VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING"

Transkript

1 VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008

2

3 Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen... 6 Balansräkning koncernen... 7 Kassaflödesanalys koncernen... 9 Resultaträkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget Kassaflödesanalys moderbolaget Tilläggsupplysningar Noter, gemensamma för moderbolag och koncernen Not 1 Begravningsverksamhet...18 Not 2 Ekonomisk utjämning...19 Not 3 Avkastning från prästlönetillgångar...19 Not 4 Erhållna gåvor och bidrag...19 Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag...19 Not 6 Leasing...19 Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer...20 Not 8 Personal...20 Not 9 Ändamålsbestämda medel...21 Not 10 Resultat från finansiella investeringar...22 Not 11 Byggnader och mark...22 Not 12 Inventarier, verktyg och installationer...23 Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 23 Not 14 Andelar i koncernföretag...23 Not 15 Värdepappersinnehav...24 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...24 Not 17 Kassa och bank...24 Not 18 Eget Kapital...25 Not 19 Avsättningar...25 Not 20 Långfristiga skulder...25 Not 21 Gravskötselskuld...25 Not 22 Checkräkningskredit...26 Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...26 Not 24 Ställda säkerheter...26 Underskrifter VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Inledning Gudstjänster och kyrkliga handlingar Diakoni... 32

4 Musik Barn- och familjeverksamhet Konfirmand och ungdom Forum för vuxna Lindgårdsskolan Studio, Rockskola och Club Jam Internationella gruppen Begravningsverksamhet Information Kök och konferens Fastigheter Vaktmästeri Administration Driftsredovisning sammanställning Investeringsredovisning... 63

5 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Västanfors-Västervåla församling, org nr , är en församling inom Svenska Kyrkan. Församlingen bedriver en bred och utåtriktad kyrklig verksamhet inom områdena gudstjänster och förrättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsarbete, konfirmation samt olika vuxengrupper. Förutom den traditionella verksamheten bedrivs också Lindgårdsskolan som är en friskola med år F-6 och en enskild förskola samt kök- och konferensverksamhet. Tilläggas kan också att begravning-verksamheten har eget krematorium. Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 27 ledamöter. Kyrkofullmäktige fastställer budget, beslutar om kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Styrelsen består av ett kyrkoråd med 14 ledamöter. Kyrkorådets uppgift är att se till att församlingens grundläggande uppgift blir utförd det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet är också arbetsgivare och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Under mandatperioden har Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) egen majoritet. Kyrkorådet har ett arbetsutskott med 6 ledamöter. Nytt för mandatperioden är att det finns 5 verksamhetskommittéer. Kommittéerna finns inom områdena Västervåla, barn - ungdom - skola, gudstjänst och musik, teologi - omvärld och övergripande samt kyrkogård och fastigheter. Ledamöterna består av både förtroendevalda och tjänstemän. Syftet är att fördjupa samarbetet, öka kunskapen och arbeta med målformulering. Kommittéerna fattar inga beslut. Koncernstruktur Västanfors Västervåla församling är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB, org nr Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper. Svenska Kyrkan i Fagersta AB äger i sin tur 100 % av bolagen Malingsbo Rehabcenter AB, org nr som bedriver behandlingshem, Kyrkans begravningsbyrå i Sverige AB, org nr , som bedriver begravningsbyråverksamhet samt juridisk byrå och Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB, org nr som bedriver enskild förskola i Västerås, har försäljning av trygghetslarm med mera. Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har under 2008 sålts av Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB till moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Resultat och ställning Målsatt kapital Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till tkr ( tkr). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 822 tkr (1 639 tkr). 1(63)

6 Moderbolaget Det totala resultatet uppgår till -817 tkr vilket är 841 tkr sämre än budgeterat. Rörelsens totala intäkter har under räkenskapsåret uppgått till tkr, vilket är en ökning med 5,5 % eller tkr jämfört med föregående år. De budgeterade intäkterna uppgick till tkr. Kyrkoavgiften inkl ekonomisk utjämning uppgick till tkr och ökade med 3,1%. Begravningsavgiften uppgick till tkr, en ökning med 4,8 %. Kyrkooch begravningsavgiften uppgår tillsammans till tkr det vill säga 52,7 % av de totala intäkterna. Av de 586 tkr som intäkterna översteg budget avser 282 tkr driftbidrag från stiftet, 41 tkr minskad ekonomisk utjämning, 95 tkr ökad kyrkooch begravningsavgift. Lindgårdsskolan finansieras med bidrag från kommunen som 2008 uppgick till tkr, en ökning med tkr eller 13,7%. Barnomsorgs- och fritidshemsavgifter uppgick till 539 tkr. Lindgårdsskolans resultat uppgick till 175 tkr. Räntekostnaderna har ökat och uppgår till tkr (692 tkr). Stigande räntenivåer och upptagande av en byggkredit på tkr för byggnation av Bergsvillan är orsaken. I förhållande till budget 2008 är de totala kostnaderna tkr högre än beräknat. Av detta utgör tkr ökade rörelsekostnader. Dessa kan specificeras enligt följande: 110 tkr larmkostnader, 113 tkr städning, 205 tkr VVS-arbeten, 84 tkr eldningsolja till krematoriet, 405 tkr kostnader för anskaffande av modulbyggnad och övriga kostnader 147 tkr. Verksamhetens totala kostnader ökade med tkr jämfört med utfall 2007 till Det är en ökning med 8,4 %. Till största delen beror det på ökade personalkostnader, dessa har ökat med tkr till tkr. I förhållande till budget är utfallet 404 tkr mer och det beror främst på att församlingen anställt en ekonom och fler timanställda inom skolan och köket. Begravningsverksamhetens resultat uppgick till 189 tkr jämfört med det budgeterade som var 172 tkr. Avvikelsen skulle ha varit negativ om det inte hade fakturerats 194 tkr retroaktivt från år 2005 för arbetsgivaravgifter enligt avtal med Kyrkans Begravningsbyrå. Under året har investeringar aktiverats för tkr och av dessa avser tkr färdigställande av Bergsvillan. Pågående investeringar uppgår till 46 tkr. Koncernen Koncernens totala resultat uppgår till -737 tkr (2 045 tkr). Koncernens totala intäkter uppgick till tkr en ökning med tkr eller 13 % jämfört med resultat Kostnaderna uppgick till tkr en ökning med tkr eller 16 % jämfört med förra årets resultat. Intäkterna har påverkats av en upplösning av negativ goodwill på 244 tkr avseende förra årets förvärv av andelar i Malingsbo Rehabcenter AB. 2(63)

7 Bolagen har i grova drag bidragit till koncernens resultat enligt följande: Malingsbo Rehabcenter och Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB genererar vinst i sina verksamheter. Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har under hela 2008 varit en utvecklingsverksamhet med olika projekt som enbart genererat kostnader förutom förskolan Västanvinden i Västerås som startade i augusti. Dock hann inte verksamheten hamna på plussidan eftersom starten blev försenad. Svenska Kyrkan i Fagersta AB gick också med förlust på grund av en nedskrivning på 700 tkr avseende hela värdet av andelarna i Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB eftersom hela kapitalet är förbrukat i detta bolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Koncernen har under 2008 utökats med ett bolag till Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB. Bolaget har startat en enskild förskola i Västerås som slog upp sina portar i augusti. Det gamla tvätteriet Sturen 9 har köpts in av bolaget för att i första hand byggas om till boende för äldre. Höga byggkostnader och finanskris bidrog till att risken i dagsläget ansågs vara för stor varför man istället undersöker möjligheterna att inhysa högstadieskolan i byggnaden. Det nya skolhuset Bergsvillan har färdigställts och hyser sedan höstlovet år 4-6 vid Lindgårdsskolan. Det blev fantastiskt fina och funktionella lokaler som bidrar till en god arbetsmiljö för både lärare och elever. Från övervåningen på Brukskyrkan flyttade tingsrätten ut till nya lokaler i Västerås vilket betyder att vi söker nya användningsområden för de lokalerna. Även här har vi undersökt möjligheten att inrätta bostäder för äldre. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB har beviljats tillstånd och rätt till bidrag för friskola avseende förskoleklass (F) till år 9 i Västerås och F- år 6 i Eskilstuna. Västanfors-Västervåla församling har fått tillstånd och rätt till bidrag för utvidgning av Lindgårdsskolan med år 7-9. Profilen på de nya skolorna är naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Stor efterfrågan på förskoleplatser gör att vi snabbt utreder och förbereder för start av nya förskoleavdelningar. Regeringen har lagt en proposition som syftar till tydligare regler för friskolor, vilket välkomnas av församlingen. Framtida utveckling För att kunna behålla och utveckla den omfattande verksamheten är församlingen beroende av att intäkterna ökar. Kyrkoavgiften har de senaste åren hållit en ganska konstant nivå i kronor räknat och vi räknar inte med någon ökning i framtiden. Löne- och kostnadsökningar måste därför helt finansieras av andra intäkter. 3(63)

8 Rådande lågkonjunktur har visat sig påverka oss negativt främst vad gäller Malingsbo Rehabcenter AB och konferensverksamheten på Lindgården. Vi försöker vidta åtgärder för att möta detta och församlingen arbetar vidare både målinriktat och långsiktigt med att utveckla verksamheten inom koncernen. Resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt genom samordning och nytänkande. Miljöinformation Församlingen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 2,0 % av församlingens intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften. Förvaltade stiftelser Församlingen förvaltar 9 (9) stiftelser med totalt utgående eget kapital om tkr (2 050 tkr) Kollekter En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning. Belopp i tkr Förmedlade rikskollekter Förmedlade stiftskollekter Förmedlade församlingskollekter Församlingskollekt till egen verksamhet Summa kollekter Nyckeltalsdefinitioner Här definieras nyckeltal som visas i flerårsöversikten på nästa sida. Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen). Värdesäkring av det egna kapitalet (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital. 4(63)

9 Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar Tillhöriga per den 31 december, (antal) Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), % 76,2 77,8 79,7 81,4 83,0 Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., % 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 Begravningsavgift, % 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Medelantal anställda Intäkts och kostnadsanalys (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat *) Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Skatt på näringsverksamhet Årets resultat Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg. (tkr) varav slutavräkning Personalkostnader/verksamhetens intäkter, % 65,4 63,0 63,6 64,4 62,3 Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, % 5,7 6,1 6,6 6,6 6,6 Ekonomisk ställning Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) Eget kapital Soliditet, % 46,7 57,0 54,0 58,0 66,0 Värdesäkring av det egna kapitalet, % - 6, ,6 5(63)

10 Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Upplösning av negativ goodwill 244 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för material och vissa köpta tjänster Övriga externa kostnader 5, 6, Personalkostnader Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader - -6 Summa verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar 10 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skattemässiga bokslutsdispositioner Skatt på näringsverksamhet ÅRETS RESULTAT (63)

11 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående nyanläggningar och förskott avseende Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 14, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (63)

12 Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar för pensioner och liknande förpl Avsättning för skatter Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Gravskötselskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till begravningsverksamheten Leverantörsskulder Skatteskuld Gravskötselskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 8(63)

13 Kassaflödesanalys koncernen Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Minskning/ökning av avsättningar Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristtig gravskötseskuld och ändamålsbestämda medel Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Ökning/minskning långfristig gravskötselskuld Ökning/minskning ändamålsbestämda medel 5 18 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar Förvärv finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (63)

14 Resultaträkning moderbolaget Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för material och vissa köpta tjänster Övriga externa kostnader 5,6, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader 0-6 Summa verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens 1 resultat Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar 10 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT (63)

15 Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 14, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 12 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (63)

16 Belopp i tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Gravskötselskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till begravningsverksamheten Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag - 38 Skatteskuld Gravskötselskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 12(63)

17 Kassaflödesanalys moderbolaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning/minskning av avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel 5 17 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (63)

18 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Grunder för upprättande Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. Årsredovisning Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1999:728) och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendation RR7 - Redovisning av kassaflöden. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Värderingsgrund Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Belopp Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00) och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar 50 % eller mer av rösterna. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Kyrkoavgift och begravningsavgift Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt. Erhållna gåvor Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde. För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av 14(63)

19 ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel. Se ytterligare beskrivning under Ändamålsbestämda medel nedan. Se vidare under rubriken Ändamålsbestämda medel. En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för användningen, vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål. Erhållna bidrag Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är avsett att täcka. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas: Kyrkogårdsmark Markanläggning Byggnader Bilar Datautrustning Övriga inventarier, installationer och verktyg Kyrkoorgel 50 år (2%/år) år (10-5%/år) år (3-1%/år) 5-10 år (20-10%/år) 3-5 år (33-20%/år) 5-10 år (20-10%/år) 25 år (4 %/år) Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Fordringar 15(63)

20 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet. Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel redovisas enligt KREDs rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, skall ej förbrukade ändamålsbestämda medel ingå i årets resultat och eget kapital. Svenska kyrkan finner det dock angeläget att gentemot givare och andra intressenter tydligt visa att erhållna medel hålls åtskilda från övriga medel och inte är möjliga att använda för andra ändamål. För att uppnå detta görs en avvikelse från BFNAR 2002:10 som består i att ej förbrukade ändamålsbestämda medel redovisas i särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar och att förändringen av denna post redovisas i resultaträkningen. Anpassningen av uppställningsformen för balans- och resultaträkningen har skett med stöd i Årsredovisningslagens 2 kap. 3 och 3 kap. 4 3st. Genom den tillämpade redovisningsprincipen anser Svenska kyrkan att arten av ej förbrukade ändamålsbestämda medel tydligare markeras och att redovisningen av förändringen av ej förbrukade ändamålsbestämda medel i resultaträkningen ger bättre information till en läsare än om BFNAR 2002:10 tillämpas. Avsättningar Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar församlingens in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten under en period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader, där kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten. Redovisningsprinciper tillämpliga i vissa fall Nedanstående redovisningsprinciper skall tas med endast ifall de är tillämpliga för verksamheten. Leasing Leasingavgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över leasingperioden. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång. 16(63)

21 Skatt Inkomstskatt är skatt som grundas på näringsverksamhetens skattepliktiga resultat. Aktuell skatt redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i årets resultat. Statliga stöd Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång och omsättningstillgång redovisas enligt BFN R 5, Redovisning av statliga stöd, vilket innebär att de reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas följaktligen till nettoanskaffningsvärde, vilket även utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen. Intresseföretag Med intresseföretag avses de företag, där ägarföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 20 procent av rösterna. Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att andelarna redovisas till anskaffningsvärde. I resultaträkningen ingår som intäkt från intresseföretaget endast erhållen utdelning till den del denna hänför sig till vad som intjänats efter anskaffningstillfället. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-utprincipen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas när det finns: a) ett befintligt åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller b) när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser. 17(63)

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer