Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning"

Transkript

1 Uppdragsnummer: Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar Eriksson, uppdragsledare Anna Norder, handläggare STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB ESKILSTUNA: Smedjegatan 34 (lev.adr: Bruksgatan 17), Eskilstuna Tel: , Fax: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Bettorpsgatan 10, Örebro Tel: , Fax: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Uppdrag och syfte Administrativa uppgifter 3 3 Objektbeskrivning Allmänt Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Mark- och grundvattenförhållanden 6 4 Provtagning Metod Provtagning och provhantering Fältintryck Fältanalyser Laboratorieanalyser 9 5 Resultat Laboratorieanalyser Fältanalyser Sammanställning av föroreningssituationen 12 6 Förenklad riskbedömning Osäkerheter 16 7 Rekommendationer Förslag till åtgärder Upplysning angående krav enligt Miljöbalken 16 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Provpunkternas läge Fältprotokoll XRF-resultat Analysrapporter jord Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

3 3 1 Inledning Den gamla mejeritomten på Norr detaljplaneras nu för bostäder. Detta innebär en känsligare markanvändning, vilket motiverar en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, strax norr om Svampen. Idag är nästan samtliga byggnader inom undersökningsområdet rivna. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Husherren Fastigheter AB, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastighet Mejeriet 12, Örebro kommun. Inom uppdraget har provtagning även genomförts inom Mejeriet 2 och Mejeriet 11. Uppdragets syfte har varit att översiktligt undersöka om mark och grundvatten innehåller föroreningar över tillämpade riktvärden samt översiktligt bedöma omfattningen av ett eventuellt saneringsbehov i samband med kommande markarbeten. I uppdraget ingår inte att genom fördjupade provtagningar och riskbedömningar i detalj avgränsa eventuellt påträffade föroreningar. 2.1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Beställare: Miljökonsult: Uppdragsledare: Handläggare: Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 Husherren Fastigheter AB Structor Miljöteknik AB Ingvar Eriksson Anna Norder 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, norr om centrala Örebro (se figur 1). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

4 4 Figur 1. Undersökningsområdet är rödmarkerat. Idag finns endast byggnaderna i det sydvästra samt nordvästra hörnet kvar. Undersökningsområdet omfattar de tre olika fastigheter Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 (se figur 2). Mejeriet 12 Mejeriet 2 Figur 2. Fastighetsgränser samt namn på fastigheterna. I nära anslutning till undersökningsområdet finns det bostäder. I områdets närhet finns Lillån samt Svartån på ett avstånd på ca 600 meter respektive 1500 meter. Området ligger även i närheten av grundvattenförekomsten Örebroåsen. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

5 5 3.2 Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Fram till 1950-talet har det troligtvis varit jordbruksmark på området, då de historiska flygfotona från 1947 visar åkermark över större delar av området (se figur 3). I början av 1950-talet bebyggdes stora delar av området och mejeriverksamhet börjar bedrivas. Verksamheten finns kvar fram till Idag är de flesta byggnader på fastigheten rivna. Stora delar av rivningsmaterialet ligger kvar i högar på fastigheten Figur 3. Historiska flygfoton över undersökningsområdet. Undersökningsområdet är markerat med gulstreckad linje. Efter nedläggning av mejeriet utförde Structor Miljöteknik AB (2008) provtagning av mark vid tre oljeavskiljare samt utmed cistern och tappställe för fordonsbränsle. Inga förhöjda halter av kolväten påträffades. I en ledningsgrav på fastigheten Mejeriet 2 påträffades dock ett sotskikt som efter analys visade sig innehålla förhöjda halter av cancerogena PAH:er. Någon utökad utredning beträffande skiktets utbredning har inte genomförts. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

6 6 I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns följande objekt registrerade inom undersökningsområdet: Uno X vid Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 12. Objektet låg strax norr om Mejeriet 11. Objektet sanerat i samband med nedläggning Oklart upp till vilka riktvärden. Svampens Bilservice (Id ) Fastighet: Mejeriet 2, exakt läge på fastigheten är oklart Det är oklart när verksamheten upphörde, men idag finns det inga byggnader på fastigheten där företaget ska ha bedrivit verksamhet. Norsk Hydro Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 11. Bensinstationen är nedlagd samt sanerad för att uppfylla riktvärdena för mindre känslig markanvändning, MKM. Det finns dock kvarlämnad förorening bl.a. för att det ej gick att sanera för nära bygganden på fastigheten. Idag finns det en bilvårdsanläggning på fastigheten. Det går inte utesluta att det finns fyllnadsmassor av okänt ursprung inom undersökningsområdet. Inom området bedöms därför eventuell föroreningsförekomst i huvudsak bestå av kolväten samt metaller. 3.3 Mark- och grundvattenförhållanden Berggrunden i området domineras av granit och de naturliga jordarterna domineras av lera-silt. Fyllnadsmassorna på undersökningsområdet har ett medeldjup på ca 1,3 meter och består till största delen av sand och grus. Grundvattnets nivå inom undersökningsområdet är oklart, men bedöms ligga någonstans under tre meter. Enligt SGU:s brunnsregister finns det ett antal energibrunnar i undersökningsområdets närhet, se figur 4. Inga brunnar för dricksvatten har noterats. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

7 7 Figur 4. Utdrag från SGU:s brunnsregister som visar brunnar i närheten av undersökningsområdet. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige, en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten) är de närmaste vattenförekomsterna Örebroåsen, Lillån samt Svartån se figur 5. Inget vattenskyddsområde har identifierats i närheten av undersökningsområdet. Vid bedömning av åtgärder i mark ska det dock beaktas att grundvattenförekomst Örebroåsen finns i områdets närhet. Figur 5. Utdrag från VISS över vattenförekomsterna Örebroåsen (markerat med lilla färg), Svartån samt Lillån (båda är markerade med turkos färg). Den röda cirkeln markerar undersökningsområdet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

8 8 4 Provtagning 4.1 Metod Undersökningar har genomförts av mark och grundvatten i syfte att kartlägga föroreningssituationen inför kommande exploatering och markarbeten. Provpunkterna har placerades med en jämn fördelning inom undersökningsområdet. Provtagningspunkternas läge valdes delvis från tidigare verksamhet på platsen samt tidigare undersökningar och anpassades till ledningsdragningar och befintlig verksamhet. Vissa provpunkter fick flyttas vid provtagningstillfället pga. svårtillkomlighet. Slutliga provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Provtagning genomfördes med hjälp av grävmaskin. Provtagning utfördes enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar (SGF 1:2004). 4.2 Provtagning och provhantering Provtagning av mark skedde den 17 oktober. Provtagning av jord genomfördes genom provgropsgrävning. Totalt utfördes 10 provgropar. Uttag av jord skedde som samlingsprov per halvmeter samt vid jordartsändring. artbestämning genomfördes i fält och noterades i fältprotokollen. Uttagna prover placerades i diffusionstät påse och förvarades svalt innan urval av prover som skickades till analys på ackrediterat laboratorium gjordes. proverna analyserades med avseende på kolväten samt metaller Grundvatten Två grundvattenrör placerades ut på undersökningsområdet, SM3 samt SM6. Vid omsättning av rören fanns det inget vatten i SM3, vilket innebar att endast prov från SM6 skickades in för analys på laboratorium. Uttag av vattenprov skedde den 31 oktober Proverna filtrerades på laboratorium och analyserades med avseende på metaller samt kolväten. 4.3 Fältintryck Fältprotokollen redovisas i bilaga 2. Intryck från fältundersökningen visar att det förekommer externa fyllnadsmassor inom undersökningsområdet. Detta då det förekom ett skikt av rödfyr i de södra delarna av området (se figur 6). I en provpunkt (SM1) förekom det även en stor mängd byggnadsmaterial (se figur 7). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

9 9 Figur 6. Rödfyr i fyllnadsmassorna. Figur 7. Byggmaterial i fyllnadsmassorna. 4.4 Fältanalyser Samtliga uttagna jordprover analyserades med fältinstrument med avseende på metaller. Vid fältanalys av metallhalter används XRF (X-Ray Fluorescence), vilken anger halt för respektive metall i enheten mg/kg. XRF-analyserna redovisas i bilaga Laboratorieanalyser För ackrediterade analyser används laboratoriet ALS Scandinavia AB. Totalt har 15 jordprover samt ett grundvattenprov skickats in för analys. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

10 10 Analysrapporterna redovisas i sin helhet i bilaga 4 (jord) och 5 (grundvatten). 5 Resultat 5.1 Laboratorieanalyser Laboratorieanalyser för jordproverna samt tillämpade riktvärden redovisas i tabell 1 samt tabell 2. Halter markerade med fetstil överskrider riktvärdet för KM samt halter som är understreckade överskrider riktvärdet för MKM i jord. Tabell 1. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:1 SM1:5 SM2:4 SM4:3 SM7:3 SM8:2 SM8:3 SM8:4 KM MKM Djup [m] 0-0,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1-1,5 0,7-1,1 0,4-0,6 0,6-1,1 1,1-1,3 Arsenik 20,4 32,6 4,65 6,74 1,49 68,7 6,41 1, Bly 14,1 26,2 25,6 30,9 23,6 27,5 14,8 13, Kadmium <0,1 0,14 <0,1 0,112 0,36 0,981 0,174 <0,1 0,5 15 Kobolt 4,01 5,71 20,1 7,39 4,07 17,7 7,19 3, Koppar 15,7 31,8 47,9 28, ,2 19,6 8, Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 15,7 25,3 64,1 29,4 8,34 15,8 15,5 12, Nickel 17,5 33, ,3 5, ,3 6, Zink , ,2 46,9 40, Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Djup [m] 0,55 0,6 0,6-0,9 0,9-1,4 0,3-0,5 2,3-2,7 0,7-0,9 0,9-1,2 Arsenik 66,5 6,74 0,507 74,2 8,93 77,3 3, Bly 55,4 10,6 5,83 38,8 24,4 34,8 25, Kadmium 3,27 <0,1 <0,1 1,63 <0,1 0,576 0,19 0,5 15 Kobolt 2,97 2,47 2,08 40,6 16,7 14,5 5, Koppar 41,4 8,59 3, , , Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 9,49 7,15 3,67 20, , Nickel 16,1 4,98 2, ,7 75,6 13, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

11 11 Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Zink , ,6 57, Tabell 2. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:5 SM7:3 SM11:3 Djup [m] 2,0-2,5 0,7-1,1 0,9-1,2 KM MKM PAH L 0,13 0,88 <0, PAH M 6,8 53 <0, PAH H 8,9 41 <0, Alifat >C8-C Alifat >C10-C Alifat >C12-C Alifat >C16-C Oljeindex 1480* 189 *Efter kommunikation med ALS: 75 % av oljan finns i fraktionen >C16-C35 och 25 % i fraktionen >C35-C40 I tabell 3 redovisas laboratorieanalysen av grundvattenprovet samt tillämpade bedömningsgrunder. Tabell 3. Resultat från laboratorieanalyser i grundvatten (µg/l). Grundvatten ångor i Ämne SM6 Grundvatten byggnader GV utspädning 1/5000 Filtrering 0,45µm; metaller Ja Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Arsenik <0,5 10 Kadmium 0,051 5 Kobolt 0,749 Krom tot <0,9 50 Koppar 1, Kvicksilver <0,02 1 Nickel 2,32 20 Bly <0, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

12 12 Zink < aromater >C8-C10 <0, aromater >C10-C16 <0, aromater >C16-C35 <1, alifater >C8-C10 < alifater >C10-C12 < alifater >C12-C16 <10-8) 3000 alifater >C16-C35 <10-8) 3000 PAH, summa L <0,015 0, PAH, summa M PAH, summa H <0,025 <0,040 (cancerogena) 0,1 (övriga) ,5 5.2 Fältanalyser Resultat från fältanalyserna redovisas i bilaga 3. Fältanalyserna visade en förhöjt halt av kvicksilver, vilket inte kunde ses i laboratorieanalyserna. 5.3 Sammanställning av föroreningssituationen Resultat av samtliga XRF-värden redovisas i bilaga 3 och resultat från laboratorieresultat redovisas i bilaga 4 samt bilaga 5. Resultat och bedömning av samtliga uttagna prover i mark och grundvatten redovisas i tabell 4. Tabell 4. Sammanställning över samtliga uttagna prover och analyser. Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM1:1 (F) sa, gr 0-0,5 435 MS-1 As Mkt tegel, byggnadsmat. SM1:2 (F) sa, gr, st 0,5-1,0 436 Tegel, kablar, SM1:3 (F) st, tegel 1,0-1,5 - armeringsjärn Stora fraktioner, inget att SM1:4 (F) sa, gr, st 1,5-2,0 437 provta! SM1:5 (F) sa, gr, st 2,0-2,5 516 Soilpack -2EK As, PAH M, Tegel, metall PAH H, Alifat >C16-C35 SM1:6 (F) sa, gr, st 2,5-3,0 - Stora fraktioner, inget att provta! SM1:7 Le, sa, gr 3,0-3,5 439 Mkt blött, inslag av trä SM1:8 Si 3,5-4,0 440 Påverkad SM1:9 Si 4,0-4,2 441 Naturlig? Svårt att se, mkt inströmning av GV samt ras från väggarna. Asfalt 0-0,05 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

13 13 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM2:1 (F) sa, gr 0,05-0,5 442 Mkt isolering SM2:2 (F) sa 0,5-1,0 443 SM2:3 Let 1,0-1,5 444 MS-1 Co, Ni Rostfärgade strimmor SM2:4 Let 1,5-2,0 445 Blågrå SM2:5 Let, Si 2,0-2,5 446 Rostfärgad Asfalt 0-0,1 SM4:1 (F) sa, gr, st 0,1-0,5 447 Bärlager SM4:2 (F) sa, gr 0,5-1,0 448 Inslag av tegel, skrot SM4:3 (F) sa, gr 1,0-1,5 449 MS-1 Rödrostiga strimmor SM4:4 Let 1,5-2,0 450 Blågrå SM4:5 Let 2,0-2,5 452 Brunaktig Asfalt 0-0,1 SM5:1 (F) gr, sa 0,1-0,5 517 SM5:2 (F) sa 0,5-1,0 454 SM5:3 (F) let 1,0-1,5 455 Inslag av tegel, skrot SM5:4 (F) let 1,5-2,0 456 Inslag av tegel, skrot SM5:5 (F) let 2,0-2,2 457 Inslag av tegel, skrot SM5:6 (F) le, gr 2,2-2,4 458 Inträngning av vatten, GV samt gamla rör SM5:7 Le, si 2,4-3,0 460 SM5:8 Si, le 3,0-3,2 461 Asfalt 0-0,1 SM7:1 (F) sa 0,1-0,5 462 SM7:2 (F) st 0,5-0,7 Stora stenar, ej provtaget SM7:3 (F) sa, gr 0,7-1,1 463 Soilpack -2EK Cu, PAH M, Inslag av tegel PAH H SM7:4 Let 1,1-1,5 464 Rostfärgad SM7:5 Let 1,5-2,0 465 Blågrå SM7:6 Si 2,0-2,1 466 SM7:7 Let, si 2,1-2,5 467 blöt Asfalt 0-0,1 SM8:1 (F) sa 0,1-0,4 469 SM8:2 (F) Rödfyr? 0,4-0,6 470 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM8:3 (F) let, si 0,6-1,1 471 MS-1 Inslag av rödfyr samt trä SM8:4 Let 1,1-1,3 472 MS-1 SM8:5 Si 1,3-1,4 474 SM8:6 Let, si 1,4-2,1 476 Rostrött SM8:7 Let, si 2,1-2,5 477 Svart SM8:8 Let, si 2,5-3,0 479 Blött Asfalt 0-0,05 SM9:1 (F) sa, gr 0,05-0, SM9:2 (F) 0,55-0,6 482 MS-1 As, Pb, Cd Svart, alunskiffer? SM9:3 (F) sa 0,6-0,9 484 MS-1 Orangefärgad sand SM9:4 (F) sa 0,9-1,4 518 MS-1 SM9:5 (F) sa 1,4-1,9 486 SM9:6 (F) sa 1,9-2,3 487 SM9:7 Let 2,3-2,7 488 Troligtvis naturliga jordarter. Väggarna rasade dock samman så inget ytterligare prov kunde tas. Asfalt 0-0,1 SM10:1 (F) sa 0,1-0,3 519 SM10:2 (F) Rödfyr? 0,3-0,5 491 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM10:3 (F) sa 0,5-0,7 492 Inslag av tegel SM10:4 (F) let, sa 0,7-1,2 494 Rödrostiga inslag SM10:5 Let 1,2-1,7 495 Blågrå SM10:6 Let 1,7-2,0 496 Svart SM10:7 Let 2,0-2,3 497 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

14 14 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM10:8 Let, si 2,3-2,7 498 Co Asfalt 0-0,1 SM11:1 (F) sa, gr 0,1-0,6 500 Inslag av tegel? Rödfyr? SM11:2 (F) Rödfyr? 0,6-0,7 502 MS-1 As, Cd, Cu, Rödfyr? Ni SM11:3 Let 0,7-0,9 503 MS-1, OJ-1 Svart SM11:4 Let 0,9-1,2 505 Blågrå SM11:5 Let 1,2-1,7 507 Rostfärgad SM12:1 Mull 0-0,3 508 SM12:2 (F) let 0,3-0,7 510 Inslag av tegel? Rödfyr? SM12:3 (F) let, 0,7-0,8 512 (As, Ni) Let blandat med Rödfyr rödfyr? SM12:4 (F) Rödfyr 0,8-1,2 511 (As, Cu, Ni) SM12:5 Let 1,2-1,3 513 Svart SM12:6 Let 1,3-1,6 514 Blågrå SM12:7 Let 1,6-2,2 515 Rostfärgad * Omfattningen av analyspaketen finns redovisade på ** Med förhöjd halt menas halter analyserade över riktvärdet för KM resp. MKM. Halter över MKM är understrukna. Halter inom parantes avser fältanalys. I sju punkter överstiger halterna i jorden Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. I det sydöstra hörnet fanns bränd alunskiffer s.k. rödfyr i fyllningen, vilket återspeglas i analyssvaren. Rödfyr förekommer frekvent i fyllnadsmassor i Örebro kommun och är en följd av den omfattande förbränning av alunskiffer som historiskt ägt rum i länet. I SM7 finns förhöjda halter av PAH:er. Provpunkternas placering redovisas i figur 7. Grundvatten har analyserats i en provpunkt. I tabell 3 redovisas det analyserade vattenprovet. Inga förhöjda halter kunde ses i det analyserade vattenprovet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

15 15 / Figur 7. Punkterna visar provpunkter där det förekom halter över KM (orange) respektive MKM (röd). 6 Förenklad riskbedömning En förenklad riskbedömning har genomförts enligt Naturvårdsverkets metod för detta 1. Uppmätta totalhalter i jorden har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden. De generella riktvärdena anger föroreningshalter i marken under vilka risken för negativa effekter på människor och miljön normalt är acceptabel. I de flesta fall skyddar de generella riktvärdena mot oacceptabel påverkan på grundvatten och ytvattenrecipienter. Det kommer att ske förändring till en känsligare markanvändningstyp, vilket kommer att medge en utbyggnad och etablering av bostäder. Riktvärdena för känslig markanvändning bedöms därför tillämpbara i detta fall. Området antas bli bostadsområde där människor vistas hela dygnet och där markens ekologiska funktion har ett skyddsvärde. Det bedöms vidare att det ska finnas ett skydd för grundvattnet samt ett skydd för ytvattnet. Först vid en eventuell fördjupad miljöriskbedömning är det motiverat att beräkna platsspecifika riktvärden för det aktuella området. Sannolikt skulle en sådan beräkning ge mildare riktvärden är vad som blir fallet av att tillämpa de generella riktvärdena. 1 Naturvårdsverkets rapport 5977, Riskbedömning av förorenade områden Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

16 Osäkerheter Undersökningen som är genomförd är av översiktlig karaktär. En översiktlig undersökning ger inte underlag för en statistiskt säkerställd bild av föroreningssituationen. I ett område med fyllnadsmassor kan fyllningen och markprofilen vara heterogen. På grund av riklig nederbörd under provtagningsdagen kunde uttagna prover inte fältanalyseras med PID (Photo Ionisation Detector) med avseende på kolväten. Ingen avvikande lukt kunde dock observeras i fält. 7 Rekommendationer 7.1 Förslag till åtgärder Med utgångspunkt från den översiktliga undersökningen bedöms ett saneringsbehov föreligga inom delar av undersökningsområdet. Dels i ett antal ej avgränsade punktområden, bl.a. vid den tidigare bensinstationen, och dels i ett mer sammanhängande område i undersökningsområdets södra delar där ett ca 2 dm tjockt rödfyrslager återfanns ca 0,5 meter ned i markprofilen. Ytan på detta område har utifrån den genomförda provtagningen grovt avgränsats till ca m 2 och kostnader för att deponera detta har uppskattats från kronor upp till 1 miljon kronor. Deponeringskostnaden varierar beroende på vilken halt av förorening de bortförda massorna innehåller. Kostnadsbedömningar för de olika punktområdena har ej kunnat göras då dessa ej är avgränsade i denna undersökning. Då vi i nuläget ej vet hur mycket schakt och transport som kommande exploatering medför oaktat påträffade föroreningar har vi i detta skede valt att endast bedömt kostnader för deponi. Det innebär att kostnader såsom schakt, transport samt återfyllning ej är inräknade. Vi vill också upplysa om att förutom de eventuella saneringskostnaderna tillkommer även kostnader för sortering samt transport av det byggnadsmaterial som idag lagras på fastigheten För att projektera saneringsåtgärd bör en fördjupad riskbedömning samt en mer detaljerad avgränsning av påträffade föroreningsområd göras. 7.2 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken Om föroreningar påträffats vid markarbetet ska den som äger eller brukar fastigheten anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11 miljöbalken. Om efterbehandling blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta sådan åtgärd enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sådan anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärderna påbörjas. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

17 Bilaga 1 Bil 1 Provpunkternas läge Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

18 / 0 Text Meters STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Eskilstuna: Smedjegatan 34 Telefon : Västerås: Norra Källgatan 17 Telefon : Örebro: Bettorpsgatan 10 Telefon : Ritningen avser: Provplan Uppdragsgivare: Text Fastighetsbeteckning: Text Uppdragstyp: Text Sign: Text Uppdrags nr: Text Ritad av: Datum: Skala: Anna Norder :0

19 Bilaga 2 Bil 2 Fältprotokoll Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Bilaga 3 Bil 3 XRF-resultat Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

31 Sample name Material Reading no Time Type Duration Units As As +/- Cd Cd +/- Co Co +/- Cr Cr +/- Cu Cu +/- Fe Fe +/- Hg Hg +/- Ni Ni +/- Pb Pb +/- Sb Sb +/- V V +/- Zn Zn +/- FA ppm / / / / MKM ppm , KM ppm 10 0, , As As Error Cd Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Fe Fe Error Hg Hg Error Ni Ni Error Pb Pb Error Sb Sb Error V V Error Zn Zn Error SM1:1 Soil : ppm 58,21 9,84 < LOD 16,68 < LOD 163,53 < LOD 27,07 < LOD 38, ,22 286,51 < LOD 8,41 < LOD 49,79 < LOD 14,11 < LOD 51,7 < LOD 38,58 109,28 24,87 SM1:2 Soil : ppm 72,27 10,97 < LOD 17,28 < LOD 166,69 < LOD 25,25 44,3 28, ,45 299,82 < LOD 9,17 < LOD 52,75 < LOD 15,11 < LOD 53,72 45,86 24,32 86,43 25,59 SM1:4 Soil : ppm < LOD 10,5 < LOD 15,47 < LOD 136,05 < LOD 27,35 40,65 23, ,88 239,05 < LOD 7,41 < LOD 43,36 < LOD 13,8 < LOD 47,72 < LOD 36,97 39,74 19,61 SM1:5 Soil : ppm 38,43 9,55 < LOD 17,07 < LOD 156,91 < LOD 27,25 49,9 28, ,17 281,03 < LOD 8,66 61,77 35,37 < LOD 15,27 < LOD 52,8 83,34 25,68 176,5 28,55 SM1:7 Soil : ppm < LOD 8,72 < LOD 13,74 < LOD ,07 21,21 < LOD 29, ,67 228,16 < LOD 6,47 < LOD 37,96 < LOD 11,26 < LOD 42,64 < LOD 41,92 30,08 17,03 SM1:8 Soil : ppm < LOD 7,99 < LOD 14,25 < LOD 98,99 < LOD 26,19 < LOD 29, ,34 175,74 < LOD 6,61 < LOD 37,08 < LOD 10,28 < LOD 44,34 < LOD 31,15 25,29 16,83 SM1:9 Soil : ppm < LOD 8,73 < LOD 14,52 < LOD 126,8 < LOD 29,41 < LOD 31, ,73 222,19 < LOD 6,94 < LOD 41,89 < LOD 11,22 < LOD 45,45 < LOD 39,36 < LOD 25,9 SM2:1 Soil : ppm < LOD 8,5 < LOD 15,03 < LOD 133,44 < LOD 26,87 < LOD 30, ,79 232,06 < LOD 7,13 < LOD 37,32 < LOD 11,55 < LOD 45,48 < LOD 34,44 33,95 18,36 SM2:2 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 16,29 < LOD 144,5 < LOD 25,42 < LOD 37,7 8201,97 251,5 < LOD 7,59 < LOD 47,11 < LOD 12,82 < LOD 50,67 < LOD 32,18 < LOD 30,64 SM2:3 Soil : ppm < LOD 11,98 < LOD 18,14 < LOD 233,31 < LOD 29,3 < LOD 40, ,83 409,1 < LOD 9,37 < LOD 57,59 < LOD 15,98 99,59 37,75 < LOD 43,65 52,04 24,74 SM2:4 Soil : ppm < LOD 12,19 < LOD 17,61 < LOD 303,94 117,91 28,43 45,45 28, ,01 537,79 < LOD 9,53 71,6 44,09 < LOD 15,71 < LOD 54,1 < LOD 67,98 57,03 25,1 SM2:5 Soil : ppm < LOD 11,68 < LOD 17,52 < LOD 212,62 38,26 19,76 < LOD 41, ,79 372,89 < LOD 9,05 < LOD 53,85 < LOD 14,54 < LOD 53,26 < LOD 43,6 42,19 23,76 SM4:1 Soil : ppm < LOD 16,45 < LOD 20,57 < LOD 334,69 46,65 19,68 < LOD 52, ,41 589,42 < LOD 11,97 < LOD 76,04 28,35 14,14 < LOD 63,84 < LOD 41,32 90,05 33,2 SM4:2 Soil : ppm < LOD 10,47 < LOD 16,34 < LOD 154,13 < LOD 27,03 < LOD 35, ,28 278,89 < LOD 8,07 < LOD 47,91 < LOD 13,43 < LOD 50,06 < LOD 38,31 43,25 20,81 SM4:3 Soil : ppm < LOD 10,71 < LOD 15,66 230,19 139,22 59,1 24,75 < LOD 34, ,92 364,36 < LOD 7,81 < LOD 48,93 < LOD 14,01 < LOD 48,03 < LOD 57,15 46,08 20,53 SM4:4 Soil : ppm < LOD 12,18 < LOD 17,19 < LOD 260,62 69,94 23,66 44,66 27, ,76 460,49 < LOD 8,68 < LOD 57 < LOD 15,05 < LOD 53,19 < LOD 55,59 67,26 24,43 SM4:5 Soil : ppm < LOD 8,41 < LOD 14,67 < LOD 125,75 < LOD 28,92 < LOD 30, ,47 215,11 < LOD 6,53 < LOD 41,25 < LOD 11,36 < LOD 44,97 < LOD 37,71 < LOD 25,08 SM5:1 Soil : ppm < LOD 12,32 < LOD 17,43 < LOD 252,33 < LOD 31,26 < LOD 41, ,93 449,1 < LOD 9,39 < LOD 60,43 22,08 11,44 < LOD 54,58 < LOD 44,58 83,05 26,37 SM5:2 Soil : ppm < LOD 8,67 < LOD 15,41 < LOD 122,5 < LOD 25,86 < LOD 31, ,28 213,5 < LOD 7,21 < LOD 41,75 < LOD 11,69 < LOD 46,85 < LOD 32,82 < LOD 26,3 SM5:3 Soil : ppm < LOD 10,81 < LOD 15,99 < LOD 191,34 < LOD 31,41 < LOD 38, ,3 336,57 < LOD 8,19 < LOD 48,62 < LOD 14,41 < LOD 49,56 < LOD 46,24 45,92 21,65 SM5:4 Soil : ppm < LOD 10,4 < LOD 15,62 < LOD 169,7 < LOD 30,92 < LOD 32, ,89 294,89 < LOD 7,55 < LOD 46,46 < LOD 13,56 < LOD 47,83 < LOD 45,72 40,53 19,75 SM5:5 Soil : ppm < LOD 11,35 < LOD 17,1 < LOD 244,99 50,39 22,77 < LOD 39, ,59 437,85 < LOD 8,08 < LOD 54,84 < LOD 15,1 < LOD 51,81 < LOD 50,85 57,65 23,51 SM5:6 Soil : ppm < LOD 8,32 < LOD 14,76 < LOD 137,29 < LOD 30,02 < LOD 30, ,69 < LOD 6,8 < LOD 39,01 < LOD 10,69 < LOD 45,4 44,19 27,55 < LOD 25,35 SM5:7 Soil : ppm < LOD 8,78 < LOD 14,08 < LOD 150,81 < LOD 34,06 < LOD 29, ,5 264,71 < LOD 6,57 < LOD 41,49 < LOD 11,8 < LOD 43,18 < LOD 48,46 32,76 16,98 SM5:8 Soil : ppm < LOD 8,63 < LOD 14,35 < LOD 143,95 < LOD 33,1 < LOD 30, ,06 251,71 < LOD 6,74 < LOD 41,6 < LOD 12,34 < LOD 44,28 < LOD 46,26 < LOD 24,77 SM7:1 Soil : ppm < LOD 10,04 < LOD 16,28 < LOD 137,35 < LOD 25,11 < LOD 35, ,88 247,2 < LOD 8,19 < LOD 43,51 < LOD 13,3 < LOD 50,21 < LOD 32,88 34,39 20,74 SM7:3 Soil : ppm < LOD 10,34 < LOD 14,96 < LOD 143,22 < LOD 29,78 33,51 22, ,18 251,58 < LOD 7,57 < LOD 43,34 13,77 8,9 < LOD 45,78 < LOD 39,51 157,73 23,49 SM7:4 Soil : ppm < LOD 11,36 < LOD 16,83 341,01 172,93 56,03 24,02 < LOD 38, ,85 452,27 < LOD 8,63 < LOD 57,13 < LOD 14,93 < LOD 51,87 < LOD 55,96 62,87 23,83 SM7:5 Soil : ppm < LOD 10,77 < LOD 16,09 < LOD 240, ,81 < LOD 38, ,52 426,19 < LOD 7,82 < LOD 52,58 < LOD 13,87 < LOD 50,11 < LOD 56,61 76,03 23,44 SM7:6 Soil : ppm < LOD 8,34 < LOD 14,65 < LOD 100,91 < LOD 27,57 < LOD 29, ,76 174,52 < LOD 7 < LOD 36,49 < LOD 11,55 < LOD 45,19 < LOD 37,48 < LOD 24,98 SM7:7 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 14,73 219,86 119,71 < LOD 37,38 < LOD 30, ,44 310,88 8,63 5,02 < LOD 45,9 < LOD 12,16 < LOD 45,26 < LOD 59,72 59,96 19,32 SM8:1 Soil : ppm < LOD 11,52 < LOD 17,12 < LOD 174,57 < LOD 26,51 < LOD 40, ,29 312,34 < LOD 8,64 < LOD 51,4 < LOD 15,59 < LOD 53,95 < LOD 36,48 35,2 22,74 SM8:2 Soil : ppm 62,19 12,14 < LOD 18,27 379,79 233,08 < LOD 37,33 112,75 35, ,79 616,75 < LOD 10,41 163,25 54,45 24,13 12,3 < LOD 57,12 198,94 41,73 58,05 28,19 SM8:3 Soil : ppm 19,12 8,34 < LOD 16,94 206,2 136,39 < LOD 29,5 < LOD 40, ,99 355,84 < LOD 8,56 85,84 39,09 < LOD 14,8 < LOD 52,56 51,04 29,66 < LOD 32,45 SM8:4 Soil : ppm < LOD 8,52 < LOD 15,2 < LOD 127,88 < LOD 28,53 < LOD 31, ,37 226,14 < LOD 7,01 < LOD 38,78 < LOD 11,57 < LOD 46,45 < LOD 38,16 < LOD 26,24 SM8:5 Soil : ppm < LOD 8,59 < LOD 14,5 < LOD 141,73 < LOD 33,32 < LOD 30, ,52 255,29 < LOD 7,27 51,99 29,28 < LOD 11,69 < LOD 44,41 < LOD 46,32 31,49 17,73 SM8:6 Soil : ppm < LOD 10,91 < LOD 16,32 363,49 166,26 71,58 26,04 < LOD 38, ,46 433,21 < LOD 8,59 < LOD 54,61 < LOD 14,15 < LOD 50,07 < LOD 59,16 64,76 22,96 SM8:7 Soil : ppm < LOD 10,9 < LOD 16,48 < LOD 238,82 37,74 23,65 < LOD 38, ,58 422,93 < LOD 8,49 < LOD 54,82 < LOD 14,15 < LOD 51,34 < LOD 55,39 < LOD 31,65 SM8:8 Soil : ppm < LOD 9,74 < LOD 14,1 < LOD 215,03 56,39 28,75 < LOD 32, ,42 385,17 < LOD 7,11 62,43 33,61 < LOD 12,61 < LOD 44,15 < LOD 66,04 55,21 19,59 SM9:1 Soil : ppm < LOD 10,87 < LOD 17,35 < LOD 148 < LOD 24,81 < LOD 37, ,61 263,44 13,62 6,41 < LOD 49,73 < LOD 14,37 < LOD 53,74 < LOD 31,74 < LOD 33,18 SM9:2 Soil : ppm 51,96 10,24 < LOD 16,09 < LOD 243,82 < LOD 37,47 < LOD 36, ,79 442,42 < LOD 8,2 77,82 37,51 33,39 10,74 < LOD 49,01 126,4 40,48 < LOD 31,03 SM9:3 Soil : ppm 12,16 7,07 < LOD 16,56 < LOD 169,54 < LOD 28,06 < LOD 34, ,68 312,51 8,95 5,74 < LOD 47,32 < LOD 12,77 < LOD 50,38 < LOD 36,23 < LOD 30,64 SM9:4 Soil : ppm < LOD 9,82 < LOD 16,3 < LOD 141,19 < LOD 25,76 < LOD 35, ,75 244,89 < LOD 7,93 < LOD 45,42 < LOD 13,09 < LOD 50,01 < LOD 33,19 < LOD 29,24 SM9:5 Soil : ppm < LOD 9,54 < LOD 15,49 < LOD 128,91 < LOD 25,46 < LOD 32, ,8 226,68 9,55 5,46 < LOD 43,59 < LOD 13,48 < LOD 48,21 < LOD 31,29 31,64 19,5 SM9:6 Soil : ppm < LOD 9,85 < LOD 15,61 < LOD 133,95 < LOD 26,76 < LOD 32, ,13 239,36 < LOD 7,76 < LOD 40,48 < LOD 13,5 < LOD 48,03 < LOD 33,44 39,15 19,73 SM9:7 Soil : ppm < LOD 12,42 < LOD 18,83 < LOD 280,7 71,27 21,85 < LOD 47, ,92 504,11 < LOD 9,93 < LOD 64,29 < LOD 15,63 < LOD 58,08 < LOD 49,37 65,86 27,85 SM10:1 Soil : ppm < LOD 10,52 < LOD 16,95 < LOD 163,96 < LOD 27,26 < LOD 37, ,16 290,67 < LOD 8,59 < LOD 48,28 < LOD 13,56 < LOD 51,92 < LOD 37,44 < LOD 31,86 SM10:2 Soil : ppm 72,95 12,2 < LOD 18,12 < LOD 326,41 < LOD 37,38 103,11 34, ,75 584, ,96 164,97 51,57 21,81 11,79 < LOD 56,25 196,32 42,43 158,74 31,23 SM10:3 Soil : ppm < LOD 9,81 < LOD 16,32 < LOD 138,35 < LOD 26,34 < LOD 32, ,21 248,36 < LOD 8,02 < LOD 46,15 < LOD 13,4 < LOD 49,97 < LOD 32,78 < LOD 30,23 SM10:4 Soil : ppm < LOD 12,77 < LOD 17,28 < LOD 190,23 < LOD 27,92 44,2 28, ,87 334,2 10,27 6,34 < LOD 50,46 16,72 10,82 < LOD 53,69 < LOD 38,85 159,83 28,41 SM10:5 Soil : ppm < LOD 13,28 < LOD 17,28 < LOD 211,49 48,32 20,51 44,29 27, ,81 374,06 < LOD 9,09 < LOD 53,46 30,59 11,51 < LOD 53,09 < LOD 44,23 91,32 25,07 SM10:6 Soil : ppm < LOD 10,18 < LOD 15,86 < LOD 204,25 68,07 24,26 < LOD 35, ,17 359,34 < LOD 7,64 < LOD 50,48 < LOD 13,46 < LOD 49,37 < LOD 56,9 80,32 22,5 SM10:7 Soil : ppm < LOD 10,92 < LOD 15,98 < LOD 205,08 44,36 21,79 < LOD 36, ,53 366,25 < LOD 8,2 < LOD 51,16 14,63 9,73 < LOD 49,61 < LOD 48,95 55,89 21,74 SM10:8 Soil : ppm 13,39 8,43 < LOD 19,05 < LOD 319,15 98,25 26,02 < LOD 46, ,04 569,74 < LOD 10,09 83,71 47,58 < LOD 14,94 < LOD 59,58 66,97 39,91 48,98 27,52 SM11:1 Soil : ppm < LOD 11,44 < LOD 17,16 < LOD 193,74 < LOD 26,58 < LOD 38, ,16 340,27 10,8 6,35 < LOD 55,88 < LOD 15,07 < LOD 53,76 < LOD 37,04 < LOD 34,46 SM11:2 Soil : ppm 65,67 11,72 < LOD 16,62 < LOD 333,07 < LOD 41,87 86,33 31, ,6 600,82 < LOD 8,88 136,44 48,39 31,45 11,82 < LOD 53,17 196,06 47,17 < LOD 36,45 SM11:3 Soil : ppm < LOD 11,58 < LOD 16,93 < LOD 231,06 < LOD 31,3 < LOD 38, ,24 419,26 12,44 6,25 86,53 39,05 < LOD 14,53 < LOD 52,68 < LOD 47,23 < LOD 31,9 SM11:4 Soil : ppm < LOD 11,89 < LOD 18,19 < LOD 260,47 53,09 22,07 < LOD 41, ,91 465,8 11,5 6,71 < LOD 61,85 < LOD 14,61 < LOD 55,57 < LOD 49,43 40,95 24,99 SM11:5 Soil : ppm 13,03 7,74 < LOD 16,44 < LOD 249,41 53,95 25,18 < LOD 38, ,92 441,88 < LOD 8,81 < LOD 57,5 < LOD 14,1 < LOD 51,36 < LOD 59, ,17 SM12:1 Soil : ppm < LOD 11,13 < LOD 17,23 < LOD 198,03 < LOD 27,33 < LOD 38, ,25 355,41 12,03 6,36 < LOD 53,14 < LOD 15,33 < LOD 53,24 < LOD 38,34 54,85 23,86 SM12:2 Soil : ppm < LOD 13,56 < LOD 18,86 < LOD 257,38 45,69 19,46 < LOD 47, ,11 463,12 < LOD 10,84 < LOD 65,8 < LOD 17,87 < LOD 60,37 < LOD 43,32 < LOD 42,14 SM12:3 Soil : ppm 32,71 9,61 < LOD 16,62 < LOD 287,47 67,8 27,52 79,36 29, ,99 510,79 < LOD 8,7 163,29 47,1 22,74 10,79 < LOD 51,81 169,01 46,24 60,88 24,15 SM12:4 Soil : ppm 65,45 11,94 < LOD 17,53 < LOD 328,68 41,67 25,69 118,78 34, ,54 594,18 < LOD ,88 49,98 29,05 11,99 < LOD 54,89 194,57 43,59 66,53 27,03 SM12:5 Soil : ppm < LOD 9,03 < LOD 14,33 < LOD 167,24 < LOD 32,98 < LOD 30, ,19 293,54 < LOD 6,83 52,87 30,75 < LOD 11,89 < LOD 44,12 < LOD 47,38 47,69 18,39 SM12:6 Soil : ppm < LOD 11,67 < LOD 18,4 < LOD 255,72 < LOD 30,49 < LOD 42, ,07 459,6 < LOD 9,82 < LOD 60,71 < LOD 15,63 < LOD 56,91 < LOD 45,95 67,99 26,75 SM12:7 Soil : ppm < LOD 11,46 < LOD 17,01 < LOD 255,66 58,35 24,81 < LOD 40, ,34 456,35 < LOD 9,1 65,15 39,87 < LOD 14 < LOD 52,71 < LOD 58,36 54,92 23,92

32 Bilaga 4 Bil 4 Analysrapporter jord Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilaga 5 Bil 5 Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

46

47

48

49

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Strängnäs Kommun Provtagningsplan, Slupen 2 och del av Strängnäs 2:1

Strängnäs Kommun Provtagningsplan, Slupen 2 och del av Strängnäs 2:1 Antal sidor: 8 Antal bilagor: - Strängnäs Kommun Provtagningsplan, Slupen 2 och del av Strängnäs 2:1 ESKILSTUNA 2013-05-20 Ulrika Martell, uppdragsledare Tommy Binbach, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

mförda markundersökningar Kv. Kilen,

mförda markundersökningar Kv. Kilen, Redovisning av genom Ronneby Uppdragsnr. 108451 2012-08-27 mförda markundersökningar Kv. Kilen, Förord Ronneby kommun planerar att ändra användningen av ett centralt beläget område från industri- och järnvägsområde

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Trumtorp Tunafors 1:28

Trumtorp Tunafors 1:28 Provtagning och utvärdering av ytvatten efter genomförd marksanering Kvartal 3 och 4-2008. Eskilstuna 2009-01-23 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Ulrika Martell, handläggare Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Askersund, Kunskap och kulturcentrum Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Askersund, Kunskap och kulturcentrum Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 17 Antal bilagor: 3 Askersund, Kunskap och kulturcentrum Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 2012-11-30 Peter Larsson, uppdragsledare Mattias Tancred, handläggare www.structor.se

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Munktellstaden, Eskilstuna.

Munktellstaden, Eskilstuna. Munktellstaden, Eskilstuna. Sammanställning av föroreningssituation som underlag för ny detaljplan för nytt badhus, ny arena och nya bostäder. Uppdragsnummer: 6004-070, 6004-071, 6004-072 Munktellstaden,

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PREEM AB Saneringsrapport fastigheten Vårdkasen 2, Eskilstuna

PREEM AB Saneringsrapport fastigheten Vårdkasen 2, Eskilstuna Uppdragsnummer: Antal sidor: Antal bilagor: 6367-001 11 4 PREEM AB Saneringsrapport fastigheten Vårdkasen 2, Eskilstuna VÄSTERÅS 2012-05-21 Uppdragsledare, Tommy Binbach Granskad av Erica Tallberg www.structor.se

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer