Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten"

Transkript

1 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt delfinansierade av Energimyndigheten Evaluation of Saab Automobile s electrical vehicle projects co-funded by the Swedish Energy Agency Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB Källa: Electroengine

2 Faugert & Co Utvärdering AB, Tomas Åström

3 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1 Summary and conclusions 3 1. Inledning Utvärderingsuppdraget Genomförande Rapportens struktur 6 2. Saab Automobiles utveckling 7 3. Saabs elbilsprojekt och deras bakgrund Svenska fordonsforskningsprogram BLIXT ZE Saab Volvo Personvagnars elbilsprojekt Projektens genomförande Projektens förhistoria BLIXT ZE Saab Resultat och effekter Saab Electroengine Boston-Power Power Circle SP Innovatum Effekter på samhället En möjlig fortsättning Projektens måluppfyllelse BLIXT ZE Saab Energimyndighetens handläggning av projekten Projektparternas syn Utvärderarnas bedömning Reflektion 33 Bilaga A Intervjupersoner 37 Bilaga B Förkortningar 39 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt i

4

5 Sammanfattning och slutsatser Energimyndigheten delfinansierade under åren två projekt som syftade till att utveckla och demonstrera elbilsteknik baserad på Saabs 9-3-plattform. Projekten BLIXT och ZE Saab 9-3, som båda koordinerades av Innovatum, beviljades offentlig finansiering om 10 respektive 97 miljoner kronor. Av finansieringen till ZEprojektet tillgängliggjordes 60 miljoner kronor genom regeringsbeslut. De totala projektbudgetarna uppgick till 24 respektive 284 miljoner kronor. Deltagarna i BLIXT var Innovatum, Electroengine, BEVI International, ETC Battery and FuelCells och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Deltagarna i ZE-projektet var Innovatum, Boston-Power, Electroengine och Power Circle. I båda projekten deltog också Saab Automobile, men i ingetdera av projekten till en början som fullvärdig part eftersom företaget då projekten beviljades befann sig i rekonstruktion. Saabpersonal har inte desto mindre de facto genomfört mycket av arbetet, särskilt i ZEprojektet. Faugert & Co Utvärdering har på Energimyndighetens uppdrag under perioden mars juli 2012 utvärderat dessa två projekt och vårt arbete redovisas i denna rapport. Datainsamlingen har bestått av dokumentstudier, finansieringsanalyser, intervjuer och ett platsbesök på Innovatum. BLIXT genomfördes i allt väsentligt enligt plan och ledde till en avsevärd teknik- och kompetensutveckling som, tillsammans med Saabs tidigare arbete med hybridbilar, lade grunden för en fortsatt elbilsutveckling i Trollhättan. Projektet resulterade dessutom i att en eldriven Saab 9-3 cabriolet kunde visas upp under Almedalsveckan 2009 och i att grunden för ZE-projektet lades. Projektets måluppfyllelse var i allt väsentligt god. ZE-projektet kantades däremot av problem skapade av en kombination av överoptimistisk och oprecis genomförandeplan, otillräcklig budget, höjd ambitionsnivå, tekniska svårigheter och Saabs olycksaliga utveckling under perioden. Projektet har därför inte slutförts enligt plan, trots att nästan hela dess budget, såväl den offentliga delen som den privata, förbrukats. Projektet skulle utveckla och tillverka tio testbilar och 70 (ursprungligen 100) demonstrationsbilar som skulle testas under två år. Den absoluta merparten av utvecklingsarbetet har genomförts, men endast fem körbara utvecklingsbilar har tillverkats, liksom ytterligare fyra delvis färdiga valideringsbilar. Inga bilar i demonstrationsflottan har tillverkats. Däremot har projektet utan tvekan underlättat en fortsatt svensk utveckling inom elbilsområdet som redan skapat nya möjligheter för fordonsindustrin. Projektets måluppfyllelse är således av högst blandad karaktär, men det slutgiltiga sammanvägda omdömet om måluppfyllelsen är ändå att projektet huvudsakligen inte uppfyllt sina mål, även om det mesta av det bakomliggande utvecklingsarbetet har genomförts. När det gäller Energimyndighetens handläggning av projekten finns inget väsentligt att erinra. Det förefaller inte rimligt att myndigheten skulle ha kunnat förutse de problem som ZE-projektet skulle komma att drabbas av. Ovan nämnda lösning med Saab som ej fullvärdig part var ett sätt för Energimyndigheten att eliminera risken för att dess bidrag skulle försvinna i en eventuell konkurs. Finansieringsbesluten för båda projekten fattades under den globala fordonskris som briserade hösten 2008 och som fortgick under 2009; besluten fattades därmed i en anda av att försöka rädda det som räddas kunde. Givet de resultat och effekter som denna utvärdering har kunnat påvisa, förefaller det emellertid som om Energimyndighetens finansiering av ZE-projektet utgjort en rimligt god investering för landet, trots att projektet inte slutförts som planerat. Den 13:e juni 2012 tillkännagavs att Saabs konkursbo (exklusive Saab Parts) köpts av elbilskonsortiet National Electric Vehicle Sweden som uppges ha för avsikt att i Trollhättan börja tillverkning av eldrivna Saab 9-3 av samma typ som ZE-projektets demonstrationsbi- Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 1

6 lar. Det finns dessutom en annan affärsidé under utvärdering som syftar till att i Västra Götaland börja producera elfordon baserat på ZE-projektets erfarenheter. Även om båda dessa initiativ av någon anledning går om intet, så spirar entreprenörsandan i Trollhättan, och i något mer blygsam omfattning i Uppsala. Förutsättningarna för Trollhättans framtid framstår som allt annat än nattsvarta, och det råder ingen tvekan om att situationen är betydligt ljusare tack vare ZE-projektet. Men om denna ljusning är värd drygt 100 miljoner kronor, varav hälften gått till Trollhättebaserade aktörer, är det för tidigt att slutgiltigt avgöra. Man måste våga för att vinna men man vinner inte alltid, även om man vågar. 2 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

7 Summary and conclusions During the period , the Swedish Energy Agency co-funded two projects that aimed to develop and demonstrate electric vehicle technology based on Saab s 9-3 platform. The BLIXT and ZE Saab 9-3 projects, both coordinated by Innovatum, were granted public funding of SEK10 million and SEK97 million, respectively. SEK60 million of the funding for the ZE project were granted directly by the Swedish government. The total project budgets amounted to SEK24 and SEK284 million, respectively. The participants in the BLIXT project were Innovatum, Electroengine, BEVI International, ETC Battery and FuelCells and SP Technical Research Institute of Sweden. The participants in the ZE project were Innovatum, Boston-Power, Electroengine and Power Circle. Saab Automobile participated in both projects, but in neither case initially as full partner, since the company was in reconstruction when the funding decisions were taken. Nevertheless, Saab employees de facto carried out much of the work, particularly in the ZE project. During the period March July 2012, Faugert & Co Utvärdering (Technopolis Sweden) has evaluated the two projects on behalf of the Swedish Energy Agency; this report summarises our work. Data collection has consisted of document studies, financial analyses, interviews and a site visit to Innovatum. The BLIXT project was essentially carried out according to plan, and it resulted in significant technology and skills development that, together with Saab s previous work on hybrid vehicles, laid the foundation for continued electric vehicle development in Trollhättan. The project also produced an electrically-powered Saab 9-3 convertible that was demonstrated during the Almedalen Week in 2009 and laid the foundation for the ZE project. Project objective fulfilment was essentially good. In contrast, the ZE project was marred by difficulties caused by a combination of overoptimistic and imprecise implementation plan, insufficient budget, increased ambition level, technical difficulties and Saab s ill-fated development during the period. The project therefore has not been completed as planned, despite the fact that almost its entire budget, both public and private, has been spent. The project was supposed to develop and manufacture ten test vehicles, and 70 (originally 100) demonstration vehicles to be tested for two years. The vast majority of the development work has been completed, but only five drivable development vehicles have been produced, as well as another four partially completed validation vehicles. No vehicles in the demonstration fleet have been manufactured. However, the project has certainly facilitated continued Swedish electric-vehicle development that has already resulted in new opportunities for the automotive industry. The project s objective fulfilment is thus of highly diverse character, but the overall assessment is nevertheless that the project has mainly not fulfilled its objectives, even though most of the underlying development work has been carried out. There is essentially nothing to object to in terms of the Energy Agency s administration of the projects. It seems unreasonable to expect that a government agency should have been able to foresee the difficulties that the ZE project would suffer. The aforementioned solution with Saab not being a full partner was a way for the Energy Agency to eliminate the risk that its funding would disappear in case of bankruptcy. The funding decisions for both projects were taken during the global automotive crisis that erupted in autumn of 2008 and continued into 2009, meaning that decisions were taken in a spirit of trying to save whatever could be saved. Given the results and impact that this evaluation has found, it seems as if the Energy Agency s funding of the ZE project has been a reasonably good investment for the country, despite the project not being completed according to plan. On June 13, 2012, it was announced that Saab s bankruptcy estate (excluding Saab Parts) had been bought by the National Electric Vehicle Sweden consortium, which reportedly plans to begin production in Trollhättan of electric Saab 9-3s of the same type as the ZE project s demonstration vehicles. Moreover, another business concept under evaluation Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 3

8 aims to produce electric vehicles in the region of Västra Götaland based on the experiences of the ZE project. Even if both of these initiatives, for whatever reason, will come to naught, the entrepreneurial spirit prospers in Trollhättan, and to a somewhat lesser extent in Uppsala. The prospects for Trollhättan s future seem anything but gloomy, and there is no doubt that the situation is considerably brighter thanks to the ZE project. But whether this improvement is worth approximately SEK100 million, half of which has benefited Trollhättan-based actors, is too early to ultimately determine. Nothing ventured, nothing gained but you do not always gain, even if you venture. 4 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

9 1. Inledning 1.1 Utvärderingsuppdraget Energimyndigheten beviljade ett konsortium lett av Innovatum AB projektet BLIXT som, med en offentlig finansiering om knappt 10 miljoner kronor, genomfördes Projektet var av karaktären förstudie för en omställning till utvecklig av el-/hybridbilar, men skulle också visa upp en körbar elbilsprototyp under Almedalsveckan Energimyndigheten beviljade därefter ett av Innovatum lett (men delvis annorlunda) konsortium nära 87 miljoner kronor till projektet ZE Saab 9-3 (zero emission) som skulle genomföras Målet var att konsortiet skulle utveckla och tillverka tio testbilar och 100 demonstrationsbilar (målet sänktes senare till 70). Energimyndigheten beviljade projektet ytterligare 10 miljoner kronor. Energimyndigheten önskar få dessa båda projekt utvärderade med avseende på myndighetens handläggning av projekten och de ingående besluten, projektens effekter samt deras grad av måluppfyllelse, vilket formulerats i tre utvärderingsfrågor: 1. I vilken utsträckning var Energimyndighetens beslut rimliga och välgrundade, dels i perspektivet av vad som vid varje beslutstillfälle var känt, främst vad avser Saabs 1 situation, och dels i eftertankens kranka blekhet? Kunde eller borde myndigheten ha agerat annorlunda? 2. Vilka effekter har projekten fått? 3. I vilken uträckning har projektens mål nåtts? 1.2 Genomförande Uppdraget har genomförts av Tomas Åström, understödd av Peter Stern som kvalitetssäkrare, under perioden mars juli Datainsamlingen har bestått av: Dokumentstudier av: Beslut, slutrapport och ekonomisk slutrapport för BLIXT tillhandahållna av Energimyndigheten Komplett projektakt för ZE Saab 9-3 (per ), inklusive bland annat ansökningar, beslut, lägesrapporter, ekonomiska redovisningar m.m., tillhandahållen av Energimyndigheten Slutrapport för ZE Saab 9-3 tillhandahållen av Energimyndigheten Tidningsarkiv och en bok om Saab för att kunna återskapa en korrekt kronologi för Saabs utveckling under den aktuella perioden Finansieringsanalyser baserade på projektens ekonomiska rapporteringar tillhandahållna av Energimyndigheten Sonderande intervjuer med en enhetschef och en handläggare på Energimyndigheten Ett heldagsbesök på Innovatum i Trollhättan, inklusive samtal med tre representanter för Innovatum, samtal med tre f.d. Saabanställda som projektanställts av Innovatum samt förevisning av två av utvecklingsbilarna Djupintervjuer med 13 personer, de allra flesta projektdeltagare; alla utom tre intervjuer genomförda ansikte mot ansikte 1 Samtliga referenser till Saab i denna rapport avser Saab Automobile. Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 5

10 En handfull kortare kompletteringsintervjuer Samtliga intervjupersoner har beretts möjlighet att kommentera ett i stort sett komplett rapportutkast, men endast Energimyndigheten, Innovatum (inklusive tidigare Saabanställda) och Electroengine har inkommit med synpunkter. 1.3 Rapportens struktur Denna rapport börjar efter detta inledande kapitel 1 med en kronologi över Saabs utveckling under den aktuella perioden i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs projektens bakgrund, i kapitel 4 deras genomförande och i kapitel 5 deras resultat och effekter. I kapitel 6 görs en avstämning av den insamlade empirin mot projektens mål och i kapitel 7 diskuteras Energimyndighetens handläggning av projekten. I det avslutande kapitel 8 reflekterar vi kring denna utvärderings konstateranden. Intervjupersonerna finns sammanställda i bilaga A och de förkortningar som förekommer i rapporten i bilaga B. 6 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

11 2010 ZE SAAB 9-3 BLIXT Saab Automobiles utveckling Det är i denna rapport oundvikligt att återkommande referera till Saabs situation vid olika tidpunkter, varför vi i Tabell 1 sammanfattar de (för denna utvärdering) viktigaste händelserna i företagets utveckling. Denna kronologi bygger främst på sammanställningar från tidningsarkiv och från en bok 2. De händelser som tillkommit under arbetet med detta uppdrag baseras på artiklar i dagspressen, främst Svenska Dagbladet och ttela.se. Tabell 1 Saabs utveckling sedan november N Big three (Saabs ägare General Motors (GM), Ford och Chrysler) i kris Big three begär men nekas nödlån av amerikanska staten D 2:a 11:e Big three begär återigen nödlån Big three beviljas nödlån J 12:e GMs vice ordförande säger sig vara beredd att lägga ned Saab 17:e GM tillkännager att Saab är till salu och försöker bolla över ansvaret för Saab på den svenska regeringen F 18:e Näringsministern säger blankt nej till att svenska staten skulle äga bilfabriker och kallar GM ansvarslöst 20:e Saab ansöker (till tingsrätten) om och beviljas rekonstruktion GM söker köpare till Opel M Flera Saab-spekulanter: Merbanco, Renco, Koenigsegg, Magna, Beijing Automotive (BAIC), Geely, Fiat A 27:e Koenigsegg och Geely i Trollhättan M 2:a GM in i Chapter 11 (rekonstruktion) 11:e Koenigsegg ensam spekulant J 16:e Koenigsegg undertecknar avsiktsförklaring om att köpa Saab, men med utåt sett okänd finansiering (Augie Fabela, Mark Bishop, Bård Eker) 25:e Koenigseggs finansiär Mark Bishop drivs i skymundan ut ur konsortiet 29:e BLIXT-konsortiet visar upp en eldriven Saab 9-3 i Almedalen J 7:e Det blir allmänt känt att Mark Bishop hoppat av konsortiet A 18:e GM och presenterar avtal där Koenigsegg köper hela Saab, men Koenigsegg saknar 3 miljarder kronor av finansieringen 20:e Saabs rekonstruktion fullföljd S 9:e BAIC lanseras som medfinansiär till Koenigsegg O European Investment Bank (EIB) är beredd att bevilja lån om svenska regeringen ger statliga garantier, men Riksgälden tar tid på sig 4:e GM ska inte sälja Opel till Magna N 21:a EIB beviljar Saab lån 24:e Nya Saab 9-5 rullar ut ur fabriken; Koenigsegg drar sig ur köpet av Saab 1:a Spyker spekulant 14:e BAIC köper rättigheter och verktyg till 9-5 och 9-3 med teknik från 2005 D 15:e Spyker enda spekulant 18:e Spykers finansiär Vladimir Antonov accepteras inte som finansiär av GM som avbryter köpet och beslutar att avveckla Saab 20:e Spyker lägger bud 7:e Spyker, Genii och en svensk ägargrupp lägger bud på Saab 12:e GM ansöker om likvidation, avvecklingen inleds J 26:e Spyker köper Saab med hjälp av Vladimir Antonov pengar, men utan att Antonov finns med som ägare Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att slutföra förhandlingar om lånegarantier för EIB 2 Tidslinje: Saabs år av hopp och förtvivlan, Svenska Dagbladet, , Saabs skakiga resa, Dagens Nyheter, , A. Wallerius, Saabs långa väg utför, Ny Teknik, , Detta har hänt sedan produktionsstoppet, Svenska Dagbladet, , M. Rabe, Saab historien och bilderna, Teknikens Värld, , J. Fröberg, Kampen om SAAB, Ponto Pocket, Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 7

12 2012 ZE SAAB F M A M Riksgälden garanterar, med Saab Parts som säkerhet, lån om 400 miljoner euro från EIB 12:e EIB beviljar Saab lån Produktionen fortsätter Produktionen stoppas BAIC dyker upp igen J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J Svårt att betala leverantörer Produktionen stoppas flera gånger 25:e VD Jan Åke Jonsson avgår; Victor Muller tar över Produktionen stannar till och från 6:e Produktionen stoppas när underleverantörerna inte får betalt Förhandlingar med flera kinesiska fordonstillverkare 3:e Hawtai blir delägare i Spyker och går in med kapital 9:e Gemini lägger in 30 miljoner euro i Saabs kassa 12:e Hawtaiaffären havererar 16:e Avtal med Pang Da klart 27:e Pang Das ledning på besök i Trollhättan Produktionen återupptas, men stannar periodvis då Saab har svårt att få komponenter 1:a Pang Da köper Saabbilar för 45 miljoner euro och får det engelska återförsäljarbolaget som säkerhet 9:e Produktionen stoppas 13:e Youngman ansluter sig till Saabavtalet och lovar tillsammans med Pang Da betala 245 miljoner euro för 54 % av Saab om köpet godkänns av kinesiska myndigheter 15:e Spyker Cars byter namn till Swedish Automobile (SWAN) Saab och Youngman bildar svenskt bolag som ska utveckla framtida bilmodeller där Youngman står för pengarna och Saab för kompetensen. Youngmans ägande ska godkännas av kinesiska myndigheter 17:e Kronofogden inleder utmätning av fordringar Saab har haft problem med löneutbetalningar sedan midsommar 7:e Saab ansöker om rekonstruktion 8:e Tingsrätten avslår ansökan 12:e Saab överklagar till hovrätten 12:e Unionen och Ledarna begär Saab i konkurs 21:a Hovrätten bifaller Saabs ansökan om rekonstruktion 20:e Rekonstruktören begär att rekonstruktionen ska avbrytas, eftersom Saabs framtidsplaner inte håller 28:e Rekonstruktören återtar sin begäran; Youngman och Pang Da tecknar avsiktsförklaring om att ta över biltillverkaren Saab i dess helhet 7:e GM meddelar att bolaget inte tänker överföra de tekniklicenser som behövs för att bygga tre Saab-modeller till den planerade kinesiska ägarkonstellationen, eftersom GM i Kina samarbetar med SAIC och bygger flera bilmodeller med samma sorts teknik 17:e GM står fast vid sitt nej rörande Saabs framtidsplaner 19:e Victor Muller begär Saab i konkurs 19:e Tingsrätten beviljar ansökan Youngman ger upp försöken att ta över Saab F M A M 10:e Boupptekningen klar; Saab har 13 miljarder kronor i skulder, men endast 3,6 miljarder kronor i tillgångar, främst för att bolaget under lång tid drevs vidare utan att producera bilar 10:e När budtiden går ut har Youngman, indiska Mahindra och ett elbilskonsortium lagt bud på Saab 24:e Youngman uppges inte längre vara aktuell som budgivare Elbilskonsortiet tillkännager att det är det nybildade National Electric Vehicle Sweden (Nevs) med två huvudägare: National Modern Energy Holdings från Kina och det japanska riskkapitalbolaget Sun Investment 8 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

13 J 14:e Nevs köper Saabs konkursbo, exklusive Saab Parts J A S O N D Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 9

14 3. Saabs elbilsprojekt och deras bakgrund 3.1 Svenska fordonsforskningsprogram De två nu aktuella projekten ska ses mot bakgrund av omfattande offentliga satsningar på fordonsforskning. Historien börjar 1994 då Programrådet för fordonsforskning (PFF) bildades och fordonsforskningsprogrammet (ffp) startade. Fram till sin upplösning 2008 hann PFF administrera ett flertal fordonsrelevanta program för forskning, utveckling och demonstration (FUD): ffp (fyra etapper), Samverkansprogrammet mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon (Gröna bilen 1 (GB1)), GB2, Emissionsforskningsprogrammet (EMFO), Intelligent Vehicle Safety System (IVSS), Miljöinriktad fordonsforskning, inklusive GB3, (besluten om vilka projekt som skulle delfinansieras togs innan PFF upplöstes) Därutöver har ett antal fordonsrelevanta FUD-program bedrivits vid sidan av PFF, bland andra Manufacturing Engineering Research Area Programme (MERA) och Vehicle Information and Communication Programme (V-ICT) som båda var del av det så kallade Trollhättepaketet och administrerades av VINNOVA. 3 Sedan 2009 bedrivs det sammanhållna storprogrammet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) som i praktiken ersatte samtliga tidigare nämnda program. Programmet koordineras av VINNOVA, men Energimyndigheten och Trafikverket ansvarar för delar av programmet. Därtill fanns och finns ett flertal offentligt finansierade universitetsbaserade kompetenscentra med fordonsinriktning. Programmens offentliga finansiering framgår av Figur 1. 3 Uppdrag att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik, Regeringsbeslut V2, N2004/4177/ITFoU, N2004/8180/ITFoU, Satsningar för fordonsindustrin i Västra Götalandsregionen, Näringsdepartementet, N4046, november Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

15 M /year Others Centres FFI Green Vehicle 3 Green Vehicle 2 MERA V-ICT IVSS EMFO Green Vehicle 1 ffp 0 Figur 1 Offentlig finansiering av fordonsforskning. I figuren har en kurs om 1 = SEK10 använts. Notera att ordningen i teckenförklaringen är densamma som i figuren (uppifrån och ner) BLIXT Projektet BLIXT omställningsprojekt för el-/hybridbilar bedrevs inom ramen för FFI. Sökande var Innovatum AB som beviljades 42 % av stödgrundande kostnader upp till som mest 9,95 miljoner kronor. Projektet hade enligt Energimyndighetens beslut som mål att bidra till att: 5 1. Leda till industriell teknik och kompetensutveckling inom elfordonsområdet 2. Stärka svenskt underleverantörsled inom fordonsindustrin, med fokus på nya affärsområden inom elfordonsteknik 3. Utveckla internationellt uppkopplade och konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer, i vilka bl. a akademi, institut och industri samverkar 4. Verka för att ny kunskap tas fram och implementeras, samt att befintlig kunskap implementeras i industriella tillämpningar 5. Öka kunskapen för att producera fordon med ökad energieffektivitet, där eldrift är väsentligt bättre än traditionell förbränningsteknik 6. Säkra optimering och konvertering av befintliga drivlinor till 100 % eldrivna fordon Projektets slutrapport lyfter utöver dessa mål fram ytterligare fyra: 6 7. Medverka till en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige där elfordon tar allt större marknadsandelar. 8. Trygga sysselsättning och tillväxt genom att framtidens fordon utvecklas och tillverkas i Sverige. 9. Nå mål angående förnyelsebar energi där elfordon är emissionsfria, tysta och i en framtid kan komma att utnyttja sol- vind- och vågkraft. 4 Figuren har vänligen tillhandahållits av Hans Pohl, STINT, BLIXT Omställningsprojekt för El- / Hybridbilar, beslut, Energimyndigheten, PROJEKTRAPPORT, BLIXT, Omställningsprojekt för Elfordon, Innovatum, Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 11

16 10. Via demonstratorer ge de svenska företagen och deras nya produkter stort medialt fokus med start i Almedalen och sedan för ytterligare spridning internationellt. Slutrapporten sammanfattar vidare att projektet haft som mål att påskynda utvecklingen av ett paradigmskifte till elfordon och att det skulle innefatta fyra leveranser: 11. En elkonverterad Saab 9-3 cab kommer att ev. kunna visas upp och provköras under Almedalsveckan 12. Ta fram beslutsunderlag för elbilsprojekt där tidplaner och kostnader för en fullständig industrialisering är klarlagd 13. Plan för hur en bred provning av elfordon i Sverige kan genomföras via de demo siter och testanläggningar som Power Circle organiserar i samarbete med Elforsk och Test Site Sweden 14. Tillsammans med SEMI presentera det aktuella läget vad gäller rekommendationer för politiska incitament som ekonomiskt motiverar den privata sektorn att övergå till att köpa ett Elfordon. Konsortiet, som leddes av Innovatum, innefattade Electroengine in Sweden AB, BEVI International AB (BEVI), ETC Battery and FuelCells Sweden AB (ETC) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), där de tre sistnämnda deltog som medlemmar i Fordonskomponentgruppen (FKG). I Energimyndighetens beslut omnämns inte Saab som part i projektet, men väl som motfinansiär och medverkande i projektets genomförande. Bakgrunden till detta var att Saab sedan februari 2009 befann sig i rekonstruktion, hade en ägare (GM) som själv befann sig i konkursförfarandet Chapter 11 och uppvaktades av en spekulant (Koenigsegg) med oklar finansiering. Denna turbulenta situation resulterade dels i ett måttligt intresse från Saabs sida för att delta i projektet och dels i att företaget inte kunde motta någon offentlig finansiering. För att möjliggöra medverkan av för projektet kritisk kompetens från Saab, utnyttjades statsstödsförordningens 18 för att tillfälligt projektanställa Saabpersonal vid Innovatum. 7 I projektets slutrapport omnämns dock Saab som en partner bland andra och när rapporten skrevs hade Saab en ny ägare (Spyker) och en relativt sett ordnad ekonomi. Budget och utfall för BLIXT framgår av Figur 2 och Tabell 2, där budgetuppgifterna reflekterar en omdisponering av budgeten som gjordes Budget och utfall för projektparterna avser deras egenfinansiering. Som framgår uppfylldes motfinansieringskravet med råge, till stor del tack vare en betydande insats utöver budget av Electroengine. 7 Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. 18 : Stöd får lämnas till små och medelstora företag för att tillfälligt anställa högkvalificerad personal för att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Sådan personal får inte ersätta annan personal utan ska tillfälligt anställas för en nyinrättad funktion i företaget. Den tillfälligt anställda ska ha varit anställd minst två år hos sin ordinarie arbetsgivare och ska, efter att den tillfälliga anställningen har avslutats, ha rätt att återgå till den ordinarie arbetsgivaren. 12 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

17 Miljoner kronor SP BEVI ETC Saab Electroengine Innovatum Energimyndigheten 0 Budget Utfall Figur 2 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering i BLIXT. Tabell 2 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering i BLIXT. Belopp i miljoner kronor. Budget Utfall Kvot utfall/budget Energimyndigheten 9,9 9,9 100 % Innovatum 2,3 1,6 68 % Electroengine 6,1 8,8 146 % Saab 4,8 5,0 103 % ETC 0,46 0, % BEVI 0,05 0,01 13 % SP 0,38 0, % Totalsumma 23,95 26, % Varav motfinansiering 14,0 16,2 116 % Andel finansiering från Energimyndigheten 42 % 38 % Tabell 3 visar att andelen stöd varierade mellan parterna, där Saab inte fick något offentligt stöd alls och SP som forskningsinstitut fick en högre andel än övriga. Tabellen visar också att de skedde en omfördelning av det offentliga stödet från Innovatum och BEVI till Electroengine och ETC (utöver tidigare nämnda omdisponering av budgeten som ). Tabell 3 Budget och utfall för de offentliga medlen i BLIXT. Belopp i miljoner kronor. Budget Stödandel enligt budget Utbetalt Kvot utbetalt/budget Innovatum 2,3 50 % 1,6 68 % Electroengine 6,1 50 % 6,7 111 % Saab 0 0 % 0 ETC 0,46 50 % 0, % BEVI 0,05 50 % 0,01 13 % SP 1,13 75 % 1, % Totalsumma 9,95 42 % 9, % Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 13

18 3.3 ZE Saab 9-3 Projektet ZE Saab 9-3 av de inblandade och i fortsättningen rätt och slätt kallat ZEprojektet eller ZE var uttryckligen en fortsättning på BLIXT. ZE-projektet var tänkt att löpa , men projektets demonstrationsbilar skulle ha tillverkats och överlämnats till användarna redan under fjärde kvartalet Projektet försenades dock kraftigt redan från start och kom igång på allvar först i mars Utvecklingsarbetet bedrevs sedan intensivt i drygt ett år för att klinga av under andra och tredje kvartalen 2011 och helt avstanna när Saab begärdes i konkurs i december Arbetet med slutrapporten till Energimyndigheten fortgick dock till juni Projektet beviljades av Energimyndigheten till en början 86,68 miljoner kronor av en totalbudget om knappt 182 miljoner kronor, vilket motsvarade upp till 62 % i offentlig finansiering. Den jämförelsevis höga offentliga finansieringsandelen medgavs av statsstödsförordningen (2008:761), eftersom två små företag (Innovatum och Electroengine) deltog. Genom en reviderad ansökan och ett tilläggsbeslut tillförde Energimyndigheten ytterligare 10 miljoner kronor upp till som mest 35 % av en totalbudget som då vuxit till drygt 284 miljoner kronor. 8,9 Enligt ansökan hade ZE-projektet som mål att: 10 Producera 10 testfordon (1-serien) Producera 100 fordon i testflotta (2-serien), i och med tilläggsbeslutet reducerat till 70 fordon, med bl.a. följande prestanda: Toppfart över 150 km/h Acceleration km/h under 9 sekunder Acceleration km/h under 6 sekunder Räckvidd km Generera minst 10 patentansökningar Enligt Energimyndighetens beslut skulle projektet dessutom: 11 Säkerställa en fortsatt utveckling inom elbilsområdet På sikt bidra till nya möjligheter inom fordonsindustrin Utreda skillnaderna mellan passiva och aktiva batteristyrningssystem (tillkom i tilläggsbeslutet ) Skapa möjligheter för en svenskbaserad batteriproduktion Av samma skäl som i BLIXT var Saab inte en fullvärdig projektpart i den ursprungliga ansökan, men efter att Spyker köpt Saab öppnades möjligheten för Saab att bli fullvärdig part, vilket var den huvudsakliga anledningen till den första tilläggsansökan då konsortiet samtidigt reducerade testflottans storlek från 100 till 70 fordon. I den ursprungliga ansökan utnyttjades således återigen statsstödsförordningens 18 för att i Innovatum projektanställa Saabpersonal, och dessutom förlades avsevärda inköp som Saab annars skulle ha gjort på de andra parterna, men i och med det första tilläggsbeslutet gjordes alltså Saab till fullvärdig part och dessa omdisponeringar eliminerades. I 8 ZE SAAB 9-3, beslut ; tilläggsbeslut och Dessa benämns i denna rapport som ursprungligt beslut, första tilläggsbeslut respektive andra tilläggsbeslut. 9 Det finns ytterligare tre tilläggsbeslut för ZE-projektet. Två av dessa ( och ) avser myndighetsinterna omföringar mellan finanskoder och förändrar inget i sak för projektet, medan den tredje ( ) innebär en av konsortiet begärd omdisponering av medel från 2011 till Dessa tre tilläggsbeslut omnämns inte i fortsättningen. 10 Projektbeskrivning ZE SAAB 9-3, ; reviderad och ZE SAAB 9-3, beslut ; tilläggsbeslut och Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

19 konsortiets andra tilläggsansökan redovisades mycket stora budgetöverdrag, vilket konsortiet använde för att argumentera för det redan nämnda tilläggsstöd om 10 miljoner kronor som Energimyndigheten så småningom beviljade. Ursprungligen var alla fordon tänkta att ha ett nyutvecklat aktivt batteristyrningssystem, men Energimyndigheten biföll i andra tilläggsbeslutet konsortiets önskan om att en del av fordonen i 2-serien skulle ha ett passivt batteristyrningssystem, men att skillnaderna mellan systemen skulle utredas. Också i ZE-projektet var Innovatum sökande och ledde ett konsortium bestående av Saab, Boston-Power (batteritillverkare), Electroengine (batteristyrning) och Power Circle (intresseorganisation med syfte att främja svensk el och elkraftteknik). Medan BLIXT rymdes inom FFI hade ZE alltför stor budget och skulle ha trängt undan för många andra projekt. Ett ambitiöst lobbyingarbete, som vi återkommer till i avsnitt 4.3, ledde till att regeringen i Vårtilläggsbudgeten förklarade att: 12 Innovatum teknikpark i Trollhättan driver ett projekt som utvecklar elbilstekniken. Detta stärker svensk konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till omställningen mot ett hållbart samhälle. Anslaget bör tillföras kronor för detta projekt. Dessa medel disponerades av Energimyndigheten och avsåg Energimyndigheten tilldelades sedan i Tillväxtverkets(!) regleringsbrev för 2011 ytterligare 20 miljoner kronor till miljövänlig fordonsforskning som skulle gå till det projekt som utvecklar elbilsteknik på Innovatum teknikpark i Trollhättan. 13 Dessa medel utlovade alltså Energimyndigheten i beslut om stöd redan , eftersom myndigheten genom underhandskontakter med regeringskansliet visste att de med största sannolikhet skulle komma, men garderade sig i sina beslut med att Beslutet i övrigt gäller på villkor att regeringen tilldelar Energimyndigheten särskilda medel för ändamålet före den 31/ Energimyndigheten sköt dock därutöver till knappt 27 miljoner kronor ur sin ordinarie anslagsbudget för att nå upp till de knappt 87 miljoner kronor som projektet ursprungligen beviljades. Även de 10 miljoner kronor som drygt ett år senare beviljades genom det andra tilläggsbeslutet togs ur myndighetens ordinarie anslag. När det stod klart att projektet inte skulle kunna slutföras som tänkt, föreslog Innovatum till Energimyndigheten att del av projektets till Saab avsatta men ej utnyttjade medel skulle användas för att slutrapportera det arbete som ändå genomförts för att därmed ta tillvara så mycket dokumentation som möjligt. I februari 2012 beslutade Energimyndigheten därför att uppdra åt Innovatum att utarbeta en slutrapport för projektet genom att anlita några tidigare Saabanställda som projektanställts, samt att analysera vilka kostnader, aktiviteter och materiel som skulle behövas för att bygga 15 alternativt alla 70 av bilarna i 2-serien. Budget och utfall för ZE per framgår av Figur 3 och Tabell 4, där budgetuppgifterna är de som fastställdes genom det andra tilläggsbeslutet Budget och utfall för projektparterna avser deras egenfinansiering. Som framgår hade i stort sett hela projektbudgeten upparbetats vid utgången av 2011, även om upparbetningen i förhållande till budget är lite ojämn, och Electroengine och Saab relativt sett lagt ned mest arbete (jfr Tabell 4). 12 Regeringens proposition 2009/10: Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tillväxtverket, Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt 15

20 Mijloner kronor Power Circle Electroengine Boston-Power Saab Innovatum Energimyndigheten 0 Budget Utfall per Figur 3 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering i ZE per Tabell 4 Budget och utfall för respektive parts egenfinansiering ZE per Belopp i miljoner kronor. Budget Utfall Kvot utfall/budget Energimyndigheten % Innovatum 1,5 1,4 95 % Saab % Boston-Power % Electroengine % Power Circle 0,78 0,67 86 % Totalsumma % Varav motfinansiering % Andel finansiering från Energimyndigheten 34 % 33 % Tabell 5 illustrerar att andelen stöd varierar i mycket hög grad mellan parterna, vilket dels har sin grund i om de är småföretag eller ej, samt om arbetet kategoriserats som tillämpad forskning eller experimentell utveckling. Enligt Energimyndighetens beslut är de maximala stödnivåerna för de två småföretagen Innovatum och Electroengine 80 % för tillämpad forskning och 60 % för experimentell utveckling. För övriga parter gäller 65 % för tillämpad forskning och 40 % för experimentell utveckling. Boston- Power och Power Circle har dock enligt beslutet endast bedrivit experimentell utveckling. Mot denna bakgrund kan det konstateras att Innovatum och Power Circle enligt budgeten ligger på maximal nivå och att Electroengine ligger nära denna, medan Saab och Boston-Power ligger långt under maxnivåerna. 14 Det förtjänar att noteras att statligt stöd sänts till ett USA-baserat (om än delvis svenskägt) företag, vilket är ovanligt, och att Energimyndigheten valde att endast bevilja stöd med en dryg fjärdedel av den maximalt möjliga nivån. Det förtjänar också att noteras att det andra tilläggsbeslutet, som tillförde 10 miljoner kronor, i allt väsentligt (96 %) innebar utökat stöd till Electroengine och Boston-Power (och inget alls till Saab). 14 Detta kan dock inte direkt konstateras från Tabell 5, eftersom stöden tillämpad forskning och experimentell utveckling inte särredovisas. 16 Utvärdering av Saab Automobiles elbilsprojekt

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation FFI Programavtal 2009-01-01 1 (14) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ( Programavtal/-et ) ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman FFI FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2011-09-19 Föredragning i Göteborg Aktbilaga 7 Mål nr ÖÄ 3869-11 RÄTTEN Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg samt hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Peter

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2010-08-24\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-10 Eva Sunnerstedt Projektledare

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Utlysningar 2015 och aktuella

Utlysningar 2015 och aktuella Utlysningar 2015 och aktuella finansieringsverktyg Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare för LIGHTer Våren 2015 LIGHTer industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer innovationscheckar och gränsgångare

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal Mats Vikholm Pininfarina Sverige AB Uddevalla 2009-09-02 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni 2009 Textförfattare:

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Nedläggningen av SAAB i Trollhättan

Nedläggningen av SAAB i Trollhättan Nedläggningen av SAAB i Trollhättan Centrum för Regional Analys (CRA) och Reväst 22 oktober 2015 (ek. dr) Universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen och GRI Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013

FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013 PRESSMEDDELANDE FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013 Som en del av sin globala elbilsplan kommer Ford att presentera fem helt elektriska modeller och hybridmodeller

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström.

Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström. Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström. Batteriexperten Dr. Menahem Anderman höll en tre timmars presentation på Lindholmen torsdagen den 8 mars. Presentationen

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Stora Leverantörsdagen

Stora Leverantörsdagen Stora Leverantörsdagen 2013-10-09 Per Svantesson, Nevs Page 1 Kai Johan Jiang Ägare med passion att lösa miljöproblem 17 års erfarenhet av verksamhet i och samarbete med Sverige Möjligheten att kombinera

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

ERS En möjlighet för svensk industri

ERS En möjlighet för svensk industri ERS En möjlighet för svensk industri Q3 Stockholm 2016-05-17 Magnus Henke Swedish Energy Agency Q3 2016-05-17 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket tolkat

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer