Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning"

Transkript

1 Uppdragsnummer: Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar Eriksson, uppdragsledare Anna Norder, handläggare STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB ESKILSTUNA: Smedjegatan 34 (lev.adr: Bruksgatan 17), Eskilstuna Tel: , Fax: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Bettorpsgatan 10, Örebro Tel: , Fax: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Uppdrag och syfte Administrativa uppgifter 3 3 Objektbeskrivning Allmänt Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Mark- och grundvattenförhållanden 6 4 Provtagning Metod Provtagning och provhantering Fältintryck Fältanalyser Laboratorieanalyser 9 5 Resultat Laboratorieanalyser Fältanalyser Sammanställning av föroreningssituationen 12 6 Förenklad riskbedömning Osäkerheter 16 7 Rekommendationer Förslag till åtgärder Upplysning angående krav enligt Miljöbalken 16 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Provpunkternas läge Fältprotokoll XRF-resultat Analysrapporter jord Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

3 3 1 Inledning Den gamla mejeritomten på Norr detaljplaneras nu för bostäder. Detta innebär en känsligare markanvändning, vilket motiverar en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, strax norr om Svampen. Idag är nästan samtliga byggnader inom undersökningsområdet rivna. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Husherren Fastigheter AB, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastighet Mejeriet 12, Örebro kommun. Inom uppdraget har provtagning även genomförts inom Mejeriet 2 och Mejeriet 11. Uppdragets syfte har varit att översiktligt undersöka om mark och grundvatten innehåller föroreningar över tillämpade riktvärden samt översiktligt bedöma omfattningen av ett eventuellt saneringsbehov i samband med kommande markarbeten. I uppdraget ingår inte att genom fördjupade provtagningar och riskbedömningar i detalj avgränsa eventuellt påträffade föroreningar. 2.1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Beställare: Miljökonsult: Uppdragsledare: Handläggare: Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 Husherren Fastigheter AB Structor Miljöteknik AB Ingvar Eriksson Anna Norder 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområdet ligger i korsningen Östra Bangatan och Dalbygatan, norr om centrala Örebro (se figur 1). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

4 4 Figur 1. Undersökningsområdet är rödmarkerat. Idag finns endast byggnaderna i det sydvästra samt nordvästra hörnet kvar. Undersökningsområdet omfattar de tre olika fastigheter Mejeriet 2, Mejeriet 11 samt Mejeriet 12 (se figur 2). Mejeriet 12 Mejeriet 2 Figur 2. Fastighetsgränser samt namn på fastigheterna. I nära anslutning till undersökningsområdet finns det bostäder. I områdets närhet finns Lillån samt Svartån på ett avstånd på ca 600 meter respektive 1500 meter. Området ligger även i närheten av grundvattenförekomsten Örebroåsen. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

5 5 3.2 Historik och tidigare genomförda undersökningar samt förväntad föroreningssituation Fram till 1950-talet har det troligtvis varit jordbruksmark på området, då de historiska flygfotona från 1947 visar åkermark över större delar av området (se figur 3). I början av 1950-talet bebyggdes stora delar av området och mejeriverksamhet börjar bedrivas. Verksamheten finns kvar fram till Idag är de flesta byggnader på fastigheten rivna. Stora delar av rivningsmaterialet ligger kvar i högar på fastigheten Figur 3. Historiska flygfoton över undersökningsområdet. Undersökningsområdet är markerat med gulstreckad linje. Efter nedläggning av mejeriet utförde Structor Miljöteknik AB (2008) provtagning av mark vid tre oljeavskiljare samt utmed cistern och tappställe för fordonsbränsle. Inga förhöjda halter av kolväten påträffades. I en ledningsgrav på fastigheten Mejeriet 2 påträffades dock ett sotskikt som efter analys visade sig innehålla förhöjda halter av cancerogena PAH:er. Någon utökad utredning beträffande skiktets utbredning har inte genomförts. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

6 6 I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns följande objekt registrerade inom undersökningsområdet: Uno X vid Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 12. Objektet låg strax norr om Mejeriet 11. Objektet sanerat i samband med nedläggning Oklart upp till vilka riktvärden. Svampens Bilservice (Id ) Fastighet: Mejeriet 2, exakt läge på fastigheten är oklart Det är oklart när verksamheten upphörde, men idag finns det inga byggnader på fastigheten där företaget ska ha bedrivit verksamhet. Norsk Hydro Svampen (Id ) Fastighet: Mejeriet 11. Bensinstationen är nedlagd samt sanerad för att uppfylla riktvärdena för mindre känslig markanvändning, MKM. Det finns dock kvarlämnad förorening bl.a. för att det ej gick att sanera för nära bygganden på fastigheten. Idag finns det en bilvårdsanläggning på fastigheten. Det går inte utesluta att det finns fyllnadsmassor av okänt ursprung inom undersökningsområdet. Inom området bedöms därför eventuell föroreningsförekomst i huvudsak bestå av kolväten samt metaller. 3.3 Mark- och grundvattenförhållanden Berggrunden i området domineras av granit och de naturliga jordarterna domineras av lera-silt. Fyllnadsmassorna på undersökningsområdet har ett medeldjup på ca 1,3 meter och består till största delen av sand och grus. Grundvattnets nivå inom undersökningsområdet är oklart, men bedöms ligga någonstans under tre meter. Enligt SGU:s brunnsregister finns det ett antal energibrunnar i undersökningsområdets närhet, se figur 4. Inga brunnar för dricksvatten har noterats. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

7 7 Figur 4. Utdrag från SGU:s brunnsregister som visar brunnar i närheten av undersökningsområdet. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige, en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten) är de närmaste vattenförekomsterna Örebroåsen, Lillån samt Svartån se figur 5. Inget vattenskyddsområde har identifierats i närheten av undersökningsområdet. Vid bedömning av åtgärder i mark ska det dock beaktas att grundvattenförekomst Örebroåsen finns i områdets närhet. Figur 5. Utdrag från VISS över vattenförekomsterna Örebroåsen (markerat med lilla färg), Svartån samt Lillån (båda är markerade med turkos färg). Den röda cirkeln markerar undersökningsområdet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

8 8 4 Provtagning 4.1 Metod Undersökningar har genomförts av mark och grundvatten i syfte att kartlägga föroreningssituationen inför kommande exploatering och markarbeten. Provpunkterna har placerades med en jämn fördelning inom undersökningsområdet. Provtagningspunkternas läge valdes delvis från tidigare verksamhet på platsen samt tidigare undersökningar och anpassades till ledningsdragningar och befintlig verksamhet. Vissa provpunkter fick flyttas vid provtagningstillfället pga. svårtillkomlighet. Slutliga provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Provtagning genomfördes med hjälp av grävmaskin. Provtagning utfördes enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar (SGF 1:2004). 4.2 Provtagning och provhantering Provtagning av mark skedde den 17 oktober. Provtagning av jord genomfördes genom provgropsgrävning. Totalt utfördes 10 provgropar. Uttag av jord skedde som samlingsprov per halvmeter samt vid jordartsändring. artbestämning genomfördes i fält och noterades i fältprotokollen. Uttagna prover placerades i diffusionstät påse och förvarades svalt innan urval av prover som skickades till analys på ackrediterat laboratorium gjordes. proverna analyserades med avseende på kolväten samt metaller Grundvatten Två grundvattenrör placerades ut på undersökningsområdet, SM3 samt SM6. Vid omsättning av rören fanns det inget vatten i SM3, vilket innebar att endast prov från SM6 skickades in för analys på laboratorium. Uttag av vattenprov skedde den 31 oktober Proverna filtrerades på laboratorium och analyserades med avseende på metaller samt kolväten. 4.3 Fältintryck Fältprotokollen redovisas i bilaga 2. Intryck från fältundersökningen visar att det förekommer externa fyllnadsmassor inom undersökningsområdet. Detta då det förekom ett skikt av rödfyr i de södra delarna av området (se figur 6). I en provpunkt (SM1) förekom det även en stor mängd byggnadsmaterial (se figur 7). Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

9 9 Figur 6. Rödfyr i fyllnadsmassorna. Figur 7. Byggmaterial i fyllnadsmassorna. 4.4 Fältanalyser Samtliga uttagna jordprover analyserades med fältinstrument med avseende på metaller. Vid fältanalys av metallhalter används XRF (X-Ray Fluorescence), vilken anger halt för respektive metall i enheten mg/kg. XRF-analyserna redovisas i bilaga Laboratorieanalyser För ackrediterade analyser används laboratoriet ALS Scandinavia AB. Totalt har 15 jordprover samt ett grundvattenprov skickats in för analys. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

10 10 Analysrapporterna redovisas i sin helhet i bilaga 4 (jord) och 5 (grundvatten). 5 Resultat 5.1 Laboratorieanalyser Laboratorieanalyser för jordproverna samt tillämpade riktvärden redovisas i tabell 1 samt tabell 2. Halter markerade med fetstil överskrider riktvärdet för KM samt halter som är understreckade överskrider riktvärdet för MKM i jord. Tabell 1. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:1 SM1:5 SM2:4 SM4:3 SM7:3 SM8:2 SM8:3 SM8:4 KM MKM Djup [m] 0-0,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1-1,5 0,7-1,1 0,4-0,6 0,6-1,1 1,1-1,3 Arsenik 20,4 32,6 4,65 6,74 1,49 68,7 6,41 1, Bly 14,1 26,2 25,6 30,9 23,6 27,5 14,8 13, Kadmium <0,1 0,14 <0,1 0,112 0,36 0,981 0,174 <0,1 0,5 15 Kobolt 4,01 5,71 20,1 7,39 4,07 17,7 7,19 3, Koppar 15,7 31,8 47,9 28, ,2 19,6 8, Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 15,7 25,3 64,1 29,4 8,34 15,8 15,5 12, Nickel 17,5 33, ,3 5, ,3 6, Zink , ,2 46,9 40, Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Djup [m] 0,55 0,6 0,6-0,9 0,9-1,4 0,3-0,5 2,3-2,7 0,7-0,9 0,9-1,2 Arsenik 66,5 6,74 0,507 74,2 8,93 77,3 3, Bly 55,4 10,6 5,83 38,8 24,4 34,8 25, Kadmium 3,27 <0,1 <0,1 1,63 <0,1 0,576 0,19 0,5 15 Kobolt 2,97 2,47 2,08 40,6 16,7 14,5 5, Koppar 41,4 8,59 3, , , Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Krom tot 9,49 7,15 3,67 20, , Nickel 16,1 4,98 2, ,7 75,6 13, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

11 11 Ämne SM9:2 SM9:3 SM9:4 SM10:2 SM10:8 SM11:2 SM11:3 KM MKM Zink , ,6 57, Tabell 2. Resultat från laboratorieanalyser i mark (mg/kgts). Ämne SM1:5 SM7:3 SM11:3 Djup [m] 2,0-2,5 0,7-1,1 0,9-1,2 KM MKM PAH L 0,13 0,88 <0, PAH M 6,8 53 <0, PAH H 8,9 41 <0, Alifat >C8-C Alifat >C10-C Alifat >C12-C Alifat >C16-C Oljeindex 1480* 189 *Efter kommunikation med ALS: 75 % av oljan finns i fraktionen >C16-C35 och 25 % i fraktionen >C35-C40 I tabell 3 redovisas laboratorieanalysen av grundvattenprovet samt tillämpade bedömningsgrunder. Tabell 3. Resultat från laboratorieanalyser i grundvatten (µg/l). Grundvatten ångor i Ämne SM6 Grundvatten byggnader GV utspädning 1/5000 Filtrering 0,45µm; metaller Ja Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Arsenik <0,5 10 Kadmium 0,051 5 Kobolt 0,749 Krom tot <0,9 50 Koppar 1, Kvicksilver <0,02 1 Nickel 2,32 20 Bly <0, Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

12 12 Zink < aromater >C8-C10 <0, aromater >C10-C16 <0, aromater >C16-C35 <1, alifater >C8-C10 < alifater >C10-C12 < alifater >C12-C16 <10-8) 3000 alifater >C16-C35 <10-8) 3000 PAH, summa L <0,015 0, PAH, summa M PAH, summa H <0,025 <0,040 (cancerogena) 0,1 (övriga) ,5 5.2 Fältanalyser Resultat från fältanalyserna redovisas i bilaga 3. Fältanalyserna visade en förhöjt halt av kvicksilver, vilket inte kunde ses i laboratorieanalyserna. 5.3 Sammanställning av föroreningssituationen Resultat av samtliga XRF-värden redovisas i bilaga 3 och resultat från laboratorieresultat redovisas i bilaga 4 samt bilaga 5. Resultat och bedömning av samtliga uttagna prover i mark och grundvatten redovisas i tabell 4. Tabell 4. Sammanställning över samtliga uttagna prover och analyser. Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM1:1 (F) sa, gr 0-0,5 435 MS-1 As Mkt tegel, byggnadsmat. SM1:2 (F) sa, gr, st 0,5-1,0 436 Tegel, kablar, SM1:3 (F) st, tegel 1,0-1,5 - armeringsjärn Stora fraktioner, inget att SM1:4 (F) sa, gr, st 1,5-2,0 437 provta! SM1:5 (F) sa, gr, st 2,0-2,5 516 Soilpack -2EK As, PAH M, Tegel, metall PAH H, Alifat >C16-C35 SM1:6 (F) sa, gr, st 2,5-3,0 - Stora fraktioner, inget att provta! SM1:7 Le, sa, gr 3,0-3,5 439 Mkt blött, inslag av trä SM1:8 Si 3,5-4,0 440 Påverkad SM1:9 Si 4,0-4,2 441 Naturlig? Svårt att se, mkt inströmning av GV samt ras från väggarna. Asfalt 0-0,05 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

13 13 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM2:1 (F) sa, gr 0,05-0,5 442 Mkt isolering SM2:2 (F) sa 0,5-1,0 443 SM2:3 Let 1,0-1,5 444 MS-1 Co, Ni Rostfärgade strimmor SM2:4 Let 1,5-2,0 445 Blågrå SM2:5 Let, Si 2,0-2,5 446 Rostfärgad Asfalt 0-0,1 SM4:1 (F) sa, gr, st 0,1-0,5 447 Bärlager SM4:2 (F) sa, gr 0,5-1,0 448 Inslag av tegel, skrot SM4:3 (F) sa, gr 1,0-1,5 449 MS-1 Rödrostiga strimmor SM4:4 Let 1,5-2,0 450 Blågrå SM4:5 Let 2,0-2,5 452 Brunaktig Asfalt 0-0,1 SM5:1 (F) gr, sa 0,1-0,5 517 SM5:2 (F) sa 0,5-1,0 454 SM5:3 (F) let 1,0-1,5 455 Inslag av tegel, skrot SM5:4 (F) let 1,5-2,0 456 Inslag av tegel, skrot SM5:5 (F) let 2,0-2,2 457 Inslag av tegel, skrot SM5:6 (F) le, gr 2,2-2,4 458 Inträngning av vatten, GV samt gamla rör SM5:7 Le, si 2,4-3,0 460 SM5:8 Si, le 3,0-3,2 461 Asfalt 0-0,1 SM7:1 (F) sa 0,1-0,5 462 SM7:2 (F) st 0,5-0,7 Stora stenar, ej provtaget SM7:3 (F) sa, gr 0,7-1,1 463 Soilpack -2EK Cu, PAH M, Inslag av tegel PAH H SM7:4 Let 1,1-1,5 464 Rostfärgad SM7:5 Let 1,5-2,0 465 Blågrå SM7:6 Si 2,0-2,1 466 SM7:7 Let, si 2,1-2,5 467 blöt Asfalt 0-0,1 SM8:1 (F) sa 0,1-0,4 469 SM8:2 (F) Rödfyr? 0,4-0,6 470 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM8:3 (F) let, si 0,6-1,1 471 MS-1 Inslag av rödfyr samt trä SM8:4 Let 1,1-1,3 472 MS-1 SM8:5 Si 1,3-1,4 474 SM8:6 Let, si 1,4-2,1 476 Rostrött SM8:7 Let, si 2,1-2,5 477 Svart SM8:8 Let, si 2,5-3,0 479 Blött Asfalt 0-0,05 SM9:1 (F) sa, gr 0,05-0, SM9:2 (F) 0,55-0,6 482 MS-1 As, Pb, Cd Svart, alunskiffer? SM9:3 (F) sa 0,6-0,9 484 MS-1 Orangefärgad sand SM9:4 (F) sa 0,9-1,4 518 MS-1 SM9:5 (F) sa 1,4-1,9 486 SM9:6 (F) sa 1,9-2,3 487 SM9:7 Let 2,3-2,7 488 Troligtvis naturliga jordarter. Väggarna rasade dock samman så inget ytterligare prov kunde tas. Asfalt 0-0,1 SM10:1 (F) sa 0,1-0,3 519 SM10:2 (F) Rödfyr? 0,3-0,5 491 MS-1 As, Cd, Co, Rödfyr? Cu, Ni SM10:3 (F) sa 0,5-0,7 492 Inslag av tegel SM10:4 (F) let, sa 0,7-1,2 494 Rödrostiga inslag SM10:5 Let 1,2-1,7 495 Blågrå SM10:6 Let 1,7-2,0 496 Svart SM10:7 Let 2,0-2,3 497 Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

14 14 Prov art Djup (m) XRFmätnr Labanalyser* Förhöjd halt** Anm SM10:8 Let, si 2,3-2,7 498 Co Asfalt 0-0,1 SM11:1 (F) sa, gr 0,1-0,6 500 Inslag av tegel? Rödfyr? SM11:2 (F) Rödfyr? 0,6-0,7 502 MS-1 As, Cd, Cu, Rödfyr? Ni SM11:3 Let 0,7-0,9 503 MS-1, OJ-1 Svart SM11:4 Let 0,9-1,2 505 Blågrå SM11:5 Let 1,2-1,7 507 Rostfärgad SM12:1 Mull 0-0,3 508 SM12:2 (F) let 0,3-0,7 510 Inslag av tegel? Rödfyr? SM12:3 (F) let, 0,7-0,8 512 (As, Ni) Let blandat med Rödfyr rödfyr? SM12:4 (F) Rödfyr 0,8-1,2 511 (As, Cu, Ni) SM12:5 Let 1,2-1,3 513 Svart SM12:6 Let 1,3-1,6 514 Blågrå SM12:7 Let 1,6-2,2 515 Rostfärgad * Omfattningen av analyspaketen finns redovisade på ** Med förhöjd halt menas halter analyserade över riktvärdet för KM resp. MKM. Halter över MKM är understrukna. Halter inom parantes avser fältanalys. I sju punkter överstiger halterna i jorden Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. I det sydöstra hörnet fanns bränd alunskiffer s.k. rödfyr i fyllningen, vilket återspeglas i analyssvaren. Rödfyr förekommer frekvent i fyllnadsmassor i Örebro kommun och är en följd av den omfattande förbränning av alunskiffer som historiskt ägt rum i länet. I SM7 finns förhöjda halter av PAH:er. Provpunkternas placering redovisas i figur 7. Grundvatten har analyserats i en provpunkt. I tabell 3 redovisas det analyserade vattenprovet. Inga förhöjda halter kunde ses i det analyserade vattenprovet. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

15 15 / Figur 7. Punkterna visar provpunkter där det förekom halter över KM (orange) respektive MKM (röd). 6 Förenklad riskbedömning En förenklad riskbedömning har genomförts enligt Naturvårdsverkets metod för detta 1. Uppmätta totalhalter i jorden har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden. De generella riktvärdena anger föroreningshalter i marken under vilka risken för negativa effekter på människor och miljön normalt är acceptabel. I de flesta fall skyddar de generella riktvärdena mot oacceptabel påverkan på grundvatten och ytvattenrecipienter. Det kommer att ske förändring till en känsligare markanvändningstyp, vilket kommer att medge en utbyggnad och etablering av bostäder. Riktvärdena för känslig markanvändning bedöms därför tillämpbara i detta fall. Området antas bli bostadsområde där människor vistas hela dygnet och där markens ekologiska funktion har ett skyddsvärde. Det bedöms vidare att det ska finnas ett skydd för grundvattnet samt ett skydd för ytvattnet. Först vid en eventuell fördjupad miljöriskbedömning är det motiverat att beräkna platsspecifika riktvärden för det aktuella området. Sannolikt skulle en sådan beräkning ge mildare riktvärden är vad som blir fallet av att tillämpa de generella riktvärdena. 1 Naturvårdsverkets rapport 5977, Riskbedömning av förorenade områden Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

16 Osäkerheter Undersökningen som är genomförd är av översiktlig karaktär. En översiktlig undersökning ger inte underlag för en statistiskt säkerställd bild av föroreningssituationen. I ett område med fyllnadsmassor kan fyllningen och markprofilen vara heterogen. På grund av riklig nederbörd under provtagningsdagen kunde uttagna prover inte fältanalyseras med PID (Photo Ionisation Detector) med avseende på kolväten. Ingen avvikande lukt kunde dock observeras i fält. 7 Rekommendationer 7.1 Förslag till åtgärder Med utgångspunkt från den översiktliga undersökningen bedöms ett saneringsbehov föreligga inom delar av undersökningsområdet. Dels i ett antal ej avgränsade punktområden, bl.a. vid den tidigare bensinstationen, och dels i ett mer sammanhängande område i undersökningsområdets södra delar där ett ca 2 dm tjockt rödfyrslager återfanns ca 0,5 meter ned i markprofilen. Ytan på detta område har utifrån den genomförda provtagningen grovt avgränsats till ca m 2 och kostnader för att deponera detta har uppskattats från kronor upp till 1 miljon kronor. Deponeringskostnaden varierar beroende på vilken halt av förorening de bortförda massorna innehåller. Kostnadsbedömningar för de olika punktområdena har ej kunnat göras då dessa ej är avgränsade i denna undersökning. Då vi i nuläget ej vet hur mycket schakt och transport som kommande exploatering medför oaktat påträffade föroreningar har vi i detta skede valt att endast bedömt kostnader för deponi. Det innebär att kostnader såsom schakt, transport samt återfyllning ej är inräknade. Vi vill också upplysa om att förutom de eventuella saneringskostnaderna tillkommer även kostnader för sortering samt transport av det byggnadsmaterial som idag lagras på fastigheten För att projektera saneringsåtgärd bör en fördjupad riskbedömning samt en mer detaljerad avgränsning av påträffade föroreningsområd göras. 7.2 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken Om föroreningar påträffats vid markarbetet ska den som äger eller brukar fastigheten anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11 miljöbalken. Om efterbehandling blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta sådan åtgärd enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sådan anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärderna påbörjas. Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

17 Bilaga 1 Bil 1 Provpunkternas läge Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

18 / 0 Text Meters STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Eskilstuna: Smedjegatan 34 Telefon : Västerås: Norra Källgatan 17 Telefon : Örebro: Bettorpsgatan 10 Telefon : Ritningen avser: Provplan Uppdragsgivare: Text Fastighetsbeteckning: Text Uppdragstyp: Text Sign: Text Uppdrags nr: Text Ritad av: Datum: Skala: Anna Norder :0

19 Bilaga 2 Bil 2 Fältprotokoll Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Bilaga 3 Bil 3 XRF-resultat Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

31 Sample name Material Reading no Time Type Duration Units As As +/- Cd Cd +/- Co Co +/- Cr Cr +/- Cu Cu +/- Fe Fe +/- Hg Hg +/- Ni Ni +/- Pb Pb +/- Sb Sb +/- V V +/- Zn Zn +/- FA ppm / / / / MKM ppm , KM ppm 10 0, , As As Error Cd Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Fe Fe Error Hg Hg Error Ni Ni Error Pb Pb Error Sb Sb Error V V Error Zn Zn Error SM1:1 Soil : ppm 58,21 9,84 < LOD 16,68 < LOD 163,53 < LOD 27,07 < LOD 38, ,22 286,51 < LOD 8,41 < LOD 49,79 < LOD 14,11 < LOD 51,7 < LOD 38,58 109,28 24,87 SM1:2 Soil : ppm 72,27 10,97 < LOD 17,28 < LOD 166,69 < LOD 25,25 44,3 28, ,45 299,82 < LOD 9,17 < LOD 52,75 < LOD 15,11 < LOD 53,72 45,86 24,32 86,43 25,59 SM1:4 Soil : ppm < LOD 10,5 < LOD 15,47 < LOD 136,05 < LOD 27,35 40,65 23, ,88 239,05 < LOD 7,41 < LOD 43,36 < LOD 13,8 < LOD 47,72 < LOD 36,97 39,74 19,61 SM1:5 Soil : ppm 38,43 9,55 < LOD 17,07 < LOD 156,91 < LOD 27,25 49,9 28, ,17 281,03 < LOD 8,66 61,77 35,37 < LOD 15,27 < LOD 52,8 83,34 25,68 176,5 28,55 SM1:7 Soil : ppm < LOD 8,72 < LOD 13,74 < LOD ,07 21,21 < LOD 29, ,67 228,16 < LOD 6,47 < LOD 37,96 < LOD 11,26 < LOD 42,64 < LOD 41,92 30,08 17,03 SM1:8 Soil : ppm < LOD 7,99 < LOD 14,25 < LOD 98,99 < LOD 26,19 < LOD 29, ,34 175,74 < LOD 6,61 < LOD 37,08 < LOD 10,28 < LOD 44,34 < LOD 31,15 25,29 16,83 SM1:9 Soil : ppm < LOD 8,73 < LOD 14,52 < LOD 126,8 < LOD 29,41 < LOD 31, ,73 222,19 < LOD 6,94 < LOD 41,89 < LOD 11,22 < LOD 45,45 < LOD 39,36 < LOD 25,9 SM2:1 Soil : ppm < LOD 8,5 < LOD 15,03 < LOD 133,44 < LOD 26,87 < LOD 30, ,79 232,06 < LOD 7,13 < LOD 37,32 < LOD 11,55 < LOD 45,48 < LOD 34,44 33,95 18,36 SM2:2 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 16,29 < LOD 144,5 < LOD 25,42 < LOD 37,7 8201,97 251,5 < LOD 7,59 < LOD 47,11 < LOD 12,82 < LOD 50,67 < LOD 32,18 < LOD 30,64 SM2:3 Soil : ppm < LOD 11,98 < LOD 18,14 < LOD 233,31 < LOD 29,3 < LOD 40, ,83 409,1 < LOD 9,37 < LOD 57,59 < LOD 15,98 99,59 37,75 < LOD 43,65 52,04 24,74 SM2:4 Soil : ppm < LOD 12,19 < LOD 17,61 < LOD 303,94 117,91 28,43 45,45 28, ,01 537,79 < LOD 9,53 71,6 44,09 < LOD 15,71 < LOD 54,1 < LOD 67,98 57,03 25,1 SM2:5 Soil : ppm < LOD 11,68 < LOD 17,52 < LOD 212,62 38,26 19,76 < LOD 41, ,79 372,89 < LOD 9,05 < LOD 53,85 < LOD 14,54 < LOD 53,26 < LOD 43,6 42,19 23,76 SM4:1 Soil : ppm < LOD 16,45 < LOD 20,57 < LOD 334,69 46,65 19,68 < LOD 52, ,41 589,42 < LOD 11,97 < LOD 76,04 28,35 14,14 < LOD 63,84 < LOD 41,32 90,05 33,2 SM4:2 Soil : ppm < LOD 10,47 < LOD 16,34 < LOD 154,13 < LOD 27,03 < LOD 35, ,28 278,89 < LOD 8,07 < LOD 47,91 < LOD 13,43 < LOD 50,06 < LOD 38,31 43,25 20,81 SM4:3 Soil : ppm < LOD 10,71 < LOD 15,66 230,19 139,22 59,1 24,75 < LOD 34, ,92 364,36 < LOD 7,81 < LOD 48,93 < LOD 14,01 < LOD 48,03 < LOD 57,15 46,08 20,53 SM4:4 Soil : ppm < LOD 12,18 < LOD 17,19 < LOD 260,62 69,94 23,66 44,66 27, ,76 460,49 < LOD 8,68 < LOD 57 < LOD 15,05 < LOD 53,19 < LOD 55,59 67,26 24,43 SM4:5 Soil : ppm < LOD 8,41 < LOD 14,67 < LOD 125,75 < LOD 28,92 < LOD 30, ,47 215,11 < LOD 6,53 < LOD 41,25 < LOD 11,36 < LOD 44,97 < LOD 37,71 < LOD 25,08 SM5:1 Soil : ppm < LOD 12,32 < LOD 17,43 < LOD 252,33 < LOD 31,26 < LOD 41, ,93 449,1 < LOD 9,39 < LOD 60,43 22,08 11,44 < LOD 54,58 < LOD 44,58 83,05 26,37 SM5:2 Soil : ppm < LOD 8,67 < LOD 15,41 < LOD 122,5 < LOD 25,86 < LOD 31, ,28 213,5 < LOD 7,21 < LOD 41,75 < LOD 11,69 < LOD 46,85 < LOD 32,82 < LOD 26,3 SM5:3 Soil : ppm < LOD 10,81 < LOD 15,99 < LOD 191,34 < LOD 31,41 < LOD 38, ,3 336,57 < LOD 8,19 < LOD 48,62 < LOD 14,41 < LOD 49,56 < LOD 46,24 45,92 21,65 SM5:4 Soil : ppm < LOD 10,4 < LOD 15,62 < LOD 169,7 < LOD 30,92 < LOD 32, ,89 294,89 < LOD 7,55 < LOD 46,46 < LOD 13,56 < LOD 47,83 < LOD 45,72 40,53 19,75 SM5:5 Soil : ppm < LOD 11,35 < LOD 17,1 < LOD 244,99 50,39 22,77 < LOD 39, ,59 437,85 < LOD 8,08 < LOD 54,84 < LOD 15,1 < LOD 51,81 < LOD 50,85 57,65 23,51 SM5:6 Soil : ppm < LOD 8,32 < LOD 14,76 < LOD 137,29 < LOD 30,02 < LOD 30, ,69 < LOD 6,8 < LOD 39,01 < LOD 10,69 < LOD 45,4 44,19 27,55 < LOD 25,35 SM5:7 Soil : ppm < LOD 8,78 < LOD 14,08 < LOD 150,81 < LOD 34,06 < LOD 29, ,5 264,71 < LOD 6,57 < LOD 41,49 < LOD 11,8 < LOD 43,18 < LOD 48,46 32,76 16,98 SM5:8 Soil : ppm < LOD 8,63 < LOD 14,35 < LOD 143,95 < LOD 33,1 < LOD 30, ,06 251,71 < LOD 6,74 < LOD 41,6 < LOD 12,34 < LOD 44,28 < LOD 46,26 < LOD 24,77 SM7:1 Soil : ppm < LOD 10,04 < LOD 16,28 < LOD 137,35 < LOD 25,11 < LOD 35, ,88 247,2 < LOD 8,19 < LOD 43,51 < LOD 13,3 < LOD 50,21 < LOD 32,88 34,39 20,74 SM7:3 Soil : ppm < LOD 10,34 < LOD 14,96 < LOD 143,22 < LOD 29,78 33,51 22, ,18 251,58 < LOD 7,57 < LOD 43,34 13,77 8,9 < LOD 45,78 < LOD 39,51 157,73 23,49 SM7:4 Soil : ppm < LOD 11,36 < LOD 16,83 341,01 172,93 56,03 24,02 < LOD 38, ,85 452,27 < LOD 8,63 < LOD 57,13 < LOD 14,93 < LOD 51,87 < LOD 55,96 62,87 23,83 SM7:5 Soil : ppm < LOD 10,77 < LOD 16,09 < LOD 240, ,81 < LOD 38, ,52 426,19 < LOD 7,82 < LOD 52,58 < LOD 13,87 < LOD 50,11 < LOD 56,61 76,03 23,44 SM7:6 Soil : ppm < LOD 8,34 < LOD 14,65 < LOD 100,91 < LOD 27,57 < LOD 29, ,76 174,52 < LOD 7 < LOD 36,49 < LOD 11,55 < LOD 45,19 < LOD 37,48 < LOD 24,98 SM7:7 Soil : ppm < LOD 9,51 < LOD 14,73 219,86 119,71 < LOD 37,38 < LOD 30, ,44 310,88 8,63 5,02 < LOD 45,9 < LOD 12,16 < LOD 45,26 < LOD 59,72 59,96 19,32 SM8:1 Soil : ppm < LOD 11,52 < LOD 17,12 < LOD 174,57 < LOD 26,51 < LOD 40, ,29 312,34 < LOD 8,64 < LOD 51,4 < LOD 15,59 < LOD 53,95 < LOD 36,48 35,2 22,74 SM8:2 Soil : ppm 62,19 12,14 < LOD 18,27 379,79 233,08 < LOD 37,33 112,75 35, ,79 616,75 < LOD 10,41 163,25 54,45 24,13 12,3 < LOD 57,12 198,94 41,73 58,05 28,19 SM8:3 Soil : ppm 19,12 8,34 < LOD 16,94 206,2 136,39 < LOD 29,5 < LOD 40, ,99 355,84 < LOD 8,56 85,84 39,09 < LOD 14,8 < LOD 52,56 51,04 29,66 < LOD 32,45 SM8:4 Soil : ppm < LOD 8,52 < LOD 15,2 < LOD 127,88 < LOD 28,53 < LOD 31, ,37 226,14 < LOD 7,01 < LOD 38,78 < LOD 11,57 < LOD 46,45 < LOD 38,16 < LOD 26,24 SM8:5 Soil : ppm < LOD 8,59 < LOD 14,5 < LOD 141,73 < LOD 33,32 < LOD 30, ,52 255,29 < LOD 7,27 51,99 29,28 < LOD 11,69 < LOD 44,41 < LOD 46,32 31,49 17,73 SM8:6 Soil : ppm < LOD 10,91 < LOD 16,32 363,49 166,26 71,58 26,04 < LOD 38, ,46 433,21 < LOD 8,59 < LOD 54,61 < LOD 14,15 < LOD 50,07 < LOD 59,16 64,76 22,96 SM8:7 Soil : ppm < LOD 10,9 < LOD 16,48 < LOD 238,82 37,74 23,65 < LOD 38, ,58 422,93 < LOD 8,49 < LOD 54,82 < LOD 14,15 < LOD 51,34 < LOD 55,39 < LOD 31,65 SM8:8 Soil : ppm < LOD 9,74 < LOD 14,1 < LOD 215,03 56,39 28,75 < LOD 32, ,42 385,17 < LOD 7,11 62,43 33,61 < LOD 12,61 < LOD 44,15 < LOD 66,04 55,21 19,59 SM9:1 Soil : ppm < LOD 10,87 < LOD 17,35 < LOD 148 < LOD 24,81 < LOD 37, ,61 263,44 13,62 6,41 < LOD 49,73 < LOD 14,37 < LOD 53,74 < LOD 31,74 < LOD 33,18 SM9:2 Soil : ppm 51,96 10,24 < LOD 16,09 < LOD 243,82 < LOD 37,47 < LOD 36, ,79 442,42 < LOD 8,2 77,82 37,51 33,39 10,74 < LOD 49,01 126,4 40,48 < LOD 31,03 SM9:3 Soil : ppm 12,16 7,07 < LOD 16,56 < LOD 169,54 < LOD 28,06 < LOD 34, ,68 312,51 8,95 5,74 < LOD 47,32 < LOD 12,77 < LOD 50,38 < LOD 36,23 < LOD 30,64 SM9:4 Soil : ppm < LOD 9,82 < LOD 16,3 < LOD 141,19 < LOD 25,76 < LOD 35, ,75 244,89 < LOD 7,93 < LOD 45,42 < LOD 13,09 < LOD 50,01 < LOD 33,19 < LOD 29,24 SM9:5 Soil : ppm < LOD 9,54 < LOD 15,49 < LOD 128,91 < LOD 25,46 < LOD 32, ,8 226,68 9,55 5,46 < LOD 43,59 < LOD 13,48 < LOD 48,21 < LOD 31,29 31,64 19,5 SM9:6 Soil : ppm < LOD 9,85 < LOD 15,61 < LOD 133,95 < LOD 26,76 < LOD 32, ,13 239,36 < LOD 7,76 < LOD 40,48 < LOD 13,5 < LOD 48,03 < LOD 33,44 39,15 19,73 SM9:7 Soil : ppm < LOD 12,42 < LOD 18,83 < LOD 280,7 71,27 21,85 < LOD 47, ,92 504,11 < LOD 9,93 < LOD 64,29 < LOD 15,63 < LOD 58,08 < LOD 49,37 65,86 27,85 SM10:1 Soil : ppm < LOD 10,52 < LOD 16,95 < LOD 163,96 < LOD 27,26 < LOD 37, ,16 290,67 < LOD 8,59 < LOD 48,28 < LOD 13,56 < LOD 51,92 < LOD 37,44 < LOD 31,86 SM10:2 Soil : ppm 72,95 12,2 < LOD 18,12 < LOD 326,41 < LOD 37,38 103,11 34, ,75 584, ,96 164,97 51,57 21,81 11,79 < LOD 56,25 196,32 42,43 158,74 31,23 SM10:3 Soil : ppm < LOD 9,81 < LOD 16,32 < LOD 138,35 < LOD 26,34 < LOD 32, ,21 248,36 < LOD 8,02 < LOD 46,15 < LOD 13,4 < LOD 49,97 < LOD 32,78 < LOD 30,23 SM10:4 Soil : ppm < LOD 12,77 < LOD 17,28 < LOD 190,23 < LOD 27,92 44,2 28, ,87 334,2 10,27 6,34 < LOD 50,46 16,72 10,82 < LOD 53,69 < LOD 38,85 159,83 28,41 SM10:5 Soil : ppm < LOD 13,28 < LOD 17,28 < LOD 211,49 48,32 20,51 44,29 27, ,81 374,06 < LOD 9,09 < LOD 53,46 30,59 11,51 < LOD 53,09 < LOD 44,23 91,32 25,07 SM10:6 Soil : ppm < LOD 10,18 < LOD 15,86 < LOD 204,25 68,07 24,26 < LOD 35, ,17 359,34 < LOD 7,64 < LOD 50,48 < LOD 13,46 < LOD 49,37 < LOD 56,9 80,32 22,5 SM10:7 Soil : ppm < LOD 10,92 < LOD 15,98 < LOD 205,08 44,36 21,79 < LOD 36, ,53 366,25 < LOD 8,2 < LOD 51,16 14,63 9,73 < LOD 49,61 < LOD 48,95 55,89 21,74 SM10:8 Soil : ppm 13,39 8,43 < LOD 19,05 < LOD 319,15 98,25 26,02 < LOD 46, ,04 569,74 < LOD 10,09 83,71 47,58 < LOD 14,94 < LOD 59,58 66,97 39,91 48,98 27,52 SM11:1 Soil : ppm < LOD 11,44 < LOD 17,16 < LOD 193,74 < LOD 26,58 < LOD 38, ,16 340,27 10,8 6,35 < LOD 55,88 < LOD 15,07 < LOD 53,76 < LOD 37,04 < LOD 34,46 SM11:2 Soil : ppm 65,67 11,72 < LOD 16,62 < LOD 333,07 < LOD 41,87 86,33 31, ,6 600,82 < LOD 8,88 136,44 48,39 31,45 11,82 < LOD 53,17 196,06 47,17 < LOD 36,45 SM11:3 Soil : ppm < LOD 11,58 < LOD 16,93 < LOD 231,06 < LOD 31,3 < LOD 38, ,24 419,26 12,44 6,25 86,53 39,05 < LOD 14,53 < LOD 52,68 < LOD 47,23 < LOD 31,9 SM11:4 Soil : ppm < LOD 11,89 < LOD 18,19 < LOD 260,47 53,09 22,07 < LOD 41, ,91 465,8 11,5 6,71 < LOD 61,85 < LOD 14,61 < LOD 55,57 < LOD 49,43 40,95 24,99 SM11:5 Soil : ppm 13,03 7,74 < LOD 16,44 < LOD 249,41 53,95 25,18 < LOD 38, ,92 441,88 < LOD 8,81 < LOD 57,5 < LOD 14,1 < LOD 51,36 < LOD 59, ,17 SM12:1 Soil : ppm < LOD 11,13 < LOD 17,23 < LOD 198,03 < LOD 27,33 < LOD 38, ,25 355,41 12,03 6,36 < LOD 53,14 < LOD 15,33 < LOD 53,24 < LOD 38,34 54,85 23,86 SM12:2 Soil : ppm < LOD 13,56 < LOD 18,86 < LOD 257,38 45,69 19,46 < LOD 47, ,11 463,12 < LOD 10,84 < LOD 65,8 < LOD 17,87 < LOD 60,37 < LOD 43,32 < LOD 42,14 SM12:3 Soil : ppm 32,71 9,61 < LOD 16,62 < LOD 287,47 67,8 27,52 79,36 29, ,99 510,79 < LOD 8,7 163,29 47,1 22,74 10,79 < LOD 51,81 169,01 46,24 60,88 24,15 SM12:4 Soil : ppm 65,45 11,94 < LOD 17,53 < LOD 328,68 41,67 25,69 118,78 34, ,54 594,18 < LOD ,88 49,98 29,05 11,99 < LOD 54,89 194,57 43,59 66,53 27,03 SM12:5 Soil : ppm < LOD 9,03 < LOD 14,33 < LOD 167,24 < LOD 32,98 < LOD 30, ,19 293,54 < LOD 6,83 52,87 30,75 < LOD 11,89 < LOD 44,12 < LOD 47,38 47,69 18,39 SM12:6 Soil : ppm < LOD 11,67 < LOD 18,4 < LOD 255,72 < LOD 30,49 < LOD 42, ,07 459,6 < LOD 9,82 < LOD 60,71 < LOD 15,63 < LOD 56,91 < LOD 45,95 67,99 26,75 SM12:7 Soil : ppm < LOD 11,46 < LOD 17,01 < LOD 255,66 58,35 24,81 < LOD 40, ,34 456,35 < LOD 9,1 65,15 39,87 < LOD 14 < LOD 52,71 < LOD 58,36 54,92 23,92

32 Bilaga 4 Bil 4 Analysrapporter jord Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilaga 5 Bil 5 Analysrapport grundvatten Husherren Fastigheter AB Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

46

47

48

49

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6

1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6 1. BAKGRUND/SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. STATUSKLASSNING ENLIGT VATTENDIREKTIVET... 6 4. OMRÅDESBESKRIVNINGAR... 7 4.1 OMRÅDE A... 7 4.2 OMRÅDE B... 9 4.3 OMRÅDE C... 11 4.4 OMRÅDE D... 11 4.5 OMRÅDE E...

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Upprättad av: Michelle Strömberg Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr: 10205669 Daterad:

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U22495-150 PM Miljöteknisk markundersökning Norrtälje hamn Brännäset 4, 6, 8, 15 och 16 Pråmen 1 Städet 1 Tälje 2:4, 3:1, 3:14, 3:16, 3:216, 3:256 och 5:1 Norrtälje kommun Norrtälje hamn

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten; SGU-FS 2008:2 Utkom

Läs mer

Riktlinjer för grundläggning inom området för nya Kiruna

Riktlinjer för grundläggning inom området för nya Kiruna RAPPORT () Datum 0-0-0 Uppdragsnr 585 Rapport nr LKAB Riktlinjer för grundläggning inom området för nya Kiruna Sammanställning, slutsatser och frågeställningar med avseende på genomförda miljögeo- och

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten SGU-rapport 2007:13 Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Britt-Marie Ek, Bo Thunholm, SGU Inger Östergren, Rolf

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Dnr 2008/146 DETALJPLAN FÖR BROMÖLLA 11:83, 11:84, 11:90 M FL IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-04-06 RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inom planerat exploateringsområde Iföstrand

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Kemakta AR 2004-23 Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Riskbedömning och riskklassning enligt MIFO-modellen fas 2 Gabriella

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun RAPPORT - KONTROLL AV DAGVATTEN November 2009 samt utvärdering av hela årskontrollen 2010-03-23 Upprättad

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning vid tio handelsträdgårdar

Översiktlig miljöteknisk undersökning vid tio handelsträdgårdar Länsstyrelsen i Värmlands län Huvudrapport Översiktlig miljöteknisk undersökning vid tio handelsträdgårdar 2012-05-09 Datum: 2012-05-09 Uppdragsledare: Märta Ländell Handläggare: Kristina Haglund Diarienr:

Läs mer

Huvudstudie Kjulaås 2:33

Huvudstudie Kjulaås 2:33 Kemakta AR 2008-31 Dnr: BF-08.016 Huvudstudie Kjulaås 2:33 Lars Olof Höglund Karin Jonsson Håkan Svensson Michael Pettersson 2009-02-19 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon: 08-617 67 00, Telefax: 08-652

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Miljövårdsenheten Rapport 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Underlagskartor: Lantmäteriet medgivande 96.0352. Text, kartor och foto:

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer