KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom Magnus Sjögren Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Marianne Sarberg Vallentuna den 2 april 2007 Örjan Lid Ordförande Marianne Sarberg Sekreterare Tfn: Justerande:... 1 (33)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Till KF 2. Revidering av pensionspolicy för förtroendevalda Svar på motion (s) Röjning av vegetation vid Röda skolan och muralmålningen vid Hjälmstaskolans fasad Bokslut samt årsredovisning för år Förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli AB Össebyhus ärenden på bolagsstämman Vallentuna Förvaltnings AB ärenden på bolagsstämman Till KS 8. Ekonomisk kris i Karby tennisklubb stor risk att kommunens borgensåtagande måste infrias Uppföljning av internkontroll 2006 alla nämnder Månadsuppföljning efter februari Yttrande över gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde - samråd Detaljplan för Tegelbruket samråd Detaljplan för Vallentuna Centrum planuppdrag Norrortsleden. Önskemål om delöppning JO-anmälan - utlämnande av handlingar Redovisning av utredning angående Vallentuna In Peace V.I.P Beslut om delegation av ansvarig för kommunens centralarkiv samt kommunstyrelsens arkiv Detaljplan för Olhamra 1:53 samråd Anmälningslista Extra ärende Val av ledamöter till Mälardalsrådet Extra ärende - remissvar förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg, Banverket Extra ärende - Kompletterande uppgifter inför årsstämma Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB Överföring till fritidsnämnden av driftbidrag för bad- och simanläggning...33 Sid 2 (33)

3 2. Revidering av pensionspolicy för förtroendevalda Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer den reviderade Pensionspolicyn för förtroendevalda att gälla från Pensionspolicy för förtroendevalda har antagits av kommunfullmäktige Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år. Om ändringar behöver göras ska beslut fattas om en reviderad policy. Revidering av pensionspolicyn Med anledning av innehållet i tidigare antagna Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda med uppdrag på hel- och deltid - PBF, och i övrigt p.g.a. ändrade pensionsregler för förtroendevalda, som inte omfattas av PBF, behöver pensionspolicyn revideras. Dessutom har vissa regler i KAP-KL - Pensionsavtalet för anställda - ändrats och gett följdverkningar på innehållet i pensionspolicyn för förtroendevalda. KPA Pension AB - kommunens leverantör av tjänster inom pensionsområdet - har anlitats för att ta fram ett förslag till Pensionspolicy för förtroendevalda. Ändringarna i pensionspolicyn kan sammanfattas så här: Den av fullmäktige beslutade nivån - 30 procent - för att deltidsuppdrag ska jämställas med heltidsuppdrag enligt PBF har skrivits in i policyn. Fritidspolitiker får som kompensation för styrkt förlorad tjänstepensionsförmån en ersättning som motsvarar 4% från 2007, 4.25 % för 2008 och 2009 samt 4.5 % för 2010 av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningsnivån har varit 3.5 %. Revidering av pensionspolicyn ska göras var fjärde år i stället för var tredje år. Detta innebär att revideringarna anpassas till mandatperioderna. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer den reviderade Pensionspolicyn för förtroendevalda att gälla från s tidigare behandling Arbetsutskottet den 15 mars (33)

4 Förslag till reviderad Pensionspolicy för förtroendevalda 4 (33)

5 3. Svar på motion (s) Röjning av vegetation vid Röda skolan och muralmålningen vid Hjälmstaskolans fasad Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. KSAU 15 mars Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. s tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade den 15 mars 41 enligt kommunstabens förslag. I motion till fullmäktige föreslår Karin Dahl-Strandin (s) röjning av vegetationen för att ta fram befintliga kulturskatter i form av Röda skolan och muralmålningen på Hjälmstaskolans fasad. Samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har haft ärendet på remiss. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden uttalar att motionen kan avslås med hänvisning till att föreslaget röjningsarbete redan pågår. Kulturnämndens förslag Kulturnämnden föreslår att motionen bifalls och att röjning av vegetationen verkställs så att den Röda skolan och Hjälmstaskolans muralmålning räder fram bättre i stadsbilden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom röjning av skymmande vegetation redan påbörjats. Motion Karin Dahl-Strandin (s) Protokoll samhällsbyggnadsnämnden Protokoll kulturnämnden 5 (33)

6 4. Bokslut samt årsredovisning för år 2006 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Tf chefsekonom föredrar ärendet Bokslut samt årsredovisning för år s tidigare behandling Arbetsutskottet den 15 mars 44 då tf ekonomichef delar ut årsredovisning för Bokslut samt årsredovisning (33)

7 5. Förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2007 Dnr Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nivåer för skolpeng fr.o.m. 1 juli 2007 enligt följande: Peng/barn Peng/barn Nuvarande nivå fr.o.m. 1 juli 2007 Förskola ,8 92,6 Förskola ,9 80,5 Familjedaghem ,4 88,1 Familjedaghem ,9 76,4 Fritidshem 28,0 28,7 6-åringar 50,4 51,7 Grundskola ,5 49,8 Grundskola ,5 63,8 Förslaget innebär att skolpengen höjs med 2 % för förskola, familjedaghem och grundskola 6-9, samt 2,7% för 6-åringar, grundskola 1-5 och fritidshem. Kommunfullmäktige har givit barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att årligen ta fram förslag på nivå på skolpengen, som därefter fastställs av kommunfullmäktige. I kommunplanen ingår en uppräkning med i genomsnitt 2 % årligen fr.o.m. 1 juli. Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll 32, ojusterat Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 juli (33)

8 Kommunstyrelsen AB Össebyhus ärenden på bolagsstämman 2007 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att: 1. fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag. bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordinarie bolagsstämma för AB Össebyhus föreslås 2007 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2007 har kommunfullmäktige utsett Örjan Lid (m). Kommunstabens synpunkter AB Össebyhus årsredovisning för 2006 har avlämnats av styrelsen den Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport. Ej klar! Enligt årsredovisningen uppgår årets resultat till kronor. Det ekonomiska utfallet tillgodoser kraven enligt fastställda ägardirektiv. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om totalt kronor disponeras så att i ny räkning överföres kronor. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2006 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att: 1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret Besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag. 3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning för AB Össebyhus 2006 Revisionsberättelse Lekmannarevisors granskningsrapport Ej klar 8 (33)

9 7. Vallentuna Förvaltnings AB ärenden på bolagsstämman 2006 Dnr Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige beslutar att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att: 1. fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 3. bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordinarie bolagsstämma för Vallentuna Förvaltnings AB föreslås 2007 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2007 har kommunfullmäktige utsett Lars-Bertil Ohlsson. Kommunstabens synpunkter Vallentuna Förvaltning AB:s årsredovisning för 2006 har avlämnats av styrelsen xxxxxxxx. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad xxxxxx. Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport xxxxxxx. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under Tidigare ansamlad förlust, 5 422:24 kr, föreslås balanseras i ny räkning. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2007 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att: 1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret Besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2006, ej påskriven Revisionsberättelse, ej klar Lekmannarevisor, granskningsrapport, ej klar 9 (33)

10 8. Ekonomisk kris i Karby tennisklubb stor risk att kommunens borgensåtagande måste infrias Dnr Kommunstabens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar ge ett månadsvis utbetalat lån till Karby tennis från och med maj Lånet skall vara maximalt kr och avse perioden maj till, som längst, december 2007 under det att utredning om klubbens långsiktiga verksamhet görs. Villkor för återbetalning fastställs i samband med utredningens redogörelse för kommunstyrelsen (se p.2 och p.3 nedan). 2. Kommunstyrelsen uppmanar Karby tennisklubb att utreda och genomföra samtliga tänkbara åtgärder att öka klubbens intäkter såväl kortsiktigt som långsiktigt för att få en ekonomi i balans. Åtgärderna ska redovisas skriftligt till kommunens fritidsförvaltning senast 15 maj Detta är ett villkor för att erhålla ett kommunalt lån. Klubben ska även redovisa sin ekonomiska ställning löpande månadsvis till kommunstaben tills nytt beslut om rapportering tas. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstaben att i samverkan utreda om kommunen har intresse av, och finansiering för, att bedriva verksamhet i hela eller del av lokalerna. Utredning och förslag ska presenteras för kommunstyrelsen senast 3 september Karby tennisklubbs skrivelse om åtgärdsförslag ingår som underlag. Vallentuna kommun har i augusti år 2000, i samband med byggnationen av tennishallen i Karby, beviljat ett borgensåtagande för klubben om maximalt 7 mnkr. Nuvarande låneskuld är 6 mnkr. I händelse av att kommunen helt eller delvis behöver infria borgensåtagandet överlåts, enligt avtalet, äganderätten av byggnaden med tillhörande anläggningar till kommunen. Risken att detta inträffar är akut överhängande. Karby tennisklubb aviserade under hösten 2006 att deras ekonomi inte längre går ihop utan löpande går med underskott och förhör sig nu om ekonomiskt stöd från kommunen. Ekonomin har varit ansträngd och resultaten allt sämre sedan Enligt klubbens beräkningar tar likviditetsreserven slut någon gång under maj/juni Anledningen är ett kraftigt vikande underlag och aktivitet inom tenniverksamheten och att det med vikande intäkter från tennisen samt övrig verksamhet är en alldeles för ambitiöst byggd anläggning med stort cafeteria- och biutrymme samt endast två tennisbanor. 10 (33)

11 Efter det att klubben hörde av sig till kommunen om sina allvarliga ekonomiska problem har flera möten och kontakter ägt rum mellan klubbens representanter och kommunrepresentanter från framförallt fritids- men även kommunledningskontoret för att gå igenom problematiken och diskutera förslag till möjliga lösningar. Ett huvudspår har varit ett alternativ där kommunen framöver skulle använda del av lokalerna till fritidsgård. Bakgrund till klubbens problem och nuvarande situation redogörs för i en skrivelse från klubben där även vissa åtgärder för att hålla aktiviteter och intäkter uppe under första delen av 2007 anges. Klubben har till kommunen lämnat bokslut för 2006 samt budget och likviditetsprognoser för Prognosen för 2007 visar en likviditetsbrist på kr till och med augusti samt ett beräknat årsresultat på minus tkr. Klubben har erhållit amorteringsfrihet från banken från och med september 2006 till och med maj 2007 för att avlasta ekonomin kortsiktigt. Räntekostnaderna för 2007 uppgår till tkr. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben anser det angeläget att infriande av borgensåtagandet undviks så långt som möjligt och att klubben gör en ordentlig kraftsamling för att vidta alla tänkbara åtgärder för att få ekonomin i balans. När kommunen utrett om behov och finansiering finns för att bedriva kommunal verksamhet i lokalerna ska detta ställas mot alternativen att infria borgensåtagandet och därmed överta lokalerna i sin helhet, samt alternativet att försöka avyttra dem. Alternativet till att medge ett kommunalt lån till klubben under en utredningsperiod är att infria borgensåtagandet direkt från och med det att betalningsförmågan tar slut i klubben vilket troligen är i maj. 1. Klubbens beskrivning av bakgrund och nuläge (Karby Tennis en klubb i ekonomisk kris) 2. Budget för 2007 (med jämförelse 2006 och 2005) 3. Likviditetsprognos till och med augusti 4. Resultat- och balansräkning för Ekonomisk resultatprognos månadsvis för (33)

12 9. Uppföljning av internkontroll 2006 alla nämnder Dnr Handlingar utdelas på sammanträdet 12 (33)

13 10. Månadsuppföljning efter februari 2007 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen noterar informationen samt uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att, i enlighet med ekonomistyrprinciperna, vidta åtgärder för att hålla budget samt redovisa dem i samband med första tertialuppföljningen Nämnderna/förvaltningarna har rapporterat sina första budgetuppföljningar för 2007 till kommunledningskontoret. Prognoserna är upprättade efter februari (två månader). Generellt är ombudgeteringar från 2006 års bokslut inte beaktade, förutom för barn- och ungdomsnämndens resultatenheter. Sammantaget beräknas ett underskott med 14,4 mnkr för helåret inklusive ramen för skolpeng. De negativa avvikelserna uppstår i stort sett uteslutande inom skolverksamheten. Ramen för skolpeng, Barnoch ungdomsnämndens resultatenheter samt utbildningsnämnden står tillsammans för 13,7 mnkr av beräknat underskott. Skolpengen Skolpengens budget för 2007 är 429,3 mnkr och redan nu antas utfallet bli 434,5 mnkr, ett underskott med drygt 5 mnkr. När väl skolpengsnivån per ålderskategori är beslutad är utfallet helt och hållet volymberoende. Budgetöverdraget uppstår, i likhet med förra året, till absolut största delen för fritidshemspengen, 4,2 mnkr, för ca 100 barn utöver budgeterat. Förskolepengen beräknas avvika m,ed 0,5 mnkr och 6-årsverksamheten med drygt 0,3 mnkr. För grundskola och familjedaghem är prognosen enligt budget. Barn- och ungdomsnämndens resultatenheter Inom barn- och ungdomsnämnden beräknar skolenheterna, som är pengfinansierade, ett underskott med ca 5,5 mnkr. Sex skolor räknar med underskott från -460 tkr ( Kårstaskolan) till tkr (Bällstabergsskolan). Eftersom de är olika stora är den procentuella avvikelsen för Bällstabergsskolan dock inte större än för övriga. Något som trots allt är positivt vid analys av prognoserna är att de enheter som tar med sig underskott från 2006 räknar med att minska sitt ackumulerade underskott under De enheter som har med sig överskott har i samtliga fall räknat med +/- noll i resultat. Det är dock troligt att en del av dessa enheter kommer att ha medel kvar även vid 2007 års slut. Sammantaget innebär det att prognoserna för enheterna ska kunna bli positivare efterhand som året går. För Barn och ungdomsnämndens fasta ram beräknas budgetramen hålla. 13 (33)

14 Utbildningsnämnden Nämnden prognostiserar 3 mnkr i underskott för Detta exklusive ombudgeteringen på cirka 1 mnkr från Avvikelsen beror uteslutande på ett beräknat överskridande av budgeten för så kallade interkommunala placeringar (elever i annat gymnasium än Vallentuna kommuns). Vallentuna tillämpar fria val för gymnasieelever vilket innebär att de fritt kan välja program i landet och att kommunen står för den kostnad som uppstår. Kostnadsökningstakten har sedan systemet infördes varit, och fortsätter vara, oroväckande hög och är närmast att anse som opåverkbar. Såväl antalet elever som den genomsnittliga prislappen ökar kontinuerligt bland annat på grund av att allt fler väljer dyra specialprogram. Netto var kostnaden drygt 50,7 mnkr 2006, budgeten för 2007 är ökad till 59,3 mnkr, en ökning med 17% (7% är ökning av antal elever) för att täcka volym och prisökning. Det utfall som nämnden prognostiserar för 2007 innebär en ökning med hela 23% (antal elever ökar med 11%). Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden prognostiserar 0,7 mnkr i underskott för helåret vilket huvudsakligen hänvisas till personalomsättningskostnader på grund av särskilt hög omsättning på nyckelbefattningar under senare tid. Nämnden har dock ett betydande överskott från 2006 (+ 4,4 mnkr) som, efter ombudgeteringsbeslutet, kommer att förstärka budgeten för 2007 totalt sett. Övriga nämnder beräknar än så länge bedriva verksamheten inom budgetram. Kommunstabens synpunkter Det är allvarligt att underskott aviseras redan nu inom vissa områden. Dock brukar i dom första uppföljningarna för året ett visst mått av försiktighet prägla prognoserna samt det faktum att förutsättningarna för prognossäkerhet är lägre än senare under året. Bedömningen är att utfallet totalt sett bör kunna förbättras successivt under året vilket också möjliggörs av att positiva ombudgeteringar för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Kulturnämnden tillkommer. Skolenheternas prognoser förväntas som nämnts bli positivare efterhand, däremot är det svårt att se någon förbättring vad gäller skolpengen samt kostnaderna för interkommunala placeringar. De förväntade underskotten måste kompenseras av överskott på andra poster inom nämndens och kommunens ekonomi för att budgeterat resultat för 2007 ska kunna infrias. Kommunens budget är redan från årets början fastställd med ett sänkt resultatkrav från två till en procent för att skapa extra utrymme för nämnderna. Det gör att den inte håller för några negativa avvikelser. 14 (33)

15 En annan viktig faktor som får avgörande betydelse för utfallet är kommande lönerörelse för Utfallet av den måste hanteras inom respektive nämnds ram och kan inte kompenseras av ytterligare tillskott. 1. Diagramsammanställning över utfallet 2. Nämndernas månadsuppföljningar 15 (33)

16 11. Yttrande över gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. I en skrivning daterad till de nio kommuner (varav Vallentuna är en) som SÖRAB hanterar avfallet från har SÖRAB:s styrelse beslutat att erbjuda framtagandet av en gemensam avfallsplan för kommunerna. SÖRAB önskar svar före den 1 april. Kommunstaben har begärt förlängd svarstid till den 18 april och har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden för teknik och miljö. Som en del i de lokala renhållningsföreskrifterna har kommunerna sedan många år haft till uppgift att upprätta en avfallsplan. I Vallentuna fastställdes den senaste avfallsplanen Avfallsplan av kommunfullmäktige den 27 januari 2003, som en bilaga till Renhållningsordning SÖRAB har påbörjat arbetet med att i samarbete med kommunerna med ta fram ett förslag till lokala Avfallsföreskrifter (som det i fortsättningen föreslås heta). Förslaget beräknas bli förelagd kommunfullmäktige för fastställande under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden respektive Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. Till stöd för beslutet åberopas följande omständigheter: Från 1 augusti 2006 gäller nya föreskrifter om avfallsplan Planunderlag är gemensam eller lika för kommunerna Stora besparingar av såväl personella som ekonomiska resurser Kontaktmannagruppens (kommunernas tjänstemän för renhållnings- och miljöansvar) enighet i saken Samhällsbyggnadsnämndens beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB-kommunerna. Vid ärendets behandling deltog inte Elwe Nilsson på grund av jäv. Myndighetsnämnden för teknik och miljös arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta SÖRAB:s styrelses 16 (33)

17 erbjudande att arbeta fram en gemensam avfallsplan för SÖRABkommunerna. Nämnden sammanträder den 3 april. Skrivning från SÖRABs styrelse daterad (33)

18 12. Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde - samråd Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ändra syftet med detaljplanen för Okvista 4 så att området får samma typ av markanvändning som Fågelsångens arbetsområde utan störande verksamheter, dock utan bensinstation och med möjlighet till matservering. Ett gestaltningsprogram bör utformas för området. Samhällsbyggnadschefen har avlämnat rapport om uppdraget att se över möjligheterna av att ändra Okvista 4 till bostadsområde, Med gällande regler om skyddsavstånd skulle det återstå ca 50-60% av marken för bostadsändamål. s tidigare behandling Planberedningsgruppen den 15 mars Arbetsutskottet den 19 mars (33)

19 13. Detaljplan för Tegelbruket samråd Dnr Planeringsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket. 2. Kommunstyrelsen uttalar att det är positivt med förslaget till parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. PlanAU den 29 mars Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig mot punkt 1 till förmån för eget yrkande. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att kommunstyrelsen uttalar att detaljplanen ska ändras så att bebyggelsen blir tätare med en inblandning av flerbostadshus. Den borgerliga alliansen yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket och uttalar att man ser positivt på förslaget till ett parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerade om detaljplan för Tegelbruket som är ute på programsamråd till den 3 april s tidigare behandling PlanAU har den 29 mars 33 beslutat föreslå att kommunstyrelsen 1. bifaller samhällsbyggnadsnämndens samrådsförslag till detaljplan för Tegelbruket. 2. uttalar att det är positivt med förslaget till parkstråk vid Ormstaån och restaurering av ån. Det är också positivt med en belyst cykelväg längs Ormstaån. Planeringsutskottet beslutade också att göra en framställan om överläggningar hos SL:s styrelse. Detaljplan Tegelbruket samrådsförslag från samhällsbyggnadsnämnden (33)

20 14. Detaljplan för Vallentuna Centrum planuppdrag Dnr Planeringsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast utarbeta förslag till ny detaljplan för Vallentuna centrum i enlighet med intentionerna i ansökan från Vallentuna Centrum AB. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsskapande åtgärder, belysning, tillgänglighet och till siktstråk mot det planerade biblioteket, Allévägen och gågatan öster om Tärningen. Riktlinjer för utformningen av Vallentuna centrum ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen uttalar att tillbyggnaden av Tärningen maximalt ska följa vägglinjen på Alléhuset i söder och vägglinjen på Tärningen i öster. Ambitionsnivån för bostadsbyggandet vid om- och tillbyggnad av centrumfastigheterna bör vara ca 50 bostäder. PlanAU den 29 mars 35 Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkade som tillägg att Tärningen ska byggas ut med bibliotek i enlighet med nuvarande plan. s tidigare behandling Planeringsutskottet beslutade den 29 mars 35 enligt kommunstabens förslag. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast utarbeta förslag till ny detaljplan för Vallentuna centrum i enlighet med intentionerna i ansökan från Vallentuna Centrum AB. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsskapande åtgärder, belysning, tillgänglighet och till siktstråk mot det planerade biblioteket, Allévägen och gågatan öster om Tärningen. Riktlinjer för utformningen av Vallentuna centrum ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen har från Bo Richter, Vallentuna Centrum AB, , fått en ansökan om planarbete i Vallentuna centrum. Önskemålet är att kommunen inleder planarbetet avseende förändringar i Vallentuna centrum baserat på tänkt byggnation i enlighet med bifogat ritningsunderlag. Sökande emotser diskussioner gällande såväl planavtal som markavtal. 20 (33)

21 Av bifogat ritningsunderlag framgår att den tänkta byggnationen avser: ombyggnad av Tärningen och Torghuset med ca m 2, på- och tillbyggnad av Tärningen med sammanlagt ca m 2 för lokaler, kontor och eventuellt bostäder, på- och tillbyggnad av Torghuset med sammanlagt ca m 2 för lokaler, kontor och eventuellt bostäder samt tillbyggnad av Tunahuset med ca 330 m 2 för lokaler. Av ritningsunderlaget framgår att tillbyggnaden av Tärningen och Torghuset delvis föreslås byggas ut i de siktstråk som idag markeras av Alléhuset, gågatan vid Tärningen och entrén från stationen vid Torghuset. Kommunstabens synpunkter Ansökan från Vallentuna Centrum AB är i överensstämmelse med det intentionsavtal som slöts med kommunen i samband med försäljningen av centrum. De förändringar som förslaget innebär med bl.a. olika tillbyggnader av lokaler på kommunens platsmark, eventuellt bostäder och en tillbyggnad av Tärningen och Torghuset medför att ny detaljplan behöver utarbetas för centrum. Kommunstaben anser att det är mycket positivt ur trygghetssynpunkt om intentionerna i förslaget, med bostäder i centrum, genomförs. En eventuell tillbyggnad av lokaler och bostäder ut mot Banvägen kan ge centrum en mer välkomnande och attraktiv framsida. Samtidigt kan tryggheten förbättras också vid Vallentuna station för gående och trafikanter. Vid de trygghetsvandringar som genomförts i centrum under 2006 framkom att tryggheten skulle kunna förbättras på kvällar och nätter om området kompletteras med bostäder. Bra överblick utan skymda och mörka platser är också viktigt för att få en trygg miljö. Kommunstaben anser därför att det i planarbetet bör tas särskild hänsyn till trygghetsfrågorna, inklusive belysning. Det är viktigt att få en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hänsyn bör också tas till siktstråk från stationen och torget mot Allévägen och det planerade biblioteket i Kommunalhusparken samt till gågatan öster om Tärningen. Sammanfattningsvis innebär detta att gestaltningsfrågorna har stor betydelse för utvecklingen av Vallentuna centrum. Då ny detaljplan tas fram bör därför också ett gestaltningsprogram utarbetas för Vallentuna centrum. Ansökan från Vallentuna Centrum AB daterad Nya Vallentuna centrum, situationsplan 1:1000 daterad 15 mars (33)

22 15. Norrortsleden. Önskemål om delöppning Dnr Planeringsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Vägverket Region Stockholm enligt kommunstabens förslag daterat Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Vägverket Region Stockholm enligt kommunstabens förslag daterat Förslag till yttrande Norrortsleden Önskemål om tidigare delöppning sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund Vallentuna kommun önskar att Vägverket genomför en delöppning av Norrortsleden på sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund under hösten 2007 då sträckan blir färdigbyggd. En öppning av denna delsträcka bör totalt sett innebära förbättrad trafiksäkerhet, kortare restider, reducerat trafikarbete och en avlastning av Frestavägen mellan Sandavägen och Bergtorpsvägen. Utbyggnaden av Norrortsleden har stor betydelse för att uppnå en bättre tvärförbindelse mellan nordostkommunerna och Häggvik/E4. På längre sikt kommer Norrortsleden med Förbifart Stockholm att få en avgörande betydelse för nordostsektorns förbindelse med den södra delen av Stockholmsregionen och för sektorns utveckling. Vallentuna kommun ser fram emot öppnandet av Norrortsleden år Kommunen önskar emellertid att Vägverket omprövar beslutet från 2006 att inte genomföra en delöppning och ändrar beslutet så att sträckan Trafikplats Täby Kyrkby Trafikplats Hagbylund öppnas under s tidigare behandling Planeringsutskottet beslutade den 29 mars 36 enligt kommunstabens förslag. 22 (33)

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 10 maj 2007 kl 09.00-10.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 7 maj 2007 kl 19.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 7 maj 2007 kl 19. Kommunfullmäktige 2007-05-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 7 maj 2007 kl 19.00 Sten-Åke Adlivankin (m) Örjan Lid (m) ordf Elwe Nilsson (m)

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-08-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdag den 29

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 maj 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Vikarierande kommunsekreterare Louise Steengrafe

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 maj 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Vikarierande kommunsekreterare Louise Steengrafe Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 maj 2003 kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl Handikapprådet 2008-11-28 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl. 19.00 ande Politiskt valda ledamöter Marie-Louise Löwenbeck Maj Birgersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl 9-9.30 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 136 Elisabeth

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommundirektör Annika Wallenskog Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Planeringschef Shula Gladnikoff 36

Kommundirektör Annika Wallenskog Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Planeringschef Shula Gladnikoff 36 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna fredagen den 22

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör,

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör, Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-06-05 Dnr KS 2016/0221 O Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006, kl

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006, kl Myndighetsnämnden för teknik och miljö AU Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer