Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten"

Transkript

1 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten Evaluation of Saab Automobile s electrical vehicle projects co-funded by the Swedish Energy Agency Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB Källa: Electroengine

2 Faugert & Co Utvärdering AB, Tomas Åström

3 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1 Summary and conclusions 3 1. Inledning Utvärderingsuppdraget Genomförande Rapportens struktur 6 2. Saab Automobiles utveckling 7 3. Saabs elbilsprojekt och deras bakgrund Svenska fordonsforskningsprogram BLIXT ZE Saab Volvo Personvagnars elbilsprojekt Projektens genomförande Projektens förhistoria BLIXT ZE Saab Resultat och effekter Saab Electroengine Boston-Power Power Circle SP Innovatum Effekter på samhället En möjlig fortsättning Projektens måluppfyllelse BLIXT ZE Saab Energimyndighetens handläggning av projekten Projektparternas syn Utvärderarnas bedömning Reflektion 33 Bilaga A Intervjupersoner 37 Bilaga B Förkortningar 39 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt i

4

5 Sammanfattning och slutsatser Energimyndigheten delfinansierade under åren två projekt som syftade till att utveckla och demonstrera elbilsteknik baserad på Saabs 9-3-plattform. Projekten BLIXT och ZE Saab 9-3, som båda koordinerades av Innovatum, beviljades offentlig finansiering om 10 respektive 97 miljoner kronor. Av finansieringen till ZEprojektet tillgängliggjordes 60 miljoner kronor genom regeringsbeslut. De totala projektbudgetarna uppgick till 24 respektive 284 miljoner kronor. Deltagarna i BLIXT var Innovatum, Electroengine, BEVI International, ETC Battery and FuelCells och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Deltagarna i ZE-projektet var Innovatum, Boston-Power, Electroengine och Power Circle. I båda projekten deltog också Saab Automobile, men i ingetdera av projekten till en början som fullvärdig part eftersom företaget då projekten beviljades befann sig i rekonstruktion. Saabpersonal har inte desto mindre de facto genomfört mycket av arbetet, särskilt i ZEprojektet. Faugert & Co Utvärdering har på Energimyndighetens uppdrag under perioden mars juli 2012 utvärderat dessa två projekt och vårt arbete redovisas i denna rapport. Datainsamlingen har bestått av dokumentstudier, finansieringsanalyser, intervjuer och ett platsbesök på Innovatum. BLIXT genomfördes i allt väsentligt enligt plan och ledde till en avsevärd teknik- och kompetensutveckling som, tillsammans med Saabs tidigare arbete med hybridbilar, lade grunden för en fortsatt elbilsutveckling i Trollhättan. Projektet resulterade dessutom i att en eldriven Saab 9-3 cabriolet kunde visas upp under Almedalsveckan 2009 och i att grunden för ZE-projektet lades. Projektets måluppfyllelse var i allt väsentligt god. ZE-projektet kantades däremot av problem skapade av en kombination av överoptimistisk och oprecis genomförandeplan, otillräcklig budget, höjd ambitionsnivå, tekniska svårigheter och Saabs olycksaliga utveckling under perioden. Projektet har därför inte slutförts enligt plan, trots att nästan hela dess budget, såväl den offentliga delen som den privata, förbrukats. Projektet skulle utveckla och tillverka tio testbilar och 70 (ursprungligen 100) demonstrationsbilar som skulle testas under två år. Den absoluta merparten av utvecklingsarbetet har genomförts, men endast fem körbara utvecklingsbilar har tillverkats, liksom ytterligare fyra delvis färdiga valideringsbilar. Inga bilar i demonstrationsflottan har tillverkats. Däremot har projektet utan tvekan underlättat en fortsatt svensk utveckling inom elbilsområdet som redan skapat nya möjligheter för fordonsindustrin. Projektets måluppfyllelse är således av högst blandad karaktär, men det slutgiltiga sammanvägda omdömet om måluppfyllelsen är ändå att projektet huvudsakligen inte uppfyllt sina mål, även om det mesta av det bakomliggande utvecklingsarbetet har genomförts. När det gäller Energimyndighetens handläggning av projekten finns inget väsentligt att erinra. Det förefaller inte rimligt att myndigheten skulle ha kunnat förutse de problem som ZE-projektet skulle komma att drabbas av. Ovan nämnda lösning med Saab som ej fullvärdig part var ett sätt för Energimyndigheten att eliminera risken för att dess bidrag skulle försvinna i en eventuell konkurs. Finansieringsbesluten för båda projekten fattades under den globala fordonskris som briserade hösten 2008 och som fortgick under 2009; besluten fattades därmed i en anda av att försöka rädda det som räddas kunde. Givet de resultat och effekter som denna utvärdering har kunnat påvisa, förefaller det emellertid som om Energimyndighetens finansiering av ZE-projektet utgjort en rimligt god investering för landet, trots att projektet inte slutförts som planerat. Den 13:e juni 2012 tillkännagavs att Saabs konkursbo (exklusive Saab Parts) köpts av elbilskonsortiet National Electric Vehicle Sweden som uppges ha för avsikt att i Trollhättan börja tillverkning av eldrivna Saab 9-3 av samma typ som ZE-projektets demonstrationsbi- Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 1

6 lar. Det finns dessutom en annan affärsidé under utvärdering som syftar till att i Västra Götaland börja producera elfordon baserat på ZE-projektets erfarenheter. Även om båda dessa initiativ av någon anledning går om intet, så spirar entreprenörsandan i Trollhättan, och i något mer blygsam omfattning i Uppsala. Förutsättningarna för Trollhättans framtid framstår som allt annat än nattsvarta, och det råder ingen tvekan om att situationen är betydligt ljusare tack vare ZE-projektet. Men om denna ljusning är värd drygt 100 miljoner kronor, varav hälften gått till Trollhättebaserade aktörer, är det för tidigt att slutgiltigt avgöra. Man måste våga för att vinna men man vinner inte alltid, även om man vågar. 2 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

7 Summary and conclusions During the period , the Swedish Energy Agency co-funded two projects that aimed to develop and demonstrate electric vehicle technology based on Saab s 9-3 platform. The BLIXT and ZE Saab 9-3 projects, both coordinated by Innovatum, were granted public funding of SEK10 million and SEK97 million, respectively. SEK60 million of the funding for the ZE project were granted directly by the Swedish government. The total project budgets amounted to SEK24 and SEK284 million, respectively. The participants in the BLIXT project were Innovatum, Electroengine, BEVI International, ETC Battery and FuelCells and SP Technical Research Institute of Sweden. The participants in the ZE project were Innovatum, Boston-Power, Electroengine and Power Circle. Saab Automobile participated in both projects, but in neither case initially as full partner, since the company was in reconstruction when the funding decisions were taken. Nevertheless, Saab employees de facto carried out much of the work, particularly in the ZE project. During the period March July 2012, Faugert & Co Utvärdering (Technopolis Sweden) has evaluated the two projects on behalf of the Swedish Energy Agency; this report summarises our work. Data collection has consisted of document studies, financial analyses, interviews and a site visit to Innovatum. The BLIXT project was essentially carried out according to plan, and it resulted in significant technology and skills development that, together with Saab s previous work on hybrid vehicles, laid the foundation for continued electric vehicle development in Trollhättan. The project also produced an electrically-powered Saab 9-3 convertible that was demonstrated during the Almedalen Week in 2009 and laid the foundation for the ZE project. Project objective fulfilment was essentially good. In contrast, the ZE project was marred by difficulties caused by a combination of overoptimistic and imprecise implementation plan, insufficient budget, increased ambition level, technical difficulties and Saab s ill-fated development during the period. The project therefore has not been completed as planned, despite the fact that almost its entire budget, both public and private, has been spent. The project was supposed to develop and manufacture ten test vehicles, and 70 (originally 100) demonstration vehicles to be tested for two years. The vast majority of the development work has been completed, but only five drivable development vehicles have been produced, as well as another four partially completed validation vehicles. No vehicles in the demonstration fleet have been manufactured. However, the project has certainly facilitated continued Swedish electric-vehicle development that has already resulted in new opportunities for the automotive industry. The project s objective fulfilment is thus of highly diverse character, but the overall assessment is nevertheless that the project has mainly not fulfilled its objectives, even though most of the underlying development work has been carried out. There is essentially nothing to object to in terms of the Energy Agency s administration of the projects. It seems unreasonable to expect that a government agency should have been able to foresee the difficulties that the ZE project would suffer. The aforementioned solution with Saab not being a full partner was a way for the Energy Agency to eliminate the risk that its funding would disappear in case of bankruptcy. The funding decisions for both projects were taken during the global automotive crisis that erupted in autumn of 2008 and continued into 2009, meaning that decisions were taken in a spirit of trying to save whatever could be saved. Given the results and impact that this evaluation has found, it seems as if the Energy Agency s funding of the ZE project has been a reasonably good investment for the country, despite the project not being completed according to plan. On June 13, 2012, it was announced that Saab s bankruptcy estate (excluding Saab Parts) had been bought by the National Electric Vehicle Sweden consortium, which reportedly plans to begin production in Trollhättan of electric Saab 9-3s of the same type as the ZE project s demonstration vehicles. Moreover, another business concept under evaluation Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 3

8 aims to produce electric vehicles in the region of Västra Götaland based on the experiences of the ZE project. Even if both of these initiatives, for whatever reason, will come to naught, the entrepreneurial spirit prospers in Trollhättan, and to a somewhat lesser extent in Uppsala. The prospects for Trollhättan s future seem anything but gloomy, and there is no doubt that the situation is considerably brighter thanks to the ZE project. But whether this improvement is worth approximately SEK100 million, half of which has benefited Trollhättan-based actors, is too early to ultimately determine. Nothing ventured, nothing gained but you do not always gain, even if you venture. 4 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

9 1. Inledning 1.1 Utvärderingsuppdraget Energimyndigheten beviljade ett konsortium lett av Innovatum AB projektet BLIXT som, med en offentlig finansiering om knappt 10 miljoner kronor, genomfördes Projektet var av karaktären förstudie för en omställning till utvecklig av el-/hybridbilar, men skulle också visa upp en körbar elbilsprototyp under Almedalsveckan Energimyndigheten beviljade därefter ett av Innovatum lett (men delvis annorlunda) konsortium nära 87 miljoner kronor till projektet ZE Saab 9-3 (zero emission) som skulle genomföras Målet var att konsortiet skulle utveckla och tillverka tio testbilar och 100 demonstrationsbilar (målet sänktes senare till 70). Energimyndigheten beviljade projektet ytterligare 10 miljoner kronor. Energimyndigheten önskar få dessa båda projekt utvärderade med avseende på myndighetens handläggning av projekten och de ingående besluten, projektens effekter samt deras grad av måluppfyllelse, vilket formulerats i tre utvärderingsfrågor: 1. I vilken utsträckning var Energimyndighetens beslut rimliga och välgrundade, dels i perspektivet av vad som vid varje beslutstillfälle var känt, främst vad avser Saabs 1 situation, och dels i eftertankens kranka blekhet? Kunde eller borde myndigheten ha agerat annorlunda? 2. Vilka effekter har projekten fått? 3. I vilken uträckning har projektens mål nåtts? 1.2 Genomförande Uppdraget har genomförts av Tomas Åström, understödd av Peter Stern som kvalitetssäkrare, under perioden mars juli Datainsamlingen har bestått av: Dokumentstudier av: Beslut, slutrapport och ekonomisk slutrapport för BLIXT tillhandahållna av Energimyndigheten Komplett projektakt för ZE Saab 9-3 (per ), inklusive bland annat ansökningar, beslut, lägesrapporter, ekonomiska redovisningar m.m., tillhandahållen av Energimyndigheten Slutrapport för ZE Saab 9-3 tillhandahållen av Energimyndigheten Tidningsarkiv och en bok om Saab för att kunna återskapa en korrekt kronologi för Saabs utveckling under den aktuella perioden Finansieringsanalyser baserade på projektens ekonomiska rapporteringar tillhandahållna av Energimyndigheten Sonderande intervjuer med en enhetschef och en handläggare på Energimyndigheten Ett heldagsbesök på Innovatum i Trollhättan, inklusive samtal med tre representanter för Innovatum, samtal med tre f.d. Saabanställda som projektanställts av Innovatum samt förevisning av två av utvecklingsbilarna Djupintervjuer med 13 personer, de allra flesta projektdeltagare; alla utom tre intervjuer genomförda ansikte mot ansikte 1 Samtliga referenser till Saab i denna rapport avser Saab Automobile. Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 5

10 En handfull kortare kompletteringsintervjuer Samtliga intervjupersoner har beretts möjlighet att kommentera ett i stort sett komplett rapportutkast, men endast Energimyndigheten, Innovatum (inklusive tidigare Saabanställda) och Electroengine har inkommit med synpunkter. 1.3 Rapportens struktur Denna rapport börjar efter detta inledande kapitel 1 med en kronologi över Saabs utveckling under den aktuella perioden i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs projektens bakgrund, i kapitel 4 deras genomförande och i kapitel 5 deras resultat och effekter. I kapitel 6 görs en avstämning av den insamlade empirin mot projektens mål och i kapitel 7 diskuteras Energimyndighetens handläggning av projekten. I det avslutande kapitel 8 reflekterar vi kring denna utvärderings konstateranden. Intervjupersonerna finns sammanställda i bilaga A och de förkortningar som förekommer i rapporten i bilaga B. 6 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

11 2010 ZE SAAB 9-3 BLIXT Saab Automobiles utveckling Det är i denna rapport oundvikligt att återkommande referera till Saabs situation vid olika tidpunkter, varför vi i Tabell 1 sammanfattar de (för denna utvärdering) viktigaste händelserna i företagets utveckling. Denna kronologi bygger främst på sammanställningar från tidningsarkiv och från en bok 2. De händelser som tillkommit under arbetet med detta uppdrag baseras på artiklar i dagspressen, främst Svenska Dagbladet och ttela.se. Tabell 1 Saabs utveckling sedan november N Big three (Saabs ägare General Motors (GM), Ford och Chrysler) i kris Big three begär men nekas nödlån av amerikanska staten D 2:a 11:e Big three begär återigen nödlån Big three beviljas nödlån J 12:e GMs vice ordförande säger sig vara beredd att lägga ned Saab 17:e GM tillkännager att Saab är till salu och försöker bolla över ansvaret för Saab på den svenska regeringen F 18:e Näringsministern säger blankt nej till att svenska staten skulle äga bilfabriker och kallar GM ansvarslöst 20:e Saab ansöker (till tingsrätten) om och beviljas rekonstruktion GM söker köpare till Opel M Flera Saab-spekulanter: Merbanco, Renco, Koenigsegg, Magna, Beijing Automotive (BAIC), Geely, Fiat A 27:e Koenigsegg och Geely i Trollhättan M 2:a GM in i Chapter 11 (rekonstruktion) 11:e Koenigsegg ensam spekulant J 16:e Koenigsegg undertecknar avsiktsförklaring om att köpa Saab, men med utåt sett okänd finansiering (Augie Fabela, Mark Bishop, Bård Eker) 25:e Koenigseggs finansiär Mark Bishop drivs i skymundan ut ur konsortiet 29:e BLIXT-konsortiet visar upp en eldriven Saab 9-3 i Almedalen J 7:e Det blir allmänt känt att Mark Bishop hoppat av konsortiet A 18:e GM och presenterar avtal där Koenigsegg köper hela Saab, men Koenigsegg saknar 3 miljarder kronor av finansieringen 20:e Saabs rekonstruktion fullföljd S 9:e BAIC lanseras som medfinansiär till Koenigsegg O European Investment Bank (EIB) är beredd att bevilja lån om svenska regeringen ger statliga garantier, men Riksgälden tar tid på sig 4:e GM ska inte sälja Opel till Magna N 21:a EIB beviljar Saab lån 24:e Nya Saab 9-5 rullar ut ur fabriken; Koenigsegg drar sig ur köpet av Saab 1:a Spyker spekulant 14:e BAIC köper rättigheter och verktyg till 9-5 och 9-3 med teknik från 2005 D 15:e Spyker enda spekulant 18:e Spykers finansiär Vladimir Antonov accepteras inte som finansiär av GM som avbryter köpet och beslutar att avveckla Saab 20:e Spyker lägger bud 7:e Spyker, Genii och en svensk ägargrupp lägger bud på Saab 12:e GM ansöker om likvidation, avvecklingen inleds J 26:e Spyker köper Saab med hjälp av Vladimir Antonov pengar, men utan att Antonov finns med som ägare Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att slutföra förhandlingar om lånegarantier för EIB 2 Tidslinje: Saabs år av hopp och förtvivlan, Svenska Dagbladet, , Saabs skakiga resa, Dagens Nyheter, , A. Wallerius, Saabs långa väg utför, Ny Teknik, , Detta har hänt sedan produktionsstoppet, Svenska Dagbladet, , M. Rabe, Saab historien och bilderna, Teknikens Värld, , J. Fröberg, Kampen om SAAB, Ponto Pocket, Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 7

12 2012 ZE SAAB F M A M Riksgälden garanterar, med Saab Parts som säkerhet, lån om 400 miljoner euro från EIB 12:e EIB beviljar Saab lån Produktionen fortsätter Produktionen stoppas BAIC dyker upp igen J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J Svårt att betala leverantörer Produktionen stoppas flera gånger 25:e VD Jan Åke Jonsson avgår; Victor Muller tar över Produktionen stannar till och från 6:e Produktionen stoppas när underleverantörerna inte får betalt Förhandlingar med flera kinesiska fordonstillverkare 3:e Hawtai blir delägare i Spyker och går in med kapital 9:e Gemini lägger in 30 miljoner euro i Saabs kassa 12:e Hawtaiaffären havererar 16:e Avtal med Pang Da klart 27:e Pang Das ledning på besök i Trollhättan Produktionen återupptas, men stannar periodvis då Saab har svårt att få komponenter 1:a Pang Da köper Saabbilar för 45 miljoner euro och får det engelska återförsäljarbolaget som säkerhet 9:e Produktionen stoppas 13:e Youngman ansluter sig till Saabavtalet och lovar tillsammans med Pang Da betala 245 miljoner euro för 54 % av Saab om köpet godkänns av kinesiska myndigheter 15:e Spyker Cars byter namn till Swedish Automobile (SWAN) Saab och Youngman bildar svenskt bolag som ska utveckla framtida bilmodeller där Youngman står för pengarna och Saab för kompetensen. Youngmans ägande ska godkännas av kinesiska myndigheter 17:e Kronofogden inleder utmätning av fordringar Saab har haft problem med löneutbetalningar sedan midsommar 7:e Saab ansöker om rekonstruktion 8:e Tingsrätten avslår ansökan 12:e Saab överklagar till hovrätten 12:e Unionen och Ledarna begär Saab i konkurs 21:a Hovrätten bifaller Saabs ansökan om rekonstruktion 20:e Rekonstruktören begär att rekonstruktionen ska avbrytas, eftersom Saabs framtidsplaner inte håller 28:e Rekonstruktören återtar sin begäran; Youngman och Pang Da tecknar avsiktsförklaring om att ta över biltillverkaren Saab i dess helhet 7:e GM meddelar att bolaget inte tänker överföra de tekniklicenser som behövs för att bygga tre Saab-modeller till den planerade kinesiska ägarkonstellationen, eftersom GM i Kina samarbetar med SAIC och bygger flera bilmodeller med samma sorts teknik 17:e GM står fast vid sitt nej rörande Saabs framtidsplaner 19:e Victor Muller begär Saab i konkurs 19:e Tingsrätten beviljar ansökan Youngman ger upp försöken att ta över Saab F M A M 10:e Boupptekningen klar; Saab har 13 miljarder kronor i skulder, men endast 3,6 miljarder kronor i tillgångar, främst för att bolaget under lång tid drevs vidare utan att producera bilar 10:e När budtiden går ut har Youngman, indiska Mahindra och ett elbilskonsortium lagt bud på Saab 24:e Youngman uppges inte längre vara aktuell som budgivare Elbilskonsortiet tillkännager att det är det nybildade National Electric Vehicle Sweden (Nevs) med två huvudägare: National Modern Energy Holdings från Kina och det japanska riskkapitalbolaget Sun Investment 8 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

13 J 14:e Nevs köper Saabs konkursbo, exklusive Saab Parts J A S O N D Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 9

14 3. Saabs elbilsprojekt och deras bakgrund 3.1 Svenska fordonsforskningsprogram De två nu aktuella projekten ska ses mot bakgrund av omfattande offentliga satsningar på fordonsforskning. Historien börjar 1994 då Programrådet för fordonsforskning (PFF) bildades och fordonsforskningsprogrammet (ffp) startade. Fram till sin upplösning 2008 hann PFF administrera ett flertal fordonsrelevanta program för forskning, utveckling och demonstration (FUD): ffp (fyra etapper), Samverkansprogrammet mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon (Gröna bilen 1 (GB1)), GB2, Emissionsforskningsprogrammet (EMFO), Intelligent Vehicle Safety System (IVSS), Miljöinriktad fordonsforskning, inklusive GB3, (besluten om vilka projekt som skulle delfinansieras togs innan PFF upplöstes) Därutöver har ett antal fordonsrelevanta FUD-program bedrivits vid sidan av PFF, bland andra Manufacturing Engineering Research Area Programme (MERA) och Vehicle Information and Communication Programme (V-ICT) som båda var del av det så kallade Trollhättepaketet och administrerades av VINNOVA. 3 Sedan 2009 bedrivs det sammanhållna storprogrammet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) som i praktiken ersatte samtliga tidigare nämnda program. Programmet koordineras av VINNOVA, men Energimyndigheten och Trafikverket ansvarar för delar av programmet. Därtill fanns och finns ett flertal offentligt finansierade universitetsbaserade kompetenscentra med fordonsinriktning. Programmens offentliga finansiering framgår av Figur 1. 3 Uppdrag att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik, Regeringsbeslut V2, N2004/4177/ITFoU, N2004/8180/ITFoU, Satsningar för fordonsindustrin i Västra Götalandsregionen, Näringsdepartementet, N4046, november Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

15 M /year Others Centres FFI Green Vehicle 3 Green Vehicle 2 MERA V-ICT IVSS EMFO Green Vehicle 1 ffp 0 Figur 1 Offentlig finansiering av fordonsforskning. I figuren har en kurs om 1 = SEK10 använts. Notera att ordningen i teckenförklaringen är densamma som i figuren (uppifrån och ner) BLIXT Projektet BLIXT omställningsprojekt för el-/hybridbilar bedrevs inom ramen för FFI. Sökande var Innovatum AB som beviljades 42 % av stödgrundande kostnader upp till som mest 9,95 miljoner kronor. Projektet hade enligt Energimyndighetens beslut som mål att bidra till att: 5 1. Leda till industriell teknik och kompetensutveckling inom elfordonsområdet 2. Stärka svenskt underleverantörsled inom fordonsindustrin, med fokus på nya affärsområden inom elfordonsteknik 3. Utveckla internationellt uppkopplade och konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer, i vilka bl. a akademi, institut och industri samverkar 4. Verka för att ny kunskap tas fram och implementeras, samt att befintlig kunskap implementeras i industriella tillämpningar 5. Öka kunskapen för att producera fordon med ökad energieffektivitet, där eldrift är väsentligt bättre än traditionell förbränningsteknik 6. Säkra optimering och konvertering av befintliga drivlinor till 100 % eldrivna fordon Projektets slutrapport lyfter utöver dessa mål fram ytterligare fyra: 6 7. Medverka till en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige där elfordon tar allt större marknadsandelar. 8. Trygga sysselsättning och tillväxt genom att framtidens fordon utvecklas och tillverkas i Sverige. 9. Nå mål angående förnyelsebar energi där elfordon är emissionsfria, tysta och i en framtid kan komma att utnyttja sol- vind- och vågkraft. 4 Figuren har vänligen tillhandahållits av Hans Pohl, STINT, BLIXT Omställningsprojekt för El- / Hybridbilar, beslut, Energimyndigheten, PROJEKTRAPPORT, BLIXT, Omställningsprojekt för Elfordon, Innovatum, Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 11

16 10. Via demonstratorer ge de svenska företagen och deras nya produkter stort medialt fokus med start i Almedalen och sedan för ytterligare spridning internationellt. Slutrapporten sammanfattar vidare att projektet haft som mål att påskynda utvecklingen av ett paradigmskifte till elfordon och att det skulle innefatta fyra leveranser: 11. En elkonverterad Saab 9-3 cab kommer att ev. kunna visas upp och provköras under Almedalsveckan 12. Ta fram beslutsunderlag för elbilsprojekt där tidplaner och kostnader för en fullständig industrialisering är klarlagd 13. Plan för hur en bred provning av elfordon i Sverige kan genomföras via de demo siter och testanläggningar som Power Circle organiserar i samarbete med Elforsk och Test Site Sweden 14. Tillsammans med SEMI presentera det aktuella läget vad gäller rekommendationer för politiska incitament som ekonomiskt motiverar den privata sektorn att övergå till att köpa ett Elfordon. Konsortiet, som leddes av Innovatum, innefattade Electroengine in Sweden AB, BEVI International AB (BEVI), ETC Battery and FuelCells Sweden AB (ETC) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), där de tre sistnämnda deltog som medlemmar i Fordonskomponentgruppen (FKG). I Energimyndighetens beslut omnämns inte Saab som part i projektet, men väl som motfinansiär och medverkande i projektets genomförande. Bakgrunden till detta var att Saab sedan februari 2009 befann sig i rekonstruktion, hade en ägare (GM) som själv befann sig i konkursförfarandet Chapter 11 och uppvaktades av en spekulant (Koenigsegg) med oklar finansiering. Denna turbulenta situation resulterade dels i ett måttligt intresse från Saabs sida för att delta i projektet och dels i att företaget inte kunde motta någon offentlig finansiering. För att möjliggöra medverkan av för projektet kritisk kompetens från Saab, utnyttjades statsstödsförordningens 18 för att tillfälligt projektanställa Saabpersonal vid Innovatum. 7 I projektets slutrapport omnämns dock Saab som en partner bland andra och när rapporten skrevs hade Saab en ny ägare (Spyker) och en relativt sett ordnad ekonomi. Budget och utfall för BLIXT framgår av Figur 2 och Tabell 2, där budgetuppgifterna reflekterar en omdisponering av budgeten som gjordes Budget och utfall för projektparterna avser deras egenfinansiering. Som framgår uppfylldes motfinansieringskravet med råge, till stor del tack vare en betydande insats utöver budget av Electroengine. 7 Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. 18 : Stöd får lämnas till små och medelstora företag för att tillfälligt anställa högkvalificerad personal för att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Sådan personal får inte ersätta annan personal utan ska tillfälligt anställas för en nyinrättad funktion i företaget. Den tillfälligt anställda ska ha varit anställd minst två år hos sin ordinarie arbetsgivare och ska, efter att den tillfälliga anställningen har avslutats, ha rätt att återgå till den ordinarie arbetsgivaren. 12 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

17 Miljoner kronor SP BEVI ETC Saab Electroengine Innovatum Energimyndigheten 0 Budget Utfall Figur 2 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering i BLIXT. Tabell 2 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering i BLIXT. Belopp i miljoner kronor. Budget Utfall Kvot utfall/budget Energimyndigheten 9,9 9,9 100 % Innovatum 2,3 1,6 68 % Electroengine 6,1 8,8 146 % Saab 4,8 5,0 103 % ETC 0,46 0, % BEVI 0,05 0,01 13 % SP 0,38 0, % Totalsumma 23,95 26, % Varav motfinansiering 14,0 16,2 116 % Andel finansiering från Energimyndigheten 42 % 38 % Tabell 3 visar att andelen stöd varierade mellan parterna, där Saab inte fick något offentligt stöd alls och SP som forskningsinstitut fick en högre andel än övriga. Tabellen visar också att de skedde en omfördelning av det offentliga stödet från Innovatum och BEVI till Electroengine och ETC (utöver tidigare nämnda omdisponering av budgeten som ). Tabell 3 Budget och utfall för de offentliga medlen i BLIXT. Belopp i miljoner kronor. Budget Stödandel enligt budget Utbetalt Kvot utbetalt/budget Innovatum 2,3 50 % 1,6 68 % Electroengine 6,1 50 % 6,7 111 % Saab 0 0 % 0 ETC 0,46 50 % 0, % BEVI 0,05 50 % 0,01 13 % SP 1,13 75 % 1, % Totalsumma 9,95 42 % 9, % Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 13

18 3.3 ZE Saab 9-3 Projektet ZE Saab 9-3 av de inblandade och i fortsättningen rätt och slätt kallat ZEprojektet eller ZE var uttryckligen en fortsättning på BLIXT. ZE-projektet var tänkt att löpa , men projektets demonstrationsbilar skulle ha tillverkats och överlämnats till användarna redan under fjärde kvartalet Projektet försenades dock kraftigt redan från start och kom igång på allvar först i mars Utvecklingsarbetet bedrevs sedan intensivt i drygt ett år för att klinga av under andra och tredje kvartalen 2011 och helt avstanna när Saab begärdes i konkurs i december Arbetet med slutrapporten till Energimyndigheten fortgick dock till juni Projektet beviljades av Energimyndigheten till en början 86,68 miljoner kronor av en totalbudget om knappt 182 miljoner kronor, vilket motsvarade upp till 62 % i offentlig finansiering. Den jämförelsevis höga offentliga finansieringsandelen medgavs av statsstödsförordningen (2008:761), eftersom två små företag (Innovatum och Electroengine) deltog. Genom en reviderad ansökan och ett tilläggsbeslut tillförde Energimyndigheten ytterligare 10 miljoner kronor upp till som mest 35 % av en totalbudget som då vuxit till drygt 284 miljoner kronor. 8,9 Enligt ansökan hade ZE-projektet som mål att: 10 Producera 10 testfordon (1-serien) Producera 100 fordon i testflotta (2-serien), i och med tilläggsbeslutet reducerat till 70 fordon, med bl.a. följande prestanda: Toppfart över 150 km/h Acceleration km/h under 9 sekunder Acceleration km/h under 6 sekunder Räckvidd km Generera minst 10 patentansökningar Enligt Energimyndighetens beslut skulle projektet dessutom: 11 Säkerställa en fortsatt utveckling inom elbilsområdet På sikt bidra till nya möjligheter inom fordonsindustrin Utreda skillnaderna mellan passiva och aktiva batteristyrningssystem (tillkom i tilläggsbeslutet ) Skapa möjligheter för en svenskbaserad batteriproduktion Av samma skäl som i BLIXT var Saab inte en fullvärdig projektpart i den ursprungliga ansökan, men efter att Spyker köpt Saab öppnades möjligheten för Saab att bli fullvärdig part, vilket var den huvudsakliga anledningen till den första tilläggsansökan då konsortiet samtidigt reducerade testflottans storlek från 100 till 70 fordon. I den ursprungliga ansökan utnyttjades således återigen statsstödsförordningens 18 för att i Innovatum projektanställa Saabpersonal, och dessutom förlades avsevärda inköp som Saab annars skulle ha gjort på de andra parterna, men i och med det första tilläggsbeslutet gjordes alltså Saab till fullvärdig part och dessa omdisponeringar eliminerades. I 8 ZE SAAB 9-3, beslut ; tilläggsbeslut och Dessa benämns i denna rapport som ursprungligt beslut, första tilläggsbeslut respektive andra tilläggsbeslut. 9 Det finns ytterligare tre tilläggsbeslut för ZE-projektet. Två av dessa ( och ) avser myndighetsinterna omföringar mellan finanskoder och förändrar inget i sak för projektet, medan den tredje ( ) innebär en av konsortiet begärd omdisponering av medel från 2011 till Dessa tre tilläggsbeslut omnämns inte i fortsättningen. 10 Projektbeskrivning ZE SAAB 9-3, ; reviderad och ZE SAAB 9-3, beslut ; tilläggsbeslut och Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning 2011-06-30 Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning Evaluation of Environmentally oriented automotive research Tomas Åström, Petra Salino och Tommy Jansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Små och medelstora företags situation under krisens 2008

Små och medelstora företags situation under krisens 2008 2008:9 ISSN 1650-7965 Små och medelstora företags situation under krisens 2008 De västsvenska företagen drabbas hårt av den internationella krisen. Nu behövs åtgärder som avhjälper likviditetskrisen, som

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer

Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer Svar Direkt 2009:01 Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer Tillväxtanalys har med kort varsel sammanställt kortfattade beskrivningar av åtgärder som vidtagits för att stödja inhemsk

Läs mer

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? En uppföljningsstudie Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-453 70 00

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Revision. Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor i valet av revision.

Revision. Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor i valet av revision. Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi, C-uppsats Handledare: Simon Lundh Examinator: Agneta Gustafson VT 2012 Revision - Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits

Läs mer