Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7"

Transkript

1 Årsredovisning 214

2 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde 1: Kunskap om rättigheter 13 Barnrättskommitténs rekommendationer 13 Barnombudsmannens analys 13 Prestationer 13 Verksamhetsområde 2: Rättigheter tillgodosedda 17 Barnrättskommitténs rekommendationer 17 Barnombudsmannens analys 17 Prestationer och effekter 18 Kompetensförsörjning 23 finansiell redovisning Resultaträkning 25 Balansräkning 26 Anslagsredovisning 28 er 31 Sammanställning av väsentliga uppgifter 35 Barnen och ungdomarna på bilderna i denna årsredovisning har ingenting med textinnehållet att göra. Bilderna är tagna av Maria Steén. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. 2/36

3 barnombudsmannen har ordet Barnombudsmannen har ordet MER ÄN VAR TIONDE BARN mellan 1 och 18 år har psykiska besvär. Det visar Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18. Barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa berättar för oss att vi måste bryta tystnaden, tala mer om situationen för barn som mår dåligt psykiskt. Det har vi gjort under 214. I vår årsrapport med just namnet Bryt tystnaden berättar barn och unga med egen erfarenhet om sina tankar och sina råd till förändring. Barnen berättade om hur man kan må fruktansvärt dåligt länge utan att veta att det finns hjälp att få. Barn med erfarenhet av psykiatrisk dygnsvård hade åsikter om brist på information och delaktighet. I tvångsvården upplevdes tvångsåtgärder som fastspänning med bälte som skrämmande och barnen saknade information om sina rättigheter och till vem man kan klaga om man upplever att vården gör en illa. I sex landsting och regioner presenterades barnens råd och tankar direkt för de allra högsta beslutsfattarna. Makthavarna tog stort intryck av att möta barnen, av deras mod och klokhet. Det ledde till konkreta insatser som förstärkning av första linjen för barn och unga, inrättande av barnlots för barn med psykisk ohälsa, förstärkta ungdomsmottagningar samt bättre uppföljning av hur barn i tvångsvård uppfattar sin situation, för att nämna några exempel. Fredrik Malmberg, På nationell nivå överlämnades årsrapporten till regeringen som omedelbart tog initiativ till barnombudsman att ge Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att bli tillgängliga för barn i psykiatrisk tvångsvård. Socialstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera skillnaderna i tvångsåtgärder riktade mot flickor och pojkar samt att ta fram information riktad till barn och unga om deras rättigheter när de vårdas i psykiatrisk vård. I det senare uppdraget har Barnombudsmannen bidragit genom att låta barn och unga ge konkreta råd till Socialstyrelsen vad en sådan information bör innehålla och hur den bör utformas. Socialdepartementet föreslog med anledning av bland annat vår årsrapport i en departementspromemoria att lagstiftningen bör ändras i syfte att begränsa tvångsåtgärder riktade mot barn i psykiatriskt tvångsvård. Rapporten Bryt tystnaden var också i fokus för dialogmöten med berörda myndigheter och organisationer. Barnrättsdagarna som vi arrangerar tillsammans med Barnrättsakademin och Allmänna Barnhuset hade psykisk hälsa som tema och lockade över 8 deltagare. Även på Barnrättstorget i Almedalen ägnades flera seminarier åt psykisk ohälsa. Sammanlagt samlade alla seminarier alla arrangörer inräknat - på Barnrättstorget 11 deltagare. Många av våra kontakter under året har handlat om barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. Det är inte sällan tunga samtal och mejl. Enligt Max18 är ungefär var sjätte elev utsatt för detta i skolan. Under 214 har vi lyssnat på barn om hur de tycker att det stöd som finns fungerar. Vad tycker barnen måste förbättras? I mars 215 presenterar vi resultatet i vår årsrapport till regeringen. Situationen för frihetsberövade barn har uppmärksammats både av FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté under året. Barnombudsmannen fick många frågor av barnrättskommittén på det förberedande mötet i juni 214 inför utfrågningen av Sverige som äger rum i januari 215. FN:s tortyrkommitté genomförde sin granskning i november och lyfte då fram Barnombudsmannens årsrapport från 213 om barn i arrest och häkte. Tortyrkommittén krävde då bland annat att isoleringen av barn på särskilda ungdomshem, i arrest och häkte upphör. Under året har Barnombudsmannen fortsatt våra ansträngningar för att bli mer tillgängliga för barn och unga. Vi har producerat filmer, publicerat digitala berättelser, uppdaterat Barnkonventionen på lättläst svenska och genomfört åtta chattar med barn och unga. Antalet användare av våra barn och unga sidor har ökat från år 213 till ₁ år 214. På hela barnombudsmannen.se har antalet användare ökat till Under året har vi diariefört ärenden (1 12 ärenden 213) och 46 ärenden (13 ärenden 213) har anmälts till socialtjänsten då vi har känt oro för att barn kan fara illa. Vi kan se tillbaka på ett år med många fina resultat som gör vårt jobb meningsfullt. Vi är tacksamma för alla de barn och unga som delat med sig av sina tankar till oss. Vi är stolta över att ha kunnat bidra till att deras erfarenheter och råd lett till förändring. Att få vara barnombudsman och arbeta för detta tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare är ett privilegium. Fredrik Malmberg, barnombudsman 1) Google Analytics ändrade 214 begreppet Unika besökare till Användare. Besöksstatistiken som redovisas i Barnombudsmannens årsredovisning 214 är därför inte jämförbar med den som redovisas i Barnombudsmannens årsredovisning /36

4 2. Barnombudsmannens uppdrag Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av lagstiftningen utifrån barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och förslag till förbättringar för barn och unga. Barnombudsmannen ska enligt lag informera och bilda opinion i angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Vi har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Barnombudsmannen samlar också statistik om barn och ungas levnadsvillkor och följer den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning. Dialog med barn och unga Tyngdpunkten i Barnombudsmannens arbete handlar om att skapa möjligheter för barn och unga att själva komma till tals, få framföra sina åsikter direkt till makthavare och få sina åsikter respekterade. Barn och unga är ingen homogen grupp. En barnombudsman måste ha ett barnrättsperspektiv på generell nivå, vilket kräver djup kunskap om barns och ungas situation. Dialog med barn och unga i utsatta situationer och deras möjlighet att komma till tals är mycket viktigt för att de ska få sina rättigheter respekterade. Följer upp och bevakar Barnombudsmannen följer upp, bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. I vårt uppföljningssystem Max18 beskriver vi och analyserar hur barn och ungas levnadsförhållanden utvecklas över tid och skiljer sig åt mellan grupper. Barnombudsmannen har rätt att begära information från dessa samt kalla till överläggningar. Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen, där de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året redovisas. Rapporten innehåller också analyser och rekommendationer om hur situationen för barn och unga kan förbättras. Självständig och oberoende roll Barnombudsmannens verksamhet är reglerad i Lag om Barnombudsman (1993:335) och i Förordning (27:121) med instruktion för Barnombudsmannen. Mandatet (självständighet från regeringen) är bestämt i lagen, som tydliggör att Barnombudsmannen bestämmer sin egen dagordning och prioriteringar. Detta ligger i linje med de så kallade Parisprinciperna₂ om oberoende institutioner för mänskliga rättigheter. I förarbetet till lagen om Barnombudsman betonas att Barnombudsmannen inte är en vanlig förvaltningsmyndighet, utan särbehandlas i sin egenskap av ombudsman och ges så mycket självständighet som är möjligt₃. Självständigheten är viktig för att ombudsmannen ska kunna arbeta effektivt. Prioritering och fokus för att nå resultat Barnombudsmannens uppdrag att följa upp, bevaka och driva på genomförandet av barnkonventionen är omfattande och kräver ett strategiskt förhållningssätt och tydliga prioriteringar. En viktig utgångspunkt för dessa prioriteringar är de dialoger barnombudsmannen har med barn och unga samt aktuell statistik om barns levnadsförhållanden hämtat från Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18, men även de rekommendationer Sverige har fått av FN:s barnrättskommitté. Arbetet har därför avgränsats till ett antal identifierade områden. I den långsiktiga verksamhetsplanen finns två övergripande visioner: > > Barn och unga känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig om dessa inte tillgodoses. > > Barn och unga i utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda. >> Utifrån dessa två visioner har Barnombudsmannen formulerat långsiktiga mål samt mål nedbrutna årsvis inom verksamhetsområdena kunskap om rättigheter och rättigheter tillgodosedda. Särskild vikt läggs vid att stärka rättigheterna för barn i utsatta situationer. Varje år väljer Barnombudsmannen ett område där vi genomför en fördjupad granskning av hur barnkonventionen efterlevs. Resultatet av den fördjupade granskningen presenteras i årsrapporten till regeringen. Barnombudsmannen avslutade 214 den målplan som antogs 28 och har under året påbörjat arbetet med att ta fram en ny målplan för perioden 215 till 22. 2) Enligt Parisprinciperna som 1993 antogs av FN:s generalförsamling bör en nationell institution för mänskliga rättigheter vara oberoende och bland annat undersöka och rapportera hur de mänskliga rättigheterna respekteras, granska författningsförslag och föreslå författningsändringar samt informera och vidta andra åtgärder för att bidra till en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter. 3) 21/2:SoU17: En förstärkt Barnombudsman 4/36

5 barnombudsmannens uppdrag 5/36

6 6/36

7 ekonomisk översikt 3. Ekonomisk översikt Barnombudsmannens årsredovisning utgår från instruktion och lag som brutits ned i mätbara mål under de två verksamhetsområdena, kunskap om rättigheter och rättigheter tillgodosedda. Regeringsuppdragen redovisas liksom föregående år som en del av respektive verksamhetsområde. Verksamhet bedriven med bidrag särredovisas även nedan och redovisas också i särskild ordning när uppdragen är genomförda. De tidigare utvecklingsmålen redovisas i år liksom föregående år under verksamhetsområdet kunskap om rättigheter. Detta innebär även att jämförelsetalen är omräknade jämfört med tidigare år ₄. Sammantaget gör dessa förändringar förhoppningsvis redovisningen mer överskådlig, relevant och begriplig för läsaren. Under varje verksamhetsområde redovisar vi de prestationer och effekter vi anser är mest väsentliga och rättvisande för verksamheten. Prestationerna och effekterna redovisas mot bakgrund av Barnrättskommitténs kommentarer och Barnombudsmannens analys för varje verksamhetsområde. Nedan beskrivs Barnombudsmannens totala kostnader och intäkter uppdelat på verksamhetområde för de senaste tre åren. Som kostnader räknas samtliga medel som Barnombudsmannen har använt, oavsett finansieringskälla. Både anslagsmedel och externa medel som avgifter och bidrag som har använts under året ingår i beräkningarna. För året har Barnombudsmannen erhållit tkr i anslag och förbrukat tkr. Från 213 har Barnombudsmannen ett överskott om 499 tkr. Från 214 bär Barnombudsmannen med ett underskott om 17 tkr. Tabell 3.1 Totala kostnader per verksamhetsområde (tkr) Verksamhetsområde Kunskap om rättigheter Rättigheter tillgodosedda Totala kostnader Tyngdpunkten 214 liksom 213 ligger även fortsättningsvis inom området rättigheter tillgodosedda. Anledningen är dels att medel även fortsättningsvis tillförts området rättigheter tillgodosedda genom regeringsbidrag med särskilda satsningar på att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter, ta fram och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och ta fram modell för att lyssna på barn i familjehem. Barnombudsmannen har under året också särskilt prioriterat arbetet med att lyssna på barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. Från 213 till 214 har Barnombudsmannen omfördelat resurser till kunskap om rättigheter genom bland annat utvecklingsarbete med Max18 och myndighetens webbsidor. Tabell 3.2 Totala intäkter per verksamhetsområde fördelade på anslag och övriga intäkter (tkr) Totala intäkter Verksamhetsområde Kunskap om rättigheter Anslag Övriga intäkter Verksamhetsområde Rättigheter tillgodosedda Anslag Övriga intäkter Totala intäkter ) Intäkterna från anslag i tabell 3.2 avviker med 14 tkr för år 212 från motsvarande post i resultaträkningen. Anledningen är att finansiella intäkter från 4 i avgiftsförordningen, 6 kap 1 i kapitalförsörjningsförordningen och finansiella intäkter tidigare år inkluderats i Anslag m.m. i tabellen under kapitel 7 Information av väsentlig betydelse. Från och med 213 och framöver inkluderas dessa intäkter istället under posten Övriga intäkter, 7/36

8 Barnombudsmannen har fått följande uppdrag från regeringen: 1. Uppdrag att kommunicera strategin för att stärka barns rättigheter, beslut S211/8293/FST samt S213/1671/FST med 5 2 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till regeringen. 2. Uppdrag att Inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier, beslut S213/395/FST (delvis) med 7 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till regeringen. 3. Uppdrag att ta fram information till barn som brottsoffer, beslut S213/2348/ FST (delvis) med 4 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till regeringen. 4. Uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning, beslut S213/3876/FST(delvis) med 2 2 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till Socialstyrelsen. 5. Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet, beslut S213/5139/FST (delvis) med 2 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till Socialstyrelsen. 6. Uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera barn med funktionsnedsättning, beslut S212/7813/FST (delvis) och S213/514/ FST (delvis) med 4 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till regeringen. 7. Uppdrag att tillgängliggöra material om barnets rättigheter, beslut S213/6487/FST (delvis) med 46 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och kr är återbetalat till regeringen. 8. Uppdrag att ta fram och publicera ytterligare indikatorer till Max18, beslut S213/6818/FST (delvis) med 165 kr. Uppdraget är slutredovisat 31 mars 214 och 2 kr är återbetalat till regeringen. 9. Uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning 214 beslut S213/3876/FST samt S213/947/SAM (delvis) med 1 kr. Uppdraget ska slutredovisas ekonomiskt 31 mars 215 till Socialstyrelsen. 1. Uppdrag att kommunicera strategin för att stärka barns rättigheter 214 beslut S211/8293/FST samt S213/947/SAM (delvis) med 3 6 kr. Uppdraget ska slutredovisas ekonomisk den 31 mars 215 till regeringen. 11. Uppdrag att ta fram Information till barn som brottsoffer 214 enligt beslut S213/2348/FST samt S213/947/ SAM (delvis) med 4 kr. Uppdraget ska slutredovisas ekonomiskt 31 mars 215 till Socialstyrelsen. 12. Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om Socialtjänsten 214, besluts213/5139/fst (delvis) med 4 kr. Uppdraget ska slutredovisas ekonomiskt 31 mars 215 till Socialstyrelsen. 13. Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv 214, beslut U214/3843/UC med 5 kr. Uppdraget ska redovisas ekonomiskt den 31 mars 215 till regeringen. Tabell 3.3 Regeringsuppdrag 214 (tkr) Beviljat Årets Totala Bidrag avseende kostnader kostnader Kommentar 1. Kommunicera strategin Återbetalt Kränkande behandling Återbetalt Barn som brottsoffer Återbetalt Barn i familjehem Återbetalt Sprida info om socialtjänsten Återbetalt Inkludera barn med funktionsnedsättning Återbetalt Material om barns rätt Återbetalt 2 8. Ytterligare indikatorer Max Återbetalt 2 9. Barn i familjehem Redovisas 31/ Kommunicera strategin Redovisas 31/ Barn som brottsoffer Redovisas 31/ Sprida info om socialtjänsten Redovisas 31/ Barnrättsperspektiv Redovisas 31/ /36

9 Fakta OM BARNS LEVNADSVILLKOR 4. Fakta om barns levnadsvillkor - uppföljningssystem Max18 I Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 är det möjligt att se hur många barn som befinner sig i vissa utsatta situationer och vilka grupper av barn som av olika skäl inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Statistiken beskriver hur barn och ungas levnadsförhållanden utvecklas över tid och skiljer sig åt mellan grupper. Dock är statistiken begränsad så till vida att det är flera grupper av barn i utsatta situationer som inte redovisas, till exempel barn i asylprocessen. Följande områden i Max18 beskriver barn och unga i olika utsatta situationer och hur utvecklingen sett ut de senaste fem åren. Barnrättsperspektiv på stöd till föräldrar En god relation till föräldrarna har visat sig minska risken för en rad hälsoproblem och riskbeteenden₅. Enligt resultat från SCB:s årliga undersökningar av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) som redovisas i Max18 upplever en tydlig majoritet av barn mellan 1 och 18 år att de kommer överens med sina föräldrar. År 211/212 uppgav dock tre procent att de inte kom överens med någon av sina föräldrar eller respektive förälders sambo. Omkring ett barn av fem uppgav att de inte kom överens med sin mammas eller pappas sambo. Trenden har varit den samma åren Statistik från Barn-ULF 211/212 visar att 9 av 1 barn upplever att de har inflytande hemma, vilket motsvarar resultaten från tidigare mätningar. Det är vanligare att äldre barn upplever att de har inflytande hemma än yngre barn. Däremot syns inga tydliga skillnader utifrån barnets kön, utländsk eller svensk bakgrund, antal hemmaboende syskon, familjetyp, föräldrars utbildningsnivå eller hushållets socioekonomiska grupp. Kränkande behandling I den senaste upplagan av Barn-ULF (211/212) uppgav 16 procent av barnen att de utsatts för kränkande behandling i skolan någon gång i månaden eller oftare år 211/212. Andelen är högre bland de yngre barnen än de äldre. Pojkar och flickor uppgav i lika hög grad att de utsatts för kränkande behandling i skolan. Inte heller syns någon tydlig skillnad mellan barn beroende av vilken typ av familj de lever i, hur många syskon de har, vilken socioekonomisk grupp de tillhör, deras föräldrars utbildningsnivå eller om barnen har svensk eller utländsk bakgrund. Andelen barn som utsatts för kränkande behandling i skolan har enligt Barn-ULF legat på en relativt stabil nivå under åren Rättssäkerhet och delaktighet i den sociala barnavården År 213 var barn och unga -17 år placerade i vård utanför det egna hemmet någon gång under året. Det motsvarar dryg en procent av alla barn och unga. Andelen pojkar som var placerade var högre än andel flickor, och tonåringar var i högre utsträckning placerade än yngre barn. Bland pojkar år var knappt 4 procent placerade någon gång under 213. Familjehem är den vanligaste placeringsformen vid heldygnsinsatser. Drygt hälften av alla barn med heldygnsinsats under 213 var placerade i familjehem. Sett över den senaste femårsperioden har andelen barn som är placerade i heldygnsvård ökat. Ökningen har framförallt skett bland pojkar i åldern år i HVB, vilket delvis kan förklaras av ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn₆. Andel barn i vård med placering utanför det egna hemmet Antal per Källa: Max18, Registret över insatser för barn och unga, Socialstyrelsen Barn i ekonomisk utsatthet I Max18 visas olika indikatorer på ekonomisk utsatthet. Indikatorn låg inkomststandard är ett absolut mått som visar hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. År 212 bodde totalt 1 procent av barnen i familjer med en låg inkomststandard. Andelen varierade dock mellan tre och 26 procent i landets kommuner. Barnombudsmannen har bland annat arbetat med barn som berörs av vräkningar. I Max18 redovisas statistik från Kronofogdemyndigheten som visar att andelen barn som berörs av vräkning minskat mellan åren 28 och 213, från Flickor Pojkar Riket 5) Statens Folkhälsoinstitut. Svenska skolbarns hälsovanor 29/ ) Barn och unga insatser år 213. Socialstyrelsen, ) Socialstyrelsen. Social Rapport, 21. 9/36

10 1/36 Barnombudsmannens Barnombudsmannens årsredovisning årsredovisning

11 Fakta OM BARNS LEVNADSVILLKOR 38 till 27 barn per 1. Ekonomiskt utsatta familjer är istället ett relativt mått som visar hur stor andel av barnen som lever i de familjer som har de lägsta inkomsterna. Under år 212 levde 19 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 199-talet har andelen barn som bor i familjer med låg inkomststandard minskat, för att sedan ligga på en relativt konstant nivå under 2-talet. Under samma period har andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer ökat. Detta beror troligtvis på att inkomsterna har stigit snabbare för de med högre inkomster, vilket innebär att inkomstspridningen har ökat₇. Barn med ensamstående föräldrar, barn vars föräldrar har låg utbildning, barn med utländsk bakgrund och de som har bott mindre än fem år i Sverige har generellt en lägre levnadsstandard i relation till den övriga befolkningen avseende både relativa och absoluta mått i Max18. Vårdkedja för barn och unga I Max18 redovisas statistik från Barn-ULF i indikatorerna Barn med psykosomatiska besvär och Barn med psykiska besvär. Av statistiken framgår att mer än vart tionde barn mellan 1 och 18 år rapporterade psykiska besvär 211/212. Samma år rapporterade ett barn av fem att de hade psykosomatiska besvär. För båda indikatorer finns en tydlig skillnad mellan hur pojkar och flickor svarat och skillnaderna är som störst i det äldre åldersspannet. Så många som var tredje flicka i åldern år uppger att de upplevt psykosomatiska besvär, vilket kan jämföras med en pojke av tio. Statistiken från Barn-ULF visar att andelen barn med psykosomatiska och psykiska besvär legat på en jämn nivå mellan 27 och 212. År 213 begick sammanlagt 18 barn och unga under 18 år självmord. Det motsvarar knappt ett barn per 1. Av de barn och unga som begick självmord var flertalet 15 år eller äldre. Antalet barn som tar sitt liv har varierat från år till år men andelen har legat på en relativt stabil nivå sett över en längre period. Detta ska ses i kontrast till utvecklingen i andra åldersgrupper där andelen självmord minskat⁸. Till skillnad från statistik över psykiska och psykosomatiska besvär är pojkar överrepresenterade i självmordsstatistiken. Våld mot barn Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), som redovisas på Max18, visar att andelen elever i årskurs nio som uppgett att de minst en gång under de senaste 12 månaderna har utsatts för stöld, våld eller hot har minskat något under den senaste femårsperioden. År 25 uppgav nästan hälften av eleverna att de utsatts för brott, att jämföra med två elever av fem år 211. Pojkar är något mer utsatta än flickor och barn som bor med en förälder har i större utsträckning varit utsatta för brott än jämnåriga som lever med båda sina föräldrar. Det finns även en viss skillnad mellan barn med svensk och utländsk bakgrund där utsattheten för brott är något högre bland unga med utländsk bakgrund. Indikatorn lagförda sexualbrott mot barn visar det totala antalet fällande domar i tingsrätt samt fall då en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse. En lagföring kan innebära brott mot flera barn, och flera lagföringar kan innebära brott mot ett och samma barn. Statistiken, som hämtats från Brå, visar att antalet lagföringar för de flesta typer av sexualbrott mot barn har legat på en relativt oförändrad nivå under den senaste femårsperioden. Antalet lagföringar för sexuellt utnyttjande av barn har dock ökat något de senaste åren. Skillnader mellan enskilda år kan delvis förklaras av hur lagföringarna rubriceras. Brottsrubriceringen Kontakt med barn i sexuellt syfte infördes i lagstiftningen 29 och har hittills lett till ett fåtal lagföringar. Barn i rättsprocessen Statistik från Brå visar att niondeklassares delaktighet i brott har minskat något sedan mitten av 199-talet. Hälften av niondeklassarna uppgav 211 att de under det senaste året har begått något brott. De vanligaste brotten är stölder och skadegörelse⁹. Pojkar deltar i brott i något större utsträckning än flickor. Brås statistik visar också att barn som bor med en av sina föräldrar uppger att de deltar i brott i större utsträckning än barn som lever med båda sina föräldrar. Under 213 lagfördes 25 av 1 (2,5 procent) ungdomar i åldern år för brott. Andelen ungdomar som lagförts har legat på en relativt stabilt nivå under 2-talet, men minskade mellan 211 till 213. Pojkar lagförs oftare för brott än flickor. Ungdomar som lever i familjer där föräldrarna har högst förgymnasial utbildning eller där föräldrarnas inkomst understiger 6 procent av medianinkomsten lagförs i större utsträckning. Andel barn med psykiska besvär, 211/212 Procent år år år Flickor Pojkar Riket Källa: Max18, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB 8) Jiang, G-X. et al., Självmord I Sverige. Data: NASP, Karolinska institutet, Stockholm, 212 9) Brottsförebyggande rådet. Brott bland ungdomar i årskurs nio, Rapport 213:3. 11/36

12 12/36 Barnombudsmannens Barnombudsmannens årsredovisning årsredovisning

13 kunskap om rättigheter 5. Kunskap om rättigheter Verksamhetsområde BARNRÄttsKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER ₁₀ Barnrättskommittén har vid flera tillfällen riktat kritik mot Sverige när det gäller barnkonventionens rättsliga ställning och genomförande. Kritiken handlar bland annat om att barnkonventionen inte har införlivats i svensk rätt och om de skillnader i barns livsvillkor på lokal och regional nivå som kommittén har uppmärksammat. Barnrättskommittén har också uttryckt oro över att barn inte får tillräcklig kännedom om sina rättigheter. Sverige har rekommenderats att erbjuda alla personer som arbetar med och för barn fortlöpande utbildning om barnets rättigheter. Barnrättskommittén har också lyft frågan om föräldrars kunskap om barnets rättigheter. 5.2 BARNOMBUDSMannens ANALYS Barnombudsmannen har under de senaste åren med utgångspunkt i en analys av barns levnadsförhållanden utifrån Max18 och de rekommendationer som Sverige har fått av FN:s barnrättskommitté genomfört en rad granskningar av hur barnkonventionen efterlevs för barn i utsatta situationer. I dessa granskningar har det blivit tydligt att en grundläggande generell förutsättning för att barns mänskliga rättigheter ska kunna efterlevas är att barn, vårdnadshavare och professionella som arbetar med och för barn har kunskap om barnkonventionen. Det är också viktigt att det finns mekanismer för klagomål när grundläggande rättigheter kränks. De kartläggningar som Barnombudsmannen (och även andra) har gjort visar att förhållandevis få barn känner till sina rättigheter. Det gäller barn i allmänhet, men i synnerhet barn i utsatta situationer. Våra kvantitativa undersökningar inom ramen för Pejling och dialog visar också att andelen vuxna beslutsfattare som anger sig ha kunskap om den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter är för låg. Detta bekräftas av de rekommendationer som Sverige tidigare har fått av FN:s barnrättskommitté om att mer behöver göras för att stärka kunskapen hos professionella om barnkonventionen. Barnombudsmannen vill inom verksamhetsområdet kunskap om rättigheter genomföra insatser riktade mot barn (både generellt och barn i utsatta situationer) för att öka deras kunskap om barnkonventionen. Vi ser det också som angeläget att genomföra strategiska insatser som bidrar till ökad kunskap om barnkonventionen (också i praktiskt genomförande) bland beslutsfattare och professionella på lokal, regional och nationell nivå. Vi vill också bidra med insatser som syftar till att stärka barnkonventionens rättsliga ställning, i enlighet med den rekommendation som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté. 5.3 PRESTATIONER Barnkonventionens rättsliga ställning Barnombudsmannen ska som en del av sitt uppdrag följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning. Myndigheten ska också arbeta för att sprida viktiga ställningstaganden och initiera diskussioner som rör barnets rättigheter. Barnombudsmannen har under 214 utarbetat en tillläggsrapport som överlämnades till FN:s barnrättskommitté i mars 214. Rapporten tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Sverige fick vid barnrättskommitténs senaste granskning av Sverige 29 och behandlar de frågor som barn och unga uppmärksammat myndigheten på. I arbetet med att ta fram tilläggsrapporten ingick också att bjuda in enskilda organisationer till möten för att lyssna på deras erfarenheter och synpunkter. Barnombudsmannen presenterade tilläggsrapporten vid barnrättskommitténs förberedande möte som hölls i Geneve i juni 214. Utifrån barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen och regeringens svar har Barnombudsmannen i december överlämnat sina kommentarer till barnrättskommittén. Barnombudsmannen har under året deltagit i de europeiska och nordiska barnombudsmännens nätverksmöte. Sammanlagt 43 ombud från 35 europeiska länder möttes i Edinburgh, Skottland på mötet med European Network of Ombudspersons for Children (ENOC). Barnombudsmannen höll presentationer om ekonomisk utsatthet, Unga Direkt på webben samt om årsrapporten 214 på temat samhällets stöd vid psykisk ohälsa. Deltagarna antog ett gemensamt uttalande om barns ekonomiska utsatthet till följd av den ekonomiska krisen i Europa. Barnombudsmännen från samtliga nordiska länder, samt Grönland, samlades i år på Grönland. Mötets fokus var barn i utsatta situationer. Från Sveriges sida presenterades arbetet med barn med psykisk ohälsa och Unga Direkt på webben. Barnombudsmannen har gemensamt med de övriga nordiska ombudsmännen formulerat ett ställningstagande angående det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism. Klagomekanismen som trädde i kraft i april 214 gör det möjligt för barn och deras ombud i de länder som ratificerat protokollet att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté i Geneve mot enskilda stater. Sverige har ännu inte signerat eller ratificerat protokollet. Barnrättighetsutredningen utreder hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll Sverige tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med inkorporeringen av barnkonventionen i svensk rätt. Barn- 1) Barnrättskommittén rekommendationer som anges i kapitel 5.1 samt kapitel 6.1 baseras på kommitténs rekommendationer till Sverige 29 och tidigare rekommendationer. Barnrättskommittén kommer under våren 215 att presentera nya rekommendationer till Sverige 13/36

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Fran i nsida n barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Barnombudsmannen 2013 Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter Barn och unga i familjehem och HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer