styrelsen och Solna tingsrätt Box Solna egen ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "styrelsen 2012-09-05 2012-10-15 och 2013-01-14 Solna tingsrätt Box 1356 171 26 Solna egen ansökan"

Transkript

1 F O R V A L T A R B E R ELSE K : Konkursgäldenär: Styrelseledamot, ordförande, VD Styrelseledamöter: Panaxia Kontantservice AB, Linta Gårdsväg Bromma Monica Hallin Gustafsson, Huddungegränd Upplands Väsby Göran Lundmark, Viktor Sjöströms väg Solna Stefan Rydholm, Magasinsvägen Mariefred Bouppgivare: Dag för ansökan: Konkursdag: Edgångssammanträde: Konkursdomstol: Konkurssökande: Ko n ku rsf ö rva Ita re: Medförvaltare: styrelsen och Solna tingsrätt Box Solna egen ansökan Advokat Lars-Henrik Andersson Advokatfirman Lindahl Box 1065, Stockholm Mikael Kubu Ackordscentralen Strandvägen 35, Stockholm Huvudsakligen avseende frågor som rör Sparbanken 1826, BDB Bankernas Depå AB och Mercedes-Benz Finans Sverige AB. Tillsynsmyndighet: Aktiekapital: Aktieägare: Kronofogdemyndigheten i Stockholms län Konkurstillsynsenheten Stockholm kr Panaxia AB (publ,), 100 % ADVOKATFIRMAN LINDAHL KB BOX 1065, STOCKHOLM. MÄSTER SAMUELSGATAN 20, TEL , FAX ,

2 Sten Håkansson c/o PriceWaterhousCoopers Stockholm Omhändertaget bokföringsmaterial finns hos Grant Thornton, Sveavägen 20, Box 7623, Stockholm, bilaga 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER 4 2. ÖVERSIKT ÖVER TILLGÅNGAR OCH SKULDER 5 3. ALLMÄN INFORMATION INLEDNING BOLAGETS VERKSAMHET SÄRSKILT OM KONTANTHANTERINGEN Inledning Upphämtning Uppräkning Återbetalning till kunden Försäljning av pengar ur kontantlagret Underskottet i kontanthanteringssystemet Separationsrättsliga överväganden Förfoganden över kundernas medel inom Koncernen SÄRSKILT OM KONTOSTRUKTUREN I KONTANTHANTERINGEN BOLAGETS HISTORISKA UTVECKLING RÄKENSKAPSÅREN RÄKENSKAPSAREN OBESTÄNDSTIDPUNKTEN SAMT ORSAKERNA TILL OBESTÅNDET ALLMÄNT RESULTATUTVECKLING KASSALIKVIDITET OCH KASSABEHÄLLNING KREDITER FRAN BANKER UNDERSKOTT I KONTANTHANTERINGEN "FLOATEN" SLUTSATS BOKFÖRING ALLMÄNT BOKFÖRINGENS FULLGÖRANDE Redovisning av kontanthanteringen AVSTÄMNINGSPRÖBLEM VÄRDERINGSFRÅGOR INTERN RAPPORTERING OCH STYRELSENS ARBETE MEDELSFÖRVALTNING SAMMANFATTNING ÅTERVINNING ALLMÄNT Återbetalning av lån från Sörmlands Sparbank Uttag i kontanthanteringsverksamheten Betalningar till PanAlarm AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA FRÅGOR KONTROLLBALANSRÄKNING Allmänt Utveckling av eget kapital enligt Bolagets bokföring Utveckling av eget kapital vid en kritisk bedömning av i bokföringen upptagna värden Slutsats OLAGLIGA VÄRDEÖVERFÖRINGAR Allmänt Vinstutdelning Lån till Moderbolaget och Security Utbetalningar i kontanthanteringsverksamheten SKADESTÅNDSANSVAR 35 3

4 1. INLEDANDE KOMMENTARER Vid konkursutbrottet var Panaxia Kontantservice AB ("Bolaget") ett helägt dotterbolag till Panaxia AB (publ), ("Moderbolaget"). Moderbolaget ägde även samtliga aktier i följande bolag, Panaxia Security AB, ("Security"); PanAlarm AB, ("PanAlarm"); och Gävleborg Kyl och Fryshus AB, ("GKF"), vilka gemensamt med Bolaget utgjorde dotterbolag ("Dotterbolagen") till Moderbolaget. Vid tidpunkten för konkursen utgjordes Panaxiakoncemen av Moderbolaget tillsammans med Dotterbolagen ("Koncernen"). Samtliga bolag i Koncernen, med undantag för GKF, försattes på egen ansökan i konkurs efter beslut av Solna tingsrätt den 5 september 2012, varvid undertecknad förordnades som förvaltare och Mikael Kubu (vilken undertecknat denna förvaltarberättelse i relevanta delar) förordnades till medförvaltare att handlägga frågor rörande främst Sparbanken 1826, , BDB Bankernas Depå AB, ("BDB"), och Mercedes-Benz Finans Sverige AB, GKF försattes på egen ansökan i konkurs efter beslut av Gävle tingsrätt den 6 september Handläggningen av Koncernens konkurser har innefattat en stor mängd komplexa och juridiskt komplicerade frågor. Konkursförvaltningens arbete och resultat i dess helhet avhandlas dock inte i denna förvaltarberättelse som enligt 7 kap. 15 konkurslagen, i första hand avser bolagets ställning på konkursdagen och relevanta händelser dessförinnan och därför ska innehålla följande. En beskrivning av konkursboets tillstånd; En beskrivning av orsakerna till och tidpunkten för obeståndet, såvitt kunnat utrönas; En översikt över tillgångar och skulder av olika slag; Uppgift om det förekommit något sådant förhållande som kan föranleda återvinning till konkursboet; Uppgift om det finns skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen är skyldig att återbära olaglig värdeöverföring; Uppgift om det finns skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen är skyldig att utge skadestånd; Uppgift om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25 kap. 13 aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning kan antas inträtt, om denna tidpunkt kan utrönas, och Uppgift om vilket bokföringssystem som gäldenären har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. 4

5 Ovanstående uppgifter redovisas i separata kapitel. Den verksamhet som har bedrivits i de olika bolagen inom Koncemen, GKF undantaget, och flera av de frågor som ska beröras i förvaltarberättelserna för de olika bolagen inom Koncernen är till viss del gemensamma. Dessa delar har i huvudsak tagits upp i den förvaltarberättelse som avser Moderbolaget och de delar som specifikt avser Dotterbolagen har berörts i förvaltarberättelserna för respektive Dotterbolag. För att få komplett bild av Koncernen bör läsaren således först läsa förvaltarberättelsen för Moderbolaget. ÖVERSIKT ÖVER TILLGÅNGAR OCH SKULDER Av konkursbouppteckningen, jämte tillägg och ändringar, framgår i huvudsak följande: SAMMANSTÄLLNING Tillgångar ,- Separationsrättsegendom, kr Inventarier, kr Tillgodohavande på Skattekontot, kr Prioriterade skulder ,- FRL 5, Sparbanken 1826, kr FRL 12, Anställdas prioriterade lönefordringar, kr Oprioriterade skulder ,- Anställdas oprioriterade lönefordringar, kr Leverantörsskulder, kr Länsstyrelsen i Stockholms län (lönegaranti), kr Skulder med anledning av leasing, hyra och avbetalningsköp, kr Skulder till hyresvärdar, kr Skulder med anledning av mottagna medel, kr Sparbanken 1826, kr Panaxia Security AB, kr PanAlarm AB, kr Brist i boet ,- 5

6 I tillägg till det ovanstående antecknas: att Bolagets ställföreträdare beedigat konkursbouppteckningens riktighet, jämte tillägg och ändringar, se bilaga 2 och 3, och att konkursboet drev Koncernens verksamhet vidare i konkursboets regi fram till och med den 1 november 2012 med en omsättning om totalt kr och ett totalt driftnetto om kr. Bolagets omsättning uppgick till kr med ett driftsnetto om kr. att belopp motsvarande ca 23 % av skulden till kunder hänförlig till mottagna medel har återbetalats till kunderna. Ytterligare betalning kan bli aktuellt. Resterande belopp utgör en oprioriterad fordran. 3. ALLMÄN INFORMATION 3.1 Inledning Den 19 september 2005 registrerades Bolaget i Bolagsverkets register under dåvarande firma Aktiebolaget Grundstenen Den 16 december samma år registrerades firman BankService Syd AB som den 18 december 2007 ändrades till BankService Sverige AB. I samband med att Bolaget blev en del av Koncernen den 18 februari 2008, registrerades den nuvarande firman Panaxia Kontantservice AB och verksamheten bedrevs därefter under denna firma fram till och med konkursdagen. Vilka personer som har haft styrelseuppdrag, revisorsuppdrag samt varit anställda som verkställande direktörer i Bolaget alltsedan januari 2008 framgår nedan. j amn Roll ij j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a : Tomas Gravius Tomas Gravius Göran Lundmark Ingemar Eriksson Håkan Isaksson Carolina Damos Björn Wallin Stefan Rydholm Gunnar Forss Monica Hallin Ordf VD Le VD Le Ordf Ordf Le Le VD/Ordf Sven-Inge Svensson Jonny Isaksson Sten Håkansson Rev Rev Rev Enligt bolagsordningen, bilaga 4, skulle Bolaget tillhandahålla värde- och kontanthanteringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamhetsbeskrivningen motsvarar den verksamhet som bedrevs i Bolaget vid konkursutbrottet. 6

7 3.2 Bolagets verksamhet Bolaget utgjorde det operativa bolaget avseende uppräkning av dagskassor från handel och banker samt försäljning av sedlar och mynt för användning i uttagsautomater på bankkontor och i handeln. Bolaget utförde även tjänster inom uppräkning och återbetalning för Securitys räkning i egenskap av underleverantör. Med undantag för ett konto som innehades av Security, intern kallat för "28-kontot" stod Bolaget även som kontoinnehavare till de konton som användes i kontanthanteringen. Se mer om detta under punkt 3.4 nedan. Bolaget hade vid konkursutbrottet 96 anställda. 3.3 Särskilt om kontanthanteringen Inledning Konkursförvaltningen har konstaterat att underskottet i kontanthanteringssystemet var betydande på konkursdagen. De kontanta medel och kortfristiga kuranta fordringar hänförliga till kontanthanteringen som fanns i behåll i kontanthanteringssystemet per konkursdagen motsvarande inte på långt när summan av de medel som lämnats in till Koncernen av kunder och därmed fanns att fordra mot Koncernens kontanthantering. Underskottet uppgick till ca 476 miljoner kr. I syfte att belysa hur underskottet har kunnat uppstå beskrivs kontanthanteringssystemet nedan. Hanteringen beskrivs även i bilaga 5 och Upphämtning Kunderna har ingått avtal avseende kontanthantering med Security. Uppdraget innebar att Security hämtade kontanter hos kunder med en värdetransportbil som kördes till en uppräkningscentral. Kontanterna var i detta läge packade i påsar eller kassetter märkta med kundens namn, kundnummer och behållning. Enligt huvuddelen av Securitys avtal med kontanthanteringskunder skulle återbetalning till kund ske en till två bankdagar efter hämtning hos kund Uppräkning Uppräkningsprocessen i Bromma och Kristianstad har haft stora likheter och kan beskrivas enligt följande. Security transporterade kontanter till uppräkningscentralen där de lastades av och checkades in i datorsystemet PanOrder. Därefter öppnades påsarna och kontanterna räknades upp med hjälp av en uppräkningsmaskin. Vid uppräkningscentralen tog Bolaget över hanteringen från Security. Den fysiska uppräkningen stämdes sedan av mot det belopp som scannats in och registrerats i datasystemet. Detta skedde med datasystemet CMS. Maskinen för den fysiska uppräkningen skapade en elektronisk fil, med hjälp av CMS-systemet, innefattande information om vilken kunds pengar som räknats upp, vid vilken tid uppräkning 7

8 skett, hur stor summa som räknas upp etc. Filen låg till grund för det belopp som sedermera skulle betalas ut till kunden. Efter att kontanterna räknats upp fördes de till ett kontantlager för förvaring där de medel som hämtats från en kund i fysisk mening sammanblandades med medel som hämtats från andra kunder. Koncernen hade även en uppräkningscentral i Malmö. Uppräkningsmaskinen i Malmö skickade inte någon fil i CMS-systemet utan ett pappersunderlag skrevs ut från uppräkningsmaskinen. Kontanterna fördelades i ett antal påsar utifrån vilken bank som skulle motta medlen för kundens räkning. De nya påsarna kördes därefter ut till respektive bank. De medel som mottagits fördes således inte in på Koncernens bankkonton i denna del, varför denna uppräkningsprocess varit mindre komplicerad sett ur ett separationsrättsligt perspektiv. Processen har inte heller bidragit till underskottet i kontanthanteringen utan medlen har hanterats separat i ett slutet system Återbetalning till kunden Bolaget genomförde försäljningar av de kontanter som fanns i kontantlagret. Vederlaget för försäljningarna flöt huvudsakligen in på olika bankkonton i en så kallad koncernkontostruktur som Bolaget hade i Sparbanken 1826 ("Koncernkontot"). Betalfilen som skapats enligt ovan skickades manuellt till Koncernkontot för återbetalning till kunden. Så länge det fanns full täckning på Koncernkontot för det belopp som enligt betalfilen skulle återbetalas genomfördes återbetalningen till kunden i tid. Om det inte fanns full täckning vid tidpunkten då återbetalning skulle ske, ackumulerades ett underskott vilket medförde att återbetalningen släpade efter i förhållande till den återbetalningstid som avtalats Försäljning av pengar ur kontantlagret Försälining av växelkassor Kundernas beställningar av kontanter har registrerats i datorsystemet WinOrder. WinOrder skapade sedan betalfiler som användes för att dra pengar från respektive kunds konto i samband med att kontanter levererades ut till kunden. Växel togs ur kontantlagret och packades i påsar för leverans till de kunder som beställt växel. Kunderna betalade för växeln på ett av följande sätt: a) Kundens autogiro belastades samtidigt som växelkassan överlämnades till kunden. Kundens betalning flöt in på 28-kontot i Svenska Handelsbanken AB (publ.) tillhörande Security. Därefter förde Security som huvudregel över det influtna beloppet till Koncernkontot för att möjliggöra återbetalning till de kunder som lämnat kontanter till Security enligt punkt ovan. Av utredningen har det emellertid framkommit att Security inte genomgående förde över de medel som flöt in för försäljning av växelkassor. De medel som Security inte redovisade till Koncernkontot användes 8

9 istället för att betala skulder m.m. i den löpande verksamheten. Det synes således vara i detta led som kundernas medel har läckt ut ur kontanthanteringsverksamheten. Se mer om detta nedan under punkt b) Kunden betalade förskott direkt till Koncernkontot och beloppet redovisades ut till de kunder som lämnat medel till Security. c) Kontanter byttes mot kontanter, dvs. vid hämtning av kontanter lämnade Security över en annan påse innehållande växel. De hämtade medlen transporterades tillbaka till kontantlagret. Försälining av kontanter till Kontanten AB:s uttagsautomater Bolaget agerade även kommissionär i förhållande till DNB Bank ASA, Norge, filial Sverige och köpte i DNB Bank ASA:s namn kontanter från BDB för påfyllning av Kontanten AB:s, , automater. I vissa fall användes dock även kontanter från kontantlagret i detta hänseende. Kontanterna packades i kassetter märkta "DNB" eller "Kontanten" och dessa transporterades ut till och sattes in i Kontanten AB:s uttagsautomater. Samtidigt hämtades och transporterats tomma eller nästan tomma kassetter till uppräkningscentralen. Eventuella överskott av kontanter såldes till BDB. DNB Bank ASA hade ett klientmedelskonto hos Bolaget från vilket betalningar skedde till BDB för DNB Bank ASA:s räkning. I de fall medel togs ur kontantlagret skedde betalning från DNB Bank ASA:s klientmedelskonto till Koncernkontot. Försälining av kontanter till andra bankomater och till bankkassor Bolaget tog pengar från kontantlagret. Pengarna packades i kassetter och påsar till bankomater och kassor. Dessa levererades sedan till bankomater respektive kunder. Betalning skedde till Koncernkontot genom att belopp motsvarande kundens beställning drogs från kundens konto i samband med leverans. Försälining av kontanter till BDB Det dagliga överskottet av kontanter såldes till BDB. Försäljningen från kontantlagret i Bromma skedde genom att kontanterna flyttades till en avskild del av valvet från vilken Bolaget avskurits rådigheten. Storleken på överflyttat belopp rapporterades elektroniskt och motsvarande belopp har fördes över från BDB till Koncernkontot. I Kristianstad kördes istället kontanterna till en BDB-depå i annans uppräkningscentral. BDB erlade dock betalning på motsvarande sätt som ovan. Försälining av utländska kontanter Utländsk valuta omräknades till svenska kronor och transporterades till X-Change in Sweden AB, , ett helägt dotterbolag till i Forex Bank Aktiebolag, , som vid mottagandet överförde motsvarande belopp till Koncern kontot. 9

10 Hantering av blåfärgade sedlar Sedlar som blåfärgats under transport, av- eller pålastning räknades upp manuellt och transporterades till Riksbanken som kontrollräknade och överförde motsvarande summa till Koncernkontot Underskottet i kontanthanteringssystemet Kontanthanteringssystemet hade varit ett slutet system om vederlaget för försäljningarna av innehållet i kontantlagret uteslutande och utan fördröjning hade flutit in på Koncernkontot för att återbetalas till kunderna. Vid en sådan hantering hade det inte kunnat uppstå något underskott då de medel som cirkulerat inte hade exponerats, eller satts i fara. Inom ramen för konkursutredingen har dock framkommit att vederlaget för försäljningar ur kontantlagret inte uteslutande förts över till Koncernkontot. Som nämndes ovan har försäljning av växelkassor till kunder flutit in till Securitys konto i Svenska Handelsbanken AB (publ.), 28- kontot, för att därefter föras över till Koncernkontot. Security har dock inte fört över samtliga av de kundmedel som flutit in på 28-kontot till Koncernkontot utan behållit en del av medlen för att finansiera sin egen, och övriga bolag i Koncernens, verksamhet. Genom detta förfarande har Security byggt upp en skuld till Bolaget avseende de oredovisade kundinbetalningarna. Det är alltså i denna del av kontanthanteringssystemet som kundmedel har "läckt ut", vilket genom att Security inte haft förmåga att reglera den ständigt ökande skulden lett till den största delen av underskottet i kontanthanteringssystemet. Vid sidan av detta har det även förkommit vissa rent otillbörliga uttag från kontantlagret som bidragit till underskottet. Hanteringen har möjliggjorts då Security, under samma period som underskottet i kontanthanteringssystemet ökat, har förlängt återbetalningstiden till kunderna från två dagar till upp mot tio dagar, och därigenom kunnat rulla underskottet i kontanthanteringsverksamheten framför sig. I något enstaka fall har kunden accepterat den längre återbetalningstiden. I förhållande till den absoluta majoriteten av kunder har dock återbetalningstiden förlängts utan att kunden har accepterat förlängningen. På konkursdagen uppgick underskottet i kontanthanteringssystemet till ca 476 miljoner kr Separationsrättsliga överväganden Vid konkursutbrottet fanns en stor mängd kontanter i kontanthanteringssystemet, tillsammans med olika typer av fordringar. Mot bakgrund av att kontanthanteringssystemet framstod som ett eget slutet system, skiljt från Koncernens övriga verksamhet, uppkom frågan om de kunder som lämnat ifrån sig kontanter hade separationsrätt till kvarvarande medel i kontanthanteringsverksamheten. På grund av de komplexa juridiska frågor som denna utredning aktualiserade anlitades Mikael Möller, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, för 10

11 att utreda om kvarvarande kontanter och fordringar i kontanthanteringssystemet utgjorde separationsrättsegendom, dvs. tillhörde de kunder som hade lämnat ifrån sig kontanter utan att ha fått fullt betalt, eller om medlen sammanblandats på ett sådant sätt att separationsrätten gått förlorad. Mikael Möller har efter en omfattande utredning kommit fram till att kunderna har separationsrätt till kvarvarande kontanter och fordringar i kontanthanteringssystemet. Se vidare angående detta i bifogat rättsutlåtande av Mikael Möller, bilaga 7. Konkursförvaltningen delar Mikael Möllers uppfattning i denna fråga Förfoganden över kundernas medel inom Koncernen Mot bakgrund av att konkursförvaltningen anser att de medel kunderna har lämnat till Koncernen utgjort separationsrättsegendom har Security inte haft rätt att förfoga över medlen genom att föra in dessa i den löpande verksamheten. Detta torde i vart fall gälla efter det att Security kom på obestånd. 3.4 Särskilt om kontostrukturen i kontanthanteringen Bolaget, som stod som kontoinnehavare till samtliga konton som användes i kontanthanteringen (med ett undantag för 28-kontot som behandlas under punkt ovan), hade följande bankkonton i Sparbanken 1826: 1) Koncernkontot, bestående av bland annat följande underkonton (med individuella kontonummer) med följande benämningar a) "STHLM SEDELKONTO" (nedan "Stockholm Sedelkonto") b) "STHLM MYNTKONTO" (nedan "Stockholm Myntkonto") c) "KRSTD SEDELKONTO" (nedan "Kristianstad Sedelkonto") d) "BALANSKONTO" (nedan "Balanskontot") e) "QCR KONTO" (nedan "Kontantmaskinskontot") 2) "Penningmarknadskonto" (nedan "Företagskontot") 3) "Penningmarknadskonto" (nedan "DNB Klientmedelskonto") På sätt som beskrivits under punkt ovan skickades filer med betalningsinstruktioner manuellt till Koncernkontot för utbetalning till kund. Under förutsättning att det fanns täckning på Koncernkontot verkställdes sedan utbetalningen. I detta syfte användes Stockholm Sedeloch Myntkonto avseende pengar som räknats upp i Bromma och Kristianstad Sedelkonto avseende sedlar som räknats upp i Kristianstad. Balanskontot hanterade intäkts- och skuldränta på Koncernkontot. Balanskontot innehöll ofta 11

12 intäktsränta som resultatfördes och fördes över manuellt till Företagskontot. Kontantmaskinskontot tillfördes medel som uppräknats i allmänna uppräkningsautomater. Uppräkningsautomaterna skickade information om uppräkningen till uppräkningscentralen i Bromma för registrering i CMS-systemet, varefter de uppräknade medlen betaides ut till det konto som kunden angivit vid uppräkningen. De allmänna uppräkningsautomaterna tömdes med jämna mellanrum varefter de upphämtade medlen kördes till uppräkningscentralen i Bromma för uppräkning och överföring till Kontantmaskinskontot. Företagskontot innehöll Koncernens egna medel, och användes för den löpande verksamheten. DNB Klientmedelskonto innehöll medel tillhörande DNB. På sätt som beskrivits ovan under punkt hade även Security ett konto hos Svenska Handelsbanken AB (publ.) som bland annat användes vid försäljning av växelkassor. 4. BOLAGETS HISTORISKA UTVECKLING 4.1 Räkenskapsåren Bolagets verksamhet, som omfattade kontanthanteringstjänster till bank och handel, startades upp den 1 oktober Samma år genomförde Bolaget en kontant nyemission, vilken resulterade i att Bolaget, vid utgången av räkenskapsåret 2005, ägdes av 25 sparbanker i södra Sverige. Dessa sparbanker var även viktiga kunder för Bolaget och sedermera Koncernen. Vidare inledde Bolaget under 2005 ett samarbete med Security, som vid denna tid ägdes av Laccord Ltd. Samarbetet, som avsåg kontanthantering i södra Sverige, innebar att Bolaget hanterade dagskasseuppräkning åt Securitys kunder och var av väsentlig betydelse för Bolaget och dess expansion. I januari 2007 genomförde Bolaget en nyemission, vilken resulterade i att ytterligare 20 sparbanker blev delägare i Bolaget. Bolaget fördubblade sin omsättning under de två första åren, från ca 14 miljoner kr till 29 miljoner kr. Medelantalet anställda ökade från 2 till 28 st. Resultatet 2007 uppgick till -8,3 miljoner kr. 4.2 Räkenskapsåren Den 18 augusti 2008 förvärvade Moderbolaget samtliga aktier i Bolaget. Thomas Gravius var vid denna tidpunkt verkställande direktör i Moderbolaget och, tillsammans med Carolina Damos, huvudägare i Koncernen genom Laccord Ltd. Bolaget, som vid tidpunkten för förvärvet ägdes av 49 sparbanker, köptes för en köpeskilling om 57 miljoner kr, varav 41,8 miljoner kr 'i 2

13 betaldes kontant och resterande del betalades genom att Moderbolaget genomförde en riktad nyemission till fyra av säljarna enligt följande. Tecknare Fordran Antal aktier Andel (procent) Sparbanken kr ca 2,3 Sörmlands Sparbank kr ca 1,8 Södra Hestra Sparbank kr ca 0,2 Sölvesborg-Mjällby Sparbank kr ca 0,2 Totalt kr ,5 Efter förvärvet omorganiserades verksamheten inom Koncernen. Omorganiseringen innebar att Security tog över samtliga Bolagets kundavtal varefter Bolaget kom att agera underleverantör till Security avseende uppräkningstjänster. Den 15 december 2008 avslutade Sparbanken 1826 en kredit om 100 miljoner kr. Enligt Bolagets huvudbok återbetalades krediten i juni I samband med återbetalningen av krediten från Sparbanken 1826 tog Bolaget upp en ny kredit om 300 miljoner kr hos DnB Bank ASA avseende försörjning av kontanter till Kontanten AB:s uttagautomater. Denna kredit utökades senare till 400 miljoner kr under sommaren 2011 och därefter till 500 miljoner kr under hösten Under 2009 sänkte även Sörmlands Sparbank en kredit hänförlig till kontanthanteringsverksamheten från 145 miljoner kr till 75 miljoner kr. Såvitt framkommit återbetaldes denna kredit delvis med pengar från en nyemission i Moderbolaget. De indragna krediterna synes dock även ha belastat kontanthanteringsverksamheten kraftigt som vid utgången av räkenskapsåret 2009 redovisade ett underskott om ca 56,1 miljoner kr, att jämföras med året dessförinnan då kontanthanteringsverksamheten redovisat ett överskott om 90,8 miljoner kr. År 2010 uppvisade Bolaget ett kraftigt försämrat resultat, främst på grund av betydande nedskrivningar av osäkra fordringar som skett till följd av en erinran från Bolagets revisor. För att täcka förlusten i Bolaget gjorde Moderbolaget ett aktieägartillskott om 33 miljoner kr och Security lämnade ett koncernbidrag om 10,9 miljoner kr. Underskottet i kontanthanteringsverksamheten ökade trots dessa tillskott till ca 267,4 miljoner kr detta år. För 2011 redovisade Bolaget för första gången ett positivt resultat. Det positiva resultatet hade till stor del sin förklaring i att vissa av de fordringar som skrivits ned i samband med bokslutet för 2010, återfördes. För en utförligare beskrivning av den erinran som nämns i stycket ovan och de därpå följande bokföringsåtgärderna hänvisas till förvaltarberättelsen för Moderbolaget, punkt 7.4 och 7.8. I september 2011 drog Sörmlands Sparbank in den kvarvarande krediten om 75 miljoner kr 13

14 hänförlig till kontanthanteringensverksamheten. Detta förstärkte underskottet i kontanthanteringsverksamheten ytterligare och underskottet uppgick till ca 320 miljoner kr vid utgången av Bolaget lyckades inte åstadkomma någon väsentlig förbättring avseende resultat och finansiell ställning under Underskottet i kontanthanteringsverksamheten fortsatte att öka kraftigt under detta år. I april 2012 häktades Bolagets dåvarande verkställande direktör Thomas Gravius och styrelseledamoten Carolina Damos för misstankar om bokföringsbrott i deras bolag Laccord Ltd och Gravius & Damos Partners AB. Med anledning av misstankarna mot Thomas Gravius och Carolina Damos fick PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") i uppdrag att genomföra en oberoende genomgång av Koncernens räkenskaper. PwC:s utredning utmynnade i en rapport av vilken konkursförvaltningen har tagit del av ett utkast daterat den 19 juni 2012 ("PwC-rapporten"). Samtidigt byttes delar av styrelsen ut. Den nya styrelsen identifierade flera tillgångsposter i Bolagets bokföring som bedömdes vara övervärderade, vilket föranledde omfattande nedskrivningar. Till följd av nedskrivningarna upprättades en kontrollbalansräkning som utvisade att Bolagets egna kapital var förbrukat. Det framkom även att Bolaget var i akut behov av tillskott av likvida medel då bristen i kontanthanteringssystemet var omfattande och Bolaget sedan en längre tid släpade med återbetalningar till kunder. Koncernens styrelser lyckades emellertid inte lösa den finansiellt ansträngda situationen. I avsaknad av en erforderlig finansieringslösning beslutade styrelsen att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan gavs in till Solna tingsrätt den 5 september 2012 och Bolaget försattes i konkurs samma dag. OBESTÅNDSTIDPUNKTEN SAMT ORSAKERNA TILL OBESTÅNDET 5.1 Allmänt Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. En gäldenär kan alltså vara likvid på kort sikt men ändå insolvent på längre sikt och tvärtom. För att bedöma tidpunkten för obeståndet måste därför hela gäldenärens ekonomiska situation bedömas. En obeståndsprövning förutsätter således en allmän bedömning av gäldenärens förmögenhetsställning och förutsättningar att genom att realisera tillgångar kunna anskaffa erforderliga medel för att kunna betala sina skulder i rätt tid. Hänsyn måste även tas till gäldenärens intjänandeförmåga och tillgängliga krediter. 14

15 5.2 Resultatutveckling prj I ** Omsättning Bruttomarginal (7 921) Bruttomarginal % 91% 64% 95% 68% -20% Övriga externa kostnader Arbetskraftskostnader Resultat* (21 576) (21 771) (40 647) (42 133) Rörelsemarginal -24% -26% -68% 30% -107% Källa: Huvudbok - egen bearbetning Som framgår av ovan har Bolaget haft en minskad omsättning alltsedan Under 2009 övertog Security samtliga relevanta kundavtal och Bolaget anlitades som underleverantör avseende uppräkningstjänster med Security som huvudsaklig kund. Den nya inriktningen på verksamheten innebar att Bolagets bruttomarginal förbättrades. Under 2012 sjönk dock bruttomarginalen kraftigt igen till följd av att ackumulerade differenser i kontanthanteringsverksamheten kostnadsfördes. 5.3 Kassalikviditet och kassabehållning Av grafen nedan framgår Bolagets kassalikviditet under perioden januari 2009 till juli Q*/0 "I I 1 I I I I I I I I 1 I i 1 1 i! I I 5 I 1 I 1 I I I I I 1 I 1 I I 1 1! I I I i I I I Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Kassalikviditet exkl kontantfordran PS Kassalikviditet ink! KC-interna lån Gränsvärde likviditet Som framgår av grafen har Bolaget haft en tillfredställande kassalikviditet med utgångspunkt i redovisade saldon. I Bolagets balansräkning fanns dock stora poster innehållande fordringar och skulder i förhållande till bolag inom Koncernen. Särskilt utmärkande är Bolagets fordran 15

16 mot Security som är hänförlig till kontanthanteringsverksamheten. Som beskrivits ovan under punkt har denna fordran, utifrån vad vi kunnat utröna, i allt väsentligt uppstått till följd av att Security erhållit förskottsbetalningar från kunder avseende köp av växelkassor. Växel har tagits ur Bolagets kontantlager och levererats till kunder utan att samtliga förskottsbetalningar, erlagda till Security, vidareförmedlats till Bolagets kontanthanteringsredovisning. Förfarandet har inneburit att Bolaget över tid fått en stor ackumulerad fordran mot Security. Mot bakgrund av Securitys ökande skuldsättning borde denna fordran ha betraktats som osäker. En beräkning där fordran mot Security exkluderas visar en kraftigt fallande kassalikviditet alltsedan juni Krediter från banker Av tabellen nedan framgår att Bolaget tagit upp lån och checkräkningskrediter hos Sparbanken 1826 och Sörmlands Sparbank som senare lösts. Den totala upplåningen från Sparbanken 1826 uppgick som mest till 100 miljoner kr och från Sörmanlands Sparbank till 145 miljoner kr. I juni 2009 löstes krediten hos Sparbanken 1826 om 100 miljoner kr i dess helhet och i september samma år amorterades Sörmlands Sparbank kredit för kontanthanteringsverksamheten ned från 145 miljoner kr till 75 miljoner kr. Återbetalningarna finansierades delvis genom den nyemission i Moderbolaget som ägde rum år Under 2009 tog Bolaget upp en ny kredit från DNB Bank ASA om 300 miljoner kr, men som endast avsåg kontanthanteringen vad gäller påfyllningen av Kontanten AB:s bankomater. Krediten utökades under 2011 till 500 miljoner kr. Resterande kredit om 75 miljoner kr från Sörmanlands Sparbank avslutades helt i mars Som beskrivs närmare under punkt 5.5 var de indragna krediterna en starkt bidragande orsak till att underskottet i kontanthanteringsverksamheten ökade kraftigt under 2009 och Under 2011 minskade även Sparbanken 1826 rörelsekrediten från 20 miljoner kr till 5 miljoner kr. Denna minskning finansierades delvis genom att Bolaget tog upp lån om 15 miljoner kr i samma bank. Bank Typ av kredit Belopp (mkr) Amortering SEK Amortering Datum Avsluta d Kvar Sparbanken 1826 Lån 100 jun-09 - Lån, aug ,5 Q1.Q2, ,5 Sörmlands Sparbank Checkräkning rörelsekredit Checkräkning för kontanthantering aug-11 sep-09 mar-11 5,0 I grafen nedan framgår i vilken utsträckning Bolaget utnyttjat vid var tid befintliga krediter. 16

17 ( ) -I o i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r ~i r. S ( ) ( ) -j ( ) ( ) H ( ) -I Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Checkräkning CheckErnii Grafen visar att Bolaget har haft stora underskott på checkräkningen men att krediten inte har övertrasserats vid någon tidpunkt. Som framgår nedan har dock Bolagets verksamhet till stor del finansierats med medel ur kontanthanteringssystemet. Koncernens kunder har således stått för kostnaderna hänförliga till verksamheten. 5.5 Underskott i kontanthanteringen Som beskrivits ovan under punkt har Security bland annat tillhandahållit växelkassor, vilka levererats från kontantlagret. Vederlaget för denna tjänst har erlagts till det så kallade 28- kontot som Security hade hos Svenska Handelsbanken AB (publ.) De influtna beloppen skulle rätteligen ha överförts till Koncernkontot för att möjligöra återbetalning till de kunder som lämnat dagskassor till Security på sätt som beskrivs under punkt Vid behov har dock Security istället överfört medel från 28-kontot till andra konton tillhörande Security och till konton tillhörande andra bolag i Koncernen. Den största andelen har överförts till Securitys rörelsekonto hos Svenska Handelsbanken AB (publ.), internt kallat för 385-kontot, samt till konton tillhörande Moderbolaget. Till följd härav har ett underskott i kontanthanteringsverksamheten ackumulerats. Underskottet har bokförts som ett lån till Security. Grafen nedan illustrerar nettoskulden i kontanthanteringsverksamheten över tid. Från januari 2010 till juli 2012 har skulden ökat från ca 66 miljoner kr till ca 413 miljoner kr. För tiden därefter saknas avstämningar i Bolagets bokföring avseende kontanthanteringsverksamheten. 17

18 o ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Kontantverksamheien (inkl checkräkning) Skulden i kontanthanteringen ökade kraftigt under 2009 och Under 2009 löste Bolaget krediter hänförliga till kontanthanteringsverksamheten om totalt 170 miljoner kr (100 miljoner kr till Sparbanken 1826 och 70 miljoner till Sörmlands Sparbank). Betalningarna till de båda bankerna gjordes delvis med medel som inflöt från nyemissionen 2009, men till en övervägande del har andra medel använts till återbetalningen. Betalningarna försämrade ytterligare Bolagets förmåga att betala ut kundernas medel inom de frister som avtalats mellan Security och kund. Trots överföringarna av medel från kontanthanteringsverksamheten till Koncernens verksamhetskonton kunde återbetalningstiden under en tid hållas nere genom att kunder betalades med medel som hämtats från andra kunder. Mot bakgrund av att medel använts till annat än återbetalning till kund har denna hantering förutsatt att volymen av uppräknade dagskassor ökat kontinuerligt. Som framgår av grafen nedan avtog dock ökningen i antalet uppräknade dagskassor redan under 2009, vilket till viss del förklarar underskottets ökning. 18

19 Antal dagskassor per månad CDDQ SO GOO eootto aoooo Q frjijjiia.ftj.fatimja l. i.i i i, 1 r r I t.. 1 t I t I. Källa: Årsredovisning 2011 för Panaxia AB (publ.) S.S "Floaten" Värdehanteringen har innefattat en naturlig hanteringstid för transport av dagskassor från kund till uppräkningscentral och därefter för åtgärder såsom äkthetskontroll, kontrollräkning och banköverföringar. Enligt huvuddelen av Securitys avtal med värdehanteringskunder skulle återbetalning ske en till två bankdagar efter hämtning hos kund. Konkursförvaltningen har gått igenom Securitys avtal med kunder och utifrån vad som kunnat utrönas innehåller en majoritet av avtalen en klausul om att kundernas medel skulle inbetalas på kundernas konto senast två bankdagar efter att de upphämtats. Detta stämmer också väl med branschpraxis och vad kunderna förväntat sig enligt de kontakter konkursförvaltningen haft med ett stort antal kunder efter konkursutbrottet. En genomgång av styrelseprotokollen i Moderbolaget visar också att Moderbolagets styrelse, avseende förseningar i utbetalningar, förhöll sig till de förväntade två dagarna. Enligt styrelseprotokollen gjordes också enstaka försök att få kunder att acceptera en längre betaltid. Återbetalningstiden översteg den avtalade tiden av olika skäl. Ibland kunde inflödet av kontanter vara så stort att det inte var möjligt att räkna upp kontanterna i samma takt som de kom in. Den huvudsakliga orsaken var dock att det inte fanns tillräckliga bankmedel för att återbetalningen till kunderna skulle kunna genomföras. I detta läge fick betalfilen innehållande utbetalningsorders "stå i kö" till dess det flutit in tillräckligt med pengar för att utbetalningen skulle kunna genomföras. Som beskrivits ovan fördes stora saldon i kontanthanteringsverksamheten över till olika 19

20 verksam hetskonton tillhörande Security och andra bolag i Koncernen. Fram till och med tidpunkten för Bolagets konkurs synes sammantaget mycket stora belopp ha förts över på detta sätt. Den sammanlagda hanteringstiden och tiden det tog innan betalfilerna kunde skickas till bank för utbetalning till kund kallades internt för "floaten". Vi har analyserat utvecklingen av underskottet i redovisningsmedel för att bedöma hur stor påverkan underskottet hade på floaten. Noteras kan i detta sammanhang att kontanthanteringsverksamheten bokföringsmässigt redovisades i Bolaget trots att det var Security som stod som avtalspart i förhållande till kunderna. I diagrammet nedan har det genomsnittliga antalet uppräknade dagskassor per dag jämförts med den ackumulerade skulden till kunder. Resultatet ger en bild av hur många dagar det vid var tillfälle skulle ha tagit för att få in tillräckligt många dagskassor för att betala befintlig skuld. I diagrammet redovisas två olika beräkningar av floaten. I "Float 1" har en genomsnittlig dagskassa per månad delat med kontanthanteringsmedel netto beräknats. I beloppet kontanthanteringsmedel netto har kundskulden reducerats med banksaldot i kontanthanteringsverksamheten, kontantlager och fordringar i kontanthanteringsverksamheten (exklusive fordran mot Security). I "Float 2" ingår varken kontantlager eller fordringar hänförliga till kontanthanteringen. Beräkningen bygger på bedömningen att inte hela kontantlagret kunde omsättas då det även behövdes kontanter för leverans av växelkassor samt till bankomater. Vidare är delar av fordringarna i kontanthanteringsverksamheten oreglerade varför dessa bedömts vara förenade med nedskrivningsbehov. Det kan även konstateras att det fanns ett antal fordringar, utöver den mot Security, som inte var kuranta. Vår bedömning är därför att en korrekt beräkning av den genomsnittliga floaten ligger närmare "Float 2" än "Float 1" även om det inte går att exakt fastställa hur stor del av tillgångarna i kontanthanteringen som kunnat användas för omedelbar utbetalning till kunderna. Mot bakgrund av att den avtalade återredovisningstiden till kund normalt uppgick till två dagar har just två dagar definierats som gränsvärde. 20

F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12

F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12 F Ö R V A L T A R B E R Ä T T E L S E K 7108-12 Konkursgäldenär: Panaxia Security AB, 556466-3333 Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Styrelseledamot, ordförande, VD: Monica Hallin Gustafsson, 580130-8981 Huddungegränd

Läs mer

styrelsen 2012-09-05 Solna tingsrätt Box 1356 171 26 Solna egen 1 360 612,74 kr

styrelsen 2012-09-05 Solna tingsrätt Box 1356 171 26 Solna egen 1 360 612,74 kr ' 7 A L T A R E E R Ä T T E L S E K 7120-12 Konkursgäldenär: Styrelseledamot: Styrelseledamot: Styrelseledamot: Bouppgivare: Dag för ansökan: Konkursdag: Edgångssammanträde: Konkursdomstol: Konkurssökande:

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801

Rekonstruktionsplan. Kungsgatan 36 Box 7836 103 98 Stockholm Tel 08-407 88 00 Fax 08-407 8801 Rekonstruktionsplan Northland Sweden AB Northland Resources AB (publ) Northland Logistics AB Northland Logistics AS Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Formell rekonstruktion Informell rekonstruktion

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660 01/05/2012 00:02 0317742101 CRUSNER GBQ SIDA 02/39 1 ([44]} STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd1 Aktbil. 2012-05- O 1 Stockholms tingsrätt BOX S307 104 20 Stockholm STOCKHOLMS TINGSRATT Enhet 42 INKOM: 2012-05-02

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 18 januari 2013 Deloitte AB Besöksadress: Rehnsgatan 11 Postadress: 113 79 Stockholm

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09 Sammanfattning En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsiktig bonus som gällde för vissa arbetstagare i bolagets ledningsgrupp.

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer