SRJ-BLADET Årgång 37 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26"

Transkript

1 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya årets jaktlista saint avslutade med prisutdelningen för 1983 års jakter. Vi hade långväga gäster Eässe/ OY från SM7 och Urban/HZQ från SM2. Ur protokollet kan följande saxas (det fullständiga kommer som bilaga i nästa nummer) Kassör IWH/Gösta (omval) Redaktör -EGU/PA ( Red. ass. Gunnar ( IT Revisor Sven C (ny post och därför nyval) Medlemsavgift 30, Familjemedlem 5, Startavgift 2, /jakt. Samma avgifter som tidigare år, alltså. Postgiroinbetalningskort bifogas och bör SNARAST användas på det att en ny, aktuell medlemslista kan göras. Bokslutet för 1983 med kommentarer bifogas också. Därmed över till KOMMANDE jakter: Söndag 12.2: Skidjakt (om snön tillåter) med samling kl vid Lovö Golfbanas P plats på vägen mellan Kanten och Lovö kyrka. Arr. -BGU/PA Söndag 26.2: Skidjakt i Västerås. Samling och omklädning i Ullvi skolan i Irsta. Skyltat från gamla E18 (E18 går ju nu mera INTE genom Irsta). OBS! Start kl 1QLQQ! Karta Nya Ullvi-bladet 1: med påtryckta skidspårsystem. Hjärtligt välkomna hälsar VRK genom EZM/Leif och JCQ/Lasse Söndag 11.3: Samling kl vid Ågesta Friluftsgård. Sjumilaski dorna rekommenderas liksom tvål, handduk och matsäck. Dusch och bastu finnes. Arr. Gunnar 5 Söndag 25.3: Samling kl på FRAs P-plats på Lovö. Arr. ACU/Uno Dessutom är följande jaktdagar inbokade: 0 4.4/ EJY; /-AKF; O 25.4/ BGU; 0 2.5/SvenC; 0 9.5/ CTU; Nationell/SRJ; / CLE; Nationell/ESA; 5 3.6/TSA s Field day; 0 6.6/ CZi; L 9.6/ Ånnaboda; / KON; Nationell/VRK; /Lennart 5; O 27.6/ IWH; 0 8.8/ BGU; / AKF; / SF; LS 25/26.8 SM?; O 29.8/ BZR; T S VM/Oslo; / HBV; / CCT; / CTG; F+L 5/6.10/KM Täby; /Claes T.; / EJM; / BZR; / GSZ; / KON; / CTU; /vakant samt / BGU. Tag nu fram almanackan och boka in dessa dagar gäller särskilt de som blev tilldelade men ej tillfrågade om jakter. Som synes är det en gedigen lista med 29 st poängseriej akter utöver nationella jakter, SM, VM och KM. VÄL MÖTT i snön. -BGU

2 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän 4. Frågan om dagordningens godkännande 5. Föregående mötesprotokoll 6. Rapporter från funktionärerna 7. Frågan om ansvarsfrihet för funktionärerna 8. Val av funktionärer för Fastställande av 1984 års medlems och startavgifter 10. Fika års jakter 12. övriga frågor 13. Prisutdelning i poängserien Medlemmar År Antal Ändring = 17,8% = + 7,4% = 1,4% = + 1,4% = + 4,6% = +18,2% = 1,8% = 11,1% = +18,8% = +15,2% deltagare på 23 jakter 13,4 9,7 11,8 10,6 11,0 10,3 deltagare/jakt It

3 Il års tävlingsprogram planerades. PROTOKOLL FRT VID FbRENINGEN STOCKHOLMS IJXGARES Ai JTE () 5/2 BGU vö 0 10/8 CTG DEN 26 JANUARI L 12/3 Gunnar 5 Agesta L 13/8 Nationell Falun 5 27/3 ACU 0 11/8 AKF o 13/4 EJY 0 24/8 BF P A Nordwaeger öppnade mötet. 0 27/4 Sven Carlsson IS 21 28/8 SM Eskilstuna O 4/5 KON 0 1/9 HBV & Lennart Berg 2. Till mötesordförande valdes P A Nordwaeger, SMØBGU och L 7/5 Nationell västerås 0 14/9 Salen till mötessekreterare Torbjörn Jansson, SM5BZR. 0 18/5 BGu FL /9 KM lwh 0 25/5 AKF S 9/lo IDV 3. Till Justeringsmän valdes Gunnar Svensson och Bo Lindell, SM5AKF. L 28/5 Nationell lirebro S 16/10 Gunnar 5 L 4/6 TSA Ocm,arudden 5 30/lo BZR 4. Dagordningen godkändes dock med möjlighet för punkt lo fika 0 8/6 Czl $ 6/II Nynäshamn och biidvisning att karina vid lämpligt tillfälle. 0 15/6 BZR $ 20/II %U 0 22/6 CTU 5. Föregående årsmötesprotokol 1 iästes upp och godkändes. 0 29/6 OLE Enligt detta protokoll skulle de fem sämsta Jakterna i poäng Det alla son, vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. serien räknas bort. 1 den utsända resultatlistan för 1982 års poängserie har bara de fyra sämsta Jakterna borträknats, et 12. övriga frågor. tersom resultaträknaren ej haft tl 1 Igång till protokollet. Med anledning härav justerades resultatlistan, varvid också Beslöts att föreningen inte ska bidra till resor till 9.1 ett par andra felaktigheter korrigerades. och nationella.jakter. Ändringarna medförde följande: 1: Gunnar Svensson 133 p., Beslöts att anskaffa en utlåningsmateriel låda med rävsaxar, 2: KON/Olle 124 p., 3; AKF/Oosse 120 p., 4: CTU/Clas G III p., 5: CZl/Klas 115 p., 6: Sven Carlsson Il., hörlurar, konpasser, panniampa o.dyl. Reservnateriel t.ez. 13: lq/alf och BZR/Tobba 40 p. extra hörlurar ska finnas. Rapport från funktionärerna: Beslöts att klubbens fem automaträvar ska färdigställas. De är ännu inte helt fältmässiga, även ein de fungerat oklanderligt P A Nordwaeger redovisade medlemsantalet 73 st en ökning ed under året. Ett lätthanterligt batteri laddnlngsaggregat ska och medeltalet jaktdeltagare 9,7 st en minskning fred 2,1. tas fram. Olle/ KON, Bosse/ AKF och Anders/ EJY åtgärdar. Utförligare siffror finns 1 bl laga till protokollet Olle Nilsson, SM0KON utsågs till materielförvaltare. Gunnar Svensson redovisade rävjagandet. Vi har haft 20 jakter plus KM i SRJ regl Gunnar Svensson undersöker till nästa årsmöte vad det innebär $RJ har varit dåligt representerat vid årets nationella jakter. och kostar att ansluta SRJ till Svenska orlenteringsförbundet. Kassören Gösta Bergman var ej närvarande. Hans rapport presente Täby Sändareamatörer erbjöd sig värdskapet för nästa årsmöte. rades av P A Nordwaeger och bifogas protokollet. Tid och plats blir onsdag 25 januari T$A:s klubblokal. Funktionärerna beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för års poängserle ska de fem sämsta jakterna räknas bort. Val av funktionärer för Prisutdelning års poängserie förättades. Till redaktör omvaldes P A Nordwaeger, SMØSGU. 14. Gunnar Svensson och Anders Gylin visade intressanta bilder från Till redaktörsassistemt omvaldes Gunnar Svensson, diverse stora jakter SM, NM, VM m. Gunnar kryddade visningen Till kassör omvaldes Gösta Bergman, SMØIWH. med overl eadbilder av kartor/banor, vilket var givande. Se även punkt IS. Mötet avslutades klockan och kvällens värd Bosse AKF avtackades års avgifter fastställdes. Ingen ändring. Medlenisavgift 30: Familjemedlemsavgift 5: vid protokollet Startavgift 2: lo. Fika och bi Idvisning. Elkat klarades av i samband med punkt 6 justeras och biidvisnln9en flyttades till slutet av mövet.

4 STOCKHOLMS RÄvJÄGARE Bokslut per den 31/ Inkomster Medtem&zvgLte t okdina&le (1 d 50 k&j 50,00 MedZem6augZten. o)ldluur_l (57 a 30 lut) ,00 Mefcm,so.ug4tejt wnltjemedtemma. t (7 a 5 ti&) - 35,00 öua6izott adn 4tattkah4an ; ,00 R&t-ta a kapltat4amtlngå(wnto 112, ,69 Utgi fter P&svt 5ö- t poäng4alen 124,00 KopLaLng4v&t4k 67,90 Kuven.t 198,10 Kcvt-ton. (Lovöbfo.det) 160,00 Pok-to ök 6 SRJ-btad (5 Okd-&ia.tLe, 1 ex-tuz) 748,35 Amaxö vtadiotttt&tand 1983 och , ,35 Dverskott 899, ,69!alan.räknis pe, den 31/ Ingående saldo PoåtgL tolaonto 1150,90 Poå-tg-L&okapLta&o.m&ngålzonto 1375, ,89 verskott 899,34 Utgående saldo Poåtg-&tolzonto 1937,55 Poåtgtokspita&amUitgåkonto 1488,68 Spånga Gösta Kassör Bergman

5 STOCKHOLMS RÄvJÄGARE Kassörens kommentar till 1983 års bokslut Föreningens ekonomi är stabil och året lämnade ett överskott på nära 900 kronor, vilket var kalkylerat. Detta är en förbättring från förra året med drygt 1200 kronor. Kassören föreslår att en del av pengarna storleksordningen 600 kronor nyttjas till att anskaffa priser till 1983 års poängserie. Lokal och förtäring till detta årsmöte har Täby Sändar amatörer påtagit sig att ordna, vilket SR) ber att få tacka för. Bokslutet innehåller 160 kronor till amatörradiotillstånd, vilket beror på att utgifterna för både 1983 och 1984 års tillstånd råkade hamna inom samma bokföringsperiod. Portokostnaderria har generellt stftit. Detta gör att varje utgåva av SRJ bladet ru kostar 150 kronor i porto. 1 detta bokslut har inte det senaste SRJ bladet ( 6/?3) kommit med utan dessa kostnader redov1ras i nästa boksut. Kassören föresur att rntdlemsavqiften hålls oförändrad d v 5 30 kronor/ för ordinarie medlem och 5 kronor/år för fa flje medlem. Spnga /SeLr»4- Gösta Bergman Kassör

6 - F 6 r 7 r- P ro rt. j3 Iv tt 1 17-Ir O7>P QP ZOcn_PIOafl >Omt w rpic -1- p ait--1-- tqjc C_.17..b R- r- Q- _wfl_-_-p in p fl 0 1 o (u fl - - r & fl r r,- - U nesfil C ni - 1) r II 1 F 0 II 1 1 III II 1 II 1 _J_. J.L d*+4 *t if--ji I j-s_i_i_ij;ji_-i_i_i_ijf_fi-jl_i_f-ijt_i_n Ijo ;- Ii -1 II if ffjt -t-ff:i jj t H1-fJ-bncnn fri fl iii-iiit±4aprww%_l_j ria T 4, :tl_i_lnr_it4h H z4 4r hi 31 + Wfl4HZJfrflWfrE_j z 1 i [--rji f twh±l%flfl{q_1 l_tnki ;: S- -, - - J t F 8 ra il- I I---If-HII- Iji fjlijijjø%rfr±(fl-ffi &flju D -4 1

7 -- 1 r fl z % %%%. w zl_--?ztfltt: F:i -: j_._._ P%D%DD%0oLO W1j0j0 -- -l---,. 1- -it -1 II4rTi2truyrfrI_fFtssl ; r p)-f3-r3-fo-ro-o4)- -- -H-frpl--rf f-rl hfit4hfr1_it jjj> v-v-m--o 147 r - 5 w.t. -f - j-4 z_ - : i I-- I 1! I i I I i--f jezez -._&a r : co 5 :- ---i i ji I-FI -f--4--h-l--f-ri-*1rf I--I--I PLt <-_ZP-L_ flfl- -, - cc F I rzj ; L rr 1ttt1 ±pb IIH 1 t I---i I.5Lflfs -.J S fl t i t 1 si, , 0 b )_ Or.bØ 0 LP I -j I- j- f -w -i [ j 1 t - - p - --i i--i I i -I---I - -i--i---[----l 1 -l -i----i [ -I 1 - j--i---i -j

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-08-16

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-08-16 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-08-16 Närvarande: Karin Andersson Hans Ericson Sofie Falkman Louise Rosengren Nathalie Andersson Lena Jovén Eva Stark Ej närvarande: Agnetha Pethrus Kajsa

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte

Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Nr. 2 2007 Sjösättningsdags Extra medlemsmöte Informationsblad Nr. 2 2007 Årgång 32 Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 Redaktör och ansvarig

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer