SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare och vid ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt bilagd närvaroförteckning. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Åke Knutz och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Åke Knutz Mats-Gunnar Eriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KF Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 3 Kommunalrådet har ordet... 4 Reglemente för föreningsbidrag... 5 Placeringspolicy för pensionsfonden... 9 Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna Sammanträdesplan Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) Avsägelse från David Örnberg (V) Avsägelse från Susanne Jonsson (KD) Avsägelse från Anna-Carin Rydstedt (S) Val till vakanta uppdrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 28

3 Kommunfullmäktige 95/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

4 Kommunfullmäktige 96/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KF Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Anna Hed har ordet och berättar om: - Vikten av vår bild av Mora. - Hur kommunen har förankrat arbetet med förändring av föreningsbidrag. - Kommande generationsväxling och hur det kommer att påverka kommunen. - Demokrati och medborgarinflytande.

5 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KF 2012/ Reglemente för föreningsbidrag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla från och med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kronor överförs från kulturnämnden (ansvar 3014), till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kronor ur 2014 års anslagna budgetmedel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett nytt reglemente för föreningsbidrag genom att anta föreslagen projektplan. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och styrgruppen tre. En workshop har genomförts med styrgruppen för att förtydliga kommunens ambition gentemot föreningslivet. Dessutom genomfördes en workshop dit samtliga föreningar i Mora var inbjudna. Syftet med den aktiviteten var att få en bred bild av föreningarnas förväntningar på ett nytt reglemente. Förslaget innebär i korthet följande: - Budgetmässigt ansvarar Tekniska nämnden för föreningsbidrag till idrottsföreningar samt anläggningar. Kulturnämnden för övriga bidrag. Kommunstyrelsen svarar även fortsättningsvis för samarbetsavtal. - Bestämmelserna innehåller fyra olika grupper av bidrag. - Stöd till pensionärs-, handikapp- och sociala föreningar - Stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet - Lokal- och anläggningsstöd - Övriga bidrag - En tjänst som föreningslots inrättas - Ett lokalt föreningsråd bildas

6 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2012/ För att kunna hantera bidrag till föreningar som bedriver verksamhet i komplexa anläggningar har en ny bidragsgrupp införts som heter Särskilt anläggningsstöd. Ersättning enligt denna bidragsform ersätter föreningens övriga bidrag enligt kommunens reglemente. En tjänst som Föreningslots inrättas. Organisatoriskt föreslås att föreningslotsen placeras under tekniska nämnden. Föreningslotsen skall dels svara för den kontinuerliga dialogen som efterfrågas från föreningslivet men också svara för den interna samordningen som kommer att behövas när ansvaret för föreningsbidrag fördelas på flera nämnder. Föreningslotsen skall också svara för utveckling som t ex. förbättrad digital service gentemot föreningarna. För den interna samordningen bildas ett föreningsråd bestående av tjänstemannarepresentation från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen i får uppdrag att samordna budgeteringen av föreningsbidragen samt att, utifrån utfall 2012, omfördela nuvarande budgetmedel utifrån den förändrade ansvarsfördelningen. För att förkorta handläggningstiden för anläggningsstöd/driftsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag samt lokalbidrag som idag är uppåt 1,5 år, föreslås ett engångsbidrag om en miljon avsätts under budgetåret Beloppet är ett uppskattat värde och bygger på utfallet Remissynpunkter har hämtats in från tekniska nämnden och kulturnämnden. Tekniska nämnden godkänner i sitt yttrande förslaget. Kulturnämnden framför synpunkter rörande utformning av lokal- och anläggningsstöd, olika taxenivåer för olika målgrupper, vilka av kommunens lokaler som är uthyrningsbara samt prioritering vid fördelning av tider. Det kan konstateras att kulturnämndens synpunkt avseende lokal- och anläggningsstöd är tillgodosett genom skrivningen i 3 och 4. Övriga synpunkter bör kommunstyrelsen få i uppdrag att se över och vid behov av tillägg fatta beslut om revidering av dokumentet. Finansiering av den nyinrättade tjänsten som föreningslots föreslås ske genom överföring av medel från kulturnämndens budget för föreningsbidrag. Insatsen för att förkorta handläggningstiden som idag släpar efter har uppskattats kräva ett engångsanslag om 1 Mkr vilket föreslås finansieras genom ianspråktagande anslagna medel för strukturåtgärder. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun. Bidrag till föreningar i Mora kommun, version 4. Tekniska nämndens yttrande , 54. Kulturnämndens yttrande , 40.

7 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2012/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun att gälla fr o m Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument kr överförs från kulturnämnden, ansvar 3014, till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad. 4. Fullmäktige anslår kr ur i 2014 års budget anslagna medel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs kommunstyrelsen). 5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden). 6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster. 7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Malin Höglund (M) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att åldern höjs till 25 år (16 och 21 ) samt att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) stryks. David Örnberg (V) yrkar att ordet aktiviteter/ i religiösa aktiviteter/studier (4 ) tas bort. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att åldersgränsen ska höjas till 25 år (16 och 21 ) varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill höja åldern till 25 år röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 25 JA och 12 NEJ. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på att ordet övre i åldersgräns för pensionärer (16 ) ska strykas vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill att ordet övre i övre åldersgräns (16 ) ska strykas röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 20 JA, 16 NEJ och en avstår att rösta.

8 Kommunfullmäktige 97/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2012/ Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt vilket bifalls. Reservation Göran Aronsson (KD) och Birgitta Sacrédeus (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Pkt 2: Kommunstyrelsen Pkt 3, 4 och 5: Kommunstyrelsens ekonomienhet Pkt 6: Tekniska nämnden Pkt 7: Kommundirektören et delges Kommunstyrelsen Kulturnämnden Tekniska nämnden Ekonomienheten Kommundirektören Socialnämnden

9 Kommunfullmäktige 98/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/ Placeringspolicy för pensionsfonden Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Mora kommuns pensionsåtaganden redovisas till övervägande del som en ansvarsförbindelse och har återlånats i den egna verksamheten samt en mindre del redovisas som en avsättning i balansräkningen. I Mora kommun har en fond för pensioner byggts upp under några år där kommunen själv förvaltar pensionsmedlen utifrån gällande placeringspolicy. Placeringspolicyn bör löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden för Mora kommun samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Med det som utgångspunkt har en revidering skett av aktuell policy för att förtydliga och förenkla policyn avseende komplexitet och struktur. Exempelvis har tillgångsallokeringen gjorts om till en mer klassisk fördelning mellan aktier och räntor och dess förhållande till den risk tillgångsslagen utgör. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Anta reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

10 Kommunfullmäktige 99/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Omföring av lån till befintligt borgensåtagande Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Deltar ej i beslutet Lennart Sohlberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Mora Golfklubb har en beviljad borgen om kronor. Klubben har konkurrensutsatt sina bankrelaterade ärenden såsom bland annat lån. Amortering av lånet har skett och aktuell låneskuld uppgår till kronor. Mora kommun tar årligen ut en avgift för kommunal borgen. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på nyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Mora Golfklubbs anhållan, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen. Kommunstyrelsen et delges Ekonomienheten

11 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2009/ Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal 1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. 2. Genomlysning av kostverksamheten/produktionen ska genomföras under våren 2014 och återrapporteras till kommunstyrelsen. Mora kommun och Landstinget Dalarna har sedan år 2009 samverkat i en gemensam nämnd för kostsamverkan. I det samverkansavtal som upprättades mellan parterna finns en prissättningsmodell som bygger på att parterna garanterar en viss årsvolym av frukost, lunch/middag, specialkost, mellanmål och matlådor. Prissättningsmodellen innebär att om en part överstiger den garanterade minimivolymen så erhålls volymen till ett reducerat pris genom att kostnaden består av råvarupriset plus endast halva produktionspriset. Om en part understiger den garanterade volymen får parten likväl betala produktionspriset för den garanterade minimivolymen men inte råvarupriset. Av punkten 5.2 i avtalet, Omförhandling, framgår att om betydande volymförändringar sker så är det grund för omförhandling av avtalet. År 2012 har Mora kommun överstigit den garanterade volymen i betydande utsträckning vilket inneburit en rabatt genom att överkonsumtionen inte debiterats fullt ut. På samma sätt har landstinget konsumerat mindre än den garanterade nivån vilket inneburit att landstinget fått betala för portioner som aldrig framställts. Mot bakgrund av ovanstående har landstinget begärt omförhandling av avtalet och efter överläggningar mellan parterna har en modell tagits fram där respektive part betalar för det faktiska antalet beställda portioner. Det bedöms att det nya avtalet kommer att innebära ökade kostnader för Mora kommun med ca kr. Som kompensation erhåller kommunen år ett en rabatt om kr som ska debiteras landstingsservice efter utgången av år Sammantaget kan konstateras att avtalet kommer att bli mer rättvist i och med att parterna betalar för faktisk förbrukning vilket dock för med sig olägenheten att Mora kommun får en väsentligt ökad kostnad. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering underledning av nämnden för kostsamverkan. Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning, daterad

12 Kommunfullmäktige 100/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2009/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan. Yrkanden Björn Hammarskjöld (MOP) yrkar att kommunen ställer krav på att levererade matportioner ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer om kalorier/dygn för kvinnor och kalorier/dygn för män. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Björn Hammarskjölds yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill rösta enligt Björn Hammarskjölds yrkande röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 32 JA, 4 NEJ och 2 avstår att rösta. Kommunstyrelsen et delges Landstinget Dalarna, Nämnden för kostsamverkan.

13 Kommunfullmäktige 101/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2011/ Reglemente för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. Kommunfullmäktige beslutade , 101, att antaga ett nytt samverkansavtal för den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. I samma paragraf beslutades att uppdra till den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT att föreslå revideringar av nämndens reglemente samt att revidera nämndens delegationsordning. Nämnden har tagit fram förslag till nytt reglemente och föreslår fullmäktigeförsamlingarna i de tre samverkande kommunerna att antaga upprättat förslag till reglemente, daterad Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll från gemensamma nämnden i Mora, IS/IT, , 15 Förslag till reviderat reglemente Samverkansavtal för gemensam servicenämnd avseende IS/IT Tjänsteförslag Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT. et gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut. et delges Gemensam servicenämnd i Mora, ISIT Älvdalens kommun Orsa kommun

14 Kommunfullmäktige 102/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/3 101 Socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2013 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f ska socialnämnden rapportera till socialstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige alla nämndbeslut, enligt 4 kap 1 samt 9 LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Kommunfullmäktige har fått rapport för kvartal 2 år 2013 för godkännande. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialnämndens beslut Rapport, daterad Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2013 godkänns. -- et delges Socialnämnden

15 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsverksamheten. 2. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 3. Slutligen utses Bernt Persson (S) med Christiane Djäken (M) som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. Direktionen i Region Dalarna beslutade i september 2013 att godkänna förslag till att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna. Som grund för beslutet låg initialt en utredning om samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna (utredningen utfördes 2012 av Hjälpmedelsinstitutet på uppdrag av LD Hjälpmedel). Region Dalarnas välfärdsberedning gav mot bakgrund av ovan nämnda utredning Region Dalarna i uppdrag att i samverkan med LD Hjälpmedel ta fram förslag till ny länsgemensam organisation för hanteringen av hjälpmedelsfrågor med målet att den nya nämnden ska starta sin verksamhet Bakgrunden till förslaget är att det i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården konstaterades att ansvaret för hjälpmedel blir betydligt större för kommunerna än vad det tidigare varit. Den nuvarande organisationen med att landstinget fastställer riktlinjer och reglerar tjänster och hjälpmedel i samverkansavtal med kommunerna bedömdes som otillräckligt då det inte ger kommunerna tillräckligt inflytande över utvecklingen. Det bedöms dessutom att det inte finns förutsättningar för varje enskild kommun att på egen hand hantera alla frågor kring hjälpmedel såsom upphandlingar, riktlinjer, utveckling av nya produkter mm. För kommunfullmäktiges ställningstagande föreligger nu förslag till avtal mellan Dalarnas samtliga kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd där landstinget utgör värdkommun. Vidare föreligger förslag till reglemente för ställningstagande. Av Region Dalarnas översända handlingar i ärendet framgår att samtliga länets fullmäktigeförsamlingar måste fatta sina beslut senast den 15 november, detta för att kunna inrätta nämnden med start Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget.

16 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteskrivelse från socialchefen, daterad Tjänsteskrivelse från Region Dalarna, daterad Förslag till reglemente för hjälpmedelsnämnden Förslag till avtal om samverkan mellan länets kommuner och landstinget Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsveksamheten. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. Slutligen utses NN med NN som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun. -- et delges Region Dalarna

17 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Sammanträdesplan Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för utskotten. 2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 3. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning. 4. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidie. Enligt kommunallagen 5 kap 7 bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. För kommunplanprocessen är sammanträdesplanen upprättad i enlighet med 8 kap 6-9 och för årsredovisningen 8 kap 17. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt därtill hörande utskott. Tidpunkt för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen, kommunfullmäktige måndagar kl , kommunstyrelse tisdagar kl , finansutskott tisdagar kl. 8.15, planskottet tisdagar kl och arbetsgivarutskottet fredagar kl Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Finansutskott Planutskott Arbetsgivarutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige januari 14 januari - 28 januari 17 februari 4 februari 4 februari 31 januari 18 februari 10 mars 4 mars 4 mars 28 februari 18 mars - 11 mars 11 mars 7 mars 25 mars 14 april 16 april 16 april 11 april 29 april - 13 maj 13 maj 9 maj 27 maj 16 juni 3 juni 3 juni 23 maj 17 juni - 26 augusti 26 augusti 22 augusti 9 september 29 september 30 september 30 september 26 september 14 oktober 3 november 21 oktober 21 oktober 17 oktober 4 november 24 november 18 november 18 november 14 november 2 december 22 december sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad

18 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bigitta Sohlberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över sammanfallande datum för kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska återremitteras vilket avslås. Votering begärs. För votering godkänner fullmäktige följande röstordning; den som vill att ärendet ska beslutas under sammanträdet röstar JA och den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Vid verkställd öppen omröstning röstar 27 JA, 7 röstar NEJ och fyra avstår att rösta. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. -- et delges Samtliga nämnder och bolag

19 Kommunfullmäktige 105/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i sin helhet. Kommunfullmäktige beslutade att anta policy för utvecklingsmedel och visionspengar, att om ett projekt tilldelas mer än kronor totalt ska det beslutas av kommunfullmäktige, samt att dessa projekt ska utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen efter genomförandet. I kommunstyrelsens budget finns en i nuläget endast en post för utvecklingsmedel. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vad pengarna kan användas till och vem/vilka som kan fatta beslut om utvecklingsmedel. Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver sitt eget beslut i sin helhet. -- et delges --

20 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Morastrand AB har i skrivelse daterad hemställt om kommunfullmäktiges tillstånd att bilda ett dotterbolag. Bakgrunden är att försäljning av fastigheterna Noret 489:1, 41:31 och 43:24 i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut nu pågår. Det är inte ovanligt att fastighetsförsäljningar av här aktuell art sker i form av att fastigheterna paketeras i ett dotterbolag som sedan säljs. Några av intressenterna har framfört önskemålet att, om de ska köpa fastigheterna, affären ska ske just genom köp av ett bolag som står som ägare till fastigheterna. För att Morastrand AB ska få bilda dotterbolag krävs fullmäktiges godkännande. Vidare krävs att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, utser samtliga styrelseledamöter samt ser till att fullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i bolaget. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Morastrand AB:s skrivelse, daterad

21 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF 2013/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps. 2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter. 4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget. 5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget. Yrkande Bengt-Åke Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Morastrand AB et delges Morastrand AB, Lars Vilhelmsson, Gunnel Hellström Persson, Lennart Sacrédeus, Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren, Folke Thelin, Christina Tomth, ekonomienheten.

22 Kommunfullmäktige 107/ Sammanträdesdatum Sida 22 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Morgan Gustafsson (S) 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Morgan Gustafsson. 2. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Torsten Nilsson (S) till uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen. Morgan Gustafsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. sunderlag Avsägelse, daterad et delges Christina Tomth, Torsten Nilsson.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 13.00-16.40 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-17

Sammanträdesdatum Sida 1-17 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.15 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Hans Gåsste, revisor

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 15.00-16.00 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Peter Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer