BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 Anna-Lena Dahlqvist Rolf Holmquist BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Norstedts Juridik AB

2 Innehall Förord 15 Förkortningar Brott i naringsverksamhet Allmant om brott och straff Brott i naringsverksamhet Myndigheterna Externrevisorers skyldighet att anmala brott Associationsrattens grunddrag Om fysiska och juridiska personer Enskild naringsidkare och enkla bolag Verksamheterna Registrering i handelsregistret Förvaltningen Ekonomiskt ansvar Kapitalbildningen Beskattningen Upphörande Handelsbolag och kommanditbolag Allmant Förvaltningen Bolagsmannens ekonomiska ansvar Kapitalbildningen Beskattningen Likvidation av enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Allmant Att bilda ett aktiebolag eller en ekonomisk förening 38 Aktiebolag 38 Ekonomisk förening Registrering av aktiebolag och ekonomiska föreningar 38

3 6 Innehóll Förvaltningen i aktiebolag och ekonomiska föreningar 39 Styrelsen 39 Verkstallande direktör 39 Bolagsstamma och föreningsstamma Kapitalbildning och utdelning i en ekonomisk förening Kapitalbildningen i aktiebolag 43 Inbetalningen av aktiekapitalet 43 Sarskilt om apportegendom 44 Sparregler mot dold apport 44 Ökning av aktiekapitalet eller utfardande av skuldebrev 45 Emissionsprospekt 45 Nedsattning av aktiekapitalet Vinstutdelning och annan anvandning av bolagets egendom Ansvaret för bolagets eller föreningens förpliktelser Aktie- och andelsöverlatelser m.m. 49 Överlatelse av andelar i en förening 49 Innehav, köp och försaljning av aktier Likvidation av aktiebolag och ekonomiska föreningar 52 Allmant 52 Tvangslikvidation av aktiebolag pa grund av kapitalbrist 52 Likvidation av en ekonomisk förening vid dalig ekonomi eller för fa medlemmar 59 Tvangslikvidation av aktiebolag i de fall arsredovisning inte har ingivits till PRV 60 Gemensamma grunder för likvidation 60 Genomförandet av likvidationen 61 Fusion Stiftelser Bildande m.m Ansvar för stiftelsens förpliktelser Förvaltningen Tillsynen over stiftelser Registrering Likvidation 66

4 Innehóll 7 3. Företagaransvaret och straffansvar för vardslöst bitrade Företagaransvaret Begreppet företagaransvar Direkt och indirekt företagaransvar Det legala företagaransvaret 77 Aktiebolag 77 Ekonomiska föreningar 83 Handelsbolag 83 Stiftelser 84 Trafikansvar enligt yrkestrafiklagen Delegation Faktisk företradare 88 Begreppet faktisk företradare 88 Fullmakt 89 Bulvanförhallande 90 Ansvarsfördelningen mellan legal och faktisk företradare 91 Faktiska företradare och kravet pa specialsubjekt 93 Straff för den som ar bulvan eller malvakt i aktiebolag Vardslöst bitrade och vardslös radgivning Den brottsliga garningen Kravet pa oaktsamhet Borgenarsbrotten Allmant om borgenarsbrotten Konkursförfarandet Förfarandet Konkursförvaltarens arbete Alternativ till konkurs 107 Skuldsanering 107 Företagsrekonstruktion Internationella förhallanden Samarbetet i stort Svenska förhallanden Den nordiska konventionen EU:s insolvensförordning 112 Ikrafttradandet 112 Allmant om förfarandet 112 Tillarnplig lag 114

5 8 Innehóll Automatiska erkannanden m.m. 115 Förvaltarens roll 117 Borgenarerna Obestand Begreppet obestand Insolvens, illikviditet och insufficiens Utredning av betalningsoförmagan 124 Allmant 124 Efterhandsbudget 126 Narmare om kallorna för betalningsmedel Informationsskyldighet om obestand m.m Galdenaren eller "den som" Brott före konkursutbrottet Gavofallet av oredlighetsbrottet 131 Allmant om brottet 131 Olovlig vinstutdelning 133 Löneuttag i juridisk person och enskild firma 134 Egendom av betydande varde 135 Nagot om skalbolagsproblematiken 138 Medhjalp, medgarningsmannaskap och vardslöst bitrade vid bolagsplundringar 140 Konkurrens med skattebrottslagen Ur riket bortföra egendom Vardslöshet mot borgenarer Mannaman mot borgenarer 145 Allmant 145 Sarskilt om kvittning 147 Mannaman och reglerna om atervinning i konkurs 147 Otillbörliga beteenden 149 Handling i otillbörligt syfte 151 Gynnande av en borgenar 152 Avsevart förringande 157 Medverkansansvar vid mannamansbrott Brott under konkursen Undandragandebrottet Brott mot galdenarens sanningsplikt 165 Om brottet 165

6 Oredlighetsbrott eller mened vid edgdng? 168 Befrielse fran skyldigheten att avlagga ed Revisorers anmalningsskyldighet 174 Innehdll 9 5. Nagot om vissa förmögenhetsbrott Allmant om förmögenhetsbrotten De olika angreppssatten Svarhetsgraden av bedrageri och förskingring Bedrageribrottet Vilseledande Skada och vinning Exempel pa bedragerisituationer i naringsverksamhet Förskingring Skada och vinning Anförtrodd egendom Besittning av konton och kassamedel Den straffbara garningen Olovligt förfogande 10 kap. 4 BrB Lagstiftning Trolöshet mot huvudman Lagstiftning Förtroendestallning Kravet pa missbruk Konkurrenssituationer 198 Förhallandet till förskingring 198 Förhallandet till bedrageribrottet 199 Utlamnande av företagshemlighet Behörighetsmissbruk Svindleri Allmant svindleri och företagssvindleri Offentliggörande och spridning Svindleri och redovisningen Sarskilt om EU-bedragerier och andra brott riktade mot EU:smedel Finansieringen av EU:s budget Hanteringen av fondmedel Brotten 210 Olika typer av brott 210

7 10 Innehóll Bidragsbedragerier 211 Subventionsmissbruk 217 Anmalan m.m Revisorns anmalningsskyldighet Haleri och penninghaleri Historik m.m Ansvar för oaktsam medverkan till annans uppsatliga brott Försök m.m Haleribrottens konstruktion Allmant Kravet pa styrkt förbrott Sakhaleri och naringshaleri Fordringshaleri Vinningshaleri, framjandehaleri och ursprungshaleri 233 Brottsligt förvarv 233 Vinningshaleri 235 Framjandehaleri 236 Ursprungshaleri Skattehaleri Sammanfattning Nagot om konkurrensen med andra brott Konkurrens mellan medhjalpsbrott och efterföljande haleribrott Haleri och olovlig befattning med smuggelgods Haleri och skyddande av brottsling Haleri och godtrosförvarv Reglerna om godtrosförvarv 251 Lagen om godtrosförvarv Uppsat, oaktsamhet och god tro Penningtvatt och finansiering av terrorism Lagstiftningen m.m Penningtvattlagen 261 Omfattningen 261 Vad ar penningtvatt? 262 ID-kontroll 263 Granskning och anmalningsskyldighet 264 Svarspliktiga företags skyldigheter 265 Meddelandeförbud 265

8 Innehóll 11 Överskottsmaterial Lagen om finansiering av terrorism 266 Straffbar finansiering 266 Förverkande 269 Finansieringslagen och sanktionslagen 269 Kretsbolagens skyldigheter enligt finansieringslagen Mutbrott och bestickning Inledning Bestammelserna om mutbrott och bestickning Mutbrottet Tillampningsomradet Den krets som inte far ta emot mutor 274 Arbetstagare 274 Den som utövar uppdrag som ar regierat i författning 274 Innehavare av vissa förtroendeuppdrag 274 EU-tjansteman 276 Mutor till tredje man Sambandet med tjansteutövningen Muta eller annan otillbörlig beloning 279 Begreppet muta 279 Otillbörlighetsrekvisitet 280 Medverkan m.m Normalbrott och grovt brott Bestickning Sarskilda atalsregler Svensk domsratt Brott i associationsrattslig miljö Allmant Konkurrens mellan skilda brottstyper Narmare om laneförbudet Sarskilt om lagerbolag Urkundsförfalskningar och osanna intyganden Vissa brottssituationer Narmare om förfalskningsbrotten och osant intygande 306 Allmant 306 Begreppen handling, bevisrnarke och urkund 307

9 12 Innehdli Begreppen falsk och osann urkund 308 Fara i bevishanseende m.m Sarskilt om kopior Insiderbrott och olovlig kurspaverkan Lagstiftningen Insiderbrotten i 2-8 insiderstrafflagen Allmant Narmare om 2 och 3 insiderstrafflagen Narmare om 6 insiderstrafflagen Undantag fran handelsförbuden i 2-6 insiderstrafflagen Narmare om 7 insiderstrafflagen Otillbörlig kurspaverkan Sanktioner mot brott i naringsverksamhet Sanktionsformerna Naringsförbud Allmant Den ansvariga kretsen Brott som grund för naringsförbud Betalningsförsummelse som grund Konkurs som grund Pdkallat fran allman synpunkt Innebörden av ett naringsförbud 340 Förbud att driva naringsverksamhet m.m. 340 Förbud att inneha fullmakt 340 Tillfalligt naringsförbud Talan m.m. 342 Allmant om talan och ansökan 342 Aklagarens taleratt 343 Aklagarens och kronofogdens ansökningar om naringsförbud Res judicatafragor Utredningen 345 Utredning i samband med brott 345 Utredning vid ansökan utan samband med brott Tillsynen Övertradelse av förbud 347

10 Irmehóll Register Radgivnings- och bitradesförbud Allmant Tillampningsomradet 348 Allmant om lagstiftningen 348 Begreppet radgivning 349 Annat juridiskt eller ekonomiskt bitrade Förbudet 351 Lagrummet 351 Presumtionsregeln m.m. 353 Innebörden av ett förbud m.m Utredning av och talan om bitradesförbud Bade naringsförbud och förbud enligt bitradeslagen Övertradelse av förbud Registrering och tillsyn Förverkande enligt 36 kap. 4 BrB Bestammelsen Den hos vilken förverkandet skall ske Talan om förverkande Tillampning Företagsbot Bestammelserna Kravet att naringsidkaren skall förebygga brott Brottsligheten Botens storlek m.m Talan om företagsbot m.m Tillampningar 368 Företagsbot har alagts 368 Företagsbot har inte alagts Skadestandslagen Lagens tillampning m.m Kravet pa orsakssamband Skadestand pa grund av brott 375 Olika typer av skada 375 Vem ar skadestandsskyldig? 378 Arbetsgivares skadestandsansvar 379 Flera skadestandsskyldiga 380 Ratt till skadeersattning av statsmedel Preskription av skadestandsansprak 381

11 14 Innehöll Nar aklagaren för malsagandens talan 381 Talan pa grund av eller i anledning av brott Utredning i skadestandsdelen Ranta pa skadeersattning Enskilt ansprak i rattegangen Sarskilt om borgenarsbrotten Betalningsansvar för skatter och avgifter 389 Bilaga 392 Allmant om brottsskadeersattning 392 Ersattning, avrakning och jamkning 395 Skadestandet 395 Sakregister 399

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken.

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. BROTTSBALKEN M.M. Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BROTTSBALKEN Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott

Läs mer

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet Juridik A accept * 1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om värdepapper: åtagande att stå för betalningsansvar acceptfrist * den tid det kan tänkas ta att godta eller

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng Borgenärsbrottens utformning Problematiken med obeståndsrekvisitet Ida Gerner Handledare: Stephan Alm Ht- 2003 UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III Supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Svensk straffrätt III Detta supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten gäller dels den reform av mutbrotten som genomfördes år

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juristlinjen, Tillämpade studier 20P, VT 2001 RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT En studie över ansvarighet

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) 1 Inledning Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer