningen, vilken har upprättats med anledning av ansökan om notering av Amastens aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Helsingborg den 11 januari 2013 Amasten Holding AB (publ) Styrelsen 1 Helägt dotterbolag till Morphic Technologies AB (publ) som äger samtliga aktier i Finshyttan AB. 7

10 VD har ordet VD har ordet Det är med stor spänning vi ser framtiden an. Morphic Technologies AB (publ) har ändrat inriktning och tagit klivet in i fastighetsbranschen. Det är vår ambition att Morphic Technologies AB (publ), i dess nya tappning Amasten Holding AB (publ), skall bli ett spännande investeringsalternativ för nya placerare och att även nuvarande aktieägare skall få ett förnyat intresse för bolaget, när nuvarande Morphic Technologies AB (publ) nu kliver in i en ny era. Amastens bakgrund Amasten Bostäder AB är ett nystartat lagerbolag som med hjälp av aktieägartillskott förvärvat fastigheter (via dotterbolag) på fyra orter i Sverige, bland annat i Helsingborg som är vår huvudsakliga verksamhetsort. Amasten Fastighets AB, som är upprinnelsen till namnet Amasten och är ett systerbolag till Amasten Bostäder AB, har bedrivit fastighetsförvaltning sedan snart tjugo år och har därför lång erfarenhet av att förvärva, förvalta och förädla fastigheter. Vi anser därför att det är dags att notera verksamheten på First North för att växa ytterligare, i en publik miljö tillsammans med andra aktieägare som delar vårt intresse av bra affärsmöjligheter och goda vinster, samtidigt som vi bedriver en etisk, miljömedveten och samhällsfrämjande verksamhet. Vår ambition är att vara ett fastighetsbolag som sätter affärsnyttan i fokus men som värnar om hyresgästerna och har förståelse för att boendet är en stor del av en människas trygghet och känsla av välbefinnande. Framtiden Vi bedömer av flera skäl att affärsmöjligheterna på hyresfastighetsmarknaden är mycket goda. Dels innebär det låga ränteläget att investeringar i fastigheter är förhållandevis attraktiva jämfört med många alternativa investeringar. Vidare innebär fastighetsinvesteringar samtidigt också en inflationssäkring då hyresavtalen regelmässigt innehåller prisjusteringsklausuler kopplade till inflationsförändringar. Det vi dock främst bedömer skapa goda affärsmöjligheter är det faktum att många fastighetsbolag har likviditetsproblem och vi har god likviditet, något som är betydligt lättare att ha i en publik miljö, vilket en notering på First North kommer att bidra med. Vi bedömer att våra kunskaper och kontaktnät, i samband med god likviditet genom en officiell handelsplats, skall kunna medföra att våra uppsatta mål på både kort och på lite längre sikt är fullt möjliga att uppnå. Helsingborg den 11 januari 2013 Thomas Melin VD och styrelseledamot 8

11 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Översikt Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 MSEK. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder SEK, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB¹ medan den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten. Affärsidé Amasten skall förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten skall både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt att förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som Amasten skall förädla i möjligaste mån och därefter avyttra. Övergripande mål Amasten skall på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästerna mår bra och trivs med sitt boende så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Amasten har ambitionen att växa som fastighetsbolag och utöka fastighetsbeståndet i takt med att organisationen och kassaflödet växer. Finansiella mål Amastens mål är att över tid generera en god och stabil avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst fem procentenheter, där riskfri ränta definieras som den genomsnittliga räntan på en femårig statsobligation. Strategi För att uppnå de mål Amasten satt upp på både kort och lång sikt sätter Amasten alltid kunderna i fokus, då det i grunden är hyresgäster som genererar Amastens välmående. Vidare skall Amasten långsiktigt förvalta fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera både driftskostnader och förvaltningskostnader. Amasten skall också förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential för att avyttra dem när förädling är fullbordad, i syfte att skapa likviditet för ytterligare förvärv av fastigheter med goda kassaflöden eller utvecklingspotential. Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet de kommande åren, men avser även växa organisatoriskt, och då i synnerhet via eventuella övertag av befintliga organisationer i samband med framtida fastighetsförvärv. Fastigheten Helsingborg Sleipner 6 total uthyrningsbar area om kvm varav 418 kvm nybyggt, allt fördelat på totalt 111 bostäder. ¹ SEM-System Fastighets AB ingår i SEM-gruppen som grundades på 1960-talet 9

12 Verksamhetsbeskrivning Organisation och medarbetare Amasten är ett relativt litet fastighetsbolag med höga tillväxtambitioner de närmaste åren. Amasten har ett heltäckande förvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB och har därför inga anställda fastighetsförvaltare, fastighetsskötare eller annan teknisk personal. Organisationen består idag av VD Thomas Melin, vice VD Daniel Andersson och CFO Per Jönsson. Amasten räknar med att nyanställa personal redan under 2013 i takt med att personalförstärkning krävs i samband med fastighetsförvärv. Kunder Amastens kunder är i huvudsak privatpersoner som är hyresgäster i någon av de orter Amasten bedriver verksamhet. Amasten har också ett mindre antal företagskunder som hyr butiker, restauranglokaler, kontor och dylikt. Miljö och ansvar Den övergripande ambitionen med Amastens verksamhet är att den skall bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Hänsyn till miljön skall vara en naturlig del i Amastens arbete med hyresgäster, företag och partners. Bolaget skall uppnå ständig förbättring genom utbildning av medarbetare och kontinuerlig utvärdering av miljöarbetet. En viktigt målsättning för Bolaget är att miljöarbetet mer än väl skall uppfylla rådande miljölagstiftningar. Legal struktur Amasten Holding AB (publ) (tidigare Morphic Technologies AB) är holdingbolag i en koncern som efter Transaktionens kommer att utgöras av moderbolaget Amasten Bostäder AB samt de helägda dotterbolagen Stralsund AB, SLE 6 i Helsingborg AB, Halmkronan Fastighets AB, Fastighets AB Drottningskeppet, VKN 13 i Helsingborg AB och Dorund AB. Fastigheterna ägs av dotterbolagen. Bolagets legala struktur illustreras nedan. Holdingbolag Moderbolag Helägda dotterbolag Fastigheter Stralsund AB Karlshamn Mörrum 84:2 SLE 6 i Helsingborg AB Helsingborg Sleipner 6 Landskrona Borgmästarängen 6 Halmkronan Fastighets AB Landskrona Borgmästarängen 7 Amasten Holding AB (publ) Amasten Bostäder AB Landskrona Borgmästarängen 12 Sollefteå Hörnan 1 Fastighets AB Drottningskeppet Sollefteå Tjärnen 3 Sollefteå Buntmakaren 11 VKN 13 i Helsingborg AB Helsingborg Vikingen 13 Dorund AB Helsingborg Nässlan 5 10

13 Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Översikt Amastens fastighetsbestånd per den 31 december 2012 utgjordes av främst bostadsfastigheter, på orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Amastens verksamhet kan i framtiden komma att växa geografiskt till nya orter med bedömd god avkastning och tillväxtmöjligheter i takt med att Amasten förvärvar nya fastighetsbestånd. I första hand är ambitionen att växa i de områden som Bolaget redan idag är verksamt, för att på så sätt uppnå stordriftsfördelar med förvaltningen. Amasten strävar också efter att förvärva fastigheter med förädlingspotential i närhet till Stockholm och i Öresundsregionen, med tyngdpunkt Helsingborg och Malmö. Det nuvarande fastighetsbeståndet utgörs av fastigheter byggda på och 1970-talet, med stomme och fasad av sten. I tabellen nedan presenteras information om fastigheternas uthyrningsbara yta som totalt uppgår till cirka kvm. Hyresvärde och uthyrningsgrad Vid en uthyrningsgrad om 100 procent och i avsaknad av omflyttningsförluster bedöms det totala hyresvärdet på det befintliga fastighetsbeståndet uppgå till omkring 30 MSEK per år. De reella hyresintäkterna med dagens vakansgrad uppgår till cirka 26 MSEK på årsbasis, vilket till stor del förklaras av att fastigheterna i Sollefteå, som förvärvades av ett konkursbo i juni 2011, var eftersatta vid förvärvet vilket hade resulterat i en hög vakansgrad. När Amasten förvärvade fastigheterna uppgick vakansgraden till omkring 80 procent, vilket i absoluta tal motsvarade cirka 130 av totalt 166 lägenheter i fastigheten Tjärnen 3. Under det första halvåret efter övertagandet av fastigheten inledde Bolaget ett omfattande renoveringsprojekt av fastigheten och lägenheterna, vilket resulterade i att antalet vakanser minskade med omkring 70 till 80 lägenheter. I dagsläget är cirka 25 av lägenheterna Fördelning av uthyrningsbar area per ort Helsingborg, 28,0% Landskrona, 3,0% Karlshamn, 26,6% Sollefteå, 42,3% Fördelning av uthyrningsbar area per fastighetskategori Bostäder, 92,0% Kontor, 0,7% Butik, 4,3% Övrigt, 3,0% Fördelning av marknadsvärde per ort Helsingborg, 52,6% Landskrona, 3,1% Karlshamn, 17,5% Sollefteå, 26,8% Fastighetsförteckning per den 31 december 2012 Fastighet Ort Byggår/omb.år Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsbar area (kvm) Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Sleipner Helsingborg , Nässlan 5 Helsingborg 1930/ , Vikingen 13 Helsingborg 1929/ , Borgmästareängen 6, 7, 12 Landskrona , Mörrum 84:2 Karlshamn , Tjärnen 3 Sollefteå , Hörnan 1 Sollefteå , Buntmakaren 11 Sollefteå , Totalt 296,

14 Fastighetsbestånd vakanta, varav 20 fortfarande har ett visst renoveringsbehov. Bolaget renoverar lägenheterna löpande och bedömer att renoveringsarbetet kommer att vara klart under verksamhetsåret Kontraktstruktur och kontraktsvärde En stor majoritet av Amastens hyresintäkter är hänförliga till bostäder, som vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens upprättande uppgick till cirka 90 procent av det totala hyresvärdet. Bostadskontrakt löper som regel tillsvidare, med tre månaders uppsägningstid. Amastens största hyresgäst intäktsmässigt är dock en hotellverksamhet i Helsingborg och hyreskontraktet löper i cirka fem och ett halvt år till. Amasten har också hyreskontrakt för tre olika restauranglokaler som tecknades för cirka sex och ett halvt år sedan. Det ena kontraktet tecknades på sex år och har fem och ett halvt år kvar tills kontraktet löper ut medan de två andra tecknades på tio år och löper i ytterligare ungefär tre år. Samtliga kontrakt löper med nio månaders uppsägningstid och förlängs per automatik i tre år om uppsägning ej sker inom de stipulerade nio månaderna. Övriga kontrakt som ej är bostäder avser mindre butiker, lokaler, förråd, kontor, 3G-master och liknande, med varierande återstående kontraktslängd. Fastigheten Sollefteå Tjärnen 3 total uthyrningsbar area om kvm. Fastigheten Helsingborg Vikingen 13 total uthyrningsbar area om 732 kvm. 12

15 Marknadsöversikt Marknadsöversikt Den svenska fastighetsmarknaden Översikt Den svenska fastighetsmarknaden utgörs av cirka 453 miljoner kvm bostäder och lokaler, exklusive småhus och jordbrksfastigheter, där bostäder svarar för 165 miljoner kvm och lokaler svarar för 288 miljoner kvm. De största ägargrupperna räknat efter yta är enskilda ägare av industrifastigheter med 105 miljoner kvm och kommuner med cirka 104 miljoner kvm. Det totala svenska fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka miljarder SEK, varav värdet på kapitalplacerarnas fastighetsbetånd uppgår till cirka miljarder SEK. Av detta värde uppgår börsbolagens fastighetsbestånd till cirka 225 miljarder SEK.¹ Trender och tendenser Under de tre första kvartalen 2012 påbörjades nybyggnation av cirka flerbostadshuslägenheter och cirka lägenheter i småhus. Sammantaget är det en minskning med cirka 28 procent jämfört med samma period För flerbostadshusen var minskningen 20 procent medan småhusbyggnationen minskade med 45 procent. Under samma period påbörjades en ombyggnad av cirka lägenheter samtidigt som det färdigställdes cirka lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Sammantaget var det en ökning av påbörjandet med 24 procent och en minskning av färdigställandet med 5 procent jämfört med samma period 2011.² Kapital söker sig till säkra placeringar varvid direktinvesteringar i fastigheter ses som ett attraktivt placeringsalternativ. Bostäder i tillväxtorter och samhällsfastigheter med relativt goda förutsättningar för stabil avkastning är attraktiva investeringsobjekt hos kapitalstarka aktörer. Detta gör att kapitalströmmen till fastighetssegmentet i dagsläget är relativt hög. Bankerna stramar dock åt företagsutlåning i fastighetssegmentet såväl som i andra branscher, med högre krav på marginaler och kapitaltäckning, vilket leder till en minskad utlåning till fastighetssegmentet. Sammantaget verkar finansiering alltjämt vara den enskilt mest avgörande faktorn för utvecklingen på svensk fastighetsmarknad och på transaktionsvolymens storlek.³ Skuldkrisen i euroområdet har under 2012 förvärrats och hur skuldbördorna skall fördelas mellan EU-länder skapar oro i de finansiella systemen där bankernas förmåga och vilja till ny finansiering i flera fall är begränsande. Kapitalmarknaden präglas av hårt pressade utländska banker med fastighetslåneportföljer som söker ny ägo och svenska banker som är ovilliga, eller i vart fall försiktiga, vid företagsutlåning i fastighetssegmentet. Kraven har blivit allt högre, såväl med avseende på den underliggande tillgången som på marginaler och lägre belåningsgrad. Kreativiteten att resa kapital till investeringar i fastigheter är därmed hög med flera alternativ till klassisk bankbelåning som bland annat preferensaktier och företagsobligationer.³ Samtidigt som finansiell oro råder med volatila börser som följd möter bostadssegmentet för närvarande en stark efterfrågan på grund av sin riskprofil och att bostadsbrist råder på flertalet svenska regionala marknader. Även investeringsintresset för välbelägna, moderna kontor med stabila hyresgäster är fortfarande stort på svensk fastighetsmarknad. Amastens marknader Amastens fastighetsbestånd är beläget i orterna Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå. Helsingborg Helsingborg har gjort sig känt för ett bra affärsklimat och goda kommunikationer. Detta har utvecklat logistikmarknaden där utbyggnaden av nya lager och terminaler fortsätter utmed motorvägarna i utkanten av tätorten. För närvarande byggs det mycket i Helsingborg, både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Nybyggnationerna förväntas dock öka om några år då projektet H+ inleds som skall leda till att stadskärnan växer söderut. På projektfronten blir det omtag för Midrocs stora projekt på attraktiva Ångfärjetomten där cirka kvm för hotell och bostäder skall skapas. Det är höghöjdsdelen på hotellbyggnaden som orsakat protester och som inte kommer att inkluderas framöver. Högt bygger dock Helsingborgs hem och kanske även Dagon på annan plats, i båda fallen gäller det endast bostäder. Vidare avser Wihlborgs bygga ut kontorslokalerna på Knutpunkten. Den totala arbetslösheten i Helsingborg har under 2011 minskat mindre än rikssnittet och är två procentenheter lägre än i exempelvis Malmö. Befolkningsökningen under fjolåret var och därmed i nivå med de senaste fem årens tillväxt. På transaktionsfronten märks bland annat Rikshems köp av 700 lägenheter i stadsdelen Fredriksdal. Vidare har tre handelsfastigheter fått nya ägare, Schroders har köpt en nybyggd Coop Forumbutik och ett konsortium, med anrika Grosvenor i spetsen, har köpt en ICA Maxianläggning medan Pramerica har förvärvat Råå Center.⁴ ¹ Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/2011 ² Statistiska Centralbyrån, Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a 3:e kvartalet 2012 ³ NAI Svefa analys 3/2012 ⁴ Fastighetsindikatorn 13

16 Marknadsöversikt Hyresnivåer Helsingborg Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 1 250/1 500/1 850 Neutral Vakans, % 3,00/4,00/6,00 Neutral Direktavkastning, % 6,00/6,50/7,25 Neutral Hyresnivåer Landskrona Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 800/1 000/1 200 Neutral Vakans, % 0,00/1,00/2,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,00/8,50 Neutral Butiker i centrumläge Hyra, SEK/kvm 2 250/3 300/4 500 Neutral Vakans, % 0,00/0,25/1,00 Neutral Direktavkastning, % 6,00/6,25/6,75 Neutral Butiker i centrumläge Hyra, SEK/kvm 1 000/1 200/1 750 Neutral Vakans, % 0,00/1,00/3,00 Neutral Direktavkastning, % 7,00/7,25/7,50 Neutral Bostäder i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 1 299/1 369/1 433 Neutral Vakans, % 0,00/0,00/0,08 Neutral Direktavkastning, % 3,50/4,00/5,00 Neutral Bostäder i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 1 028/1 095/1 153 Neutral Vakans, % 0,00/0,00/0,10 Neutral Direktavkastning, % 5,00/5,50/6,00 Neutral Industri Hyra, SEK/kvm 400/500/800 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,25/8,75 Neutral ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha Landskrona Landskrona har en lång historia som industristad och varvet har spelat en framträdande roll för stadens utveckling. Familjen Tranchells sockerimperium och En och Thulins flygplanstillverkning har också satt sina spår. Näringslivet i Landskrona präglas än i dag av industrisektorn, men det strategiska läget i en expansiv region innebär samtidigt nya möjligheter. Landskrona står inför ett vägval. Att satsa stort eller bli ifrånsprungna av sina grannkommuner. Som det ser ut nu satsar orten framförallt på bostäder. Ett större projekt från kommunens sida är en ny stadsdel, Norra Borstahusen. Det rör sig om att bygga drygt bostäder och byggstart är beräknat till Centralt på orten pågår också en mängd bostadssatsningar. Bland annat bygger JM ett 80-tal bostäder samtidigt som HSB hade långt gångna planer på ett femtonvåningshus i området Albano. I september 2012 valde de dock att hoppa av projektet och planen om att bygga Nordvästra Skånes högsta hus förblev en pappersskiss. Eftersom byggsatsningarna tidigare varit få så har Landskrona nu fina möjligheter med bra platser att bygga på, vilket förstås är till ortens fördel. Transaktionsmarknaden har varit relativt stillsam. I den största affären gick Svenska Hus vidare med förvärv i kvarteret Pilåkern från det kommunägda Landskronahem, en affär kring 100 miljoner. Duon Areim och M&P köpte en City Gross-fastighet i en paketförsäljning där även hus på andra orter ingick.¹ Industri Hyra, SEK/kvm 350/425/500 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 7,75/8,75/9,50 Sjunkande ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha Karlshamn Karlshamn är en tätort och centralort i Karlshamns kommun i Blekinge län. Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Karlshamn har en fin skärgård som delas med samhällena Hällaryd och Åryd. I Karlshamn ligger Aarhus Karlshamn som tillverkar vegetabiliskt fett för livsmedel och kosmetika. Innan fusionen med Aarhus United hette företaget Karlshamns AB och kallades i folkmun för Sojan. Staden är även känd för sina mejeriprodukter, vilka numera inte tillverkas på orten. Österut längs kusten ligger Hällaryds skärgård. Hyresnivåer Karlshamn Låg/Normal/Hög Prognos Kontor i centrumläge Hyra, SEK/kvm 600/675/750 Neutral Vakans, % 1,00/4,00/6,00 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,25/8,75 Neutral Butiker i centrumläge¹ Hyra, SEK/kvm 900/1 050/1 300 Neutral Vakans, % 1,00/2,50/4,50 Neutral Direktavkastning, % 7,50/8,50/9,00 Neutral Bostäder i centrumläge Hyra, SEK/kvm 954/1 010/1 059 Neutral Vakans, % 0,00/0,25/0,58 Neutral Direktavkastning, % 5,25/6,00/6,50 Neutral ¹ Fastighetsindikatorn Industri Hyra, SEK/kvm 300/375/450 Neutral Vakans, % 0,00/5,00/10,00 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/10,50 Neutral ¹Genomsnittliga värden. Källa: Datscha 14

17 Marknadsöversikt Sollefteå Sollefteå ligger i Ångermanland och idag bor det cirka personer i kommunen. I Sollefteå producerar 16 vattenkraftverk närmare 15 procent av Sveriges vattenkraft. Omkring 80 procent av Sollefteås kommun utgörs av skog vilket innebär att skogsnäringen består av en stor andel av Sollefteås näringsliv. Hyresnivåer Sollefteå Låg/Normal/Hög Prognos Kontor Hyra, SEK/kvm 400/575/750 Neutral Vakans, % 5,00/7,50/10,00 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/11,00 Neutral Butiker Hyra, SEK/kvm 500/700/900 Neutral Vakans, % 2,50/5,00/7,50 Neutral Direktavkastning, % 8,50/9,50/11,00 Neutral Bostäder Hyra, SEK/kvm 682/724/768 Neutral Vakans, % 2,00/5,00/8,00 Neutral Direktavkastning, % 6,50/7,50/8,50 Neutral Industri Hyra, SEK/kvm 200/300/400 Neutral Vakans, % 5,00/7,50/10,00 Neutral Direktavkastning, % 10,50/12,00/13,50 Neutral Källa: Datscha 15

18 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Amastens styrelse består av sex personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Helsingborg. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med anledning av Transaktionen beslutade den extra bolagsstämma den 10 januari 2013 att styrelsen skall bestå av följande personer som presenteras nedan. Namn Född Position Jan Rynning 1951 Ordförande Thomas Melin 1960 Daniel Andersson 1978 Mattias Klintemar 1967 John Hamilton 1952 Gert Persson 1950 Jan Rynning (född1951) Styrelseordförande sedan 2011 Huvudsaklig sysselsättning: Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB. Utbildning: Jur. kand. från Uppsala universitet. Övrigt: Jan Rynning har mångårig erfarenhet av juridisk rådgivning till styrelser och börsbolag. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag och har bland annat varit styrelseordförande i sju börsnoterade bolag. Aktieinnehav: aktier (efter beslutad; sammanläggning av aktier samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Jan Rynning följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av följande företag: Uppdrag Advokatfirman Jan Rynning Advokatfirman Jan Rynning AB Cell Impact AB (publ) Fenderthruster AB Finshyttan HydroPower AB Befattning Innehavare Ordförande Suppleant Sedan den 1 januari 2008 har Jan Rynning varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Adaptiware AB Bergh & Co Advokatbyrå AB BioPhausia AB BMM Pharma AB Braathens Travel Group AB Cross Pharma AB dkraft AB dkraft Holding AB Emblacom AB Enea AB Foxt Inc. GER Pharma AB Hans Östberg Utveckling AB Integrate One AB MALÅ GeoScience AB Malå GeoScience Förvaltnings AB Remium Nordic AB Remium Nordic Holding AB Teligent AB Teligent Fastighetsaktiebolag Teligent Mobile Office AB Teligent Solutions AB Östberg Group AB Befattning Ordförande Ordförande Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Thomas Melin (född 1960) Styrelseledamot och VD sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: VD i Bolaget. Utbildning: Gymnasial byggnadsingenjörsutbildning. Övrigt: Thomas Melin har arbetat inom familjeföretagen SEM-System AB och Amasten Fastighets AB sedan 1980-talet, inledningsvis som projektsäljare och byggansvarig. Thomas Melin är sedan mitten av 1990-talet VD och huvudägare SEM-System AB och Amasten Fastighets AB då verksamheten ändrade huvudinriktning till att äga, förvalta och förädla fastigheter. Aktieinnehav: aktier via bolag (efter beslutad; sammanläggning av aktier, apportemission samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. 16

19 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Thomas Melin följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Sedan den 1 januari 2008 har Thomas Melin varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Befattning AB Ducimus Ägare AB HHL Fastigheter & ägare Amasten AB, VD & ägare Amasten Bostäder i Falköping AB Ägare Amasten Fastighets AB Ordförande & ägare AMEDA Fastighetsfond NR 1 AB (publ), VD & delägare AMEDA Fastighetsfonder i Sverige AB, VD & delägare B-haken AB Ägare Bostadsbolaget i Helsingborg AB Delägare Carnot Fritid i Värmland AB Delägare Centrumfastigheter i Helsingborg AB Dancor Fastighetsförvaltning AB Ägare EMJ Fastighets AB Ordförande & delägare Fastighets AB Hasseln i Helsingborg & delägare Fastighets AB Kullavägen & ägare Fastighets AB Pampinus & ägare Fastighets AB Pingvinen & ägare Fastighets AB Slottshöjden i Helsingborg Ordförande & delägare Fastighetsaktiebolaget Bilen 2 Ägare Gantofta Fastigheter AB Ordförande & ägare Gatadalen Fastighets AB Kometen Bostäder i Osby AB Ägare Lemnius Fastigheter nr 4 AB & ägare Meliem AB & ägare Melimark AB & ägare Meljak AB & ägare MI Andersson Fastighetsbolag AB Ägare Ortum Fastigheter AB & delägare Osbylägenheter AB Ägare Osbysmeden 16 Fastigheter AB Ägare S Thomas Melin AB Ordförande & ägare Salomonhög Fastighets AB & ägare SEM System FMy5 AB & ägare SEM System Kolonien 29 AB & ägare SEM-System AB Ordförande & ägare SEM-System Fastighets AB Ordförande, VD & delägare SEM-system Fastighets AB Kolonien 6 & ägare SEM-System Fritidshus AB & ägare Skånelägenheter AB Ägare Sverigelägenheter AB Ägare Utvecklingsbostäder i Götaland AB Ordförande & delägare Violen Fastighets AB & ägare Örtofta Bostäder AB & ägare Uppdrag AB Helsingborg Vikingen 7 AB Karl XII 8 AB Miatorpsgatan Amasten 4 AB Amasten C3 AB Amasten Centrum Fastigheter AB Camallit AB Carnot Fritid i Värmland AB Fastighets AB Högaborg i Helsingborg Fastighetsbolaget Anna 1 i Helsingborg AB Fikonet 25 i Helsingborg AB Gastadalen Fastighets AB Handelsbolaget Pegetre KB Veriet Kullen Östra 16 och 19 Helsingborg AB Rederi AB Sundcharter Svea House koncernen AB Söderfuran i Helsingborg AB TONIJO AB Befattning & ägare & ägare & ägare & ägare & ägare & ägare Ordförande & delägare & ägare & delägare & ägare Bolagsman Kommanditdelägare & ägare & delägare & ägare & delägare 17

20 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Daniel Andersson (född 1978) Styrelseledamot och vice VD sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: vice VD i Bolaget. Utbildning: Ekonom från Lunds Universitet, huvudinriktning Nationalekonomi. Övrigt: Daniel Andersson har arbetat som affärsutvecklare och VD för fastighetskoncernen Sverigelägenheter AB, som ägs av Thomas Melin via bolag, sedan Dessförinnan drev Daniel Andersson en finansiell rörelse, som i huvudsak arbetade med finansiell rådgivning och planering och verksamheten stod under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinnehav: 0 aktier. Nationalitet: svensk. Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Daniel Andersson följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Uppdrag AB Ducimus Amasten Bostäder i Falköping AB B-haken AB Bostadsbolaget i Helsingborg AB Carnot Fritid i Värmland AB Dancor Fastighetsförvaltning AB DTP Konsept Invest AB DTP Konsept Transactions AB Fastighetsaktiebolaget Bilen 2 Kometen Bostäder i Osby AB Konstruktiv Konsult i Malmö AB LINdell och ANDERsson AB MI Andersson Fastighetsbolag AB Osbylägenheter AB Osbysmeden 16 Fastigheter AB Skånelägenheter AB Sverigelägenheter AB Hbg Anda Invest AB Befattning & delägare & delägare & delägare, VD & ägare, VD & ägare & VD & ägare Sedan den 1 januari 2008 har Daniel Andersson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag AMEDA Fastighetsfonder i Sverige AB Befattning Mattias Klintemar (född 1967) Styrelseledamot sedan 2013 Huvudsaklig sysselsättning: Placeringsdirektör för Östersjöstiftelsen. Utbildning: Civilekonom från Karlstads universitet. Övrigt: Mattias arbetar till och med Transaktionens genomförande som VD och har tidigare även arbetat som CFO för Bolaget. Till tidigare erfarenheter hör CFO och Vice President för Hexaformer AB, samt befattningar som CFO på ABG Securities och projektledare inom Corporate Finance på ABG Sundal Collier, vice CFO på HSBC/Midland bank samt konsult och revisor på Arthur Andersen. Aktieinnehav: 400 aktier (efter beslutad; sammanläggning av aktier samt omvandling av aktier av serie A och serie B till stamaktier). Nationalitet: svensk. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i Amasten har Mattias Klintemar följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare av följande företag: Uppdrag Finshyttan HydroPower AB Klintemar Konsult AB Lyyn AB (publ) MLJK Konsult AB SeaNet Maritime Communications AB (publ) Befattning & ägare Suppleant Sedan den 1 januari 2008 har Mattias Klintemar varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag och/eller avslutat att vara ägare alternativt delägare i följande företag: Uppdrag Accagen SA Cell Impact AB (publ) Dynawind AB Gammelbackaborgen AB Global Supply i Lund AB Hexaformer Produktion AB Hidros Pharmaceutical Sweden AB Industrifastigheter Filipstad AB J&M Förmedling Holding AB Miol Industrier AB Morphic Exergy S.r.l. ParnerTech Aerodyn AB Befattning Ordförande Ordförande Ordförande & VD Ordförande Suppleant Suppleant Ordförande 18

Koggbron Fastigheter AB (publ)

Koggbron Fastigheter AB (publ) December 2014 Koggbron Fastigheter AB (publ) Informationsbroschyr 1 Viktig information Med BCS eller Bolaget avses Business Control Systems Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556605-4259, före förvärv

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Retail Distributor Viktig information Referenser till Klövern eller Bolaget i detta prospekt avser

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om högst 500 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information

Läs mer

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Innehållsförteckning Prime Living i korthet 2 Kortfattad information om units som erbjuds i Prime Living 4 Erbjudande att förvärva units i samband

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) på Nasdaq Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) på Nasdaq Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) på Nasdaq Stockholm VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning av upptagandet

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Akelius Residential AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Akelius Residential AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Akelius Residential AB (publ) Donlands Avenue, Toronto Lead Manager och Joint Bookrunner Joint Bookrunner Retail distributor VIKTIG INFORMATION Med Akelius eller

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om 250 000 000 SEK 10 oktober 2012 Arrangör Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i NP3 Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i NP3 Fastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i NP3 Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med NP3 eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) NP3 Fastigheter AB (publ), organisationsnummer 556749-1963 eller

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 500 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0006964524 19 maj 2015 Arrangör: Swedbank 1 Viktig information Med anledning av Wallenstam AB:s (publ) ( Bolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I xxx INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT 1 viktig information till investerare VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar

Läs mer

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) Bolagsbeskrivning Nasdaq First North Januari 2015 Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Aktiebolaget Högkullen (publ) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier av serie A i Aktiebolaget Högkullen (publ) på Nasdaq First North, Stockholm.

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ)

Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) Prime Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) Maj 2015 Nasdaq First North Premier ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer