eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015"

Transkript

1 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: TID: PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD Henrik Wöhleeke Carina Sjöholm Ingrid Lennerwald v.ordf Johan Andersson Lana Olofsson Kenneth Jönsson Sten Carling Anne Dowler Maria Trönell FRÅNVARO: Anders Molin Jakob Bennet Gunilla Emilsson Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 1 Justering 3 Ekonomi Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Ingrid Lennerwald. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Årets resultat före avsättningar prognosticerades till knappt 2 msek och slutade på strax under 2 msek. Slutet av året medförde en del avvikelser mot prognos och förbättrade resultatet. Detta gav då utrymme till att göra en utrangering av äldre kvarvarande installationer på Kärråkra efter den genomförda renovering som utförts under ett antal år och som nu är färdigställd. Underhållet blev lite lägre än planerat mycket beroende på den försenade upphandlingen av byggtjänster. Med utrangeringen inlduderad är resultatet före avsättningar knappt 2 msek. Resultat rapport bifogas. Bilaga 1. Årsredovisning bifogas i slutlig och granskad utgåva. Bilaga 2. Styrelsen godkände resultatrapporten och fastställde årsredovisningen för 2014.

2 Bolagets genomsnittränta var ,59 %, räntebindningstiden 4,26 år, kapitalbindningen 2,43 år och kapitalbindning < lår är 11%. Bolaget kommer den närmaste tiden att gynnas av minskade räntekostnader och räntenivån för 2015 ser ut att landa på 3,25%. Bilaga 3. En översyn av finanspolicyn kommer att ske för att fånga det läge som nu råder på den finansiella marknaden. Styrelsen godkände rapporten. VD informerade om att, i enlighet med tidigare styrelsebeslut, en skrivelse skickats till kommunen med förslag på översyn och revidering av bolagets borgensavgift. 4 Strategi/ledning Ombyggnaden av kontoret är nu i stort sett klar och flytten till Kajan 1 pågår och beräknas vara fullt genomförd den siste mars. Det som nu återstår är att bygga om entrin för att få full tillgänglighet för besökare och kunder. En kostnadsberäkning av ombyggnaden slutar på c:a 3,5 msek. Skisser samt en kalkyl på hela projektet bifogas. Bilaga 4-5. Styrelsen beslöt ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnad av enhin under VD informerade om att, i enligt med styrelsebeslut, en skrivelse skickats till kommunen med förslag på ändring av resultatkravet i ägardirektivet mot bakgrund av krav på ökad byggnationstakt och de effekter detta kan få på bolagets resultat. 5 Förvaltning Lana Olofsson informerade om antalet uppsägningar under nov-dec som var på 15 respektive 12 vilket är mindre än normalt. Siffran för helåret 2014 slutade på 272 mot 289 under Bilaga 6-8. Efterfrågan är fortsatt stabil. Övriga större underhållsprojekt redovisades och kommenterades. Ett förslag till miljöpolicy har arbetets fram i samarbete med Eslövs kommun. Bilaga 9. Styrelsen beslöt anta föreslagen miljöpolicy. Under januari månad har resultatet av den LKI som gjorts redovisats och möten har hållits för att ta tag i de problem som finns enligt våra lokalhyresgäster. Utfallet av enkäten bifogas och Lana Olofsson berättade om både de kort- och de långsiktiga åtgärder som kommer att genomföras med målet att nå 4,0 i snitt vid nästa mätning Bilaga 10. Under början av 2015 går också den ordinarie NKI undersökningen ut till de hyresgäster som flyttat till Ebo under de två senaste åren. /0/0

3 Styrelsen godkände avrapporteringen. 6 Fastighetsutveckling Kö mannen/hotellet Sten Carling och VD informerade om de fortsatta diskussioner som skett med fastighetsägaren. VD redogjorde för de alternativ som finns och de för- och nackdelar samt de ekonorniska risker sorn dessa innebär. Mot bakgrund av det arbete som nyligen inletts av kommunledningen avseende utvecklingen av centrala Eslövs så måste kommande förändringar av denna strategiska fastighet inkluderas i detta viktiga utvecklingsarbete. I de alternativ som presenterades finns en del oklarheter som behöver redas ut och fortsatta diskussioner behöver genomföras med Eslövs kommun innan att väl genomarbetat beslutsunderlag kan presenteras. Styrelsen beslöt ge VD och ordförande mandat att föra vidare diskussioner med nuvarande ägare samt med Eslövs kommun för att finna en lösning som på bästa sätt tillgodoser de olika intressen som finns för denna fastighet. Gjutaren 14 Fusionsarbetet av Gjutaren 14 är klart och det är nu en del av Eslövs Bostads AB. Kärråkra Ett nytt boende om 18 platser har efterfrågats av Vård o Omsorg. En upphandling i samverkansform kommer att ske så snart avtal tecknats med kommunen om förhyrning. Styrelsen gav VD mandat att teckna avtal med kommunen för att påbörja upphandlingen. Presidiet gavs mandat att teckna avtal med entreprenör när upphandling skett. Sädesärlan Byggnation löper på enligt planerna. Carina Sjöholm informerade om kommande uthyrningar och hyresnivån som kommer att gälla. Eslövs kommun har tecknat avtal om c:a 10 st mindre lägenheter och en 3:a. Slaktaren Sten Carling redogjorde för läget med bytesaffåren av fastigheterna Kanalgatan 5 och Kanalgatan 10. Parterna är överens om att affåren bör genomföras som en bolagsaffår med fastighetsreglering. Ebo behöver för att kunna genomföra detta köpa ett lagerbolag som förvärvar en mindre angränsande fastighet varefter fastighetsreglering kan genomföras. Styrelsen godkände upplägget och gav VD mandat att köpa ett lagerbolag och genomföra affären enligt ovan. VD har även i uppdrag att påkalla Eslövs kommun för tillsättande av styrelse i det nya bolaget.

4 Harlösa Projektet löper på enligt plan. Carina Sjöholm informerade om hyror för de lägenheter som ligger ute under februari månad. Löberöd En privat vårdcentral som skulle kunna bli en del av Ölycke Gård var tänkt att byggas och ägas av ett externt byggföretag. Det aktuella företaget vill bygga men inte vara ägare och frågan har då gått till Ebo om intresse finns att gå in som ägare. Styrelsen konstaterade att detta projekt faller utanför bolagets ägardirektiv och därmed inte är aktuellt. Spritfabriken Ebo har fått en förfrågan om att köpa den billackering som i dagsläget driver överklagandet av detaljplanen. Sten Carling informerade om det juridiska och det ekonomiska läget och föreslog att Ebo lämnar ett marknadsmässigt bud på fastigheten. Styrelsen gav VD i uppdrag att lämna bud enligt ovan. Stehag Arbetet med buller planen pågår. Avtal med den leverantör som kontaktas gick inte att fullfölja utan ny upphandling måste ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 7 Marknad Carina Sjöholm redogjorde för kommande aktiviteter för uthyrning av Sädesärlan och i Harlösa. Harlösa ligger ute på hemsidari under februari månad. 8 Personal och Organisation VD informerade om att Lana Olofsson har anställts som förvaltningschef på företaget och Jennie Kjellberg som fastighetscontroller. 9 Arbetsordning för styrelse och VD samt ekonomisk rapportering Förslag på arbetsordning och ekonomisk rapportering för bolaget under 2015 har tillskickats styrelsen. Dokumenten är i grunden samma som föregående år och endast uppdatering med år har skett. Bilaga 11,12,13. Styrelsen fastställde dessa styrande dokumenten för Attestordning Förslag till attestordning att gälla för 2015 har utsänts med kallelsen. Den är lika sedan tidigare. Bilaga 14.

5 Styrelsen fastställde attestordning och gav VD i uppdrag att tafram förslag på en ny attestordning under året. 11 Övrigt VD redogjorde för hur frågan avseende begäran om utlämnande av information bla intern korrespondens hanterats. Efter precisering från kravställaren och samråd med kommunens jurist har ett antal handlingar gjorts tillgängliga för avhämtning, vilket inte ännu skett. Kommunens begäran om en 10 årig byggnadsplan har diskuterats i ägarrådet och förslaget innebär att Ebo deltager vid ett kommande kommunfullmäktige sammanträde för att berätta om bolagets planer och utvecklings möjligheter i det längre perspektivet. Styrelsen godkände rapporteringen. 12 Avslutning Styrelseordförande uppmärksammade att detta blir det sista mötet med nuvarande styrelse och tackade alla för ett storartat arbete under de gångna fyra åren. Vid den bolagsstämma som skall hållas under våren kommer en avtack.ning att ske vid en gemensam lunch. VD kallar så snart datum är fastställt. Styrelseordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Protokoll: Justeras: Mikael Wehtje Justeras:.. Ingri e erwald (

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 8:e oktober

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer