KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar handikapprådet ut 2013 års tillgänglighetspris. Vid kl 17:30 ajourneras sammanträdet för luciatåg med elever från förskolan Orren i Haninge samt luciafika. Omkring kl 18:00 startar en debattimme med temat Haninge kulturpark nu och i framtiden. Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli, onsdag För att erhålla resekostnadsersättning, var vänlig fyll i listan som finns i sammanträdeslokalen. Ledamöter och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet bör omgående anmäla detta till Rebecca Band, tel eller Annette Rohnström, tel Sammanträdet sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via haninge.se.

2 Föredragningslista Sid 173 Kungörelse Justering Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Revidering av mål och budget Bilaga Revidering av Mål och Budget Bilaga Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Inhyrning av förskolelokal i Vega. Bilaga Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning Renhållningstaxa Bilaga Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning. Bilaga Förslag till revidering av VA-taxan för Bilaga

3 191 Tilläggsavtal avseende Bovierans tillträde till del av fastigheten Ribby 1:479. Bilaga Befrielse från uppdrag Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda Val till vissa uppdrag Val av ledamöter och suppleanter med affärsmässig kompetens till styrelsen för Tornberget fastighetsförvaltnings AB samt till styrelsen för Kommunala lokaler i Haninge AB Framställan av interpellationer och frågor Anmälan av motioner Anmälan av medborgarförslag. Bilaga Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om ledande politikers agerande i sociala medier och andra offentliga sammanhang. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om social statistik på kommundelsnivå. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Robert Noord (S) om Haninge kommuns bottenplacering i Lärarförbundets rankning. Bilaga svar på bordet Meddelanden 49

4 Kommunfullmäktige Kungörelse Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslag till beslut 1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

5 Kommunfullmäktige Justering Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Larsson (M) och 2:e vice ordförande Staffan Holmberg (S) utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll onsdag

6 Kommunfullmäktige Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Debattimmen inleds med en faktadel som presenteras av planarkitekt Anders Nordenskiöld från stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter startar debatten, där följande debattordning gäller enligt överenskommelse mellan gruppledarna i fullmäktige och fullmäktiges presidium: Den som begär ordet har 3 minuters talartid med möjlighet till replik i minut. Replik kan begäras även av ledamot vars parti inte har blivit apostroferat. Partierna behöver inte föranmäla sina talare, utan ledamöter som vill tala anmäler detta via mötessystemet när debatten börjar. Fullmäktiges ordförande fördelar ordet så att åtminstone en representant från respektive parti hinner tala.

7 Kommunfullmäktige 7 Dnr KS 80 / Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. För närvarande finns fyra motioner som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

8 Kommunfullmäktige 8 Dnr KS 81 / Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. För närvarande finns 17 medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

9 Kommunfullmäktige 9 Dnr KS 177 / Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Haninge kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina lån än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 278 medlemmar. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreninges stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemar har tecknat borgensförbindelse. Haninge kommun utfärdade borgensförbindelsen den 16 januari En borgensförbindelse varar normalt i 10 år och nu skall Haninge kommun bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger rätt att företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen. Underlag för beslut - Skrivelse från Kommuninvest daterad inklusive bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

10 Kommunfullmäktige 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommuninvest För kännedom: Ekonomiavdelningen

11 Kommunfullmäktige 11 Dnr KS 1 / Revidering av mål och budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill ändra ramarna för budget Äldrenämnden fått en kraftig volymökning, jämfört med budget och uppvisade vid delårsbokslutet en prognos för 2013 på ett underskott på 55 mnkr. Den senaste uppföljningen, efter oktober månad, innebär ingen förändring av prognosen. Det volymrelaterade delen av underskottet 2013 är 45 mnkr. En låg omsättning av platser inom särskilt boende har inneburit att förvaltningen har fått köpa nya platser inom särskilt boende och korttidsplatser externt. Den politiska kommunledningen vill nu kompensera äldrenämnden för den volymmässiga delen av det prognostiserade underskottet med 45 mnkr. Den utökade budgeten för äldrenämnden föreslås finansieras genom att budget för skatteintäkter och generella statsbidrag ökas med motsvarande 45 mnkr. En stor del av grund- och förskolenämndens budget utgör ersättning per barn/elev inom ramen för elevpengssystemet. En avräkning är nu gjord inom elevpengssystemet som innebär en justerad budget för grund- och förskolenämnden. Utifrån idag kända fakta görs bedömningen att nettokostnaderna inom elevpengssystemet kommer att uppgå till 1 180,4 mnkr för helåret 2013, vilket är ca 20,2 mnkr över den ursprungliga budgetramen på 1 160,2 mnkr. Av den anledningen bör grund- och förskolenämnden kompenseras inom ramen för elevpengssystemets regelverk om en utökning av nämndens budgetram för 2013 med 20,2 mnkr som kompensation för det förväntade underskottet i elevpengssystemet i år. Förslaget att kompensera grund- och förskolenämnden för de ökade volymerna inom grund- och förskola med 20,2 mnkr föreslås finansieras genom att ianspråkta motsvarande belopp inom kommunfullmäktiges reserv. Kultur- och fritidsnämnden beslutade äska av kommunstyrelsen 3 mnkr för att bedriva öppen fritidsgård för ungdomar med behov av extra stöd. Ett nytt avtal som skrivits mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen täcker inte kostnaden för den öppna verksamheten, vilket gör att kultur- och fritidsnämnden anser att det saknas medel idag för att bedriva denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott för 2013 på 2,7 mnkr och i detta överskott ingår kostnaden för den öppna fritidsgårdsverksamheten. Efter samråd med den politiska kommunledningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2013 inte utökas. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett prognostiserat överskott för 2013 som inkluderar kostnaderna för den

12 Kommunfullmäktige 12 öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden visar att de klarar att finansiera verksamheten inom befintlig ram Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget Kultur- fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Expedieras: Akt

13 Kommunfullmäktige 13 Dnr KS 1 / Revidering av Mål och Budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill justera budgetramarna för budget De områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget 2014 är följande: Kostnader för alla insatser enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år med funktionshinder IT-kostnader med anledning av ny prismodell Kompensation för tillkommande kostnader med anledning av policy för ut tag av gatukostnader Kommunens taltidning Kompensation till kommunstyrelsen för tidigare ofinansierade beslut Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd Prognostiserat underskott inom äldrenämnden Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda tjänsteskrivelse. Summan av förslagen att revidera budgetramarna är totalt tkr. De förändrade budgetramarna för nämnderna föreslås finansieras genom att öka de budgeterade skatteintäkterna och generella statsbidragen med motsvarande belopp. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget 2014 Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

14 Kommunfullmäktige 14 Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet. Expedieras: Akt För verkställighet: ekonomiavdelningen För kännedom: Grund- och förskolennämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, Södertörns upphandlingsnämnd

15 Kommunfullmäktige 15 Dnr SUN 76 / Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Södertörns upphandlingsnämnd beslutade att förslå kommunfullmäktige i Haninge och Nynäshamn besluta om en ny upphandlingspolicy för respektive kommun. I samband med att Södertörns upphandlingsnämnd startade beslutade respektive kommun om en gemensam upphandlingspolicy för de båda kommunerna. Arbetet den gången syftade att få ihop de båda kommunernas upphandlingspolicys till en gemensam och det gjordes inga principiella förändringar utan var mer av redaktionell karaktär. Samtidigt beslutades att kommunernas upphandlingspolicys skulle ses över under Kommunstyrelseförvaltningen fick på Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommuner. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som kommunstyrelseförvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om de strategiska och mest centrala frågorna som rör upphandling och istället i riktlinjerna beskriva hur det mer praktiska går till. På Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt i kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Den fråga som engagerat remissinstanserna mest är frågan om det i policy och riktlinjer ska ställas krav på att kommunernas avtalade leverantörer har kollektivavtal. En klar majoritet menar att det inte är möjligt att ställa krav på att leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal för att kunna lämna anbud i en offentlig upphandling. Till exempelvis menar SKL i sitt remissvar att det är högst osäkert om det är möjligt att införa regler som tillåter krav på kollektivavtal. Av den anledningen har formuleringen gällande kollektivavtal i riktlinjer för upphandling ändrats till ett mer allmänt hållet krav. Upphandling Södertörn kommer dock följa utvecklingen i EU noga, och som ett par remissinstanser påpekar, pågår för närvarande ett arbete med att anta ett nytt direktiv på upphandlingsområdet. Detta nya direktiv kan innebära att de juridiska möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar förändras i framtiden.

16 Kommunfullmäktige 16 Ytterligare en fråga som lyfts av flera remissinstanser är huruvida det är lämpligt att använda ILO:s åtta kärnkonventioner som krav på leverantörer. Kärnkonventionerna är formulerade av och för ILO:s medlemsstater och kan därmed vara svåra för en enskild leverantör att leva upp till. I policyn har därför meningarna under rubriken social hållbarhet om barnkonventionen och ILO:s kärnkonventioner strukits. Istället återfinns ungefär samma innehåll i riktlinjerna. Orsaken till denna förändring är inte att dessa frågor ska anses mindre viktiga men innehållet i upphandlingspolicyn är av generell karaktär och därför passar texten bättre i riktlinjerna. Överlag är remissinstanserna positiva till den tydliga ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen som finns beskriven i riktlinjerna. Ett flertal påpekar dock att de önskar ett förtydligande kring ansvar och roller i uppföljningen och vid LOV-upphandlingar. I riktlinjerna har det lagts till ett stycke som beskriver ansvarsfördelningen som till stora delar är likadan som vanliga LOUupphandlingar. När kommunfullmäktige har godkänt upphandlingspolicyn kommer riktlinjerna att fastställas av kommundirektören, i enlighet med kommunstyrelsens gällande delegationsordning. Underlag för beslut - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Tjänsteutlåtande till Södertörns upphandlingsnämnd - Upphandlingspolicy enligt förslag från Södertörns upphandlingsnämnd - Riktlinjer till upphandlingspolicyn - Upphandlingspolicy med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Riktlinjer med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Remissammanställning - Remissvar kommunstyrelsen Nynäshamn - Remissvar socialnämnden Haninge - Tjänsteutlåtande socialförvaltningen Haninge - Remissvar miljönämnden Haninge - Remissvar stadsbyggnadsnämnden Haninge - Remissvar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GVN - Remissvar för- och grundskolenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GFN - Remissvar kultur- och fritidsnämnden i Haninge - Remissvar äldrenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i ÄN - Remissvar Tornberget - Remissvar LO-sektionen Haninge Tyresö - Remissvar Sveriges Kommuner och Landsting - Remissvar LO-distriktet Stockholm - Remissvar Almega - Remissvar Haninge LRF - Remissvar Företagarna Haninge och Företagarna Nynäshamn

17 Kommunfullmäktige 17 - Remissvar Svenskt näringsliv - Remissvar TCO - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Missivskrivelse till remissutskick - Lista på remissinstanser Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Ebbe Pettersson (MP) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Margareta Bernhardsson (S) yrkar bifall till eget förslag (bilaga). Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Expedieras: Akt För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd För kännedom: Nynäshamns kommun, samtliga nämnder

18 Kommunfullmäktige 18 Dnr KS-MEX 42 / Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Ägarna av fastigheterna Söderbymalm 3:274 m.fl. anmälde 2011 intresse av att möjliggöra flerbostadshus med ca 90 lägenheter och ett äldreboende med 54 lägenheter på sina fastigheter. Gällande detaljplan medger kontor, hantverk, industri och utbildning. Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Ett detaljplaneförslag godkändes av stadsbyggnadsnämnden I detaljplaneförslaget förlängs Valla gränd ner till Tuvvägen. Denna allmänna gata måste byggas av kommunen. Vidare skall delar av kommunens fastighet Söderbymalm 3:296 ingå i bostadskvarteret. Parallellt med planarbetet har kommunstyrelseförvaltningen förhandlat med fastighetsägarna om ett exploateringsavtal. Avtalet innebär att kommunen bygger den allmänna gatan inom planområdet men att fastighetsägarna bekostar gatan. De privata fastighetsägarna överlåter utan ersättning de delar av sina fastigheter som ska vara allmän gata. Kommunen överlåter den del av Söderbymalm 3:296 som ska vara kvartersmark till de privata fastighetsägarna mot en ersättning om 500 tkr. De privata fastighetsägarna bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder. Underlag för beslut - Exploateringsavtal undertecknat av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars- Erik Rydälv. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet.

19 Kommunfullmäktige 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet. Expedieras: Akt För verkställighet: Mark- och exploateringsenheten För kännedom:

20 Kommunfullmäktige 20 Dnr SBN 189 / Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Dnr PLAN Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. för att möjliggöra ett äldreboende om 54 lägenheter och flerbostadshus med ca 90 lägenheter. Ett planförslag är nu färdigt för antagande och ett exploateringsavtal har undertecknats av fastighetsägarna. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, under förutsättning av att exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige, att detaljplaneförslaget antas. Underlag för beslut - Stadsbyggnadsnämnden beslut om godkännande daterat Stadsbyggnadsnämndens granskningsutlåtande daterat Plankarta, antagandehandling - Planbeskrivning, antagandehandling - Gestaltningsprogram, antagandehandling - Bullerutredning, antagandehandling - Samrådsredogörelse, antagandehandling Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas.

21 Kommunfullmäktige 21 Expedieras: Akt För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden För kännedom:

22 Kommunfullmäktige 22 Dnr KS 105 / Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Sedan januari 2013 står Lundaskolan tom efter att skolverksamheten flyttat in i den nybyggda Höglundaskolan. Kommunfullmäktige beslutade , 116, att ge Tornberget i uppdrag att riva skolan. Skolan är nu riven och inga byggnader står på tomten. I ärendet om rivningen beslutade kommunstyrelsen , 135, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag till hur markområdet kan användas samt hur rivning och nedskrivning av Lundaskolan skall finansieras, senast till kommunstyrelsen i november Lundaskolans tomt är en del av fastigheten Kalvsvik 11:41 (del 3). Markområdets areal är ca kvm (se kartbilaga). Kommunstyrelseförvaltningen har tillfrågat samtliga förvaltningar om behovet av verksamhetslokaler i området och det som framkommer är att äldreförvaltningen ser ett kommande behov av äldreboende i Jordbro. Det finns i dagsläget inga andra kommunala verksamhetsbehov där man ser en lösning på detta markområde. Det som också diskuterats allmänt är behov av bostäder. Det finns alltså inget behov av renodlade verksamhetslokaler på marken så oavsett om det är äldreboende eller annan typ av boende så bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns någon anledning till att Tornberget skall äga tomten. Förslaget är att kommunen köper marken från Tornberget för att kunna exploatera den för äldreboende eller annan typ av boende. Köpeskillingen är 11,2 mnkr och då ingår Tronbergets kostnader för rivningen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att köpeskillingen kommer att kunna tas ut vid en försäljning till en kommande exploatör, varför det inte finns något behov av någon direkt nedskrivning av tillgången. Det som föreslås är att marken skall användas till bostadsbyggande och främst med inriktning till äldre. För att i detalj kunna arbeta vidare i denna fråga behövs ett planuppdrag till stadsbyggnadsnämnden. I denna fråga föreslås att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen daterat Protokoll från kommunfullmäktige Rivning av Lundaskolan

23 Kommunfullmäktige 23 - Protokoll från kommunstyrelsen Rivning av Lundaskolan - Köpekontrakt mellan kommunen och Tornberget. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Expedieras: Akt För verkställighet: Tornberget, Mark- och exploateringsenheten För kännedom: Ekonomiavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen

24 Kommunfullmäktige 24 Dnr KS-MEX 41 / Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Detaljplan 1 och detaljplan 5 i Vega har vunnit laga kraft. På en del av den kommunalägda marken inom detaljplan 1 och detaljplan 5 föreslås byggnation av förskola samt bostadsbebyggelse. Senectus AB är intresserade av att bygga förskolan i detaljplan 5 och de små tomterna med flerfamiljshus i västra delen av detaljplan 1 och i norra delen av detaljplan 5. Det finns även möjlighet för kommunen att inrymma ett gruppboende inom ett av husen. Ett förslag till marköverlåtelseavtal har tecknats med dotterbolaget Allfadern AB. Syftet med avtalet är att överlåta äganderätten till del av fastigheterna Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221 enligt bilagda kartor för byggnation av förskola om ca 950 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 1400 kronor per kvm BTA samt bostadsbebyggelse om ca 2700 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 2000 kronor per kvm BTA. Senectus och Allfadern AB är verksamma med fastighetsutveckling samt förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet. Ett av bolagens projekt är ett äldreboende och förskola i Haninge centrum - Baldersro. Underlag för beslut - Marköverlåtelseavtal undertecknat av Allfadern AB. - Kartbilaga med markerad kvartersmark för förskola och bostadsbebyggelse samt detaljplanekarta 1 och 5 Vega Förslag till beslut 1. Fem markområden, planlagda för en förskola och bostäder, del av Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221, överlåts till Allfadern AB mot en ersättning om 1400 kr/kvm BTA respektive 2000 kr/kvm BTA. 2. Det av Allfadern AB undertecknade marköverlåtelseavtalet godkänns.

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 149 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS 2015-190 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl. 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Sammanträdet börjar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Borgensåtagande för lån till SYVAB

Borgensåtagande för lån till SYVAB Utlåtande 2006:76 RI (Dnr 132-1089/2006) Borgensåtagande för lån till SYVAB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Stockholms stad tecknar borgen för SYVAB:s lån upp till ett belopp

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Utlåtande 2009:62 RI (Dnr 149-238/2009) Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Nya stadgar för föreningen Blomsterfonden godkänns.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1 Plats och tid Torsdag 18 december 2008 kl 19.00-20.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr /2016) Utlåtande 2016:122 RI+V (Dnr 112-852/2016) Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten

Läs mer

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 109 Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016) Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr 112-847/2016) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer