Motpart IC Communications AB, , Roparebacken, Kungshamn. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motpart IC Communications AB, 556513-4334, Roparebacken, 456 31 Kungshamn. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 39. Sökande Plantronics B.V., Southpoint, Building C, Scorpius 140, 2132 RL Hoofddorp, Nederländerna och PLT Nordic AB, , c/o Plantronics Nordic Region, Kristinagatan 10, Örebro Ombud: Advokat Stefan B, Baker & McKenzie Advokatbyrå, Box 5719, Stockholm Motpart IC Communications AB, , Roparebacken, Kungshamn Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <plantronics.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <plantronics.se> överförs till Sökanden, PLT Nordic AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Sehlstedtsgatan E-post:

2 2 Bakgrund Den 25 november 2003 skickade Sökanden dels ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande till Stiftelsen för InternetInfrastruktur (IIS), dels Underrättelse om tvistlösning för domännamnet < plantronics.se > till NIC-SE Network Information Centre Sweden AB (Nic-Se). Samma dag betalades ansökningsavgiften till IIS. IIS förelade Motparten att senast den 28 december 2003 inkomma med svaromål i anledning av Ansökan. Motparten svarade den 25 december Mot bakgrund av Sökandens begäran att ansökan ska prövas av en tvistlösare, vilket godtagits av Motparten i dennes svar, utsåg IIS den 7 januari 2004 P-E Petter Rindforth som tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 7 februari Den 15 januari 2004 inkom Sökanden med kompletterande skrivelse, vilken också har kommunicerats Motparten som dock inte yttrat sig över skrivelsen. Då ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i IIS Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se ska Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på ansökan, Motpartens svar samt Sökandens komplettering. Yrkanden Sökanden yrkar att domännamnet <plantronics.se> överförs till Sökanden PLT Nordic AB. Motparten har bestridit yrkandet om överföring. Parterna har anfört Sökanden Sökandebolagen Plantronics B.V. och PLT Nordic AB ( Plantronics ) ingår i en koncern som i omkring 90 länder säljer kommunikationsutrustning, främst s k headsets, under varumärket PLANTRONICS. Huvudkontoret ligger i Santa Cruz, Kalifornien, USA, där också tillverkningen startade Idag är företaget ett av de ledande inom headsetprodukter, med drygt anställda runt om i världen. Plantronics använder enhetliga hemsidor på Internet och Plantronics är registrerat som domännamn under bla.com och toppdomänerna för Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike (enligt Bilaga 1a 1e i Ansökan). Kännetecknet PLANTRONICS är välkänt på marknaden och registrerat som varumärke i över 30 länder. I Sverige har Plantronics produkter funnits sedan början av 1980-talet och sedan 1993 bedriver man egen verksamhet i landet. I samband med den svenska etableringen gick information ut till marknaden via nyhetsbrev, samt registrerades Plantronics SA, Nederländerna som arbetsgivare hos Skattemyndigheten (kopia av registreringsbevis som Bilaga 3 av Ansökan). Plantronics produkter och kännetecknet PLANTRONICS är välkända på den svenska marknaden och broschyrer/manualer har utgivits på svenska (Bilaga 4a 4d uppges visa användning under åren ).

3 3 Innehavaren av <plantronics.se> var till den 18 november 2003 Peter K. Den 6 november 2003 tillskrev Sökanden K med begäran om att upphöra med användningen av domännamnet och att överföra detta till Sökanden (Bilaga 5). K överförde i stället domännamnet till Motparten, ett bolag som K är ägare till och vd för. Åtgärden skedde i syfte att störa Sökandens verksamhet och fördröja prövning av saken. K är även ägare till och vd i företaget Triada AB som bl a säljer med Sökanden konkurrerande produkter. Varken K eller dennes bolag är auktoriserade återförsäljare/distributörer till Sökandens produkter. Däremot distribuerar Triada och Motparten produkter från Sökandens konkurrenter. Sökanden, Triada och Motparten är således direkta konkurrenter i Sverige. K och dåvarande kompanjonen O drev tidigare verksamhet i ett annat bolag under firman Triada AB, vilket var en av Sökandens distributörer i Sverige överfördes verksamheten och distributionsrätten till Triada HB avslutades samarbetet mellan K och O. Båda önskade, var för sig, fortsätta som distributörer, men Sökanden överförde distributionsrätten till O:s nya bolag IsiCom AB. K hade dessförinnan firmaändrat ett lagerbolag till Triada AB och på bolagets hemsidor hänvisat till Sökandens varumärke på sätt som ger sken av att det nya bolaget Triada AB är distributör av Sökandens produkter i Sverige. Våren 2003 ansökte Sökanden om registrering av <plantronics.se>, vilket dock genom lottning tillföll K. Denne hade även ansökt om registrering genom Triada AB samt genom Motparten. K har på olika sätt sökt störa Sökandens verksamhet i Sverige, bl a genom att via <plantronics.se> slussa kunder till Motparten och Triada, genom att det firmaändrade Motpartsbolaget i kortform liknar firman för distributören IsiCom, samt genom att Motpartens användning av Sökandens varumärke och logo ge sken av kommersiellt samband. Faktiska förväxlingar mellan bolagen har också skett. Genom en länk märkt hem på hemsidan kopplad till <plantronics.se> flyttas besökaren till webplatsen för Triada AB, som bl a anger att Triada är distributörer för Sökandes konkurrenters produkter. Mot bakgrund av Motpartens agerande har IsiCom stämt Motparten för firmaintrång (kopia av stämningsansökan som Bilaga 10). Motparten har inte någon rätt eller berättigat intresse till <plantronics.se>, domännamnet är registrerat enbart i syfte att störa verksamheten för en konkurrent (Sökanden). Motpartens användning av domännamnet ger upphov till förväxlingar och det felaktiga intrycket att det skulle föreligga ett kommersiellt samband mellan Sökanden och Motparten. Förfarandet innebär även renommésnyltning. Sökandens kompletterande skrivelse av den 15 januari 2004 behandlar främst frågan om förhållandet i firmalikhetsfrågan IsiCom AB vs IC Communications AB. Motparten Motparten har, via sin ägare Peter K, sökt registrering av <plantronics.se> när domänregistreringen släpptes fri i Sverige i april Tre ansökningar lämnades in för att få bättre möjligheter vid ev lottning. Syftet med registretringen var att använda <plantronics.se> i Motpartens verksamhet. Motparten är den enskilt största headsetleverantören i Sverige med produkter från fyra olika bolag. Verksamheten bedrivs till stor del via Internet som informationsbärare och varje produktsortiment har sin egen webplats för att särskilja de olika produkterna.

4 4 Det finns ingenting på webplatsen som skulle kunna störa eller vara anstötande för Sökanden. Inte heller görs gällande att Motparten är distributörer för sökanden, vilket klargörs genom informationen Vi säljer och lagerför hela Plantronics och GN-Netcoms headset sortiment. Motparten har valt att lägga de produkter man är distributörer för under det egna bolaget Triada AB. Sökanden har vägrat låta Motparten köpa Plantronics produkter i Sverige, varför Motparten tvingats importera från Plantronics distributörer i Europa. Sökandens advokat har vid ett flertal tillfällen hotat med stämning men när Motparten svarat har ombudet inte återkommit till Motparten. Av detta skäl fann Motparten ingen anledning att svara på brevet med uppmaning om överföring av det omtvistade domännamnet. Motpartens firma har valts på grund av K:s tidigare delägarskap i ett antal bolag med firmadominanten IC. Registreringen av Triada AB skedde för att skydda domännamnet <triada.se>. Motparten har, via Patent- och registreringsverket, fått uppgiften att PLANTRONICS inte är ett i Sverige registrerat varumärke. Motparten har, genom K, sökt och erhållit <plantronics.se> i enlighet med föreskrivna regler, utan ond tro och i syfte att marknadsföra Sökandens produkter på en webplats där endast Sökandens produkter finns. Då det föreligger fri marknad och fri konkurrens inom EU bryter Motparten inte heller mot några regler när det gäller handeln med Sökandens produkter. Tvistlösarens skäl Inledningsvis kan konstateras att Sökanden i sin Ansökan hänvisat till vissa firmarättsliga förhållanden och tvister rörande bolagen IC Communications AB, Triada AB samt IsiCom AB. Tvist rörande eventuellt firmaintrång, särskilt som denna inte avser kännetecknet PLANTRONICS i form av domännamn, faller dock utanför ramen för Alternativt Tvistlösningsförfarande och vad parterna anfört i dessa delar kommer därför inte närmare att kommenteras nedan. Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Det är i ärendet otvistigt att <plantronics.se> är identiskt med varumärket PLANTRONICS.

5 Sökanden uppger att varumärket PLANTRONICS är registrerat i ett 30-tal länder världen över, dock utan att förevisa kopior av registreringsbevis eller annan handling till stöd för denna uppgift. Det har inte påståtts att varumärket PLANTRONICS är nationellt registrerat i Sverige, eller i egenskap av Gemenskapsvarumärke eller Internationell registrering med designering i Sverige har ett registrerat rättsskydd i landet. För att ett varukännetecken ska ha rättsgrund i Sverige krävs dock inte att detta är registrerat på ovan angivet sätt. Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket blivit inarbetat (2 1 st varumärkeslagen). Sökanden menar att kännetecknet PLANTRONICS är välkänt på den svenska marknaden. De kopior (Bilaga 4a 4d) som anförts till stöd för påståendet om användning under åren är dock, vad Tvistlösaren kan se, inte daterade. Sökanden anför även andra omständigheter till stöd för uppgiften att PLANTRONICS är inarbetat som varumärke på den svenska marknaden, exempelvis att produkter under detta kännetecken funnits i Sverige sedan början av 1980-talet. Motparten har inte bestridit uppgiften att PLANTRONICS är inarbetat för Sökanden, utan endast konstaterat att varumärket inte är registrerat i Sverige. Mot bakgrund av vad som anförts av parterna finner därför Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta uppgiften att varumärket PLANTRONICS i varje fall använts i Sverige i en omfattning som utgör tillräckligt underlag för att Sökandens känneteckensrätt ska anses ha rättsgrund här i landet. Plantronics SA är även en hos Skattemyndigheten sedan 1 april 1993 registrerad utländsk juridisk person (org nr ). Det noteras att Sökandebolaget Plantronics B.V. har samma adress som Plantronics SA, varför får förmodas att firmorna avser samma juridiska person eller åtminstone ingår i samma koncern. Sökanden torde således ha ett i Sverige sedan 1993 registrerat namnskydd för näringskännetecknet Plantronics. I likhet med varumärken kan ensamrätt till firma erhållas genom registrering eller inarbetning (2 1 st firmalagen). Av utredningen i ärendet framgår att firman Plantronics använts av Sökanden i Sverige i en omfattning som enligt Tvistlösarens mening är tillräcklig för att också anses inarbetad. Sammanfattningsvis är det Tvistlösarens uppfattning att Sökanden har visat sådan rätt till kännetecknet PLANTRONICS som avses i punkt 18 c) Allmänna villkor. 5 Rätt eller berättigat intresse Motparten är inte auktoriserad återförsäljare/distributör av Sökandens produkter och företräder inte heller i övrigt Sökanden på annat sätt än att Motparten med användning av domännamnet <plantronics.se> marknadsför och säljer produkter tillverkade av Sökanden och införskaffade på den öppna marknaden via Sökandens distributörer i Europa. Domännamnet kan inte anses allmänt känt för Motparten (jmfr punkt 18 d) Allmänna villkor). Motparten har inte heller i övrigt någon namnrätt till kännetecknet PLANTRONICS i känneteckensrättslig mening. Det är i ärendet klarlagt att K är ägare till och företrädare för Motparten, samt att Kunder perioden tillsammans med en Magnus O drev ett bolag som var en av Sökandens distributörer i Sverige. Vidare att samarbetet med Sökanden upphörde 2002

6 samt att Sökanden då med Motpartens vetskap uttryckligen beslöt sig för att välja O:s bolag IsiCom AB till ny distributör. Motparten har därefter fortsatt att marknadsföra och sälja produkter från Sökanden, men är även - via systerbolaget Triada AB - officiell svensk distributör för åtminstone två av Sökandens konkurrenter. Det faktum att Motparten erbjuder Sökandens produkter till försäljning på sin hemsida legitimerar dock inte Motparten att registrera ett domännamn som enbart består av ett för Motparten välkänt kännetecken och under detta domännamn bygga en webplats som direkt eller indirekt (genom länkar) också marknadsför produkter från Sökandens konkurrenter. Den genomsnittliga surfaren kan förvänta sig att under <plantronics.se> komma till en officiell hemsida för känneteckensinnehavaren eller åtminstone till hemsidan för en auktoriserad distributör. Genom domännamnsregistreringen och kopplingen till Motpartens hemsida har Motparten skapat en risk för att besökaren/konsumenten vilseleds om det kommersiella sambandet mellan Sökanden och Motparten, vilket är till förfång Sökanden och dennes kännetecken. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <plantronics.se>. 6 Registrerats eller använts i ond tro Motparten registrerade <plantronics.se> i full vetskap om att kännetecknet PLANTRONICS ägdes av annan, samt att Motpartens tidigare kompanjon utsetts av sökanden till ny distributör i Sverige. Motparten måste haft god kännedom om det sätt på vilket Sökanden marknadsför sina produkter under det aktuella kännetecknet, samt förstått vikten av att Sökanden själv fick tillgång domännamnet <plantronics.se>. Av korrespondensen mellan parterna drar Tvistlösaren vidare slutsatsen att kontakterna mellan K / Motparten och Sökanden sedan distributionsavtalets upphörande varit ansträngda, och även detta måste vägas in i bedömningen om huruvida domännamnet registrerats i ond tro. Det förefaller Tvistlösaren sannolikt att domännamnet registrerats i syfte att hindra Sökanden från att använda sitt kännetecken i ett domännamn under toppdomänen.se, samt i syfte att använda domännamnsregistreringen som ett påtryckningsmedel och/eller reaktion mot Sökandens vägran att låta Motparten köpa produkter under kännetecknet direkt från Sökandens svenska bolag/distributör. Som ovan anförts bör den genomsnittliga surfaren kunna förvänta sig att under <plantronics.se> komma till en officiell hemsida för känneteckensinnehavaren eller åtminstone till hemsidan för en auktoriserad distributör. Av vad som kan utläsas från de kopior av Motpartens hemsida som Sökanden bifogat ansökan (Bilaga 8 9) har Motparten inte vidtagit några åtgärder för att markera att webplatsen under <plantronics.se> inte är hemsidan för Sökandens officiella distributör i Sverige. Det är snarare så att utformningen av hemsidan ger sken av ett nära kommersiellt samband mellan Sökanden och Motparten. Webplatsen under <plantronics.se> används också för att marknadsföra produkter från Sökandens största konkurrenter, där det är otvistigt att Motparten är officiell distributör för åtminstone två av dessa. Domännamnet används således enligt Tvistlösarens uppfattning som ett verktyg att leda konsumenter, som sökt information om Sökandens kännetecken

7 och produkter, över till Sökandens konkurrenter. Detta innebär att Sökandens affärsverksamhet i Sverige störs på ett otillbörligt sätt. Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Motparten registrerat och använt domännamnet i ond tro. 7 På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar P-E H Petter Rindforth

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 KÄRANDE AB LivsHälsa medvetandeutveckling, 556511-4112, Torstenssonsgatan 3, 114 56 STOCKHOLM Ombud: dr. Henning Witte, Villagatan 13 B, 114 32 STOCKHOLM

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

R 6425/2000 2000-06-22. Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet R 6425/2000 2000-06-22 Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 april 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domännamnsutredningens betänkande.se?.

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Uppföljningsremiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se Uppföljningsremiss angående Alternativt TvisteFörfarande

Läs mer

Rätten till domännamn

Rätten till domännamn Institutionen för handelsrätt Rätten till domännamn En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige Martin Peters Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Jonas Ledendal HARK11 Kandidatkurs

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av 2014-10-13, anger härmed BUMP Productions följande:

Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av 2014-10-13, anger härmed BUMP Productions följande: Till Stockholms Tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Mål nr T 12456-14 Enhet 52 Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av 2014-10-13, anger härmed BUMP Productions följande: 1. BUMP Productions

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer