Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09"

Transkript

1 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) , Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Marie Svensson (S) 243 Magnus Arreflod (MP) ersätter Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Madeléne Tannarp (M) ersätter Jari Puustinen (M) 253 Annelie Klavins Nyström (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Arne Jonsson (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Lars Andersson (S) Joel Hamberg (V) Maria Chergui (V) Justeringens plats och tid Måndagen 15 september 2014, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Maria Chergui Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(43) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ulf Ericsson, ekonomichef Bernt Arehäll, affärsområdeschef Logistik, Eskilstuna kommunfastighet AB, Per Idesten, fastighetschef, Tommy Malm, ekonomidirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare

3 3(43) KSKF/2014:1 235 Val till kommunala uppdrag Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Hasse Wikbergs (M) avsägelse som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla med omedelbar verkan. Till nedanstående uppdrag väljs: Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (M) efter Hasse Wikberg (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 9 september Av skrivelsen framgår att Hasse Wikberg (M) har i skrivelse daterad den 7 september 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla omgående. Beslutet skickas till: De valda, för kännedom De entledigade, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(43) KSKF/2014: Bildande av nytt marknadsföringsbolag - "Destination Eskilstuna AB" Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna Kommunföretag AB godkänns förvärva ett så kallat lagerbolag. 2. Lagerbolaget ska efter Eskilstuna Kommunföretag ABs bolagsförvärv byta firma till Destination Eskilstuna AB. 3. Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns. 4. För perioden fram till den 31 december 2014 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. 5. Från och med den 1 januari 2015 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 3 tillhörande ärendet. 6. Destination Eskilstuna AB godkänns förvärva hela verksamheten (inkråmet) i Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr Ägardirektiv för Destination Eskilstuna AB för år 2015 enligt bilaga 4 tillhörande ärendet antas. 8. När Destination Eskilstuna AB förvärvat inkråmet i Eskilstuna Marknadsföring AB har Eskilstuna kommun inget att erinra mot att Eskilstuna Marknadsföringsbolag AB, org.nr , likvideras. Kommunstyrelsen beslutar f ör egen del: Destination Eskilstuna AB beviljas driftbidrag om 7,8 miljoner kronor per år fram till och med Driftbidraget tas ifrån kommunstyrelsens budgetram om 4,3 miljoner kronor samt ifrån budgetregleringsposterna KS-allmänna om 2,5 miljoner kronor och Ortsutveckling om 1 miljon kronor.

5 5(43) Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Bakgrund till bildande av nytt bolag Kommunens förfarande att, utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ingå avtal om tjänster med Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) har av Konkurrensverket och Förvaltningsrätten i Linköping bedömts som otillåten direktupphandling eftersom kommunen bedöms sakna sådan kontroll över EMAB som krävs för undantaget enligt 2 kap. 10 a LOU ska vara tillämpligt. Med anledning av dessa myndighetsärenden har EMAB och kommun fört en gemensam diskussion om vilka effekter denna bedömning får för EMABs framtid samt vilka alternativa lösningar det kan finnas utifrån bland annat bestämmelserna om det så kallade in house-undantaget i LOU. Efter en analys har EMAB och kommunen kommit fram till att det bästa alternativet är att kommunen, genom bolagskoncernens moderbolag Eskilstuna Kommunföretag AB, förvärvar ett nytt helägt marknadsföringsbolag som föreslås få firmanamnet Destination Eskilstuna AB. Detta görs genom att ett så kallat lagerbolag förvärvas för ändamålet. Destination Eskilstuna AB ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet åt Eskilstuna kommun och dess helägda kommunala bolag. EMAB och kommunen är vidare överens om att EMAB ska sälja sin bolagsverksamhet (inkråm) till Destination Eskilstuna AB och att EMAB ska likvideras efter att denna överlåtelse genomförts. Tillgångarna i inkråmsförvärvet ska som huvudprincip värderas till dess bokförda värden. EMAB och kommunen är också överens om att EMABs styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska väljas för samma uppdrag i Destination Eskilstuna AB från och med den 1 januari Under hösten 2014 väljs dock en liten tjänstemannastyrelse som har i uppdrag att genomföra inkråmsförvärvet. Finansieringen Kommunen har till EMAB årligen betalat 4,3 miljoner kronor enligt basavtal samt utöver detta köpt tjänster för 2,5 miljoner kronor per år. Finansieringen för Destination Eskilstuna AB föreslås ökas med 1 miljon kronor till att totalt omfatta 7,8 miljoner kronor årligen fram till och med Eskilstuna Kommunföretag AB bör för sin del överväga finansiering om 2,2 miljoner kronor årligen fram till och med Om moderbolaget beslutar om sådan finansiering för Destination Eskilstuna AB uppgår den årliga finansieringen

6 6(43) från kommunen och kommunkoncernen till 10 miljoner kronor fram till och med Ägardirektiv Ägardirektivet för Destination Eskilstuna AB är omfattande och anger bland annat att bolaget ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Det övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Destination Eskilstuna AB ska ansvara för såväl det strategiska som det operativa arbetet med destinationsutveckling samt näringslivsutveckling. Bolaget ska ha det strategiska och operativa ansvaret för att utveckla mötesindustrin i Eskilstuna. Det ska ske genom Eskilstuna Convention Bureau och i nära samverkan med besöksnäringen. Destination Eskilstuna AB ska medverka till att ge invånare och besökare ett brett utbud av evenemang, arbeta för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt och främja evenemangsklimatet. Bolaget ska verka för att fler vill arbeta och bosätta sig i Eskilstuna och underlätta för arbetsgivare i kommunen i sitt rekryteringsarbete. Bolaget har även i uppdrag att se till att de som valt att bosätta sig i kommunen får ett gott välkomnande. Yrkanden Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Mikael Edlund (S), Magnus Arreflod (MP) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar Att samtliga punkter avslås Att Eskilstuna kommun avyttrar sina aktier i Eskilstuna Marknadsföring AB Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag.

7 7(43) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(43) KSKF/2014: Sekretessärende - Svar på förfrågan från MÄLAB om tillhandahållande av huvudverkstad f ör regionens persontåg från och med 2017 Ärendet protokollförs i separat B-protokoll på grund av sekretess.

9 9(43) KSKF/2014: Förvärv av aktier i Elinstallation i Eskilstuna AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige: Eskilstuna kommuns förvärv av Elinstallation i Eskilstuna AB från Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns i enlighet med aktieöverlåtelseavtal i bilaga 1 tillhörande ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 21 augusti Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har tidigare godkänt att den externa verksamheten i det av Eskilstuna Energi och Miljö AB helägda bolaget Elinstallation i Eskilstuna AB ska avvecklas. Kvarvarande elinstallationsverksamheten överfördes till Eskilstuna Energi och Miljö AB den 1 januari Elinstallation i Eskilstuna AB har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet och därmed varit vilande. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, 138 om bildande av bolag för ägande av vindkraftverk (KSKF/2014:242). Bildandet av Eskilstuna Vindkraft AB godkänns samt att Eskilstuna kommun tillför bolaget fyrahundratusen kronor ( kronor) i aktiekapital. Istället för att bilda ett nytt bolag i enlighet med beslutet från juni 2014 föreslås att Elinstallation i Eskilstuna AB används för att tillhandahålla vindkraftsproduktion. Fördelen med detta förfarande är att kommunen kan undvika att avveckla ett av bolagen som finns i kommunkoncernen, samtidigt som den ska bilda/köpa in/ ett nytt bolag för vindkraftsproduktion. Elinstallation i Eskilstuna AB kan på detta sätt omvandlas till Eskilstuna Vindkraft AB och därmed genomföra kommunfullmäktiges beslut från juni Överlåtelsen av Elinstallation i Eskilstuna AB föreslås ske till bokfört värde per den 31 december 2013 och avser aktier om totalt kronor. Nedsättning av aktiekapitalet kommer att ske efter överlåtelsen.

10 10(43) Styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB godkände aktieöverlåtelsen den 21 augusti 2014 enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. Budgetram för Eskilstuna Vindkraft AB beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni Någon ytterligare finansiering är inte aktuell. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 11(43) KSKF/2014: Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Beslut Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga 1 antas att gälla från och med den 15 september Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 september Av skrivelsen framgår att med anledning av ändrade titlar för vissa delegater behöver delegationsordningen uppdateras. Några språkliga förtydligande har också gjorts i texten. Utöver detta föreslås följande innehållsmässiga förändringar i delegationsordningen: En ny punkt (2.24) införs som avser beslut om skyddsarbete med HR- direktör som delegat. Ersättare för delegat i upphandlingsärenden (punkt 4.1och 4.2) ändras från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Delegat för beslut enligt punkt 4.3 ändras också från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Skaderegleringsbeslut enligt punkten 7.3 justeras på sådant sätt att beloppsgränsen höjs från 2 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. För beslut enligt punkterna 7.5, 7.6 och 7.8 ändras delegat från stadsjurist till biträdande chefsjurist. Besluten avser bland annat avslag på begäran om utlämnade av allmän handling och rättidsprövning. Yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (punkt 7.7) ändras delegat ifrån stadsjurist till utvecklingsdirektör. Beslut om utdelning ur donationsstiftelser och taxeringsärenden (punkten 9.1 och 9.4) ändras delegat ifrån områdeschef ekonomi (konsult och uppdrag) till redovisningschef (konsult och uppdrag). Ett helt nytt avsnitt (avsnitt 11) om beslut i skolärenden införs. Delegat i dessa ärenden är utsedd utbildningsinspektör.

12 12(43) Särskilt om skolärenden Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Samtliga ärenden om godkännande av huvudman låg tidigare på barn- och utbildningsnämnden innan ansvaret flyttades över till kommunstyrelsen. Beslut om att avslå ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ligga kvar på kommunstyrelsen. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg Med pedagogisk omsorg avses huvudsakligen familjedaghem. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg anses vanligtvis inte vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och föreslås därför delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om förändringar i verksamheten Om en förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter som lämnats i huvudmannens ansökan om godkännande respektive rätt till bidrag ska ansökan om nytt godkännande/rätt till bidrag göras innan förändringar genomförs. Ny ansökan ska göras för exempelvis flytt av verksamhet inom en huskropp, flytt till annan adress eller förändring av platsantal. Andra ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till kommunen. Detta gäller exempelvis för byte av ägare eller huvudman, förändringar av företagsstyrelse, byte av kontaktpersoner, företrädare eller byte av förskolechef. Beslut om anmärkning och föreläggande vid tillsyn Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tillsyn av fristående förskolor, vissa fritidshem och fristående pedagogisk omsorg och genomförs vart tredje år eller på förekommen anledning. Syftet med tillsynen är att genom granskning kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska vidta nödvändiga åtgärder för att huvudmannen ska rätta eventuella fel som upptäcks vid granskningen. Nödvändiga åtgärder kan vara anmärkning eller föreläggande med eller utan vite. Anmärkning och föreläggande utan vite bedöms vara sådana beslut som bör delegeras till utbildningsinspektörerna. Vitesförelägganden, beslut om återkallelser av godkännande och beslut om tillfälligt verksamhetsförbud ligger dock kvar på kommunstyrelsen.

13 13(43) Beslut avseende grundbelopp för nytillkomna verksamheter Huvudman för förskola eller skola i annan kommun har rätt att erhålla bidrag för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. Beslut om bidrag för nytillkomna huvudmän, både i kommunen och i andra kommuner, som inte omfattas av bidragsbeslutet före kalenderårets början måste fattas då de tar emot barn eller elever från kommunen. Eftersom de nya bidragsbesluten helt motsvarar det tidigare föreslås de delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om tilläggsbelopp Huvudman för enskilda verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som är i behov av särskilt stöd som ska anpassas till varje barn eller elevs behov på individuella grunder. Kommunen ska bevilja tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet kan omfatta ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kommunen är dock inte skyldig att utge tilläggsbelopp om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut om tilläggsbelopp föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om yttrande närliggande kommuner Yttrande till Statens skolinspektion avseende ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet i närliggande kommun föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Delegationen i denna del föreslås inte omfatta huvudmän i Eskilstuna kommun, vilket innebär att yttranden över ansökningar som gäller rätt till bidrag och start av fristående skola i Eskilstuna kommun ligger kvar på kommunfullmäktige. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(43) KSKF/2014: Rätten till föräldraledighet för förtroendevalda Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med 2015 ska förtroendevalda som utses av Eskilstuna kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. 2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Det organ som har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av berörda styrdokument. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige senast i december Reservation Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriflig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 4 september Av skrivelsen framgår att ledamöterna i jämställdhetsutskottet har i maj 2014 inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunstyrelsen ska ge arvodeskommittén i uppdrag att utreda och lägga fram förslag på hur rätten till föräldraledighet kan möjliggöras för förtroendevalda i Eskilstuna kommun, utan att de förtroendevalda ska behöva avsäga sig sitt eller sina uppdrag. Frågan har även diskuterats i kommunstyrelsens personalutskott. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda. Kommunledningskontoret har utrett ärendet och konstaterar att frågan om politikers tjänstgöringsvillkor under senare tid diskuterats i många svenska kommuner och har varit föremål för olika nationella utredningar, betänkanden och motioner i

15 15(43) riksdagen. Frågan har också tagits upp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hittills har detta skett utan resultat avseende ändring i lag. Grundproblematiken är att kommunpolitikern, som är direkt eller indirekt folkvald, aldrig kan vara arbetstagare i lagens mening. Idag hanteras frågan om föräldraledighet för förtroendevalda på olika sätt i Sveriges kommuner beroende på olika tolkningar av lagstiftningen. Det finns en utveckling i samhället mot att i högre utsträckning likställa ett politiskt uppdrag på heltid eller deltid men en anställning i den mån det är möjligt. Exempel på kommuner som infört möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda är Nyköping, Tyresö, Landskrona, Enköping, Linköping, Sundsvall och Södertälje. Ofta motsvarar bestämmelserna om föräldraledighet för förtroendevalda reglerna i Allmänna bestämmelser, paragraf 29, som gäller för kommunens anställda. Av det nya reglementet för ersättning till förtroendevalda inom Eskilstuna kommun, vilket träder ikraft 2015, framgår att föräldrapenning för månadsarvoderade förtroendevalda ska utgå efter samma regler som för kommunens anställda. Den förtroendevalde ska då begära tjänstledighet. Kommunledningskontoret föreslår att det här avsnittet i ersättningsbestämmelserna ska förtydligas. Möjligheten att vara föräldraledig från sitt uppdrag bör finnas för både månadsarvoderade förtroendevalda och för fritidspolitiker som utses av Eskilstuna kommun. Det behöver finnas ett regelverk kring hur ersättare för föräldralediga ska utses. Det är viktigt att valet av ersättare följer samma proportionella fördelning mellan partierna som vid det ordinarie valet. Kommunledningskontoret anser att förändringarna i berörda styrdokument bör beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i december månad, så att det finns ett tydligt regelverk inför den nya mandatperioden för nämnderna från och med En förtroendevald som är föräldraledig erhåller inte sin ordinarie ersättning från kommunen. Den ersättningen betalas istället ut till den som träder in i den föräldraledige politikerns ställe. Det är dock vanligt att det betalas ut ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 80 procent av arvodesbortfallet. Det kommer i så fall att innebära en viss merkostnad. Kommunledningskontorets bedömning är att den eventuella merkostnaden ska kunna finansieras inom befintlig budget. Eventuellt behöver också en mindre anpassning göras av kommunens lönesystem.

16 16(43) Förslaget syftar till att förbättra de förtroendevaldas villkor och ökar möjligheten för fler kommuninvånare att ta på sig kommunala uppdrag. Möjligheten för förtroendevalda att vara föräldralediga är positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) återremiss av ärendet. Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Mikael Edlund (S), Ingrid Sermeno Escobar (MP), Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras återremissyrkande. Magnus Arreflods (MP) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först prövar återremissyrkandet och faller återremissyrkandet föreligger endast kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

17 17(43) KSKF/2014: Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern fastställs. 2. Kriskommunikationsplanen gäller från och med den 1 oktober Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 14 augusti Av skrivelsen framgår att enligt lagen om skydd om olyckor (2003:78) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. Lagen om extraordinära händelser (2006:544) reglerar kommunens ansvar för att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar. Länsstyrelsen har riktat kritik mot Eskilstuna kommun för att kommunen saknar en kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. Kriskommunikationsplanen beskriver kriskommunikationens uppgift, ansvar, mål, kännetecken och förhållningssätt, målgrupper och samverkansparter, kanaler, mediakontakter, övergripande organisation för krisledningen samt organiseringen av kommunikationsarbetet vid större kriser. Förslaget till riktlinjer har remitterats till kommunkoncernens samtliga nämnder och bolag. Det har också skickats till processledningsgruppen för kommunikation samt processutvecklingsgrupp samhällsskydd och beredskap. Kriskommunikationsplanen medför i sig inte några kostnader. Utbildningar i kriskommunikation finansieras av anslaget för krisberedskap. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. En

18 18(43) väl fungerande kriskommunikation stöder därmed det yttre arbetet för att skapa en hållbar utveckling och det inre arbetet för en effektiv organisation med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(43) KSKF/2014: Remiss av förslag - "En väg in" inriktning för införande av kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder Beslut 1. Förslag till inriktning för införande av kommungemensamt center, En väg in remitteras till alla nämnder. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 31 oktober. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 18 juli Av skrivelsen framgår att det i årsplan för 2015 anges att Eskilstuna kommun ska införa ett kommungemensamt center för alla inkommande frågor. I ärendet anges inriktning för centret ska drivas och bemannas samt hur införandet ska gå till. Centret ska leda till ökad tillgänglighet för invånare, brukare och kunder och samtidigt effektivisera verksamheten. Centret ska starta i januari 2016 och kunna hantera alla frågor oavsett om de kommer via telefon, besök, brev, e-post eller digitala kanaler och handlägga ärenden av rutin och regelstyrd karaktär. Bemanningen beräknas till ca 20 handläggare. Centret föreslås få sina lokaler i Värjan och ha öppet måndag torsdag , fredag Helgöppet utreds under införandeprocessen. Kostnaderna för ett fullt utbyggt center beräknas till 12,1 miljoner kronor per år och beräknas kunna spara upp till 3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att det kommungemensamma centret för en väg in startas januari Inriktning för införandet beskrivs nedan. De är dock viktigt att betona att det är en inriktning. Under införandeprocessen behöver många frågor analyseras och förändringar i inriktningen beslutas av styrgrupp.

20 20(43) Ett införande av kommungemensamt center som en väg in för alla frågor syftar till att göra kommunen mer lättillgänglig och effektiv. Det får positiva effekter ur såväl ett socialt som samhällsekonomiskt perspektiv. Utveckling av självservice och e-tjänster kombinerat med ett center som tar emot alla frågeställningar oavsett hur de kommer in underlättar för dem som har resurser och förmåga att utföra sina ärenden på egen hand och frigör samtigit resurser för dem som behöver mer stöd, till exempel personer som inte har svenska som modersmål, har en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar inte kan använda sig av digitala kanaler. En tydligare och mer lättillgänglig kommun underlättar för alla, men framför allt för dem som kan har svårt att veta var de ska vända sig. En mer effektiv förvaltning är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det frigör faktiska resurser till kärnverksamheten. Ett samlat center kan även indirekt leda till effektiviseringar på förvaltningarnas genom minskad samtalsvolym. Utveckling av e-service och möjligheten till digitala samtal och möten kan innebära minskad miljöpåverkan eftersom behovet av resande minskar och samtidigt underlätta för personer som bor på landsbygden eller utanför Eskilstuna. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, för åtgärd

21 21(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för 2015 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Jäv Marie Svensson (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 19 juni Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland har inkommit med förslag till budget för år Förbundets totala budget för 2015 beräknas till 15 miljoner kronor (kommuner 3,75 miljoner kronor, landstinget 3,75 miljoner kronor och staten 7,5 miljoner kronor). Budgeten är oförändrad jämfört med innevarande år. Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av Samordningsförbundets totala budget för 2015 är preliminärt 1,39 miljoner kronor (22,5 kr/invånare år). Arbetsmarknads- och familjenämnden har efter begäran från kommunstyrelsen yttrat sig över förslag till budget 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Nämnden föreslår att förbundets budget godkänns. Kommunledningskontoret har ingen annan uppfattning än arbetsmarknads- och familjenämnden och föreslår att kommunfullmäktige fastställer

22 22(43) Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

23 23(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) förbundsordning Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 22 augusti Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmlands förbundsordning har i stort sett varit oförändrad sedan starten Omvärlden har förändrats liksom förbundets inriktning vilket medför att förbundsordningen behöver ses över och ändras. Viktigare förändringar är följande: Paragraf 7 styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Paragraf 8 styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal, ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. Paragraf 9 för beslut om mål och riktlinjer för finansiella samordning samt budget och årsredovisning krävs att 2/3 av ledamöterna tjänstgör samt är eniga. Paragraf 10 förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter. Paragraf 13 styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Paragraf 15 förbundets ekonomiska överskott eller underskott i årsbokslutet kan balanseras över till nästa budgetår. Paragraf 20 kungörelser, protokoll och annat publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer