KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar handikapprådet ut 2013 års tillgänglighetspris. Vid kl 17:30 ajourneras sammanträdet för luciatåg med elever från förskolan Orren i Haninge samt luciafika. Omkring kl 18:00 startar en debattimme med temat Haninge kulturpark nu och i framtiden. Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli, onsdag För att erhålla resekostnadsersättning, var vänlig fyll i listan som finns i sammanträdeslokalen. Ledamöter och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet bör omgående anmäla detta till Rebecca Band, tel eller Annette Rohnström, tel Sammanträdet sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via haninge.se.

2 Föredragningslista Sid 173 Kungörelse Justering Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Revidering av mål och budget Bilaga Revidering av Mål och Budget Bilaga Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Inhyrning av förskolelokal i Vega. Bilaga Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning Renhållningstaxa Bilaga Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning. Bilaga Förslag till revidering av VA-taxan för Bilaga

3 191 Tilläggsavtal avseende Bovierans tillträde till del av fastigheten Ribby 1:479. Bilaga Befrielse från uppdrag Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda Val till vissa uppdrag Val av ledamöter och suppleanter med affärsmässig kompetens till styrelsen för Tornberget fastighetsförvaltnings AB samt till styrelsen för Kommunala lokaler i Haninge AB Framställan av interpellationer och frågor Anmälan av motioner Anmälan av medborgarförslag. Bilaga Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om ledande politikers agerande i sociala medier och andra offentliga sammanhang. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Per Ryhd (S) om social statistik på kommundelsnivå. Bilaga svar på bordet Svar på interpellation från Robert Noord (S) om Haninge kommuns bottenplacering i Lärarförbundets rankning. Bilaga svar på bordet Meddelanden 49

4 Kommunfullmäktige Kungörelse Kungörelsen är anslagen på kommunens anslagstavla och införd i ortstidningen Mitt i Haninge enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslag till beslut 1. Sammanträdet är kungjort i laga ordning.

5 Kommunfullmäktige Justering Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Larsson (M) och 2:e vice ordförande Staffan Holmberg (S) utses att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll onsdag

6 Kommunfullmäktige Debattimme: Haninge kulturpark - nu och i framtiden Debattimmen inleds med en faktadel som presenteras av planarkitekt Anders Nordenskiöld från stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter startar debatten, där följande debattordning gäller enligt överenskommelse mellan gruppledarna i fullmäktige och fullmäktiges presidium: Den som begär ordet har 3 minuters talartid med möjlighet till replik i minut. Replik kan begäras även av ledamot vars parti inte har blivit apostroferat. Partierna behöver inte föranmäla sina talare, utan ledamöter som vill tala anmäler detta via mötessystemet när debatten börjar. Fullmäktiges ordförande fördelar ordet så att åtminstone en representant från respektive parti hinner tala.

7 Kommunfullmäktige 7 Dnr KS 80 / Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. För närvarande finns fyra motioner som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över motioner som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

8 Kommunfullmäktige 8 Dnr KS 81 / Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Enligt 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska medborgarförslag som inte har slutbehandlats redovisas två gånger årligen. Redovisningen ska ske på fullmäktiges sammanträde i april/maj och oktober. Enligt kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. För närvarande finns 17 medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Underlag för beslut - Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats, daterad Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förteckningen över medborgarförslag som inte har slutbehandlats läggs till handlingarna. Expedieras: Akt

9 Kommunfullmäktige 9 Dnr KS 177 / Borgensförbindelse Kommuninvest. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Haninge kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina lån än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 278 medlemmar. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreninges stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemar har tecknat borgensförbindelse. Haninge kommun utfärdade borgensförbindelsen den 16 januari En borgensförbindelse varar normalt i 10 år och nu skall Haninge kommun bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger rätt att företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen. Underlag för beslut - Skrivelse från Kommuninvest daterad inklusive bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

10 Kommunfullmäktige 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Haninge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haninge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommuninvest För kännedom: Ekonomiavdelningen

11 Kommunfullmäktige 11 Dnr KS 1 / Revidering av mål och budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill ändra ramarna för budget Äldrenämnden fått en kraftig volymökning, jämfört med budget och uppvisade vid delårsbokslutet en prognos för 2013 på ett underskott på 55 mnkr. Den senaste uppföljningen, efter oktober månad, innebär ingen förändring av prognosen. Det volymrelaterade delen av underskottet 2013 är 45 mnkr. En låg omsättning av platser inom särskilt boende har inneburit att förvaltningen har fått köpa nya platser inom särskilt boende och korttidsplatser externt. Den politiska kommunledningen vill nu kompensera äldrenämnden för den volymmässiga delen av det prognostiserade underskottet med 45 mnkr. Den utökade budgeten för äldrenämnden föreslås finansieras genom att budget för skatteintäkter och generella statsbidrag ökas med motsvarande 45 mnkr. En stor del av grund- och förskolenämndens budget utgör ersättning per barn/elev inom ramen för elevpengssystemet. En avräkning är nu gjord inom elevpengssystemet som innebär en justerad budget för grund- och förskolenämnden. Utifrån idag kända fakta görs bedömningen att nettokostnaderna inom elevpengssystemet kommer att uppgå till 1 180,4 mnkr för helåret 2013, vilket är ca 20,2 mnkr över den ursprungliga budgetramen på 1 160,2 mnkr. Av den anledningen bör grund- och förskolenämnden kompenseras inom ramen för elevpengssystemets regelverk om en utökning av nämndens budgetram för 2013 med 20,2 mnkr som kompensation för det förväntade underskottet i elevpengssystemet i år. Förslaget att kompensera grund- och förskolenämnden för de ökade volymerna inom grund- och förskola med 20,2 mnkr föreslås finansieras genom att ianspråkta motsvarande belopp inom kommunfullmäktiges reserv. Kultur- och fritidsnämnden beslutade äska av kommunstyrelsen 3 mnkr för att bedriva öppen fritidsgård för ungdomar med behov av extra stöd. Ett nytt avtal som skrivits mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen täcker inte kostnaden för den öppna verksamheten, vilket gör att kultur- och fritidsnämnden anser att det saknas medel idag för att bedriva denna verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott för 2013 på 2,7 mnkr och i detta överskott ingår kostnaden för den öppna fritidsgårdsverksamheten. Efter samråd med den politiska kommunledningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2013 inte utökas. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett prognostiserat överskott för 2013 som inkluderar kostnaderna för den

12 Kommunfullmäktige 12 öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden visar att de klarar att finansiera verksamheten inom befintlig ram Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget Kultur- fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Äldrenämndens budgetram utökas med 45 mnkr, med anledning av volymökningar. Förändringen finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 45 mnkr. 2. Grund- och förskolenämndens budgetram utökas med 20,2 mnkr, med anledning av volymökningar inom elevpengssystemet. Förändringen finansieras genom att ianspråkta 20,2 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv 3. Kultur- och fritidsnämndens äskande på 3 mnkr för att finansiera öppen fritidsverksamhet för ungdomar med behov av extra stöd avslås. Expedieras: Akt

13 Kommunfullmäktige 13 Dnr KS 1 / Revidering av Mål och Budget Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Under 2013 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill justera budgetramarna för budget De områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget 2014 är följande: Kostnader för alla insatser enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år med funktionshinder IT-kostnader med anledning av ny prismodell Kompensation för tillkommande kostnader med anledning av policy för ut tag av gatukostnader Kommunens taltidning Kompensation till kommunstyrelsen för tidigare ofinansierade beslut Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd Prognostiserat underskott inom äldrenämnden Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda tjänsteskrivelse. Summan av förslagen att revidera budgetramarna är totalt tkr. De förändrade budgetramarna för nämnderna föreslås finansieras genom att öka de budgeterade skatteintäkterna och generella statsbidragen med motsvarande belopp. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Revidering av Mål och budget 2014 Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

14 Kommunfullmäktige 14 Margareta Bernhardsson (S) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förändrade ramar för kommunstyrelsen tkr, grund- och förskolenämnden tkr, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, socialnämnden tkr, stadsbyggnadsnämnden tkr, äldrenämnden tkr samt kommunfullmäktiges reserv tkr fastställs. 2. Förändringarna finansieras genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med tkr 3. Elevpeng 2014 för grundskola och förskola fastställs i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet. Expedieras: Akt För verkställighet: ekonomiavdelningen För kännedom: Grund- och förskolennämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, Södertörns upphandlingsnämnd

15 Kommunfullmäktige 15 Dnr SUN 76 / Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommuner. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Södertörns upphandlingsnämnd beslutade att förslå kommunfullmäktige i Haninge och Nynäshamn besluta om en ny upphandlingspolicy för respektive kommun. I samband med att Södertörns upphandlingsnämnd startade beslutade respektive kommun om en gemensam upphandlingspolicy för de båda kommunerna. Arbetet den gången syftade att få ihop de båda kommunernas upphandlingspolicys till en gemensam och det gjordes inga principiella förändringar utan var mer av redaktionell karaktär. Samtidigt beslutades att kommunernas upphandlingspolicys skulle ses över under Kommunstyrelseförvaltningen fick på Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommuner. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som kommunstyrelseförvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om de strategiska och mest centrala frågorna som rör upphandling och istället i riktlinjerna beskriva hur det mer praktiska går till. På Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt i kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Den fråga som engagerat remissinstanserna mest är frågan om det i policy och riktlinjer ska ställas krav på att kommunernas avtalade leverantörer har kollektivavtal. En klar majoritet menar att det inte är möjligt att ställa krav på att leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal för att kunna lämna anbud i en offentlig upphandling. Till exempelvis menar SKL i sitt remissvar att det är högst osäkert om det är möjligt att införa regler som tillåter krav på kollektivavtal. Av den anledningen har formuleringen gällande kollektivavtal i riktlinjer för upphandling ändrats till ett mer allmänt hållet krav. Upphandling Södertörn kommer dock följa utvecklingen i EU noga, och som ett par remissinstanser påpekar, pågår för närvarande ett arbete med att anta ett nytt direktiv på upphandlingsområdet. Detta nya direktiv kan innebära att de juridiska möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar förändras i framtiden.

16 Kommunfullmäktige 16 Ytterligare en fråga som lyfts av flera remissinstanser är huruvida det är lämpligt att använda ILO:s åtta kärnkonventioner som krav på leverantörer. Kärnkonventionerna är formulerade av och för ILO:s medlemsstater och kan därmed vara svåra för en enskild leverantör att leva upp till. I policyn har därför meningarna under rubriken social hållbarhet om barnkonventionen och ILO:s kärnkonventioner strukits. Istället återfinns ungefär samma innehåll i riktlinjerna. Orsaken till denna förändring är inte att dessa frågor ska anses mindre viktiga men innehållet i upphandlingspolicyn är av generell karaktär och därför passar texten bättre i riktlinjerna. Överlag är remissinstanserna positiva till den tydliga ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen som finns beskriven i riktlinjerna. Ett flertal påpekar dock att de önskar ett förtydligande kring ansvar och roller i uppföljningen och vid LOV-upphandlingar. I riktlinjerna har det lagts till ett stycke som beskriver ansvarsfördelningen som till stora delar är likadan som vanliga LOUupphandlingar. När kommunfullmäktige har godkänt upphandlingspolicyn kommer riktlinjerna att fastställas av kommundirektören, i enlighet med kommunstyrelsens gällande delegationsordning. Underlag för beslut - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Tjänsteutlåtande till Södertörns upphandlingsnämnd - Upphandlingspolicy enligt förslag från Södertörns upphandlingsnämnd - Riktlinjer till upphandlingspolicyn - Upphandlingspolicy med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Riktlinjer med spårade ändringar jämfört med remissversionen - Remissammanställning - Remissvar kommunstyrelsen Nynäshamn - Remissvar socialnämnden Haninge - Tjänsteutlåtande socialförvaltningen Haninge - Remissvar miljönämnden Haninge - Remissvar stadsbyggnadsnämnden Haninge - Remissvar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GVN - Remissvar för- och grundskolenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i GFN - Remissvar kultur- och fritidsnämnden i Haninge - Remissvar äldrenämnden i Haninge - Särskilt yttrande från socialdemokraterna i ÄN - Remissvar Tornberget - Remissvar LO-sektionen Haninge Tyresö - Remissvar Sveriges Kommuner och Landsting - Remissvar LO-distriktet Stockholm - Remissvar Almega - Remissvar Haninge LRF - Remissvar Företagarna Haninge och Företagarna Nynäshamn

17 Kommunfullmäktige 17 - Remissvar Svenskt näringsliv - Remissvar TCO - Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd Missivskrivelse till remissutskick - Lista på remissinstanser Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Ebbe Pettersson (MP) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande vilket kommunstyrelsen medger (bilaga). Margareta Bernhardsson (S) yrkar bifall till eget förslag (bilaga). Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget till upphandlingspolicy för Haninge kommun godkänns och börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. 2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare upphandlingspolicy i Haninge kommun antagen av kommunfullmäktige , 224, som därmed upphör att gälla. Expedieras: Akt För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd För kännedom: Nynäshamns kommun, samtliga nämnder

18 Kommunfullmäktige 18 Dnr KS-MEX 42 / Exploateringsavtal berörande fastigheterna Söderbymalm 3:274, 3:296, 3:321, 3:335 och 3:336. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Ägarna av fastigheterna Söderbymalm 3:274 m.fl. anmälde 2011 intresse av att möjliggöra flerbostadshus med ca 90 lägenheter och ett äldreboende med 54 lägenheter på sina fastigheter. Gällande detaljplan medger kontor, hantverk, industri och utbildning. Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Ett detaljplaneförslag godkändes av stadsbyggnadsnämnden I detaljplaneförslaget förlängs Valla gränd ner till Tuvvägen. Denna allmänna gata måste byggas av kommunen. Vidare skall delar av kommunens fastighet Söderbymalm 3:296 ingå i bostadskvarteret. Parallellt med planarbetet har kommunstyrelseförvaltningen förhandlat med fastighetsägarna om ett exploateringsavtal. Avtalet innebär att kommunen bygger den allmänna gatan inom planområdet men att fastighetsägarna bekostar gatan. De privata fastighetsägarna överlåter utan ersättning de delar av sina fastigheter som ska vara allmän gata. Kommunen överlåter den del av Söderbymalm 3:296 som ska vara kvartersmark till de privata fastighetsägarna mot en ersättning om 500 tkr. De privata fastighetsägarna bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder. Underlag för beslut - Exploateringsavtal undertecknat av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars- Erik Rydälv. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet.

19 Kommunfullmäktige 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Del av Söderbymalm 3:296 överlåts till ägarna av Söderbymalm 3:274, 3:321, 3:335 och 3:336 mot en ersättning om kronor. 2. I övrigt godkänns det av Svenska Vårdfastigheter AB och Lars-Erik Rydälv undertecknade exploateringsavtalet. Expedieras: Akt För verkställighet: Mark- och exploateringsenheten För kännedom:

20 Kommunfullmäktige 20 Dnr SBN 189 / Detaljplan Handen Söderbymalm 3:274 med flera, antagande. Bilaga Dnr PLAN Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. för att möjliggöra ett äldreboende om 54 lägenheter och flerbostadshus med ca 90 lägenheter. Ett planförslag är nu färdigt för antagande och ett exploateringsavtal har undertecknats av fastighetsägarna. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, under förutsättning av att exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige, att detaljplaneförslaget antas. Underlag för beslut - Stadsbyggnadsnämnden beslut om godkännande daterat Stadsbyggnadsnämndens granskningsutlåtande daterat Plankarta, antagandehandling - Planbeskrivning, antagandehandling - Gestaltningsprogram, antagandehandling - Bullerutredning, antagandehandling - Samrådsredogörelse, antagandehandling Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till detaljplan för Söderbymalm 3:274 m.fl. upprättad antas.

21 Kommunfullmäktige 21 Expedieras: Akt För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden För kännedom:

22 Kommunfullmäktige 22 Dnr KS 105 / Förvärv av fastigheten Kalvsvik 11:341, del 3 (Lundaskolan) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Sedan januari 2013 står Lundaskolan tom efter att skolverksamheten flyttat in i den nybyggda Höglundaskolan. Kommunfullmäktige beslutade , 116, att ge Tornberget i uppdrag att riva skolan. Skolan är nu riven och inga byggnader står på tomten. I ärendet om rivningen beslutade kommunstyrelsen , 135, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag till hur markområdet kan användas samt hur rivning och nedskrivning av Lundaskolan skall finansieras, senast till kommunstyrelsen i november Lundaskolans tomt är en del av fastigheten Kalvsvik 11:41 (del 3). Markområdets areal är ca kvm (se kartbilaga). Kommunstyrelseförvaltningen har tillfrågat samtliga förvaltningar om behovet av verksamhetslokaler i området och det som framkommer är att äldreförvaltningen ser ett kommande behov av äldreboende i Jordbro. Det finns i dagsläget inga andra kommunala verksamhetsbehov där man ser en lösning på detta markområde. Det som också diskuterats allmänt är behov av bostäder. Det finns alltså inget behov av renodlade verksamhetslokaler på marken så oavsett om det är äldreboende eller annan typ av boende så bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns någon anledning till att Tornberget skall äga tomten. Förslaget är att kommunen köper marken från Tornberget för att kunna exploatera den för äldreboende eller annan typ av boende. Köpeskillingen är 11,2 mnkr och då ingår Tronbergets kostnader för rivningen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att köpeskillingen kommer att kunna tas ut vid en försäljning till en kommande exploatör, varför det inte finns något behov av någon direkt nedskrivning av tillgången. Det som föreslås är att marken skall användas till bostadsbyggande och främst med inriktning till äldre. För att i detalj kunna arbeta vidare i denna fråga behövs ett planuppdrag till stadsbyggnadsnämnden. I denna fråga föreslås att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen daterat Protokoll från kommunfullmäktige Rivning av Lundaskolan

23 Kommunfullmäktige 23 - Protokoll från kommunstyrelsen Rivning av Lundaskolan - Köpekontrakt mellan kommunen och Tornberget. Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Haninge kommun förvärvar fastigheten Kalvsvik 11:41, del 3 (Lundasko an) av Tornberget för 11,2 mnkr. 2. Bifogat köpekontrakt godkänns. 3. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en begäran om ett planuppdrag så snart som möjligt. Expedieras: Akt För verkställighet: Tornberget, Mark- och exploateringsenheten För kännedom: Ekonomiavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen

24 Kommunfullmäktige 24 Dnr KS-MEX 41 / Marköverlåtelse avseende bostäder samt förskola i detaljplan 1 och detaljplan 5 Vega, berörande fastigheten Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och Kolartorp 1:221. Bilaga Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning Detaljplan 1 och detaljplan 5 i Vega har vunnit laga kraft. På en del av den kommunalägda marken inom detaljplan 1 och detaljplan 5 föreslås byggnation av förskola samt bostadsbebyggelse. Senectus AB är intresserade av att bygga förskolan i detaljplan 5 och de små tomterna med flerfamiljshus i västra delen av detaljplan 1 och i norra delen av detaljplan 5. Det finns även möjlighet för kommunen att inrymma ett gruppboende inom ett av husen. Ett förslag till marköverlåtelseavtal har tecknats med dotterbolaget Allfadern AB. Syftet med avtalet är att överlåta äganderätten till del av fastigheterna Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221 enligt bilagda kartor för byggnation av förskola om ca 950 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 1400 kronor per kvm BTA samt bostadsbebyggelse om ca 2700 kvm BTA för en överenskommen köpeskilling om 2000 kronor per kvm BTA. Senectus och Allfadern AB är verksamma med fastighetsutveckling samt förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet. Ett av bolagens projekt är ett äldreboende och förskola i Haninge centrum - Baldersro. Underlag för beslut - Marköverlåtelseavtal undertecknat av Allfadern AB. - Kartbilaga med markerad kvartersmark för förskola och bostadsbebyggelse samt detaljplanekarta 1 och 5 Vega Förslag till beslut 1. Fem markområden, planlagda för en förskola och bostäder, del av Hermanstorp 2:1, Kolartorp 1:8 och 1:221, överlåts till Allfadern AB mot en ersättning om 1400 kr/kvm BTA respektive 2000 kr/kvm BTA. 2. Det av Allfadern AB undertecknade marköverlåtelseavtalet godkänns.

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer