årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884"

Transkript

1 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan

2 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Redovisnings- och värderingsprinciper...17 Noter till resultaträkningen...23 Noter till balansräkningen...28 Finansiella risker...34 Kapitaltäckning...45 Företagsstyrning...47 Utgående mandatperioder...49 Revisionsberättelse...50 Sparbankens huvudmän, styrelse, revisorer & personal...51 Kontorsförteckning...55

3 VD kommenterar Det är med stolthet vi kan läsa Virserums Sparbanks årsredovisning. I spåren av den finansiella kris som rått borgar resultatet för en fortsatt god utveckling och en trygg framtid. Virserums Sparbanks grundläggande uppdrag är att verka för en stark utveckling i Dackebygd. Vi verkar för en sund ekonomisk utveckling inom vårt lokala verksamhetsområde. Ewa Andersen, VD Virserums Sparbank står starkare än någonsin. Resultatet för år 2009 slutar på 19 MSEK före bokslutsdispositioner och skatter, ett resultat som innehåller en något missvisande resultatpost, på grund av gällande redovisningsregler. Virserums Sparbank medverkade i den nyemission som Swedbank genomförde. Vid den erhölls teckningsrätter, vilka nu i bokslutet redovisas som utdelning. Det är ingen faktisk intäkt banken erhållit utan endast en post av redovisningskaraktär. Rensar man resultatet från den posten slutar detsamma på ca 14 MSEK, vilket också får anses som mycket starkt. Kapitaltäckningskvoten, således den kapitalstyrka som finns i banken, ligger på 4,1. Balansen mellan in- och utlåning har alltid varit en trygghet i vår verksamhet. Det känns bra att kunna visa att vi håller den balansen även i tider av oro på den globala finansiella marknaden. Jag ser det som mycket viktigt att de pengar vi lånar ut också skall finnas i egen kassa. Vi skall inte behöva låna. Då kan man lätt hamna i svårigheter, vilket har tydliggjorts under finanskrisen. Likviditet är, och har varit, ett stort problem för många banker. Inom kort kommer nya regler från myndighetshåll som än mer fokuserar på likviditeten i bankerna. Därför känns det tryggt att luta sig tillbaka på en god likviditet i Virserums Sparbank. Finanskrisen och lågkonjunkturen har slagit hårt mot företag i vår region. Flera företag fungerar som underleverantörer inom bilindustri och annan verkstadsindustri. Där har krisen hittills slagit hårdast. Det gäller att som bank hela tiden finnas nära kunden och förstå kundens situation. Vi försöker att alltid finnas nära till hands, hålla oss uppdaterade om företagen och tillsammans med företagaren bilda oss en uppfattning om framtidsutsikterna inom företaget. I dessa tider är det viktigt att inte endast titta på de historiska siffrorna, utan försöka sia om framtiden. En viss förbättring i orderingång kan emellertid skönjas i början av Huruvida återhämtningen av konjunkturen dröjer eller inte är beroende av flera faktorer, både av finans- och penningpolitisk karaktär, inte bara i Sverige utan världen över. De kommande årens utveckling kommer att vara mycket beroende av vilka stöd finansmarknaderna erhåller och vilken budgetpolitik som kommer att föras. Många branscher har under vinterhalvåret dessutom blivit drabbade av den hårda vinter som slagit mot Sverige. Många projekt har stått och står stilla på grund av vädret. Detta fördröjer naturligtvis lågkonjunkturen. Många privatpersoner utan arbete har idag en svår ekonomisk situation. Arbetslösheten har ökat den sista tiden i vår kommun. En bit in på 3

4 VD kommenterar år 2010 var den totala arbetslösheten, inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder, strax under 10% i Hultsfreds Kommun. Det är högst i länet. För privatpersoner, som fortfarande har arbete, har lågkonjunkturen inte märkts i så hög grad. En oro finns inför den kommande räntehöjningen. Då kan vissa överbelånade fastighetsägare få en mycket tuffare situation. Det finns risk att detta slår mot bankerna var ett år då Virserums Sparbank kunde glädjas åt att fira bankens 125-åriga verksamhet. År 1884 grundades banken. En viktig faktor till att banken bildades var att handläggningstiden i de angränsande bankerna var för lång. Man fick inte tillräckligt snabba beslut. Detta har allt sedan dess varit en viktig beståndsdel i vårt sätt att driva bank. Kunden får ett besked inom en inte alltför lång handläggningstid. Vid den tid då banken bildades var det styrelsen som drev banken, både som personal och styrelse. Det var ett rent ideellt förtroendeuppdrag. Så skedde ända fram till 1940-talet då de första tjänstemännen anställdes. Då flyttade banken också in i de nuvarande lokalerna på Storgatan, från att tidigare ha varit i Sockenstugan. Bankens 125-årsjubileum firades under en vecka i september. Styrelse och personal beslutade att bankens jubileum skulle komma kunderna till del. Ett inslag i firandet var ett välkommet och uppskattat besök av Bert Karlsson, som kåserade kring sitt liv. Bankens personal stod för servering och tillagande av förtäring under kvällen. Ett annat inslag var en tur genom vårt landskap med Smalspåret. Sammanfattningsvis kan konstateras att firandet blev mycket uppskattat och välbesökt. Jag vill tacka alla som hjälpte till så att firandet blev precis så bra som vi tänkt oss. Banken har under året bidragit med medel till många projekt i bygden, främst inom kultur och idrottsrörelse. Det är en grundläggande idé för sparbanken att en del av vinsten från banken skall återvända till den bygd varifrån pengarna kommer. Därför känns det bra att kunna fullfölja den tanken. Under året har Virserums Sparbank inlett ett s k förbättringsarbete. Arbetet skall syfta till ett mer uppsökande arbete för personalen och att kunden skall mötas av rätt kompetens. En del av personalen kommer ha kundansvar och andra kommer att ha ansvar för kundbas. Det blir en hel del förändringar både för personal och kunder som vi hoppas skall utmynna i något gott. Tillsammans med styrelse och personal känner jag en stark framtidstro och ser fram emot att vi kan utveckla och förstärka bankens position än mer. Jag vill tacka styrelse, huvudmän och personal för ett fint arbete under Nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare. Att alltid ha kundens bästa i sinnet och visa respekt för både kunder och kollegor är framgångsfaktorer. Det utmynnar i en långsiktig kundrelation och ett gott arbetsklimat. Tillsammans bygger vi framtiden. Omvärldsanalys Världsekonomin krympte 2009 Den globala konjunkturnedgången, som inleddes i slutet av 2008, fördjupades under förra året. En världsomspännande finanskris och dess effekter på den reala ekonomin bidrog till att världshandeln minskade kraftigt. BNP föll brant i flertalet OECDländer, men även i tillväxtekonomierna, med Kina och Indien i spetsen, blev BNP-tillväxten väsentligt svagare. Uppskattningsvis föll världens BNP med 1 % under Det är första gången sedan andra världskriget som världens samlade produktion av varor och tjänster minskade. Den expansiva ekonomiska politiken som bedrevs i OECD-länderna och i flera tillväxtekonomier bidrog till att BNP-fallet bromsades upp under fjolårets andra halvår och en svag global återhämtning inleddes. Aktivitetsökningen var tydligast i Kina, driven av en stark investeringsuppgång. Inköpschefsindex för industrin, som bottnade i slutet av 2008, steg både i USA och i EMU-länderna och har sedan i höstas befunnit sig i tillväxtzonen. Samtidigt återvände förtroendet på de globala finansmarknaderna, inte minst till följd av centralbankernas kraftiga räntesänkningar och omfattande kapitalinjektioner. En ökad likviditet på de finansiella marknaderna och en tilltagande riskaptit bidrog till en kraftig börs- och 4

5 VD kommenterar råvaruprisuppgång under loppet av Centralbankernas uttalanden om att behålla de låga räntorna under en längre period för att inte äventyra den bräckliga konjunkturuppgången bidrog också till det ökade investeringsintresset för aktier och råvaror. En snabbt växande arbetslöshet och omfattande offentliga stimulanspaket ledde till att de offentliga finanserna försämrades i snabbt takt både i USA och i Europa. I USA steg budgetunderskottet till tvåsiffriga nivåer som andel av BNP och i EMU-länderna blev underskotten väsentligt större än de 3 % som Maastrichtkriteriet stipulerar. De baltiska ekonomierna krympte med i genomsnitt % i årstakt under de tre första kvartalen 2009 jämfört med motsvarande period 2008, och är de länder i EU som drabbats hårdast av den globala konjunkturnedgången. Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar som under flera år svarat för merparten av tillväxten i de baltiska länderna föll kraftigt under 2009 i spåren av den globala finanskrisen och den snabbt försämrade arbetsmarknaden. Kraftigt BNP-fall i svensk ekonomi Den djupa globala konjunkturnedgången och en svag inhemsk efterfrågan bidrog till att Sveriges BNP föll med 5 % i genomsnitt under fjolårets tre första kvartal. Det är framförallt exportindustrin som har drabbats av den svaga omvärldskonjunkturen, med kraftiga exportfall och omfattande produktionsminskningar som följd. Samtidigt missgynnades den svenska industrin av att den globala efterfrågan på investeringsvaror. För företag verksamma inom den privata tjänstesektorn och för många hushåll blev konjunkturnedgången betydligt måttligare delvis tack vare det låga nominella ränteläget och en expansiv finanspolitik. Produktionsneddragningarna i näringslivet pressade upp den öppna arbetslösheten till drygt 8 % under 2009 från 6,2 % De största personalnedskärningarna skedde inom industrin och sammantaget minskade den totala sysselsättningen med drygt personer. Trots tilltagande kostnadsanpassningar i näringslivet blev produktivitetstillväxten fortsatt låg, varför arbetskostnaderna per producerad enhet fortsatte att stiga i en relativt snabb takt under förra året. Det svaga efterfrågeläget och ett lågt kapacitetsutnyttjande bidrog till att investeringarna föll på bred front. Undantaget var de offentliga investeringarna som steg tack vare något ökade infra struktursatsningar. Under andra halvåret ifjol kom det flera tecken på att konjunkturbotten i svensk ekonomi hade passerats, och att en svag återhämtning hade inletts. I kvartalstakt steg BNP både under andra och tredje kvartalet. Hushållens optimism om framtiden stärktes under loppet av 2009 inte minst till följd av det låga ränteläget, högre reala disponibla inkomster och stigande förmögenhetsvärden. Samtidigt ökade skuldsättningsgraden bland de svenska hushållen, trots försämrade arbetsmarknadsutsikter. Ljusare tillväxtutsikter under 2010 De globala tillväxtförutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med i höstas. Tecknen på en återhämtning i USA och i Europa har blivit tydligare samtidigt som tillväxten accelererar i Kina och Indien. Konjunkturförstärkningen kommer främst från tillväxtekonomierna i Asien, men även i USA och Europa förutses BNP-tillväxten öka snabbare. Även om utsikterna har blivit ljusare står världsekonomin alltjämt inför stora utmaningar. Skuldavvecklingen, i såväl finanssektorn som den privata sektorn, fortsätter. Den offentliga sektorns skuld växer och många OECD-länder har tvåsiffriga budgetunderskott. Den svenska ekonomin förutses växa med kring 2 % under En starkare omvärlds konjunktur innebär förbättrade exportmöjligheter för svenska företag. En mindre negativ arbetsmarknadsutveckling och fortsatt stigande reala disponibla inkomster förutses leda till en högre konsumtionstillväxt under 2010, jämfört med Näringslivets investeringar kommer däremot att krympa ytterligare något till följd av det låga kapacitetsutnyttjandet. Ett fortsatt svagt inhemskt pristryck innebär att ränteläget i svensk ekonomi kommer att vara fortsatt lågt, även om Swedbank bedömer att Riksbanken kommer att börja normalisera reporäntan under hösten

6 Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Ränteutvecklingen i Sverige Börsutvecklingen, 2005=100 Börsutvecklingen, 2005=100 6

7 Sparbanksstämman Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank får härmed avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet 2009, Sparbankens 125:e verksamhetsår. Sparbanksstämman med huvudmän äger rum fredagen den 7:e maj 2010 kl på Dacke Hotel. Fr. v. Åke Sandstedt, Börje Karlsson, Torbjörn Wirsenius, Christer Tuvö, Lars Rosander, Rune Bjurhem Nedre raden: Ewa Andersen. Saknas på bild: Marianne Larsson 7

8 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Virserums Sparbank ( ) är en inom Hultsfreds Kommun verksam fristående sparbank. Inom verksamhetsområdet, som huvudsakligen utgör Virserum- och Järeda församlingar skall banken vara den ledande. Virserums Sparbank är en fullservicebank för såväl privatpersoner som små- och medelstora företag. Banken profilerar sig som bygdens bästa bank för en stark framtid i Dackebygd. Det pågår ständigt utbildning av personalen. Syftet är att Virserums Sparbank ska stå sig väl i konkurrensen på den svenska bankmarknaden och att personalen ska vara rustad för framtiden. Siffror inom parentes avser Affärsvolym Sparbankens förvaltade och förmedlade kundvolymer uppgick vid årets slut till tkr ( tkr) en ökning med 13%. Utlåning Sparbankens totala utlåning uppgick vid årets slut netto till tkr ( tkr) en ökning med 15%. Av sparbanken förmedlade lån till Spintabgruppen, uppgick vid årets slut till tkr. ( tkr). Nyutlåningen under året uppgick till tkr ( tkr). Inlåning Sparbankens inlåning från allmänheten uppgick vid årets slut till tkr ( tkr), en ökning med 2 %. Problemengagemang Sparbankens problemengagemang, d v s oreglerade fordringar på krediter förfallna till betalning med mer än 60 dagar eller där andra omständigheter föreligger som medför osäkerhet i fråga om kreditens återbetalning uppgick vid årets slut till tkr. Händelser efter balansdagen Inga händelser av sådan art att det skulle påverka årsredovisningen eller förvaltningsberättelsens utformning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Information om risker Sparbanken är i sin verksamhet utsatt för flera olika risker som är kopplade till sparbankens verksamhetsområde. En närmare beskrivning av de legala riskerna framgår av not. Övriga risker behandlas i Sparbankens interna kapitalutvärdering. Lön och arvoden Fast arvode utgår till styrelsens ordförande och vice ordförande. Till samtliga ledamöter utgår sammanträdesarvode enligt sparbankstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen och utgörs av grundlön samt pension. 8

9 Förvaltningsberättelse Resultat Rörelseresultatet ökade med 71 % och uppgick till tkr ( tkr). Detta förklara av att posten utdelning utgörs delvis (5.031 tkr) av teckningsrätter i Swedbanks nyemission. Resultatet har vidare påverkats av kreditförluster som under året drabbat banken på tkr (4 870 tkr). Räntenettot, vilket är en stor del av resultatet, har under året minskat med 16% och uppgick vid årets slut till tkr ( tkr). I räntenettot, ingår den ränta banken får på sina likvida medel. Virserums Sparbank erhåller provision på bl. a förvaltade medel hos fondbolag baserat på stockens marknadsvärde. Provisioner netto uppgick vid årets slut till tkr (4 579 tkr). Övriga intäkter ökade till tkr (2 238 tkr) varav aktieutdelningar tkr (2 058 tkr). Sparbanken har under året erhållit teckningsrätter i Swedbank AB. Dessa är att likställa med derivat och ska marknadsvärderas. Detta har gett en resultatpåverkan med tkr. Rörelsekostnaderna exkl. kreditförluster uppgick till tkr ( tkr) en minskning med 4 % varav personalkostnader tkr (5 762 tkr) eller 55 % (50%). Vid årets bokslut föreslås avsättning till periodiseringsfond. Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner blir därefter tkr (8 107 tkr). Prognos Tillväxten i affärsvolymen förväntas under 2010 att öka marginellt, främst utgörande en ökning av marknadsvärdet i aktierelaterade instrument. Rörelseresultatet förväntas dock ligga på en lägre nivå. Detta bl. a beroende på lägre räntenetto samt utebliva utdelningar. Ett orosmoln är hur bolånemarknaden utvecklar sig på grund av förväntade räntehöjningar. Sparbankens budget utvisar för år 2010 ett rörelseresultat på ca 10 miljoner kronor före kreditförluster. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen utgör för 2009 kr :80 Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - Överföring till reservfonden kr :80 Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbanken interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 4,10 ( 4,71). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr (30 692tkr). Specifikationen av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital och likviditet såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. 9

10 Fem år i sammandrag FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Volym Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 3,9 5,9 17,5 6,5 6,2 Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 12,9 0,6 11,3 12,9 14,8 av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % ( 72% ) av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 28,74 25,51 30,66 27,60 27,56 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas i förhållande till totalt kapitalkrav 4,10 4,71 4, Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar ,27 42,92 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar ,27 42,92 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 3,13 3,88 3,51 3,37 3,22 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 2,16 2,02 2,11 2,10 2,22 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 1,30 0,81 1,18 1,11 1,09 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,72 4,57 6,62 6,60 6,10 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,35 0,42 0,44 0,47 0,50 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,40 0,60 0,44 0,47 0,51 Jämförelsetalen för är ej omräknade enligt IFRS. 10

11 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag, tkr Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 79,06 100,00 0,00 100,00 100,00 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,35 0,41 0,05 0,00 0,00 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,33 1,35 0,01 0,04 0,07 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Personalkostnader i % av MO 0,94 0,92 0,96 1,18 1,15 11

12 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag, tkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar Övrigt Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övrigt Avsättningar för pension mm Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn och eget kapital Jämförelsetalen för är ej omräknade enligt IFRS. 12

13 Resultaträkning Resultaträkning, tkr Not Förändring i procent Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto ,1 Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter ,4 Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster ,6 Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat ,1 13

14 Balansräkning Balansräkning, tkr Tillgångar Not Kassa Förändring i procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten ,9 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar 16 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar ,7 14

15 Balansräkning Balansräkning, tkr Skulder och eget kapital Not Förändring i procent Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten - Inlåning ,6 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat ,1 Summa eget kapital ,5 Summa skulder och eget kapital ,4 Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden

16 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/nedskrivningar Kreditförluster Intäkt som ej genererat inbetalning Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av värdepapper Ökning av inlåning från allmänheten Minskning av skulder till kreditinstitut Förändringar av övriga tillgångar/skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar 0-87 Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavande. I kassaflödet från den löpande verksamheten ingår erhållen utdelning 5 060tkr (2 058tkr), erhållen ränta tkr (36 119tkr) och erlagd ränta tkr (11 850tkr). 16

17 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, ifall inget annat anges. Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 23 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 7 maj Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Banken gör bedömningen att tillgångar kan hållas till förfall och att ingen osäkerhet råder beträffande kreditförlustreserveringarna. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2009 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Upplysningar om finansiella instrument Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar med tillämpning från 1 januari 2009 påverkar företagets finansiella rapportering från och med 17

18 Redovisnings- och värderingsprinciper årsredovisningen för Ändringarna medför huvudsakligen att nya upplysningskrav om finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas in i tre nivåer beroende på kvaliteten på indata i värderingen. Indelningen i nivåer avgör hur och vilka upplysningar som ska lämnas om instrumenten; där nivå 3 med lägst kvalitet på indata omfattas av mer upplysningskrav än de andra nivåerna. Därutöver medför ändringen av IFRS 7 några förändringar avseende upplysningar om likviditetsrisk. Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 7 behöver under första tillämpningsåret jämförande upplysningar inte lämnas för de upplysningar som krävs av ändringarna. Företaget har valt att frivilligt ändå lämna jämförande information för 2008 även avseende de upplysningar som tillkommit i och med ändringarna. Eftersom ändringarna inte påverkar hur redovisade belopp ska fastställas, har inga justeringar gjorts av belopp i de finansiella rapporterna. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först fr o m räkenskapsåret 2010 och har inte tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Sparbankens bedömning är att inte någon av dessa förändringar kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat eller ställning när de nya reglerna börjar tillämpas. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/ skulden och det belopp som regleras vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden Räntor från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning Utdelning från aktier och andelar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Sparbanken har under året erhållit teckningsrätter i Swedbank AB. Dessa är att likställa med derivat och ska marknadsvärderas. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget. Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som ränteintäkt. Sådana avgifter utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån. 18

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer