Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13: Henrik Berg BEVIS/ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14.11. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13: Enligt närvarolista Justerare Jan Nyberg (MP) Tid och plats för justering Kansliet :00 Justerade paragrafer Sekreterare Henrik Berg Ordförande Yvonne Stålnacke Justerare Jan Nyberg (MP) BEVIS/ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Henrik Berg 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sida 164 Meddelanden kommunstyrelsen augusti Delegationer kommunstyrelsen augusti Bolagsbildningar och försäljning av samhällsfastigheter 167 Uppdrag om målbild och genomförandeplan för Södra hamnplan 168 Medborgarförslag om att främja för bättre stadsplanering vad gäller gång-, cykel- och sparktrafikanter m m 169 Medborgarförslag om Luleå kommuns energiförbrukning 170 Markanvisning och fastighetsförsäljning till Myresjö Mark AB på del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget, i Luleå kommun 171 Ansökan om finansiering till EARMA Konferens i Luleå Borgen och lån Granskning av kommunens fakturahantering 174 Sammanträdesordning 2016 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 175 Bolagsordning Luleå Energi Elnät AB 176 Detaljplan för del av Hindersön, del av Hindersön 2:5 Jopikgården 177 Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, skola och sporthall 178 Ändring av zoner för parkeringstaxa 2

3 NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Yvonne Stålnacke (S), ordf. Niklas Nordström (S), v ordf. Margareta Bladfors-Eriksson (S) Omar Jacobsson (S) Lenita Ericson (S) Carina Sammeli (S) Daniel Smirat (S) Maritha Meethz (S) Jan Nyberg (MP) Anders Josefsson (M) Sana Suljanovic (M) Nina Berggård (V) Thomas Olofsson (FP) Anette Asplund (KD) Frånvarande ledamöter Göran Öhman (S) Tjänstgörande ersättare Peter Hedlund (S) Övriga närvarande Ersättare Nils Harnesk (S) Inger B Larsson (S) Mehmet Tekin (S) Nihad Zara (M) Frånvarande ersättare Jenny Alman (S) Emma Engelmark (S) Joakim Andersson (S) Insynsplats Jonas Brännberg (RS) Erland Nilsson (LPo) Övriga Henrik Berg, kansliet Anne Karlenius, KLF Patrik Sandberg Helenius, Lindahls Annelie Mattson-Djos (MP) Camilla Rydbjörk (M) Bertil Bartholdson (V) Carola Lidén (C) Anja Johansson (S) Fredrik Hansson (S) Per Tjärdalen (M) Oscar Rosengren (SD) Gunilla Lundin, kansliet Peter Kieri, KLF Bengt Jonsson, SBF 3

4 164 Meddelanden kommunstyrelsen augusti 2015 Ärendenr 2015/69-00 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas: Avsändare Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Ämne Cirkulär 15:17 Tillämpning av konverteringsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen (LAS) och om arbetsgivaren skiljt lärare från sin anställning genom att inte konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt Cirkulär 15:18 Ny preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016 Cirkulär 15:19 Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda Cirkulär 15:21 Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016 Cirkulär 15:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksförbund Pressmeddelande Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar 4

5 Sv kommuner och landsting Riksantikvarieämbetet Försvarsmakten Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Trafikverket Folkhälsomyndigheten Naturvårdsverket Miljö- och energidepartementet Kulturdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Inbjudan att delta i utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter Ärendenr Slutversion av Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk värdering och urval Broschyr om riksintressen för totalförsvaret Rapporten Lupp och jämställdhet Ärendenr Fastställd arbetsplan för väg Ärendenr Svar på skrivelse angående behov av nationell samordning av metoder som t ex Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark Ärendenr Information om Naturvårdsverkets hemställan till regeringen om nya Natura 2000-områden Ärendenr Beslut att inte ta upp överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt, Luleå kommun Ärendenr Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2, Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer Ärendenr Fortsatt uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå 5

6 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Information om medborgarskapsceremonier Strukturella medel 2015 i samband med flyktingmottagning enligt 37 i ersättningsförordningen Information till ansvariga för kommunens nationaldagsfirande Ärendenr Beslut att avslå ansökan om tillstånd för kameraövervakning Ferruform AB Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Beslut att avslå ansökan om tillstånd till utvidgning av befintligt tillstånd för kameraövervakning Lövskärs småbåtshamnsförening Ärendenr Beslut att bevilja tillstånd för kameraövervakning Ejfel Fastigheter AB Ärendenr Beslut om utvidgat strandskydd för Luleå kommun Ärendenr Beslut att avslå överklagande av beslut att anta detaljplan för del av Centrum, Hägern 11, Luleå kommun Ärendenr Beslut att rikta kritik mot Överförmyndarnämnden i Luleå kommun Ärendenr Beslut att förordna Nihad Zara att vara vigselförrättare 6

7 Mark- och miljödomstolen Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten i Luleå Kammarrätten i Sundsvall Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr Beslut att avslå överklagande att anta detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl, Luleå kommun Ärendenr Beslut att avvisa överklagande av plan- och tillväxtutskottets beslut att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta ny detaljplan för del av Lövskatan 9:1, samt att avslå överklagandet i övriga delar Ärendenr Beslut att avvisa överklagande av beslut om upphandlingsform för Hertsö badhus Ärendenr Beslut att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av beslut om revisionsberättelse 2013 Ärendenr Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Ärendenr Yttrande över remissen En mer flexibel ämneslärarutbildning Ärendenr Beslut att godkänna delårsuppföljning per Ärendenr Yttrande över remiss om betänkandet SOU 2013:52, Moderniserad studiehjälp 7

8 Socialnämnden Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Räddnings- och beredskapsutskottet Ärendenr Yttrande över remiss gällande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Ärendenr Yttrande över remiss om Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Ärendenr Delårsuppföljning per Ärendenr Beslut om affärsplan , Uppgradering av biogas i Luleå Ärendenr Återrapportering avseende centrala anslag Ärendenr Information om konfliktvarsel Ärendenr Information om projektet Kvinnor som förebilder i Norrbotten Ärendenr Information om projektdirektivet Översyn av kostproduktion i Luleå kommun Ärendenr Kurser och konferenser anmälda Information om 5-kantssamverkan 8

9 Räddnings- och beredskapsutskottet Räddnings- och beredskapsutskottet Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Information om övriga frågor Räddningstjänstens månadsrapport per den 30 april 2015 Ärendenr Beslut att inte inlämna yttrande över remiss om avskaffande av systemet med etableringslotsar Ärendenr Avsiktsförklaring med arbetsförmedlingen om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga Ärendenr Yttrande över remissen Utredningen om Matchningsanställningar Ärendenr Avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Lulebo AB avseende överlåtelse av bestånd av hyresfastigheter Ärendenr Svar på frågor från Skönhetsutredningen Ärendenr Svar på skrivelse från Bälinge intresseförening om bredbandsutbyggnad med optisk fiberkabel i Bälinge Ärendenr Svar på remiss om bildande av naturreservatet Smulterskäret Ärendenr Rapporten Hälsan i Luleå 9

10 Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingskontoret Brandmännens riksförbund Hyresgästföreningen Svenska Kommun Försäkrings AB Winternet Ekonomisk Förening Norrbottens Energikontor AB Ärendenr Information om upphörande av nätverket Levande och trygga stadsdelar på Hertsön Ärendenr Svar på miljömålsenkäten 2015 Ärendenr Besvarande av enkäten SHIFT 2015, rankning av Sveriges bästa stad inom hållbara transporter Meddelande om laga kraft av beslut om att anta detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m fl, Järnvägstekniskt centrum, Luleå kommun Ärendenr Svar på enkäten Utvärdering av projektstöd för bredbandssatsningar Ärendenr Varsel om stridsåtgärder Ärendenr Skrivelse angående försäljningen av delar av Lulebos bestånd av hyresrätter Ärendenr Årsredovisning 2014 Ärendenr Kallelse till föreningsstämma, protokoll och årsredovisning Ärendenr Ägarsamråd Norrbottens Energikontor AB 10

11 Norrbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Landstingsrevisionen Kommunala tillgänglighetsrådet Invandrarrådet Barbro Holm Ärendenr Protokoll från länspensionärsrådets och länshandikapprådets gemensamma sammanträde Ärendenr Val av lekmannarevisor i Norrbotniabanan AB Ärendenr Revisionsberättelse avseende stiftelsen Norrbottensteatern för år 2014 Ärendenr Val av vice ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet Ärendenr Verksamhetsberättelse 2014 Ärendenr Skrivelse avseende flygövningen Arctic Challenge Exercise 11

12 165 Delegationer kommunstyrelsen augusti 2015 Ärendenr 2015/80-00 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning: Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskottet Ärendenr Projektmedel till projektet Viktiga mötesplatser för ett aktivare och rikare liv avslag Ärendenr Projektmedel till folkhälsoprojektet Gröna fingrar återremiss Ärendenr Projektmedel till folkhälsoprojektet En dörr in anslag 100 tkr Ärendenr Finansiering av projektet Masterplan datacenter anslag 200 tkr Ärendenr Bidrag till fortsättning av projektet Ett Luleå fyllt av unga tjejers framtidstro avslag Ärendenr Finansiering av projektet Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning avslag Beslutsdatum

13 Ärendenr Finansiering av Luleå Makerspace 2015 anslag 630 tkr Ärendenr Medfinansiering till utvecklingsprojektet Träinnovationsnätverket 3.0 bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget, med villkor Ärendenr Medfinansiering till projektet ESIS III bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget, med villkor Ärendenr Medfinansiering till projketet Checkpoint Young anslag 100 tkr Ärendenr Medfinansiering till projektet Norrbotniabanan ett samhällsbyggnadsprojekt bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget Ärendenr Medfinansiering av klusterfestivalen 2015 avslag Ärendenr Medfinansiering av det romska sommarlägret Me phiravaa fudar Vi öppnar dörrar 2015 anslag 40 tkr Ärendenr Tilldelning av kontrakt avseende konsulttjänster Ärendenr Tilldelning av kontrakt avseende spolbilstjänster BDX Miljö AB Kommunstyrelsens ordförande Ärendenr Bidrag till projekt Auschwitz anslag 10 tkr

14 Ärendenr Bidrag för deltagande i World Police and Fire Games 2015 anslag 15 tkr Ärendenr Bidrag till resa för deltagande i Schackfyran anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till anti-mobbningskonsert anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till jubileumsfest anslag 5 tkr Ärendenr Bidrag till jubileumsgåva anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till SM-slutspel i tennis anslag 5 tkr Tjänstemannanivå Kommundirektören Tillförordnade av vikarierande kommunikationschefer juli augusti Tillförordnande av vikarierande kanslichefer juli augusti 2015 Fullmakt till Lunet AB:s VD att teckna efteranslutningsavtal för nya abonnenter Rådighetsmedgivande till Luleå Hamn AB Ärendenr Ramavtal om förmedling av aktier Räddningschefen Anställningar februari och mars 2015 Februari och april

15 Kanslichefen Ärendenr Avslag på begäran om att få ut allmän handling rörande upphandling av livsmedel Ärendenr Delvis avslag om att få ut allmän handling Newsec Utvecklingschefen Ärendenr Medfinansiering av Klusterfestivalen 2015 anslag 25 tkr Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 100 tkr till mässan Fair:Living 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragansökan till Bok & Bild 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 80 tkr till Kultur utan gränser 2015 Ärendenr Evenemangrådets bifall till 30 tkr till Köpmannaföreningens 175-års jubileum 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till isdansuppvisning 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 200 tkr till Huvudartist Luleå Pride 2015 Ärendenr Evenemangsrådet avslag på bidragsansökan till Musikens Makt

16 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till sommarfestival 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 100 tkr till mässan SMAKA 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Big Air 2016 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Modern kultur i gammal miljö 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Poetry Slam 2016 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 75 tkr till internationell matfest 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Filmfestival 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan om Studieförbundsscen på Hamnfestivalen 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Kulturnatten 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till event på kyrkotorget, Gammelstad IT-chefen Anställningar mars och maj 2015 Mars och maj

17 Personalchefen Anställningar juni och juli 2015 Juni och juli 2015 Avslutade tvisteförhandlingar Februari och juni 2015 Arbetsmarknadschefen Anställningar april och maj 2015 April och maj

18 166 Bolagsbildningar och försäljning av samhällsfastigheter Ärendenr 2015/ Kommunstyrelsens förslag till beslut I syfte att förverkliga Luleå kommuns mål om fler Lulebor och ett ökat bostadsbyggande beslutar fullmäktige att 1. Godkänna ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB 2. godkänna överlåtelsen enligt avtal mellan Lulebo AB och Luleå kommun 3. godkänna att Luleå kommun överlåter fem samhällsfastigheter enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB 4. godkänna Lulebo AB:s förvärv av 1-7 lagerbolag med aktiekapital om vardera kronor, varav ett ingår som en del i avtalet med Rikshem. Övriga lagerbolag kan Lulebo nyttja vid kommande avyttring av sitt fastighetsbestånd. 5. godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag med aktiekapital om kronor. Lagerbolaget ingår som en del i avtalet med Rikshem Samhold AB. Reservationer Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Thomas Olofsson (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att ändra Lulebo AB:s ägardirektiv ( 152, ärendenr 2015/689-04), vilket innebär att Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet %. Fullmäktige beslutade även att Luleå kommuns del av samhällsfastigheter ska ligga mellan % ( 151 ärendenr 2015/644-14). Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit fullmäktige besluta att 1. godkänna ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB 2. godkänna överlåtelsen enligt avtal mellan Lulebo AB och Luleå kommun 18

19 3. godkänna att Luleå kommun överlåter fem samhällsfastigheter enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB 4. godkänna Lulebo AB:s förvärv av 1-7 lagerbolag med aktiekapital om vardera kronor, varav ett ingår som en del i avtalet med Rikshem. Övriga lagerbolag kan Lulebo nyttja vid kommande avyttring av sitt fastighetsbestånd. 5. godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag med aktiekapital om kronor. Lagerbolaget ingår som en del i avtalet med Rikshem Samhold AB. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Sammanträdet Nina Berggård (V) föreslår avslå arbetsutskottets förslag. Anders Josefsson (M) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beskrivning av ärendet Rikshem Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och erbjuder bostäder i ett stort antal svenska städer. Rikshem AB (publ) har cirka lägenheter, varav cirka lägenheter i äldreboenden och cirka studentbostäder. Rikshem AB (publ) ägs av Fjärde AP-fonden och pensionsförvaltaren AMF. Den 9 juli 2015 ingick Luleå kommun ett ramavtal med Rikshem AB. Villkoret för avtalets uppfyllelse innebär att parterna fattar nödvändiga beslut inom respektive organisation. Till ramavtalet finns två aktieöverlåtelseavtal kopplade; dels aktieöverlåtelseavtal med Rikshem Bostäder Holding AB, dels Rikshem Samhold AB. Aktieöverlåtelseavtalen innebär att Rikshem förvärvar en del av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter och en del av Lulebo AB:s bestånd av hyresfastigheter. Överlåtelsen innebär att affären ska genomföras på så sätt att Lulebo AB först överlåter den aktuella delen av sitt bestånd av hyresfastigheter till Luleå kommun. Rikshem förvärvar således såväl hyresfastigheterna som samhällsfastigheterna direkt från Luleå kommun, se bilagda underlag i form av ramavtal. 19

20 Genom aktieöverlåtelseavtalen förbinder sig Rikshem bland annat att nyproducera minst 560 lägenheter i Luleå kommun under en period om sju år från tillträdesdagen. Lagerbolag De led som således återstår för att fullborda de villkorade avtal som träffats med Rikshem är att kommunfullmäktige godkänner dels att Lulebo AB respektive Luleå kommun köper in för ändamålet avsedda lagerbolag till vilka de aktuella fastigheterna kan överlåtas, dels att kommunfullmäktige godkänner Luleå kommuns överlåtelse av samhällsfastigheter enligt sagda aktieöverlåtelseavtal. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har den 7 augusti 2015 behandlat frågan om bolagsbildningar och föreslår fullmäktige godkänna köp av lagerbolag. Samhällsfastigheter Luleå kommun säljer delar av sitt fastighetsbestånd för att få nya fastighetsbolag att etablera sig i Luleå och bidra till ett ökat bostadsbyggande. Luleå kommun avyttrar fem st samhällsfastigheter via ett lagerbolag. Berörda fastigheter framgår av bilagda förteckning. Försäljningen sker till fastställt marknadsvärde om 310,9 mkr. Beräknad dag för överlåtelse är 1 oktober Luleå kommun har för avsikt att ingå hyresavtal för att även fortsättningsvis driva kommunal verksamhet i dessa fastigheter. Överlåtelsen av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor uppfylls: (a) att Luleå kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen av aktuella fastigheter till Rikshem enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB samt (b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag för Luleå kommuns införsäljning av fastigheter, samt att sådant beslut vinner laga kraft. Hyresfastigheter Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska enligt nu gällande ägardirektiv ligga inom intervallet %. Överlåtelsen av Lulebo AB:s bestånd av hyresfastigheter (omfattar ca lägenheter) är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor uppfylls: a) att kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015 angående ändring av Lulebos ägardirektiv, ( 152, ärendenr 2015/689-04) vinner laga kraft (ifrågavarande beslut har överklagats); samt 20

21 b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Lulebo AB förvärvar lagerbolag för Lulebo AB:s införsäljning av fastigheter, samt att sådant beslut vinner laga kraft. Lulebo AB:s avyttring av hyresfastigheter har således sedan tidigare godkänts av kommunfullmäktige genom det principbeslut som fattades KF 152. Den nu aktuella överlåtelsen av fastigheter har behandlats av Lulebos styrelse och För att Lulebo ska kunna genomföra sitt uppdrag att minska sin andel av bostadsbeståndet föreslås Lulebo få tillstånd att köpa upp till 7 lagerbolag. Beslutsunderlag Ramavtal mellan Luleå kommun och Rikshem AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder Holding AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Samhold AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Lulebo AB (bilaga) Luleå Kommunföretag ABs protokoll (bilaga) Förteckning över samhällsfastigheter (bilaga) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 187, Övriga bilagor till avtalen finns tillgängliga för påseende vid kommunledningsförvaltningens kansli. 21

22 167 Uppdrag om målbild och genomförandeplan för Södra hamnplan Ärendenr 2015/ Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med kulturnämnden och fritidsnämnden ta fram ett förslag till målbild och genomförandeplan för förverkligande av översiktsplanens mål och intentioner med Södra hamnplan. Förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen vilken innefattar riktningar och sex program till Vision Luleå I delprogram C, Kuststaden Luleå, har fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården och att ett Visitor Center för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde ska etableras som en väl fungerande mottagningsstation för besöksnäringen antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om till ett kombinerat torg/park och kajområde. Hösten 2013 invigdes den nya hamnplanen. Därefter har ett arbete utförts om hur verksamheten kan utformas och hur en ny byggnad kan se ut. Arbetet resultera i att en ansökan lämnades in till Naturvårdsverket under våren 2015 om att inordna ett naturum/visitor center i den nya byggnaden vid södra hamnplan Nästa steg är nu att berörda nämnder och övriga intressenter tillsammans tar fram en genomförandeplan inklusive lokalprogram. Lokalprogrammet kan sedan ligga till grund för projektering och upphandling. Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, verksamhetsinnehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering för verksamheten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla verksamhetsinnehållet utifrån funktionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med kulturnämnden och fritidsnämnden ta fram ett förslag till 22

23 målbild och genomförandeplan för förverkligande av översiktsplanens mål och intentioner med Södra hamnplan och att förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut. Sammanträdet Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beskrivning av ärendet Luleås läge vid vattnet, älven, havet, skärgården och alla fjärdarna är en av våra viktigaste tillgångar för både rekreation och besöksnäring. Södra hamnplan i Luleå har varit en av Luleås viktigare inlastningshamnar antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om till ett kombinerat torg/park och kajområde och en ny attraktiv mötesplats har tillskapats i centrum. Efter invigningen hösten 2013 återstår nu att bygga ett nytt hus som blir en viktig del i ramen runt torget, i kopplingen till året runt aktiviteter vid hamnplanen, ge en port till skärgården och ett nytt landmärke för kuststaden Luleå. Medel för investeringen finns avsatta i Strategisk plan och budget med 55 mkr. Kommunens nya översiktsplan 2013 delprogram C, Kuststaden Luleå, har fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården och att ett Visitor Center för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde ska etableras som en väl fungerande mottagningsplats för besöksnäringen. Luleå kommun har, med utgångspunkt från målsättningar i kommunens översiktsplan, medel i budget och verksamhetsbehov, ansökt om att inordna ett naturum via Naturvårdsverket med målet att den ska inordnas i den nya byggnaden vid södra hamnplan Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, verksamhetsinnehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering för verksamheten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla verksamhetsinnehållet utifrån funktionen Visitor center/naturum, mötesplats, besöksnäring, skärgårdsturism, kultur och att förstärka attraktiviteten vid platsen och i koppling till centrum. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 158,

24 Beslutet skickas till Samhällsutvecklingskontoret Stadsbyggnadsförvaltningen Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Kansliet 24

25 168 Medborgarförslag om att främja för bättre stadsplanering vad gäller gång-, cykel- och sparktrafikanter m m Ärendenr 2014/ Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. avslå förslaget om att all stadsplanering från och med nu ska utgå enbart från gåendes och cyklisters perspektiv eftersom stadsplanering måste omfatta alla trafikslag. 2. avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan i väntan på att frågan utreds i samband med en trafikstrategi för centrumhalvön. 3. bifalla förslaget om ett succesivt utbyte av kommunens fordon till sådana som drivs av förnyelsebara bränslen då det ligger i linje med översiktsplanen. 4. avslå förslaget att minska ytan för parkeringsplatser i centrum med motiveringen att frågan bör hanteras i parkeringsstrategin. 5. bifalla förslaget om ökad möjlighet till odling då det ligger i linje med översiktsplanen och utreda frågan vidare i arbetet med grön-vit-blå-planen. 6. bifalla att i gynnsamma lägen fortsätta plantera äppelträd och andra fruktbärande träd. 7. avslå förslaget om att verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat. 8. bifalla förslaget om fler cykelbanor i centrum då det ligger i linje med kommunens cykelplan. Reservationer Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Jan Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning av ärendet Peter Grusmark och Olga Sandberg ger i två medborgarförslag ett antal förslag på hur de tycker att kommunen ska förändra sitt arbete med trafikplanering och odling i tätorten för att uppnå en hållbarare stad. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. 25

26 Luleå kommuns arbete med att bli ett hållbarare samhälle utgår från Vision 2050 och dess riktningar. I översiktsplanen från 2013 redovisas de principer som kommunen ska arbeta utifrån under de kommande tjugo åren och de mål som ska uppnås till 2020 för att nå den långsiktiga visionen. Huvudprincipen för trafikplaneringen är enligt översiktsplanen att resandet som gående, cyklist och med kollektivtrafiken ska öka. Översiktsplanen pekar också ut ett antal utredningar och strategier som ska tas fram för att bidra till att de övergripande målen uppnås. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om att all stadsplanering från och med nu ska utgå enbart från gåendes och cyklisters perspektiv eftersom stadsplanering måste omfatta alla trafikslag, att avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan i väntan på att frågan utreds i samband med en trafikstrategi för centrumhalvön, att bifalla förslaget om ett succesivt utbyte av kommunens fordon till sådana som drivs av förnyelsebara bränslen då det ligger i linje med översiktsplanen, att avslå förslaget att minska ytan för parkeringsplatser i centrum med motiveringen att frågan bör hanteras i parkeringsstrategin, att bifalla förslaget om ökad möjlighet till odling då det ligger i linje med översiktsplanen och utreda frågan vidare i arbetet med grön-vit-blå-planen, att bifalla att i gynnsamma lägen fortsätta plantera äppelträd och andra fruktbärande träd, att avslå förslaget om att verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat samt att bifalla förslaget om fler cykelbanor i centrum då det ligger i linje med kommunens cykelplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag. Sammanträdet Anders Josefsson (M) föreslår ändring av skrivningen gällande punkt 2 till avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Thomas Olofsson (FP) stödjer Anders Josefssons ändringsförslag. Nina Berggård (V) föreslår bifalla punkt 2 och 4 och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla punkt 4 och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Lenita Ericson (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag i sin helhet. 26

27 Beslutsgång Ordföranden ställer beslutspunkt 2 och 4 mot föreslagna ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag avseende punkt 2 och 4. Ordföranden ställer därefter övriga beslutspunkter under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar slutligen att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag i sin helhet. Beskrivning av ärendet Nedan presenteras de åtta förslag som ges i medborgarförslagen och hur Luleå kommun arbetar med frågorna. 1. Planera utifrån gåendes och cyklisters behov Luleå kommuns översiktsplan bygger på de riktningar och avsiktsförklaringar som pekats ut som viktiga för att uppnå kommunens övergripande vision. En av dessa är att kommunen ska arbeta för att kraftigt öka andelen lokala resor med cykel och till fots men också med kollektivtrafiken. Att prioritera gåendes och cyklisters behov innebär inte att vi helt kan bortse från de behov de andra transportslagen har. Att planera för till exempel kollektivtrafik, varutransporter och parkeringsmöjligheter bidrar också till att skapa en hållbar stad. 2. Ingen biltrafik förbi huvudhållplatsen på Smedjegatan Kommunen kommer under 2015 inleda arbetet med att ta fram en trafikstrategi för centrum. Trafikstrategin kommer att vara en fördjupning av översiktsplanens övergripande mål för centrumhalvön. Det är idag problem med hållplatsutrymme för den ökande busstrafiken och trångt för gående och cyklister att passera lokaltrafikens huvudhållplats. Smedjegatans utveckling som huvudhållplats och biltrafikens vara eller inte vara längs gatan kommer därför att utredas under arbetet med trafikstrategin. 3. Byt ut kommunens fordon till fordon drivna av alternativa bränslen Enligt översiktsplanen ska kommunen arbeta aktivt med att minska användningen av fossila bränslen. Målet fram till 2020 är att 75 % av busstrafiken inom Luleå och 75 % av kommunens tjänstebilar ska drivas av alternativa bränslen. Kommunen arbetar med en biogasanläggning som kommer att tas i drift under Biogasen kommer att vara tillgänglig för kommunens egna bilar och LLT:s bussar. Biogasen som produceras kommer att räcka till av LLT:s bussar och tjänstebilar. 27

28 Av kommunens 370 tjänstebilar drevs vid årsskiftet 41 av etanol och 9 var elbensinhybrider. 65 biogasbilar är beställda för att tas i drift under Övriga tjänstebilar drivs med diesel eller bensin. Drygt 30 % av LLT:s bussar körde under 2014 på förnyelsebara bränslen. Under 2015 kommer LLT att börja köra bussar på biogas, fem bussar har levererats och ytterligare tre kommer att levereras i höst. 4. Minska antalet parkeringsplatser i centrum Enligt kommunens översiktsplan ska utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras före gatumarksparkeringar i centrum. Tomtmark i centrum ska inte användas för markparkeringar. Dessutom ska den stora parkeringsplatsen på Trekanten utvecklas som mötesplats. Som exempel har, sedan översiktsplanen antogs, parkeringsplatser längs Skeppsbrogatan och Rådstugatan tagits bort för att ge plats åt cykelbanor och arbete med att ta fram en målbild för Trekanten har inletts. Under 2015 kommer en parkeringsstrategi antas. 5. Öka möjligheten till odling i centrum och i bostadsområdena Kommunen är i början av arbetet med att ta fram en grön-vit-blå-plan för bland annat stadens grönstruktur, snöhantering och vatten och avlopp. Arbetet är planerat att vara klart i slutet av Planen kommer att utgå från de riktlinjer som finns i översiktsplanen och enligt denna ska kommunen arbeta för att ge utrymme för egen odling inom stadsbyggden. Frågan om hur odlingsmöjligheterna i centrum och i bostadsområdena kan öka kommer att vara en av frågorna som utreds. 6. Plantera äppelträd i parkerna Äppelträd och andra fruktträd är känsliga i vårt klimat och kräver mycket skötsel. Av denna anledning planterar vi bara dessa träd på utvalda platser där förhållandena är gynnsamma. 7. Verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat Att bygga om garage till förvaringsutrymme för mat är inte en fråga för kommunen och vi hänvisar förslagsställarna att istället vända sig till de fastighetsägare som finns i centrum. 8. Bygg fler cykelbanor och cykelfält i centrum Stadsbyggnadsförvaltningen bygger ut cykelvägnätet i centrum (och i övriga tätorten) enligt den cykelplan som antogs i Tekniska nämnden Bilden nedan visar i blått de saknade länkar på centrumhalvön som finns med i cykelplanen. Av dessa är cykelbanorna längs Kungsgatan, Residensgatan, Rådstugatan, Skeppsbrogatan, Smedjegatan och Småbåtsgatan prioriterade. 28

29 Bilden är ett utklipp ur Luleå kommuns plan för utbyggnaden av cykelvägnätet Beslutsunderlag Medborgarförslag från Peter Grusmark och Olga Sandberg Stadsbyggnadsnämndens protokoll 84, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 165, Beslutet skickas till Peter Grusmark och Olga Sandberg Stadsbyggnadsnämnden Kansliet 29

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset kl. 13:15 14:22. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset kl. 13:15 14:22. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset kl. 13:15 14:22 Enligt närvarolista Justerare Niklas Nordström (S) Tid och plats för justering Kansliet, 2015-05-13 kl. 12:00

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14:15. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14:15. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14:15 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Thomas Olofsson (FP) Tid och plats för justering Kansliet 2015-03-18 16:00 Justerade

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Kommunstyrelsen 2009-01-12 8 21 Arbets- och personalutskottet 2008-12-15 275 684 Dnr 08.51-293 janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland 2012-01-30 19 48 Kommunstyrelsen 2012-08-13 159 398 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 151 321 Dnr 12.33-008 jankf23 Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer