Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning"

Transkript

1 Uppdragsnummer: Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar Eriksson, uppdragsledare Anna Norder, handläggare STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB ESKILSTUNA: Smedjegatan 34 (lev.adr: Bruksgatan 17), Eskilstuna Tel: , Fax: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Bettorpsgatan 10, Örebro Tel: , Fax: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Uppdrag och syfte Administrativa uppgifter 3 3 Objektbeskrivning Allmänt Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Mark- och grundvattenförhållanden 6 4 Provtagning Metod Provtagning och provhantering Fältintryck Fältanalyser Laboratorieanalyser 9 5 Resultat Laboratorieanalyser Fältanalyser Sammanställning av föroreningssituationen 12 6 Förenklad riskbedömning Osäkerheter 16 7 Rekommendationer Förslag till åtgärder Upplysning angående krav enligt Miljöbalken 16 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Provpunkternas läge Fältprotokoll XRF-resultat Analysrapporter jord Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

3 3 1 Inledning Den gamla mejeritomten på Norr detaljplaneras nu för bostäder. Detta innebär en känsligare markanvändning, vilket motiverar en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, strax norr om Svampen. Idag är nästan samtliga byggnader inom undersökningsområdet rivna. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Husherren Fastigheter AB, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastighet Mejeriet 12, Örebro kommun. Inom uppdraget har provtagning även genomförts inom Mejeriet 2 och Mejeriet 11. Uppdragets syfte har varit att översiktligt undersöka om mark och grundvatten innehåller föroreningar över tillämpade riktvärden samt översiktligt bedöma omfattningen av ett eventuellt saneringsbehov i samband med kommande markarbeten. I uppdraget ingår inte att genom fördjupade provtagningar och riskbedömningar i detalj avgränsa eventuellt påträffade föroreningar. 2.1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Beställare: Miljökonsult: Uppdragsledare: Handläggare: Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 Husherren Fastigheter AB Structor Miljöteknik AB Ingvar Eriksson Anna Norder 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, norr om centrala Örebro (se figur 1). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

4 4 Figur 1. Undersökningsområdet är rödmarkerat. Idag finns endast byggnaderna i det sydvästra samt nordvästra hörnet kvar. Undersökningsområdet omfattar de tre olika fastigheter Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 (se figur 2). Mejeriet 12 Mejeriet 2 Figur 2. Fastighetsgränser samt namn på fastigheterna. I nära anslutning till undersökningsområdet finns det bostäder. I områdets närhet finns Lillån samt Svartån på ett avstånd på ca 600 meter respektive 1500 meter. Området ligger även i närheten av grundvattenförekomsten Örebroåsen. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

5 5 3.2 Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Fram till 1950-talet har det troligtvis varit jordbruksmark på området, då de historiska flygfotona från 1947 visar åkermark över större delar av området (se figur 3). I början av 1950-talet bebyggdes stora delar av området och mejeriverksamhet börjar bedrivas. Verksamheten finns kvar fram till Idag är de flesta byggnader på fastigheten rivna. Stora delar av rivningsmaterialet ligger kvar i högar på fastigheten Figur 3. Historiska flygfoton över undersökningsområdet. Undersökningsområdet är markerat med gulstreckad linje. Efter nedläggning av mejeriet utförde Structor Miljöteknik AB (2008) provtagning av mark vid tre oljeavskiljare samt utmed cistern och tappställe för fordonsbränsle. Inga förhöjda halter av kolväten påträffades. I en ledningsgrav på fastigheten Mejeriet 2 påträffades dock ett sotskikt som efter analys visade sig innehålla förhöjda halter av cancerogena PAH:er. Någon utökad utredning beträffande skiktets utbredning har inte genomförts. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

6 6 I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns följande objekt registrerade inom undersökningsområdet: Uno X vid Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 12. Objektet låg strax norr om Mejeriet 11. Objektet sanerat i samband med nedläggning Oklart upp till vilka riktvärden. Svampens Bilservice (Id ) Fastighet: Mejeriet 2, exakt läge på fastigheten är oklart Det är oklart när verksamheten upphörde, men idag finns det inga byggnader på fastigheten där företaget ska ha bedrivit verksamhet. Norsk Hydro Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 11. Bensinstationen är nedlagd samt sanerad för att uppfylla riktvärdena för mindre känslig markanvändning, MKM. Det finns dock kvarlämnad förorening bl.a. för att det ej gick att sanera för nära bygganden på fastigheten. Idag finns det en bilvårdsanläggning på fastigheten. Det går inte utesluta att det finns fyllnadsmassor av okänt ursprung inom undersökningsområdet. Inom området bedöms därför eventuell föroreningsförekomst i huvudsak bestå av kolväten samt metaller. 3.3 Mark- och grundvattenförhållanden Berggrunden i området domineras av granit och de naturliga jordarterna domineras av lera-silt. Fyllnadsmassorna på undersökningsområdet har ett medeldjup på ca 1,3 meter och består till största delen av sand och grus. Grundvattnets nivå inom undersökningsområdet är oklart, men bedöms ligga någonstans under tre meter. Enligt SGU:s brunnsregister finns det ett antal energibrunnar i undersökningsområdets närhet, se figur 4. Inga brunnar för dricksvatten har noterats. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

7 7 Figur 4. Utdrag från SGU:s brunnsregister som visar brunnar i närheten av undersökningsområdet. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige, en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten) är de närmaste vattenförekomsterna Örebroåsen, Lillån samt Svartån se figur 5. Inget vattenskyddsområde har identifierats i närheten av undersökningsområdet. Vid bedömning av åtgärder i mark ska det dock beaktas att grundvattenförekomst Örebroåsen finns i områdets närhet. Figur 5. Utdrag från VISS över vattenförekomsterna Örebroåsen (markerat med lilla färg), Svartån samt Lillån (båda är markerade med turkos färg). Den röda cirkeln markerar undersökningsområdet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

8 8 4 Provtagning 4.1 Metod Undersökningar har genomförts av mark och grundvatten i syfte att kartlägga föroreningssituationen inför kommande exploatering och markarbeten. Provpunkterna har placerades med en jämn fördelning inom undersökningsområdet. Provtagningspunkternas läge valdes delvis från tidigare verksamhet på platsen samt tidigare undersökningar och anpassades till ledningsdragningar och befintlig verksamhet. Vissa provpunkter fick flyttas vid provtagningstillfället pga. svårtillkomlighet. Slutliga provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Provtagning genomfördes med hjälp av grävmaskin. Provtagning utfördes enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar (SGF 1:2004). 4.2 Provtagning och provhantering Provtagning av mark skedde den 17 oktober. Provtagning av jord genomfördes genom provgropsgrävning. Totalt utfördes 10 provgropar. Uttag av jord skedde som samlingsprov per halvmeter samt vid jordartsändring. artbestämning genomfördes i fält och noterades i fältprotokollen. Uttagna prover placerades i diffusionstät påse och förvarades svalt innan urval av prover som skickades till analys på ackrediterat laboratorium gjordes. proverna analyserades med avseende på kolväten samt metaller Grundvatten Två grundvattenrör placerades ut på undersökningsområdet, SM3 samt SM6. Vid omsättning av rören fanns det inget vatten i SM3, vilket innebar att endast prov från SM6 skickades in för analys på laboratorium. Uttag av vattenprov skedde den 31 oktober Proverna filtrerades på laboratorium och analyserades med avseende på metaller samt kolväten. 4.3 Fältintryck Fältprotokollen redovisas i bilaga 2. Intryck från fältundersökningen visar att det förekommer externa fyllnadsmassor inom undersökningsområdet. Detta då det förekom ett skikt av rödfyr i de södra delarna av området (se figur 6). I en provpunkt (SM1) förekom det även en stor mängd byggnadsmaterial (se figur 7). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

9 9 Figur 6. Rödfyr i fyllnadsmassorna. Figur 7. Byggmaterial i fyllnadsmassorna. 4.4 Fältanalyser Samtliga uttagna jordprover analyserades med fältinstrument med avseende på metaller. Vid fältanalys av metallhalter används XRF (X-Ray Fluorescence), vilken anger halt för respektive metall i enheten mg/kg. XRF-analyserna redovisas i bilaga Laboratorieanalyser För ackrediterade analyser används laboratoriet ALS Scandinavia AB. Totalt har 15 jordprover samt ett grundvattenprov skickats in för analys. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

10 10 Analysrapporterna redovisas i sin helhet i bilaga 4 (jord) och 5 (grundvatten). 5 Resultat 5.1 Laboratorieanalyser Laboratorieanalyser för jordproverna samt tillämpade riktvärden redovisas i tabell 1 samt tabell 2. Halter markerade med fetstil överskrider riktvärdet för KM samt halter som är understreckade överskrider riktvärdet för MKM i jord. Tabell 1. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:1 SM1:5 SM2:4 SM4:3 SM7:3 SM8:2 SM8:3 SM8:4 KM MKM Djup [m] 0-0,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1-1,5 0,7-1,1 0,4-0,6 0,6-1,1 1,1-1,3 Arsenik 20,4 32,6 4,65 6,74 1,49 68,7 6,41 1, Bly 14,1 26,2 25,6 30,9 23,6 27,5 14,8 13, Kadmium <0,1 0,14 <0,1 0,112 0,36 0,981 0,174 <0,1 0,5 15 Kobolt 4,01 5,71 20,1 7,39 4,07 17,7 7,19 3, Koppar 15,7 31,8 47,9 28, ,2 19,6 8, Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 15,7 25,3 64,1 29,4 8,34 15,8 15,5 12, Nickel 17,5 33, ,3 5, ,3 6, Zink , ,2 46,9 40, Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Djup [m] 0,55 0,6 0,6-0,9 0,9-1,4 0,3-0,5 2,3-2,7 0,7-0,9 0,9-1,2 Arsenik 66,5 6,74 0,507 74,2 8,93 77,3 3, Bly 55,4 10,6 5,83 38,8 24,4 34,8 25, Kadmium 3,27 <0,1 <0,1 1,63 <0,1 0,576 0,19 0,5 15 Kobolt 2,97 2,47 2,08 40,6 16,7 14,5 5, Koppar 41,4 8,59 3, , , Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 9,49 7,15 3,67 20, , Nickel 16,1 4,98 2, ,7 75,6 13, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

11 11 Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Zink , ,6 57, Tabell 2. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:5 SM7:3 SM11:3 Djup [m] 2,0-2,5 0,7-1,1 0,9-1,2 KM MKM PAH L 0,13 0,88 <0, PAH M 6,8 53 <0, PAH H 8,9 41 <0, Alifat >C8-C Alifat >C10-C Alifat >C12-C Alifat >C16-C Oljeindex 1480* 189 *Efter kommunikation med ALS: 75 % av oljan finns i fraktionen >C16-C35 och 25 % i fraktionen >C35-C40 I tabell 3 redovisas laboratorieanalysen av grundvattenprovet samt tillämpade bedömningsgrunder. Tabell 3. Resultat från laboratorieanalyser i grundvatten (µg/l). Grundvatten ångor i Ämne SM6 Grundvatten byggnader GV utspädning 1/5000 Filtrering 0,45µm; metaller Ja Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Arsenik <0,5 10 Kadmium 0,051 5 Kobolt 0,749 Krom tot <0,9 50 Koppar 1, Kvicksilver <0,02 1 Nickel 2,32 20 Bly <0, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

12 12 Zink < aromater >C8-C10 <0, aromater >C10-C16 <0, aromater >C16-C35 <1, alifater >C8-C10 < alifater >C10-C12 < alifater >C12-C16 <10-8) 3000 alifater >C16-C35 <10-8) 3000 PAH, summa L <0,015 0, PAH, summa M PAH, summa H <0,025 <0,040 (cancerogena) 0,1 (övriga) ,5 5.2 Fältanalyser Resultat från fältanalyserna redovisas i bilaga 3. Fältanalyserna visade en förhöjt halt av kvicksilver, vilket inte kunde ses i laboratorieanalyserna. 5.3 Sammanställning av föroreningssituationen Resultat av samtliga XRF-värden redovisas i bilaga 3 och resultat från laboratorieresultat redovisas i bilaga 4 samt bilaga 5. Resultat och bedömning av samtliga uttagna prover i mark och grundvatten redovisas i tabell 4. Tabell 4. Sammanställning över samtliga uttagna prover och analyser. Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM1:1 (F) sa, gr 0-0,5 435 MS-1 As Mkt tegel, byggnadsmat. SM1:2 (F) sa, gr, st 0,5-1,0 436 Tegel, kablar, SM1:3 (F) st, tegel 1,0-1,5 - armeringsjärn Stora fraktioner, inget att SM1:4 (F) sa, gr, st 1,5-2,0 437 provta! SM1:5 (F) sa, gr, st 2,0-2,5 516 Soilpack -2EK As, PAH M, Tegel, metall PAH H, Alifat >C16-C35 SM1:6 (F) sa, gr, st 2,5-3,0 - Stora fraktioner, inget att provta! SM1:7 Le, sa, gr 3,0-3,5 439 Mkt blött, inslag av trä SM1:8 Si 3,5-4,0 440 Påverkad SM1:9 Si 4,0-4,2 441 Naturlig? Svårt att se, mkt inströmning av GV samt ras från väggarna. Asfalt 0-0,05 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

13 13 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM2:1 (F) sa, gr 0,05-0,5 442 Mkt isolering SM2:2 (F) sa 0,5-1,0 443 SM2:3 Let 1,0-1,5 444 MS-1 Co, Ni Rostfärgade strimmor SM2:4 Let 1,5-2,0 445 Blågrå SM2:5 Let, Si 2,0-2,5 446 Rostfärgad Asfalt 0-0,1 SM4:1 (F) sa, gr, st 0,1-0,5 447 Bärlager SM4:2 (F) sa, gr 0,5-1,0 448 Inslag av tegel, skrot SM4:3 (F) sa, gr 1,0-1,5 449 MS-1 Rödrostiga strimmor SM4:4 Let 1,5-2,0 450 Blågrå SM4:5 Let 2,0-2,5 452 Brunaktig Asfalt 0-0,1 SM5:1 (F) gr, sa 0,1-0,5 517 SM5:2 (F) sa 0,5-1,0 454 SM5:3 (F) let 1,0-1,5 455 Inslag av tegel, skrot SM5:4 (F) let 1,5-2,0 456 Inslag av tegel, skrot SM5:5 (F) let 2,0-2,2 457 Inslag av tegel, skrot SM5:6 (F) le, gr 2,2-2,4 458 Inträngning av vatten, GV samt gamla rör SM5:7 Le, si 2,4-3,0 460 SM5:8 Si, le 3,0-3,2 461 Asfalt 0-0,1 SM7:1 (F) sa 0,1-0,5 462 SM7:2 (F) st 0,5-0,7 Stora stenar, ej provtaget SM7:3 (F) sa, gr 0,7-1,1 463 Soilpack -2EK Cu, PAH M, Inslag av tegel PAH H SM7:4 Let 1,1-1,5 464 Rostfärgad SM7:5 Let 1,5-2,0 465 Blågrå SM7:6 Si 2,0-2,1 466 SM7:7 Let, si 2,1-2,5 467 blöt Asfalt 0-0,1 SM8:1 (F) sa 0,1-0,4 469 SM8:2 (F) Rödfyr? 0,4-0,6 470 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM8:3 (F) let, si 0,6-1,1 471 MS-1 Inslag av rödfyr samt trä SM8:4 Let 1,1-1,3 472 MS-1 SM8:5 Si 1,3-1,4 474 SM8:6 Let, si 1,4-2,1 476 Rostrött SM8:7 Let, si 2,1-2,5 477 Svart SM8:8 Let, si 2,5-3,0 479 Blött Asfalt 0-0,05 SM9:1 (F) sa, gr 0,05-0, SM9:2 (F) 0,55-0,6 482 MS-1 As, Pb, Cd Svart, alunskiffer? SM9:3 (F) sa 0,6-0,9 484 MS-1 Orangefärgad sand SM9:4 (F) sa 0,9-1,4 518 MS-1 SM9:5 (F) sa 1,4-1,9 486 SM9:6 (F) sa 1,9-2,3 487 SM9:7 Let 2,3-2,7 488 Troligtvis naturliga jordarter. Väggarna rasade dock samman så inget ytterligare prov kunde tas. Asfalt 0-0,1 SM10:1 (F) sa 0,1-0,3 519 SM10:2 (F) Rödfyr? 0,3-0,5 491 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM10:3 (F) sa 0,5-0,7 492 Inslag av tegel SM10:4 (F) let, sa 0,7-1,2 494 Rödrostiga inslag SM10:5 Let 1,2-1,7 495 Blågrå SM10:6 Let 1,7-2,0 496 Svart SM10:7 Let 2,0-2,3 497 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

14 14 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM10:8 Let, si 2,3-2,7 498 Co Asfalt 0-0,1 SM11:1 (F) sa, gr 0,1-0,6 500 Inslag av tegel? Rödfyr? SM11:2 (F) Rödfyr? 0,6-0,7 502 MS-1 As, Cd, Cu, Rödfyr? Ni SM11:3 Let 0,7-0,9 503 MS-1, OJ-1 Svart SM11:4 Let 0,9-1,2 505 Blågrå SM11:5 Let 1,2-1,7 507 Rostfärgad SM12:1 Mull 0-0,3 508 SM12:2 (F) let 0,3-0,7 510 Inslag av tegel? Rödfyr? SM12:3 (F) let, 0,7-0,8 512 (As, Ni) Let blandat med Rödfyr rödfyr? SM12:4 (F) Rödfyr 0,8-1,2 511 (As, Cu, Ni) SM12:5 Let 1,2-1,3 513 Svart SM12:6 Let 1,3-1,6 514 Blågrå SM12:7 Let 1,6-2,2 515 Rostfärgad * Omfattningen av analyspaketen finns redovisade på ** Med förhöjd halt menas halter analyserade över riktvärdet för KM resp. MKM. Halter över MKM är understrukna. Halter inom parantes avser fältanalys. I sju punkter överstiger halterna i jorden Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. I det sydöstra hörnet fanns bränd alunskiffer s.k. rödfyr i fyllningen, vilket återspeglas i analyssvaren. Rödfyr förekommer frekvent i fyllnadsmassor i Örebro kommun och är en följd av den omfattande förbränning av alunskiffer som historiskt ägt rum i länet. I SM7 finns förhöjda halter av PAH:er. Provpunkternas placering redovisas i figur 7. Grundvatten har analyserats i en provpunkt. I tabell 3 redovisas det analyserade vattenprovet. Inga förhöjda halter kunde ses i det analyserade vattenprovet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

15 15 / Figur 7. Punkterna visar provpunkter där det förekom halter över KM (orange) respektive MKM (röd). 6 Förenklad riskbedömning En förenklad riskbedömning har genomförts enligt Naturvårdsverkets metod för detta 1. Uppmätta totalhalter i jorden har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden. De generella riktvärdena anger föroreningshalter i marken under vilka risken för negativa effekter på människor och miljön normalt är acceptabel. I de flesta fall skyddar de generella riktvärdena mot oacceptabel påverkan på grundvatten och ytvattenrecipienter. Det kommer att ske förändring till en känsligare markanvändningstyp, vilket kommer att medge en utbyggnad och etablering av bostäder. Riktvärdena för känslig markanvändning bedöms därför tillämpbara i detta fall. Området antas bli bostadsområde där människor vistas hela dygnet och där markens ekologiska funktion har ett skyddsvärde. Det bedöms vidare att det ska finnas ett skydd för grundvattnet samt ett skydd för ytvattnet. Först vid en eventuell fördjupad miljöriskbedömning är det motiverat att beräkna platsspecifika riktvärden för det aktuella området. Sannolikt skulle en sådan beräkning ge mildare riktvärden är vad som blir fallet av att tillämpa de generella riktvärdena. 1 Naturvårdsverkets rapport 5977, Riskbedömning av förorenade områden Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

16 Osäkerheter Undersökningen som är genomförd är av översiktlig karaktär. En översiktlig undersökning ger inte underlag för en statistiskt säkerställd bild av föroreningssituationen. I ett område med fyllnadsmassor kan fyllningen och markprofilen vara heterogen. På grund av riklig nederbörd under provtagningsdagen kunde uttagna prover inte fältanalyseras med PID (Photo Ionisation Detector) med avseende på kolväten. Ingen avvikande lukt kunde dock observeras i fält. 7 Rekommendationer 7.1 Förslag till åtgärder Med utgångspunkt från den översiktliga undersökningen bedöms ett saneringsbehov föreligga inom delar av undersökningsområdet. Dels i ett antal ej avgränsade punktområden, bl.a. vid den tidigare bensinstationen, och dels i ett mer sammanhängande område i undersökningsområdets södra delar där ett ca 2 dm tjockt rödfyrslager återfanns ca 0,5 meter ned i markprofilen. Ytan på detta område har utifrån den genomförda provtagningen grovt avgränsats till ca m 2 och kostnader för att deponera detta har uppskattats från kronor upp till 1 miljon kronor. Deponeringskostnaden varierar beroende på vilken halt av förorening de bortförda massorna innehåller. Kostnadsbedömningar för de olika punktområdena har ej kunnat göras då dessa ej är avgränsade i denna undersökning. Då vi i nuläget ej vet hur mycket schakt och transport som kommande exploatering medför oaktat påträffade föroreningar har vi i detta skede valt att endast bedömt kostnader för deponi. Det innebär att kostnader såsom schakt, transport samt återfyllning ej är inräknade. Vi vill också upplysa om att förutom de eventuella saneringskostnaderna tillkommer även kostnader för sortering samt transport av det byggnadsmaterial som idag lagras på fastigheten För att projektera saneringsåtgärd bör en fördjupad riskbedömning samt en mer detaljerad avgränsning av påträffade föroreningsområd göras. 7.2 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken Om föroreningar påträffats vid markarbetet ska den som äger eller brukar fastigheten anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11 miljöbalken. Om efterbehandling blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta sådan åtgärd enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sådan anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärderna påbörjas. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

17 Bilaga 1 Bil 1 Provpunkternas läge Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

18 / 0 Text Meters STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Eskilstuna: Smedjegatan 34 Telefon : Västerås: Norra Källgatan 17 Telefon : Örebro: Bettorpsgatan 10 Telefon : Ritningen avser: Provplan Uppdragsgivare: Text Fastighetsbeteckning: Text Uppdragstyp: Text Sign: Text Uppdrags nr: Text Ritad av: Datum: Skala: Anna Norder :0

19 Bilaga 2 Bil 2 Fältprotokoll Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Bilaga 3 Bil 3 XRF-resultat Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

31 Sample name Material Reading no Time Type Duration Units As As +/- Cd Cd +/- Co Co +/- Cr Cr +/- Cu Cu +/- Fe Fe +/- Hg Hg +/- Ni Ni +/- Pb Pb +/- Sb Sb +/- V V +/- Zn Zn +/- FA ppm / / / / MKM ppm , KM ppm 10 0, , As As Error Cd Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Fe Fe Error Hg Hg Error Ni Ni Error Pb Pb Error Sb Sb Error V V Error Zn Zn Error SM1:1 Soil : ppm 58,21 9,84 < LOD 16,68 < LOD 163,53 < LOD 27,07 < LOD 38, ,22 286,51 < LOD 8,41 < LOD 49,79 < LOD 14,11 < LOD 51,7 < LOD 38,58 109,28 24,87 SM1:2 Soil : ppm 72,27 10,97 < LOD 17,28 < LOD 166,69 < LOD 25,25 44,3 28, ,45 299,82 < LOD 9,17 < LOD 52,75 < LOD 15,11 < LOD 53,72 45,86 24,32 86,43 25,59 SM1:4 Soil : ppm < LOD 10,5 < LOD 15,47 < LOD 136,05 < LOD 27,35 40,65 23, ,88 239,05 < LOD 7,41 < LOD 43,36 < LOD 13,8 < LOD 47,72 < LOD 36,97 39,74 19,61 SM1:5 Soil : ppm 38,43 9,55 < LOD 17,07 < LOD 156,91 < LOD 27,25 49,9 28, ,17 281,03 < LOD 8,66 61,77 35,37 < LOD 15,27 < LOD 52,8 83,34 25,68 176,5 28,55 SM1:7 Soil : ppm < LOD 8,72 < LOD 13,74 < LOD ,07 21,21 < LOD 29, ,67 228,16 < LOD 6,47 < LOD 37,96 < LOD 11,26 < LOD 42,64 < LOD 41,92 30,08 17,03 SM1:8 Soil : ppm < LOD 7,99 < LOD 14,25 < LOD 98,99 < LOD 26,19 < LOD 29, ,34 175,74 < LOD 6,61 < LOD 37,08 < LOD 10,28 < LOD 44,34 < LOD 31,15 25,29 16,83 SM1:9 Soil : ppm < LOD 8,73 < LOD 14,52 < LOD 126,8 < LOD 29,41 < LOD 31, ,73 222,19 < LOD 6,94 < LOD 41,89 < LOD 11,22 < LOD 45,45 < LOD 39,36 < LOD 25,9 SM2:1 Soil : ppm < LOD 8,5 < LOD 15,03 < LOD 133,44 < LOD 26,87 < LOD 30, ,79 232,06 < LOD 7,13 < LOD 37,32 < LOD 11,55 < LOD 45,48 < LOD 34,44 33,95 18,36 SM2:2 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 16,29 < LOD 144,5 < LOD 25,42 < LOD 37,7 8201,97 251,5 < LOD 7,59 < LOD 47,11 < LOD 12,82 < LOD 50,67 < LOD 32,18 < LOD 30,64 SM2:3 Soil : ppm < LOD 11,98 < LOD 18,14 < LOD 233,31 < LOD 29,3 < LOD 40, ,83 409,1 < LOD 9,37 < LOD 57,59 < LOD 15,98 99,59 37,75 < LOD 43,65 52,04 24,74 SM2:4 Soil : ppm < LOD 12,19 < LOD 17,61 < LOD 303,94 117,91 28,43 45,45 28, ,01 537,79 < LOD 9,53 71,6 44,09 < LOD 15,71 < LOD 54,1 < LOD 67,98 57,03 25,1 SM2:5 Soil : ppm < LOD 11,68 < LOD 17,52 < LOD 212,62 38,26 19,76 < LOD 41, ,79 372,89 < LOD 9,05 < LOD 53,85 < LOD 14,54 < LOD 53,26 < LOD 43,6 42,19 23,76 SM4:1 Soil : ppm < LOD 16,45 < LOD 20,57 < LOD 334,69 46,65 19,68 < LOD 52, ,41 589,42 < LOD 11,97 < LOD 76,04 28,35 14,14 < LOD 63,84 < LOD 41,32 90,05 33,2 SM4:2 Soil : ppm < LOD 10,47 < LOD 16,34 < LOD 154,13 < LOD 27,03 < LOD 35, ,28 278,89 < LOD 8,07 < LOD 47,91 < LOD 13,43 < LOD 50,06 < LOD 38,31 43,25 20,81 SM4:3 Soil : ppm < LOD 10,71 < LOD 15,66 230,19 139,22 59,1 24,75 < LOD 34, ,92 364,36 < LOD 7,81 < LOD 48,93 < LOD 14,01 < LOD 48,03 < LOD 57,15 46,08 20,53 SM4:4 Soil : ppm < LOD 12,18 < LOD 17,19 < LOD 260,62 69,94 23,66 44,66 27, ,76 460,49 < LOD 8,68 < LOD 57 < LOD 15,05 < LOD 53,19 < LOD 55,59 67,26 24,43 SM4:5 Soil : ppm < LOD 8,41 < LOD 14,67 < LOD 125,75 < LOD 28,92 < LOD 30, ,47 215,11 < LOD 6,53 < LOD 41,25 < LOD 11,36 < LOD 44,97 < LOD 37,71 < LOD 25,08 SM5:1 Soil : ppm < LOD 12,32 < LOD 17,43 < LOD 252,33 < LOD 31,26 < LOD 41, ,93 449,1 < LOD 9,39 < LOD 60,43 22,08 11,44 < LOD 54,58 < LOD 44,58 83,05 26,37 SM5:2 Soil : ppm < LOD 8,67 < LOD 15,41 < LOD 122,5 < LOD 25,86 < LOD 31, ,28 213,5 < LOD 7,21 < LOD 41,75 < LOD 11,69 < LOD 46,85 < LOD 32,82 < LOD 26,3 SM5:3 Soil : ppm < LOD 10,81 < LOD 15,99 < LOD 191,34 < LOD 31,41 < LOD 38, ,3 336,57 < LOD 8,19 < LOD 48,62 < LOD 14,41 < LOD 49,56 < LOD 46,24 45,92 21,65 SM5:4 Soil : ppm < LOD 10,4 < LOD 15,62 < LOD 169,7 < LOD 30,92 < LOD 32, ,89 294,89 < LOD 7,55 < LOD 46,46 < LOD 13,56 < LOD 47,83 < LOD 45,72 40,53 19,75 SM5:5 Soil : ppm < LOD 11,35 < LOD 17,1 < LOD 244,99 50,39 22,77 < LOD 39, ,59 437,85 < LOD 8,08 < LOD 54,84 < LOD 15,1 < LOD 51,81 < LOD 50,85 57,65 23,51 SM5:6 Soil : ppm < LOD 8,32 < LOD 14,76 < LOD 137,29 < LOD 30,02 < LOD 30, ,69 < LOD 6,8 < LOD 39,01 < LOD 10,69 < LOD 45,4 44,19 27,55 < LOD 25,35 SM5:7 Soil : ppm < LOD 8,78 < LOD 14,08 < LOD 150,81 < LOD 34,06 < LOD 29, ,5 264,71 < LOD 6,57 < LOD 41,49 < LOD 11,8 < LOD 43,18 < LOD 48,46 32,76 16,98 SM5:8 Soil : ppm < LOD 8,63 < LOD 14,35 < LOD 143,95 < LOD 33,1 < LOD 30, ,06 251,71 < LOD 6,74 < LOD 41,6 < LOD 12,34 < LOD 44,28 < LOD 46,26 < LOD 24,77 SM7:1 Soil : ppm < LOD 10,04 < LOD 16,28 < LOD 137,35 < LOD 25,11 < LOD 35, ,88 247,2 < LOD 8,19 < LOD 43,51 < LOD 13,3 < LOD 50,21 < LOD 32,88 34,39 20,74 SM7:3 Soil : ppm < LOD 10,34 < LOD 14,96 < LOD 143,22 < LOD 29,78 33,51 22, ,18 251,58 < LOD 7,57 < LOD 43,34 13,77 8,9 < LOD 45,78 < LOD 39,51 157,73 23,49 SM7:4 Soil : ppm < LOD 11,36 < LOD 16,83 341,01 172,93 56,03 24,02 < LOD 38, ,85 452,27 < LOD 8,63 < LOD 57,13 < LOD 14,93 < LOD 51,87 < LOD 55,96 62,87 23,83 SM7:5 Soil : ppm < LOD 10,77 < LOD 16,09 < LOD 240, ,81 < LOD 38, ,52 426,19 < LOD 7,82 < LOD 52,58 < LOD 13,87 < LOD 50,11 < LOD 56,61 76,03 23,44 SM7:6 Soil : ppm < LOD 8,34 < LOD 14,65 < LOD 100,91 < LOD 27,57 < LOD 29, ,76 174,52 < LOD 7 < LOD 36,49 < LOD 11,55 < LOD 45,19 < LOD 37,48 < LOD 24,98 SM7:7 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 14,73 219,86 119,71 < LOD 37,38 < LOD 30, ,44 310,88 8,63 5,02 < LOD 45,9 < LOD 12,16 < LOD 45,26 < LOD 59,72 59,96 19,32 SM8:1 Soil : ppm < LOD 11,52 < LOD 17,12 < LOD 174,57 < LOD 26,51 < LOD 40, ,29 312,34 < LOD 8,64 < LOD 51,4 < LOD 15,59 < LOD 53,95 < LOD 36,48 35,2 22,74 SM8:2 Soil : ppm 62,19 12,14 < LOD 18,27 379,79 233,08 < LOD 37,33 112,75 35, ,79 616,75 < LOD 10,41 163,25 54,45 24,13 12,3 < LOD 57,12 198,94 41,73 58,05 28,19 SM8:3 Soil : ppm 19,12 8,34 < LOD 16,94 206,2 136,39 < LOD 29,5 < LOD 40, ,99 355,84 < LOD 8,56 85,84 39,09 < LOD 14,8 < LOD 52,56 51,04 29,66 < LOD 32,45 SM8:4 Soil : ppm < LOD 8,52 < LOD 15,2 < LOD 127,88 < LOD 28,53 < LOD 31, ,37 226,14 < LOD 7,01 < LOD 38,78 < LOD 11,57 < LOD 46,45 < LOD 38,16 < LOD 26,24 SM8:5 Soil : ppm < LOD 8,59 < LOD 14,5 < LOD 141,73 < LOD 33,32 < LOD 30, ,52 255,29 < LOD 7,27 51,99 29,28 < LOD 11,69 < LOD 44,41 < LOD 46,32 31,49 17,73 SM8:6 Soil : ppm < LOD 10,91 < LOD 16,32 363,49 166,26 71,58 26,04 < LOD 38, ,46 433,21 < LOD 8,59 < LOD 54,61 < LOD 14,15 < LOD 50,07 < LOD 59,16 64,76 22,96 SM8:7 Soil : ppm < LOD 10,9 < LOD 16,48 < LOD 238,82 37,74 23,65 < LOD 38, ,58 422,93 < LOD 8,49 < LOD 54,82 < LOD 14,15 < LOD 51,34 < LOD 55,39 < LOD 31,65 SM8:8 Soil : ppm < LOD 9,74 < LOD 14,1 < LOD 215,03 56,39 28,75 < LOD 32, ,42 385,17 < LOD 7,11 62,43 33,61 < LOD 12,61 < LOD 44,15 < LOD 66,04 55,21 19,59 SM9:1 Soil : ppm < LOD 10,87 < LOD 17,35 < LOD 148 < LOD 24,81 < LOD 37, ,61 263,44 13,62 6,41 < LOD 49,73 < LOD 14,37 < LOD 53,74 < LOD 31,74 < LOD 33,18 SM9:2 Soil : ppm 51,96 10,24 < LOD 16,09 < LOD 243,82 < LOD 37,47 < LOD 36, ,79 442,42 < LOD 8,2 77,82 37,51 33,39 10,74 < LOD 49,01 126,4 40,48 < LOD 31,03 SM9:3 Soil : ppm 12,16 7,07 < LOD 16,56 < LOD 169,54 < LOD 28,06 < LOD 34, ,68 312,51 8,95 5,74 < LOD 47,32 < LOD 12,77 < LOD 50,38 < LOD 36,23 < LOD 30,64 SM9:4 Soil : ppm < LOD 9,82 < LOD 16,3 < LOD 141,19 < LOD 25,76 < LOD 35, ,75 244,89 < LOD 7,93 < LOD 45,42 < LOD 13,09 < LOD 50,01 < LOD 33,19 < LOD 29,24 SM9:5 Soil : ppm < LOD 9,54 < LOD 15,49 < LOD 128,91 < LOD 25,46 < LOD 32, ,8 226,68 9,55 5,46 < LOD 43,59 < LOD 13,48 < LOD 48,21 < LOD 31,29 31,64 19,5 SM9:6 Soil : ppm < LOD 9,85 < LOD 15,61 < LOD 133,95 < LOD 26,76 < LOD 32, ,13 239,36 < LOD 7,76 < LOD 40,48 < LOD 13,5 < LOD 48,03 < LOD 33,44 39,15 19,73 SM9:7 Soil : ppm < LOD 12,42 < LOD 18,83 < LOD 280,7 71,27 21,85 < LOD 47, ,92 504,11 < LOD 9,93 < LOD 64,29 < LOD 15,63 < LOD 58,08 < LOD 49,37 65,86 27,85 SM10:1 Soil : ppm < LOD 10,52 < LOD 16,95 < LOD 163,96 < LOD 27,26 < LOD 37, ,16 290,67 < LOD 8,59 < LOD 48,28 < LOD 13,56 < LOD 51,92 < LOD 37,44 < LOD 31,86 SM10:2 Soil : ppm 72,95 12,2 < LOD 18,12 < LOD 326,41 < LOD 37,38 103,11 34, ,75 584, ,96 164,97 51,57 21,81 11,79 < LOD 56,25 196,32 42,43 158,74 31,23 SM10:3 Soil : ppm < LOD 9,81 < LOD 16,32 < LOD 138,35 < LOD 26,34 < LOD 32, ,21 248,36 < LOD 8,02 < LOD 46,15 < LOD 13,4 < LOD 49,97 < LOD 32,78 < LOD 30,23 SM10:4 Soil : ppm < LOD 12,77 < LOD 17,28 < LOD 190,23 < LOD 27,92 44,2 28, ,87 334,2 10,27 6,34 < LOD 50,46 16,72 10,82 < LOD 53,69 < LOD 38,85 159,83 28,41 SM10:5 Soil : ppm < LOD 13,28 < LOD 17,28 < LOD 211,49 48,32 20,51 44,29 27, ,81 374,06 < LOD 9,09 < LOD 53,46 30,59 11,51 < LOD 53,09 < LOD 44,23 91,32 25,07 SM10:6 Soil : ppm < LOD 10,18 < LOD 15,86 < LOD 204,25 68,07 24,26 < LOD 35, ,17 359,34 < LOD 7,64 < LOD 50,48 < LOD 13,46 < LOD 49,37 < LOD 56,9 80,32 22,5 SM10:7 Soil : ppm < LOD 10,92 < LOD 15,98 < LOD 205,08 44,36 21,79 < LOD 36, ,53 366,25 < LOD 8,2 < LOD 51,16 14,63 9,73 < LOD 49,61 < LOD 48,95 55,89 21,74 SM10:8 Soil : ppm 13,39 8,43 < LOD 19,05 < LOD 319,15 98,25 26,02 < LOD 46, ,04 569,74 < LOD 10,09 83,71 47,58 < LOD 14,94 < LOD 59,58 66,97 39,91 48,98 27,52 SM11:1 Soil : ppm < LOD 11,44 < LOD 17,16 < LOD 193,74 < LOD 26,58 < LOD 38, ,16 340,27 10,8 6,35 < LOD 55,88 < LOD 15,07 < LOD 53,76 < LOD 37,04 < LOD 34,46 SM11:2 Soil : ppm 65,67 11,72 < LOD 16,62 < LOD 333,07 < LOD 41,87 86,33 31, ,6 600,82 < LOD 8,88 136,44 48,39 31,45 11,82 < LOD 53,17 196,06 47,17 < LOD 36,45 SM11:3 Soil : ppm < LOD 11,58 < LOD 16,93 < LOD 231,06 < LOD 31,3 < LOD 38, ,24 419,26 12,44 6,25 86,53 39,05 < LOD 14,53 < LOD 52,68 < LOD 47,23 < LOD 31,9 SM11:4 Soil : ppm < LOD 11,89 < LOD 18,19 < LOD 260,47 53,09 22,07 < LOD 41, ,91 465,8 11,5 6,71 < LOD 61,85 < LOD 14,61 < LOD 55,57 < LOD 49,43 40,95 24,99 SM11:5 Soil : ppm 13,03 7,74 < LOD 16,44 < LOD 249,41 53,95 25,18 < LOD 38, ,92 441,88 < LOD 8,81 < LOD 57,5 < LOD 14,1 < LOD 51,36 < LOD 59, ,17 SM12:1 Soil : ppm < LOD 11,13 < LOD 17,23 < LOD 198,03 < LOD 27,33 < LOD 38, ,25 355,41 12,03 6,36 < LOD 53,14 < LOD 15,33 < LOD 53,24 < LOD 38,34 54,85 23,86 SM12:2 Soil : ppm < LOD 13,56 < LOD 18,86 < LOD 257,38 45,69 19,46 < LOD 47, ,11 463,12 < LOD 10,84 < LOD 65,8 < LOD 17,87 < LOD 60,37 < LOD 43,32 < LOD 42,14 SM12:3 Soil : ppm 32,71 9,61 < LOD 16,62 < LOD 287,47 67,8 27,52 79,36 29, ,99 510,79 < LOD 8,7 163,29 47,1 22,74 10,79 < LOD 51,81 169,01 46,24 60,88 24,15 SM12:4 Soil : ppm 65,45 11,94 < LOD 17,53 < LOD 328,68 41,67 25,69 118,78 34, ,54 594,18 < LOD ,88 49,98 29,05 11,99 < LOD 54,89 194,57 43,59 66,53 27,03 SM12:5 Soil : ppm < LOD 9,03 < LOD 14,33 < LOD 167,24 < LOD 32,98 < LOD 30, ,19 293,54 < LOD 6,83 52,87 30,75 < LOD 11,89 < LOD 44,12 < LOD 47,38 47,69 18,39 SM12:6 Soil : ppm < LOD 11,67 < LOD 18,4 < LOD 255,72 < LOD 30,49 < LOD 42, ,07 459,6 < LOD 9,82 < LOD 60,71 < LOD 15,63 < LOD 56,91 < LOD 45,95 67,99 26,75 SM12:7 Soil : ppm < LOD 11,46 < LOD 17,01 < LOD 255,66 58,35 24,81 < LOD 40, ,34 456,35 < LOD 9,1 65,15 39,87 < LOD 14 < LOD 52,71 < LOD 58,36 54,92 23,92

32 Bilaga 4 Bil 4 Analysrapporter jord Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilaga 5 Bil 5 Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

46

47

48

49

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer