KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar handikapprådet ut 2013 års tillgänglighetspris. Vid kl 17:30 ajourneras sammanträdet för luciatåg med elever från förskolan Orren i Haninge samt luciafika. Omkring kl 18:00 startar en debattimme med temat Haninge kulturpark nu och i framtiden. Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli, onsdag För att erhålla resekostnadsersättning, var vänlig fyll i listan som finns i sammanträdeslokalen. Ledamöter och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet bör omgående anmäla detta till Rebecca Band, tel eller Annette Rohnström, tel Sammanträdet sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via haninge.se.

2 Föredragningslista Sid 173 Kungörelse Justering Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Revidering av mål och budget Bilaga Revidering av Mål och Budget Bilaga Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Inhyrning av förskolelokal i Vega. Bilaga Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning Renhållningstaxa Bilaga Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning. Bilaga Förslag till revidering av VA-taxan för Bilaga

3 191 Tilläggsavtal avseende Bovierans tillträde till del av fastigheten Ribby 1:479. Bilaga Befrielse från uppdrag Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda Val till vissa uppdrag Val av ledamöter och suppleanter med affärsmässig kompetens till styrelsen för Tornberget fastighetsförvaltnings AB samt till styrelsen för Kommunala lokaler i Haninge AB Framställan av interpellationer och frågor Anmälan av motioner Anmälan av medborgarförslag. Bilaga Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om ledande politikers agerande i sociala medier och andra offentliga sammanhang. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om social statistik på kommundelsnivå. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Robert Noord (S) om Haninge kommuns bottenplacering i Lärarförbundets rankning. Bilaga svar på bordet Meddelanden 49

4 Kommunfullmäktige Kungörelse Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslag till beslut 1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

5 Kommunfullmäktige Justering Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Larsson (M) och 2:e vice ordförande Staffan Holmberg (S) utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll onsdag

6 Kommunfullmäktige Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Debattimmen inleds med en faktadel som presenteras av planarkitekt Anders Nordenskiöld från stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter startar debatten, där följande debattordning gäller enligt överenskommelse mellan gruppledarna i fullmäktige och fullmäktiges presidium: Den som begär ordet har 3 minuters talartid med möjlighet till replik i minut. Replik kan begäras även av ledamot vars parti inte har blivit apostroferat. Partierna behöver inte föranmäla sina talare, utan ledamöter som vill tala anmäler detta via mötessystemet när debatten börjar. Fullmäktiges ordförande fördelar ordet så att åtminstone en representant från respektive parti hinner tala.

7 Kommunfullmäktige 7 Dnr KS 80 / Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. För närvarande finns fyra motioner som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

8 Kommunfullmäktige 8 Dnr KS 81 / Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. För närvarande finns 17 medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

9 Kommunfullmäktige 9 Dnr KS 177 / Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Haninge kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina lån än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 278 medlemmar. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreninges stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemar har tecknat borgensförbindelse. Haninge kommun utfärdade borgensförbindelsen den 16 januari En borgensförbindelse varar normalt i 10 år och nu skall Haninge kommun bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger rätt att företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen. Underlag för beslut - Skrivelse från Kommuninvest daterad inklusive bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

10 Kommunfullmäktige 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommuninvest För kännedom: Ekonomiavdelningen

11 Kommunfullmäktige 11 Dnr KS 1 / Revidering av mål och budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill ändra ramarna för budget Äldrenämnden fått en kraftig volymökning, jämfört med budget och uppvisade vid delårsbokslutet en prognos för 2013 på ett underskott på 55 mnkr. Den senaste uppföljningen, efter oktober månad, innebär ingen förändring av prognosen. Det volymrelaterade delen av underskottet 2013 är 45 mnkr. En låg omsättning av platser inom särskilt boende har inneburit att förvaltningen har fått köpa nya platser inom särskilt boende och korttidsplatser externt. Den politiska kommunledningen vill nu kompensera äldrenämnden för den volymmässiga delen av det prognostiserade underskottet med 45 mnkr. Den utökade budgeten för äldrenämnden föreslås finansieras genom att budget för skatteintäkter och generella statsbidrag ökas med motsvarande 45 mnkr. En stor del av grund- och förskolenämndens budget utgör ersättning per barn/elev inom ramen för elevpengssystemet. En avräkning är nu gjord inom elevpengssystemet som innebär en justerad budget för grund- och förskolenämnden. Utifrån idag kända fakta görs bedömningen att nettokostnaderna inom elevpengssystemet kommer att uppgå till 1 180,4 mnkr för helåret 2013, vilket är ca 20,2 mnkr över den ursprungliga budgetramen på 1 160,2 mnkr. Av den anledningen bör grund- och förskolenämnden kompenseras inom ramen för elevpengssystemets regelverk om en utökning av nämndens budgetram för 2013 med 20,2 mnkr som kompensation för det förväntade underskottet i elevpengssystemet i år. Förslaget att kompensera grund- och förskolenämnden för de ökade volymerna inom grund- och förskola med 20,2 mnkr föreslås finansieras genom att ianspråkta motsvarande belopp inom kommunfullmäktiges reserv. Kultur- och fritidsnämnden beslutade äska av kommunstyrelsen 3 mnkr för att bedriva öppen fritidsgård för ungdomar med behov av extra stöd. Ett nytt avtal som skrivits mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen täcker inte kostnaden för den öppna verksamheten, vilket gör att kultur- och fritidsnämnden anser att det saknas medel idag för att bedriva denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott för 2013 på 2,7 mnkr och i detta överskott ingår kostnaden för den öppna fritidsgårdsverksamheten. Efter samråd med den politiska kommunledningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2013 inte utökas. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett prognostiserat överskott för 2013 som inkluderar kostnaderna för den

12 Kommunfullmäktige 12 öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden visar att de klarar att finansiera verksamheten inom befintlig ram Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget Kultur- fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Expedieras: Akt

13 Kommunfullmäktige 13 Dnr KS 1 / Revidering av Mål och Budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill justera budgetramarna för budget De områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget 2014 är följande: Kostnader för alla insatser enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år med funktionshinder IT-kostnader med anledning av ny prismodell Kompensation för tillkommande kostnader med anledning av policy för ut tag av gatukostnader Kommunens taltidning Kompensation till kommunstyrelsen för tidigare ofinansierade beslut Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd Prognostiserat underskott inom äldrenämnden Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda tjänsteskrivelse. Summan av förslagen att revidera budgetramarna är totalt tkr. De förändrade budgetramarna för nämnderna föreslås finansieras genom att öka de budgeterade skatteintäkterna och generella statsbidragen med motsvarande belopp. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget 2014 Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

14 Kommunfullmäktige 14 Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet. Expedieras: Akt För verkställighet: ekonomiavdelningen För kännedom: Grund- och förskolennämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, Södertörns upphandlingsnämnd

15 Kommunfullmäktige 15 Dnr SUN 76 / Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Södertörns upphandlingsnämnd beslutade att förslå kommunfullmäktige i Haninge och Nynäshamn besluta om en ny upphandlingspolicy för respektive kommun. I samband med att Södertörns upphandlingsnämnd startade beslutade respektive kommun om en gemensam upphandlingspolicy för de båda kommunerna. Arbetet den gången syftade att få ihop de båda kommunernas upphandlingspolicys till en gemensam och det gjordes inga principiella förändringar utan var mer av redaktionell karaktär. Samtidigt beslutades att kommunernas upphandlingspolicys skulle ses över under Kommunstyrelseförvaltningen fick på Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommuner. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som kommunstyrelseförvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om de strategiska och mest centrala frågorna som rör upphandling och istället i riktlinjerna beskriva hur det mer praktiska går till. På Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt i kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Den fråga som engagerat remissinstanserna mest är frågan om det i policy och riktlinjer ska ställas krav på att kommunernas avtalade leverantörer har kollektivavtal. En klar majoritet menar att det inte är möjligt att ställa krav på att leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal för att kunna lämna anbud i en offentlig upphandling. Till exempelvis menar SKL i sitt remissvar att det är högst osäkert om det är möjligt att införa regler som tillåter krav på kollektivavtal. Av den anledningen har formuleringen gällande kollektivavtal i riktlinjer för upphandling ändrats till ett mer allmänt hållet krav. Upphandling Södertörn kommer dock följa utvecklingen i EU noga, och som ett par remissinstanser påpekar, pågår för närvarande ett arbete med att anta ett nytt direktiv på upphandlingsområdet. Detta nya direktiv kan innebära att de juridiska möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar förändras i framtiden.

16 Kommunfullmäktige 16 Ytterligare en fråga som lyfts av flera remissinstanser är huruvida det är lämpligt att använda ILO:s åtta kärnkonventioner som krav på leverantörer. Kärnkonventionerna är formulerade av och för ILO:s medlemsstater och kan därmed vara svåra för en enskild leverantör att leva upp till. I policyn har därför meningarna under rubriken social hållbarhet om barnkonventionen och ILO:s kärnkonventioner strukits. Istället återfinns ungefär samma innehåll i riktlinjerna. Orsaken till denna förändring är inte att dessa frågor ska anses mindre viktiga men innehållet i upphandlingspolicyn är av generell karaktär och därför passar texten bättre i riktlinjerna. Överlag är remissinstanserna positiva till den tydliga ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen som finns beskriven i riktlinjerna. Ett flertal påpekar dock att de önskar ett förtydligande kring ansvar och roller i uppföljningen och vid LOV-upphandlingar. I riktlinjerna har det lagts till ett stycke som beskriver ansvarsfördelningen som till stora delar är likadan som vanliga LOUupphandlingar. När kommunfullmäktige har godkänt upphandlingspolicyn kommer riktlinjerna att fastställas av kommundirektören, i enlighet med kommunstyrelsens gällande delegationsordning. Underlag för beslut - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Tjänsteutlåtande till Södertörns upphandlingsnämnd - Upphandlingspolicy enligt förslag från Södertörns upphandlingsnämnd - Riktlinjer till upphandlingspolicyn - Upphandlingspolicy med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Riktlinjer med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Remissammanställning - Remissvar kommunstyrelsen Nynäshamn - Remissvar socialnämnden Haninge - Tjänsteutlåtande socialförvaltningen Haninge - Remissvar miljönämnden Haninge - Remissvar stadsbyggnadsnämnden Haninge - Remissvar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GVN - Remissvar för- och grundskolenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GFN - Remissvar kultur- och fritidsnämnden i Haninge - Remissvar äldrenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i ÄN - Remissvar Tornberget - Remissvar LO-sektionen Haninge Tyresö - Remissvar Sveriges Kommuner och Landsting - Remissvar LO-distriktet Stockholm - Remissvar Almega - Remissvar Haninge LRF - Remissvar Företagarna Haninge och Företagarna Nynäshamn

17 Kommunfullmäktige 17 - Remissvar Svenskt näringsliv - Remissvar TCO - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Missivskrivelse till remissutskick - Lista på remissinstanser Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Ebbe Pettersson (MP) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Margareta Bernhardsson (S) yrkar bifall till eget förslag (bilaga). Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Expedieras: Akt För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd För kännedom: Nynäshamns kommun, samtliga nämnder

18 Kommunfullmäktige 18 Dnr KS-MEX 42 / Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Ägarna av fastigheterna Söderbymalm 3:274 m.fl. anmälde 2011 intresse av att möjliggöra flerbostadshus med ca 90 lägenheter och ett äldreboende med 54 lägenheter på sina fastigheter. Gällande detaljplan medger kontor, hantverk, industri och utbildning. Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Ett detaljplaneförslag godkändes av stadsbyggnadsnämnden I detaljplaneförslaget förlängs Valla gränd ner till Tuvvägen. Denna allmänna gata måste byggas av kommunen. Vidare skall delar av kommunens fastighet Söderbymalm 3:296 ingå i bostadskvarteret. Parallellt med planarbetet har kommunstyrelseförvaltningen förhandlat med fastighetsägarna om ett exploateringsavtal. Avtalet innebär att kommunen bygger den allmänna gatan inom planområdet men att fastighetsägarna bekostar gatan. De privata fastighetsägarna överlåter utan ersättning de delar av sina fastigheter som ska vara allmän gata. Kommunen överlåter den del av Söderbymalm 3:296 som ska vara kvartersmark till de privata fastighetsägarna mot en ersättning om 500 tkr. De privata fastighetsägarna bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder. Underlag för beslut - Exploateringsavtal undertecknat av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars- Erik Rydälv. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet.

19 Kommunfullmäktige 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet. Expedieras: Akt För verkställighet: Mark- och exploateringsenheten För kännedom:

20 Kommunfullmäktige 20 Dnr SBN 189 / Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Dnr PLAN Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. för att möjliggöra ett äldreboende om 54 lägenheter och flerbostadshus med ca 90 lägenheter. Ett planförslag är nu färdigt för antagande och ett exploateringsavtal har undertecknats av fastighetsägarna. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, under förutsättning av att exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige, att detaljplaneförslaget antas. Underlag för beslut - Stadsbyggnadsnämnden beslut om godkännande daterat Stadsbyggnadsnämndens granskningsutlåtande daterat Plankarta, antagandehandling - Planbeskrivning, antagandehandling - Gestaltningsprogram, antagandehandling - Bullerutredning, antagandehandling - Samrådsredogörelse, antagandehandling Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas.

21 Kommunfullmäktige 21 Expedieras: Akt För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden För kännedom:

22 Kommunfullmäktige 22 Dnr KS 105 / Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Sedan januari 2013 står Lundaskolan tom efter att skolverksamheten flyttat in i den nybyggda Höglundaskolan. Kommunfullmäktige beslutade , 116, att ge Tornberget i uppdrag att riva skolan. Skolan är nu riven och inga byggnader står på tomten. I ärendet om rivningen beslutade kommunstyrelsen , 135, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag till hur markområdet kan användas samt hur rivning och nedskrivning av Lundaskolan skall finansieras, senast till kommunstyrelsen i november Lundaskolans tomt är en del av fastigheten Kalvsvik 11:41 (del 3). Markområdets areal är ca kvm (se kartbilaga). Kommunstyrelseförvaltningen har tillfrågat samtliga förvaltningar om behovet av verksamhetslokaler i området och det som framkommer är att äldreförvaltningen ser ett kommande behov av äldreboende i Jordbro. Det finns i dagsläget inga andra kommunala verksamhetsbehov där man ser en lösning på detta markområde. Det som också diskuterats allmänt är behov av bostäder. Det finns alltså inget behov av renodlade verksamhetslokaler på marken så oavsett om det är äldreboende eller annan typ av boende så bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns någon anledning till att Tornberget skall äga tomten. Förslaget är att kommunen köper marken från Tornberget för att kunna exploatera den för äldreboende eller annan typ av boende. Köpeskillingen är 11,2 mnkr och då ingår Tronbergets kostnader för rivningen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att köpeskillingen kommer att kunna tas ut vid en försäljning till en kommande exploatör, varför det inte finns något behov av någon direkt nedskrivning av tillgången. Det som föreslås är att marken skall användas till bostadsbyggande och främst med inriktning till äldre. För att i detalj kunna arbeta vidare i denna fråga behövs ett planuppdrag till stadsbyggnadsnämnden. I denna fråga föreslås att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen daterat Protokoll från kommunfullmäktige Rivning av Lundaskolan

23 Kommunfullmäktige 23 - Protokoll från kommunstyrelsen Rivning av Lundaskolan - Köpekontrakt mellan kommunen och Tornberget. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Expedieras: Akt För verkställighet: Tornberget, Mark- och exploateringsenheten För kännedom: Ekonomiavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen

24 Kommunfullmäktige 24 Dnr KS-MEX 41 / Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Detaljplan 1 och detaljplan 5 i Vega har vunnit laga kraft. På en del av den kommunalägda marken inom detaljplan 1 och detaljplan 5 föreslås byggnation av förskola samt bostadsbebyggelse. Senectus AB är intresserade av att bygga förskolan i detaljplan 5 och de små tomterna med flerfamiljshus i västra delen av detaljplan 1 och i norra delen av detaljplan 5. Det finns även möjlighet för kommunen att inrymma ett gruppboende inom ett av husen. Ett förslag till marköverlåtelseavtal har tecknats med dotterbolaget Allfadern AB. Syftet med avtalet är att överlåta äganderätten till del av fastigheterna Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221 enligt bilagda kartor för byggnation av förskola om ca 950 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 1400 kronor per kvm BTA samt bostadsbebyggelse om ca 2700 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 2000 kronor per kvm BTA. Senectus och Allfadern AB är verksamma med fastighetsutveckling samt förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet. Ett av bolagens projekt är ett äldreboende och förskola i Haninge centrum - Baldersro. Underlag för beslut - Marköverlåtelseavtal undertecknat av Allfadern AB. - Kartbilaga med markerad kvartersmark för förskola och bostadsbebyggelse samt detaljplanekarta 1 och 5 Vega Förslag till beslut 1. Fem markområden, planlagda för en förskola och bostäder, del av Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221, överlåts till Allfadern AB mot en ersättning om 1400 kr/kvm BTA respektive 2000 kr/kvm BTA. 2. Det av Allfadern AB undertecknade marköverlåtelseavtalet godkänns.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer