Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31"

Transkript

1 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 117 Au 10 Dnr Delårsbokslut Delårsbokslut har upprättats. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2013.

2 DELÅRSBOKSLUT SMEDJEBACKENS KOMMUN 1

3 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetsresultat Skatteintäkter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Periodens resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 Not 1 Avskrivningar (tkr) 1308 Avskr fastigheter Avskr inventarier Total Not 2 Skatteintäkter (tkr) 1308 Skatteintäkter Avräkning prognos Total Not 3 Finansiella intäkter (tkr) 1308 Ränteintäkter 41 Övriga finansiella intäkter 151 Total 192 Not 4 Finansiella kostnader (tkr) 1308 Räntekostnader lån Övriga finansiella kostnader 759 Total Not 5 Mark o Byggnader (tkr) 1308 Anskaffningsvärde Investeringar Ack avskrivningar Total Not 6 Maskiner o Inventarier (tkr) 1308 Anskaffningsvärde Investeringar 0 Ack avskrivningar Total Not 7 Finansiella anl tillg (tkr) 1308 Leasingavtal Aktier kommunaktiebolaget 2 Aktier Dalatrafik AB 507 Kommuninvest 374 Dala Vindkraft FSF AB Förenade Småkommuners Försäkrings Aktier Falun-Borlänge Regionen AB 70 Aktier Visit Falun-Borlänge 65 Aktier Smb Energi AB Aktier Bärkehus AB Aktier Buc AB fd Mineral 100 Aktier Industri UC Dalarna 50 Förlagsbevis Kommuninvest Vads bystuga 168 Snöåns Byalag 92 Åsmansbo-Mattsbo Byalag 62 Björsjö Byalag 43 Hagge Byalag 90 Gubbo Folkets Hus 110 Larsbo Bygdegårdsför 19 Söderbärke GoIF 176 Total Not 8 Förråd, lager o expl fastigh (tkr)1308 Bostadsanpassningsförråd 321 Allégården 178 Centralförrråd 778 Parkens förråd 56 Verkstadens förråd 147 Exploateringsfastigheter Total

5 Not 9 Fordringar (tkr) 1308 Kundfordringar Kommunalskatt avräkning Avräkning fastighetsavgift Fordran koncernföretag 459 Utgiftsförskott 318 Inkomstrest Mervärdesskatt Statsbidragsfordringar Övriga fordringar Total Not 10 Kassa och Bank (tkr) 1308 Handkassor 58 Plusgiro Norrbärke Sparbank 102 Mellanskog Total Not 11 Eget Kapital (tkr) 1308 Ing Eget Kapital Periodens resultat Total Not 13 Långfristiga skulder (tkr) 1308 Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder Kortfristig del -900 Total Not 14 Kortfristiga skulder (tkr) 1308 Leverantörsskulder Semesterlöneskuld Övertidsskuld Källskatt Mervärdesskatt 604 Retroaktiva löner Kortfristig del 900 Löneskatt Kommunalskatt avräkning Div projekt Uppl kostn pensioner Upplupna räntor 609 Inkomstförskott Övriga kortfristiga skulder 842 Total Not 12 Avsättningar (tkr) 1308 IB Pensioner exkl GP Periodens förändring Finansiell del -533 IB Garantipensioner Periodens förändring GP -635 Finansiell del -19 UB Pensioner exkl GP UB Garantipensioner Särskild löneskatt Total

6 Kommunernas ekonomi (Källa: SKL Ekonomirapporten-April 2013) Trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen ökar kommunsektorns reala skatteintäkter i förhållandevis god takt. Ändå försvagas resultatet i kommun- och landstingssektorn. I år räknar SKL med ett nollresultat, främst som en följd av att den låga räntan gör det nödvändigt att omvärdera pensionsskulden. Nästa år räknar SKL med ett nollresultat i landstingen och ett litet överskott i kommunerna. Åren därefter innebär de allt större demografiska utmaningarna och de stora investeringsbehoven att sektorn inte klarar plusresultat utan skattehöjningar och ökade statsbidrag. För Sveriges del innebär den mediokra omvärldsbilden att vi inte kan hoppas på någon stark tillväxtimpuls från exporten kommande år. Samtidigt har de svenska hushållen goda finansiella förutsättningar: även om skuldsättningen är hög är hushållen relativt förmögna då sparkvoten är hög, de flesta har jobben kvar och inkomstutvecklingen är god samtidigt som räntorna är låga. Dessutom behöver inte svenska hushåll frukta kraftiga finanspolitiska åtstramningar i form av nedskärningar och/eller skattehöjningar de kommande åren eftersom de svenska offentliga finanserna är i förhållandevis gott skick. SKL räknar med att slutresultatet av en svag omvärld men med goda villkor för svenska hushåll, blir en medioker svensk konjunktur de kommande åren. BNP förväntas växa med 1,5 procent under 2013 för att sedan accelerera till 2,5 procent För de följande åren räknar SKL med en gradvis normalisering där samhällsekonomisk balans uppnås under loppet av Trots en ganska blek konjunkturbild räknar SKL med att det reala skatteunderlaget växer i hyfsat god takt För 2013 räknar också med en nominell tillväxt i skatteunderlaget med 3,6 procent och för ,2 procent. Korrigerat för pris- och kostnadsutveckling innebär det att det reala skatteunderlaget växer med 1,5 procent 2013 och 0,8 procent Framöver väntar allt större demografiska utmaningar för välfärdssektorn. Under de närmaste åren kommer kommunerna att behöva anpassa sina verksamheter mot en allt större andel äldre och unga, relativt personer i arbetsför ålder. Detta är en av anledningarna till att kostnaderna beräknas öka i en förhållandevis hög takt framöver. Vidare har, under de senaste åren, stora årskullar anställda i kommunerna med betydande intjänande i det gamla pensionsavtalet gått i pension. Kostnaden för pensionsutbetalningar har därför ökat kraftigt och fortsätter att göra så i ytterligare några år. Utbetalningarna belastar den kommunala ekonomin utöver dagens intjänande av tjänstepensioner. Utbetalningarna från den gamla pensionsskulden har ökat från 6 miljarder kronor till 10,5 miljarder kronor under den senaste tioårsperioden, vilket motsvarar en ökning av kommunalskatten med 15 öre. Pensionskostnaden för den gamla pensionsskulden motsvarar idag 56 öre på skatten. Belastningen av den gamla pensionsskulden kommer att kvarstå ytterligare en tid, men den starkaste ökningstakten har redan skett. Enligt SKL:s prognoser har kostnaden som andel av skatteintäkter i stort sett nått sin maximala nivå. 5

7 Kommuninformation Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 15,7 mkr. I resultatet ingår inte de retroaktiva lönerna enligt 2013 års lönerevision då årets förhandlingar ej är slutförda. Avräkning av kommunalskatt har beräknats enligt SKL:s bedömningar. Största tillskottet till våra intäkter är återbetalningen av premier från AGS-KL med ca 8,5 mkr. Nämnder (mkr) Prognos Kommunstyrelsen -1,5 Kulturnämnden 0,0 Miljö- o Byggnadsnämnd -0,3 Omsorgsnämnd -0,5 Överförmyndarnämnd 0,0 Familje- o 0,0 Utbildningsnämnd VBU 0,0 VBK -0,3 Revision 0,0 Nämnder -2,6 Finans Skatteintäkter 0,8 Försäkring AGS 8,5 Finansnetto (exkl rta 0,5 pension) Pensioner -0,8 Ränta pensionsskuld 0,9 Semesterlöneskuld 3,0 Söderbärke Trafik AB 1,8 Totalt 12,1 Budget 0,0 Prognos 12,1 Investeringar Årets investeringsbudget är totalt 35,6 mkr, fördelat på 31,3 mkr fastigheter, 1,3 mkr gata/park samt 3,0 mkr inventarier. För att finansiera Bergaskolans ombyggnad A- huset, har lån på 20,0 mkr upptagits. De objekt som är påbörjade är Bergaskolans ombyggnad och varmbad Prästa. Gubbo skola har rivits och Uddparken har planterats under sommaren. Befolkningsutveckling Kommunen har ökat befolkningen under första halvåret med 76 personer Födelsenettot var 16 medan antalet inflyttade uppgift till 329 och antalet utflyttade till 237. Arbetsmarknad Antalet öppet arbetslösa har fortsatt att minska och var 31 augusti 130 personer (134 år 2012). Antalet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd var 252 (259 år 2012) Uppföljning av God ekonomisk hushållning Ekonomiskt mål Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar ska uppgå till högst 97 % av skatter och statsbidrag. Periodens utfall är 94 % Gemensamma mål Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 7,5 % av sammanlagda arbetstiden. Periodens utfall är 6,73 %. (jämförelse med motsvarande period 2012 är ej möjligt, då byte av personalsystem skett) Verksamhetsmål Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader Tre familjer har inte kunnat erbjudas barnomsorg inom fyra månader samt fem familjer skrivna i Ludvika som inte kunnat erbjudas plats, då boende i vår egen kommun prioriterats. 6

8 Alla elever i alla årskurser ska nå målen i samtliga ämnen Familje- och utbildningsnämnden har valt att redovisa måluppfyllelse i år 3,6 och 9. År 3: 94 elever, 83 nådde målen i samtliga ämnen (88%) 2012 (70%) År 6: 76 elever, 63 nådde målen i samtliga ämnen (83%) 2012 (75%) År 9: 80 elever, 64 nådde målen i samtliga ämnen (80%) 2012 (77%) Omsorgsinsatser ska vara påbörjade inom tre månader Alla beslutade insatser utom 1 under tiden jan- juni 2013 har verkställts inom 3 månader Minst 63 % av arbetstiden ska vara utförd hos hemtjänsttagaren Månadsutfallet januari augusti varierar mellan %, medel under perioden inklusive demensteamet är 58,1 %. Utöver denna tid tillkommer bl.a tid hos brukarna för trygghetslarm. 7

9 Kommunstyrelse Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Ekonomi Ökade kostnader för idrottsanläggningarna på Herosfältet genom förlängning av säsongerna med ca 700,0 tkr, ökade kostnader för linjetrafiken samt utvecklingsenheten innebär att kommunstyrelsen beräknas ge ett underskott på 1,5 mkr. Verksamheten Kansliavdelningen Avtalet med migrationsverket om mottagande av nyanlända har utökats till 46 (36 i det gamla avtalet). Hittills i år har 56 personer tagits emot varav 46 är anhöriginvandring. 1,5 mkr har anvisats genom extra anslag till arbetsmarknadsåtgärder och primärt har det varit personer med försörjningsstöd som erbjudits arbete. I genomsnitt är det ca 100 personer som är anställda med olika former av anställningsstöd. Finsam har beviljat medel för två projekt som riktar sig till unga med aktivitetsersättning och nyanlända med behov av extra språkinlärning. Dessa projekt kommer att drivas parallellt med projektet Unga till arbete för att dra nytta av de erfarenheter som finns där. En ny grafisk profil är under framtagande som ett resultat av beslutet att använda hästen som symbol i vår logotype. Färdigt material kommer att redovisas under hösten. En resvaneundersökning har påbörjats tillsammans med Ludvika kommun. Personalavdelningen Kommunfullmäktige har även för 2013 anvisat extra medel för att kunna erbjuda alla de ungdomar som slutat årskurs 9, och 1:an och 2:an på gymnasiet. Totalt var det 220 ungdomar som feriearbetade. Manpower Hälsopartner ansvarar numera för kommunens företagshälsovård. Räddningstjänst Inga större händelser har hänt som krävt många mantimmar. Trots att sommaren har varit torr och varm så det var lugnt på skogsbrandsfronten. Endast en skogsbrand har inträffat under perioden. IVPA-larmen har en tendens att öka sedan avtalet skrevs om Hittills har det varit 99 uppdrag. På helår beräknas med att antalet stannar runt 130 larm. Vilket är en ökning ifrån Antalet räddningstjänstuppdrag ligger relativt konstant år från år med ca.190 stycken. Olyckan 2012 med räddningsfordon påverkar till viss del fortfarande. Det har påverkat kostnaderna för utbildning av ny personal då det på kort tid har varit tvungen att nyanställa för att ersätta de personer som var inblandade i olyckan. Det nya räddningsfordonet är på plats och i ordningsställandet är i full gång. Ekonomiavdelningen Tjänsten som ekonomichef har varit vakant sedan påsk och nyrekrytering har skett med tillträde 1 oktober. Införande av e- 8

10 fakturering är fortfarande inte klart p g a personalbrist. IT-avdelningen Införande av nya system kräver stor arbetsinsats av teknikerna. Innan införandet krävs att systemsäkerhetsanalyser genomförs i enlighet med fullmäktiges krav på informationssäkerhet. Utvecklingsenheten Projekt Fiskecentrum har startats upp och hittills resulterat i en ny brygga i hamnen och planer på en renovering av Kvarnstugan vid Kolbäcksån. Företagarmässa arrangerades i Barken Arena i slutet av maj. Informationsbroschyren Smedjebacken.se distribueras till samtliga företagare 6 gånger per år och 2 gånger till samtliga hushåll. Augustifesten blev mycket lyckat och lockade många besökare årets tema var Till sjöss, På land och Under jord. Mötesplats Smedjebacken i hamnen har varit öppen under sommarsäsongen och presenterat både kommunal och turistisk information. Tekniska avdelningen Arbetet med den nya tekniska organisationen som innebär att utförarenheten överförs till kommunens bolag, SEAB och Bärkehus har intensifierats under våren och ska realiseras fr.o.m. 1 januari Ett flertal arbetsgrupper har varit verksamma och tillsammans presenterat förslag till organisation. Gubbo skola har rivits, Björsjö skola har sålts, ombyggnad av Bergaskolan, anbud på ombyggnad av Förvaltningshuset, badet i Prästa är några av de större projekten som pågått under perioden. Tidsbegränsningar på parkeringen vid ICA-Pilen orsakade många diskussioner och har resulterat i en förändring av tidsbegränsningen på parkeringen närmast butiken. Fritidsavdelningen Bergakul fortsätter att vara populär aktivitet för de yngre barnen och lockar barn till Bergahallen på fredagskvällar vår- och hösttermin. Nytt är att det är föreningarna själva som sköter verksamheten utan kommunal personal. Intresset av att hyra fotbollshallen är stort och det är många hundklubbar som hyr för både utställning och träning. Kulturnämnd Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec 2013 Ekonomi Överskott relaterat till vakant tjänst som kulturchef. Verksamheten Bibliotek Biblioteken redovisar en stor nedgång på antalet besökare mot för Även antal utlån har minskat mot

11 Samtliga biblioteksanställda deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt kallat KUB, som är ett EU-projekt för bibliotekspersonal i fyra län. Fyra utvecklingsområden ingår: Lärande, bemötande, IT och marknadsföring. Nya skyltar har blivit uppsatta i biblioteket, inkl en ny entréskylt. Bebiscafé bedrivs i samverkan med kyrkans öppna förskola. Första tvättstugebiblioteket har invigts på Malmen, Morgårdshammar. Allmänkultur Meken Öppna Nordiska Inomhusmästerskapet i Guldvaskning har genomförts med 200 deltagare och provapå-guldvaskning på sportlovet lockade 107 barn. Fotoutställningen Da Capo Sverige i tiden hade 642 besökare och sommarens utställning Naturen flyttar in som avslutades med byggnadsvårdshelg besöktes av 2011 personer. Balders Brass evenemanget hade 59 besökare. Miljö- o Byggnadsnämnd Intäkter Kostnader Verksamhetsresulta t Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Ekonomi Efter åtta månader ligger nettokostnaden för nämndens verksamhet 304 tkr över den periodiserade budgeten. Detta beror till största delen på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen överskrider budget med 322 tkr. Externa datakostnader överskrider budget med 97 tkr. Periodens händelser Detaljplaner för kvarteret Skräddaren, Ackumulatortank Ovako, kvarteret Posten, Vads Udde har färdigställts och är under antagande. Planarbete pågår för Barkaränget och industriplan Söderbärke. Betydande resurser har lagts ned på utformningen av Vasagatan och användning av lokaler i anslutning till den. Arbetet ingår i färdigställandet av Centrumplanen för Smedjebacken. En hel del av planarbetet har skett med konsultinsatser, på grund av brist på egna resurser inom vissa områden. Omfattande prospekteringar och undersökningar pågår vid malm- och mineralförekomster inom kommunen vilket skulle kunna medföra en betydande gruvverksamhet. En revidering av översiktsplanen är nödvändig bl.a. i de delar av kommunen som kan komma att beröras av gruvbrytning. Flera exploatörer har kontaktat förvaltningen angående etablering av vindkraft i kommunen. Utöver rutinmässig tillsyn enlig miljöbalken har mer riktad tillsyn bedrivits beträffande kemikaliehantering och spillvattenhantering vid industrier och sk. U-verksamheter. I samarbete med SEAB har ett omfattande arbete lagts ned på kommunens VA- strategi, vilken innebär en långsiktig plan för försörjning med vatten och avlopp i Smedjebacken kommun. Framtagande av va- verksamhetsområden mm i samband med strategin innebär ett omfattande arbete de närmaste åren. Inom livsmedelskontrollen har förvaltningen, förutom rutinkontroller, 10

12 deltagit i ett länsomfattande projekt angående märkning och redlighet i restaurangmenyer. Miljö- och byggnadsnämnden har ställt sig bakom ett förslag angående en gemensam handläggarorganisation inom alkoholtillsynen, som kan komma att träda i kraft vid årsskiftet. Bygglovsverksamheten har varit något lägre än förväntat och innebär till största delen tillbyggnader, verandor och komplementbyggnader. Kartsystemet AutoKa-vy upphör att gälla vid kommande årsskifte och arbete med att hitta en ersättning för detta pågår. Kartsystemet är framförallt ett mycket viktigt underlag för miljöoch byggkontoret och de tekniska verksamheternas arbete. Prognos för året Prognosen redovisar ett överskridande av budgetramen med 250 tkr till årsskiftet. Bedömningen grundar sig på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget nu överskrider budgeten så mycket att kostnaden blir svår att hämta hem innan årets slut, utan att detta omöjliggör övrig lagbunden kontrolloch tillsynsverksamhet. Intäkterna för resten av året kan förväntas bli lägre pga den lägre bygglovsaktiviteten. Kostnaderna för nämndens verksamhet har under perioden skurits ned bla genom vakantsättning av planteknikertjänsten och att tjänsten som miljöstrateg inte har tillsatts. Vidare har timtaxan för miljötillsynen indexreglerats uppåt under året. Familje- o Utbildningsnämnd Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Periodens händelser: Budgetprocessen har fortgått enligt tidsplanen. Kommunfullmäktige avslog vårt äskande angående utökning av rambudget. Detta medför att budgetarbetet under hösten måste inriktas mot att få rambudgeten i hamn. Budgetuppföljningen under våren visade på ett negativt resultat och en rad besparingsåtgärder beslutades. Under sommaren har det upptäckts felaktiga fakturor vad gäller skolskjutskostnader, detta kommer att rättas till under hösten och detta medför ett bättre utfall. Under våren ändrades Individ- och familjeomsorgens ledningsorganisation från en avdelningschef och två förste socialsekreterare till två avdelningschefer och en förste socialsekreterare. 1 januari 2013 stärktes lagstiftningen i socialtjänstlagen i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 1 juli 2013 trädde de nya reglerna om jobbstimulans i kraft. Jobbstimulansen innebär att 25 procent av nettoinkomsten av anställning under vissa förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. Det kommer inte att bli lika lönsamt sett ur kostnader för 11

13 försörjningsstödet då kommunen går in med nystartsjobb. Endast 75 % av den enskildes arbetsinkomst för tas med vid beräkning av försörjningsstödet. Ett arbete för att förändra och förbättra löneprocessen inledes tidigt i våras och denna har som syfte att hitta ett bättre flöde i processen och att hitta bättre kriterier för den individuella lönesättningen. Det systematiska kvalitetsarbetet har strukturerats och periodiserats för att på ett bättre sätt hinna med alla uppgifter som ska hanteras. En gemensam timplan för hela kommunen har samverkats fram. Tidigare så var det endast skolorna i centrala Smedjebacken som hade samma timplan. En ny förskoleavdelning har startats i Vinsbo för att möta behovet av ytterligare förskoleplatser. Även en mottagningsklass för nyanlända har startats vid Vinsbo skola. Två lärare deltar i Lärarlyftet och förvaltningen har sökt och fått medel för tre st förstelärare. Skolinspektionen kommer att göra en tillsyn i Smedjebackens kommun i höst och en första träff med inspektörerna genomfördes i juni. Ekonomi Intäkterna för de första 8 månaderna för Familje- och utbildningsnämndens verksamheter har överskridit med tkr. Anställningar med olika former av bidrag och ersättningar från andra kommuner gör att intäkterna är högre inom utbildningsområdena och IFO. Interkommunala ersättningar från andra kommuner är högre än budgeterat. Integrationsersättning gör att intäkterna är betydlig högre än budgeterat dock är även kostnaderna högre då utökning skett i mottagningsklasserna och på förskolorna. Kostnaderna har för samma period varit tkr lägre än budgeterat. Löneökningarna inom kansli, utbildningsområdena och Individ- och familjeomsorgen är ej utbetalda och detta medför att kostnaderna är lägre under denna period. Det ger sammantaget en positiv resultat på tkr. Uppföljning per verksamhet Kansli Prognosen pekar mot ett överskott på tkr. Integrationsersättning på tkr är medräknad som intäkt för nyanlända elever till mottagningsklass och barn i förskola. Interkommunala ersättningar till andra kommuner beräknas enligt budget. Kontot för särskola beräknas med överskott eftersom elever slutat. Kostnaden för skolskjutsar har räknats om utifrån avtalet och kommer därför att ge ett överskott under Utökning av lärartjänster till mottagningsklasserna är medräknade i prognosen. Hyrorna för Björsjö skola och Gubbo skola är borträknade. Utbildningsområden Underskott 100 tkr. Totalt besparingsförslag på tkr gör att utbildningsområden i stort sett klarar sin budget för 2013, trots lägre intäkter och utökning av förskoleavdelningar. Beslut från Migrationsverket ang. upphörande av ersättning för assistent, underskott 600 tkr. En ny avdelning på Vinsbo förskola är öppnad och ger underskott, resurs är omfördelade från förskola i Söderbärke. Förskolorna i Harnäs och Gubbo har utökat personalresurserna med 0,75 respektive 0,25 p g a barnantalet detta medför ett underskott på 400 tkr. Lärarnas löneökningar för 2013 är inte klara och är därför en osäker post. 12

14 Individ- och familjeomsorg Underskott tkr. Hyran för Allégatan 3 belastar fortfarande IFO:s utfall med 164 tkr. Barn- och ungdomsvården beräknas ge ett underskott på 890 tkr, kostnaden för placeringar har ökat sedan maj prognosen. Missbruksvården pekar mot ett överskott på 530 tkr. Beräkningarna är gjorda utifrån i dagsläget kända placering och kan komma att förändras under året om det tillkommer nya eller om placeringar upphör. Ekonomiskt bistånd beräknas ge ett underskott på 740 tkr. Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa: För att kunna klara att hålla kötider behövde vi utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Vi äskade redan i december via nämnden till kommunstyrelsen om utökning av vår ram för att kunna öppna en ny förskoleavdelning i Vinsbo samt utöka i Harnäs. Vi fick inte några extra pengar till detta. Vi har flyttat det som var möjligt inom verksamheten för att finansiera den nya avdelningen, men det räcker inte fullt ut. Migrationsverket slutade plötsligt att betala för en assistent som vi haft ersättning för flera år tidigare. Samtidigt uppmanades vi att överklaga deras beslut, vilket också är gjort. Men vi har inte fått något besked ännu. (Dels var det ersättning för halva 2012 och hela 2013) Inför 2013 utökade vi budgeten för ekonomiskt bistånd med 800 tkr. årsarbetare. Förslaget innehåller också andra minskningar som exempelvis minskad resurs för kompetensutveckling. Besparingsförslaget har samverkats och Kommunal reserverar sig mot förslaget. Lärarförbundet kommer troligen att lämna in en skrivelse till kommunstyrelsen där de redogör för sin syn på läget. Hot/Möjligheter Den planerade minskningen av antal fordon inom skolskjutsverksamheten kommer inte att genomföras under hösten, däremot så ger den nya indexberäkningen oss ett bättre budgetläge. Antalet lediga barnomsorgsplatser motsvarar inte behovet. I dagsläget finns ca 26 barn från egna kommunen och 5 från Ludvika i kö. Försörjningsstödet riskerar också att stiga i höjden då vi har en svårberäknad anhörighetsinvandring. Antalet placerade barn och ungdomar ligger på ungefär samman nivå som Kostnaderna har varit totalt sett något lägre i år, men budgeten för placeringar motsvarar inte behovet. Vårt utvecklingsarbete av öppenvården gör att vi har ett överskott vad gäller placeringar av vuxna. Interkommunala ersättningar är mycket svåra att beräkna och är både ett hot och en möjlighet. Kan vi upprätthålla en hög standard och ett gott rykte så väljer fler föräldrar att sätta sina barn i våra förskolor, fritidshem och skolor. En neddragning av resurser med vikande personaltäthet skulle kunna bidra till en försämring av vårt anseende och därmed bidra till att vi får fler elever i våra grannkommuner. Rektorer, förskolechefer och chefer för IFO har tagit fram sparförslag för att kunna möta det prognostiserade underskottet som redovisades i april. Sammantaget är det åtgärder som kan genomföras på kort tid. Det är tillfälliga tjänsteledigheter och pensioneringar, sammantaget 2,75 13

15 Omsorgsnämnd Intäkter Kostnader Verksamhetsresulta t Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Periodens händelser: Förvaltningsövergripande verksamhet Bemanningscentralen har varit hårt ansträngd pga. mycket sjukskrivningar, många vikarier i verksamheterna och mycket flyt/vikarietid hos ord. personal som gått upp i arbetstid. Det statliga bidraget för omvårdnadslyftet har möjliggjort att tio personer för närvarande läser till undersköterskor i Smedjebacken och att tio till påbörjar sin utbildning under hösten. Omsorgens nya förvaltningschef har arbetat sedan 1 juni. Översyn av förvaltningens organisation har pågått under sommaren. Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt ledningssystem för kvalité i verksamheten. LSS och psykiatri Försäkringskassans omprövning av assistansärenden har fortsatt. Det har medfört en ökad arbetsmängd även för kommunen. En inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar har påbörjats. Verksamheterna har i stort pågått som planerat. En ny enhetschef har rekryterats för att ersätta en person som slutat. Äldreomsorgen Verksamheten inom äldreomsorgen har under de senaste åren präglats av ett allt större behov av personal på grund av ökat antal ärenden och ökad vårdtyngd. Denna trend har ytterligare accentuerats då behovet av insatser från hemsjukvården varit stor. Resursförstärkningen som tillfördes verksamheten 2013 har i första hand använts till att ta in extra personal i verksamheten. Äldreomsorgen har dock fortfarande stora problem med att hålla personalbudgeten. Hemsjukvården övertogs från landstinget under jan Mängden ärenden har varit mer än tre gånger större än beräknat vilket har inneburit stora svårigheter för verksamheten att hinna med att utföra det löpande arbetet samt översyn av arbetssättet. Sjuksköterskorna arbetar med att möjliggöra att dokumentation kan ske direkt i Procapita. En ny modul för HSL har införskaffats och skall tas i bruk senare i höst. Arbetet med att hitta lämpliga tekniska lösningar för hemtjänsten och bemanningen pågår. Datoriseringen i våra verksamheter har hittills inte gått i planerad takt. Det har bl.a. varit stora problem med att få Time-Care och Personec att fungera tillsammans vilket har tagit mycket tid i anspråk. Enhetscheferna har utökats till sju stycken och en organisationsöversyn pågår. De nya enhetscheferna är precis på väg in i verksamheten. Att chefstjänsterna är bemannande är en förutsättning för att påbörja utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Ekonomi Intäkterna för de första 8 månaderna har för omsorgsnämndens verksamheter överstigit det budgeterade med tkr. Kostnaderna har för samma period varit 928 tkr högre än budgeterat. Detta ger sammantaget ett positivt resultat på 590 tkr. Högre intäkter beror bl.a. på att avgifterna inom äldreomsorgen har blivit högre än beräknat under perioden. Hyrorna via Bärkehus och tekniska är lägre än budgeterat och ger en lägre kostnad för 14

16 perioden. Inom vissa verksamheter har dock personalkostnaden varit betydlig högre än budgeterat. Löneökningar för vissa personalgrupper finns ej med i utfallet. Uppföljning per verksamhet: Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett överskott på 100 tkr. Den gemensamma administrationen redovisar ett överskott som beror på vakant förvaltningscheftjänst t o m maj. Kostnaderna för färdtjänsten beräknas enligt budget med en viss osäkerhet. LSS och psykiatri: Prognosen visar ett överskott på 200 tkr. Köp av verksamhet i form av elevhemsboende och korttidsboende redovisar överskott. Gruppbostädernas verksamhet beräknas ge ett överskott. Nya ärenden och förändrade beslut via försäkringskassan ger ett underskott. Osäkerheten är stor vad gäller personlig assistans då försäkringskassan omprövar ärenden som kan ge kostnader inom kommunens LSS. I dagsläget köper vi en placering utanför kommunen inom psykiatri. Äldreomsorgen: Beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Behovet av ökad grundbemanning kvarstår fortfarande inom flertalet verksamheter. Inom hemsjukvården är undersköterskor anställda t o m september för att klara verksamheten p g a vakanta sjukskötersketjänster och ökat antal ärenden. Kostnaderna för sjuksköterskor redovisar ett stort underskott vilket beror på svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till sommaren och att det därför tecknades ett särskilt sommaravtal med befintliga sjuksköterskor till en beräknad merkostnad av ca 600 tkr. Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa: De extra resurser som funnits under året kommer successivt att omvandlas till ökad grundbemanning på de mest utsatta verksamheterna inom äldreomsorgen. Ett projekt ska i dagarna påbörjas med målet att utveckla och optimera verksamheten inom hemtjänsten, hemsjukvården och bemanningen. Hot/Möjligheter Försäkringskassans omprövning av assistansärenden pågår. Effekterna av detta är fortfarande delvis oklart. Den stora rörligheten bland sjuksköterskorna och svårigheterna att snabbt bemanna alla sjukskötersketjänsterna är ett problem. Att antalet enhetschefer har utökats och att alla chefstjänster snart är bemannade innebär en möjlighet för verksamheten att påbörja utvecklingsarbetet som i ett första skede kommer att rikta sig mot hemtjänsten och hemsjukvården inklusive bemanningen. Verksamheterna måste bl.a. datoriseras och teknikutvecklas. Överförmyndarnämnd Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Periodens händelser: Sedan starten den 1 juni 2011 har överförmyndare i samverkan Falun Borlänge regionen (ÖIS) arbetat aktivt med uppdraget att effektivisera verksamheten. I samarbetsavtalet framgår klart och tydligt 15

17 att målet med ÖIS är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarverksamheten. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet. För att uppnå syftet har ÖIS vidtagit en rad åtgärder som redovisas här nedan. Genom den samordnarfunktion som ÖIS har infört i organisationen effektiviseras framtagandet av gemensamma rutiner och riktlinjer. Samordnaren är frikopplad från en egen ansvarskommun och arbetar med ständiga förbättringar av rutiner tillsammans med övriga handläggare och verksamhetschefen. I samordnarens funktion ingår även att stötta handläggare vid behov, frånvaro eller arbetsanhopning. Verksamheten har kontinuerliga möten för att diskutera ärenden och rutiner, samtidigt pågår ett arbete med värdegrund och grupputveckling. Ett gemensamt verksamhetssystem har upphandlats, detta ger möjlighet till en samsyn och ökar möjligheterna för handläggarna att arbeta mer över kommungränserna. Innan samverkan arbetade kommunerna i olika verksamhetssystem, en kommun saknade till och med helt ett verksamhetssystem. Genom det nya verksamhetssystemet effektiviseras handläggningen samtidigt som den blir likartad oavsett i vilken kommun huvudmannen är folkbokförd. En handläggare är ansvarig för det gemensamma verksamhetssystemet och övrig IT vilket ger möjlighet till en samsyn och förbättringar. Denne handläggare fungerar även som hjälp för övriga handläggare för att snabbt kunna åtgärda problem. Ett ständigt arbete med att förbättra hemsidan och få ut information pågår vilket leder till färre telefonsamtal. Genom att mer material läggs ut på hemsidan minskar även portokostnader. ÖIS ser även över möjligheten att i framtiden kunna fylla i och ta emot årsredovisningar från godemännen elektroniskt via nätet. I dagsläget saknas möjligheten. Olika lösningar håller dock på att tas fram bland annat av företaget Explizit, som tillhandahåller ÖIS verksamhetssystem Wärna. En separat registratorsfunktion har införts för att säkerställa likartad diarieföring, ärendeuppläggande och rutiner kring arkivering. Gemensamma arvoden i samtliga kommuner har införts inför De gemensamma arvodena har antagits av fullmäktige i alla kommuner utom Ludvika. Gemensamma arvoden förenklar handläggningen och ökar effektiviteten. Att ej samtliga kommuner valt att anta det förslag som ÖIS presenterat är självklart olyckligt. Arvodet för ensamkommande barn har schabloniserats samt att gode männen redovisar kvartalsvis istället för månadsvis. Dessa nya rutiner medför en administrativ vinst för ÖIS. Schabloniseringen av arvoden har antagits av fullmäktige i alla kommuner utom Gagnef. Införandet av schabloniserat arvode samt att redovisningen från gode män sker kvartalsvis medför att handläggningen minskar och effektiviseras vilket medför att handläggaren för ensamkommande barn frigör tid för ytterligare arbetsuppgifter. Under 2013 har fokus legat på arvodesnivåerna i de olika kommunerna. Lagen föreskriver att en god man har rätt till ett skäligt arvode, detta är en olycklig formulering som tidigare lett till en godtycklig bedömning av arvodets storlek. Vissa överförmyndare ute i kommunerna har varit väldigt restriktiva och andra har varit generösa. ÖIS mål har varit och är lika arvode för lika arbete oavsett i vilken av våra sex samverkanskommuner gode mannen har uppdrag. Arbetet har varit tufft och de gode män som upplever att de fått arvodet sänkt har ihärdigt 16

18 överklagat arvodesbesluten till tingsrätten, viktigt att poängtera här är att tingsrätten hittills gett ÖIS rätt i samtliga överklagade ärenden. Detta arbete är ett tufft men nödvändigt arbete för att nå den samsyn som ÖIS eftersträvar. Samtidigt innebär samsynen kring arvoden att de kommuner som legat högt kommer att göra en ekonomisk besparing. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ej önskvärt att minska antalet årsarbetare i organisationen, man bör således även fortsättningsvis ha en grundbemanning om 7,7 årsarbetare. Man bör tänka långsiktigt och bygga upp en stabil organisation som är rustad för framtidens utmaningar med ökad ärendemängd och strängare lagstiftning på området. En minskad personalstyrka skulle innebära att varje handläggare får fler ärenden vilket förlänger handläggningstiden och försämrar arbetsmiljön. Samtidigt finns en uppenbar risk att effektiviseringsarbetet vad gäller att hitta gemensamma rutiner och samsyn kring handläggningen avtar. I slutändan är det rättssäkerheten för huvudmannen som blir lidande. Snarare kommer ÖIS naturligt att göra en ekonomisk vinst allt eftersom de handläggare som följde med till sammanslagningen slutar och nya medarbetare rekryteras då nya medarbetare startar med en lägre lön. Här kan man redan idag se att lönekostnaderna är lägre än hur det såg ut initialt. Vidare är det olyckligt att bemanningen är bestämd i det samarbetsavtal som ligger till grund för ÖIS. Avtalet föreskriver att antalet årsarbetare ska vara 7,7. Att antal årsarbetare finns reglerat i samverkansavtalet är inte kostnadseffektivt då verksamhetschefen bör ha möjlighet att fördelat bemanningen efter behov, exempelvis en högre bemanning under våren då arbetsbelastningen är som störst och en lägre bemanning på hösten då belastningen är lägre. Under hösten 2013 anordnar ÖIS en omfattande utbildning som riktar sig till gode män för ensamkommande barn. Utbildningen sker vid fem tillfällen under september och oktober månad, varje tillfälle behandlar olika ämnen som har att göra med ensamkommande barn. Bland de föreläsare som kommer återfinns bland annat Migrationsverket, Länsstyrelsen, SKL, Socialstyrelsen, Amnesty och Rädda barnen. Genom denna satsning höjer ÖIS kvaliteten på de ställföreträdare som finns i samverkanskommunerna. Resultatet blir ökad rättssäkerhet för huvudmännen. En utbildning i denna omfattning hade varit svår att genomföra för varje enskild kommun. Men genom ÖIS ges samverkanskommunerna möjlighet att tillhandahålla förstklassiga utbildningar för de gode män som man utövar tillsyn över. Gemensamma utbildningssatsningar för gode män och förvaltare får även de ses som ett led i det effektiviseringsuppdrag som åligger ÖIS. Under 2014 kommer fokus att ligga på att få ett ännu bättre fungerande team hos ÖIS. Man har under hösten 2013 påbörjat en utbildning i teamutveckling. Till sin hjälp har man företaget Nordpuls AB. Detta arbete fortsätter under våren 2014 för att sedan utvärderas. Vid behov kommer ÖIS att investera i ytterligare utbildningstillfällen. ÖIS kommer även under 2014 att fortsätta arbetet med gemensamma rutiner och samsyn kring handläggningen då detta är en framgångsfaktor om vi ska kunna bemöta en ökande ärendetillströmning samt skärpta lagkrav utan att behöva öka antalet årsarbetare. 17

19 VBU (gymnasieskola) Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Resultat Resultat 31 dec Prognos 31 dec Det händer mycket inom skolan och det sker snabbt, så snabbt att det många gånger är svårt att planera i och med att besluten tas samtidigt som det ska verkställas. VBU har många områden inom utbildning och samtliga förändras. Karriärtjänster Regeringen har infört karriärtjänster för lärare och bekostar också den höjning av lönen som görs. VBU ser positivt på utvecklingsmöjligheterna för lärarpersonal och har erhållit resurser för en lektorstjänst och två förstelärare. De beslutade är; som lektor Mikael Berg som tar sin doktorsexamen i höst samt som förstelärare Anna Porath och Göran Åslund. Verksamhetsutveckling inom det pedagogiska området Ledningen har tagit fram en plan för utveckling av det pedagogiska arbetet för tiden 2013 till Under våren har en inventering över pågående utvecklingsprojekt, lärares arbetsuppgifter samt det administrativa stödet gjorts. Det ska resultera i en plan för Motorn i arbetet är gruppen för utvecklingsstöd som leds av rektor och består av innehavarna av karriärtjänsterna. Arbetet blir forskningsbaserat och kommer att handla om både kollegialt lärande och nyttjande av specialpedagoger. Processen följs av ledningen och de fackliga lärarrepresentanterna. Revision av VBU KPMG har på uppdrag av ägarkommunerna genomfört en revision av VBU avseende kostnader, kvalité, verksamhet, utveckling och strategier inför framtiden. Rapporten presenterades i Ludvika Stadshus den 27 mars. Den konstaterade vikten av ett långsiktigt perspektiv för planering av verksamheten men också att VBU redan har påbörjat arbetet med detta. Vidare konstaterades att VBU är välskött. Organisationsförändringar i ledningen hösten2013 Ledningen förändras kontinuerligt utifrån de behov och de förutsättningar som finns. Rektor vid vuxenutbildningen kommer att arbeta deltid från och med hösten och biträdande rektor Karin Pihlström går in och täcker upp som rektor. Totalt blir det en biträdande rektorstjänst mindre. Biträdande rektorstjänsterna är tänkta som aspiranttjänster för kommande behov. Entreprenörsdag för gymnasieskolan Den 21 januari genomfördes en entreprenörsdag för alla elever vid gymnasieskolan i Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken. Ulf Spendrup berättade hur det är att vara entreprenör och hur han varit med och utvecklat ett företag från litet till stort. Det skedde vid tre tillfällen och eleverna uppskattade verkligen föreläsningen. I samband med detta fanns också bemannade informationsbord i kapphallen där företag och organisationer presenterade sig. Regionala doktorandtjänster VBU deltar i den regionala satsningen med ett första steg att utbilda fem forskare för utveckling av regionens skolor. Satsningen samfinansieras med Högskolan Dalarna och PUD (Pedagogiskt UtvecklingsCentrum). Den innebär en 18

20 ökad skolforskning och ett komplement till de två forskare från VBU som redan är i gång. Planen är att VBU på sikt ska ha tre egna skolforskare. Lärarlegitimationer Reglerna om introduktionsår för nya lärare är redan infört. Från december får man inte tillsvidareanställa icke legitimerade lärare. Undantagna är yrkeslärare samt lärare i modersmål. Det finns övergångsregler bland annat för äldre lärare utan behörighet. I juli 2015 får enbart legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. Motsvarande för gymnasiesärskolan är juni Det kommer att finnas möjlighet att ge en varning och även återkalla legitimationen Skolinspektionen VBU deltar i den återkommande granskningen av Skolinspektionen under året. Under våren har uppgifter samlats in och slumpvis utvalda lärare och elever har fått svara på enkäter. En ytterligare insamlingsomgång av uppgifter har skett under sommaren och under hösten blir det skolbesök och återrapporter. Även Ludvika och Smedjebackens kommuner deltar i granskningen. ABB-gymnasiet granskas också under året. Projekt Vägval Framtid Det har varit ett stort nationellt intresse för vårt upplägg av ESF-projektet. Personal från VBU har presenterat projektet vid SKL:s konferens, vid introduktionsprogrammens konferens i Eskilstuna samt under Almedalsveckan. Dessutom gjorde Rapport ett inslag om projektet i nyhetssändningen den 11 juni. Yrkesintroduktion på industriteknik och handel och administration VBU startar yrkesintroduktion i större omfattning på ytterligare två program under hösten. I B-huset har Fordonsprogrammets tomma lokaler byggts om och arbetet med utrustning av maskiner och verktyg för industriteknik har påbörjats. De kommer att samläsa med eleverna på VTC-utbildningen. I A-huset kommer yrkesintroduktionen inom handeloch administration att förläggas tillsammans med åk1 eleverna. Yrkeshögskoleutbildning inom CNCteknik Utbildningen planerar att startas tillsammans med NVU och Hedemoras kommun. Utbildningens struktur liknar den VBU redan har på sina Yh-utbildningar; distansstudier med intensivveckor på respektive ort, för VBU:s del i Ludvika/Smedjebacken. Utbildningen ska tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft inom området. Den innehåller förutom CNC även FMS, kommunikation, kvalitet och kvalitetsstyrning, mätteknik och tillverkning. IT-strategi Gymnasiet går nu in på tredje året med egna personliga elevdatorer, vilket resulterar i att fler datasalar kommer att tas bort. Ett antal salar kommer dock att behållas för vuxenutbildningen samt för yrkeshögskolan. Ett trådlöst fritt nät har byggts upp på samtliga skolor för att elever inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska kunna arbeta med egna datorer. Nätet har samma kapacitet som det tidigare men kan användas annorlunda. Även gymnasieeleverna kommer åt det fria nätet med sina egna smartphones, läsplattor och datorer. 19

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012.

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012. Bilaga till ksau 2013-02-20 23 Ekonomichef Angela Birnstein informerar om internkontrollarbetet. De flesta avdelnings- och förvaltningschefer har lämnat in rapporter och nya planer. Det kan dock noteras

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsbokslut. 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsbokslut. 1 januari 2013 30 juni 2013 Delårsbokslut 1 januari 2013 30 juni 2013 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-06-30 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum, organisationsnummer 222000-0802, avger

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer