SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare och vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt bilagd närvaroförteckning. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Åke Knutz och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Åke Knutz Mats-Gunnar Eriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KF Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 3 Kommunalrådet har ordet... 4 Reglemente för föreningsbidrag... 5 Placeringspolicy för pensionsfonden... 9 Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna Sammanträdesplan Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) Avsägelse från David Örnberg (V) Avsägelse från Susanne Jonsson (KD) Avsägelse från Anna-Carin Rydstedt (S) Val till vakanta uppdrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 28

3 Kommunfullmäktige 95/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

4 Kommunfullmäktige 96/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KF Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Anna Hed har ordet och berättar om: - Vikten av vår bild av Mora. - Hur kommunen har förankrat arbetet med förändring av föreningsbidrag. - Kommande generationsväxling och hur det kommer att påverka kommunen. - Demokrati och medborgarinflytande.

5 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KF 2012/ Reglemente för föreningsbidrag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla från och med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kronor överförs från kulturnämnden (ansvar 3014), till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kronor ur 2014 års anslagna budgetmedel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett nytt reglemente för föreningsbidrag genom att anta föreslagen projektplan. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och styrgruppen tre. En workshop har genomförts med styrgruppen för att förtydliga kommunens ambition gentemot föreningslivet. Dessutom genomfördes en workshop dit samtliga föreningar i Mora var inbjudna. Syftet med den aktiviteten var att få en bred bild av föreningarnas förväntningar på ett nytt reglemente. Förslaget innebär i korthet följande: - Budgetmässigt ansvarar Tekniska nämnden för föreningsbidrag till idrottsföreningar samt anläggningar. Kulturnämnden för övriga bidrag. Kommunstyrelsen svarar även fortsättningsvis för samarbetsavtal. - Bestämmelserna innehåller fyra olika grupper av bidrag. - Stöd till pensionärs-, handikapp- och sociala föreningar - Stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet - Lokal- och anläggningsstöd - Övriga bidrag - En tjänst som föreningslots inrättas - Ett lokalt föreningsråd bildas

6 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2012/ För att kunna hantera bidrag till föreningar som bedriver verksamhet i komplexa anläggningar har en ny bidragsgrupp införts som heter Särskilt anläggningsstöd. Ersättning enligt denna bidragsform ersätter föreningens övriga bidrag enligt kommunens reglemente. En tjänst som Föreningslots inrättas. Organisatoriskt föreslås att föreningslotsen placeras under tekniska nämnden. Föreningslotsen skall dels svara för den kontinuerliga dialogen som efterfrågas från föreningslivet men också svara för den interna samordningen som kommer att behövas när ansvaret för föreningsbidrag fördelas på flera nämnder. Föreningslotsen skall också svara för utveckling som t ex. förbättrad digital service gentemot föreningarna. För den interna samordningen bildas ett föreningsråd bestående av tjänstemannarepresentation från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen i får uppdrag att samordna budgeteringen av föreningsbidragen samt att, utifrån utfall 2012, omfördela nuvarande budgetmedel utifrån den förändrade ansvarsfördelningen. För att förkorta handläggningstiden för anläggningsstöd/driftsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag samt lokalbidrag som idag är uppåt 1,5 år, föreslås ett engångsbidrag om en miljon avsätts under budgetåret Beloppet är ett uppskattat värde och bygger på utfallet Remissynpunkter har hämtats in från tekniska nämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden godkänner i sitt yttrande förslaget. Kulturnämnden framför synpunkter rörande utformning av lokal- och anläggningsstöd, olika taxenivåer för olika målgrupper, vilka av kommunens lokaler som är uthyrningsbara samt prioritering vid fördelning av tider. Det kan konstateras att kulturnämndens synpunkt avseende lokal- och anläggningsstöd är tillgodosett genom skrivningen i 3 och 4. Övriga synpunkter bör kommunstyrelsen få i uppdrag att se över och vid behov av tillägg fatta beslut om revidering av dokumentet. Finansiering av den nyinrättade tjänsten som föreningslots föreslås ske genom överföring av medel från kulturnämndens budget för föreningsbidrag. Insatsen för att förkorta handläggningstiden som idag släpar efter har uppskattats kräva ett engångsanslag om 1 Mkr vilket föreslås finansieras genom ianspråktagande anslagna medel för strukturåtgärder. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun. Bidrag till föreningar i Mora kommun, version 4. Tekniska nämndens yttrande , 54. Kulturnämndens yttrande , 40.

7 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2012/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla fr o m Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kr överförs från kulturnämnden, ansvar 3014, till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kr ur i 2014 års budget anslagna medel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs kommunstyrelsen). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Malin Höglund (M) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) stryks. David Örnberg (V) yrkar att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att åldersgränsen ska höjas till 25 år (16 och 21 ) varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill höja åldern till 25 år röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 25 JA och 12 NEJ. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) ska strykas vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill att ordet övre i övre åldersgräns (16 ) ska strykas röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 20 JA, 16 NEJ och en avstår att rösta.

8 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2012/ Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt vilket bifalls. Reservation Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Pkt 2: Kommunstyrelsen Pkt 3, 4 och 5: Kommunstyrelsens ekonomienhet Pkt 6: Tekniska nämnden Pkt 7: Kommundirektören et delges Kommunstyrelsen Kulturnämnden Tekniska nämnden Ekonomienheten Kommundirektören Socialnämnden

9 Kommunfullmäktige 98/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/ Placeringspolicy för pensionsfonden Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Mora kommuns pensionsåtaganden redovisas till övervägande del som en ansvarsförbindelse och har återlånats i den egna verksamheten samt en mindre del redovisas som en avsättning i balansräkningen. I Mora kommun har en fond för pensioner byggts upp under några år där kommunen själv förvaltar pensionsmedlen utifrån gällande placeringspolicy. Placeringspolicyn bör löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden för Mora kommun samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Med det som utgångspunkt har en revidering skett av aktuell policy för att förtydliga och förenkla policyn avseende komplexitet och struktur. Exempelvis har tillgångsallokeringen gjorts om till en mer klassisk fördelning mellan aktier och räntor och dess förhållande till den risk tillgångsslagen utgör. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Anta reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

10 Kommunfullmäktige 99/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Omföring av lån till befintligt borgensåtagande Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Deltar ej i beslutet Lennart Sohlberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Mora Golfklubb har en beviljad borgen om kronor. Klubben har konkurrensutsatt sina bankrelaterade ärenden såsom bland annat lån. Amortering av lånet har skett och aktuell låneskuld uppgår till kronor. Mora kommun tar årligen ut en avgift för kommunal borgen. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på nyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Mora Golfklubbs anhållan, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

11 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2009/ Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal 1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. 2. Genomlysning av kostverksamheten/produktionen ska genomföras under våren 2014 och återrapporteras till kommunstyrelsen. Mora kommun och Landstinget Dalarna har sedan år 2009 samverkat i en gemensam nämnd för kostsamverkan. I det samverkansavtal som upprättades mellan parterna finns en prissättningsmodell som bygger på att parterna garanterar en viss årsvolym av frukost, lunch/middag, specialkost, mellanmål och matlådor. Prissättningsmodellen innebär att om en part överstiger den garanterade minimivolymen så erhålls volymen till ett reducerat pris genom att kostnaden består av råvarupriset plus endast halva produktionspriset. Om en part understiger den garanterade volymen får parten likväl betala produktionspriset för den garanterade minimivolymen men inte råvarupriset. Av punkten 5.2 i avtalet, Omförhandling, framgår att om betydande volymförändringar sker så är det grund för omförhandling av avtalet. År 2012 har Mora kommun överstigit den garanterade volymen i betydande utsträckning vilket inneburit en rabatt genom att överkonsumtionen inte debiterats fullt ut. På samma sätt har landstinget konsumerat mindre än den garanterade nivån vilket inneburit att landstinget fått betala för portioner som aldrig framställts. Mot bakgrund av ovanstående har landstinget begärt omförhandling av avtalet och efter överläggningar mellan parterna har en modell tagits fram där respektive part betalar för det faktiska antalet beställda portioner. Det bedöms att det nya avtalet kommer att innebära ökade kostnader för Mora kommun med ca kr. Som kompensation erhåller kommunen år ett en rabatt om kr som ska debiteras landstingsservice efter utgången av år Sammantaget kan konstateras att avtalet kommer att bli mer rättvist i och med att parterna betalar för faktisk förbrukning vilket dock för med sig olägenheten att Mora kommun får en väsentligt ökad kostnad. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering underledning av nämnden för kostsamverkan. Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning, daterad

12 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2009/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. Yrkanden Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att kommunen ställer krav på att levererade matportioner ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer om kalorier/dygn för kvinnor och kalorier/dygn för män. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Björn Hammarskjölds yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill rösta enligt Björn Hammarskjölds yrkande röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 32 JA, 4 NEJ och 2 avstår att rösta. Kommunstyrelsen et delges Landstinget Dalarna, Nämnden för kostsamverkan.

13 Kommunfullmäktige 101/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2011/ Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. Kommunfullmäktige beslutade , 101, att antaga ett nytt samverkansavtal för den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. I samma paragraf beslutades att uppdra till den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT att föreslå revideringar av nämndens reglemente samt att revidera nämndens delegationsordning. Nämnden har tagit fram förslag till nytt reglemente och föreslår fullmäktigeförsamlingarna i de tre samverkande kommunerna att antaga upprättat förslag till reglemente, daterad Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll från gemensamma nämnden i Mora, IS/IT, , 15 Förslag till reviderat reglemente Samverkansavtal för gemensam servicenämnd avseende IS/IT Tjänsteförslag Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. et delges Gemensam servicenämnd i Mora, ISIT Älvdalens kommun Orsa kommun

14 Kommunfullmäktige 102/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/3 101 Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2013 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f ska socialnämnden rapportera till socialstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige alla nämndbeslut, enligt 4 kap 1 samt 9 LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Kommunfullmäktige har fått rapport för kvartal 2 år 2013 för godkännande. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialnämndens beslut Rapport, daterad Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2013 godkänns. -- et delges Socialnämnden

15 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsverksamheten. 2. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 3. Slutligen utses Bernt Persson (S) med Christiane Djäken (M) som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. Direktionen i Region Dalarna beslutade i september 2013 att godkänna förslag till att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna. Som grund för beslutet låg initialt en utredning om samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna (utredningen utfördes 2012 av Hjälpmedelsinstitutet på uppdrag av LD Hjälpmedel). Region Dalarnas välfärdsberedning gav mot bakgrund av ovan nämnda utredning Region Dalarna i uppdrag att i samverkan med LD Hjälpmedel ta fram förslag till ny länsgemensam organisation för hanteringen av hjälpmedelsfrågor med målet att den nya nämnden ska starta sin verksamhet Bakgrunden till förslaget är att det i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården konstaterades att ansvaret för hjälpmedel blir betydligt större för kommunerna än vad det tidigare varit. Den nuvarande organisationen med att landstinget fastställer riktlinjer och reglerar tjänster och hjälpmedel i samverkansavtal med kommunerna bedömdes som otillräckligt då det inte ger kommunerna tillräckligt inflytande över utvecklingen. Det bedöms dessutom att det inte finns förutsättningar för varje enskild kommun att på egen hand hantera alla frågor kring hjälpmedel såsom upphandlingar, riktlinjer, utveckling av nya produkter mm. För kommunfullmäktiges ställningstagande föreligger nu förslag till avtal mellan Dalarnas samtliga kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd där landstinget utgör värdkommun. Vidare föreligger förslag till reglemente för ställningstagande. Av Region Dalarnas översända handlingar i ärendet framgår att samtliga länets fullmäktigeförsamlingar måste fatta sina beslut senast den 15 november, detta för att kunna inrätta nämnden med start Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget.

16 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteskrivelse från socialchefen, daterad Tjänsteskrivelse från Region Dalarna, daterad Förslag till reglemente för hjälpmedelsnämnden Förslag till avtal om samverkan mellan länets kommuner och landstinget Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsveksamheten. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. Slutligen utses NN med NN som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. -- et delges Region Dalarna

17 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Sammanträdesplan Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för utskotten. 2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 3. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning. 4. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidie. Enligt kommunallagen 5 kap 7 bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. För kommunplanprocessen är sammanträdesplanen upprättad i enlighet med 8 kap 6-9 och för årsredovisningen 8 kap 17. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt därtill hörande utskott. Tidpunkt för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen, kommunfullmäktige måndagar kl , kommunstyrelse tisdagar kl , finansutskott tisdagar kl. 8.15, planskottet tisdagar kl och arbetsgivarutskottet fredagar kl Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Finansutskott Planutskott Arbetsgivarutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige januari 14 januari - 28 januari 17 februari 4 februari 4 februari 31 januari 18 februari 10 mars 4 mars 4 mars 28 februari 18 mars - 11 mars 11 mars 7 mars 25 mars 14 april 16 april 16 april 11 april 29 april - 13 maj 13 maj 9 maj 27 maj 16 juni 3 juni 3 juni 23 maj 17 juni - 26 augusti 26 augusti 22 augusti 9 september 29 september 30 september 30 september 26 september 14 oktober 3 november 21 oktober 21 oktober 17 oktober 4 november 24 november 18 november 18 november 14 november 2 december 22 december sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad

18 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bigitta Sohlberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över sammanfallande datum för kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska återremitteras vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill att ärendet ska beslutas under sammanträdet röstar JA och den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 27 JA, 7 röstar NEJ och fyra avstår att rösta. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. -- et delges Samtliga nämnder och bolag

19 Kommunfullmäktige 105/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i sin helhet. Kommunfullmäktige beslutade att anta policy för utvecklingsmedel och visionspengar, att om ett projekt tilldelas mer än kronor totalt ska det beslutas av kommunfullmäktige, samt att dessa projekt ska utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen efter genomförandet. I kommunstyrelsens budget finns en i nuläget endast en post för utvecklingsmedel. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vad pengarna kan användas till och vem/vilka som kan fatta beslut om utvecklingsmedel. Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver sitt eget beslut i sin helhet. -- et delges --

20 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Morastrand AB har i skrivelse daterad hemställt om kommunfullmäktiges tillstånd att bilda ett dotterbolag. Bakgrunden är att försäljning av fastigheterna Noret 489:1, 41:31 och 43:24 i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut nu pågår. Det är inte ovanligt att fastighetsförsäljningar av här aktuell art sker i form av att fastigheterna paketeras i ett dotterbolag som sedan säljs. Några av intressenterna har framfört önskemålet att, om de ska köpa fastigheterna, affären ska ske just genom köp av ett bolag som står som ägare till fastigheterna. För att Morastrand AB ska få bilda dotterbolag krävs fullmäktiges godkännande. Vidare krävs att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, utser samtliga styrelseledamöter samt ser till att fullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i bolaget. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Morastrand AB:s skrivelse, daterad

21 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF 2013/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Yrkande Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Morastrand AB et delges Morastrand AB, Lars Vilhelmsson, Gunnel Hellström Persson, Lennart Sacrédeus, Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren, Folke Thelin, Christina Tomth, ekonomienheten.

22 Kommunfullmäktige 107/ Sammanträdesdatum Sida 22 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Morgan Gustafsson. 2. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Torsten Nilsson (S) till uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen. Morgan Gustafsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. sunderlag Avsägelse, daterad et delges Christina Tomth, Torsten Nilsson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer