Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport januari september 23 oktober 2006 Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 27 april, kl på Svenska Spels huvudkontor, Norra Hansegatan 17, Visby. SAMHÄLLSANSVAR YTTERLIGARE INFORMATION Även i år publicerar vi en separat rapport om vårt samhällsansvar Svenska Spel i samhället Rapporten, en så kallad CSR-rapport (Corporate Social Responsibility), kan läsas som en fördjupning till vår årsredovisning inom ramen för vår rapportering och arbete med spelansvar, miljö, säkerhet, medarbetarfrågor och vårt överskott. Svenska Spel i samhället är inte reviderad av bolagets revisorer. Såväl årsredovisningen som övriga rapporter kan läsas direkt på svenskaspel.se eller beställas i tryckt form från Svenska Spel. LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen respektive miljoner kronor förkortas TSEK och MSEK. Miljarder kronor skrivs ut i sin helhet. Sifferuppgifterna inom parentes avser 2004 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Svenska Spels egna bedömningar, om inte specifik källa anges. Dessa bedömningar är baserade på aktuell och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor. Den formella och därmed reviderade delen av årsredovisningen omfattar sidorna 22 till och med 59. Företagspresentationen samt kodrapporterna är inte reviderade av bolagets revisorer. 1 Företagspresentation Vårt uppdrag 3 VD har ordet 4 Svensk spelmarknad 8 Strategier för framtiden 12 Vårt varumärke 14 Vårt spelansvar Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 22 Flerårsöversikt 23 Division Ombud 24 Division Direkt 28 Affärsområde International 32 Säkerhet 33 Spelutveckling 34 Teknisk plattform 35 Medarbetare och kompetens 36 Miljö 39 Riskhantering 40 Överskott 42 Vinstdisposition Finansiella rapporter Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Förändring av eget kapital 46 Redovisnings- och värderingsprinciper 47 Koncernens noter 51 Revisionsberättelse Kodrapporter Bolagsstyrningsrapport 60 Styrelsens rapport om intern kontroll Styrelseordförande har ordet 70

3 ÅRET I KORTHET Årets vinst uppgick till MSEK (4 803) varav cirka 1,1 miljard tillfaller folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet. Resultatet för året minskade med 4,9 procent eller 234 MSEK. De totala spelintäkterna minskade under året med 3,1 procent till MSEK (20 207). Omsättningen på den svenska regle- rade spelmarknaden var under året 35, 6 miljarder och har därmed minskat med 918 MSEK från Den totala omsättningen på spelmarknaden, inkluderande även utländska internetaktörer beräknas till 46 miljarder vilket är en ökning med tio procent jämfört med Svenska Spels omsättning är i linje med prognos då konkurrensen på den svenska spelmarknaden har ökat samtidigt som Svenska Spel under året har genomfört omfattande åtgärder inom spelansvar, minskat medieinvesteringarna samt påverkats av rökförbudet på restaurangerna har en intäktsvecka färre än år 2004 vilket motsvarar hälften av resultatminskningen. Under året har vi märkt av en fortsatt nedgång i mogna spel och har därför lagt ner Lotto-Express och Söndags-Bingo. Samtidigt har året inneburit framgångar för Lotto med Drömvinsten, internetbaserade spel samt Casino Cosmopol. Ett nytt strategiskt centralsystem har färdigställts under året vilket möjliggör en ökad utveckling av spelportföljen under 2006 och framöver. Under året har vi fortsatt att effektivisera våra processer och reducera våra kostnader. Ett led i det arbetet har bland annat varit att samordna vår viktiga telefonsupport. Samordningen innebar att 50 tjänster flyttades till Visby. KONCERNEN I SIFFROR Nyckeltal DIVISION OMBUD I SIFFROR Nyckeltal Omsättning brutto, MSEK Omsättning netto, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 22,8 23,2 Anställda Omsättning netto, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medelantal anställda 215 Händelser under 2005 Tillstånd för internetpoker Effektivare och mer kundnära organisation Kostnadseffektiviseringar Varumärkesstrategi Arbete med arbetsgivarmärket och framtagandet av chefsförsörjningsstrategi Spelansvarsutbildning för våra affärspartners Omlokalisering av tjänster till Gotland Införande av reviderat program för ett ansvarsfullt spelande inom koncernen Prioriteringar inför 2006 Höjd återbetalning Affärsorienterad IT-organisation Sänkta kostnader Nytt affärsområde Vända vinstkurvan uppåt Nya produkter Införande av GEM i organisationen 25 procent marknadsandel på internetpoker Internationell närvaro Händelser under 2005 Lotto firar 25 år Nya automater Europatipset får sitt genombrott Drömvinst på 122 MSEK Avveckling av Greyhound Ny design och förbättrad funktionalitet för Jack Vegas Rökförbud på restaurangerna Prioriteringar inför 2006 Produktutveckling Utveckla Livespel i butik Förlänga livscykel på befintliga produkter Skapa nya distributionskanaler Införandet av GEM hos ombuden Utväxling av 2000 restaurangautomater Utbildning av medarbetare inom spelansvar och divisionens affär Den operativa verksamheten inom Svenska Spel är idag fördelad på två divisioner: division Ombud och division Direkt. Division Ombud har två affärsområden: Ombud och Restaurang. Division Direkt har tre affärsområden: Internet/telefon, Kasino samt Bingohallar. Inom koncernen finns också ett internationellt affärsområde.

4 VÅRA KUNDER Våra kunder är 77 procent av svenska folket, det vill säga nära 5 miljoner människor. Våra kunder speglar svenska folket väl vad gäller fördelningen mellan män/kvinnor, ålder och inkomst. Som hela svenska folkets spelbolag vill vi alltid vara kundens förstahandsval. Under året genomförde vi en kundundersökning och undersökningen slår fast att säkerhet, trygghet, tillgänglighet och ytterligare satsningar på produktutveckling förblir viktiga faktorer. Svenska Spel är pålitligt 18% 5% 77% Svenska Spels har ett attraktivt produktsortiment 18% 5% 77% Svenska Spels produkter är lättillgängliga 19% 37% 44% Instämmer helt Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån VÅRA MEDARBETARE 83% Frisknivå 89% Nöjdmedarbetareindex 40% Kvinnliga chefer DIVISION DIREKT I SIFFROR Nyckeltal Omsättning netto, MSEK Rörelseresultat, MSEK 711 Medelantal anställda 869 1) Händelser under 2005 Utveckling av ett säkrare alternativ till internetpoker Stark tillväxt av mobilspel Utveckling av det sociala kasinot Etablerat nytt affärsområde Bingohallar Prioriteringar inför 2006 Marknadsandelar på internetpoker Produktutveckling Vidareutveckla det sociala kasinot Förnya bingohallskoncept Ytterligare kanalutveckling Utbildning av medarbetare inom spelansvar och divisionens affär 1) Varav 818 personer är anställda inom vår kasinoverksamhet. Vårt ansvarstagande medför att vi inte vinstmaximerar vår verksamhet fullt ut Vi ska bredda vår affär och på så sätt öka för att behålla MSEK % 44% ÅRETS VINST Hela vår vinst går oavkortat till samhällsnyttiga ändamål i Sverige. Av årets vinst på MSEK utbetalas MSEK (1 168) till 37% folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdoms verksamhet via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Riksidrottsförbundet erhåller MSEK (1 015) och Ungdomsstyrelsen erhåller 131 MSEK (154). Även i år kommer delar av överskottet från Penninglotteriet, 611 TSEK (744), fördelas som bidrag till konst, teater och andra kulturella ändamål. Resterande belopp, MSEK, tillfaller statskassan och därmed hela svenska folket på ett eller annat sätt. FÖRDELNING AV ÖVERSKOTTET TILL FOLKRÖRELSERNAS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET MSEK MSEK MSEK Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet 0

5 Ett ansvarsfullt uppdrag Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten. Vårt uppdrag från staten är att genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. I vårt uppdrag ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav på spelansvar. Vårt varumärke, våra spel och vårt bidrag till samhällsnyttiga ändamål är välkänt för de flesta svenskarna. Vad vi gör för att ta vårt ansvar i samband med ett problematiskt spelande är däremot inte lika bekant för det svenska folket. Ansvar Lyhördhet Engagemang FÖRETAGSPRESENTATION VÅRT UPPDRAG Svenska Spel har ett tydligt ansvar för att arbeta förebyggande och erbjuda spelarna de bästa möjligheterna att kontrollera sitt spelande. Under året har det totala spelandet i Sverige fortsatt att öka. För att motverka att antalet kunder som utvecklar ett osunt spelande ökar i samma takt har vi intensifierat våra förebyggande åtgärder. För att förbättra uppföljningen av vårt arbete formulerades under året ett nytt handlingsprogram, som är antaget av styrelsen. Programmet ger oss tydliga riktlinjer för hur vi ska agera målinriktat. Samhällets ansvar för vård Enligt Folkhälsoinstitutets senaste studie har idag människor (0,6 procent av de svenska spelarna) stora problem med sitt spelande och ytterligare människor (1,4 procent av de svenska spelarna) befinner sig i riskzonen för att utveckla ett problem med sitt spelande. Denna grupp människor, och deras anhöriga, behöver professionell hjälp och stöd, något som idag tillhandahålls av samhället. NÅGRA AV ÅRETS FÖREBYGGANDE AKTIVITETER Utbildning av alla anställda i spelansvar pågår. Nytt program för ansvarsfullt spelande beslutat av koncernledningen Interaktivt självtest har utvecklats tillsammans med forskare på Spelinstitutet och forskare inom psykologi. Credits har bytts till kronor på våra värdeautomater. Våra medieinvesteringar har minskat med över tio procent. Utsedd representant i styrelsen avseende spelansvar ombud, dvs personer har under året utbildats i spelansvar. Provköp genomfördes hos cirka ombud. 200 värdeautomater har tagits bort. Ålderskontroll har genomförts på cirka restauranger. Tillsammans med bl a Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och polisen genomfördes informationsmöten på samtliga kasinoorter i Sverige. Kunder Affärsp Mer information om vårt samhällsansvar finns i årets CSR-rapport Svenska Spel i samhället SVENSKA SPEL 3

6 FÖRETAGSPRESENTATION VD HAR ORDET Nya förutsättningar ger förbättrade möjligheter För att möta en snabbt föränderlig omvärld med ökad konkurrens och nya villkor på spelmarknaden har vi under året identifierat våra viktigaste prioriteringar för att upprätthålla vår roll i samhället. Vårt mål är att också i framtiden vara Sveriges största och mest lönsamma spel- och lotteriföretag med högt spelansvar som bärande motto. Nya tillstånd, handlingsprogram för ansvarsfullt spelande, kraftfullt varumärke, spännande och innovativa spel samt en kundnära och effektiv organisation ger oss förbättrade möjligheter att vinna våra matcher. SVENSKA SPEL Jesper Kärrbrink, VD och koncernchef Svenska Spel har ett tydligt samhällsuppdrag vilket för oss innebär att bedriva en affärsmässig verksamhet men med ett ansvarstagande som medför att vi inte vinstmaximerar vår verksamhet fullt ut. Exempel där vi låter ansvarstagandet gå före vinst är bland annat i samband med vår spelutveckling där vi bygger in ekonomiska begränsningar i spelen. Vi marknadsför inte heller våra lotterier och spel lika omfattande som vi skulle ha gjort om vi var ett vinstmaximerande företag. Under 2005 minskade vi våra medieinvesteringar med över 10 procent, samtidigt som de utländska aktörerna ökade sina annonskostnader med cirka 40 procent trots att sådan annonsering är förbjuden enligt lag. Vi stänger också av ombud som inte följer våra regler om åldersgräns, kreditspel eller på något annat sätt inte agerar som goda ambassadörer för vår verksamhet. Vi har under året flyttat hundratals Jack Vegasmaskiner då kraven på sund spelmiljö inte uppfylldes. Under året antog Svenska Spel ett nytt program för ansvarsfullt spelande och vi investerade i att utbilda såväl vår egen personal som våra ombud och partners runt om i landet i problematiken som är kopplad till ett överdrivet spelande och hur detta kan förebyggas. Vad vårt ansvarstagande innebär för vårt resultat är svårt att beräkna. Men vi vet att minskade medieinvesteringar, avstängda ombud, beloppsbegränsningar på spel och våra övriga Vårt ansvarstagande medför att vi inte vinstmaximerar vår verksamhet fullt ut egenåtgärder påverkar Svenska Spels resultat med hundratals miljoner kronor per år. Men när vi känner oss säkra på att vi har tagit det ansvar som vi själva och vår ägare lagt på oss så strävar vi som alla andra sunda affärsverksamheter efter position, effektivitet, marknadsandelar och lönsamhet. Regleringsformen sätter våra mål Vårt uppdrag från staten är långsiktigt. Därför måste vi som företag också agera långsiktigt och ha förmåga att fullgöra uppdraget även i en starkt föränderlig omvärld med nya förutsättningar. Svenska Spels övergripande mål är att i ett tioårsperspektiv och oberoende av regleringsform vara Sveriges största och mest lönsamma spel- och lotteriföretag. I denna egenskap ska vi årligen dela ut minst lika stora vinster till samhällsnyttiga ändamål i första hand till idrotten som under Möjligheterna att nå framgång påverkas självfallet av våra förutsättningar i fråga om speltillstånd och att kunna ge en högre återbetalning. Men vårt långsiktiga mål är att säkra vår position oberoende av regleringsform. Vår målsättning bygger således på principen att det alltid är regleringsformen som sätter samhällsoch spelansvarsnivån, och att vi alltid följer denna. Under året har vi infört en styrmodell som baseras på kort- och långsiktiga uppgifter. Min tioårsuppgift, som VD, är kopplad till 4

7 FÖRETAGSPRESENTATION VD HAR ORDET företagets övergripande mål. Med utgångspunkt i tioårsuppgiften ska Svenska Spels utveckling under 2005 och kommande år stämmas av och bedömas. På motsvarande sätt har våra divisioner och affärsområden sju- respektive femårsuppgifter med tydliga mål utifrån vår affärsmodell där avvägning alltid behöver göras mellan affärsmässighet och vårt samhällsansvar. Ett starkt resultat En grundläggande förutsättning för att Svenska Spel ska kunna fullgöra sitt uppdrag är de speltillstånd som reglerar vilka spel vi kan erbjuda kunderna. Under året har våra begränsningar i detta avseende varit påtagliga. Det gäller inte minst internetpoker som blivit ett stort spel hos svenskarna men där vi inte kunnat erbjuda ett alternativ vilket har gjort att Svenska Spel har tappat marknadsandelar under året. Men utifrån de förutsättningar vi har haft och trots en allt hårdare konkurrens har 2005 varit ett framgångsrikt år. Resultatet för 2005 blev MSEK. Våra spelombud i butikerna har kunnat glädja sig åt de stora framgångarna med Lotto. Lanseringen av Drömvinsten är ett gott exempel på hur vi kunnat utveckla en väl inarbetad produkt och få den aktuell igen. Det är extra roligt eftersom Lotto firat sitt 25-årsjubileum under året. Framgångarna för Lotto har skett samtidigt som Keno och Triss fortsätter att vara starka produkter. Restaurangspelen har en fortsatt stark position trots de förändrade förutsättningar som bland annat rökförbudet har inneburit. En ny generation värdeautomater med nytt utseende och nya funktioner har lanserats. Det är inte minst viktigt för att nå en bredare publik. Om 2004 var något av ett genombrottsår för internetspel har 2005 varit ett år av fortsatt stark tillväxt. På en marknad där det i princip råder fri konkurrens har våra internetspel, trots avsaknaden av internetpoker, växt med närmare 40 procent. Kasinoverksamheten är väl etablerad och har fått en större bredd har inneburit att vi har utvecklat det sociala kasinot. Vi har fått en ökad acceptans för kasinot som underhållningsform. Vi har skapat en helhetsupplevelse av god mat och dryck, dans och spelglädje. Med vår bingoansökan har ett nytt affärsområde etablerats. Tillsammans med föreningslivet planerar vi för att bingo åter ska bli en uppskattad underhållningsform med en bredare publik. Svenska Spel har under lång tid haft ett nära samarbete med andra reglerade bolag inom World Lottery Association (WLA). Det har därför varit naturligt att också utveckla det internationella samarbetet kommersiellt. Under året har vi med framgång kunnat utveckla det nya affärsområdet Svenska Spel International. Det är av strategisk betydelse för framtiden. Vår beredskap för förändringar på den europeiska spelmarknaden är god och vi står väl rustade för strukturaffärer och samarbeten med andra reglerade bolag i Europa. SVENSKA SPEL 5

8 FÖRETAGSPRESENTATION VD HAR ORDET SVENSKA SPEL Uppfyllde årets prioriteringar Under året har vi arbetat med att stärka varumärket Svenska Spel. Få svenskar har missat våra reklamfilmer där vår vinnarsymbol har blivit levande och bokstavligt tagit plats i svenska folkets hjärtan. Jag tycker att de imagebyggande filmerna är mycket talande för det som Svenska Spel står för. Vi är bärare av starka värden och en unik vinnarkänsla. Hos Svenska Spel finns spelglädjen, spänningen och vinsterna samtidigt som det är tryggt och säkert att spela. Men vinnarkänslan sträcker sig längre än så. Även om jag inte vinner i spelet finns känslan av att bidra till något bra, till att idrotten utvecklas och att Sverige får nya idrottsstjärnor och vinnare. Under året införde vi en organisation som stödjer en mer kundnära arbetsprocess. Konkret innebär vår nya organisation att våra fem affärsområden har hela ansvaret för produktutveckling och affärsutveckling. Varje affärsområde äger sin affär och avgör självständigt vilka produkter som fungerar bäst i respektive kanal. Om Lotto fortsätter att vara en stark produkt hos våra butiksombud men inte på Internet kan spelet utvecklas i den ena kanalen men inte i den andra. För den långsiktiga utvecklingen är det samtidigt helt avgörande att vi har förmåga att med god framförhållning kunna fatta strategiska beslut med hänsyn till de förändrade villkoren på spelmarknaden. Förutom jag själv och ledningsgruppen är det de två divisionerna Ombud och Direkt som har denna uppgift. Till Vi ska bredda vår affär och på så sätt öka för att behålla vår hjälp har vi en liten men oerhört vass och kompetent stabsorganisation. Jag är både stolt och glad över att vi på kort tid har kunnat införa en organisation där vi kommer närmare kunden och som har förmåga att möta de utmaningar som ligger framför oss. Strategier för framtiden I avsnittet Så vinner vi våra matcher presenteras våra strategier närmare, men den gemensamma nämnaren är att vi med fortsatt högt spelansvar ska bredda vår affär och på så sätt öka för att behålla. Tillsammans med en effektivare organisation och lägre kostnader är jag övertygad om att våra strategier gör att vi kommer att vinna våra matcher. Prioriteringar inför 2006 Hur det går för oss i framtiden är delvis beroende av hur våra politiker ser på möjligheterna att åter ta kontrollen över spelmarknaden och vilken regleringsform man väljer för att göra det. I dagsläget kan vi bara konstatera att vi i många avseenden agerar på sämre villkor vad gäller lansering av nya produkter och återbetalning. Därför kommer utmaningen för oss under 2006 vara att ta marknadsandelar trots ofördelaktiga förutsättningar. Inför 2006, med den marknadssituation som gäller, är det både glädjande och helt nödvändigt att vi har fått licens för pokerspel på Internet. Vi är väl medvetna om de risker som finns 6

9 FÖRETAGSPRESENTATION VD HAR ORDET när det gäller internetpoker och av det skälet har vi inte drivit fram spelet. Men idag är spelformen etablerad hos svenskarna och just därför är det så viktigt att det finns ett attraktivt alternativ som samtidigt motsvarar högt ställda krav på spelansvar. Ett sådant alternativ kan vi nu erbjuda kunderna. Vårt mål är att Svenska Spel under 2006 ska ta en marknadsandel på minst 25 procent inom internetpoker. Samtidigt med pokertillståndet planerar vi en storsatsning på bingo i samarbete med föreningslivet. Vid sidan om poker och bingo ska vi fortsätta vår höga utvecklingstakt inom begreppet Öka för att behålla. Det betyder att vi hela tiden ska sträva efter att ersätta mogna spel med vikande intresse med nya efterfrågade spel. Därför är vårt mål att nya spel ska motsvara minst två procent av Svenska Spels samlade omsättning Under de senaste åren har Svenska Spel utvecklat en gemensam teknisk plattform för alla spelsystem det så kallade GEMprojektet. Detta har varit en mycket omfattande investering som krävt stora resurser. Samtidigt är den i hög grad strategisk för framtiden. Vi får helt andra möjligheter att snabbare kunna utveckla nya spel. Med GEM får Svenska Spel världens bästa och säkraste spelverktyg. Vi kan agera snabbare, utveckla nya spel och lansera dem parallellt i alla kanaler. Under 2006 ska det nya programmet för ansvarsfullt spelande införlivas i organisationen som helhet. Informationsbehovet Svenska Spel har ett unikt kunderbjudande och en stark organisation med förmåga att snabbt kunna möta kundens önskemål kommer fortsatt vara stort och vi jobbar vidare med att se till att spelansvaret blir en konkurrensfördel för vår verksamhet. Får vi rätt förutsättningar som ger oss nya möjligheter att möta konkurrensen ser jag, inom ett tre-årsperspektiv, framtiden an med optimism och stor tillförsikt. Svenska Spel har ett unikt kunderbjudande och en stark organisation med förmåga att snabbt kunna möta kundens önskemål. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som gör enastående insatser. Vi har ett unikt nätverk av ombud och andra partners och ett utmärkt samarbete med svensk idrott. Det gör att vi har alla möjligheter att öka både marknadsandel och vinst. Tillsammans ska vi se till att Svenska Spel fortsätter att vara den ledande aktören på den svenska spelmarknaden. Spelglädjen och vinnarkänslan förenar oss och våra kunder och är till nytta för svensk idrott, kultur och ungdomsverksamhet. Visby den 24 mars 2006 Jesper Kärrbrink Verkställande direktör och koncernchef SVENSKA SPEL 7

10 FÖRETAGSPRESENTATION SVENSK SPELMARKNAD Expansiv marknad under stark förändring Den svenska spelmarknaden har växt kraftigt under Tillväxten har skett genom en ökning av internetspel och då framförallt poker. Det är de oreglerade aktörerna som har stått för ökningen då Svenska Spel har saknat tillstånd för exempelvis internetpoker. De reglerade spelbolagen kan fortfarande infria sitt uppdrag om ett kontrollerat och säkert spelande på den fysiska marknaden men de internetbaserade spelen är på väg att bli helt oreglerade om inte en förändring i Lotterilagen sker. SVENSKA SPEL Marknaden för spel och lotterier i Sverige kan delas upp i den reglerade och den oreglerade marknaden. Den reglerade marknaden omfattar Svenska Spel, ATG samt föreningslivets och Folkrörelsernas spel, lotterier och restaurangkasinon. Den oreglerade marknaden består i huvudsak av olika internetspel där stora internationella spelaktörer erbjuder sina tjänster till en svensk publik. Som en konsekvens av det oreglerade spelet, framförallt internetpoker, har spelmarknaden ökat kraftigt under I dag utgör den oreglerade marknaden 23 procent av allt spelande. Utvecklingen av den internationella och oreglerade marknaden innebär i grunden förändrade förutsättningar på den svenska spelmarknaden. För framtiden är det avgörande hur väl vi lyckas hävda oss på den totala marknaden och vilka förutsättningar vi har att verka efter. På den reglerade marknaden har Svenska Spel ökat sin andel. Enligt Lotteriinspektionen omsatte den reglerade svenska spelmarknaden 35,6 miljarder kronor vilket är en minskning jämfört med år Ungefär 59 procent av insatserna har gått tillbaka till spelarna. Nettoomsättningen var 14,5 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som under Den största aktören är AB Svenska Spel som står för 55 procent av marknaden, en ökning med två procent jämfört med AB Trav och Galopp står för 31 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet. Bedömningen är att Folkrörelserna har fortsatt att tappa marknadsandelar under Fortsatt nedgång för Bingolotto och minskningen av traditionellt bingospel är de Faktorer som påverkar aktivitet och balans på den reglerade svenska spelmarknaden. 8

11 viktigaste förklaringarna. Privata aktörer som driver restaurangkasinon utgör knappt 3 procent av den reglerade marknaden. Svenska Spels och ATG:s internetförsäljning uppgick till 2,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 6 procent av den reglerade marknaden och 5 procent av den totala spelmarknaden. De utländska konkurrenternas försäljning av internetspel uppskattas under 2005 till 10,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 23 procent av den totala spelmarknaden, med en stark tillväxt under året. Trender och drivkrafter Den svenska spelmarknaden präglas av stora förändringar. En viktig förklaring är den ökade konkurrensen, men även utvecklingen av fler och nya spelformer och nya tekniska lösningar bidrar till att förutsättningarna för spelbranschens aktörer förändras i snabb takt. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling, inte minst under 2005, kan några viktiga trender och drivkrafter urskiljas: Snabbhet och tillgänglighet. Under senare år har utvecklingen gått mot snabbare spel med ökad tillgänglighet. Kunderna vill i högre grad än tidigare kunna spela var och när som helst. Denna utveckling väntas fortsätta vilket ställer krav på utveckling av nya och snabbare spel i olika distributionskanaler. Internetspel fortsätter att växa. En del av utvecklingen mot snabbare spel med ökad tillgänglighet är den starka tillväxten av internetspel. Här väntas fortsatt tillväxt, men inte lika stark som de senaste åren. Den reglerade svenska spelmarknaden, bruttoomsättning per spelaktör MSEK Spelföretag ATG Svenska Spel Casino Cosmopol 1) Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Folkspels lotterier Bingo Rikslotterier 19% Lokala lotterier 37% Regionala lotterier Summa Övriga Restaurangkasino 44% Summa Totalt Instämmer helt Instämmer delvis 1) Helägt dotterbolag till Svenska Spel. Tar Nettoomsättningen helt avstånd ifrån redovisas. Källa: Aktuell och senast tillgänglig statistik från Lotteriinspektionen avseende år ,9% 3,3% 3,1% Den svenska spelmarknaden 23,1% 2,0% 24,0% 42,7% Svenskt spelande på totala 1) internetmarknaden, bruttoomsättning MSEK Utlandet Sverige Totalt ) Utländska och svenska leverantörer. Källa: Svenska Spels uppskattning FÖRETAGSPRESENTATION SVENSK SPELMARKNAD Stora vinster lockar. Spel med höga vinster har gått starkt under senare år. Det gäller inte minst inom Turspel. Framgången för Drömvinsten på Lotto är ett gott exempel på detta. Denna väntas fortsätta och i förlängningen betyder det att det behövs spel med högre återbetalningsgrad. Svenska Spel med Casino Cosmopol ATG Folkspels lotterier Bingo Lotterier Utländskt Restaurangkasino SVENSKA SPEL 9

12 FÖRETAGSPRESENTATION SVENSK SPELMARKNAD SVENSKA SPEL Kunskap och engagemang. Spel som kräver kunskap, skicklighet och engagemang ökar. Det gäller främst sportspel och internetpoker. En annan del av denna trend är en stark utveckling för spel där man kan spela eller tävla mot en annan part mot speloperatören på nätet, eller mot andra spelare. Ökad professionalism och ny teknik. De senaste årens nedgång för folkrörelsernas traditionella spel och lotterier kan illustrera trenden mot ökad professionalism. För att nå framgång hos kunderna är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva, spännande och professionella produkter. En del i denna trend är också den tekniska utvecklingen. Nya terminaler, ny teknik och nya spel ger möjligheter för ombudsspel trots konkurrens från nätet. Spel är underhållning. I takt med att nya och mer avancerade spel utvecklats har spelbranschen i än högre grad blivit en del av underhållningsbranschen. Till det kommer att en del av de nya spelen tar mycket tid i anspråk. Både i fråga om tid och resurser konkurrerar branschen därför med det övriga utbudet av underhållning. De senaste årens snabba förändringar av spelmarknaden har inte enbart inneburit ett förändrat spelbeteende utan också ett ökat bruttospelande totalt sett. Det ställer särskilda krav på Svenska Spel och övriga aktörer som verkar på den reglerade marknaden. Vi måste få erbjuda konkurrenskraftiga produkter och få vidgade tillstånd för att kunna möta konkurrensen. På andra områden är de aktuella trenderna till stor fördel för Svenska Spel. Utvecklingen mot ökad professionalism och ny teknik liksom kraven på större bredd ifråga om spel och distributionskanaler är bara några exempel på drivkrafter som bidrar till att stärka Svenska Spels position inför framtiden. Konkurrenter Traditionellt har den svenska spelmarknaden varit relativt stabil där huvudaktörerna Svenska Spel och ATG har vuxit med sin del av marknaden. Situationen är idag annorlunda och vi möter en allt hårdare konkurrens från de internationella Internetbaserade bolagen. De internationella aktörernas konkurrensfördel är att de hittills kunnat erbjuda väsentligt högre återbetalning än vad som varit fallet för Svenska Spel och övriga aktörer på den reglerade marknaden. Även i övrigt har de kunnat verka utan lagliga begränsningar vilket gjort att de med framgång har kunnat sälja sina produkter och bidragit till ett ökat spelande. I det här sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att en mycket stor majoritet av spelarna varken spelar eller vill spela internetbaserat. Våra konkurrenter har ett antal strategiska svagheter. En stor del av spelarna saknar tilltro och tillit till internetbolagen. Det finns också en stark opinion för den reglerade spelmarknaden och många uppfattar internetbolagen som ett hot mot ett tryggt och ansvarsfullt spelande. Till detta bidrar även en medieinvestering som uppfattas som aggressiv. Lågt räknat satsar våra internationella konkurrenter tio gånger mer än Svenska Spel per kund i medieinvesteringsinsatser och reklam. Kunder Av Sveriges vuxna befolkning spelar 77 procent någon gång under ett år på våra produkter. Nästan fem miljoner människor spelar därmed årligen något eller några av våra spel, i särklass bredast är Triss. Tack vare sin breda produktportfölj har Svenska Spel således inte bara flest kunder utan också störst bredd och en stark representation i alla kundgrupper. Män spelar mest och står för två tredjedelar av omsättningen på spelmarknaden. De som spelar mest regelbundet och även mest totalt sett är män över 50 år. I denna grupp är det framförallt 10

13 sportspel och skicklighetsspel som attraherar. Bland yngre män är Internetspel och restaurangspel stora. I denna grupp märks konkurrensen från internetbolagen tydligast. Även bland kvinnor är den största gruppen kunder över 50 år. I denna grupp är det framförallt Svenska Spels Turspel som är stora. Bland yngre kvinnor märks en ökad efterfrågan på Internetbingo. Lotter köps av alla våra kunder oberoende av ålder och kön. Gemensamt för de flesta kunder är att det ska vara enkelt, billigt och spännande att spela. REGLERING I PRAKTIKEN 1934 startades Tipstjänst för att möta ett illegalt tippande och för att skapa ett tryggt och säkert alternativ. På 1970-talet fanns problem som liknade 1930-talets tipshysteri, fast då handlade det om enarmade banditer. Då blev svaret förbud, vilket i sin tur ledde till en explosion av illegala automater fick Svenska Spel tillstånd att på ett säkert och ansvarsfullt sätt driva värdeautomater. Vi har lyckats att kanalisera denna spelform inom den nuvarande regleringen och idag beräknas de illegala spelautomaterna minskat till ungefär stycken. FÖRETAGSPRESENTATION SVENSK SPELMARKNAD Framtidens spelmarknad Under lång tid har den svenska spelmarknaden präglats av stor osäkerhet om vilka regler som ska gälla. Svenska Spel har mött denna osäkerhet med att bygga upp en stor beredskap för olika scenarier och utvecklingsmöjligheter. Ändå har det självfallet varit en nackdel att inte veta vilka spelregler som kommer att gälla. Genom pokertillståndet har en viktig del av denna osäkerhet försvunnit. Det är mycket välkommet och ökar möjligheterna att ta tillbaka förlorade marknadsandelar. Med rätt förutsättningar och med långsiktiga och tydliga spelregler finns alla möjligheter att stärka den reglerade spelmarknaden för framtiden. Oavsett reglering måste vi dock planera för en ökad konkurrens på den svenska spelmarknaden. Bruttoomsättning per spelform 2) MSEK Jack och Miss Vegas V Triss Lotto Oddset Dagens Dubbel Bingo Bingolotto Vinnare, Plats V Keno Restaurangkasinospel Stryktipset V Casino Cosmopol 1) Joker Trio Tia Miljonlotteriet Kombilotteriet ) Helägt dotterbolag till Svenska Spel. Nettoomsättningen redovisas. 2) Utvecklingen 2001 till 2005 för de spelformer som var de största omsättningsmässigt under år Källa: Aktuell och senast tillgänglig statistik från Lotteriinspektionen avseende år SVENSKA SPEL 11

14 FÖRETAGSPRESENTATION STRATEGIER FÖR FRAMTIDEN Så vinner vi våra matcher Med ökad konkurrens från andra spelbolag och från andra nöjen och underhållningsformer har Svenska Spel många viktiga matcher som vi måste vinna om vi ska kunna infria vårt uppdrag och vår övergripande målsättning. En breddning av vår affär och att nå en större andel av spelarsegmenten är avgörande för att behålla vår marknadsandel. Svenska Spels strategier bygger på en grundläggande tanke att vara drivande i utvecklingen av den svenska spelmarknaden och att alltid ligga steget före när det gäller såväl förnyelse inom spel som när det kommer till det viktiga spelansvaret. Bättre och bredare kunderbjudande Öka för att behålla För att behålla vår position på den svenska spelmarknaden måste vi ta marknadsandelar. Det ska ske genom ett bredare och bättre kunderbjudande och ständig produktutveckling av befintliga och nya produkter. Genom strukturaffärer, förvärv och nya affärsområden ska vi stärka vår egen position och säkra intäkterna till idrotten. Vi måste också se till att vi äger våra IP-rättigheter på nya spel och kan utveckla dessa kommersiellt. Ökad kundlojalitet Att använda våra kunskaper om kunden är avgörande för att nå framgång. Genom att bygga värden i spelkortet och nyttja våra kunskaper på ett bättre sätt kan vi få en mer effektiv kommunikation om vårt erbjudande. I en miljö där produkterna är generiska blir varumärket allt viktigare. Med den röda skyltens strategi ska vi ladda vårt varumärke och alltid vara kundens förstahandsval. Svenska Spel ska alltid kunna erbjuda ett kommersiellt attraktivt och säkert alternativ i alla de spelformer som kunden efterfrågar. Våra kunder ska alltid få ett attraktivt erbjudande samtidigt som det är tryggt och säkert att spela. Internationell närvaro Genom att samarbeta med statligt kontrollerade bolag utanför Sveriges gränser skapar vi nya möjligheter att kommersialisera kompetens, koncept och produkter på den internationella marknaden. Svenska Spel International ska inom ramen för rådande reglering utvärdera våra möjligheter att hitta marknader där vi kan erbjuda våra tjänster. Sist men inte minst ska vi bygga beredskap att kunna agera utifrån olika framtidsscenarier på den europeiska spelmarknaden. Strategiska strukturaffärer En del av Svenska Spels tillväxt i framtiden kan också ske genom förvärv. Förvärv är ett effektivt redskap för att komma in på nya marknader och spelarsegment. Stärkt arbetsgivarmärke Utifrån våra värdegrunder engagemang, affärsmässighet, lyhördhet och ansvar ska vi stärka Arbetsgivarmärket Svenska Spel. Vårt varumärke som arbetsgivare är avgörande för att vi ska kunna rekrytera nya medarbetare och nå framgång genom kompetens. SVENSKA SPEL Världsledande spelansvar Vi ska fortsätta att vara världsledande på spelansvar och använda det som en konkurrensfördel både i Sverige och internationellt. Kundnära och effektiv organisation Med ett Svenska Spel baserat på fler affärsområden har vi skapat en organisation som är bättre anpassad till dagens situation på 12

15 spelmarknaden. Genom att flytta ner de operativa besluten så nära kunden och köpsituationen som möjligt samtidigt som vi skapar en struktur för det strategiska arbetet får vi bättre möjligheter att navigera rätt i en turbulent omvärld. De möjligheter som därmed erbjuds ska användas fullt ut för att utveckla vår affär och stärka vår konkurrenskraft gentemot våra kunder. Den fortsatta utvecklingen av IT ska ske i så nära samklang med affären som möjligt. FÖRETAGSPRESENTATION STRATEGIER FÖR FRAMTIDEN IT som en del av affärsprocessen Med vår nya gemensamma tekniska plattform får vi ett unikt verktyg för att snabbare utveckla nya spel oberoende av kanal. SVENSKA SPEL 13

16 FÖRETAGSPRESENTATION VÅRT VARUMÄRKE Alla vinner på Svenska Spel Genom att flytta fram våra positioner och sätta varumärket Svenska Spel i frontlinjen tydliggör vi våra värderingar och bygger en långsiktig relation med våra kunder inför framtiden. Under året har vi laddat vår röda skylt och vår vinnarsymbol som har blivit både bokstavligt och bildligt levande. SVENSKA SPEL Claes Tellman, Kommunikationsdirektör Arbetet med att profilera Svenska Spel inleddes under hösten 2005 och kommer att fortsätta under Nästan alla svenskar vet vilka vi är. Men inte lika många förknippar oss med de värden vi vill att vårt modervarumärke ska kännetecknas av. Vi behöver tydligare fylla vårt varumärke med ett innehåll. Skälen till detta är framförallt den ökade konkurrensen och behovet av ett samlat erbjudande som enkelt och tydligt kan uppfattas av kunden. Att utvecklingen går mot snabbare spel med kortare livslängd talar också för att stärka modervarumärket i syfte att skapa synergier, större flexibilitet och ökad kostnadseffektivitet. Vår utmaning är att få fler att känna till vad Svenska Spel står för. Men för att långsiktigt nå framgång och bygga en starkare relation till kunden måste kunskapen om oss och våra mervärden, öka väsentligt. Våra två ben spelglädje och samhällsansvar vill vi alltid ha med i vår kommunikation och i vårt erbjudande, oavsett vilken produkt det handlar om. Idag arbetar vi koncerngemensamt med att bygga ett starkt Svenska Spel och till hjälp tar vi förstås våra framgångsrika familjemedlemmar som till exempel Lotto, Casino Cosmopol, Oddset och Triss. Spelglädje och vinnarkänsla Under 2005 genomförde vi en rad framgångsrika kampanjer med fokus på spelglädje och samhällsansvar: Vinnarsymbolen fick liv. Den klassiska vita symbolen i logotypen klev ur sin röda platta och in i TV-reklamens värld där VI FORTSÄTTER GÄRNA ATT MINSKA VÅRA TMEDIEINVESTERINGAR Marknadsföring är en svår balansgång. Samtidigt som vi vill kanalisera en så stor andel av spelandet som möjligt till säkra och trygga spelformer konkurrerar vi med oreglerade internetaktörer som ofta har en aggressivare marknadsföring. Konkurrensen måste vi kunna möta genom väl avvägda medieinvesteringar som är förenliga med spelansvar och som bidrar till att öka våra marknadsandelar av det totala spelandet. Vi följer spelbranschens etiska riktlinjer för marknadsföring av spel. 19% 44% Det görs allmänt för mycket reklam för spel 33% 19% 37% Instämmer helt Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån 48% Källa: Svenska Spels enkätundersökning 2005 Svenska Spel gör för mycket reklam 37% 19% 44% 14

17 han fick ge gyllene skor till glatt överraskade människor som inser att de just vunnit hos Svenska Spel. Vinnare även om du förlorar. Över en miljard av Svenska Spels överskott går även i år till svensk idrott vilket möjliggör för vår förhållandevis lilla nation att kunna hålla hög klass på alltifrån barn- och ungdomsidrott till elitnivå. Att spela är ett roligt och lustfyllt sätt att bidra till någonting som är till nytta och glädje för svensk idrott. I utomhusreklam och annonser tackar vi våra kunder för att de är med och bidrar till det svenska idrottsundret. Vår syn på spelglädje. I tre dagspressannonser under hösten lyfte vi fram de värden som ligger i den reglerade spelmarknaden och vilka fördelar Svenska Spels verksamhet innebär för vårt samhälle. Spelglädje förutsätter ansvar För oss är spelglädje och samhällsansvar två sidor av samma mynt. Det är en självklar del av vår kultur och en allt viktigare konkurrensfördel. Vårt erbjudande till kunden, vår verksamhet, vår roll i samhället och de ändamål som vårt överskott används till är alla viktiga komponenter för att förmedla känslan av ansvar och att alla vinner på Svenska Spel. Vårt förebyggande arbete för dem som riskerar att få problem med sitt spelande är en annan viktig del av vårt ansvar för kunden. Under 2005 antogs ett nytt program för ansvarsfullt spelande. Med det som grund arbetar vi målmedvetet på att göra spelansvaret till en ännu tydligare del av varumärket Svenska Spel. Det ska genomsyra hela vår verksamhet, från produktutveckling till medieinvestering. Och det ska integreras i alla säljkanaler, från butik och restaurang till internetspel och kasino. Spelkortet bidrar till att bygga en stark relation med våra kunder kring värdet av ett ansvarsfullt och kontrollerat spelande. En del av vårt arbete är också att delta i dialog och debatt kring spelandet, den svenska spelmarknaden och vår uppgift. Under året har vi satsat mycket på att i artiklar, inlägg och i det offentliga samtalet förklara vår roll och behovet av en ansvarsfull spelmarknad. Här upplever vi ett starkt stöd från våra kunder och från allmänheten. Enligt oberoende undersökningar vill en klar majoritet av svenska folket se en fortsatt reglerad spelmarknad. Och från våra egna undersökningar och bedömningar vet vi att så många som åtta av tio svenskar tycker att dagens reglering är bra. Lokal och nationell sponsring Vi ser sponsring som en viktig komponent för att stärka vårt varumärke och profil. Som svenska folkets spelbolag syns och agerar vi både lokalt och på de nationella arenorna. Vi bidrar till att få fram nya vinnare inom idrotten, men också till att stödja svensk kultur och underhållning. Givet den nära kopplingen till vår verksamhet är Svenska Spel en av Sveriges största sponsorer med idrotten som största mottagare. Vårt stöd till den svenska idrotten känns självklart för oss och sponsringsavtalen sker på förbundsnivå. Störst och äldst bland våra sponsorskap är fotbollen. Detta samarbete har pågått sedan 1934 och omfattar idag landslagen, de båda högsta serierna och talangprojektet Tipselit för både herrar och damer. Under 2005 har vi med stor glädje och tillsammans med våra kunder kunnat följa herrlandslagets framgångsrika väg till årets fotbolls-vm i Tyskland. Förutom fotbollen sponsrar vi även svensk ishockey, handboll, bandy, innebandy och golf. Den lokala kopplingen finns också med som en viktig del av vårt stöd. Förutom att vi sponsrar den lokala idrotten och föreningslivet har vi ett mångårigt kontrakt med den gotländska Romateatern och ger även bidrag till Medeltidsveckan på Gotland. Andra profilskapande sponsorengagemang är Svenska Idrottsgalan i Globen och Melodifestivalen. Idrottsgalan är ett evenemang där vilket framförallt Svenska Idrottsakademins priser för idrotts- FÖRETAGSPRESENTATION VÅRT VARUMÄRKE SVENSKA SPEL 15

18 FÖRETAGSPRESENTATION VÅRT VARUMÄRKE SVENSKA SPEL 16 prestationer det gångna året och Jerringpriset delas ut. Sedan 2002 har Svenska Spel sponsrat Melodifestivalen och i samarbete med Eventum och SVT är vi partner för festivalen 2005 t o m Välbehövd miljard till samhällsnyttiga ändamål Svenska Spels överskott till folkrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, till idrotten och kulturen är oerhört centralt i vårt samhällsansvar och för vårt varumärke års vinst innebär att över en miljard kronor delas ut via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. För många av våra kunder är principen om fördelning av överskottet ett viktigt skäl för att välja Svenska Spel. Under året har vi på olika sätt uppmärksammat betydelsen av Svenska Spels stöd till föreningslivet. Ett exempel på detta är den undersökning av aktivitetsstödets betydelse för idrottsföreningarna i Västerbotten som presenterades i december På nationell nivå är det ofta svårt att levandegöra det värdefulla bidrag som överskottet innebär. Genom att bryta ner stödet på föreningsnivå blir det desto tydligare. Undersökningen omfattade 52 föreningar och bidrog till att på ett konkret och vardagsnära sätt visa vad överskottet betyder för deras dagliga verksamhet. I genomsnitt motsvarade stödet en större andel av föreningarnas totala ekonomi än medlemsintäkterna under Utan stödet skulle föreningarna, enligt undersökningen, behöva fördubbla sina medlemsavgifter, vilket utestänger många ungdomar från idrotten. Prioriteringar inför 2006 Vår största utmaning är självfallet den stora och ökande konkurrens som vi möter på marknaden. Därför är det också så viktigt att vi lyckas nå ut med Vår utmaning är att få fler att känna till vad vi står för våra värderingar och budskap och att vi i mötet med kunden kan leverera både spelglädje och ansvar. En annan utmaning gäller den tidvis ganska hårda debatt kring spelmarknaden och Svenska Spels roll. Här är ökad kunskap och större kännedom nyckelord. Ofta bygger kritiken på bristfälliga fakta och kunskaper om hur den svenska spelmarknaden fungerar. Av erfarenhet vet vi dock att om vi lyckas kommunicera på rätt sätt om vad vi står för, så finns det ett starkt stöd för Svenska Spel och en reglerad marknad. Svenska Spel har en oerhörd styrka i kraft av alla starka och uppskattade produkter vi kan erbjuda. Vi måste lyckas med att få varumärket och produkterna att stödja varandra och därigenom få en ökad slagkraft i förhållande till konkurrenterna. Gentemot kunderna måste vi också bli bättre på att skapa mervärden, exempelvis via vårt kundkort Spelkortet. Gemensamt för de utmaningar som ligger framför oss är att allt måste hänga ihop gentemot kunden. Allt det vi gör, hur vi uppfattas, budskap och känslor, måste bilda en enhet som tillsammans bidrar till att stärka varumärket Svenska Spel. DET SVENSKA FOLKET STÖDJER EN REGLERAD SPELMARKNAD Under året har vi genomfört en attitydundersökning om dagens reglering av spelmarknaden. Cirka personer tillfrågades och responsen var tydlig en reglering behövs. 19% 44% 37% Instämmer helt Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån Dagens reglering av spelmarknaden är bra 19% 44% 37% Instämmer helt Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån

19 Vårt kundkort Spelkortet Spelkortet har funnits i tolv år och syftet med kortet är att ge våra kunder ett mervärde. Spelkortet innebär tjänster som automatisk vinstbevakning, målservice och spelresultat samt tävlingar, personliga erbjudanden och förmåner. Idag använder över en miljon svenskar Spelkortet, vilket är en ökning med cirka kunder jämfört med föregående år. Vinstbevakningen under 2005 innebar att cirka 56 miljoner kronor betalades ut till ovetande och överraskade vinnare. Spelkortet ger oss också möjligheter till dialog med kunden, vilket i sin tur har stor betydelse i arbetet med att skapa ett tryggt och säkert pokeralternativ. SÅ SÄKRAS 18-ÅRSGRÄNSEN PÅ INTERNET- OCH MOBILSPEL Tack vare Spelkortet och de kontroller som krävs för att få Spelkortet kan Svenska Spel säkerställa att minderåriga inte tillåts spela på sådana spel där det finns en åldersgräns. Kravet för att få spela på Internet eller via mobiltelefon är att kunden har Spelkortet. Alla som har fyllt 18 år, är folkbokförda i Sverige och i övrigt bedöms som lämpliga kan skaffa Spelkortet. För att kunna ansöka och få Spelkortet krävs att man lämnar personnummer och adress. Kortet och tillhörande spelkonto är personligt. Vi har rätt att spärra kontot med omedelbar verkan om det finns säkerhetsmässiga eller tekniska anledningar, såsom en misstanke om att Spelkortet används av en minderårig. För att undvika fusk och falska personnummer finns det ett antal säkerhetsrutiner. När kunden lämnat sina uppgifter kontrolleras dessa via SPAR:s adressregister och därifrån skickas också den PINkod som är kopplad till Spelkortet. Andel spelkortsregistrerat spel jan mar maj jul sep nov Vinster utbetalade tack vare vinstbevakning via Spelkortet SEK 0 % FÖRETAGSPRESENTATION VÅRT VARUMÄRKE SVENSKA SPEL 17

20 FÖRETAGSPRESENTATION SPELANSVAR Världsledande i spelansvar Lyhördhet Vår spelansvarspolicy innebär att vi aktivt ska verka för att minimera negativa sociala konsekvenser som kan uppstå i samband med spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande beslut och resultera i konkreta åtgärder för ett stärkt spelansvar. Mer information om hur vi arbetar med vårt samhällsansvar finns att läsa i årets CSR-rapport Svenska Spel i samhället Under 2005 antog koncernledningen ett reviderat handlingsprogram för vårt spelansvar som utifrån våra huvudintressenter kan beskrivas i punktform enligt följande: Löpande informera berörda parter om hur vi arbetar med och ständigt utvecklar vårt arbete med spelansvar. Ha en utvald styrelsemedlem med specifikt ansvar för CSR-frågor. Säkerställa att all personal får grundläggande utbildning i spelansvar. Vara uppmärksam på signaler från kollegor som visar tecken på ohälsosamt spelande och stötta och informera om hjälpinsatser. Handlingsplan för hur vi som arbetsgivare agerar för att hjälpa anställda som fått spelproblem. Bedriva informationsutbyte och samarbeta med olika instanser och organisationer, såväl nationellt som internationellt, i syfte att ständigt utveckla vårt spelansvar. Proaktivt delta i samhällsdebatten om spel och spelmarknaden. Löpande inhämta synpunkter från objektiv expertis inom spelberoende. Verka för att hela branschen ska ha en samsyn och ett gemensamt ansvarstagande i spelberoendefrågor. Ak Kunder SVENSKA SPEL Ansvarsfull medieinvestering som följer branschens etiska riktlinjer för medieinvestering. Verka för att information om spelberoende, självtester och den nationella stödlinjen på telefon, ska finnas tillgänglig där Svenska Spels spel säljs. Bedriva en aktiv ålderskontroll. Aktivt verka för att kreditspel inte sker. Ha klara och tydliga rutiner och sanktioner för när reglerna avseende åldergränser och kreditspel överträds, samt säkerställa att samtliga ombud och affärspartners är väl införstådda med dessa. Tillhandahålla utbildning om spelansvar och spelberoende. Tillhandahålla och vidareutveckla informationsmaterial och rutiner för ombud och affärspartners. Verka för att samtliga ombud diplomerar sig i spelansvar. Affärspartners 18

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer