Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09"

Transkript

1 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) , Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Marie Svensson (S) 243 Magnus Arreflod (MP) ersätter Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Madeléne Tannarp (M) ersätter Jari Puustinen (M) 253 Annelie Klavins Nyström (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Arne Jonsson (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Lars Andersson (S) Joel Hamberg (V) Maria Chergui (V) Justeringens plats och tid Måndagen 15 september 2014, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Maria Chergui Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(43) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ulf Ericsson, ekonomichef Bernt Arehäll, affärsområdeschef Logistik, Eskilstuna kommunfastighet AB, Per Idesten, fastighetschef, Tommy Malm, ekonomidirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare

3 3(43) KSKF/2014:1 235 Val till kommunala uppdrag Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Hasse Wikbergs (M) avsägelse som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla med omedelbar verkan. Till nedanstående uppdrag väljs: Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (M) efter Hasse Wikberg (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 9 september Av skrivelsen framgår att Hasse Wikberg (M) har i skrivelse daterad den 7 september 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla omgående. Beslutet skickas till: De valda, för kännedom De entledigade, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(43) KSKF/2014: Bildande av nytt marknadsföringsbolag - "Destination Eskilstuna AB" Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna Kommunföretag AB godkänns förvärva ett så kallat lagerbolag. 2. Lagerbolaget ska efter Eskilstuna Kommunföretag ABs bolagsförvärv byta firma till Destination Eskilstuna AB. 3. Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns. 4. För perioden fram till den 31 december 2014 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. 5. Från och med den 1 januari 2015 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 3 tillhörande ärendet. 6. Destination Eskilstuna AB godkänns förvärva hela verksamheten (inkråmet) i Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr Ägardirektiv för Destination Eskilstuna AB för år 2015 enligt bilaga 4 tillhörande ärendet antas. 8. När Destination Eskilstuna AB förvärvat inkråmet i Eskilstuna Marknadsföring AB har Eskilstuna kommun inget att erinra mot att Eskilstuna Marknadsföringsbolag AB, org.nr , likvideras. Kommunstyrelsen beslutar f ör egen del: Destination Eskilstuna AB beviljas driftbidrag om 7,8 miljoner kronor per år fram till och med Driftbidraget tas ifrån kommunstyrelsens budgetram om 4,3 miljoner kronor samt ifrån budgetregleringsposterna KS-allmänna om 2,5 miljoner kronor och Ortsutveckling om 1 miljon kronor.

5 5(43) Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Bakgrund till bildande av nytt bolag Kommunens förfarande att, utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ingå avtal om tjänster med Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) har av Konkurrensverket och Förvaltningsrätten i Linköping bedömts som otillåten direktupphandling eftersom kommunen bedöms sakna sådan kontroll över EMAB som krävs för undantaget enligt 2 kap. 10 a LOU ska vara tillämpligt. Med anledning av dessa myndighetsärenden har EMAB och kommun fört en gemensam diskussion om vilka effekter denna bedömning får för EMABs framtid samt vilka alternativa lösningar det kan finnas utifrån bland annat bestämmelserna om det så kallade in house-undantaget i LOU. Efter en analys har EMAB och kommunen kommit fram till att det bästa alternativet är att kommunen, genom bolagskoncernens moderbolag Eskilstuna Kommunföretag AB, förvärvar ett nytt helägt marknadsföringsbolag som föreslås få firmanamnet Destination Eskilstuna AB. Detta görs genom att ett så kallat lagerbolag förvärvas för ändamålet. Destination Eskilstuna AB ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet åt Eskilstuna kommun och dess helägda kommunala bolag. EMAB och kommunen är vidare överens om att EMAB ska sälja sin bolagsverksamhet (inkråm) till Destination Eskilstuna AB och att EMAB ska likvideras efter att denna överlåtelse genomförts. Tillgångarna i inkråmsförvärvet ska som huvudprincip värderas till dess bokförda värden. EMAB och kommunen är också överens om att EMABs styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska väljas för samma uppdrag i Destination Eskilstuna AB från och med den 1 januari Under hösten 2014 väljs dock en liten tjänstemannastyrelse som har i uppdrag att genomföra inkråmsförvärvet. Finansieringen Kommunen har till EMAB årligen betalat 4,3 miljoner kronor enligt basavtal samt utöver detta köpt tjänster för 2,5 miljoner kronor per år. Finansieringen för Destination Eskilstuna AB föreslås ökas med 1 miljon kronor till att totalt omfatta 7,8 miljoner kronor årligen fram till och med Eskilstuna Kommunföretag AB bör för sin del överväga finansiering om 2,2 miljoner kronor årligen fram till och med Om moderbolaget beslutar om sådan finansiering för Destination Eskilstuna AB uppgår den årliga finansieringen

6 6(43) från kommunen och kommunkoncernen till 10 miljoner kronor fram till och med Ägardirektiv Ägardirektivet för Destination Eskilstuna AB är omfattande och anger bland annat att bolaget ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Det övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Destination Eskilstuna AB ska ansvara för såväl det strategiska som det operativa arbetet med destinationsutveckling samt näringslivsutveckling. Bolaget ska ha det strategiska och operativa ansvaret för att utveckla mötesindustrin i Eskilstuna. Det ska ske genom Eskilstuna Convention Bureau och i nära samverkan med besöksnäringen. Destination Eskilstuna AB ska medverka till att ge invånare och besökare ett brett utbud av evenemang, arbeta för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt och främja evenemangsklimatet. Bolaget ska verka för att fler vill arbeta och bosätta sig i Eskilstuna och underlätta för arbetsgivare i kommunen i sitt rekryteringsarbete. Bolaget har även i uppdrag att se till att de som valt att bosätta sig i kommunen får ett gott välkomnande. Yrkanden Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Mikael Edlund (S), Magnus Arreflod (MP) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar Att samtliga punkter avslås Att Eskilstuna kommun avyttrar sina aktier i Eskilstuna Marknadsföring AB Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag.

7 7(43) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(43) KSKF/2014: Sekretessärende - Svar på förfrågan från MÄLAB om tillhandahållande av huvudverkstad f ör regionens persontåg från och med 2017 Ärendet protokollförs i separat B-protokoll på grund av sekretess.

9 9(43) KSKF/2014: Förvärv av aktier i Elinstallation i Eskilstuna AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige: Eskilstuna kommuns förvärv av Elinstallation i Eskilstuna AB från Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns i enlighet med aktieöverlåtelseavtal i bilaga 1 tillhörande ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 21 augusti Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har tidigare godkänt att den externa verksamheten i det av Eskilstuna Energi och Miljö AB helägda bolaget Elinstallation i Eskilstuna AB ska avvecklas. Kvarvarande elinstallationsverksamheten överfördes till Eskilstuna Energi och Miljö AB den 1 januari Elinstallation i Eskilstuna AB har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet och därmed varit vilande. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, 138 om bildande av bolag för ägande av vindkraftverk (KSKF/2014:242). Bildandet av Eskilstuna Vindkraft AB godkänns samt att Eskilstuna kommun tillför bolaget fyrahundratusen kronor ( kronor) i aktiekapital. Istället för att bilda ett nytt bolag i enlighet med beslutet från juni 2014 föreslås att Elinstallation i Eskilstuna AB används för att tillhandahålla vindkraftsproduktion. Fördelen med detta förfarande är att kommunen kan undvika att avveckla ett av bolagen som finns i kommunkoncernen, samtidigt som den ska bilda/köpa in/ ett nytt bolag för vindkraftsproduktion. Elinstallation i Eskilstuna AB kan på detta sätt omvandlas till Eskilstuna Vindkraft AB och därmed genomföra kommunfullmäktiges beslut från juni Överlåtelsen av Elinstallation i Eskilstuna AB föreslås ske till bokfört värde per den 31 december 2013 och avser aktier om totalt kronor. Nedsättning av aktiekapitalet kommer att ske efter överlåtelsen.

10 10(43) Styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB godkände aktieöverlåtelsen den 21 augusti 2014 enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. Budgetram för Eskilstuna Vindkraft AB beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni Någon ytterligare finansiering är inte aktuell. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 11(43) KSKF/2014: Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Beslut Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga 1 antas att gälla från och med den 15 september Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 september Av skrivelsen framgår att med anledning av ändrade titlar för vissa delegater behöver delegationsordningen uppdateras. Några språkliga förtydligande har också gjorts i texten. Utöver detta föreslås följande innehållsmässiga förändringar i delegationsordningen: En ny punkt (2.24) införs som avser beslut om skyddsarbete med HR- direktör som delegat. Ersättare för delegat i upphandlingsärenden (punkt 4.1och 4.2) ändras från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Delegat för beslut enligt punkt 4.3 ändras också från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Skaderegleringsbeslut enligt punkten 7.3 justeras på sådant sätt att beloppsgränsen höjs från 2 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. För beslut enligt punkterna 7.5, 7.6 och 7.8 ändras delegat från stadsjurist till biträdande chefsjurist. Besluten avser bland annat avslag på begäran om utlämnade av allmän handling och rättidsprövning. Yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (punkt 7.7) ändras delegat ifrån stadsjurist till utvecklingsdirektör. Beslut om utdelning ur donationsstiftelser och taxeringsärenden (punkten 9.1 och 9.4) ändras delegat ifrån områdeschef ekonomi (konsult och uppdrag) till redovisningschef (konsult och uppdrag). Ett helt nytt avsnitt (avsnitt 11) om beslut i skolärenden införs. Delegat i dessa ärenden är utsedd utbildningsinspektör.

12 12(43) Särskilt om skolärenden Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Samtliga ärenden om godkännande av huvudman låg tidigare på barn- och utbildningsnämnden innan ansvaret flyttades över till kommunstyrelsen. Beslut om att avslå ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ligga kvar på kommunstyrelsen. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg Med pedagogisk omsorg avses huvudsakligen familjedaghem. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg anses vanligtvis inte vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och föreslås därför delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om förändringar i verksamheten Om en förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter som lämnats i huvudmannens ansökan om godkännande respektive rätt till bidrag ska ansökan om nytt godkännande/rätt till bidrag göras innan förändringar genomförs. Ny ansökan ska göras för exempelvis flytt av verksamhet inom en huskropp, flytt till annan adress eller förändring av platsantal. Andra ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till kommunen. Detta gäller exempelvis för byte av ägare eller huvudman, förändringar av företagsstyrelse, byte av kontaktpersoner, företrädare eller byte av förskolechef. Beslut om anmärkning och föreläggande vid tillsyn Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tillsyn av fristående förskolor, vissa fritidshem och fristående pedagogisk omsorg och genomförs vart tredje år eller på förekommen anledning. Syftet med tillsynen är att genom granskning kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska vidta nödvändiga åtgärder för att huvudmannen ska rätta eventuella fel som upptäcks vid granskningen. Nödvändiga åtgärder kan vara anmärkning eller föreläggande med eller utan vite. Anmärkning och föreläggande utan vite bedöms vara sådana beslut som bör delegeras till utbildningsinspektörerna. Vitesförelägganden, beslut om återkallelser av godkännande och beslut om tillfälligt verksamhetsförbud ligger dock kvar på kommunstyrelsen.

13 13(43) Beslut avseende grundbelopp för nytillkomna verksamheter Huvudman för förskola eller skola i annan kommun har rätt att erhålla bidrag för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. Beslut om bidrag för nytillkomna huvudmän, både i kommunen och i andra kommuner, som inte omfattas av bidragsbeslutet före kalenderårets början måste fattas då de tar emot barn eller elever från kommunen. Eftersom de nya bidragsbesluten helt motsvarar det tidigare föreslås de delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om tilläggsbelopp Huvudman för enskilda verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som är i behov av särskilt stöd som ska anpassas till varje barn eller elevs behov på individuella grunder. Kommunen ska bevilja tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet kan omfatta ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kommunen är dock inte skyldig att utge tilläggsbelopp om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut om tilläggsbelopp föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om yttrande närliggande kommuner Yttrande till Statens skolinspektion avseende ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet i närliggande kommun föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Delegationen i denna del föreslås inte omfatta huvudmän i Eskilstuna kommun, vilket innebär att yttranden över ansökningar som gäller rätt till bidrag och start av fristående skola i Eskilstuna kommun ligger kvar på kommunfullmäktige. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(43) KSKF/2014: Rätten till föräldraledighet för förtroendevalda Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med 2015 ska förtroendevalda som utses av Eskilstuna kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. 2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Det organ som har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av berörda styrdokument. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige senast i december Reservation Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriflig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 4 september Av skrivelsen framgår att ledamöterna i jämställdhetsutskottet har i maj 2014 inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunstyrelsen ska ge arvodeskommittén i uppdrag att utreda och lägga fram förslag på hur rätten till föräldraledighet kan möjliggöras för förtroendevalda i Eskilstuna kommun, utan att de förtroendevalda ska behöva avsäga sig sitt eller sina uppdrag. Frågan har även diskuterats i kommunstyrelsens personalutskott. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda. Kommunledningskontoret har utrett ärendet och konstaterar att frågan om politikers tjänstgöringsvillkor under senare tid diskuterats i många svenska kommuner och har varit föremål för olika nationella utredningar, betänkanden och motioner i

15 15(43) riksdagen. Frågan har också tagits upp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hittills har detta skett utan resultat avseende ändring i lag. Grundproblematiken är att kommunpolitikern, som är direkt eller indirekt folkvald, aldrig kan vara arbetstagare i lagens mening. Idag hanteras frågan om föräldraledighet för förtroendevalda på olika sätt i Sveriges kommuner beroende på olika tolkningar av lagstiftningen. Det finns en utveckling i samhället mot att i högre utsträckning likställa ett politiskt uppdrag på heltid eller deltid men en anställning i den mån det är möjligt. Exempel på kommuner som infört möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda är Nyköping, Tyresö, Landskrona, Enköping, Linköping, Sundsvall och Södertälje. Ofta motsvarar bestämmelserna om föräldraledighet för förtroendevalda reglerna i Allmänna bestämmelser, paragraf 29, som gäller för kommunens anställda. Av det nya reglementet för ersättning till förtroendevalda inom Eskilstuna kommun, vilket träder ikraft 2015, framgår att föräldrapenning för månadsarvoderade förtroendevalda ska utgå efter samma regler som för kommunens anställda. Den förtroendevalde ska då begära tjänstledighet. Kommunledningskontoret föreslår att det här avsnittet i ersättningsbestämmelserna ska förtydligas. Möjligheten att vara föräldraledig från sitt uppdrag bör finnas för både månadsarvoderade förtroendevalda och för fritidspolitiker som utses av Eskilstuna kommun. Det behöver finnas ett regelverk kring hur ersättare för föräldralediga ska utses. Det är viktigt att valet av ersättare följer samma proportionella fördelning mellan partierna som vid det ordinarie valet. Kommunledningskontoret anser att förändringarna i berörda styrdokument bör beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i december månad, så att det finns ett tydligt regelverk inför den nya mandatperioden för nämnderna från och med En förtroendevald som är föräldraledig erhåller inte sin ordinarie ersättning från kommunen. Den ersättningen betalas istället ut till den som träder in i den föräldraledige politikerns ställe. Det är dock vanligt att det betalas ut ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 80 procent av arvodesbortfallet. Det kommer i så fall att innebära en viss merkostnad. Kommunledningskontorets bedömning är att den eventuella merkostnaden ska kunna finansieras inom befintlig budget. Eventuellt behöver också en mindre anpassning göras av kommunens lönesystem.

16 16(43) Förslaget syftar till att förbättra de förtroendevaldas villkor och ökar möjligheten för fler kommuninvånare att ta på sig kommunala uppdrag. Möjligheten för förtroendevalda att vara föräldralediga är positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) återremiss av ärendet. Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Mikael Edlund (S), Ingrid Sermeno Escobar (MP), Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras återremissyrkande. Magnus Arreflods (MP) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först prövar återremissyrkandet och faller återremissyrkandet föreligger endast kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

17 17(43) KSKF/2014: Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern fastställs. 2. Kriskommunikationsplanen gäller från och med den 1 oktober Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 14 augusti Av skrivelsen framgår att enligt lagen om skydd om olyckor (2003:78) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. Lagen om extraordinära händelser (2006:544) reglerar kommunens ansvar för att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar. Länsstyrelsen har riktat kritik mot Eskilstuna kommun för att kommunen saknar en kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. Kriskommunikationsplanen beskriver kriskommunikationens uppgift, ansvar, mål, kännetecken och förhållningssätt, målgrupper och samverkansparter, kanaler, mediakontakter, övergripande organisation för krisledningen samt organiseringen av kommunikationsarbetet vid större kriser. Förslaget till riktlinjer har remitterats till kommunkoncernens samtliga nämnder och bolag. Det har också skickats till processledningsgruppen för kommunikation samt processutvecklingsgrupp samhällsskydd och beredskap. Kriskommunikationsplanen medför i sig inte några kostnader. Utbildningar i kriskommunikation finansieras av anslaget för krisberedskap. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. En

18 18(43) väl fungerande kriskommunikation stöder därmed det yttre arbetet för att skapa en hållbar utveckling och det inre arbetet för en effektiv organisation med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(43) KSKF/2014: Remiss av förslag - "En väg in" inriktning för införande av kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder Beslut 1. Förslag till inriktning för införande av kommungemensamt center, En väg in remitteras till alla nämnder. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 31 oktober. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 18 juli Av skrivelsen framgår att det i årsplan för 2015 anges att Eskilstuna kommun ska införa ett kommungemensamt center för alla inkommande frågor. I ärendet anges inriktning för centret ska drivas och bemannas samt hur införandet ska gå till. Centret ska leda till ökad tillgänglighet för invånare, brukare och kunder och samtidigt effektivisera verksamheten. Centret ska starta i januari 2016 och kunna hantera alla frågor oavsett om de kommer via telefon, besök, brev, e-post eller digitala kanaler och handlägga ärenden av rutin och regelstyrd karaktär. Bemanningen beräknas till ca 20 handläggare. Centret föreslås få sina lokaler i Värjan och ha öppet måndag torsdag , fredag Helgöppet utreds under införandeprocessen. Kostnaderna för ett fullt utbyggt center beräknas till 12,1 miljoner kronor per år och beräknas kunna spara upp till 3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att det kommungemensamma centret för en väg in startas januari Inriktning för införandet beskrivs nedan. De är dock viktigt att betona att det är en inriktning. Under införandeprocessen behöver många frågor analyseras och förändringar i inriktningen beslutas av styrgrupp.

20 20(43) Ett införande av kommungemensamt center som en väg in för alla frågor syftar till att göra kommunen mer lättillgänglig och effektiv. Det får positiva effekter ur såväl ett socialt som samhällsekonomiskt perspektiv. Utveckling av självservice och e-tjänster kombinerat med ett center som tar emot alla frågeställningar oavsett hur de kommer in underlättar för dem som har resurser och förmåga att utföra sina ärenden på egen hand och frigör samtigit resurser för dem som behöver mer stöd, till exempel personer som inte har svenska som modersmål, har en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar inte kan använda sig av digitala kanaler. En tydligare och mer lättillgänglig kommun underlättar för alla, men framför allt för dem som kan har svårt att veta var de ska vända sig. En mer effektiv förvaltning är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det frigör faktiska resurser till kärnverksamheten. Ett samlat center kan även indirekt leda till effektiviseringar på förvaltningarnas genom minskad samtalsvolym. Utveckling av e-service och möjligheten till digitala samtal och möten kan innebära minskad miljöpåverkan eftersom behovet av resande minskar och samtidigt underlätta för personer som bor på landsbygden eller utanför Eskilstuna. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, för åtgärd

21 21(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för 2015 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Jäv Marie Svensson (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 19 juni Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland har inkommit med förslag till budget för år Förbundets totala budget för 2015 beräknas till 15 miljoner kronor (kommuner 3,75 miljoner kronor, landstinget 3,75 miljoner kronor och staten 7,5 miljoner kronor). Budgeten är oförändrad jämfört med innevarande år. Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av Samordningsförbundets totala budget för 2015 är preliminärt 1,39 miljoner kronor (22,5 kr/invånare år). Arbetsmarknads- och familjenämnden har efter begäran från kommunstyrelsen yttrat sig över förslag till budget 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Nämnden föreslår att förbundets budget godkänns. Kommunledningskontoret har ingen annan uppfattning än arbetsmarknads- och familjenämnden och föreslår att kommunfullmäktige fastställer

22 22(43) Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

23 23(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) förbundsordning Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 22 augusti Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmlands förbundsordning har i stort sett varit oförändrad sedan starten Omvärlden har förändrats liksom förbundets inriktning vilket medför att förbundsordningen behöver ses över och ändras. Viktigare förändringar är följande: Paragraf 7 styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Paragraf 8 styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal, ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. Paragraf 9 för beslut om mål och riktlinjer för finansiella samordning samt budget och årsredovisning krävs att 2/3 av ledamöterna tjänstgör samt är eniga. Paragraf 10 förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter. Paragraf 13 styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Paragraf 15 förbundets ekonomiska överskott eller underskott i årsbokslutet kan balanseras över till nästa budgetår. Paragraf 20 kungörelser, protokoll och annat publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer