SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare och vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt bilagd närvaroförteckning. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Åke Knutz och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Åke Knutz Mats-Gunnar Eriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KF Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 3 Kommunalrådet har ordet... 4 Reglemente för föreningsbidrag... 5 Placeringspolicy för pensionsfonden... 9 Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna Sammanträdesplan Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) Avsägelse från David Örnberg (V) Avsägelse från Susanne Jonsson (KD) Avsägelse från Anna-Carin Rydstedt (S) Val till vakanta uppdrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 28

3 Kommunfullmäktige 95/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

4 Kommunfullmäktige 96/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KF Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Anna Hed har ordet och berättar om: - Vikten av vår bild av Mora. - Hur kommunen har förankrat arbetet med förändring av föreningsbidrag. - Kommande generationsväxling och hur det kommer att påverka kommunen. - Demokrati och medborgarinflytande.

5 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KF 2012/ Reglemente för föreningsbidrag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla från och med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kronor överförs från kulturnämnden (ansvar 3014), till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kronor ur 2014 års anslagna budgetmedel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett nytt reglemente för föreningsbidrag genom att anta föreslagen projektplan. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och styrgruppen tre. En workshop har genomförts med styrgruppen för att förtydliga kommunens ambition gentemot föreningslivet. Dessutom genomfördes en workshop dit samtliga föreningar i Mora var inbjudna. Syftet med den aktiviteten var att få en bred bild av föreningarnas förväntningar på ett nytt reglemente. Förslaget innebär i korthet följande: - Budgetmässigt ansvarar Tekniska nämnden för föreningsbidrag till idrottsföreningar samt anläggningar. Kulturnämnden för övriga bidrag. Kommunstyrelsen svarar även fortsättningsvis för samarbetsavtal. - Bestämmelserna innehåller fyra olika grupper av bidrag. - Stöd till pensionärs-, handikapp- och sociala föreningar - Stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet - Lokal- och anläggningsstöd - Övriga bidrag - En tjänst som föreningslots inrättas - Ett lokalt föreningsråd bildas

6 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2012/ För att kunna hantera bidrag till föreningar som bedriver verksamhet i komplexa anläggningar har en ny bidragsgrupp införts som heter Särskilt anläggningsstöd. Ersättning enligt denna bidragsform ersätter föreningens övriga bidrag enligt kommunens reglemente. En tjänst som Föreningslots inrättas. Organisatoriskt föreslås att föreningslotsen placeras under tekniska nämnden. Föreningslotsen skall dels svara för den kontinuerliga dialogen som efterfrågas från föreningslivet men också svara för den interna samordningen som kommer att behövas när ansvaret för föreningsbidrag fördelas på flera nämnder. Föreningslotsen skall också svara för utveckling som t ex. förbättrad digital service gentemot föreningarna. För den interna samordningen bildas ett föreningsråd bestående av tjänstemannarepresentation från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen i får uppdrag att samordna budgeteringen av föreningsbidragen samt att, utifrån utfall 2012, omfördela nuvarande budgetmedel utifrån den förändrade ansvarsfördelningen. För att förkorta handläggningstiden för anläggningsstöd/driftsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag samt lokalbidrag som idag är uppåt 1,5 år, föreslås ett engångsbidrag om en miljon avsätts under budgetåret Beloppet är ett uppskattat värde och bygger på utfallet Remissynpunkter har hämtats in från tekniska nämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden godkänner i sitt yttrande förslaget. Kulturnämnden framför synpunkter rörande utformning av lokal- och anläggningsstöd, olika taxenivåer för olika målgrupper, vilka av kommunens lokaler som är uthyrningsbara samt prioritering vid fördelning av tider. Det kan konstateras att kulturnämndens synpunkt avseende lokal- och anläggningsstöd är tillgodosett genom skrivningen i 3 och 4. Övriga synpunkter bör kommunstyrelsen få i uppdrag att se över och vid behov av tillägg fatta beslut om revidering av dokumentet. Finansiering av den nyinrättade tjänsten som föreningslots föreslås ske genom överföring av medel från kulturnämndens budget för föreningsbidrag. Insatsen för att förkorta handläggningstiden som idag släpar efter har uppskattats kräva ett engångsanslag om 1 Mkr vilket föreslås finansieras genom ianspråktagande anslagna medel för strukturåtgärder. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun. Bidrag till föreningar i Mora kommun, version 4. Tekniska nämndens yttrande , 54. Kulturnämndens yttrande , 40.

7 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2012/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla fr o m Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kr överförs från kulturnämnden, ansvar 3014, till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kr ur i 2014 års budget anslagna medel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs kommunstyrelsen). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Malin Höglund (M) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) stryks. David Örnberg (V) yrkar att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att åldersgränsen ska höjas till 25 år (16 och 21 ) varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill höja åldern till 25 år röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 25 JA och 12 NEJ. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) ska strykas vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill att ordet övre i övre åldersgräns (16 ) ska strykas röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 20 JA, 16 NEJ och en avstår att rösta.

8 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2012/ Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt vilket bifalls. Reservation Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Pkt 2: Kommunstyrelsen Pkt 3, 4 och 5: Kommunstyrelsens ekonomienhet Pkt 6: Tekniska nämnden Pkt 7: Kommundirektören et delges Kommunstyrelsen Kulturnämnden Tekniska nämnden Ekonomienheten Kommundirektören Socialnämnden

9 Kommunfullmäktige 98/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/ Placeringspolicy för pensionsfonden Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Mora kommuns pensionsåtaganden redovisas till övervägande del som en ansvarsförbindelse och har återlånats i den egna verksamheten samt en mindre del redovisas som en avsättning i balansräkningen. I Mora kommun har en fond för pensioner byggts upp under några år där kommunen själv förvaltar pensionsmedlen utifrån gällande placeringspolicy. Placeringspolicyn bör löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden för Mora kommun samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Med det som utgångspunkt har en revidering skett av aktuell policy för att förtydliga och förenkla policyn avseende komplexitet och struktur. Exempelvis har tillgångsallokeringen gjorts om till en mer klassisk fördelning mellan aktier och räntor och dess förhållande till den risk tillgångsslagen utgör. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Anta reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

10 Kommunfullmäktige 99/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Omföring av lån till befintligt borgensåtagande Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Deltar ej i beslutet Lennart Sohlberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Mora Golfklubb har en beviljad borgen om kronor. Klubben har konkurrensutsatt sina bankrelaterade ärenden såsom bland annat lån. Amortering av lånet har skett och aktuell låneskuld uppgår till kronor. Mora kommun tar årligen ut en avgift för kommunal borgen. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på nyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Mora Golfklubbs anhållan, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

11 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2009/ Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal 1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. 2. Genomlysning av kostverksamheten/produktionen ska genomföras under våren 2014 och återrapporteras till kommunstyrelsen. Mora kommun och Landstinget Dalarna har sedan år 2009 samverkat i en gemensam nämnd för kostsamverkan. I det samverkansavtal som upprättades mellan parterna finns en prissättningsmodell som bygger på att parterna garanterar en viss årsvolym av frukost, lunch/middag, specialkost, mellanmål och matlådor. Prissättningsmodellen innebär att om en part överstiger den garanterade minimivolymen så erhålls volymen till ett reducerat pris genom att kostnaden består av råvarupriset plus endast halva produktionspriset. Om en part understiger den garanterade volymen får parten likväl betala produktionspriset för den garanterade minimivolymen men inte råvarupriset. Av punkten 5.2 i avtalet, Omförhandling, framgår att om betydande volymförändringar sker så är det grund för omförhandling av avtalet. År 2012 har Mora kommun överstigit den garanterade volymen i betydande utsträckning vilket inneburit en rabatt genom att överkonsumtionen inte debiterats fullt ut. På samma sätt har landstinget konsumerat mindre än den garanterade nivån vilket inneburit att landstinget fått betala för portioner som aldrig framställts. Mot bakgrund av ovanstående har landstinget begärt omförhandling av avtalet och efter överläggningar mellan parterna har en modell tagits fram där respektive part betalar för det faktiska antalet beställda portioner. Det bedöms att det nya avtalet kommer att innebära ökade kostnader för Mora kommun med ca kr. Som kompensation erhåller kommunen år ett en rabatt om kr som ska debiteras landstingsservice efter utgången av år Sammantaget kan konstateras att avtalet kommer att bli mer rättvist i och med att parterna betalar för faktisk förbrukning vilket dock för med sig olägenheten att Mora kommun får en väsentligt ökad kostnad. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering underledning av nämnden för kostsamverkan. Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning, daterad

12 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2009/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. Yrkanden Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att kommunen ställer krav på att levererade matportioner ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer om kalorier/dygn för kvinnor och kalorier/dygn för män. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Björn Hammarskjölds yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill rösta enligt Björn Hammarskjölds yrkande röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 32 JA, 4 NEJ och 2 avstår att rösta. Kommunstyrelsen et delges Landstinget Dalarna, Nämnden för kostsamverkan.

13 Kommunfullmäktige 101/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2011/ Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. Kommunfullmäktige beslutade , 101, att antaga ett nytt samverkansavtal för den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. I samma paragraf beslutades att uppdra till den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT att föreslå revideringar av nämndens reglemente samt att revidera nämndens delegationsordning. Nämnden har tagit fram förslag till nytt reglemente och föreslår fullmäktigeförsamlingarna i de tre samverkande kommunerna att antaga upprättat förslag till reglemente, daterad Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll från gemensamma nämnden i Mora, IS/IT, , 15 Förslag till reviderat reglemente Samverkansavtal för gemensam servicenämnd avseende IS/IT Tjänsteförslag Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. et delges Gemensam servicenämnd i Mora, ISIT Älvdalens kommun Orsa kommun

14 Kommunfullmäktige 102/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/3 101 Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2013 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f ska socialnämnden rapportera till socialstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige alla nämndbeslut, enligt 4 kap 1 samt 9 LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Kommunfullmäktige har fått rapport för kvartal 2 år 2013 för godkännande. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialnämndens beslut Rapport, daterad Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2013 godkänns. -- et delges Socialnämnden

15 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsverksamheten. 2. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 3. Slutligen utses Bernt Persson (S) med Christiane Djäken (M) som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. Direktionen i Region Dalarna beslutade i september 2013 att godkänna förslag till att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna. Som grund för beslutet låg initialt en utredning om samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna (utredningen utfördes 2012 av Hjälpmedelsinstitutet på uppdrag av LD Hjälpmedel). Region Dalarnas välfärdsberedning gav mot bakgrund av ovan nämnda utredning Region Dalarna i uppdrag att i samverkan med LD Hjälpmedel ta fram förslag till ny länsgemensam organisation för hanteringen av hjälpmedelsfrågor med målet att den nya nämnden ska starta sin verksamhet Bakgrunden till förslaget är att det i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården konstaterades att ansvaret för hjälpmedel blir betydligt större för kommunerna än vad det tidigare varit. Den nuvarande organisationen med att landstinget fastställer riktlinjer och reglerar tjänster och hjälpmedel i samverkansavtal med kommunerna bedömdes som otillräckligt då det inte ger kommunerna tillräckligt inflytande över utvecklingen. Det bedöms dessutom att det inte finns förutsättningar för varje enskild kommun att på egen hand hantera alla frågor kring hjälpmedel såsom upphandlingar, riktlinjer, utveckling av nya produkter mm. För kommunfullmäktiges ställningstagande föreligger nu förslag till avtal mellan Dalarnas samtliga kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd där landstinget utgör värdkommun. Vidare föreligger förslag till reglemente för ställningstagande. Av Region Dalarnas översända handlingar i ärendet framgår att samtliga länets fullmäktigeförsamlingar måste fatta sina beslut senast den 15 november, detta för att kunna inrätta nämnden med start Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget.

16 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteskrivelse från socialchefen, daterad Tjänsteskrivelse från Region Dalarna, daterad Förslag till reglemente för hjälpmedelsnämnden Förslag till avtal om samverkan mellan länets kommuner och landstinget Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsveksamheten. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. Slutligen utses NN med NN som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. -- et delges Region Dalarna

17 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Sammanträdesplan Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för utskotten. 2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 3. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning. 4. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidie. Enligt kommunallagen 5 kap 7 bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. För kommunplanprocessen är sammanträdesplanen upprättad i enlighet med 8 kap 6-9 och för årsredovisningen 8 kap 17. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt därtill hörande utskott. Tidpunkt för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen, kommunfullmäktige måndagar kl , kommunstyrelse tisdagar kl , finansutskott tisdagar kl. 8.15, planskottet tisdagar kl och arbetsgivarutskottet fredagar kl Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Finansutskott Planutskott Arbetsgivarutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige januari 14 januari - 28 januari 17 februari 4 februari 4 februari 31 januari 18 februari 10 mars 4 mars 4 mars 28 februari 18 mars - 11 mars 11 mars 7 mars 25 mars 14 april 16 april 16 april 11 april 29 april - 13 maj 13 maj 9 maj 27 maj 16 juni 3 juni 3 juni 23 maj 17 juni - 26 augusti 26 augusti 22 augusti 9 september 29 september 30 september 30 september 26 september 14 oktober 3 november 21 oktober 21 oktober 17 oktober 4 november 24 november 18 november 18 november 14 november 2 december 22 december sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad

18 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bigitta Sohlberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över sammanfallande datum för kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska återremitteras vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill att ärendet ska beslutas under sammanträdet röstar JA och den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 27 JA, 7 röstar NEJ och fyra avstår att rösta. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. -- et delges Samtliga nämnder och bolag

19 Kommunfullmäktige 105/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i sin helhet. Kommunfullmäktige beslutade att anta policy för utvecklingsmedel och visionspengar, att om ett projekt tilldelas mer än kronor totalt ska det beslutas av kommunfullmäktige, samt att dessa projekt ska utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen efter genomförandet. I kommunstyrelsens budget finns en i nuläget endast en post för utvecklingsmedel. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vad pengarna kan användas till och vem/vilka som kan fatta beslut om utvecklingsmedel. Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver sitt eget beslut i sin helhet. -- et delges --

20 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Morastrand AB har i skrivelse daterad hemställt om kommunfullmäktiges tillstånd att bilda ett dotterbolag. Bakgrunden är att försäljning av fastigheterna Noret 489:1, 41:31 och 43:24 i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut nu pågår. Det är inte ovanligt att fastighetsförsäljningar av här aktuell art sker i form av att fastigheterna paketeras i ett dotterbolag som sedan säljs. Några av intressenterna har framfört önskemålet att, om de ska köpa fastigheterna, affären ska ske just genom köp av ett bolag som står som ägare till fastigheterna. För att Morastrand AB ska få bilda dotterbolag krävs fullmäktiges godkännande. Vidare krävs att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, utser samtliga styrelseledamöter samt ser till att fullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i bolaget. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Morastrand AB:s skrivelse, daterad

21 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF 2013/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Yrkande Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Morastrand AB et delges Morastrand AB, Lars Vilhelmsson, Gunnel Hellström Persson, Lennart Sacrédeus, Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren, Folke Thelin, Christina Tomth, ekonomienheten.

22 Kommunfullmäktige 107/ Sammanträdesdatum Sida 22 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Morgan Gustafsson. 2. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Torsten Nilsson (S) till uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen. Morgan Gustafsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. sunderlag Avsägelse, daterad et delges Christina Tomth, Torsten Nilsson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-10-08, kl. 08.15-12.00. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S),

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-18 Kommunfullmäktige 2011-11-14 Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 november 2011, kl. 18.30-19.10. ande Ordförande Bengt Jernhall samt 33 ordinarie ledamöter och 7

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Kanslienheten , kl

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Kanslienheten , kl Kommunfullmäktige 2012-12-10 Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 december 2012, kl. 18.30-20.05. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson 2011-12-06 Sida 1-12 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 6 december 2011, kl. 8.15-10.15 Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-20 Kommunfullmäktige 2014-03-10 Sammanträdesdatum Sida 1-20 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 mars 2014, kl. 18:30-20:15. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 30 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 13.00-16.40 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 1(5) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 2016-06-20 kl. 17:00 OBS tiden! Plats: Våmhus bygdegård Vid sammanträdet kommer kommunens årsredovisning för år 2015 att behandlas. Årsredovisningen

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-19 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Sammanträdesdatum Sida 1-19 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 17 februari 2014, kl. 18:30-20:05. ande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och 6

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-16

Sammanträdesdatum Sida 1-16 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 3 maj 2011, kl. 08.15-10.45. Beslutande Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Åke Knutz

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7 2013-11-05 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-11-05, kl. 08:15-10:50. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Peter Helander (C) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajourneras för utdelning av miljöpris, kulturpris och kulturstipendium

Sammanträdet ajourneras för utdelning av miljöpris, kulturpris och kulturstipendium Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Moraparken, Mora, 2009-12-14, kl. 18.00 (kaffe och smörgås kommer att serveras under kvällen). Ärenden: 1. Öppnande, upprop, behörighet

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-17

Sammanträdesdatum Sida 1-17 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Gunnar Nilsson och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 10:00.

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Gunnar Nilsson och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 10:00. Kommunfullmäktige 2014-09-29 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 29 september 2014, kl. 18:30-19:05. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ledamöter och 6 ersättare,

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 14:00. Katarina Jönsson

Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 14:00. Katarina Jönsson 2014-04-15 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-04-15, kl. 14:00-14:40. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Övriga deltagare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.15 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Hans Gåsste, revisor

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Gem Servicenämnden IS/IT

Gem Servicenämnden IS/IT 1(11) Gem Servicenämnden IS/IT Plats och tid: IS/IT-enheten, 2015-11-20 kl. 09:00 Beslutande: Mikael Thalin (C) Orsa Peter Egardt (S) Älvdalen Lennart Sohlberg (S) Mora, ersättare för Anna Hed (C) Mora

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Göran Aronsson och Anna-Carin Rydstedt Kanslienheten 2014-11-19, kl 14:00. Peter Helander

Göran Aronsson och Anna-Carin Rydstedt Kanslienheten 2014-11-19, kl 14:00. Peter Helander Sammanträdesdatum Sida 1-47 Kommunfullmäktige 2014-11-10 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 november 2014, kl 18:30.20:45 ande Ordförande Peter Helander samt 36 ledamöter och 4 tjänstgörande

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-5 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 13:15-15:15 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer