KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom Magnus Sjögren Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Marianne Sarberg Vallentuna den 2 april 2007 Örjan Lid Ordförande Marianne Sarberg Sekreterare Tfn: Justerande:... 1 (33)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Till KF 2. Revidering av pensionspolicy för förtroendevalda Svar på motion (s) Röjning av vegetation vid Röda skolan och muralmålningen vid Hjälmstaskolans fasad Bokslut samt årsredovisning för år Förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli AB Össebyhus ärenden på bolagsstämman Vallentuna Förvaltnings AB ärenden på bolagsstämman Till KS 8. Ekonomisk kris i Karby tennisklubb stor risk att kommunens borgensåtagande måste infrias Uppföljning av internkontroll 2006 alla nämnder Månadsuppföljning efter februari Yttrande över gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde - samråd Detaljplan för Tegelbruket samråd Detaljplan för Vallentuna Centrum planuppdrag Norrortsleden. Önskemål om delöppning JO-anmälan - utlämnande av handlingar Redovisning av utredning angående Vallentuna In Peace V.I.P Beslut om delegation av ansvarig för kommunens centralarkiv samt kommunstyrelsens arkiv Detaljplan för Olhamra 1:53 samråd Anmälningslista Extra ärende Val av ledamöter till Mälardalsrådet Extra ärende - remissvar förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg, Banverket Extra ärende - Kompletterande uppgifter inför årsstämma Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB Överföring till fritidsnämnden av driftbidrag för bad- och simanläggning...33 Sid 2 (33)

3 2. Revidering av pensionspolicy för förtroendevalda Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer den reviderade Pensionspolicyn för förtroendevalda att gälla från Pensionspolicy för förtroendevalda har antagits av kommunfullmäktige Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år. Om ändringar behöver göras ska beslut fattas om en reviderad policy. Revidering av pensionspolicyn Med anledning av innehållet i tidigare antagna Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda med uppdrag på hel- och deltid - PBF, och i övrigt p.g.a. ändrade pensionsregler för förtroendevalda, som inte omfattas av PBF, behöver pensionspolicyn revideras. Dessutom har vissa regler i KAP-KL - Pensionsavtalet för anställda - ändrats och gett följdverkningar på innehållet i pensionspolicyn för förtroendevalda. KPA Pension AB - kommunens leverantör av tjänster inom pensionsområdet - har anlitats för att ta fram ett förslag till Pensionspolicy för förtroendevalda. Ändringarna i pensionspolicyn kan sammanfattas så här: Den av fullmäktige beslutade nivån - 30 procent - för att deltidsuppdrag ska jämställas med heltidsuppdrag enligt PBF har skrivits in i policyn. Fritidspolitiker får som kompensation för styrkt förlorad tjänstepensionsförmån en ersättning som motsvarar 4% från 2007, 4.25 % för 2008 och 2009 samt 4.5 % för 2010 av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningsnivån har varit 3.5 %. Revidering av pensionspolicyn ska göras var fjärde år i stället för var tredje år. Detta innebär att revideringarna anpassas till mandatperioderna. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer den reviderade Pensionspolicyn för förtroendevalda att gälla från s tidigare behandling Arbetsutskottet den 15 mars (33)

4 Förslag till reviderad Pensionspolicy för förtroendevalda 4 (33)

5 3. Svar på motion (s) Röjning av vegetation vid Röda skolan och muralmålningen vid Hjälmstaskolans fasad Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. KSAU 15 mars Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. s tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade den 15 mars 41 enligt kommunstabens förslag. I motion till fullmäktige föreslår Karin Dahl-Strandin (s) röjning av vegetationen för att ta fram befintliga kulturskatter i form av Röda skolan och muralmålningen på Hjälmstaskolans fasad. Samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har haft ärendet på remiss. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden uttalar att motionen kan avslås med hänvisning till att föreslaget röjningsarbete redan pågår. Kulturnämndens förslag Kulturnämnden föreslår att motionen bifalls och att röjning av vegetationen verkställs så att den Röda skolan och Hjälmstaskolans muralmålning räder fram bättre i stadsbilden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. Motion Karin Dahl-Strandin (s) Protokoll samhällsbyggnadsnämnden Protokoll kulturnämnden 5 (33)

6 4. Bokslut samt årsredovisning för år 2006 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Tf chefsekonom föredrar ärendet Bokslut samt årsredovisning för år s tidigare behandling Arbetsutskottet den 15 mars 44 då tf ekonomichef delar ut årsredovisning för Bokslut samt årsredovisning (33)

7 5. Förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2007 Dnr Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nivåer för skolpeng fr.o.m. 1 juli 2007 enligt följande: Peng/barn Peng/barn Nuvarande nivå fr.o.m. 1 juli 2007 Förskola ,8 92,6 Förskola ,9 80,5 Familjedaghem ,4 88,1 Familjedaghem ,9 76,4 Fritidshem 28,0 28,7 6-åringar 50,4 51,7 Grundskola ,5 49,8 Grundskola ,5 63,8 Förslaget innebär att skolpengen höjs med 2 % för förskola, familjedaghem och grundskola 6-9, samt 2,7% för 6-åringar, grundskola 1-5 och fritidshem. Kommunfullmäktige har givit barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att årligen ta fram förslag på nivå på skolpengen, som därefter fastställs av kommunfullmäktige. I kommunplanen ingår en uppräkning med i genomsnitt 2 % årligen fr.o.m. 1 juli. Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll 32, ojusterat Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 juli (33)

8 Kommunstyrelsen AB Össebyhus ärenden på bolagsstämman 2007 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att: 1. fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag. bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordinarie bolagsstämma för AB Össebyhus föreslås 2007 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2007 har kommunfullmäktige utsett Örjan Lid (m). Kommunstabens synpunkter AB Össebyhus årsredovisning för 2006 har avlämnats av styrelsen den Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport. Ej klar! Enligt årsredovisningen uppgår årets resultat till kronor. Det ekonomiska utfallet tillgodoser kraven enligt fastställda ägardirektiv. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om totalt kronor disponeras så att i ny räkning överföres kronor. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2006 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att: 1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret Besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag. 3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning för AB Össebyhus 2006 Revisionsberättelse Lekmannarevisors granskningsrapport Ej klar 8 (33)

9 7. Vallentuna Förvaltnings AB ärenden på bolagsstämman 2006 Dnr Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige beslutar att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att: 1. fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 3. bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordinarie bolagsstämma för Vallentuna Förvaltnings AB föreslås 2007 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2007 har kommunfullmäktige utsett Lars-Bertil Ohlsson. Kommunstabens synpunkter Vallentuna Förvaltning AB:s årsredovisning för 2006 har avlämnats av styrelsen xxxxxxxx. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad xxxxxx. Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport xxxxxxx. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under Tidigare ansamlad förlust, 5 422:24 kr, föreslås balanseras i ny räkning. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att: 1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret Besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2006, ej påskriven Revisionsberättelse, ej klar Lekmannarevisor, granskningsrapport, ej klar 9 (33)

10 8. Ekonomisk kris i Karby tennisklubb stor risk att kommunens borgensåtagande måste infrias Dnr Kommunstabens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar ge ett månadsvis utbetalat lån till Karby tennis från och med maj Lånet skall vara maximalt kr och avse perioden maj till, som längst, december 2007 under det att utredning om klubbens långsiktiga verksamhet görs. Villkor för återbetalning fastställs i samband med utredningens redogörelse för kommunstyrelsen (se p.2 och p.3 nedan). 2. Kommunstyrelsen uppmanar Karby tennisklubb att utreda och genomföra samtliga tänkbara åtgärder att öka klubbens intäkter såväl kortsiktigt som långsiktigt för att få en ekonomi i balans. Åtgärderna ska redovisas skriftligt till kommunens fritidsförvaltning senast 15 maj Detta är ett villkor för att erhålla ett kommunalt lån. Klubben ska även redovisa sin ekonomiska ställning löpande månadsvis till kommunstaben tills nytt beslut om rapportering tas. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstaben att i samverkan utreda om kommunen har intresse av, och finansiering för, att bedriva verksamhet i hela eller del av lokalerna. Utredning och förslag ska presenteras för kommunstyrelsen senast 3 september Karby tennisklubbs skrivelse om åtgärdsförslag ingår som underlag. Vallentuna kommun har i augusti år 2000, i samband med byggnationen av tennishallen i Karby, beviljat ett borgensåtagande för klubben om maximalt 7 mnkr. Nuvarande låneskuld är 6 mnkr. I händelse av att kommunen helt eller delvis behöver infria borgensåtagandet överlåts, enligt avtalet, äganderätten av byggnaden med tillhörande anläggningar till kommunen. Risken att detta inträffar är akut överhängande. Karby tennisklubb aviserade under hösten 2006 att deras ekonomi inte längre går ihop utan löpande går med underskott och förhör sig nu om ekonomiskt stöd från kommunen. Ekonomin har varit ansträngd och resultaten allt sämre sedan Enligt klubbens beräkningar tar likviditetsreserven slut någon gång under maj/juni Anledningen är ett kraftigt vikande underlag och aktivitet inom tenniverksamheten och att det med vikande intäkter från tennisen samt övrig verksamhet är en alldeles för ambitiöst byggd anläggning med stort cafeteria- och biutrymme samt endast två tennisbanor. 10 (33)

11 Efter det att klubben hörde av sig till kommunen om sina allvarliga ekonomiska problem har flera möten och kontakter ägt rum mellan klubbens representanter och kommunrepresentanter från framförallt fritids- men även kommunledningskontoret för att gå igenom problematiken och diskutera förslag till möjliga lösningar. Ett huvudspår har varit ett alternativ där kommunen framöver skulle använda del av lokalerna till fritidsgård. Bakgrund till klubbens problem och nuvarande situation redogörs för i en skrivelse från klubben där även vissa åtgärder för att hålla aktiviteter och intäkter uppe under första delen av 2007 anges. Klubben har till kommunen lämnat bokslut för 2006 samt budget och likviditetsprognoser för Prognosen för 2007 visar en likviditetsbrist på kr till och med augusti samt ett beräknat årsresultat på minus tkr. Klubben har erhållit amorteringsfrihet från banken från och med september 2006 till och med maj 2007 för att avlasta ekonomin kortsiktigt. Räntekostnaderna för 2007 uppgår till tkr. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben anser det angeläget att infriande av borgensåtagandet undviks så långt som möjligt och att klubben gör en ordentlig kraftsamling för att vidta alla tänkbara åtgärder för att få ekonomin i balans. När kommunen utrett om behov och finansiering finns för att bedriva kommunal verksamhet i lokalerna ska detta ställas mot alternativen att infria borgensåtagandet och därmed överta lokalerna i sin helhet, samt alternativet att försöka avyttra dem. Alternativet till att medge ett kommunalt lån till klubben under en utredningsperiod är att infria borgensåtagandet direkt från och med det att betalningsförmågan tar slut i klubben vilket troligen är i maj. 1. Klubbens beskrivning av bakgrund och nuläge (Karby Tennis en klubb i ekonomisk kris) 2. Budget för 2007 (med jämförelse 2006 och 2005) 3. Likviditetsprognos till och med augusti 4. Resultat- och balansräkning för Ekonomisk resultatprognos månadsvis för (33)

12 9. Uppföljning av internkontroll 2006 alla nämnder Dnr Handlingar utdelas på sammanträdet 12 (33)

13 10. Månadsuppföljning efter februari 2007 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen noterar informationen samt uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att, i enlighet med ekonomistyrprinciperna, vidta åtgärder för att hålla budget samt redovisa dem i samband med första tertialuppföljningen Nämnderna/förvaltningarna har rapporterat sina första budgetuppföljningar för 2007 till kommunledningskontoret. Prognoserna är upprättade efter februari (två månader). Generellt är ombudgeteringar från 2006 års bokslut inte beaktade, förutom för barn- och ungdomsnämndens resultatenheter. Sammantaget beräknas ett underskott med 14,4 mnkr för helåret inklusive ramen för skolpeng. De negativa avvikelserna uppstår i stort sett uteslutande inom skolverksamheten. Ramen för skolpeng, Barnoch ungdomsnämndens resultatenheter samt utbildningsnämnden står tillsammans för 13,7 mnkr av beräknat underskott. Skolpengen Skolpengens budget för 2007 är 429,3 mnkr och redan nu antas utfallet bli 434,5 mnkr, ett underskott med drygt 5 mnkr. När väl skolpengsnivån per ålderskategori är beslutad är utfallet helt och hållet volymberoende. Budgetöverdraget uppstår, i likhet med förra året, till absolut största delen för fritidshemspengen, 4,2 mnkr, för ca 100 barn utöver budgeterat. Förskolepengen beräknas avvika m,ed 0,5 mnkr och 6-årsverksamheten med drygt 0,3 mnkr. För grundskola och familjedaghem är prognosen enligt budget. Barn- och ungdomsnämndens resultatenheter Inom barn- och ungdomsnämnden beräknar skolenheterna, som är pengfinansierade, ett underskott med ca 5,5 mnkr. Sex skolor räknar med underskott från -460 tkr ( Kårstaskolan) till tkr (Bällstabergsskolan). Eftersom de är olika stora är den procentuella avvikelsen för Bällstabergsskolan dock inte större än för övriga. Något som trots allt är positivt vid analys av prognoserna är att de enheter som tar med sig underskott från 2006 räknar med att minska sitt ackumulerade underskott under De enheter som har med sig överskott har i samtliga fall räknat med +/- noll i resultat. Det är dock troligt att en del av dessa enheter kommer att ha medel kvar även vid 2007 års slut. Sammantaget innebär det att prognoserna för enheterna ska kunna bli positivare efterhand som året går. För Barn och ungdomsnämndens fasta ram beräknas budgetramen hålla. 13 (33)

14 Utbildningsnämnden Nämnden prognostiserar 3 mnkr i underskott för Detta exklusive ombudgeteringen på cirka 1 mnkr från Avvikelsen beror uteslutande på ett beräknat överskridande av budgeten för så kallade interkommunala placeringar (elever i annat gymnasium än Vallentuna kommuns). Vallentuna tillämpar fria val för gymnasieelever vilket innebär att de fritt kan välja program i landet och att kommunen står för den kostnad som uppstår. Kostnadsökningstakten har sedan systemet infördes varit, och fortsätter vara, oroväckande hög och är närmast att anse som opåverkbar. Såväl antalet elever som den genomsnittliga prislappen ökar kontinuerligt bland annat på grund av att allt fler väljer dyra specialprogram. Netto var kostnaden drygt 50,7 mnkr 2006, budgeten för 2007 är ökad till 59,3 mnkr, en ökning med 17% (7% är ökning av antal elever) för att täcka volym och prisökning. Det utfall som nämnden prognostiserar för 2007 innebär en ökning med hela 23% (antal elever ökar med 11%). Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden prognostiserar 0,7 mnkr i underskott för helåret vilket huvudsakligen hänvisas till personalomsättningskostnader på grund av särskilt hög omsättning på nyckelbefattningar under senare tid. Nämnden har dock ett betydande överskott från 2006 (+ 4,4 mnkr) som, efter ombudgeteringsbeslutet, kommer att förstärka budgeten för 2007 totalt sett. Övriga nämnder beräknar än så länge bedriva verksamheten inom budgetram. Kommunstabens synpunkter Det är allvarligt att underskott aviseras redan nu inom vissa områden. Dock brukar i dom första uppföljningarna för året ett visst mått av försiktighet prägla prognoserna samt det faktum att förutsättningarna för prognossäkerhet är lägre än senare under året. Bedömningen är att utfallet totalt sett bör kunna förbättras successivt under året vilket också möjliggörs av att positiva ombudgeteringar för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Kulturnämnden tillkommer. Skolenheternas prognoser förväntas som nämnts bli positivare efterhand, däremot är det svårt att se någon förbättring vad gäller skolpengen samt kostnaderna för interkommunala placeringar. De förväntade underskotten måste kompenseras av överskott på andra poster inom nämndens och kommunens ekonomi för att budgeterat resultat för 2007 ska kunna infrias. Kommunens budget är redan från årets början fastställd med ett sänkt resultatkrav från två till en procent för att skapa extra utrymme för nämnderna. Det gör att den inte håller för några negativa avvikelser. 14 (33)

15 En annan viktig faktor som får avgörande betydelse för utfallet är kommande lönerörelse för Utfallet av den måste hanteras inom respektive nämnds ram och kan inte kompenseras av ytterligare tillskott. 1. Diagramsammanställning över utfallet 2. Nämndernas månadsuppföljningar 15 (33)

16 11. Yttrande över gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. I en skrivning daterad till de nio kommuner (varav Vallentuna är en) som SÖRAB hanterar avfallet från har SÖRAB:s styrelse beslutat att erbjuda framtagandet av en gemensam avfallsplan för kommunerna. SÖRAB önskar svar före den 1 april. Kommunstaben har begärt förlängd svarstid till den 18 april och har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden för teknik och miljö. Som en del i de lokala renhållningsföreskrifterna har kommunerna sedan många år haft till uppgift att upprätta en avfallsplan. I Vallentuna fastställdes den senaste avfallsplanen Avfallsplan av kommunfullmäktige den 27 januari 2003, som en bilaga till Renhållningsordning SÖRAB har påbörjat arbetet med att i samarbete med kommunerna med ta fram ett förslag till lokala Avfallsföreskrifter (som det i fortsättningen föreslås heta). Förslaget beräknas bli förelagd kommunfullmäktige för fastställande under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden respektive Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. Till stöd för beslutet åberopas följande omständigheter: Från 1 augusti 2006 gäller nya föreskrifter om avfallsplan Planunderlag är gemensam eller lika för kommunerna Stora besparingar av såväl personella som ekonomiska resurser Kontaktmannagruppens (kommunernas tjänstemän för renhållnings- och miljöansvar) enighet i saken Samhällsbyggnadsnämndens beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. Vid ärendets behandling deltog inte Elwe Nilsson på grund av jäv. Myndighetsnämnden för teknik och miljös arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses 16 (33)

17 erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRABkommunerna. Nämnden sammanträder den 3 april. Skrivning från SÖRABs styrelse daterad (33)

18 12. Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde - samråd Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ändra syftet med detaljplanen för Okvista 4 så att området får samma typ av markanvändning som Fågelsångens arbetsområde utan störande verksamheter, dock utan bensinstation och med möjlighet till matservering. Ett gestaltningsprogram bör utformas för området. Samhällsbyggnadschefen har avlämnat rapport om uppdraget att se över möjligheterna av att ändra Okvista 4 till bostadsområde, Med gällande regler om skyddsavstånd skulle det återstå ca 50-60% av marken för bostadsändamål. s tidigare behandling Planberedningsgruppen den 15 mars Arbetsutskottet den 19 mars (33)

19 13. Detaljplan för Tegelbruket samråd Dnr Planeringsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket. 2. Kommunstyrelsen uttalar att det är positivt med förslaget till parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. PlanAU den 29 mars Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig mot punkt 1 till förmån för eget yrkande. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen uttalar att detaljplanen ska ändras så att bebyggelsen blir tätare med en inblandning av flerbostadshus. Den borgerliga alliansen yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket och uttalar att man ser positivt på förslaget till ett parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerade om detaljplan för Tegelbruket som är ute på programsamråd till den 3 april s tidigare behandling PlanAU har den 29 mars 33 beslutat föreslå att kommunstyrelsen 1. bifaller samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket. 2. uttalar att det är positivt med förslaget till parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. Planeringsutskottet beslutade också att göra en framställan om överläggningar hos SL:s styrelse. Detaljplan Tegelbruket samrådsförslag från samhällsbyggnadsnämnden (33)

20 14. Detaljplan för Vallentuna Centrum planuppdrag Dnr Planeringsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast utarbeta förslag till ny detaljplan för Vallentuna centrum i enlighet med intentionerna i ansökan från Vallentuna Centrum AB. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsskapande åtgärder, belysning, tillgänglighet och till siktstråk mot det planerade biblioteket, Allévägen och gågatan öster om Tärningen. Riktlinjer för utformningen av Vallentuna centrum ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen uttalar att tillbyggnaden av Tärningen maximalt ska följa vägglinjen på Alléhuset i söder och vägglinjen på Tärningen i öster. Ambitionsnivån för bostadsbyggandet vid om- och tillbyggnad av centrumfastigheterna bör vara ca 50 bostäder. PlanAU den 29 mars 35 Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkade som tillägg att Tärningen ska byggas ut med bibliotek i enlighet med nuvarande plan. s tidigare behandling Planeringsutskottet beslutade den 29 mars 35 enligt kommunstabens förslag. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast utarbeta förslag till ny detaljplan för Vallentuna centrum i enlighet med intentionerna i ansökan från Vallentuna Centrum AB. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsskapande åtgärder, belysning, tillgänglighet och till siktstråk mot det planerade biblioteket, Allévägen och gågatan öster om Tärningen. Riktlinjer för utformningen av Vallentuna centrum ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen har från Bo Richter, Vallentuna Centrum AB, , fått en ansökan om planarbete i Vallentuna centrum. Önskemålet är att kommunen inleder planarbetet avseende förändringar i Vallentuna centrum baserat på tänkt byggnation i enlighet med bifogat ritningsunderlag. Sökande emotser diskussioner gällande såväl planavtal som markavtal. 20 (33)

21 Av bifogat ritningsunderlag framgår att den tänkta byggnationen avser: ombyggnad av Tärningen och Torghuset med ca m 2, på- och tillbyggnad av Tärningen med sammanlagt ca m 2 för lokaler, kontor och eventuellt bostäder, på- och tillbyggnad av Torghuset med sammanlagt ca m 2 för lokaler, kontor och eventuellt bostäder samt tillbyggnad av Tunahuset med ca 330 m 2 för lokaler. Av ritningsunderlaget framgår att tillbyggnaden av Tärningen och Torghuset delvis föreslås byggas ut i de siktstråk som idag markeras av Alléhuset, gågatan vid Tärningen och entrén från stationen vid Torghuset. Kommunstabens synpunkter Ansökan från Vallentuna Centrum AB är i överensstämmelse med det intentionsavtal som slöts med kommunen i samband med försäljningen av centrum. De förändringar som förslaget innebär med bl.a. olika tillbyggnader av lokaler på kommunens platsmark, eventuellt bostäder och en tillbyggnad av Tärningen och Torghuset medför att ny detaljplan behöver utarbetas för centrum. Kommunstaben anser att det är mycket positivt ur trygghetssynpunkt om intentionerna i förslaget, med bostäder i centrum, genomförs. En eventuell tillbyggnad av lokaler och bostäder ut mot Banvägen kan ge centrum en mer välkomnande och attraktiv framsida. Samtidigt kan tryggheten förbättras också vid Vallentuna station för gående och trafikanter. Vid de trygghetsvandringar som genomförts i centrum under 2006 framkom att tryggheten skulle kunna förbättras på kvällar och nätter om området kompletteras med bostäder. Bra överblick utan skymda och mörka platser är också viktigt för att få en trygg miljö. Kommunstaben anser därför att det i planarbetet bör tas särskild hänsyn till trygghetsfrågorna, inklusive belysning. Det är viktigt att få en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hänsyn bör också tas till siktstråk från stationen och torget mot Allévägen och det planerade biblioteket i Kommunalhusparken samt till gågatan öster om Tärningen. Sammanfattningsvis innebär detta att gestaltningsfrågorna har stor betydelse för utvecklingen av Vallentuna centrum. Då ny detaljplan tas fram bör därför också ett gestaltningsprogram utarbetas för Vallentuna centrum. Ansökan från Vallentuna Centrum AB daterad Nya Vallentuna centrum, situationsplan 1:1000 daterad 15 mars (33)

22 15. Norrortsleden. Önskemål om delöppning Dnr Planeringsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Vägverket Region Stockholm enligt kommunstabens förslag daterat Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Vägverket Region Stockholm enligt kommunstabens förslag daterat Förslag till yttrande Norrortsleden Önskemål om tidigare delöppning sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund Vallentuna kommun önskar att Vägverket genomför en delöppning av Norrortsleden på sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund under hösten 2007 då sträckan blir färdigbyggd. En öppning av denna delsträcka bör totalt sett innebära förbättrad trafiksäkerhet, kortare restider, reducerat trafikarbete och en avlastning av Frestavägen mellan Sandavägen och Bergtorpsvägen. Utbyggnaden av Norrortsleden har stor betydelse för att uppnå en bättre tvärförbindelse mellan nordostkommunerna och Häggvik/E4. På längre sikt kommer Norrortsleden med Förbifart Stockholm att få en avgörande betydelse för nordostsektorns förbindelse med den södra delen av Stockholmsregionen och för sektorns utveckling. Vallentuna kommun ser fram emot öppnandet av Norrortsleden år Kommunen önskar emellertid att Vägverket omprövar beslutet från 2006 att inte genomföra en delöppning och ändrar beslutet så att sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund öppnas under s tidigare behandling Planeringsutskottet beslutade den 29 mars 36 enligt kommunstabens förslag. 22 (33)

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer