NYHET - SKATTENYTT FAKTARUTA. Risk comes from not knowing what you're doing. W. Buffett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET - SKATTENYTT FAKTARUTA. Risk comes from not knowing what you're doing. W. Buffett"

Transkript

1 Risk comes from not knowing what you're doing. W. Buffett Bäste Navigatorkund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång i knappt två år. Vi är väldigt glada över hur bra det har gått trots de oroliga tider som råder. Du som är kund sedan tidigare kanske inte behöver läsa faktarutan nedan utan kan gå direkt på kommentarerna om marknaden och portföljen som börjar på nästa sida. NYHET - SKATTENYTT Från och med det förra kvartalsbrevet och framåt kommer vi till dig som Navigatorkund inkludera nyheter på skattefronten. Dessa nyheter är av allmän och generell innebörd och skall inte uppfattas som individuella råd då varje kunds situation är unik. Med önskan om trevlig läsning, Roland Dahlman, Förvaltare Navigator FAKTARUTA Du som fått tidigare kvartalsbrev känner antagligen igen den här texten men då vi ständigt får nya kunder vill vi gärna upprepa oss. För att repetera och även klargöra så är inte det här brevet svaret på frågan - hur har det gått för min placering? Varje kunds sparande är helt individuellt och beror på en mängd faktorer. Görs löpande insättningar? Tas det ut pengar? Hur stor bonus ges? Har det gjorts uppehåll eller ändrats premie? I vilken valuta sparas det? Din exakta ställning hittar du på dina kontoutdrag som Zurich skickar till dig var sjätte månad. Hur det går för Investerum Navigator Zurich vet vi däremot se portföljkommentaren. För att kunna se hur Investerum Navigator Zurich utvecklas har vi valt att följa utvecklingen på två olika sätt. Först, givetvis, hur de olika besluten att köpa och sälja fonder faktiskt fallit ut. Där är det enkelt att se utvecklingen av fonderna som väljs och därför räkna fram hur Investerum Navigator Zurich går men vi vill gå ett steg längre. Därför har vi valt att även se hur det går för den som gör löpande månadsinsättningar i precis samma fonder. Det ska bli jättespännande att se hur skillnaderna utvecklas. Vi är säkra på att vi kommer kunna dra mycket intressanta slutsatser om den positiva inverkan på avkastning som löpande sparande för med sig. Vi kommer mäta utvecklingen i svenska kronor. Om du sparar i USD, GBP eller EUR kommer du, förstås, ha en något annan utveckling. På Investerum ägnar vi oss åt Value Investing. En central ansats är därmed att veta vad man faktiskt äger. Läggs alla de olika fonderna i Investerum Navigator Zurich portfölj samman ges en överblick över hur den totala portföljen är sammansatt. Den kommer redovisas varje kvartal där du kommer kunna se vilka regioner, branscher och enskilda bolag som är störst i din portfölj.

2 Förvaltningskommentar Q3 Investerum Navigator Zurich har sedan starten den 1 april 2012 fram till den 31 dec 2013 haft en värdeutveckling om 19,92% mätt i svenska kronor. Världsindex, mätt som MSCI World Free, ökade med 22,08% mätt i svenska kronor. Senaste 12 månaderna har portföljen gått upp 17,45% och världsindex har stigit med 22,68%. Löpande sparande i Investerum Navigator Zurich Den som startade ett löpande sparande, vid starten den 1 april 2012, med månadsinsättningar har haft en värdeutveckling om +14,16% mätt i svenska kronor. En sparare som startade sitt sparande vid samma tidpunkt med en engångssumma har haft en värdeutveckling om +19,92% mätt i svenska kronor. Låt oss återigen stanna upp vid frågan hur det är möjligt att ha en skillnad i värdeutvecklingen beroende på om man sparar löpande eller genom en engångssumma? Löpande sparande har ju den lite snurriga egenskapen att det bästa för det långsiktiga sparandet är att det man sparar i på kort sikt går ner. Verkligheten är dock den att marknaden, på sistone, gått upp och vissa andelar har därför köpts på högre kurser än som rådde vid starten. Vad siffrorna säger oss är att investeringsstrategin gått plus men genom att spara med den löpande insättningsmetoden har lite färre andelar köpts eftersom de varit lite dyrare. Det här är egentligen ingenting konstigt utan vanligt, sunt förnuft. Det är bra att köpa billigt! Makroekonomisk Marknadskommentar Ett gott nytt år ligger framför våra fötter och vi kan i backspegeln titta tillbaka på ett år fyllt av spänning! Ännu ett politikernas år som innefattade dramatik på Cypern som ledde till konfiskation av kunders bankkonton, turbulens i USA som ledde till viss nedstängning av ett litet antal statliga myndigheter och att FED började diskutera neddragningar av stimulanserna Tapering. Räntorna förblev låga och hela världens ekonomier återhämtade sig lite, framför allt USA. Därifrån kom mycket stark statistik - framförallt signaler om att den amerikanska husmarknaden stabiliserades, en ökande industriproduktion och en sjunkande arbetslöshet. I mitten av december följde två viktiga besked från FED den låga styrräntan kommer ligga kvar länge samt att från och med januari kommer den amerikanska centralbankens stödköp av obligationer att börja trappas mer. Beskeden uppfattades positivt och mottogs med lugn av aktiemarknaderna. Precis som under 2012, 2011 och 2010 fortsatte Europa under 2013 att slänga hinder i vägen för sig själv men lyckades ändå förhindra en katastrof. De starka aktiemarknaderna under 2013 drevs, generellt, inte av stigande vinster utan mest av att bolagens värderingar ökade (så kallad multipelexpansion). Tvärt om sänktes vinstprognoserna på många håll! År 2014 kommer på ett visst sätt också bli lite av politikernas år då 2014 är det stora valåret! Så mycket som 40% av jordens befolkning skall rösta fram nya ledare.

3 Portföljutseende per 30 september 2013 I Investerum Navigator Zurich ingår just nu sju fonder som tillsammans representerar de branscher, regioner och förvaltarstilar som, utifrån den bedömning som görs av det rådande ekonomiska läget, ser ut att ge bäst förutsättningar för långsiktig tillväxt. Din exakta ställning, som beror på en mängd individuella faktorer, hittar du på dina kontoutdrag som Zurich skickar till dig var sjätte månad. För den som ägnar sig år Value Investing är det viktigt att veta vad man äger. Här följer en bild av hur ditt sparande såg ut vid senaste kvartalsskiftet. De fem största Regionerna som fonderna har innehav i Nordamerika Japan Ryssland Sverige Danmark De fem största Branscherna som fonderna har innehav i Finans Industri Informationsteknologi Energi Hälsovård De fem största enskilda Aktieinnehaven som fonderna har innehav i Apple Oversea-Chinese Banking Corp Samsung Electronics Co Jardine Strategic Holdings BHP Billiton Rio Tinto Vi ber att få tacka för förtroendet att förvalta dina placeringar och hoppas på ett långt och fruktsamt samarbete! Tack till alla medarbetare som hjälpt till på värdefulla sätt med och inom förvaltningen! Roland Dahlman Förvaltare Navigator

4 Skattenytt 2014 Budgeten 2014 Regeringens budget som lämnades den 18 september innehöll flera förslag som berör skatteområdet. Nya regler för att beräkna löneunderlaget i fåmansföretag, ett femte jobbskatteavdrag samt en sänkning av den s.k. SINK-skatten (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) är några av förslagen. Nedan presenteras ett urval av nyheterna. Nyheter i inkomstslaget kapital 1. Investeraravdraget En fysisk person som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Förvärv av s.k. lagerbolag omfattas också av reglerna om investeraravdrag. Avdrag får maximalt göras med kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst kronor per år. För att få investeraravdrag krävs dock att vissa villkor vara uppfyllda vad gäller företaget som investeringen görs i: - Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget skall vara max 50 personer - Företagets nettoomsättning eller balansomslutning får vara högst kronor) - Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse. - Företaget ska ha ett löneunderlag om minst kronor. Ett investeraravdrag får inte göras om den skattskyldige (eller hans närstående) under beskattningsåret eller de två närmast föregående beskattningsåren, fått en eller flera värdeöverföringar från företaget eller ett företag i samma koncern och detta överstiger den skattskyldiges andel av vinsten i företaget (mycket förenklat beskrivet). Om en sådan värdeöverföring görs under något av de fem efterföljande beskattningsåren ska investeraravdraget återföras. Investeraravdraget ska också återföras om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret. Reglerna om investeraravdrag innehåller en mängd detaljrika bestämmelser varför det är viktigt att noga gå igenom förutsättningarna inför varje unik investering. Reglerna gäller fr.o.m. den 1 december 2013 och omfattar investeringar som görs efter den 30 november 2013.

5 Nyheter för fåmansföretag 1. Gränsbelopp - schablonbelopp Schablonbeloppet för beräkning av gränsbeloppet (= gränsbeloppet bestämmer hur stor utdelning och kapitalvinst ägaren kan få från företaget till 20 % skatt) 2014 uppgår till kronor (2,75 x IBB). 2. Gränsbelopp huvudregeln Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln ska anskaffningsutgiften för aktierna (inklusive ovillkorade aktieägartillskatt) räknas upp med 11,09 % (2,09 + 9) för Om det finns kvarstående sparat utdelningsutrymme ska detta belopp räknas upp med 5,09 % (2,09 + 3) för Om löneuttagskravet har uppfyllts får även ett lönebaserat utrymme läggas till gränsbeloppet. Löneuttagskrav 2014 Löneuttagskravet under 2014 som gäller för utdelning under 2015 uppgår antingen till - summan av 6 IBB ( ) och 5 % av den kontanta lönesumman i bolaget, eller - 10 IBB ( kronor för löneåret 2014). Löneuttagskrav 2013 Löneuttagskravet under 2013 som gäller för utdelning under 2014 uppgår antingen till: - Summan av 6 IBB ( ) och 5 % av den kontanta lönesumman i bolaget, eller - 10 IBB dvs kronor för löneåret 2013.

6 3. Det nya löneunderlaget I fåmansföretag med många anställda har ägaren av aktierna, p g a den s k löneunderlagsregeln, stora möjligheter att lyfta utdelning till 20 % skatt genom att ett s.k. lönebaserat utrymme får läggas till det årliga gränsbeloppet. I många fall räcker det med ett mycket litet ägande i bolaget för att ändå komma i åtnjutande av stora lågbeskattade utdelningar med hjälp av löneunderlagsregeln. Regeringen har tidigare konstaterat att löneunderlagsreglerna har uppfattats som att de har medfört en överkompensation till delägare i stora personalintensiva fåmansföretag och föreslog förändringar i lagstiftningen under förra året som nu har trätt ikraft. Ägarkrav för att få utnyttja löneunderlagsregeln För att få tillgång till löneunderlag krävs enligt de nya reglerna att man måste själv äga minst 4 % av aktierna i 1 januari det år då utdelningen utbetalas. I detta fall hjälper det alltså inte om en närstående äger mer än 4 % i bolaget. Oförändrat löneuttagskrav under beskattningsåren 2014 och 2015 (= löneåren 2013 och 2014) För att delägare skall få använda löneunderlagsregeln under beskattningsåren 2014 och 2015 krävs ett löneuttag på det lägsta beloppet av: 6 inkomstbasbelopp (IBB) + 5 % och 10 IBB. Då löneuttagskravet ska vara uppfyllt året innan beskattningsåret innebär det att det oförändrade löneuttagskravet fortsätter att gälla för löneåren 2013 och Sänkt löneuttagskrav under beskattningsåret 2016 (= löneåret 2015) Bestämmelserna om krav på löneuttag för att få beräkna lönebaserat utrymme sänks från dagens 10 IBB till 9,6 IBB fr.o.m. löneåret Då löneuttagskravet ska vara uppfyllt året innan beskattningsåret innebär det att sänkningen från 10 IBB till 9,6 IBB under beskattningsåret 2016 får betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med Höjt lönebaserat utrymme Om delägaren beräknar sitt gränsbelopp enligt huvudregeln får man under vissa villkor lägga ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet. Så som regeln såg ut tidigare fick 25% av det totala löneunderlaget läggas till årets gränsbelopp. Om det totala löneunderlaget översteg 60 inkomstbasbelopp fick ytterligare 25% av det överskjutande beloppet läggas till det lönebaserade utrymmet. Det tillkommande steget (löneunderlag överstigande 60 inkomstbasbelopp) är nu borttaget och istället är en enhetlig beräkning införd. Det lönebaserade utrymmet beräknas till 50 % av hela löneunderlaget. Tak på storleken för det lönebaserade utrymmet I de nya reglerna ingår även bestämmelser om ett tak för det lönebaserade utrymmet. Löneunderlaget får maximalt uppgå till högst 50 gånger den egna eller någon närståendes kontanta ersättning. Exempel: Om det egna löneunderlaget är kronor blir taket kronor. Bestämmelserna har ingen retroaktiv verkan, vilket innebär att sparade utdelningsutrymmen från tidigare år inte påverkas men värdet av nya lönebaserade utrymmen begränsas.

7 Ikraftträdande De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december Ny definition av dotterföretag Skatterätten har hittills inte innehållit någon egen definition av vad som avses med moderföretag och dotterföretag. Utgångspunkt har istället varit sådana i lag definierade koncernbegrepp som finns i bl.a. aktiebolagslagen. Enligt dessa definitioner har det varit möjligt att skapa dubbla koncerntillhörigheter. I och med den nya definitionen av dotterföretag slopas denna möjlighet: Med dotterföretag avses nu ett företag i vilket moderföretaget direkt, eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 % av kapitalet i företaget. Om dotterföretaget är ett handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad person krävs att moderföretaget äger 100 % för att det ska rubriceras som ett dotterföretag enligt de nya reglerna. Sänkt SINK-skatt från årsskiftet Riksdagen har fattat beslut om att sänka den särskilda inkomstskatten för personer som är bosatta utomlands, SINK. Skatten sänks med fem procentenheter, från 25 till 20 procent för skattepliktiga inkomster som inte utgör sjöinkomst. Nya deklarationstidpunkter efter ändring i skattebetalningslagen Vid ingången av 2013 började de nya deklarationstidpunkterna för juridiska personer att gälla. Införandet av de nya deklarationstidpunkterna betyder att det numera finns fyra fastställda datum då inkomstdeklarationen ska lämnas in till Skatteverket. Tidpunkten för inlämnande baseras på företagets räkenskapsår. I praktiken innebär det att deklarationen ska lämnas in vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut. De nya deklarationstidpunkterna påverkar därmed även tidpunkten för när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Företag med bokslut den: Deklarationstidpunkt: 31 januari - 30 april november maj - 30 juni december juli - 31 augusti mars september - 31 december juli 2015 Stockholm den 21 jan 2014

FAKTARUTA. W. Buffett

FAKTARUTA. W. Buffett Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. W. Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång i precis tre år nu. Vi är väldigt

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer