Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09"

Transkript

1 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) , Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Marie Svensson (S) 243 Magnus Arreflod (MP) ersätter Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Madeléne Tannarp (M) ersätter Jari Puustinen (M) 253 Annelie Klavins Nyström (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Arne Jonsson (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Lars Andersson (S) Joel Hamberg (V) Maria Chergui (V) Justeringens plats och tid Måndagen 15 september 2014, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Maria Chergui Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(43) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ulf Ericsson, ekonomichef Bernt Arehäll, affärsområdeschef Logistik, Eskilstuna kommunfastighet AB, Per Idesten, fastighetschef, Tommy Malm, ekonomidirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare

3 3(43) KSKF/2014:1 235 Val till kommunala uppdrag Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Hasse Wikbergs (M) avsägelse som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla med omedelbar verkan. Till nedanstående uppdrag väljs: Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (M) efter Hasse Wikberg (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp, till och med den 31 december 2014 Ledamot Annelie Klavins Nyström (M) efter Vakant (M) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 9 september Av skrivelsen framgår att Hasse Wikberg (M) har i skrivelse daterad den 7 september 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i Rådet för funktionshindrade att gälla omgående. Beslutet skickas till: De valda, för kännedom De entledigade, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(43) KSKF/2014: Bildande av nytt marknadsföringsbolag - "Destination Eskilstuna AB" Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna Kommunföretag AB godkänns förvärva ett så kallat lagerbolag. 2. Lagerbolaget ska efter Eskilstuna Kommunföretag ABs bolagsförvärv byta firma till Destination Eskilstuna AB. 3. Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns. 4. För perioden fram till den 31 december 2014 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. 5. Från och med den 1 januari 2015 utses bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 3 tillhörande ärendet. 6. Destination Eskilstuna AB godkänns förvärva hela verksamheten (inkråmet) i Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr Ägardirektiv för Destination Eskilstuna AB för år 2015 enligt bilaga 4 tillhörande ärendet antas. 8. När Destination Eskilstuna AB förvärvat inkråmet i Eskilstuna Marknadsföring AB har Eskilstuna kommun inget att erinra mot att Eskilstuna Marknadsföringsbolag AB, org.nr , likvideras. Kommunstyrelsen beslutar f ör egen del: Destination Eskilstuna AB beviljas driftbidrag om 7,8 miljoner kronor per år fram till och med Driftbidraget tas ifrån kommunstyrelsens budgetram om 4,3 miljoner kronor samt ifrån budgetregleringsposterna KS-allmänna om 2,5 miljoner kronor och Ortsutveckling om 1 miljon kronor.

5 5(43) Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Bakgrund till bildande av nytt bolag Kommunens förfarande att, utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ingå avtal om tjänster med Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) har av Konkurrensverket och Förvaltningsrätten i Linköping bedömts som otillåten direktupphandling eftersom kommunen bedöms sakna sådan kontroll över EMAB som krävs för undantaget enligt 2 kap. 10 a LOU ska vara tillämpligt. Med anledning av dessa myndighetsärenden har EMAB och kommun fört en gemensam diskussion om vilka effekter denna bedömning får för EMABs framtid samt vilka alternativa lösningar det kan finnas utifrån bland annat bestämmelserna om det så kallade in house-undantaget i LOU. Efter en analys har EMAB och kommunen kommit fram till att det bästa alternativet är att kommunen, genom bolagskoncernens moderbolag Eskilstuna Kommunföretag AB, förvärvar ett nytt helägt marknadsföringsbolag som föreslås få firmanamnet Destination Eskilstuna AB. Detta görs genom att ett så kallat lagerbolag förvärvas för ändamålet. Destination Eskilstuna AB ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet åt Eskilstuna kommun och dess helägda kommunala bolag. EMAB och kommunen är vidare överens om att EMAB ska sälja sin bolagsverksamhet (inkråm) till Destination Eskilstuna AB och att EMAB ska likvideras efter att denna överlåtelse genomförts. Tillgångarna i inkråmsförvärvet ska som huvudprincip värderas till dess bokförda värden. EMAB och kommunen är också överens om att EMABs styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska väljas för samma uppdrag i Destination Eskilstuna AB från och med den 1 januari Under hösten 2014 väljs dock en liten tjänstemannastyrelse som har i uppdrag att genomföra inkråmsförvärvet. Finansieringen Kommunen har till EMAB årligen betalat 4,3 miljoner kronor enligt basavtal samt utöver detta köpt tjänster för 2,5 miljoner kronor per år. Finansieringen för Destination Eskilstuna AB föreslås ökas med 1 miljon kronor till att totalt omfatta 7,8 miljoner kronor årligen fram till och med Eskilstuna Kommunföretag AB bör för sin del överväga finansiering om 2,2 miljoner kronor årligen fram till och med Om moderbolaget beslutar om sådan finansiering för Destination Eskilstuna AB uppgår den årliga finansieringen

6 6(43) från kommunen och kommunkoncernen till 10 miljoner kronor fram till och med Ägardirektiv Ägardirektivet för Destination Eskilstuna AB är omfattande och anger bland annat att bolaget ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Det övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Destination Eskilstuna AB ska ansvara för såväl det strategiska som det operativa arbetet med destinationsutveckling samt näringslivsutveckling. Bolaget ska ha det strategiska och operativa ansvaret för att utveckla mötesindustrin i Eskilstuna. Det ska ske genom Eskilstuna Convention Bureau och i nära samverkan med besöksnäringen. Destination Eskilstuna AB ska medverka till att ge invånare och besökare ett brett utbud av evenemang, arbeta för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt och främja evenemangsklimatet. Bolaget ska verka för att fler vill arbeta och bosätta sig i Eskilstuna och underlätta för arbetsgivare i kommunen i sitt rekryteringsarbete. Bolaget har även i uppdrag att se till att de som valt att bosätta sig i kommunen får ett gott välkomnande. Yrkanden Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Mikael Edlund (S), Magnus Arreflod (MP) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar Att samtliga punkter avslås Att Eskilstuna kommun avyttrar sina aktier i Eskilstuna Marknadsföring AB Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag.

7 7(43) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(43) KSKF/2014: Sekretessärende - Svar på förfrågan från MÄLAB om tillhandahållande av huvudverkstad f ör regionens persontåg från och med 2017 Ärendet protokollförs i separat B-protokoll på grund av sekretess.

9 9(43) KSKF/2014: Förvärv av aktier i Elinstallation i Eskilstuna AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige: Eskilstuna kommuns förvärv av Elinstallation i Eskilstuna AB från Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns i enlighet med aktieöverlåtelseavtal i bilaga 1 tillhörande ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 21 augusti Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har tidigare godkänt att den externa verksamheten i det av Eskilstuna Energi och Miljö AB helägda bolaget Elinstallation i Eskilstuna AB ska avvecklas. Kvarvarande elinstallationsverksamheten överfördes till Eskilstuna Energi och Miljö AB den 1 januari Elinstallation i Eskilstuna AB har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet och därmed varit vilande. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, 138 om bildande av bolag för ägande av vindkraftverk (KSKF/2014:242). Bildandet av Eskilstuna Vindkraft AB godkänns samt att Eskilstuna kommun tillför bolaget fyrahundratusen kronor ( kronor) i aktiekapital. Istället för att bilda ett nytt bolag i enlighet med beslutet från juni 2014 föreslås att Elinstallation i Eskilstuna AB används för att tillhandahålla vindkraftsproduktion. Fördelen med detta förfarande är att kommunen kan undvika att avveckla ett av bolagen som finns i kommunkoncernen, samtidigt som den ska bilda/köpa in/ ett nytt bolag för vindkraftsproduktion. Elinstallation i Eskilstuna AB kan på detta sätt omvandlas till Eskilstuna Vindkraft AB och därmed genomföra kommunfullmäktiges beslut från juni Överlåtelsen av Elinstallation i Eskilstuna AB föreslås ske till bokfört värde per den 31 december 2013 och avser aktier om totalt kronor. Nedsättning av aktiekapitalet kommer att ske efter överlåtelsen.

10 10(43) Styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö AB godkände aktieöverlåtelsen den 21 augusti 2014 enligt bilaga 2 tillhörande ärendet. Budgetram för Eskilstuna Vindkraft AB beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni Någon ytterligare finansiering är inte aktuell. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 11(43) KSKF/2014: Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Beslut Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga 1 antas att gälla från och med den 15 september Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 september Av skrivelsen framgår att med anledning av ändrade titlar för vissa delegater behöver delegationsordningen uppdateras. Några språkliga förtydligande har också gjorts i texten. Utöver detta föreslås följande innehållsmässiga förändringar i delegationsordningen: En ny punkt (2.24) införs som avser beslut om skyddsarbete med HR- direktör som delegat. Ersättare för delegat i upphandlingsärenden (punkt 4.1och 4.2) ändras från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Delegat för beslut enligt punkt 4.3 ändras också från områdeschef ekonomi konsult och uppdrag till upphandlingschef. Skaderegleringsbeslut enligt punkten 7.3 justeras på sådant sätt att beloppsgränsen höjs från 2 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. För beslut enligt punkterna 7.5, 7.6 och 7.8 ändras delegat från stadsjurist till biträdande chefsjurist. Besluten avser bland annat avslag på begäran om utlämnade av allmän handling och rättidsprövning. Yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (punkt 7.7) ändras delegat ifrån stadsjurist till utvecklingsdirektör. Beslut om utdelning ur donationsstiftelser och taxeringsärenden (punkten 9.1 och 9.4) ändras delegat ifrån områdeschef ekonomi (konsult och uppdrag) till redovisningschef (konsult och uppdrag). Ett helt nytt avsnitt (avsnitt 11) om beslut i skolärenden införs. Delegat i dessa ärenden är utsedd utbildningsinspektör.

12 12(43) Särskilt om skolärenden Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem Beslut om godkännande av huvudman för fristående förskola och fritidshem föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Samtliga ärenden om godkännande av huvudman låg tidigare på barn- och utbildningsnämnden innan ansvaret flyttades över till kommunstyrelsen. Beslut om att avslå ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ligga kvar på kommunstyrelsen. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg Med pedagogisk omsorg avses huvudsakligen familjedaghem. Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg anses vanligtvis inte vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och föreslås därför delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om förändringar i verksamheten Om en förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter som lämnats i huvudmannens ansökan om godkännande respektive rätt till bidrag ska ansökan om nytt godkännande/rätt till bidrag göras innan förändringar genomförs. Ny ansökan ska göras för exempelvis flytt av verksamhet inom en huskropp, flytt till annan adress eller förändring av platsantal. Andra ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till kommunen. Detta gäller exempelvis för byte av ägare eller huvudman, förändringar av företagsstyrelse, byte av kontaktpersoner, företrädare eller byte av förskolechef. Beslut om anmärkning och föreläggande vid tillsyn Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tillsyn av fristående förskolor, vissa fritidshem och fristående pedagogisk omsorg och genomförs vart tredje år eller på förekommen anledning. Syftet med tillsynen är att genom granskning kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska vidta nödvändiga åtgärder för att huvudmannen ska rätta eventuella fel som upptäcks vid granskningen. Nödvändiga åtgärder kan vara anmärkning eller föreläggande med eller utan vite. Anmärkning och föreläggande utan vite bedöms vara sådana beslut som bör delegeras till utbildningsinspektörerna. Vitesförelägganden, beslut om återkallelser av godkännande och beslut om tillfälligt verksamhetsförbud ligger dock kvar på kommunstyrelsen.

13 13(43) Beslut avseende grundbelopp för nytillkomna verksamheter Huvudman för förskola eller skola i annan kommun har rätt att erhålla bidrag för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. Beslut om bidrag för nytillkomna huvudmän, både i kommunen och i andra kommuner, som inte omfattas av bidragsbeslutet före kalenderårets början måste fattas då de tar emot barn eller elever från kommunen. Eftersom de nya bidragsbesluten helt motsvarar det tidigare föreslås de delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om tilläggsbelopp Huvudman för enskilda verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som är i behov av särskilt stöd som ska anpassas till varje barn eller elevs behov på individuella grunder. Kommunen ska bevilja tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet kan omfatta ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kommunen är dock inte skyldig att utge tilläggsbelopp om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut om tilläggsbelopp föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Beslut om yttrande närliggande kommuner Yttrande till Statens skolinspektion avseende ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet i närliggande kommun föreslås delegeras till utbildningsinspektörerna. Delegationen i denna del föreslås inte omfatta huvudmän i Eskilstuna kommun, vilket innebär att yttranden över ansökningar som gäller rätt till bidrag och start av fristående skola i Eskilstuna kommun ligger kvar på kommunfullmäktige. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(43) KSKF/2014: Rätten till föräldraledighet för förtroendevalda Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med 2015 ska förtroendevalda som utses av Eskilstuna kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. 2. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Det organ som har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av berörda styrdokument. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige senast i december Reservation Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriflig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse daterad den 4 september Av skrivelsen framgår att ledamöterna i jämställdhetsutskottet har i maj 2014 inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunstyrelsen ska ge arvodeskommittén i uppdrag att utreda och lägga fram förslag på hur rätten till föräldraledighet kan möjliggöras för förtroendevalda i Eskilstuna kommun, utan att de förtroendevalda ska behöva avsäga sig sitt eller sina uppdrag. Frågan har även diskuterats i kommunstyrelsens personalutskott. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt utreda möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda. Kommunledningskontoret har utrett ärendet och konstaterar att frågan om politikers tjänstgöringsvillkor under senare tid diskuterats i många svenska kommuner och har varit föremål för olika nationella utredningar, betänkanden och motioner i

15 15(43) riksdagen. Frågan har också tagits upp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hittills har detta skett utan resultat avseende ändring i lag. Grundproblematiken är att kommunpolitikern, som är direkt eller indirekt folkvald, aldrig kan vara arbetstagare i lagens mening. Idag hanteras frågan om föräldraledighet för förtroendevalda på olika sätt i Sveriges kommuner beroende på olika tolkningar av lagstiftningen. Det finns en utveckling i samhället mot att i högre utsträckning likställa ett politiskt uppdrag på heltid eller deltid men en anställning i den mån det är möjligt. Exempel på kommuner som infört möjligheten till föräldraledighet för förtroendevalda är Nyköping, Tyresö, Landskrona, Enköping, Linköping, Sundsvall och Södertälje. Ofta motsvarar bestämmelserna om föräldraledighet för förtroendevalda reglerna i Allmänna bestämmelser, paragraf 29, som gäller för kommunens anställda. Av det nya reglementet för ersättning till förtroendevalda inom Eskilstuna kommun, vilket träder ikraft 2015, framgår att föräldrapenning för månadsarvoderade förtroendevalda ska utgå efter samma regler som för kommunens anställda. Den förtroendevalde ska då begära tjänstledighet. Kommunledningskontoret föreslår att det här avsnittet i ersättningsbestämmelserna ska förtydligas. Möjligheten att vara föräldraledig från sitt uppdrag bör finnas för både månadsarvoderade förtroendevalda och för fritidspolitiker som utses av Eskilstuna kommun. Det behöver finnas ett regelverk kring hur ersättare för föräldralediga ska utses. Det är viktigt att valet av ersättare följer samma proportionella fördelning mellan partierna som vid det ordinarie valet. Kommunledningskontoret anser att förändringarna i berörda styrdokument bör beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i december månad, så att det finns ett tydligt regelverk inför den nya mandatperioden för nämnderna från och med En förtroendevald som är föräldraledig erhåller inte sin ordinarie ersättning från kommunen. Den ersättningen betalas istället ut till den som träder in i den föräldraledige politikerns ställe. Det är dock vanligt att det betalas ut ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 80 procent av arvodesbortfallet. Det kommer i så fall att innebära en viss merkostnad. Kommunledningskontorets bedömning är att den eventuella merkostnaden ska kunna finansieras inom befintlig budget. Eventuellt behöver också en mindre anpassning göras av kommunens lönesystem.

16 16(43) Förslaget syftar till att förbättra de förtroendevaldas villkor och ökar möjligheten för fler kommuninvånare att ta på sig kommunala uppdrag. Möjligheten för förtroendevalda att vara föräldralediga är positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C) samt Lotta Jonsson (KD) återremiss av ärendet. Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Mikael Edlund (S), Ingrid Sermeno Escobar (MP), Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jari Puustinens (M) med fleras återremissyrkande. Magnus Arreflods (MP) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först prövar återremissyrkandet och faller återremissyrkandet föreligger endast kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

17 17(43) KSKF/2014: Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kriskommunikationsplan för Eskilstuna kommunkoncern fastställs. 2. Kriskommunikationsplanen gäller från och med den 1 oktober Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 14 augusti Av skrivelsen framgår att enligt lagen om skydd om olyckor (2003:78) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. Lagen om extraordinära händelser (2006:544) reglerar kommunens ansvar för att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar. Länsstyrelsen har riktat kritik mot Eskilstuna kommun för att kommunen saknar en kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. Kriskommunikationsplanen beskriver kriskommunikationens uppgift, ansvar, mål, kännetecken och förhållningssätt, målgrupper och samverkansparter, kanaler, mediakontakter, övergripande organisation för krisledningen samt organiseringen av kommunikationsarbetet vid större kriser. Förslaget till riktlinjer har remitterats till kommunkoncernens samtliga nämnder och bolag. Det har också skickats till processledningsgruppen för kommunikation samt processutvecklingsgrupp samhällsskydd och beredskap. Kriskommunikationsplanen medför i sig inte några kostnader. Utbildningar i kriskommunikation finansieras av anslaget för krisberedskap. Kriskommunikationsplanen ska underlätta för kommunkoncernen att kommunicera i krissituationer så att krisledningen kan fokusera på att leda och hantera krisen. En

18 18(43) väl fungerande kriskommunikation stöder därmed det yttre arbetet för att skapa en hållbar utveckling och det inre arbetet för en effektiv organisation med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(43) KSKF/2014: Remiss av förslag - "En väg in" inriktning för införande av kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder Beslut 1. Förslag till inriktning för införande av kommungemensamt center, En väg in remitteras till alla nämnder. 2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 31 oktober. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 18 juli Av skrivelsen framgår att det i årsplan för 2015 anges att Eskilstuna kommun ska införa ett kommungemensamt center för alla inkommande frågor. I ärendet anges inriktning för centret ska drivas och bemannas samt hur införandet ska gå till. Centret ska leda till ökad tillgänglighet för invånare, brukare och kunder och samtidigt effektivisera verksamheten. Centret ska starta i januari 2016 och kunna hantera alla frågor oavsett om de kommer via telefon, besök, brev, e-post eller digitala kanaler och handlägga ärenden av rutin och regelstyrd karaktär. Bemanningen beräknas till ca 20 handläggare. Centret föreslås få sina lokaler i Värjan och ha öppet måndag torsdag , fredag Helgöppet utreds under införandeprocessen. Kostnaderna för ett fullt utbyggt center beräknas till 12,1 miljoner kronor per år och beräknas kunna spara upp till 3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att det kommungemensamma centret för en väg in startas januari Inriktning för införandet beskrivs nedan. De är dock viktigt att betona att det är en inriktning. Under införandeprocessen behöver många frågor analyseras och förändringar i inriktningen beslutas av styrgrupp.

20 20(43) Ett införande av kommungemensamt center som en väg in för alla frågor syftar till att göra kommunen mer lättillgänglig och effektiv. Det får positiva effekter ur såväl ett socialt som samhällsekonomiskt perspektiv. Utveckling av självservice och e-tjänster kombinerat med ett center som tar emot alla frågeställningar oavsett hur de kommer in underlättar för dem som har resurser och förmåga att utföra sina ärenden på egen hand och frigör samtigit resurser för dem som behöver mer stöd, till exempel personer som inte har svenska som modersmål, har en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar inte kan använda sig av digitala kanaler. En tydligare och mer lättillgänglig kommun underlättar för alla, men framför allt för dem som kan har svårt att veta var de ska vända sig. En mer effektiv förvaltning är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det frigör faktiska resurser till kärnverksamheten. Ett samlat center kan även indirekt leda till effektiviseringar på förvaltningarnas genom minskad samtalsvolym. Utveckling av e-service och möjligheten till digitala samtal och möten kan innebära minskad miljöpåverkan eftersom behovet av resande minskar och samtidigt underlätta för personer som bor på landsbygden eller utanför Eskilstuna. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, för åtgärd

21 21(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för 2015 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Jäv Marie Svensson (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 19 juni Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland har inkommit med förslag till budget för år Förbundets totala budget för 2015 beräknas till 15 miljoner kronor (kommuner 3,75 miljoner kronor, landstinget 3,75 miljoner kronor och staten 7,5 miljoner kronor). Budgeten är oförändrad jämfört med innevarande år. Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av Samordningsförbundets totala budget för 2015 är preliminärt 1,39 miljoner kronor (22,5 kr/invånare år). Arbetsmarknads- och familjenämnden har efter begäran från kommunstyrelsen yttrat sig över förslag till budget 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Nämnden föreslår att förbundets budget godkänns. Kommunledningskontoret har ingen annan uppfattning än arbetsmarknads- och familjenämnden och föreslår att kommunfullmäktige fastställer

22 22(43) Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2015 till 15 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,39 miljoner kronor. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

23 23(43) KSKF/2014: Fastställande av Samordningsförbundets Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR:s) förbundsordning Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 22 augusti Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmlands förbundsordning har i stort sett varit oförändrad sedan starten Omvärlden har förändrats liksom förbundets inriktning vilket medför att förbundsordningen behöver ses över och ändras. Viktigare förändringar är följande: Paragraf 7 styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Paragraf 8 styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal, ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. Paragraf 9 för beslut om mål och riktlinjer för finansiella samordning samt budget och årsredovisning krävs att 2/3 av ledamöterna tjänstgör samt är eniga. Paragraf 10 förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter. Paragraf 13 styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Paragraf 15 förbundets ekonomiska överskott eller underskott i årsbokslutet kan balanseras över till nästa budgetår. Paragraf 20 kungörelser, protokoll och annat publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-08-21

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-08-21 1(8) Plats och tid Nämndrummet, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5, klockan 13:40 14:40 ande Ersättare Övriga närvarande Eila Clarstedt, ordförande (V) Siw Jansson, vice ordförande (S) Samuel Deivard

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-05-22 1 (12) Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L)

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2016-01-19 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Niklas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459)

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) 1(3) 176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut 82 miljoner

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer