Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13: Henrik Berg BEVIS/ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14.11. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13: Enligt närvarolista Justerare Jan Nyberg (MP) Tid och plats för justering Kansliet :00 Justerade paragrafer Sekreterare Henrik Berg Ordförande Yvonne Stålnacke Justerare Jan Nyberg (MP) BEVIS/ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Henrik Berg 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sida 164 Meddelanden kommunstyrelsen augusti Delegationer kommunstyrelsen augusti Bolagsbildningar och försäljning av samhällsfastigheter 167 Uppdrag om målbild och genomförandeplan för Södra hamnplan 168 Medborgarförslag om att främja för bättre stadsplanering vad gäller gång-, cykel- och sparktrafikanter m m 169 Medborgarförslag om Luleå kommuns energiförbrukning 170 Markanvisning och fastighetsförsäljning till Myresjö Mark AB på del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget, i Luleå kommun 171 Ansökan om finansiering till EARMA Konferens i Luleå Borgen och lån Granskning av kommunens fakturahantering 174 Sammanträdesordning 2016 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 175 Bolagsordning Luleå Energi Elnät AB 176 Detaljplan för del av Hindersön, del av Hindersön 2:5 Jopikgården 177 Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, skola och sporthall 178 Ändring av zoner för parkeringstaxa 2

3 NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Yvonne Stålnacke (S), ordf. Niklas Nordström (S), v ordf. Margareta Bladfors-Eriksson (S) Omar Jacobsson (S) Lenita Ericson (S) Carina Sammeli (S) Daniel Smirat (S) Maritha Meethz (S) Jan Nyberg (MP) Anders Josefsson (M) Sana Suljanovic (M) Nina Berggård (V) Thomas Olofsson (FP) Anette Asplund (KD) Frånvarande ledamöter Göran Öhman (S) Tjänstgörande ersättare Peter Hedlund (S) Övriga närvarande Ersättare Nils Harnesk (S) Inger B Larsson (S) Mehmet Tekin (S) Nihad Zara (M) Frånvarande ersättare Jenny Alman (S) Emma Engelmark (S) Joakim Andersson (S) Insynsplats Jonas Brännberg (RS) Erland Nilsson (LPo) Övriga Henrik Berg, kansliet Anne Karlenius, KLF Patrik Sandberg Helenius, Lindahls Annelie Mattson-Djos (MP) Camilla Rydbjörk (M) Bertil Bartholdson (V) Carola Lidén (C) Anja Johansson (S) Fredrik Hansson (S) Per Tjärdalen (M) Oscar Rosengren (SD) Gunilla Lundin, kansliet Peter Kieri, KLF Bengt Jonsson, SBF 3

4 164 Meddelanden kommunstyrelsen augusti 2015 Ärendenr 2015/69-00 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas: Avsändare Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Sv kommuner och landsting Ämne Cirkulär 15:17 Tillämpning av konverteringsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen (LAS) och om arbetsgivaren skiljt lärare från sin anställning genom att inte konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt Cirkulär 15:18 Ny preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016 Cirkulär 15:19 Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda Cirkulär 15:21 Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016 Cirkulär 15:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksförbund Pressmeddelande Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar 4

5 Sv kommuner och landsting Riksantikvarieämbetet Försvarsmakten Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Trafikverket Folkhälsomyndigheten Naturvårdsverket Miljö- och energidepartementet Kulturdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Inbjudan att delta i utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter Ärendenr Slutversion av Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk värdering och urval Broschyr om riksintressen för totalförsvaret Rapporten Lupp och jämställdhet Ärendenr Fastställd arbetsplan för väg Ärendenr Svar på skrivelse angående behov av nationell samordning av metoder som t ex Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark Ärendenr Information om Naturvårdsverkets hemställan till regeringen om nya Natura 2000-områden Ärendenr Beslut att inte ta upp överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt, Luleå kommun Ärendenr Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2, Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer Ärendenr Fortsatt uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå 5

6 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Information om medborgarskapsceremonier Strukturella medel 2015 i samband med flyktingmottagning enligt 37 i ersättningsförordningen Information till ansvariga för kommunens nationaldagsfirande Ärendenr Beslut att avslå ansökan om tillstånd för kameraövervakning Ferruform AB Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Beslut att avslå ansökan om tillstånd till utvidgning av befintligt tillstånd för kameraövervakning Lövskärs småbåtshamnsförening Ärendenr Beslut att bevilja tillstånd för kameraövervakning Ejfel Fastigheter AB Ärendenr Beslut om utvidgat strandskydd för Luleå kommun Ärendenr Beslut att avslå överklagande av beslut att anta detaljplan för del av Centrum, Hägern 11, Luleå kommun Ärendenr Beslut att rikta kritik mot Överförmyndarnämnden i Luleå kommun Ärendenr Beslut att förordna Nihad Zara att vara vigselförrättare 6

7 Mark- och miljödomstolen Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten i Luleå Kammarrätten i Sundsvall Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr Beslut att avslå överklagande att anta detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl, Luleå kommun Ärendenr Beslut att avvisa överklagande av plan- och tillväxtutskottets beslut att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta ny detaljplan för del av Lövskatan 9:1, samt att avslå överklagandet i övriga delar Ärendenr Beslut att avvisa överklagande av beslut om upphandlingsform för Hertsö badhus Ärendenr Beslut att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av beslut om revisionsberättelse 2013 Ärendenr Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Ärendenr Yttrande över remissen En mer flexibel ämneslärarutbildning Ärendenr Beslut att godkänna delårsuppföljning per Ärendenr Yttrande över remiss om betänkandet SOU 2013:52, Moderniserad studiehjälp 7

8 Socialnämnden Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Arbets- och personalutskottet Räddnings- och beredskapsutskottet Ärendenr Yttrande över remiss gällande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Ärendenr Yttrande över remiss om Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Ärendenr Delårsuppföljning per Ärendenr Beslut om affärsplan , Uppgradering av biogas i Luleå Ärendenr Återrapportering avseende centrala anslag Ärendenr Information om konfliktvarsel Ärendenr Information om projektet Kvinnor som förebilder i Norrbotten Ärendenr Information om projektdirektivet Översyn av kostproduktion i Luleå kommun Ärendenr Kurser och konferenser anmälda Information om 5-kantssamverkan 8

9 Räddnings- och beredskapsutskottet Räddnings- och beredskapsutskottet Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Information om övriga frågor Räddningstjänstens månadsrapport per den 30 april 2015 Ärendenr Beslut att inte inlämna yttrande över remiss om avskaffande av systemet med etableringslotsar Ärendenr Avsiktsförklaring med arbetsförmedlingen om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga Ärendenr Yttrande över remissen Utredningen om Matchningsanställningar Ärendenr Avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Lulebo AB avseende överlåtelse av bestånd av hyresfastigheter Ärendenr Svar på frågor från Skönhetsutredningen Ärendenr Svar på skrivelse från Bälinge intresseförening om bredbandsutbyggnad med optisk fiberkabel i Bälinge Ärendenr Svar på remiss om bildande av naturreservatet Smulterskäret Ärendenr Rapporten Hälsan i Luleå 9

10 Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Samhällsutvecklingskontoret Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingskontoret Brandmännens riksförbund Hyresgästföreningen Svenska Kommun Försäkrings AB Winternet Ekonomisk Förening Norrbottens Energikontor AB Ärendenr Information om upphörande av nätverket Levande och trygga stadsdelar på Hertsön Ärendenr Svar på miljömålsenkäten 2015 Ärendenr Besvarande av enkäten SHIFT 2015, rankning av Sveriges bästa stad inom hållbara transporter Meddelande om laga kraft av beslut om att anta detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m fl, Järnvägstekniskt centrum, Luleå kommun Ärendenr Svar på enkäten Utvärdering av projektstöd för bredbandssatsningar Ärendenr Varsel om stridsåtgärder Ärendenr Skrivelse angående försäljningen av delar av Lulebos bestånd av hyresrätter Ärendenr Årsredovisning 2014 Ärendenr Kallelse till föreningsstämma, protokoll och årsredovisning Ärendenr Ägarsamråd Norrbottens Energikontor AB 10

11 Norrbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Landstingsrevisionen Kommunala tillgänglighetsrådet Invandrarrådet Barbro Holm Ärendenr Protokoll från länspensionärsrådets och länshandikapprådets gemensamma sammanträde Ärendenr Val av lekmannarevisor i Norrbotniabanan AB Ärendenr Revisionsberättelse avseende stiftelsen Norrbottensteatern för år 2014 Ärendenr Val av vice ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet Ärendenr Verksamhetsberättelse 2014 Ärendenr Skrivelse avseende flygövningen Arctic Challenge Exercise 11

12 165 Delegationer kommunstyrelsen augusti 2015 Ärendenr 2015/80-00 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning: Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskottet Ärendenr Projektmedel till projektet Viktiga mötesplatser för ett aktivare och rikare liv avslag Ärendenr Projektmedel till folkhälsoprojektet Gröna fingrar återremiss Ärendenr Projektmedel till folkhälsoprojektet En dörr in anslag 100 tkr Ärendenr Finansiering av projektet Masterplan datacenter anslag 200 tkr Ärendenr Bidrag till fortsättning av projektet Ett Luleå fyllt av unga tjejers framtidstro avslag Ärendenr Finansiering av projektet Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning avslag Beslutsdatum

13 Ärendenr Finansiering av Luleå Makerspace 2015 anslag 630 tkr Ärendenr Medfinansiering till utvecklingsprojektet Träinnovationsnätverket 3.0 bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget, med villkor Ärendenr Medfinansiering till projektet ESIS III bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget, med villkor Ärendenr Medfinansiering till projketet Checkpoint Young anslag 100 tkr Ärendenr Medfinansiering till projektet Norrbotniabanan ett samhällsbyggnadsprojekt bifall enligt tidigare beslut trots minskad totalbudget Ärendenr Medfinansiering av klusterfestivalen 2015 avslag Ärendenr Medfinansiering av det romska sommarlägret Me phiravaa fudar Vi öppnar dörrar 2015 anslag 40 tkr Ärendenr Tilldelning av kontrakt avseende konsulttjänster Ärendenr Tilldelning av kontrakt avseende spolbilstjänster BDX Miljö AB Kommunstyrelsens ordförande Ärendenr Bidrag till projekt Auschwitz anslag 10 tkr

14 Ärendenr Bidrag för deltagande i World Police and Fire Games 2015 anslag 15 tkr Ärendenr Bidrag till resa för deltagande i Schackfyran anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till anti-mobbningskonsert anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till jubileumsfest anslag 5 tkr Ärendenr Bidrag till jubileumsgåva anslag 10 tkr Ärendenr Bidrag till SM-slutspel i tennis anslag 5 tkr Tjänstemannanivå Kommundirektören Tillförordnade av vikarierande kommunikationschefer juli augusti Tillförordnande av vikarierande kanslichefer juli augusti 2015 Fullmakt till Lunet AB:s VD att teckna efteranslutningsavtal för nya abonnenter Rådighetsmedgivande till Luleå Hamn AB Ärendenr Ramavtal om förmedling av aktier Räddningschefen Anställningar februari och mars 2015 Februari och april

15 Kanslichefen Ärendenr Avslag på begäran om att få ut allmän handling rörande upphandling av livsmedel Ärendenr Delvis avslag om att få ut allmän handling Newsec Utvecklingschefen Ärendenr Medfinansiering av Klusterfestivalen 2015 anslag 25 tkr Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 100 tkr till mässan Fair:Living 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragansökan till Bok & Bild 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 80 tkr till Kultur utan gränser 2015 Ärendenr Evenemangrådets bifall till 30 tkr till Köpmannaföreningens 175-års jubileum 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till isdansuppvisning 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 200 tkr till Huvudartist Luleå Pride 2015 Ärendenr Evenemangsrådet avslag på bidragsansökan till Musikens Makt

16 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till sommarfestival 2015 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 100 tkr till mässan SMAKA 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Big Air 2016 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Modern kultur i gammal miljö 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Poetry Slam 2016 Ärendenr Evenemangsrådets bifall till 75 tkr till internationell matfest 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Filmfestival 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan om Studieförbundsscen på Hamnfestivalen 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till Kulturnatten 2015 Ärendenr Evenemangsrådets avslag på bidragsansökan till event på kyrkotorget, Gammelstad IT-chefen Anställningar mars och maj 2015 Mars och maj

17 Personalchefen Anställningar juni och juli 2015 Juni och juli 2015 Avslutade tvisteförhandlingar Februari och juni 2015 Arbetsmarknadschefen Anställningar april och maj 2015 April och maj

18 166 Bolagsbildningar och försäljning av samhällsfastigheter Ärendenr 2015/ Kommunstyrelsens förslag till beslut I syfte att förverkliga Luleå kommuns mål om fler Lulebor och ett ökat bostadsbyggande beslutar fullmäktige att 1. Godkänna ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB 2. godkänna överlåtelsen enligt avtal mellan Lulebo AB och Luleå kommun 3. godkänna att Luleå kommun överlåter fem samhällsfastigheter enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB 4. godkänna Lulebo AB:s förvärv av 1-7 lagerbolag med aktiekapital om vardera kronor, varav ett ingår som en del i avtalet med Rikshem. Övriga lagerbolag kan Lulebo nyttja vid kommande avyttring av sitt fastighetsbestånd. 5. godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag med aktiekapital om kronor. Lagerbolaget ingår som en del i avtalet med Rikshem Samhold AB. Reservationer Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Thomas Olofsson (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att ändra Lulebo AB:s ägardirektiv ( 152, ärendenr 2015/689-04), vilket innebär att Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet %. Fullmäktige beslutade även att Luleå kommuns del av samhällsfastigheter ska ligga mellan % ( 151 ärendenr 2015/644-14). Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit fullmäktige besluta att 1. godkänna ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB 2. godkänna överlåtelsen enligt avtal mellan Lulebo AB och Luleå kommun 18

19 3. godkänna att Luleå kommun överlåter fem samhällsfastigheter enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB 4. godkänna Lulebo AB:s förvärv av 1-7 lagerbolag med aktiekapital om vardera kronor, varav ett ingår som en del i avtalet med Rikshem. Övriga lagerbolag kan Lulebo nyttja vid kommande avyttring av sitt fastighetsbestånd. 5. godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag med aktiekapital om kronor. Lagerbolaget ingår som en del i avtalet med Rikshem Samhold AB. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Sammanträdet Nina Berggård (V) föreslår avslå arbetsutskottets förslag. Anders Josefsson (M) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beskrivning av ärendet Rikshem Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och erbjuder bostäder i ett stort antal svenska städer. Rikshem AB (publ) har cirka lägenheter, varav cirka lägenheter i äldreboenden och cirka studentbostäder. Rikshem AB (publ) ägs av Fjärde AP-fonden och pensionsförvaltaren AMF. Den 9 juli 2015 ingick Luleå kommun ett ramavtal med Rikshem AB. Villkoret för avtalets uppfyllelse innebär att parterna fattar nödvändiga beslut inom respektive organisation. Till ramavtalet finns två aktieöverlåtelseavtal kopplade; dels aktieöverlåtelseavtal med Rikshem Bostäder Holding AB, dels Rikshem Samhold AB. Aktieöverlåtelseavtalen innebär att Rikshem förvärvar en del av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter och en del av Lulebo AB:s bestånd av hyresfastigheter. Överlåtelsen innebär att affären ska genomföras på så sätt att Lulebo AB först överlåter den aktuella delen av sitt bestånd av hyresfastigheter till Luleå kommun. Rikshem förvärvar således såväl hyresfastigheterna som samhällsfastigheterna direkt från Luleå kommun, se bilagda underlag i form av ramavtal. 19

20 Genom aktieöverlåtelseavtalen förbinder sig Rikshem bland annat att nyproducera minst 560 lägenheter i Luleå kommun under en period om sju år från tillträdesdagen. Lagerbolag De led som således återstår för att fullborda de villkorade avtal som träffats med Rikshem är att kommunfullmäktige godkänner dels att Lulebo AB respektive Luleå kommun köper in för ändamålet avsedda lagerbolag till vilka de aktuella fastigheterna kan överlåtas, dels att kommunfullmäktige godkänner Luleå kommuns överlåtelse av samhällsfastigheter enligt sagda aktieöverlåtelseavtal. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har den 7 augusti 2015 behandlat frågan om bolagsbildningar och föreslår fullmäktige godkänna köp av lagerbolag. Samhällsfastigheter Luleå kommun säljer delar av sitt fastighetsbestånd för att få nya fastighetsbolag att etablera sig i Luleå och bidra till ett ökat bostadsbyggande. Luleå kommun avyttrar fem st samhällsfastigheter via ett lagerbolag. Berörda fastigheter framgår av bilagda förteckning. Försäljningen sker till fastställt marknadsvärde om 310,9 mkr. Beräknad dag för överlåtelse är 1 oktober Luleå kommun har för avsikt att ingå hyresavtal för att även fortsättningsvis driva kommunal verksamhet i dessa fastigheter. Överlåtelsen av Luleå kommuns bestånd av samhällsfastigheter är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor uppfylls: (a) att Luleå kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen av aktuella fastigheter till Rikshem enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan helägt dotterbolag i Luleå kommun och Rikshem Samhold AB samt (b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns förvärv av ett lagerbolag för Luleå kommuns införsäljning av fastigheter, samt att sådant beslut vinner laga kraft. Hyresfastigheter Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska enligt nu gällande ägardirektiv ligga inom intervallet %. Överlåtelsen av Lulebo AB:s bestånd av hyresfastigheter (omfattar ca lägenheter) är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat av att följande villkor uppfylls: a) att kommunfullmäktiges beslut av den 15 juni 2015 angående ändring av Lulebos ägardirektiv, ( 152, ärendenr 2015/689-04) vinner laga kraft (ifrågavarande beslut har överklagats); samt 20

21 b) att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Lulebo AB förvärvar lagerbolag för Lulebo AB:s införsäljning av fastigheter, samt att sådant beslut vinner laga kraft. Lulebo AB:s avyttring av hyresfastigheter har således sedan tidigare godkänts av kommunfullmäktige genom det principbeslut som fattades KF 152. Den nu aktuella överlåtelsen av fastigheter har behandlats av Lulebos styrelse och För att Lulebo ska kunna genomföra sitt uppdrag att minska sin andel av bostadsbeståndet föreslås Lulebo få tillstånd att köpa upp till 7 lagerbolag. Beslutsunderlag Ramavtal mellan Luleå kommun och Rikshem AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder Holding AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Samhold AB (bilaga) Avtal mellan Luleå kommun och Lulebo AB (bilaga) Luleå Kommunföretag ABs protokoll (bilaga) Förteckning över samhällsfastigheter (bilaga) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 187, Övriga bilagor till avtalen finns tillgängliga för påseende vid kommunledningsförvaltningens kansli. 21

22 167 Uppdrag om målbild och genomförandeplan för Södra hamnplan Ärendenr 2015/ Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med kulturnämnden och fritidsnämnden ta fram ett förslag till målbild och genomförandeplan för förverkligande av översiktsplanens mål och intentioner med Södra hamnplan. Förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen vilken innefattar riktningar och sex program till Vision Luleå I delprogram C, Kuststaden Luleå, har fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården och att ett Visitor Center för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde ska etableras som en väl fungerande mottagningsstation för besöksnäringen antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om till ett kombinerat torg/park och kajområde. Hösten 2013 invigdes den nya hamnplanen. Därefter har ett arbete utförts om hur verksamheten kan utformas och hur en ny byggnad kan se ut. Arbetet resultera i att en ansökan lämnades in till Naturvårdsverket under våren 2015 om att inordna ett naturum/visitor center i den nya byggnaden vid södra hamnplan Nästa steg är nu att berörda nämnder och övriga intressenter tillsammans tar fram en genomförandeplan inklusive lokalprogram. Lokalprogrammet kan sedan ligga till grund för projektering och upphandling. Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, verksamhetsinnehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering för verksamheten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla verksamhetsinnehållet utifrån funktionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med kulturnämnden och fritidsnämnden ta fram ett förslag till 22

23 målbild och genomförandeplan för förverkligande av översiktsplanens mål och intentioner med Södra hamnplan och att förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut. Sammanträdet Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beskrivning av ärendet Luleås läge vid vattnet, älven, havet, skärgården och alla fjärdarna är en av våra viktigaste tillgångar för både rekreation och besöksnäring. Södra hamnplan i Luleå har varit en av Luleås viktigare inlastningshamnar antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om till ett kombinerat torg/park och kajområde och en ny attraktiv mötesplats har tillskapats i centrum. Efter invigningen hösten 2013 återstår nu att bygga ett nytt hus som blir en viktig del i ramen runt torget, i kopplingen till året runt aktiviteter vid hamnplanen, ge en port till skärgården och ett nytt landmärke för kuststaden Luleå. Medel för investeringen finns avsatta i Strategisk plan och budget med 55 mkr. Kommunens nya översiktsplan 2013 delprogram C, Kuststaden Luleå, har fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården och att ett Visitor Center för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde ska etableras som en väl fungerande mottagningsplats för besöksnäringen. Luleå kommun har, med utgångspunkt från målsättningar i kommunens översiktsplan, medel i budget och verksamhetsbehov, ansökt om att inordna ett naturum via Naturvårdsverket med målet att den ska inordnas i den nya byggnaden vid södra hamnplan Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, verksamhetsinnehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering för verksamheten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla verksamhetsinnehållet utifrån funktionen Visitor center/naturum, mötesplats, besöksnäring, skärgårdsturism, kultur och att förstärka attraktiviteten vid platsen och i koppling till centrum. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 158,

24 Beslutet skickas till Samhällsutvecklingskontoret Stadsbyggnadsförvaltningen Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Kansliet 24

25 168 Medborgarförslag om att främja för bättre stadsplanering vad gäller gång-, cykel- och sparktrafikanter m m Ärendenr 2014/ Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. avslå förslaget om att all stadsplanering från och med nu ska utgå enbart från gåendes och cyklisters perspektiv eftersom stadsplanering måste omfatta alla trafikslag. 2. avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan i väntan på att frågan utreds i samband med en trafikstrategi för centrumhalvön. 3. bifalla förslaget om ett succesivt utbyte av kommunens fordon till sådana som drivs av förnyelsebara bränslen då det ligger i linje med översiktsplanen. 4. avslå förslaget att minska ytan för parkeringsplatser i centrum med motiveringen att frågan bör hanteras i parkeringsstrategin. 5. bifalla förslaget om ökad möjlighet till odling då det ligger i linje med översiktsplanen och utreda frågan vidare i arbetet med grön-vit-blå-planen. 6. bifalla att i gynnsamma lägen fortsätta plantera äppelträd och andra fruktbärande träd. 7. avslå förslaget om att verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat. 8. bifalla förslaget om fler cykelbanor i centrum då det ligger i linje med kommunens cykelplan. Reservationer Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Jan Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning av ärendet Peter Grusmark och Olga Sandberg ger i två medborgarförslag ett antal förslag på hur de tycker att kommunen ska förändra sitt arbete med trafikplanering och odling i tätorten för att uppnå en hållbarare stad. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. 25

26 Luleå kommuns arbete med att bli ett hållbarare samhälle utgår från Vision 2050 och dess riktningar. I översiktsplanen från 2013 redovisas de principer som kommunen ska arbeta utifrån under de kommande tjugo åren och de mål som ska uppnås till 2020 för att nå den långsiktiga visionen. Huvudprincipen för trafikplaneringen är enligt översiktsplanen att resandet som gående, cyklist och med kollektivtrafiken ska öka. Översiktsplanen pekar också ut ett antal utredningar och strategier som ska tas fram för att bidra till att de övergripande målen uppnås. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om att all stadsplanering från och med nu ska utgå enbart från gåendes och cyklisters perspektiv eftersom stadsplanering måste omfatta alla trafikslag, att avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan i väntan på att frågan utreds i samband med en trafikstrategi för centrumhalvön, att bifalla förslaget om ett succesivt utbyte av kommunens fordon till sådana som drivs av förnyelsebara bränslen då det ligger i linje med översiktsplanen, att avslå förslaget att minska ytan för parkeringsplatser i centrum med motiveringen att frågan bör hanteras i parkeringsstrategin, att bifalla förslaget om ökad möjlighet till odling då det ligger i linje med översiktsplanen och utreda frågan vidare i arbetet med grön-vit-blå-planen, att bifalla att i gynnsamma lägen fortsätta plantera äppelträd och andra fruktbärande träd, att avslå förslaget om att verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat samt att bifalla förslaget om fler cykelbanor i centrum då det ligger i linje med kommunens cykelplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag. Sammanträdet Anders Josefsson (M) föreslår ändring av skrivningen gällande punkt 2 till avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Thomas Olofsson (FP) stödjer Anders Josefssons ändringsförslag. Nina Berggård (V) föreslår bifalla punkt 2 och 4 och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla punkt 4 och att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. Lenita Ericson (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag i sin helhet. 26

27 Beslutsgång Ordföranden ställer beslutspunkt 2 och 4 mot föreslagna ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag avseende punkt 2 och 4. Ordföranden ställer därefter övriga beslutspunkter under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar slutligen att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag i sin helhet. Beskrivning av ärendet Nedan presenteras de åtta förslag som ges i medborgarförslagen och hur Luleå kommun arbetar med frågorna. 1. Planera utifrån gåendes och cyklisters behov Luleå kommuns översiktsplan bygger på de riktningar och avsiktsförklaringar som pekats ut som viktiga för att uppnå kommunens övergripande vision. En av dessa är att kommunen ska arbeta för att kraftigt öka andelen lokala resor med cykel och till fots men också med kollektivtrafiken. Att prioritera gåendes och cyklisters behov innebär inte att vi helt kan bortse från de behov de andra transportslagen har. Att planera för till exempel kollektivtrafik, varutransporter och parkeringsmöjligheter bidrar också till att skapa en hållbar stad. 2. Ingen biltrafik förbi huvudhållplatsen på Smedjegatan Kommunen kommer under 2015 inleda arbetet med att ta fram en trafikstrategi för centrum. Trafikstrategin kommer att vara en fördjupning av översiktsplanens övergripande mål för centrumhalvön. Det är idag problem med hållplatsutrymme för den ökande busstrafiken och trångt för gående och cyklister att passera lokaltrafikens huvudhållplats. Smedjegatans utveckling som huvudhållplats och biltrafikens vara eller inte vara längs gatan kommer därför att utredas under arbetet med trafikstrategin. 3. Byt ut kommunens fordon till fordon drivna av alternativa bränslen Enligt översiktsplanen ska kommunen arbeta aktivt med att minska användningen av fossila bränslen. Målet fram till 2020 är att 75 % av busstrafiken inom Luleå och 75 % av kommunens tjänstebilar ska drivas av alternativa bränslen. Kommunen arbetar med en biogasanläggning som kommer att tas i drift under Biogasen kommer att vara tillgänglig för kommunens egna bilar och LLT:s bussar. Biogasen som produceras kommer att räcka till av LLT:s bussar och tjänstebilar. 27

28 Av kommunens 370 tjänstebilar drevs vid årsskiftet 41 av etanol och 9 var elbensinhybrider. 65 biogasbilar är beställda för att tas i drift under Övriga tjänstebilar drivs med diesel eller bensin. Drygt 30 % av LLT:s bussar körde under 2014 på förnyelsebara bränslen. Under 2015 kommer LLT att börja köra bussar på biogas, fem bussar har levererats och ytterligare tre kommer att levereras i höst. 4. Minska antalet parkeringsplatser i centrum Enligt kommunens översiktsplan ska utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras före gatumarksparkeringar i centrum. Tomtmark i centrum ska inte användas för markparkeringar. Dessutom ska den stora parkeringsplatsen på Trekanten utvecklas som mötesplats. Som exempel har, sedan översiktsplanen antogs, parkeringsplatser längs Skeppsbrogatan och Rådstugatan tagits bort för att ge plats åt cykelbanor och arbete med att ta fram en målbild för Trekanten har inletts. Under 2015 kommer en parkeringsstrategi antas. 5. Öka möjligheten till odling i centrum och i bostadsområdena Kommunen är i början av arbetet med att ta fram en grön-vit-blå-plan för bland annat stadens grönstruktur, snöhantering och vatten och avlopp. Arbetet är planerat att vara klart i slutet av Planen kommer att utgå från de riktlinjer som finns i översiktsplanen och enligt denna ska kommunen arbeta för att ge utrymme för egen odling inom stadsbyggden. Frågan om hur odlingsmöjligheterna i centrum och i bostadsområdena kan öka kommer att vara en av frågorna som utreds. 6. Plantera äppelträd i parkerna Äppelträd och andra fruktträd är känsliga i vårt klimat och kräver mycket skötsel. Av denna anledning planterar vi bara dessa träd på utvalda platser där förhållandena är gynnsamma. 7. Verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat Att bygga om garage till förvaringsutrymme för mat är inte en fråga för kommunen och vi hänvisar förslagsställarna att istället vända sig till de fastighetsägare som finns i centrum. 8. Bygg fler cykelbanor och cykelfält i centrum Stadsbyggnadsförvaltningen bygger ut cykelvägnätet i centrum (och i övriga tätorten) enligt den cykelplan som antogs i Tekniska nämnden Bilden nedan visar i blått de saknade länkar på centrumhalvön som finns med i cykelplanen. Av dessa är cykelbanorna längs Kungsgatan, Residensgatan, Rådstugatan, Skeppsbrogatan, Smedjegatan och Småbåtsgatan prioriterade. 28

29 Bilden är ett utklipp ur Luleå kommuns plan för utbyggnaden av cykelvägnätet Beslutsunderlag Medborgarförslag från Peter Grusmark och Olga Sandberg Stadsbyggnadsnämndens protokoll 84, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 165, Beslutet skickas till Peter Grusmark och Olga Sandberg Stadsbyggnadsnämnden Kansliet 29

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 30 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer